02016R0589 — LV — 31.07.2019 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/589

(2016. gada 13. aprīlis)

par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1149 (2019. gada 20. jūnijs),

  L 186

21

11.7.2019
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/589

(2016. gada 13. aprīlis)

par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido sadarbības sistēmu, lai veicinātu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības īstenošanu Savienībā saskaņā ar LESD 45. pantu, nosakot principus un noteikumus attiecībā uz:

▼M1

a)  EURES tīkla organizēšanu starp Komisiju, Eiropas Darba iestādi un dalībvalstīm;

b) sadarbību starp Komisiju, Eiropas Darba iestādi un dalībvalstīm attiecīgu pieejamu datu par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV apmaiņas jomā;

▼B

c) dalībvalstu darbību un dalībvalstu savstarpēju darbību, lai sasniegtu līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū nolūkā panākt augsta līmeņa kvalitatīvu nodarbinātību;

d)  EURES tīkla darbību, tostarp sadarbību ar sociālajiem partneriem un citu dalībnieku iesaisti;

e) ar EURES tīkla darbību saistītiem mobilitātes atbalsta pakalpojumiem darba ņēmējiem un darba devējiem, tādējādi arī veicinot taisnīgu mobilitāti;

▼M1

f)  EURES tīkla popularizēšanu Savienības līmenī ar Komisijas, Eiropas Darba iestādes un dalībvalstu veiktiem efektīviem komunikācijas pasākumiem.

▼B

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro dalībvalstīm un Savienības pilsoņiem, neskarot Regulas (ES) Nr. 492/2011 2. un 3. pantu.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “valsts nodarbinātības dienesti” vai “VND” ir tādas dalībvalstu organizācijas kā daļa no attiecīgajām ministrijām, publiskām struktūrām vai sabiedrībām, kuras ir publisko tiesību subjekti un kuras ir atbildīgas par aktīvas darba tirgus politikas īstenošanu un kvalitatīvu nodarbinātības pakalpojumu sniegšanu sabiedrības interesēs;

2) “nodarbinātības dienesti” ir juridiska persona, kas likumīgi darbojas dalībvalstī un sniedz pakalpojumus darba ņēmējiem, kas meklē darbu, un darba devējiem, kas vēlas pieņemt darbā darba ņēmējus;

3) “brīva darbvieta” ir nodarbinātības piedāvājums, kas veiksmīgam pieteikuma iesniedzējam ļautu stāties darba tiesiskajās attiecībās, un minēto pieteikuma iesniedzēju iekļautu darba ņēmēju kategorijā LESD 45. panta nolūkā;

4) “informācijas apkopošana un izplatīšana” ir informācijas par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV apmaiņa un apstrāde;

5) “kopīga IT platforma” ir IT infrastruktūra un ar to saistītās platformas, kas izstrādātas Savienības līmenī pārredzamības un informācijas apkopošanas un izplatīšanas nolūkā saskaņā ar šo regulu;

6) “pārrobežu darba ņēmējs” ir darba ņēmējs, kurš strādā algotu darbu dalībvalstī un dzīvo citā dalībvalstī, kurā minētais darba ņēmējs parasti atgriežas katru dienu vai vismaz reizi nedēļā;

7) EURES pārrobežu partnerība” ir EURES dalībnieku vai partneru un attiecīgā gadījumā citu ārpus EURES tīkla ieinteresēto personu grupa, kā mērķis ir ilgtermiņa sadarbība reģionālās struktūrās, kura izveidota pārrobežu reģionos starp: nodarbinātības dienestiem reģionālā, vietējā un attiecīgos gadījumos valsts mērogā; sociālajiem partneriem; un attiecīgos gadījumos citām ieinteresētajām personām vismaz no divām dalībvalstīm vai starp dalībvalsti un citu valsti, kas piedalās Savienības instrumentos, kuru mērķis ir EURES tīkla atbalstīšana;

▼M1

8) “Eiropas Darba iestāde” ir struktūra, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1149 ( 1 ).

▼B

4. pants

Pieejamība

1.  Šajā regulā noteiktie pakalpojumi ir pieejami visiem darba ņēmējiem un darba devējiem Savienībā, un to sniegšanā ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu.

▼M1

2.  Personām ar invaliditāti tiek nodrošināta EURES portālā sniegtās informācijas un valsts līmeņa atbalsta pakalpojumu pieejamība. Komisija, Eiropas Koordinācijas birojs un EURES dalībnieki un partneri nosaka līdzekļus, kā to nodrošināt saistībā ar saviem attiecīgajiem pienākumiem.

▼BII NODAĻA

EURES TĪKLA ATJAUNOŠANA

5. pants

EURES tīkla atjaunošana

1.  Ar šo tiek atjaunots EURES tīkls.

2.  Ar šo regulu aizstāj tiesisko regulējumu attiecībā uz EURES, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 492/2011 II nodaļā, un Īstenošanas lēmumu 2012/733/ES, kas pieņemts, pamatojoties uz minētās regulas 38. pantu.

6. pants

EURES tīkla mērķi

EURES tīkls savas darbības jomās sekmē šādu mērķu sasniegšanu:

a) veicināt to tiesību īstenošanu, kas paredzētas LESD 45. pantā un Regulā (ES) Nr. 492/2011;

b) īstenot koordinētu stratēģiju nodarbinātības jomā un jo īpaši – atbalstot kvalificētu, apmācītu un pielāgoties spējīgu darbaspēku, kā minēts LESD 145. pantā;

c) uzlabot darba tirgu darbību, kohēziju un integrāciju Savienībā, tostarp pārrobežu līmenī;

d) taisnīgi un saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem un praksi veicināt brīvprātīgu ģeogrāfisku un profesionālu mobilitāti Savienībā, tostarp pārrobežu reģionos;

e) atbalstīt pāreju uz darba tirgu, tādējādi veicinot LES 3. pantā minētos sociālos un nodarbinātības mērķus.

7. pants

EURES tīkla struktūra

1.  EURES tīkls ietver šādas organizāciju kategorijas:

▼M1

a) Eiropas Koordinācijas birojs, ko izveido Eiropas Darba iestādē un kas ir atbildīgs par palīdzības sniegšanu EURES tīklam tā darbību veikšanā;

▼B

b) valsts koordinācijas biroji (VKB), kas ir atbildīgi par šīs regulas piemērošanu attiecīgajā dalībvalstī, ko norīko dalībvalstis un kas var būt to VND;

c)  EURES dalībnieki, proti:

i) VND, ko dalībvalstis norīkojušas saskaņā ar 10. pantu; un

ii) organizācijas, kuras saskaņā ar 11. pantu vai uz pārejas laiku saskaņā ar 40. pantu ir uzņemtas, lai sniegtu valsts, reģiona vai vietēja līmeņa, tostarp pārrobežu, atbalstu, sniedzot informācijas apkopošanas un izplatīšanas un atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem;

d)  EURES partneri, kas ir organizācijas, kuras saskaņā ar 11. pantu, un jo īpaši ar tā 2. un 4. punktu, vai uz pārejas laiku saskaņā ar 40. pantu ir uzņemtas, lai sniegtu valsts, reģiona vai vietēja līmeņa, tostarp pārrobežu, atbalstu, sniedzot informācijas apkopošanas un izplatīšanas vai atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem;

▼M1

e) Komisija.

▼B

2.  Sociālo partneru organizācijas var tikt iekļautas EURES tīklā kā EURES dalībnieki vai partneri saskaņā ar 11. pantu.

8. pants

Eiropas Koordinācijas biroja pienākumi

1.   ►M1  Eiropas Koordinācijas birojs palīdz EURES tīklam tā darbību veikšanā, jo īpaši, ciešā sadarbībā ar VKB un Komisiju izstrādājot un veicot šādas darbības: ◄

a) noteikt saskaņotu sistēmu un veikt horizontālā atbalsta darbības EURES tīklam, tostarp:

▼M1

i) sadarbībā ar citiem attiecīgajiem Savienības informācijas un konsultāciju dienestiem vai tīkliem un iniciatīvām kā EURES portāla un saistīto IT pakalpojumu sistēmas īpašniekam noteikt lietotāju vajadzības un darbības prasības, kas nododamas Komisijai nolūkā pārvaldīt un attīstīt EURES portālu, tostarp tā sistēmas un procedūras apmaiņai ar paziņojumiem par brīvām darbvietām, darba pieteikumiem, CV, pavaddokumentiem un citu informāciju;

▼B

ii) nodrošināt informācijas un saziņas darbības saistībā ar EURES tīklu;

iii) īstenot kopīgu apmācības programmu un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi EURES dalībnieku un partneru, kā arī VKB personālam, nodrošinot nepieciešamās ekspertu zināšanas;

iv) veikt palīdzības dienesta funkciju EURES dalībnieku un partneru un VKB personāla atbalstam, jo īpaši attiecībā uz personālu, kam ir tieša saskarsme ar darba ņēmējiem un darba devējiem;

v) veicināt sadarbības tīklu veidošanu, apmaiņu ar paraugpraksi un savstarpēju mācīšanos EURES tīklā;

b) analizēt ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti, ņemot vērā atšķirīgās situācijas dalībvalstīs;

c) izstrādāt atbilstošu struktūru sadarbībai un informācijas apkopošanai un izplatīšanai Savienībā attiecībā uz māceklību un stažēšanos saskaņā ar šo regulu.

▼M1

2.  Eiropas Koordinācijas biroju pārvalda Eiropas Darba iestāde. Eiropas Koordinācijas birojs izveido regulāru dialogu ar sociālo partneru pārstāvjiem Savienības līmenī.

3.  Eiropas Koordinācijas birojs pēc apspriešanās ar 14. pantā minēto Koordinācijas grupu un Komisiju izstrādā savas daudzgadu darba programmas.

▼B

9. pants

VKB pienākumi

1.  Dalībvalstis norīko VKB saskaņā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Dalībvalstis informē Eiropas Koordinācijas biroju par minēto norīkošanu.

2.  Katrs VKB ir atbildīgs par:

a) ar EURES tīklu saistītā darba organizēšanu dalībvalstī, tostarp nodrošinot koordinētu informācijas pārsūtīšanu EURES portālam par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV saskaņā ar 17. pantu, izmantojot vienotu saskaņotu kanālu;

▼M1

b) sadarbību ar Komisiju, Eiropas Darba iestādi un dalībvalstīm informācijas apkopošanas un izplatīšanas jomā III nodaļā noteiktajā satvarā;

▼B

c) jebkādas pieejamas informācijas sniegšanu Eiropas Koordinācijas birojam par neatbilstībām starp paziņoto brīvo darbvietu skaitu un kopējo brīvo darbvietu skaitu valsts līmenī;

d) darbību koordinēšanu attiecīgajā dalībvalstī un kopā ar citām dalībvalstīm saskaņā ar V nodaļu.

3.  Katrs VKB organizē 8. pantā minēto Eiropas Koordinācijas biroja veikto horizontālā atbalsta darbību īstenošanu valsts līmenī, vajadzības gadījumā cieši sadarbojoties ar Eiropas Koordinācijas biroju un citiem VKB. Minētās horizontālā atbalsta darbības jo īpaši ietver:

a) ar nolūku publicēt, jo īpaši EURES portālā, – jaunākās informācijas vākšanu un pārbaudi par EURES dalībniekiem un partneriem, kuri darbojas VKB valsts teritorijā, par to darbībām, kā arī darba ņēmējiem un darba devējiem sniegto atbalsta pakalpojumu apjomu;

b) sagatavošanās kursu nodrošināšanu saistībā ar EURES darbību un personāla atlasi līdzdalībai kopējā apmācību programmā un savstarpējos mācību pasākumos;

c) ar 31. un 32. pantu saistīto datu vākšanu un analīzi.

4.  Ar nolūku publicēt, jo īpaši EURES portālā, katrs VKB darba ņēmēju un darba devēju interesēs dara pieejamu, regulāri atjaunina un savlaicīgi izplata valsts līmenī pieejamu informāciju un norādījumus par situāciju dalībvalstī attiecībā uz:

a) dzīves un darba apstākļiem, tostarp vispārēju informāciju par sociālo nodrošinājumu un nodokļu maksājumiem;

b) atbilstīgajām administratīvajām procedūrām attiecībā uz nodarbinātību un noteikumiem, kas piemērojami darba ņēmējiem pēc stāšanās darbā;

c) valsts tiesisko regulējumu attiecībā uz māceklību un stažēšanos un esošajiem Savienības noteikumiem un instrumentiem;

d) neskarot 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, piekļuvi profesionālajai izglītībai un apmācībai;

e) pārrobežu darba ņēmēju stāvokli, īpaši pārrobežu reģionos;

f) palīdzību pēc darbā pieņemšanas kopumā un informāciju par to, kur šādu palīdzību var saņemt gan tīklā, gan – ja šāda informācija ir pieejama – ārpus EURES tīkla.

Vajadzības gadījumā VKB var darīt pieejamu un izplatīt informāciju, sadarbojoties ar citiem informācijas un konsultāciju dienestiem un tīkliem, kā arī ar attiecīgajām iestādēm valsts līmenī, tostarp tām, kas minētas Direktīvas 2014/54/ES 4. pantā.

5.  VKB apmainās ar informāciju par 17. panta 5. punktā minētajiem mehānismiem un standartiem, kā arī par standartiem, kas attiecas uz datu drošību un datu aizsardzību un kas ir svarīgi kopīgai IT platformai. Tie sadarbojas savstarpēji un ar Eiropas Koordinācijas biroju, īpaši saistībā ar sūdzībām un brīvām darbvietām, kuras tiek uzskatītas par neatbilstīgām minētajiem standartiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

6.  Katrs VKB sniedz vispārēju atbalstu EURES dalībniekiem un partneriem attiecībā uz sadarbību ar EURES kolēģiem citās dalībvalstīs, tostarp sniedz konsultācijas EURES dalībniekiem un partneriem par to, kā izskatīt sūdzības, kas saistītas ar brīvajām darbvietām un pieņemšanu darbā, izmantojot EURES, kā arī sadarbību ar attiecīgām valsts iestādēm. Sūdzību procedūru rezultātus nosūta Eiropas Koordinācijas birojam, ja VKB ir pieejama attiecīgā informācija.

7.  VKB veicina sadarbību ar tādām ieinteresētajām personām kā sociālie partneri, profesionālās orientācijas dienesti, profesionālās apmācības un augstākās izglītības iestādes, tirdzniecības palātas, sociālie dienesti un organizācijas, kuras pārstāv darba tirgū neaizsargātākās grupas, kā arī organizācijas, kuras ir iesaistītas māceklības un stažēšanās shēmās.

10. pants

VND norīkošana par EURES dalībniekiem

1.  Par EURES dalībniekiem dalībvalstis norīko VND, kas ir atbildīgi par EURES tīkla darbībām. Dalībvalstis informē Eiropas Koordinācijas biroju par minēto norīkošanu. Pamatojoties uz šo norīkošanu, minētajiem VND EURES tīklā ir īpašs statuss.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka VND kā EURES dalībnieki pilda visus šajā regulā paredzētos pienākumus un atbilst vismaz tās I pielikumā izklāstītajiem kopīgajiem minimālajiem kritērijiem.

3.  VND var pildīt savus EURES dalībnieku pienākumus, izmantojot organizācijas, par kuru darbību ir atbildīgs VND, pamatojoties uz pienākumu deleģēšanu, ārpakalpojumiem vai īpašiem nolīgumiem.

11. pants

Uzņemšana par EURES dalībniekiem (kas nav VND) un EURES partneriem

1.  Katra dalībvalsts bez nepamatotas kavēšanās, bet vēlākais līdz 2018. gada 13. maijam izveido sistēmu, lai uzņemtu organizācijas par EURES dalībniekiem un partneriem, pārraudzītu to darbības un to, kā tie ievēro piemērojamos tiesību aktus, piemērojot šo regulu, un vajadzības gadījumā – lai atsauktu to uzņemšanu. Minētā sistēma ir pārredzama un samērīga, ar to ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz pieteikuma iesniedzējām organizācijām un tiesību aktos paredzēto kārtību, un ar to nodrošina tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir pietiekami efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai.

2.  Šā panta 1. punktā minētās sistēmas nolūkā dalībvalstis nosaka prasības un kritērijus EURES dalībnieku un partneru uzņemšanai. Minētajās prasībās un kritērijos iekļauj vismaz kopīgos minimālos kritērijus, kas izklāstīti I pielikumā. Dalībvalstis var noteikt papildu prasības vai kritērijus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pareizu nodarbinātības dienestiem piemērojamo noteikumu izpildi un efektīvu darba tirgus politikas pārvaldību to teritorijā.

3.  Organizācijas, kas likumīgi darbojas dalībvalstī, var iesniegt pieteikumus, lai kļūtu par EURES dalībniekiem, ievērojot šajā regulā izklāstītos nosacījumus un 1. punktā minēto sistēmu. Organizācija, kas iesniedz pieteikumu, lai kļūtu par EURES dalībnieku, savā pieteikumā apņemas pildīt visus pienākumus, kas saskaņā ar šo regulu uzticēti dalībniekiem, tostarp veikt visus 12. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos uzdevumus.

4.  Organizācija, kas likumīgi darbojas dalībvalstī, var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par EURES partneri, ievērojot šajā regulā izklāstītos nosacījumus un 1. punktā minēto sistēmu, ar noteikumu, ka tā pienācīgi pamato, ka spēj pildīt ne vairāk kā divus no 12. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem, pamatojoties uz organizācijas apmēru, finanšu līdzekļiem un organizācijas parasti sniegto pakalpojumu būtību vai organizācijas struktūru, tostarp faktu, ka tā ir bezpeļņas organizācija. Organizācija, kas iesniedz pieteikumu, lai kļūtu par EURES partneri, savā pieteikumā apņemas pildīt visas prasības, kuras saskaņā ar šo regulu attiecas uz EURES partneriem, un vismaz vienu no 12. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem.

5.  Dalībvalstis par EURES dalībniekiem vai partneriem uzņem pieteikumu iesniedzējas organizācijas, ja tās ir izpildījušas 2., 3. un 4. punktā minētos piemērojamos kritērijus un prasības.

6.  VKB informē Eiropas Koordinācijas biroju par 1. punktā minētajām sistēmām, tostarp par papildu kritērijiem un prasībām, kas minēti 2. punktā, par EURES dalībniekiem un partneriem, kas uzņemti saskaņā ar minēto sistēmu, un par jebkādiem uzņemšanas noraidījumiem, kas pamatoti ar neatbilstību I pielikuma 1. iedaļas 1. punkta prasībām. Eiropas Koordinācijas birojs minēto informāciju pārsūta citiem VKB.

7.  Ja EURES dalībnieki un partneri vairs neatbilst 2., 3. un 4. punktā minētajiem piemērojamajiem kritērijiem vai prasībām, dalībvalstis atsauc to uzņemšanu. VKB informē Eiropas Koordinācijas biroju par jebkādiem atsaukšanas gadījumiem un atsaukšanas pamatojumu. Eiropas Koordinācijas birojs pārsūta minēto informāciju pārējiem VKB.

8.  Komisija ar īstenošanas aktiem var apstiprināt paraugu, kurā apraksta valsts sistēmu un procedūras, kā starp dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par 1. punktā minētajām sistēmām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

12. pants

EURES dalībnieku un partneru pienākumi

1.  EURES dalībnieki un partneri sniedz ieguldījumu EURES tīkla darbā attiecībā uz uzdevumiem, kuru dēļ tie ir norīkoti saskaņā ar 10. pantu vai uzņemti saskaņā ar 11. panta 3. un 4. punktu, vai uz pārejas laiku saskaņā ar 40. pantu, un veic citus pienākumus saskaņā ar šo regulu.

2.  EURES dalībnieki piedalās EURES tīklā, tostarp pildot visus izklāstītos uzdevumus, un EURES partneri tajā piedalās, tostarp izpildot vismaz vienu no šādiem uzdevumiem:

a) papildināt brīvo darbvietu apkopojumu saskaņā ar 17. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

b) papildināt darba pieteikumu un CV apkopojumu saskaņā ar 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c) sniegt atbalsta pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem saskaņā ar 23. un 24. pantu, 25. panta 1. punktu, 26. pantu un attiecīgā gadījumā 27. pantu.

3.  EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri EURES portāla vajadzībām iesniedz visas savas publiski pieejamās brīvās darbvietas, kā arī visus darba pieteikumus un CV, ja darba ņēmējs ir piekritis šo informāciju darīt pieejamu arī EURES portālā saskaņā ar 17. panta 3. punktu. Regulas 17. panta 1. punkta otrā daļa un 2. punkts attiecas uz brīvajām darbvietām, kas ir publiski pieejamas ar EURES dalībnieku un attiecīgā gadījumā EURES partneru starpniecību.

4.  EURES dalībnieki un partneri saskaņā ar valsts kritērijiem norīko vienu vai vairākus kontaktpunktus, piemēram, darbā iekārtošanas un pieņemšanas birojus, informācijas centrus un pašapkalpošanās rīkus, kur darba ņēmēji un darba devēji var saņemt atbalstu attiecībā uz informācijas apkopošanu un izplatīšanu, piekļuvi atbalsta pakalpojumiem vai abiem, saskaņā ar šo regulu. Kontaktpunkti var būt balstīti arī uz personāla apmaiņas programmām, sadarbības koordinatoru nosūtīšanu vai ietvert kopējas darbā iekārtošanas aģentūras.

5.  EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā arī EURES partneri nodrošina, ka kontaktpunkti, ko tie ir norīkojuši, skaidri norāda darba ņēmējiem un darba devējiem sniegto atbalsta pakalpojumu jomu.

6.  Saskaņā ar proporcionalitātes principu dalībvalstis ar savu VKB starpniecību var lūgt EURES dalībniekiem un partneriem palīdzēt:

a) 9. panta 4. punktā minētās informācijas un norādījumu, kas jāpublicē EURES portālā, vākšanā;

b) informācijas apmaiņā, kā minēts 30. pantā;

c) plānošanas periodā, kā minēts 31. pantā;

d) datu vākšanā, kā minēts 32. pantā.

13. pants

Kopīgie pienākumi

Saskaņā ar attiecīgajiem uzdevumiem un pienākumiem visas EURES tīklā iesaistītās organizācijas, cieši sadarbojoties vienai ar otru, cenšas aktīvi veicināt tās iespējas, kuras piedāvā darbaspēka mobilitāte Savienībā, un cenšas uzlabot veidus un līdzekļus, lai darba ņēmējiem un darba devējiem nodrošinātu taisnīgas mobilitātes iespējas un lai viņi varētu minētās iespējas izmantot Savienības, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp pārrobežu līmenī.

14. pants

Koordinācijas grupa

▼M1

1.  Koordinācijas grupas sastāvā ir Komisijas, Eiropas Koordinācijas biroja un VKB attiecīgā līmeņa pārstāvji.

▼B

2.  Koordinācijas grupa atbalsta šīs regulas īstenošanu, apmainoties ar informāciju un izstrādājot norādījumus. Jo īpaši tā sniedz Komisijai padomus par 11. panta 8. punktā un 31. panta 5. punktā minētajiem paraugiem, 17. panta 8. punktā un 19. panta 6. punktā minētajiem tehniskajiem standartiem un formātiem un 32. panta 3. punktā minētajām vienotajām detalizētajām specifikācijām datu vākšanai un analīzei.

3.  Koordinācijas grupa inter alia var rīkot paraugprakses apmaiņu par 11. panta 1. punktā minētajām valsts uzņemšanas sistēmām un 23.–27. pantā minētajiem atbalsta pakalpojumiem.

4.  Eiropas Koordinācijas birojs organizē Koordinācijas grupas darbu un vada tās sanāksmes. Tas informē citas attiecīgās struktūras vai tīklus par Koordinācijas grupas darbu.

Sociālo partneru pārstāvjiem Savienības līmenī ir tiesības piedalīties Koordinācijas grupas sanāksmēs.

5.  Koordinācijas grupa sadarbojas ar VND tīkla valdi, jo īpaši – informējot to par EURES tīkla darbībām un apmainoties ar paraugpraksi.

15. pants

Kopīga identitāte un preču zīme

1.  Nosaukumu “EURES” izmanto tikai darbībām EURES tīklā saskaņā ar šo regulu. To atveido ar standarta logotipu, kura izmantošanu nosaka grafiska attēla veidā, ko pieņēmis Eiropas Koordinācijas birojs.

2.  Lai nodrošinātu kopīgu vizuālo identitāti, visas EURES tīklā iesaistītās organizācijas, kas minētas 7. pantā, visās ar EURES tīklu saistītajās darbībās izmanto EURES pakalpojumu zīmi un logotipu.

3.  EURES tīklā iesaistītās organizācijas nodrošina, ka to sniegtā informācija un reklāmas materiāli ir saskaņoti ar kopējām EURES tīkla veiktajām informēšanas darbībām, kopējiem kvalitātes standartiem un ar informāciju, kuru sniedz Eiropas Koordinācijas birojs.

4.  EURES tīklā iesaistītās organizācijas nekavējoties informē Eiropas Koordinācijas biroju par visiem gadījumiem, kas tām kļūst zināmi, kad trešā persona vai trešā valsts ļaunprātīgi izmanto EURES pakalpojumu zīmi vai logotipu.

16. pants

Sadarbība un citi pasākumi

1.  Eiropas Koordinācijas birojs veicina sadarbību starp EURES tīklu un citiem Savienības informācijas un konsultāciju dienestiem un tīkliem.

2.  VKB sadarbojas ar 1. punktā minētajiem dienestiem un tīkliem Savienības, valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai panāktu sinerģiju un izvairītos no pārklāšanās, un vajadzības gadījumā iesaista EURES dalībniekus un partnerus.

3.  VKB veicina EURES tīkla sadarbību ar sociālajiem partneriem valsts līmenī, nodrošinot regulāru dialogu ar sociālajiem partneriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

4.  Dalībvalstis mudina īstenot ciešu sadarbību pārrobežu līmenī starp reģionāliem, vietējiem un attiecīgos gadījumos valsts dalībniekiem, piemēram, praktisku darbību un pakalpojumus, kas sniegti saistībā ar EURES pārrobežu partnerību.

5.  Dalībvalstis cenšas izstrādāt centralizētus risinājumus saziņai, tostarp tiešsaistes saziņai, ar darba ņēmējiem un darba devējiem attiecībā uz EURES darbības kopīgām jomām un 1. punktā minētajiem dienestiem un tīkliem.

▼M1

6.  Lai Savienībā panāktu līdzsvaru starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, dalībvalstis kopā ar Komisiju un Eiropas Koordinācijas biroju izvērtē visas iespējas brīvo darbvietu aizpildīšanā dot priekšroku Savienības pilsoņiem. Dalībvalstis var pieņemt šim nolūkam nepieciešamos pasākumus.

▼BIII NODAĻA

KOPĪGA IT PLATFORMA

17. pants

Kopīgas IT platformas organizēšana

1.  Lai apvienotu brīvās darbvietas un darba pieteikumus, katra dalībvalsts EURES portālā:

a) dara pieejamas visas ar VND starpniecību publiski pieejamās brīvās darbvietas, kā arī EURES dalībnieku un attiecīgā gadījumā EURES partneru piedāvātās brīvās darbvietas saskaņā ar 12. panta 3. punktu;

b) dara pieejamus visus ar VND starpniecību pieejamos darba pieteikumus un CV, kā arī darba pieteikumus un CV, ko piedāvā citi EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri saskaņā ar 12. panta 3. punktu, ja attiecīgie darba ņēmēji ir devuši piekrišanu darīt šo informāciju pieejamu EURES portālā saskaņā ar šā panta 3. punktā minētajiem nosacījumiem.

Attiecībā uz pirmās daļas a) apakšpunktu dalībvalstis var izveidot mehānismu, kas darba devējiem ļauj informāciju par brīvo darbvietu nepublicēt EURES portālā, ja šo lūgumu pienācīgi pamato, balstoties uz prasmju un kompetences prasībām, kas saistītas ar darbvietu.

2.  EURES portālā darot pieejamus datus par brīvajām darbvietām, dalībvalstis var izslēgt:

a) brīvās darbvietas, kuras, ņemot vērā to veidu vai valsts noteikumus, ir pieejamas tikai konkrētās valsts pilsoņiem;

b) brīvās darbvietas, kuras ir saistītas ar tādām māceklības un stažēšanās kategorijām, kas ir vērstas galvenokārt uz mācīšanos un ir valsts izglītības sistēmas daļa vai tiek publiski finansētas kā daļa no dalībvalsts aktīvas darba tirgus politikas;

c) citas brīvās darbvietas, kuras ir daļa no dalībvalsts aktīvas darba tirgus politikas.

3.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā darba ņēmēju piekrišana ir skaidra, nepārprotama, brīvprātīga, konkrēta un pamatota. Darba ņēmēji katrā laikā var atsaukt savu piekrišanu un pieprasīt dzēst vai grozīt jebkurus vai visus datus, kuri darīti pieejami. Darba ņēmēji var izvēlēties no vairākiem risinājumiem, kā ierobežot piekļuvi saviem datiem vai to konkrētām daļām.

4.  Attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri ir nepilngadīgi, viņu piekrišanai pievieno viņu vecāku vai juridisko aizbildņu piekrišanu.

5.  Dalībvalstu rīcībā ir pienācīgi mehānismi un standarti, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datu par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV faktisko un tehnisko kvalitāti.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka datu kvalitātes pārraudzības nolūkā minēto datu avoti ir izsekojami.

7.  Lai nodrošinātu brīvo darbvietu piedāvājumu piemeklēšanu atbilstīgiem darba pieteikumiem un CV, katra dalībvalsts nodrošina, ka 1. punktā minētā informācija tiek sniegta pārredzamā veidā un saskaņā ar vienotu sistēmu.

8.  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem nepieciešamos tehniskos standartus un formātus, kuri paredzēti 7. punktā minētās vienotās sistēmas izveidei. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

18. pants

Piekļuve kopīgai IT platformai valsts līmenī

1.  EURES dalībnieki un partneri nodrošina, ka EURES portāls ir skaidri saskatāms un viegli izmantojams meklēšanas vajadzībām ar visu to pārvaldīto – centrālā, reģionālā vai vietējā līmeņa – darba meklēšanas portālu starpniecību un ka minētajiem portāliem ir saite uz EURES portālu.

2.  VND nodrošina, ka organizācijām, par kuru darbību tās ir atbildīgas, visos to pārvaldītajos tīmekļa portālos ir skaidri saskatāma saite uz EURES portālu.

3.  EURES dalībnieki un partneri nodrošina, ka visas brīvās darbvietas, darba pieteikumi un CV, kas ir pieejami EURES portālā, ir viegli pieejami to darbiniekiem, kas strādā ar EURES tīklu.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka 9. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā informācijas par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV pārsūtīšana notiek, izmantojot vienotu saskaņotu kanālu.

19. pants

Automātiska piemeklēšana, izmantojot kopīgu IT platformu

▼M1

1.  Dalībvalstis sadarbojas savstarpēji, ar Komisiju un ar Eiropas Koordinācijas biroju attiecībā uz valsts sistēmu un Komisijas izstrādātās Eiropas klasifikācijas sadarbspēju. Komisija pastāvīgi informē dalībvalstis par Eiropas klasifikācijas izstrādes gaitu.

▼B

2.  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem un atjaunina Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju sarakstu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem, un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

3.  Lai veiktu automātisku piemeklēšanu, izmantojot kopīgo IT platformu, katra dalībvalsts bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc 2. punktā minētā saraksta pieņemšanas veic sākotnējo valsts, reģionālo un nozaru klasifikāciju uzskaiti, lai tās saskaņotu ar minēto sarakstu, un pēc uzskaites izmantošanas uzsākšanas, pamatojoties uz Eiropas Koordinācijas biroja lietojumprogrammu, to regulāri atjaunina, lai papildinātu ar jaunākajiem darbā iekārtošanas pakalpojumiem.

4.  Pēc tam, kad Eiropas klasifikācija ir izstrādāta, dalībvalstis var izvēlēties – aizstāt savu valsts klasifikāciju ar Eiropas klasifikāciju vai saglabāt savu sadarbspējīgu valsts klasifikācijas sistēmu.

5.  Komisija sniedz tehnisku un, ja iespējams, finansiālu atbalstu dalībvalstīm, kad tās veido uzskaiti, ievērojot 3. punktu, un dalībvalstīm, kuras izvēlas aizstāt valsts klasifikāciju ar Eiropas klasifikāciju.

6.  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem tehniskos standartus un formātus, kuri nepieciešami automātiskai piemeklēšanai kopīgā IT platformā, izmantojot Eiropas klasifikāciju un valsts sistēmu un Eiropas klasifikācijas sadarbspēju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

20. pants

Atvieglotas piekļuves mehānisms darba ņēmējiem un darba devējiem

1.  EURES dalībnieki un partneri pēc pieprasījuma palīdz darba ņēmējiem un darba devējiem, kas izmanto to pakalpojumus, reģistrēties EURES portālā. Minētā palīdzība ir bezmaksas.

2.  EURES dalībnieki un partneri nodrošina, ka darba ņēmējiem un darba devējiem, kas izmanto to pakalpojumus, ir pieejama vispārēja informācija par to, kā, kad un kur viņi var atjaunināt, pārskatīt un atsaukt attiecīgos datus.IV NODAĻA

ATBALSTA PAKALPOJUMI

21. pants

Principi

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka darba ņēmēji un darba devēji bez nepamatotas kavēšanās tiešsaistē vai bezsaistē var saņemt piekļuvi atbalsta pakalpojumiem valsts līmenī.

2.  Dalībvalstis atbalsta saskaņotas pieejas izstrādi atbalsta pakalpojumiem valsts līmenī.

Ņem vērā konkrētas reģionālās un vietējās vajadzības.

3.  Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem un darba devējiem, kas minēti 22. pantā, 25. panta 1. punktā, 26. pantā un attiecīgā gadījumā 27. pantā, ir bezmaksas.

Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem, kas minēti 23. pantā, ir bezmaksas.

Par atbalsta pakalpojumiem darba devējiem, kas minēti 24. pantā, var iekasēt maksu.

4.  Maksa, ko iekasē par pakalpojumiem, kurus EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri piedāvā saskaņā ar šo nodaļu, nepārsniedz maksu, ko piemēro citiem salīdzināmiem pakalpojumiem, kurus sniedz EURES dalībnieki un partneri. EURES dalībnieki un partneri attiecīgā gadījumā darba ņēmējiem un darba devējiem sniedz skaidru un precīzu informāciju par jebkādām izmaksām.

5.  Attiecīgie EURES dalībnieki un partneri, izmantojot savus informācijas kanālus, skaidri informē darba ņēmējus un darba devējus par sniegto atbalsta pakalpojumu klāstu, par to, kur un kā šie pakalpojumi ir pieejami un saskaņā ar kādiem nosacījumiem tiek piešķirta piekļuve. Šo informāciju publicē EURES portālā.

6.  Neskarot 11. panta 2. punktu, EURES dalībnieki, kas minēti 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, un EURES partneri var piedāvāt savus pakalpojumus tikai tiešsaistē.

22. pants

Piekļuve pamatinformācijai

1.  EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri viegli pieejamā un lietotājam draudzīgā veidā sniedz darba ņēmējiem un darba devējiem pamatinformāciju par EURES portālu, tostarp darba pieteikumu un CV datubāzi, un EURES tīklu, tostarp attiecīgo EURES dalībnieku un partneru kontaktinformāciju valsts līmenī, informāciju par to izmantotajiem darbā pieņemšanas kanāliem (e-pakalpojumi, personalizēti pakalpojumi, kontaktpunktu atrašanās vieta) un saitēm uz attiecīgām tīmekļa vietnēm.

EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri vajadzības gadījumā darba ņēmējus un darba devējus nosūta pie cita EURES dalībnieka vai partnera.

2.  Eiropas Koordinācijas birojs atbalsta pamatinformācijas izstrādi saskaņā ar šo pantu un palīdz dalībvalstīm sniegt atbilstošu valodu nodrošinājumu, ņemot vērā pieprasījumu dalībvalstu darba tirgos.

23. pants

Atbalsta pakalpojumi darba ņēmējiem

1.  EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri bez nepamatotas kavēšanās piedāvā darba ņēmējiem, kuri meklē nodarbinātības iespējas, piekļuvi 2. un 3. punktā minētajiem pakalpojumiem.

2.  Pēc darba ņēmēja lūguma EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri sniedz informāciju un norādījumus par atsevišķām nodarbinātības iespējām un jo īpaši piedāvā darba ņēmējam šādus pakalpojumus:

a) sniedz vai ņem vērā vispārīgu informāciju par dzīves un darba apstākļiem galamērķa valstī;

b) sniedz palīdzību un norādījumus attiecībā uz 9. panta 4. punktā minētās informācijas iegūšanu;

c) vajadzības gadījumā sniedz palīdzību darba pieteikumu un CV izstrādē, lai nodrošinātu atbilstību 17. panta 8. punktā un 19. panta 6. punktā minētajiem Eiropas tehniskajiem standartiem un formātiem, un šādu darba pieteikumu un CV augšupielādē EURES portālā;

d) attiecīgā gadījumā apsver iespējamu darbā iekārtošanu Savienībā kā daļu no individuāla rīcības plāna vai atbalsta individuāla mobilitātes rīcības plāna izstrādi kā līdzekli, ar ko panākt darbā iekārtošanu Savienībā;

e) attiecīgā gadījumā nosūta darba ņēmēju pie cita EURES dalībnieka vai partnera.

3.  Pēc darba ņēmēja pamatota lūguma EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri sniedz turpmāku palīdzību darba meklēšanā un citus papildu pakalpojumus, ņemot vērā darba ņēmēja vajadzības.

24. pants

Atbalsta pakalpojumi darba devējiem

1.  EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri bez nepamatotas kavēšanās piedāvā darba devējiem, kuri ir ieinteresēti pieņemt darbā darba ņēmējus no citām dalībvalstīm, iespēju piekļūt 2. un 3. punktā minētajiem pakalpojumiem.

2.  Pēc darba devēja lūguma EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri sniedz informāciju un norādījumus par darbā pieņemšanas iespējām un jo īpaši piedāvā tiem šādus pakalpojumus:

a) sniedz informāciju par konkrētiem noteikumiem, kas attiecas uz pieņemšanu darbā no citas dalībvalsts, un par faktoriem, kas var atvieglot šādu pieņemšanu darbā;

b) vajadzības gadījumā sniedz informāciju un palīdz formulēt prasību aprakstu attiecībā uz atsevišķām brīvajām darbvietām un nodrošināt tā atbilstību 17. panta 8. punktā un 19. panta 6. punktā minētajiem Eiropas tehniskajiem standartiem un formātiem.

3.  Ja darba devējs lūdz turpmāku palīdzību un ir pamatota darbā iekārtošanas iespēja Savienībā, EURES dalībnieki vai attiecīgā gadījumā EURES partneri sniedz turpmāku palīdzību un papildu pakalpojumus, ņemot vērā darba devēja vajadzības.

Ja vajadzīgs, EURES dalībnieki vai attiecīgā gadījumā EURES partneri sniedz individuālus norādījumus par prasību formulēšanu attiecībā uz brīvajām darbvietām.

25. pants

Palīdzība pēc darbā pieņemšanas

1.  EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri pēc darba ņēmēja vai darba devēja lūguma sniedz:

a) vispārēju informāciju par palīdzību pēc darbā pieņemšanas, piemēram, starpkultūru saskarsmes apmācību, valodu kursiem un integrācijas atbalstu, tostarp vispārēju informāciju par darba ņēmēja ģimenes locekļu nodarbinātības iespējām;

b) ja iespējams, to organizāciju kontaktinformāciju, kuras piedāvā palīdzību pēc darbā pieņemšanas.

2.  Neskarot 21. panta 4. punktu, EURES dalībnieki un partneri, kuri tieši sniedz darba ņēmējiem vai darba devējiem palīdzību pēc darbā pieņemšanas, var to darīt par maksu.

26. pants

Atvieglota piekļuve informācijai par nodokļu jautājumiem, jautājumiem saistībā ar darba līgumiem, pensiju tiesībām, veselības apdrošināšanu, sociālo nodrošinājumu un aktīviem darba tirgus pasākumiem

1.  Pēc darba ņēmēja vai darba devēja lūguma EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri lūgumus pēc konkrētas informācijas par tiesībām, kas saistītas ar sociālo nodrošinājumu, aktīviem darba tirgus pasākumiem, nodokļu jautājumiem, jautājumiem saistībā ar darba līgumiem, pensiju tiesībām un veselības apdrošināšanu, nosūta valsts kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā citām attiecīgām valsts līmeņa struktūrām, kuras atbalsta darba ņēmējus, kas īsteno savas tiesības saistībā ar pārvietošanās brīvību, tostarp tām, kas minētas Direktīvas 2014/54/ES 4. pantā.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā VKB sadarbojas ar attiecīgajām valsts līmeņa kompetentajām iestādēm, kas minētas 1. punktā.

27. pants

Atbalsta pakalpojumi pārrobežu reģionos

1.  Ja pārrobežu reģionos EURES dalībnieki vai partneri piedalās īpašās sadarbības un pakalpojumu struktūrās, piemēram, pārrobežu partnerībās, tie pārrobežu darba ņēmējiem un darba devējiem sniedz informāciju, kas attiecas uz pārrobežu darba ņēmēju specifisko situāciju un kas ir svarīga darba devējiem šādos reģionos.

2.  Pārrobežu partnerību uzdevumi var ietvert darbā iekārtošanas un darbā pieņemšanas pakalpojumus, iesaistīto organizāciju sadarbības koordinēšanu un pārrobežu mobilitātei būtisku darbību veikšanu, tostarp informācijas un norādījumu sniegšanu pārrobežu darba ņēmējiem, īpašu uzmanību veltot pakalpojumiem vairākās valodās.

3.  Organizācijas, kas nav EURES dalībnieki un partneri, bet kas piedalās 1. punktā minētajās struktūrās, nav uzskatāmas par EURES tīkla daļu, lai gan piedalās minētajās struktūrās.

4.  Pārrobežu reģionos, kas minēti 1. punktā, dalībvalstis cenšas izveidot centralizētus risinājumus pārrobežu darba ņēmēju un darba devēju informēšanai.

28. pants

Piekļuve aktīviem darba tirgus pasākumiem

Dalībvalsts neierobežo piekļuvi aktīviem valsts darba tirgus pasākumiem, ar kuriem darba ņēmējiem tiek sniegta palīdzība darba meklēšanā, tikai tāpēc, ka darba ņēmējs vēlas saņemt minēto palīdzību, lai atrastu darbu citas dalībvalsts teritorijā.V NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA UN PLĀNOŠANAS PERIODS

▼M1

29. pants

Informācijas apmaiņa par plūsmām un veidiem

Komisija un dalībvalstis uzrauga un publisko darbaspēka mobilitātes plūsmas un veidus Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Darba iestādes ziņojumiem un izmantojot Eurostat statistiku un pieejamos valstu datus.

▼B

30. pants

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

1.  Katra dalībvalsts jo īpaši vāc un analizē informāciju – datus iedalot pēc dzimuma – par:

a) darbaspēka trūkumu un darbaspēka pārpalikumu valsts un nozaru darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot darba tirgū vismazāk aizsargātajām grupām un bezdarba visvairāk skartajiem reģioniem;

b)  EURES darbībām valsts un vajadzības gadījumā pārrobežu līmenī.

2.  VKB ir atbildīgi par pieejamās informācijas apmaiņu EURES tīklā un ieguldījumu kopīgas analīzes veikšanā.

3.  Dalībvalstis veic 31. pantā minēto plānošanu, ņemot vērā šā panta 1. un 2. punktā minēto informācijas apmaiņu un kopīgo analīzi.

4.  Eiropas Koordinācijas birojs izstrādā praktisku kārtību, kā atvieglot informācijas apmaiņu starp VKB un kopīgas analīzes veikšanu.

31. pants

Plānošana

1.  VKB izstrādā gada valsts darba programmas EURES tīkla darbībām savās dalībvalstīs.

2.  Gada valsts darba programmās norāda:

a) galvenās darbības, kuras jāveic EURES tīklā, valsts līmenī kopumā un attiecīgā gadījumā pārrobežu līmenī;

b) to īstenošanas vajadzībām piešķirtos kopējos cilvēkresursus un finanšu resursus;

c) plānoto darbību uzraudzības un novērtēšanas un vajadzības gadījumā to atjaunināšanas kārtību.

3.  VKB un Eiropas Koordinācijas birojam dod iespēju kopā pārskatīt visus valsts darba programmu projektus. Pēc minētās pārskatīšanas pabeigšanas attiecīgie VKB pieņem valsts darba programmas.

4.  Koordinācijas grupā iesaistītajiem sociālo partneru pārstāvjiem Savienības līmenī dod iespēju sniegt komentārus par valsts darba programmu projektiem.

5.  Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija nosaka vajadzīgos paraugus un procedūras informācijas apmaiņai par valsts darba programmām Savienības līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

32. pants

Datu vākšana un analīze

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv procedūras, lai vāktu datus par šādām valsts līmenī veiktajām EURES darbības jomām:

a)  EURES tīkla sniegtā informācija un norādījumi, ņemot vērā to, cik bieži notiek EURES dalībnieku un partneru par lietām atbildīgo darbinieku saskarsme ar darba ņēmējiem un darba devējiem;

b)  EURES darbības rezultātā sasniegtie nodarbinātības rādītāji, tostarp darbā iekārtošanas un darbā pieņemšanas gadījumi, ņemot vērā brīvo darbvietu, darba pieteikumu un CV skaitu, kurus ir izskatījuši un apstrādājuši EURES dalībnieku un partneru par lietām atbildīgie darbinieki, un attiecīgi citā dalībvalstī darbā pieņemto darba ņēmēju skaits, par ko zināms minētajiem par lietām atbildīgajiem darbiniekiem vai kas attiecīgā gadījumā zināms uz aptauju pamata;

c) klientu apmierinātības ar EURES tīklu rādītāji, kas iegūti inter alia, veicot aptaujas.

2.  Eiropas Koordinācijas birojs ir atbildīgs par to datu vākšanu, kas saistīti ar EURES portālu, un sadarbības izveidi informācijas apkopošanas un izplatīšanas jomā saskaņā ar šo regulu.

3.  Pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju un attiecībā uz tām EURES darbības jomām, kas norādītas minētajā punktā, un izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem vienotas detalizētas specifikācijas datu vākšanai un analīzei, lai uzraudzītu un izvērtētu EURES tīkla darbību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 37. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantā minēto procedūru, lai veiktu izmaiņas attiecībā uz šā panta 1. punktā norādītajām jomām vai minētajam punktam pievienotu citas EURES darbības jomas, kuras uzsāktas valsts līmenī saskaņā ar šo regulu.

33. pants

Pārskati par EURES darbību

Ņemot vērā informāciju, kas savākta, kā minēts šajā nodaļā, Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai pārskatu par EURES darbību.

Līdz 35. pantā minētā ziņojuma iesniegšanai šā panta pirmajā daļā minētajā pārskatā iekļauj aprakstu par stāvokli šīs regulas piemērošanas jomā.VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. pants

Personas datu aizsardzība

Šajā regulā paredzētos pasākumus veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un valsts īstenošanas pasākumiem attiecībā uz to, kā arī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

35. pants

Ex post novērtējums

Komisija līdz 2021. gada 13. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai šīs regulas darbības un ietekmes ex post novērtējuma ziņojumu.

Minētajam ziņojumam var pievienot leģislatīvo aktu priekšlikumus, ar ko groza šo regulu.

36. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. Ir īpaši būtiski, lai pirms minēto deleģēto aktu pieņemšanas Komisija ievērotu savu ierasto praksi un apspriestos ar ekspertiem, tostarp dalībvalstu ekspertiem.

2.  Pilnvaras pieņemt 32. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2016. gada 12. maija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 32. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 32. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

37. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz EURES komiteja, ko izveido ar šo regulu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

38. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1296/2013

1.  Regulu (ES) Nr. 1296/2013 groza šādi:

a) regulas 23. pantu svītro;

b) regulas 24. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

1.“2.  EURES apakšprogrammā var piedalīties visas struktūras, dalībnieki un iestādes, kuras nozīmējusi dalībvalsts vai Komisija un kuras ir izpildījušas dalībai EURES izvirzītās prasības, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/589 ( *1 ). Jo īpaši šādas struktūras, dalībnieki un iestādes ir:

a) valsts, reģionālās un vietējās iestādes;

b) nodarbinātības dienesti;

c) sociālo partneru organizācijas un citas ieinteresētās personas.

2.  Atsauces uz svītroto noteikumu, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, uzskata par atsaucēm uz šīs regulas 29. pantu.

3.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkts neskar finansējuma pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1296/2013 pirms 2016. gada 12. maija.

39. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 492/2011

1.  Regulu (ES) Nr. 492/2011 groza šādi:

a) regulas 11. un 12. pantu, 13. panta 2. punktu, 14. līdz 20. pantu un 38. pantu svītro;

b) regulas 13. panta 1. punktu svītro no 2018. gada 13. maija.

2.  Atsauces uz svītrotajiem noteikumiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

40. pants

Pārejas noteikumi

Organizācijas, kas 2016. gada 12. maijā ir norīkotas par “EURES partneriem” saskaņā ar Īstenošanas lēmuma 2012/733/ES 3. panta c) punktu vai kas ierobežotā apjomā sniedz pakalpojumus kā “asociētie EURES partneri” saskaņā ar minētā lēmuma 3. panta d) punktu, atkāpjoties no šīs regulas 11. panta, var līdz 2019. gada 13. maijam piedalīties kāEURES dalībnieki, kas minēti šīs regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, vai kā EURES partneri, kas minēti šīs regulas 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka tās apņemas pildīt attiecīgos pienākumus saskaņā ar šo regulu. Ja kāda no minētajām organizācijām vēlas piedalīties kā EURES partneris, tā paziņo VKB uzdevumus, kurus tā veiks, ievērojot šīs regulas 11. panta 4. punktu. Attiecīgais VKB par to informē Eiropas Koordinācijas biroju. Lai paliktu EURES tīklā, pēc pārejas laika beigām attiecīgās organizācijas var iesniegt attiecīgu pieteikumu saskaņā ar šīs regulas 11. pantu.

41. pants

Stāšanās spēkā

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Regulas 12. panta 3. punktu un 17. panta 1.–7. punktu piemēro no 2018. gada 13. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Kopējie minimālie kritēriji

(kā minēti 10. panta 2. punktā un 11. panta 2. punktā)

1. iedaļa   PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

1. Apņemšanās nodrošināt, ka pastāv atbilstoši mehānismi un procedūras, lai pārbaudītu un nodrošinātu, ka, sniedzot pakalpojumus, tiek pilnībā ievēroti piemērojamie darba standarti un juridiskās prasības, tostarp piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā un attiecīgā gadījumā brīvajām darbvietām noteiktās datu kvalitātes prasības un standarti, ņemot vērā jebkādas esošās licencēšanas sistēmas un pilnvarošanas shēmas attiecībā uz nodarbinātības dienestiem, kas nav VND.

2. Spēja un pierādītas iespējas piedāvāt pakalpojumus informācijas apkopošanas un izplatīšanas jomā, atbalsta pakalpojumus vai abus, kā minēts šajā regulā.

3. Spēja sniegt pakalpojumus, izmantojot vienu vai vairākus viegli pieejamus kanālus, lai internetā būtu pieejama vismaz organizācijas tīmekļa vietne.

4. Spēja un iespējas nosūtīt darba ņēmējus un darba devējus pie citiem EURES dalībniekiem un partneriem un/vai struktūrām ar pieredzi darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā.

5. Apstiprinājums, ka tiks ievērots princips par bezmaksas atbalsta pakalpojumiem darba ņēmējiem saskaņā ar 21. panta 3. punkta otro daļu.

2. iedaļa   DALĪBA EURES TĪKLĀ

1. Spēja un apņemšanās nodrošināt savlaicīgu un uzticamu datu sniegšanu, kā minēts 12. panta 6. punktā.

2. Apņemšanās ievērot informācijas apkopošanas un izplatīšanas, kā arī informācijas apmaiņas tehniskos standartus un formātus saskaņā ar šo regulu.

3. Spēja un apņemšanās sniegt ieguldījumu plānošanā un ziņošanā VKB, kā arī sniegt informāciju VKB par pakalpojumu sniegšanu un rezultātiem saskaņā ar šo regulu.

4. Pietiekami cilvēkresursi vai apņemšanās nodrošināt pietiekamu cilvēkresursu piešķiršanu attiecīgo uzdevumu izpildei.

5. Apņemšanās nodrošināt kvalitātes standartus attiecībā uz personālu un reģistrēt personālu attiecīgajos kopējās apmācību programmas moduļos, kā minēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā.

6. Apņemšanās izmantot EURES preču zīmi tikai tiem pakalpojumiem un darbībām, kas saistīti ar EURES tīklu.
II PIELIKUMS

Atbilstības tabulaRegula (ES) Nr. 492/2011

Šī regula

11. panta 1. punkta pirmā daļa

30. panta 1. punkta a) apakšpunkts

11. panta 1. punkta otrā daļa

9. panta 2. punkta b) un d) apakšpunkts, 9. panta 3. punkts un 13. pants

11. panta 2. punkts

9. un 10. pants

12. panta 1. punkts

12. panta 2. punkts

12. panta 3. punkta pirmā daļa

9. panta 4. punkts

12. panta 3. punkta otrā daļa

18. panta 1. un 2. punkts

13. panta 1. punkts

12. panta 3. punkts un 17. panta 1. līdz 6. punkts

13. panta 2. punkts

17. panta 7. un 8. punkts

14. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

14. panta 3. punkts

15. panta 1. punkts

10. panta 1. un 2. punkts, 12. panta 1. līdz 3. punkts un 13. pants

15. panta 2. punkts

9. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 10. panta 1. punkts

16. pants

17. panta 1. punkts

30. pants

17. panta 2. punkts

16. panta 6. punkts

17. panta 3. punkts

33. pants

18. pants

7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

19. panta 1. punkts

8. pants

19. panta 2. punkts

20. pants

8. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) un v) punkts un 9. panta 3. punkta b) apakšpunkts

38. pants( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1149 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulas (EK) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 un (ES) 2016/589 un atceļ Lēmumu (ES) 2016/344 (OV L 186, 11.7.2019., 21. lpp.).

( *1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/589 (2016. gada 13. aprīlis) par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.)”.