02017R1128 — LV — 30.06.2017 — 000.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1128

(2017. gada 14. jūnijs)

par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 168, 30.6.2017., 1. lpp)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 198, 28.7.2017, lpp 42 (2017/1128)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1128

(2017. gada 14. jūnijs)

par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu tiek ieviesta vienota pieeja Savienībā tiešsaistes satura pakalpojuma pārrobežu pārnesamībai, nodrošinot to, ka tādu pārnesamu tiešsaistes satura pakalpojumu abonenti, kurus likumīgi sniedz viņu dzīvesvietas dalībvalstī, var piekļūt minētajiem pakalpojumiem un izmantot tos, uz laiku uzturoties citā dalībvalstī, kas nav viņu dzīvesvietas dalībvalsts.

2.  Šo regulu nepiemēro nodokļu jomai.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “abonents” ir jebkurš patērētājs, kuram, pamatojoties uz tāda tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanas līgumu ar pakalpojuma sniedzēju vai nu par samaksu naudā, vai bez šādas samaksas, ir tiesības piekļūt šādam pakalpojumam un izmantot to dzīvesvietas dalībvalstī;

2) “patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kas līgumos, uz kuriem attiecas šī regula, rīkojas nolūkos, kas nav saistīti ar minētās personas arodu, uzņēmējdarbību, amatu vai profesiju;

3) “dzīvesvietas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura noteikta, pamatojoties uz 5. pantu, un kurā abonentam ir faktiska un pastāvīga dzīvesvieta;

4) “uzturēšanās dalībvalstī uz laiku” ir uzturēšanās uz ierobežotu laiku dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts;

5) “tiešsaistes satura pakalpojums” ir pakalpojums, kā tas definēts LESD 56. un 57. pantā, ko pakalpojumu sniedzējs likumīgi sniedz abonentiem viņu dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar vienošanās noteikumiem un tiešsaistē, kas ir pārnesams un kas ir:

i) audiovizuālo mediju pakalpojums, kā tas definēts Direktīvas 2010/13/ES 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā; vai

ii) pakalpojums, kura galvenā funkcija ir nodrošināt piekļuvi darbiem, blakustiesību objektiem vai raidorganizāciju pārraidēm un to izmantošanu pastāvīgi vai pēc pieprasījuma;

6) “pārnesams” ir tiešsaistes satura pakalpojuma īpašība, ar kuras palīdzību abonenti var veiksmīgi piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumam un izmantot to savā dzīvesvietas dalībvalstī bez ierobežojumiem attiecībā uz noteiktu atrašanās vietu.

3. pants

Pienākums nodrošināt tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību

1.  Tāda tiešsaistes satura pakalpojuma, kuru sniedz par samaksu naudā, sniedzējs nodrošina iespēju abonentam, kas uz laiku uzturas dalībvalstī, piekļūt tiešsaistes pakalpojumam un izmantot to tādā pašā veidā kā dzīvesvietas dalībvalstī, tostarp sniedzot piekļuvi tam pašam saturam, tādam pašam ierīču klāstam un skaitam, tādam pašam lietotāju skaitam un ar tādu pašu funkciju klāstu.

2.  Pakalpojuma sniedzējs neuzliek abonentam nekādas papildu maksas par piekļuvi tiešsaistes satura pakalpojumam un tā izmantošanu, ievērojot 1. punktu.

3.  Šā panta 1. punktā noteiktais pienākums neattiecas uz tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasībām, kas pakalpojumu sniedzējam jāievēro, sniedzot minēto pakalpojumu dzīvesvietas dalībvalstī, ja vien pakalpojuma sniedzējs un abonents nav īpaši vienojušies citādi.

Pakalpojuma sniedzējs neveic nekādas darbības, kas mazina tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, sniedzot tiešsaistes satura pakalpojumu saskaņā ar 1. punktu.

4.  Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz tā rīcībā esošo informāciju, informē abonentu par tiešsaistes satura pakalpojuma, ko sniedz saskaņā ar 1. punktu, sniegšanas kvalitāti. Minēto informāciju saskaņā ar 1. punktu sniedz abonentam pirms tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanas un izmantojot atbilstīgus un samērīgus līdzekļus.

4. pants

Tiešsaistes satura pakalpojumu sniegšanas, piekļuves un izmantošanas vieta

Uzskata, ka saskaņā ar šo regulu tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšana abonentam, kas uz laiku uzturas dalībvalstī, kā arī šāda abonenta piekļuve minētajam pakalpojumam un tā izmantošana notiek tikai abonenta dzīvesvietas dalībvalstī.

5. pants

Dzīvesvietas dalībvalsts pārbaude

1.  Slēdzot līgumu par tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanu par samaksu naudā un atjaunojot šādu līgumu, pakalpojuma sniedzējs pārbauda abonenta dzīvesvietas dalībvalsti, izmantojot ne vairāk kā divus no šādiem pārbaudes līdzekļiem, un nodrošina, ka pielietotie līdzekļi ir saprātīgi, samērīgi un efektīvi:

a) personas apliecību, elektroniskos identifikācijas līdzekļus, jo īpaši tos, uz kuriem attiecas valsts elektroniskās identifikācijas shēmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 910/2014 ( 1 ), vai jebkuru citu derīgu personu apliecinošu dokumentu, kurā norādīta abonenta dzīvesvietas dalībvalsts;

b) maksājuma informāciju, piemēram, abonenta bankas konta, kredītkartes vai debetkartes numuru;

c) televizora pierīces, dekodera vai līdzīgas ierīces, ko izmanto pakalpojumu piegādei abonentam, instalācijas vietu;

d) abonenta veiktu lietošanas maksas samaksu par citiem dalībvalstī sniegtiem pakalpojumiem, piemēram, sabiedriskās apraides pakalpojumiem;

e) interneta vai telefona pakalpojumu piegādes līgumu vai citu līdzīga veida līgumu, kas apliecina abonenta saistību ar attiecīgo dalībvalsti;

f) reģistrāciju vietējos vēlētāju sarakstos, ja attiecīgā informācija ir publiski pieejama;

g) vietējo nodokļu maksājumu, ja attiecīgā informācija ir publiski pieejama;

h) abonenta komunālo pakalpojumu rēķinu, kas apliecina abonenta saistību ar attiecīgo dalībvalsti;

i) rēķina adresi vai abonenta pasta adresi;

j) abonenta deklarāciju, kurā ir apstiprināta abonenta adrese attiecīgajā dalībvalstī;

k) interneta protokola (IP) adreses pārbaudi, lai identificētu dalībvalsti, kurā abonents piekļūst tiešsaistes satura pakalpojumam.

Pārbaudes līdzekļus saskaņā ar i) līdz k) apakšpunktu izmanto tikai kombinācijā ar vienu no a) līdz h) apakšpunktā minētajiem pārbaudes līdzekļiem, ja vien i) apakšpunktā iekļautā pasta adrese nav iekļauta publiski pieejamā oficiālā reģistrā.

2.  Ja pakalpojuma sniedzējam ir pamatotas šaubas par abonenta dzīvesvietas dalībvalsti līguma par tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanu spēkā esamības laikā, pakalpojuma sniedzējs var atkārtot abonenta dzīvesvietas dalībvalsts pārbaudi saskaņā ar 1. punktu. Tomēr šādā gadījumā k) apakšpunktā paredzētie pārbaudes līdzekļi var tikt izmantoti kā vienīgie līdzekļi. Datus, kuri iegūti, pielietojot pārbaudes līdzekļus saskaņā ar k) apakšpunktu, vāc tikai binārā formātā.

3.  Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt, lai abonents sniedz informāciju, kas nepieciešama abonenta dzīvesvietas dalībvalsts noteikšanai saskaņā ar 1. un 2. punktu. Ja abonents minēto informāciju nesniedz, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējs nevar pārbaudīt abonenta dzīvesvietas dalībvalsti, pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz šo regulu, nenodrošina abonentam piekļuvi tiešsaistes satura pakalpojumam vai tā izmantošanu, kad abonents uz laiku uzturas kādā dalībvalstī.

4.  Autortiesību vai blakustiesību vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojumu saturu saistītu tiesību subjekti var piešķirt atļauju sniegt savu saturu, piekļūt tam un to izmantot saskaņā ar šo regulu, nepārbaudot abonenta dzīvesvietas dalībvalsti. Šādos gadījumos, lai noteiktu abonenta dzīvesvietas dalībvalsti, pietiek ar līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un abonentu par tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanu.

Autortiesību vai blakustiesību vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojumu saturu saistītu tiesību subjektiem ir tiesības atsaukt atļauju, kas sniegta, ievērojot pirmo daļu, ar noteikumu, ka pakalpojuma sniedzējs tiek savlaicīgi brīdināts.

5.  Līgums starp pakalpojuma sniedzēju un autortiesību un blakustiesību vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojumu saturu saistītu tiesību subjektiem neierobežo šādu tiesību subjektu iespēju atsaukt 4. punktā minēto atļauju.

6. pants

Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība bez samaksas naudā

1.  Tāda tiešsaistes satura pakalpojuma sniedzējs, kuru sniedz bez samaksas naudā, var nolemt nodrošināt saviem abonentiem, kuri uz laiku uzturas dalībvalstī, piekļuvi tiešsaistes satura pakalpojumam un tā izmantošanu ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs pārbauda abonenta dzīvesvietas dalībvalsti saskaņā ar šo regulu.

2.  Pakalpojuma sniedzējs tā abonentus, attiecīgos autortiesību un blakustiesību un jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojuma saturu saistītu tiesību attiecīgos subjektus par savu lēmumu sniegt tiešsaistes satura pakalpojumu saskaņā ar 1. punktu informē pirms minētā pakalpojuma sniegšanas. Minēto informāciju sniedz, izmantojot atbilstīgus un samērīgus līdzekļus.

3.  Šo regulu piemēro pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz tiešsaistes satura pakalpojumu saskaņā ar 1. punktu.

7. pants

Līgumu noteikumi

1.  Jebkādi noteikumi līgumos, tostarp līgumos starp tiešsaistes satura pakalpojuma sniedzējiem un autortiesību vai blakustiesību subjektiem vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojumu saturu saistītu tiesību subjektiem, kā arī starp šādiem pakalpojumu sniedzējiem un viņu abonentiem, kas ir pretrunā ar šo regulu, tostarp tādi noteikumi, ar kuriem aizliedz tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību vai ierobežo šādu pārnesamību uz konkrētu laikposmu, nav izpildāmi.

2.  Šo regulu piemēro neatkarīgi no tiesību aktiem, kuri piemērojami līgumiem, kas ir noslēgti starp tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzējiem un autortiesību vai blakustiesību subjektiem vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojumu saturu saistītu tiesību subjektiem vai starp šādiem pakalpojumu sniedzējiem un viņu abonentiem.

8. pants

Personas datu aizsardzība

1.  Personas datu apstrādi šīs regulas satvarā, tostarp un jo īpaši abonenta dzīvesvietas dalībvalsts pārbaudes nolūkā saskaņā ar 5. pantu, veic, ievērojot Direktīvas 95/46/EK un 2002/58/EK. Jo īpaši pārbaudes līdzekļu izmantošana saskaņā ar 5. pantu un jebkāda personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu nepārsniedz to, kas ir nepieciešams un samērīgs tās mērķa sasniegšanai.

2.  Datus, kas savākti, ievērojot 5. pantu, izmanto tikai abonenta dzīvesvietas dalībvalsts pārbaudes nolūkā. Tos nedrīkst paziņot, pārvest, izpaust, licencēt vai citādi nodot vai atklāt autortiesību vai blakustiesību vai jebkādu citu ar tiešsaistes satura pakalpojumu saturu saistītu tiesību subjektiem vai jebkurām citām trešām personām.

3.  Datus, kas savākti, ievērojot 5. pantu, tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzējs neglabā ilgāk, kā tas nepieciešams, lai pabeigtu abonenta dzīvesvietas dalībvalsts pārbaudi, ievērojot 5. panta 1. vai 2. punktu. Pēc katras pārbaudes pabeigšanas datus nekavējoties un neatgriezeniski izdzēš.

9. pants

Piemērošana spēkā esošajiem līgumiem un iegūtajām tiesībām

1.  Šo regulu piemēro arī līgumiem, kas noslēgti, un tiesībām, kas iegūtas pirms tās piemērošanas dienas, ja tās attiecas uz tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanu, piekļuvi tam un tā izmantošanu saskaņā ar 3. un 6. pantu pēc minētās dienas.

2.   ►C1  Līdz 2018. gada 2. jūnijam ◄ tāda tiešsaistes satura pakalpojuma, kuru sniedz bez samaksas naudā, sniedzējs saskaņā ar regulu pārbauda to abonentu dzīvesvietas dalībvalsti, kuri līgumus par tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanu noslēguši pirms minētās dienas.

Divu mēnešu laikā no dienas, kad tāda tiešsaistes satura pakalpojuma, kuru sniedz bez samaksas naudā, sniedzējs pirmo reizi sniedz pakalpojumu saskaņā ar 6. pantu, pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar šo regulu pārbauda to abonentu dzīvesvietas dalībvalsti, kuri līgumus par tiešsaistes satura pakalpojuma sniegšanu noslēguši pirms minētās dienas.

10. pants

Pārskatīšana

►C1  Līdz 2021. gada 2. aprīlim ◄ un pēc tam pēc vajadzības Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu, ņemot vērā tiesību, tehnoloģiju un ekonomikas attīstību, un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to.

Šā panta pirmajā daļā minētajā ziņojumā cita starpā ietver novērtējumu attiecībā uz dzīvesvietas dalībvalsts pārbaudes līdzekļiem, kas minēti 5. pantā, ņemot vērā jaunizstrādātās tehnoloģijas, nozares standartus un praksi, piemērošanu, un vajadzības gadījumā apsver nepieciešamību veikt pārskatīšanu. Ziņojumā īpašu uzmanību pievērš šīs regulas ietekmei uz MVU un personas datu aizsardzību. Vajadzības gadījumā Komisijas ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu.

11. pants

Nobeiguma noteikumi

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   ►C1  To piemēro no 2018. gada 1. aprīļa. ◄

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).