02017D1792 — LV — 15.09.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/1792

(2017. gada 29. maijs)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

(OV L 258, 6.10.2017., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/1793 (2017. gada 15. septembris),

  L 258

3

6.10.2017
▼B

PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/1792

(2017. gada 29. maijs)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

▼M1

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots norādīt personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu, kā arī vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz valodas kārtību. Nolīguma parakstīšana notiek vienlaikus ar vēstuļu apmaiņas parakstīšanu.

▼B

3. pants

Nolīguma 4. un 7. pantu provizoriski piemēro saskaņā ar nolīguma 9. un 10. pantu ( 1 ), kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai.

▼M1

3.a pants

Nolīguma parakstīšana notiek angļu valodā. Ievērojot Savienības tiesību aktus, Savienība nolīgumu ir sagatavojusi arī bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā. Nolīguma teksts šajās papildu valodās būtu jāautentificē, Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām Valstīm apmainoties ar diplomātiskām notām. Visām autentificētajām versijām ir vienāds juridisks spēks.

▼B

4. pants

Komisija pārstāv Savienību nolīguma 7. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā pēc Padomes Finanšu pakalpojumu jautājumu darba grupas viedokļu uzklausīšanas un informē minēto darba grupu, kad vien tas ir nepieciešams, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, par nolīguma īstenošanā panākto progresu.

5. pants

Jebkuras nostājas, kuras jāpauž Savienības vārdā, pieņem saskaņā ar Līgumiem, un tādējādi tās pieņem Padome, kā tas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 1. punktā vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 9. punktā.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.( 1 ) Dienu, no kuras nolīgumu piemēro provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.