02015D0750 — LV — 30.04.2018 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

►M1  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/750

(2015. gada 8. maijs)

par 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ◄

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3061)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 119, 12.5.2015., 27. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/661 Dokuments attiecas uz EEZ (2018. gada 26. aprīlis),

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/750

(2015. gada 8. maijs)

par 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

▼B

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3061)

(Dokuments attiecas uz EEZ)▼M1

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt 1 427 –1 517 MHz frekvenču joslas pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumus zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Savienībā.

▼B

2. pants

1.  Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma paziņošanas dienas dalībvalstis paredz un dara pieejamu 1 452 –1 492  MHz frekvenču joslu neekskluzīvai izmantošanai tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus atbilstoši pielikumā norādītajiem parametriem.

▼M1

2.  Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. oktobrim dalībvalstis paredz un dara pieejamu 1 427 –1 452 MHz un 1 492 –1 517 MHz frekvenču joslu vai kādu tās daļu neekskluzīvai izmantošanai tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus atbilstoši pielikumā norādītajiem parametriem.

3.  Ja dalībvalstis paredz un dara pieejamu tikai daļu no 1 427 –1 452  MHz vai 1 492 –1 517  MHz frekvenču joslas saskaņā ar 2. punktu, tās:

a) nodrošina, ka katrs esošs lietojums tiek saglabāts tik, cik tas noteikti nepieciešams, un nolūkā pakāpeniski darīt šīs joslas pieejamas zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus;

b) nodrošina, ka šāda spektra daļa primāri kopā ar 1 452 –1 492  MHz frekvenču joslu veido nepārtrauktu frekvenču joslu;

c) drīkst atļaut līdz 2023. gada 1. janvārim, kā arī ilgāk, ja valstī nav konstatēts pieprasījums pēc bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 3. un 6. pantu, turpināt šo joslu daļas izmantošanu esošiem zemes fiksētajiem bezvadu pakalpojumiem vai citam esošam lietojumam, kas nepieļauj šīs joslas koplietošanu ar bezvadu platjoslas elektroniskajiem sakaru pakalpojumiem.

▼M1

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka šajā punktā minētās zemes sistēmas nodrošina atbilstošu aizsardzību sistēmām blakusjoslās.

5.  Dalībvalstis sekmē koordinēšanas pārrobežu nolīgumus, lai dotu iespēju ekspluatēt 1., 2. un 3. punktā minētās sistēmas, ņemot vērā esošās regulatīvās procedūras, tiesības un attiecīgos starptautiskos nolīgumus.

2.a pants

Dalībvalstis pārskata 2. panta piemērošanu reizi divos gados, lai nodrošinātu 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslas maksimālu pieejamību bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem.

▼B

3. pants

Dalībvalstīm nav saistoši 2. pantā noteiktie pienākumi tajos ģeogrāfiskajos apgabalos, kur koordinācijas ar trešām valstīm dēļ jāatkāpjas no šā lēmuma pielikumā norādītajiem parametriem. Tām jācenšas mazināt šādu atkāpju ilgumu un ģeogrāfisko aptvērumu.

▼M1

4. pants

Dalībvalstis uzrauga 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslas izmantošanu un pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas ziņo tai par saviem konstatējumiem, lai dotu iespēju nepieciešamības gadījumā laicīgi pārskatīt šo lēmumu.

▼M1

4.a pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2018. gada 1. novembrī ziņo Komisijai par šā lēmuma piemērošanu, tostarp par apjomu, kādā pieejamas 1 427 –1 452  MHz un 1 492 –1 517  MHz frekvenču joslas.

▼B

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼M1
PIELIKUMS

2. PANTA 1. UN 2. PUNKTĀ MINĒTIE PARAMETRI

A.   VISPĀRĪGIE PARAMETRI

1. 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslu izmanto vienīgi bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīmam.

2. 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslā piešķirtie bloku lielumi ir 5 MHz daudzkārtņi. Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1 427  MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem.

3. Bāzes stacijas raidīšana atbilst tehniskajiem nosacījumiem (bloka malas maskas), kas norādīti šajā pielikumā.

B.   TEHNISKIE NOSACĪJUMI BĀZES STACIJĀM. BLOKA MALAS MASKA

Turpmāk aprakstītos tehniskos parametrus bāzes stacijām, proti, bloka malas masku (BEM), izmanto, lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu starp blakustīkliem, ja starp šādu blakustīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgie operatori vai administrācijas un ja šie parametri atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas tiek piemēroti, lai aizsargātu citus dienestus vai lietojumus, arī blakusjoslās, un tos, uz kuriem attiecas pārrobežu saistības.

BEM ir izstarojuma maska, kas ir definēta kā frekvences funkcija attiecībā pret tā spektra bloka malu, uz kuru operatoram ir piešķirtas lietošanas tiesības. Tā sastāv no jaudas robežvērtībām bloka ietvaros un ārpus bloka. Jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas pieder operatoram. Ārpusbloka jaudas robežvērtības piemēro spektram, ko izmanto WBB ECS1 427 –1 517  MHz frekvenču joslā, kas ir ārpus bloka, kurš piešķirts operatoram. Šīs robežvērtības ir norādītas 2. tabulā. Ārpusbloka jaudas robežvērtības piemēro spektram ārpus tās 1 427 –1 517  MHz frekvenču joslas daļas, ko izmanto WBB ECS valsts līmenī.

Turklāt ir noteiktas līdzāspastāvēšanas jaudas robežvērtības bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu (WBB ECS) vajadzībām 1 427 –1 517  MHz joslā, lai nodrošinātu šo pakalpojumu un citu radiosakaru pakalpojumu vai lietojumu saderību, tostarp gadījumos, kad daļa no 1 427 –1 452  MHz un 1 492 –1 518  MHz joslas nav paredzēta WBB ECS. Līdzāspastāvēšanas jaudas robežvērtības attiecībā uz pakalpojumiem vai lietojumiem blakusjoslās (t. i., ārpus spektra, ko izmanto WBB ECS) ir norādītas 3., 4. un 5. tabulā, un ir ņemta vērā arī valstu rīcības brīvība attiecībā uz spektra piešķiršanu WBB ECS1 427 –1 517  MHz frekvenču joslā saskaņā ar šo lēmumu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu vai lietojumu līdzāspastāvēšanu blakusjoslās, valsts līmenī var piemērot papildu tehniskos vai procesuālos pasākumus ( 1 ) vai abu veidu pasākumus.

Prasības bloka ietvaros

Bloka ietvaros bāzes stacijām ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības nav obligātas, izņemot 1 512 –1 517  MHz frekvenču bloku, kuram robežvērtība ir norādīta 1. tabulā. Citiem frekvenču blokiem, izņemot 1 512 –1 517  MHz frekvenču bloku, dalībvalstis drīkst noteikt e.i.r.p. robežvērtību, kas nepārsniedz 68 dBm/5 MHz un ko var palielināt īpašiem izmantojumiem, piemēram, apvienotam spektra lietojumam 1 427 –1 512  MHz joslā un spektram zemākās frekvenču joslās.1. tabula

Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros uz šūnu (1) WBB ECS bāzes stacijām, kas darbojas 1 512 –1 517 MHz frekvenču joslā

Frekvenču bloks

Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros

Mērījuma joslas platums

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Vairāku sektoru stacijā vērtība “katrai šūnai” atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

Paskaidrojums par 1. tabulu

Šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu saderību starp WBB ECS, kas darbojas 1 512 –1 517  MHz frekvenču blokā, un mobilo satelītsakaru dienestu, kas darbojas 1 518 –1 525  MHz frekvenču joslā.

Prasības ārpus bloka2. tabula

Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai 1 427 –1 517 MHz frekvenču joslā

Ārpusbloka izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā vidējā ārpusbloka e.i.r.p

Mērījuma joslas platums

– 10 līdz – 5 MHz no bloka apakšējās malas

11 dBm

5 MHz

– 5 līdz 0 MHz no bloka apakšējās malas

16,3 dBm

5 MHz

0 līdz + 5 MHz no bloka augšējās malas

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 līdz + 10 MHz no bloka augšējās malas

11 dBm

5 MHz

Frekvences 1 427 –1 517 MHz joslā, kas ir tālāk par 10 MHz no apakšējās vai augšējās bloka malas

9 dBm

5 MHz

Līdzāspastāvēšanas prasības blakusjoslām3. tabula

Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1 400 –1 427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1 427 –1 452 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālais nevēlamu izstarojumu jaudas līmenis (1)

Mērījuma joslas platums

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

Paskaidrojums par 3. tabulu

Šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1 400 –1 427  MHz pasīvajā frekvenču joslā no WBB ECS, kas darbojas 1 427 –1 452  MHz frekvenču joslā, tostarp gadījumos, kad WBB ECS ir piešķirta tikai daļa no šīs frekvenču joslas. Var būt vajadzīgi valstu papildu pasākumi, lai 1 400 –1 427  MHz pasīvajā frekvenču joslā labāk aizsargātu radioastronomijas novērojumus no WBB ECS.4. tabula

Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu (1) 1 518 -1 559 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1 492 –1 517 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā ārpusjoslas e.i.r.p.

Mērījuma joslas platums

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Vairāku sektoru stacijā vērtība “katrai šūnai” atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

Paskaidrojums par 4. tabulu

Šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1 518 –1 559  MHz frekvenču joslā, jo īpaši jūras ostās un lidostās, un mobilā satelītu dienesta meklēšanas un glābšanas Zemes stacijām, no WBB ECS, kas darbojas 1 492 –1 517  MHz frekvenču joslā, tostarp gadījumos, kad WBB ECS ir piešķirta tikai daļa no šīs frekvenču joslas. Var būt vajadzīgi valstu papildu pasākumi, lai 1 518 –1 559  MHz frekvenču joslā labāk aizsargātu mobilo satelītu dienestu.5. tabula

Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu zem 1 452 MHz un virs 1 492 MHz bāzes stacijām, kas darbojas 1 452 -1 492 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā vidējā ārpusjoslas e.i.r.p.

Mērījuma joslas platums

zem 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

virs 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Paskaidrojums par 5. tabulu

Šīs prasības ir piemērojamas, ja WBB ECS netiek izmantoti ne zem 1 452  MHz, ne virs 1 492  MHz. Šo prasību mērķis ir nodrošināt WBB ECS saderību 1 452 –1 492  MHz frekvenču joslā ar koordinētām fiksētām līnijām, mobilo dienestu un gaisa kuģniecības telemetriju frekvenču blakusjoslās zem 1 452  MHz vai virs 1 492  MHz, attiecinot to tikai uz zemes stacijām.

Ja WBB ECS izmanto blokos, kas ir tieši zem 1 452  MHz, 5. tabulā norādītās robežvērtības frekvencēm zem 1 452  MHz nepiemēro. Ja WBB ECS izmanto blokos, kas ir tieši virs 1 492  MHz, 5. tabulā norādītās robežvērtības frekvencēm virs 1 492  MHz nepiemēro. Tas neskar 3. un 4. tabulā noteiktās ārpusjoslas prasības un 2. tabulā noteiktās ārpusbloka prasības.( 1 ) Piemēram, viens vai vairāki no šādiem pasākumiem: frekvenču plānošanas koordinācija, vietu koordinācija, stingrākas bāzes staciju jaudas robežvērtības joslas ietvaros, stingrākas bāzes staciju ārpusjoslas ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas robežvērtības, nekā noteiktas 5. tabulā.