02016D0715 — LV — 05.06.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/715

(2016. gada 11. maijs),

ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2684)

(OV L 125, 13.5.2016., 16. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/801 izziņots ar dokumenta numuru C(2017 (2017. gada 8. maijs),

  L 120

26

11.5.2017
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/715

(2016. gada 11. maijs),

ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2684)I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

▼M1

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu nosaka pasākumus attiecībā uz noteiktiem Argentīnas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas un Urugvajas izcelsmes augļiem, kas veicami, lai nepieļautu Phyllosticta citricarpa ievešanu un izplatīšanos Savienībā.

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a) Phyllosticta citricarpa” ir Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ko atbilstīgi Direktīvai 2000/29/EK dēvē arī par Guignardia citricarpa Kiely;

▼M1

b) “norādītie augļi” ir augļi, kas pieder pie Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., un to hibrīdi (izņemot Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus).

▼BII NODAĻA

PASĀKUMI, KURI ATTIECINĀMI UZ NORĀDĪTAJIEM AUGĻIEM, IZŅEMOT AUGĻUS, KAS PAREDZĒTI TIKAI RŪPNIECISKAI PĀRSTRĀDEI SULĀ

3. pants

Norādīto augļu, izņemot augļus, kas paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā, ievešana Savienībā

▼M1

1.  Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.4. punkta c) un d) apakšpunkta, norādītos augļus, kuru izcelsme ir Argentīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā vai Urugvajā, izņemot augļus, kas paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā, ieved Savienībā saskaņā ar šā lēmuma 4. līdz 7. pantu.

▼B

2.  Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5. punkta prasības.

4. pants

Brazīlijas izcelsmes norādīto augļu ievešana Savienībā

Norādītos augļus, kuru izcelsme ir Brazīlijā, Savienībā ieved tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā, ailē “Papildu deklarācija” oficiāli norādot, ka kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novēroti Phyllosticta citricarpa simptomi un ka nevienā no audzēšanas vietā novāktajiem augļiem attiecīgajā oficiālajā apskatē nav konstatēti šā kaitīgā organisma simptomi.

5. pants

Dienvidāfrikas un Urugvajas izcelsmes norādīto augļu ievešana Savienībā

Norādītajiem augļiem, kuru izcelsme ir Dienvidāfrikā un Urugvajā, pievieno fitosanitāro sertifikātu, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā, ailē “Papildu deklarācija” iekļaujot šādus elementus:

a) apliecinājums, ka norādīto augļu izcelsme ir audzēšanas laukā, kurš pienācīgā laikā kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ir apstrādāts pret Phyllosticta citricarpa;

b) apliecinājums, ka veģetācijas periodā audzēšanas laukā ir veikta attiecīgā oficiālā pārbaude un ka kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma norādītajos augļos nav konstatēti Phyllosticta citricarpa simptomi;

c) apliecinājums, ka laikposmā no augļu pienākšanas līdz iesaiņošanai iepakošanas iekārtās no katrām 30 tonnām augļu vai no to daļas ir ņemts vismaz 600 augļu liels paraugs no katras šķirnes, turklāt paraugs pēc iespējas atlasīts, ņemot vērā jebkādus iespējamos Phyllosticta citricarpa simptomus, un visi paraugā iekļautie augļi, kuri uzrādījuši šādus simptomus, ir testēti un atzīti par brīviem no šā kaitīgā organisma;

d)  Citrus sinensis (L.) Osbeck “Valencia” gadījumā līdz ar a), b) un c) punktā minētajiem apliecinājumiem – arī apliecinājums, ka paraugam no katrām 30 tonnām augļu vai to daļas ir veikts latentās infekcijas noteikšanas tests un ka paraugs ir atzīts par brīvu no Phyllosticta citricarpa.

▼M1

5.a pants

Argentīnas izcelsmes norādīto augļu ievešana Savienībā

Norādītajiem augļiem, kuru izcelsme ir Argentīnā, pievieno fitosanitāro sertifikātu, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā, ailē “Papildu deklarācija” iekļaujot šādus elementus:

a) apliecinājumu, ka norādīto augļu izcelsme ir audzēšanas laukā, kurš pienācīgā laikā kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma ir apstrādāts pret Phyllosticta citricarpa;

b) apliecinājumu, ka veģetācijas periodā audzēšanas laukā ir veikta attiecīga oficiālā pārbaude un ka kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma norādītajos augļos nav konstatēti Phyllosticta citricarpa simptomi;

c) apliecinājumu, ka laikposmā no augļu pienākšanas līdz iesaiņošanai iepakošanas iekārtās no katrām 30 tonnām augļu vai no to daļas ir ņemts vismaz 600 augļu liels paraugs no katras šķirnes, turklāt paraugs pēc iespējas atlasīts, ņemot vērā jebkādus iespējamos Phyllosticta citricarpa simptomus, un visi paraugā iekļautie augļi, kuri uzrādījuši šādus simptomus, ir testēti un atzīti par brīviem no šā kaitīgā organisma.

▼M1

6. pants

Prasības Argentīnas, Dienvidāfrikas un Urugvajas izcelsmes norādīto augļu pārbaudei Savienībā

1.  Norādītos augļus, kuru izcelsme ir Argentīnā, Dienvidāfrikā un Urugvajā, vizuāli pārbauda ievešanas punktā vai galamērķī, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Direktīvu 2004/103/EK ( 1 ). Šādas pārbaudes veic, no katras 30 tonnu partijas vai tās daļas ņemot vismaz 200 augļu lielus paraugus no katras norādīto augļu šķirnes, turklāt paraugu atlasa, ņemot vērā jebkādus iespējamos Phyllosticta citricarpa simptomus.

▼B

2.  Ja 1. punktā minēto pārbaužu laikā tiek konstatēti Phyllosticta citricarpa simptomi, šā kaitīgā organisma klātbūtni apstiprina vai noraida, testējot augļus, kas uzrāda minētos simptomus.

3.  Ja Phyllosticta citricarpa klātbūtne tiek apstiprināta, partiju, no kuras ņemts paraugs, aizliedz ievest Savienībā.

7. pants

Izsekojamības prasības

Izsekojamības labad norādītos augļus ieved Savienībā tikai tad, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a) audzēšanas lauks, iepakošanas iekārtas, eksportētāji un visi pārējie uzņēmēji, kas iesaistīti darbībās ar norādītajiem augļiem, šai nolūkā ir oficiāli reģistrēti;

b) visā posmā, kamēr norādītie augļi no audzēšanas lauka nonāk ievešanas punktā Savienībā, tiem ir pievienoti dokumenti, kas izdoti attiecīgās valsts augu aizsardzības organizācijas pārraudzībā;

▼M1

c) norādītajiem augļiem, kuru izcelsme ir Argentīnā, Dienvidāfrikā un Urugvajā, papildus a) un b) punktā minētajam tiek saglabāta sīka informācija par pirms un pēc novākšanas veikto apstrādi.

▼BIII NODAĻA

PASĀKUMI, KURI ATTIECINĀMI UZ NORĀDĪTAJIEM AUGĻIEM, KAS PAREDZĒTI TIKAI RŪPNIECISKAI PĀRSTRĀDEI SULĀ

8. pants

Tādu norādīto augļu ievešana un pārvietošana Savienībā, kas paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā

▼M1

1.  Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.4. punkta d) apakšpunkta, norādītos augļus, kuru izcelsme ir Argentīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā vai Urugvajā un kas paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā, ieved un pārvieto Savienībā tikai saskaņā ar šā lēmuma 9. līdz 17. pantu.

▼B

2.  Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5. punkta prasības.

9. pants

Fitosanitārie sertifikāti

1.  Norādītajiem augļiem pievieno fitosanitāro sertifikātu, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā. Fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” iekļauj šādus elementus:

a) paziņojumu, ka norādīto augļu izcelsme ir audzēšanas laukā, kurš pienācīgā laikā ir attiecīgi apstrādāts pret Phyllosticta citricarpa;

b) paziņojumu, ka iepakošanas laikā ir veikta atbilstoša oficiāla vizuālā pārbaude un ka minētajā pārbaudē norādītajos augļos, kas novākti audzēšanas laukā, nav atklāti Phyllosticta citricarpa simptomi;

c) frāzi “Augļi, kas paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā”.

2.  Fitosanitārajā sertifikātā norāda arī konteineru identifikācijas numurus un unikālos numurus uzlīmēs uz atsevišķiem iepakojumiem, kā minēts 17. pantā.

10. pants

Norādīto augļu, kuru izcelsme ir trešā valstī, izsekojamības prasības un pārvietošana

Izsekojamības labad norādītos augļus Savienībā ieved tikai tad, ja to izcelsme ir oficiāli reģistrētā audzēšanas vietā, un to pārvietošana no ražošanas vietas līdz eksportēšanas vietai Savienībā ir oficiāli reģistrēta. Fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā, ailē “Papildu deklarācija” norāda reģistrētās ražošanas vienības kodu.

11. pants

Norādīto augļu ievešanas punkti

1.  Norādītos augļus ieved caur ievešanas punktiem, kurus izraudzījusies dalībvalsts, kurā šie ievešanas punkti atrodas.

2.  Dalībvalstis izraudzītos ievešanas punktus un katra ievešanas punkta oficiālās iestādes nosaukumu un adresi pietiekami laicīgi paziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai un attiecīgajām trešām valstīm.

12. pants

Pārbaudes, kas veicamas norādīto augļu ievešanas punktos

1.  Atbildīgā oficiālā iestāde vizuāli pārbauda norādītos augļus ievešanas punktā.

2.  Ja šādu pārbaužu laikā tiek konstatēti Phyllosticta citricarpa simptomi, šā kaitīgā organisma klātbūtni apstiprina vai noraida, veicot testēšanu. Ja šāda kaitīgā organisma klātbūtne tiek apstiprināta, partiju, no kuras ņemts paraugs, aizliedz ievest Savienībā.

13. pants

Prasības, kas jāievēro importētājiem

1.  Pirms katra konteinera pienākšanas ievešanas punktā norādīto augļu importētāji detalizētu informāciju par katru konteineru paziņo tās dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei, kurā atrodas šis ievešanas punkts, un attiecīgā gadījumā arī tās dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei, kurā notiks pārstrāde.

Minētajā paziņojumā norāda šādu informāciju:

a) norādīto citrusaugļu apjoms;

b) konteineru identifikācijas numuri;

c) paredzamais ievešanas datums un ievešanas punkts Savienībā;

d) to telpu nosaukumi, adreses un atrašanās vietas, kas minētas 15. pantā.

2.  Importētāji 1. punktā minētās atbildīgās oficiālās iestādes informē par visām izmaiņām 1. punktā minētajā informācijā, tiklīdz tās kļūst zināmas, bet katrā ziņā pirms sūtījuma pienākšanas ievešanas punktā.

14. pants

Norādīto augļu pārvietošana Savienībā

1.  Norādītos augļus nedrīkst pārvietot uz dalībvalsti, kas nav dalībvalsts, caur kuru tie tika ievesti Savienībā, ja vien attiecīgās dalībvalstis atbildīgās oficiālās iestādes nav vienojušās, ka šāda pārvietošana notiks.

2.  Pēc tam, kad ir veiktas 12. pantā minētās pārbaudes, norādītos augļus nekavējoties un nepastarpināti transportē uz pārstrādes telpām, kas minētas 15. pantā, vai uz glabāšanas vietu. Jebkādu norādīto augļu pārvietošanu pārrauga tās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde, kurā atrodas šī ievešanas vieta, un, vajadzības gadījumā, tās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde, kurā tiks veikta pārstrāde.

3.  Attiecīgās dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu šā panta ievērošanu.

15. pants

Prasības norādīto augļu pārstrādei

1.  Norādītos augļus pārstrādā sulā telpās, kas atrodas apgabalā, kurā citrusaugļi netiek audzēti. Telpas ir oficiāli reģistrējusi un šim nolūkam apstiprinājusi tās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde, kurā telpas atrodas.

2.  Norādīto augļu atkritumus un blakusproduktus izmanto vai iznīcina tās dalībvalsts teritorijā, kurā šie augļi ir pārstrādāti, apgabalā, kurā citrusaugļi netiek audzēti.

3.  Norādīto augļu atkritumus un blakusproduktus iznīcina, dziļi apglabājot vai izmantojot metodi, ko apstiprinājusi tās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde, kurā norādītie augļi ir pārstrādāti, minētās oficiālās iestādes pārraudzībā tādā veidā, lai nepieļautu nekādu iespējamo Phyllosticta citricarpa izplatīšanās risku.

4.  Pārstrādātājs veic uzskaiti par norādītajiem augļiem, kuri ir pārstrādāti, un dara to pieejamu tās dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei, kurā norādītie augļi ir pārstrādāti. Minētā informācija ietver konteineru numurus un atšķirības zīmes, importēto norādīto augļu apjomus, izmantoto vai iznīcināto atkritumu un blakusproduktu apjomus, kā arī sīku informāciju par to izmantošanu vai iznīcināšanu.

16. pants

Prasības norādīto augļu glabāšanai

1.  Ja norādītie augļi netiek pārstrādāti nekavējoties, tos glabā reģistrētā vietā, ko šim nolūkam apstiprinājusi tās dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde, kurā reģistrētā vieta atrodas.

2.  Norādīto augļu partijām joprojām jābūt atsevišķi identificējamām.

3.  Norādītos augļus glabā tādā veidā, lai netiktu pieļauts nekāds iespējamais Phyllosticta citricarpa izplatīšanās risks.

17. pants

Konteineri, iepakojumi un marķēšana

Norādītos augļus ieved un pārvieto Savienībā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) tie ir iesaiņoti atsevišķos iepakojumos vienā konteinerā;

b) katram konteineram un atsevišķajam iepakojumam, kas minēts a) punktā, ir piestiprināta uzlīme ar šādu informāciju:

i) unikālais numurs uz katra atsevišķā iepakojuma,

ii) deklarētais augļu neto svars,

iii) norāde “Augļi, kas paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā”.IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Ziņošanas pienākumi

1.  Importētājas dalībvalstis katru gadu līdz 31. decembrim Komisijai un parējām dalībvalstīm iesniedz ziņojumu, kurā sniegta informācija par Savienībā atbilstīgi šim lēmumam ievesto norādīto augļu daudzumiem iepriekšējā importēšanas sezonā.

2.  Dalībvalstis, kuru teritorijā norādītos augļus pārstrādā sulā, katru gadu līdz 31. decembrim Komisijai un pārējām dalībvalstīm iesniedz ziņojumu, kurā norādīti visi šādi elementi:

a) to norādīto augļu daudzumi, kas atbilstīgi šim lēmumam pārstrādāti iepriekšējā importēšanas sezonā;

b) iznīcināto atkritumu un blakusproduktu apjomi un sīka informācija par to izmantošanas vai iznīcināšanas metodi, kā minēts 15. panta 3. punktā.

3.  Ziņojumā, kas minēts 1. punktā, izklāsta arī augu veselības pārbaužu rezultātus, kuras norādītajiem augļiem veiktas saskaņā ar šo lēmumu un Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punktu.

19. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju, pārējās dalībvalstis un attiecīgo trešo valsti par apstiprinātu Phyllosticta citricarpa konstatēšanas gadījumu.

20. pants

Atcelšana

Lēmumu 2004/416/EK un Īstenošanas lēmumu 2014/422/ES atceļ.

21. pants

Piemērošanas datums

Šo lēmumu piemēro no 2016. gada 1. jūnija.

22. pants

Piemērošanas termiņš

Šis lēmums ir spēkā līdz 2019. gada 31. martam.

23. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.( 1 ) Komisijas 2004. gada 7. oktobra Direktīva 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav punkts ievešanai Kopienā, vai vietā tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos nosacījumus (OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.).