02015R2450 — LV — 15.12.2017 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2450

(2015. gada 2. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 347, 31.12.2015., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1868 (2016. gada 20. oktobris),

  L 286

35

21.10.2016

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2189 (2017. gada 24. novembris),

  L 310

3

25.11.2017
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2450

(2015. gada 2. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN UZRAUDZĪBAS PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti īstenošanas tehniskie standarti par regulāru uzraudzības pārskatu sniegšanu, nosakot veidnes informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm, kā minēts Direktīvas 35. panta 1. un 2. punktā par atsevišķām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un Direktīvas 2009/138/EK 244. panta 2. punktā un 245. panta 2. punktā par grupām.

2. pants

Iesniedzamo uzraudzības pārskatu formāti

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz šajā regulā minēto informāciju datu apmaiņas formātos un noformējumā, ko noteikušas uzraudzības iestādes vai grupas uzraudzītājs, un saskaņā ar šādām specifikācijām:

a) datu punktus ar datu tipu “monetārs” izsaka vienībās bez cipariem aiz komata, izņemot veidnēs S.06.02, S.08.01, S.08.02 un S.11.01, kurās vienības izsaka ar divām zīmēm aiz komata;

b) datu punktus ar datu tipu “procenti” izsaka kā vienību ar četrām zīmēm aiz komata;

c) datu punktus ar datu tipu “vesels skaitlis” izsaka kā vienību bez cipariem aiz komata.

3. pants

Valūta

1.  Ja vien uzraudzības iestāde nav noteikusi citādāk, šajā regulā “pārskata valūta” ir:

a) atsevišķos pārskatos – valūta, kas izmantota, lai sagatavotu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatus;

b) grupu pārskatos – valūta, kas izmantota, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus.

2.  Datu punktus ar datu tipu “monetārs” uzrāda ziņošanas valūtā, kas nozīmē, ka jebkura cita valūta ir jākonvertē ziņošanas valūtā, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

3.  Izsakot jebkura aktīva vai saistību vērtību, kas denominēta valūtā, kas nav ziņošanas valūta, minēto vērtību konvertē ziņošanas valūtā, it kā konversija būtu notikusi pēc iepriekšējās dienas beigu kursa, kurai ir pieejama piemērota likme pārskata periodā, uz ko attiecas konkrētais aktīvs vai saistības.

4.  Izsakot jebkādu ienākumu vai izdevumu vērtību, šo vērtību konvertē ziņošanas valūtā, izmantojot tādu konvertēšanas bāzi, ko izmanto grāmatvedības nolūkos.

5.  Konvertēšanu ziņošanas valūtā aprēķina, piemērojot valūtas maiņas kursu no tā paša avota, kas izmantots apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatiem atsevišķos pārskatos vai konsolidētajiem finanšu pārskatiem grupas pārskatos, ja vien uzraudzības iestāde nav noteikusi citādi.

4. pants

Datu atkārtota iesniegšana

Tiklīdz praktiski iespējams, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības atkārtoti iesniedz paziņoto informāciju, izmantojot šajā regulā minētās veidnes, ja sākotnēji iesniegtā informācija ir būtiski mainījusies attiecībā uz to pašu pārskata periodu pēc tam, kad tā pēdējoreiz iesniegta uzraudzības iestādēm vai grupas uzraudzītājam.II NODAĻA

KVANTITATĪVO PĀRSKATU VEIDNES ATSEVIŠĶĀM SABIEDRĪBĀM

5. pants

Kvantitatīvo pārskatu veidnes sākotnējai informācijai atsevišķām sabiedrībām

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības iesniedz informāciju, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 314. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.01.01.03, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.01.02.01, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.01.03.01, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

f) ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

g) ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

h) ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

i) ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

j) ja apdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas gan dzīvības apdrošināšanas, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

6. pants

Ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām

1.  Ja vien pārskatu sniegšanas darbības joma vai biežums nav ierobežots saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.01.01.02, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.01.02.01, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.05.01.02, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.06.02.01, kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot papildu identifikācijas kodu (“PIK”), kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

f) ja attiecība starp sabiedrības kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem pārsniedz 30 %, I pielikuma veidni S.06.03.01, kurā sniedz informāciju par sabiedrības turējumā esošo visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.08.01.01, kurā sniedz atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

h) I pielikuma veidni S.08.02.01, kurā sniedz pārskata periodā slēgto atvasināto instrumentu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

i) I pielikuma veidni S.12.01.02, kurā precizē informāciju par tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanu un veselības apdrošināšanu, ko veic, izmantojot līdzīgu tehnisko bāzi, ko izmanto dzīvības apdrošināšanai (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai), katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni S.17.01.02, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

l) ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

m) ja apdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

2.  Šīs regulas 1. punkta f) apakšpunktā attiecību starp sabiedrības turētajiem kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem nosaka, summējot posteņus C0010/R0180, postenī C0010/R0220 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības un veidnes S.02.01.02 postenī C0010/R0090 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības, dalot ar veidnes S.02.01.02 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0220 summu.

7. pants

Atļautie vienkāršojumi ceturkšņa pārskatos atsevišķām sabiedrībām

1.  Attiecībā uz 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju ceturkšņa mērījumos var lielākā mērā paļauties uz aplēsēm un novērtēšanas metodēm nekā ikgadējos finanšu datu mērījumos. Mērīšanas procedūras ceturkšņa pārskatu sniegšanai izstrādā tā, lai nodrošinātu, ka iegūtā informācija ir uzticama un atbilst Direktīvā 2009/138/EK noteiktajiem standartiem un ka tiek paziņota visa būtiskā informācija, kas ir svarīga datu saprotamībai.

2.  Iesniedzot 6. panta 1. punkta i) un j) apakšpunktā minēto informāciju, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības var piemērot vienkāršotas metodes tehnisko rezervju aprēķināšanā.

8. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Pamatinformācija un iesniedzamās informācijas saturs

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.01.01.01, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.01.02.01, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.01.03.01, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus.

9. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Bilance un cita vispārīga informācija

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.02.01.01, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu un vērtējumu saskaņā ar sabiedrības finanšu pārskatiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.02.02.01, kurā precizē informāciju par aktīviem un saistībām pēc valūtas, ievērojot II pielikuma iedaļā S.02.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.03.01.01, kurā precizē vispārīgo informāciju par ārpusbilances posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.03.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.03.02.01, kurā uzrāda saņemto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.03.02 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.03.03.01, kurā uzrāda sniegto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.03.03 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.04.01.01, kurā precizē informāciju par darbību pa valstīm, tostarp EEZ un ārpus EEZ esošām valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.04.01 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.04.02.01, kurā precizēta informācija par Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma A daļas 10. kategoriju, izņemot pārvadātāju atbildību, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.04.02 sniegtos norādījumus;

h) I pielikuma veidni S.05.01.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.05.02.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem pa valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.02 sniegtos norādījumus.

10. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par ieguldījumiem

Ja vien Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 7. punktā attiecībā uz konkrētu veidni nav noteikts atbrīvojums, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma ik gadu iesniegt informāciju veidnēs S.06.02.01 vai S.08.01.01 saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 7. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.01.01, kurā uzrāda kopsavilkumu par aktīviem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.06.01 sniegtos norādījumus;

b) ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.06.02.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.02.01, kurā uzrāda aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā un definēts VI pielikumā;

c) ja sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.06.03.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu vai nav to paziņojusi ik ceturksni, jo sabiedrības kolektīvo ieguldījumu attiecība pret kopējiem ieguldījumiem, kā minēts šīs regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā, nepārsniedz 30 %, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.03.01, kurā uzrāda informāciju par sabiedrību turēto visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

d) ja strukturēto produktu vērtība, kas noteikta kā 5. un 6. kategorijā klasificēto aktīvu summa, kā noteikts V pielikumā, ir vairāk nekā 5 % no kopējiem ieguldījumiem, kā uzrādīts veidnes S.02.01.01 posteņos C0010/R0070 un C0010/R0220, I pielikuma veidni S.07.01.01, kurā uzrāda strukturētu produktu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.07.01 sniegtos norādījumus;

e) ja sabiedrībām piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.01.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.01.01, kurā uzrāda atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā un definēts VI pielikumā;

f) ja sabiedrībām piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.02.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.02.01, kurā uzrāda pārskata periodā slēgto atvasināto instrumentu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā un definēts VI pielikumā;

g) I pielikuma veidni S.09.01.01, kurā precizē informāciju par ienākumiem, peļņu un zaudējumiem pārskata periodā pēc aktīvu kategorijas, kā definēts IV pielikumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.09.01 sniegtos norādījumus;

h) ja pamatā esošo vērtspapīru bilances un ārpusbilances vērtība, kas iesaistīti aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos ar termiņu, kas iestājas pēc pārskata atsauces datuma, veido vairāk nekā 5 % no kopējiem ieguldījumiem, kā uzrādīts veidnes S.02.01.01 posteņos C0010/R0070 un C0010/R0220, I pielikuma veidni S.10.01.01, kurā uzrādīts bilances un ārpusbilances aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumu saraksts pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.10.01 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.11.01.01, kurā uzrādīts to aktīvu saraksts pa posteņiem, kas turēti kā nodrošinājums, ko veido visas ārpusbilances aktīvu kategorijas, kuras turētas kā nodrošinājums, ievērojot II pielikuma iedaļā S.11.01 sniegtos norādījumus.

11. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par tehniskajām rezervēm

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.12.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.12.02.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm pa valstīm, ievērojot II pielikuma iedaļā S.12.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.13.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas nākotnes naudas plūsmu vislabāko aplēsi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.13.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.14.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas saistību analīzi, tostarp dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem un mūža rentes maksājumiem, kas izriet no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem, pēc produkta un pēc homogēnā riska grupas, kurus noslēgusi sabiedrība, ievērojot II pielikuma iedaļā S.14.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.15.01.01, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju aprakstu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējusi sabiedrība, ievērojot II pielikuma iedaļā S.15.01 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.15.02.01, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju riska ierobežošanu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējusi sabiedrība, ievērojot II pielikuma iedaļā S.15.02 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.16.01.01, kurā precizē informāciju par mūža rentes maksājumiem, kas izriet no nedzīvības apdrošināšanas saistībām, kuras emitējusi sabiedrība, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, no kuras izriet mūža rentes maksājumi, attiecībā uz visiem darījumdarbības virzieniem, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, un papildus pēc valūtas, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.16.01 sniegtos norādījumus; ja vislabākā aplēse par mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm diskontēti no viena nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena veido vairāk nekā 3 % no kopējās vislabākās aplēses par visām mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm, tikai tad informāciju uzrāda pēc valūtas šādā sadalījumā:

i) pārskata valūtas summas;

ii) tās valūtas summas, kas veido vairāk nekā 25 % no vislabākās aplēses par mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm diskontēti minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā;

iii) tās valūtas summas, kas veido mazāk nekā 25 % no vislabākās aplēses par mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm (diskontēti) minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā, taču veido vairāk nekā 5 % no kopējās vislabākās aplēses par visām mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm;

h) I pielikuma veidni S.17.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm pa darījumdarbības virzieniem, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.17.02.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz tiešo apdrošināšanas darījumdarbību pa valstīm, ievērojot II pielikuma iedaļā S.17.02 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni S.18.01.01, kurā precizē informāciju par nākotnes naudas plūsmu prognozēm, balstoties uz nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības vislabāko aplēsi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.18.01 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni S.19.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības prasībām attīstības trīsstūra formātā par katra nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena kopsummu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, un papildus pēc valūtas, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.19.01 sniegtos norādījumus; ja kopējā bruto vislabākā aplēse par vienu nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virzienu veido vairāk nekā 3 % no kopējās bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm, tikai tad informāciju uzrāda pēc valūtas šādā sadalījumā:

i) pārskata valūtas summas;

ii) tās valūtas summas, kas veido vairāk nekā 25 % no bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā;

iii) tās valūtas summas, kas veido mazāk nekā 25 % no bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā, taču veido vairāk nekā 5 % no kopējās bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm oriģinālajā valūtā;

l) I pielikuma veidni S.20.01.01, kurā precizē informāciju par piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstību finanšu gada beigās katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.20.01 sniegtos norādījumus;

m) I pielikuma veidni S.21.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības zaudējumu sadalījuma riska profilu katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.21.01 sniegtos norādījumus;

n) I pielikuma veidni S.21.02.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.21.02 sniegtos norādījumus;

o) I pielikuma veidni S.21.03.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riskiem pēc apdrošinātās summas katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.21.03 sniegtos norādījumus.

12. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par ilgtermiņa garantijām

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.22.01.01, kurā precizē informāciju par ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekmi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.22.04.01, kurā precizē informāciju par procentu likmju pārejas pasākumu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.04 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.22.05.01, kurā precizē informāciju par tehnisko rezervju pārejas pasākumu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.05 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.22.06.01, kurā precizē informāciju par vislabāko aplēsi, kurai piemēro svārstīguma korekciju pa valstīm un valūtām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.06 sniegtos norādījumus.

13. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Pašu kapitāls un informācija par līdzdalībām

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.23.02.01, kurā sniedz precīzu informāciju par pašu kapitālu pēc līmeņa, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.23.03.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitāla gada pārmaiņām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.23.04.01, kurā sniedz pašu kapitāla posteņu sarakstu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.04 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.24.01.01, kurā precizē informāciju par sabiedrības turētajām līdzdalībām un pārskatu par pašu kapitāla atskaitījuma aprēķinu attiecībā uz līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs, ievērojot II pielikuma iedaļā S.24.01 sniegtos norādījumus.

14. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par maksātspējas kapitāla prasību

1.  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

b) ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

c) ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.26.01.01, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.26.02.01, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.26.03.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.26.04.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

h) I pielikuma veidni S.26.05.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.26.06.01, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni S.26.07.01, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni S.27.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

2.  Ja pastāv norobežoti fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda par sabiedrību kopumā.

3.  Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 19. pantu.

4.  Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.

15. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par minimālo kapitāla prasību

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālā kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

b) ja apdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālā kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

16. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par variācijas analīzi

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.29.01.01, kurā precizē informāciju par aktīvu un saistību starpības atlikuma variāciju pārskata gadā, sniedzot šīs variācijas galveno avotu kopsavilkumu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.29.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.29.02.01, kurā precizē informāciju par aktīvu un saistību starpības atlikuma variācijas daļu pārskata gadā, ko paskaidro ar ieguldījumiem un finanšu saistībām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.29.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidnes S.29.03.01 un S.29.04.01, kurās precizē informāciju par aktīvu un saistību starpības atlikuma variācijas daļu pārskata gadā, ko paskaidro ar tehniskajām rezervēm, ievērojot II pielikuma iedaļā S.29.03 un S.29.04 sniegtos norādījumus.

17. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par pārapdrošināšanas līgumiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.30.01.01, kurā precizē informāciju par brīvprātīgiem segumiem nākamajā pārskata gadā, ietverot informāciju par 10 vissvarīgākajiem riskiem attiecībā uz pārapdrošinātā riska darījumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, attiecībā uz kuriem ir izmantota brīvprātīgā pārapdrošināšana, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.30.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.30.02.01, kurā precizē informāciju par brīvprātīgo segumu pārapdrošinātāju akcijām nākamajā pārskata gadā, ietverot informāciju par 10 vissvarīgākajiem riskiem attiecībā uz pārapdrošinātā riska darījumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.30.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.30.03.01, kurā precizē informāciju par izejošo pārapdrošināšanas programmu nākamajā pārskata gadā, ietverot iespējamo informāciju par pārapdrošināšanas līgumiem, kuru derīguma termiņš ietver vai pārklājas ar nākamo pārskata gadu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.30.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.30.04.01, kurā precizē informāciju par izejošo pārapdrošināšanas programmu nākamajā pārskata gadā, ietverot iespējamo informāciju par pārapdrošināšanas līgumiem, kuru derīguma termiņš ietver vai pārklājas ar nākamo pārskata gadu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.30.04 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.31.01.01, kurā precizē informāciju par pārapdrošinātāju daļu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.31.01 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.31.02.01, kurā precizē informāciju par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības perspektīvas, kas pārved risku uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.31.02 sniegtos norādījumus.

18. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – informācija par norobežotiem fondiem, būtiskiem atbilstības korekcijas portfeļiem un atlikušo daļu

1.  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz katru būtisko norobežoto fondu, katru būtisko atbilstības korekcijas portfeli un atlikušo daļu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni SR.01.01.01, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) katram būtiskajam norobežotajam fondam un atlikušajai daļai I pielikuma veidni SR.02.01.01, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu un vērtējumu saskaņā ar sabiedrības finanšu pārskatiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni SR.12.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni SR.17.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni SR.22.02.01, kurā precizē informāciju par nākotnes naudas plūsmu prognozēm katra būtiskā atbilstības korekcijas portfeļa vislabākās aplēses aprēķinam, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.02 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni SR.22.03.01, kurā precizē informāciju par atbilstības korekcijas portfeļiem pēc katra būtiskā atbilstības korekcijas portfeļa, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.03 sniegtos norādījumus;

g) ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

h) ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

i) ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni SR.26.01.01, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni SR.26.02.01, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

l) I pielikuma veidni S.26.03.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

m) I pielikuma veidni SR.26.04.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

n) I pielikuma veidni S.26.05.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

o) I pielikuma veidni S.26.06.01, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

p) I pielikuma veidni S.26.07.01, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

q) I pielikuma veidni SR.27.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

2.  Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, j) līdz q) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 19. pantu.

3.  Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, j) līdz q) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.

19. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – iekšējā modeļa lietotāji

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas aprēķina maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot apstiprinātu daļēju vai pilnīgu iekšējo modeli vienojas ar savu uzraudzības iestādi par veidnēm, kas katru gadu ir jāiesniedz attiecībā uz informāciju par maksātspējas kapitāla prasību.

20. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – informācija par grupas iekšējiem darījumiem

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas nav grupas daļa, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, un mātesuzņēmums, par kuru jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība katru gadu iesniedz minētās direktīvas 245. panta 2. punkta otrajā daļā minēto informāciju saistībā ar minētās direktīvas 265. pantu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.36.01.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem, kas ietver kapitāla vērtspapīru tipa darījumus, parāda un aktīvu pārvešanu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.36.02.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, tostarp garantijām, ar ko atbalsta jebkādus atvasinātos instrumentus, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.36.03.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem pārapdrošināšanas darījumiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.36.04.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem attiecībā uz iekšējo izmaksu dalīšanu, iespējamajām saistībām, kas nav atvasināti instrumenti, un ārpusbilances posteņiem un citiem grupas iekšējiem darījumiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.04 sniegtos norādījumus.

21. pants

Kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – informācija par grupas iekšējiem darījumiem

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas nav Direktīvas 2009/138/EK 213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētās grupas daļa un kuru mātesuzņēmums ir jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, katru gadu iesniedz minētās direktīvas 245. panta 2. punkta otrajā daļā minēto ļoti būtisko informāciju par grupas iekšējiem darījumiem saistībā ar minētās direktīvas 265. pantu un par grupas iekšējiem darījumiem, kas jāpaziņo visos minētās direktīvas 245. panta 3. punktā minētajos apstākļos saistībā ar direktīvas 265. pantu, tiklīdz praktiski iespējams, izmantojot attiecīgās veidnes šīs regulas I pielikuma veidņu grupā no S.36.01.01 līdz S.36.04.01, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļās S.36.01 līdz S.36.04 sniegtos norādījumus.III NODAĻA

KVANTITATĪVO PĀRSKATU VEIDNES GRUPĀM

22. pants

Kvantitatīvo pārskatu veidnes sākotnējai informācijai grupām

1.  Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 314. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 375. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.01.01.06, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.01.02.04, kurā precizē pamatinformāciju par grupu un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.01.03.04, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, ievērojot III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.23.01.04, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

f) ja grupa izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

g) ja grupa izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

h) ja grupa izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.32.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.32.01 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni S.33.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību prasībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.33.01 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni S.34.01.04, kurā precizē informāciju par citām regulētām finanšu sabiedrībām un citām neregulētām finanšu sabiedrībām, tostarp apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, ievērojot III pielikuma iedaļā S.34.01 sniegtos norādījumus.

2.  Veidnes, kas minētas 1. punkta c), d), f), g) un h) apakšpunktā, iesniedz tikai iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā.

23. pants

Ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām

1.  Ja vien ziņošanas darbības joma vai biežums nav ierobežots saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru ceturksni iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.01.01.05, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.01.02.04, kurā precizē pamatinformāciju par grupu un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

c) ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.05.01.02, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, izmantojot konsolidētajos finanšu pārskatos izmantotos novērtēšanas un atzīšanas principus, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.06.02.04, kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

f) ja attiecība starp grupas kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem pārsniedz 30 %, I pielikuma veidni S.06.03.04, kurā sniedz informāciju par grupas turējumā esošo visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.08.01.04, kurā sniedz atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

h) I pielikuma veidni S.08.02.04, kurā sniedz pārskata gadā noslēgto atvasināto instrumentu darījumu sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

i) I pielikuma veidni S.23.01.04, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

2.  Šīs regulas 1. punkta f) apakšpunktā, ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota tikai 1. metode, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, attiecību starp sabiedrības kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem nosaka, summējot posteņus C0010/R0180, postenī C0010/R0220 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības un veidnes S.02.01.02 postenī C0010/R0090 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības, dalot ar veidnes S.02.01.02 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0220 summu. Ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota 1. metode kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, vai ja izmanto tikai 2. metodi, minēto attiecību aprēķina saskaņā ar pirmo teikumu un koriģē, lai iekļautu visu veidnes S.06.02.04 darbības jomā ietverto sabiedrību nepieciešamos posteņus.

24. pants

Atļautie vienkāršojumi ceturkšņa pārskatos grupām

Attiecībā uz 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju ceturkšņa mērījumos var lielākā mērā paļauties uz aplēsēm un novērtēšanas metodēm nekā uz ikgadējo finanšu datu mērījumos. Novērtēšanas procedūras ceturkšņa pārskatu sniegšanai ir izstrādātas, lai nodrošinātu, ka iegūtā informācija ir uzticama un atbilst Direktīvā 2009/138/EK noteiktajiem standartiem un ka tiek paziņota visa būtiskā informācija, kas ir svarīga datu saprotamībai.

25. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Pamatinformācija un iesniedzamās informācijas saturs

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.01.01.04, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.01.02.04, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

c) ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.01.03.04, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus.

26. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Bilance un cita vispārīga informācija

1.  Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.02.01.01, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot gan vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, gan vērtējumu saskaņā ar konsolidētajiem finanšu pārskatiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.02.02.01, kurā precizē informāciju par aktīviem un saistībām pēc valūtas, ievērojot III pielikuma iedaļā S.02.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.03.01.04, kurā precizē vispārīgo informāciju par ārpusbilances posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.03.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.03.02.04, kurā uzrāda saņemto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.03.02 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.03.03.04, kurā uzrāda sniegto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.03.03 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.05.01.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, piemērojot konsolidētajos finanšu pārskatos izmantotos novērtēšanas un atzīšanas principus, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.05.02.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem pa valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.02 sniegtos norādījumus.

2.  Veidnes, kas minētas 1. punkta a) un b) apakšpunktā, iesniedz tikai iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā.

27. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par ieguldījumiem

1.  Ja vien iesaistītajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām attiecībā uz konkrētu veidni nepiemēro atbrīvojumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta trešo daļu, tās katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) ja grupai piemēro atbrīvojumu no pienākuma ik gadu iesniegt informāciju veidnēs S.06.02.04 vai S.08.01.04 saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta trešo daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.01.01, kurā uzrāda kopsavilkumu par aktīviem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.06.01 sniegtos norādījumus;

b) ja grupai piemēro atbrīvojumu no pienākuma iesniegt informāciju veidnē S.06.02.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.02.04, kurā uzrāda aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus;

c) ja grupai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.06.03.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu vai nav to paziņojusi ik ceturksni, jo sabiedrības kolektīvo ieguldījumu attiecība pret kopējiem ieguldījumiem, kā minēts šīs regulas 23. panta 1. punkta f) apakšpunktā, nepārsniedz 30 %, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.03.04, kurā uzrāda informāciju par sabiedrību turēto visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

d) ja attiecība starp grupas strukturēto produktu vērtību un kopējiem ieguldījumiem pārsniedz 5 %, I pielikuma veidni S.07.01.04, kurā sniedz informāciju par strukturēto produktu sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.07.01 sniegtos norādījumus;

e) ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.01.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.01.04, kurā uzrāda atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus;

f) ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.02.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.02.04, kurā uzrāda atvasināto instrumentu darījumu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.09.01.04, kurā precizē informāciju par ienākumiem, peļņu un zaudējumiem pārskata periodā pēc aktīvu kategorijas, kā definēts IV pielikumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.09.01 sniegtos norādījumus;

h) ja attiecība starp bilances un ārpusbilances vērtspapīru kā bāzes aktīvu vērtību, kas iesaistīti aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos ar termiņu, kas iestājas pēc pārskata atsauces datuma, un kopējiem ieguldījumiem veido vairāk nekā 5 %, I pielikuma veidni S.10.01.04, kurā uzrāda bilances un ārpusbilances aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos iesaistīto vērtspapīru sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.10.01 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.11.01.04, kurā uzrādīts to aktīvu saraksts pa posteņiem, kas turēti kā nodrošinājums, ko veido visas ārpusbilances aktīvu kategorijas, kuras turētas kā nodrošinājums, ievērojot III pielikuma iedaļā S.11.01 sniegtos norādījumus.

2.  Šīs regulas 1. punkta d) apakšpunktā, ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota tikai 1. metode, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, attiecību starp grupas strukturēto produktu vērtību un kopējiem ieguldījumiem nosaka, summējot aktīvus, kas klasificēti 5. un 6. kategorijā, kā definēts šīs regulas IV pielikumā, dalot ar veidnes S.02.01.01 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0020 summu. Ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota 1. metode kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, vai ja izmanto tikai 2. metodi, minēto attiecību aprēķina saskaņā ar pirmo teikumu un koriģē, lai iekļautu visu veidnes S.06.02.04 darbības jomā ietverto sabiedrību nepieciešamos posteņus.

3.  Šīs regulas 1. punkta h) apakšpunktā, kur grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota tikai 1. metode, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, attiecību nosaka pēc bilances un ārpusbilances vērtspapīru kā bāzes aktīvu summas, kas iesaistīti aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos ar termiņu, kas iestājas pēc pārskata atsauces datuma, dalot ar veidnes S.02.01.01 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0220 summu. Ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota 1. metode kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, vai ja izmanto tikai 2. metodi, minēto attiecību aprēķina saskaņā ar pirmo teikumu un koriģē, lai iekļautu visu veidnes S.06.02.04 darbības jomā ietverto sabiedrību nepieciešamos posteņus.

28. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par mainīgās likmes mūža rentes maksājumiem

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.15.01.04, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju aprakstu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējušas tās sabiedrības grupā, kuras ir dibinātas ārpus EEZ, ievērojot III pielikuma iedaļā S.15.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.15.02.04, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju riska ierobežošanu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējušas tās sabiedrības grupā, kuras ir dibinātas ārpus EEZ, ievērojot III pielikuma iedaļā S.15.02 sniegtos norādījumus.

29. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par ilgtermiņa garantijām

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šīs regulas I pielikuma veidni S.22.01.04, kurā precizē informāciju par ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekmi, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.22.01 sniegtos norādījumus.

30. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par pašu kapitālu

1.  Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.23.01.04, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.23.02.04, kurā sniedz precīzu informāciju par pašu kapitālu pa līmeņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.02 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.23.03.04, kurā precizē informāciju par gada pārmaiņām pašu kapitālā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.23.04.04, kurā sniedz pašu kapitāla posteņu sarakstu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.04 sniegtos norādījumus.

2.  Veidnes, kas minētas 1. punkta b) un c) apakšpunktā, iesniedz tikai iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā.

31. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par maksātspējas kapitāla prasību

1.  Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, ka definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) ja grupa izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

b) ja grupa izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

c) ja grupa izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.26.01.04, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.26.02.04, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.26.03.04, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.26.04.04, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

h) I pielikuma veidni S.26.05.04, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.26.06.04, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni S.26.07.04, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni S.27.01.04, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

2.  Ja pastāv norobežoti fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda par grupu kopumā.

3.  Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 35. pantu.

4.  Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.

32. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par pārapdrošinātājiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.31.01.04, kurā precizē informāciju par pārapdrošinātāju daļu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.31.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.31.02.04, kurā precizē informāciju par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības perspektīvas, kas pārved risku uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, ievērojot III pielikuma iedaļā S.31.02 sniegtos norādījumus.

33. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Grupām specifiska informācija

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni S.32.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.32.01 sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni S.33.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību prasībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.33.01 sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni S.34.01.04, kurā precizē informāciju par finanšu sabiedrībām, kas nav apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, un par neregulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 1. panta 52. punktā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.34.01 sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni S.35.01.04, kurā precizē informāciju par grupas sabiedrību tehniskajām rezervēm, ievērojot III pielikuma iedaļā S.35.01 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.36.01.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem, kas ietver kapitāla vērtspapīru tipa darījumus, parāda un aktīvu pārvešanu, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.01 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.36.02.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, kas ietver garantijas, kuras atbalsta visus atvasinātos instrumentus, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.02 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.36.03.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem pārapdrošināšanas darījumiem, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.03 sniegtos norādījumus;

h) I pielikuma veidni S.36.04.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem attiecībā uz iekšējo izmaksu dalīšanu, iespējamajām saistībām (kas nav atvasināti instrumenti) un ārpusbilances posteņiem un citiem grupas iekšējiem darījumiem, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.36.04 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.37.01.04, kurā precizē informāciju par nozīmīgām riska koncentrācijām, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 244. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.37.01 sniegtos norādījumus.

34. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – informācija par norobežotiem fondiem, būtiskiem atbilstības korekcijas portfeļiem un atlikušo daļu

1.  Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot visas turpmākās veidnes attiecībā uz būtiskajiem norobežotiem fondiem un visiem būtiskajiem atbilstības korekcijas portfeļiem, kuri attiecas uz to daļu, kas ir konsolidēta, kā minētas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 335. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, kā arī attiecībā uz atlikušo daļu:

a) I pielikuma veidni SR.01.01.04, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

b) ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

c) ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

d) ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

e) I pielikuma veidni S.26.01.01, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni S.26.02.01, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

g) I pielikuma veidni S.26.03.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

h) I pielikuma veidni S.26.04.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

i) I pielikuma veidni S.26.05.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

j) I pielikuma veidni S.26.06.01, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

k) I pielikuma veidni S.26.07.01, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

l) I pielikuma veidni S.27.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

2.  Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, 1. punkta e) līdz l) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 35. pantu.

3.  Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, 1. punkta e) līdz l) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.

4.  Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, ka definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, papildus informācijai, kas iesniegta, izmantojot 1. punktā minētās veidnes, katru gadu iesniedz bilances informāciju attiecībā uz visiem būtiskajiem norobežotiem fondiem attiecībā uz to daļu, kas ir konsolidēta, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 335. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā, kā arī attiecībā uz atlikušo daļu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šīs regulas I pielikuma veidni SR.02.01.01, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus.

35. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – iekšējā modeļa lietotāji

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas aprēķina maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot apstiprinātu daļēju vai pilnīgu iekšējo modeli, vienojas ar savu uzraudzības iestādi par veidnēm, kas katru gadu ir jāiesniedz attiecībā uz informāciju par maksātspējas kapitāla prasību.

36. pants

Kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – grupas iekšējie darījumi un riska koncentrācijas

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības uzrāda:

a) būtiskus un ļoti būtiskus grupas iekšējos darījumus, kas minēti Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 2. punkta pirmajā un otrajā daļā, un grupas iekšējos darījumus, kuri jāuzrāda visos apstākļos, kas norādīti minētās direktīvas 245. panta 3. punktā, attiecīgā gadījumā izmantojot šīs regulas I pielikuma veidnes S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 un S.36.04.01, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.01 līdz S.36.04 sniegtos norādījumus;

b) nozīmīgas riska koncentrācijas, kas minētas Direktīvas 2009/138/EK 244. panta 2. punktā, un riska koncentrācijas, kas jāuzrāda visos apstākļos, kas norādīti minētās direktīvas 244. panta 3. punktā, izmantojot šīs regulas I pielikuma veidni S.37.01.04, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.37.01 sniegtos norādījumus.IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMS

37. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMSS.01.01.01

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

S.01.02.01

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.01.03.01

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

R0020

 

S.02.01.01

Bilance

R0030

 

S.02.02.01

Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

R0040

 

S.03.01.01

Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

R0060

 

S.03.02.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju saraksts

R0070

 

S.03.03.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju saraksts

R0080

 

S.04.01.01

Darbība valstu dalījumā

R0090

 

S.04.02.01

Informācija par “Maksātspēja II” direktīvas I pielikuma A daļas 10. apdrošināšanas veidu, izņemot pārvadātāju atbildību

R0100

 

S.05.01.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

S.05.02.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

R0120

 

S.06.01.01

Aktīvu kopsavilkums

R0130

 

S.06.02.01

Aktīvu saraksts

R0140

 

S.06.03.01

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.07.01.01

Strukturētie produkti

R0160

 

S.08.01.01

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.01

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.09.01.01

Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

R0190

 

S.10.01.01

Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

R0200

 

S.11.01.01

Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

R0210

 

S.12.01.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

R0220

 

S.12.02.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves – valstu dalījumā

R0230

 

S.13.01.01

Nākotnes bruto naudas plūsmu prognoze

R0240

 

S.14.01.01

Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze

R0250

 

S.15.01.01

Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts

R0260

 

S.15.02.01

Mainīgas likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

R0270

 

S.16.01.01

Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībām

R0280

 

S.17.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

R0290

 

S.17.02.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves – valstu dalījumā

R0300

 

S.18.01.01

Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – nedzīvības apdrošināšana)

R0310

 

S.19.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

R0320

 

S.20.01.01

Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstība

R0330

 

S.21.01.01

Zaudējumu sadalījuma riska profils

R0340

 

S.21.02.01

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riski

R0350

 

S.21.03.01

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums – apdrošinājuma summu dalījumā

R0360

 

S.22.01.01

Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

R0370

 

S.22.04.01

Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinu

R0380

 

S.22.05.01

Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēm

R0390

 

S.22.06.01

Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā

R0400

 

S.23.01.01

Pašu kapitāls

R0410

 

S.23.02.01

Sīka informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

R0420

 

S.23.03.01

Pašu kapitāla gada pārmaiņas

R0430

 

S.23.04.01

Pašu kapitāla posteņu saraksts

R0440

 

S.24.01.01

Turētās līdzdalības

R0450

 

S.25.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

R0460

 

S.25.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0470

 

S.25.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0480

 

S.26.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

R0500

 

S.26.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0510

 

S.26.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0520

 

S.26.04.01

Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0530

 

S.26.05.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0540

 

S.26.06.01

Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

R0550

 

S.26.07.01

Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

R0560

 

S.27.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

R0570

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

R0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

R0590

 

S.29.01.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R0600

 

S.29.02.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībām

R0610

 

S.29.03.01

Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar tehniskajām rezervēm

R0620

 

S.29.04.01

Sīka analīze par periodu – tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēm

R0630

 

S.30.01.01

Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu brīvprātīgiem segumiem

R0640

 

S.30.02.01

Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu brīvprātīgiem segumiem

R0650

 

S.30.03.01

Izejošās pārapdrošināšanas programmas pamatdati

R0660

 

S.30.04.01

Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu dati

R0670

 

S.31.01.01

Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)

R0680

 

S.31.02.01

Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības

R0690

 

S.36.01.01

Grupas iekšējais darījums (GID) – kapitāla vērtspapīru tipa darījumi, parāda un aktīvu pārvešana

R0740

 

S.36.02.01

GID – atvasinātie instrumenti

R0750

 

S.36.03.01

GID – iekšējā pārapdrošināšana

R0760

 

S.36.04.01

GID – izmaksu dalīšana, iespējamās saistības, ārpusbilances un citi posteņi

R0770

 S.01.01.02

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

S.01.02.01

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.02.01.02

Bilance

R0030

 

S.05.01.02

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

S.06.02.01

Aktīvu saraksts

R0140

 

S.06.03.01

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.08.01.01

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.01

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.12.01.02

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves

R0220

 

S.17.01.02

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

R0290

 

S.23.01.01

Pašu kapitāls

R0410

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

R0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

R0590

 S.01.01.03

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

S.01.02.01

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.01.03.01

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

R0020

 

S.02.01.02

Bilance

R0030

 

S.23.01.01

Pašu kapitāls

R0410

 

S.25.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

R0460

 

S.25.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0470

 

S.25.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0480

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

R0580

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

R0590

 S.01.01.04

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

S.01.02.04

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.01.03.04

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

R0020

 

S.02.01.01

Bilance

R0030

 

S.02.02.01

Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

R0040

 

S.03.01.04

Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

R0060

 

S.03.02.04

Ārpusbilances posteņi – grupas saņemto neierobežoto garantiju saraksts

R0070

 

S.03.03.04

Ārpusbilances posteņi – grupas sniegto neierobežoto garantiju saraksts

R0080

 

S.05.01.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

S.05.02.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

R0120

 

S.06.01.01

Aktīvu kopsavilkums

R0130

 

S.06.02.04

Aktīvu saraksts

R0140

 

S.06.03.04

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.07.01.04

Strukturētie produkti

R0160

 

S.08.01.04

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.04

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.09.01.04

Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

R0190

 

S.10.01.04

Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

R0200

 

S.11.01.04

Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

R0210

 

S.15.01.04

Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts

R0260

 

S.15.02.04

Mainīgas likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

R0270

 

S.22.01.04

Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

R0370

 

S.23.01.04

Pašu kapitāls

R0410

 

S.23.02.04

Sīka informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

R0420

 

S.23.03.04

Pašu kapitāla gada pārmaiņas

R0430

 

S.23.04.04

Pašu kapitāla posteņu saraksts

R0440

 

S.25.01.04

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu

R0460

 

S.25.02.04

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0470

 

S.25.03.04

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0480

 

S.26.01.04

Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

R0500

 

S.26.02.04

Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0510

 

S.26.03.04

Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0520

 

S.26.04.04

Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0530

 

S.26.05.04

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0540

 

S.26.06.04

Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

R0550

 

S.26.07.04

Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

R0560

 

S.27.01.04

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

R0570

 

S.31.01.04

Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)

R0680

 

S.31.02.04

Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības

R0690

 

S.32.01.04

Sabiedrības grupas darbības jomā

R0700

 

S.33.01.04

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas individuālās prasības

R0710

 

S.34.01.04

Citu regulētu un neregulētu finanšu sabiedrību, tostarp apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, individuālās prasības

R0720

 

S.35.01.04

Ieguldījums grupas tehniskajās rezervēs

R0730

 

S.36.01.01

Grupas iekšējais darījums (GID) – kapitāla vērtspapīru tipa darījumi, parāda un aktīvu pārvešana

R0740

 

S.36.02.01

GID – atvasinātie instrumenti

R0750

 

S.36.03.01

GID – iekšējā pārapdrošināšana

R0760

 

S.36.04.01

GID – izmaksu dalīšana, iespējamās saistības, ārpusbilances un citi posteņi

R0770

 

S.37.01.04

Riska koncentrācija

R0780

 S.01.01.05

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

S.01.02.04

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.02.01.02

Bilance

R0030

 

S.05.01.02

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

R0110

 

S.06.02.04

Aktīvu saraksts

R0140

 

S.06.03.04

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

R0150

 

S.08.01.04

Atvērtie atvasinātie instrumenti

R0170

 

S.08.02.04

Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

R0180

 

S.23.01.04

Pašu kapitāls

R0410

 S.01.01.06

Iesniedzamās informācijas saturs

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

S.01.02.04

Pamatinformācija – vispārīgi

R0010

 

S.01.03.04

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

R0020

 

S.02.01.02

Bilance

R0030

 

S.23.01.04

Pašu kapitāls

R0410

 

S.25.01.04

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu

R0460

 

S.25.02.04

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0470

 

S.25.03.04

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0480

 

S.32.01.04

Sabiedrības grupas darbības jomā

R0700

 

S.33.01.04

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas individuālās prasības

R0710

 

S.34.01.04

Citu regulētu un neregulētu finanšu sabiedrību, tostarp apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, individuālās prasības

R0720

 

SR.01.01.01

Iesniedzamās informācijas satursNorobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis/atlikusī daļa

Z0010

 

Fonda/portfeļa numurs

Z0020

 Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

SR.02.01.01

Bilance

R0790

 

SR.12.01.01

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

R0800

 

SR.17.01.01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

R0810

 

SR.22.02.01

Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – atbilstības korekcijas portfeļi)

R0820

 

SR.22.03.01

Informācija par atbilstības korekcijas aprēķinu

R0830

 

SR.25.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

R0840

 

SR.25.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

R0850

 

SR.25.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

R0860

 

SR.26.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

R0870

 

SR.26.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0880

 

SR.26.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0890

 

SR.26.04.01

Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0900

 

SR.26.05.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0910

 

SR.26.06.01

Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

R0920

 

SR.26.07.01

Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

R0930

 

SR.27.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

R0940

 

SR.01.01.04

Iesniedzamās informācijas satursNorobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis/atlikusī daļa

Z0010

 

Fonda/portfeļa numurs

Z0020

 Veidnes kods

Veidnes nosaukums

 

C0010

SR.02.01.04

Bilance

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

R0870

 

SR.26.02.01

Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0880

 

SR.26.03.01

Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0890

 

SR.26.04.01

Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0900

 

SR.26.05.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0910

 

SR.26.06.01

Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

R0920

 

SR.26.07.01

Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

R0930

 

SR.27.01.01

Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

R0940

 S.01.02.01

Pamatinformācija – vispārīgi

 

 

C0010

Sabiedrības nosaukums

R0010

 

Sabiedrības identifikācijas kods

R0020

 

Sabiedrības koda veids

R0030

 

Sabiedrības veids

R0040

 

Licencēšanas valsts

R0050

 

Pārskata valoda

R0070

 

Pārskata iesniegšanas datums

R0080

 

▼M2

Finanšu gada beigas

R0081

 

▼B

Pārskata atsauces datums

R0090

 

Regulāra/ad-hoc iesniegšana

R0100

 

Pārskatā izmantotā valūta

R0110

 

Grāmatvedības standarti

R0120

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķina metode

R0130

 

Sabiedrības īpašo parametru (SĪP) izmantošana

R0140

 

Norobežotie fondi

R0150

 

Atbilstības korekcija

R0170

 

Svārstīguma korekcija

R0180

 

Pārejas pasākums attiecībā uz bezriska procentu likmi

R0190

 

Pārejas pasākums attiecībā uz tehniskajām rezervēm

R0200

 

Sākotnēja iesniegšana vai atkārtota iesniegšana

R0210

 S.01.02.04

Pamatinformācija – vispārīgi

 

 

C0010

Dalības sabiedrības nosaukums

R0010

 

Grupas identifikācijas kods

R0020

 

Grupas koda veids

R0030

 

Grupas uzraudzības iestādes valsts

R0050

 

Apakšgrupas informācija

R0060

 

Pārskata valoda

R0070

 

Pārskata iesniegšanas datums

R0080

 

▼M2

Finanšu gada beigas

R0081

 

▼B

Pārskata atsauces datums

R0090

 

Regulāra/ad-hoc iesniegšana

R0100

 

Pārskatā izmantotā valūta

R0110

 

Grāmatvedības standarti

R0120

 

Grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķina metode

R0130

 

Grupas īpašo parametru izmantošana

R0140

 

Norobežotie fondi

R0150

 

Grupas maksātspējas aprēķina metode

R0160

 

Atbilstības korekcija

R0170

 

Svārstīguma korekcija

R0180

 

Pārejas pasākums attiecībā uz bezriska procentu likmi

R0190

 

Pārejas pasākums attiecībā uz tehniskajām rezervēm

R0200

 

Sākotnēja iesniegšana vai atkārtota iesniegšana

R0210

 

S.01.03.01

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)Visu NF/AKP saraksts (var pārklāties)

Fonda/portfeļa numurs

Norobežotā fonda/atbilstības korekcijas portfeļa nosaukums

NF/AKP/fonda atlikusī daļa

NF/AKP ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

Būtiskums

304. pants

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Tādu NF/AKP saraksts, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

Tādu NF/AKP numurs, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

Norobežotā apakšfonda/atbilstības korekcijas apakšportfeļa numurs

Norobežoti apakšfondi/atbilstības korekcijas apakšportfeļi

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)Visu NF/AKP saraksts (var pārklāties)

Sabiedrības juridiskais nosaukums

Sabiedrības identifikācijas kods

Sabiedrības identifikācijas koda veids

Fonda/portfeļa numurs

Norobežotā fonda/atbilstības korekcijas portfeļa nosaukums

NF/AKP/fonda atlikusī daļa

NF/AKP ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

Būtiskums

304. pants

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tādu NF/AKP saraksts, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

Tādu NF/AKP numurs, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

Norobežotā apakšfonda/atbilstības korekcijas apakšportfeļa numurs

Norobežoti apakšfondi/atbilstības korekcijas apakšportfeļi

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Bilance

 

 

Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

Obligātā gada pārskata vērtība

Aktīvi

 

C0010

C0020

Nemateriālā vērtība

R0010

 

 

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

 

 

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

 

Obligācijas

R0130

 

 

Valsts obligācijas

R0140

 

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

R0270

 

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

 

Pašu akcijas (tieši turētas)

R0390

 

 

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

R0400

 

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

 

Aktīvi kopā

R0500

 

 

Saistības

 

C0010

C0020

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

 

Riska rezerve

R0550

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

 

Riska rezerve

R0590

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

 

Riska rezerve

R0640

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

 

Riska rezerve

R0680

 

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

 

Riska rezerve

R0720

 

 

Citas tehniskās rezerves

R0730

 

 

Iespējamās saistības

R0740

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

 

Subordinētās saistības

R0850

 

 

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

R0860

 

 

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

R0870

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

 

Saistības kopā

R0900

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

 S.02.01.02

Bilance

 

 

Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

Aktīvi

 

C0010

Nemateriālā vērtība

R0010

 

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

 

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

Obligācijas

R0130

 

Valsts obligācijas

R0140

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

R0270

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

Pašu akcijas (tieši turētas)

R0390

 

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

R0400

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

Aktīvi kopā

R0500

 

Saistības

 

C0010

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

Riska rezerve

R0550

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

Riska rezerve

R0590

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

Riska rezerve

R0640

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

Riska rezerve

R0680

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

Riska rezerve

R0720

 

Citas tehniskās rezerves

R0730

 

Iespējamās saistības

R0740

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

Subordinētās saistības

R0850

 

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

R0860

 

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

R0870

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

Saistības kopā

R0900

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

SR.02.01.01

BilanceNorobežotais fonds vai atlikusī daļa

Z0020

 

Fonda numurs

Z0030

  

 

Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

Obligātā gada pārskata vērtība

Aktīvi

 

C0010

C0020

Nemateriālā vērtība

R0010

 

 

Atliktās iegādes izmaksas

R0020

 

 

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

 

Obligācijas

R0130

 

 

Valsts obligācijas

R0140

 

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

R0270

 

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

 

Pašu akcijas (tieši turētas)

R0390

 

 

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

R0400

 

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

 

Aktīvi kopā

R0500

 

 

Saistības

 

C0010

C0020

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

 

Riska rezerve

R0550

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

 

Riska rezerve

R0590

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

 

Riska rezerve

R0640

 

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

 

Riska rezerve

R0680

 

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

 

Riska rezerve

R0720

 

 

Citas tehniskās rezerves

 

 

 

Iespējamās saistības

R0740

 

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

 

Subordinētās saistības

R0850

 

 

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

R0860

 

 

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

R0870

 

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

 

Saistības kopā

R0900

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

 S.02.02.01

Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

 

 

 

 

 

 

Valūtas

 

 

 

 

 

 

C0010

Valūtas kods

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visu valūtu vērtība kopā

“Maksātspēja II” pārskata valūtas vērtība

Citu atlikušo valūtu vērtība

 

Būtisko valūtu vērtība

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0020

 

 

 

 

 

Citi aktīvi: Pamatlīdzekļi pašu lietošanai, nauda un naudas ekvivalenti, aizdevumi ar polises nodrošinājumu, aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām un citi aizdevumi un hipotēkas (izņemot indeksam piesaistītus un daļām piesaistītus līgumus)

R0030

 

 

 

 

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0040

 

 

 

 

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas

R0050

 

 

 

 

 

Noguldījumi pie cedentiem, apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi un pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0060

 

 

 

 

 

Jebkuri citi aktīvi

R0070

 

 

 

 

 

Aktīvi kopā

R0100

 

 

 

 

 

Saistības

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves (izņemot indeksam piesaistītus un daļām piesaistītus līgumus)

R0110

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīti un daļām piesaistīti līgumi

R0120

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi un apdrošināšanas, starpnieku un pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0130

 

 

 

 

 

Atvasinātie instrumenti

R0140

 

 

 

 

 

Finanšu saistības

R0150

 

 

 

 

 

Iespējamās saistības

R0160

 

 

 

 

 

Jebkuras citas saistības

R0170

 

 

 

 

 

Saistības kopā

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

 

 

Maksimālā vērtība

Garantijas/nodrošinājuma/iespējamo saistību vērtība

Tādu aktīvu vērtība, kuriem tiek turēts nodrošinājums

Tādu saistību vērtība, kurām ir ieķīlāts nodrošinājums

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Sabiedrības sniegtās garantijas, tostarp kredītvēstules

R0010

 

 

 

 

No kā – garantijas, tostarp kredītvēstules, kas sniegtas citām tās pašas grupas sabiedrībām

R0020

 

 

 

 

Sabiedrības saņemtās garantijas, tostarp kredītvēstules

R0030

 

 

 

 

No kā – garantijas, tostarp kredītvēstules, kas saņemtas no citām tās pašas grupas sabiedrībām

R0040

 

 

 

 

Turētais nodrošinājums

 

 

 

 

 

Nodrošinājums, ko tur izsniegtajiem aizdevumiem vai nopirktajām obligācijām

R0100

 

 

 

 

Nodrošinājums, ko tur atvasinātajiem instrumentiem

R0110

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju ieķīlātie aktīvi cedēto tehnisko rezervju segšanai

R0120

 

 

 

 

Cits turētais nodrošinājums

R0130

 

 

 

 

Turētais nodrošinājums kopā

R0200

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums

 

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem vai emitētajām obligācijām

R0210

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums atvasinātajiem instrumentiem

R0220

 

 

 

 

Cedentiem ieķīlātie aktīvi tehniskajām rezervēm (pieņemtā pārapdrošināšana )

R0230

 

 

 

 

Cits ieķīlātais nodrošinājums

R0240

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums kopā

R0300

 

 

 

 

Iespējamās saistības

 

 

 

 

 

Iespējamās saistības, kas nav “Maksātspēja II” bilancē

R0310

 

 

 

 

No kā – iespējamās saistības pret citām tās pašas grupas sabiedrībām

R0320

 

 

 

 

Iespējamās saistības “Maksātspēja II” bilancē

R0330

 

 

 

 

Iespējamās saistības kopā

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

 

 

Maksimālā vērtība

Garantijas/nodrošinājuma/iespējamo saistību vērtība

Tādu aktīvu vērtība, kuriem tiek turēts nodrošinājums

Tādu saistību vērtība, kurām ir ieķīlāts nodrošinājums

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Grupas sniegtās garantijas, tostarp kredītvēstules

R0010

 

 

 

 

Grupas saņemtās garantijas, tostarp kredītvēstules

R0030

 

 

 

 

Turētais nodrošinājums

 

 

 

 

 

Nodrošinājums, ko tur izsniegtajiem aizdevumiem vai nopirktajām obligācijām

R0100

 

 

 

 

Nodrošinājums, ko tur atvasinātajiem instrumentiem

R0110

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju ieķīlātie aktīvi cedēto tehnisko rezervju segšanai

R0120

 

 

 

 

Cits turētais nodrošinājums

R0130

 

 

 

 

Turētais nodrošinājums kopā

R0200

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums

 

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem vai emitētajām obligācijām

R0210

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums atvasinātajiem instrumentiem

R0220

 

 

 

 

Cedentiem ieķīlātie aktīvi tehniskajām rezervēm (pieņemtā pārapdrošināšana )

R0230

 

 

 

 

Cits ieķīlātais nodrošinājums

R0240

 

 

 

 

Ieķīlātais nodrošinājums kopā

R0300

 

 

 

 

Iespējamās saistības

 

 

 

 

 

Iespējamās saistības, kas nav “Maksātspēja II” bilancē

R0310

 

 

 

 

Iespējamās saistības “Maksātspēja II” bilancē

R0330

 

 

 

 

Iespējamās saistības kopā

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju saraksts

Garantijas kods

Garantijas sniedzēja nosaukums

Garantijas sniedzēja kods

Garantijas sniedzēja koda veids

Garantijas sniedzējs, kas pieder tai pašai grupai

Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Garantijas spēkā stāšanās datums

Papildu pašu kapitāls

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Ārpusbilances posteņi – grupas saņemto neierobežoto garantiju saraksts

Garantijas kods

Garantijas sniedzēja nosaukums

Garantijas sniedzēja kods

Garantijas sniedzēja koda veids

Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Garantijas spēkā stāšanās datums

Papildu pašu kapitāls

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Ārpusbilances posteņi – sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju saraksts

Garantijas kods

Garantijas saņēmēja nosaukums

Garantijas saņēmēja kods

Garantijas saņēmēja koda tips

Garantijas saņēmējs pieder tai pašai grupai

Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Garantijas maksimālās vērtības aplēse

Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Garantijas spēkā stāšanās datums

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Ārpusbilances posteņi – grupas sniegto neierobežoto garantiju saraksts

Garantijas kods

Garantijas saņēmēja nosaukums

Garantijas saņēmēja kods

Garantijas saņēmēja koda tips

Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Garantijas maksimālās vērtības aplēse

Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

Garantijas spēkā stāšanās datums

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Darbība valstu dalījumā 

 

Darījumdarbības virziens

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrība

Visas EEZ dalībvalstis

Kopā līgumi, kurus noslēgušas visas ārpus EEZ esošās filiāles

 

 

Līgumi, kurus sabiedrība noslēgusi piederības valstī

Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, sabiedrība noslēgusi valstīs, kas nav piederības valsts

Līgumi kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jebkura EEZ filiāle noslēgusi piederības valstī

Kopā līgumi, kurus visas EEZ filiāles noslēgušas valstī, kurā tās veic uzņēmējdarbību

Kopā līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgušas visas EEZ filiāles

Kopā līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgusi sabiedrība un visas EEZ filiāles

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Valsts

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Parakstītās prēmijas

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas maksas

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

EEZ dalībvalstu dalījumā

Ārpus EEZ esošu būtisku valstu dalījumā

 

 

Līgumi, kurus attiecīgajā valstī noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību šajā valstī

Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī

Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, attiecīgajā valstī noslēgusi sabiedrība vai jebkura EEZ filiāle

Līgumi, kurus attiecīgajā valstī noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību šajā valstī

Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī

Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, attiecīgajā valstī noslēgusi sabiedrība vai jebkura EEZ filiāle

Līgumi, kurus noslēgušas būtiskas ārpus EEZ esošas valsts filiāles

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Valsts

R0010

 

 

 

 

Parakstītās prēmijas

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas maksas

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informācija par “Maksātspēja II” direktīvas I pielikuma A daļas 10. apdrošināšanas veidu, izņemot pārvadātāju atbildību

 

 

Sabiedrība

EEZ dalībvalstu dalījumā

 

 

Pakalpojumu sniegšanas brīvība

Filiāle

Pakalpojumu sniegšanas brīvība

Filiāle

Pakalpojumu sniegšanas brīvība

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Valsts

R0010

 

 

 

 

 

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības atlīdzību prasību biežums (izņemot pārvadātāju atbildību)

R0020

 

 

 

 

 

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības atlīdzību prasību vidējās izmaksas (izņemot pārvadātāju atbildību)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā 

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

 

 

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu un galvojumu apdrošināšana

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Parakstītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

Darījumdarbības virziens:

pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

Kopā

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzība

Dažādi finansiālie zaudējumi

Veselība

Nelaimes gadījumi

Kuģniecība, aviācija un transports

Īpašums

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Parakstītās prēmijas

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas saistības

 

 

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu un galvojumu apdrošināšana

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratīvie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu pārvaldības izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību pārvaldības izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegādes izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieskaitāmie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas saistības

Darījumdarbības virziens: pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

Kopā

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzība

Dažādi finansiālie zaudējumi

Veselība

Nelaimes gadījumi

Kuģniecība, aviācija un transports

Īpašums

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratīvie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu pārvaldības izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību pārvaldības izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegādes izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieskaitāmie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

Kopā

 

 

Veselības apdrošināšana

Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

Cita dzīvības apdrošināšana

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

Veselības pārapdrošināšana

Dzīvības pārapdrošināšana

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Parakstītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratīvie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu pārvaldības izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību pārvaldības izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

Kopā

 

 

Veselības apdrošināšana

Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

Cita dzīvības apdrošināšana

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

Veselības pārapdrošināšana

Dzīvības pārapdrošināšana

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Iegādes izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieskaitāmie izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polises atpirkumu kopsumma

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā 

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

 

 

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu un galvojumu apdrošināšana

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Parakstītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

Darījumdarbības virziens: pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

Kopā

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzība

Dažādi finansiālie zaudējumi

Veselība

Nelaimes gadījumi

Kuģniecība, aviācija un transports

Īpašums

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Parakstītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

Kopā

 

 

Veselības apdrošināšana

Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

Cita dzīvības apdrošināšana

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

Veselības pārapdrošināšana

Dzīvības pārapdrošināšana

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Parakstītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā 

 

Piederības valsts

Piecas lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju summas)– nedzīvības apdrošināšanas saistības

Piecas lielākās valstis un piederības valsts kopā

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Parakstītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiešie darījumi

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

▼M1