02015R1189 — LV — 09.01.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1189

(2015. gada 28. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 193, 21.7.2015., 100. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2282 (2016. gada 30. novembris),

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1189

(2015. gada 28. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES ( 1 ), šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības, lai laistu tirgū un nodotu ekspluatācijā tādus cietā kurināmā katlus, kuru nominālā siltuma jauda ir 500 kilovati (kW) vai mazāka, tostarp tādus, kas iekļauti cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektos, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/xxx 2. pantā.

2.  Šo regulu nepiemēro:

a) katliem, kas siltumu ražo tikai dzeramā vai saimniecības ūdens uzsildīšanai;

b) katliem gāzveida siltumnesēja (piemēram, tvaika vai gaisa) uzsildīšanai un piegādāšanai;

c) koģenerācijas cietā kurināmā katliem ar maksimālo elektrisko jaudu ≥ 50 kW;

d) nekoksnes biomasas katliem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2009/125/EK 2. pantā noteiktajām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “cietā kurināmā katls” ir ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem cietā kurināmā siltuma ģeneratoriem un nodrošina siltumu centrālajai ūdens apkures sistēmai, lai vienā vai vairākās noslēgtās telpās tiktu sasniegts un uzturēts vēlamais iekštelpu temperatūras līmenis, turklāt siltuma zudumi apkārtējā vidē nepārsniedz 6 % no nominālās siltuma jaudas;

2) “centrālā ūdens apkures sistēma” ir sistēma, kurā centralizēti ģenerēta siltuma nogādāšanai uz apkures ierīcēm ēkās esošu noslēgtu telpu vai to daļu apsildei kā siltumnesēju izmanto ūdeni, tostarp kvartālu siltumtīkli vai centralizētās siltumapgādes tīkli;

3) “cietā kurināmā siltumģenerators” ir cietā kurināmā katla daļa, kas ģenerē siltumu, sadedzinot cieto kurināmo;

4) “nominālā siltuma jauda” jeb “Pr” ir kW izteikta cietā kurināmā katla deklarētā siltuma jauda, tam apsildot noslēgtas telpas ar rekomendēto kurināmo;

5) “cietais kurināmais” ir kurināmais, kas normālā istabas temperatūrā ir cietā agregātstāvoklī, tostarp cieta biomasa un ciets fosilais kurināmais;

6) “biomasa” ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī zivsaimniecības un akvakultūras, produktu, bioloģiskas izcelsmes atkritumu un atlieku bioloģiski noārdāmas frakcijas (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī rūpniecības un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmas frakcijas;

7) “koksnes biomasa” ir biomasa no kokiem un krūmiem, tostarp malka, šķelda, koksnes granulas, presēta koksne granulu veidā, presēta koksne brikešu veidā un zāģskaidas;

8) “nekoksnes biomasa” ir biomasa, kas nav koksnes biomasa, tostarp salmi, miskantes, niedres, sēklas, graudi, olīvu kauliņi, olīveļļas izspaidu rauši un riekstu čaumalas.

9) “fosilais kurināmais” ir kurināmais, kas nav biomasa, tostarp antracīts, brūnogles, kokss, bitumenogles; šajā regulā fosilais kurināmais ietver arī kūdru;

10) “biomasas katls” ir cietā kurināmā katls, kur kā rekomendēto kurināmo izmanto biomasu;

11) “nekoksnes biomasas katls” ir biomasas katls, kur kā rekomendēto kurināmo izmanto nekoksnes biomasu un kam kā cits piemērots kurināmais nav norādīta koksnes biomasa, fosilais kurināmais vai biomasas un fosilā kurināmā maisījums;

12) “rekomendētais kurināmais” ir konkrēts cietais kurināmais, kuru katlam ieteicams izmantot saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

13) “cits piemērots kurināmais” ir cietais kurināmais, kas nav rekomendētais kurināmais, bet kuru cietā kurināmā katlā var izmantot saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un tas ietver jebkādu kurināmo, kas ir minēts montāžas vai lietošanas rokasgrāmatā, ražotāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs, tehniskajos reklāmizdevumos un reklāmās;

14) “cietā kurināmā koģenerācijas katls” ir cietā kurināmā katls, kas vienlaicīgi var ģenerēt siltumu un elektroenerģiju;

15) “telpu apsildes sezonas energoefektivitāte” jeb ηs ir % izteikta attiecība starp telpu apsildes pieprasījumu noteiktai apsildes sezonai, ko nodrošina cietā kurināmā katls, un gada energopatēriņu, kas nepieciešams šā pieprasījuma apmierināšanai;

16) “daļiņas” ir dažādas formas, struktūras un blīvuma daļiņas, kas izkliedētas dūmgāzu gāzveida fāzē.

II līdz V pielikuma vajadzībām papildu definīcijas ir noteiktas I pielikumā.

3. pants

Ekodizaina prasības un termiņi

1.  Ekodizaina prasības cietā kurināmā katliem ir noteiktas II pielikumā.

2.  Cietā kurināmā katli II pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām atbilst no 2020. gada 1. janvāra.

3.  Atbilstību ekodizaina prasībām mēra un aprēķina saskaņā ar III pielikumā noteiktajām metodēm.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.  Direktīvas 2009/125/EK 8. panta 2. punktā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra ir minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā iekšējās dizaina kontroles jeb konstrukcijas iekšējās kontroles sistēma vai direktīvas V pielikumā noteiktā vadības sistēma.

2.  Atbilstības novērtēšanas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj šīs regulas II pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā noteikto informāciju.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes saistībā ar atbilstības nodrošināšanu šīs regulas II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis piemēro šīs regulas IV pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas V pielikumā norādīti indikatīvie kritēriji šīs regulas spēkā stāšanās laikā tirgū pieejamiem cietā kurināmā katliem ar labākajiem raksturlielumiem.

7. pants

Pārskatīšana

1.  Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, Komisija šo regulu pārskata un par pārskatīšanas rezultātiem informē Apspriežu forumu ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī. Pārskatīšanā jo īpaši izvērtē, vai ir piemēroti:

a) ietvert cietā kurināmā katlus ar nominālo siltuma jaudu līdz 1 000 kilovatiem;

b) ietvert nekoksnes biomasas katlus, nosakot ekodizaina prasības attiecībā uz to specifiskajiem piesārņotāju emisiju tipiem;

c) pēc 2020. gada noteikt stingrākas ekodizaina prasības energoefektivitātei un daļiņu, organisku gāzveida savienojumu un oglekļa monoksīda emisijām; un

d) mainīt verifikāciju pielaides.

2.  Komisija atkārtoti izvērtē, vai ir piemēroti cietā kurināmā katliem ieviest trešo pušu sertifikāciju, un par izvērtēšanas rezultātiem informē Apspriežu forumu ne vēlāk kā 2018. gada 22. augustā.

8. pants

Pārejas noteikums

Līdz 2020. gada 1. janvārim dalībvalstis drīkst atļaut laist tirgū un nodot ekspluatācijā tādus cietā kurināmā katlus, kas atbilst spēkā esošajām valsts prasībām par telpu apsildes sezonas energoefektivitāti un daļiņu, organisku gāzveida savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijām.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

II līdz V pielikumā piemērojamās definīcijas

II līdz V pielikuma vajadzībām tiek piemērotas tālāk uzskaitītās definīcijas:

1) “emisijas telpu apsildes sezonā” nozīmē:

a) cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi – vidējā svērtā vērtība emisijām pie nominālās siltuma jaudas un emisijām pie 30 % no nominālās siltuma jaudas, izteiktas mg/m3;

b) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā – vidējā svērtā vērtība emisijām pie nominālās siltuma jaudas un emisijām pie 50 % no nominālās siltuma jaudas, izteiktas mg/m3;

c) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā – mg/m3 izteiktas emisijas pie nominālās siltuma jaudas;

d) cietā kurināmā koģenerācijas katliem – emisijas pie nominālās siltuma jaudas, izteiktas mg/m3;

2) “fosilā kurināmā katls” ir cietā kurināmā katls, kur kā ieteicamo kurināmo izmanto fosilo kurināmo vai biomasas un fosilā kurināmā maisījumu;

3) “cietā kurināmā katla korpuss” ir tā cietā kurināmā katla daļa, kurā paredzēts uzstādīt cietā kurināmā siltumģeneratoru;

4) “modeļa identifikators” ir kods – parasti burtciparu kods –, ar kuru atšķir konkrētu cietā kurināmā katla modeli no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

5) “kondensācijas katls” ir cietā kurināmā katls, kurā normālos ekspluatācijas apstākļos un pie noteiktām ekspluatācijas ūdens temperatūrām sadegšanas produktos esošais ūdens tvaiks tiek daļēji kondensēts, lai izmantotu šā ūdens tvaika latento siltumu apsildes vajadzībām;

6) “kombinētais katls” ir cietā kurināmā katls, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktos intervālos un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam;

7) “cita koksnes biomasa” ir koksnes biomasa, kas nav malka ar mitruma saturu ≤ 25 %, šķelda ar mitruma saturu ≥ 15 %, presēta koksne granulu vai brikešu veidā, vai zāģskaidas ar mitruma saturu ≤ 50 %;

8) “mitruma saturs” ir ūdens masa cietā kurināmā katlā izmantotajā kurināmajā attiecībā pret kurināmā kopējo masu;

9) “cits fosilais kurināmais” ir fosilais kurināmais, kas nav bitumenogles, brūnogles (tai skaitā briketes), kokss, antracīts vai fosilā kurināmā maisījuma briketes;

10) “elektriskā efektivitāte” jeb “ηel ” ir % izteikta attiecība starp saražoto elektroenerģiju un kopējo enerģiju, kas pievadīta cietā kurināmā koģenerācijas katlam, kopējo pievadīto enerģiju izsakot kā GCV vai kā ar CC reizinātu gala enerģiju;

11) “augstākais sadegšanas siltums” jeb “GCV” ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai ar atbilstīgu mitruma saturu, pilnībā sadegot skābeklī un kad sadegšanas produkti tiek atdzesēti līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā izdalītā ūdens tvaika kondensācijas siltumu;

12) “pārrēķina koeficients” jeb “CC” ir koeficients, kas atspoguļo aplēstos 40 % no vidējās ražošanas efektivitātes ES, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES ( 2 ); pārrēķina koeficients ir CC = 2,5;

13) “nepieciešamā elektriskā jauda pie maksimālās siltuma jaudas” jeb “elmax ” ir cietā kurināmā katla elektriskā jauda pie nominālās siltuma jaudas, kas izteikta kW, neierēķinot rezerves sildītāja un iekļautā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma patērēto elektrību;

14) “nepieciešamā elektriskā jauda pie minimālās siltuma jaudas” jeb “elmin ” ir cietā kurināmā katla elektriskā jauda pie piemērojamās daļējās slodzes, kas izteikta kW, neierēķinot rezerves sildītāja un iekļautā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma patērēto elektrību;

15) “rezerves sildītājs” ir Džoula efekta elektriskās pretestības elements, kas ģenerē siltumu tikai tālab, lai nesasaltu cietā kurināmā katlā vai centrālajā ūdens apkures sistēmā esošais siltumnesējs, vai tikai tad, kad nenotiek siltuma padeve no ārēja siltuma avota (tostarp tehniskās apkopes laikā) vai kad ārējais siltuma avots ir bojāts;

16) “piemērojamā daļējā slodze” cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi ir ekspluatācija pie 30 % no nominālās siltuma jaudas, bet cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas, ir ekspluatācija pie 50 % no nominālās siltuma jaudas;

17) “jauda gaidstāves režīmā” jeb “PSB ” ir kilovatos izteikta cietā kurināmā katla jauda, kad tas atrodas gaidstāves režīmā, neierēķinot iekļautā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma jaudu;

18) “gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad cietā kurināmā katls ir pieslēgts elektrotīklam, ir atkarīgs no enerģijas, kas saņemta caur elektrotīklu, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija vai reaktivācijas funkcija un tikai norāde uz iespējotu reaktivācijas funkciju, vai informācijas vai statusa rādījums;

19) “sezonas telpu apsildes energoefektivitāte darba režīmā” jeb “ηson ” ir:

a) cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi – vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas un lietderības koeficientam pie 30 % no nominālās siltuma jaudas, izteikta %;

b) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, – vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas un lietderības koeficientam pie 50 % no nominālās siltuma jaudas, izteikta %;

c) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, – lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas, izteikts %;

d) cietā kurināmā koģenerācijas katliem – lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas, izteikts %;

20) “lietderības koeficients” jeb “η” ir % izteikta attiecība starp lietderīgo siltuma jaudu un kopējo jaudu, kas pievadīta cietā kurināmā katlam, kopējo pievadīto jaudu izsakot GCV izteiksmē vai kā ar CC reizinātu gala enerģiju;

21) “lietderīgā siltuma jauda” jeb “P” ir kilovatos izteikta cietā kurināmā katla jauda, kas tiek nodota siltumnesējam;

22) “temperatūras regulators” ir aprīkojums, ar kura palīdzību tiešais lietotājs var iestatīt vēlamās iekštelpu temperatūras vērtības un laika režīmu un kas nosūta attiecīgus datus uz cietā kurināmā katla saskarni, piemēram, centrālo procesoru, tādējādi palīdzot regulēt temperatūru ieštelpā(-ās);

23) “sausās masas augstākā siltumspēja” jeb “GCVmf ” ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai, no kuras izkaltēts saistītais mitrums, pilnībā sadegot skābeklī un kad sadegšanas produkti tiek atdzesēti līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā izdalītā ūdens tvaika kondensācijas siltumu;

24) “ekvivalents modelis” ir tirgū laists modelis ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem, kas noteikti II pielikuma 2. punkta 1. tabulā, kā tā paša ražotāja tirgū laists cits modelis.
II PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.    Īpašas prasības attiecībā uz ekodizainu

No 2020. gada 1. janvāra cietā kurināmā katli atbilst šādām prasībām:

a) telpu apsildes sezonas energoefektivitāte katliem ar nominālo siltuma jaudu 20 kW vai mazāku ir ne mazāka kā 75 %;

b) telpu apsildes sezonas energoefektivitāte katliem ar nominālo siltuma jaudu, kas pārsniedz 20 kW, ir ne mazāka kā 77 %;

c) katliem ar automātisku kurināmā padevi daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 40 mg/m3, bet katliem ar manuālu kurināmā padevi – 60 mg/m3;

d) katliem ar automātisku kurināmā padevi organisku gāzveida savienojumu emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 20 mg/m3, bet katliem ar manuālu kurināmā padevi – 30 mg/m3;

e) katliem ar automātisku kurināmā padevi oglekļa monoksīda emisijas telpu apsildes sezonā nepārsniedz 500 mg/m3, bet katliem ar manuālu kurināmā padevi – 700 mg/m3;

f) biomasas katliem slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā slāpekļa oksīdu, telpu apsildes sezonā nepārsniedz 200 mg/m3, bet fosilā kurināmā katliem – 350 mg/m3.

Šīm prasībām ir jāatbilst gan rekomendētajam kurināmajam, gan jebkuram citam cietā kurināmā katlam piemērotam kurināmajam.

2.    Prasības attiecībā uz informāciju par ražojumu

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri attiecībā uz cietā kurināmā katliem tiek sniegta tālāk minētā informācija par ražojumu:

a) uzstādītājiem un tiešajiem lietotājiem paredzētās rokasgrāmatās un ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs:

1) 1. tabulā iekļautā tehniskā informācija, norādot tehniskos parametrus, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu, uzrādot tabulā noteiktos zīmīgos ciparus;

2) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, cietā kurināmā katlu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;

3) norādījumi par cietā kurināmā katla pienācīgu ekspluatāciju un par kvalitātes prasībām attiecība uz rekomendēto kurināmo un jebkādu citu piemērotu kurināmo;

4) cietā kurināmā katliem paredzētiem cietā kurināmā siltumģeneratoriem un cietā kurināmā katlu korpusiem, kuros paredzēts uzstādīt šādus siltumģeneratorus, – to tehniskie raksturlielumi, montēšanas prasības (lai nodrošinātu atbilstību cietā kurināmā katlu ekodizaina prasībām) un, attiecīgos gadījumos, ražotāja rekomendēto kombināciju saraksts;

b) profesionāļiem paredzētajās ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpieejas tīmekļa vietņu sadaļās: informācija par izjaukšanu, pārstrādi un likvidēšanu darbmūža beigās;

c) tehniskajā dokumentācijā, kas paredzēta atbilstības novērtēšanai atbilstīgi 4. pantam:

1) šā punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītā informācija;

2) attiecīgā gadījumā – visu ekvivalento modeļu saraksts;

3) ja rekomendētais kurināmais vai cits piemērots kurināmais ir cita koksnes biomasa, nekoksnes biomasa, cits fosilais kurināmais vai cits biomasas un fosilā kurināmā maisījums, nekā norādīts 1. tabulā, – kurināmā apraksts, kas pietiekams tā nepārprotamai identificēšanai, un kurināmā tehniskais standarts vai specifikācija, tostarp izmērītais mitruma saturs un izmērītais pelnu saturs, bet citam fosilajam kurināmajam – arī kurināmā izmērītais gaistošo vielu saturs,

d) uz cietā kurināmā koģenerācijas katla ar noturīgu marķējumu ir norādīta tā elektriskā jauda.

Šā punkta c) apakšpunktā minēto informāciju var apvienot ar tehnisko dokumentāciju, ko sniedz saskaņā ar Direktīvā 2010/30/ES noteiktajiem pasākumiem.1. tabula

Informācijas prasības attiecībā uz cietā kurināmā katliem

Modeļa identifikators(-i)

Kurināmā padeves režīms: [manuāls: katls jāekspluatē kopā ar karstā ūdens tvertni, kuras tilpums ir vismaz x (*1) litri/automātisks: ieteicams katlu ekspluatēt kopā ar karstā ūdens tvertni, kuras tilpums ir vismaz x (*2) litri]

Kondensācijas katls: [jā/nē]

 

Cietā kurināmā koģenerācijas katls: [jā/nē]

Kombinētais katls: [jā/nē]

Kurināmais

Rekomendētais kurināmais (tikai viens):

Cits piemērots kurināmais(-ie):

η s (x %):

Emisijas telpu apsildes sezonā (*4)

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Malka, mitruma saturs ≤ 25 %

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Šķelda, mitruma saturs 15–35 %

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Šķelda, mitruma saturs > 35 %

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Presēta koksne granulu vai brikešu veidā

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Zāģskaidas, mitruma saturs ≤ 50 %

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Cita koksnes biomasa

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Nekoksnes biomasa

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Bitumenogles

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Brūnogles (tostarp briketes)

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Kokss

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Antracīts

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Fosilā kurināmā maisījuma briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Cits fosilais kurināmais

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Biomasas maisījuma (30–70 %)/fosilā kurināmā briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Cits biomasas un fosilā kurināmā maisījums

[jā/nē]

[jā/nē]

 

 

 

 

 

Parametri, kad katlu darbina tikai ar rekomendēto kurināmo:

Raksturlielums

Simbols

Vērtība

Vienība

 

Raksturlielums

Simbols

Vērtība

Vienība

Lietderīgā siltuma jauda

 

Lietderības koeficients

Pie nominālās siltuma jaudas

Pn (*3)

x,x

kW

 

Pie nominālās siltuma jaudas

ηn

x,x

%

Pie [30 %/50 %] no nominālās siltuma jaudas attiecīgā gadījumā

Pp

[x,x/nepiemēro]

kW

 

Pie [30 %/50 %] no nominālās siltuma jaudas attiecīgā gadījumā

ηp

[x,x/N.P.]

%

Cietā kurināmā koģenerācijas katliem: elektriskā efektivitāte

 

Papildu elektroenerģijas patēriņš

 

Pie nominālās siltuma jaudas

elmax

x,xxx

kW

Pie nominālās siltuma jaudas

ηel,n

x,x

%

 

Pie [30 %/50 %] no nominālās siltuma jaudas attiecīgā gadījumā

elmin

[x,xxx/N.P.]

kW

 

No iekļautā sekundārā emisiju samazināšanas aprīkojuma, ja piemērojams

[x,xxx/N.P.]

kW

 

Gaidstāves režīmā

PSB

x,xxx

kW

 

Kontaktinformācija

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds vai nosaukums un adrese

 

(*1)   Tvertnes tilpums = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) vai 300 litri, izvēloties lielāko, Pr izsaka kilovatos.

(*2)   Tvertnes tilpums = 20 × Pr , Pr izsaka kilovatos.

(*3)   Rekomendētajam kurināmajam Pn ir vienāds ar Pr .

(*4)   PM = daļiņas, OGC = organiskie gāzveida savienojumi, CO = oglekļa monoksīds, NOx = slāpekļa oksīdi.
III PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

1.

Atbilstības nodrošināšanas un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijas vajadzībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst nosacījumiem un tehniskajiem parametriem, kas noteikti 2. līdz 6. punktā.

2.

Vispārēji nosacījumi attiecībā uz mērījumiem un aprēķiniem

a) Cietā kurināmā katlus testē, izmantojot rekomendēto kurināmo un jebkuru citu piemērotu kurināmo, kas norādīts II pielikuma 1. tabulā, un ievērojot šādu izņēmumu: ja katlus testē, izmantojot šķeldu ar mitruma saturu, kas pārsniedz 35 %, un tie atbilst piemērojamajām prasībām, uzskata, ka tie atbilst arī šādām prasībām attiecībā uz šķeldu ar mitruma saturu 15–35 %, un tie nav jātestē, izmantojot šķeldu ar mitruma saturu 15–35 %.

b) Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes un telpu apsildes sezonas emisiju deklarētās vērtības noapaļo līdz veselam skaitlim.

c) Visus cietā kurināmā siltumģeneratorus, kas paredzēti kādam cietā kurināmā katlam, un visus cietā kurināmā katla korpusus, kuros paredzēts uzstādīt šādus siltumģeneratorus, testē attiecīgi ar atbilstošu cietā kurināmā korpusu vai siltumģeneratoru.

3.

Vispārīgi nosacījumi attiecībā uz energoefektivitāti telpu apsildes sezonā

a) Attiecīgos gadījumos mēra lietderības koeficienta vērtības ηn , ηp un lietderīgās siltuma jaudas vērtības Pn , Pp . Cietā kurināmā koģenerācijas katliem mēra arī elektriskās efektivitātes vērtību ηel,n .

b) Energoefektivitāti telpu apsildes sezonā ηs aprēķina, telpu apsildes sezonas energoefektivitātei darba režīmā ηson piemērojot korekcijas, kas saistītas ar temperatūras regulatoru devumu, papildu elektroenerģijas patēriņu, un – cietā kurināmā koģenerācijas katlu gadījumā – pieskaitot elektrisko efektivitāti, kas reizināta ar pārrēķina koeficientu CC = 2,5.

c) Elektroenerģijas patēriņu reizina ar pārrēķina koeficientu CC = 2,5.

4.

Īpaši nosacījumi attiecībā uz energoefektivitāti telpu apsildes sezonā

a) Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti ηs definē šādi:

ηs = ηson F (1) – F (2) + F (3)

kur:

1)  ηson ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā, ko izsaka procentos un aprēķina, kā noteikts 4. punkta b) apakšpunktā;

2)  F (1) ir telpu apsildes sezonas energoefektivitātes zudumi, ņemot vērā koriģētu temperatūras regulatoru ietekmi; F (1) = 3 %;

3)  F (2) ir papildu elektroenerģijas patēriņa negatīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, izteikts procentos un aprēķināts, kā noteikts 4. punkta c) apakšpunktā;

4)  F (3) ir cietā kurināmā koģenerācijas katlu elektriskās efektivitātes pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, izteikts procentos un aprēķināts šādi:

F (3) = 2,5 × ηel,n ;

b) telpu apsildes sezonas energoefektivitāti darba režīmā (ηson ) aprēķina šādi:

1) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn ;

2) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā koģenerācijas katliem:

ηson = ηn ;

c)  F (2) aprēķina šādi:

1) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi:

F (2) = 2,5 × (0,15 × elmax  + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp );

2) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā koģenerācijas katliem:

F (2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB)/Pn .

5.

Augstākās siltumspējas aprēķināšana

Augstāko siltumspēju (GCV) iegūst no sausās masas augstākās siltumspējas (GCVmf ) ar šādu pārrēķinu:

GCV = GCVmf × (1 – M),

kur:

a)  GCV un GCV mf ir izteikta megadžoulos uz kilogramu;

b)  M ir darba mitruma saturs kurināmajā, izteikts procentos.

6.

Emisijas telpu apsildes sezonā

a) Daļiņu, organisko gāzveida savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijas izsaka standartizēti, izmantojot sausas dūmgāzes ar 10 % skābekļa saturu un standarta apstākļos, proti, temperatūra 0 °C un spiediens 1 013 milibāri.

b) Daļiņu, organisko gāzveida savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīda emisijas telpu apsildes sezonā Es aprēķina šādi:

1) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi:

Es  = 0,85 × Es,p  + 0,15 × Es,n ;

2) cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā koģenerācijas katliem:

Es = Es,n ,

kur:

a)  Es,p ir attiecīgo daļiņu, gāzveida organisko savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijas, kas mērītas pie 30 % vai 50 % no nominālās siltuma jaudas;

b)  Es,r ir attiecīgo daļiņu, gāzveida organisko savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijas, kas mērītas pie nominālās siltuma jaudas.

c) Daļiņu emisijas mēra, izmantojot gravimetrisku metodi, neņemot vērā nekādas daļiņas, ko, dūmgāzēm sajaucoties ar apkārtējo gaisu, veido organiskie gāzveida savienojumi.

d) Slāpekļa oksīdu emisijas aprēķina kā slāpekļa monoksīda un slāpekļa dioksīda summu, un tās izsaka kā slāpekļa dioksīdu.

▼M1
IV PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b) deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā. Iekārtu testē ar vienu vai vairākiem kurināmajiem, kura parametri ir tādā pašā diapazonā kā kurināmajam(-iem), ko ražotājs izmantojis, lai veiktu III pielikumā aprakstītos mērījumus.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 2. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.2. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaide

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 4 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Daļiņu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 9 mg/m3.

Organisku gāzveida savienojumu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 mg/m3.

Oglekļa monoksīda emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 30 mg/m3.

Slāpekļa oksīdu emisijas

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 30 mg/m3.

▼B
V PIELIKUMS

Regulas 6. pantā minētie indikatīvie kritēriji

Šeit sniegti regulas spēkā stāšanās laikā tirgū pieejamo cietā kurināmā katlu labāko tehnoloģiju indikatīvie kritēriji. Laikā, kad stājas spēkā šī regula, nav konstatēts, ka kāds no cietā kurināmā katliem būtu atbildis visām 1. un 2. punktā norādītajām vērtībām. Vairāki cietā kurināmā katli atbilst vienai vai vairākām no šīm vērtībām.

1. Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte: 96 % cietā kurināmā koģenerācijas katliem, 90 % kondensācijas katliem un 84 % pārējiem cietā kurināmā katliem.

2. Emisijas telpu apsildes sezonā:

a) 2 mg/m3 daļiņām biomasas katlos; 10 mg/m3 fosilā kurināmā katlos;

b) organiski gāzveida savienojumi – 1 mg/m3;

c) oglekļa monoksīds – 6 mg/m3;

d) biomasas katlos slāpekļa oksīdi 97 mg/m3; fosilā kurināmā katlos – 170 mg/m3.

Pielikuma 1. punktā un 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā norādītie kritēriji nenozīmē, ka šādu vērtību kombināciju var sasniegt atsevišķam cietā kurināmā katlam. Labu vērtību kombināciju telpu apsildes sezonā uzrāda esošs modelis ar 81 % energoefektivitāti un daļiņu emisijām telpu apsildes sezonā – 7 mg/m3, organiskajiem gāzveida savienojumiem – 2 mg/m3, oglekļa monoksīdu – 6 mg/m3 un slāpekļa oksīdu – 120 mg/m3.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).