02019R2017 — LV — 01.05.2021 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2017

(2019. gada 11. marts),

ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 315, 5.12.2019., 134. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris),

  L 68

62

26.2.2021
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2017

(2019. gada 11. marts),

ar ko attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  
Šī regula nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu, kuras piemērojamas no elektrotīkla darbināmām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, t. sk. arī iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kā arī no elektrotīkla darbināmām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras var darbināt arī ar akumulatoru.
2.  

Šo regulu nepiemēro:

a) 

trauku mazgāšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;

b) 

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“elektrotīkls” nozīmē elektroapgādi no elektrotīkla ar 230 (± 10 %) voltu spriegumu un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

2) 

“sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir iekārta, kas mazgā un skalo galda piederumus un ko ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstošu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES ( 1 ) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES ( 2 ) prasībām;

3) 

“iebūvējama sadzīves trauku mazgāšanas mašīna” ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīna, ko projektē, testē un tirgo tikai nolūkā to:

a) 

uzstādīt skapītī vai (no augšas, apakšas un sāniem) apdarināt ar paneļiem;

b) 

cieši piestiprināt pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c) 

aprīkot ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai piemontēt tai individuāla projekta priekšējo paneli;

4) 

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas tiek izstādītas vai kurā tās piedāvā iegādāties, nomāt vai iegādāties uz nomaksu.

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.  

Piegādātāji nodrošina, ka:

a) 

katra sadzīves trauku mazgāšanas mašīna tiek piegādāta ar drukātu marķējumu III pielikumā noteiktajā formātā;

▼M1

b) 

v pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

▼B

c) 

pēc tirgotāja īpaša pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā;

d) 

ražojumu datubāzē ir ievadīts tehniskās dokumentācijas saturs, kā norādīts VI pielikumā;

e) 

jebkurā konkrēta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII un VIII pielikuma prasībām ir norādīta marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

f) 

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

g) 

tirgotājiem ir darīts pieejams katra sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa elektroniskais marķējums III pielikumā norādītajā formātā un ar tur prasīto informāciju;

h) 

tirgotājiem ir darīta pieejama katra sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa elektroniskā informācijas lapa, kas atbilst V pielikuma prasībām.

2.  
Energoefektivitātes klase un gaisvadītā trokšņa emisiju klase ir definētas II pielikumā, un tās aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a) 

tirdzniecības vietā, tai skaitā tirdzniecības izstādēs, uz katras sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ir marķējums, ko piegādātāji nodrošina atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam; iebūvējamām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām marķējumu izvieto tā, lai tas būtu skaidri saredzams, bet visām pārējām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām to izvieto uz ārējās virsmas mašīnas priekšpusē vai augšpusē;

b) 

tālpārdošanas gadījumā marķējums un ražojuma informācijas lapa ir nodrošināti saskaņā ar VII un VIII pielikuma prasībām;

c) 

jebkurā konkrēta sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

d) 

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons.

5. pants

Tiešsaistes mitināšanas platformu pienākumi

Ja Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā minētais mitināšanas [Direktīvā 2000/31/EK: “glabāšana”] pakalpojumu sniedzējs dod iespēju savā interneta vietnē tieši pārdot sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tirgotāja sniegtā elektroniskā marķējuma un elektroniskās ražojuma informācijas lapas attēlošanu vizualizācijas mehānismā saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un tirgotāju informē par pienākumu attēlot minēto informāciju.

6. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot uzticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas un aprēķina metodes, ņemot vērā IV pielikumā noteiktās atzītās vismodernākās mērīšanas un aprēķina metodes.

7. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības vajadzībām

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro šīs regulas IX pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2025. gada 25. decembrī pārskata šo regulu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un pārskatīšanas rezultātus, tostarp vajadzības gadījumā pārskatītas regulas priekšlikuma projektu, iesniedz Apspriežu forumam.

Veicot pārskatīšanu, it sevišķi jāizvērtē šādi jautājumi:

a) 

iespējas uzlabot sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energopatēriņu, kā arī funkcionālo un vidisko sniegumu;

b) 

esošo pasākumu spēja panākt izmaiņas galalietotāju uzvedībā, proti, tos mudināt iegādāties energoefektīvāku un resursefektīvāku sadzīves tehniku un izmantot energoefektīvākas un resursefektīvākas programmas;

c) 

iespēja sekmēt aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu.

9. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010 atceļ no 2021. gada 1. marta.

10. pants

Pārejas pasākumi

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim ražojuma informācijas lapu, ko prasa Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010 3. panta b) apakšpunkts, var nevis nodrošināt drukātā formā kopā ar ražojumu, bet gan darīt pieejamu ražojumu datubāzē. Šādā gadījumā piegādātājs nodrošina, ka pēc īpaša tirgotāja pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 10. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra un 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1) 

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir programmas “eco” un standarta programmas enerģijas patēriņa attiecība;

2) 

“programmas “eco” enerģijas patēriņš” (EPEC) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu programmā “eco”;

3) 

“standarta programmas enerģijas patēriņš” (SPEC) ir enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu, ko izmanto par referenci un kas atkarīgs no sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas nominālās ietilpības;

4) 

“programma” ir iepriekš definētu darbību kopums, ko piegādātājs ir deklarējis kā piemērotu konkrētiem netīrības līmeņiem un/vai pielādējuma veidam;

5) 

“cikls” ir pilns mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas process izvēlētajā programmā, kas aptver darbību virkni līdz visu darbību pabeigšanai;

6) 

“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

7) 

“trauku komplekts” (ps) ir galda piederumu komplekts vienai personai bez ēdiena servēšanas piederumiem;

8) 

“ēdiena servēšanas piederumi” ir priekšmeti, kas paredzēti ēdiena gatavošanai un pasniegšanai; tie var būt katli, ēdiena servēšanas trauki un rīki, kā arī paplātes;

9) 

“nominālā ietilpība” ir maksimālais trauku komplektu skaits kopā ar ēdiena servēšanas piederumiem, ko vienā ciklā var nomazgāt, noskalot un nožāvēt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnā, kurā priekšmeti ievietoti atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

10) 

“programmas “eco” ūdens patēriņš” (EPWC) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco”;

11) 

“mazgāšanas veiktspējas indekss” (IC) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspējas un references sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspējas attiecība;

12) 

“žāvēšanas veiktspējas indekss” (ID) ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspējas un references sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspējas attiecība;

13) 

“programmas ilgums” (Tt) ir laiks no izvēlētās programmas darbības sākšanas, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka programma ir beigusies, un lietotājs var piekļūt ievietotajiem priekšmetiem;

14) 

eco” apzīmē sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmu, ko ražotājs deklarējis kā piemērotu vidēji netīru galda piederumu mazgāšanai un uz ko attiecas energomarķējumā un ražojuma informācijas lapā sniegtā informācija;

15) 

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgtu režīmu uzskata arī šādus režīmus:

a) 

stāvoklis, kas tikai norāda uz izslēgta režīma stāvokli;

b) 

stāvoklis, kurā tiek nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES ( 3 );

16) 

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves trauku mazgāšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku:

a) 

reaktivācijas funkciju vai reaktivācijas funkciju un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju; un/vai

b) 

reaktivācijas funkciju caur savienojumu ar tīklu; un/vai

c) 

informācijas vai statusa rādījumus un/vai

d) 

detektēšanas funkciju avārijas pasākumu ierosināšanai;

17) 

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

18) 

“palaides atlikšanas režīms” ir stāvoklis, kad lietotājs ir atlasījis izvēlētās programmas cikla sākuma atlikšanu uz konkrētu laiku;

19) 

“garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja vai piegādātāja saistības pret patērētāju:

a) 

atlīdzināt samaksāto cenu; vai

b) 

jebkādā veidā nomainīt vai saremontēt sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas vai rīkoties ar tām, ja tās neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā norādītajām specifikācijām;

20) 

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkurš ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuāla tehnoloģija, ko izmanto interneta satura attēlošanai lietotājiem;

21) 

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kurā attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi vai peles uzvirzīšanu uz cita attēla vai datu kopas vai cita attēla vai datu kopas izpletes uz skārienekrāna;

22) 

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem, piemēram, planšetdatora, ievadvirsmas datora vai viedtālruņa ekrāns;

23) 

“alternatīvais teksts” ir teksts, ko piedāvā kā alternatīvu grafiskai informācijai, kas ļauj sniegt informāciju negrafiskā formā, ja vizualizācijas ierīces nevar attēlot grafiskas formas informāciju, vai kā palīglīdzekli pieejamībai, piemēram, ievadi balss sintēzes lietojumprogrammās;

▼M1

24) 

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.

▼B
II PIELIKUMS

A.    ►M1  Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energoefektivitātes klases  ◄

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz energoefektivitātes indeksu (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas EEI aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.1. tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas gaisvadītā trokšņa emisiju klasi nosaka, pamatojoties uz gaisvadītā trokšņa emisijām, kā norādīts 2. tabulā.2. tabula

Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase

Troksnis (dB(A))

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
III PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS

image

Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I. 

Kvadrātkods

II. 

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III. 

Piegādātāja modeļa identifikators

IV. 

Energoefektivitātes klašu skala no A līdz G

V. 

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma A punktu

VI. 

Programmas “eco” enerģijas patēriņš (EPEC) kWh uz 100 cikliem, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim

VII. 

Programmas “eco” nominālā ietilpība, kas izteikta standarta trauku komplektos

VIII. 

Programmas “eco” ūdens patēriņš (EPWC) litros uz ciklu, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata

IX. 

Programmas “eco” ilgums (h:min), noapaļots līdz tuvākajai pilnajai minūtei

X. 

Gaisvadītā trokšņa emisijas, kas izteiktas dB(A) re 1 pW, noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim, un gaisvadītā trokšņa emisiju klase, kuru nosaka saskaņā ar II pielikuma B punktu

XI. 

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2017”

2.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

image

Kur:

a) 

marķējuma platums ir vismaz 96 mm, un augstums ir vismaz 192 mm. Ja marķējums tiek drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) 

marķējuma fons ir 100 % balts;

c) 

izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri;

d) 

marķējuma elementu izmēri un specifikācijas atbilst sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu marķējuma noformējumā norādītajam;

e) 

krāsas atbilst ciānfuksīndzeltenmelnā (CMYK) krāsu modelim pēc šāda parauga: 0,70,100,0: 0 % ciānkrāsa, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

f) 

marķējums atbilst visām šīm prasībām (numerācija attiecas uz augstāk redzamo attēlu):

image

ES logotipa krāsas ir šādas:

— 
fons: 100,80,0,0,
— 
zvaigznes: 0,0,100,0,

image

enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0;

image

kvadrātkods ir 100 % melns;

image

piegādātāja nosaukums ir 100 % melns un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt;

image

modeļa identifikators ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt;

image

A–G skalu atveido šādi:

— 
energoefektivitātes skalas burti ir 100 % balti un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burtus centrē uz ass, kas atrodas 4,5 mm no bultu kreisās malas,
— 
A–G energoefektivitātes skalas bultu krāsa ir šāda:
— 
A klase: 100,0,100,0,
— 
B klase: 70,0,100,0,
— 
C klase: 30,0,100,0,
— 
D klase: 0,0,100,0,
— 
E klase: 0,30,100,0,
— 
F klase: 0,70,100,0,
— 
G klase: 0,100,100,0;

image

iekšējās sadalošās līnijas ir 0,5 pt biezas un 100 % melnas;

image

energoefektivitātes klases burts ir 100 % balts un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 33 pt. Energoefektivitātes klases bulta un atbilstošā bulta A līdz G skalā ir novietotas tā, ka to smailes ir vienādā augstumā. Energoefektivitātes klases bultā burts ir izvietots bultas taisnstūra daļas centrā, un bulta ir 100 % melna;

image

programmas “eco” enerģijas patēriņa vērtība uz 100 cikliem ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 28 pt; “kWh” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 18 pt; piktogrammā skaitlis “100”, kas reprezentē 100 ciklus, ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 14 pt. Vērtība un mērvienība ir centrētas un 100 % melnas;

image

piktogrammas attēlo, kā norādīts marķējuma noformējumā, ievērojot šādus nosacījumus:

— 
piktogrammu līnijas ir 1,2 pt biezas, un tās un teksti (skaitļi un mērvienības) ir 100 % melni,
— 
teksti zem piktogrammas ir centrēti un Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt mērvienību norāda Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 12 pt,
— 
gaisvadītā trokšņa emisiju piktogramma: skaļrunī attēloto decibelu skaits ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 12 pt, savukārt mērvienība “dB” ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 9 pt; trokšņa klašu diapazons (no A līdz D) ir centrēts zem piktogrammas, un piemērojamās trokšņa klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, bet pārējo trokšņa klašu burti – Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt;

image

regulas numurs ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt.
IV PIELIKUMS

Mērīšanas metodes un aprēķini

Lai nodrošinātu un verificētu atbilstību šīs regulas prasībām, mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

▼M1

Ja parametrs ir deklarēts uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar VI pielikuma 4. tabulu, šajā pielikumā minēto aprēķinu vajadzībām piegādātājs izmanto tā deklarēto vērtību.

▼B

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņu, EEI, ūdens patēriņu, programmas ilgumu, tīrīšanas un žāvēšanas veiktspēju un gaisvadītā trokšņa emisijas mēra un/vai aprēķina, izmantojot programmu “eco” pie sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas nominālās ietilpības. Enerģijas patēriņu, ūdens patēriņu, programmas ilgumu, mazgāšanas un žāvēšanas veiktspēju mēra vienlaicīgi.

EPWC izsaka litros uz ciklu un noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

Programmas “eco” ilgumu (Tt) izsaka stundās un minūtēs un noapaļo līdz tuvākajai veselajai minūtei.

Gaisvadītā trokšņa emisijas mēra dB(A) re 1 pW un noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSS

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa EEI aprēķināšanai sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas EPEC salīdzina ar tās SPEC.

a) 

EEI aprēķina šādi (noapaļojot līdz vieni zīmei aiz komata):

EEI = (EPEC/SPEC) × 100,

kur:

EPEC ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” enerģijas patēriņš kWh uz ciklu, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

SPEC ir sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas standarta programmas enerģijas patēriņš.

b) 

SPEC aprēķina kWh uz ciklu un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata šādi:

1) 

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≥ 10 un platumu > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2) 

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību ps ≤ 9 vai platumu ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450 ,

kur “ps” ir trauku komplektu skaits.

▼M1

2.   MAZGĀŠANAS VEIKTSPĒJAS INDEKSS

Lai aprēķinātu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa mazgāšanas veiktspējas indeksu (IC), programmas “eco” mazgāšanas veiktspēju salīdzina ar references trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspēju.

IC aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

IC = exp (ln IC)

un

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i),

kur:

CT,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” mazgāšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

CR,i ir standarta trauku mazgāšanas mašīnas mazgāšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

n ir testa atkārtojumu skaits.

3.   ŽĀVĒŠANAS VEIKTSPĒJAS INDEKSS

Lai aprēķinātu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļa žāvēšanas veiktspējas indeksu (ID), programmas “eco” žāvēšanas veiktspēju salīdzina ar references trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas veiktspēju.

ID aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

ID = exp (ln ID)

un

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i),

kur:

ID,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” žāvēšanas veiktspējas indekss vienā testa atkārtojumā (i);

n ir kombinēto mazgāšanas un žāvēšanas testa atkārtojumu skaits.

ID,i aprēķina šādi un noapaļo līdz trim zīmēm aiz komata:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t),

kur:

DT,i ir testējamās sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas programmas “eco” vidējā žāvēšanas veiktspēja vienā testa atkārtojumā (i), noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata;

DR,t ir references trauku mazgāšanas mašīnas žāvēšanas mērķrezultāts, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

4.   MAZJAUDAS REŽĪMI

Attiecīgā gadījumā mēra jaudas izmantojumu izslēgtā režīmā (Po), gaidstāves režīmā (Psm) un palaides atlikšanas režīmā (Pds), izsaka vatos un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Mērot jaudas izmantojumu mazjaudas režīmos, pārbauda un reģistrē:

— 
vai tiek attēlota informācija,
— 
vai tiek aktivēts tīkla pieslēgums.

▼B
V PIELIKUMS

Ražojuma informācijas lapa

Sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu ražojuma informācijas lapā ietvertās informācijas daļu atbilstoši 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam piegādātājs ievada ražojumu datubāzē atbilstoši 3. tabulai.

Lietošanas rokasgrāmatā vai citos informatīvos materiālos, ko piegādā kopā ar ražojumu, skaidri norāda vai nu saiti uz modeli ražojumu datubāzē (kā URL (vienotais resursu vietrādis) vai kvadrātkodu), vai ražojuma reģistrācijas numuru.

▼M13. tabula

Ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturs, kārtība un formāts

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme ()() :

Piegādātāja adrese ()() :

Modeļa identifikators () :

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Nominālā ietilpība () (ps)

x

Izmēri cm ()()

Augstums

x

Platums

x

Dziļums

x

EEI ()

x,x

Energoefektivitātes klase ()

[A/B/C/D/E/F/G] ()

Mazgāšanas veiktspējas indekss ()

x,xxx

Žāvēšanas veiktspējas indekss ()

x,xxx

Enerģijas patēriņš programmā “eco” kWh [uz ciklu], izmantojot aukstā ūdens padevi. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota

x,xxx

Ūdens patēriņš programmā “eco” litros [uz ciklu]. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības

x,x

Programmas ilgums ()(h:min)

x:xx

Veids

[iebūvējama/brīvstāvoša]

Gaisvadītā trokšņa emisijas () (dB(A) re 1 pW)

x

Gaisvadītā trokšņa emisijas klase ()

[A/B/C/D] ()

Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums ()() :

Papildu informācija ()() :

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2022 (5) II pielikuma 6. punktā minētā informācija

(1)   

Šo pozīciju neuzskata par būtisku Regulas (ES) 2017/1369 2. panta 6. punkta nozīmē.

(2)   

Programmai “eco”.

(3)   

Izmaiņas šajā pozīcijā neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(4)   

Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.

(5)   

Komisijas Regula (ES) 2019/2022 (2019. gada 1. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1016/2010 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 267. lpp.).

▼B
VI PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

▼M1

1. Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver šādu informāciju:

a) 

vispārīgs modeļa apraksts, kas ļauj to nepārprotami un viegli identificēt;

b) 

atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem vai citiem izmantotajiem mērījumu standartiem;

c) 

īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro, modeli montējot, uzstādot, veicot tā tehnisko apkopi vai testēšanu;

d) 

tehnisko parametru vērtības, kas noteiktas 4. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

e) 

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f) 

testēšanas apstākļi, ja tie nav pietiekami aprakstīti b) apakšpunktā;

g) 

ekvivalentie modeļi, ja ir, t. sk. modeļu identifikatori.

Šie elementi ir arī tehniskās dokumentācijas obligātās konkrētās daļas, ko piegādātājs ievada datubāzē un kas norādītas Regulas (ES) 2017/1369 12. panta 5. punktā.4. tabula

Modeļa tehniskie parametri un to deklarētās vērtības attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu

PARAMETRS

DEKLARĒTĀ VĒRTĪBA

MĒRVIENĪBA

Trauku komplektu nominālā ietilpība

X

Programmas “eco” enerģijas patēriņš (EPEC), noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata

X,XXX

kWh/ciklā

Standarta programmas ūdens patēriņš (SPEC), noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata

X,XXX

kWh/ciklā

Energoefektivitātes indekss (EEI)

X,X

Programmas “eco” ūdens patēriņš (EPWC), noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata

X,X

l uz ciklu

Mazgāšanas veiktspējas indekss (IC)

X,XXX

Žāvēšanas veiktspējas indekss (ID)

X,XXX

Programmas “eco” ilgums (Tt), noapaļots līdz tuvākajai pilnajai minūtei

X:XX

h:min

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata (attiecīgā gadījumā)

X,XX

W

Vai gaidstāves režīms ietver informācijas attēlošanu?

Jā/Nē

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) tīklierosas gaidstāves stāvoklī (attiecīgā gadījumā), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata

X,XX

W

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds) (attiecīgā gadījumā), noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata

X,XX

W

Gaisvadītā trokšņa emisijas

X

dB(A) re 1 pW

▼B

2. Ja tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija par konkrētu sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli ir iegūta, izmantojot vienu vai abas no turpmāk minētajām metodēm:

— 
informāciju ņem no cita piegādātāja ražota modeļa, kam ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, kuri ir relevanti sniedzamajai tehniskajai informācijai,
— 
veic aprēķinus, pamatojoties uz tā paša vai cita piegādātāja cita modeļa dizainu vai ekstrapolāciju,

tehniskajā dokumentācijā iekļauj detalizētu informāciju par šādu aprēķinu, piegādātāju veikto novērtējumu, kurā verificēta aprēķina precizitāte, un attiecīgā gadījumā deklarāciju par dažādu piegādātāju modeļu identiskumu.
VII PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz vizuālajā reklāmā, tehniskajos reklāmizdevumos, tālpārdošanā un pārdošanā pa telefonu, izņemot tālpārdošanu internetā

1. Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta un 4. panta c) punkta prasībām, vizuālajā reklāmā marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts šā pielikuma 4. punktā.

2. Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta un 4. panta d) punkta prasībām, tehniskajos reklāmizdevumos marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts šā pielikuma 4. punktā.

3. Ja tālpārdošanā izmanto materiālus papīra formātā, tad tajos attēlo marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu, kā norādīts šā pielikuma 4. punktā.

4. Energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts 1. attēlā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) 

bultā norāda energoefektivitātes klases burtu, kas ir 100 % balts Calibri treknrakstā, un fonta izmērs ir vismaz tāds pats kā cenai, ja tādu norāda;

b) 

bultas krāsa atbilst energoefektivitātes klases krāsai;

c) 

pieejamais energoefektivitātes klašu diapazons ir 100 % melns; un

d) 

bultas izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā, un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk 0,5 pt biezu 100 % melnu apmales līniju.

Izņēmuma kārtā, ja vizuālā reklāma, tehniskie reklāmizdevumi vai tālpārdošanas papīrformāta materiāli ir monohromi, bulta attiecīgajā vizuālajā reklāmā, tehniskajos reklāmizdevumos vai tālpārdošanas papīrformāta materiālos var būt monohroma.

1. attēls.
Krāsaina/monohroma pa labi vai pa kreisi vērsta bulta, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons image

5. Tālpārdošanā pa telefonu klients ir konkrēti jāinformē par marķējumā redzamo ražojuma energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu, kā arī par to, ka klients marķējumam un ražojuma informācijas lapai var piekļūt ražojumu datubāzes tīmekļvietnē vai viņš var pieprasīt drukātu eksemplāru.

6. Visos 1. līdz 3. punktā un 5. punktā minētajos gadījumos klientam jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt drukātu marķējuma un ražojuma informācijas lapas eksemplāru.
VIII PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz, veicot tālpārdošanu internetā

1. Elektroniskais marķējums, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai marķējums būtu skaidri redzams un salasāms, un tas ir proporcionāls III pielikuma 2. punktā norādītajam izmēram. Marķējumu var parādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, un tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, jāatbilst šā pielikuma 2. punktā noteiktajām specifikācijām. Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, marķējums parādās pēc pirmā peles klikšķa vai peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla izpletes uz skārienekrāna.

2. Ligzdotajā vizualizācijā attēls, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, kā norādīts 2. attēlā, ir šāds:

a) 

bulta krāsā, kas atbilst marķējumā norādītajai ražojuma energoefektivitātes klasei;

b) 

uz bultas norāda ražojuma energoefektivitātes klasi, un tā ir 100 % balta Calibri treknrakstā tādā pašā fonta izmērā, kādā norādīta cena;

c) 

pieejamais energoefektivitātes klašu diapazons ir 100 % melns; un

d) 

tas ir vienā no šādiem diviem formātiem un tādā izmērā, lai bulta būtu skaidri saredzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā, un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk redzamu, 100 % melnu apmales līniju:

2. attēls.
Krāsaina pa labi vai pa kreisi vērsta bulta, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons image

3. Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, marķējuma attēlošana notiek šādā secībā:

a) 

šā pielikuma 2. punktā minēto attēlu vizualizācijas mehānismā parāda ražojuma cenas tuvumā;

b) 

attēls satur saiti uz III pielikumā izklāstīto marķējumu;

c) 

marķējums parādās pēc peles klikšķa vai peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla izpletes uz skārienekrāna;

d) 

marķējums parādās kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e) 

lai marķējumu palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f) 

marķējuma vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g) 

grafiskajam attēlam alternatīvs teksts, kas jāparāda, ja nav iespējams attēlot marķējumu, ir ražojuma energoefektivitātes klase tādā fonta izmērā, kurš vienāds ar cenas fonta izmēru.

4. Elektroniskā ražojuma informācijas lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma informācijas lapa būtu skaidri saskatāma un salasāma. Ražojuma informācijas lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju vai atsaucoties uz ražojumu datubāzi; šādā gadījumā saitē, ko izmanto, lai piekļūtu ražojuma informācijas lapai, skaidri un salasāmi norāda “Ražojuma informācijas lapa”. Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, ražojuma informācijas lapa parādās pēc pirmā peles klikšķa vai peles uzvirzīšanas uz saites vai saites izpletes uz skārienekrāna.
IX PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

▼M1

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz deklarēto vērtību verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā vērtību pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā vai arī interpretējot šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā deklarētās vērtības.

▼B

Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.

►M1  Verifikācijas procesa ietvaros pārliecinoties par ◄ ražojuma modeļa atbilstību šīs regulas prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru:

1) 

dalībvalsts iestādes verificē tikai vienu modeļa vienību;

2) 

uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) 

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punktu (deklarētās vērtības), un attiecīgā gadījumā vērtības, kas izmantotas to aprēķināšanai, piegādātājam nav izdevīgākas kā attiecīgās testa ziņojumos norādītās vērtības; un

b) 

marķējumā un ražojuma informācijas lapā publicētās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas par deklarētajām vērtībām, un norādītā energoefektivitātes klase un gaisvadītā trokšņa emisijas klase piegādātājam nav izdevīgāka par klasi, ko nosaka deklarētās vērtības; un

c) 

ja dalībvalsts iestādes testē modeļa vienību, noteiktās vērtības (attiecīgo parametru vērtības, kas izmērītas testēšanas laikā, un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 5. tabulā;

3) 

ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētie rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām;

4) 

ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktā prasītais rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izvēlas vēl trīs tā paša modeļa vienības. Tomēr šīs trīs papildu vienības drīkst izvēlēties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem;

5) 

uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja šīm trim vienībām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām pielaidēm, kas norādītas 5. tabulā;

6) 

ja netiek iegūts 5. punktā minētais rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām;

▼M1

7) 

ja saskaņā ar šā pielikuma 3. punktu, 6. punktu vai otro daļu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

▼B

Dalībvalstu iestādes izmanto IV pielikumā izklāstītās mērīšanas un aprēķina metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 5. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Attiecībā uz 5. tabulā norādītajiem parametriem nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, pielaides, kas noteiktas harmonizētajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.5. tabula.

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaides

Programmas “eco” enerģijas patēriņš (EPEC)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto EPEC vērtību vairāk kā par 5 %.

Programmas “eco” ūdens patēriņš (EPWC)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto EPWC vērtību vairāk kā par 5 %.

Mazgāšanas veiktspējas indekss (IC)

Noteiktā vērtība (*1) ir ne vairāk kā par 14 % mazāka nekā deklarētā IC vērtība.

Žāvēšanas veiktspējas indekss (ID)

Noteiktā vērtība (*1) ir ne vairāk kā par 12 % mazāka nekā deklarētā ID vērtība.

Programmas ilgums (Tt)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarētās Tt vērtības vairāk kā par 5 % vai 10 minūtēm atkarībā no tā, kas ir ilgākais.

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po)

Jaudas izmantojuma Po noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm)

Jaudas izmantojuma Psm noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai vairāk kā par 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds)

Jaudas izmantojuma Pds noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai vairāk kā par 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Gaisvadītā trokšņa emisijas

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 2 dB(A) re 1pW.

(*1)   

Ja testē trīs papildu vienības, kā teikts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šo trīs papildu vienību vidējā aritmētiskā vērtība.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/35/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp.).