02019R2016 — LV — 30.09.2023 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 315, 5.12.2019., 102. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris),

  L 68

62

26.2.2021

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/2048 (2023. gada 4. jūlijs),

  L 236

1

26.9.2023


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 050, 24.2.2020, lpp 21 (2019/2016)
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.  
Šajā regulā noteiktas prasības tādu no elektrotīkla tīkla darbināmu aukstumiekārtu marķēšanai, kuru tilpums ir lielāks par 10 litriem un mazāks par vai vienāds ar 1 500 litriem, un papildu informācijas sniegšanai par ražojumu.
2.  

Šo regulu nepiemēro:

a) 

profesionālajām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem (izņemot profesionālās sasaldēšanas lādes);

b) 

aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju;

c) 

mobilajām aukstumiekārtām;

d) 

iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana, tos atdzesējot.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“elektrotīkls” nozīmē elektroapgādi no elektrotīkla ar 230 (± 10 %) voltu spriegumu un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

2) 

“aukstumiekārta” ir termoizolēts skapis ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, kas noregulēti konkrētās temperatūrās un ko dzesē ar dabisku vai piespiedu konvekciju, turklāt dzesēšanu panāk vienā vai vairākos enerģiju patērējošos procesos;

3) 

“nodalījums” ir tāda noslēgta telpa aukstumiekārtā, kas no cita(-iem) nodalījuma(-iem) atdalīta ar starpsienu, tvertni vai līdzīgu konstrukciju, un kurai var tieši piekļūt caur vienām vai vairākām ārējām durvīm un kura var būt sadalīta apakšnodalījumos. Šajā regulā, ja vien nav norādīts citādi, ar “nodalījumu” saprot gan nodalījumus, gan apakšnodalījumus;

4) 

“ārējās durvis” ir skapja daļa, ko var vērt vai noņemt, lai būtu iespējams objektus ievietot skapī vai izņemt no tā;

5) 

“apakšnodalījums” ir noslēgta telpa nodalījumā, kuras darba temperatūras diapazons ir citāds nekā nodalījumam, kurā tas atrodas;

6) 

“kopējais tilpums” (V) ir aukstumiekārtas iekšējais tilpums, kas ir vienāds ar nodalījumu tilpumu summu un izteikts dm3 vai litros;

7) 

“nodalījuma tilpums” (Vc ) ir nodalījuma iekšējais tilpums, izteikts dm3 vai litros;

8) 

“profesionāla aukstumiekārta” ir termoizolēta aukstumiekārta ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, kam var piekļūt pa vienām vai vairākām durvīm vai atvilktnēm, kura spēj pastāvīgi nodrošināt pārtikas produktu temperatūru noteiktās atdzesēšanas vai sasaldēšanas režīma robežās, izmantojot tvaika kompresijas ciklu, un kas paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai, izņemot mājsaimniecībās, un nav paredzēta, lai produktus demonstrētu patērētājiem vai lai patērētāji tiem varētu piekļūt, kā definēts Komisijas Regulā (ES) 2015/1095 ( 1 );

9) 

“ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapis” ir termoizolēta aukstumiekārta, kas pamatā paredzēta tikko pagatavotu karstu pārtikas produktu straujai atdzesēšanai līdz temperatūrai, kas zemāka par 10 °C, vai straujai sasaldēšanai līdz temperatūrai, kas zemāka par –18 °C, kā definēts Regulā (ES) 2015/1095;

10) 

“profesionāla sasaldēšanas lāde” ir sasaldēšanas iekārta, kura paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai (izņemot mājsaimniecībās) un kuras nodalījumam (-iem) var piekļūt no augšas vai kurai ir gan tādi nodalījumi, kas atveras no augšas, un tādi, kas atveras no sāniem, taču no augšas atveramā(-o) nodalījuma(-u) bruto tilpums pārsniedz 75 % no iekārtas kopējā bruto tilpuma;

11) 

“saldēšanas skapis” ir aukstumiekārta, kurā ir tikai četru zvaigznīšu nodalījumi;

12) 

“saldēšanas nodalījums” jeb “četru zvaigznīšu nodalījums” ir nodalījums, kurā mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir –18 °C un kurš atbilst saldēšanas jaudas prasībām;

13) 

“saldētu produktu nodalījums” ir nodalījuma veids, kura mērķtemperatūra ir 0 °C vai zemāka; tas ir bezzvaigznītes, vienas zvaigznītes, divu zvaigznīšu, trīs zvaigznīšu vai četru zvaigznīšu nodalījums, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

14) 

“nodalījuma veids” ir deklarētais nodalījuma veids atbilstoši dzesētspējas parametriem Tmin, Tmax, Tc u. c., kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

15) 

“mērķtemperatūra” (Tc) ir standarttemperatūra nodalījuma iekšienē testa laikā, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā, un ir enerģijas patēriņa testēšanas temperatūra, kas izteikta kā vidējā vērtība noteiktā laikā un sensoru kopā;

16) 

“minimālā temperatūra” (Tmin) ir minimālā temperatūra nodalījuma iekšienē uzglabāšanas testa laikā, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā.

17) 

“maksimālā temperatūra” (Tmax) ir maksimālā temperatūra nodalījuma iekšienē uzglabāšanas testa laikā, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā.

18) 

“bezzvaigznītes nodalījums” un “ledus gatavošanas nodalījums” ir saldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir 0 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

19) 

“vienas zvaigznītes nodalījums” ir saldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir –6 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

20) 

“divu zvaigznīšu nodalījums” ir saldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir –12 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

21) 

“trīs zvaigznīšu nodalījums” ir saldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir –18 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

22) 

“aukstumiekārta ar tiešās pārdošanas funkciju” ir aukstumiekārta, ko izmanto noteiktās, par apkārtējās vides temperatūru zemākās temperatūrās esošu produktu demonstrācijai un pārdošanai klientiem un kam var piekļūt tieši caur atvērtām malām vai vienām vai vairākām durvīm vai atvilktnēm, vai abējādi, t. sk. aukstumskapji ar zonām, ko izmanto uzglabāšanai vai tādu produktu izsniegšanai, kuri nav pieejami klientiem, izņemot minibārus un vīna uzglabāšanas iekārtas, kas definēti Komisijas Regulā (ES) 2019/2024 ( 2 );

23) 

“minibārs” ir aukstumiekārta, kuras kopējais tilpums nav lielāks par 60 litriem un kura primāri paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai un pārdošanai viesnīcu numuros vai līdzīgās telpās;

24) 

“vīna uzglabāšanas iekārta” ir speciāla aukstumiekārta vīna uzglabāšanai, kam ir precīzas temperatūras regulators uzglabāšanas apstākļu un mērķtemperatūras nodrošināšanai vīna uzglabāšanas nodalījumā, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā, un kas ir aprīkota ar vibrācijas slāpētājiem;

25) 

“speciāla aukstumiekārta” ir aukstumiekārta tikai ar viena veida nodalījumu;

26) 

“vīna uzglabāšanas nodalījums” ir nesasaldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra ir 12 °C, iekšējā mitruma diapazons ir 50–80 % un uzglabāšanas apstākļi ir 5–20 °C diapazonā, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

27) 

“nesasaldētu produktu nodalījums” ir nodalījuma veids, kura mērķtemperatūra ir 4 °C vai augstāka; tas ir pieliekamā, vīna uzglabāšanas, pagraba vai svaigas pārtikas nodalījums, kurā ir tādi uzglabāšanas apstākļi un mērķa temperatūras, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

28) 

“pieliekamā nodalījums” ir nesasaldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra ir 17 °C un uzglabāšanas apstākļi ir diapazonā no 14 °C līdz 20 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

29) 

“pagraba nodalījums” ir nesasaldētu produktu nodalījums, kurā mērķtemperatūra ir 12 °C un uzglabāšanas apstākļi ir diapazonā no 2 °C līdz 14 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

30) 

“svaigas pārtikas nodalījums” ir nesasaldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra ir 4 °C un uzglabāšanas apstākļi ir diapazonā no 0 °C līdz 8 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

▼M1

31) 

“mobila aukstumiekārta” ir aukstumiekārta, ko var izmantot vietās, kur nav piekļuves elektrotīklam, un kas kā enerģijas avotu atdzesēšanas funkcijai izmanto sevišķi zema sprieguma elektroenerģiju (< 120 V DC) un/vai degvielu, t. sk. aukstumiekārta, ko papildus sevišķi zema sprieguma elektroenerģijai un/vai degvielai var darbināt, pieslēgtu pie elektrotīkla, izmantojot ārēju maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, kurš jāiegādājas atsevišķi. Iekārta, kas tirgū laista ar maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, nav mobila aukstumiekārta;

▼B

32) 

“pārtikas produkti” ir pārtika, sastāvdaļas, dzērieni (arī vīns) un citi produkti, ko galvenokārt izmanto patēriņam un kas jāatdzesē noteiktās temperatūrās;

33) 

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā aukstumiekārtas ir izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

34) 

“iebūvēta iekārta” ir aukstumiekārta, ko projektē, testē un tirgo tikai nolūkā to:

a) 

uzstādīt skapītī vai (no augšas, apakšas un sāniem) apdarināt ar paneļiem;

b) 

cieši piestiprināt pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c) 

aprīkot ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai piemontēt tai individuāla projekta priekšējo paneli;

35) 

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir aukstumiekārtas relatīvās energoefektivitātes indeksa skaitlis, izteikts procentos, kā izklāstīts IV pielikuma 5. punktā.

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.  

Piegādātāji nodrošina, ka:

a) 

katru aukstumiekārtu piegādā ar drukātu marķējumu, kura formāts atbilst III pielikumā noteiktajam;

▼M1

b) 

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

▼B

c) 

ražojuma informācijas lapa ir pieejama drukātā formātā, ja tirgotājs to īpaši pieprasa;

d) 

VI pielikumā izklāstītais tehniskās dokumentācijas saturs tiek iekļauts ražojumu datubāzē;

e) 

jebkurā vizuālā reklāmā, kas attiecas uz konkrētu aukstumiekārtu modeli, norāda energoefektivitātes klasi un marķējumā pieejamo energoefektivitātes klašu amplitūdu saskaņā ar VII un VIII pielikumu;

f) 

jebkuros tehniskos reklāmas materiālos, tostarp internetā izvietotos materiālos, kas attiecas uz konkrētu aukstumiekārtu modeli un kas apraksta tā specifiskos tehniskos parametrus, norāda energoefektivitātes klasi un marķējumā pieejamo energoefektivitātes klašu amplitūdu saskaņā ar VII pielikumu;

g) 

tirgotājiem par katru aukstumiekārtu modeli ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst III pielikumā noteiktajam;

h) 

tirgotājiem par katru aukstumiekārtu modeli ir pieejama elektroniska ražojuma informācijas lapa, kā izklāstīts V pielikumā.

2.  
Energoefektivitātes klases pamatā jābūt energoefektivitātes indeksam, ko aprēķina saskaņā ar II pielikumu.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a) 

saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu tirdzniecības vietā, tostarp tirdzniecības izstādēs, pie katras aukstumiekārtas ir pievienots skaidri redzams marķējums, ko nodrošina piegādātāji. Arī iebūvētām iekārtām un visām pārējām aukstumiekārtām marķējumam jābūt skaidri redzamam aukstumiekārtas priekšpusē vai augšpusē;

b) 

tālpārdošanas gadījumā marķējumu un ražojuma informāciju nodrošina saskaņā ar VII un VIII pielikumu;

c) 

jebkurā vizuālā reklāmā, tostarp internetā izvietotā reklāmā, kas attiecas uz konkrētu aukstumiekārtas modeli, norāda energoefektivitātes klasi un marķējumā pieejamo energoefektivitātes klašu amplitūdu saskaņā ar VII pielikumu;

d) 

jebkuros tehniskos reklāmas materiālos, tostarp internetā izvietotos materiālos, kas attiecas uz konkrētu aukstumiekārtas modeli un kas apraksta tā specifiskos tehniskos parametrus, norāda energoefektivitātes klasi un marķējumā pieejamo energoefektivitātes klašu amplitūdu saskaņā ar VII pielikumu.

5. pants

Tiešsaistes mitināšanas platformu pienākumi

Kā izklāstīts Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā, mitināšanas pakalpojumu sniedzējam nodrošinot aukstumiekārtu tiešo pārdošanu savā interneta vietnē, pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju vizualizācijas mehānismā parādīt pārdevēja sniegtu elektronisko marķējumu un elektronisko ražojuma informācijas lapu saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un informē pārdevēju par pienākumu tos attēlot.

6. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts IV pielikumā.

7. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro IX pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu un iesniedz novērtējuma rezultātus un vajadzības gadījumā arī pārskatīšanas priekšlikuma projektu Apspriežu forumam ne vēlāk kā 2025. gada 25. decembrī. Šajā pārskatīšanā cita starpā izvērtē iespējamību

a) 

risināt aprites ekonomikas jautājumus;

b) 

ieviest nodalījumu emblēmas, kas palīdzētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu; un

c) 

ieviest emblēmas ar ikgadējo enerģijas patēriņu.

9. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010 atceļ no 2021. gada 1. marta.

10. pants

Pārejas pasākumi

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim martam Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto ražojuma tehnisko aprakstu [speciālo zīmi] var darīt pieejamu, izmantojot ražojumu datubāzi, nevis drukātā veidā kopā ar ražojumu. Taču pēc tirgotāja īpaša pieprasījuma piegādātājs nodrošina ražojuma tehnisko aprakstu drukātā veidā.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

▼M1

To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 10. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra, 3. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. novembra un pienākumu norādīt energoefektivitātes klasi attiecībā uz V pielikuma 6. tabulā minētajiem gaismas avota parametriem piemēro no 2022. gada 1. marta.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1) 

“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

2) 

“enerģijas patēriņš gadā” (AE) ir vidējais enerģijas patēriņš dienā, kas reizināts ar 365 (dienu skaitu gadā), izteikts kilovatstundās gadā (kWh/gadā), kā aprēķināts saskaņā ar IV pielikuma 3. punktu;

3) 

“enerģijas patēriņš dienā” (Edaily ) ir elektroenerģijas daudzums, ko aukstumiekārta patērē 24 stundās standartapstākļos, izteikts kilovatstundās 24 stundu laikā (kWh/24 h), aprēķināts saskaņā ar IV pielikuma 3. punktu;

4) 

“saldēšanas jauda” ir svaigu pārtikas produktu daudzums, ko saldēšanas nodalījumā var sasaldēt 24 stundu laikā; tā nedrīkst būt mazāka kā 4,5 kg 24 stundās uz saldēšanas nodalījuma tilpuma 100 litriem, un tai jābūt vismaz 2,0 kg/24 h;

5) 

“dzesināšanas nodalījums” ir nodalījums, kurā bez lietotāja iejaukšanās ir iespējams regulēt vidējo temperatūru konkrētā diapazonā un kura mērķtemperatūra ir 2 °C un uzglabāšanas apstākļi ir no –3 °C līdz 3 °C, kā noteikts IV pielikuma 3. tabulā;

6) 

“gaisvadītā trokšņa emisija” ir aukstumiekārtas akustiskās jaudas līmenis, izteikts dB(A) re 1 pW (A-izsvarotajos decibelos);

7) 

“antikondensācijas sildītājs” ir sildītājs, kas novērš kondensāta veidošanos uz aukstumiekārtas;

8) 

“apkārtējās vides apstākļu regulēts antikondensācijas sildītājs” ir antikondensācijas sildītājs, kura sildīšanas jauda ir atkarīga no apkārtējās vides temperatūras un/vai gaisa mitruma;

9) 

“papildu enerģija” (Eaux ) ir enerģija, ko izmanto apkārtējās vides apstākļu regulēts antikondensācijas sildītājs un kas izteikta kilovatstundās gadā (kWh/gadā);

10) 

“padeves ierīce” ir ierīce, kas pēc pieprasījuma no aukstumiekārtas padod atdzesētu vai saldētu produktu, piemēram, ledus padeves ierīce vai atdzesēta ūdens padeves ierīce;

11) 

“maināmas temperatūras nodalījums” ir nodalījums, ko paredzēts izmantot kā divu (vai vairāku) dažādu veidu nodalījumu (piemēram, nodalījums, kas var būt vai nu svaigas pārtikas nodalījums, vai saldēšanas nodalījums) un ko lietotājs var iestatīt tā, lai nodalījumā pastāvīgi tiktu uzturēts darba temperatūras diapazons, kas piemērots katram deklarētajam nodalījuma veidam. Nodalījums, ko paredzēts izmantot kā viena veida nodalījumu, bet kas var nodrošināt arī citiem nodalījumu veidiem paredzētos uzglabāšanas apstākļus (piemēram, dzesināšanas nodalījums, kas var atbilst arī bezzvaigznītes nodalījumam noteiktajām prasībām), nav maināmas temperatūras nodalījums;

12) 

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

13) 

“divu zvaigznīšu sekcija” ir trīs zvaigznīšu vai četru zvaigznīšu nodalījuma daļa, kurai nav savu atsevišķu piekļuves durvju vai vāka un kurā mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir –12 °C;

14) 

“klimata klase” ir IV pielikuma 1. punkta j) apakšpunktā noteiktais apkārtējās vides temperatūras diapazons, kurā paredzēts izmantot aukstumiekārtas un attiecībā uz kuru vienlaikus visos nodalījumos ir ievēroti IV pielikuma 3. tabulā noteiktie uzglabāšanas apstākļi;

15) 

“atkausēšanas un darbības režīma atjaunošanās periods” ir periods no atkausēšanas vadības cikla uzsākšanas līdz brīdim, kad atjaunojas stabili darba apstākļi;

16) 

“automātiska atkausēšana” ir funkcija, kas ļauj bez lietotāja iejaukšanās atkausēt nodalījumus nolūkā uzsākt sarmas kārtiņas noņemšanu visos temperatūras regulācijas iestatījumos vai atjaunot normālu darbību, un kas nodrošina atkausētā ūdens automātisku novadīšanu;

17) 

“atkausēšanas veids” ir metode sarmas kārtiņas noņemšanai no aukstumiekārtas iztvaicētāja(-iem); tā var būt automātiska atkausēšana vai manuāla atkausēšana;

18) 

“manuāla atkausēšana” nozīmē to, ka nav automātiskas atkausēšanas funkcijas;

19) 

“aukstumiekārta ar zemu trokšņa līmeni” ir aukstumiekārta bez tvaika kompresijas, kuras gaisvadītā trokšņa emisija ir mazāka par 27 A-izsvarotajiem decibeliem, izteiktiem uz 1 pikovatu (dB(A) re 1 pW);

20) 

“jaudas izmantojums vienmērīgas darbības apstākļos” (P ss) ir vidējais jaudas izmantojums vienmērīgas darbības apstākļos, izteikts vatos (W);

21) 

“inkrementālās atkausēšanas un darbības režīma atjaunošanās enerģijas patēriņš” (ΔΕ d-f ) ir papildu vidējais enerģijas patēriņš atkausēšanas un darbības režīma atjaunošanās darbībai, izteikts vatstundās (Wh);

22) 

“atkausēšanas intervāls” (td-f ) ir reprezentatīvais vidējais intervāls, izteikts stundās (h), starp vienu atkausēšanas sildītāja aktivēšanas brīdi un nākamo divos secīgos atkausēšanas un darbības režīma atjaunošanās ciklos vai gadījumā, ja nav atkausēšanas sildītāja, starp vienu kompresora deaktivācijas brīdi un nākamo divos secīgos atkausēšanas un darbības režīma atjaunošanās ciklos;

23) 

“slodzes koeficients” (L) ir koeficients, kas ļauj ņemt vērā papildu (papildus slodzei, kas jau ir paredzama tāpēc, ka testēšanai izmanto augstāku vidējo apkārtējās vides temperatūru) dzesēšanas slodzi, ko rada siltu pārtikas produktu ievietošana iekārtā, un tā vērtības ir noteiktas IV pielikuma 3. punkta a) apakšpunktā;

24) 

“enerģijas standarta patēriņš gadā” (SAE) ir aukstumiekārtas enerģijas patēriņa atsauces rādītājs gadā, izteikts kilovatstundās gadā (kWh/gadā), kā aprēķināts saskaņā ar IV pielikuma 4. punktu;

25) 

“kombinētais parametrs” (C) ir modelēšanas parametrs, kas ņem vērā sinerģijas efektu gadījumā, ja vienā iekārtā ir kombinēti dažādi nodalījumu veidi, un tā vērtības ir noteiktas IV pielikuma 4. tabulā;

26) 

“koeficients, kas atspoguļo siltuma zudumu caur durvīm” (D) ir kompensācijas koeficients kombinētajām iekārtām atbilstīgi dažādas temperatūras nodalījumu skaitam vai ārējo durvju skaitam, atkarībā no tā, kurš skaits ir mazāks, un kā noteikts IV pielikuma 5. tabulā. Saistībā ar šo koeficientu apzīmējums “nodalījums” neattiecas uz apakšnodalījumu;

27) 

“kombinēta iekārta” ir aukstumiekārta, kurai ir vairāk nekā viens nodalījumu veids, no kuriem vismaz viens ir nesasaldētu produktu nodalījums;

28) 

“atkausēšanas koeficients” (Ac ) ir kompensācijas koeficients, kas ņem vērā to, vai aukstumiekārtai ir automātiska atkausēšana vai manuāla atkausēšana, un tā vērtības ir noteiktas IV pielikuma 5. tabulā;

29) 

“iebūves koeficients” (Bc ) ir kompensācijas koeficients, kas ņem vērā to, vai aukstumiekārta ir iebūvēta vai savrupa, un tā vērtības ir noteiktas IV pielikuma 5. tabulā;

30) 

“savrupa iekārta” ir aukstumiekārta, kas nav iebūvēta iekārta;

31) 

“Mc” un “Nc” ir modelēšanas parametri, kas ņem vērā energopatēriņa atkarību no tilpuma, un to vērtības ir noteiktas IV pielikuma 4. tabulā;

32) 

“termodinamiskais parametrs” (rc ) ir modelēšanas parametrs, kas enerģijas standarta patēriņu gadā koriģē atbilstīgi apkārtējās vides temperatūrai 24 °C, un tā vērtības ir noteiktas IV pielikuma 4. tabulā;

33) 

“kopējie izmēri” ir vieta, ko aizņem aukstumiekārta (augstums, platums un dziļums) ar aizvērtām durvīm vai vākiem, izteikta milimetros (mm);

34) 

“temperatūras paaugstināšanās laiks” ir stundās (h) izteikts laiks, kas pēc saldēšanas sistēmas darbības pārtraukšanas ir vajadzīgs, lai temperatūru trīs zvaigznīšu vai četru zvaigznīšu nodalījumā paaugstinātu no –18 °C līdz –9 °C;

35) 

“ziemas iestatījums” ir vadības funkcija kombinētai iekārtai ar vienu kompresoru un vienu termostatu, kuru atbilstīgi piegādātāja norādījumiem var izmantot apkārtējās vides temperatūrās, kas zemākas par +16 °C, proti, pārslēgšanas ierīce vai funkcija, kura pat tādā gadījumā, ja tas nav vajadzīgs nodalījumā, kurā atrodas termostats, garantē, ka kompresors turpina darboties, lai uzturētu pienācīgu uzglabāšanas temperatūru citos nodalījumos;

36) 

“ātrā sasaldēšana” ir funkcija, ko galalietotājs var aktivēt atbilstīgi piegādātāja norādījumiem un kas samazina uzglabāšanas temperatūru saldēšanas nodalījumā(-os), lai panāktu nesasaldētu pārtikas produktu ātrāku sasaldēšanu;

37) 

“saldēšanas nodalījums” jeb “četru zvaigznīšu nodalījums” ir saldētu produktu nodalījums, kura mērķtemperatūra un uzglabāšanas apstākļi ir –18 °C un kurš atbilst saldēšanas jaudas prasībām;

38) 

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, arī skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

39) 

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

40) 

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

41) 

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīces nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes;

▼M1

42) 

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes.

▼B
II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Aukstumiekārtu energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

▼M11. tabula

Aukstumiekārtu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

▼B

Aukstumiekārtas EEI nosaka saskaņā ar IV pielikuma 5. punktu.2. tabula

Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Gaisvadītā trokšņa emisija

Gaisvadītā trokšņa emisijas klase

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW un < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW un < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D
III PIELIKUMS

Marķējums aukstumiekārtām

1.   MARĶĒJUMS AUKSTUMIEKĀRTĀM, IZŅEMOT VĪNA UZGLABĀŠANAS IEKĀRTAS

1.1.   Marķējums

image

1.2.   Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I. 

Kvadrātkods

II. 

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III. 

Piegādātāja modeļa identifikators

IV. 

Energoefektivitātes klašu skala no A līdz G

V. 

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu

VI. 

Enerģijas patēriņš gadā (AE), izteikts kWh gadā un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim

VII. 

— 
Saldētu produktu nodalījumu tilpumu summa, izteikta litros un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim,
— 
ja aukstumiekārtai nav saldētu produktu nodalījuma(-u), VII punktā piktogrammu un vērtību litros nenorāda.
VIII. 

— 
Dzesināšanas nodalījuma(-u) un nesasaldētu produktu nodalījuma(-u) tilpumu summa, izteikta litros un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim,
— 
ja aukstumiekārtai nav nesasaldētu produktu nodalījuma(-u) un dzesināšanas nodalījuma(-u), VIII punktā piktogrammu un vērtību litros nenorāda.
IX. 

Gaisvadītā trokšņa emisijas, izteiktas dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Gaisvadītā trokšņa emisiju klase saskaņā ar 2. tabulu

X. 

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2016”

2.   MARĶĒJUMS VĪNA UZGLABĀŠANAS IEKĀRTĀM

2.1.   Marķējums

image

2.2.   Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I. 

Kvadrātkods

II. 

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III. 

Piegādātāja modeļa identifikators

IV. 

Energoefektivitātes klašu skala no A līdz G

V. 

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu

VI. 

AE, izteikts kWh gadā un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim

VII. 

Vīna uzglabāšanas iekārtā uzglabājamo standarta vīna pudeļu skaits

VIII. 

Gaisvadītā trokšņa emisijas, izteiktas dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Gaisvadītā trokšņa emisiju klase saskaņā ar 2. tabulu

IX. 

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2016”

3.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

3.1.   Marķējums aukstumiekārtām, izņemot vīna uzglabāšanas iekārtas

image

3.2.   Marķējums vīna uzglabāšanas iekārtām