02017D1219 — LV — 15.03.2019 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/1219

(2017. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem veļas mazgāšanas līdzekļiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4245)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 180, 12.7.2017., 79. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2018/993 Dokuments attiecas uz EEZ (2018. gada 11. jūlijs),

  L 177

14

13.7.2018

►M2

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2019/418 Dokuments attiecas uz EEZ (2019. gada 13. marts),

  L 73

188

15.3.2019
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/1219

(2017. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem veļas mazgāšanas līdzekļiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4245)

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Produktu grupā “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” ietilpst visi veļas mazgāšanas līdzekļi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 ( 1 ) un kurus laiž tirgū un kuri paredzēti specializētam personālam izmantošanai rūpniecības un institucionālā sektora objektos.

Šajā produktu grupā ietilpst daudzkomponentu sistēmas, kas sastāv vairāk nekā no viena komponenta, kuru izmanto pilna mazgāšanas līdzekļa sastāvā vai veļas mazgāšanas programmā automātiskajā dozēšanas sistēmā. Daudzkomponentu sistēmās var būt iekļauti vairāki produkti, piemēram, auduma mīkstinātāji, traipu tīrītāji un skalošanas līdzekļi, un tos testē kopumā.

Šajā produktu grupā neietilpst produkti, kas uzlabo auduma īpašības, piemēram, ūdens atgrūšanas spējas, ūdens necaurlaidību vai ugunsaizsardzību. Turklāt šajā produktu grupā neietilpst produkti, ko dozē atkarībā no materiāla, uz kura ir traips (piemēram, palagi, segas vai citi materiāli), nedz arī mazgāšanas palīglīdzekļi, ko izmanto bez turpmākas mazgāšanas (piemēram, paklāju un mēbeļu audumu traipu tīrītāji).

Veļas mazgāšanas līdzekļi, ko izmanto mājsaimniecības veļas mazgājamās mašīnās, nav iekļautas šajā produktu grupā.

2. pants

Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

1) “izmantotās vielas” ir ar nolūku pievienotas vielas, blakusprodukti un izejvielu piemaisījumi gatavā produkta sastāvā [(tostarp ūdenī šķīstošā apvalkā, ja tādu izmanto)];

2) “primārais iepakojums” ir:

a) atsevišķās devas iesaiņojums un iepakojums (ieskaitot etiķeti, ja nepieciešams), kas jānoņem pirms lietošanas un ko izmanto, lai izveidotu mazāko pārdošanas vienību izplatīšanai galalietotājam vai patērētājam tirdzniecības vietā;

b) attiecībā uz visu citu veidu produktiem – iepakojums (ieskaitot etiķeti, ja nepieciešams), ko izmanto, lai izveidotu mazāko pārdošanas vienību izplatīšanai galalietotājam vai patērētājam tirdzniecības vietā;

3) “mikroplastmasa” ir nešķīstošas makromolekulāras plastmasas daļiņas, kuru izmērs ir mazāks par 5 mm un kuras iegūtas vienā no šādiem procesiem:

a) polimerizācijas procesā, piemēram, polipievienošanā vai polikondensācijā, vai citos līdzīgos procesos ar monomēriem un citā izejvielām;

b) ķīmiski modificējot dabīgas vai sintētiskas makromolekulas;

c) mikrobioloģiskā fermentācijā;

4) “nanomateriāls” ir dabisks, kā blakusprodukts radies vai rūpnieciski ražots materiāls, kas satur daļiņas nesaistītā stāvoklī vai kā agregātus, vai kā aglomerātus un kur izmēru skaitliskajā sadalījumā vismaz 50 % daļiņu viens vai vairāki no ārējiem izmēriem ir 1–100 nm diapazonā ( 2 ).

3. pants

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēto ES ekomarķējumu piešķir tikai tādiem veļas mazgāšanas līdzekļiem, kuri pieder pie šā lēmuma 1. pantā definētās produktu grupas “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” un atbilst pielikumā noteiktajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām.

4. pants

Produktu grupas “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” kritēriji un ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā sešus gadus no šā lēmuma paziņošanas dienas.

5. pants

Administratīvām vajadzībām produktu grupai “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” piešķir kodu “039”.

6. pants

Lēmumu 2012/721/ES atceļ.

7. pants

1.  Atkāpjoties no 6. panta, tos pieteikumus par ES ekomarķējuma saņemšanai produktu grupā “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” ietilpstošajiem produktiem, kas iesniegti pirms šā lēmuma paziņošanas dienas, novērtē atbilstoši Lēmuma 2012/721/ES nosacījumiem.

2.  Tie pieteikumi par ES ekomarķējuma saņemšanu produktu grupā “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” ietilpstošajiem produktiem, kas iesniegti divu mēnešu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas, drīkst būt sagatavoti atbilstoši Lēmuma 2012/721/ES kritērijiem vai atbilstoši šā lēmuma kritērijiem. Minētos pieteikumus izvērtē pēc tiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem tie ir sagatavoti.

▼M1

3.  ES ekomarķējuma licences, kas piešķirtas saskaņā ar Lēmumā 2012/721/ES noteiktajiem kritērijiem, drīkst izmantot līdz 2018. gada 26. decembrim.

▼B

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
PIELIKUMS

PAMATINFORMĀCIJA

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem veļas mazgāšanas līdzekļiem

KRITĒRIJI

1. Toksiskums ūdens organismiem

2. Bioloģiskās noārdīšanās spēja

3. Ilgtspējīga palmu eļļas, palmu kodolu eļļas un to atvasinājumu ieguve

4. Aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas

5. Iepakojums

6. Piemērotība izmantošanai

7. Automātiskās dozēšanas sistēmas

8. Informācija patērētājiem

9. Informācija ES ekomarķējumā

NOVĒRTĒŠANA UN VERIFIKĀCIJA

a)    Prasības

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas pie katra kritērija atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāsniedz kompetentajām iestādēm deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot attiecīgi pieteikuma iesniedzējs un/vai tā piegādātājs(-i).

Kompetentajām iestādēm pirmkārt jāatzīst tādi apliecinājumi, kurus izdevušas struktūras, kas akreditētas atbilstīgi attiecīgajam saskaņotajam laboratoriskās testēšanas un kalibrēšanas standartam, un verifikācija, ko veikušas struktūras, kuras akreditētas atbilstīgi attiecīgajam saskaņotajam produktu, procesu un pakalpojumu sertifikācijas struktūru standartam. Akreditāciju veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2008 ( 3 ).

Piemērotā gadījumā var izmantot šeit nenorādītas testēšanas metodes, ja kompetentā iestāde, kura izvērtē pieteikumu, tās atzīst par ekvivalentām attiecīgajam kritērijam norādītajām metodēm.

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes drīkst pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un drīkst veikt neatkarīgas verifikācijas vai apmeklējumus uz vietas.

Priekšnoteikums ir tāds, ka produkts atbilst visām tās valsts (to valstu) piemērojamajām juridiskajām prasībām, kurā(-ās) produktu paredzēts laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta atbilstību šīm prasībām.

Mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāzes sarakstā (DID saraksts), kas pieejams ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē, ir dati par mazgāšanas līdzekļos un kosmētikas līdzekļos visplašāk izmantotajām vielām. Tas izmantojams datiem, pēc kuriem aprēķina robežatšķaidījumu (Critical Dilution Volume – CDV) un novērtē izmantoto vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju. Attiecībā uz vielām, kuru nav DID sarakstā, sniegti norādījumi par to, kā aprēķināt vai ekstrapolēt attiecīgos datus.

Kompetentajai iestādei iesniedz sarakstu ar visām izmantotajām vielām, norādot tirdzniecības nosaukumu (ja tāds ir), ķīmisko nosaukumu, CAS numuru, DID numuru, izmantoto vielu daudzumu, funkcijas un formu gatavajā produktā (tostarp ūdenī šķīstošajā apvalkā, ja tāds izmantots).

Konservantus, smaržvielas un krāsvielas norāda neatkarīgi no koncentrācijas. Citas izmantotās vielas norāda, ja to koncentrācija ir 0,010 % (masas) vai pārsniedz to.

Ar priedēkli “nano-”, kurš liekams iekavās, sarakstā skaidri norāda visas izmantotās vielas, kas ir nanomateriālu formā.

Par katru sarakstā iekļauto izmantoto vielu iesniedz drošības datu lapu (DDL) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ( 4 ). Ja DDL par kādu vielu nav pieejama, tāpēc ka minētā viela ir daļa no maisījuma, pieteikuma iesniedzējs iesniedz DDL par maisījumu.

b)    Mērījumu robežvērtības

Visām izmantotajām vielām jāatbilst ekoloģiskajiem kritērijiem, kā noteikts 1. tabulā.1. tabula

Rūpniecībā un iestādēs izmantojamos veļas mazgāšanas līdzekļos izmantotajām vielām piemērojamās robežvērtības pēc atsevišķiem kritērijiem (masas %)

Kritērija nosaukums

Virsmaktīvās vielas

Konservanti

Krāsvielas

Smaržvielas

Citi (piem., fermenti)

Toksiskums ūdens organismiem

≥ 0,010

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

≥ 0,010

Bioloģiskās noārdīšanās spēja

Virsmaktīvās vielas

≥ 0,010

N/A

N/A

N/A

N/A

Organiskās vielas

≥ 0,010

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

≥ 0,010

Ilgtspējīga palmu eļļas ieguve

≥ 0,010

N/A

N/A

N/A

≥ 0,010

Aizliegtas vai ierobežota lietojuma vielas

Konkrētas aizliegtas vai ierobežota lietojuma vielas

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Bīstamas vielas

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Smaržvielas

N/A

N/A

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

N/A

Konservanti

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

N/A

N/A

N/A

Krāsvielas

N/A

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

N/A

N/A

Fermenti

N/A

N/A

N/A

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

(*1)    ►M2  “Ierobežojuma nav”: attiecina uz visām pievienotajām vielām neatkarīgi no koncentrācijas (analītiskā noteikšanas robeža), izņemot izejvielu blakusproduktus un piemaisījumus, kas galīgajā produktā var būt koncentrācijā līdz 0,010 masas %. ◄

N/A – neattiecas.

STANDARTDEVA

Turpmāk minētās devas uzskata par standartdevām aprēķinos, ar kuriem dokumentē atbilstību ES ekomarķējuma kritērijiem, un mazgāšanas spēju testēšanā.

Ražotāja lielākā ieteiktā deva, lai mazgātu vienu kilogramu sausas veļas (norādīta gramos uz kilogramu veļas vai mililitros uz kilogramu veļas), trīs dažādu netīrības pakāpju veļai (viegli netīra, vidēji netīra un ļoti netīra) un trim dažādām ūdens cietības pakāpēm (mīksts, vidējs, ciets).

Šā kritērija izpildes novērtējumā ietver visus daudzkomponentu sistēmas produktus tādās devās, kā paredz vissliktākais scenārijs.

Veļas netīrības pakāpes piemēriNetīrība

Netīrības pakāpe

Viegli netīra

Viesnīcās: gultas veļa, gultas pārklāji un dvieļi u. c. (dvieļus var uzskatīt par ļoti netīriem)

Auduma roku dvieļu ruļļi

Vidēji netīra

Darba drēbes: iestādēs/mazumtirdzniecībā/apkalpojošajā sfērā u. c.

Restorānos: galdauti, salvetes u. c.

Grīdas mazgāšanas sukas un grīdas lupatas

Ļoti netīra

Darba drēbes: rūpniecībā/virtuvē/gaļas izciršanas telpās u. c.

Virtuves veļa: drānas, trauku dvieļi u. c.

Iestādēs, piemēram, slimnīcās: gultas veļa, gultas pārklāji, uzvelkami palagi, pacientu apģērbs, ārsta halāti vai virsvalki u. c.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta etiķeti vai lietošanas instrukciju, kurā norādītas ieteicamās devas.

1. kritērijs. Toksiskums ūdens organismiem

Produkta robežšķaidījums (CDVchronic ) standartdevā nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:Mīksts ūdens (< 1,5 mmol CaCO3/l)

(litri uz kilogramu veļas)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

30 000

40 000

50 000

Šķidrums

50 000

60 000

70 000

Daudzkomponentu sistēma

50 000

70 000

90 000Vidēji ciets ūdens (1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l)

(litri uz kilogramu veļas)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

40 000

60 000

80 000

Šķidrums

60 000

75 000

90 000

Daudzkomponentu sistēma

60 000

80 000

100 000Ciets ūdens (> 2,5 mmol CaCO3/l)

(litri uz kilogramu veļas)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

50 000

75 000

90 000

Šķidrums

75 000

90 000

120 000

Daudzkomponentu sistēma

75 000

100 000

120 000

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta CDVchronic aprēķinu. CDVchronic vērtības aprēķināšanas izklājlapa ir pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

Visu produktā izmantotu vielu (i) CDVchronic aprēķina pēc šādas formulas:

image

kur:

deva (i)

:

vielas (i) masa (g) standartdevā;

DF(i)

:

vielas (i) noārdīšanās koeficients;

TFchronic(i)

:

vielas (i) hroniskā toksiskuma koeficients.

DF(i) un TFchronic(i) vērtības ir norādītas jaunākā DID saraksta A daļā. Ja izmantotā viela A daļā nav norādīta, pieteikuma iesniedzējs vērtības aplēš saskaņā ar minētā saraksta B daļā aprakstīto metodi, pievienojot saistīto dokumentāciju.

▼M2

Sakarā ar dažu vielu noārdīšanos mazgāšanas procesa laikā šādām vielām piemēro atsevišķus noteikumus:

 ūdeņraža peroksīds (H2O2): CDV aprēķinā nav iekļaujams,

 peroksietiķskābe: aprēķinā iekļaujama kā etiķskābe,

 ε-ftalimidoperoksiheksānskābe (PAP): aprēķinā iekļaujama kā ε-ftalimidoheksānskābe (PAC).

ε-ftalimidoheksānskābes (PAC) CDV[ chronic ] aprēķināšanai izmanto šādas vērtības:

DF(i) = 0,05

TFchronic(i) = 0,256 mg/l

aerobiski = R

anaerobiski = O

▼B

2. kritērijs. Bioloģiskās noārdīšanās spēja

a)    Virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēja

Visām virsmaktīvajām vielām ir jābūt viegli (aerobi) noārdāmām.

Turklāt visām virsmaktīvām vielām, kas klasificētas kā bīstamas ūdens videi – akūts toksiskums, 1. kategorija (H400) vai hronisks toksiskums, 3. kategorija (H412), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ( 5 ) – papildus bioloģiski jānoārdās anaerobos apstākļos.

b)    Organisko savienojumu bioloģiskās noārdīšanās spēja

Tādu organisko vielu saturs produktā, kuras aerobos apstākļos bioloģiski nenoārdās (nepiemīt vieglas bionoārdīšanās spēja, aNBO) vai anaerobos apstākļos bioloģiski nenoārdās (anNBO), nepārsniedz šādas robežvērtības standartdevā:

aNBO (grami uz kilogramu veļas)Mīksts ūdens (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

0,70

1,10

1,40

Šķidrums

0,50

0,60

0,70

Daudzkomponentu sistēma

1,25

1,75

2,50Vidēji ciets ūdens (1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

1,10

1,40

1,75

Šķidrums

0,60

0,70

0,90

Daudzkomponentu sistēma

1,75

2,50

3,75Ciets ūdens (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

1,40

1,75

2,20

Šķidrums

0,70

0,90

1,20

Daudzkomponentu sistēma

2,50

3,75

4,80

anNBO (grami uz kilogramu veļas)Mīksts ūdens (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

0,70

1,10

1,40

Šķidrums

0,50

0,60

0,70

Daudzkomponentu sistēma

1,25

1,75

2,50Vidēji ciets ūdens (1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

1,10

1,40

1,75

Šķidrums

0,60

0,70

0,90

Daudzkomponentu sistēma

1,75

2,50

3,75Ciets ūdens (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Netīrības pakāpe

Produkta veids

Viegli netīra

Vidēji netīra

Ļoti netīra

Pulveris

1,40

1,75

2,20

Šķidrums

0,70

0,90

1,20

Daudzkomponentu sistēma

2,50

3,75

4,80

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju par virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju, kā arī produkta aNBO un anNBO vērtības aprēķinu. Produkta aNBO un anNBO vērtības aprēķināšanai izmantojamā izklājlapa ir pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

Gan attiecībā uz virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju, gan arī attiecībā uz organisko savienojumu aNBO un anNBO vērtībām, ņem vērā jaunāko DID sarakstu.

Par izmantotajām vielām, kas nav iekļautas DID saraksta A daļā, atbilstīgi norādījumiem minētā saraksta B daļā iesniedz attiecīgo informāciju no literatūras vai citiem avotiem vai atbilstīgus testēšanas rezultātus, kas rāda, ka šīm vielām piemīt bioloģiskās noārdīšanās spēja aerobos un anaerobos apstākļos.

Ja dokumentācija par bioloģiskās noārdīšanās spēju nav pieejama, izmantoto vielu, kas nav virsmaktīva viela, var atbrīvot no prasības par noārdīšanās spēju anaerobos apstākļos, ja tai piemīt viens no šādiem trim īpašību kopumiem:

1) viegli noārdās un ir ar zemu adsorbcijas pakāpi (A < 25 %);

2) viegli noārdās un ir ar augstu desorbcijas pakāpi (D > 75 %);

3) viegli noārdās un nav bioakumulatīva ( 6 ).

Adsorbcijas/desorbcijas testēšanu veic atbilstoši ESAO 106. vadlīnijām.

3. kritērijs. Ilgtspējīga palmu eļļas, palmu kodolu eļļas un to atvasinājumu ieguve

Izmantotās vielas, ko izmanto produktos, kuri iegūti no palmu eļļas vai palmu kodolu eļļas, jābūt iegūtām plantācijās, kas atbilst tādas ilgtspējīgas ražošanas sertifikācijas sistēmas prasībām, kuru noteikusi daudzpusēja organizācija ar plašu dalībnieku loku, tostarp ar NVO, nozares un valsts pārstāvjiem, un ar kuru tiek risināts vides ietekmējums, tostarp attiecībā uz augsni, bioloģisko daudzveidību, organiskā oglekļa uzkrājumiem un dabas resursu aizsardzību.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs, izmantojot trešo personu sertifikātus un pārraudzības ķēdes apliecinājumus, iesniedz pierādījumus, ka izmantoto vielu ražošanā izmantotās palmu eļļas un palmu kodolu eļļa ir iegūta ilgtspējīgi pārvaldītās plantācijās.

Pieņem tādus sertifikātus, ko izsniegusi shēma Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (identitātes saglabāšanas modelis, segregācijas modelis vai masas bilances modelis) vai ilgtspējības ziņā līdzvērtīga vai stingrāka ražošanas shēma.

Palmu eļļas un palmu kodolu eļļas ķīmisko atvasinājumu ilgtspējību var pierādīt, izmantojot pasūtījuma un pieprasījuma vai līdzvērtīgu sistēmu, piemēram, GreenPalm vai līdzvērtīgus sertifikātus, ikgadējos progresa ziņojumos (ACOP) ietverot deklarēto iegādāto un izmantoto GreenPalm sertifikātu skaitu pēdējā ikgadējā tirdzniecības perioda laikā.

4. kritērijs. Aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas

a)    Konkrētas aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas

i)    Aizliegtas vielas

Turpmāk minētās vielas nedrīkst iekļaut produkta sastāvā nekādā koncentrācijā:

 alkilfeniletoksilāti (APEO) un citi alkilfenilatvasinājumi,

 atranols,

 hloratranols,

 dietilēntriamīnpentaetiķskābe (DTPA),

 etilēndiamīntetraetiķskābe (EDTA) un tās sāļi,

 formaldehīds un tā izdalītāji (piem., 2-brom-2-nitropropān-1,3-diols, 5-brom-5-nitro-1,3-dioksāns, nātrija hidroksimetilglicināts, diazolidinilurīnviela), izņemot formaldehīda piemaisījumus virsmaktīvajās vielās, kuru pamatā ir polialkoksi- ķīmiskie savienojumi, a izmantotajā vielā koncentrācija nepārsniedz 0,010 % (masas),

 glutāraldehīds,

 hidroksiizoheksila 3-cikloheksēna karboksaldehīds (INCI),

 mikroplastmasa,

 nanosudrabs,

 nitromuskusi un policikliskie muskusi,

 perfluorētie alkilāti,

 rodamīns B,

 četraizvietotā amonija sāļi, kas bioloģiski viegli nenoārdās,

 aktīvā hlora savienojumi,

 triklozāns,

 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, ko vajadzības gadījumā papildina ar piegādātāju deklarācijām, kurās apstiprināts, ka uzskaitītās vielas neatkarīgi no koncentrācijas nav iekļautas produkta sastāvā.

ii)    Ierobežota lietojuma vielas

Turpmāk uzskaitītās vielas nedrīkst iekļaut produkta sastāvā, ja tiek pārsniegta norādītā koncentrācija:

 2-metil-2H-izotiazol-3-ons: 0,0050 % (masas),

 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons: 0,0050 % (masas),

 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons/2-metil-4-izotiazolīn-3-ons: 0,0015 % (masas).

Kopējais fosfora (P) saturs, kas aprēķināts kā elementārais P, nepārsniedz:

 0,50 gramus uz kilogramu viegli netīras veļas,

 1,00 gramus uz kilogramu vidēji netīras veļas,

 1,50 gramus uz kilogramu ļoti netīras veļas.

Smaržvielas, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 648/2004 paredzētā deklarēšanas prasība, katrā atsevišķā vielā nav koncentrācijā ≥ 0,010 % (masas).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz šādus dokumentus:

a) ja izmanto izotiazolinonus – parakstītu atbilstības deklarāciju, ko papildina ar piegādātāju deklarācijām, ar kurām vajadzības gadījumā apstiprina, ka lietoto izotiazolinonu daudzums ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai mazāks par tām;

b) parakstītu atbilstības deklarāciju, kuru papildina ar piegādātāju deklarācijām, ar kurām vajadzības gadījumā apstiprina, ka kopējais elementārā P daudzums ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai mazāks par tām. Deklarācijai pievieno aprēķinus par produkta kopējo P saturu;

c) parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai pievieno piegādātāju deklarācijas vai dokumentus, ar kuriem vajadzības gadījumā apstiprina, ka smaržvielas, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 648/2004 paredzētā deklarēšanas prasība, nepārsniedz noteiktās robežvērtības.

b)    Bīstamas vielas

i)    Galaprodukts

Galaprodukts nevar būt klasificēts un marķēts kā akūti toksisks, kā tāds, kuram ir toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu, kā elpceļu vai ādas sensibilizators vai kā tāds, kam ir kancerogēna, mutagēna vai toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, vai kā bīstams ūdens videi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā definētajam un atbilstoši sarakstam 2. tabulā, izņemot turpmāk norādītos produktus:

 produktus, kuri satur peroksietiķskābi un ūdeņraža peroksīdu, ko izmanto kā balinātāju, var klasificēt un marķēt kā bīstamus ūdens videi [hronisks toksiskums, 1. kategorija (H410), hronisks toksiskums, 2. kategorija (H411) vai hronisks toksiskums, 3. kategorija (H412)], ja klasificēšana un marķēšana ir nepieciešama minēto vielu klātbūtnes dēļ.

ii)    Izmantotās vielas

Produkts nesatur izmantotās vielas, kuru koncentrācija galaproduktā ir 0,010 % (masas) vai vairāk un kuras atbilst kritērijiem, lai tās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumu un saskaņā ar sarakstu 2. tabulā klasificētu kā toksiskas, bīstamas ūdens videi, elpceļu vai ādas sensibilizatorus, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas.

Stingrāku robežvērtību gadījumā vispārīgajām vai specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu, ir prioritāte.2. tabula

Bīstamības klases, uz kurām attiecas ierobežojumi, un to kategorizācija

Akūts toksiskums

1. un 2. kategorija

3. kategorija

H300 Norijot iestājas nāve

H301 Toksisks, ja norīts

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

H330 Ieelpojot iestājas nāve

H331 Toksisks ieelpojot

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

Toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu

1. kategorija

2. kategorija

H370 Izraisa orgānu bojājumus

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

Elpceļu un ādas sensibilizācija

1.A/1. kategorija

1.B kategorija

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

Kancerogēna, mutagēna vai toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju

1.A un 1.B kategorija

2. kategorija

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

H350 Var izraisīt vēzi

H351 Ir aizdomas, ka izraisa vēzi

H350i Ieelpojot var izraisīt vēzi

 

H360F Var kaitēt auglībai

H361f Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H360FD Var kaitēt auglībai. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H361fd Ir aizdomas, ka kaitē auglībai. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H360Fd Var kaitēt auglībai. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

H360Df Var kaitēt nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka kaitē auglībai

 

Bīstams ūdens videi

1. un 2. kategorija

3. un 4. kategorija

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

 

Bīstams ozona slānim

H420 Bīstams ozona slānim

 

Šo kritēriju nepiemēro izmantotām vielām, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunkts, kurā noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem minētās regulas IV un V pielikumā iekļautās vielas atbrīvo no prasībām par reģistrāciju, pakārtotajiem lietotājiem un novērtēšanu. Lai noskaidrotu, vai minētais izņēmums ir piemērojams, pieteicējs pārbauda, vai produktā ir kādas izmantotas vielas, kuru koncentrācija pārsniedz 0,010 % (masas).

Vielas un maisījumi, kas ietverti 3. tabulā, ir atbrīvoti no 4. kritērija b) punkta ii) apakšpunkta.3. tabula

Vielas, kurām piešķirts atbrīvojums

Viela

Bīstamības apzīmējums

Virsmaktīvās vielas

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Subtilizīns

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Fermenti (*1)

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

ε-ftalimidoperoksiheksānskābe (PAP), ko izmanto kā balinātāju maksimālā koncentrācijā 0,6 grami uz kilogramu veļas

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Peroksietiķskābe / ūdeņraža peroksīds, ko izmanto kā balinātāju

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

NTA kā piemaisījums MGDA un GLDA (*2)

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

(*1)   Arī stabilizatori un citas palīgvielas preparātos.

(*2)   Koncentrācijās, kas izejvielā mazākas par 0,2 %, kamēr vien kopējā koncentrācija galaproduktā ir mazāka par 0,10 %.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs pierāda galaprodukta un jebkuras izmantotās vielas, kuras koncentrācija pārsniedz 0,010 % (masas) galaproduktā, atbilstību šim kritērijam. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kam vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas vai DDL, ar kurām apstiprina, ka neviena no šīm vielām tādā(-ās) formā(-ās) vai agregātstāvoklī(-ļos), kādā(-os) tā (tās) ir produktā, neatbilst kritērijiem, lai to (tās) klasificētu vienā vai vairākos bīstamības apzīmējumos, kas uzskaitīti 2. tabulā.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IV un V pielikumā uzskaitītajām vielām, uz kurām neattiecas minētās regulas 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētais reģistrēšanas pienākums, atbilstību var apliecināt, pieteikuma iesniedzējam to deklarējot.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas vai DDL, ar kurām apstiprina tādu izmantoto vielu klātbūtni, kuras atbilst atkāpes piešķiršanas nosacījumiem.

c)    Vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC)

Galaprodukts nesatur izmantotās vielas, kas ir identificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā aprakstīto procedūru, ar kuru izveido īpaši bīstamu vielu kandidātsarakstu.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kam vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas vai DDL, ar kurām apstiprina visu kandidātsarakstā ietverto vielu neesamību.

Pieteikuma iesniegšanas dienā iekļauj norādi uz jaunāko sarakstu, kurā uzskaitītas vielas, kas rada ļoti lielas bažas.

d)    Smaržvielas

Visas izmantotās vielas, kas pievienotas produktam kā smaržvielas, ir ražotas un ar tām rīkojas atbilstīgi Starptautiskās Smaržvielu asociācijas (International Fragrance Association – IFRA) prakses kodeksam, kas pieejams šeit: http://www.ifraorg.org ( 7 ). Ražotājs ievēro IFRA standartu ieteikumus attiecībā uz vielu aizliegumu, lietošanas ierobežojumiem un norādītajiem tīrības kritērijiem.

Novērtēšana un verifikācija. Smaržvielas ražotājs vai piegādātājs attiecīgā gadījumā iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju.

e)    Konservanti

i) Konservantus produktā drīkst iekļaut tikai šā produkta saglabāšanai un tikai šim nolūkam piemērotās devās. Šī prasība neattiecas uz virsmaktīvām vielām, kurām var būt arī biocīdas īpašības.

ii) Produkts var saturēt konservantus, ja tie nav bioakumulatīvi. Konservantu neuzskata par bioakumulatīvu, ja BCF ir < 100 vai log Kow ir < 3,0. Ja ir pieejama gan BCF, gan log Kow vērtība, izmanto lielāko izmērīto BCF vērtību.

iii) Aizliegts uz iepakojuma vai kā citādi norādīt vai likt saprast, ka līdzeklim ir pretmikrobu vai dezinficējoša iedarbība.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas, kopā ar katra pievienotā konservanta DDL, kā arī informāciju par tā BCF vai log Kow vērtībām. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepakojuma maketu.

f)    Krāsvielas

Produkta sastāvā esošās krāsvielas nedrīkst būt bioakumulatīvas.

Krāsvielu neuzskata par bioakumulatīvu, ja BCF ir < 100 vai log Kow ir < 3,0. Ja ir pieejama gan BCF, gan log Kow vērtība, izmanto lielāko izmērīto BCF vērtību. Ja krāsvielu ir atļauts izmantot pārtikā, dokumentācija par bioakumulatīvo potenciālu nav jāiesniedz.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas, kopā ar katras pievienotās krāsvielas DDL, kā arī informāciju par tā BCF vai log Kow vērtību, vai dokumentāciju, kas apliecina, ka krāsvielu ir atļauts izmantot pārtikā.

g)    Fermenti

Atļauts izmantot tikai iekapsulētus fermentus (cietā veidā) un fermentus šķidrumu/suspensiju veidā.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas, kopā ar katra pievienotā fermenta DDL.

5. kritērijs. Iepakojums

a)    Iepakojuma atpakaļnodošanas sistēmas

Ja produktu piegādā iepakojumā, kas ir daļa no atpakaļnodošanas sistēmas, tad šis produkts ir atbrīvots no prasībām, kas izklāstītas 5. kritērija b) un c) punktā.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju un attiecīgu dokumentāciju, kurā aprakstīts vai pierādīts, ka attiecībā uz iepakojumu ir ieviesta atpakaļnodošanas sistēma.

b)    Masas/lietderības attiecība (WUR)

Produkta masas/lietderības attiecību (WUR) aprēķina tikai primārajam iepakojumam, un standartdevā tā nepārsniedz šādas vērtības:Ūdens cietība

Produkta veids

Mīksts

< 1,5 mmol CaCO3/l

(grami uz kilogramu veļas)

Vidējs

1,5–2,5 mmol CaCO3/l

(grami uz kilogramu veļas)

Ciets

> 2,5 mmol CaCO3/l

(grami uz kilogramu veļas)

Pulveris

1,5

2,0

2,5

Šķidrums

2,0

2,5

3,0

Primārais iepakojums, kas satur vairāk nekā 80 % atkārtoti pārstrādātus materiālus, ir atbrīvots no šīs prasības.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta WUR vērtības aprēķinu. Ja produktu pārdod dažādos iepakojumos (t. i., ar dažādiem tilpumiem), aprēķinu iesniedz par katru iepakojuma izmēru, par kuru tiek piešķirts ES ekomarķējums.

WUR vērtības aprēķina šādi:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

kur:

Wi

:

primārā iepakojuma (i) masa (g);

Ui

:

primārā iepakojuma (i) daļas masa (g), kas pēc lietošanas nav atkārtoti pārstrādāts materiāls; Ui = Wi, ja vien pieteikuma iesniedzējs nevar dokumentāri pierādīt citādi;

Di

:

standartdevu skaits primārajā iepakojumā (i);

Ri

:

uzpildes indekss. Ri = 1 (iepakojumu tam pašam mērķim atkārtoti neizmanto) vai Ri = 2 (ja pieteikuma iesniedzējs var ar dokumentiem pierādīt, ka iepakojuma sastāvdaļu var atkārtoti izmantot tam pašam mērķim, un pārdod uzpildīšanas elementus).

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, ar kuru apstiprina iepakojumā esošu atkārtoti pārstrādāto izejvielu saturu pēc lietošanas, kā arī attiecīgo dokumentāciju. Iepakojums tiek uzskatīts par pārstrādātu pēc lietošanas, ja izejvielas, kas izmantotas iepakojumam, ir savāktas no iepakojuma ražotājiem izplatīšanas posmā vai patērēšanas posmā.

c)    Piemērotība pārstrādei

Plastmasas iepakojums ir izstrādāts tā, lai atvieglotu efektīvu pārstrādi, izvairoties lietot iespējamās piesārņojošās vielas vai nesavietojamus materiālus, par kuriem zināms, ka tie kavē atdalīšanu vai atkārtotu pārstrādi vai samazina pārstrādātā materiāla kvalitāti. Etiķete vai apvalks, aizvars un – vajadzības gadījumā – aizturpārklājumi vai nu atsevišķi, vai kopā neietver 4. tabulā minētos materiālus un sastāvdaļas. Sūkņa mehānismi (tostarp izsmidzinātājos) ir atbrīvoti no šīs prasības.4. tabula

Materiāli un sastāvdaļas, kas nav iepakojuma elementi

Iepakojuma elements

Aizliegtie materiāli un sastāvdaļas (*1)

Etiķete vai apvalks

— PS etiķete vai apvalks, ko izmanto ar PET, PP vai HDPE pudeli,

— PVC etiķete vai apvalks, ko izmanto ar PET, PP vai HDPE pudeli,

— PETG etiķete vai apvalks, ko izmanto ar PET pudeli,

— citi plastmasas materiāli apvalkiem/etiķetēm ar blīvumu > 1 g/cm3, ko izmanto ar PET pudeli,

— citi plastmasas materiāli apvalkiem/etiķetēm ar blīvumu < 1 g/cm3, ko izmanto ar PP vai HDPE pudeli,

— etiķetes vai apvalki, kas ir metalizēti vai ir piemetināti iepakojumam (iekausētas etiķetes).

Aizvars

— PS aizvars kopā ar PET, HDPE vai PP pudeli,

— PVC aizvars kopā ar PET, PP vai HDPE pudeli,

— PETG aizvari vai aizvara materiāls, kura blīvums ir > 1 g/cm3 kopā ar PET pudeli,

— aizvari, kas izgatavoti no metāla, stikla, EVA un kas nav viegli atdalāmi no pudeles,

— silikona aizvari. Silikona aizvari ar blīvumu < 1 g/cm3 kopā ar PET pudeli un silikona aizvari ar blīvumu > 1g/cm3 kopā ar PEHD vai PP pudeli,

— metāla folijas vai vāciņi, kas paliek piestiprināti pie pudeles vai aizvara pēc produkta atvēršanas.

Aizturpārklājumi

Poliamīds, funkcionāli poliolefīni, metalizēti un gaismu aizturoši aizturpārklājumi

(*1)   EVA – etilēnvinilacetāts, HDPE – augsta blīvuma polietilēns, PET – polietilēna tereftalāts, PETG – polietilēna tereftalāta glikols-modificēts, PP – polipropilēns, PS – polistirols, PVC – polivinilhlorīds.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, vajadzības gadījumā norādot iepakojuma materiāla (tostarp trauka, etiķetes vai apvalka, uzlīmju, aizvaru un aizturpārklājuma) sastāvu, un pievieno primārā iepakojuma fotogrāfijas vai rasējumus.

6. kritērijs. Piemērotība lietošanai

Produktam ir apmierinoša mazgāšanas efektivitāte zemākajā temperatūrā un ar devu, ko, ņemot vērā ūdens cietību, ražotājs iesaka saskaņā ar “Rūpniecībā un iestādēs izmantojamu veļas mazgāšanas līdzekļu efektivitātes testēšanas sistēmu”, kas pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē ( 8 ).

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kas apliecina, ka produkts ir testēts saskaņā ar sistēmā paredzētajiem nosacījumiem un ka rezultāti liecina, ka produkts atbilst vismaz minimālajām nepieciešamajām mazgāšanas efektivitātes prasībām. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī dokumentāciju, kas apliecina atbilstību tādām prasībām attiecībā uz laboratorijām, kuras vajadzības gadījumā iekļautas attiecīgajos saskaņotajos standartos par testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām.

Var izmantot līdzvērtīgu testu, ja kompetentā iestāde ir novērtējusi un apstiprinājusi līdzvērtību.

7. kritērijs. Automātiskās dozēšanas sistēmas

Attiecībā uz daudzkomponentu sistēmām pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka produkts tiek izmantots ar automātisku un kontrolētu dozēšanas sistēmu.

Lai nodrošinātu pareizas devas izmantošanu automātiskajās dozēšanas sistēmās, visās vietās, kurās izmanto produktu, visā licences darbības laikā vismaz reizi gadā veic klientu apmeklējumus, un šāda apmeklējuma laikā jāveic dozēšanas iekārtu kalibrācija. Šos klientu apmeklējumus var veikt arī trešās personas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju un aprakstu par klienta apmeklējumu, kā arī norāda par apmeklējumiem atbildīgo personu un apmeklējumu biežumu.

8. kritērijs. Informācija patērētājiem

Produktam pievieno norādījumus pareizai lietošanai, lai maksimāli palielinātu produkta efektivitāti, samazinātu atkritumu daudzumu, ūdens piesārņošanu un resursu izmantošanu. Šie norādījumi ir salasāmi vai ietver grafisku attēlojumu vai simbolus un satur turpmāk norādīto informāciju.

a)  Ieteicamās devas

Norādījumi par devām ietver devas gramos vai mililitros un/vai vēl citus vai alternatīvus mērlielumus (piem., trauciņus, izsmidzinātāju izmantošanu) un ūdens cietības ietekmi uz dozēšanu.

Šī prasība neattiecas uz daudzkomponentu produktiem, ko dozē ar automātiskās dozēšanas sistēmu.

Norāda informāciju par visbiežāk sastopamo ūdens cietības pakāpi apgabalā, kurā produktu paredzēts laist tirgū, vai sniedz norādes par to, kur šāda informācija ir atrodama.

b)  Informācija par iepakojuma iznīcināšanu

Primārais iepakojums ietver informāciju par iepakojuma otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un pareizu iznīcināšanu.

c)  Vides informācija

Uz primārā iepakojuma ir jābūt tekstam, kurā norādīts, cik svarīgi ir izmantot pareizas devas, zemāko ieteicamo temperatūru, lai pēc iespējas samazinātu enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī samazinātu ūdens piesārņojumu.

Ja galaprodukts satur peroksietiķskābi un ūdeņraža peroksīdu, ko izmanto kā balinātāju, un tas ir klasificēts un marķēts, uz primārā iepakojuma vai produkta tehniskās informācijas lapā ir teksts, kurā norādīts, ka produkts ir klasificēts un marķēts sakarā ar peroksietiķskābes un ūdeņraža peroksīda klātbūtni, kas mazgāšanas procesa laikā noārdās par neklasificētām vielām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kā arī produkta etiķetes paraugu.

9. kritērijs. Informācija ES ekomarķējumā

Logotipam jābūt redzamam un skaidri salasāmam. Uz produkta norāda ES ekomarķējuma reģistrācijas/licences numuru, kas ir salasāms un skaidri redzams.

Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties uz etiķetes iekļaut papildu tekstu, kas satur šādu informāciju:

 ierobežota ietekme uz ūdens vidi (neiekļauj, ja produkts satur peroksietiķskābi un ūdeņraža peroksīdu, kā dēļ galaprodukts ir jāklasificē un jāmarķē),

 ierobežots bīstamo vielu daudzums,

 mazgāšanas efektivitāte ir testēta.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kā arī produkta etiķetes paraugu vai iepakojuma maketu, uz kura izvietots ES ekomarķējums.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem (OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.).

( 2 ) Komisijas 2011. gada 18. oktobra Ieteikums 2011/696/ES par nanomateriālu definīciju (OV L 275, 20.10.2011., 38. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

( 6 ) Vielu neuzskata par bioakumulatīvu, ja BCF ir < 100 vai log Kow ir < 3,0. Ja ir pieejama gan BCF, gan log Kow vērtība, izmanto lielāko izmērīto BCF vērtību.

( 7 ) Pieejams IFRA tīmekļa vietnē: http://www.ifraorg.org.

( 8 ) Pieejams: [URL for protocol on EU Ecolabel website will be inserted later currently all proposed protocol documents can be found in the Technical Report].