02017R0656 — LV — 07.08.2018 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/656

(2016. gada 19. decembris),

ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 102, 13.4.2017., 364. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/988 (2018. gada 27. aprīlis),

  L 182

46

18.7.2018
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/656

(2016. gada 19. decembris),

ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādu definīciju:

1) “regulējams parametrs” ir jebkāda ierīce, sistēma vai konstrukcijas elements, ko kāds var regulēt (ieskaitot tos, kam ir apgrūtināta piekļuve) un kas, ja regulēts, var ietekmēt emisijas vai motora veiktspēju emisiju testēšanas vai normālas darbināšanas laikā. Tas ietver, bet ne tikai, ar iesmidzināšanas laikiestati un degvielas padevi saistītus parametrus;

2) “slēgtā cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma” ir cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma, kur visas atgāzes plūst cauri sienai, kas aiztur cieto vielu.

2. pants

Informācijas mapes un informācijas dokumenta paraugi

1.  Ražotāji izmanto šīs regulas I pielikumā dotos paraugus, gatavojot informācijas mapes un informācijas dokumentus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 21. pantu.

2.  Tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 var iesniegt esošus RLL kategorijas motoru informācijas dokumentus, kuri izdoti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, vai ekvivalenta tipa apstiprinājuma informācijas dokumentu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/68/EK ( 1 ) XII pielikumā.

3.  Tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 var iesniegt esošus īpašiem nolūkiem paredzētu motoru (SPE) informācijas dokumentus, kuri izdoti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, vai ekvivalenta tipa apstiprinājuma informācijas dokumentu, kā minēts Direktīvas 97/68/EK XII pielikumā.

4.  Tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 var iesniegt esošus NRSh kategorijas motoru informācijas dokumentus, kuri izdoti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, vai ekvivalenta tipa apstiprinājuma informācijas dokumentu, kā minēts Direktīvas 97/68/EK XII pielikumā.

3. pants

Atbilstības apliecinājumu paraugi

Ražotāji izmanto šīs regulas II pielikumā dotos paraugus, iesniedzot atbilstības apliecinājumus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 31. pantu.

4. pants

Motoru marķēšanas paraugi

Ražotāji izmanto šīs regulas III pielikumā dotos paraugus, piestiprinot marķējumus motoram saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 32. pantu.

5. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi

Apstiprinātājas iestādes izmanto šīs regulas IV pielikumā dotos paraugus, izdodot ES tipa apstiprinājuma sertifikātus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 23. pantu.

6. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta numerācijas sistēma

Apstiprinātājas iestādes izmanto šīs regulas V pielikumā noteikto saskaņoto numerācijas sistēmu, numurējot ES tipa apstiprinājuma sertifikātus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 22. pantu.

7. pants

Testa ziņojuma vienotais formāts

1.  Tehniskie dienesti izmanto šīs regulas VI pielikumā doto vienoto formātu, gatavojot Regulas (ES) 2016/1628 6. panta 3. punkta g) apakšpunktā, 22. panta 6. punktā un 23. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētos testa ziņojumus.

2.  Tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 drīkst iesniegt esošus RLL kategorijas motoru testa ziņojumus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, ar nosacījumu, ka kopš testa veikšanas nav mainījušās ne būtiskās prasības, ne prasības attiecībā uz testa procedūrām. Šajā saistībā par būtiskām prasībām neuzskata prasības attiecībā uz atšķirību starp procentuālo slodzi un jaudu un starp testa cikla, kas norādīts Direktīvas 97/68/EK III pielikuma 3.7.1.4. iedaļā, režīma numura (režīma Nr.) svēruma koeficientu, un attiecīgo testa cikla F režīma numuru, kas norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/654 ( 2 ) XVII pielikuma 1. papildinājumā.

3.  Tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 drīkst iesniegt esošus testa ziņojumus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK par motoriem, kuri atbilst īpašiem nolūkiem paredzēta motora emisiju robežvērtībām, vai ekvivalenta tipa apstiprinājuma testa ziņojumu, kā minēts Direktīvas 97/68/EK XII pielikumā, ar nosacījumu, ka kopš testa veikšanas nav mainījušās ne būtiskās prasības, ne prasības attiecībā uz testa procedūrām.

4.  Tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 drīkst iesniegt esošus, saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK izdotus testa ziņojumus par motoriem, kuri atbilst NRSh emisiju robežvērtībām, ar nosacījumu, ka kopš testa veikšanas nav mainījušās ne būtiskās prasības, ne prasības attiecībā uz testa procedūrām.

8. pants

Regulas (ES) 2016/1628 37. panta 1. punktā minētā motoru saraksta formāts

Ražotāji izmanto šīs regulas VII pielikumā noteikto formātu, iesniedzot motoru sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 37. panta 1. punktu.

9. pants

Paraugi un datu struktūra datu apmaiņai IMI

Apstiprinātājas iestādes izmanto šīs regulas VIII pielikumā noteiktos paraugus un datu struktūru datu apmaiņai Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI) saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 22. panta 5. punktu.

10. pants

Tehniskās prasības un procedūras IMI un valstu esošo datubāzu starpsavienojumam

1.  Regulas (ES) 2016/1628 44. panta 3. punkta c) apakšpunkta vajadzībām IMI nodrošina tīmeklī bāzētu pakalpojumu, lai no valstu esošajām datubāzēm uz IMI nosūtītu ES tipa apstiprinājumu pieteikumu datus.

2.  Regulas (ES) 2016/1628 44. panta 3. punkta c) apakšpunkta vajadzībām IMI nodrošina tīmeklī bāzētu pakalpojumu, lai no valstu esošajām datubāzēm uz IMI nosūtītu datus par piešķirtajiem, paplašinātajiem, atteiktajiem vai atsauktajiem ES tipa apstiprinājumiem.

Pirmo punktu piemēro tikai tad, ja attiecīgā dalībvalsts ir piekritusi šādus datus nosūtīt ar IMI tīmeklī bāzētā pakalpojuma starpniecību.

11. pants

Parametri motoru tipu un motoru saimju, un to darbības režīmu noteikšanai

Regulas (ES) 2016/1628 18. panta 1., 2. un 3. punkta vajadzībām, nosakot motoru tipus un motoru saimes, un to darbības režīmus, ražotāji izmanto šīs regulas IX pielikumā noteiktos parametrus.

12. pants

Tehniskā informācija nesankcionētu manipulāciju novēršanai

Regulas (ES) 2016/1628 18. panta 4. punkta vajadzībām, lai novērstu nesankcionētas manipulācijas, ražotāji piemēro šīs regulas X pielikumā noteikto tehnisko informāciju.

▼M1

12.a pants

Pārejas noteikumi

1.  Neskarot noteikumu piemērošanu, kuri izklāstīti šajā regulā, kas grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/988 ( 3 ), apstiprinātājas iestādes līdz 2018. gada 31. decembrim turpina piešķirt ES tipa apstiprinājumus motoru tipiem vai motoru saimēm atbilstoši šai regulai tādā redakcijā, kas piemērojama 2018. gada 6. augustā.

2.  Neskarot noteikumu piemērošanu, kuri izklāstīti šajā regulā, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/988, dalībvalstis līdz 2019. gada 30. jūnijam ļauj laist tirgū motorus, kas izgatavoti uz tāda motora tipa pamata, kurš apstiprināts atbilstoši šai regulai tādā redakcijā, kas piemērojama 2018. gada 6. augustā.

▼B

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
SATURA RĀDĪTĀJSI pielikums

Informācijas mapes un informācijas dokumenta paraugi

 

II pielikums

Atbilstības apliecinājumu paraugi

 

III pielikums

Motoru marķēšanas paraugi

 

IV pielikums

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi

 

V pielikums

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

 

VI pielikums

Testa ziņojuma vienotais formāts

 

VII pielikums

Regulas (ES) 2016/1628 37. panta 1. punktā minētā motoru saraksta formāts

 

VIII pielikums

Paraugi un datu struktūra datu apmaiņai IMI

 

IX pielikums

Parametri motoru tipu un motoru saimju, kā arī to darbības režīmu noteikšanai

 

X pielikums

Tehniskā informācija nesankcionētu manipulāciju novēršanai

 
I PIELIKUMS

Informācijas mapes un informācijas dokumenta paraugi

A DAĻA. INFORMĀCIJAS MAPE

1.    Vispārīgas prasības

Regulas (ES) 2016/1628 21. pantā minētā informācijas mape satur:

1.1. satura rādītāju;

1.2. ražotāja deklarāciju par atbilstību visām Regulas (ES) 2016/1628 prasībām saskaņā ar 1. papildinājumā noteikto paraugu;

▼M1

1.3. ražotāja apliecinājumu par motora tipa vai motoru saimes atbilstību Regulas (ES) 2016/1628 II pielikumā noteiktajām izplūdes emisiju robežvērtībām attiecībā uz konkrētām šķidrajām degvielām, degvielu maisījumiem vai degvielu emulsijām, kas nav Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1.2.2. punktā noteiktās šķidrās degvielas, degvielu maisījumi vai degvielu emulsijas;

▼B

1.4. attiecībā uz NRE, NRG, IWP, IWA, RLL un RLR kategorijas elektroniski vadītiem motoriem, kas atbilst “V posma” emisiju robežvērtībām, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 II pielikumā, un kam izmanto elektronisko vadību, lai noteiktu gan degvielas iesmidzināšanas daudzumu, gan degvielas iesmidzināšanas laiku vai lai aktivizētu, deaktivizētu vai modulētu emisiju kontroles sistēmu, kuru izmanto NOx samazināšanai – emisiju kontroles stratēģijas pilnu aprakstu, ietverot emisiju kontroles pamatstratēģiju un veidus, kā katra emisiju kontroles papildu stratēģija tieši vai netieši kontrolē izvades mainīgos;

1.4.1. papildu konfidenciālu informāciju, kā noteikts 2. papildinājumā, nodrošina tikai tam tehniskajam dienestam, kas veic testus, un informācijas mapē šo informāciju neietver;

1.5. attiecīgā gadījumā – funkcionālo ekspluatācijas parametru pilnu aprakstu par NOx kontroles pasākumiem un sistēmu, kas prasa vadītāja reakciju, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikumā;

▼M1

1.5.1. attiecīgā gadījumā – Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikuma 1. papildinājuma 10.5.1. un 13.4.1. punktā noteikto pierādīšanas ziņojumu kopiju;

▼M1

1.5.2. attiecīgā gadījumā – pieslēgšanās un nolasīšanas paņēmiena aprakstu Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikuma 1. papildinājuma 5.2.1.1. punkta e) apakšpunktā un tā paša pielikuma 2. papildinājuma 4.1. punktā noteikto ierakstu nolasīšanai;

1.5.3. ja motora tips vai motoru saime ietilpst NCD motoru saimē, alternatīvi un pēc vienošanās ar apstiprinātāju iestādi drīkst sniegt pamatojumu par šādu piederību, ietverot 1.5., 1.5.1. un 1.5.2. punktā noteikto informāciju par NCD motoru saimi;

▼B

1.6. attiecīgā gadījumā – funkcionālo ekspluatācijas parametru pilnu aprakstu par cietdaļiņu kontroles pasākumiem, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikumā;

▼M1

1.6.1. attiecīgā gadījumā – Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikuma 4. papildinājuma 9.3.6.1. punktā noteikto pierādīšanas ziņojuma kopiju;

▼M1

1.6.2. attiecīgā gadījumā – pieslēgšanās un nolasīšanas paņēmiena aprakstu Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikuma 4. papildinājuma 5.4. punktā un tā paša pielikuma 2. papildinājuma 4.1. punktā noteikto ierakstu nolasīšanai;

1.6.3. ja motora tips vai motoru saime ietilpst PCD motoru saimē, alternatīvi un pēc vienošanās ar apstiprinātāju iestādi drīkst sniegt pamatojumu par šādu piederību, ietverot 1.6., 1.6.1. un 1.6.2. punktā noteikto informāciju par PCD motoru saimi;

▼B

1.7. ražotāja deklarāciju un pamatojošus testa ziņojumus vai datus par nolietojuma koeficientiem, kā minēts Regulas (ES) 2016/1628 25. panta 1. punkta c) apakšpunktā un Deleģētās regulas (ES) 2017/654 III pielikumā;

1.7.1 ja motora tips vai motoru saime ietilpst pēcapstrādes sistēmu saimē, alternatīvi un pēc vienošanās ar apstiprinātāju iestādi var sniegt pamatojumu par šādu piederību, ietverot 1.7. punktā noteikto informāciju par pēcapstrādes sistēmu saimi;

1.8. attiecīgā gadījumā – ražotāja deklarāciju un pamatojošus testa ziņojumus vai datus par neregulārās reģenerācijas korekcijas koeficientiem, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 VI pielikumā;

1.8.1 ja motora tips vai motoru saime ietilpst motoru pēcapstrādes sistēmu saimē, alternatīvi un pēc vienošanās ar apstiprinātāju iestādi var sniegt pamatojumu par šādu piederību, ietverot 1.8. punktā noteikto informāciju par motoru pēcapstrādes sistēmu saimi;

1.9. ražotāja deklarāciju un pamatojošus datus, kas pierāda, ka uzstādītās emisiju kontroles stratēģijas ir izstrādātas tā, lai pēc iespējas novērstu nesankcionētas manipulācijas (iejaukšanās darbības, iejaukšanos), kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 18. panta 4. punktā un šīs regulas X pielikumā;

1.9.1. attiecībā uz motoru tipiem un motoru saimēm, kuru emisiju kontroles sistēma ietver elektronisko vadības bloku (ECU) – informācijā ietver aprakstu par pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu nesankcionētas manipulācijas ar ECU un tā modificēšanu, ietverot atjaunināšanas risinājumu, kurā izmanto ražotāja apstiprinātu programmu vai kalibrēšanu;

1.9.2. attiecībā uz motoru tipiem un motoru saimēm, kuru emisiju kontroles sistēma ietver mehāniskas ierīces – informācija ietver aprakstu par pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu nesankcionētas manipulācijas ar emisiju kontroles sistēmas regulējamajiem parametriem un to modificēšanu; tas ietver pret nesankcionētām manipulācijām nodrošinātas sastāvdaļas, piemēram, karburatora ierobežotāja vāciņus vai karburatora skrūvju plombēšanu, vai īpašas skrūves, ko lietotājs nevar regulēt;

1.9.3 lai dažādu motoru saimju motorus ietvertu tajā pašā nesankcionētu manipulāciju novēršanas motoru saimē, ražotājam ir apstiprinātājai iestādei apliecina, ka nesankcionētu manipulāciju novēršanai īstenotie pasākumi ir līdzīgi;

1.10. aprakstu par fizisko savienotāju, kas vajadzīgs, lai no motora ECU saņemtu griezes momenta signālu, veicot uzraudzības ekspluatācijā testu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/655 ( 4 ) 6. papildinājumu, nolūkā iegādāties šādu savienotāju;

1.11. vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu aprakstu ražošanas atbilstības nodrošināšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/654 par tehniskajām un vispārējām prasībām II pielikumu;

1.12. ar emisijām saistītas plānotas tehniskās apkopes prasību sarakstu, norādot periodu, kurā īsteno katru no prasībām, ietverot ar emisijām saistītu būtisku sastāvdaļu plānotu nomaiņu;

1.13. aizpildītu informācijas dokumentu, kā noteikts šā pielikuma B daļā;

1.14. visus attiecīgos datus, rasējumus, fotoattēlus un citu informāciju, kas noteikta informācijas dokumentā.

2.

Papīra formātā iesniegtajiem pieteikumiem ir trīs eksemplāri. Visi rasējumi ir atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti uz A4 lapām vai A4 formāta mapē. Fotoattēlos (ja tādi ir) ir pietiekami saskatāmas detaļas.

B DAĻA. INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

1.    Vispārīgas prasības

1.1.

Informācijas dokumentam ir pieteikuma iesniedzēja piešķirts atsauces numurs.

1.2.

Ja informācijas dokumentā motora apstiprināšanai sīki izklāstītie dati ir mainījušies, ražotājs apstiprinātājai iestādei iesniedz pārskatītas lapas, skaidri norādot grozījuma(-u) būtību un atkārtotās izdošanas datumu.

2.    Informācijas dokumenta saturs

2.1.

Informācijas dokuments satur:

2.1.1. vispārīgo informāciju, kas noteikta 3. papildinājuma A daļā;

2.1.2. informāciju, kas noteikta 3. papildinājuma B daļā, lai norādītu, kuriem vienas motoru saimes visu motoru tipu kopīgajiem konstrukcijas parametriem vai motora tipam piemērojamiem parametriem, ja tas neietilpst motoru saimē, ir paredzēts ES tipa apstiprinājums;

2.1.3. informāciju, kas noteikta 3. papildinājuma C daļā saskaņā ar 2.1.3.1. punktā ietvertās matricas formātu, lai norādītu, kuras vienības ir piemērojamas cilmes motoram vai motora tipam, kā arī attiecīgā gadījumā motoru saimes motoru tipiem;

2.1.3.1. motora tipa vai motoru saimes matricu ar datu paraugu:Vienības numurs

Vienības apraksts

Tests

Uzstādīšana

Homologācija

Cilmes dzinējs/motora tips

Motoru saimes motoru tipi (attiecīgā gadījumā)

2. tips

3. tips

... tips

n tips

3.1

Motora identifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Motora tipa apzīmējums

 

 

 

A01

A02

A03

A04

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Darbības parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Deklarētais nominālais apgriezienu skaits (apgr./min):

X

 

 

2200

2200

2000

1800

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dažādas ierīces: Jā/Nē

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.1.

Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.):

 

 

X

 

▼M1

2.1.3.2. (X) attiecīgajā tabulas slejā norāda mērķi(-us), kam vajadzīga katra vienība:

a) “tests” nozīmē informāciju, kas vajadzīga emisiju testa veikšanai;

b) “uzstādīšana” nozīmē informāciju, kas vajadzīga uzstādīšanai autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā; un

c) “homologācija” nozīmē informāciju, kas vajadzīga jebkādām pārbaudēm nolūkā pārliecināties, ka motors atbilst konkrētā motora tipa un, attiecīgā gadījumā, konkrētās motoru saimes raksturlielumiem.

Slejas “tests”, “uzstādīšana” un “homologācija” ir tikai informatīvas, un tās drīkst neietvert apstiprinātājai iestādei iesniegtajā informācijas dokumentā.

▼B

2.1.3.3. Pastāvīgu apgriezienu motoru gadījumā ar vairākiem nominālo apgriezienu skaitiem 3.2. iedaļā reģistrē papildu sleju(-as) ar datiem par katru apgriezienu skaitu (Darbības parametri).

2.1.3.4.  IWP kategorijas gadījumā, kas paredzēta izmantošanai gan ar mainīgu apgriezienu skaitu, gan pastāvīgu apgriezienu skaitu, 3.2. iedaļā reģistrē papildu sleju(-as) ar datiem par katru darbības veidu (Darbības parametri).

3.    Paskaidrojumi par informācijas dokumenta sagatavošanu

3.1.

Ar apstiprinātājas iestādes piekrišanu 2.1.2. un 2.1.3. punkta informāciju var izklāstīt alternatīvā formātā.

3.2.

Katru motora tipu vai cilmes motoru 2.1.3.1. punktā noteiktajā matricā identificē saskaņā ar motoru saimes apzīmējumu un motora tipa apzīmējumu, kā norādīts 4. iedaļā.

3.3.

Uzskaita tikai tās 3. papildinājuma B un C daļas iedaļas un apakšiedaļas, kas attiecas uz konkrēto motoru saimi, motoru saimes motoru tipiem vai motora tipu. Jebkurā gadījumā saraksts atbilst ierosinātajai numerācijas sistēmai.

3.4.

Ja ierakstā ir dotas vairākas opcijas, kas atdalītas ar uz priekšu vērstu slīpsvītru, neizmantotās opcijas izsvītro vai parāda tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).

3.5.

Ja uz vairākiem vai visiem motoru saimes motoriem attiecas konkrēta motora parametra vienāda vērtība vai vienāds apraksts, attiecīgās šūnas var apvienot.

3.6.

Ja ir vajadzīgs attēls, diagramma vai detalizēta informācija, var atsaukties uz papildinājumu.

3.7.

Ja ir vajadzīgs sastāvdaļas “tips”, sniegtā informācija unikālā veidā identificē sastāvdaļu. Tas var ietvert parametru sarakstu, ražotāja nosaukumu un detaļas vai rasējuma numuru, rasējumu vai vairākus no iepriekš minētajiem elementiem, vai citas metodes, kas panāk tādu pašu rezultātu.

4.    Motora tipa apzīmējums un motoru saimes apzīmējums

Ražotājs katram motora tipam un motoru saimei piešķir unikālu burtciparu kodu.

4.1.

Motora tipa gadījumā kodu sauc par motora tipa apzīmējumu, un tas skaidri un nepārprotami identificē motorus, kam ir tehnisku iezīmju unikāls apvienojums attiecībā uz 3. papildinājuma C daļā noteiktajām vienībām, kuras attiecas uz šo motora tipu.

4.2.

Motoru saimes motoru tipu gadījumā visu kodu sauc par saimes un tipa kodu vai “FT”, un tam ir divas daļas, proti, pirmā daļa ir motoru saimes apzīmējums, kas identificē motoru saimi. Otrā daļa ir motora tipa apzīmējums katram motoru saimes konkrētajam motora tipam.

▼M1

Motoru saimes apzīmējums skaidri un nepārprotami identificē motorus, kam ir tehnisku iezīmju unikāls apvienojums attiecībā uz 3. papildinājuma B daļā noteiktajām vienībām, kuras attiecas uz konkrēto motoru saimi.

▼B

FT skaidri un nepārprotami identificē motorus, kam ir tehnisku iezīmju unikāls apvienojums attiecībā uz 3. papildinājuma C daļā noteiktajām vienībām, kuras attiecas uz motoru saimes motora tipu.

4.2.1.

Ražotājs var izmantot to pašu motoru saimes apzīmējumu, lai identificētu to pašu motoru saimi divās vai vairākās motoru kategorijās.

4.2.2.

Ražotājs nedrīkst izmantot to pašu motoru saimes apzīmējumu, lai identificētu vairāk nekā vienu motoru saimi tajā pašā motoru kategorijā.

4.2.3.

FT izskats

FT starp motoru saimes apzīmējumu un motora tipa apzīmējumu atstāj atstarpi, kā parādīts šajā piemērā:

“159AF[atstarpe]0054”

4.3.

Rakstzīmju skaits

Rakstzīmju skaits nedrīkst pārsniegt:

a) motoru saimes apzīmējumam – 15;

b) motora tipa apzīmējumam – 25;

c)  FT – 40.

4.4.

Atļautās rakstzīmes

Motora tipa apzīmējumā un motoru saimes apzīmējumā ir romiešu burti un/vai arābu cipari.

4.4.1.

Iekavu un defišu izmantošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tās neaizstāj burtu vai ciparu.

4.4.2.

Ir atļauts izmantot mainīgas rakstzīmes. Ja paziņošanas laikā mainīgā rakstzīme nav zināma, to apzīmē ar “#”.

4.4.2.1.

Tehniskais dienests un apstiprinātāja iestāde saņem paskaidrojums par šādu mainīgu rakstzīmju izmantošanas iemesliem.
1. papildinājums

Ražotāja deklarācija par atbilstību Regulai (ES) 2016/1628

Apakšā parakstījusies persona: [… (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

ar šo apliecina, ka šis motora tips/motoru saime (*) pilnībā atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/1628 ( 5 ), Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/654 ( 6 ), Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/655 ( 7 ) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/656 ( 8 ), un ka netiek izmantota nekāda izslēgšanas stratēģija.

Visas emisiju kontroles stratēģijas attiecīgā gadījumā atbilst emisiju kontroles pamatstratēģijas (BECS) un emisiju kontroles papildu stratēģijas (AECS) prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2017/654 IV pielikuma 2. iedaļā, un ir aprakstītas saskaņā ar minēto pielikumu un ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/656 I pielikumu.

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

1.2. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3. Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

1.6. Motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT (*): …

(Vieta) (Datums) …

Paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 910/2014 ( 9 ), tostarp pārbaudes dati): …

Paskaidrojumi par 1. papildinājumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda ražotāja deklarācijā)

(*) Izsvītrot neizmantotās opcijas vai parādīt tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).
2. papildinājums

Konfidenciāla informācija par emisiju kontroles stratēģiju

1. Šo papildinājumu piemēro elektroniski vadāmiem motoriem, kuros izmanto elektronisko vadību, lai noteiktu degvielas iesmidzināšanas daudzumu un laiku.

2. Tehniskais dienests saņem papildu informāciju, bet to nepievieno ES tipa apstiprinājuma pielikumam. Šajā informācijā apraksta visus parametrus, ko izmainījušas emisiju kontroles papildu stratēģijas, un stratēģijām piemērojamie darbības ierobežojumu nosacījumi, kā arī it sevišķi ietver:

a) aprakstu par vadības loģiku, laikiestates stratēģijām un pārslēgšanas punktiem visos ekspluatācijas režīmos degvielas padeves un citām galvenajām sistēmām, kuru rezultāts ir efektīva emisiju kontrole (tādām kā izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma (EGR) vai reaģenta dozēšana);

b) pamatojumu par jebkuras motoram uzstādītas emisiju kontroles papildu stratēģijas lietojumu, šim pamatojumam pievienojot materiālu un testa datus, ar ko pierāda ietekmi uz izplūdes emisiju; šis pamatojums var balstīties uz testa rezultātiem, rūpīgu inženiertehnisko analīzi vai arī uz abiem šiem elementiem;

c) detalizētu aprakstu par algoritmiem vai sensoriem (attiecīgā gadījumā), ko izmanto, lai identificētu, analizētu vai diagnosticētu NOx kontroles sistēmas nepareizu darbību;

d) detalizētu aprakstu par algoritmiem vai sensoriem (attiecīgā gadījumā), ko izmanto, lai identificētu, analizētu vai diagnosticētu cietdaļiņu kontroles sistēmas nepareizu darbību.

3. Papildu informāciju, kas noteikta 2. punktā, uzskata par pilnībā konfidenciālu. Ražotājs šo informāciju saglabā un dara pieejamu apstiprinātājai iestādei pārbaudes veikšanai ES tipa apstiprināšanas laikā vai pēc pieprasījuma visā ES tipa apstiprinājuma derīguma laikā. Tādā gadījumā apstiprinātāja iestāde šo informāciju uzskata par konfidenciālu, un tā nedrīkst to atklāt citām personām.
3. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs

A daļa

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

1.2.

Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3.

Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4.

Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

1.5.

Montāžas/ražošanas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.6.

Motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT: …

1.7.

Motora tipa/motoru saimes kategorija un apakškategorija: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/ NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/ NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/ NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/ IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/ IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1

1.8.

Emisiju noturības perioda kategorija: nav piemērojama/1. kategorija (patēriņa ražojumi)/2. kategorija (pusprofesionāli ražojumi)/3. kategorija (profesionāli ražojumi)

1.9.

Emisiju posms: V/īpašiem nolūkiem paredzēts motors (SPE)

1.10.

NRS ar tikai <19 kW gadījumā motoru saime, kurā ir tikai un vienīgi sniega metēju motoru tipi: Jā/Nē

1.11.

Standarta jauda ir: nominālā lietderīgā jauda/maksimālā lietderīgā jauda

1.12.

Primārais NRSC testa cikls: C1/C2/D2/E2/E3/F/G1/G2/G3/H

1.12.1.

Tikai IWP kategorijas ar mainīgu apgriezienu skaitu gadījumā – papildu piedziņas testa cikls: netiek piemērots/E2/E3

1.12.2.

Tikai IWP kategorijas gadījumā – papildu NRSC testa papildcikls: netiek piemērots/D2/C1

1.13.

Pārejas testa cikls: netiek piemērots/NRTC/LSI-NRTC

1.14.

Lietošanas ierobežojumi (ja piemērojami):

B daļa

2.   MOTORU SAIMES KOPĪGI KONSTRUKCIJAS PARAMETRI (1)

2.1.

Sadedzes cikls: četrtaktu cikls/divtaktu cikls/rotācijas/cits (norādīt) …

2.2.

Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze

2.3.

Cilindru konfigurācija

2.3.1.

Cilindru izkārtojums motora blokā: viens/V veida/rindas/opozitīvais/radiālais/cits (norādīt): …

2.3.2.

Attālums starp to cilindru centriem (mm): …

2.4.

Degkameras tips/konstrukcija

2.4.1.

Atvērta kamera/dalīta kamera/cits (norādīt)

2.4.2.

Vārstu un atveru konfigurācija: …

2.4.3.

Vārstu skaits uz cilindru: …

▼M1

2.5.

Katra cilindra darba tilpuma diapazons (cm3): …

▼B

2.6.

Galvenā dzeses vide: gaiss/ūdens/eļļa

2.7.

Gaisa padeves metode: atmosfēriska/ar turbopūti/turbopūte ar pūtes gaisa dzesētāju

2.8.

Degviela

2.8.1.

Degvielas veids: dīzeļdegviela (autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas gāzeļļa)/kompresijaizdedzes motoriem paredzēts etanols (ED95)/benzīns (E10)/etanols (E85)/(dabasgāze/biometāns)/sašķidrinātā naftas gāze (LPG)

2.8.1.1.

Apakšdegvielas veids (tikai dabasgāze/biometāns): universāla degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze) un degviela ar zemu siltumietilpību (L-gāze)/ierobežota diapazona degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze)/ierobežota diapazona degviela – degviela ar zemu siltumietilpību (L-gāze)/konkrēta degviela (LNG);

2.8.2.

Degvielas padeve: tikai šķidrā degviela/tikai gāzveida degviela/divu degvielu tips 1A/divu degvielu tips 1B/divu degvielu tips 2A/divu degvielu tips 2B/divu degvielu tips 3B

▼M1

2.8.3.

Saraksts ar papildu degvielām, degvielu maisījumiem vai emulsijām, kas piemērotas izmantošanai motorā, ko ražotājs deklarējis saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1.2.3. punktu (norādīt atsauci uz atzītu standartu vai specifikāciju): …

▼B

2.8.4.

Smērvielas pievienošana degvielai: Jā/Nē

2.8.4.1.

Specifikācija: …

2.8.4.2.

Degvielas un eļļas attiecība: …

2.8.5.

Degvielas padeves tips: sūknis, (augstspiediena) līnija un iesmidzinātājs/rindas sūknis vai sadalītājsūknis/sūknis-sprausla/akumulējošā degvielas sistēma/karburators/atveres iesmidzinātājs/tiešais iesmidzinātājs/samaisīšanas ierīce/cits (norādīt): …

2.9.

Motora vadības sistēmas: mehāniska/elektroniska vadības stratēģija (2)

2.10.

Dažādas ierīces: Jā/Nē

(ja jā, ietveriet shematisku diagrammu, kas parāda ierīču atrašanās vietu un secību)

2.10.1.

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.10.1. iedaļu un ietvert shematisku diagrammu, kas parāda ierīču atrašanās vietu un secību)

2.10.2.

Ūdens iesmidzināšana: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.10.2. iedaļu un ietvert shematisku diagrammu, kas parāda ierīču atrašanās vietu un secību)

2.10.3.

Gaisa papildu padeve: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.10.3. iedaļu un ietvert shematisku diagrammu, kas parāda ierīču atrašanās vietu un secību)

▼M1

2.10.4.

Citas: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.10.4. iedaļu un ietvert shematisku diagrammu, kas parāda ierīču atrašanās vietu un izkārtojumu)

▼B

2.11.

Izplūdes pēcapstrādes sistēma: Jā/Nē

(ja jā, ietvert shematisku diagrammu, kas parāda ierīču atrašanās vietu un secību)

2.11.1.

Oksidēšanas katalizators: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.2. iedaļu)

2.11.2.

DeNOx sistēma ar selektīvu NOx samazināšanu (pievienojot samazinošu reaģentu): Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.3. iedaļu)

2.11.3.

Citas DeNOx sistēmas: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.3. iedaļu)

2.11.4.

Trīskomponentu katalizators, kas apvieno oksidēšanu un NOx samazināšanu: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.3. iedaļu)

2.11.5.

Cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma ar pasīvo reģenerāciju: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.4. iedaļu)

2.11.5.1.

Slēgta/neslēgta

2.11.6.

Cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma ar aktīvo reģenerāciju: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.4. iedaļu)

2.11.6.1.

Slēgta/neslēgta

2.11.7.

Citas cietdaļiņu pēcapstrādes sistēmas: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.4. iedaļu)

2.11.8.

Citas pēcapstrādes ierīces (norādīt): …

(ja jā, aizpildīt 3.11.5. iedaļu)

▼M1

2.11.9.

Citas ierīces vai īpašības, kas būtiski ietekmē emisijas: Jā/Nē

(ja jā, aizpildīt 3.11.7. iedaļu)

▼B

C daļa

3.   MOTORA(-U) TIPA(-U) GALVENIE PARAMETRIVienības numurs

Vienības apraksts

Tests

Uzstādīšana

Homologācija

Cilmes motors/motora tips

Motoru saimes motoru tipi (attiecīgā gadījumā)

Paskaidrojumi (netiek ietverti dokumentā)

2. tips

3. tips

... tips

n tips

3.1

Motora identifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Motora tipa apzīmējums

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Motora tipa apzīmējums ir redzams motora marķējumā: jā/nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

Obligātā marķējuma atrašanās vieta:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

Obligātā marķējuma piestiprināšanas metode:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.5.

Motora identifikācijas numura atrašanās vietas rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

Darbības parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Deklarētais nominālais apgriezienu skaits (apgr./min):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļmotoram, degvielas plūsma (g/h) citiem motoriem pie nominālās lietderīgās jaudas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

Deklarētā nominālā lietderīgā jauda (kW):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Apgriezieni pie maksimālās jaudas (apgr./min):

 

 

X

 

 

 

 

 

Ja atšķiras no nominālajiem apgriezieniem

3.2.2.1.

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļmotoram, degvielas plūsma (g/h) citiem motoriem pie maksimālās lietderīgās jaudas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Maksimālā lietderīgā jauda (kW):

X

 

X

 

 

 

 

 

Ja atšķiras no nominālās jaudas

3.2.3.

Apgriezieni pie deklarētā maksimālā griezes momenta (apgr./min):

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.2.3.1.

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļmotoram, degvielas plūsma (g/h) citiem motoriem pie maksimālā griezes momenta apgriezieniem:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

Deklarētais maksimālais griezes moments (Nm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.2.4.

Deklarētie 100 % testa apgriezieni:

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.2.5.

Deklarētie testa starpapgriezieni:

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.2.6.

Brīvgaitas apgriezieni (apgr./min)

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.2.7.

Maksimālie apgriezieni bez slodzes (apgr./min):

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.2.8.

Deklarētais minimālais griezes moments (Nm)

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.3.

Piestrādes procedūra

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc ražotāja izvēles

3.3.1.

Piestrādes laiks:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Piestrādes cikls:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Motora testēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Vajadzīga īpaša ierīce: Jā/Nē

X

 

 

 

 

 

 

 

Tikai NRSh

3.4.1.1.

Apraksts, tostarp fotoattēli un/vai rasējumi, par sistēmu, kas paredzēta motora uzmontēšanai izmēģinājumu stendā, ietverot jaudas pārvades vārpstu sistēmu savienojumam ar dinamometru:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.

Ražotājs pieļauj izplūdes samaisīšanas kameru: Jā/Nē

X

 

 

 

 

 

 

 

Tikai NRSh

3.4.2.1.

Izplūdes samaisīšanas kameras apraksts, fotoattēls un/vai rasējums:

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.4.3.

Ražotāju izvēlētais NRSC: RMC/diskrētais režīms

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.

Papildu NRSC: E2/D2/C1

X

 

 

 

 

 

 

 

Tikai tad, ja A daļas 1.12.1. vai 1.12.2. punkta ierakstos norāda papildu ciklus

3.4.5.

Iepriekšējas sagatavošanas ciklu skaits pirms pārejas testa

X

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā, ne mazāk kā 1,0

▼M1

3.4.6.

Iepriekšēja sagatavošana RMC NRSC: Darbība pastāvīgā režīmā/RMC:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.4.6.1.

RMC gadījumā iepriekšējas sagatavošanas RMC skaits pirms RMC NRSC testa

X

 

 

 

 

 

 

 

vismaz 0,5

▼B

3.5.

Eļļošanas sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Smērvielas temperatūra

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.5.1.1.

Min. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2.

Maks. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Sadedzes cilindrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Cilindra diametrs (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Virzuļa gājiens (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Cilindru skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.6.4.

Motora kopējais darba tilpums (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Katra cilindra darba tilpums, izteikts % no cilmes motora:

 

 

X

 

 

 

 

 

Motoru saimes gadījumā

▼B

3.6.6.

Tilpuma kompresijas pakāpe:

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt pielaidi

3.6.7.

Sadedzes sistēmas apraksts:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.8.

Degkameras un virzuļa galvas rasējumi:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.9.

Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums (mm2):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.

Vārstu laikiestate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.10.1.

Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret maiņas punktiem vai līdzvērtīgi parametri:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.2.

Standarta un/vai iestatījumu diapazons:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.

Mainīgas vārsta laikiestates sistēma: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

Attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes

3.6.10.3.1.

Tips: nepārtrauktas darbības/(ieslēdzams/izslēdzams)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.2.

Izciļņa fāzes nobīdes leņķis:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.11.

Atveres konfigurācija

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai divtaktu (attiecīgā gadījumā)

3.6.11.1.

novietojums, izmērs un skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.

Dzeses sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizpildīt attiecīgo iedaļu

3.7.1.

Šķidrumdzese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1.

Šķidruma veids:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.

Cirkulācijas sūkņi: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.1.

tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.2.

Pārnesumskaitlis(-ļi):

 

 

X

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.7.1.3.

Minimālā dzesētāja temperatūra izejā (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4.

Maksimālā dzesētāja temperatūra izejā (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.

Gaisa dzesēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.

ventilators: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.1.

tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2.

Pārnesumskaitlis(-ļi): …

 

 

X

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.7.2.2.

Maksimālā temperatūra atskaites punktā (grādi °C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.1.

Atskaites punkta atrašanās vieta

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.

Aspirācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora 100 % apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes (kPa)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Ar tīra gaisa attīrītāju:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Ar netīra gaisa attīrītāju:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.3.

Atrašanās vieta (mērījumam):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Turbopūte(-es): Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Sistēmas apraksts un shematiska diagramma (piemēram, maksimālais turbopūtes spiediens, spiediena samazināšanas vārsts, VGT, dubultā turbopūte utt.):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.8.3.

Pūtes gaisa dzesētājs: Jā/Nē

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Tips: gaiss–gaiss/gaiss–ūdens/cits (norādīt)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.8.3.2.

Maksimālā temperatūra pūtes gaisa dzesētāja izejā pie 100 % apgriezienu skaita un 100 % slodzes (grādi °C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

►M1  3.8.3.3. ◄

Maksimālais pieļaujamais spiediena kritums pūtes gaisa dzesētājā pie motora 100 % apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Ieplūdes droseļvārsts: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.

Ierīce kartera gāzu pārstrādei: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.1.

Ja ir, apraksts un rasējumi:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.2.

Ja nē, atbilstība Deleģētās regulas (ES) 2017/654 VI pielikuma 6.10. punktam: Jā/Nē

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6.

Ieplūdes ceļš

 

 

 

 

 

 

 

 

Divtaktu, tikai NRS un NRSh

3.8.6.1.

Ieplūdes ceļa apraksts (ar rasējumiem, fotoattēliem un/vai detaļu numuriem):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.7.

Gaisa filtrs

 

 

X

 

 

 

 

 

Divtaktu, tikai NRS un NRSh

3.8.7.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.8.

Ieplūdes gaisa trokšņa slāpētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

Divtaktu, tikai NRS un NRSh

3.8.1.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.9.

Izplūdes sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.

Izplūdes sistēmas apraksts (ar rasējumiem, fotoattēliem un/vai detaļu numuriem pēc vajadzības):

 

 

X

 

 

 

 

 

Divtaktu, tikai NRS un NRSh

3.9.2.

Maksimālā izplūdes temperatūra (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.

Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora 100 % apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.1.

Mērījuma atrašanās vieta:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.

Izplūdes pretspiediens pie ražotāja noteiktā slodzes līmeņa mainīga ierobežojuma pēcapstrādei testa sākumā (kPa):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.1.

Atrašanās vieta un apgriezienu/slodzes apstākļi:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5.

Izplūdes droseļvārsts: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dažādas ierīces: Jā/Nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.1.1.

Raksturlielumi: dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens/cits (norādīt):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.10.2.

Ūdens iesmidzināšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2.1.

Darbības princips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.3.

Gaisa iesmidzināšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1.

Darbības princips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

Cita(-as):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.

Izplūdes pēcapstrādes sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.

Atrašanās vieta

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.1.

Atrašanās vieta(-as) un maksimālais(-ie)/minimālais(-ie) attālums(-i) no motora līdz pirmajai pēcapstrādes ierīcei:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.

Maksimālais temperatūras kritums no izplūdes vai turbīnas izvada līdz pirmajai pēcapstrādes ierīcei (grādi °C), ja to norāda:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Testa apstākļi mērījuma veikšanai:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.

Minimālā temperatūra pie ieplūdes līdz pirmajai pēcapstrādes ierīcei (grādi °C), ja to norāda:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.1.

Testa apstākļi mērījuma veikšanai:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.2.

Oksidēšanas katalizators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.1.

Katalītisko neitralizatoru un elementu skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.2.

Katalizatora(-u) izmēri un tilpums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.3.

Cēlmetālu kopējais saturs:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4.

Katra savienojuma relatīvā koncentrācija:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.5.

Substrāts (struktūra un materiāls):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.6.

Šūnu blīvums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.7.

Katalizatora(-u) korpusa tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.

Katalītiskā izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma, kas paredzēta NOx, vai trīskomponentu katalītiskais neitralizators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.2.

Katalītisko neitralizatoru un elementu skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.3.

Katalītiskās darbības veids:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.4.

Katalizatora(-u) izmēri un tilpums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.5.

Cēlmetālu kopējais saturs:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.6.

Katra savienojuma relatīvā koncentrācija:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.7.

Substrāts (struktūra un materiāls):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.8.

Šūnu blīvums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.9.

Katalizatora(-u) korpusa tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.10.

Reģenerācijas metode:

X

 

X

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.11.3.10.1.

Neregulārā reģenerācija: Jā/Nē:

X

 

 

 

 

 

 

 

Ja jā, aizpildīt 3.11.6. iedaļu

3.11.3.11.

Normālās darba temperatūras diapazons (grādi °C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.

Patērējamais reaģents: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.2.

Reaģentā esošās aktīvās vielas zemākā koncentrācija, kas neliek aktivizēties brīdinājuma sistēmai (CDmin) (tilpuma %):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.3.

Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.4.

Starptautiskais standarts:

 

X

X

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.11.3.13.

NOx devējs(-i): Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.2.

Atrašanās vieta(-as)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.

Skābekļa devējs(-i): Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.2.

Atrašanās vieta(-as)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.

Cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.1.

Filtrēšanas veids: slēgta/neslēgta/cita (norādīt)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.2.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.3.

Cietdaļiņu pēcapstrādes sistēmas izmēri un tilpums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.4.

Atrašanās vieta(-as) un maksimālais(-ie) un minimālais(-ie) attālums(-i) no motora:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.

Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.1.

Neregulārā reģenerācija: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

Ja jā, aizpildīt 3.11.6. iedaļu

3.11.4.5.2.

Minimālā izplūdes gāzu temperatūra, lai sāktu reģenerācijas procedūru (grādi °C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.

Katalītiskais pārklājums: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.1.

Katalītiskās darbības veids:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.7.

Degvielā esošs katalizators (FBC): Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.8.

Normālās darba temperatūras diapazons (grādi °C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.9.

Normālā darba spiediena diapazons (kPa)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.10.

Kvēpu/pelnu uzkrāšanās tilpums [g]:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.

Skābekļa devējs(-i): Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.2.

Atrašanās vieta(-as)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.5.

Citas pēcapstrādes ierīces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5.1.

Apraksts un darbība:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.6.

Neregulārā reģenerācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.1.

Ciklu skaits ar reģenerāciju

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.2.

Ciklu skaits bez reģenerācijas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.7.

Cita ierīce(-es) vai īpašība(-as)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.12.

Degvielas padeve ar šķidro degvielu darbināmiem kompresijaizdedzes motoriem vai – attiecīgā gadījumā – divu degvielu motoriem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.

Padeves sūknis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.1.

Spiediens (kPa) vai raksturlīkne:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.

Iesmidzināšanas sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.

Sūknis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.2.

Nominālie sūkņa apgriezieni (apgr./min):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3.

mm3 vienā taktī vai ciklā pie pilnīgas iesmidzināšanas un pie sūkņa nominālajiem apgriezieniem:

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt pielaidi

3.12.2.1.4.

Maksimālā griezes momenta sūkņa apgriezieni (apgr./min):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.5.

mm3 vienā taktī vai ciklā pie pilnīgas iesmidzināšanas un pie maksimālā griezes momenta sūkņa apgriezieniem

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt pielaidi

3.12.2.1.6.

Raksturlīkne:

 

 

X

 

 

 

 

 

Kā alternatīva ierakstiem 3.12.2.1.1.–3.12.2.1.5. punktā

3.12.2.1.7.

Izmantotā metode: motorā/sūkņa stendā

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.

Iesmidzināšanas laikiestate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.1.

Iesmidzināšanas laikiestates līkne:

 

 

X

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā norādīt pielaidi

3.12.2.2.2.

Statiska laikiestate:

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt pielaidi

3.12.2.3.

Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.1.

Garums(-i) (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.2.

Iekšējais diametrs (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.

Kopējā degvielas maģistrāle: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.1.

Tips:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.

Iesmidzinātājs(-i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2.

Atvēršanās spiediens (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt pielaidi

3.12.4.

ECU: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.2.

Programmatūras kalibrēšanas numurs(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.3.

Saziņas standarts(-i), lai piekļūtu datu plūsmas informācijai: ISO 27145 ar ISO 15765-4 (bāzēts uz CAN)/ISO 27145 ar ISO 13400 (bāzēts uz TCP/IP)/SAE J1939-73

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.

Regulators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.5.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.2.

Apgriezieni, kurus sasniedzot, iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze:

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt diapazonu, ja tāds tiek piemērots

3.12.5.3.

Maksimālie apgriezieni bez slodzes:

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt diapazonu, ja tāds tiek piemērots

3.12.5.4.

Brīvgaitas apgriezieni:

 

 

X

 

 

 

 

 

Norādīt diapazonu, ja tāds tiek piemērots

3.12.6.

Aukstās palaides sistēma: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.2.

Apraksts

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.7.

Degvielas temperatūra iesmidzināšanas sūkņa ieejā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.1.

Min. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.2.

Maks. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.

Degvielas padeve ar šķidro degvielu darbināmiem dzirksteļaizdedzes motoriem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.

Karburators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.

Iesmidzināšana ieplūdes kanālos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.

vienpunkta/daudzpunktu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.2.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.3.

Tiešā iesmidzināšana:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.3.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.4.

Degvielas temperatūra ražotāja norādītajā vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.1.

Atrašanās vieta:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.2.

Min. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.3.

Maks. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.

Degvielas padeve ar gāzveida degvielu darbināmiem motoriem vai – attiecīgā gadījumā – divu degvielu motoriem (tādu sistēmu gadījumā, kam ir cita veida izkārtojums, sniedziet līdzvērtīgu informāciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.1.

Degviela: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/LNG/konkrētas degvielas LNG

X

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.14.2.

Spiediena regulators(-i)/iztvaicētājs(-i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.14.2.1.

Tips(-i)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.2.

Spiediena samazināšanas posmu skaits

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.3.

Minimālais un maksimālais spiediens pēdējā posmā: (kPa)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.4.

Galveno regulēšanas punktu skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.5.

Brīvgaitas regulēšanas punktu skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.

Degvielas padeves sistēma: samaisīšanas ierīce/gāzes iesmidzināšana/šķidruma iesmidzināšana/tiešā iesmidzināšana

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.

Maisījuma koncentrācijas regulēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.1.

Sistēmas apraksts un/vai shēma, un rasējumi:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.

Samaisīšanas ierīce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.4.1.

Skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.2.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.3.

Atrašanās vieta:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.4.

Regulēšanas iespējas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.

Iesmidzināšana ieplūdes kolektorā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.1.

Iesmidzināšana: vienpunkta/daudzpunktu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.2.

Iesmidzināšana: nepārtraukta/vienlaicīgi laikiestatīta/secīgi laikiestatīta

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.

Iesmidzināšanas iekārta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.2.

Regulēšanas iespējas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.4.

Padeves sūknis

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.14.5.4.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.

Iesmidzinātājs(-i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.

Tiešā iesmidzināšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.

Iesmidzināšanas sūknis/spiediena regulators

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.2.

Iesmidzināšanas laikiestate (norādīt):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.

Iesmidzinātājs(-i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.2.

Atvēršanās spiediens vai raksturlīkne:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.

Elektroniskais vadības bloks (ECU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.7.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.2.

Regulēšanas iespējas:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.3.

Programmatūras kalibrēšanas numurs(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.

Motoru apstiprinājumi attiecībā uz vairākiem degvielas sastāviem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.8.1.

Pašregulācijas iespēja: Jā/Nē

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.2.

Kalibrēšana īpašam gāzu sastāvam: NG-H/NG-L/NG-HL/LNG/konkrētas degvielas LNG

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.3.

Pielāgošana konkrētam gāzu sastāvam: NG-HT/NG-LT/NG-HLT

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.9.

Degvielas temperatūras spiediena regulatora pēdējā posmā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.1.

Min. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.2.

Maks. (grādi °C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.

Aizdedzes sistēma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.

Aizdedzes spole(-es)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.1.2.

Skaits:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.

Aizdedzes svece(-es)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.2.

Atstarpes iestatījums:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.

Magneto:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.1.

Tips(-i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.

Aizdedzes laikiestates kontrole: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.1.

Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.2.

Apsteidzes līkne vai iestatīšanas punkts:

 

 

X

 

 

 

 

 

Attiecīgā gadījumā

3.15.4.3.

Elektroniskā vadība: Jā/Nē

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojumi par 3. papildinājumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda informācijas dokumentā)

(1) Kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 II pielikumā.

(2) Skatīt IX pielikuma 2.4.13. iedaļu (motoru saimes definīcija).
II PIELIKUMS

Atbilstības apliecinājumu paraugi

1.    Vispārīgas prasības

1.1.

Atbilstības apliecinājumam ir divas iedaļas:

a) 1. iedaļā ir aprakstītas konkrētās īpašības, kas attiecas uz motoru saskaņā ar 1. papildinājumā norādīto paraugu;

b) 2. iedaļā ir aprakstīti ierobežojumi, kas attiecas uz motoru saskaņā ar 2. papildinājuma 1. tabulā norādīto informāciju.

1.2.

Ja atbilstības apliecinājumu sagatavo papīra formātā, tas nedrīkst būt lielāks par A4 papīra formātu (210 × 297 mm).

1.3.

Visu informāciju atbilstības apliecinājumā sniedz ar ISO 8859 sērijas (Informācijas tehnoloģijas. 8 bitu vienbaita koda grafisko zīmju komplekti) alfabēta burtiem (bulgāru valodā izdotiem atbilstības apliecinājumiem ar kirilicas burtiem, grieķu valodā izdotiem atbilstības sertifikātiem ar grieķu alfabēta burtiem) un arābu cipariem.

2.    Elementi atbilstības apliecinājumu aizsargāšanai

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 31. panta 5. punktu atbilstības apliecinājumu sagatavo tā, lai novērstu jebkādu viltošanu un lai drošo elektronisko datni būtu iespējams pārbaudīt.

2.1.   Elementi viltošanas novēršanai papīra formātā

Atbilstības apliecinājumam izmantoto papīru aizsargā ar ūdenszīmi ražotāja reģistrētās preču zīmes formā un ar krāsainu grafiku.

2.1.1.

Alternatīvi 2.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstības apliecinājuma papīru var neaizsargāt ar ūdenszīmi ražotāja reģistrētās preču zīmes. Tādā gadījumā krāsaino grafiku papildina vismaz ar vienu papildu drošības drukas iezīmi (piemēram, ultravioleta fluorescējoša tinte, tintes, kas maina krāsu atkarībā no redzes leņķa, tintes, kas maina krāsu atkarībā no temperatūras, mikrodruka, gijošas druka, īrisspiedums, lāzergravējums, īpašas hologrammas, mainīgi lāzerattēli, optiski mainīgi attēli, fiziski iespiests vai iegravēts ražotāja logotips utt.)

2.1.2.

Ražotāji atbilstības apliecinājumam var pievienot drošības drukas elementus papildus tiem, kas noteikti 2.1. un 2.1.1. punktā.

2.1.3.

Ja atbilstības apliecinājums sastāv no vairāk nekā vienas lapas, uz katras lapas norāda:

a) atbilstības apliecinājuma nosaukumu;

b) motora identifikācijas numuru, kā noteikts 1. iedaļas 3.16. punktā;

c) numuru “x no y” formātā, kur “x” ir lapas secīgais numurs un “y” ir atbilstības apliecinājuma lapu kopējais skaits.

2.2.   Elementi, kas ļauj pārbaudīt drošo elektronisko datni

Elektronisko datni sagatavo tādā formātā, lai būtu viegli identificēt visas izmaiņas, kas ieviestas pēc parakstīšanas, un lai to varētu integrēt citā dokumentā. Turklāt to paraksta ar “uzlabotu elektronisko parakstu” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 910/2014 ( 10 ), ietverot paraksta pārbaudes datus.
1. papildinājums

Atbilstības apliecinājuma paraugs

ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS, KO PIEVIENO KATRAM MOTORAM, UZ KURU ATTIECAS IZŅĒMUMS VAI PĀREJAS NOTEIKUMS (REGULAS (ES) 2016/1628 31. PANTA 1. PUNKTA a) apakšpunkts)

1. iedaļa

ES ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS

Apakšā parakstījusies persona: [… (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

ar šo apliecina, ka šis motors:

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

1.2. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3. Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

1.5. Montāžas/ražošanas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.6. Motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT (1):

1.7. Motora tipa/motoru saimes kategorija un apakškategorija (1) (2): …

3.1.2. Obligātā marķējuma apzīmējums: motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT (1):

3.1.3. Obligātā(-o) marķējuma(-u) atrašanās vieta: …

3.1.4. Obligātā(-o) marķējuma(-u) piestiprināšanas metode: …

3.16. Motora identifikācijas numurs: …

pilnībā atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) 2016/1628 attiecībā uz 31. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta minēto izņēmumu vai pārejas noteikumu, kā norādīts šā atbilstības apliecinājuma 2. iedaļā.

(vieta) (datums) …

Paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 910/2014, tostarp pārbaudes dati): …

N.B.

Ja šo paraugu izmanto motora tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunām tehnoloģijām vai jauniem konceptiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. panta 4. punktu, apliecinājuma nosaukums ir “PAGAIDU ES ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS, DERĪGS TIKAI … TERITORIJĀ (3)”.

2. iedaļa

1. Izņēmums/pāreja (1) (4): …

2. Papildu informācija (5): …

▼M1

3. Izņēmuma kods (EM)/pārejas kods (TR) (6): …

▼B

4. Komentāri (7): …

Paskaidrojumi par 1. papildinājumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda atbilstības apliecinājumā)

(1) Izsvītrot neizmantotās opcijas vai parādīt tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).

(2) Norādīt kategorijai un apakškategorijai piemērojamo opciju saskaņā ar ierakstu informācijas dokumenta 1.7. punktā, kā noteikts I ielikuma 3. papildinājuma A daļā.

(3) Norādīt dalībvalsti.

(4) Norādīt piemērojamo tekstu no 2. papildinājuma 1. tabulas 2. slejas.

(5) Norādīt piemērojamo papildu informāciju no 2. papildinājuma 1. tabulas 3. slejas.

(6) Norādīt piemērojamo kodu no 2. papildinājuma 1. tabulas 4. slejas, kā parādīts obligātā marķējuma papildmarķējumā.

(7) Ražotāja papildu piezīmes, lai precizētu motoram piemērojamos lietošanas ierobežojumus.
2. papildinājums1. tabula

Regulas (ES) 2016/1628 pants

(1. sleja)

Atbilstības apliecinājuma 2. iedaļā norādāmā informācija

Obligātajā marķējumā norādāmā papildinformācija saskaņā ar III pielikuma 1. papildinājuma 1. tabulu

Teksts, kas vajadzīgs 1. punkta ierakstā

(2. sleja)

Papildu informācija, kas vajadzīga 2. punkta ierakstā

(3. sleja)

►M1  Izņēmuma kods (EM) vai pārejas kods (TR)

(4. sleja) ◄

Papildinformācijas teksts

(5. sleja)

34. panta 1. punkts

Nepiemēro

EM-EXP

►M1  MOTORS NETIEK IZMANTOTS ES AUTOCEĻIEM NEPAREDZĒTĀ MOBILAJĀ TEHNIKĀ ◄

34. panta 2. punkts

Motors, ko izmanto tikai bruņotajos spēkos saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 2. punktu.

Šo motoru laiž tirgū uzstādīšanai autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, kas paredzēta tikai un vienīgi izmantošanai bruņotajos spēkos.

Ugunsdrošības dienestus, civilās aizsardzības dienestus, par sabiedriskās kārtības uzturēšanu atbildīgos dienestus un ārkārtas medicīniskās palīdzības dienestus neuzskata par bruņoto spēku daļu.

 

EM-AFE

BRUŅOTO SPĒKU MOTORS

34. panta 4. punkts

Motors pārbaudēm uz vietas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 4. punktu.

Šo motoru laiž tirgū un sāk ekspluatēt tikai pārbaužu uz vietas programmas ietvaros.

Pienākot norādītajam datumam, motors būs vai nu izņemts no lietošanas Eiropas Savienībā, vai būs nodrošināta tā atbilstība Regulā (ES) 2016/1628 noteiktajām prasībām.

Izņēmuma beigu datums: dd/mm/gggg

Tās apstiprinātājas iestādes nosaukums un adrese, kas ir saņēmusi informāciju par pārbaužu programmu

EM-FTE

PĀRBAUŽU UZ VIETAS MOTORS

34. panta 5. punkts

Īpašiem nolūkiem paredzēts motors (SPE), ko izmanto sprādzienbīstamā vidē saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 5. punktu.

Šo motoru laiž tirgū uzstādīšanai autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, ko izmanto sprādzienbīstamā vidē, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES (1) 2. panta 5. punktā.

Atbilstīgi Regulai (ES) 2016/1628 izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

EM-ATX

ATEX MOTORS

34. panta 6. punkts

SPE, kas paredzēts valstu glābšanas dienestu izmantoto glābšanas laivu nolaišanai ūdenī un izcelšanai no tā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 6. punktu.

Šo motoru laiž tirgū uzstādīšanai autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, kuru izmanto tikai un vienīgi valstu glābšanas dienestu izmantoto glābšanas laivu nolaišanai ūdenī no krasta un izcelšanai no ūdens.

Atbilstīgi Regulai (ES) 2016/1628 izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

EM-LLV

MOTORS GLĀBŠANAS LAIVU NOLAIŠANAI ŪDENĪ

34. panta 7. punkta pirmā daļa

Aizstājējmotors RLL vai RLR kategorijai, ko laiž Savienības tirgū 2011. gada 31. decembrī vai pirms tam saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 7. punkta pirmo daļu.

Šo motoru laiž tirgū, tikai lai aizstātu lokomotīves vai automotrises motoru, kas laists tirgū pirms 2011. gada 31. decembra, ja aizstāšanu atļauj dalībvalsts apstiprinātāja iestāde, jo atzīst, ka tāda motora uzstādīšana, kas atbilst piemērojamām emisiju robežvērtībām, kuras noteiktas Regulas (ES) 2016/1628 II pielikuma II-7. un II-8. tabulā, būtu saistīta ar būtiskiem tehniskiem sarežģījumiem.

Šis aizstājējmotors atbilst emisiju robežvērtībām, kurām tam būtu bijis jāatbilst, lai motoru laistu Savienības tirgū 2011. gada 31. decembrī, vai atbilst stingrākām emisiju robežvērtībām.

Apstiprinātāja iestāde, kas atļāva aizstāšanu

Aizstāšanas projekta apstiprinājuma atsauces numurs

Atbilstīgi Direktīvai 97/68/EK izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

EM-REA

DZELZCEĻA AIZSTĀJĒJMOTORS A

34. panta 7. punkta otrā daļa

Aizstājējmotors RLL vai RLR kategorijai, ko laiž Savienības tirgū pēc 2011. gada 31. decembra saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 7. punkta otro daļu.

Šo motoru laiž tirgū, tikai lai aizstātu lokomotīves vai automotrises motoru, kas laists tirgū pēc 2011. gada 31. decembra, ja šo aizstāšanu atļauj dalībvalsts apstiprinātāja iestāde un ja aizstājējmotors atbilst emisiju robežvērtībām, kurām aizstājamam motoram bija jāatbilst pie sākotnējās laišanas Savienības tirgū.

Atbilstīgi Direktīvai 97/68/EK izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

EM-REB

DZELZCEĻA AIZSTĀJĒJMOTORS B

34. panta 8. punkts

RLL vai RLR motors kā daļa no projekta, kas 2016. gada 6. oktobrī ir izstrādes beigu posmā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK (2), saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 8. punktu.

Šo motoru laiž tirgū kā daļu no projekta, kas ir izstrādes beigu posmā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK, tikai tad, ja to ir atļāvusi dalībvalsts apstiprinātāja iestāde, ņemot vērā nesamērīgās izmaksas, kuras radītu tādu motoru izmantošana, kas atbilst Regulas (ES) 2016/1628 II pielikuma II-7. vai II-8. tabulā noteiktajām emisiju robežvērtībām.

Dalībvalsts, kas atļāva projektu

Atļautā projekta atsauces numurs

Atbilstīgi Direktīvai 97/68/EK izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

EM-PRR

DZELZCEĻA PROJEKTA MOTORS

35. panta 4. punkts

Motors, kas ietver jaunas tehnoloģijas vai jaunas koncepcijas un kas šo jauno tehnoloģiju vai jauno koncepciju rezultātā neatbilst vienai vai vairākām Regulas (ES) 2016/1628 prasībām.

Šo motoru laiž tirgū tikai kā motoru, kas ietver jaunas tehnoloģijas vai jaunas koncepcijas, ja tam ir pagaidu tipa apstiprinājuma sertifikāts, kuru piešķīrusi dalībvalsts apstiprinātāja iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. panta 4. punktu.

Pagaidu tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

Datums, kurā beidzas pagaidu ES tipa apstiprinājums

Ierobežojumi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. panta 3. punktu

EM-NTE

JAUNU TEHNOLOĢIJU MOTORS

58. panta 9. punkts

RLL kategorijas motori, kuru maksimālā lietderīgā jauda ir lielāka nekā 2000 kW un kurus paredzēts uzstādīt lokomotīvēm, ko ekspluatē tikai tehniski izolētā 1520 mm dzelzceļa tīklā, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 58. panta 9. punktu.

Šo motoru laiž tirgū tikai ekspluatēšanai tehniski izolētā 1520 mm dzelzceļa tīklā, ja to ir atļāvusi dalībvalsts apstiprinātāja iestāde.

Šis motors atbilst vismaz tām emisiju robežvērtībām, kurām motoriem bija jāatbilst, lai tos laistu tirgū 2011. gada 31. decembrī.

Atbilstīgi Direktīvai 97/68/EK izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

TR-RWG

PLATSLIEŽU DZELZCEĻA MOTORS

58. panta 10. punkts

NRS kategorijas aizstājējmotors, kura standarta jauda nav mazāka par 19 kW vai kurš pieder pie kategorijas, kas ir līdzvērtīga NRG, ja aizstājējmotors un oriģinālais motors pieder pie tādas motoru kategorijas vai tiem ir tāds jaudas diapazons, uz kuru 2016. gada 31. decembrī neattiecās tipa apstiprinājums Savienības līmenī, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 58. panta 10. punktu.

Šo motoru laiž tirgū, tikai lai aizstātu NRS kategorijas motoru, kura standarta jauda nav mazāka par 19 kW, vai NRG kategorijas motoru, kam nav tipa apstiprinājuma saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK.

 

TR-RES

AIZSTĀJĒJMOTORS

58. panta 11. punkts

NRE kategorijas aizstājējmotors, kura standarta jauda nav mazāka par 19 kW un nav lielāka par 560 kW vai kurš pieder pie kategorijas, kas ir līdzvērtīga NRE un ar standarta jaudu ne lielāku par 560 kW, ja aizstājējmotors un oriģinālais motors pieder pie tādas motoru kategorijas vai tiem ir tāds jaudas diapazons, uz kuru 2016. gada 31. decembrī neattiecās tipa apstiprinājums Savienības līmenī, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 58. panta 11. punktu.

Šo motoru laiž tirgū, tikai lai aizstātu NRE kategorijas motoru, kura standarta jauda nav mazāka par 19 kW un nav lielāka par 560 kW, vai

lai aizstātu NRE kategorijas motoru ar standarta jaudu ne lielāku par 560 kW, ja tam nav tipa apstiprinājuma saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK.

Šis motors (*1) atbilst emisiju posmam, kas beidzās ne vairāk kā 20 gadus pirms minēto motoru laišanas tirgū un kura emisiju robežvērtības ir vismaz tikpat stingras kā tās, kurām aizstājamajam motoram bija jāatbilst, kad tas sākotnēji tika laists tirgū.

Attiecīgā gadījumā – Atbilstīgi Direktīvai 97/68/EK izdota tipa apstiprinājuma numurs un izdošanas datums

TR-REE

AIZSTĀJĒJMOTORS

(*1)   Piemērojams tikai NRE kategorijas aizstājējmotoriem, kuru standarta jauda nav mazāka par 19 kW un nav lielāka par 560 kW.

(1)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (OV L 96, 29.3.2014., 309. lpp.).

(2)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.).
III PIELIKUMS

Motoru marķēšanas paraugi

1.    Vispārīgas prasības

1.1.

Visu obligātajos un pagaidu marķējumos ietverto tekstu sagatavo ar ISO 8859 sērijas (Informācijas tehnoloģijas. 8 bitu vienbaita koda grafisko zīmju komplekti) alfabēta burtiem (bulgāru valodā ar kirilicas burtiem, grieķu valodā ar grieķu alfabēta burtiem) un arābu cipariem.

1.2.

Pirms motors pamet ražošanas līniju, ražotājs uz katra motora piestiprina A iedaļā noteikto obligāto marķējumu.

1.2.1.

Neatkarīgi no 1.2. punkta ražotājs izmaina motora obligāto marķējumu pēc tam, kad tas ir pametis ražošanas līniju, ja pirms motora laišanas tirgū ir izmainījusies obligātā pamatinformācija un – attiecīgā gadījumā – papildinformācija, kas vajadzīga šim motoram.

A iedaļa. Obligātais marķējums

1.    Obligātā pamatinformācija un papildinformācija

Obligātā marķējuma informāciju ietver vismaz 1. papildinājuma 1. tabulā noteikto informāciju. Rakstzīme “X” nozīmē obligāto pamatinformāciju un – attiecīgā gadījumā – papildinformāciju, kas vajadzīga motoru marķēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 32. pantu.

2.    Obligātā marķējuma atrašanās vieta

2.1.

Obligāto marķējumu novieto tā, lai tas būtu viegli saredzams pēc tam, kad motors ir nokomplektēts ar visām motora darbībai nepieciešamajām papildiekārtām.

2.2.

Obligātā marķējuma atrašanās vietu norāda I pielikumā noteiktajā informācijas dokumentā.

2.3.

Ja tas ir vajadzīgs saistībā ar Regulas (ES) 2016/1628 8. panta 6. punktu, oriģinālā aprīkojuma ražotājam (OEM) nosūta obligātā marķējuma dublikātu piestiprināšanai uz motora vai autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas viegli saredzamā un pieejamā vietā, kad motoru uzstāda autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā.

3.    Obligātā marķējuma piestiprināšanas metode

3.1.

Marķējumu piestiprina tādai motora daļai, kas nepieciešama motora normālai darbībai un parasti nav jānomaina visu motora ekspluatācijas laiku.

3.2.

To piestiprina tā, lai tā saglabātos visā motora emisiju noturības periodā un būtu skaidri salasāma un neizdzēšama.

3.3.

Ja izmanto etiķetes vai plāksnes, tās piestiprina tā, lai tās nevarētu noņemt, tās neiznīcinot vai nesabojājot.

B iedaļa. Pagaidu marķējumi

1.    Obligātā pamatinformācija

Regulas (ES) 2016/1628 33. panta 1. un 2. punktā noteikto pagaidu marķējumu piestiprina pirms motora laišanas tirgū, un tajā ir vismaz šāda informācija:

1.1.

motoriem, ko piegādā atsevišķi no to izplūdes pēcapstrādes sistēmas – frāze “Atsevišķa nosūtīšana, 34. panta 3. punkts*2016/1628”;

1.2.

motoriem, kas vēl neatbilst apstiprinātajam tipam un kas tiek piegādāts minētā motora ražotājam:

a) ražotāja nosaukums vai preču zīme;

b) neatbilstīgā motora detaļas identifikācijas numurs; un

c) frāze “Neatbilst 33. panta 2.punktam*2016/1628”.

2.    Pagaidu marķējuma piestiprināšanas metode

Pagaidu marķējums ir piestiprināts pie motora ar noņemamu etiķeti vai noturīgu atsevišķu birku (piemēram, laminētu lapiņu, kas piestiprināta ar stiepli) līdz brīdim, kad tiek nodrošināta motora atbilstība apstiprinātajam tipam.
1. papildinājums1. tabula.

Obligātā pamatinformācija un – attiecīgā gadījumā – papildinformācija motoru obligātajā marķējumā

Obligātā pamatinformācija un – attiecīgā gadījumā – papildinformācija

V posma motori, kas saņēmuši ES tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628 (1)

V posma motori, kas saņēmuši pagaidu ES tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. pantu (1)

Motori, kam piemēro izņēmumu vai pārejas noteikumu, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/1628 32. panta 2. punktā

Regulas (ES) 2016/1628 34. panta punkts

Regulas (ES) 2016/1628 58. panta punkts

1

2

4

5

6

7

8

(1)

10

11 a)

11 b)

Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

Motora tipa apzīmējums vai – motoru saimes motora tipa gadījumā – vai nu FT, vai motoru saimes apzīmējums

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

Unikāls motora identifikācijas numurs, kas ir nepārprotami piešķirts konkrētajam motoram

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

ES tipa apstiprinājuma numurs, kā aprakstīts V pielikumā, vai ES tipa apstiprinājuma numura zīme, kā noteikts 2. papildinājumā

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Motora ražošanas datums (2)

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Mazais burts “e”, kam seko to dalībvalsti apzīmējošais numurs, kura saņēma informāciju par pārbaužu uz vietas programmu, kā noteikts V pielikuma 2.1. punktā

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Marķējumi saskaņā ar 2016. gada 5. oktobrī piemērojamiem tiesību aktiem

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

EK tipa apstiprinājuma numurs, kas izdots saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

►M1  Piemērojamā izņēmuma kods (EM) vai pārejas kods (TR) no II pielikuma 2. papildinājuma 1. tabulas 4. slejas ◄

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Piemērojamais papildinformācijas teksts no II pielikuma 2. papildinājuma 1. tabulas 5. slejas

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

(1)   Ieskaitot motorus, uz kuriem izņēmums attiecas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 3. punktu.

(2)   Alternatīvi attiecībā uz NRSh un NRS motoru kategorijām, izņemot NRS-v-2b un NRS-v-3 apakškategoriju, ja motors un autoceļiem neparedzētā mobilā tehnika ir pilnībā integrēti un tos nevar identificēt kā atsevišķas sastāvdaļas – norādīt autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas ražošanas datumu.

(3)   Alternatīvi norādīt EK tipa apstiprinājuma numuru līdzvērtīgam EK tipa apstiprinājumam, kā noteikts Direktīvas 97/68/EK XII pielikumā.
2. papildinājums

ES tipa apstiprinājuma numura zīme

1. Obligātajā marķējumā ES tipa apstiprinājuma numura vietā var izmantot ES tipa apstiprinājuma numura zīmi. Tajā ietver:

1.1. Taisnstūris, kas aptver mazo burtu “e”, kuram seko to dalībvalsti apzīmējošais numurs, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, kā noteikts V pielikuma 2.1. punktā;

1.2. netālu no taisnstūra:

a) piemērojamais motora kategorijas identifikācijas kods no V pielikuma 1. papildinājuma 1. tabulas 4. slejas, kam seko slīpsvītra (/) un piemērojamais degvielas padeves veida kods no V pielikuma 1. papildinājuma 2. tabulas 3. slejas;

b) rakstzīme “V”, kas nozīmē atbilstību Regulas (ES) 2016/1628 noteikumiem un kam seko defise (-) un ES tipa apstiprinājuma kārtas numurs, kā noteikts V pielikuma 2.4. punktā.

2. Paskaidrošanas nolūkā turpmāk parādīti dažādi ES tipa apstiprinājuma numura zīmes izkārtojuma piemēri ar fiktīviem kārtas numuriem.

2.1.  1. piemērs

ES tipa apstiprinājuma numura zīme:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03image

image

image

1. izkārtojums

2. izkārtojums

3. izkārtojums

2.2.  2. piemērs

ES tipa apstiprinājuma numura zīme:

e2*2016/1628*2017/RRREC3/1A7*0003*00image

image

image

1. izkārtojums

2. Izkārtojums

3. izkārtojums

2.3.  3. piemērs

ES tipa apstiprinājuma numura zīme:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02image

image

image

1. izkārtojums

2. izkārtojums

3. izkārtojums
IV PIELIKUMS

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS AUTOCEĻIEM NEPAREDZĒTAS MOBILĀS TEHNIKAS MOTORA TIPAM VAI MOTORU SAIMEI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2016/1628

Apstiprinātājas iestādes identifikācijas dati

Paziņojums par:—  - ES tipa apstiprinājumu(1)

—  ES tipa apstiprinājuma paplašinājumu(1)

—  ES tipa apstiprinājuma atteikumu(1)

—  ES tipa apstiprinājuma atsaukšanu(1)

right accolade

motora tipam/motoru saimei(1)

attiecībā uz gāzveida un cietdaļiņu piesārņotāju emisijām saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1628, kurā jaunākie grozījumi ieviesti ar (Komisijas Deleģēto) (1) (Eiropas Parlamenta un Padomes) (1) Regulu …/… (1) (2)

ES tipa apstiprinājuma numurs (3): …

Paplašinājuma/atteikuma/atsaukuma iemesls (1): …

I IEDAĻA

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

1.2. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3. Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

1.5. Montāžas/ražošanas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.6. Motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT (1): …

1.7. Motora tipa/motoru saimes kategorija un apakškategorija (1) (4):

1.8. Emisiju noturības perioda kategorija: nav piemērojams/1. kat./2. kat./3. kat. (1)

1.9. Emisiju posms: V/SPE

1.10. Motors sniega metējiem (5): Jā/Nē (1)

II IEDAĻA

1. Par testa(-u) veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

2. Testa ziņojuma(-u) datums(-i): …

3. Testa ziņojuma(-u) numurs(-i): …

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona ar šo apliecina ražotāja apraksta precizitāti pievienotajā informācijas dokumentā par motora tipu/motoru saimi (1), kā aprakstīts iepriekš, kam kā prototips ir iesniegts viens vai vairāki apstiprinātājas iestādes izvēlēti reprezentatīvi paraugi, un apliecina, ka pievienotie testa rezultāti attiecas uz motora tipu/motoru saimi (1).

1. Motora tips/motoru saime (1) atbilst/neatbilst (1) Regulas (ES) 2016/1628 prasībām.

2. Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/atteikts/atsaukts (1)

3. Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. pantu, tādēļ apstiprinājums ir derīgs līdz dd/mm/gggg (3)

4. Derīguma ierobežojumi (3) (6): …

5. Piemērotie izņēmumi (3) (6): …

Vieta: …

Datums: …

Vārds, uzvārds un paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 910/2014, tostarp pārbaudes dati):

Pievienoti:

Informācijas pakete

Testa ziņojums(-i)

Attiecīgā gadījumā – personas(-u), kas ir pilnvarota(-as) parakstīt atbilstības apliecinājumu, vārds(-i), uzvārds(-i) un paraksta(-u) paraugs(-i), kā arī norāde par personas(-u) amatu uzņēmumā

Attiecīgā gadījumā – atbilstības apliecinājuma aizpildīts eksemplārs

NB!

Ja šo paraugu izmanto motora tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunām tehnoloģijām vai jauniem konceptiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. panta 4. punktu, sertifikāta nosaukums ir “PAGAIDU ES TIPA ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI … TERITORIJĀ (7)”.
Papildinājums

ES tipa apstiprinājuma numurs: …

A daļa. Motora tipa/motoru saimes parametri (1)

2.    Motora tipa/motoru saimes kopīgi konstrukcijas parametri (1)

2.1.

Sadedzes cikls: četrtaktu cikls/divtaktu cikls/rotācijas/cits: …(aprakstīt) (1)

2.2.

Aizdedzes tips: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (1)

2.3.1.

Cilindru izkārtojums motora blokā: V veida/rindas/radiālais/cits (aprakstīt) (1)

2.6

Galvenais dzeses līdzeklis: gaiss/ūdens/eļļa (1)

2.7.

Gaisa padeves metode: atmosfēriskā/ar turbopūti/turbopūte ar pūtes gaisa dzesētāju (1)

2.8.1.

Degvielas veids(-i): dīzeļdegviela (autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas gāzeļļa)/kompresijaizdedzes motoriem paredzēts etanols (ED95)/benzīns (E10)/etanols (E85)/(dabasgāze/biometāns)/sašķidrinātā naftas gāze (LPG) (1)

2.8.1.1.

Apakšdegvielas veids (tikai dabasgāze/biometāns): universāla degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze) un degviela ar zemu siltumietilpību (L-gāze)/ierobežota diapazona degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze)/ierobežota diapazona degviela – degviela ar zemu siltumietilpību (L-gāze)/konkrēta degviela (LNG);

2.8.2.

Degvielas padeve: tikai šķidrā degviela/tikai gāzveida degviela/divu degvielu tips 1A/divu degvielu tips 1B/divu degvielu tips 2A/divu degvielu tips 2B/divu degvielu tips 3B (1)

2.8.3.

Saraksts ar papildu degvielām, ko var izmantot ražotāja deklarētajā motorā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikuma 1. punktu (norādīt atsauci uz atzītu standartu vai specifikāciju): …

2.8.4.

Smērvielas pievienošana degvielai: Jā/Nē (1)

2.8.5.

Degvielas padeves tips: sūknis, (augstspiediena) vads un iesmidzinātājs/maģistrāles sūknis vai sadalītājsūknis/sūknis-sprausla/akumulējošā degvielas sistēma/karburators/iesmidzināšana ieplūdes kolektorā /tiešā iesmidzināšana/sajaukšanas bloks/cits (norādīt) (1)

2.9.

Motora vadības sistēmas: mehāniska/elektroniska vadības stratēģija (1)

2.10.

Dažādas ierīces: Jā/Nē (1)

2.10.1.

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): Jā/Nē (1)

2.10.2.

Ūdens iesmidzināšana: Jā/Nē (1)

2.10.3.

Gaisa papildu padeve: Jā/Nē (1)

2.10.4.

Cits (norādīt): …

2.11.

Izplūdes pēcapstrādes sistēma: Jā/Nē (1)

2.11.1.

Oksidēšanas katalizators: Jā/Nē (1)

2.11.2.

DeNOx sistēma ar selektīvu NOx samazināšanu (pievienojot samazinošu reaģentu): Jā/Nē (1)

2.11.3.

Citas DeNOx sistēmas: Jā/Nē (1)

2.11.4.

Trīskomponentu katalītiskais neitralizators, kas apvieno oksidēšanu un NOx samazināšanu: Jā/Nē (1)

2.11.5.

Cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma ar pasīvo reģenerāciju: Jā/Nē (1)

2.11.6.

Cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma ar aktīvo reģenerāciju: Jā/Nē (1)

2.11.7.

Citas cietdaļiņu pēcapstrādes sistēmas: Jā/Nē (1)

▼M1

2.11.8.

Citas pēcapstrādes ierīces (norādīt): …

2.11.9.

Citas ierīces vai īpašības, kas būtiski ietekmē emisijas (norādīt): …

▼B

3.    Motora tipa(-u) būtiskie parametriVienības numurs

Vienības apraksts

Cilmes motors/motora tips

Motoru saimes motoru tipi (attiecīgā gadījumā)

3.1.1.

Motora tipa apzīmējums:

 

 

 

 

3.1.2.

Motora tipa apzīmējums ir redzams motora zīmē: Jā/Nē(1)

 

 

 

 

3.1.3.

Ražotāja obligātā marķējuma atrašanās vieta:

 

 

 

 

3.2.1.

Deklarētais nominālais apgriezienu skaits (apgr./min):

 

 

 

 

3.2.1.2.

Deklarētā nominālā lietderīgā jauda (kW):

 

 

 

 

3.2.2.

Apgriezieni pie maksimālās jaudas (apgr./min):

 

 

 

 

3.2.2.2.

Maksimālā lietderīgā jauda (kW):

 

 

 

 

3.2.3.

Apgriezieni pie deklarētā maksimālā griezes momenta (apgr./min):

 

 

 

 

3.2.3.2.

Deklarētais maksimālais griezes moments (Nm):

 

 

 

 

3.6.3.

Cilindru skaits:

 

 

 

 

3.6.4.

►M1  Motora kopējais darba tilpums (cm3): ◄

 

 

 

 

3.8.5.

Ierīce kartera gāzu pārstrādei: Jā/Nē(1)

 

 

 

 

3.11.3.12.

Patērējamais reaģents: Jā/Nē(1)

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai:

 

 

 

 

3.11.3.13.

NOx devējs(-i): Jā/Nē(1)

 

 

 

 

3.11.3.14.

Skābekļa devējs: Jā/Nē(1)

 

 

 

 

3.11.4.7.

Degvielā esošs katalizators (FBC): Jā/Nē(1)

 

 

 

 

Īpaši nosacījumi, kas jāievēro, uzstādot motoru autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā:

3.8.1.1.

Maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora 100 % apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes (kPa) ar tīra gaisa attīrītāju:

 

 

 

 

3.8.3.2.

Maksimālā temperatūra pūtes gaisa dzesētāja izejā pie 100 % apgriezienu skaita un 100 % slodzes (grādi °C):

 

 

 

 

3.8.3.3.

Maksimālais pieļaujamais spiediena kritums pūtes gaisa dzesētājā pie motora 100 % apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes (kPa)(attiecīgā gadījumā):

 

 

 

 

3.9.3.

Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora 100 % apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes (kPa):

 

 

 

 

3.9.3.1.

Mērījuma atrašanās vieta:

 

 

 

 

3.11.1.2

Maksimālais temperatūras kritums starp izplūdes sistēmas vai turbīnas izvadu un pirmo izplūdes pēcapstrādes sistēmu (grādi °C), ja to norāda:

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Testa apstākļi mērījuma veikšanai:

 

 

 

 

B daļa. Testa rezultāti

3.8.

Ražotājs plāno izmantot ECU griezes momenta signālu uzraudzībai ekspluatācijā: Jā/Nē (1)

3.8.1.

Dinamometra griezes moments ir lielāks par vai vienāds ar 0,93 × ECU griezes momentu: Jā/Nē (1)

3.8.2.

ECU griezes momenta korekcijas koeficients, ja dinamometra griezes moments ir mazāks par 0,93 × ECU griezes momentu:

11.1

Cikla emisiju rezultātiEmisijas

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Tests Cikls (8)

NRSC galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

 

NRTC galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

 

11.2

CO2 rezultāts:

▼M1

11.3.

Uzraudzības ekspluatācijā atsauces vērtības (9)

11.3.1. Atsauces darbs (kWh): …

11.3.2. Atsauces CO2 masa (g): …

▼B

Paskaidrojumi par IV pielikumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda ES tipa apstiprinājuma sertifikātā)

(1) Izsvītrot neizmantotās opcijas vai parādīt tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).

(2) Norādīt tikai jaunākos grozījumus gadījumā, ja ir grozīts viens vai vairāki panti Regulā (ES) 2016/1628, saskaņā ar grozījumu, ko piemēro ES tipa apstiprinājumam.

(3) Izdzēsiet šo ierakstu, ja tas nav piemērojams.

(4) Norādīt kategorijai un apakškategorijai piemērojamo opciju saskaņā ar ierakstu informācijas dokumenta 1.7. punktā, kā noteikts I pielikuma 3. papildinājuma A daļā.

(5) Norādīt, vai apstiprinājums ir paredzēts NRS (< 19 kW) motoru saimei, kas ietver tikai sniega metēju motoru tipus.

(6) Piemērojams tikai motora tipa vai motoru saimes ES tipa apstiprinājumam kā izņēmums saistībā ar jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. pantu.

(7) Norādīt dalībvalsti.

(8) Norādīt testa ciklu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 IV pielikuma tabulu piekto sleju.

▼M1

(9) Piemēro tikai NRE-v-5 un NRE-v-6 apakškategorijas motoriem, ko testē NRTC.

▼B
V PIELIKUMS

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta numerācijas sistēma

1.

ES tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar šajā pielikumā noteikto metodi.

2.

ES tipa apstiprinājuma numurā kopā ir piecas daļas, kā norādīts turpmāk. Visos gadījumos daļas atdala ar zvaigznīti (*).

2.1.

Dalībvalsti, kas izdod ES tipa apstiprinājumu, norāda 1. daļā. Tā sākas ar mazo burtu “e”, kam seko dalībvalsti apzīmējošais numurs, kurš piemērojams visiem ES tipa apstiprinājuma numuriem:1

Vācija

19

Rumānija

2

Francija

20

Polija

3

Itālija

21

Portugāle

4

Nīderlande

23

Grieķija

5

Zviedrija

24

Īrija

6

Beļģija

25

Horvātija

7

Ungārija

26

Slovēnija

8

Čehijas Republika

27

Slovākija

9

Spānija

29

Igaunija

11

Apvienotā Karaliste

32

Latvija

12

Austrija

34

Bulgārija

13

Luksemburga

36

Lietuva

17

Somija

49

Kipra

18

Dānija

50

Maltā

2.2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 norāda 2. daļā šādā formātā: 2016/1628.

2.3.

Trīs atsevišķus elementus norāda 3. daļā, proti:

2.3.1. tās regulas numuru, ar kuru izdarīti jaunākie grozījumi, kas piemērojami ES tipa apstiprinājumam; ja nav nevienas regulas, ar ko ievieš grozījumus, atkārtoti norāda 2.2. punktā minēto regulu;

2.3.2. šim numuram seko piemērojamais motora kategorijas identifikācijas kods no 1. papildinājuma 1. tabulas 4. slejas;

2.3.3. tam savukārt seko slīpsvītra (/) un piemērojamais degvielas veida kods no 1. papildinājuma 2. tabulas 3. slejas.

2.3.3.1. Divu degvielu motoru gadījumā pievieno piemērojamo divu degvielu sufiksu no 3. tabulas 2. slejas, lai apzīmētu gāzveida degvielu.

2.4.

ES tipa apstiprinājuma numuru norāda 4. daļā; to veido kārtas numurs, kas sākas ar nullēm (attiecīgā gadījumā) un turpinās ar četriem cipariem, sākot ar “0001”.

2.5.

ES tipa apstiprinājuma paplašinājuma numuru norāda 5. daļā; to veido divciparu kārtas numurs, kas sākas ar nulli, proti, sākot ar “00”.

2.6.

Ja izmanto tikai motora obligātajā marķējumā, 2.5. iedaļu izlaiž.

3.

ES tipa apstiprinājuma numuru izkārtojums ar fiktīviem kārtas numuriem (paskaidrošanas nolūkā)

3.1.

►M1  ES tipa apstiprinājuma numura piemērs ar benzīnu darbināmam NRSh-v-1b motoram, ko izdevusi Nīderlande un kas paplašināts trīs reizes: ◄

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03

e4 = Nīderlande (1. daļa)

2016/1628 = Regula (ES) 2016/1628 (2. daļa)

2017/RRRSHB3/P = Regula (ES) 2017/RRR, lai apzīmētu regulu, ar ko ieviesti jaunākie grozījumi, un rakstzīmes “SHB3/P”, lai norādītu, ka tas ir NRSh-v-1b kategorijas un apakškategorijas motors ar 3. kategorijas EDP, kuru darbina ar benzīnu saskaņā ar 1. papildinājuma attiecīgi 1. un 2. tabulā noteiktajiem kodiem (3 daļa).

0078 = ES tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. daļa)

03 = Paplašinājuma numurs (5. daļa)

Izmantots obligātajam marķējumam, šis numurs būtu attēlots šādi:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078

3.2.

►M1  ES tipa apstiprinājuma numura piemērs NRE-c-3 1.A tipa divu degvielu motoram, ko darbina ar LN2 tipa gāzveida degvielu (konkrētas sašķidrinātās dabasgāzes/sašķidrinātā biometāna savienojums, kā rezultātā iegūst λ-nobīdes koeficientu, kas par vairāk kā 3 % neatšķiras no G20 gāzes λ-nobīdes koeficienta, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikumā, un kura etāna saturs nepārsniedz 1,5 %); to izdevusi Francija un tas vēl nav paplašināts: ◄

e2*2016/1628*2016/1628EC3/1A7*0003*00

e2 = Francija (1. daļa)

2016/1628 = Regula (ES) 2016/1628 (2. daļa)

2016/1628EC3/1A7 = atkārto Regulu (ES) 2016/1628, lai apzīmētu, ka tā nav tikusi grozīta. Rakstzīmes “EC3” norāda, ka tas ir NRE-c-3 motors. Rakstzīmes 1A norāda, ka tas ir 1A tipa divu degvielu motors. Sufikss 7 norāda, ka gāzveida degviela ir LN2 tipa degviela (konkrētas sašķidrinātās dabasgāzes /sašķidrinātā biometāna savienojums, kā rezultātā iegūst λ-nobīdes koeficientu, kas par vairāk kā 3 % neatšķiras no G20 gāzes λ-nobīdes koeficienta, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikumā, un kura etāna saturs nepārsniedz 1,5 %) saskaņā ar 1. papildinājuma attiecīgi 1.–3. tabulā noteiktajiem kodiem (3. daļa).

0003 = ES tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. daļa)

00 = Paplašinājuma numurs (5. daļa)

Izmantots obligātajam marķējumam, šis numurs būtu attēlots šādi:

e2*2016/1628*2016/1628 EC3/1A7*0003

3.3.

►M1  ES tipa apstiprinājuma numura piemērs ar dīzeļdegvielu darbināmam RLL-v-1 motoram saskaņā ar SPE emisiju robežvērtībām, ko izdevusi Austrija un kas ir paplašināts divas reizes: ◄

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02

e12 = Austrija (1. daļa)

2016/1628 = Regula (ES) 2016/1628 (2. daļa)

2017/RRRLV1S/D = Regula (ES) 2017/RRR, lai apzīmētu regulu, ar ko ieviesti jaunākie grozījumi, un rakstzīmes “LV1S/D”, lai norādītu, ka tas ir lokomotīves motors, kurš atbilst SPE emisiju robežvērtībām, kura tips apstiprināts darbināšanai ar dīzeļdegvielu saskaņā ar 1. papildinājuma attiecīgi 1. un 2. tabulā noteiktajiem kodiem (3 daļa).

0331 = ES tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. daļa)

02 = Paplašinājuma numurs (5. daļa)

Izmantots obligātajam marķējumam, šis numurs būtu attēlots šādi:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331
1. papildinājums

Motora kategorijas identifikācijas kods tipa apstiprinājuma zīmei1. tabula

Motora kategorijas identifikācijas kods tipa apstiprinājuma zīmē

Motora kategorija

(1. sleja)

Motora apakškategorija

(2. sleja)

EDP kategorija

(attiecīgā gadījumā)

(3. sleja)

Motora kategorijas identifikācijas kods

(4. sleja)

Motori, kam piemēro Regulas (ES) 2016/1628 II pielikumā noteiktās izplūdes emisiju robežvērtības

NRE

NRE-v-1

 

EV1

NRE-v-2

 

EV2

NRE-v-3

 

EV3

NRE-v-4

 

EV4

NRE-v-5

 

EV5

NRE-v-6

 

EV6

NRE-v-7

 

EV7

NRE-c-1

 

EC1

NRE-c-2

 

EC2

NRE-c-3

 

EC3

NRE-c-4

 

EC4

NRE-c-5

 

EC5

NRE-c-6

 

EC6

NRE-c-7

 

EC7

NRG

NRG-v-1

 

GV1

NRG-c-1

 

GC1

NRSh

NRSh-v-1a

1. kategorija

SHA1

2. kategorija

SHA2

3. kategorija

SHA3

NRSh-v-1b

1. kategorija

SHB1

2. kategorija

SHB2

3. kategorija

SHB3

NRS

(Izņemot motorus, ko testē zemā temperatūrā un kas paredzēti tikai izmantošanai sniega metējos)

NRS-vr-1a

1. kategorija

SRA1

2. kategorija

SRA2

3. kategorija

SRA3

NRS-vr-1b

1. kategorija

SRB1

2. kategorija

SRB2

3. kategorija

SRB3

NRS-vi-1a

1. kategorija

SYA1

2. kategorija

SYA2

3. kategorija

SYA3

NRS-vi-1b

1. kategorija

SYB1

2. kategorija

SYB2

3. kategorija

SYB3

NRS-v-2a

1. kategorija

SVA1

2. kategorija

SVA2

3. kategorija

SVA3

NRS-v-2b

1. kategorija

SVB1

2. kategorija

SVB2

3. kategorija

SVB3

NRS-v-3

1. kategorija

SV31

2. kategorija

SV32

3. kategorija

SV33

NRS

(Motori, ko testē zemā temperatūrā un kas paredzēti tikai izmantošanai sniega metējos)

NRS-vr-1a

1. kategorija

TRA1

2. kategorija

TRA2

3. kategorija

TRA3

NRS-vr-1b

1. kategorija

TRB1

2. kategorija

TRB2

3. kategorija

TRB3

NRS-vi-1a

1. kategorija

TYA1

2. kategorija

TYA2

3. kategorija

TYA3

NRS-vi-1b

1. kategorija

TYB1

2. kategorija

TYB2

3. kategorija

TYB3

IWP

IWP-v-1

 

PV1

IWP-v-2

 

PV2

IWP-v-3

 

PV3

IWP-v-4

 

PV4

IWP-c-1

 

PC1

IWP-c-2

 

PC2

IWP-c-3

 

PC3

IWP-c-4

 

PC4

IWA

IWA-v-1

 

AV1

IWA-v-2

 

AV2

IWA-v-3

 

AV3

IWA-v-4

 

AV4

IWA-c-1

 

AC1

IWA-c-2

 

AC2

IWA-c-3

 

AC3

IWA-c-4

 

AC4

RLL

RLL-v-1

 

LV1

RLL-c-1

 

LC1

RLR

RLR-v-1

 

RV1

RLR-c-1

 

RC1

SMB

SMB-v-1

 

SM1

ATS

ATS-v-1

 

AT1

Motori, kam piemēro Regulas (ES) 2016/1628 VI pielikumā noteiktās izplūdes emisiju robežvērtības

SPE

SPE-NRE

SPE-NRE-v-1

 

EV1S

SPE-NRE-v-2

 

EV2S

SPE-NRE-v-3

 

EV3S

SPE-NRE-v-4

 

EV4S

SPE-NRE-v-5

 

EV5S

SPE-NRE-v-6

 

EV6S

SPE-NRE-v-7

 

EV7S

SPE-NRE-c-1

 

EC1S

SPE-NRE-c-2

 

EC2S

SPE-NRE-c-3

 

EC3S

SPE-NRE-c-4

 

EC4S

SPE-NRE-c-5

 

EC5S

SPE-NRE-c-6

 

EC6S

SPE-NRE-c-7

 

EC7S

SPE-NRG

SPE-NRG-v-1

 

GV1S

SPE-NRG-c-1

 

GC1S

SPE-RLL

SPE-RLL-v-1

 

LV1S

SPE-RLL-c-1

 

LC1S2. tabula

Degvielu veidu kodi apstiprinājuma zīmei

Motora degvielas veids

(1. sleja)

Attiecīgā gadījumā – apakšveids

(2. sleja)

Degvielas veida kods

(3. sleja)

Ar dīzeļdegvielu (autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas gāzeļļa) darbināms KA motors

 

D

Ar īpašu etanolu (ED95) darbināms KA motors

 

ED

Ar etanolu (E85) darbināms DA motors

 

E85

Ar benzīnu (E10) darbināms DA motors

 

P

Ar sašķidrināto naftas gāzi darbināms DA motors

 

Q

Ar dabasgāzi/biometānu darbināms DA motors

Motors apstiprināts un kalibrēts H grupas gāzēm

H

Motors apstiprināts un kalibrēts L grupas gāzēm

L

Motors apstiprināts un kalibrēts H grupas un L grupas gāzēm

HL

Motors apstiprināts un kalibrēts konkrēta sastāva gāzei H gāzu grupā un, precīzi pieregulējot degvielas padevi uz motoru, to var izmantot ar citu konkrētu H gāzu grupas gāzi

HT

Motors apstiprināts un kalibrēts konkrēta sastāva gāzei L gāzu grupā un, precīzi pieregulējot degvielas padevi uz motoru, to var izmantot ar citu konkrētu L gāzu grupas gāzi

LT

Motors apstiprināts un kalibrēts konkrēta sastāva gāzei H gāzu grupā vai L gāzu grupā un, precīzi pieregulējot degvielas padevi uz motoru, to var izmantot ar citu konkrētu H vai L gāzu grupas gāzi

HLT

Motors apstiprināts un kalibrēts konkrētam sašķidrinātās dabasgāzes /sašķidrinātā biometāna savienojumam, kā rezultātā iegūst λ-nobīdes koeficientu, kas par vairāk kā 3 % neatšķiras no G20 gāzes λ-nobīdes koeficienta, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikumā, un kura etāna saturs nepārsniedz 1,5 %

LN2

Motors apstiprināts un kalibrēts jebkuram citam (izņemot iepriekš minēto) sašķidrinātās dabasgāzes /sašķidrinātā biometāna savienojumam.

Sašķidrināta dabasgāze

Divu degvielu motori

1A tipa divu degvielu motoriem

1A# (*1)

1B tipa divu degvielu motoriem

1B# (*1)

2A tipa divu degvielu motoriem

2A# (*1)

2B tipa divu degvielu motoriem

2B# (*1)

3B tipa divu degvielu motoriem

3B# (*1)

(*1)   Aizstāt “#” ar apstiprinātās gāzes specifikāciju no 3. tabulas.3. tabula

Divu degvielu sufikss

Apstiprinātās gāzes specifikācija

Divu degvielu sufikss

(2. sleja)

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts H gāzu grupas gāzēm kā degvielas gāzveida sastāvdaļai

1

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts L gāzu grupas gāzēm kā degvielas gāzveida sastāvdaļai

2

Divu degvielu motors paredzēts un kalibrēts gan H gāzu, gan L gāzu grupas gāzēm kā degvielas gāzveida sastāvdaļai

3

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts konkrēta sastāva gāzei H gāzu grupā un, precīzi pieregulējot degvielas padevi uz motoru, to var izmantot ar citu konkrētu H gāzu grupas gāzi kā degvielas gāzveida sastāvdaļu

4

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts konkrēta sastāva gāzei L gāzu grupā un, precīzi pieregulējot degvielas padevi uz motoru, to var izmantot ar citu konkrētu L gāzu grupas gāzi kā degvielas gāzveida sastāvdaļu

5

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts konkrēta sastāva gāzei H gāzu grupā vai L gāzu grupā un, precīzi pieregulējot degvielas padevi uz motoru, to var izmantot ar citu konkrētu H vai L gāzu grupas gāzi kā degvielas gāzveida sastāvdaļu

6

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts konkrētam sašķidrinātās dabasgāzes /sašķidrinātā biometāna savienojumam kā degvielas gāzveida sastāvdaļai, kā rezultātā iegūst λ-nobīdes koeficientu, kas par vairāk kā 3 % neatšķiras no G20 gāzes λ-nobīdes koeficienta, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/654 I pielikumā, un kura etāna saturs nepārsniedz 1,5 %

7

Divu degvielu motors apstiprināts un kalibrēts jebkuram citam (izņemot iepriekš minēto) sašķidrinātās dabasgāzes /sašķidrinātā biometāna savienojumam kā degvielas gāzveida sastāvdaļai

8

Divu degvielu motors apstiprināts darbināšanai ar LPG kā degvielas gāzveida sastāvdaļu

9
VI PIELIKUMS

Testa ziņojuma vienotais formāts

1.    Vispārīgas prasības

Katram testam, kas vajadzīgs ES tipa apstiprinājumam, aizpilda vienu testa ziņojumu.

Katram papildu (piemēram, ar pastāvīgu apgriezienu motora otro apgriezienu skaitu) vai papildinošam testam (piemēram, tiek testēta cita degviela) būs vajadzīgs papildu vai papildinošs testa ziņojums.

2.    Paskaidrojumi par testa ziņojuma sagatavošanu

2.1.

Testa ziņojumā ietver vismaz 1. papildinājumā noteikto informāciju.

2.2.

Neatkarīgi no 2.1. punkta testa ziņojumā ietver tikai tās iedaļas vai apakšiedaļas, kas attiecas uz konkrēto testu un konkrēto motoru saimi, motoru saimes motoru tipiem vai testēto motora tipu (piemēram, ja NRTC neveic, šo iedaļu var izlaist).

2.3.

Testa ziņojums var ietvert plašāku informāciju par to, kas noteikta 2.1. punktā, bet jebkurā gadījumā tā atbilst ierosinātajai numerācijas sistēmai.

2.4.

Ja ierakstā ir dotas vairākas opcijas, kas atdalītas ar uz priekšu vērstu slīpsvītru, neizmantotās opcijas izsvītro vai parāda tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).

2.5.

Ja ir vajadzīgs sastāvdaļas “tips”, sniegtā informācija unikālā veidā identificē sastāvdaļu. Tas var ietvert parametru sarakstu, ražotāja nosaukumu un detaļas vai rasējuma numuru, rasējumu vai vairākus no iepriekš minētajiem elementiem, vai citas metodes, kas panāk tādu pašu rezultātu.

▼M1

2.6.

Testa ziņojumu drīkst sagatavot papīra vai elektroniskā formātā, par to vienojoties ražotājam, tehniskajam dienestam un apstiprinātājai iestādei.

▼B
1. papildinājums

Testa ziņojuma vienotā formāta paraugs

AUTOCEĻIEM NEPAREDZĒTAS MOBILĀS TEHNIKAS MOTORU TESTA ZIŅOJUMS

1.    Vispārīga informācija

1.1.

Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

1.2.

Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3.

Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4.

Tehniskā dienesta nosaukums: …

1.5.

Tehniskā dienesta adrese: …

1.6.

Testa vieta: …

1.7.

Testa datums: …

1.8.

Testa ziņojuma numurs: …

1.9.

Informācijas dokumenta atsauces numurs (ja pieejams): …

1.10.

Testa ziņojuma veids: primārais tests/papildu tests/papildinošais tests

1.10.1.

Testa mērķa apraksts: …

2.    Vispārīga informācija par motoru (testa motors)

2.1.

Motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT: …

2.2.

Motora identifikācijas numurs: …

2.3.

Motora kategorija un apakškategorija: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/ NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1

3.    Dokumentācijas un informācijas kontrolsaraksts (tikai primārajam testam)

3.1.

Motora kartēšanas dokumentācijas atsauces numurs:

3.2.

Nolietojuma koeficienta noteikšanas dokumentācijas atsauces numurs: …

3.3.

Neregulārās reģenerācijas koeficientu noteikšanas dokumentācijas atsauces numurs, kad attiecināms: …

3.4.

NOx kontroles diagnostikas pierādīšanas dokumentācijas atsauces numurs, kad attiecināms: …

3.5.

Cietdaļiņu kontroles diagnostikas pierādīšanas dokumentācijas atsauces numurs, kad attiecināms:

3.6.

Motoru tipiem un motoru saimēm, kas emisiju kontroles sistēmā izmanto ECU – nesankcionētu manipulāciju novēršanas apliecinājuma dokumentācijas atsauces numurs: …

3.7.

Motoru tipiem un motoru saimēm, kas emisiju kontroles sistēmā izmanto mehāniskas ierīces –nesankcionētu manipulāciju novēršanas un regulējamo parametru apliecinājuma un pierādīšanas dokumentācijas atsauces numurs: …

3.8.

Ražotājs plāno izmantot ECU griezes momenta signālu uzraudzībai ekspluatācijā: Jā/Nē

3.8.1.

Dinamometra griezes moments ir lielāks par vai vienāds ar 0,93 × ECU griezes momentu: Jā/Nē

3.8.2.

ECU griezes momenta korekcijas koeficients, ja dinamometra griezes moments ir mazāks par 0,93 × ECU griezes momentu: …

4.    Etalondegviela(-as), ko izmanto testā (aizpildīt attiecīgo(-os) apakšpunktu(-us))

4.1.    Šķidrā degviela dzirksteļaizdedzes motoriem

4.1.1.

Marka: …

4.1.2.

Tips: …

4.1.3.

Oktānskaitlis RON: …

4.1.4.

Oktānskaitlis MON: …

4.1.5.

Etanola saturs (%): …

4.1.6.

Blīvums pie 15 oC (kg/m3): …

4.2.    Šķidrā degviela kompresijaizdedzes motoriem

4.2.1.

Marka: …

4.2.2.

Tips: …

4.2.3.

Cetānskaitlis: …

4.2.4.

FAME saturs (%): …

4.2.5.

Blīvums pie 15 oC (kg/m3): …

4.3.    Gāzveida degviela – LPG

4.3.1.

Marka: …

4.3.2.

Tips: …

4.3.3.

Etalondegvielas veids: A degviela/B degviela

4.3.4.

Oktānskaitlis MON: …

4.4.    Gāzveida degviela – metāns/biometāns

4.4.1.

Etalondegvielas veids: GR/G23/G25/G20

4.4.2.

Etalongāzes avots: konkrēta etalondegviela/cauruļvada gāze ar piemaisījumu

4.4.3.

Konkrētai etalondegvielai:

4.4.3.1.

Marka: …

4.4.3.2.

Tips: …

4.4.4.

Cauruļvada gāzei ar piemaisījumu:

4.4.4.1.

Piemaisījums(-i): oglekļa dioksīds/etāns/metāns/slāpeklis/propāns

4.4.4.2.

Sλ vērtība iegūtajam degvielu maisījumam: …

4.4.4.3.

Iegūtā degvielu maisījuma metāna skaitlis (MN) …

4.5.    Divu degvielu motors (papildus attiecīgajām iepriekš norādītajām iedaļām)

4.5.1.

Gāzes un enerģijas attiecība testa ciklā: …

5.    Smērviela

5.1.

Marka(-as): …

5.2.

Tips(-i): …

5.3.

SAE viskozitātes klase: …

5.4.

Smērviela un degviela ir samaisītas: jā/nē

5.4.1.

Eļļas procentuālais daudzums maisījumā: …

6.    Motora apgriezienu skaits

6.1.

100 % apgriezieni (apgr./min): …

6.1.1.

100 % apgriezieni, kas noteikti ar: deklarēto nominālo apgriezienu skaitu/deklarēto maksimālo testa apgriezienu skaitu (MTS)/izmērīto MTS

6.1.2.

Koriģētais MTS (attiecīgā gadījumā) (apgr./min): …

6.2.

Starpapgriezienu skaits: …

6.2.1.

Starpapgriezienu skaits, kas noteikts ar: deklarēto starpapgriezienu skaitu/izmērīto starpapgriezienu skaitu/60 % no 100 % apgriezieniem/75 % no 100 % apgriezieniem/85 % no 100 % apgriezieniem

6.3.

Brīvgaitas apgriezieni: …

7.    Motora jauda

7.1.   Ar motoru darbināmais aprīkojums (attiecīgā gadījumā)

7.1.1.

Jauda, ko pie norādītajiem motora apgriezieniem patērē papildiekārtas, kas vajadzīgas motora darbībai un ko nevar uzstādīt testa vajadzībām (kā norādījis ražotājs), ir jānorāda 1. tabulā.1. tabula

Motora papildiekārtu patērētā jauda

Papildiekārtas veids un identifikācijas informācija

Papildiekārtas patērētā jauda (kW) pie norādītajiem motora apgriezieniem

(aizpildīt attiecīgās slejas)

Brīvgaita

63 %

80 %

91 %

Starpapgriezieni

Maksimālā jauda

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (Pf,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.

Jauda, ko pie norādītajiem motora apgriezieniem patērē papildiekārtas, kas saistītas ar autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas darbību un ko nevar noņemt testa vajadzībām (kā norādījis ražotājs), ir jānorāda 2. tabulā.2. tabula

Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas papildiekārtu patērētā jauda

Papildiekārtas veids un identifikācijas informācija

Papildiekārtas patērētā jauda (kW) pie norādītajiem motora apgriezieniem

(aizpildīt attiecīgās slejas)

Brīvgaita

63 %

80 %

91 %

Starpapgriezieni

Maksimālā jauda

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (Pr,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Motora lietderīgā jauda ir jānorāda 3. tabulā.3. tabula

Motora lietderīgā jauda

Nosacījums

Motora lietderīgā jauda (kW) pie norādītajiem apgriezieniem

(aizpildīt attiecīgās slejas)

Starpapgriezieni

Maksimālā jauda

100 %

Izmērītā standarta jauda pie norādītā testa apgriezienu skaita (Pm,i)

 

 

 

Kopējā papildiekārtu jauda no 1. tabulas (Pf,i)

 

 

 

Kopējā papildiekārtu jauda no 2. tabulas (Pr,i)

 

 

 

Motora lietderīgā jauda

Pi = Pm,I – Pf,i + Pr,i

 

 

 

8.    Testa apstākļi

8.1.

f a 0,93–1,07 diapazonā: Jā/Nē

8.1.1.

Ja f a nav norādītajā diapazonā, norādīt testa iekārtas augstumu un sausas atmosfēras spiedienu: …

8.2.

Piemērojamais ieplūdes gaisa temperatūras diapazons: no 20–30/0 līdz – 5 (tikai sniega metējiem)/– 5 līdz – 15 (tikai sniega motocikliem)/20 līdz 35 (tikai, ja NRE pārsniedz 560 kW)

9.    Informācijas par NRSC testa veikšanu

9.1.

Cikls (atzīmējiet izmantoto ciklu ar X) ir jānorāda 4. tabulā.4. tabula

NRSC testa cikls

Cikls

C1

C2

D2

E2

E3

F

G1

G2

G3

H

Diskrētais režīms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMC

 

 

 

 

 

 

 

 

Neattiecas

 

9.2.

Dinamometra iestatījums ir jānorāda 5. tabulā.5. tabula

Dinamometra iestatījums

% jauda punktā vai % no lietderīgās jaudas (kas attiecināms)

Dinamometra iestatījums (kW) pie norādītajiem motora apgriezieniem pēc papildiekārtu jaudas korekcijas (1)

(aizpildīt attiecīgās slejas)

Brīvgaita

63 %

80 %

91 %

Starpapgriezieni

100 %

5 %

 

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

 

75 %

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

(1)   Dinamometra iestatījumu nosaka, izmantojot procedūru, kas noteikta Deleģētās regulas (ES) 2017/654 VI pielikuma 7.7.1.3. punktā. Papildiekārtu jaudu šajā punkta nosaka, izmantojot kopējās vērtības, kuras norādītas šā papildinājuma 1. un 2. tabulā.

9.3.

NRSC emisiju rezultāti

9.3.1.

Nolietojuma koeficients (DF): aprēķināts/piešķirts

9.3.2.

DF vērtības un cikla svērtās emisijas ir jānorāda 6. tabulā.

Piezīme. Ja veic diskrēta režīma NRSC, kurā ir noteikti Kru vai Krd koeficienti atsevišķiem režīmiem, tad parādīto tabulu aizstāj ar tabulu, kurā norādīts katrs režīms un piemērotais Kru vai Krd.6. tabula

NRSC cikla DF vērtības un svērtie emisiju rezultāti

DF

reizināts/saskaitīts

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisijas

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Testa rezultāts ar reģenerāciju/bez reģenerācijas

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

reizināts/saskaitīts

 

 

 

 

 

 

Testa rezultāts ar neregulāras reģenerācijas korekcijas koeficientiem (IRAF)

 

 

 

 

 

 

Testa galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

9.3.3.

Cikla svērtais CO2 (g/kWh): …

9.3.4.

Cikla svērtais NH3 (ppm): …

9.4.

Papildu kontroles laukuma testa punkti (attiecīgā gadījumā) ir jānorāda 7. tabulā.7. tabula

Papildu kontroles laukuma testa punkti

Emisijas testa punktā

Motora apgriezienu skaits

Slodze (%)

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN n/kWh

Testa rezultāts Nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Testa rezultāts Nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Testa rezultāts Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

NRSC testā izmantotās paraugu ņemšanas sistēmas: …

9.5.1.

Gāzveida emisijas: …

9.5.2.

PM: …

9.5.2.1.

Metode: viens/vairāki filtri

9.5.3.

Daļiņu skaits: …

▼M1

10.    Informācija par testa pārejas fāzē veikšanu (attiecīgā gadījumā)

10.1.

Cikls (atzīmējiet ciklu ar X) ir jānorāda 8. tabulā.8. tabula

Testa cikls pārejas fāzē

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2.

Testa pārejas fāzē nolietojuma koeficienti:

10.2.1. Nolietojuma koeficients (DF): aprēķināts/piešķirts

10.2.2.  DF vērtības un emisiju rezultāti ir jānorāda 9. vai 10. tabulā

10.3.

NRTC emisiju rezultāti:9. tabula

NRTC DF vērtības un emisiju rezultāti

DF

reizināts/saskaitīts

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisijas

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Aukstā darbināšana

 

 

 

 

 

 

Rezultāts testā ar karsto darbināšanu

ar reģenerāciju / bez reģenerācijas

 

 

 

 

 

 

Svērtais testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

reizināts/saskaitīts

 

 

 

 

 

 

Svērtais testa rezultāts ar IRAF

 

 

 

 

 

 

Testa galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

10.3.1. Karstā cikla CO2 (g/kWh):

10.3.2. Cikla vidējais NH3 (ppm):

10.3.3. Cikla darbs karstās darbināšanas testam (kWh):

10.3.4. Cikla CO2 karstās darbināšanas testam (g):

10.4.

LSI-NRTC emisiju rezultāti10. tabula

LSI-NRTC DF vērtības un emisiju rezultāti

DF

reizināts/saskaitīts

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisijas

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Testa rezultāts

ar reģenerāciju / bez reģenerācijas

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

reizināts/saskaitīts

 

 

 

 

 

 

Testa rezultāts ar IRAF

 

 

 

 

 

 

Testa galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

10.4.1. Cikla CO2 (g/kWh):

10.4.2. Cikla vidējais NH3 (ppm):

10.4.3. Cikla darbs (kWh):

10.4.4. Cikla CO2 (g):

10.5.

Pārejas fāzes testā izmantotā paraugu ņemšanas sistēma:

10.5.1. Gāzveida emisijas:

10.5.2. PM:

10.5.3. Daļiņu skaits:

11.    Emisiju galarezultāti

11.1.

Cikla emisiju rezultāti ir jānorāda 11. tabulā.11. tabula

Emisiju galarezultāti

Emisijas

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Tests Cikls (1)

NRSC galarezultāts ar DF (2)

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas fāzes testa galarezultāts ar DF (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

CO2 rezultāts (4):

11.3.

Uzraudzības ekspluatācijā atsauces vērtības (5)

11.3.1.

Atsauces darbs (kWh) (6):

11.3.2.

Atsauces CO2 masa (g) (7):

Paskaidrojumi par 1. papildinājumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus testa ziņojumā nenorāda)

(1) Attiecībā uz NRSC norāda 9.1. punktā minēto ciklu (4. tabula); attiecībā uz pārejas fāzes testu norāda 10.1. punktā minēto ciklu (8. tabula);

(2) Iekopē “Testa galarezultāts ar DF” rezultātus no 6. tabulas.

(3) Attiecīgā gadījumā iekopē “Testa galarezultāts ar DF” rezultātus no 9. vai 10. tabulas.

(4) Attiecībā uz motora tipu vai motoru saimi, ko testē gan NRSC, gan pārejas ciklā, norāda karstā cikla CO2 emisiju vērtības no 10.3.4. punktā norādītā NRTC vai CO2 emisiju vērtības no 10.4.4. punktā norādītā LSI-NRTC. Attiecībā uz motoru, ko testē tikai NRSC, norādīt minētā cikla CO2 emisiju vērtības no 9.3.3. punkta.

(5) Piemēro tikai NRE-v-5 un NRE-v-6 apakškategorijas motoriem, ko testē NRTC.

(6) Norāda karstās darbināšanas testa cikla darba vērtību no NRTC, kas norādīta 10.3.3. punktā.

(7) Norāda karstās darbināšanas testa cikla CO2 vērtību no NRTC, kas norādīta 10.3.4. punktā.

▼B
VII PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/1628 37. panta 1. punktā minētā motoru saraksta formāts

1.1.

Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

1.2.

Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3.

Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4.

Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

1.5.

Montāžas/ražošanas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.7.

Saraksta numurs (0): …

1.7.1.

Saraksta iesniegšanas iemesls (1): gada/V posms/TAA (2)

1.7.2.

Saraksta perioda sākuma datums (dd/mm/gggg): …

1.7.3.

Saraksta perioda beigu datums (dd/mm/gggg): …Motoru saimes apzīmējums/motora tipa apzīmējums (3)

Kategorija un apakškategorija (4)

Saraksta periodā saražoto motoru skaits

Motora identifikācijas numurs (5)

Ražošanas pārtraukšanas mēnesis un gads (mm/gggg) (6)

Pirmais motors

Pēdējais motors

Motoru saime 1

 

 

 

 

 

Tips 1

 

 

 

 

 

Tips …

 

 

 

 

 

Tips i

 

 

 

 

 

Motoru saime …

 

 

 

 

 

Tips 1

 

 

 

 

 

Tips …

 

 

 

 

 

Tips j

 

 

 

 

 

Motoru saime n

 

 

 

 

 

Tips 1

 

 

 

 

 

Tips …

 

 

 

 

 

Tips k

 

 

 

 

 

Paskaidrojumi par VII pielikumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda tādu motoru sarakstā, kuri ražoti saskaņā ar piešķirtajiem ES tipa apstiprinājumiem)

(0) Izmantot šādu kodu: gggg/nn, kur gggg ir saraksta sagatavošanas gads un nn ir minētā gada laikā iesniegto sarakstu kārtas numurs.

(1) Norādīt vienu no šādiem kodiem:

gada

sarakstiem, kas iesniegti 45 dienu laikā pēc katra kalendārā gada beigām;

V posms

sarakstiem, kas iesniegti uzreiz pēc katra no Regulas (ES) 2016/1628 III pielikumā minētajiem motoru laišanas tirgū datumiem;

TAA

sarakstiem, kas iesniegti līdz jebkuram citam datumam, ko var noteikt apstiprinātāja iestāde.

(2) Izsvītrot neizmantotās opcijas vai parādīt tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).

(3) Norādīt motora tipa apzīmējumu/motoru saimes apzīmējumu saskaņā ar I pielikuma 3. papildinājumā noteiktā informācijas dokumenta 1.6. un 3.1.1. punkta ierakstiem.

(4) Norādīt kategorijai un apakškategorijai piemērojamo opciju saskaņā ar ierakstu informācijas dokumenta 1.7. punktā, kā noteikts I ielikuma 3. papildinājuma A daļā.

(5) Piemērojams tikai gadījumā, ja motora kodu sistēma (motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums) neidentificē saistību starp motora identifikācijas numuru un attiecīgajiem motoru tipiem un – attiecīgā gadījumā – motoru saimēm un ES tipa apstiprinājuma numuriem.

(6) Piemērojams tikai gadījumā, ja ražotājs pārtrauc ražot apstiprinātu motora tipu vai motoru saimi. Tādā gadījumā norādīt pēdējā motora ražošanas mēnesi un gadu.
VIII PIELIKUMS

Paraugi un datu struktūra datu apmaiņai IMI

IMI sistēma nodrošina vismaz turpmāk norādīto datu apmaiņas iespēja starp apstiprinātājām iestādēm; ievēro datu struktūru un numerāciju.

1.

Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

2.

Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

3.

Ražotāja uzņēmuma nosaukums: …

3.1.

Ražotāja pasta adrese/iela un numurs: …

3.1.1.

Pasta indekss: …

3.1.2.

Valsts/reģions: …

4.

Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums: …

4.1.

Ražotāja pilnvarotā pārstāvja pasta adrese/iela un numurs: …

4.1.1.

Pasta indekss: …

4.1.2.

Valsts/reģions: …

5.

Montāžas/ražošanas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i): …

5.1.

Montāžas/ražošanas rūpnīcas(-u) pasta adrese(-es)/iela(-as) un numurs(-i): …

5.1.1.

Pasta indekss(-i): …

5.1.2.

Valsts(-is)/reģions(-i): …

6.

Motora tipa apzīmējums/motoru saimes apzīmējums/FT (1) (3): …

7.

Motora tipa/motoru saimes kategorija un apakškategorija (1) (3): …

7.1.

Testētā motora identifikācijas numurs (4): …

8.

ES tipa apstiprinājums: piešķirts/paplašināts/pārskatīts/atteikts/atsaukts (1) (5)

8.1.

ES tipa apstiprinājuma (5) piešķiršanas/ paplašināšanas/ pārskatīšanas/ atteikuma/atsaukšanas (1) datums

9.

ES tipa apstiprinājuma numurs (izņemot atteikuma gadījumā) (5): …

10.

Emisiju posms: V/SPE (1) (5)

11.

Izņēmums attiecībā uz jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. pantu (5) (6)

11.1.

Apstiprinājums derīgs līdz dd/mm/gggg (5) (6)

11.2.

Derīguma ierobežojumi (5) (6): …

11.3.

Piemērotie izņēmumi (5) (6): …

12.

Emisiju galarezultāts (7)

12.1.

Cikla emisiju rezultātiEmisijas

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Tests Cikls

NRSC galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

 

NRTC galarezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

 

12.2.

CO2 rezultāts: …

Paskaidrojumi par VIII pielikumu

(Zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda)

(1) Izsvītrot neizmantotās opcijas vai parādīt tikai izmantoto(-ās) opciju(-as).

(2) Norādīt motora tipa apzīmējumu/motoru saimes apzīmējumu saskaņā ar I pielikuma 3. papildinājumā noteiktā informācijas dokumenta 1.6. un 3.1.1. punkta ierakstiem.

(3) Norādīt kategorijai un apakškategorijai piemērojamo opciju saskaņā ar ierakstu informācijas dokumenta 1.7. punktā, kā noteikts I ielikuma 3. papildinājuma A daļā.

(4) Norādīt informāciju no VI pielikuma 1. papildinājuma 2.2. punkta ieraksta (testa ziņojums).

(5) Norādīt ES tipa apstiprinājuma sertifikāta piemērojamo vērtību, kā noteikts IV pielikumā.

(6) Norādīt tikai attiecībā uz motora tipa vai motoru saimes ES tipa apstiprinājumiem kā izņēmumu saistībā ar jaunām tehnoloģijām vai jaunām koncepcijām saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 35. pantu.

(7) Norādīt informāciju no VI pielikuma 1. papildinājuma 11. iedaļas (testa ziņojums).
IX PIELIKUMS

Parametri motoru tipu un motoru saimju, kā arī to darbības režīmu noteikšanai

1.    Motora tips

Motora tipa tehniskās īpašības ir īpašības, kas noteiktas motora informācijas dokumentā, kurš sagatavots saskaņā ar I pielikumā norādīto paraugu.

1.1.   Darbības režīms (darbības apgriezieni)

Motora tips var saņemt ES tipa apstiprinājumu kā pastāvīgu apgriezienu motors vai kā mainīgu apgriezienu motors, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 3. panta 21. un 22. punktā.

1.1.1.   Mainīgu apgriezienu motori

1.1.1.1.

Ja, kā atļauts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 4. panta 2. punktu, konkrētas kategorijas pastāvīgu apgriezienu motora vietā izmanto tās pašas kategorijas mainīgu apgriezienu motoru, cilmes motoru (ES tipa apstiprinājuma vajadzībām) un visus motoru saimes motoru tipus (ražošanas atbilstības vajadzībām) testē, izmantojot piemērojamo mainīgu apgriezienu NRSC, kā arī, ja to paredz Regulas (ES) 2016/1628 24. panta 9. vai 10. punkts, izmantojot piemērojamo pārejas ciklu. Kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 24. panta 5. punktā, izņemot IWP kategorijas motoru, konkrētas kategorijas mainīgu apgriezienu motors, ko izmanto tās pašas kategorijas pastāvīgu apgriezienu darbībai, nav papildus jātestē, izmantojot piemērojamo pastāvīgu apgriezienu NRSC.

1.1.1.2.

IWP kategorijas mainīgu apgriezienu motori, ko izmanto vienā vai vairākos iekšzemes ūdensceļu lietojumos

Ja tirgū ir jālaiž IWP kategorijas mainīgu apgriezienu motors izmantošanai vienā vai vairākos iekšzemes ūdensceļu lietojumos, kā atļauts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 4. panta 2. punktu (pastāvīgu apgriezienu IWP) un 4. panta 1. punkta 5. apakšpunkta b) punktu (mainīgu vai pastāvīgu apgriezienu IWP), papildus nodrošina atbilstību šā punkta prasībām.

1.1.1.2.1.

Ja motora tips ir cilmes motors, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/1628 24. panta 5., 7. un 8. punktam, motoram papildus atbilstībai piemērojamām robežvērtībām, testējot E3 NRSC, ir arī jāatbilst piemērojamām robežvērtībām, testējot katrā piemērojamā NRSC (E2/C1/D2). Par katru NRSC sagatavo atsevišķus testa ziņojumus, ko ietver informācijas paketē.

1.1.1.2.2.

Visu motoru saimes motoru tipu gadījumā, veicot ražošanas atbilstības emisiju testu, motors papildus atbilstībai piemērojamām robežvērtībām, testējot E3 NRSC, jāatbilst arī piemērojamām robežvērtībām, testējot katrā piemērojamā pastāvīga ātruma NRSC.

1.1.1.2.3.

I pielikuma 3. papildinājuma 3.4.3. punkta ierakstā norāda katram motora tipam piemērojamo NRSC kopā ar attiecīgo apgriezienu skaitu.

1.1.1.2.4.

Deleģētās regulas (ES) 2017/654 XIV pielikumā noteiktajās instrukcijās OEM norāda visas kategorijas un darbības režīmus (darbības apgriezienus), kādiem motoru var uzstādīt.

1.1.2.   Pastāvīgu apgriezienu motori

1.1.2.1.

Pastāvīgu apgriezienu darbības laikā aktivizē pastāvīgu apgriezienu regulatora funkciju. Pastāvīgu apgriezienu motoru regulatoriem nav obligāti nepārtraukti jāuztur precīzi pastāvīgi apgriezieni. Apgriezienu skaits var samazināties zem skaita pie nulles slodzes, tādējādi minimālie apgriezieni ir konstatējami līdzās motora maksimālās jaudas punktam. Tas parasti ir 0,1–10 % diapazonā.

1.1.2.2.

Gadījumā, ja motors ir aprīkots ar brīvgaitas apgriezieniem palaišanai un apturēšanai, kā tas ir atļauts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 3. panta 21. punktu, motoru uzstāda tā, lai nodrošinātu, ka pastāvīgu apgriezienu regulatora funkcija ir ieslēgta pirms motora slodzes palielināšanas no bezslodzes iestatījuma.

1.1.2.3.

Pastāvīgu apgriezienu motoru tipi, kas aprīkoti ar alternatīvu apgriezienu skaitu

Pastāvīgu apgriezienu motoru nedrīkst projektēt darbībai ar mainīgiem apgriezieniem. Motora tips, kurš aprīkots ar alternatīvu apgriezienu skaitu, kas atļauts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 3. panta 21. punktu, papildus atbilst šā punkta prasībām.

1.1.2.3.1.

Ja motora tips ir cilmes motors, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/1628 24. panta 5. un 6. punktam, motors atbilst piemērojamām robežvērtībām, testējot piemērojamā NRSC testa ciklā pie katra pastāvīgā apgriezienu skaita, kas piemērojams motora tipam. Par katru NRSC sagatavo atsevišķus testa ziņojumus, ko ietver informācijas paketē.

1.1.2.3.2.

Visu motoru saimes motoru tipu gadījumā, veicot ražošanas atbilstības emisiju testu, motors atbilst piemērojamām robežvērtībām, izmantojot piemērojamo NRSC testa ciklu pie katra pastāvīgā apgriezienu skaita, kas piemērojams motora tipam.

1.1.2.3.3.

Visus pastāvīgos apgriezienus, kas piemērojami motora tipam un ko atļauj ražotājs, norāda I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1. iedaļā.

1.1.2.3.4.

Motoru uzstāda tā, lai nodrošinātu, ka:

a) motors tiek izslēgts pirms pastāvīgu apgriezienu regulatora atiestatīšanas uz alternatīviem apgriezieniem; un

b) pastāvīgu apgriezienu regulatoru iespējams iestatīt tikai uz motora ražotāja atļautajiem apgriezieniem.

1.1.2.3.5.

Deleģētās regulas (ES) 2017/654 XIV un XV pielikumā noteiktajās instrukcijās OEM un tiešajiem lietotājiem ietver informāciju par motora pareizu uzstādīšanu un darbināšanu saskaņā ar 1.1.2.2. un 1.1.2.3. punkta prasībām.

1.1.2.4.

IWP kategorijas pastāvīgu apgriezienu motori, ko izmanto IWA kategorijas pastāvīgu apgriezienu motora vietā

Ja tirgū ir jālaiž IWP kategorijas pastāvīgu apgriezienu motors izmantošanai IWA kategorijas pastāvīgu apgriezienu motora vietā, kā atļauts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 4. panta 1. punkta 5. apakšpunkta b) punktu, papildus nodrošina atbilstību šā punkta prasībām.

1.1.2.4.1.

Ja motora tips ir cilmes motors, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/1628 24. panta 5. un 8. punktam, motors papildus atbilstībai piemērojamām robežvērtībām, testējot E2 NRSC, atbilst arī piemērojamām robežvērtībām, testējot D2 NRSC. Par katru NRSC sagatavo atsevišķus testa ziņojumus, ko ietver informācijas paketē.

1.1.2.4.2.

Visu motoru saimes motoru tipu gadījumā, veicot ražošanas atbilstības emisiju testu, motoram papildus atbilstībai piemērojamām robežvērtībām, testējot E2 NRSC, ir arī jāatbilst piemērojamām robežvērtībām, testējot D2 NRSC.

1.1.2.4.3.

I pielikuma 3. papildinājuma 3.4.3. iedaļā norāda katru motora tipam piemērojamo NRSC kopā ar attiecīgo apgriezienu skaitu.

1.1.2.4.4.

Deleģētās regulas (ES) 2017/654 XIV pielikumā noteiktajās instrukcijās OEM norāda visas kategorijas un darbības režīmus (darbības apgriezienus), kādiem motoru var uzstādīt.

2.    Motoru saimes kritēriji

2.1.   Vispārīgi jautājumi

Motoru saimi raksturo konstrukcijas parametri. Tie ir kopīgi visiem motoru saimes motoriem. Motora ražotājs var noteikt, kuri motori ir piederīgi motoru saimei, ja vien tiek ievēroti 2.4. punktā noteiktie pieskaitāmības kritēriji. Motoru saimi apstiprina apstiprinātāja iestāde. Ražotājs ir apstiprinātājai iestādei sniedz atbilstīgu informāciju par vienas motoru saimes motoru emisiju līmeņiem.

2.2.   Motoru kategorijas, darbības režīms (darbības apgriezieni) un jaudas diapazons

2.2.1.

Motoru saimē drīkst būt tikai vienas motoru kategorijas motoru tipi, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 4. panta 1. punktā.

2.2.2.

Motoru saimē drīkst būt tikai vienas apgriezienu skaita darbības motoru tipi, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1628 I pielikumā.

2.2.3.

Motoru saimes, kas ietver vairāk par vienu jaudas diapazonu

2.2.3.1.

Motoru saime var ietver vairāk par vienu jaudas diapazonu vienādu apgriezienu darbībai tajā pašā motoru (apakš)kategorijā. Tādā gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1628 18. panta 2. punktu cilmes motors (ES tipa apstiprinājuma nolūkā) un visi tās pašas motoru saimes motoru tipi (ražošanas atbilstības nolūkā) piemērojamo jaudas diapazonu ziņā:

 atbilst visstingrākajām emisiju robežvērtībām,

 tiek testēti, izmantojot testa ciklus, kas atbilst visstingrākajām emisiju robežvērtībām,

 ir pakļauti agrāko piemērojamo ES tipa apstiprinājuma un tirgū laišanas datumu piemērošanai, kā norādīts Regulas (ES) 2016/1628 III pielikumā.

Lai pēc motora uzstādīšanas autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā saglabātu Regulas (ES) 2016/1628 18. panta 2. punktā noteikto principu, Deleģētās regulas (ES) 2017/654 XIV pielikumā noteiktajās instrukcijās OEM ietver norādi, ka uzstādīšana nedrīkst pastāvīgi ierobežot motoru tā, lai tas sasniegtu jaudu tikai apakškategorijas jaudas diapazonā ar stingrāku emisiju robežvērtību nekā apakškategorijā, kurā ir apstiprināts motora tips.

2.2.3.2.

Lai piešķirtu ES tipa apstiprinājuma apakškategoriju motoru saimei, kas ietver vairāk par vienu jaudas diapazonu, ražotājs un apstiprinātājai iestāde izlemj, kura apakškategorija vistuvāk atspoguļo 2.2.3.1. punkta kritērijus.

2.3.   Īpaši gadījumi

2.3.1.   Parametru mijiedarbība

Dažos gadījumos starp parametriem var notikt mijiedarbība, kas var izraisīt emisiju izmaiņas. To ņem vērā, lai nodrošinātu, ka tikai motori ar līdzīgiem izplūdes emisiju parametriem tiek ietverti vienā motoru saimē. Ražotājs identificē šādus gadījumus un par tiem informē apstiprinātāju iestādi. To ņem vērā kā kritēriju jaunas motoru saimes izveidei.

2.3.2.   Ierīces vai īpašības, kam ir ievērojama ietekme uz emisijām

Tādu ierīču un iezīmju gadījumā, kas nav uzskaitītas 2.4. punktā un kam ir ievērojama ietekme uz emisiju līmeni, ražotājs identificē šo aprīkojumu ar pamatota inženiertehniskā atzinuma palīdzību un to paziņo apstiprinātājai iestādei. To ņem vērā kā kritēriju jaunas motoru saimes izveidei.

2.3.3.   Papildu kritēriji

Papildus 2.4. punktā uzskaitītajiem parametriem ražotājs var noteikt papildu kritērijus, kas ļauj noteikt mazāka izmēra saimes. Šiem parametriem nav obligāti jābūt parametriem, kas ietekmē emisiju līmeni.

2.4.   Parametri, pēc kuriem nosaka motoru saimi

2.4.1.   Sadedzes cikls:

a) divtaktu cikls;

b) četrtaktu cikls;

c) rotormotors;

d) citi.

2.4.2.   Cilindru konfigurācija

2.4.2.1.   Cilindru novietojums blokā:

a) viens;

b) V veida;

c) rindas;

d) opozitīvais;

e) radiālais;

f) citi (F, W utt.).

2.4.2.2.   Cilindru relatīvais novietojums

Motori ar vienu un to pašu motora bloku var piederēt vienai motoru saimei, ja attālums starp to cilindru centriem ir vienāds.

2.4.3.   Galvenais dzeses līdzeklis:

a) gaiss;

b) ūdens;

c) eļļa.

▼M1

2.4.4.   Katra cilindra darba tilpums

2.4.4.1.   Motors, kurā katra cilindra darba tilpums ≥ 750 cm3

Lai motorus, kuru katra cilindra darba tilpums ir ≥ 750 cm3, uzskatītu par piederīgiem vienai motoru saimei, to katra cilindra darba tilpuma starpība nepārsniedz 15 % salīdzinājumā ar lielāko katra cilindra darba tilpumu motoru saimē.

2.4.4.2.   Motors, kurā katra cilindra darba tilpums < 750 cm3

Lai motorus, kuru katra cilindra darba tilpums ir < 750 cm3, uzskatītu par piederīgiem vienai motoru saimei, to katra cilindra darba tilpuma starpība nepārsniedz 30 % salīdzinājumā ar lielāko katra cilindra darba tilpumu motoru saimē.

2.4.4.3.   Motors ar lielāku katra cilindra darba tilpuma starpību

Neatkarīgi no 2.4.4.1. un 2.4.4.2. punkta, drīkst uzskatīt, ka motori, kuru katra cilindra darba tilpums pārsniedz 2.4.4.1. un 2.4.4.2. punktā noteikto starpību, ir piederīgi vienai motoru saimei, ja to apstiprina apstiprinātāja iestāde. Apstiprinājuma pamatā ir tehniski elementi (aprēķini, simulācijas, eksperimentu rezultāti utt.), kas parāda, ka starpības pārsniegšana ievērojami neietekmē izplūdes emisijas.

▼B

2.4.5.   Gaisa padeves metode:

a) atmosfēriskā;

b) ar turbopūti;

c) turbopūte ar pūtes gaisa dzesētāju.

2.4.6.   Degvielas veids:

a) dīzeļdegviela (autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas gāzeļļa);

b) kompresijaizdedzes motoriem paredzēts etanols (ED95);

c) benzīns (E10);

d) etanols (E85);

e) dabasgāze/biometāns:

1) universāla degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze) un degviela ar zemu siltumietilpību (L-gāze);

2) ierobežota diapazona degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze);

3) ierobežota diapazona degviela – degviela ar zemu siltumietilpību (L-gāze);

4) konkrēta degviela (LNG);

f) sašķidrinātā naftas gāze (LPG).

2.4.7.   Degvielas padeve:

a) tikai šķidrā degviela;

b) tikai gāzveida degviela;

c) divu degvielu 1A tips;

d) divu degvielu 1B tips;

e) divu degvielu 2A tips;

f) divu degvielu 2B tips;

g) divu degvielu 3B tips.

2.4.8.   Degkameras tips/konstrukcija:

a) atvērta kamera;

b) dalīta kamera;

c) citi tipi.

2.4.9.   Aizdedzes tips:

a) dzirksteļaizdedze;

b) kompresijaizdedze.

2.4.10.   Vārsti un atveres:

a) konfigurācija;

b) vārstu skaits cilindrā.

2.4.11.   Degvielas padeves tips:

a) sūknis, (augstspiediena) vads un iesmidzinātājs;

b) maģistrāles sūknis vai sadalītājsūknis;

c) sūknis-sprausla;

d) akumulējošā degvielas sistēma;

e) karburators;

f) iesmidzināšana ieplūdes kolektorā;

g) tiešā iesmidzināšana;

h) sajaukšanas bloks;

i) cits.

2.4.12.   Dažādas ierīces:

a) izplūdes gāzu recirkulācija (EGR);

b) ūdens iesmidzināšana;

c) gaisa papildu padeve;

d) citas.

2.4.13.   Elektroniskās vadības algoritms

To, vai motoram ir vai nav ECU, uzskata par motoru saimes pamatkritēriju.

Ja motoru vada elektroniski, ražotājs norāda tehniskos elementus, kas izskaidro šādu motoru grupēšanu vienā motoru saimē, t. i., norāda iemeslus, kādēļ var sagaidīt, ka šie motori atbildīs tādām pašām emisiju prasībām.

Motoriem ar elektronisku apgriezienu regulatoru nav obligāti jāietilpst atšķirīgā motoru saimē no tiem, kuriem ir mehānisks regulators. Nepieciešamībai nošķirt motorus ar elektronisko vadību no mehāniskas vadības motoriem ir jāattiecas tikai uz degvielas iesmidzināšanas parametriem, piemēram, laikiestati, spiedienu, padeves ātrumu utt.

2.4.14.   Izplūdes pēcapstrādes sistēmas

Par kritēriju iederībai motoru saimē uzskata šādu ierīču funkcionēšanu un kombināciju:

a) oksidēšanas katalizators;

b) DeNOx sistēma ar selektīvu NOx samazināšanu (pievienojot samazinošu reaģentu);

c) citas DeNOx sistēmas;

d) cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma ar pasīvu reģenerāciju:

1) slēgta;

2) neslēgta;

e) cietdaļiņu pēcapstrādes sistēma ar aktīvu reģenerāciju:

1) slēgta;

2) neslēgta;

f) citas cietdaļiņu pēcapstrādes sistēmas;

g) citas ierīces.

Ja motors ir sertificēts bez izplūdes pēcapstrādes sistēmas neatkarīgi no tā, vai tas ir cilmes motors vai pieder pie motoru saimes, šādu motoru, kas aprīkots ar oksidācijas katalizatoru (bez cietdaļiņu pēcapstrādes sistēmas), var iekļaut tajā pašā motoru saimē, ja tam nav nepieciešama degviela ar atšķirīgām īpašībām.

Ja tam ir nepieciešama degviela ar noteiktām īpašībām (piemēram, cietdaļiņu pēcapstrādes sistēmas, kam nepieciešami īpaši degvielas piemaisījumi reģenerācijas procesa nodrošināšanai), lēmumu par šāda motora iekļaušanu tajā pašā motoru saimē pamato ražotāja norādītie tehniskie elementi. Šie elementi norāda, ka aprīkotā motora sagaidāmais emisiju līmenis atbilst tādām pašām robežvērtībām kā neaprīkotā motora emisiju līmenis.

Ja motors ir sertificēts ar izplūdes pēcapstrādes sistēmu neatkarīgi no tā, vai tas ir cilmes motors vai pieder pie motoru saimes, un tā cilmes motors aprīkots ar tādu pašu izplūdes pēcapstrādes sistēmu, tad šādu motoru, ja tas nav aprīkots ar izplūdes pēcapstrādes sistēmu, nedrīkst iekļaut tajā pašā motoru saimē.

2.4.15.   Divu degvielu motori

Visi motoru tipi, kas ietilpst divu degvielu motoru saimē, pieder tam pašam divu degvielu motoru tipam, kā noteikts 2. iedaļā (piemēram, 1.A tipam, 2.B tipam utt.), un darbojas ar tiem pašiem degvielas veidiem vai attiecīgos gadījumos ar degvielām, kuras saskaņā ar šo regulu deklarētas kā piederīgas tai/tām pašai(-ām) grupai(-ām).

Papildus piederībai tam pašam divu degvielu tipam motoru maksimālā gāzes un enerģijas attiecība piemērojamā testa ciklā (GERcycle) nedrīkst pārsniegt 70–100 % diapazonu no attiecības, kāda ir motora tipam ar augstāko GERcycle.

2.4.16.

Ieplūdes gaisa temperatūra NRS kategorijas motoriem < 19 kW:

a) kas ietver motoru tipus, ko izmantos sniega metējos: motorus testē ar ieplūdes gaisa temperatūru no 0°C līdz – 5°C;

b) kas neietver tikai motoru tipus, ko izmantos sniega metējos: motorus testē ar ieplūdes gaisa temperatūru 25 ± 5°C.

2.4.17.

Emisiju noturības perioda (EDP) kategorija

Tādu Regulas (ES) 2016/1628 V pielikuma V-3. vai V-4. tabulas motoru kategoriju gadījumā, kurām ir alternatīvas EDP vērtības, ražotāja deklarētā EDP kategorija:

a) 1. kategorija (patēriņa ražojumi);

b) 2. kategorija (pusprofesionāli ražojumi);

c) 3. kategorija (profesionāli ražojumi).

3.    Cilmes motora izvēle

3.1.   Vispārīgi jautājumi

3.1.1.

Kad apstiprinātāja iestāde ir apstiprinājusi motoru saimi, tās cilmes motoru izvēlas, kā primāro kritēriju izmantojot lielāko degvielas padevi uz cilindru taktī pie maksimālā deklarētā griezes momenta apgriezienu skaita. Ja diviem vai vairākiem motoriem primārais kritērijs ir kopīgs, cilmes motoru izvēlas pēc sekundārā kritērija, kas ir lielākā degvielas padeve taktī pie nominālā apgriezienu skaita.

3.1.2.

Apstiprinātāja iestāde var secināt, ka motoru saimes vissliktāko emisiju rādītāju vislabāk var raksturot tad, ja veic testus ar alternatīvu vai papildu motoru. Tādā gadījumā iesaistīto pušu rīcībā ir atbilstīga informācija, lai noteiktu motoru saimes motorus, kam varētu būt augstākais emisiju līmenis.

3.1.3.

Ja attiecīgās motoru saimes motoriem ir citas mainīgas īpašības, kas uzskatāmas par izplūdes emisiju ietekmējošām, šādas īpašības identificē un ņem vērā cilmes motora izvēlē.

3.1.4.

Ja motoru saimes motori atbilst tādām pašām emisiju vērtībām dažādos emisiju noturības periodos, to ņem vērā, izvēloties cilmes motoru.

3.2.   Īpaši gadījumi

3.2.1.

Lai izvēlētos cilmes motoru IWP kategorijas mainīgu apgriezienu motoru saimes gadījumā, kas ietver vienu vai vairākus motoru tipus, kuri ir jālaiž tirgū izmantošanai citos iekšzemes ūdeņu lietojumos saskaņā ar 1.1.1.2. punktu, 3.1.1. punkta prasības piemēro, pamatojoties uz E3 NRSC. Novērtējot 3.1.2., 3.1.3. un 3.1.4. punkta prasības, ņem vērā visus NRSC, kuriem motora tips saņem tipa apstiprinājumu.

3.2.2.

Lai izvēlētos cilmes motoru pastāvīgu apgriezienu motoru saimes gadījumā, kas ietver vienu vai vairākus motoru tipus ar alternatīviem pastāvīgiem apgriezieniem, kā noteikts 1.1.2.3. punktā, 3.1. punkta prasību novērtējumu piemēro katra motora tipa pastāvīgajam apgriezienu skaitam.

3.2.3.

Lai izvēlētos cilmes motoru IWP kategorijas pastāvīgu apgriezienu motoru saimes gadījumā, kas ietver vienu vai vairākus motoru tipus, kuri ir jālaiž tirgū izmantošanai pastāvīgu apgriezienu IWA lietojumos saskaņā ar 1.1.2.4. punktu, 3.1.1. punkta prasības piemēro, pamatojoties uz E2 NRSC. Novērtējot 3.1.2., 3.1.3. un 3.1.4. punkta prasības, ņem vērā visus NRSC, kuriem motora tips saņem tipa apstiprinājumu.
X PIELIKUMS

Tehniskā informācija nesankcionētu manipulāciju novēršanai

1.

Attiecībā uz motoru tipiem un motoru saimēm, kuru emisiju kontroles sistēma ietver ECU, ražotājs apstiprinātājai iestādei iesniedz aprakstu par pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu nesankcionētas manipulācijas ar ECU tā modificēšanu, ietverot atjaunināšanas risinājumu, kurā izmanto ražotāja apstiprinātu programmu vai kalibrēšanu.

2.

Attiecībā uz motoru tipiem un motoru saimēm, kuru emisiju kontroles sistēma ietver mehāniskas ierīces, ražotājs apstiprinātājai iestādei iesniedz aprakstu par pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu nesankcionētas manipulācijas ar emisiju kontroles sistēmas regulējamiem parametriem parametros un to modificēšanu. Tas ietver pret nesankcionētām manipulācijām nodrošinātas sastāvdaļas, piemēram, karburatora ierobežotāja vāciņus vai karburatora skrūvju plombēšanu, vai īpašas skrūves, ko lietotājs nevar regulēt.

2.1.

Ražotājs tehniskajam dienestam pierāda, ka emisiju kontroles sistēmas regulējamajos parametros nevar vienkārši veikt nesankcionētas manipulācijas, lietojot saprātīgu spēku, izmantojot vai nu:

 kopā ar motoru piegādātos instrumentus vai

 parastus instrumentus, tādus kā skrūvgriezis, knaibles (tostarp asknaibles) vai uzgriežņu atslēgas.

 Parastie instrumenti neietver: lielāko daļu griešanas vai malšanas instrumentu, urbjus un rotācijas pašgriezējus vai instrumentus, kas rada lielu karstumu vai liesmas.

3.

Šā pielikuma vajadzībām motorus no dažādām motoru saimēm var papildus apvienot saimēs, pamatojoties uz izmantoto nesankcionētu manipulāciju novēršanas pasākumu veidu un saturu. Lai dažādu motoru saimju motorus ietvertu tajā pašā nesankcionētu manipulāciju novēršanas motoru saimē, ražotājs apstiprinātājai iestādei apliecina, ka nesankcionētu manipulāciju novēršanai īstenotie pasākumi ir līdzīgi. Tādā gadījumā 1. un 2. punkta prasības var īstenot attiecībā uz vienu reprezentatīvu motoru un attiecīgo dokumentāciju izmantot visu tās pašas nesankcionēto manipulāciju novēršanas motoru saimes motoru tipa apstiprināšanai.

4.

Ražotājs lietotāja rokasgrāmatā ietver brīdinājumu, ka gadījumā, ja notikušas nesankcionētas manipulācijas ar motoru, šā motora ES tipa apstiprinājums vairs nav derīgs.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).

( 2 ) Komisijas 2016. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par tehniskām un vispārējām prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprinājumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

( 3 ) Komisijas 2018. gada 27. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/988, ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2017/656, ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 (OV L 182, 18.7.2018., 46. lpp.).

( 4 ) Komisijas 2016. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2017/655, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 attiecībā uz tādu gāzveida piesārņotāju emisiju uzraudzību, ko rada ekspluatācijā esoši iekšdedzes motori, kas uzstādīti autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 334. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un cietdaļiņu piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (OV L 252, 16.9.2016., 53. lpp.).

( 6 ) Komisijas 2016. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 saistībā ar tehniskajām un vispārējām prasībām, kuras attiecas uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu (OV L 102, 13.4.2017., 1. lpp.).

( 7 ) Komisijas 2016. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2017/655, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas ekspluatācijā esošu iekšdedzes motoru gāzveida piesārņotāju emisiju uzraudzību (OV L 102, 13.4.2017., 334. lpp.).

( 8 ) Komisijas 2016. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/656, ar ko nosaka administratīvās prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 (OV L 102, 13.4.2017., 364. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

( 10 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).