02017R2226 — LV — 11.06.2019 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/2226

(2017. gada 30. novembris),

ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011

(OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris),

  L 236

1

19.9.2018

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs),

  L 135

27

22.5.2019


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 258, 15.10.2018, lpp 5 (2017/2226)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/2226

(2017. gada 30. novembris),

ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.  Ar šo regulu tiek izveidota “ieceļošanas/izceļošanas sistēma” (IIS), lai:

a) reģistrētu un glabātu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datumu, laiku un vietu, kuri šķērso dalībvalstu robežas, pie kurām lieto IIS;

b) aprēķinātu šādu trešo valstu valstspiederīgo atļautās uzturēšanās ilgumu;

c) ģenerētu brīdinājumus dalībvalstīm, kad atļautā uzturēšanās ir beigusies; un

d) reģistrētu un glabātu ieceļošanas atteikuma datumu, laiku un vietu tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kam ir atteikta ieceļošana īstermiņa uzturēšanās nolūkā, kā arī tās dalībvalsts iestādi, kura ieceļošanu atteikusi, un tā iemeslus.

2.  Lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, šī regula arī paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var iegūt piekļuvi IIS datu aplūkošanai.

▼M2

3.  Glabājot identitātes datus, ceļošanas dokumentu datus un biometriskos datus kopējā identitātes repozitorijā (CIR), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/817 ( 1 ) 17. panta 1. punktu, IIS ļauj atvieglot IIS reģistrēto personu pareizu identifikāciju un palīdz to veikt atbilstīgi minētās regulas 20. panta nosacījumiem un mērķiem.

▼B

2. pants

Darbības joma

1.  Šo regulu piemēro:

a) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem dalībvalstu teritorijā ir atļauta īstermiņa uzturēšanās un kuriem saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399 piemēro robežpārbaudes, kad viņi šķērso robežas, pie kurām lieto IIS; un

b) trešo valstu valstspiederīgajiem – ieceļojot dalībvalstu teritorijā un izceļojot no tās:

▼C1

i) kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kam ir tiesības brīvi pārvietoties līdzvērtīgi Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses; un

▼B

ii) kuriem nav Direktīvā 2004/38/EK minētās uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002 ( 2 ).

2.  Šo regulu piemēro arī trešo valstu valstspiederīgajiem, kam ieceļošana dalībvalstu teritorijā īstermiņa uzturēšanās nolūkā ir atteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 14. pantu.

3.  Šo regulu nepiemēro:

▼C1

a) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK un kuriem ir uzturēšanās atļauja, ievērojot minēto direktīvu, neatkarīgi no tā, vai viņi pavada minēto Savienības pilsoni vai viņam pievienojas;

▼B

b) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, neatkarīgi no tā, vai viņi pavada minēto trešās valsts valstspiederīgo vai viņam pievienojas, ja:

i) minētajam trešās valstu valstspiederīgajam ir tiesības brīvi pārvietoties līdzvērtīgi Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses; un

ii) minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem ir uzturēšanās atļauja, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļauja, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002;

c) Regulas (ES) 2016/399 2. panta 16. punktā minēto uzturēšanās atļauju turētājiem, izņemot tos, uz kuriem attiecas šā punkta a) un b) apakšpunkts;

d) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri īsteno savas tiesības uz mobilitāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/66/ES ( 3 ) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/801 ( 4 );

e) ilgtermiņa vīzu turētājiem;

▼C1

f) Andoras, Monako un Sanmarīno valstspiederīgajiem un Vatikāna Pilsētvalsts vai Svētā Krēsla izdotas pases turētājiem;

▼B

g) personām vai personu kategorijām, kas ir atbrīvotas no robežpārbaudēm vai uz ko attiecas īpaši noteiktumi saistībā ar robežpārbaudēm, kā minēts Regulas (ES) 2016/399 6.a panta 3. punkta g) apakšpunktā;

h) personām vai personu kategorijām, kas minētas Regulas (ES) 2016/399 6.a panta 3. punkta h), i), j) un k) apakšpunktā.

4.  Šīs regulas noteikumus par atļautās uzturēšanās ilguma aprēķināšanu un brīdinājumu ģenerēšanu dalībvalstīm, kad ir beigusies atļautā uzturēšanās, nepiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem:

▼C1

a) kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kam ir tiesības brīvi pārvietoties līdzvērtīgi Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses; un

▼B

b) kuriem nav uzturēšanās atļaujas, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002.

3. pants

Definīcijas

1.  Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “ārējās robežas” ir ārējās robežas, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 2. punktā;

2) “iekšējās robežas” ir iekšējās robežas, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 1. punktā;

3) “robežu iestāde” ir robežsardze, kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir uzdots veikt robežpārbaudes, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 11. punktā;

4) “imigrācijas iestāde” ir kompetentā iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par vienu vai vairākiem no šādiem uzdevumiem:

a) pārbaužu veikšanu dalībvalstu teritorijā, lai noskaidrotu, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz ieceļošanu vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā;

b) nosacījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, ciktāl minētā iestāde nav Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES ( 5 ) 2. panta f) punktā definētā “atbildīgā iestāde”, un attiecīgos gadījumos konsultēšanu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004 ( 6 );

c) trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu trešā izcelsmes vai tranzīta valstī;

5) “vīzu iestāde” ir vīzu iestāde, kā definēts Regulas (EK) Nr. 767/2008 4. panta 3. punktā;

6) “trešās valsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kas nav Savienības pilsonis LESD 20. panta 1. punkta nozīmē, izņemot personas, kurām ir tiesības brīvi pārvietoties līdzvērtīgi Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumiem starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešām valstīm, no otras puses;

7) “ceļošanas dokuments” ir pase vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas tā turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kam var piestiprināt vīzu;

8) “īstermiņa uzturēšanās” ir uzturēšanās dalībvalstu teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā minēts Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punktā;

9) “īstermiņa uzturēšanās vīza” ir vīza, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 810/2009 ( 7 ) 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

10) “valsts īstermiņa uzturēšanās vīza” ir tādas dalībvalsts izsniegta atļauja, kura pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, ņemot vērā plānotu uzturēšanos minētās dalībvalsts teritorijā, kuras ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā;

11) “atļautā uzturēšanās” ir precīzais to dienu skaits, kuru laikā trešās valsts valstspiederīgajam ir atļauts likumīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, skaitot no ieceļošanas datuma saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem;

12) “atbildīgā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ir ievadījusi datus IIS;

13) “pārbaude” ir datu kopumu salīdzināšana, lai apstiprinātu identitāti (pārbaude “viens pret vienu”);

14) “identifikācija” ir personas identitātes noteikšana, meklējot datubāzē un salīdzinot ar daudziem datu kopumiem (pārbaude “viens pret daudziem”);

15) “burtciparu dati” ir dati, ko veido burti, cipari, īpašas zīmes, atstarpes un pieturzīmes;

16) “pirkstu nospiedumu dati” ir dati, kas attiecas uz labās rokas rādītājpirksta, vidējā pirksta, zeltneša un mazā pirkstiņa, ja tādi ir, un pretējā gadījumā – kreisās rokas, četru pirkstu nospiedumiem;

17) “sejas attēls” ir sejas digitālie attēli;

18) “biometriskie dati” ir pirkstu nospiedumu dati un sejas attēls;

19) “persona, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu” ir trešās valsts valstspiederīgais, kas neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz viņam atļauto īstermiņa uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā;

20) eu-LISA” ir Eiropas Aģentūra lielapjoma informācijas sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011;

21) “uzraudzības iestādes” ir uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, un uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu;

▼M2

22) “IIS dati” ir visi dati, kas tiek glabāti IIS centrālajā sistēmā un CIR saskaņā ar 15. līdz 20. pantu;

▼M2

22.a) “identitātes dati” ir dati, kas minēti 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kā arī attiecīgie dati, kas minēti 17. panta 1. punktā un 18. panta 1. punktā;

▼B

23) “tiesībaizsardzība” ir teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;

24) “teroristu nodarījums” ir valsts tiesību aktos minēts nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs vienam no nodarījumiem, kuri minēti Direktīvā (ES) 2017/541;

25) “smags noziedzīgs nodarījums” ir nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs vienam no nodarījumiem, kuri minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja tas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir sodāms ar brīvības atņemšanu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi;

26) “izraudzītā iestāde” ir iestāde, ko dalībvalsts, ievērojot 29. pantu, izraudzījusies kā atbildīgo par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu;

27) “pašapkalpošanās sistēma” ir pašapkalpošanās sistēma, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 23. punktā;

28) “e-vārti” ir e-vārti, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 24. punktā;

29) “nereģistrējamības īpatsvars (Failure to Enrol Rate – FTER)” ir reģistrāciju īpatsvars ar biometrisko datu reģistrēšanas nepietiekamu kvalitāti;

30) “kļūdaini pozitīvas identificēšanas īpatsvars (False Positive Identification Rate – FPIR)” ir tādu biometriskās meklēšanas laikā sniegto atbilsmju īpatsvars, kuras neattiecas uz pārbaudāmo ceļotāju;

31) “kļūdaini negatīvas identificēšanas īpatsvars (False Negative Identification Rate – FNIR)” ir biometriskās meklēšanas laikā neatrasto atbilsmju īpatsvars, lai gan ceļotāja biometriskie dati bija reģistrēti;

▼M2

32) ESP” ir Eiropas meklēšanas portāls, kas izveidots ar Regulas (ES) 2019/817 6. panta 1. punktu;

33) CIR” ir kopējais identitātes repozitorijs, kas izveidots ar Regulas (ES) 2019/817 17.panta 1. punktu.

▼B

2.  Regulas (ES) 2016/679 4. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic šīs regulas 6. panta 1. punktā paredzētajos nolūkos.

3.  Direktīvas (ES) 2016/680 3. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic nolūkos, kas noteikti šīs regulas 6. panta 2. punktā.

4. pants

Robežas, pie kurām lieto IIS, un IIS izmantošana pie minētajām robežām

1.  IIS lieto pie ārējām robežām.

2.  Dalībvalstis, kas pilnā mērā piemēro Šengenas acquis, ievieš IIS pie savām iekšējām robežām ar dalībvalstīm, kuras vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS.

3.  Dalībvalstis, kas pilnā mērā piemēro Šengenas acquis, un dalībvalstis, kuras vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, ievieš IIS pie savām iekšējām robežām ar dalībvalstīm, kuras vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis un nelieto IIS.

4.  Dalībvalstis, kas vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, ievieš IIS pie savām iekšējām robežām, kā definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

5.  Atkāpjoties no 23. panta 2. punkta trešās un ceturtās daļas un no 27. panta, dalībvalsts, kas vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, ievieš IIS bez biometrisko datu funkcijas pie savām iekšējām sauszemes robežām ar dalībvalsti, kas vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS. Ja pie minētajām iekšējām robežām trešās valsts valstspiederīgais vēl nav reģistrēts IIS, tad minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datni izveido bez biometrisko datu reģistrēšanas. Biometriskos datus pievieno nākamajā robežšķērsošanas punktā, kur IIS lieto ar biometrisko datu funkciju.

5. pants

IIS izveide

eu-LISA izstrādā IIS un nodrošina tās darbības pārvaldību, tostarp 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētās biometrisko datu apstrādes funkcijas, kā arī pienācīgu IIS drošību.

6. pants

IIS mērķi

1.  Reģistrējot un glabājot datus IIS un nodrošinot dalībvalstīm piekļuvi šādiem datiem, IIS mērķi ir:

a) uzlabot robežpārbaužu efektivitāti, aprēķinot un uzraugot atļautās uzturēšanās ilgumu pie to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas, kuriem atļauta īstermiņa uzturēšanās;

b) palīdzēt identificēt trešo valstu valstspiederīgos, kas neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu vai īstermiņa uzturēšanos dalībvalstu teritorijā;

c) ļaut identificēt un atklāt personas, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un dot iespēju dalībvalstu kompetentajām valsts iestādēm veikt atbilstošus pasākumus;

d) ļaut IIS elektroniski pārbaudīt ieceļošanas atteikumus;

e) nodrošināt iespēju automatizēt robežpārbaudes attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem;

f) dot iespēju vīzu iestādēm piekļūt informācijai par iepriekšējo vīzu likumīgu izmantošanu;

g) informēt trešo valstu valstspiederīgos par viņiem atļautās uzturēšanās ilgumu;

h) apkopot statistiku par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un izceļošanu, ieceļošanas atteikumiem un atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšanu, lai uzlabotu atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšanas riska novērtējumu un atbalstītu uz pierādījumiem balstītas Savienības migrācijas politikas veidošanu;

i) apkarot identitātes viltošanu un ceļošanas dokumentu ļaunprātīgu izmantošanu;

▼M2

j) nodrošināt personu pareizu identifikāciju.

▼B

2.  Piešķirot piekļuvi izraudzītajām iestādēm saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem, IIS mērķi ir:

a) palīdzēt teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā;

b) ļaut ģenerēt informāciju izmeklēšanas vajadzībām saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp identificēt minēto nodarījumu izdarītājus, aizdomās turētos un cietušos, kas šķērsojuši ārējās robežas.

3.  IIS attiecīgā gadījumā palīdz dalībvalstīm izmantot valsts atvieglojumu programmas, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 8.d pantu, lai atvieglotu robežšķērsošanu trešo valstu valstspiederīgajiem:

a) ļaujot Regulas (ES) 2016/399 8.d pantā minētajām valsts kompetentajām iestādēm piekļūt informācijai par iepriekšējām īstermiņa uzturēšanās reizēm vai ieceļošanas atteikumiem, lai izskatītu šīs regulas 25. pantā minētos pieteikumus piekļuvei valsts atvieglojumu programmām un pieņemtu lēmumus;

b) paziņojot robežu iestādēm, ka ir piešķirta piekļuve valsts atvieglojumu programmai.

7. pants

IIS tehniskā arhitektūra

1.  IIS veido:

a) centrālā sistēma (IIS centrālā sistēma);

▼M2

aa) kopējais identitātes repozitorijs (CIR), kā minēts Regulas (ES) 2019/817 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

▼B

b) valsts vienotā saskarne (NUI) katrā dalībvalstī, kas ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un ir identiska visām dalībvalstīm, ļaujot drošā veidā savienot IIS centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs;

c) drošs sakaru kanāls starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu;

d) komunikācijas infrastruktūra, kas ir droša un šifrēta, starp IIS centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm;

e) tīmekļa pakalpojums, kas minēts 13. pantā;

▼M2

f) droša komunikāciju infrastruktūra starp IIS centrālo sistēmu un ESP un CIR centrālajām infrastruktūrām.

▼M2

1.a  CIR ietver datus, kas minēti 16. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 18. panta 1. un 2. punktā. Atlikušos IIS datus glabā IIS centrālajā sistēmā.

▼B

2.  IIS centrālo sistēmu mitina eu-LISA savos tehniskajos centros. Tā nodrošina šajā regulā paredzētās funkcijas saskaņā ar pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem, ievērojot 37. panta 3. punktu.

3.  Neskarot Komisijas Lēmumu 2008/602/EK ( 8 ), noteikti IIS komunikācijas infrastruktūras aparatūras un programmatūras komponenti tiek koplietoti ar VIS komunikācijas infrastruktūru, kas minēta Lēmuma 2004/512/EK 1. panta 2. punktā. Tiek nodrošināta VIS datu un IIS datu loģiska nošķiršana.

8. pants

Sadarbspēja ar VIS

1.  eu-LISA izveido drošu sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, lai nodrošinātu sadarbspēju starp IIS un VIS. Tieša saziņa starp IIS un VIS ir iespējama tikai tad, ja tas ir paredzēts gan šajā regulā, gan Regulā (EK) Nr. 767/2008. Ar vīzām saistītu datu izgūšana no VIS, to importēšana IIS un datu atjaunināšana IIS no VIS ir automatizēts process, kad attiecīgā iestāde ir sākusi attiecīgo operāciju.

2.  Sadarbspēja ļauj robežu iestādēm, kuras izmanto IIS, aplūkot datus VIS no IIS, lai:

a) izgūtu ar vīzām saistītus datus tieši no VIS un importētu tos IIS nolūkā izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā ar šīs regulas 14., 16. un 18. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu;

b) izgūtu ar vīzām saistītus datus tieši no VIS un importētu tos IIS nolūkā atjaunināt ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, ja vīza ir anulēta, atcelta vai pagarināta saskaņā ar šīs regulas 19. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 13., 14. un 18.a pantu;

c) ievērojot šīs regulas 23. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 2. punktu, pārbaudītu attiecīgās vīzas īstumu un derīgumu vai to, vai nosacījumi ieceļošanai dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. pantu ir izpildīti;

d) pārbaudītu pie robežām, pie kurām lieto IIS, vai no vīzas prasības atbrīvots trešās valsts valstspiederīgais ir iepriekš reģistrēts VIS saskaņā ar šīs regulas 23. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 19.a pantu; un

e) ja vīzas turētāja identitāti pārbauda, izmantojot pirkstu nospiedumus, – pie robežām, pie kurām lieto IIS, pārbaudītu vīzas turētāja identitāti, vīzas turētāja pirkstu nospiedumus salīdzinot ar pirkstu nospiedumiem, kas reģistrēti VIS, saskaņā ar šīs regulas 23. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 6. punktu.

3.  Sadarbspēja ļauj vīzu iestādēm, kuras izmanto VIS, aplūkot datus IIS no VIS, lai:

a) izskatītu vīzas pieteikumus un pieņemtu lēmumus saistībā ar minētajiem pieteikumiem saskaņā ar šīs regulas 24. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 15. panta 4. punktu;

b) dalībvalstis, kas vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, izskatītu valsts īstermiņa uzturēšanās vīzas pieteikumus un pieņemtu lēmumus attiecībā ar minētajiem pieteikumiem;

c) atjauninātu ar vīzām saistītos datus ieceļošanas/izceļošanas ierakstā, ja vīza ir anulēta, atcelta vai pagarināta saskaņā ar šīs regulas 19. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 13. un 14. pantu.

4.  Regulas 13. pantā minētā IIS tīmekļa pakalpojuma darbības nolūkā VIS katru dienu atjaunina atsevišķo lasāmrežīma datubāzi, kas minēta 13. panta 5. punktā, izmantojot minimālās nepieciešamās VIS datu apakškopas vienvirziena ieguvi.

9. pants

Piekļuve IIS datu ievadīšanai, grozīšanai, dzēšanai un aplūkošanai

1.  Piekļuvi IIS, lai ievadītu, grozītu, dzēstu un aplūkotu 14. pantā un 16. līdz 20. pantā minētos datus, paredz vienīgi to katras dalībvalsts iestāžu pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem, kuras ir kompetentas 23. līdz 35. pantā noteiktajiem nolūkiem. Minētā piekļuve ir ierobežota tiktāl, cik tas ir nepieciešams minēto dalībvalsts iestāžu uzdevumu pildīšanai saskaņā ar minētajiem nolūkiem, un ir samērīga ar izvirzītajiem mērķiem.

2.  Katra dalībvalsts izraugās kompetentās valsts iestādes, kas ir robežu iestādes, vīzu iestādes un imigrācijas iestādes šīs regulas nolūkos. Kompetento valsts iestāžu pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve IIS, lai tajā ievadītu, grozītu, dzēstu vai aplūkotu datus. Katra dalībvalsts sarakstu ar kompetentajām valsts iestādēm nekavējoties paziņo eu-LISA. Minētajā sarakstā norāda nolūku, kādā katrai iestādei ir jāpiekļūst IIS glabātajiem datiem.

3.  Iestādes, kuras ir tiesīgas aplūkot IIS datus vai tiem piekļūt, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, izraugās saskaņā ar IV nodaļu.

▼M2

4.  Piekļuvi IIS datiem, kas tiek glabāti CIR, paredz vienīgi to katras dalībvalsts iestāžu pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem un to Savienības aģentūru pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem, kuras ir kompetentas Regulas (ES) 2019/817 20. un 21. pantā noteiktajiem nolūkiem. Šāda piekļuve attiecas tikai uz datiem, kas vajadzīgi viņu uzdevumu pildīšanai minētajos nolūkos, un ir samērīga ar izvirzītajiem mērķiem.

▼B

10. pants

Vispārīgi principi

1.  Katra kompetentā iestāde, kas ir pilnvarota piekļūt IIS, nodrošina, ka IIS izmantošana ir nepieciešama, atbilstīga un samērīga.

2.  Katra kompetentā iestāde nodrošina, ka IIS izmantošana, tostarp biometrisko datu iegūšana, ir saskaņā ar garantijām, kas noteiktas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām. Jo īpaši, kad tiek iegūti dati par bērnu, bērna intereses ir galvenais apsvērums.

11. pants

Automātiskais kalkulators un pienākums informēt trešo valstu valstspiederīgos par atlikušo atļautās uzturēšanās laiku

1.  IIS ietver automātisku kalkulatoru, kas norāda maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri reģistrēti IIS.

Automātisko kalkulatoru nepiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem:

▼C1

a) kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kam ir tiesības brīvi pārvietoties līdzvērtīgi Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses; un

▼B

b) kuriem nav uzturēšanās atļaujas, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002.

2.  Automātiskais kalkulators informē kompetentās iestādes:

a) pie ieceļošanas – par trešo valstu valstspiederīgajiem maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu, kā arī par to, vai ir izsmelts vienai vai divām ieceļošanas reizēm izdotas īstermiņa uzturēšanās vīzas atļauto ieceļošanas reižu skaits;

b) dalībvalstu teritorijā veikto pārbaužu vai verifikāciju laikā – par trešo valstu valstspiederīgo atlikušo atļauto uzturēšanos vai uzturēšanās termiņa pārsniegšanas ilgumu;

c) pie izceļošanas – par trešo valstu valstspiederīgo pieļautu jebkuru atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšanu;

d) izskatot īstermiņa uzturēšanās vīzas pieteikumus un lemjot par tiem – par maksimālo atlikušo atļautās uzturēšanās ilgumu, pamatojoties uz plānotajiem ieceļošanas datumiem.

3.  Robežu iestādes informē trešās valsts valstspiederīgo par maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu, kurā ņem vērā vīzas atļauto ieceļošanas reižu skaitu un uzturēšanās ilgumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 8. panta 9. punktu. Minēto informāciju sniedz vai nu robežsargs robežpārbaudes brīdī, vai ar aprīkojumu, kas ir uzstādīts robežšķērsošanas vietā un kas ļauj trešo valstu valstspiederīgajam izmantot tīmekļa pakalpojumu, kas minēts šīs regulas 13. panta 1. un 2. punktā.

4.  Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kam piemēro vīzas prasību un kas uz īstermiņa uzturēšanās vīzas vai valsts īstermiņa uzturēšanās vīzas pamata uzturas dalībvalstī, kura vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, automātiskais kalkulators nenorāda atļauto uzturēšanos uz īstermiņa uzturēšanās vīzas vai valsts īstermiņa uzturēšanās vīzas pamata.

Pirmajā daļā minētajā gadījumā automātiskais kalkulators tikai verificē:

a) atbilstību kopējam 90 dienu limitam jebkurā 180 dienu laikposmā; un

b) īstermiņa uzturēšanās vīzām – atbilstību šādu vīzu derīguma termiņam.

5.  Verificējot, vai trešo valstu valstspiederīgie, kam ir vienai vai divām ieceļošanas reizēm izdota īstermiņa uzturēšanās vīza, jau ir izmantojuši savas īstermiņa uzturēšanās vīzas atļauto ieceļošanas reižu skaitu, automātiskais kalkulators ņem vērā ieceļošanu tikai to dalībvalstu teritorijā, kuras pilnībā piemēro Šengenas acquis. Tomēr minētā verifikācija netiek veikta, ieceļojot to dalībvalstu teritorijā, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS.

6.  Automātisko kalkulatoru piemēro arī attiecībā uz īstermiņa uzturēšanos, kuras pamatā ir īstermiņa uzturēšanās vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kas izsniegta, ievērojot Regulas (EK) Nr. 810/2009 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Minētajā gadījumā automātiskais kalkulators ņem vērā atļauto uzturēšanos, kā tā noteikta šādā vīzā, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā kopējais uzturēšanās laiks pārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

12. pants

Informācijas mehānisms

1.  IIS ietver mehānismu, kas automātiski identificē, kuros ieceļošanas/izceļošanas ierakstos nav izceļošanas datu tūlīt pēc atļautās uzturēšanās beigu termiņa, un automātiski identificē ierakstus, kuriem pārsniegts maksimālais atļautās uzturēšanās ilgums.

2.  Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri šķērso robežu, pamatojoties uz derīgu vienkāršota tranzīta dokumentu, kas izdots saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 693/2003 ( 9 ) (FTD), IIS ietver mehānismu, kas automātiski identificē, kuros ieceļošanas/izceļošanas ierakstos nav izceļošanas datu tūlīt pēc atļautās uzturēšanās beigu termiņa, un automātiski identificē ierakstus, ►C1  kuriem bija pārsniegts maksimālais atļautās uzturēšanās ilgums. ◄

3.  IIS ģenerēts saraksts, kurā ir ietverti 16. un 17. pantā minētie dati par visiem, kuri identificēti kā personas, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, ir pieejams kompetentajām valstu iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 9. panta 2. punktu, lai minētās iestādes varētu pieņemt atbilstošus pasākumus.

13. pants

Tīmekļa pakalpojums

1.  Lai trešo valstu valstspiederīgie jebkurā brīdī varētu pārbaudīt atlikušo atļauto uzturēšanos, droša interneta piekļuve tīmekļa pakalpojumam, kuru mitina eu-LISA savos tehniskajos centros, ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem sniegt vajadzīgos datus, ievērojot 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kopā ar viņu iecerēto ieceļošanas vai izceļošanas datumu vai abiem. Pamatojoties uz minēto, tīmekļa pakalpojums trešo valstu valstspiederīgajiem sniedz atbildi “OK”/“NOT OK”, kā arī informāciju par atlikušo atļauto uzturēšanos.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz plānotu uzturēšanos dalībvalstī, kura vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, tīmekļa pakalpojums nesniedz informāciju par atļauto uzturēšanos uz īstermiņa uzturēšanās vīzas vai valsts īstermiņa uzturēšanās vīzas pamata.

Pirmajā daļā minētajā gadījumā tīmekļa pakalpojums ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem verificēt atbilstību kopējam 90 dienu limitam jebkurā 180 dienu laikposmā un saņemt informāciju par atlikušo atļauto uzturēšanos minētajā limitā. Šo informāciju sniedz par uzturēšanos, kas notikusi 180 dienu laikposmā pirms tīmekļa pakalpojuma izmantošanas vai viņu iecerētā ieceļošanas vai izceļošanas datuma vai abiem.

3.  Lai pildītu to pienākumus, kuri paredzēti Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā, pārvadātāji izmanto tīmekļa pakalpojumu, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir vienai vai divām ieceļošanas reizēm izdota īstermiņa uzturēšanās vīza, jau ir izmantojuši savas vīzas atļauto ieceļošanas reižu skaitu. Pārvadātāji sniedz datus, kas uzskaitīti šīs regulas 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Pamatojoties uz minēto, tīmekļa pakalpojums sniedz pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārvadātāji izveido autentifikācijas shēmu, lai nodrošinātu, ka tīmekļa pakalpojumam var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki. Atbildi “OK”/“NOT OK” nav iespējams uzskatīt par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399.

4.  Lai īstenotu Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 26. panta 2. punktu vai risinātu jebkuru iespējamu strīdu, kuru radījis Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 26. pants, eu-LISA glabā reģistra ierakstus par visām datu apstrādes darbībām, ko pārvadātāji veikuši tīmekļa pakalpojumā. Minētie reģistra ieraksti parāda katras darbības datumu un laiku, pārbaudēm izmantotos datus, tīmekļa pakalpojuma pārraidītos datus un attiecīgā pārvadātāja nosaukumu.

Reģistra ierakstus glabā divus gadus. Ierakstus ar pienācīgiem pasākumiem aizsargā pret neatļautu piekļuvi.

5.  Tīmekļa pakalpojums izmanto atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kuru katru dienu atjaunina, izmantojot minimālās nepieciešamās IIS un VIS datu apakškopas vienvirziena ieguvi. eu-LISA atbild par tīmekļa pakalpojuma un tajā uzglabāto personas datu drošību un par procesu personas datu iegūšanai atsevišķajā lasāmrežīma datubāzē.

6.  Tīmekļa pakalpojums nedod pārvadātājiem iespēju pārbaudīt, vai trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir vienai vai divām ieceļošanas reizēm izdota valsts īstermiņa uzturēšanās vīza, jau ir izmantojuši ar minēto vīzu atļauto ieceļošanas reižu skaitu.

7.  Komisija pieņemt īstenošanas aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par tīmekļa pakalpojuma darbības nosacījumiem un datu aizsardzības un drošības noteikumiem, kas piemērojami tīmekļa pakalpojumam. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 68. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.II NODAĻA

DATU IEVADĪŠANA UN IZMANTOŠANA, KO VEIC KOMPETENTĀS IESTĀDES

14. pants

Procedūras datu ievadīšanai IIS

1.  Robežu iestādes saskaņā ar 23. pantu pārbauda, vai attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo IIS ir izveidota iepriekšēja personas datne, kā arī viņa identitāti. Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu datu priekšreģistrācijai vai robežpārbaužu veikšanai, pārbaudi veic, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu.

2.  Ja trešās valsts valstspiederīgajam ir izveidota iepriekšēja personas datne, robežu iestāde vajadzības gadījumā:

a) atjaunina minēto personas datni, proti, datus, kas minēti attiecīgi 16., 17. un 18. pantā; un

b) ievada ieceļošanas ierakstu par katru ieceļošanu un izceļošanas ierakstu par katru izceļošanu saskaņā ar 16. un 17. pantu vai attiecīgā gadījumā ieceļošanas atteikuma ierakstu saskaņā ar 18. pantu.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētos ierakstus piesaista attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei.

Attiecīgā gadījumā 19. panta 1., 2., 4. un 5. punktā minētos datus pievieno attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā ieceļošanas/izceļošanas ierakstam. Ceļošanas dokumentus un identitātes, ko likumīgi izmanto trešās valsts valstspiederīgais, pievieno trešās valsts valstspiederīgā personas datnei.

Ja ir reģistrēta iepriekšēja personas datne un trešās valsts valstspiederīgais uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, kas atšķiras no tā dokumenta, kurš reģistrēts iepriekš, atjaunina arī 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos datus saskaņā ar 15. pantu.

3.  Ja ir nepieciešams ievadīt vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu datus, robežu iestādes var no VIS izgūt un importēt IIS šīs regulas 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā paredzētos datus saskaņā ar šīs regulas 8. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

4.  Ja trešās valsts valstspiederīgais IIS iepriekš nav reģistrēts, robežu iestāde izveido minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datni, attiecīgi ievadot 16. panta 1. un 6. punktā, 17. panta 1. punktā un 18. panta 1. punktā minētos datus.

5.  Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu datu priekšreģistrācijai, piemēro Regulas (ES) 2016/399 8.a pantu. Šādā gadījumā trešās valsts valstspiederīgais var priekšreģistrēt personas datnes datus vai attiecīgā gadījumā datus ieceļošanas/izceļošanas ierakstā, kas jāatjaunina. Šos datus apstiprina robežu iestādes pēc tam, kad saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399 pieņemts lēmums atļaut vai atteikt ieceļošanu. Datus, kas uzskaitīti šīs regulas 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā, var izgūt no VIS un importēt IIS.

6.  Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu robežpārbaužu veikšanai, piemēro Regulas (ES) 2016/399 8.b pantu. Šādā gadījumā šā panta 1. punktā minēto pārbaudi veic, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu.

7.  Ja trešās valsts valstspiederīgais, lai šķērsotu ārējās robežas vai iekšējās robežas, kur kontrole vēl nav atcelta, izmanto e-vārtus, piemēro Regulas (ES) 2016/399 8.b pantu. Šādā gadījumā atbilstīgā ieceļošanas/izceļošanas ieraksta reģistrēšanu un minētā ieraksta piesaisti attiecīgajai personas datnei veic, izmantojot e-vārtus.

8.  Neskarot šīs regulas 20. pantu un Regulas (ES) 2016/399 12. panta 3. punktu, ja trešās valsts valstspiederīgā, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, īstermiņa uzturēšanās sākas tieši pēc uzturēšanās, kuras pamatā ir uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa vīza, un ja iepriekš nav izveidota personas datne, minētais trešās valsts valstspiederīgais var prasīt kompetentajām iestādēm, kas minētas šīs regulas 9. panta 2. punktā, izveidot personas datni un ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, ievadot šīs regulas 16. panta 1., 2. un 6. punktā un 17. panta 1. punktā minētos datus. Šīs regulas 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto datu vietā minētās kompetentās iestādes iekļauj īstermiņa uzturēšanās sākuma datumu, un šīs regulas 16. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto datu vietā tās iekļauj tās iestādes nosaukumu, kas iekļāvusi minētos datus.

15. pants

Trešo valstu valstspiederīgo sejas attēls

1.  Ja tas vajadzīgs, lai izveidotu personas datni vai atjauninātu 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sejas attēlu, tiek iegūts sejas attēls, nofotografējot personu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, izņēmuma gadījumos, kad nevar izpildīt kvalitātes un izšķirtspējas specifikācijas, kas noteiktas faktiskā sejas attēla reģistrēšanai IIS, sejas attēlu var elektroniski iegūt no elektronisku mašīnlasāmu ceļošanas dokumentu (eMRTD) mikroshēmas. Tādos gadījumos sejas attēlu personas datnē iekļauj tikai pēc tam, kad ir elektroniski verificēts, ka eMRTD mikroshēmā reģistrētais sejas attēls atbilst attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā faktiskajam sejas attēlam.

3.  Katra dalībvalsts reizi gadā nosūta Komisijai ziņojumu par 2. punkta piemērošanu. Minētajā ziņojumā iekļauj attiecīgo trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kā arī paskaidrojumu par pieredzētajiem izņēmuma gadījumiem.

4.  Trešo valstu valstspiederīgo sejas attēls ir ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai to izmantotu automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai.

5.  Divu gadu laikā pēc IIS lietošanas sākuma Komisija sagatavo ziņojumu par VIS glabāto sejas attēlu kvalitātes standartiem un par to, vai tie ir tādi, kas ļauj veikt biometrisko datu salīdzināšanu nolūkā VIS glabātos sejas attēlus izmantot uz robežām un dalībvalstu teritorijā, lai pārbaudītu trešo valstu valstspiederīgo, uz kuriem attiecas vīzas prasība, identitāti, neglabājot šādus sejas attēlus IIS. Minēto ziņojumu Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja Komisija uzskata, ka tas ir vajadzīgs, minētajam ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus, tostarp priekšlikumus par šīs regulas, Regulas (EK) Nr. 767/2008 vai to abu grozīšanu attiecībā uz VIS glabāto trešo valstu valstspiederīgo sejas attēlu izmantošanu šajā punktā minētajiem nolūkiem.

16. pants

To trešo valstu valstspiederīgo personas dati, uz kuriem attiecas vīzas prasība

1.  Pie robežām, pie kurām lieto IIS, robežu iestāde izveido trešās valsts valstspiederīgā, uz kuru attiecas vīzas prasība, personas datni, ievadot šādus datus:

a) uzvārds; vārds vai vārdi; dzimšanas datums; valstspiederība vai valstspiederības; dzimums;

b) ceļošanas dokumenta vai dokumentu veids un numurs un ceļošanas dokumenta vai dokumentu izdevējas valsts trīs burtu kods;

c) ceļošanas dokumenta vai dokumentu derīguma beigu termiņš;

d) sejas attēls, kas minēts 15. pantā.

2.  Ikreiz, kad trešās valsts valstspiederīgais, uz kuru attiecas vīzas prasība, ieceļo, pie robežas, pie kuras lieto IIS, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā ievada šādus datus:

a) ieceļošanas datums un laiks;

b) ieceļošanas robežšķērsošanas vieta un iestāde, kas atļāva ieceļot;

c) attiecīgā gadījumā trešās valsts valstspiederīgā statuss, norādot, ka viņš ir trešās valsts valstspiederīgais:

▼C1

i) kurš ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, uz kuru attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes loceklis, kam ir tiesības brīvi pārvietoties, kuras ir līdzvērtīgas Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses; un

▼B

ii) kuram nav uzturēšanās atļaujas, ievērojot Direktīvu 2004/38/EK, vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1030/2002;

▼C1

d) ja tāds ir, īstermiņa uzturēšanās vīzas uzlīmes numurs, tostarp izdevējas dalībvalsts trīs burtu kods, īstermiņa uzturēšanās vīzas veids, īstermiņa uzturēšanās vīzā atļautā maksimālā uzturēšanās ilguma beigu datums, ko atjaunina katrā ieceļošanas reizē, un īstermiņa uzturēšanās vīzas derīguma beigu termiņš;

▼B

e) pie pirmās ieceļošanas ar īstermiņa uzturēšanās vīzu – īstermiņa uzturēšanās vīzā atļautais ieceļošanas reižu skaits un uzturēšanās ilgums, kā norādīts uz īstermiņa uzturēšanās vīzas uzlīmes;

f) attiecīgā gadījumā – informācija par to, ka īstermiņa uzturēšanās vīza ir izdota ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 810/2009 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

g) attiecībā uz dalībvalstīm, kas vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS – attiecīgā gadījumā paziņojums, kas norāda, ka trešās valsts valstspiederīgais ieceļošanai ir izmantojis valsts īstermiņa uzturēšanās vīzu.

Pirmajā daļā minēto ieceļošanas/izceļošanas ierakstu piesaista minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei, izmantojot individuālo atsauces numuru, ko IIS izveidoja minētās datnes izveidošanas brīdī.

3.  Ikreiz, kad trešās valsts valstspiederīgais, uz kuru attiecas vīzas prasība, izceļo, pie robežām, pie kurām lieto IIS, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā ievada šādus datus:

a) izceļošanas datums un laiks;

b) izceļošanas robežšķērsošanas vieta.

Ja minētais trešās valsts valstspiederīgais izmanto vīzu, kas nav tā vīza, kura reģistrēta pēdējā ieceļošanas ierakstā, attiecīgi atjaunina ieceļošanas/izceļošanas ieraksta datus, kas uzskaitīti 2. punkta d) līdz g) apakšpunktā.

Pirmajā daļā minēto ieceļošanas/izceļošanas ierakstu piesaista minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei.

4.  Ja tūlīt pēc atļautās uzturēšanās beigu termiņa nav datu par izceļošanu, IIS ieceļošanas/izceļošanas ierakstu norāda ar karogu un datus par trešās valsts valstspiederīgo, uz kuru attiecas vīzas prasība un kurš ir identificēts kā persona, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, ievada 12. pantā minētajā sarakstā.

5.  Lai ievadītu vai atjauninātu trešās valsts valstspiederīgā, uz kuru attiecas vīzas prasība, ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, robežu iestāde var no VIS izgūt un importēt IIS šā panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā paredzētos datus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

6.  Ja uz trešās valsts valstspiederīgo attiecas dalībvalsts atvieglojumu programma saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 8.d pantu, attiecīgā dalībvalstis minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē iekļauj paziņojumu, norādot attiecīgās dalībvalsts valsts atvieglojumu programmu.

7.  II pielikumā izklāstītos īpašos noteikumus piemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, kas šķērso robežu, pamatojoties uz derīgu FTD.

17. pants

To trešo valstu valstspiederīgo personas dati, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības

1.  Robežu iestāde izveido personas datni trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, ievadot šādus datus:

a) dati, kas paredzēti 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā;

b) sejas attēls, kas minēts 15. pantā;

c) pirkstu nospiedumu dati no labās rokas, ja tādi ir, bet ja nav – atbilstošie pirkstu nospiedumu dati no kreisās rokas; pirkstu nospiedumu datiem ir pietiekama izšķirtspēja un kvalitāte, lai tos izmantotu automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai;

d) attiecīgā gadījumā – dati, kas paredzēti 16. panta 6. punktā.

2.  Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, mutatis mutandis piemēro 16. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktu, 16. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu un 16. panta 4. punktu.

3.  Bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem, atbrīvo no prasības nodot pirkstu nospiedumus.

4.  Personas, no kurām ir fiziski neiespējami iegūt pirkstu nospiedumus, atbrīvo no prasības nodot pirkstu nospiedumus.

Tomēr, ja pirkstu nospiedumu fiziska iegūšana nav iespējama tikai īslaicīgi, par to izdara ierakstu IIS un personai prasa nodot pirkstu nospiedumus pie izceļošanas vai nākamajā ieceļošanas reizē. Šo informāciju no IIS dzēš, līdzko pirkstu nospiedumi ir nodoti. Robežu iestādēm ir tiesības pieprasīt sīkākus paskaidrojumus par to, kādēļ īslaicīgi nav iespējams sniegt pirkstu nospiedumus. Dalībvalstis nodrošina, ka ir atbilstīgas procedūras, kas gadījumos, kad rodas grūtības iegūt pirkstu nospiedumus, nodrošina cieņpilnu attieksmi pret personu.

5.  Ja attiecīgā persona, ievērojot 3. vai 4. punktu, ir atbrīvota no prasības nodot pirkstu nospiedumus, konkrētajos datu laukos izdara atzīmi “nepiemēro”.

18. pants

To trešo valstu valstspiederīgo personas dati, kuriem atteikta ieceļošana

1.  Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 14. pantu un V pielikumu robežu iestāde ir pieņēmusi lēmumu trešās valsts valstspiederīgajam atteikt ieceļošanu dalībvalstu teritorijā īstermiņa uzturēšanās nolūkā un ja par minēto trešās valsts valstspiederīgo IIS nav reģistrēta iepriekšēja datne, robežu iestāde izveido personas datni, kurā tā ievada:

a) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība – burtciparu datus, kas prasīti, ievērojot šīs regulas 16. panta 1. punktu, un attiecīgā gadījumā datus, kas minēti šīs regulas 16. panta 6. punktā;

b) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības – burtciparu datus, kas prasīti, ievērojot šīs regulas 17. panta 1. punktu.

2.  Ja trešās valsts valstspiederīgajam ir atteikta ieceļošana, pamatojoties uz iemeslu, kas atbilst Regulas (ES) 2016/399 V pielikuma B daļas B, D vai H punktam, un ja par minēto trešās valsts valstspiederīgo IIS nav reģistrēta iepriekšēja datne ar biometriskiem datiem, robežu iestāde izveido personas datni, kurā tā ievada burtciparu datus, kas prasīti, ievērojot attiecīgi šīs regulas 16. panta 1. punktu vai 17. panta 1. punktu, kā arī šādus datus:

a) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība – sejas attēlu, kas minēts šīs regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

b) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības – biometriskos datus, kas prasīti, ievērojot šīs regulas 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu;

c) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība un kuri nav reģistrēti VIS, sejas attēlu, kas minēts šīs regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un pirkstu nospiedumu datus, kas minēti šīs regulas 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

3.  Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, ja ir piemērojams Regulas (ES) 2016/399 V pielikuma B daļas H punktam atbilstošs iemesls un ja trešās valsts valstspiederīgā biometriskie dati ir reģistrēti SIS brīdinājumā, kura rezultātā tiek atteikta ieceļošana, tad trešās valsts valstspiederīgā biometriskos datus neievada IIS.

4.  Ja trešās valsts valstspiederīgajam ir atteikta ieceļošana dalībvalstu teritorijā, pamatojoties uz iemeslu, kas atbilst Regulas (ES) 2016/399 V pielikuma B daļas I punktam, un ja par šo trešās valsts valstspiederīgo IIS nav reģistrēta iepriekšēja datne ar biometriskiem datiem, biometriskos datus ievada IIS tikai tad, ja ieceļošana tiek atteikta tāpēc, ka trešās valsts valstspiederīgo uzskata par draudu iekšējai drošībai, tostarp attiecīgā gadījumā sabiedriskās kārtības elementiem.

5.  Ja trešās valsts valstspiederīgajam ir atteikta ieceļošana, pamatojoties uz iemeslu, kas atbilst Regulas (ES) 2016/399 V pielikuma B daļas J punktam, robežu iestāde izveido minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datni, nepievienojot biometriskos datus. Ja trešās valsts valstspiederīgajam ir eMRTD, sejas attēlu iegūst no minētā eMRTD.

6.  Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 14. pantu un V pielikumu robežu iestāde ir pieņēmusi lēmumu trešās valsts valstspiederīgajam atteikt ieceļošanu dalībvalstu teritorijā īstermiņa uzturēšanās nolūkā, atsevišķā ieceļošanas atteikuma ierakstā ievada šādus datus:

a) ieceļošanas atteikuma datums un laiks;

b) robežšķērsošanas vieta;

c) iestāde, kura atteikusi ieceļošanu;

d) punkts vai punkti, kas atbilst ieceļošanas atteikuma iemesliem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 V pielikuma B daļu.

Turklāt attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, ieceļošanas atteikuma ierakstā ievada datus, kuri paredzēti šīs regulas 16. panta 2. punkta d) līdz g) apakšpunktā.

Lai izveidotu vai atjauninātu trešo valstu valstspiederīgo, uz kuriem attiecas vīzas prasība, ieceļošanas atteikuma ierakstu, kompetentā robežu iestāde var no VIS izgūt un importēt IIS šīs regulas 16. panta 2. punkta d), e) un f) apakšpunktā paredzētos datus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

7.  Šā panta 6. punktā paredzēto ieceļošanas atteikuma ierakstu piesaista attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei.

19. pants

Pievienojamie dati, ja īstermiņa uzturēšanās atļauja tiek atcelta, anulēta vai pagarināta

1.  Ja ir pieņemts lēmums atcelt vai anulēt īstermiņa uzturēšanās atļauju vai vīzu vai pagarināt atļautās uzturēšanās ilgumu vai vīzas termiņu, kompetentā iestāde, kas ir pieņēmusi šādu lēmumu, pēdējam attiecīgajam ieceļošanas/izceļošanas ierakstam pievieno šādus datus:

a) informācija par statusu, norādot, ka īstermiņa uzturēšanās atļauja vai vīza ir atcelta vai anulēta vai ka atļautās uzturēšanās ilgums vai vīzas termiņš ir pagarināts;

b) tās iestādes identitāte, kura atcēla vai anulēja īstermiņa uzturēšanās atļauju vai vīzu vai pagarināja atļautās uzturēšanās ilgumu vai vīzas termiņu;

c) lēmuma atcelt vai anulēt īstermiņa uzturēšanās atļauju vai vīzu vai pagarināt atļautās uzturēšanās ilgumu vai vīzas termiņu vieta un datums;

d) attiecīgā gadījumā – jaunās vīzas uzlīmes numurs, tostarp izdevējvalsts trīs burtu kods;

e) attiecīgā gadījumā – atļautās uzturēšanās ilguma pagarinājuma laikposms;

f) attiecīgā gadījumā – atļautās uzturēšanās vai vīzas termiņa jaunais beigu datums.

2.  Ja atļautās uzturēšanās ilgums tika pagarināts saskaņā ar 20. panta 2. punktu Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, kompetentā iestāde, kas pagarināja atļauto uzturēšanos, pievieno datus par atļautās uzturēšanās ilguma pagarinājumu pēdējā attiecīgajā ieceļošanas/izceļošanas ierakstā un attiecīgā gadījumā iekļauj norādi, ka atļautā uzturēšanās ir pagarināta saskaņā ar 20. panta 2. punkta b) apakšpunktu Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu.

3.  Ja ir pieņemts lēmums anulēt, atcelt vai pagarināt vīzu, vīzu iestāde, kura pieņēmusi šo lēmumu, nekavējoties no VIS izgūst šā panta 1. punktā paredzētos datus un importē tos tieši IIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 13. un 14. pantu.

4.  Ieceļošanas/izceļošanas ierakstā norāda īstermiņa uzturēšanās atcelšanas vai anulēšanas pamatojumu, kas ir:

a) atgriešanas lēmums, kas pieņemts, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK ( 10 );

b) visi citi lēmumi, kurus dalībvalsts kompetentās iestādes pieņēmušas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un uz kuru pamata trešās valsts valstspiederīgais, kas neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, tiek atgriezts, izraidīts vai brīvprātīgi atstāj dalībvalstu teritoriju.

5.  Ieceļošanas/izceļošanas ierakstā norāda atļautās uzturēšanās ilguma pagarināšanas pamatojumu.

6.  Ja persona ir atstājusi dalībvalstu teritoriju vai ir no tās izraidīta, ievērojot 4. punktā minēto lēmumu, kompetentā iestāde saskaņā ar šā panta 14. panta 2. punktu ievada datus saistītajā ieceļošanas/izceļošanas ierakstā attiecībā uz konkrēto ieceļošanu.

20. pants

Dati, kas jāpievieno, ja tiek atspēkots pieņēmums, ka trešās valsts valstspiederīgais neatbilst atļautās uzturēšanās ilguma nosacījumiem

Neskarot 22. pantu, ja trešās valsts valstspiederīgajam, kurš atrodas dalībvalsts teritorijā, nav izveidota personas datne IIS vai ja nav pēdējā attiecīgā ieceļošanas/izceļošanas ieraksta par šādu trešās valsts valstspiederīgo, kompetentās iestādes var pieņemt, ka trešās valsts valstspiederīgais neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz atļautās uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā.

Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā piemēro Regulas (ES) 2016/399 12. pantu, un, ja šo pieņēmumu atspēko saskaņā ar minētās regulas 12. panta 3. punktu, kompetentās iestādes:

a) vajadzības gadījumā IIS izveido personas datni par minēto trešās valsts valstspiederīgo;

b) atjaunina pēdējo ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, ievadot trūkstošos datus saskaņā ar šīs regulas 16. un 17. pantu; vai

c) dzēš esošo datni, ja šīs regulas 35. pants paredz šādu dzēšanu.

21. pants

Alternatīvās procedūras, ja tehniski nav iespējams ievadīt datus vai gadījumā, ja IIS nedarbojas

▼M2

1.  Ja tehniski nav iespējams ievadīt datus IIS centrālajā sistēmā vai CIR vai ja IIS centrālā sistēma vai CIR nedarbojas, 16.–20. pantā minētos datus īslaicīgi uzglabā valsts vienotajā saskarnē. Ja tas nav iespējams, šos datus īslaicīgi glabā uz vietas elektroniskā formātā. Abos gadījumos datus ievada IIS centrālajā sistēmā vai CIR, tiklīdz tas tehniski ir iespējams vai ir novērsti sistēmas darbības traucējumi. Dalībvalstis veic atbilstošos pasākumus un izvērš nepieciešamo infrastruktūru, iekārtas un resursus, lai nodrošinātu, ka šādu vietējo īslaicīgo glabāšanu var veikt jebkurā laikā un attiecībā uz jebkuru šo valstu robežšķērsošanas vietu.

2.  Neskarot pienākumu veikt robežpārbaudes saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399, izņēmuma gadījumā, kad tehniski nav iespējams ievadīt datus ne IIS centrālajā sistēmā, ne CIR, ne valsts vienotajā saskarnē un tehniski nav iespējams īslaicīgi saglabāt datus elektroniskā formātā uz vietas, robežu iestāde manuāli saglabā šīs regulas 16.–20. pantā minētos datus, izņemot biometriskos datus, un trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas dokumentā iespiež spiedogu par ieceļošanu vai izceļošanu. Minētos datus ievada IIS centrālajā sistēmā un CIR, tiklīdz tas ir tehniski iespējams.

▼B

Dalībvalstis informē Komisiju par spiedogu iespiešanu ceļošanas dokumentos šā punkta pirmajā daļā minētajos izņēmuma gadījumos. Komisija pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par Komisijai sniedzamo informāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 68. panta 2. punktā.

3.  IIS norāda, ka datus, kas minēti 16.–20. pantā, ievadīja alternatīvās procedūras rezultātā un ka personas datnē, kas izveidota, ievērojot šā panta 2. punktu, trūkst biometrisko datu. Biometriskos datus ievada IIS nākamajā robežšķērsošanas vietā.

22. pants

Pārejas laiks un pārejas pasākumi

1.  Pēc tam, kad IIS ir sākusi darboties, 180 dienu laikposmā nolūkā pie ieceļošanas un izceļošanas pārbaudīt, ka trešo valstu valstspiederīgie, kuriem atļauta īstermiņa uzturēšanās, nav pārsnieguši maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu, un attiecīgā gadījumā pie ieceļošanas pārbaudīt, ka trešo valstu valstspiederīgie nav pārsnieguši vienai vai divām ieceļošanas reizēm izdotajā īstermiņa uzturēšanās vīzā atļauto ieceļošanas reižu skaitu, kompetentās robežu iestādes ņem vērā uzturēšanās reizes dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikā pirms ieceļošas vai izceļošanas, papildus IIS reģistrētajiem ieceļošanas/izceļošanas datiem pārbaudot spiedogus ceļošanas dokumentos.

2.  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieceļojis dalībvalstu teritorijā, pirms IIS ir sākusi savu darbību, un izceļo no tās pēc tam, kad IIS ir sākusi savu darbību, tad pie izceļošanas izveido personas datni un minētās ieceļošanas datumu, kā ar spiedogu norādīts pasē, ievada ieceļošanas/izceļošanas ierakstā saskaņā ar 16. panta 2. punktu. Šo noteikumu neierobežo ar 180 dienu termiņu pēc IIS darbības sākšanas, kā minēts šā panta 1. punktā. Neatbilstības gadījumā starp ieceļošanas spiedogu un IIS datiem spiedogs ir noteicošais.

23. pants

Datu izmantošana pārbaudei pie robežām, pie kurām lieto IIS

1.  Robežu iestādēm ir piekļuve IIS, lai pārbaudītu trešās valsts valstspiederīgā identitāti un iepriekšējo reģistrāciju, vajadzības gadījumā atjauninātu IIS datus un aplūkotu datus, ciktāl tas nepieciešams robežpārbaužu veikšanai.

2.  Pildot šā panta 1. punktā minētos uzdevumus, robežu iestādēm ir piekļuve, lai veiktu meklēšanu pēc datiem, kas minēti 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Turklāt, lai aplūkotu VIS nolūkā veikt pārbaudi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. pantu attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, robežu iestādes sāk meklēšanu VIS tieši no IIS, izmantojot tos pašus burtciparu datus, vai attiecīgos gadījumos ►C1  aplūko VIS datus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 3. punktu. ◄

Ja, meklējot IIS pēc šā punkta pirmajā daļā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, robežu iestādes salīdzina trešās valsts valstspiederīgā faktisko sejas attēlu ar šīs regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sejas attēlu vai robežu iestādes attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, pāriet pie pirkstu nospiedumu pārbaudes IIS, bet attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, pāriet pie pirkstu nospiedumu pārbaudes tieši VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. pantu. Lai pārbaudītu vīzu turētāju pirkstu nospiedumus VIS, robežu iestādes var uzsākt meklēšanu VIS tieši no IIS, kā paredzēts minētās regulas 18. panta 6. punktā.

Ja sejas attēla pārbaude nav izdevusies, pārbaudi veic, izmantojot pirkstu nospiedumus, un otrādi.

▼M2

2.a  Šā panta 1. punktā noteikto verifikāciju veikšanas nolūkā robežu iestāde veic vaicājumu ESP, lai salīdzinātu datus par trešās valsts valstspiederīgo ar attiecīgajiem datiem, kas atrodami IIS un VIS.

▼B

3.  Ja, meklējot pēc 2. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, robežu iestādei dod piekļuvi, lai aplūkotu datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē un tai piesaistītajā ieceļošanas/izceļošanas ierakstā vai ierakstos vai ieceļošanas atteikuma ierakstā vai ierakstos.

▼M2

4.  Ja, meklējot pēc šā panta 2. punktā paredzētajiem burtciparu datiem, noskaidrojas, ka trešās valsts valstspiederīgā dati nav reģistrēti IIS, ja trešās valsts valstspiederīgā pārbaude, ievērojot šā panta 2. punktu, nav izdevusies vai ja pastāv šaubas par trešās valsts valstspiederīgā identitāti, robežu iestādēm ir piekļuve datiem identifikācijas veikšanai saskaņā ar šīs regulas 27. pantu, lai izveidotu vai atjauninātu personas datni saskaņā ar 14. pantu.

▼B

Papildus šā punkta pirmajā daļā minētajai identificēšanai piemēro šādus noteikumus:

a) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, ja, meklējot VIS pēc Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 1. punktā minētajiem datiem, noskaidrojas, ka dati par trešās valsts valstspiederīgo ir reģistrēti VIS, pirkstu nospiedumu pārbaudi VIS veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 5. punktu. Šajā nolūkā robežu iestāde var uzsākt meklēšanu no IIS uz VIS, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 6. punktā. Ja trešās valsts valstspiederīgā pārbaude, ievērojot šā panta 2. punktu, nav izdevusies, robežu iestādes piekļūst VIS datiem, lai veiktu identifikāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 20. pantu;

b) attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas vīzas prasība un par kuriem pēc identifikācijas mēģinājuma saskaņā ar šīs regulas 27. pantu IIS nav atrasti nekādi dati, datus VIS aplūko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 19.a pantu. Robežu iestāde var uzsākt meklēšanu no IIS uz VIS, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 767/2008 19.a pantā.

5.  Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru dati jau ir reģistrēti IIS, bet kuru personas datni IIS bija izveidojusi dalībvalsts, kura vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, un kuru dati tika reģistrēti IIS, pamatojoties uz valsts īstermiņa uzturēšanās vīzu, robežu iestādes aplūko VIS datus saskaņā ar 4. punkta otrās daļas a) apakšpunktu tad, kad pirmo reizi pēc personas datnes izveidošanas trešās valsts valstspiederīgais plāno šķērsot tādas dalībvalsts robežu, kura pilnā mērā piemēro Šengenas acquis un lieto IIS.III NODAĻA

IIS IZMANTOŠANA, KO VEIC CITAS IESTĀDES

24. pants

IIS izmantošana vīzu pieteikumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai

1.  Vīzu iestādes aplūko datus IIS, lai izskatītu vīzas pieteikumus un pieņemtu ar minētajiem pieteikumiem saistītus lēmumus, tostarp lēmumus anulēt, atcelt izsniegtu vīzu vai pagarināt tās derīguma termiņu, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 810/2009.

Turklāt tādas dalībvalsts vīzu iestādes, kura vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, aplūko datus IIS, izskatot valsts īstermiņa uzturēšanās vīzas pieteikumus un pieņemot ar minētajiem pieteikumiem saistītus lēmumus, tostarp lēmumus anulēt, atcelt izsniegtu valsts īstermiņa uzturēšanās vīzu vai pagarināt tās derīguma termiņu.

2.  Vīzu iestādei dod piekļuvi meklēšanai IIS tieši no VIS pēc viena vai vairākiem šādiem datiem:

a) dati, kas minēti 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā;

b) īstermiņa uzturēšanās vīzas uzlīmes numurs, tostarp 16. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais izdevējas dalībvalsts trīs burtu kods;

c) pirkstu nospiedumu dati vai pirkstu nospiedumu dati kopā ar sejas attēlu.

3.  Ja, meklējot pēc 2. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, vīzu iestādēm dod piekļuvi, lai aplūkotu datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē un ieceļošanas/izceļošanas ierakstos, kā arī jebkādos ieceļošanas atteikumu ierakstos, kas piesaistīti minētajai personas datnei. Vīzu iestādēm dod piekļuvi, lai aplūkotu automātisko kalkulatoru nolūkā pārbaudīt maksimālo atlikušo atļautās uzturēšanās ilgumu. Vīzu iestādēm dod piekļuvi, arī lai aplūkotu IIS un tās automātisko kalkulatoru, izskatot jaunus vīzas pieteikumus un pieņemot lēmumus par tiem, lai automātiski noteiktu maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu.

4.  Tādas dalībvalsts vīzu iestādēm, kura vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, dod piekļuvi meklēšanai IIS pēc viena vai vairākiem datiem, kas paredzēti 2. punktā. Ja meklējot noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, tām dod piekļuvi, lai aplūkotu datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē un ieceļošanas/izceļošanas ierakstos, kā arī jebkādos ieceļošanas atteikumu ierakstos, kas piesaistīti minētajai personas datnei. Tādas dalībvalsts vīzu iestādēm, kura vēl pilnā mērā nepiemēro Šengenas acquis, bet lieto IIS, dod piekļuvi, lai aplūkotu automātisko kalkulatoru nolūkā noteikt maksimālo atlikušo atļautās uzturēšanās ilgumu. Vīzu iestādēm dod piekļuvi, arī lai aplūkotu IIS un tās automātisko kalkulatoru, izskatot jaunus vīzu pieteikumus un pieņemot lēmumus par tiem, lai noteiktu maksimālo atļautās uzturēšanās ilgumu.

25. pants

IIS izmantošana, izskatot pieteikumus piekļuvei valstu atvieglojumu programmām

1.  Regulas (ES) 2016/399 8.e pantā minētās kompetentās iestādes aplūko datus IIS, lai izskatītu pieteikumus piekļuvei valstu atvieglojumu programmām, kas minētas minētajā pantā, un lai pieņemtu lēmumus saistībā ar minētajiem pieteikumiem, tostarp lēmumus atteikt, atsaukt piekļuvi valstu atvieglojumu programmām vai pagarināt piekļuves derīguma termiņu saskaņā ar minēto pantu.

2.  Kompetentajām iestādēm dod piekļuvi meklēšanai pēc viena vai vairākiem šādiem datiem:

a) dati, kas minēti 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, vai dati, kas minēti 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b) pirkstu nospiedumu dati vai pirkstu nospiedumu dati kopā ar sejas attēlu.

3.  Ja, meklējot pēc 2. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, kompetentajai iestādei dod piekļuvi, lai aplūkotu datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē un ieceļošanas/izceļošanas ierakstos, kā arī jebkādos ieceļošanas atteikumu ierakstos, kas piesaistīti minētajai personas datnei.

26. pants

Piekļuve datiem, lai veiktu pārbaudes dalībvalstu teritorijā

1.  Nolūkā pārbaudīt trešās valsts valstspiederīgā identitāti, vai pārbaudīt vai verificēt to, vai ir izpildīti ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumi dalībvalstu teritorijā, vai abus, dalībvalstu imigrācijas iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc datiem, kas minēti 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Ja meklējot noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, imigrācijas iestādes var:

a) salīdzināt trešās valsts valstspiederīgā faktisko sejas attēlu ar šīs regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sejas attēlu; vai

b) IIS pārbaudīt to trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, un VIS pārbaudīt to trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus, uz kuriem attiecas vīzas prasība, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 19. pantu.

2.  Ja, meklējot pēc 1. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, imigrācijas iestādēm dod piekļuvi, lai aplūkotu automātisko kalkulatoru, datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā vai ierakstos un jebkādā ieceļošanas atteikumu ierakstā, kas piesaistīts minētajai personas datnei.

3.  Ja, meklējot pēc šā panta 1. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka trešās valsts valstspiederīgā dati nav reģistrēti IIS, ja trešās valsts valstspiederīgā pārbaude nav izdevusies vai ja pastāv šaubas par trešās valsts valstspiederīgā identitāti, imigrācijas iestādēm ir piekļuve datiem identifikācijas veikšanai saskaņā ar 27. pantu.

27. pants

Piekļuve datiem, lai veiktu identifikāciju

1.  Robežu iestādēm vai imigrācijas iestādēm ir piekļuve, lai veiktu meklēšanu pēc pirkstu nospiedumu datiem vai pirkstu nospiedumu datiem kopā ar sejas attēlu, vienīgi nolūkā identificēt jebkuru trešās valsts valstspiederīgo, kurš varētu būt iepriekš reģistrēts IIS ar citu identitāti vai kurš neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstu teritorijā.

Ja, meklējot pēc pirkstu nospiedumu datiem vai pirkstu nospiedumu datiem kopā ar sejas attēlu, noskaidrojas, ka dati par minēto trešās valsts valstspiederīgo nav reģistrēti IIS, piekļuvi datiem identifikācijas nolūkā veic VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 20. pantu. Pie robežām, pie kurām lieto IIS, pirms veikt jebkādu identificēšanu, izmantojot VIS, kompetentās iestādes vispirms piekļūst VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. pantu vai 19.a pantu.

Ja minētā trešās valsts valstspiederīgā pirkstu nospiedumus nevar izmantot vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumu datiem vai pēc pirkstu nospiedumu datiem kopā ar sejas attēlu nav izdevusies, meklēšanu veic pēc visiem vai dažiem no 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem datiem.

2.  Ja, meklējot pēc 1. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, kompetentajai iestādei dod piekļuvi, lai aplūkotu datus personas datnē un ieceļošanas/izceļošanas ierakstos un ieceļošanas atteikuma ierakstos, kas tai piesaistīti.

28. pants

No IIS izgūto datu uzglabāšana

Datus, kas izgūti no IIS, ievērojot šo nodaļu, var uzglabāt valsts datnēs tikai tad, ja tas vajadzīgs konkrētā gadījumā, saskaņā ar mērķi, kādam tie izgūti, un ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši par datu aizsardzību, un tikai tik ilgi, cik tas minētajā konkrētajā gadījumā ir absolūti nepieciešams.IV NODAĻA

PROCEDŪRA UN NOSACĪJUMI PIEKĻUVEI IIS TIESĪBAIZSARDZĪBAS NOLŪKOS

29. pants

Dalībvalstu izraudzītās iestādes

1.  Dalībvalstis izraugās iestādes, kurām ir tiesības aplūkot IIS datus nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

2.  Katrai dalībvalstij ir izraudzīto iestāžu saraksts. Katra dalībvalsts paziņo eu-LISA un Komisijai par savām izraudzītajām iestādēm un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu.

3.  Katra dalībvalsts izraugās centrālo piekļuves punktu, kuram ir piekļuve IIS. Centrālais piekļuves punkts pārbauda, vai ir izpildīti 32. pantā paredzētie nosacījumi piekļuves IIS pieprasīšanai.

Izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa, ja tas ir atļauts valsts tiesību aktos, bet, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, centrālais piekļuves punkts rīkojas pilnīgi neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm. Centrālais piekļuves punkts ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus par tādas pārbaudes iznākumu, kuru tas veic neatkarīgi.

Dalībvalstis var izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo piekļuves punktu, lai atspoguļotu valsts organizatorisko un administratīvo struktūru saskaņā ar konstitucionālajām vai juridiskajām prasībām.

4.  Dalībvalstis paziņo eu-LISA un Komisijai par savu centrālo piekļuves punktu un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu.

5.  Valsts līmenī katrai dalībvalstij ir saraksts ar izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kurām ir atļauja pieprasīt piekļuvi IIS datiem, izmantojot centrālos piekļuves punktus.

6.  Tikai pienācīgi pilnvarotiem centrālo piekļuves punktu darbiniekiem ir atļauts piekļūt IIS saskaņā ar 31. un 32. pantu.

30. pants

Eiropols

1.  Eiropols izraugās vienu no savām operatīvajām vienībām par “Eiropola izraudzīto iestādi” un pilnvaro to pieprasīt piekļuvi IIS, izmantojot 2. punktā minēto Eiropola centrālo piekļuves punktu, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā.

2.  Eiropols izraugās specializētu vienību ar pienācīgi pilnvarotām Eiropola amatpersonām kā Eiropola centrālo piekļuves punktu. Eiropola centrālais piekļuves punkts pārbauda, vai ir izpildīti 33. pantā paredzētie nosacījumi piekļuves IIS pieprasīšanai.

Eiropola centrālais piekļuves punkts, pildot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, rīkojas neatkarīgi un nesaņem norādījumus no Eiropola izraudzītās iestādes attiecībā uz pārbaudes iznākumu.

31. pants

Procedūra piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos

1.  Operatīvā vienība, kas minēta 29. panta 5. punktā, iesniedz centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 29. panta 3. punktā, pamatotu elektronisku vai rakstisku pieprasījumu piekļuvei IIS datiem. Kad šāds centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 32. pantā minētie piekļuves nosacījumi. Ja piekļuves nosacījumi ir izpildīti, šāds centrālais piekļuves punkts apstrādā pieprasījumu. IIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta 29. panta 5. punktā minētai operatīvajai vienībai tā, lai nebūtu apdraudēta datu drošība.

2.  Steidzamības gadījumā, kad ir jānovērš tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai, kas saistīts ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, 29. panta 3. punktā minētais centrālais piekļuves punkts apstrādā pieprasījumu nekavējoties un tikai ex post pārbauda, vai ir izpildīti visi 32. pantā minētie nosacījumi, tostarp, vai faktiski pastāvēja steidzams gadījums. Ex post pārbaudi veic bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darba dienas pēc pieprasījuma apstrādes.

3.  Ja ex post pārbaudē tiek secināts, ka piekļuve IIS datiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kuras ir piekļuvušas šādiem datiem, dzēš no IIS iegūto informāciju un par dzēšanu informē attiecīgo centrālo piekļuves punktu dalībvalstī, kurā tika izdarīts pieprasījums.

32. pants

Nosacījumi izraudzīto iestāžu piekļuvei IIS datiem

1.  Izraudzītās iestādes var piekļūt IIS datu aplūkošanai, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

▼C1

a) piekļuve datu aplūkošanai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu;

▼B

b) piekļuve datu aplūkošanai ir vajadzīga konkrētā lietā, un tā ir samērīga;

c) pastāv pierādījumi vai pamatoti iemesli uzskatīt, ka IIS datu aplūkošana palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt jebkuru no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas, ka persona, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai tajā cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz ko attiecas šī regula.

▼M2

1.a  Gadījumos, kad izraudzītās iestādes veica vaicājumu CIR saskaņā ar Regulas (ES) 2019/817 22. pantu, tās var piekļūt IIS datu aplūkošanai, ja ir izpildīti šajā pantā paredzētie nosacījumi un ja saņemtajā atbildē, kas minēta Regulas (ES) 2019/817 22. panta 2. punktā, ir norādīts, ka dati tiek glabāti IIS.

▼B

2.  Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai identificētu nezināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta, ja papildus 1. punktā uzskaitītajiem nosacījumiem ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) valstu datubāzēs ir veikta iepriekšēja meklēšana; un

b) ja meklēšana tiek veikta pēc pirkstu nospiedumiem, – ir uzsākta iepriekšēja meklēšana pārējo dalībvalstu automātiskajā pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI, kurās pirkstu nospiedumu salīdzināšana ir tehniski pieejama, un vai nu minētā meklēšana ir veikta pilnībā, vai minētā meklēšana nav pilnībā veikta divās dienās pēc tās sākšanas.

Tomēr pirmās daļas a) un b) apakšpunktā uzskaitītos papildu nosacījumus nepiemēro, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka salīdzināšana ar pārējo dalībvalstu sistēmām neļaus pārbaudīt datu subjekta identitāti, vai steidzamības gadījumā, kad ir jānovērš tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai, kas saistīts ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu. Minētos pamatotos iemeslus norāda elektroniskajā vai rakstiskajā pieprasījumā, kuru izraudzītās iestādes operatīvā vienība nosūta centrālajam piekļuves punktam.

Pieprasījumu aplūkot VIS datus par to pašu datu subjektu var iesniegt līdztekus pieprasījumam aplūkot datus IIS saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/633/TI ( 11 ).

3.  Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai aplūkotu ceļošanas vēsturi vai uzturēšanās periodus dalībvalstu teritorijā par zināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi.

4.  IIS datu aplūkošana identifikācijas nolūkā, kā minēts 2. punktā, ietver tikai meklēšanu personas datnē pēc jebkuriem no turpmāk minētajiem IIS datiem:

a) no vīzas prasības atbrīvoto trešo valstu valstspiederīgo vai FTD turētāju pirkstu nospiedumi. Lai uzsāktu šo IIS datu aplūkošanu, var izmantot latentos pirkstu nospiedumus, un tādēļ tos var salīdzināt ar IIS glabātajiem pirkstu nospiedumiem;

b) sejas attēli.

IIS datu aplūkošana, ja ir bijis trāpījums, dod piekļuvi jebkuriem citiem datiem, kas iegūti no personas datnes, kā minēts 16. panta 1. un 6. punktā, 17. panta 1. punktā un 18. panta 1. punktā.

5.  IIS datu aplūkošana par attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas vēsturi ietver tikai meklēšanu pēc viena vai vairākiem no turpmāk minētajiem IIS datiem personas datnē, ieceļošanas/izceļošanas ierakstos vai ieceļošanas atteikuma ierakstos:

a) uzvārds vai uzvārdi, vārds vai vārdi, dzimšanas datums, valstspiederība vai valstspiederības, dzimums;

b) ceļošanas dokumenta vai dokumentu veids un numurs, izdevējvalsts trīs burtu kods un ceļošanas dokumenta derīguma beigu termiņš;

c) vīzas uzlīmes numurs un vīzas derīguma beigu termiņš;

d) pirkstu nospiedumi, tostarp latentie pirkstu nospiedumi;

e) sejas attēls;

f) ieceļošanas datums un laiks, iestāde, kas atļāva ieceļošanu, un ieceļošanas robežšķērsošanas vieta;

g) izceļošanas datums un laiks un izceļošanas robežšķērsošanas vieta.

IIS datu aplūkošana, ja ir bijis trāpījums, dod piekļuvi pirmajā daļā minētajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem datiem, kas iegūti no personas datnes, ieceļošanas/izceļošanas ierakstiem un ieceļošanas atteikuma ierakstiem, tostarp datiem, kas attiecas uz īstermiņa uzturēšanās atļaujas atcelšanu vai pagarināšanu saskaņā ar 19. pantu.

33. pants

Procedūra un nosacījumi Eiropola piekļuvei IIS datiem

1.  Eiropolam ir piekļuve datu aplūkošanai IIS, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) datu aplūkošana ir vajadzīga tam, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību Eiropola pilnvaru jomā ietilpstošu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā;

b) aplūkošana ir vajadzīga konkrētā lietā, un tā ir samērīga;

c) pastāv pierādījumi vai pamatoti iemesli uzskatīt, ka datu aplūkošana IIS palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt jebkuru no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka persona, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai tajā cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz ko attiecas šī regula.

▼M2

1.a  Gadījumos, kad Eiropols ir veicis vaicājumu CIR saskaņā ar Regulas (ES) 2019/817 22. pantu, tas var piekļūt IIS datu aplūkošanai, ja ir izpildīti šajā pantā paredzētie nosacījumi un ja saņemtajā atbildē, kas minēta Regulas (ES) 2019/817 22. panta 2. punktā, ir norādīts, ka dati tiek glabāti IIS.

▼B

2.  Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai identificētu nezināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā uzskaitītie nosacījumi un to datu aplūkošana prioritārā kārtībā, kuri glabājas Eiropolam tehniski un tiesiski pieejamās datubāzēs, nav ļāvusi identificēt attiecīgo personu.

Pieprasījumu aplūkot VIS datus par to pašu datu subjektu var iesniegt līdztekus pieprasījumam aplūkot datus IIS saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Lēmumā 2008/633/TI.

3.  Attiecīgi piemēro 32. panta 3., 4. un 5. punktā paredzētos nosacījumus.

4.  Eiropola izraudzītā iestāde var iesniegt pamatotu elektronisku pieprasījumu aplūkot visus IIS datus vai konkrētu IIS datu kopumu Eiropola centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 30. panta 2. punktā. Kad Eiropola centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti šā panta 1. un 2. punktā paredzētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, Eiropola centrālā piekļuves punkta pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. IIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta Eiropola izraudzītajai iestādei tā, lai nebūtu apdraudēta datu drošība.

5.  Informāciju, kas iegūta, aplūkojot IIS datus, Eiropols apstrādā tikai tad, ja šādas informācijas izcelsmes dalībvalsts ir devusi tam atļauju. Minēto atļauju saņem ar minētās dalībvalsts Eiropola valsts nodaļas starpniecību.V NODAĻA

DATU UZGLABĀŠANA UN GROZĪŠANA

34. pants

Datu uzglabāšanas ilgums

1.  Katru ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu, kas ir piesaistīts personas datnei, glabā ►M2  CIR un IIS centrālajā sistēmā ◄ trīs gadus attiecīgi pēc izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma.

2.  Katru personas datni kopā ar tai piesaistīto ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ierakstiem vai ieceļošanas atteikuma ierakstiem ►M2  CIR un IIS centrālajā sistēmā ◄ glabā trīs gadus un vienu dienu pēc pēdējā izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma, ja trīs gadu laikā pēc pēdējā izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma nav veikts ieceļošanas ieraksts.

3.  Ja pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigām nav veikts izceļošanas ieraksts, datus glabā piecus gadus pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigām. Trīs mēnešus pirms paredzētās datu dzēšanas IIS automātiski informē dalībvalstis par personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, lai tās varētu pieņemt attiecīgos pasākumus.

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, ikvienu ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, kas reģistrēts par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais statuss, IIS glabā ne ilgāk kā vienu gadu pēc šādu trešo valstu valstspiederīgo izceļošanas. Ja nav izceļošanas ieraksta, datus glabā piecus gadus, skaitot no pēdējā ieceļošanas ieraksta datuma.

5.  Beidzoties 1.–4. punktā minētajam uzglabāšanas termiņam, attiecīgos datus automātiski dzēš no ►M2  no IIS centrālās sistēmas un no CIR  ◄ .

35. pants

Datu grozīšana un datu dzēšana pirms noteiktā laika

1.  Atbildīgajai dalībvalstij ir tiesības grozīt datus, ko tā ievadījusi IIS, labojot, papildinot vai dzēšot datus.

2.  Ja atbildīgajai dalībvalstij ir pierādījumi, kas liecina, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir nepilnīgi vai ka dati IIS ir apstrādāti, pārkāpjot šo regulu, tā pārbauda attiecīgos datus un, ja vajadzīgs, nekavējoties labo vai papildina tos vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta. Datus var arī pārbaudīt vai labot, papildināt vai dzēst pēc attiecīgās personas lūguma saskaņā ar 52. pantu.

3.  Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, ja dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, ir pierādījumi, kuri liecina, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir nepilnīgi vai ka dati IIS ir apstrādāti, pārkāpjot šo regulu, tā pārbauda attiecīgos datus, ja to ir iespējams izdarīt, neapspriežoties ar atbildīgo dalībvalsti, un, ja vajadzīgs, nekavējoties labo vai papildina tos, vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta. Ja datus nav iespējams pārbaudīt, neapspriežoties ar atbildīgo dalībvalsti, tā septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts pēc tam viena mēneša laikā pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību. Datus var arī pārbaudīt un labot, papildināt vai dzēst pēc attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā lūguma saskaņā ar 52. pantu.

4.  Ja dalībvalstij ir pierādījumi, kuri liecina, ka IIS reģistrētie ar vīzu saistītie dati neatbilst faktiem vai ir nepilnīgi vai ka šādi dati IIS ir apstrādāti, pārkāpjot šo regulu, tā vispirms pārbauda minēto datu pareizību VIS un, ja vajadzīgs, labo vai papildina tos, vai dzēš tos no IIS. Ja VIS reģistrētie dati ir tādi paši kā tie, kas reģistrēti IIS, tā, izmantojot VIS infrastruktūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 24. panta 2. punktu, nekavējoties informē dalībvalsti, kas ir atbildīga par minēto datu ievadīšanu VIS. Dalībvalsts, kas ir atbildīga par datu ievadīšanu VIS, pārbauda minētos datus un, ja vajadzīgs, nekavējoties labo vai papildina tos, vai dzēš tos no VIS un informē attiecīgo dalībvalsti, kura, ja vajadzīgs, nekavējoties labo vai papildina tos, vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta.

5.  Datus par 12. pantā minētajām identificētajām personām nekavējoties dzēš no minētajā pantā minētā saraksta un labo vai papildina IIS, ja attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais saskaņā ar atbildīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurai iesniegts pieprasījums, sniedz pierādījumus, ka viņš bija spiests pārsniegt atļautās uzturēšanās ilgumu neparedzētu un nopietnu iemeslu dēļ, ka viņš ir ieguvis likumīgas tiesības uz uzturēšanos vai ka ir pieļauta kļūda. Neskarot nevienu pieejamu administratīvo vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekli, trešās valsts valstspiederīgajam ir pieejama efektīva tiesību aizsardzība tiesā, lai nodrošinātu, ka dati tiek laboti, papildināti vai dzēsti.

6.  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai nonācis 2. panta 3. punkta darbības jomā pirms 34. pantā minētā piemērojamā termiņa beigām, personas datni un ieceļošanas/izceļošanas ierakstus, kas piesaistīti minētajai personas datnei saskaņā ar 16. un 17. pantu, un ieceļošanas atteikuma ierakstus, kas piesaistīti minētajai personas datnei saskaņā ar 18. pantu, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai ir nonācis 2. panta 3. punkta darbības jomā pirms 34. pantā minētā termiņa beigām, no IIS, kā arī attiecīgā gadījumā no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta dzēš:

a) dalībvalsts, kuras valstspiederību viņš ir ieguvis; vai

b) dalībvalsts, kura ir izsniegusi uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu.

►C1  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis Andoras, Monako vai Sanmarīno valstspiederību vai ja trešās valsts valstspiederīgajam ir Vatikāna Pilsētvalsts vai Svētā Krēsla izdota pase, ◄ viņš par minētajām izmaiņām informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā viņš kā nākamajā ieceļo. Minētā dalībvalsts nekavējoties dzēš viņa datus no IIS. Attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam ir pieejama efektīva tiesību aizsardzība tiesā, lai nodrošinātu, ka dati tiek dzēsti.

▼M2

7.  IIS centrālā sistēma un CIR nekavējoties informē visas dalībvalstis par IIS vai CIR datu dzēšanu un vajadzības gadījumā izņem tos no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta.

▼B

8.  Ja dalībvalsts, kas nav atbildīgā dalībvalsts, ir labojusi, papildinājusi vai dzēsusi datus saskaņā ar šo regulu, minētā dalībvalsts kļūst par dalībvalsti, kas ir atbildīga par labošanu, papildināšanu vai dzēšanu. IIS reģistrē visus datu labojumus, papildinājumus un dzēsumus.VI NODAĻA

IZSTRĀDE, DARBĪBA UN PIENĀKUMI

36. pants

Īstenošanas aktu pieņemšana, ko Komisija veic pirms izstrādes

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas ir vajadzīgi, lai izstrādātu un tehniski īstenotu ►M2  IIS centrālo sistēmu un CIR  ◄ , valstu vienotās saskarnes, komunikācijas infrastruktūru, 13. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu un 63. panta 2. punktā minēto datu repozitoriju, jo īpaši pasākumus attiecībā uz:

a) specifikācijām pirkstu nospiedumu kvalitātei, izšķirtspējai un izmantošanai biometriskai pārbaudei un identifikācijai IIS;

b) specifikācijām sejas attēla kvalitātei, izšķirtspējai un izmantošanai biometriskai pārbaudei un identifikācijai IIS, tostarp gadījumos, kad tas ir iegūts, nofotografējot personu, vai iegūts elektroniski no eMRTD;

c) datu ievadīšanu saskaņā ar 16.–20. pantu;

d) piekļuvi datiem saskaņā ar 23.–33. pantu;

e) datu grozīšanu, dzēšanu un dzēšanu pirms noteiktā laika saskaņā ar 35. pantu;

f) ierakstu glabāšanu un piekļuvi tiem saskaņā ar 46. pantu;

g) veiktspējas prasībām, tostarp minimālajām specifikācijām tehniskajam aprīkojumam un IIS biometrisko veiktspēju, jo īpaši saistībā ar vajadzīgo kļūdaini pozitīvas identificēšanas īpatsvaru, kļūdaini negatīvas identificēšanas īpatsvaru un nereģistrējamības īpatsvaru;

h) 13. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma specifikācijām un nosacījumiem, tostarp noteikumiem par pārvadātāju nodrošinātu vai pārvadātājiem nodrošinātu datu aizsardzību;

i) 8. pantā minētās sadarbspējas izveidi un augsta līmeņa izstrādi;

j) 63. panta 2. punktā minētā datu repozitorija specifikācijām un nosacījumiem;

k) 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta un procedūras, ar ko minēto sarakstu dara pieejamu dalībvalstīm, izveidi;

l) specifikācijām tehniskiem risinājumiem, lai saskaņā ar 31., 32. un 33. pantu savienotu centrālos piekļuves punktus, un tehniskam risinājumam, lai vāktu statistikas datus, kas prasīti, ievērojot 72. panta 8. punktu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 68. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Lai pieņemtu īstenošanas aktus, kas noteikti šā panta pirmās daļas i) apakšpunktā, komiteja, kas izveidota ar šīs regulas 68. pantu, apspriežas ar VIS komiteju, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 49. pantu.

37. pants

Izstrāde un darbības pārvaldība

▼M2

1.  eu-LISA ir atbildīga par IIS centrālās sistēmas un CIR, valstu vienoto saskarņu, komunikācijas infrastruktūras izstrādi un drošā sakaru kanāla izstrādi starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu. eu-LISA ir arī atbildīga par 13. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma izstrādi saskaņā ar sīki izstrādātajiem noteikumiem, kuri minēti 13. panta 7. punktā, un specifikācijām un nosacījumiem, kuri pieņemti, ievērojot 36. panta pirmās daļas h) un j) apakšpunktu, un par 63. panta 2. punktā minētā datu repozitorija izstrādi.

▼B

eu-LISA nosaka plānojumu IIS fiziskajai arhitektūrai, tostarp tās komunikācijas infrastruktūrai, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību attiecībā uz IIS centrālo sistēmu, valstu vienotajām saskarnēm, komunikācijas infrastruktūru, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, šīs regulas 13. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu un šīs regulas 63. panta 2. punktā minēto datu repozitoriju. Minētās tehniskās specifikācijas, ņemot vērā Komisijas labvēlīgu atzinumu, pieņem eu-LISA valde. eu-LISA arī ievieš visus nepieciešamos pielāgojumus VIS, kuri izriet no sadarbspējas izveides ar IIS, kā arī no šīs regulas 61. pantā izklāstīto Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozījumu īstenošanas.

eu-LISA izstrādā un ievieš IIS centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, komunikācijas infrastruktūru, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, 13. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu un 63. panta 2. punktā minēto datu repozitoriju, cik vien drīz iespējams pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 36. pantā paredzētos pasākumus.

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izstrādes un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas.

Izstrādājot un ieviešot IIS centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, komunikācijas infrastruktūru, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, 13. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu un 63. panta 2. punktā minēto repozitoriju, eu-LISA uzdevumi ir arī:

a) veikt drošības riska novērtējumu;

b) visā IIS izstrādes ciklā ievērot “integrētas privātuma aizsardzības” un “privātuma aizsardzības pēc noklusējuma” principus;

c) veikt drošības riska novērtējumu attiecībā uz 8. pantā minēto sadarbspēju ar VIS un izvērtēt nepieciešamos drošības pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu sadarbspēju ar VIS.

2.  Plānošanas un izstrādes posmā izveido Programmu vadības valdi, kurā ietilpst ne vairāk kā desmit locekļi. Tās sastāvā ir septiņi locekļi, kurus ieceļ eu-LISA valde no savu locekļu vai aizstājēju vidus, 69. pantā minētās IIS padomdevēju grupas priekšsēdētājs, loceklis, kas pārstāv eu-LISA un ko iecēlis tās izpilddirektors, un viens Komisijas iecelts loceklis. eu-LISA valdes ieceltos locekļus ievēl tikai no tām dalībvalstīm, kam saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar ko reglamentē visu to lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu, kuras pārvalda eu-LISA, un kas atbilst 66. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Programmu vadības valde tiekas regulāri un vismaz trīs reizes ceturksnī. Tā nodrošina IIS plānošanas un izstrādes posma adekvātu pārvaldību un nodrošina konsekvenci starp centrālajiem un valstu IIS projektiem.

Programmu vadības valde katru mēnesi eu-LISA valdei iesniedz rakstiskus ziņojumus par projekta progresu. Programmu vadības valdei nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, nedz arī pilnvaru pārstāvēt eu-LISA valdes locekļus.

eu-LISA valde nosaka Programmu vadības valdes reglamentu, kurā jo īpaši iekļauj noteikumus par:

a) tās priekšsēdētāju;

b) sanāksmju vietām;

c) sanāksmju sagatavošanu;

d) ekspertu pielaidi sanāksmēm;

e) saziņas plāniem, kas nodrošina pilnu informāciju atbūtnē esošiem eu-LISA valdes locekļiem.

Programmu vadības valdes priekšsēdētāja vietu ieņem dalībvalsts, kurai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar ko reglamentē visu to lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu, kuras pārvalda eu-LISA.

Visus ceļošanas un uzturēšanās izdevumus, kas rodas Programmu vadības valdes locekļiem, sedz eu-LISA, un mutatis mutandis piemēro eu-LISA reglamenta 10. pantu. eu-LISA Programmu vadības valdei nodrošina sekretariātu.

Plānošanas un izstrādes posmā 69. pantā minētās IIS padomdevēju grupas sastāvā ietilpst valstu IIS projektu vadītāji, un to vada eu-LISA. Tā sanāk regulāri un vismaz trīs reizes ceturksnī līdz IIS darbības sākumam. Pēc katras sanāksmes tā ziņo Programmu vadības valdei. Tā nodrošina tehnisko zinātību, lai sniegtu atbalstu Programmu vadības valdes uzdevumu veikšanā, un seko līdzi dalībvalstu gatavības situācijai.

▼M2

3.  eu-LISA ir atbildīga par IIS centrālās sistēmas un CIR, valstu vienoto saskarņu un drošā sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu darbības pārvaldību. Tā sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina, lai IIS centrālās sistēmas un CIR, valstu vienoto saskarņu, komunikācijas infrastruktūras, drošo sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu, un VIS centrālo sistēmu, 13. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma un 63. panta 2. punktā minētā datu repozitorija vajadzībām vienmēr tiktu izmantota labākā pieejamā tehnoloģija, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi. eu-LISA ir atbildīga arī par komunikācijas infrastruktūras starp IIS centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm darbības pārvaldību, kā arī par 13. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu un 63. panta 2. punktā minēto datu repozitoriju.

▼B

IIS darbības pārvaldība ir visi tie uzdevumi, kas vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu IIS darbību saskaņā ar šo regulu, jo īpaši uzturēšanas darbi un tehniska pielāgošana, kas vajadzīga, lai IIS darbības kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz reakcijas laiku, kas robežu iestādēm vajadzīgs, lai pārbaudītu IIS centrālo sistēmu, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

4.  Neskarot 17. pantu Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā, kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 ( 12 ), eu-LISA nodrošina, ka tie tās darbinieki, kam jāstrādā ar IIS datiem vai IIS glabātiem datiem, piemēro attiecīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas konfidencialitātes prasības. Minētais pienākums ir spēkā arī tad, kad šie darbinieki vairs nav attiecīgajā amatā vai darbā, vai pēc viņu darbības beigšanas.

38. pants

Dalībvalstu un Eiropola pienākumi

1.  Katra dalībvalsts ir atbildīga par:

a) esošās valsts robežu infrastruktūras integrāciju un tās savienošanu ar valsts vienoto saskarni;

b) esošās valsts robežu infrastruktūras organizāciju, pārvaldību, darbību un uzturēšanu un tās savienošanu ar IIS 6. panta nolūkā, izņemot 6. panta 2. punktu;

c) centrālo piekļuves punktu organizāciju un to savienošanu ar valsts vienoto saskarni tiesībaizsardzības nolūkā;

d) kompetento valsts iestāžu darbinieku, kam pienācīgā kārtā izsniegta atļauja, un darbinieku, kas ir pienācīgi pilnvaroti, piekļuves IIS pārvaldību un organizēšanu saskaņā ar šo regulu un minēto darbinieku un viņu profilu saraksta izveidi un regulāru atjaunināšanu.

2.  Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi, kura 9. panta 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm nodrošina piekļuvi IIS. Katra dalībvalsts minēto valsts iestādi pievieno valsts vienotajai saskarnei. Katra dalībvalsts valsts vienotajai saskarnei pievieno savus attiecīgos 29. pantā minētos centrālos piekļuves punktus.

3.  Katra dalībvalsts izmanto automatizētas procedūras IIS datu apstrādei.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka robežkontroles infrastruktūras tehniskā darbība, tās pieejamība, robežpārbaužu ilgums un datu kvalitāte tiek cieši uzraudzīti, lai nodrošinātu to, ka tās ievēro vispārējās prasības attiecībā uz pareizu IIS darbību un efektīvu robežpārbaudes procedūru.

5.  Pirms iestāžu darbiniekiem, kuriem ir tiesības piekļūt IIS, tiek atļauts apstrādāt IIS glabātos datus, viņus atbilstīgi apmāca jo īpaši par datu drošību un datu aizsardzības noteikumiem, kā arī par attiecīgajām pamattiesībām.

6.  IIS glabātus vai no tās izgūtus datus dalībvalstis neapstrādā nolūkiem, kas nav paredzēti šajā regulā.

7.  Eiropols uzņemas pienākumus, kas paredzēti 1. punkta d) apakšpunktā un 3., 5. un 6. punktā. Tas savieno Eiropola centrālo piekļuves punktu ar IIS un ir atbildīgs par šo savienojumu.

39. pants

Atbildība par datu apstrādi

1.  Saistībā ar personas datu apstrādi IIS katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir uzskatāma par pārzini saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu un kam ir galvenā atbildība par minētās dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai ziņas par minēto iestādi.

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka IIS savāktos un reģistrētos datus apstrādā likumīgi, un jo īpaši to, ka tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve datiem, lai pildītu savus uzdevumus. Atbildīgā dalībvalsts jo īpaši nodrošina to, ka dati:

a) tiek vākti likumīgi un pilnībā ievērojot attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā cilvēka cieņu;

b) tiek likumīgi reģistrēti IIS;

c) ir pareizi un atjaunināti, kad tos pārsūta uz IIS.

2.  eu-LISA nodrošina to, ka IIS darbojas saskaņā ar šo regulu un īstenošanas aktiem, kas minēti 36. pantā. eu-LISA jo īpaši:

a) veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu IIS centrālās sistēmas un komunikācijas infrastruktūras starp IIS centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm drošību, neskarot katras dalībvalsts atbildību;

b) nodrošina to, ka tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve datiem, kurus apstrādā IIS.

3.  eu-LISA informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par pasākumiem, kurus tā veic, ievērojot 2. punktu, IIS darbības sākšanai.

40. pants

Datu uzglabāšana valstu datnēs un valstu ieceļošanas/izceļošanas sistēmās

1.  Dalībvalsts var uzglabāt burtciparu datus, kurus šī dalībvalsts ievadījusi IIS, saskaņā ar IIS mērķiem savas valsts ieceļošanas/izceļošanas sistēmā vai līdzvērtīgās valsts datnēs, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus.

2.  Datus valstu ieceļošanas/izceļošanas sistēmās vai līdzvērtīgās valstu datnēs neuzglabā ilgāk, nekā tos uzglabā IIS.

3.  Datu izmantošanu, kura neatbilst 1. punktam, uzskata par nelikumīgu izmantošanu atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem, kā arī Savienības tiesību aktiem.

4.  Šo pantu nevar uzskatīt par prasību veikt IIS tehnisku pielāgošanu. Dalībvalstis datus saskaņā ar šo pantu var glabāt, pašas sedzot izmaksas, uzņemoties risku un izmantojot savus tehniskos līdzekļus.

41. pants

Personas datu nodošana trešām valstīm, starptautiskām organizācijām un privātiem subjektiem

1.  IIS glabātos datus nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātam subjektam.

2.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, datus, kas minēti šīs regulas 16. panta 1. punktā un 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, robežu iestādes vai imigrācijas iestādes var atsevišķos gadījumos nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, kas uzskaitītas šīs regulas I pielikumā, ja tas vajadzīgs trešo valstu valstspiederīgo identitātes apliecināšanai vienīgi atgriešanas nolūkā, tikai tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu pienācīgu aizsardzību minētajā trešā valstī saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu;

b) ir paredzētas Regulas (ES) 2016/679 46. pantā minētās atbilstošās garantijas, piemēram, ar atpakaļuzņemšanas nolīgumu, kas ir spēkā starp Savienību vai dalībvalsti un attiecīgo trešo valsti; vai

c) tiek piemērots Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

3.  Šīs regulas 16. panta 1. punktā un 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos datus saskaņā ar šā panta 2. punktu var nosūtīt tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) datu nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par datu aizsardzību, tostarp Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu, un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas nosūta datus;

b) trešā valsts vai starptautiskā organizācija ir piekritusi datus apstrādāt tikai tādos nolūkos, kādos tie tika sniegti; un

c) saistībā ar attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo ir izdots atgriešanas lēmums, kas pieņemts, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ar noteikumu, ka šāda atgriešanas lēmuma izpilde nav apturēta, un ar noteikumu, ka nav iesniegta pārsūdzība, kuras dēļ var tikt apturēta tā izpilde.

4.  Personas datu nosūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ievērojot 2. punktu, neskar starptautiskās aizsardzības pieprasītāju un saņēmēju tiesības, jo īpaši attiecībā uz neizraidīšanu.

5.  Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols iegūst no IIS centrālās sistēmas tiesībaizsardzības nolūkā, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās. Aizliegums tiek piemērots arī tad, ja minētos datus turpina apstrādāt valsts līmenī vai starp dalībvalstīm, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680.

6.  Atkāpjoties no šā panta 5. punkta, 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 16. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, 16. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā un 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos datus izraudzītā iestāde var nosūtīt trešai valstij atsevišķos gadījumos vienīgi tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) ārkārtējas steidzamības gadījumā, ja:

i) pastāv tūlītējs apdraudējums, kas saistīts ar teroristu nodarījumu; vai

ii) pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai un minētais apdraudējums ir saistīts ar smagu noziedzīgu nodarījumu;

b) datu nosūtīšana ir vajadzīga šāda teroristu nodarījuma vai smaga noziedzīga nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai dalībvalstu teritorijā vai attiecīgajā trešajā valstī;

c) izraudzītajai iestādei ir piekļuve šādiem datiem saskaņā ar 31. un 32. pantā izklāstīto procedūru un nosacījumiem;

d) nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvā (ES) 2016/680, jo īpaši tās V nodaļā;

e) trešā valsts ir iesniegusi pienācīgi pamatotu rakstisku vai elektronisku pieprasījumu; un

f) ir nodrošināta savstarpēja jebkādas informācijas par pieprasītājas trešās valsts rīcībā esošiem ieceļošanas/izceļošanas ierakstiem sniegšana dalībvalstīm, kas lieto IIS.

Ja nosūtīšana tiek veikta, ievērojot šā punkta pirmo daļu, šādu datu nosūtīšanu dokumentē, un dokumentāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu, tostarp nosūtīšanas datumu un laiku, informāciju par saņēmēju kompetento iestādi, nosūtīšanas pamatojumu un nosūtītos personas datus.

42. pants

Nosacījumi datu nodošanai dalībvalstij, kura vēl nelieto IIS, un dalībvalstij, kurai šo regulu nepiemēro

1.  Šīs regulas 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 16. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, 16. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā un 17. panta 1. punktā a) apakšpunktā minētos datus izraudzītā iestāde var nosūtīt dalībvalstij, kas vēl nelieto IIS, un dalībvalstij, kurai šo regulu nepiemēro, atsevišķos gadījumos vienīgi tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) ārkārtējas steidzamības gadījumā, ja:

i) pastāv tūlītējs apdraudējums, kas saistīts ar teroristu nodarījumu; vai

ii) ir smags noziedzīgs nodarījums;

b) datu nosūtīšana ir vajadzīga šāda teroristu nodarījuma vai smaga noziedzīga nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai;

c) izraudzītajai iestādei ir piekļuve šādiem datiem saskaņā ar 31. un 32. pantā izklāstīto procedūru un nosacījumiem;

d) tiek piemērota Direktīva (ES) 2016/680;

e) ir iesniegts pienācīgi pamatots rakstisks vai elektronisks pieprasījums; un

f) ir nodrošināta savstarpēja jebkādas informācijas par pieprasītājas dalībvalsts rīcībā esošiem ieceļošanas/izceļošanas ierakstiem sniegšana dalībvalstīm, kas lieto IIS.

Ja nosūtīšana tiek veikta, ievērojot šā punkta pirmo daļu, šādu nosūtīšanu dokumentē, un dokumentāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu, tostarp nosūtīšanas datumu un laiku, informāciju par saņēmēju kompetento iestādi, nosūtīšanas pamatojumu un nosūtītos personas datus.

2.  Ja informāciju sniedz, ievērojot šo pantu, mutatis mutandis piemēro tos pašus nosacījumus, kas paredzēti 43. panta 1. punktā, 45. panta 1. un 3. punktā, 48. pantā un 58. panta 4. punktā.

43. pants

Datu drošība

1.  Atbildīgā dalībvalsts nodrošina datu drošību pirms to pārraidīšanas uz valsts vienoto saskarni un to pārraidīšanas laikā. Katra dalībvalsts nodrošina no IIS saņemto datu drošību.

2.  Katra dalībvalsts attiecībā uz savu valsts robežu infrastruktūru pieņem vajadzīgos pasākumus, tostarp drošības plānu un plānu darbības nepārtrauktībai un datu atgūšanai ārkārtas situācijās, lai:

a) fiziski aizsargātu datus, tostarp izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai;

b) liegtu nepiederošām personām piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un valsts iekārtām, kurās dalībvalsts veic darbības saskaņā ar IIS mērķiem;

c) novērstu datu neatļautu nolasīšanu, kopēšanu, grozīšanu vai datu nesēju izņemšanu;

d) novērstu datu neatļautu ievadīšanu, kā arī liegtu glabāto personas datu neatļautu apskati, grozīšanu vai dzēšanu;

e) liegtu iespēju nepilnvarotām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;

f) novērstu datu neatļautu apstrādi IIS, kā arī IIS apstrādātu datu neatļautu grozīšanu vai dzēšanu;

g) nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt IIS, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas un unikālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

h) nodrošinātu to, ka visas iestādes, kam ir tiesības piekļūt IIS, izstrādā profilus, kuros aprakstītas to personu funkcijas un pienākumi, kas ir pilnvarotas ievadīt, grozīt, dzēst, aplūkot un meklēt datus, un dara šos profilus pieejamus uzraudzības iestādēm;

i) nodrošinātu to, ka var pārbaudīt un noteikt, kurām struktūrām personas datus var pārraidīt, izmantojot datu pārraides ierīces;

j) nodrošinātu iespēju pārbaudīt un noteikt, kādi dati ir apstrādāti IIS, kā arī kad un kādam mērķim tie tikuši apstrādāti un kas to darījis;

k) nodrošinātu, jo īpaši ar pienācīgu šifrēšanas paņēmienu palīdzību, ka laikā, kad personas datus pārraida uz IIS vai no tās, vai datu nesēju transportēšanas laikā tos nevar neatļauti nolasīt, kopēt, pārveidot vai dzēst;

l) nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu parasto darbību;

m) nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka jebkuras IIS darbības kļūmes tiktu pienācīgi paziņotas;

n) uzraudzītu šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veiktu vajadzīgos organizatoriskos pasākumus saistībā ar iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

3.  Attiecībā uz IIS darbību eu-LISA veic vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu 2. punktā izklāstītos mērķus, tostarp pieņem drošības plānu un darbības nepārtrauktības un negadījuma seku novēršanas plānu. eu-LISA arī nodrošina uzticamību, nodrošinot, ka tiek veikti tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datus var atjaunot IIS nepareizas darbības dēļ radīta datu bojājuma gadījumā.

4.  eu-LISA un dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju datu drošībai, pamatojoties uz drošības risku pārvaldības procesu, kas aptver visu IIS.

44. pants

Drošības incidenti

1.  Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt IIS drošību un var kaitēt IIS glabātiem datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības incidentu, jo īpaši, ja ir notikusi neatļauta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai varētu būt tikusi apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

2.  Drošības incidentus pārvalda tā, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un pareizu reakciju.

3.  Neskarot paziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 33. pantu, Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu vai abus, dalībvalstis paziņo Komisijai, eu-LISA un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem. Ja noticis drošības incidents attiecībā uz IIS centrālo sistēmu, eu-LISA paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

4.  Informāciju par drošības incidentu, kam ir vai var būt ietekme uz IIS darbību vai uz datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, sniedz dalībvalstīm un ziņo atbilstīgi incidentu pārvaldības plānam, ko nodrošina eu-LISA.

5.  Attiecīgās dalībvalstis un eu-LISA drošības incidenta gadījumā sadarbojas.

45. pants

Atbildība

1.  Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu apstrādi vai citas ar šo regulu nesaderīgas rīcības rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par kaitējuma nodarīšanu. Minēto dalībvalsti pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības, ja tā pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

2.  Ja sakarā ar to, ka kāda dalībvalsts nav ievērojusi pienākumus saskaņā ar šo regulu, nodarīts kaitējums IIS, minētā dalībvalsts ir atbildīga par šādu kaitējumu, izņemot gadījumu, kad un ciktāl eu-LISA vai cita dalībvalsts, kas piedalās IIS, nav veikusi saprātīgus pasākumus, lai kaitējumu novērstu vai mazinātu tā sekas.

3.  Pret dalībvalsti vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē atbildētājas dalībvalsts tiesību aktu noteikumi.

46. pants

eu-LISA un dalībvalstu īstenotā reģistru glabāšana

1.  eu-LISA glabā reģistrus par visām IIS veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētajos reģistros norāda:

a) 9. panta 2. punktā minētās piekļuves nolūku;

b) datumu un laiku;

c) 16.–19. pantā minētos pārraidītos datus;

d) 23.–27. pantā minētajai meklēšanai izmantotos datus; un

e) tās iestādes nosaukumu, kas ievada vai izgūst datus; un

▼M2

f) atsauci uz Eiropas meklēšanas portāla izmantošanu, lai veiktu vaicājumu IIS, kā minēts Regulas (ES) 2019/817 7. panta 2. punktā.

▼B

2.  Attiecībā uz 8. pantā minēto saziņu reģistrē katru datu apstrādes darbību, kas veikta IIS un VIS, saskaņā ar šo pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 34. pantu. eu-LISA nodrošina jo īpaši to, ka tiek glabāts attiecīgais reģistrs par minētajām datu apstrādes darbībām, ja kompetentās iestādes sāk datu apstrādes darbību tieši no vienas sistēmas uz otru.

3.  Papildus 1. un 2. punktam katra dalībvalsts glabā reģistrus par darbiniekiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti apstrādāt IIS datus.

4.  Šādus reģistrus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp lai pārbaudītu datu apstrādes pieprasījuma pieņemamību un likumīgumu, un datu drošības nodrošināšanai, ievērojot 43. pantu. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un reģistrus dzēš vienu gadu pēc tam, kad beidzies 34.pantā minētais uzglabāšanas termiņš, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

47. pants

Pašuzraudzība

Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt IIS datiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un vajadzības gadījumā sadarbojas ar uzraudzības iestādēm.

48. pants

Sankcijas

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka IIS ievadīto datu izmantošana veidā, kas ir pretrunā šai regulai, ir sodāma ar iedarbīgām, samērīgām un atturošām sankcijām saskaņā ar valsts tiesību aktiem, Regulas (ES) 2016/679 84. pantu un Direktīvas (ES) 2016/680 57. pantu.

49. pants

Datu aizsardzība

1.  Personas datu apstrādei, ko, pamatojoties uz šo regulu, veic eu-LISA, piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001.

2.  Personas datu apstrādei, ko, pamatojoties uz šo regulu, veic valstu iestādes, izņemot apstrādi šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajos nolūkos, piemēro Regulu (ES) 2016/679.

3.  Personas datu apstrādei, ko, pamatojoties uz šo regulu, šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajos nolūkos veic dalībvalstu izraudzītās iestādes, piemēro Direktīvu (ES) 2016/680.

4.  Personas datu apstrādei, ko, pamatojoties uz šo regulu, veic Eiropols, piemēro Regulu (ES) 2016/794.VII NODAĻA

TIESĪBAS UN UZRAUDZĪBA SAISTĪBĀ AR DATU AIZSARDZĪBU

50. pants

Tiesības uz informāciju

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 13. pantā noteiktās tiesības uz informāciju, trešo valstu valstspiederīgos, kuru dati jāreģistrē IIS, atbildīgā dalībvalsts informē par sekojošo:

a) par to, ka dalībvalstis un Eiropols tiesībaizsardzības nolūkos var piekļūt IIS;

b) par pienākumu no vīzas prasības atbrīvotiem trešo valstu valstspiederīgajiem un FTD turētājiem nodot pirkstu nospiedumus;

c) par pienākumu visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kurus reģistrē IIS, ļaut reģistrēt viņu sejas attēlu;

d) par to, ka datu vākšana ir obligāta, lai varētu izskatīt ieceļošanas nosacījumus;

e) par to, ka ieceļošana tiks atteikta, ja trešās valsts valstspiederīgais atsakās sniegt prasītos biometriskos datus reģistrācijai, pārbaudei vai identifikācijai IIS;

f) par tiesībām saņemt informāciju par maksimālo atlikušo viņu atļautās uzturēšanās ilgumu saskaņā ar 11. panta 3. punktu;

g) par to, ka personas datus, kas tiek glabāti IIS, var nosūtīt trešai valstij vai I pielikumā uzskaitītai starptautiskajai organizācijai atgriešanas nolūkā, trešai valstij saskaņā ar 41. panta 6. punktu un dalībvalstīm saskaņā ar 42. pantu;

h) par to, ka viņiem ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datiem, kas uz viņiem attiecas, tiesības pieprasīt labot nepareizus datus, kas uz viņiem attiecas, papildināt nepilnīgus personas datus, kas uz viņiem attiecas, dzēst vai ierobežot nelikumīgi apstrādātus personas datus, kas uz viņiem attiecas, kā arī tiesības saņemt informāciju par procedūrām minēto tiesību izmantošanai, tostarp pārziņa un uzraudzības iestāžu vai attiecīgā gadījumā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformāciju, kas izskata sūdzības saistībā ar personas datu aizsardzību;

i) par to, ka piekļuve IIS datiem tiks veikta robežu pārvaldības un atvieglošanas nolūkos un ka atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšanas gadījumā viņu dati tiks automātiski pievienoti 12. panta 3. punktā minētajam identificēto personu sarakstam, kā arī par iespējamām atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšanas sekām;

j) par ieceļošanas un izceļošanas ierakstiem, ieceļošanas atteikumu ierakstiem un personas datnēm noteiktiem datu uzglabāšanas laikposmiem, ievērojot 34. pantu;

k) par atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegušo personu tiesībām pieprasīt viņu personas datu dzēšanu no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta un labošanu IIS, ja tās sniedz pierādījumus, ka atļauto uzturēšanās ilgumu pārsniegušas neparedzamu un nopietnu notikumu dēļ;

l) par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm.

2.  Šā panta 1. punktā paredzēto informāciju sniedz rakstiski, izmantojot jebkādus atbilstīgus līdzekļus, kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā un dara pieejamu skaidrā un vienkāršā valodā tādas valodas versijā, kuru attiecīgā persona saprot vai par kuru var pamatoti sagaidīt, ka tā to saprot, lai nodrošinātu, ka trešo valstu valstspiederīgie ir informēti par savām tiesībām, brīdī, kad tiek izveidota personas datne par attiecīgo personu saskaņā ar 16., 17. vai 18. pantu.

3.  Komisija arī izveido tīmekļa vietni, kurā iekļauta 1. punktā minētā informācija.

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz šā panta 1. punktā minētās informācijas sagatavošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 68. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Komisija šā panta 1. punktā minēto informāciju sniedz paraugā. Paraugu veido tā, lai dalībvalstis to varētu papildināt ar dalībvalstij specifisku papildu informāciju. Minētā dalībvalstij specifiskā informācija ietver vismaz datu subjekta tiesības, iespēju saņemt uzraudzības iestāžu palīdzību, kā arī pārziņa biroja, datu aizsardzības speciālista un uzraudzības iestāžu kontaktinformāciju. Komisija pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz šā panta 3. punktā minētās tīmekļa vietnes specifikācijām un nosacījumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 68. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru pirms IIS darbības sākšanas.

51. pants

Informācijas kampaņa

Komisija sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju līdz ar IIS darbības sākšanu veic arī informācijas kampaņu, lai sabiedrību un jo īpaši trešo valstu valstspiederīgos informētu par IIS mērķiem, IIS glabāto datu veidiem, iestādēm, kam ir piekļuves tiesības, un attiecīgo personu tiesībām. Šādas informācijas kampaņas īsteno regulāri.

52. pants

Tiesības piekļūt personas datiem, labot, papildināt un dzēst personas datus, un ierobežot personas datu apstrādi

1.  Trešo valstu valstspiederīgo pieprasījumus, kas saistīti ar Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā paredzētajām tiesībām, var adresēt jebkuras dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Atbildīgā dalībvalsts vai dalībvalsts, kam pieprasījums ir iesniegts, uz šādiem pieprasījumiem atbild 45 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.  Ja pieprasījumu labot, papildināt vai dzēst personas datus vai ierobežot to apstrādi iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurai pieprasījums iesniegts, pārbauda datu precizitāti un datu apstrādes likumību IIS 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja šo pārbaudi var veikt bez apspriešanās ar atbildīgo dalībvalsti. Pretējā gadījumā dalībvalsts, kurai pieprasījums iesniegts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts 30 dienu laikā pēc šādas sazināšanās pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību.

3.  Ja IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, personas datus labo, papildina vai dzēš vai arī ierobežo personas datu apstrādi saskaņā ar 35. pantu. Atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski apstiprina to, ka ir veikti pasākumi, lai labotu, papildinātu vai dzēstu minētās personas datus vai ierobežotu šādu personas datu apstrādi.

Ja ar vīzu saistītie dati, kuri reģistrēti IIS, neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, vispirms pārbauda šo datu pareizību, salīdzinot ar VIS, un, ja vajadzīgs, groza tos IIS. Ja VIS reģistrētie dati ir tādi paši kā IIS, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, septiņu dienu laikā sazinās ar tās dalībvalsts iestādēm, kura atbild par šo datu ievadīšanu VIS. Dalībvalsts, kas atbild par datu ievadīšanu VIS, 30 dienu laikā pēc šādas sazināšanās pārbauda ar vīzu saistīto datu pareizību un to apstrādes IIS likumību un informē atbildīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kurai ir iesniegts pieprasījums, kura vajadzības gadījumā nekavējoties labo vai papildina attiecīgās personas datus vai ierobežo šādu datu apstrādi IIS vai dzēš šādus datus no IIS un attiecīgā gadījumā no 12. panta 3. punktā minētā identificēto personu saraksta.

4.  Ja atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kam ir iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam tiek nekavējoties rakstiski paskaidrots, kāpēc tā atsakās labot, papildināt vai dzēst personas datus, kas uz viņu attiecas, vai ierobežot šādu datu apstrādi.

5.  Dalībvalsts, kas, ievērojot šā panta 4. punktu, ir pieņēmusi administratīvu lēmumu, attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam arī sniedz informāciju, kurā paskaidroti pasākumi, ko viņš var veikt, ja viņš nepieņem sniegto paskaidrojumu. Tajā ietver informāciju par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību minētās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, un par palīdzību, kas ir pieejama saskaņā ar minētās dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un procedūrām, tostarp no uzraudzības iestādes, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu.

6.  Visos pieprasījumos, kas iesniegti saskaņā ar 1. un 2. punktu, ietver informācijas minimumu, kas vajadzīgs, lai identificētu attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo. Pirkstu nospiedumus šajā nolūkā var pieprasīt tikai pienācīgi pamatotos gadījumos un tad, kad ir būtiskas šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai minētais trešās valsts valstspiederīgais varētu īstenot tiesības, kas minētas 1. punktā, un pēc tam nekavējoties dzēš.

7.  Ikreiz, kad kāda persona iesniedz pieprasījumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, atbildīgās dalībvalsts vai tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai pieprasījums ir iesniegts, veic uzskaiti rakstiska dokumenta veidā par to, ka ir iesniegts šāds pieprasījums. Minētajā dokumentā ietver informāciju par to, kā minētais pieprasījums ir ticis risināts un kura iestāde to darījusi. Kompetentā iestāde septiņu dienu laikā minēto dokumentu dara pieejamu uzraudzības iestādei, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu.

53. pants

Sadarbība, lai panāktu tiesību uz datu aizsardzību izpildi

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai panāktu 52. pantā paredzēto tiesību izpildi.

2.  Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, pēc pieprasījuma palīdz datu subjektam un sniedz viņam konsultācijas saistībā ar viņa tiesību izmantošanu attiecībā uz tādu personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, vai šādu datu apstrādes ierobežošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Lai sasniegtu pirmajā daļā minētos mērķus, atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas pārsūtījusi datus, un tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurai pieprasījums iesniegts, savstarpēji sadarbojas.

54. pants

Tiesību aizsardzības līdzekļi

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 77. un 79. pantu, katrā dalībvalstī jebkurai personai ir tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kura atteikusi tiesības piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, vai tiesības labot, papildināt vai dzēst datus, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts šīs regulas 52. pantā un 53. panta 2. punktā. Tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību piemēro arī gadījumos, kad uz pieprasījumu par piekļuvi datiem, datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu nav sniegta atbilde 52. pantā noteiktajā termiņā vai datu pārzinis to vispār nav izskatījis.

2.  Ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu izveidotās uzraudzības iestādes palīdzība ir pieejama visā procesa laikā.

55. pants

Uzraudzība, ko veic uzraudzības iestāde

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, neatkarīgi uzrauga šīs regulas II, III, V un VI nodaļā minētās personas datu apstrādes, ko veic attiecīgā dalībvalsts, tostarp datu pārraidīšanas uz IIS un no tās, likumību.

2.  Šā panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, nodrošina, lai vismaz reizi trijos gados no IIS darbības sākuma tiktu veikta valsts robežu infrastruktūrā notikušo datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Minētās revīzijas rezultātus var ņemt vērā izvērtējumos, ko veic saskaņā ar mehānismu, kurš izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013 ( 13 ). Šā panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, ik gadu publisko datu labošanas, papildināšanas vai dzēšanas vai apstrādes ierobežojumu pieprasījumu skaitu, informāciju par turpmāk veiktajām darbībām un pēc attiecīgo personu pieprasījuma veikto labojumu, papildinājumu, dzēšanu un apstrādes ierobežojumu skaitu.

3.  Dalībvalstis savai 1. punktā minētajai uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, nodrošina pietiekamus resursus, lai pildītu ar šo regulu uzticētos uzdevumus, un piekļuvi tādu personu sniegtām konsultācijām, kurām ir pietiekamas zināšanas par biometriskajiem datiem.

4.  Dalībvalstis sniedz jebkādu informāciju, ko pieprasījusi uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, un jo īpaši sniedz tai informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 38. pantu, 39. panta 1. punktu un 43. pantu. Dalībvalstis piešķir uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktu, piekļuvi to reģistriem, ievērojot 46. pantu, un ļauj tai jebkurā laikā piekļūt visām savām ar IIS saistītajām telpām.

56. pants

Uzraudzība, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs atbild par eu-LISA veiktās personas datu apstrādes saistībā ar IIS uzraudzību un par to, lai nodrošinātu, ka šādas darbības tiek veiktas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo regulu.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados tiek veikta eu-LISA veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, eu-LISA un uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojuma pieņemšanas eu-LISA dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

3.  eu-LISA sniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam pieprasīto informāciju, dod piekļuvi visiem dokumentiem un reģistriem, kas minēti 46. pantā, kā arī ļauj piekļūt jebkurā laikā visām savām telpām.

57. pants

Uzraudzības iestāžu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja sadarbība

1.  Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, katrs rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas saskaņā ar saviem attiecīgajiem pienākumiem un nodrošina koordinētu IIS un valstu robežu infrastruktūru uzraudzību.

2.  Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs pēc vajadzības veic attiecīgas informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata jebkādas grūtības attiecībā uz šīs regulas interpretāciju vai piemērošanu, izvērtē problēmas saistībā ar neatkarīgu uzraudzību vai datu subjektu tiesību īstenošanu, sagatavo saskaņotus priekšlikumus, meklējot kopīgus risinājumus visām problēmām, un veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

3.  Šā panta 2. punkta nolūkā uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā tiekas ar Regulu (ES) 2016/679 izveidotajā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (“Eiropas Datu aizsardzības kolēģija”). Minēto sanāksmju izmaksas sedz un to rīkošanu uzņemas minētā kolēģija. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Turpmākās darba metodes izstrādā kopīgi pēc vajadzības.

4.  Eiropas Datu aizsardzības kolēģija Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un eu-LISA reizi divos gados nosūta kopīgu pārskatu par darbībām. Šajā pārskatā iekļauj nodaļu par katru dalībvalsti, ko sagatavo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes.

58. pants

Tādu personas datu aizsardzība, kuriem piekļūts saskaņā ar IV nodaļu

1.  Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka tās normatīvo un administratīvo aktu noteikumi, kas pieņemti, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680, ir piemērojami arī attiecībā uz piekļuvi IIS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar šīs regulas 1. panta 2. punktu, tostarp attiecībā uz to personu tiesībām, kuru datiem šādā veidā piekļūst.

2.  Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu izveidotā uzraudzības iestāde uzrauga, lai dalībvalstu piekļuve personas datiem saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu, tostarp personas datu pārraidīšana uz IIS un no tās, būtu likumīga. Attiecīgi tiek piemērots šī regulas 55. panta 3. un 4. punkts.

3.  Eiropola veiktā personas datu apstrāde, ievērojot šo regulu, notiek saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794, un to uzrauga Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

4.  Personas datus, kuriem IIS ir piekļūts saskaņā ar IV nodaļu, apstrādā vienīgi nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt konkrētu lietu, saistībā ar kuru dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis datus.

5.  IIS centrālā sistēma, izraudzītās iestādes, centrālie piekļuves punkti un Eiropols glabā ierakstus par meklēšanu nolūkā ļaut uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam uzraudzīt datu apstrādes atbilstību Savienības un valsts datu aizsardzības noteikumiem. Izņemot minēto nolūku, personas datus, kā arī ierakstus par veikto meklēšanu pēc 30 dienām dzēš no visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien minētie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus.

59. pants

Reģistrēšana un dokumentēšana

1.  Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, lai visas datu apstrādes darbības saistībā ar piekļuves pieprasījumiem IIS datiem saskaņā ar IV nodaļu tiktu reģistrētas vai dokumentētas ar mērķi pārbaudīt, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, uzraudzīt datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, un veikt pašuzraudzību.

2.  Reģistrā vai dokumentācijā visos gadījumos sniedz šādu informāciju:

a) kāds precīzi ir mērķis pieprasījumam piekļūt IIS datiem, tostarp kāds ir attiecīgais teroristu nodarījums vai cits smags noziedzīgs nodarījums, savukārt Eiropols norāda konkrēto piekļuves pieprasījuma mērķi;

b) kādi pamatoti iemesli ir norādīti, lai neveiktu salīdzināšanu ar citām dalībvalstīm, ievērojot Lēmumu 2008/615/TI, saskaņā ar šīs regulas 32. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

c) atsauce uz valsts datni;

d) datums un precīzs laiks, kad centrālais piekļuves punkts ir nosūtījis IIS centrālajai sistēmai piekļuves pieprasījumu;

e) tās iestādes nosaukums, kura ir pieprasījusi piekļuvi aplūkošanai;

f) attiecīgajā gadījumā šīs regulas 31. panta 2. punktā minētās steidzamās procedūras izmantošana un lēmums, kas pieņemts attiecībā uz ex-post pārbaudi;

g) aplūkošanai izmantotie dati;

h) saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794 tās amatpersonas unikālā lietotāja identitāte, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas unikālā lietotāja identitāte, kas lika datus meklēt.

3.  Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 72. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai reģistrus, kas nesatur personas datus. Uzraudzības iestādei, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu un kura ir atbildīga par to, lai pārbaudītu, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, un lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc tās pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem reģistriem, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus.VIII NODAĻA

GROZĪJUMI CITOS SAVIENĪBAS INSTRUMENTOS

60. pants

Grozījumi Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu

Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, 20. pantu groza šādi:

1) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Šā panta 1. punkta noteikumi neietekmē katras Līgumslēdzējas Puses tiesības pagarināt ārvalstnieka uzturēšanos tās teritorijā uz laiku, kas ir ilgāks par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā:

a) ja radušies ārkārtas apstākļi; vai

b) saskaņā ar divpusēju nolīgumu, kas noslēgts pirms šīs Konvencijas stāšanās spēkā un par ko paziņots Komisijai saskaņā ar 2.d punktu.”;

2) iekļauj šādus punktus:

“2.a  Ārvalstnieka uzturēšanos kādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā var pagarināt saskaņā ar divpusēju nolīgumu, ievērojot 2. punkta b) apakšpunktu, pēc ārvalstnieka pieprasījuma, kas, ārvalstniekam pie ieceļošanas vai uzturoties, iesniegts minētās Līgumslēdzējas Puses kompetentajām iestādēm vēlākais pēdējā darbdienā viņa 90 dienu uzturēšanās laikā jebkurā 180 dienu laikposmā.

Ja ārvalstnieks savā 90 dienu uzturēšanās laikā jebkurā 180 dienu laikposmā nav iesniedzis pieprasījumu, viņa uzturēšanos var pagarināt, ievērojot Līgumslēdzējas Puses noslēgtu divpusēju nolīgumu, un minētās Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes var pieņemt, ka viņa uzturēšanās ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā ir likumīga, ar noteikumu, ka minētais ārvalstnieks sniedz ticamu pierādījumu, kas pierāda, ka minētajā laikā viņš ir uzturējies vienīgi minētās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2.b  Ja uzturēšanās ir pagarināta, ievērojot šā panta 2. punktu, minētās Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes pēdējā attiecīgajā ieceļošanas/izceļošanas ierakstā, kurš piesaistīts ārvalstnieka personas datnei, kas ietverta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2226 ( *1 ) izveidotajā ieceļošanas/izceļošanas sistēmā, ievada ar pagarināšanu saistītos datus. Šādus datus ievada saskaņā ar minētās regulas 19. pantu.

2.c  Ja uzturēšanās ir pagarināta, ievērojot 2. punktu, attiecīgajam ārvalstniekam ir atļauts uzturēties tikai minētās Līgumslēdzējas Puses teritorijā un izceļot, šķērsojot minētās Līgumslēdzējas Puses ārējās robežas.

Kompetentā iestāde, kas pagarināja uzturēšanos, informē attiecīgo ārvalstnieku, ka uzturēšanās pagarināšana attiecīgajam ārvalstniekam atļauj uzturēties tikai minētās Līgumslēdzējas Puses teritorijā un ka viņam ir jāizceļo, šķērsojot minētās Līgumslēdzējas Puses ārējās robežas.

2.d  Līdz 2018. gada 30. martam Līgumslēdzējas Puses paziņo Komisijai to savu attiecīgo piemērojamo divpusējo nolīgumu tekstu, kas minēti 2. punkta b) apakšpunktā. Ja Līgumslēdzēja Puse pārstāj piemērot jebkuru no minētajiem divpusējiem nolīgumiem, tā par to paziņo Komisijai. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē informāciju par šādiem divpusējiem nolīgumiem, tostarp vismaz par attiecīgajām dalībvalstīm un trešām valstīm, tiesībām, kas ārvalstniekiem izriet no minētajiem divpusējiem nolīgumiem, kā arī jebkādas izmaiņas tajos.

61. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 767/2008

Regulu (EK) Nr. 767/2008 groza šādi:

1) regulas 10. panta 1. punktu groza šādi:

a) iekļauj šādu apakšpunktu:

“da) attiecīgos gadījumos – informāciju par to, ka vīza ir izsniegta ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 810/2009 25. panta 1. panta b) apakšpunktu;”;

b) pievieno šādu apakšpunktu:

▼C1

“l) attiecīgos gadījumos – personas statusu, kas apliecina, ka trešās valsts valstspiederīgais ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, uz kuru attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK ( *2 ), vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes loceklis, kuram ir tiesības brīvi pārvietoties līdzvērtīgi Savienības pilsoņu tiesībām saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses.

▼B

2) regulas 13. pantam pievieno šādu punktu:

“3.  Ja ir pieņemts lēmums anulēt vai atcelt vīzu, vīzu iestāde, kura pieņēmusi minēto lēmumu, nekavējoties izgūst un eksportē no VIS uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2226 ( *3 ) (IIS), datus, kas uzskaitīti minētās regulas 19. panta 1. punktā.

3) regulas 14. pantam pievieno šādu punktu:

“3.  Vīzu iestāde, kura ir pieņēmusi lēmumu pagarināt izsniegtas vīzas derīguma termiņu, uzturēšanās ilgumu vai abus, nekavējoties izgūst un eksportē no VIS uz IIS datus, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2017/2226 19. panta 1. punktā.”;

4) regulas 15. pantu groza šādi:

a) panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b) uzvārds, vārds vai vārdi; dzimšanas datums, valstspiederība vai valstspiederības; dzimums;

c) ceļošanas dokumenta veids un numurs; ceļošanas dokumenta izdevējas valsts trīs burtu kods un ceļošanas dokumenta derīguma beigu termiņš;”;

b) pantam pievieno šādus punktus:

“4.  Nolūkā aplūkot datus IIS, lai izskatītu vīzas pieteikumus un pieņemtu lēmumu par tiem saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 24. pantu, kompetentajai vīzu iestādei tiek dota piekļuve meklēšanai IIS tieši no VIS pēc viena vai vairākiem no minētajā pantā minētajiem datiem.

5.  Ja meklēšanā pēc šā panta 2. punktā paredzētajiem datiem noskaidrojas, ka trešās valsts valstspiederīgā dati nav reģistrēti VIS, vai kad pastāv šaubas par trešās valsts valstspiederīgā identitāti, kompetentajai vīzu iestādei nodrošina piekļuvi datiem identifikācijas veikšanai saskaņā ar 20. pantu.”;

5) regulas III nodaļā iekļauj šādu 17.a pantu:

“17.a pants

Sadarbspēja ar IIS

1.  No IIS darbības sākuma, kā paredzēts Regulas (ES) 2017/2226 66. panta 1. punktā, izveido sadarbspēju starp IIS un VIS, lai nodrošinātu lielāku robežpārbaužu efektivitāti un ātrumu. Šim nolūkam eu-LISA izveido drošu sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo VIS. Tieša saziņa starp IIS un VIS ir iespējama tikai tad, ja tas ir paredzēts gan šajā regulā, gan Regulā (ES) 2017/2226. Ar vīzām saistītu datu izgūšana no VIS, to eksportēšana IIS un datu atjaunināšana IIS no VIS ir automatizēts process, kad attiecīgā iestāde ir sākusi attiecīgo operāciju.

2.  Sadarbspēja ļauj vīzu iestādēm, kuras izmanto VIS, aplūkot datus IIS no VIS:

a) izskatot vīzas pieteikumus vai pieņemot lēmumus par tiem, kā minēts Regulas (ES) 2017/2226 24. pantā un šīs regulas 15. panta 4. punktā;

b) lai ar vīzām saistītos datus izgūtu un eksportētu tieši no VIS uz IIS gadījumā, ja vīza ir anulēta, atcelta vai pagarināta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 19. pantu un šīs regulas 13. un 14. pantu.

3.  Sadarbspēja ļauj robežu iestādēm, kuras izmanto IIS, aplūkot datus VIS no IIS, lai:

a) izgūtu ar vīzām saistītus datus tieši no VIS un importētu tos IIS, tā lai varētu izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 14., 16. un 18. pantu un šīs regulas 18.a pantu;

b) izgūtu ar vīzām saistītos datus tieši no VIS un importētu tos IIS gadījumā, ja vīza ir anulēta, atcelta vai pagarināta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 19. pantu un šīs regulas 13. un 14. pantu;

c) pārbaudītu vīzas īstumu un derīgumu, to, vai nosacījumi ieceļošanai dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 ( *4 ) 6. pantu ir izpildīti, vai kā vienu, tā otru, kā minēts šīs regulas 18. panta 2. punktā;

d) pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības un kuriem IIS nav reģistrēta personas datne, bija iepriekš reģistrēti VIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 23. pantu un šīs regulas 19.a pantu;

e) ja vīzas turētāja identitāti pārbauda, izmantojot pirkstu nospiedumus, – vīzas turētāja identitāti pārbaudītu VIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 23. panta 2. punktu un 23. panta 4. punktu un šīs regulas 18. panta 6. punktu.

4.  Regulas (ES) 2017/2226 13. pantā minētā IIS tīmekļa pakalpojuma darbības nolūkā VIS katru dienu atjaunina atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kas minēta minētās regulas 13. panta 5. punktā, izmantojot minimālās nepieciešamās VIS datu apakškopas vienvirziena ieguvi.

5.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 36. pantu Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai izveidotu un augstā līmenī izstrādātu sadarbspēju. Lai izveidotu sadarbspēju ar IIS, vadības iestāde izstrādā vajadzīgos uzlabojumus un pielāgojumus centrālajā VIS, valsts saskarnē katrā dalībvalstī un sakaru infrastruktūrā starp centrālo VIS un valstu saskarnēm. Dalībvalstis pielāgo un izstrādā savu valsts infrastruktūru.

6) regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

Datu izmantošana pārbaudei pie robežām, pie kurām lieto IIS

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu vīzas turētāju identitāti, vīzas īstumu, vīzas termiņa un teritoriālo derīgumu un vīzas statusu vai to, vai ir izpildīti nosacījumi ieceļošanai dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. pantu, vai abus, iestādēm, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399, ir piekļuve VIS meklēšanas veikšanai, izmantojot šādus datus:

a) uzvārds, vārds vai vārdi; dzimšanas datums, valstspiederība vai valstspiederības; dzimums; ceļošanas dokumenta vai dokumentu veids un numurs; ceļošanas dokumenta vai dokumentu izdevējas valsts trīs burtu kods un ceļošanas dokumenta vai dokumentu derīguma beigu termiņš; vai

b) vīzas uzlīmes numurs.

2.  Tikai šā panta 1. punktā minētajos nolūkos, ja ir uzsākta meklēšana IIS, ievērojot Regulas (ES) 2017/2226 23. panta 2. punktu, kompetentā robežu iestāde uzsāk meklēšanu VIS tieši no IIS, izmantojot datus, kas minēti šā panta 1. punkta a) apakšpunktā.

3.  Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, ja IIS uzsākta meklēšana, ievērojot Regulas (ES) 2017/2226 23. panta 2. vai 4. punktu, kompetentā robežu iestāde var uzsākt meklēšanu VIS, neizmantojot sadarbspēju ar IIS, ja to prasa konkrēti apstākļi, jo īpaši, ja trešās valsts valstspiederīgā konkrētās situācijas dēļ piemērotāka ir meklēšana, izmantojot šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos datus, vai gadījumā, kad īslaicīgi tehniski nav iespējams aplūkot IIS datus vai ja IIS nedarbojas.

4.  Ja meklēšanā pēc 1. punktā minētajiem datiem noskaidrojas, ka VIS glabā datus par vienu vai vairākām izsniegtām vai pagarinātām vīzām, kuru termiņš ir derīgs un kuras ir teritoriāli derīgas robežšķērsošanai, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi vienīgi šā panta 1. punktā minētajos nolūkos aplūkot šādus attiecīgajā pieteikuma datnē un tai piesaistītajā pieteikuma datnē vai datnēs ietvertos datus saskaņā ar 8. panta 4. punktu:

a) informāciju par statusu un datus no pieteikuma veidlapas, kā minēts 9. panta 2. un 4. punktā;

b) fotogrāfijas;

c) datus, kas minēti 10., 13. un 14. pantā un ievadīti attiecībā uz vīzu(-ām), kura(-as) izsniegta(-as), anulēta(-as) vai atcelta(-as), vai vīzu vai vīzām, kuru derīguma termiņš ir pagarināts.

Turklāt tiem vīzu turētājiem, par kuriem konkrēti dati nav jāsniedz juridisku iemeslu dēļ vai tos faktisku iemeslu dēļ nevar sniegt, iestāde, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, saņem paziņojumu saistībā ar konkrēto datu lauku vai laukiem, kurus atzīmē ar “nav piemērojams”.

5.  Ja meklēšanā pēc šā panta 1. punktā minētajiem datiem noskaidrojas, ka dati par personu ir reģistrēti VIS, bet nav reģistrēta derīga vīza, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi vienīgi šā panta 1. punktā minētajos nolūkos aplūkot šādus datus, kas iekļauti pieteikuma datnē vai datnēs, kā arī pieteikuma datnē vai datnēs, kas piesaistītas, ievērojot 8. panta 4. punktu:

a) informāciju par statusu un datus no pieteikuma veidlapas, kā minēts 9. panta 2. un 4. punktā;

b) fotogrāfijas;

c) datus, kas minēti 10., 13. un 14. pantā un ievadīti attiecībā uz vīzu(-ām), kura(-as) izsniegta(-as), anulēta(-as) vai atcelta(-as), vai vīzu vai vīzām, kuru derīguma termiņš ir pagarināts.

6.  Papildus aplūkojumam, kas veikts saskaņā ar šā panta 1. punktu, iestāde, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, pārbauda personas identitāti VIS, ja meklēšanā pēc šā panta 1. punktā uzskaitītajiem datiem noskaidrojas, ka dati par šo personu ir reģistrēti VIS un ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a) personas identitāti nav iespējams pārbaudīt IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 23. panta 2. punktu, jo:

i) vīzas turētājs vēl nav reģistrēts IIS;

ii) attiecīgajā robežšķērsošanas vietā identitāte tiek pārbaudīta, izmantojot pirkstu nospiedumus, saskaņā ar Regula (ES) 2017/2226 23. panta 2. punktu;

iii) pastāv šaubas par vīzas turētāja identitāti;

iv) jebkādu citu iemeslu dēļ;

b) personas identitāti nav iespējams pārbaudīt IIS, bet piemēro Regula (ES) 2017/2226 23. panta 5. punktu.

Iestādes, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, pārbauda vīzas turētāja pirkstu nospiedumus, salīdzinot ar VIS reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem. Attiecībā uz vīzu turētājiem, kuru pirkstu nospiedumus nevar izmantot, 1. punktā minēto meklēšanu veic, izmantojot tikai šā panta 1. punktā paredzētos burtciparu datus.

7.  Nolūkā pārbaudīt pirkstu nospiedumus VIS, kā paredzēts 6. punktā, kompetentā iestāde var uzsākt meklēšanu no IIS uz VIS.

8.  Ja vīzas turētāja vai vīzas pārbaude nav izdevusies vai kad ir šaubas par vīzas turētāja identitāti, par vīzas vai ceļošanas dokumenta īstumu, pienācīgi pilnvarotiem šo kompetento iestāžu darbiniekiem ir piekļuve datiem saskaņā ar 20. panta 1. un 2. punktu, lai veiktu pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS.”;

7) iekļauj šādu pantu:

“18.a pants

VIS datu izguve, lai izveidotu vai atjauninātu vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS

Vienīgi nolūkā izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 14. panta 2. punktu un 16. un 18. pantu, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi to datu izgūšanai no VIS un importēšanai IIS, kuri tiek glabāti VIS un ir uzskaitīti minētās regulas 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā.”;

8) iekļauj šādu pantu:

“19.a pants

VIS izmantošana pirms personas datņu izveides IIS par tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības

1.  Lai pārbaudītu, vai persona ir iepriekš reģistrēta VIS, iestādes, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399, aplūko VIS datus, pirms personas datnes izveides IIS par tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, kā noteikts Regulas (ES) 2017/2226 17. pantā.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā, ja piemēro Regulas (ES) 2017/2226 23. panta 4. punktu un minētās regulas 27. pantā minētajā meklēšanā noskaidrojas, ka dati par trešās valsts valstspiederīgo nav reģistrēti IIS, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, ir piekļuve, lai veiktu meklēšanu VIS, izmantojot šādus datus: uzvārds, vārds vai vārdi; dzimšanas datums; valstspiederība vai valstspiederības; dzimums; ceļošanas dokumenta veids un numurs; ceļošanas dokumenta izdevējas valsts trīs burtu kods un ceļošanas dokumenta derīguma beigu termiņš.

3.  Tikai šā panta 1. punktā minētajos nolūkos saistībā ar meklēšanu, kas uzsākta IIS, ievērojot Regulas (ES) 2017/2226 23. panta 4. punktu, iestāde, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, var uzsākt meklēšanu VIS tieši no IIS, izmantojot burtciparu datus, kas paredzēti šā panta 2. punktā.

4.  Turklāt, ja meklēšanā pēc 2. punktā minētajiem datiem noskaidrojas, ka dati par trešās valsts valstspiederīgo ir reģistrēti VIS, iestāde, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, pārbauda trešās valsts valstspiederīgā pirkstu nospiedumus, salīdzinot ar VIS reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem. Minētā iestāde var uzsākt pārbaudi no IIS. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru pirkstu nospiedumus nevar izmantot, meklēšanu veic tikai ar 2. punktā paredzētajiem burtciparu datiem.

5.  Ja meklēšanā pēc šā panta 2. punktā uzskaitītajiem datiem un šā panta 4. punktā minētajā pārbaudē noskaidrojas, ka dati par personu ir reģistrēti VIS, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi vienīgi šā panta 1. punktā minētajos nolūkos aplūkot šādus datus, kas ietverti attiecīgajā pieteikuma datnē vai datnēs, kā arī pieteikuma datnē vai datnēs, kas piesaistītas, ievērojot 8. panta 4. punktu:

a) informāciju par statusu un datus no pieteikuma veidlapas, kā minēts 9. panta 2. un 4. punktā;

b) fotogrāfijas;

c) datus, kas minēti 10., 13. un 14. pantā un ievadīti attiecībā uz vīzu vai vīzām, kuras izsniegtas, anulētas vai atceltas, vai vīzu vai vīzām, kuru derīguma termiņš ir pagarināts.

6.  Ja šā panta 4. vai 5. punktā paredzētā pārbaude nav izdevusies vai ja ir šaubas par personas identitāti vai par ceļošanas dokumenta īstumu, pienācīgi pilnvarotiem šo kompetento iestāžu darbiniekiem, lai veiktu pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, ir piekļuve datiem saskaņā ar 20. panta 1. un 2. punktu. Iestāde, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, var no IIS uzsākt 20. pantā minēto identifikāciju.”;

9) regulas 20. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.  Iestādēm, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, vai dalībvalstu teritorijā attiecībā uz to, vai ir izpildīti nosacījumi par ieceļošanu, uzturēšanos vai pastāvīgu uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, ir piekļuve meklēšanai VIS pēc personas pirkstu nospiedumiem vienīgi nolūkā identificēt personu, kura varētu būt iepriekš reģistrēta VIS vai kura varētu neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstu teritorijā.”;

10) regulas 26. pantā iekļauj šādu punktu:

“3.a  No 2018. gada 30. jūnija vadības iestāde ir atbildīga par 3. punktā minētajiem uzdevumiem.”;

11) regulas 34. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Katra dalībvalsts un vadības iestāde reģistrē visas datu apstrādes darbības VIS. Reģistros norāda:

a) piekļuves nolūku, kas minēts 6. panta 1. punktā un no 15. līdz 22. pantam;

b) piekļuves datumu un laiku;

c) pārraidīto datu veidu, kas minēts 9. līdz 14. pantā;

d) pārbaudei izmantoto datu veidu, kas minēts 15. panta 2. punktā, 17. pantā, 18. panta 1. un 6. punktā, 19. panta 1. punktā, 19.a panta 2. un 4. punktā, 20. panta 1. punktā, 21. panta 1. punktā un 22. panta 1. punktā; un

e) tās iestādes nosaukumu, kas datus ir ievadījusi vai izguvusi.

Turklāt katra dalībvalsts reģistrē darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.”;

b) iekļauj šādu punktu:

“1.a  Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas 17.a pantā, reģistrē katru datu apstrādes darbību, kura veikta VIS un IIS, saskaņā ar šo pantu un Regulas (ES) 2017/2226 46. pantu.”

62. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1077/2011

Regulu (ES) Nr. 1077/2011 groza šādi:

1) regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Aģentūra ir atbildīga par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II), Vīzu informācijas sistēmas, Eurodac un ieceļošanas/izceļošanas sistēmas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2226 ( *5 ) (IIS), darbības pārvaldību.

2) pievieno šādu pantu:

“5.a pants

Ar IIS saistītie uzdevumi

Attiecībā uz IIS aģentūra veic:

a) uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) 2017/2226;

b) uzdevumus saistībā ar mācībām, kā tehniski izmantot IIS.”;

3) regulas 7. panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.  Ar komunikāciju infrastruktūras darbības pārvaldību saistītos uzdevumus var uzticēt ārējām privātām vienībām vai struktūrām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 ( *6 ). Tādā gadījumā tīkla operatoram ir saistoši šā panta 4. punktā minētie drošības pasākumi, un tam nekādā veidā nav piekļuves ne SIS II, VIS, Eurodac vai IIS darbības datiem, ne arī ar SIS II saistītajai SIRENE informācijas apmaiņai.

6.  Neskarot spēkā esošos līgumus attiecībā uz SIS II, VIS, Eurodac un IIS tīklu, kodēšanas atslēgu pārvaldība paliek aģentūras kompetencē, un šo pienākumu nenodod ārējām privātā sektora struktūrām.

4) regulas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Aģentūra pārrauga SIS II, VIS, Eurodac, IIS un citu lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai svarīgas pētniecības norisi.”;

5) regulas 12. panta 1. punktu groza šādi:

a) iekļauj šādu apakšpunktu:

“sa) pieņem ziņojumus par IIS izstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 72. panta 2. punktu;”;

b) punkta t) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“t) pieņem ziņojumus par SIS II tehnisko darbību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 50. panta 4. punktu un Lēmuma 2007/533/TI 66. panta 4. punktu, par VIS – saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 50. panta 3. punktu un Lēmuma 2008/633/TI 17. panta 3. punktu, un par IIS – saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 72. panta 4. punktu;”;

c) punkta v) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“v) izsaka apsvērumus par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja revīzijas ziņojumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 45. panta 2. punktu, Regulas (EK) Nr. 767/2008 42. panta 2. punktu, Regulas (ES) Nr. 603/2013 31. panta 2. punktu un Regulas (ES) 2017/2226 56. panta 2. punktu un nodrošina atbilstošu turpmāku rīcību pēc minētās revīzijas;”;

d) iekļauj šādu apakšpunktu:

“xa) publicē statistikas datus saistībā ar IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 63. pantu;”;

e) iekļauj šādu apakšpunktu:

“za) nodrošina kompetento iestāžu saraksta gadskārtēju publikāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 65. panta 2. punktu.”;

6) regulas 15. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.  Eiropols un Eurojust drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par SIS II saistībā ar Lēmuma 2007/533/TI piemērošanu. Eiropols drīkst novērotāja statusā piedalīties valdes sanāksmēs arī tad, ja darba kārtībā ir jautājums par VIS saistībā ar Lēmuma 2008/633/TI piemērošanu, jautājums par Eurodac saistībā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu vai jautājums par IIS saistībā ar Regulas (ES) 2017/2226 piemērošanu.”;

7) regulas 17. pantu groza šādi:

a) panta 5. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g) neskarot Civildienesta noteikumu 17. pantu, nosaka konfidencialitātes prasības, lai ievērotu Regulas (EK) Nr. 1987/2006 17. pantu, Lēmuma 2007/533/TI 17. pantu, Regulas (EK) Nr. 767/2008 26. panta 9. punktu, Regulas (ES) Nr. 603/2013 4. panta 4. punktu un Regulas (ES) 2017/2226 37. panta 4. punktu;”;

b) panta 6. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“k) ziņojumus par stāvokli IIS izstrādē, kas minēti Regulas (ES) 2017/2226 72. panta 2. punktā.”;

8) regulas 19. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“da) IIS padomdevēju grupa;”;

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“Eiropols un Eurojust var iecelt katrs savu pārstāvi SIS II padomdevēju grupā. Eiropols var iecelt vienu pārstāvi arī VIS, Eurodac un IIS padomdevēju grupās.”IX NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

63. pants

Datu izmantošana pārskatiem un statistikai

1.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai aplūkotu šādus datus tikai pārskatu un statistikas nolūkos un bez iespējas veikt individuālu identificēšanu un saskaņā ar 10. panta 2. punktā minētajām garantijām attiecībā uz nediskriminēšanu:

a) informācija par statusu;

b) trešās valsts valstspiederīgā valstspiederība, dzimums un dzimšanas gads;

c) ieceļošanas datums un robežšķērsošanas vieta, ieceļojot dalībvalstī, un izceļošanas datums un robežšķērsošanas vieta, izceļojot no dalībvalsts;

d) ceļošanas dokumenta veids un izdevējas valsts trīs burtu kods;

e) 12. pantā minēto identificēto personu, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, skaits, identificēto personu, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, valstspiederība un ieceļošanas robežšķērsošanas vieta;

f) dati, kas ievadīti attiecībā uz uzturēšanās atļaujas atcelšanu vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu;

g) tās dalībvalsts trīs burtu kods, kura izsniegusi vīzu, ja piemērojams;

h) to personu skaits, kuras saskaņā ar 17. panta 3. un 4. punktu ir atbrīvotas no prasības nodot pirkstu nospiedumus;

i) to trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuriem atteikta ieceļošana, to trešo valstu valstspiederīgo valstspiederība, kuriem atteikta ieceļošana, robežas veids (sauszemes, gaisa telpas vai jūras robeža) robežšķērsošanas vietā, kurā tika atteikta ieceļošana, un iemesli, kāpēc ieceļošana tika atteikta, kā minēts 18. panta 6. punkta d) apakšpunktā.

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 ( 14 ) izveidotās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai aplūkotu šā punkta pirmajā daļā minētos datus nolūkā veikt riska analīzi un neaizsargātības novērtējumus, kā minēts minētās regulas 11. un 13. pantā.

▼M2

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA glabā minētajā punktā minētos datus centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā, kas minēts Regulas (ES) 2019/817 39. pantā.

▼B

3.  Procedūras, kuras eu-LISA ieviesusi, lai uzraudzītu IIS izstrādi un darbību, kā minēts 72. panta 1. punktā, ietver iespēju sagatavot regulārus statistikas datus, lai nodrošinātu minēto uzraudzību.

4.  Katru ceturksni eu-LISA publicē statistikas datus par IIS, īpaši norādot skaitu, valstspiederību, vecumu, dzimumu, uzturēšanās ilgumu un ieceļošanas robežšķērsošanas vietu personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem atteikta ieceļošana, tostarp atteikuma iemeslus, un tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru uzturēšanās atļauja bijusi atcelta vai pagarināta, kā arī to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri ir atbrīvoti no prasības nodot pirkstu nospiedumus.

▼M2

Katras dienas statistikas datus glabā centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā.

▼B

5.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo gada ziņojumā par attiecīgo gadu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti. Ziņojumu publicē un nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un valstu uzraudzības iestādēm.

6.  Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA sniedz tai statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus, ievērojot 3. punktu.

64. pants

Izmaksas

1.  Izmaksas, kas saistītas ar IIS centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras, valsts vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojuma un 63. panta 2. punktā minētā datu repozitorija izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

2.  Izmaksas, kas saistītas ar pastāvošās valsts robežu infrastruktūras integrāciju un tās savienojumu ar valsts vienoto saskarni, kā arī ar valsts vienotās saskarnes mitināšanu, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Netiek iekļautas šādas izmaksas:

a) dalībvalstu projektu vadības birojs (sanāksmes, komandējumi, biroji);

b) valstu IT sistēmu mitināšana (telpas, īstenošana, elektroenerģija, dzesēšana);

c) valstu IT sistēmu ekspluatācija (operatori un atbalsta līgumi);

d) pašreizējo robežpārbaužu un policijas sistēmu pielāgošana valstu ieceļošanas/izceļošanas sistēmām;

e) valstu ieceļošanas/izceļošanas sistēmu projektu pārvaldība;

f) valstu komunikāciju tīklu plānošana, izstrāde, ieviešana, ekspluatācija un uzturēšana;

g) automatizētās robežkontroles sistēmas, pašapkalpošanās sistēmas un e-vārti.

3.  Izmaksas, kas rodas centrālajiem piekļuves punktiem, kā minēts 29. un 30. pantā, sedz attiecīgi katra dalībvalsts un Eiropols. Izmaksas attiecībā uz minēto centrālo piekļuves punktu savienojumu ar valsts vienoto saskarni un IIS sedz attiecīgi katra dalībvalsts un Eiropols.

4.  Katra dalībvalsts un Eiropols par saviem līdzekļiem izveido un uztur tehnisko infrastruktūru, kas vajadzīga, lai īstenotu IV nodaļu, un ir atbildīgi par izmaksām, kas saistītas ar piekļuvi IIS, lai īstenotu minēto mērķi.

▼M1

5.  Finansējumu, kas jāpiesaista no Regulas (ES) Nr. 515/2014 5. panta 5. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu līdzekļiem, lai segtu šā panta 1.–4. punktā minētās izmaksas, īsteno ar eu-LISA radušos izmaksu netiešu pārvaldību un ar dalībvalstīm radušos izmaksu kopīgu pārvaldību.

▼B

65. pants

Paziņojumi

1.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par iestādi, kas uzskatāma par 39. pantā minēto pārzini.

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un eu-LISA par 9. panta 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm, kurām ir piekļuve, lai ievadītu, labotu, papildinātu, dzēstu, aplūkotu vai meklētu datus. Trīs mēnešos pēc tam, kad IIS ir sākusi darboties saskaņā ar 66. pantu, eu-LISA publicē minēto iestāžu konsolidētu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis nekavējoties paziņo visas tā izmaiņas. Šādu izmaiņu gadījumā eu-LISA reizi gadā publicē minētās informācijas atjauninātu konsolidēto versiju.

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un eu-LISA par to izraudzītajām iestādēm un to centrālajiem piekļuves punktiem, kas minēti 29. pantā, un nekavējoties paziņo par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

4.  Eiropols paziņo Komisijai un eu-LISA par iestādi, ko tas izraugās, un tā centrālo piekļuves punktu, kas minēts 30. pantā, un nekavējoties paziņo par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

5.  eu-LISA paziņo Komisijai par 66. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā testa sekmīgu pabeigšanu.

6.  Komisija publicē 1., 3. un 4. punktā minēto informāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās izmaiņu gadījumā Komisija reizi gadā publicē minētās informācijas atjauninātu konsolidēto versiju. Komisija uztur pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni, kurā ir sniegta minētā informācija.

66. pants

Darbības sākums

1.  Komisija nolemj par dienu, no kuras IIS sāk darbību, pēc tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) ir pieņemti 36. pantā un 50. panta 4. un 5. punktā minētie pasākumi;

b)  eu-LISA ir paziņojusi, ka ir sekmīgi pabeigts visaptverošs IIS tests, kas eu-LISA jāveic, sadarbojoties ar dalībvalstīm;

c) dalībvalstis ir validējušas tehnisko un juridisko kārtību, lai 16. līdz 20. pantā minētos datus vāktu un pārsūtītu uz IIS, un ir par minēto kārtību paziņojušas Komisijai;

d) dalībvalstis ir sniegušas paziņojumus Komisijai, kā minēts 65. panta 1., 2. un 3. punktā.

2.  IIS lieto:

a) dalībvalstis, kuras pilnā mērā piemēro Šengenas acquis, un

b) dalībvalstis, kuras pilnā mērā vēl nepiemēro Šengenas acquis, bet kurām ir izpildīti visi šie nosacījumi:

i) ir veiksmīgi pabeigta pārbaude saskaņā ar piemērojamajām Šengenas izvērtējuma procedūrām;

ii) saskaņā ar attiecīgo Pievienošanās aktu ir stājušies spēkā Šengenas acquis noteikumi par SIS; un

iii) saskaņā ar attiecīgo Pievienošanās aktu ir stājušies spēkā Šengenas acquis noteikumi par VIS, kuri ir vajadzīgi, lai nodrošinātu IIS darbību, kā noteikts šajā regulā.

3.  Dalībvalsts, uz kuru neattiecas 2. punkts, tiek savienota ar IIS, tiklīdz tā atbilst 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Komisija nolemj par dienu, no kuras IIS jāsāk darbība minētajās dalībvalstīs.

4.  Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par testa rezultātiem, kas veikts, ievērojot 1. punkta b) apakšpunktu.

5.  Šā panta 1. un 3. punktā minēto Komisijas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.  Dalībvalstis un Eiropols sāk izmantot IIS no dienas, ko Komisija nosaka saskaņā ar 1. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar 3. punktu.

67. pants

Seūta un Meliļa

Šī regula neietekmē īpašos noteikumus, ko piemēro Seūtai un Meliļai, kā noteikts Spānijas Karalistes deklarācijā par Seūtu un Meliļu, kas pievienota Nobeiguma aktam Nolīgumā par Spānijas Karalistes pievienošanos Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu.

68. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

69. pants

Padomdevēju grupa

eu-LISA izveido padomdevēju grupu, kura tai nodrošina zinātību, kas saistīta ar IIS, īpaši attiecībā uz gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu. IIS plānošanas un izstrādes posmā piemēro 37. panta 2. punktu.

70. pants

Apmācība

eu-LISA veic uzdevumus, kas saistīti ar apmācības sniegšanu par IIS tehnisko izmantošanu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

71. pants

Praktiska rokasgrāmata

Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, eu-LISA un citām attiecīgām aģentūrām, dara pieejamu praktisku rokasgrāmatu par IIS īstenošanu un pārvaldību. Praktiskā rokasgrāmata sniedz tehniskas un operatīvas norādes, ieteikumus un paraugpraksi. Komisija praktisko rokasgrāmatu pieņem ieteikuma veidā.

72. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1.  eu-LISA nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai uzraudzītu IIS izstrādi, ņemot vērā ar plānošanu un izmaksām saistītos mērķus, un lai uzraudzītu IIS darbību, ņemot vērā ar pakalpojuma tehniskajiem rezultātiem, rentabilitāti, drošību un kvalitāti saistītos mērķus.

2.  Līdz 2018. gada 30. jūnijam un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem IIS izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli IIS centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp IIS centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Minētajā ziņojumā tiek sniegta sīka informācija par radītajām izmaksām, kā arī informācija par riskiem, kas var ietekmēt IIS vispārējās izmaksas, kuras jāsedz no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 64. panta 1. punktu un 2. punkta pirmo daļu. Pēc IIS izstrādes eu-LISA Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

3.  Tehniskās uzturēšanas nolūkos eu-LISA ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz datu apstrādes darbībām, kuras veiktas IIS.

4.  Divus gadus pēc IIS darbības sākuma un turpmāk ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par IIS tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz tās drošību.

5.  Trīs gadus pēc IIS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija sagatavo vispārēju IIS novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā tiek ietverts:

a) novērtējums par šīs regulas piemērošanu;

b) salīdzinājumā ar mērķiem sasniegto rezultātu analīze un ietekme uz pamattiesībām;

c) novērtējums par IIS pamatojuma turpmāku derīgumu;

d) novērtējums par pienācīgai IIS darbībai vajadzīgo biometrisko datu adekvātumu;

e) novērtējums par spiedogu lietošanu izņēmuma apstākļos, kā minēts 21. panta 2. punktā,

f) novērtējums par IIS drošību;

g) novērtējums par jebkādām sekām, tostarp nesamērīgu ietekmi uz satiksmes plūsmu robežšķērsošanas vietās un ietekmi uz Savienības budžetu.

Novērtējumā tiek iekļauti visi vajadzīgie ieteikumi. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007 ( 15 ).

Minētajos novērtējumos tiek ietverts arī novērtējums par 60. pantā minēto noteikumu izmantošanu gan biežuma ziņā – trešo valstu valstspiederīgo skaits, kas izmanto minētos noteikumus, pa dalībvalstīm, to valstspiederība un vidējais to uzturēšanās ilgums –, gan praktiskās ietekmes ziņā, un tajos ņem vērā jebkādas saistītas norises Savienības vīzu politikā. Pirmais novērtējuma ziņojums var ietvert variantus, ņemot vērā 60. pantā minēto noteikumu pakāpenisku atcelšanu un to aizstāšanu ar Savienības instrumentu. Vajadzības gadījumā to papildina leģislatīvs priekšlikums, ar ko groza 60. pantā minētos notikumus.

6.  Dalībvalstis un Eiropols sniedz eu-LISA un Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu 4. un 5. punktā minētos ziņojumus, saskaņā ar kvantitatīvajiem rādītājiem, kurus iepriekš noteikusi Komisija, eu-LISA vai tās abas. Šī informācija neapdraud darba metodes, un tajā nav ietverta informācija, kas atklāj izraudzīto iestāžu avotus, darbiniekus vai izmeklēšanas.

7.  eu-LISA sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu 5. punktā minētos vispārējos novērtējumus.

8.  Ievērojot valstu tiesību aktus par konfidenciālas informācijas publicēšanu, katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo ikgadējus ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi piekļuve IIS datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un šajos ziņojumos tiek ietverta informācija un statistika par to:

a) vai tika veikta aplūkošana identificēšanas nolūkā vai attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas ierakstiem, un teroristu nodarījuma vai smaga noziedzīga nodarījuma veidu, kura dēļ notika aplūkošana;

b) kādi iemesli ir minēti, lai pamatotu aizdomas, ka uz attiecīgo personu attiecās šī regula;

c) kādi iemesli ir minēti, lai nesāktu datu aplūkošanu citu dalībvalstu automātiskajās pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmās, ievērojot Lēmumu 2008/615/TI, saskaņā ar šīs regulas 32. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

d) cik daudz ir pieprasījumu piekļūt IIS tiesībaizsardzības nolūkos;

e) cik daudz ir tādu gadījumu un kādi tie ir, kad piekļuve IIS tiesībaizsardzības nolūkos ir devusi sekmīgas identifikācijas rezultātu;

f) cik daudz ir tādu gadījumu un kādi tie ir, kad tika izmantotas 31. panta 2. punktā un 32. panta 2. punkta otrajā daļā minētās steidzamības procedūras, tostarp gadījumi, kad centrālā piekļuves punkta veiktajā ex post pārbaudē šāda steidzamība netika atzīta.

Dalībvalstīm tiek darīts pieejams tehnisks risinājums, lai atvieglotu šā punkta pirmajā daļā uzskaitīto datu vākšanu nolūkā sagatavot šajā punktā minēto statistiku. Komisija pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz tehniskā risinājuma specifikācijām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 68. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ikgadējos dalībvalstu un Eiropola ziņojumus nosūta Komisijai līdz katra nākamā gada 30. jūnijam.

73. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no dienas, ko Komisija nolēmusi saskaņā ar tās 66. panta 1. punktu, izņemot šādus noteikumus, ko piemēro no 2017. gada 29. decembra: šīs regulas 5., 36., 37., 38., 43., 51. pantu; šīs regulas 61. panta 5. punktu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 767/2008 17.a panta 5. punktu; šīs regulas 61. panta 10. punktu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 767/2008 26. panta 3.a punktu; un šīs regulas 62., 64., 65., 66., 68., 69. un 70. pantu un 72. panta 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.
I PIELIKUMS

41. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO STARPTAUTISKO ORGANIZĀCIJU SARAKSTS

1. ANO organizācijas (piemēram, UNHCR).

2. Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM).

3. Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja.
II PIELIKUMS

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGAJIEM, KAS ŠĶĒRSO ROBEŽU, PAMATOJOTIES UZ DERĪGU FTD

1. Atkāpjoties no šīs regulas 16. panta 1.–3. punkta, attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri šķērso robežu, pamatojoties uz derīgu FTD, robežu iestādes:

a) izveido vai atjaunina viņu personas datni, kura ietver datus, kas minēti šīs regulas 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Turklāt viņu personas datnē norāda, ka attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam ir FTD. Minētā norāde automātiski izraisa to, ka ieceļošanas/izceļošanas ierakstam tiek pievienots FTD vairākkārtējas ieceļošanas raksturelements;

b) par katru viņu ieceļošanu, kas veikta, pamatojoties uz derīgu FTD, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā ievada šīs regulas 16. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos datus, kā arī norādi par to, ka ieceļošana tika veikta, pamatojoties uz FTD.

Lai aprēķinātu maksimālo tranzīta ilgumu, par minētā ilguma sākumpunktu uzskata ieceļošanas datumu un laiku. Atļautā tranzīta termiņa beigu datumu un laiku automātiski aprēķina IIS sistēma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 693/2003 3. panta 2. punktu.

2. Turklāt pirmajā ieceļošanas reizē, pamatojoties uz FTD, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā ievada FTD derīguma beigu termiņu.

3. 16. panta 3. un 4. punktu mutatis mutandis piemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir FTD.

4. Attiecībā uz pārbaudi pie robežas, pie kuras lieto IIS, un dalībvalstu teritorijā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri šķērso robežu, pamatojoties uz derīgu FTD, mutatis mutandis piemēro pārbaudes un identifikāciju, kas paredzēta šīs regulas 23. un 26. pantā un Regulas (EK) Nr. 767/2008 19.a pantā, ko piemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas vīzas prasība.

5. Panta 1.–4. punktu nepiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri šķērso robežu, pamatojoties uz derīgu FTD, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) viņi īsteno tranzītu ar vilcienu; un

b) viņi neizkāpj kādas dalībvalsts teritorijā.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI (OV L 135, 22.5.2019., 27. lpp.).

( 2 ) Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/66/ES (2014. gada 15. maijs) par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros (OV L 157, 27.5.2014., 1. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

( 6 ) Padomes Regula (EK) Nr. 377/2004 (2004. gada 19. februāris) par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā (OV L 64, 2.3.2004., 1. lpp.).

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).

( 8 ) Komisijas Lēmums 2008/602/EK (2008. gada 17. jūnijs) par valsts saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo VIS un valsts saskarnēm uzbūvi un tām piemērojamām prasībām izveides posmā (OV L 194, 23.7.2008., 3. lpp.).

( 9 ) Padomes Regula (EK) Nr. 693/2003 (2003. gada 14. aprīlis), ar ko paredz īpašu vienkāršota tranzīta dokumentu (FTD), vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumentu (FRTD) un ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju un Kopīgo rokasgrāmatu (OV L 99, 17.4.2003., 8. lpp.).

( 10 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

( 11 ) Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008. gada 23. jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.).

( 12 ) OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

( 13 ) Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

( *1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).”

( *2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).”;

( *3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikuma datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).”;

( *4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).”;

( *5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikuma datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).”;

( *6 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).”;

( 14 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

( 15 ) Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.).