02016D1693 — LV — 15.10.2018 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/1693

(2016. gada 20. septembris),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP

(OV L 255, 21.9.2016., 25. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1560 (2017. gada 14. septembris),

  L 237

71

15.9.2017

►M2

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/283 (2018. gada 26. februāris),

  L 54I

6

26.2.2018

►M3

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1000 (2018. gada 16. jūlijs),

  L 178I

3

16.7.2018

►M4

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1540 (2018. gada 15. oktobris),

  L 257I

3

15.10.2018
▼B

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/1693

(2016. gada 20. septembris),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP1. pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām vai caur tām, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, ir aizliegts tieši vai netieši piegādāt, pārdot, nodot vai eksportēt personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ko norādījusi ANO DP atbilstīgi ANO DPR 1267 (1999), 1333 (2000) un 2253 (2015), ko atjauninājusi saskaņā ar ANO DPR 1267 (1999) izveidotā komiteja (“Komiteja”), vai norādījusi Padome, vai personām, kas rīkojas to vārdā vai uzdevumā, bruņojumu un ar to saistītus visu veidu materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro ekipējumu un visa minētā rezerves daļas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

2.  Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši 1. punktā minētajām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ar bruņojuma un ar to saistītu visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši 1. punktā minētajām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar militārām darbībām, jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu bruņojuma un saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai;

c) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētos aizliegumus vai kuru rezultātā šie aizliegumi tiek apieti.

2. pants

1.  Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai liegtu to teritorijā ieceļot vai to teritoriju tranzītā šķērsot personām, kuras sarakstā iekļāvusi un uz kurām ceļošanas ierobežojumus attiecinājusi ANO DP saskaņā ar ANO DPR 1267 (1999), 1333 (2000) un 2253 (2015) vai Komiteja ar pamatojumu, ka tās:

a) piedalās tādu aktu vai darbību finansēšanā, plānošanā, veicināšanā, gatavošanā vai izdarīšanā, ko veic Al-Qaida, ISIL vai jebkura to šūna, filiāle, atšķēlusies grupa vai atvasinājums vai ko veic saistībā ar tiem, to vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam;

b) piegādā, pārdod vai nodod tiem ieročus un saistītus materiālus;

c) vervē vai citādi atbalsta aktus vai darbības,

ko veic Al-Qaida, ISIL (Da'esh) vai jebkura to šūna, filiāle, atšķēlusies grupa vai atvasinājums; vai

d) tieši vai netieši kontrolē jebkāda ar Al-Qaida vai ISIL (Da'esh) saistīta persona, grupa, uzņēmums vai vienība, kura ir iekļauta ISIL (Da'esh) un Al-Qaida piemēroto sankciju sarakstā.

2.  Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, ka to teritorijā ieceļo vai to tranzītā šķērso personas:

a) kuras ir saistītas ar ISIL (Da'esh) un Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem, ieskaitot tās, kuras:

i) piedalās ISIL (Da'esh) un Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu finansēšanā vai tādas rīcības vai darbību finansēšanā, ko veic saistībā ar tām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

ii) piedalās ISIL (Da'esh) un Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu aktu vai darbību plānošanā, veicināšanā, gatavošanā vai izdarīšanā vai terorisma apmācības, piemēram, instruktāžas saistībā ar ieročiem, sprāgstierīcēm vai citām metodēm vai tehnoloģijām nolūkā izdarīt terora aktus, sniegšanā vai saņemšanā, ko veic saistībā ar tām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

iii) iesaistās tirdzniecībā ar ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu, jo īpaši naftas, naftas produktu, modulāro pārstrādes ražotņu un saistītu materiālu tirdzniecībā, kā arī citu dabas resursu un kultūras vērtību tirdzniecībā;

iv) piegādā, pārdod vai nodod ieročus un saistītus materiālus ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem;

b) kas ceļo vai meklē iespēju ceļot ārpus Savienības nolūkā:

i) izdarīt, plānot, gatavot terora aktus vai piedalīties terora aktos, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam;

ii) sniegt vai saņemt terorisma apmācības, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu vārdā vai to atbalstam; vai

iii) citā veidā atbalstīt ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāli, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu;

c) kas meklē iespēju ieceļot Savienībā tādā pašā nolūkā, kā b) apakšpunktā minētie, vai piedalīties aktos vai darbībās saistībā ar ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

d) kas vervē vai citādi atbalsta aktus vai darbības, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida, vai jebkura to šūna, filiāle, atšķēlusies grupa vai atvasinājums, tostarp:

i) sniedz vai jebkādā veidā tieši vai netieši vāc līdzekļus, lai finansētu personu ceļošanu b) un c) apakšpunktos minētajos nolūkos; organizē personu ceļošanu b) un c) apakšpunktos minētajos nolūkos vai kā citādi šajos nolūkos palīdz tām;

ii) mudina citu personu piedalīties aktos vai darbībās saistībā ar ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

e) kas mudina vai publiski provocē aktus vai darbības, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādas to šūnas, filiāles, atšķēlušās grupas vai atvasinājumi, vai kas tiek veiktas saistībā ar tām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot, tostarp iedrošinot veikt vai glorificējot šādus aktus vai darbības, tādējādi radot draudus, ka var tikt veikti terora akti;

f) iesaistās vai ir līdzzinātājas nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu, tostarp personu nolaupīšanas, izvarošanas, seksuālas vardarbības, piespiedu laulības un paverdzināšanas, pasūtīšanā vai īstenošanā ārpus Savienības teritorijas ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu vārdā vai to uzdevumā,

kā uzskaitīts pielikumā.

3.  Šā panta 1. un 2. punkts neuzliek par pienākumu dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

4.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ieceļošana vai tranzīts ir nepieciešams, lai nodrošinātu tiesas procesu, vai ja Komiteja konstatē, ka ieceļošana vai tranzīts ir pamatots.

5.  Dalībvalstis var izdarīt izņēmumus attiecībā uz pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 2. punktu, ja ceļojums ir pamatots:

a) ar steidzamu humāno vajadzību apsvērumiem;

b) tiesas procesa nolūkā; vai

c) ja dalībvalstij ir saistošs pienākums pret kādu starptautisku organizāciju.

6.  Dalībvalsts, kas vēlas izdarīt 5. punktā minētos izņēmumus, rakstveidā paziņo Padomei. Attiecībā uz 5. punkta a) un b) apakšpunktu, izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Gadījumā, ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

7.  Ja saskaņā ar 5. punktu kāda dalībvalsts pielikumā uzskaitītajām personām ļauj iebraukt savā teritorijā vai to šķērsot tranzītā, šī atļauja dod tiesības īstenot tikai tos nolūkus, kam atļauja piešķirta, un to var izmantot tikai personas, uz kurām tā attiecas.

3. pants

1.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kuri tieši vai netieši pieder vai kurus tieši vai netieši kontrolē personas, grupas, uzņēmumi un vienības, ko norādījusi un uz kurām līdzekļu iesaldēšanu attiecinājusi ANO DP, ievērojot ANO DPR 1267 (1999), 1333 (2000) un 2253 (2015), vai Komiteja ar pamatojumu, ka tās:

a) piedalās tādu aktu vai darbību finansēšanā, plānošanā, veicināšanā, gatavošanā vai izdarīšanā, ko veic Al-Qaida, ISIL vai jebkura to šūna, filiāle, atšķēlusies grupa vai atvasinājums vai ko veic saistībā ar tiem, to vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam;

b) piegādā, pārdod vai nodod tiem ieročus un saistītus materiālus;

c) vervē vai citādi atbalsta aktus vai darbības, ko veic Al-Qaida,

ISIL (Da'esh) vai jebkāda to šūna, filiāle, atšķēlusies grupa vai atvasinājums; vai

d) pieder vai tās tieši vai netieši kontrolē jebkāda ar ISIL (Da'esh) vai Al-Qaida saistīta persona, grupa, uzņēmums vai vienība, kura ir iekļauta ISIL (Da'esh) un Al-Qaida piemēroto sankciju sarakstā, vai tās pieder vai tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona, kas rīkojas to uzdevumā vai pēc to norādījumiem.

2.  Nekādus līdzekļus, citus finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām juridiskām vai fiziskām personām vai to interesēs.

3.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kuri tieši vai netieši pieder vai kurus tieši vai netieši kontrolē personas, grupas, uzņēmumi un vienības:

a) kuras ir saistītas ar ISIL (Da'esh) un Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem, ieskaitot tās, kuras:

i) piedalās ISIL (Da'esh) un Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu finansēšanā vai tādas rīcības vai darbību finansēšanā, ko veic saistībā ar tām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

ii) piedalās ISIL (Da'esh) un Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu aktu vai darbību plānošanā, veicināšanā, gatavošanā vai izdarīšanā vai terorisma apmācības, piemēram, instruktāžas saistībā ar ieročiem, sprāgstierīcēm vai citām metodēm vai tehnoloģijām nolūkā izdarīt terora aktus, sniegšanā vai saņemšanā, ko veic saistībā ar tām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

iii) iesaistās tirdzniecībā ar ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu, jo īpaši naftas, naftas produktu, modulāro pārstrādes ražotņu un saistītu materiālu tirdzniecībā, kā arī citu dabas resursu un kultūras vērtību tirdzniecībā;

iv) piegādā, pārdod vai nodod ieročus un saistītus materiālus ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem;

b) kas ceļo vai meklē iespēju ceļot ārpus Savienības nolūkā:

i) izdarīt, plānot, gatavot terora aktus vai piedalīties terora aktos, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam;

ii) sniegt vai saņemt terorisma apmācības, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu vārdā vai to atbalstam; vai

iii) citā veidā atbalstīt ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāli, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu;

c) kas meklē iespēju ieceļot Savienībā b) apakšpunktā minētajos nolūkos vai piedalīties aktos vai darbībās saistībā ar ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

d) vervē vai citādi atbalsta aktus vai darbības, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkura to šūna, filiāle, atšķēlusies grupa vai atvasinājums, tostarp:

i) sniedz vai jebkādā veidā tieši vai netieši vāc līdzekļus, lai finansētu personu ceļošanu b) un c) apakšpunktos minētajos nolūkos; organizē personu ceļošanu b) un c) apakšpunktos minētajos nolūkos vai kā citādi šajos nolūkos palīdz tām;

ii) mudina citu personu piedalīties aktos vai darbībās saistībā ar ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādām to šūnām, filiālēm, atšķēlušamies grupām vai atvasinājumiem, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

e) kas mudina vai publiski provocē aktus vai darbības, ko veic ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādas to šūnas, filiāles, atšķēlušās grupas vai atvasinājumi, vai kas tiek veiktas saistībā ar tām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot, tostarp iedrošinot veikt vai glorificējot šādus aktus vai darbības, tādējādi radot draudus, ka var tikt veikti terora akti;

f) iesaistās vai ir līdzzinātājas nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu, tostarp personu nolaupīšanas, izvarošanas, seksuālas vardarbības, piespiedu laulības un paverdzināšanas, pasūtīšanā vai īstenošanā ārpus Savienības teritorijas ISIL (Da'esh), Al-Qaida vai jebkādu to šūnu, filiāļu, atšķēlušos grupu vai atvasinājumu vārdā vai to uzdevumā,

kā uzskaitīts pielikumā.

4.  Nekādus līdzekļus, citus finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 3. punktā minētajām juridiskām vai fiziskām personām vai to interesēs.

5.  Atkāpjoties no 1., 2., 3. un 4. punkta, izņēmumi ir pieļaujami attiecībā uz līdzekļiem, finanšu aktīviem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a) tie ir nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) tie ir paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un saskaņā ar valsts tiesību aktiem – atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem, vai

c) tie ir paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu, citu finanšu aktīvu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Minētos izņēmumus var veikt vienīgi pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā ļaut piekļūt šādiem līdzekļiem, citiem finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem resursiem, un ja Komiteja trīs darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu.

6.  Atkāpjoties no 1., 2., 3. un 4. punkta, izņēmumi ir pieļaujami arī attiecībā uz līdzekļiem, finanšu aktīviem un saimnieciskajiem resursiem, kas ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā ir nosūtījusi paziņojumu par šādu konstatējumu Komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi.

7.  Šā panta 3. punkts neliedz norādītai personai vai vienībai veikt maksājumus, kas izriet no līguma, kurš stājies spēkā pirms šīs personas vai vienības iekļaušanas sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir noskaidrojusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda persona vai vienība, kura ir minēta 1. un 3. punktā.

8.  Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 3. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms minētās dienas, minētajā dienā, vai pēc tās Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai tiesas nolēmums, kas ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām ar šādiem prasījumiem;

c) nolēmums nav pieņemts kādas pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d) šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

9.  Šā panta 2. un 4. punktu nepiemēro maksājumu ieskaitījumiem 1. un 3. punktā minēto personu un vienību iesaldētajos kontos ar noteikumu, ka visi šādi maksājumi tiek iesaldēti.

4. pants

Tādu personu un vienību, ko norādījusi ANO vai kas uzskaitītas pielikumā, vai jebkuru citu personu vai vienību, kas iesniedz prasību šādas personas vai vienības vārdā vai rīkojas to labā, prasības neapmierina, tostarp prasības par kompensāciju vai citas šāda veida prasības, piemēram, ieskaitu, garantijas nodrošinātu prasību, kas saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar ANO DPR 1267 (1999), 1333 (2000) un 2253 (2015), tostarp Savienības un dalībvalstu pasākumi saskaņā ar attiecīgo ANO DP lēmumu vai šajā lēmumā noteikto prasību īstenošanu.

5. pants

1.  Padome, vienprātīgi rīkojoties, pēc dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma pieņem pielikumā iekļauto sarakstu un tajā izdarītos grozījumus.

2.  Padome savu lēmumu, kas minēts 1. punktā, tostarp tā pamatojumu, dara zināmu attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, grupai, uzņēmumam un vienībai vai nu tieši, ja adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot iespēju šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, grupai, uzņēmumam vai vienībai iesniegt savus apsvērumus.

3.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, grupu, uzņēmumu vai vienību.

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja dalībvalsts uzskata, ka ir būtiski mainījušies apstākļi, kas ietekmē sarakstā norādītas personas vai vienības iekļaušanu sarakstā, Padome, pamatojoties uz minētās dalībvalsts priekšlikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt svītrot šādu personu vai vienību no pielikumā iekļautā saraksta.

6. pants

1.  Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ, jo īpaši ņemot vērā atbilstīgus ANO DP vai Komitejas lēmumus.

2.  Pasākumus, kas minēti 2. panta 2. punktā un 3. panta 3. un 4. punktā, pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

3.  Ja persona vai vienība, kas iekļauta sarakstā saskaņā ar 2. panta 2. punktu vai 3. panta 3. un 4. punktu, ir iesniegusi apsvērumus, Padome, ņemot vērā šos apsvērumus, pārskata iekļaušanu sarakstā, un, ja Padome saskaņā ar 5. pantā minēto procedūru konstatē, ka nosacījumi pasākumu piemērošanai vairs nav spēkā, tad tos pārtrauc piemērot.

4.  Ja balstoties uz būtiskiem jauniem pierādījumiem, ir iesniegts jauns pieprasījums svītrot personu vai vienību no pielikuma, Padome veic turpmāku pārskatīšanu saskaņā ar 3. punktu.

▼M4

5.  Pasākumus, kas minēti 2. panta 2. punktā un 3. panta 3. un 4. punktā, piemēro līdz 2019. gada 31. oktobrim.

▼B

7. pants

Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP atceļ un aizstāj ar šo lēmumu.

8. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
PIELIKUMS

2. un 3. pantā minēto personu, grupu, uzņēmumu un vienību saraksts

▼M2

A.    Personas

1.  Fabien CLAIN (jeb Omar); dzimšanas datums: 1978. gada 30. janvāris; dzimšanas vieta: Toulouse (Francija); valstspiederība: Francijas; pases Nr.: 06AP104665, izdota 16.1.2006. (derīguma termiņš beidzies); valsts personas apliecības Nr.: 150161100206, izdota 8.1.2015. (derīga līdz 7.1.2030.).

▼M3

2.  Rabah TAHARI (jeb Abu Musab); dzimšanas datums: 1971. gada 28. augusts; dzimšanas vieta: Oran (Alžīrija); valstspiederība: Alžīrijas.

▼M4

3.  Hocine BOUGUETOF; dzimšanas datums: 1959. gada 1. jūlijs; dzimšanas vieta: Tebessa (Alžīrija); valstspiederība: Alžīrijas.