02014R0808 — LV — 03.08.2018 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 808/2014

(2014. gada 17. jūlijs),

ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

(OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/669 (2016. gada 28. aprīlis),

  L 115

33

29.4.2016

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1997 (2016. gada 15. novembris)

  L 308

5

16.11.2016

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1077 (2018. gada 30. jūlijs),

  L 194

44

31.7.2018


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 341, 27.11.2014, lpp 31 (808/2014)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 808/2014

(2014. gada 17. jūlijs),

ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi Regulas (ES) Nr. 1305/2013 īstenošanai attiecībā uz lauku attīstības programmu izklāstu, lauku attīstības programmu un valsts sistēmu apstiprināšanas un grozīšanas procedūrām un termiņiem, valsts sistēmu saturu, informāciju un publicitāti par lauku attīstības programmām, dažu lauku attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, un ziņošanu.

2. pants

Lauku attīstības programmu un valsts sistēmu saturs

Satura izklāstu lauku attīstības programmām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 27. pantā un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. pantā, valsts programmām, kuras ir veltītas Eiropas Investīciju bankas (EIB) īstenotiem kopīgiem instrumentiem attiecībā uz neierobežotām garantijām un pārvēršanu vērtspapīros, ar ko sniedz kapitāla prasību atvieglojumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā, un valsts sistēmām, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 6. panta 3. punktā, nosaka saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

3. pants

Valsts sistēmu pieņemšana

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 6. panta 3. punktā minētās valsts sistēmas pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 29. pantu.

4. pants

Lauku attīstības programmu grozīšana

1.  Priekšlikumi grozīt lauku attīstības programmas un konkrētas programmas attiecībā uz valsts lauku tīklu izveidi un darbību ietver konkrēti šādu informāciju:

a) ierosināto grozījumu veids;

b) iemesli un/vai īstenošanas problēmas, kas pamato grozījumus;

c) grozījumu paredzamā ietekme;

d) izmaiņu ietekme uz rādītājiem;

e) saikne starp izmaiņām un partnerības nolīgumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 II sadaļas II nodaļā.

▼M2

2.  Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punkta i) apakšpunktā minētā veida programmu grozījumus var ierosināt ne vairāk kā trīs reizes plānošanas perioda laikā.

Attiecībā uz visiem pārējiem grozījumu veidiem kopā:

a) vienā kalendārajā gadā un vienai programmai var iesniegt vienu grozījumu priekšlikumu; izņēmums ir 2023. gads, kurā drīkst iesniegt vairāk nekā vienu grozījumu priekšlikumu tikai attiecībā uz finansēšanas plāna pielāgošanu, ieskaitot jebkādas no tā izrietošas izmaiņas rādītāju plānā;

b) plānošanas perioda laikā var iesniegt trīs papildu grozījumu priekšlikumus vienai programmai.

Pirmajā un otrajā daļā minēto grozījumu maksimālo skaitu nepiemēro:

a) ja jāveic ārkārtas pasākumi valsts publiskā sektora kompetentās iestādes oficiāli atzītu dabas katastrofu, katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ vai saistībā ar būtiskām un pēkšņām sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņām dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtiskām un pēkšņām demogrāfiskajām izmaiņām, kas saistītas ar migrāciju vai bēgļu uzņemšanu;

b) ja grozījumi ir nepieciešami pēc izmaiņām Savienības tiesiskajā regulējumā;

c) pēc darbības rezultātu izvērtēšanas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. pantā;

d) ja ir mainījies resursu sadalījums dalībvalstīm pa gadiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58. panta 7. punktā, un tāpēc ir mainījies katram gadam plānotais ELFLA ieguldījums, kas minēts tās pašas regulas 8. panta 1. punkta h) apakšpunkta i) punktā; ierosinātie grozījumi var ietvert attiecīgas izmaiņas pasākumu aprakstā;

e) ja izmaiņas ir saistītas ar finanšu instrumentu ieviešanu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. pantā; vai

f) ja izmaiņas ir saistītas ar jaunu robežu noteikšanu, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 5. punkta b) apakšpunktā.

▼B

3.  Līdz 2020. gada 30. septembrim dalībvalstis Komisijai iesniedz savus pēdējos programmas grozījumus, kas ir Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punkta iii) apakšpunktā minētā veida grozījumi.

Citu veidu programmas grozījumus Komisijai iesniedz līdz 2023. gada 30. septembrim.

4.  Ja ar programmas grozījumiem maina jebkādus datus, kas ir iekļauti valsts sistēmas tabulā, kura minēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 6. panta 3. punkta otrajā daļā, programmas grozījumu apstiprinājums ir attiecīgās pārskatītās tabulas attiecīgais apstiprinājums.

5. pants

Valsts sistēmu grozījumi

1.  Regulas (ES) Nr. 1303/2013 30. pantu, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. pantu un šīs regulas 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu mutatis mutandis piemēro valsts sistēmu grozījumiem.

2.  Dalībvalstis, kas ir izvēlējušās iesniegt valsts sistēmas, kuras ietver Regulas (ES) Nr. 1305/2013 6. panta 3. punkta otrajā daļā minēto tabulu, Komisijai var iesniegt valsts sistēmas grozījumus attiecībā uz tabulu, ņemot vērā to dažādo programmu īstenošanas pakāpi.

3.  Pēc 2. punktā minēto grozījumu apstiprināšanas Komisija pārskatītajai tabulai pielāgo attiecīgo programmu finansēšanas plānus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta h) apakšpunktā, ja:

a) ELFLA kopējais ieguldījums katrā programmā nemainās visā programmu plānošanas laikaposmā;

b) attiecīgajai dalībvalstij piešķirto ELFLA līdzekļu kopapjoms nemainās;

c) programmas līdzekļu sadalījums pa gadiem nemainās attiecībā uz gadiem pirms gada, kad notiek pārskatīšana;

d) tiek ievērots attiecīgajai dalībvalstij gadā piešķirto ELFLA līdzekļu apjoms;

e) tiek ievērots ELFLA kopējais finansējums pasākumiem vides un klimata jomā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 6. punktā.

▼M2

4.  Izņemot ārkārtas pasākumus valsts publiskā sektora kompetentās iestādes oficiāli atzītu dabas katastrofu, katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ vai saistībā ar būtiskām un pēkšņām sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņām dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtiskām un pēkšņām demogrāfiskajām izmaiņām, kas saistītas ar migrāciju vai bēgļu uzņemšanu, kā arī izņemot izmaiņas tiesiskajā regulējumā vai izmaiņas pēc Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. pantā minētās darbības rezultātu izvērtēšanas, 2. punktā minētos lūgumus izdarīt grozījumus valsts sistēmās var iesniegt tikai reizi kalendārajā gadā pirms 1. aprīļa. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta otrās daļas, programmu izmaiņas pēc šādas pārskatīšanas var veikt papildus grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar minēto panta daļu.

▼B

5.  Īstenošanas aktu, ar ko apstiprina grozījumus, pieņem savlaicīgi, lai varētu grozīt attiecīgās budžeta saistības pirms tā gada beigām, kurā tika iesniegta pārskatītā programma.

6. pants

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

1.  Dalībvalstis var paredzēt iespēju segt izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ceļa, uzturēšanās un dienas naudas izmaksām zināšanu pārneses un informācijas pasākumos, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14. pantā, kā arī saistītajām izmaksām par lauksaimnieku aizvietošanu, izmantojot vaučeru sistēmu vai sistēmu ar līdzvērtīgu iedarbību.

2.  Attiecībā uz 1. punktā minētajām sistēmām dalībvalstis nodrošina:

a) ka vaučera vai līdzvērtīga līdzekļa derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu;

b) noteikumus par vaučeru vai līdzvērtīgu līdzekļu iegūšanu, īpaši par to, ka tiem jābūt saistītiem ar konkrētu darbību;

c) ka tiek noteikti īpaši nosacījumi, ar kuriem saskaņā vaučeri var atlīdzināt mācību vai citas zināšanu pārneses un informācijas pasākuma sniedzējam.

▼M3 —————

▼B

8. pants

Darījumdarbības plāni

▼M3 —————

▼B

2.  Ja tiek sniegts atbalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu un ja darījumdarbības plāns attiecas uz citiem lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar minēto regulu, dalībvalstis var nodrošināt, ka atbalsta pieteikuma apstiprināšana dod iespēju saņemt arī atbalstu saskaņā ar minētajiem pasākumiem. Ja dalībvalsts izmanto minēto iespēju, tā nodrošina, ka atbalsta pieteikumā tiek sniegta nepieciešamā informācija, kas palīdz novērtēt atbilstību šiem pasākumiem.

▼M1

9. pants

1.  Ja saistības, kuru uzņemšanās notikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29. un 34. pantu, attiecas uz mājlopu vienībām, piemēro II pielikumā noteiktās konversijas likmes dažādu kategoriju dzīvnieku skaita konvertēšanai mājlopu vienībās.

2.  Ja saistības, kuru uzņemšanās notikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29. un 34. pantu, ir izteiktas citās vienībās nekā tajās, kas norādītas minētās regulas II pielikumā, dalībvalstis maksājumus drīkst aprēķināt, pamatojoties uz šīm citām vienībām. Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievērotas minētajā pielikumā noteiktās maksimālās summas gadā, par kādām ir tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu.

3.  Izņemot maksājumus par saistībām audzēt vietējās šķirnes, kurām draud izzušana no izmantošanas lauksaimniecībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. panta 10. punkta b) apakšpunktā, maksājumus saskaņā ar minētās regulas 28., 29. un 34. pantu nevar piešķirt par nosacīto mājlopu vienību.

▼B

10. pants

Standarta pieņēmumi par papildu izmaksām un negūtajiem ienākumiem

1.  Dalībvalstis var noteikt maksājumu summu par pasākumiem vai darbību veidiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28.–31., 33. un 34. pantā, pamatojoties uz standarta pieņēmumiem par papildu izmaksām un negūtajiem ienākumiem.

2.  Attiecībā uz 1. punktā minētajiem aprēķiniem un atbilstošajiem maksājumiem dalībvalstis nodrošina, ka:

a) tajos ietverti tikai pārbaudāmi elementi;

b) tie pamatojas uz skaitļiem, kuri noteikti, izmantojot atbilstošu kompetenci;

c) tajos skaidri norādīts izmantoto skaitļu avots;

d) tie ir diferencēti, lai ņemtu vērā attiecīgi reģionālos vai vietējos apstākļus un faktisko zemes izmantojumu;

e) tajos nav ietverti elementi, kas saistīti ar ieguldījumu izmaksām.

11. pants

Saistību apvienošana un pasākumu apvienošana

1.  Vairākas agrovides un klimata saistības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pantu, bioloģiskās lauksaimniecības saistības saskaņā ar minētās regulas 29. pantu, dzīvnieku labturības saistības saskaņā ar minētās regulas 33. pantu un meža vides un klimata saistības saskaņā ar minētās regulas 34. pantu var apvienot ar nosacījumu, ka tās ir savstarpēji papildinošas un saderīgas. Dalībvalstis pievieno atļauto kombināciju sarakstu savām lauku attīstības programmām.

2.  Ja tiek apvienoti pasākumi vai dažādas saistības saskaņā ar 1. pantā minētajiem – vienu un to pašu vai dažādiem – pasākumiem, dalībvalstis, nosakot atbalsta līmeni, ņem vērā konkrētos negūtos ienākumus un papildu izmaksas, kas rodas no attiecīgās kombinācijas.

3.  Ja darbība ir saistīta ar diviem vai vairākiem pasākumiem vai pieder diviem vai vairākiem atšķirīgiem darbību veidiem, dalībvalstis var attiecināt izdevumus uz dominējošo pasākumu vai darbības veidu. Piemēro attiecīgā dominējošā pasākuma vai darbības veida īpašās ieguldījumu likmes.

12. pants

Valsts lauku tīkls

1.  Dalībvalstis nodrošina Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. pantā minētā valsts lauku tīkla izveidi un darbību un attiecīgā darbības plāna uzsākšanu vismaz 12 mēnešus pēc tam, kad Komisija ir apstiprinājusi lauku attīstības programmu vai, attiecīgā gadījumā, īpašo programmu attiecībā uz lauku attīstības tīkla izveidi un darbību.

2.  Struktūru, kas vajadzīga lauku attīstības tīkla darbībai, izveido vai nu valsts vai reģionālajās kompetentajās iestādēs vai ārējā struktūrā, veicot atlasi ar konkursa procedūras palīdzību, vai kombinējot abus šos variantus. Minētajai struktūrai jāspēj veikt vismaz tās darbības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

3.  Ja dalībvalsts ir izvēlējusies īpašu programmu valsts lauku tīkla izveidei un darbībai, minētajā programmā iekļauj elementus, kas minēti šīs regulas I pielikuma 3. daļā.

13. pants

Informācija un publicitāte

1.  Vadošā iestāde informēšanas nolūkā Uzraudzības komitejai iesniedz informācijas un publicitātes stratēģiju, kā arī jebkādus tās grozījumus. Stratēģiju iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lauku attīstības programmas pieņemšanas. Vadošā iestāde vismaz reizi gadā informē Uzraudzības komiteju par paveikto informācijas un publicitātes stratēģijas īstenošanā un par izdarīto rezultātu analīzi, kā arī par nākamajā gadā plānoto informāciju un publicitāti.

2.  Sīki izstrādāti noteikumi par vadošās iestādes un saņēmēju pienākumiem attiecībā uz informāciju un publicitāti ir izklāstīti III pielikumā.

14. pants

Uzraudzības un novērtēšanas sistēma

1.  Regulas (ES) Nr. 1305/2013 67. pantā minētā kopīgā uzraudzības un novērtēšanas sistēma iekļauj šādus elementus:

a) intervences loģika, kurā redzama mijiedarbība starp prioritātēm, prioritārajām jomām un pasākumiem;

b) kopēji konteksta, rezultātu un iznākuma rādītāji, ieskaitot rādītājus, kas jāizmanto kvantitatīvo mērķu noteikšanai attiecībā uz lauku attīstības prioritārajām jomām, un iepriekš noteikti rādītāji darbības rezultātu izvērtēšanai;

c) kopēji novērtēšanas jautājumi, kā noteikts V pielikumā;

d) datu vākšana, glabāšana un pārsūtīšana;

e) regulāra ziņošana par uzraudzības un novērtēšanas darbībām;

f) novērtēšanas plāns;

g)  ex ante un ex post novērtējumi un visas pārējās novērtēšanas darbības, kas saistītas ar lauku attīstības programmu, ieskaitot tās, kas nepieciešamas, lai izpildītu stingrākas prasības, kuras attiecas uz 2017. un 2019. gada īstenošanas ziņojumiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. un 5. punktā un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 75. panta 3. un 4. punktā;

h) atbalsts, kas ļauj visiem dalībniekiem, kuri ir atbildīgi par uzraudzību un novērtēšanu, veikt savus pienākumus.

2.  Kopējie konteksta, rezultātu un iznākuma rādītāji ir noteikti IV pielikumā. Minētajā pielikumā arī noteikti rādītāji, kas jāizmanto kvantitatīvo mērķu noteikšanai attiecībā uz lauku attīstības programmu prioritārajām jomām. Lai noteiktu darbības rezultātu satvara starpposma mērķus un mērķus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 II pielikuma 2. punktā, dalībvalstis izmanto vai nu iepriekš noteiktus darbības rezultātu satvara rādītājus, kas noteikti šīs regulas IV pielikuma 5. punktā, vai aizstāj un/vai papildina minētos rādītājus ar citiem attiecīgiem iznākuma rādītajiem, kas noteikti lauku attīstības programmā.

3.  Tehniskā atbalsta dokumenti, kas noteikti VI pielikumā, veido daļu no uzraudzības un novērtēšanas sistēmas.

▼M2

4.  Tādu darbību veidiem, kurās ir noteikts potenciāls ieguldījums prioritārajās jomās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunktā, 5. panta pirmās daļas 5. punkta a)–d) apakšpunktā un 5. panta pirmās daļas 6. punkta a) apakšpunktā, vai tādu darbību veidiem, kurās noteikts potenciāls ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, darbību elektroniskā reģistrēšana, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 70. pantā, ietver karodziņu izmantošanu, ar kuriem atzīmē gadījumus, kad darbībā ir komponents, kas sniedz ieguldījumu vienā vai vairākās no minētajām prioritārajām jomām vai mērķiem.

▼B

15. pants

Gada īstenošanas ziņojums

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 75. pantā minētais gada īstenošanas ziņojuma saturs ir sīkāk izklāstīts šīs regulas VII pielikumā.

16. pants

Novērtēšanas plāns

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 56. panta 1. punktā minētās minimālās prasības attiecībā uz novērtēšanas plānu ir izklāstītas šīs regulas I pielikuma 1. daļas 9. punktā.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

1.   DAĻA

Lauku attīstības programmu satura noformējums

1.    Lauku attīstības programmas (LAP) nosaukums

2.    Dalībvalsts vai administratīvais reģions

a) Programmas aptvertā ģeogrāfiskā teritorija.

b) Reģiona klasifikācija.

3.    Ex ante novērtēšana

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

a) Procesa apraksts, ieskaitot galveno norišu grafiku un starpposma ziņojumus, saistībā ar LAP attīstības galvenajiem posmiem.

b) Strukturēta tabula, kurā iekļauti ex ante novērtējuma ieteikumi un norādīts, kā tie ievēroti.

c) Pilnīgu ex ante novērtējuma ziņojumu (iekļaujot stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) prasības) iesniedz kā LAP pielikumu.

4.    Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi (SVID) un vajadzību apzināšana

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

a) SVID analīze, kurā ietvertas šādas iedaļas:

i) visaptverošs, vispārīgs apraksts par pašreizējo situāciju plānošanas jomā, balstoties uz kopīgiem un programmai specifiskiem konteksta rādītājiem un citu kvalitatīvu aktuālo informāciju;

ii) plānošanas jomā apzinātās stiprās puses;

iii) plānošanas jomā apzinātās vājās puses;

iv) plānošanas jomā apzinātās iespējas;

v) plānošanas jomā apzinātie draudi;

vi) strukturēta tabula, kurā iekļauti dati par kopīgajiem un programmai specifiskajiem konteksta rādītājiem.

b) Vajadzību novērtējums, kas balstās uz pierādījumiem no SVID analīzes, katrai Savienības lauku attīstības prioritātei (turpmāk “prioritāte”), prioritārajai jomai un trim transversālajiem mērķiem (vide, ieskaitot Natura 2000 teritoriju īpašās vajadzības saskaņā ar prioritāras rīcības plānu ( 1 ), klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, inovācija).

5.    Stratēģijas apraksts

a) Pamatojums izraudzītajām vajadzībām, kas jārisina LAP, un mērķu, prioritāšu, prioritāro jomu izvēle un galamērķu noteikšana, kas balstās uz pierādījumiem, kuri gūti SVID un vajadzību novērtējumā. Attiecīgā gadījumā programmā iekļauto tematisko apakšprogrammu pamatojums. Pamatojumā jo īpaši uzskatāmi demonstrē Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un iv) punktā minēto prasību izpildi.

b) Lauku attīstības pasākumu kombinācija un pamatojums katrā prioritārajā jomā, tostarp finanšu piešķīrumu pamatojums pasākumiem un finanšu resursu piemērotība izvirzītajiem mērķiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā. Pasākumu kombinācija, kas iekļauta intervences loģikā, balstās uz a) apakšpunktā minētajiem pierādījumiem no SVID analīzes un vajadzību pamatojumu un prioritizāciju.

c) Apraksts par to, kā tiks īstenoti transversālie mērķi, ieskaitot īpašās prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) punktā.

d) Intervences loģikas kopsavilkuma tabula, kurā redzamas LAP atlasītās prioritātes un prioritārās jomas, kvantitatīvie mērķi un veicamo pasākumu kombinācija, lai tos īstenotu, ieskaitot plānotos izdevumus. Izmantojot 5. punkta b) apakšpunktā un 11. punktā sniegto informāciju un elektroniskās datu apmaiņas sistēmas (“SFC2014”) parametrus, kas minēti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 184/2014 ( 2 ) 4. panta a) un b) punktā, tiks automātiski ģenerēta kopsavilkuma tabula.

e) Konsultatīvās spējas, kura ļauj nodrošināt atbilstīgas konsultācijas un atbalstu attiecībā uz normatīvajām prasībām un darbībām inovācijas jomā, apraksts, kurā uzskatāmi parādīti nodrošinātie pasākumi, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta vi) punktā.

6.

Ex ante nosacījumu izvērtējums, kurā ietvertas šādas strukturētas tabulas:

a) Informācija par ex ante nosacījumu piemērojamības izvērtējumu.

b) Katram piemērojamajam vispārīgajam un ar prioritāti saistītajam ex ante nosacījumam vienā tabulā:

i) tā izpildes novērtējums un

ii) to prioritāšu/prioritāro jomu un pasākumu saraksts, uz kuriem attiecas nosacījums. Prioritāšu/prioritāro jomu un pasākumu, kas ir īpaši svarīgi katram ex ante nosacījumam, indikatīvs saraksts ir noteikts 4. daļā;

iii) atbilstīgo kritēriju saraksts, kā arī to izpildes novērtējums;

iv) atsauces uz stratēģijām, tiesību aktiem vai citiem attiecīgiem dokumentiem, ieskaitot atsauces uz attiecīgām iedaļām, pantiem, kuros dokumentēta attiecīgā kritērija izpilde.

c) Divas atsevišķas tabulas – viena piemērojamiem vispārīgajiem un otra piemērojamiem ar prioritāti saistītajiem ex ante nosacījumiem, kuri nav izpildīti vai ir daļēji izpildīti, katrā ietverot šādu informāciju:

i) norādīti neizpildītie kritēriji;

ii) darbības, kas jāveic, lai izpildītu katru no šiem kritērijiem;

iii) šo darbību termiņi un

iv) par izpildi atbildīgās struktūras.

7.

Darbības rezultātu satvara apraksts

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

a) Attiecīgā gadījumā informācija par rādītāju, kas minēti 14. panta 2. punktā, starpposma mērķu, galveno īstenošanas posmu, kā arī izpildes rezerves piešķīruma izvēli. Atbilstīgi 5. punkta a) apakšpunktam mērķu noteikšanai jābūt pamatotai atbilstīgi stratēģijai.

b) Tabula, kurā katrai prioritātei ir noteikts izpildes rezerves piešķīrums un katram rādītajam:

i) mērķi 2023. gadam. Mērķos nav jāņem vērā papildu valsts finansējums, kas minēts 12. punktā, un valsts atbalsts papildu valsts finansējuma veidā, kas minēts 13. punktā;

ii) starpposma mērķi 2018. gadam, pamatojoties uz galamērķiem.

Izpildes rezerves piešķīruma summas pamatojums, ja kopējā ELFLA summa, kas piešķirta kā izpildes rezerve, atšķiras no kopējā valsts ELFLA izpildes rezerves piešķīruma proporcionālās piešķiršanas ( 3 ) partnerības nolīgumā visām valsts un reģionālajām programmām, izņemot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētās valsts programmas, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem, un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. panta 1. punkta otrajā daļā minētās īpašās programmas valsts lauku tīkla izveidei un darbībai.

8.

Izvēlēto pasākumu apraksts

1) Vispārīgo nosacījumu apraksts, kuri tiek piemēroti vairāk nekā vienam pasākumam, ieskaitot attiecīgā gadījumā lauku apvidus definīciju, bāzes līnijas, savstarpēju atbilstību, finanšu instrumentu paredzēto izmantojumu, avansa maksājumu paredzēto izmantojumu un kopīgus noteikumus par ieguldījumiem, tostarp Regulas (ES) Nr. 1305/2013 45. un 46. panta noteikumus.

Attiecīgā gadījumā 11. panta 1. punktā minēto saistību atļauto kombināciju saraksts tiek pievienots LAP.

2) Katra pasākuma apraksts, kurā ietverts:

a) juridiskais pamats;

b) vispārīgs apraksts par pasākumu, ieskaitot tā intervences loģiku un ieguldījumu prioritārajās jomās un transversālajos mērķos;

▼M3

c) darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un attiecīgā gadījumā metodika summas vai atbalsta likmes aprēķināšanai katram apakšpasākumam un/vai attiecīgā gadījumā katram darbības veidam. Katram darbības veidam norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsttiesīguma nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī atlases kritēriju noteikšanas principi. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas un atbalsta maksimālais apjoms;

▼B

d) pasākumu un/vai darbības veidu pārbaudāmības un kontrolējamības apraksts:

i) pasākumu un/vai darbības veidu īstenošanas risks vai riski;

ii) darbības risku novēršanai un samazināšanai;

iii) pasākuma un/vai darbības veida vispārīgs novērtējums.

Attiecībā uz pasākumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pantu aprakstā iekļauj tabulu, kurā parādīta saikne starp agrovides un klimata saistībām un to pārbaudes un kontroles metodēm;

e) specifiskā informācija, kas attiecas uz konkrētu pasākumu un/vai darbības veidu.

1.    Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14. pants):

 struktūras, kas piedāvā zināšanu pārneses un informācijas pakalpojumus, uzdevuma veikšanai piemērotās spējas definēšana personāla kvalifikācijas un regulāras apmācības ziņā,

 ilguma un satura noteikšana lauku saimniecības un meža pieredzes apmaiņas programmām un apmeklējumiem, kā minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 3. pantā.

2.    Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 15. pants):

 vispārīgi principi, kas paredzēti, lai nodrošinātu atbilstīgus resursus regulāri apmācīta un kvalificēta personāla veidā, kā arī konsultēšanas pieredzi un uzticamību attiecībā uz konsultāciju jomu. Norādīti elementi, kurus konsultācija aptvers.

3.    Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmas (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 16. pants):

 norādītas atbilstīgās valstu atzītās lauksaimniecības produktu, kokvilnas vai pārtikas produktu kvalitātes shēmas, tostarp lauku saimniecību sertifikācijas shēmas, un apstiprināts, ka šīs kvalitātes shēmas atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem,

 norādītas atbilstīgās brīvprātīgās lauksaimniecības produktu sertifikācijas shēmas, ko dalībvalstis atzinušas par atbilstīgām Savienības paraugprakses pamatnostādnēm.

4.    Ieguldījumi materiālajos aktīvos (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. pants):

 definēti ar ražošanu nesaistīti ieguldījumi,

 definēti kolektīvie ieguldījumi,

 definēti integrētie projekti,

 definētas un norādītas atbilstīgās Natura 2000 teritorijas un citas atbilstīgās augstas dabas vērtības teritorijas,

 aprakstīta atbalsta novirzīšana lauku saimniecībām saskaņā ar SVID analīzi, kura veikta saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. panta 2. punktā minēto prioritāti,

 Savienības tiesību aktos noteiktu jaunu prasību saraksts, kuru ievērošanai var piešķirt atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. panta 6. punktu,

 attiecīgā gadījumā energoefektivitātes minimālie standarti, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 13. panta c) punktā,

 attiecīgā gadījumā definētas robežvērtības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 13. panta e) punktā.

▼M3

5.    Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pants):

 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētās mazās lauku saimniecības definēšana,

 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta s) apakšpunktā minēto darbību definēšana (“saimniecības dibināšanas diena”),

 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 4. punkta piektajā daļā minēto maksimālo un minimālo robežvērtību definēšana,

 īpaši nosacījumi par atbalstu gadījumos, kad gados jauns lauksaimnieks nesāk darbību kā vienīgais lauku saimniecības vadītājs, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 2. panta 1. un 2. punktu,

 informācija par Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 2. panta 3. punktā minētā atvieglojumu laikposma piemērošanu,

 darījumdarbības plāna prasību kopsavilkums,

 kā realizēta iespēja darījumdarbības plānā apvienot dažādus pasākumus, kas gados jaunajam lauksaimniekam nodrošina piekļuvi minētajiem pasākumiem,

 ietvertās dažādošanas jomas.

▼B

6.    Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. pants):

 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētās maza mēroga infrastruktūras, ieskaitot maza mēroga tūrisma infrastruktūras, definēšana,

 ja piemērojams, īpaša atkāpe, kas ļauj atbalstīt liela apjoma infrastruktūru attiecībā uz ieguldījumiem platjoslā un atjaunojamajos energoresursos,

 energoefektivitātes minimālie standarti, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 13. panta c) punktā,

 definētas robežvērtības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 13. panta e) punktā.

7.    Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 21. pants):

 noteikts un pamatots lauku saimniecību lielums, kuru pārsniedzot atbalsts tiks izmaksāts ar nosacījumu, ka tiek iesniegts meža apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu,

 “līdzvērtīga instrumenta” definēšana.

Apmežošana un meža platību izveide:

 norādītas sugas, platības un izmantojamās metodes nepiemērotas apmežošanas nepieļaušanai, kas minēta Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 6. panta a) punktā, ieskaitot tādu apgabalu vides un klimata apstākļu aprakstu, kuros ir paredzēta apmežošana, kā minēts minētās regulas 6. panta b) punktā,

 noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 6. pantā minētās minimālās vides prasības.

Agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana:

 norādīts stādāmo koku un pieaugušu saglabājamo koku minimālais un maksimālais skaits uz vienu hektāru un izmantojamās mežsaimniecības sugas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 23. panta 2. punktā,

 norādīti atbalstāmo sistēmu paredzamie ieguvumi attiecībā uz vidi.

Profilakse un atjaunošana pēc bojājumiem, ko nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi:

 attiecīgā gadījumā saraksts ar to augiem kaitīgo organismu sugām, kuras var izraisīt katastrofu,

 norādītas tādas meža platības, kas saskaņā ar attiecīgo meža aizsardzības plānu klasificētas kā vidēja līdz augsta meža ugunsgrēku riska platības,

 ja veic kaitīgo organismu un slimību profilakses pasākumus, attiecīgās katastrofas apraksts, kas pamatots ar zinātniskiem pierādījumiem, ieskaitot attiecīgā gadījumā zinātniskas organizācijas ieteikumus par kaitīgo organismu un slimību apkarošanu.

Ieguldījumi meža ekosistēmu izturētspējas un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai:

 noteikti atbilstīga ieguldījuma veidi un gaidāmais iznākums attiecībā uz vidi, un/vai estētiskā vērtība.

8.    Ražotāju grupu un organizāciju izveide (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 27. pants):

 grupu un organizāciju atzīšanas oficiālās procedūras apraksts.

9.    Agrovide un klimats (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pants):

 norādīti un definēti attiecīgie bāzes līnijas elementi; tas ietver attiecīgos obligātos standartus, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 ( 4 ) VI sadaļas I nodaļu, attiecīgos kritērijus un darbību minimumu, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 ( 5 ) 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktu, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas attiecīgās minimālās prasības un citas valsts tiesību aktos noteiktās attiecīgās obligātās prasības,

 minimālajās prasībās attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem inter alia jāietver labas lauksaimniecības prakses kodeksi, kas izveidoti saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/676/EEK ( 6 ), attiecībā uz saimniecībām ārpus nitrātjutīgām zonām un prasības par fosfora piesārņojumu; minimālajās prasībās attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu inter alia jāietver vispārīgie integrētās augu aizsardzības pamatprincipi, kas ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK ( 7 ), prasības iegūt atļauju šo līdzekļu izmantošanai un apgūt vajadzīgos mācību kursus, prasības par drošu uzglabāšanu, izmantoto iekārtu pārbaudi un noteikumus par pesticīdu izmantošanu ūdens un valsts tiesību aktos noteikto citu jutīgo vietu tuvumā,

 tabula, kurā parādīta saikne starp agrovides un klimata saistībām un attiecīgo parasto lauksaimniecības praksi un atsauces līmeņa attiecīgie elementi (bāzes līnijas elementi), t. i., labi lauksaimniecības un vides apstākļi un tiesību aktos paredzētās pārvaldības prasības, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums, citas attiecīgas valsts/reģionālās prasības un darbību minimums,

 vietējo šķirņu, kurām draud izzušana no lauksaimniecības, un augu ģenētisko resursu, kuriem draud ģenētiskā erozija, saraksts,

 tādas metodikas un tādu agronomisko apsvērumu un parametru apraksts (ieskaitot Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. panta 3. punktā minēto tādu bāzes līnijas prasību aprakstu, kuras attiecas uz katru īpašo saistību veidu), kuri tiek izmantoti kā atsauce aprēķiniem, ar ko pamato papildu izmaksas, no saistībām izrietošus negūtos ienākumus un darījumu izmaksu līmeni; attiecīgā gadījumā metodikā ņem vērā atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ieskaitot maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, lai nepieļautu divkāršu finansēšanu; attiecīgā gadījumā metode, kas izmantota citu vienību konversijai saskaņā ar šīs regulas 9. pantu.

10.    Bioloģiskā lauksaimniecība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 29. pants):

 norādīti un definēti attiecīgie bāzes līnijas elementi; tas ietver attiecīgos obligātos standartus, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 VI sadaļas I nodaļu, attiecīgos kritērijus un darbību minimumu, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktu, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas attiecīgās minimālās prasības un citas valsts tiesību aktos noteiktās attiecīgās obligātās prasības,

 tādas metodikas un tādu agronomisko apsvērumu un parametru apraksts (ieskaitot Regulas (ES) Nr. 1305/2013 29. panta 2. punktā minēto tādu bāzes līnijas prasību aprakstu, kuras attiecas uz katru īpašo saistību veidu), kuri tiek izmantoti kā atsauce aprēķiniem, ar ko pamato papildu izmaksas, no saistībām izrietošus negūtos ienākumus un darījumu izmaksu līmeni; attiecīgā gadījumā metodikā ņem vērā atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ieskaitot maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, lai nepieļautu divkāršu finansēšanu; attiecīgā gadījumā metode, kas izmantota citu vienību konversijai saskaņā ar šīs regulas 9. pantu.

11.    Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas (“ŪPD”) maksājumi (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 30. pants):

 attiecībā uz Natura 2000: teritorijas, kas izraudzītas Padomes Direktīvas 92/43/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK ( 8 ) īstenošanai, un lauksaimnieku pienākumi, kas izriet no atbilstīgiem valsts/reģionālās pārvaldības noteikumiem,

 ja šajā pasākumā izvēlas atbalstīt citas norobežotas dabas aizsardzības teritorijas ar vides radītiem ierobežojumiem, norāda šīs teritorijas un ieguldījumu Direktīvas 92/43/EEK 10. panta īstenošanā,

 attiecībā uz ŪPD maksājumiem: definētas būtiskas izmaiņas saistībā ar zemes izmantojuma veidu un sniegts apraksts par saiknēm ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK ( 9 ) (“ŪPD”) 13. pantā minētā upju baseinu apsaimniekošanas plāna pasākumu programmām,

 norādīti un definēti bāzes līnijas elementi; attiecībā uz Natura 2000 maksājumiem tas ietver labus lauksaimniecības un vides apstākļus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 94. pantā un II pielikumā, un attiecīgos kritērijus un darbību minimumu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā; attiecībā uz ŪPD maksājumiem tas ietver obligātos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 VI sadaļas I nodaļu un attiecīgos kritērijus un darbību minimumu, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā,

 norādīta saikne starp pasākuma īstenošanu un prioritāras rīcības plānu (Direktīvas 92/43/EEK 8. panta 4. punkts),

 norādīti ierobežojumu/trūkumi, uz kuriem pamatojoties var piešķirt maksājumus, un norādīta obligāta prakse,

 tādas metodikas un tādu agronomisko apsvērumu un parametru apraksts (ieskaitot tādu bāzes līnijas prasību aprakstu, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 30. panta 3. punktā attiecībā uz Direktīvām 92/43/EEK un 2009/147/EK un minētās regulas 30. panta 4. punktā attiecībā uz ŪPD), kuri tiek izmantoti kā atsauce aprēķiniem, ar ko pamato papildu izmaksas un negūtos ienākumus, kas attiecīgajās teritorijās izriet no nelabvēlīgiem apstākļiem, kuri saistīti ar Direktīvu 92/43/EEK, 2009/147/EK un ŪPD īstenošanu; ►C1  attiecīgā gadījumā, lai nepieļautu divkāršu finansēšanu, minētajā metodikā ņem vērā tādu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kurš tiek piešķirts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013. ◄

12.    Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 31. pants):

 definēta tāda platības robežvērtība katrai saimniecībai, uz kuru pamatojoties dalībvalsts aprēķina maksājumu pakāpenisku samazinājumu.

To apgabalu noteikšana, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi:

 tāda vietējās vienības līmeņa apraksts, kas tiek izmantots apgabalu noteikšanai,

 apraksts par metodes piemērošanu, ieskaitot kritērijus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. pantā, attiecībā uz robežu noteikšanu minētajā pantā minētajām trijām apgabalu kategorijām, ieskaitot precizēšanas aprakstu un rezultātus apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi un kuri nav kalnu apgabali.

13.    Dzīvnieku labturība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 33. pants):

 definētas un norādītas valsts un Savienības prasības atbilstīgi obligātajiem standartiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 VI sadaļas I nodaļu,

 tādas metodikas un tādu agronomisko/zootehnisko apsvērumu un parametru apraksts (ieskaitot Regulas (ES) Nr. 1305/2013 33. panta 2. punktā minēto tādu bāzes līnijas prasību aprakstu, kuras attiecas uz katru īpašo saistību veidu), kuri tiek izmantoti kā atsauce aprēķiniem, ar ko pamato papildu izmaksas un no saistībām izrietošus negūtos ienākumus.

14.    Meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 34. pants):

 noteikts un pamatots lauku saimniecību lielums, kuru pārsniedzot atbalsts tiks izmaksāts ar nosacījumu, ka tiek iesniegts meža apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs instruments,

 “līdzvērtīga instrumenta” definēšana,

 norādītas attiecīgās obligātās prasības, kas noteiktas valsts meža likumā vai citos attiecīgos valsts tiesību aktos,

 tādas metodikas, apsvērumu un parametru apraksts (ieskaitot Regulas (ES) Nr. 1305/2013 34. panta 2. punktā minēto tādu bāzes līnijas prasību aprakstu, kuras attiecas uz katru īpašo saistību veidu), kuri tiek izmantoti kā atsauce aprēķiniem, ar ko pamato papildu izmaksas un no šīm saistībām izrietošus negūtos ienākumus.

15.    Sadarbība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pants):

 norādītas izmēģinājuma projektu, kopu, tīklu, īso piegādes ķēžu un vietējo tirgu īpašības.

▼M3

16.    Riska pārvaldība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36.–39.a pants):

▼B

 tāda mehānisma apraksts, kurš nodrošina, lai nenotiktu zaudējumu pārmērīga kompensēšana.

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana:

 nosacījumu apraksts attiecībā uz apdrošināšanas līgumu atbilstību atbalsta saņemšanai; ietver vismaz:

 

a) īpašos apdrošinātos riskus;

b) īpašos apdrošināšanas segtos ekonomiskos zaudējumus;

 noteikumi, ko izmanto, lai aprēķinātu lauksaimnieka vidējās gada produkcijas daļu, kas ir iznīcināta.

Kopfondi nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, kaitīgo organismu invāzijām un vides incidentiem:

 finansēšanas kārtības, kopfondu izveidošanas un pārvaldības principi; ietver konkrēti:

 

a) sarakstu, kurā iekļauti nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimības, kaitīgo organismu invāzijas vai vides katastrofas, kas var būt par pamatu kompensāciju izmaksai lauksaimniekiem, iekļaujot attiecīgos gadījumos ģeogrāfiskās robežas;

b) kritērijus izvērtējumam, vai attiecīgā notikuma dēļ lauksaimniekiem pienākas kompensācija;

c) metodes to papildu izmaksu aprēķināšanai, kuras veido ekonomiskus zaudējumus;

d) administratīvo izmaksu aprēķinu;

e) metodes, ko izmanto, lai aprēķinātu lauksaimnieka vidējās gada produkcijas daļu, kas ir iznīcināta;

f) jebkurus ierobežojumus izmaksām, par kurām ir tiesības uz finanšu ieguldījumu,

 ja kopfonda izmaksājamās finansiālās kompensācijas avots ir komerciāls aizņēmums, šī aizņēmuma minimālais un maksimālais ilgums.

Ienākumu stabilizācijas instruments:

 finansēšanas kārtības, kopfondu izveidošanas un pārvaldības principi saistībā ar maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem; ietver īpaši:

 

a) administratīvo izmaksu aprēķinu;

b) noteikumus, ko izmanto, lai aprēķinātu ienākumu samazinājumu;

c) jebkurus ierobežojumus izmaksām, par kurām ir tiesības uz finanšu ieguldījumu,

 ja kopfonda izmaksājamās finansiālās kompensācijas avots ir komerciāls aizņēmums, šī aizņēmuma minimālais un maksimālais ilgums.

17.    Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (LEADER) (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. pants un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 43. un 44. pants):

 tādu sabiedrības virzītas vietējās attīstības (turpmāk “SVVA”) obligāto elementu apraksts, no kuriem ir veidots pasākums LEADER: sagatavošanās atbalsts, darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju, vietējās rīcības grupas (turpmāk “VRG”) sadarbības pasākumu sagatavošana un īstenošana, pamatdarbības izmaksas un iedzīvināšana, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. panta 1. punktā,

 attiecīgā gadījumā apraksts par LEADER darbības uzsākšanas komplekta, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 43. pantā, kā īpaša sagatavošanās atbalsta veida izmantojumu,

 apraksts par nepārtrauktas pieteikšanās sistēmu LEADER sadarbības projektiem, kura minēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 44. panta 3. punktā,

 vietējās attīstības stratēģiju atlases procedūra un grafiks,

 pamatojums tādu ģeogrāfisko apgabalu izvēlei vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, kuru iedzīvotāju skaits neatbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 33. panta 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem,

 saskaņotība ar citiem Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem attiecībā uz SVVA, ieskaitot iespējamo risinājumu, kas tiek piemērots attiecībā uz galvenā fonda iespējas izmantošanu, un jebkura cita vispārīga ESI fondu savstarpēja papildināmība sagatavošanās atbalsta finansēšanā,

 avansa maksājumu iespējamība vai neiespējamība,

 noteikti vadošās iestādes, maksājumu aģentūras un saskaņā ar LEADER izveidotās VRG uzdevumi īpaši attiecībā uz nediskriminējošu un pārredzamu darbību atlases procedūru un objektīviem kritērijiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 34. panta 3. punkta b) apakšpunktā,

 apraksts par paredzētajiem koordinācijas mehānismiem un nodrošināto papildināmību ar darbībām, kas tiek atbalstītas saskaņā ar citiem lauku attīstības pasākumiem, īpaši attiecībā uz:

 

 ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītās darbībās un atbalsts jaunizveidotiem uzņēmumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pantu,

 ieguldījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. pantu un

 sadarbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pantu, īpaši publiskā un privātā sektora partnerību vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā.

9.

Novērtēšanas plāns, kurā ietvertas šādas iedaļas

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

1)   Mērķi un nolūks

Novērtēšanas plāna mērķu un nolūka izklāsts, kura pamatā ir pietiekamu un atbilstošu novērtēšanas darbību veikšanas nodrošināšana, īpaši lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga programmas vadībai, gada īstenošanas ziņojumiem 2017. un 2019. gadā un ex post novērtējumam, kā arī lai nodrošinātu LAP novērtēšanai vajadzīgo datu pieejamību.

2)   Pārvaldība un koordinācija

Īss LAP uzraudzības un novērtēšanas sistēmas apraksts, kurā norādītas galvenās iesaistītās struktūras un to pienākumi. Skaidrojums par to, kā novērtēšanas darbības ir saistītas ar LAP īstenošanu satura un termiņu ziņā.

3)   Novērtējuma tēmas un darbības

Indikatīvs apraksts par novērtējuma tēmām un plānotajām darbībām, tostarp – bet ne tikai – par tādu novērtēšanas prasību izpildi, kuras paredzētas Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un Regulā (ES) Nr. 1305/2013. Tajā norāda:

a) darbības, kas vajadzīgas, lai novērtētu katras Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. pantā minētās LAP Savienības prioritātes ieguldījumu minētās regulas 4. pantā paredzēto lauku attīstības mērķu sasniegšanā, rezultātu un ietekmes rādītāju vērtību novērtējums, neto ietekmes analīze, tematiskie jautājumi, ieskaitot apakšprogrammas, transversālie jautājumi, valsts lauku tīkls, SVVA stratēģiju ieguldījums;

b) plānotais atbalsts novērtējumam VRG līmenī;

c) programmai specifiski elementi, piemēram, darbs, kas vajadzīgs, lai izstrādātu metodiku vai pievērstos konkrētām rīcībpolitikas jomām.

4)   Dati un informācija

Īss apraksts par sistēmu, ko izmanto, lai reģistrētu, saglabātu, pārvaldītu un paziņotu statistikas informāciju par LAP īstenošanu un novērtējumam vajadzīgo uzraudzības datu sniegšanu. Norādīti izmantojamie datu avoti, trūkstošie dati, iespējamie institucionālie jautājumi saistībā ar datu sniegšanu un ierosinātie risinājumi. Šajā iedaļā uzskatāmi parāda, ka atbilstošās datu pārvaldības sistēmas spēs darboties vajadzīgajā termiņā.

5)   Laika grafiks

Galvenie plānošanas perioda starpposma mērķi un indikatīvi nepieciešamais laiks, lai nodrošinātu, ka rezultāti pieejami noteiktajā termiņā.

6)   Komunikācija

Apraksts par to, kā mērķauditorijai tiks izplatīti novērtējuma konstatējumi, tostarp to mehānismu apraksts, kas izveidoti, lai sekotu līdzi novērtējuma rezultātu izmantošanai.

7)   Resursi

Novērtēšanas plāna īstenošanai vajadzīgo un plānoto resursu apraksts, ieskaitot ziņas par administratīvo spēju, datiem, finanšu resursiem, IT vajadzībām. Spēju veidošanas darbību apraksts, kas paredzētas, lai nodrošinātu novērtēšanas plāna pilnīgu īstenošanu.

10.

Finansēšanas plāns, kas aptver atsevišķas strukturētas tabulas, kurās ietverta šāda informācija:

a)    ikgadējais ELFLA ieguldījums

i) visu veidu reģionos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 3. punktā,

ii) no summām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 4. punkta f) apakšpunktā, un minētās regulas 58. panta 6. punktā minētie līdzekļi, kas pārvietoti uz ELFLA,

iii) no resursiem, kas atvēlēti izpildes rezervei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 20. pantu;

b)

ELFLA ieguldījuma vienotā likme visiem pasākumiem sadalījumā pa reģionu veidiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 3. punktā;

c)

sadalījums pa pasākumiem vai darbības veidiem ar īpašu ELFLA ieguldījuma likmi:

i) kopējais Savienības ieguldījums, ELFLA ieguldījuma likme un kopējā Savienības ieguldījuma indikatīvs sadalījums pa prioritārajām jomām ( 10 ),

ii) attiecībā uz pasākumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. un 30. pantā, kopējais Savienības ieguldījums, kas rezervēts darbībām, kuras minētas minētās regulas 59. panta 6. punktā,

iii) attiecībā uz tehnisko palīdzību kopējais Savienības ieguldījums un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 51. panta 3. punktu izmantotā ELFLA ieguldījuma likme,

iv) attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar juridiskām saistībām pret saņēmējiem, kuras radušās saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1698/2005 paredzētajiem pasākumiem un kurām nav atbilstības 2014.–2020. plānošanas periodā, kopējais Savienības ieguldījums un ELFLA ieguldījuma likme,

▼M3

v) attiecībā uz darbībām, kas īstenotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. pantu, ja minimālā zaudējumu robežvērtība noteikta 20 %, un attiecībā uz darbībām, kas īstenotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 39.a pantu, indikatīvais kopējais Savienības ieguldījums un indikatīvā ieguldījuma likme.

▼B

Ja pasākums vai kāds darbības veids ar īpašu ELFLA ieguldījuma likmi sniedz ieguldījumu finanšu instrumentos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tabulā atsevišķi jānorāda ieguldījumu līmeņi finanšu instrumentos un citās darbībās, kā arī indikatīva ELFLA summa, kas atbilst plānotajam ieguldījumam finanšu instrumentā.

Attiecībā uz pasākumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. pantā, ELFLA ieguldījums, kas rezervēts darbībām, kuras ietilpst minētās regulas 59. panta 6. punkta darbības jomā, atbilst pasākuma ieguldījumam prioritātēs, kas minētas attiecīgās regulas 5. panta 4) un 5) punktā.

▼M3

Lai veiktu Regulas (ES) Nr. 1306/2013 36. pantā minētos starpmaksājumus, 37. pantā minēto atlikuma maksājumu un minētās regulas 51. pantā minēto grāmatojumu noskaidrošanu, ELFLA ieguldījumu, kas jāmaksā par attiecīgās programmas attiecināmajiem publiskajiem izdevumiem, ņem vērā pasākuma līmenī;

▼B

d)

katrai apakšprogrammai – kopējā Savienības ieguldījuma pa pasākumiem indikatīvs sadalījums pa pasākumiem.

11.

Rādītāju plāns, kurā ietver atsevišķas strukturētas tabulas, kurās norādīta šāda informācija:

a) atbilstīgi prioritārajai jomai – kvantitatīvi mērķi, kuriem norādīti plānotie iznākumi un plānotie kopējie publiskie izdevumi pasākumiem, kas izvēlēti prioritārās jomas jautājumu risināšanai;

b) attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību – Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. panta 4) punktā un 5. panta 5) punkta d) un e) apakšpunktā minēto prioritāšu mērķu detalizēts aprēķins;

c) kvalitatīvā ziņā – pasākumu papildu ieguldījums citās prioritārajās jomās.

12.

Valsts papildu finansējums

Attiecībā uz pasākumiem un darbībām, kuras ietilpst Līguma 42. panta darbības jomā, tabula par papildu valsts finansējumu katram pasākumam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 82. pantu, ieskaitot summas katram pasākumam un norādi par atbilstību kritērijiem saskaņā ar minēto regulu.

13.

Valsts atbalsta novērtējumam nepieciešamie elementi

Attiecībā uz pasākumiem un darbībām, kas neietilpst Līguma 42. panta darbības jomā, tabula par programmu īstenošanai izmantojamajām atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 81. panta 1. punkts, ieskaitot atbalsta shēmas nosaukumu, kā arī ELFLA ieguldījumu, valsts līdzfinansējumu un papildu valsts finansējumu. Atbilstība Savienības valsts atbalsta noteikumiem jānodrošina visā programmas darbības laikā.

Tabulu papildina ar dalībvalsts apliecinājumu, ka tad, ja nepieciešams saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem vai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem valsts atbalsta apstiprināšanas lēmumā, šādi pasākumi tiks paziņoti atsevišķi saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu.

14.

Informācija par papildināmību, kurā iekļautas šādas iedaļas:

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

1) apraksts par līdzekļiem papildināmības un saskaņotības nodrošināšanai:

 ar citiem Savienības instrumentiem un īpaši ar ESI fondiem un 1. pīlāru, ieskaitot ekoloģizāciju (greening), un citiem kopīgās lauksaimniecības politikas instrumentiem,

 ja dalībvalsts ir izvēlējusies iesniegt valsts programmu un reģionālu programmu kopumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 6. panta 2. punktā, informācija par to savstarpējo papildināmību;

2) attiecīgā gadījumā informācija par papildināmību ar citiem Savienības instrumentiem, tostarp LIFE ( 11 ).

15.

Programmas īstenošanas kārtība, kurā iekļautas šādas iedaļas:

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem, piemēro tikai a), b) un c) apakšpunktu

a) visas dalībvalsts izraudzītās iestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 65. panta 2. punktā, programmas pārvaldības un kontroles struktūras īss apraksts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta m) apakšpunkta i) punktā, un kārtība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punktu;

b) paredzamais uzraudzības komitejas sastāvs;

c) noteikumi, kas nodrošina programmas publiskošanu, ieskaitot ar valsts lauku tīkla starpniecību, atsaucoties uz 13. pantā minēto informēšanas un publicitātes stratēģiju;

d) tādu mehānismu apraksts, ar kuru palīdzību nodrošina saskaņotību starp vietējās attīstības stratēģijām, kas tiek īstenotas saskaņā ar LEADER, darbībām, kas paredzētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pantā minēto sadarbības pasākumu, pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanu lauku apvidos, kā minēts tās pašas regulas 20. pantā, un citiem ESI fondiem;

e) Regulas (ES) Nr. 1303/2013 27. panta 1. punktā minēto darbību apraksts, kas paredzētas, lai panāktu administratīvā sloga samazināšanu atbalsta saņēmējiem;

f) apraksts par tehniskās palīdzības izmantojumu, ieskaitot darbības, kas saistītas ar programmas sagatavošanu, pārvaldību, uzraudzību, novērtēšanu, informēšanu, kontroli un īstenošanu, kā arī darbības attiecībā uz iepriekšējiem vai turpmākiem plānošanas periodiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 59. panta 1. punktā.

16.

Darbības, kas veiktas, lai iesaistītu partnerus

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

Partneru iesaistīšanai veikto darbību saraksts, attiecīgās apspriešanās temats un iznākuma kopsavilkums.

17.

Valsts lauku tīkls

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

Apraksts:

a) valsts lauku tīkla (turpmāk “VLT”) izveides procedūra un grafiks;

b) VLT plānotā organizācija, proti, veids, kādā tiks iesaistītas lauku attīstībā iesaistītās organizācijas un administrācijas, ieskaitot partnerus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. panta 1. punktā, un kā tiks veicinātas tīklu veidošanas darbības;

c) apkopojošs to galveno darbības kategoriju apraksts, kas jāuzņemas VLT saskaņā ar programmas mērķiem;

d) VLT izveidei un darbībai pieejamie resursi.

18.

Pārbaudāmības, kontrolējamības un kļūdu rašanās riska ex ante novērtējums

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

 vadošās iestādes un maksājumu aģentūras paziņojums par pasākumiem, kas tiek atbalstīti saskaņā ar LAP, pārbaudāmību un kontrolējamību,

 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 62. panta 2. punktā minētās funkcionāli neatkarīgās iestādes paziņojums, kurā apstiprināta standarta izmaksu, papildu izmaksu un negūto ienākumu aprēķinu atbilstība un pareizība.

19.

Pārejas pasākumi

Nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 28. pantā minētajām valsts programmām, kas veltītas EIB īstenotiem kopīgiem instrumentiem

 pārejas nosacījumu apraksts atbilstīgi pasākumiem,

 indikatīva pārneses tabula.

20.

Tematiskas apakšprogrammas

20.1.    SVID un vajadzību apzināšana

a) Analīze, kura balstīta uz SVID metodiku un kurā ietvertas šādas iedaļas:

i) visaptverošs, vispārīgs apraksts par apakšprogrammas tēmu, izmantojot kopīgos un programmai specifiskos konteksta rādītājus un kvalitatīvo informāciju;

ii) apzinātās stiprās puses attiecībā uz apakšprogrammas tēmu;

iii) vājās puses attiecībā uz apakšprogrammas tēmu;

iv) iespējas attiecībā uz apakšprogrammas tēmu;

v) draudi attiecībā uz apakšprogrammas tēmu;

b) vajadzību novērtējums, kas balstās uz pierādījumiem no SVID analīzes, katrai prioritātei, prioritārajai jomai un trim transversālajiem mērķiem (vide, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, inovācija), kuros sniedz ieguldījumu tematiskā apakšprogramma.

20.2.    Stratēģijas apraksts

a) Ja ar tematiskās apakšprogrammas palīdzību nevar apmierināt visas vajadzības, kas norādītas 20.1. punkta b) apakšpunktā, pamatojums tām vajadzībām, kas izvēlētas risināšanai, un mērķu, prioritāšu un prioritāro jomu izvēle, pamatojoties uz pierādījumiem no SVID analīzes un vajadzību novērtējuma.

b) Lauku attīstības pasākumu kombinācija un pamatojums katrā prioritārajā jomā, kurā sniedz ieguldījumu tematiskā apakšprogramma, kā arī finanšu piešķīrumu pamatojums pasākumiem un finanšu resursu piemērotība izvirzītajiem mērķiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā. Pasākumu kombinācija, kas iekļauta intervences loģikā, balstās uz a) apakšpunktā minētajiem pierādījumiem no SVID analīzes un, attiecīgā gadījumā, vajadzību pamatojumu un prioritizāciju.

c) Apraksts par to, kā tiks risināti transversālie jautājumi, ieskaitot īpašās prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) punktā.

d) Intervences loģikas kopsavilkuma tabula, kurā redzamas apakšprogrammai izvēlētās prioritātes un prioritārās jomas, kvantitatīvie mērķi un to īstenošanai izmantotā pasākumu kombinācija, ieskaitot plānotos izdevumus. Kopsavilkuma tabulu ģenerē automātiski, izmantojot 5. punkta b) apakšpunktā un 11. punktā sniegto informāciju un SFC2014 parametrus.

20.3.

Rādītāju plāns, kurā ietver atsevišķas strukturētas tabulas, kurās norādīta šāda informācija:

a) atbilstīgi prioritārajai jomai – kvantitatīvi mērķi, kuriem norādīti plānotie iznākumi un plānotie kopējie publiskie izdevumi pasākumiem, kas izvēlēti prioritārās jomas jautājumu risināšanai;

b) attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību – Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. panta 4) punktā un 5. panta 5) punkta d) un e) apakšpunktā minēto prioritāšu mērķu detalizēts aprēķins.

2.   DAĻA

Valsts sistēmu satura noformējums

1.    Valsts sistēmas apraksts

2.    Dalībvalsts

a) Sistēmas aptvertā ģeogrāfiskā teritorija.

b) Reģiona klasifikācija.

3.    Vispārīgs izklāsts par saikni starp valsts sistēmu, partnerības nolīgumu un LAP

4.    Tabula, kurā atbilstīgi reģionam un gadam apkopots kopējais ELFLA ieguldījums dalībvalstij par visu plānošanas periodu

5.    Pasākumu apraksts

1) Vispārīgo nosacījumu apraksts, kuri tiek piemēroti vairāk nekā vienam pasākumam, ieskaitot attiecīgā gadījumā lauku apvidus definīciju, bāzes līnijas, savstarpēju atbilstību, finanšu instrumentu paredzēto izmantojumu, avansa maksājumu paredzēto izmantojumu.

2) Katra pasākuma apraksts, kurā ietverts:

a) juridiskais pamats;

b) vispārīgs apraksts par pasākumu, ieskaitot tā intervences loģikas vispārīgos principus un ieguldījumu prioritārajās jomās un transversālajos mērķos;

▼M1

c) darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un attiecīgā gadījumā metodika summas vai atbalsta likmes aprēķināšanai katram apakšpasākumam un/vai attiecīgā gadījumā katram darbības veidam. Katram darbības veidam norādītas atbilstīgās izmaksas, atbilstības nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī principi atlases kritēriju noteikšanai. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas, atbalsta maksimālais apjoms un principi attiecībā uz atlases kritēriju noteikšanu;

▼B

d) vispārīgi principi attiecībā uz pasākumu pārbaudāmību un kontrolējamību un attiecīgā gadījumā metodika atbalsta summas aprēķināšanai;

e) attiecīgā gadījumā īpašs apraksts par katru pasākumu, kas minēts 1. daļas 8. punkta 2) apakšpunktā.

6.    Attiecīgā gadījumā valsts papildu finansējums

Attiecībā uz pasākumiem un darbībām, kas ietilpst Līguma 42. panta darbības jomā, tabula par papildu valsts finansējumu katram pasākumam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 82. pantu, ieskaitot norādi par atbilstību kritērijiem saskaņā ar minēto regulu.

7.    Attiecīgā gadījumā valsts atbalsta novērtējumam nepieciešamie elementi

Attiecībā uz pasākumiem un darbībām, kas neietilpst Līguma 42. panta darbības jomā, tabula par programmu īstenošanai izmantojamajām atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 81. panta 1. punkts, ieskaitot atbalsta shēmas nosaukumu un atsauces, ELFLA ieguldījumu, valsts līdzfinansējumu un papildu valsts finansējumu. Atbilstība Savienības valsts atbalsta noteikumiem jānodrošina visā attiecīgo programmu darbības laikā.

Tabulu papildina ar dalībvalsts apliecinājumu, ka tad, ja nepieciešams saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem vai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem valsts atbalsta apstiprināšanas lēmumā, šādi pasākumi tiks paziņoti atsevišķi saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu.

Paziņojums par to, vai pasākums/darbība saņem valsts atbalstu saskaņā ar valsts sistēmu vai saskaņā ar attiecīgajām lauku attīstības programmām.

3.   DAĻA

VLT satura noformējums

1.    Konkrētās VLT programmas nosaukums

2.    Dalībvalsts vai administratīvais reģions

a) Programmas aptvertā ģeogrāfiskā teritorija.

b) Reģiona klasifikācija.

3.    Ex ante novērtēšana

a) Procesa apraksts, ieskaitot galveno norišu grafiku, starpposma ziņojumus, saistībā ar VLT programmas attīstības galvenajiem posmiem.

b) Strukturēta tabula, kurā iekļauti ex ante novērtējuma ieteikumi un norādīts, kā tie ievēroti.

c) Pilnīgu ex ante novērtējuma ziņojumu pievieno VLT programmai kā pielikumu.

4.    Novērtēšanas plāns, kurā ietvertas šādas iedaļas

1)   Mērķi un nolūks

Novērtēšanas plāna mērķu un nolūka izklāsts, kura pamatā ir pietiekamu un atbilstošu novērtēšanas darbību veikšanas nodrošināšana, īpaši lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga programmas vadībai, gada īstenošanas ziņojumiem 2017. un 2019. gadā un ex post novērtējumam, kā arī lai nodrošinātu VLT programmas novērtēšanai vajadzīgo datu pieejamību.

2)   Pārvaldība un koordinācija

Īss VLT programmas uzraudzības un novērtēšanas sistēmas apraksts, kurā norādītas galvenās iesaistītās struktūras un to pienākumi. Skaidrojums par to, kā novērtēšanas darbības ir saistītas ar VLT programmas īstenošanu satura un termiņu ziņā.

3)   Novērtējuma tēmas un darbības

Indikatīvs apraksts par novērtējuma tēmām, kas saistītas ar VLT, un plānotajām darbībām, tostarp – bet ne tikai – par tādu novērtēšanas prasību izpildi, kuras paredzētas Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un Regulā (ES) Nr. 1305/2013. Tajā ietver darbības, kas vajadzīgas, lai novērtētu programmas ieguldījumu VLT mērķu sasniegšanā, un arī rezultātu rādītāju vērtību novērtējumu, neto ietekmes analīzi. Programmai specifiski elementi, piemēram, darbs, kas vajadzīgs, lai izstrādātu metodiku vai pievērstos konkrētām rīcībpolitikas jomām.

4)   Dati un informācija

Īss apraksts par sistēmu, ko izmanto, lai reģistrētu, saglabātu, pārvaldītu un paziņotu statistikas informāciju par VLT programmas īstenošanu un novērtējumam vajadzīgo uzraudzības datu sniegšanu. Norādīti izmantojamie datu avoti, trūkstošie dati, iespējamie institucionālie jautājumi saistībā ar datu sniegšanu un ierosinātie risinājumi. Šajā iedaļā uzskatāmi parāda, ka atbilstošās datu pārvaldības sistēmas spēs darboties vajadzīgajā termiņā.

5)   Laika grafiks

Galvenie plānošanas perioda starpposma mērķi un indikatīvi nepieciešamais laiks, lai nodrošinātu, ka rezultāti ir pieejami noteiktajā termiņā.

6)   Komunikācija

Apraksts par to, kā mērķsaņēmējiem tiks izplatīti novērtējuma konstatējumi, tostarp to mehānismu apraksts, kas izveidoti, lai sekotu līdzi novērtējuma rezultātu izmantošanai.

7)   Resursi

Novērtēšanas plāna īstenošanai vajadzīgo un plānoto resursu apraksts, ieskaitot ziņas par administratīvo spēju, datiem, finanšu resursiem, IT vajadzībām. Spēju veidošanas darbību apraksts, kas paredzētas, lai nodrošinātu novērtēšanas plāna pilnīgu īstenošanu.

5.

Finansēšanas plāns, kas ietver:

a) ikgadējo ELFLA ieguldījumu;

b) kopējo Savienības ieguldījumu un ELFLA ieguldījuma likmi.

6.

Programmas īstenošanas kārtība, kurā iekļautas šādas iedaļas:

a) visas dalībvalsts izraudzītās iestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 65. panta 2. punktā, programmas pārvaldības un kontroles struktūras īss apraksts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta m) apakšpunkta i) punktā, un kārtība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punktu;

b) paredzamais uzraudzības komitejas sastāvs;

c) uzraudzības un novērtēšanas sistēmas apraksts.

7.

VLT

Apraksts:

a) VLT izveides procedūra un grafiks;

b) VLT plānotā izveide un darbība, proti, veids, kādā tiks iesaistītas lauku attīstībā iesaistītās organizācijas un administrācijas, ieskaitot partnerus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. panta 1. punktā, un kā tiks veicinātas tīklu veidošanas darbības.

Ja dalībvalsts ir izvēlējusies atbalstīt VLT no konkrētas VLT programmas un reģionālām programmām, informācija par to savstarpējo papildināmību;

c) apkopojošs to galveno darbības kategoriju apraksts, kas jāuzņemas VLT saskaņā ar programmas mērķiem;

d) VLT izveidei un darbībai pieejamie resursi.

4.   DAĻA

Indikatīvs tādu prioritāšu/prioritāro jomu un pasākumu saraksts, kuri ir īpaši svarīgi ex ante nosacījumiem (tādiem, kas saistīti ar lauku attīstības prioritāti, un vispārīgiem), kas minēti 1. daļas 6. punkta b) apakšpunkta ii) punktā1.  LAUKU ATTĪSTĪBAI SPECIFISKIE EX ANTE NOSACĪJUMI

Savienības lauku attīstības (LA) prioritāte/KNR: tematiskais mērķis (TM)

Ex ante nosacījums

Izpildes kritēriji

Piemērojamība prioritārajām jomām, pasākumiem

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 V pielikumā

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 V pielikumā

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 V pielikumā

LA 3. prioritāte: veicināt pārtikas preču aprites organizēšanu, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā

TM Nr. 5: veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību

3.1.  Riska novēršana un riska pārvaldība: ir veikti valsts vai reģionāli riska novērtējumi katastrofu pārvarēšanai, ņemot vērā pielāgošanos klimata pārmaiņām

—  Ir izveidots valsts vai reģiona riska novērtējums ar šādiem elementiem:

— to procesu, metodikas, metožu un nesensitīvo datu apraksts, kas izmantoti riska novērtēšanai, kā arī uz risku balstītu kritēriju novērtēšanai, lai prioritāti piešķirtu investīcijām,

— vienreizēja riska un daudzkārtēja riska iespēju apraksts,

— attiecīgā gadījumā ņemtas vērā valsts stratēģijas attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Prioritārā joma: 3B

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 18., 24. un 36.–39. pantu

LA 4. prioritāte: atjaunot, saglabāt un uzlabot ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas ekosistēmas

5. TM: veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību

6. TM: saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursu efektīvu izmantošanu

4.1.  Labi lauksaimniecības un vides apstākļi (LLVA): valsts līmenī ir izveidoti labu lauksaimniecības un vides apstākļu standarti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 VI sadaļas I nodaļā

—  LLVA standarti ir noteikti valsts tiesību aktos un norādīti programmās.

Prioritārās jomas: 4A, 4B, 4C

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 29. un 30. pantu

4.2.  Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums: valsts līmenī ir noteikts mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 III sadaļas I nodaļas 28. pantā

—  Ir norādīts mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 III sadaļas I nodaļā.

Prioritārās jomas: 4A, 4B, 4C

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. un 29. pantu

4.3.  Citi attiecīgi valsts standarti: ir noteikti attiecīgi obligātie valsts standarti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 III sadaļas I nodaļas 28. panta piemērošanas vajadzībām

—  Programmās ir norādīti attiecīgie obligātie valsts standarti.

Prioritārās jomas: 4A, 4B, 4C

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. un 29. pantu

LA 5. prioritāte: veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē

4. TM: atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs

6. TM: saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursu efektīvu izmantošanu

5.1.  Energoefektivitāte: ir veiktas darbības, lai, būvējot vai atjaunojot ēkas, veicinātu galapatēriņa energoefektivitātes rentablus uzlabojumus un rentablu ieguldījumu energoefektivitātē

—  Darbības ir šādas:

— pasākumi, lai nodrošinātu, ka pastāv minimālas prasības attiecībā uz ēku energoefektivitāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/31/ES (1) 3., 4. un 5. pantu,

— pasākumi, kas vajadzīgi, lai izveidotu ēku energoefektivitātes sertifikācijas sistēmu saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES 11. pantu,

— pasākumi, lai nodrošinātu energoefektivitātes stratēģisku plānošanu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES (2) 3. pantu,

— pasākumi, kas atbilst 13. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/32/EK (3) par galapatēriņa energoefektivitāti un energopakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka galapatērētājiem tiek nodrošināti individuāli skaitītāji, ciktāl tas ir iespējams tehniski un ir iespējams un samērīgs finanšu ziņā attiecībā uz potenciāliem enerģijas ietaupījumiem.

Prioritārās jomas: 5 B

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17., 19., 20. un 35. pantu

5.2.  Ūdensapgādes nozare: pastāv: a) ūdens cenu politika, kas nodrošina atbilstīgu stimulu lietotājiem ūdens resursus izmantot efektīvi, un b) atbilstīgs ieguldījums dažādā ūdens resursu izmantojumā, lai atgūtu ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas tādā pakāpē, kas noteikta apstiprinātajā ūdens baseina pārvaldības plānā attiecībā uz investīcijām, ko atbalsta programmas

Nozarēs, ko atbalsta ELFLA, dalībvalsts ir nodrošinājusi, ka dažāds ūdens resursu izmantojums nozarē dod ieguldījumu ūdensapgādes pakalpojumu izmaksu atgūšanā saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 9. panta 1. punkta pirmo ievilkumu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā minētās atgūšanas sociālo, vides un tautsaimniecisko ietekmi, kā arī skartā reģiona vai reģionu ģeogrāfiskos un klimata apstākļus.

Prioritārā joma: 5 A

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. un 35. pantu

5.3.  Atjaunojamie energoresursi: ir veikti pasākumi, lai sekmētu atjaunojamo energoresursu ražošanu un sadali (4)

— Pārredzamas atbalsta shēmas, prioritāra pieeja tīklam vai garantēta pieeja un prioritāte sadalē, kā arī publiski izziņoti standartnoteikumi attiecībā uz tehnisku pielāgojumu izmaksu uzņemšanos un sadali, un tie atbilst Direktīvas 2009/28/EK 14. panta 1. punktam un 16. panta 2. un 3. punktam;

— Dalībvalsts ir pieņēmusi valsts atjaunojamo energoresursu rīcības plānu saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 4. pantu.

Prioritārā joma: 5C

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17., 19., 20. un 35. pantu

LA 6. prioritāte: veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomikas attīstību lauku apvidos

2. TM: uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti lauku apvidos (platjoslas mērķis)

6.1.  Nākamās paaudzes tīklu (NGN) infrastruktūra: pastāv valsts vai reģionāli nākamās paaudzes piekļuves plāni, kuros ņemtas vērā reģionālās darbības, kas veiktas, lai sasniegtu Savienības mērķus attiecībā uz piekļuvi ātrgaitas internetam, galveno uzmanību pievēršot jomām, kurās tirgus nenodrošina atvērtu infrastruktūru par pieejamu cenu un kvalitāti, kas atbilst Savienības konkurences un valsts palīdzības noteikumiem, un lai sniegtu neaizsargātām grupām pieejamus pakalpojumus

—  Ir izstrādāts valsts vai reģionālais NGN plāns, kas paredz:

— plānu attiecībā uz infrastruktūras ieguldījumiem, pamatojoties uz ekonomikas analīzi, kurā ņem vērā esošās privātās un publiskās infrastruktūras un plānotos ieguldījumus,

— ilgtspējīgus ieguldījumu modeļus, kas veicina konkurenci un nodrošina atvērtu, cenas ziņā pieejamu, kvalitatīvu un nākotnē izmantojamu infrastruktūru un pakalpojumus,

— pasākumus privāto ieguldījumu veicināšanai.

Prioritārā joma: 6C

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. un 35. pantu

(1)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti (OV L 153, 18.6.2010., 13. lpp.).

(2)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

(3)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK (OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.).

(4)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.).2.  VISPĀRĒJIE EX ANTE NOSACĪJUMI

Ex ante nosacījums

Izpildes kritēriji

Piemērojamība prioritārajām jomām, pasākumiem

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XI pielikuma II daļā

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XI pielikuma II daļā

1.  Diskriminācijas novēršana

-Ir administratīvā spēja saistībā ar ESI fondiem īstenot un piemērot Savienības tiesību aktus un politiku diskriminācijas novēršanas jomā.

Dalībvalstu iestāžu sistēmai un tiesiskajam regulējumam atbilstoša kārtība to struktūru iesaistei visā programmu sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kuras ir atbildīgas par vienlīdzīgas attieksmes veicināšanu pret visām personām, tostarp konsultāciju sniegšanu par līdztiesības jautājumiem attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar ESI fondiem.

— -Kārtība tā personāla apmācībai, kurš strādā iestādēs, kas iesaistītas ESI fondu pārvaldībā un kontrolē jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesību akti un politika diskriminācijas novēršanas jomā.

Prioritārā joma: 6B

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14., 15. un 35. pantu, LEADER

2.  Dzimumu līdztiesība

Ir administratīvā spēja saistībā ar ESI fondiem īstenot un piemērot Savienības tiesību aktus un politiku dzimumu līdztiesības jomā.

Dalībvalstu iestāžu sistēmai un tiesiskajam regulējumam atbilstoša kārtība to struktūru iesaistei visā programmu sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kuras ir atbildīgas par dzimumu līdztiesību, tostarp konsultāciju sniegšanu par dzimumu līdztiesības jautājumiem attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar ESI fondiem.

— Kārtība tā personāla apmācībai, kurš strādā iestādēs, kas iesaistītas ESI fondu pārvaldībā un kontrolē jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesību akti un politika dzimumu līdztiesības jomā, kā arī integrētā pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai.

Prioritārās jomas: 6A, 6B

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14., 15., 19., 20. un 35. pantu, LEADER

3.  Invaliditāte

Ir administratīvā spēja saistībā ar ESI fondiem īstenot un piemērot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) atbilstoši Padomes Lēmumam 2010/48/EK (1).

Dalībvalstu iestāžu sistēmai un tiesiskajam regulējumam atbilstoša kārtība saziņai ar tām struktūrām un to iesaistei visā programmu sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kuras ir atbildīgas par personu ar invaliditāti tiesību aizsardzību, vai šādu personu pārstāvniecības organizāciju iesaisti vai citu attiecīgu ieinteresēto personu iesaisti.

Kārtība tā personāla apmācībai, kurš strādā iestādēs, kas iesaistītas ESI fondu pārvaldībā un kontrolē jomās, kurās piemērojami Savienības un valstu tiesību akti un politika invaliditātes jomā, tostarp vajadzības gadījumā saistībā ar pieejamības jautājumiem un UNCRPD praktisko piemērošanu, kā tas atspoguļots Savienības un valstu tiesību aktos.

— Kārtība tam, kā visā programmu sagatavošanas un īstenošanas gaitā nodrošināt UNCRPD 9. panta īstenošanas uzraudzību saistībā ar ESI fondiem.

Prioritārās jomas: 6A, 6B

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19., 20. un 35. pantu, LEADER

4.  Publiskais iepirkums

Ir izstrādāta kārtība, kā saistībā ar ESI fondiem nodrošināt Savienības publiskā iepirkuma tiesību aktu faktisku piemērošanu.

Kārtība, kas noteikta, lai ar atbilstīgiem mehānismiem faktiski piemērotu Savienības noteikumus publiskā iepirkuma jomā.

Kārtība, kas nodrošina pārredzamas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras.

Kārtība ESI fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam.

— Kārtība, kas noteikta, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot un piemērot Savienības noteikumus publiskā iepirkuma jomā.

Prioritārās jomas: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14., 15., 17., 19., 20. pantu, 21. panta e) punktu un 35. pantu, LEADER

5.  Valsts atbalsts

Ir izstrādāta kārtība, kā saistībā ar ESI fondiem nodrošināt Savienības valsts atbalsta noteikumu faktisku piemērošanu.

Kārtība, kas noteikta, lai faktiski piemērotu Savienības valsts atbalsta noteikumus.

Kārtība ESI fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam.

— Kārtība, kas noteikta, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot un piemērot Savienības noteikumus valsts atbalsta jomā.

Visas prioritārās jomas un pasākumi, ja to īstenošanas darbības neietilpst Līguma 42. panta darbības jomā

6.  Tiesību akti vides jomā, kas attiecas uz ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) un stratēģisko vides novērtējumu (SVN)

Ir izstrādāta kārtība faktiskai Savienības vides jomas tiesību aktu piemērošanai saistībā ar IVN un SVN.

Kārtība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/92/ES (2) (IVN) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/42/EK (3) (SVN) faktiskai piemērošanai.

Kārtība IVN un SVN direktīvu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam.

— Kārtība pietiekamas administratīvās spējas nodrošināšanai.

Prioritārās jomas: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17., 19., 20., 21. un 28.–35. pantu, LEADER

7.  Statistiskās sistēmas un rezultātu rādītāji

Ir izstrādāta statistiskā bāze, kas vajadzīga, lai novērtētu programmu efektivitāti un ietekmi.

Ir izstrādāta rezultātu rādītāju sistēma, kas vajadzīga, lai izvēlētos darbības, kuras visefektīvāk sekmēs vēlamo iznākumu, lai uzraudzītu progresu rezultātu sasniegšanā un veiktu ietekmes novērtējumu.

Ir ieviesta sistēma savlaicīgai statistikas datu savākšanai un apkopošanai, kurā iekļauti šādi elementi:

avotu un mehānismu, kas nodrošina statistisko validāciju, apzināšana;

kārtība attiecībā uz apkopoto datu publicēšanu un pieejamību sabiedrībai.

Efektīva rezultātu rādītāju sistēma, tostarp:

tiek veikta rezultātu rādītāju atlase katrai programmai, kas sniedz informāciju par programmas finansēto politikas darbību izvēles iemesliem;

ir izvirzīti mērķi šiem rādītājiem;

katrs rādītājs atbilst šādiem priekšnosacījumiem: noturība un statistiskā validācija, normatīvās interpretācijas skaidrība, spēja reaģēt uz politiku, datu savlaicīga savākšana.

— Ir procedūras, lai nodrošinātu, ka visās programmas finansētajās darbībās tiek izmantota efektīva rādītāju sistēma.

Piemērojami, bet jau izpildīti; Kopējā uzraudzības un novērtēšanas sistēma (CMES)

(1)   Padomes 2009. gada 26. novembra Lēmums par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp.).

(2)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.).

(3)   Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.).

5.   DAĻAPasākumu un apakšpasākumu kodi

Pasākums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013 vai Regulu (ES) Nr. 1303/2013

Pasākuma kods saskaņā ar šo regulu

Apakšpasākums (plānošanas vajadzībām)

Apakšpasākuma kods saskaņā ar šo regulu

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14. pants

zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

1

atbalsts profesionālās izglītības un prasmju apguves darbībām

1.1

atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

1.2

atbalsts īstermiņa pieredzes apmaiņai lauku saimniecību un mežu apsaimniekošanas jomā, kā arī saimniecību un mežu apmeklējumiem

1.3

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 15. pants

konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

2

atbalsts, kas paredzēts, lai palīdzētu gūt labumu no konsultāciju pakalpojumu izmantošanas

2.1

atbalsts lauku saimniecību apsaimniekošanas, lauku saimniecību atbalsta un lauku saimniecību konsultāciju pakalpojumu, kā arī mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu izveidošanai

2.2

atbalsts konsultantu apmācībai

2.3

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 16. pants

lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes shēmas

3

atbalsts jaunai dalībai kvalitātes shēmās

3.1

atbalsts informēšanas un veicināšanas pasākumiem, ko iekšējā tirgū īsteno ražotāju grupas

3.2

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. pants

ieguldījumi materiālajos aktīvos

4

atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

4.1

atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē/tirdzniecībā un/vai attīstībā

4.2

atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā saistībā ar lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību, modernizāciju vai pielāgošanu

4.3

atbalsts neienesīgiem ieguldījumiem, kas saistīti ar agrovides un klimata mērķu sasniegšanu

4.4

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 18. pants

dabas katastrofās cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

5

atbalsts ieguldījumiem profilaktiskos pasākumos, kuru mērķis ir mazināt iespējamo dabas katastrofu, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu un katastrofu sekas

5.1

atbalsts ieguldījumiem dabas katastrofās, nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos un katastrofās cietušas lauksaimniecības zemes un ražošanas potenciāla atjaunošanā

5.2

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pants

lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība

6

darījumdarbības sākšanas atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem

6.1

darījumdarbības sākšanas atbalsts nelauksaimnieciskām darbībām lauku apvidos

6.2

darījumdarbības sākšanas atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

6.3

atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību izveidei un attīstībai

6.4

maksājumi lauksaimniekiem, uz kuriem attiecas mazo lauksaimnieku atbalsta shēma un kas galīgi nodod savu saimniecību citam lauksaimniekam

6.5

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. pants

pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

7

atbalsts lauku apvidu pašvaldību un ciematu un to pamatpakalpojumu attīstības plānu un ar Natura 2000 teritorijām un citām augstas dabas vērtības teritorijām saistītu aizsardzības un apsaimniekošanas plānu izstrādei un atjaunināšanai

7.1

atbalsts ieguldījumiem visa veida maza mēroga infrastruktūru ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp investīcijas atjaunojamos energoresursos un energotaupībā

7.2

atbalsts platjoslas infrastruktūrai, tostarp tās ierīkošanai, uzlabošanai un paplašināšanai, pasīvai platjoslas infrastruktūrai un piekļuves nodrošināšanai platjoslas sakariem un valsts e-pārvaldei

7.3

atbalsts ieguldījumiem lauku iedzīvotājiem paredzētu vietējo pamatpakalpojumu, ieskaitot brīvā laika pavadīšanas iespējas un kultūru, un ar tiem saistītās infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā un paplašināšanā

7.4

atbalsts ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai paredzētā atpūtas infrastruktūrā, tūrisma informācijā un maza mēroga tūrisma infrastruktūrā

7.5

atbalsts pētījumiem un ieguldījumiem, kas saistīti ar ciematu, lauku ainavu un augstas dabas vērtības teritoriju kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz sociālekonomiskajiem aspektiem, kā arī darbībām, ar kurām veicina izpratni par vides jautājumiem

7.6

atbalsts ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas atrodas lauku apdzīvotajās vietās vai to tuvumā, pārveidošana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti vai uzlabotu apdzīvotās vietas ekoloģiskos rādītājus

7.7

citi

7.8

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 21. pants

ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

8

atbalsts apmežošanai un meža zemes izveidei

8.1

atbalsts agromežsaimniecības sistēmu izveidei un uzturēšanai

8.2

atbalsts profilaksei pret bojājumiem, ko mežam nodara meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi

8.3

atbalsts atjaunošanai pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi

8.4

atbalsts ieguldījumiem meža ekosistēmu izturētspējas un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

8.5

atbalsts ieguldījumiem mežsaimniecības tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē, mobilizēšanā un tirdzniecībā

8.6

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 27. pants

ražotāju grupu un organizāciju izveide

9

ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs

9

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pants

agrovide un klimats

10

maksājumi agrovides un klimata saistībām

10.1

atbalsts ģenētisko resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai un attīstībai lauksaimniecībā

10.2

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 29. pants

bioloģiskā lauksaimniecība

11

maksājums, kura mērķis ir pāriet uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

11.1

maksājums, kura mērķis ir saglabāt bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

11.2

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 30. pants

Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi

12

kompensācijas maksājums par Natura 2000 lauksaimniecības teritorijām

12.1

kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām

12.2

kompensācijas maksājums par lauksaimniecības teritorijām, kas iekļautas upes baseina apsaimniekošanas plānos

12.3

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 31. pants

maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

13

kompensācijas maksājums kalnu apgabalos

13.1

kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi

13.2

kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi

13.3

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 33. pants

dzīvnieku labturība

14

maksājums par dzīvnieku labturību

14

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 34. pants

meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana

15

maksājums par meža vides un klimata saistībām

15.1

atbalsts par meža ģenētisko resursu saglabāšanu un uzlabošanu

15.2

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pants

sadarbība

16

atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu izveidei un darbībai

16.1

atbalsts pilotprojektiem un atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

16.2

sadarbība starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem kopīgu darba procesu organizēšanā, iekārtu un resursu kopīgā izmantošanā, un tūrisma attīstībai/mārketingam

16.3

atbalsts horizontālai un vertikālai sadarbībai starp piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu un attīstītu īsas piegādes ķēdes un vietējo tirgu, un atbalsts veicināšanas pasākumiem vietējā mērogā, kas saistīti ar īsām piegādes ķēdēm un vietējo tirgu attīstību

16.4

atbalsts kopīgai rīcībai, ko veic, lai mazinātu klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām, un atbalsts kopīgām pieejām vides projektiem un pašreizējai praksei vides jomā

16.5

atbalsts piegādes ķēdes dalībnieku sadarbībai tādas biomasas ilgtspējīgā nodrošināšanā, kas paredzēta izmantošanai pārtikas un enerģijas ražošanas un rūpniecības procesos

16.6

atbalsts stratēģijām, izņemot sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas

16.7

atbalsts meža apsaimniekošanas plānu vai līdzvērtīgu instrumentu sagatavošanai

16.8

atbalsts lauksaimniecības darbību dažādošanai, izveidojot darbības, kas saistītas ar veselības aprūpi, sociālo integrāciju, kopienas atbalstītu lauksaimniecību un izglītību par vidi un pārtiku

16.9

citi

16.10

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36. pants

riska pārvaldība

17

ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana

17.1

kopfondi nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, kaitēkļu invāzijām un vides incidentiem

17.2

ienākumu stabilizācijas instruments

17.3

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 40. pants

Horvātijas valsts papildu tiešo maksājumu finansēšana

18

Horvātijas valsts papildu tiešo maksājumu finansēšana

18

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. pants

atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA)

19

sagatavošanās atbalsts

19.1

atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju

19.2

vietējās rīcības grupas sadarbības pasākumu sagatavošana un īstenošana

19.3

atbalsts par kārtējām izmaksām un darbības aktivizēšanu

19.4

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 51.–54. pants

tehniskā palīdzība

20

atbalsts tehniskajai palīdzībai (izņemot valstu lauku tīklus jeb VLT)

20.1

atbalsts valstu lauku tīklu jeb VLT izveidei un darbībai

20.2

6.   DAĻASavienības lauku attīstības prioritātes un prioritāro jomu kodi

Prioritāte

Regulas (ES) Nr. 1305/2013. pants/prioritārās jomas kods

Prioritārā joma

1. prioritāte. Atbalstīt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos

5. panta 1. punkta a) apakšpunkts = prioritārā joma 1A

Sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes izveidi lauku apvidos

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts = prioritārā joma 1B

Stiprināt saikni starp lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un mežsaimniecību un pētniecību un inovāciju, tostarp lai uzlabotu vides pārvaldību un ekoloģiskos raksturlielumus

5. panta 1. punkta c) apakšpunkts = prioritārā joma 1C

Rosināt mūžizglītību un profesionālo apmācību lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē

2. prioritāte. Uzlabot visu veidu lauksaimniecības uzņēmumu rentabilitāti un konkurētspēju visos reģionos un sekmēt inovatīvas lauksaimniecības tehnoloģijas un meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu

5. panta 2. punkta a) apakšpunkts = prioritārā joma 2A

Uzlabot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicināt lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu, jo īpaši lai pastiprinātu dalību tirgū un virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās darbības dažādošanu

5. panta 2. punkta b) apakšpunkts = prioritārā joma 2B

Atvieglot atbilstīgi kvalificētu lauksaimnieku ienākšanu lauksaimniecības nozarē un jo īpaši paaudžu maiņu

3. prioritāte. Veicināt pārtikas piegādes ķēdes organizāciju, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā

5. panta 3. punkta a) apakšpunkts = prioritārā joma 3A

Uzlabot primāro ražotāju konkurētspēju, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot radot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un organizācijas un starpnozaru organizācijas

5. panta 3. punkta b) apakšpunkts = prioritārā joma 3B

Atbalstīt lauku saimniecību riska novēršanu un pārvaldību

4. prioritāte. Atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību

5. panta 4. punkta a) apakšpunkts = prioritārā joma 4A

Atjaunot, saglabāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību (tostarp Natura 2000 teritorijās un apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi) un augstas dabas vērtības zemes, kā arī Eiropas ainavu stāvokli

5. panta 4. punkta b) apakšpunkts = prioritārā joma 4B

Uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu, tostarp mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu

5. panta 4. punkta c) apakšpunkts = prioritārā joma 4C

Novērst augsnes eroziju un uzlabot augsnes apsaimniekošanu

5. prioritāte. Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē

5. panta 5. punkta a) apakšpunkts = prioritārā joma 5A

Palielināt ūdens izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā

5. panta 5. punkta b) apakšpunkts = prioritārā joma 5B

Palielināt enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē

5. panta 5. punkta c) apakšpunkts = prioritārā joma 5C

Sekmēt atjaunojamo energoresursu, blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu nepārtikas izejvielu piegādi un izmantošanu bioekonomikas vajadzībām

5. panta 5. punkta d) apakšpunkts = prioritārā joma 5D

Samazināt lauksaimniecības radītās siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas

5. panta 5. punkta e) apakšpunkts = prioritārā joma 5E

Veicināt oglekļa uzglabāšanu un piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

6. prioritāte. Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības samazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos

5. panta 6. punkta a) apakšpunkts = prioritārā joma 6A

Veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darbvietu radīšanu

5. panta 6. punkta b) apakšpunkts = prioritārā joma 6B

Sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos

5. panta 6. punkta c) apakšpunkts = prioritārā joma 6C

Uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību, izmantošanu un kvalitāti lauku apvidos

▼M1
II PIELIKUMSKonversijas likmes dzīvnieku skaita konvertēšanai nosacītajās mājlopu vienībās (“LU”), kā minēts 9. panta 1. un 2. punktā

1)  Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par diviem gadiem, un zirgu dzimtas dzīvnieki, kas vecāki par sešiem mēnešiem

1,0 LU

2)  Liellopi vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem

0,6 LU

3)  Liellopi, kas nav vecāki par sešiem mēnešiem

0,4 LU

4)  Aitas un kazas

0,15 LU

5)  Vaislas sivēnmātes > 50 kg

0,5 LU

6)  Citas cūkas

0,3 LU

7)  Dējējvistas

0,014 LU

8)  Citi mājputni

0,03 LU

Attiecībā uz dzīvnieku kategorijām vai apakškategorijām šajā tabulā konversijas likmes var palielināt vai samazināt izņēmuma kārtā, ņemot vērā zinātniskus datus, kuri izskaidrojami un pienācīgi pamatojami lauku attīstības programmās.

Citas dzīvnieku kategorijas var pievienot izņēmuma kārtā. Šādu kategoriju konversijas likmes nosaka, ņemot vērā konkrētos apstākļus un zinātniskus datus, kuri izskaidrojami un pienācīgi pamatojami lauku attīstības programmās.

▼B
III PIELIKUMS

13. pantā minētā informācija un publicitāte

1.   DAĻA

Informācijas un publicitātes pasākumi

1.    Vadošās iestādes pienākumi

1.1.    Informācijas un publicitātes stratēģija

Vadošā iestāde nodrošina, lai informācijas un publicitātes pasākumi tiktu īstenoti saskaņā ar informācijas un publicitātes stratēģiju, kas aptver vismaz šādu informāciju:

a) stratēģijas mērķi un mērķgrupas;

b) informācijas un publicitātes pasākumu satura apraksts;

c) indikatīvais stratēģijas budžets;

d) to administratīvo struktūru, kā arī personāla resursu apraksts, kas atbild par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu;

e) VLT nozīmes apraksts un tas, kā komunikācijas plāns, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. panta 3. punkta vi) apakšpunktā, palīdzēs īstenot stratēģiju;

f) apraksts par to, kādā veidā informācijas un publicitātes pasākumus izvērtēs pēc tā, cik pamanāma un zināma ir politika, programmas un darbības, un kāda ir ELFLA un Savienības loma;

g) gadskārtējs informācijas atjauninājums, kurā izklāstīti nākamā gada informācijas un publicitātes pasākumi.

1.2.    Informācija potenciālajiem atbalsta saņēmējiem

Vadošā iestāde nodrošina, lai potenciālajiem atbalsta saņēmējiem būtu piekļuve attiecīgajai informācijai, tostarp vajadzības gadījumā jaunākajai informācijai, ņemot vērā arī elektronisko un citu komunikācijas pakalpojumu pieejamību, vismaz par šādiem jautājumiem:

a) finansējuma iespējas un pieteikumu iesniegšanas sākums lauku attīstības programmās (LAP);

b) administratīvās procedūras, kas jāievēro, lai varētu saņemt finansējumu no LAP;

c) finansēšanas pieteikumu izskatīšanas procedūras;

d) atbalsttiesīguma nosacījumi un/vai finansējamo projektu atlases un novērtēšanas kritēriji;

e) valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa kontaktpersonas vai kontaktpunkti, kas var izskaidrot to, kā darbojas LAP, un darbību atlases un novērtēšanas kritērijus;

f) atbalsta saņēmēju pienākums informēt sabiedrību par darbības mērķi un ELFLA sniegto atbalstu, kā paredzēts 1. daļas 2. punktā. Vadošā iestāde var prasīt, lai potenciālie atbalsta saņēmēji pieteikumos ierosinātu indikatīvus komunikācijas pasākumus, kas ir samērīgi ar darbības apjomu;

g) procedūras sūdzību izskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punktu.

1.3.    Informācija plašai sabiedrībai

Vadošā iestāde informē sabiedrību par LAP saturu, tās pieņemšanu Komisijā, atjauninājumiem, galvenajiem sasniegumiem programmas izpildē un par tās slēgšanu, kā arī par savu ieguldījumu partnerattiecību nolīgumā izklāstīto Savienības prioritāšu īstenošanā.

Vadošā iestāde nodrošina, ka tiek izveidota vienota tīmekļa vietne vai portāls, kurā apkopota 1.1. un 1.2. punktā un šā punkta pirmajā daļā minētā informācija. Vienotās tīmekļa vietnes izveide nedrīkst traucēt ELFLA īstenošanu un nedrīkst ierobežot piekļuvi potenciālos saņēmējus un iesaistītās personas interesējošai informācijai. Sabiedrības informēšanas darbības ietver 2. daļas 1. punktā norādītos elementus.

1.4.    Starpniecības struktūru iesaistīšana

Vadošā iestāde, tostarp ar VLT palīdzību, nodrošina, ka informācijas darbībās, kas adresētas potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, tiek iesaistītas arī struktūras, kas var darboties kā starpnieki informācijas sniegšanā, un jo īpaši:

a) partneri, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5. pantā;

b) Eiropas informācijas centri, kā arī Komisijas pārstāvniecības un Eiropas Parlamenta Informācijas biroji dalībvalstīs;

c) izglītības un pētniecības institūti.

1.5.    Atbalsta piešķiršanas paziņojums

Vadošā iestāde nodrošina, ka paziņojumā par atbalsta piešķiršanu saņēmējus informē par to, ka darbību finansē no programmas, kuru līdzfinansē ELFLA, un par attiecīgo LAP pasākumu un prioritāti.

2.    Atbalsta saņēmēju pienākumi

2.1.

Visās informācijas un komunikācijas darbībās, ko īsteno atbalsta saņēmējs, tiek atzīts darbības veikšanai saņemtais ELFLA atbalsts un tiek norādīta:

a) Savienības emblēma;

b) atsauce uz atbalstu no ELFLA.

Ja informācijas vai publicitātes darbība attiecas uz vienu vai vairākām darbībām, ko līdzfinansē vairāk nekā viens fonds, b) punktā minēto atsauci var aizvietot ar atsauci uz ESI fondiem.

2.2.

Darbības īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs informē sabiedrību par ELFLA atbalstu:

a) atbalsta saņēmēja profesionālajā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, publicējot īsu un ar atbalsta apjomu samērīgu darbības aprakstu (ja pastāv saikne starp tīmekļa vietnes mērķi un minētajai darbībai piešķirto atbalstu), norādot darbības mērķus un rezultātus un atzīmējot Savienības atbalsta saņemšanas faktu;

▼M1

b) ja uz darbību neattiecas c) punkts un ja publiskā atbalsta kopsumma pārsniedz EUR 50 000 , sabiedrībai labi redzamā vietā izvietojot vismaz plakātu (minimālais izmērs A3) vai plāksni ar informāciju par darbību, kurā izcelts Savienības finanšu atbalsta saņemšanas fakts. Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka šī prasība nav jāpiemēro vai ka robežvērtību palielina par darbībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 21. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu (attiecībā uz neiegūtajiem ienākumiem un uzturēšanas izmaksām) un 28.–31. pantu, 33., 34. un 40. pantu. Dalībvalstis var arī pieņemt lēmumu, ka šī prasība nav jāpiemēro vai ka robežvērtību palielina citām darbībām, kuru rezultāts nav ieguldījums, ja finansētās darbības rakstura dēļ nav iespējams atrast plakātam vai plāksnei piemērotu vietu. LEADER finansēto vietējo rīcības grupu telpās uzstāda paskaidrojošu plāksni;

▼B

c) ja darbība paredz infrastruktūras vai būvdarbu finansēšanu un ja piešķirtā publiskā atbalsta kopsumma pārsniedz EUR 500 000 , sabiedrībai labi redzamā vietā izvietojot ievērojama izmēra pagaidu stendu ar informāciju par katru attiecīgo darbību.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc darbības pabeigšanas atbalsta saņēmējs sabiedrībai labi redzamā vietā izvieto pastāvīgu ievērojama izmēra plāksni vai informācijas stendu par katru darbību, kas atbilst šādiem kritērijiem:

i) darbībai piešķirtā publiskā atbalsta kopsumma pārsniedz EUR 500 000 ;

ii) darbība paredz fiziska objekta iepirkumu vai infrastruktūras vai būvdarbu finansēšanu.

Uz šā informācijas stenda norāda darbības nosaukumu un galveno mērķi un atzīmē Savienības atbalsta saņemšanas faktu.

Uz informācijas stendiem, plakātiem, plāksnēm un tīmekļa vietnēs norāda projekta/darbības aprakstu un iekļauj 2. daļas 1. punktā minētos elementus. Šai informācijai jāaizņem vismaz 25 % no informācijas stenda, plāksnes vai tīmekļa vietnes.

2.   DAĻA

Informācijas un publicitātes darbību tehniskais raksturojums

1.    Logotips un devīze

Katra informācijas un publicitātes darbība ietver šādus elementus:

a) Savienības simbolika saskaņā ar grafiskā attēlojuma standartiem (sk. http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm) un šāds Savienības līdzdalību paskaidrojošs teksts:

“Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – Eiropa investē lauku apvidos”;

▼M2

b) ja darbību vai pasākumu finansē LEADER, iekļauj LEADER logotipu:

image

▼B

2.    Informācijas un komunikācijas materiāli

Publikāciju (piemēram, bukletu, brošūru un informatīvu biļetenu) titullapā un uz plakātiem par pasākumiem un darbībām, ko līdzfinansē ELFLA, skaidri norāda Savienības līdzdalību un – ja tiek lietota valsts vai reģiona simbolika – iekļauj Savienības simboliku. Publikācijās ietver atsauci uz struktūru, kas atbild par informācijas saturu, un uz vadošo iestādi, kas izraudzīta konkrētās ELFLA un/vai valsts palīdzības īstenošanai.

Iepriekš minētos nosacījumus pēc analoģijas piemēro arī tad, ja informāciju dara pieejamu ar elektronisko līdzekļu palīdzību (tīmekļa vietnēs, potenciālajiem atbalsta saņēmējiem paredzētās datubāzēs) vai kā audiovizuālu materiālu.

Tīmekļa vietnēs attiecībā uz ELFLA:

a) ELFLA ieguldījumu piemin vismaz mājas lapā;

b) iekļauj saiti uz Komisijas tīmekļa vietni par ELFLA.
IV PIELIKUMS

Kopējie konteksta, rezultātu un iznākuma rādītāji, kas minēti 14. panta 2. punktā

1.    Konteksta rādītāji

C1.

Iedzīvotāju skaits

C2.

Vecuma struktūra

C3.

Teritorija

C4.

Iedzīvotāju blīvums

C5.

Nodarbinātības līmenis ( *1 )

C6.

Pašnodarbinātības līmenis

C7.

Bezdarba līmenis

C8.

IKP uz vienu iedzīvotāju (*1) 

C9.

Nabadzības līmenis (*1) 

C10.

Ekonomikas struktūra

C11.

Nodarbinātības struktūra

C12.

Darba ražīgums pa ekonomikas jomām

C13.

Nodarbinātība pa ekonomikas jomām

C14.

Darba ražīgums lauksaimniecībā

C15.

Darba ražīgums mežsaimniecībā

C16.

Darba ražīgums pārtikas rūpniecībā

C17.

Lauksaimniecības uzņēmumi (lauku saimniecības)

C18.

Lauksaimniecības zemes platība

C19.

Lauksaimniecības zemes platība, kas atvēlēta bioloģiskajai lauksaimniecībai

C20.

Apūdeņotā zeme

C21.

Nosacītās mājlopu vienības

C22.

Lauku saimniecības darbaspēks

C23.

Lauku saimniecību vadītāju vecuma struktūra

C24.

Lauku saimniecību vadītāju lauksaimnieciskā izglītība

C25.

Lauksaimnieciskā faktora ienākumi (*1) 

C26.

Lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības ienākumi (*1) 

C27.

Kopējais faktoru ražīgums lauksaimniecībā (*1) 

C28.

Bruto pamatkapitāla veidošana lauksaimniecībā

C29.

Mežs un citas kokaugiem klātas zemes (FOWL)

C30.

Tūrisma infrastruktūra

C31.

Zemes pārklājums

▼M2

C32.

Apgabali, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

▼B

C33.

Lauksaimnieciskās darbības intensitāte

C34.

Natura 2000 teritorijas

C35.

Lauku un pļavu putnu indekss (FBI(*1) 

C36.

Aizsardzības statuss lauksaimnieciskām dzīvotnēm (pļavām)

C37.

Augstas dabas vērtības (HNV) zemes (*1) 

C38.

Aizsargājamais mežs

C39.

Ūdens ieguve lauksaimniecībā (*1) 

C40.

Ūdens kvalitāte (*1) 

C41.

Augsnes organiskā viela aramzemē (*1) 

C42.

Ūdens izraisīta augsnes erozija (*1) 

C43.

Atjaunojamās enerģijas ražošana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

C44.

Enerģijas izmantošana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikas rūpniecībā

C45.

Lauksaimniecības radītās emisijas (*1) 

2.    Rezultātu rādītāji

R1

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību ar LAP atbalstītiem ieguldījumiem pārstrukturēšanā vai modernizācijā (prioritārā joma 2A)

R2

:

Lauksaimniecības produkcijas izmaiņas atbalstītajās saimniecībās/GDV (gada darba vienība) (prioritārā joma 2A) ( *2 )

R3

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību ar LAP atbalstītu darījumdarbības attīstības plānu/ieguldījumiem gados jaunajiem lauksaimniekiem (prioritārā joma 2B)

R4

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību, ko atbalsta saistībā ar dalību kvalitātes shēmās, vietējos tirgos un īsās piegādes ķēdēs, un ražotāju grupās/organizācijās (prioritārā joma 3A)

R5

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību, kas piedalās riska pārvaldības shēmās (prioritārā joma 3B)

R6

:

Procentuālais daudzums meža vai citas kokaugiem klātās platības, kurā piemēro bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4A)

R7

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro bioloģiskajai daudzveidībai un/vai ainavām labvēlīgus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4A)

R8

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro uz ūdenssaimniecības uzlabošanu orientētus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4B)

R9

:

Procentuālais daudzums meža zemes, kurā piemēro uz ūdenssaimniecības uzlabošanu orientētus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4B)

R10

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro uz augsnes apsaimniekošanas uzlabošanu un/vai augsnes erozijas novēršanu orientētus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4C)

R11

:

Procentuālais daudzums mežsaimniecības zemes, kurā piemēro uz augsnes apsaimniekošanas uzlabošanu un/vai augsnes erozijas novēršanu orientētus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4C)

R12

:

Procentuālais daudzums apūdeņotas zemes, kurā notiek pāreja uz efektīvākām apūdeņošanas sistēmām (prioritārā joma 5A)

R13

:

Ūdens izmantošanas efektivitātes palielināšana lauksaimniecībā LAP atbalstītos projektos (prioritārā joma 5A) (*2) 

R14

:

Energoefektivitātes palielināšana lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādes jomā LAP atbalstītos projektos (prioritārā joma 5B) (*2) 

R15

:

Atbalstītajos projektos saražotie atjaunojamie energoresursi (prioritārā joma 5C) (*2) 

R16

:

Procentuālais daudzums LU (nosacītās mājlopu vienības), uz kurām attiecas ieguldījumi mājlopu turēšanā (audzēšanā), lai mazinātu SEG (siltumnīcefekta gāzes) un/vai amonjaka emisijas (prioritārā joma 5D)

R17

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro uz SEG un/vai amonjaka emisiju samazināšanu orientētus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 5D)

R18

:

Samazinātas metāna un slāpekļa oksīda emisijas (prioritārā joma 5D) (*2) 

R19

:

Samazinātas amonjaka emisijas (prioritārā joma 5D) (*2) 

R20

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības un meža zemes, kurā piemēro apsaimniekošanas līgumus, kas sekmē oglekļa piesaisti vai uzglabāšanu (prioritārā joma 5E)

R21

:

Atbalstīto projektu radītās darbvietas (prioritārā joma 6A)

R22

:

Procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, uz kuriem attiecas vietējās attīstības stratēģijas (prioritārā joma 6B)

R23

:

Procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, kuri gūst labumu no uzlabotiem pakalpojumiem/infrastruktūras (prioritārā joma 6B)

R24

:

Atbalstīto projektu radītās darbvietas (LEADER) (prioritārā joma 6B)

R25

:

Procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, kuri gūst labumu no jauniem vai uzlabotiem pakalpojumiem/infrastruktūras (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, IKT) (prioritārā joma 6C)

Slīprakstā minētie rādītāji ir arī mērķa rādītāji (uzskaitīti 4. punktā).

3.    Reģionālās attīstības iznākuma rādītājiNr.

Iznākuma rādītājs

Pasākuma kods (un pants Regulā (ES) Nr. 1305/2013 vai Regulā (ES) Nr. 1303/2013)

O.1

Kopējie publiskā sektora izdevumi (1)

Visi pasākumi

O.2

Kopējie ieguldījumi

4 (17. pants), 5 (18. pants), 6.4 (19. pants), 7.2–7.8 (20. pants), 8.5 un 8.6 (21. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.3

Atbalstīto darbību skaits

1 (14. pants), 2 (15. pants), 4 (17. pants), 7 (20. pants), 8.5 un 8.6 (21. pants), 9 (27. pants), 17.2 un 17.3 (36. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.4

Atbalstīto saimniecību/saņēmēju skaits

3 (16. pants), 4.1 (17. pants), 5 (18. pants), 6 (19. pants), 8.1–8.4 (21. pants), 11 (29. pants), 12 (30. pants), 13 (31. pants), 14 (33. pants), 17.1 (36. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.5

Kopējā platība (ha)

4 (17. pants), 8.1–8.5 (21. pants), 10 (28. pants), 11 (29. pants), 12 (30. pants), 13 (31. pants), 15 (34. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.6

Atbalstītā faktiskā platība (ha)

10 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pants)

O.7

Atbalstīto līgumu skaits

10 (28. pants), 15 (34. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.8

Atbalstīto nosacīto mājlopu vienību (LU) skaits

14 (33. pants), 4 (17. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.9

Saimniecību skaits, kuras piedalās atbalstītajās shēmās

9 (27. pants), 16.4 (35. pants), 17.2 un 17.3 (36. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.10

Lauksaimnieku skaits, kuri gūst labumu no izmaksājumiem

17.2 un 17.3 (36. pants) (Regula (ES) Nr. 1305/2013)

O.11

Mācību dienu skaits

1 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14. pants)

O.12

Mācību dalībnieku skaits

1 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14. pants)

O.13

Konsultēto atbalsta saņēmēju skaits

2 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 15. pants)

O.14

Apmācīto konsultantu skaits

2 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 15. pants)

O.15

Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no uzlabotiem (IT vai citiem) pakalpojumiem/infrastruktūras

7 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 20. pants)

O.16

Atbalstīto EIP grupu skaits, atbalstīto EIP darbību skaits un partneru skaits un veids EIP grupās

16 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pants)

O.17

Atbalstīto sadarbības darbību skaits (izņemot EIP)

16 (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pants)

O.18

VRG aptvertie iedzīvotāji

19 (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 32. pants)

O.19

Atlasīto VRG skaits

19 (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 32. pants)

O.20

Atbalstīto LEADER projektu skaits

19 (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

O.21

Atbalstīto sadarbības projektu skaits

19 (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

O.22

Projektu virzītāju skaits un veids

19 (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

O.23

Sadarbības projektā iesaistītās VRG unikālais identifikācijas numurs

19 (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 35. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

O.24

Ar VLT atbalstu izveidoto tematisko un analītisko apmaiņu skaits

Tīklošana (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. pants)

O.25

VLT komunikācijas instrumentu skaits

Tīklošana (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. pants)

O.26

ELAT darbību skaits, kurās piedalījies VLT

Tīklošana (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. pants)

(*1)   Šis rādītājs atbilst darbības rezultātu satvara rādītājam, kas noteikts 5. panta 2. punktā Komisijas 2014. gada 7. marta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 215/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (OV L 69, 8.3.2014., 65. lpp.).

4.    Mērķa rādītāji

T1

:

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14., 15. un 35. panta pasākumu ietvaros veikto izdevumu procentuālā daļa no LAP kopējiem izdevumiem (prioritārā joma 1A)

T2

:

Sadarbības pasākumā atbalstīto sadarbības darbību kopskaits (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 35. pants) (grupas, tīkli/klasteri, pilotprojekti u. c.) (prioritārā joma 1B)

T3

:

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14. panta pasākuma ietvaros apmācīto dalībnieku kopskaits (prioritārā joma 1C)

T4

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību ar LAP atbalstītiem ieguldījumiem pārstrukturēšanā vai modernizācijā (prioritārā joma 2A)

T5

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību ar LAP atbalstītu darījumdarbības attīstības plānu/ieguldījumiem gados jaunajiem lauksaimniekiem (prioritārā joma 2B)

T6

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību, ko atbalsta saistībā ar dalību kvalitātes shēmās, vietējos tirgos un īsās piegādes ķēdēs, un ražotāju grupās/organizācijās (prioritārā joma 3A)

T7

:

Procentuālais daudzums lauku saimniecību, kas piedalās riska pārvaldības shēmās (prioritārā joma 3B)

T8

:

Procentuālais daudzums meža vai citas kokaugiem klātās platības, kurā piemēro bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 4A)

T9

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro bioloģiskajai daudzveidībai un/vai ainavām labvēlīgus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 4A)

T10

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro uz ūdenssaimniecības uzlabošanu orientētus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 4B)

T11

:

Procentuālais daudzums mežsaimniecības zemes, kurā piemēro uz ūdenssaimniecības uzlabošanu orientētus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 4B)

T12

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro uz augsnes pārvaldības uzlabošanu un/vai augsnes erozijas novēršanu orientētus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 4C)

T13

:

Procentuālais daudzums mežsaimniecības zemes, kurā piemēro uz augsnes apsaimniekošanas uzlabošanu un/vai augsnes erozijas novēršanu orientētus pārvaldības līgumus (prioritārā joma 4C)

T14

:

Procentuālais daudzums apūdeņotas zemes, kurā notiek pāreja uz efektīvākām apūdeņošanas sistēmām (prioritārā joma 5A)

T15

:

Ieguldījumu kopsumma energoefektivitātes jomā (prioritārā joma 5B)

T16

:

Ieguldījumu kopsumma atjaunojamās enerģijas ražošanā (prioritārā joma 5C)

T17

:

Procentuālais daudzums LU, uz kurām attiecas ieguldījumi mājlopu turēšanā (audzēšanā), lai mazinātu SEG un/vai amonjaka emisijas (prioritārā joma 5D)

T18

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības zemes, kurā piemēro uz SEG un/vai amonjaka emisiju samazināšanu orientētus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 5D)

T19

:

Procentuālais daudzums lauksaimniecības un meža zemes, kurā piemēro apsaimniekošanas līgumus, kas sekmē oglekļa piesaisti un uzglabāšanu (prioritārā joma 5E)

T20

:

Atbalstīto projektu radītās darbvietas (prioritārā joma 6A)

T21

:

Procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, uz kuriem attiecas vietējās attīstības stratēģijas (prioritārā joma 6B)

T22

:

Procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, kuri gūst labumu no uzlabotiem pakalpojumiem/infrastruktūras (prioritārā joma 6B)

T23

:

Atbalstīto projektu radītās darbvietas (LEADER) (prioritārā joma 6B)

T24

:

Procentuālais daudzums lauku iedzīvotāju, kuri gūst labumu no jauniem vai uzlabotiem pakalpojumiem/infrastruktūras (IKT) (prioritārā joma 6C)

5.    Ierosinātie darbības rezultātu satvara rādītāji 

Rādītāji

Attiecīgais iznākuma rādītājs

2. prioritāte (P2)

Publiskā sektora izdevumi kopā, P2 (EUR)

O.1

Lauku saimniecību skaits, kurās LAP atbalsta ieguldījumus pārstrukturēšanā vai modernizācijā (prioritārā joma 2A) + saimniecības, kurās LAP atbalsta darījumdarbības attīstības plānu vai ieguldījumus gados jaunajiem lauksaimniekiem (prioritārā joma 2B)

O.4

3. prioritāte

(P3)

Publiskā sektora izdevumi kopā, P3 (EUR)

O.1

Lauku saimniecību skaits, kuras tiek atbalstītas saistībā ar dalību kvalitātes shēmās, vietējos tirgos un īsās piegādes ķēdēs, un ražotāju grupās (prioritārā joma 3A)

O.4, O.9

Lauku saimniecību skaits, kuras piedalās riska pārvaldības shēmās (prioritārā joma 3B)

O.4, O.9

4. prioritāte

(P4)

Publiskā sektora izdevumi kopā, P4 (EUR)

O.1

Lauksaimniecības zeme, kurā īsteno apsaimniekošanas līgumus, kas veicina bioloģisko daudzveidību (prioritārā joma 4A) + uzlabo ūdens apsaimniekošanu (prioritārā joma 4B) + uzlabo augsnes apsaimniekošanu un novērš augsnes eroziju (prioritārā joma 4C)

O.5

5. prioritāte

(P5)

Publiskā sektora izdevumi kopā, P5 (EUR)

O.1

Ieguldījumu darbību skaits energotaupības un energoefektivitātes jomā (prioritārā joma 5B) + atjaunojamās enerģijas ražošanā (prioritārā joma 5C)

O.3

Lauksaimniecības un meža zeme, kurā piemēro apsaimniekošanas līgumus, kas sekmē oglekļa piesaisti/uzglabāšanu (prioritārā joma 5E) + lauksaimniecības zeme, kurā piemēro uz SEG un/vai amonjaka emisiju samazināšanu orientētus apsaimniekošanas līgumus (prioritārā joma 5D) + apūdeņota zeme, kurā notiek pāreja uz efektīvākām apūdeņošanas sistēmām (prioritārā joma 5A)

O.5

6. prioritāte

(P6)

Publiskā sektora izdevumi kopā, P6 (EUR)

O.1

Atbalstīto darbību skaits, kuras uzlabo pamatpakalpojumus un infrastruktūru lauku apvidos (prioritārās jomas 6B un 6C)

O.3

VRG darbības aptverto iedzīvotāju skaits (prioritārā joma 6B)

O.18
V PIELIKUMS

Vispārīgi lauku attīstības novērtēšanas jautājumi

Ar prioritāro jomu saistīti novērtēšanas jautājumi

Par ikvienu prioritāro jomu, kas ietverta LAP, atbilde jādod izvērstajos gada īstenošanas ziņojumos, kuri jāiesniedz 2017. un 2019. gadā, kā arī ex post novērtējuma ziņojumā.

1. Prioritārā joma 1A. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir sekmējuši inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos?

2. Prioritārā joma 1B. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir stiprinājuši saikni starp lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un mežsaimniecību un pētniecību un inovāciju, tostarp lai uzlabotu vides pārvaldību un ekoloģiskos raksturlielumus?

3. Prioritārā joma 1C. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir atbalstījuši mūžizglītību un profesionālo apmācību lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē?

4. Prioritārā joma 2A. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir uzlabojuši ekonomiskās darbības rādītājus, pārstrukturēšanu un modernizāciju atbalstītajās saimniecībās, jo īpaši palielinot šo saimniecību līdzdalību tirgū un lauksaimniecības dažādošanu?

5. Prioritārā joma 2B. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir atvieglojuši atbilstīgi kvalificētu lauksaimnieku ienākšanu lauksaimniecības nozarē un jo īpaši paaudžu maiņu?

6. Prioritārā joma 3A. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir uzlabojuši atbalstīto primāro ražotāju konkurētspēju, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un starpnozaru organizācijas?

7. Prioritārā joma 3B. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palīdzējuši lauku saimniecību riska novēršanā un pārvaldībā?

8. Prioritārā joma 4A. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palīdzējuši atjaunot, saglabāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību (tostarp Natura 2000 teritorijās un apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi) un augstas dabas vērtības zemes un Eiropas ainavu stāvokli?

9. Prioritārā joma 4B. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir uzlabojuši ūdens apsaimniekošanu, tostarp mēslojuma un pesticīdu pielietošanu?

10. Prioritārā joma 4C. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palīdzējuši novērst augsnes eroziju un uzlabot augsnes apsaimniekošanu?

11. Prioritārā joma 5A. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palielinājuši ūdens izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā?

12. Prioritārā joma 5B. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palielinājuši energoefektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē?

13. Prioritārā joma 5C. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir sekmējuši atjaunojamo energoresursu, blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu nepārtikas izejvielu piegādi un izmantošanu bioekonomikā?

14. Prioritārā joma 5D. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir samazinājuši siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas lauksaimniecībā?

15. Prioritārā joma 5E. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palīdzējuši oglekļa uzglabāšanā un piesaistē lauksaimniecībā un mežsaimniecībā?

16. Prioritārā joma 6A. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir palīdzējuši mazo uzņēmumu dažādošanā, izveidē un attīstībā un darbvietu radīšanā?

17. Prioritārā joma 6B. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir atbalstījuši vietējo attīstību lauku apvidos?

18. Prioritārā joma 6C. Cik lielā mērā LAP pasākumi ir uzlabojuši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību, izmantošanu un kvalitāti lauku apvidos?

Ar citiem LAP aspektiem saistīti novērtēšanas jautājumi

Uz šiem jautājumiem jāatbild izvērstajos gada īstenošanas ziņojumos, kuri jāiesniedz 2017. un 2019. gadā, kā arī ex post novērtējuma ziņojumā.

19. Cik lielā mērā LAP iedarbīgumu ir palielinājusi sinerģija starp prioritātēm un prioritārajām jomām?

20. Cik lielā mērā tehniskā palīdzība ir līdzējusi sasniegt Regulas (ES) Nr. 1303/2013 59. panta un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 51. panta 2. punkta mērķus?

21. Cik lielā mērā VLT ir palīdzējis sasniegt Regulas (ES) Nr. 1305/2013 54. panta 2. punkta mērķus?

Ar Savienības līmeņa mērķiem saistīti novērtēšanas jautājumi

Uz šiem jautājumiem jāatbild izvērstajā gada īstenošanas ziņojumā, kurš jāiesniedz 2019. gadā, kā arī ex post novērtējuma ziņojumā.

22. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi: paaugstināt iedzīvotāju nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, lai tas sasniegtu vismaz 75 %?

23. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi: 3 % no ES IKP investēt pētniecībā un izstrādē un inovāciju jomā?

24. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi: samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni vai par 30 %, ja tam ir atbilstoši nosacījumi, un palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas galapatēriņā līdz 20 %, un par 20 % palielināt energoefektivitāti?

25. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi: samazināt to eiropiešu skaitu, kuru dzīves līmenis ir zemāks par valsts noteikto nabadzības slieksni?

26. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi uzlabot vidi un sasniegt ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķi: apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradēšanos un tos atjaunot?

27. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi tuvināt KLP mērķi: veicināt lauksaimniecības konkurētspēju?

28. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi tuvināt KLP mērķi: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un īstenot klimata politiku?

29. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi tuvināt KLP mērķi: panākt līdzsvarotu teritoriālo attīstību lauku ekonomikā un lauku kopienās, tostarp darbavietu radīšanu un saglabāšanu?

30. Cik lielā mērā LAP ir palīdzējusi veicināt inovāciju?
VI PIELIKUMS

Galvenie tehniskā atbalsta dokumentu elementi uzraudzības un novērtēšanas sistēmā

Viens no galvenajiem elementiem uzraudzības un vērtēšanas sistēmā, ko piemēro lauku attīstības jomā, ir tehniskais atbalsts, kuru dalībvalstīm, vērtētājiem un citām vērtēšanā ieinteresētajām personām sniedz, lai veidotu novērtēšanas spējas un palielinātu novērtēšanas darbību kvalitāti un konsekvenci. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavos tehniskā atbalsta dokumentus par turpmāk norādītajiem tematiem.

1) Dokumenti attiecībā uz katru vispārīgo rādītāju: tie ietver šā rādītāja definīciju, saikni ar intervences loģiku, mērvienību, vērtību ieguves metodiku, vajadzīgos datus un to avotus, datu vākšanas informāciju, tostarp par atbildīgo struktūru un par datu vākšanas regularitāti, un prasības attiecībā uz ziņošanu.

2) Metodoloģiski norādījumi, kas izveidoti, lai palīdzētu dalībvalstīm un vērtētājiem pildīt uzraudzības un novērtēšanas sistēmas prasības (tie aptver dažādos sistēmas komponentus, tostarp novērtēšanas metodiku un pieejas), un atbalsta sniegšana konkrētos jautājumos, piemēram, par SVVA novērtēšanu.

3) Norādījumi par lauku attīstības programmu ex ante novērtēšanu (tie aptver ex ante novērtējuma mērķi, procesu un dalībnieku funkcijas, un darbības jomu) un metodoloģisks atbalsts attiecībā uz piemērotāko pieeju un metodēm, un indikatīvu paraugu komplekts.

4) Norādījumi par novērtēšanas plānu sagatavošanu (tie aptver novērtēšanas plāna mērķi un vajadzīgumu, plānā iekļaujamos elementus un ieteikumus par plāna izstrādes procesiem). Apsvērumi saistībā ar pārvaldību un īstenošanu un indikatīvi veidlapu paraugi par dažādiem plāna aspektiem.

5) Norādījumi par tuvinātu rādītāju izmantošanu un noteikšanu, orientējoties galvenokārt uz reģionālajām LAP (tajos apraksta tuvinātu rādītāju izmantošanas mērķi un šo rādītāju iezīmes un norāda, kādus datus un metodes varētu izmantot tuvināto rādītāju gadījumā).

6) Norādījumi par rādītāju plānu (tajos aptver iekļaujamos elementus, piemērojamos noteikumus un tabulu paraugus).

7) Norādījumi par uzraudzību (tajos aptver gada īstenošanas ziņojumos iekļaujamos elementus, piemērojamos noteikumus un tabulu paraugus).

8) Norādījumi par papildu rezultātu rādītāju vērtības noteikšanu (tajos aptver attiecīgās projektu populācijas identificēšanu, paraugu ņemšanas stratēģijas, atbilstošo metodiku, datu avotus un novērtēšanas paņēmienus).

9) Norādījumi par LAP ietekmes novērtēšanu (tajos aptver ietekmes rādītāju mērķi un izmantošanu, saiknes starp lauku attīstības politiku un citām rīcībpolitikām un faktorus, kas iespaido ietekmes rādītāja vērtības) un piedāvātā metodika, pēc kuras novērtēt lauku attīstības pasākumu neto ietekmi.

10) Norādījumi par atbildēšanu uz vispārīgā lauku attīstības novērtējuma jautājumiem (tajos norāda saikni ar intervences loģiku un vispārējos rādītājus un ierosina papildu datus, piedāvā lemšanas kritērijus un dažādas iespējamās pieejas, kuras var tikt izmantotas, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem).

11) Norādījumi par 2014.–2020. gada LAP ex post novērtējumu (tajos aptver pasākuma mērķi, procesu un darbības jomu, nodrošina metodoloģisku atbalstu un norāda paraugprakses, un piedāvā indikatīvus veidlapu paraugus par dažādiem novērtējuma aspektiem).
VII PIELIKUMS

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. pantā un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 75. pantā minēto) gada īstenošanas ziņojumu struktūra un saturs

1.    Galvenā informācija par programmas un tās prioritāšu īstenošanu

a)    Finanšu dati

Finansiālās īstenošanas dati, par katru pasākumu un prioritāro jomu norādot radušos izdevumus un izdevumu deklarācijā iekļautos izdevumus. Šī informācija attiecas uz kopējiem publiskajiem izdevumiem, kā arī uz finanšu līdzekļu atgūšanu un korekcijām, ko dalībvalstis izdarījušas iepriekšējā kalendāra gadā.

b)    Vispārējie un specifiskie programmas rādītāji un skaitliski izteiktas mērķa vērtības

Informācija par LAP īstenošanu, ko mēra ar vispārējiem un specifiskiem rādītājiem; norāda, kādi ir panākumi attiecībā uz mērķiem, kuri noteikti katrai prioritārajai jomai, un kāds ir reālais iznākums salīdzinājumā ar plānoto iznākumu, kas izklāstīts rādītāju plānā. Sākot no gada īstenošanas ziņojuma, kas iesniedzams 2017. gadā, norāda sasniegumus ceļā uz darbības rezultātu satvarā noteiktajiem atskaites punktiem (F tabula). Papildu informāciju par LAP īstenošanas posmu sniedz ar datiem par finanšu saistībām katrā pasākumā un prioritārajā jomā, un ar to saistīto pietuvināšanos izvirzītajiem mērķiem.

Tabulas:

 A tabula. Saistībizdevumi katrā pasākumā un prioritārajā jomā

 B tabula. Sasniegtie iznākuma rādītāji katrā pasākumā un prioritārajā jomā

▼M2

 C tabula. Attiecīgo rezultātu un pasākumu sadalījums pēc jomas, dzimuma un/vai vecuma, un darbībām, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju

▼B

 D tabula. Mērķu sasniegšanas progress

 E tabula. Pārejas pasākumu uzraudzība

 F tabula. Darbības rezultātu satvara rādītāju izpilde

2.    Novērtēšanas plāna īstenošanas gaitu atspoguļo šādā veidā:

a) Apraksts par visām izmaiņām, kas attiecīgajā gadā izdarītas LAP novērtēšanas plānā, un šo izmaiņu pamatojums.

b) Gada gaitā veikto novērtēšanas darbību apraksts (saistībā ar novērtēšanas plāna 3. punktu)*.

c) Apraksts par darbībām, kas veiktas attiecībā uz datu nodrošināšanu un pārvaldību (saistībā ar novērtēšanas plāna 4. punktu)*.

d) Pabeigto novērtējumu saraksts un atsauces uz šo novērtējumu publicēšanas vietu tiešsaistē.

e) Pabeigto novērtējumu kopsavilkums, galveno uzmanību pievēršot novērtējuma konstatējumiem.

f) Apraksts par komunikācijas darbībām, kas veiktas attiecībā uz novērtējuma konstatējumu publiskošanu (saistībā ar novērtēšanas plāna 6. punktu)*.

g) Novērtēšanas rezultātu sakarībā veikto turpmāko pasākumu apraksts (saistībā ar novērtēšanas plāna 6. punktu)*.

* Atsaucas uz novērtēšanas plānu, apraksta visas tā īstenošanas grūtības un norāda pieņemtos vai ierosinātos risinājumus.

3.    Programmas izpildi un veiktos pasākumus ietekmējošas problēmas

Apraksts par pasākumiem, kurus vadošā iestāde un uzraudzības komiteja veikusi, lai nodrošinātu programmas īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz problēmām, kas konstatētas programmas pārvaldībā, un korektīvajiem pasākumiem, kas veikti, atbildot uz Komisijas izteiktajām piezīmēm.

4.    Pasākumi, kas veikti, lai īstenotu tehniskās palīdzības un programmas publicitātes prasības

a) Ja tehniskajā palīdzībā ietilpst VLT izveide un darbība, ziņojumā apraksta, kādi pasākumi ir veikti un kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz VLT izveidi un tā rīcības plāna īstenošanu.

b) Pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu programmas publicitāti (šīs regulas 13. pants).

5.    Darbības, kas veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus (2017. un, attiecīgā gadījumā, 2016. gadā)

Apraksts par darbībām (grupējot tās pa prioritātēm/prioritārajām jomām/pasākumiem), kas veiktas, lai izpildītu piemērojamos ar prioritātēm saistītos un vispārējos ex ante nosacījumus, kuri nebija izpildīti vai bija daļēji izpildīti LAP pieņemšanas dienā. Iekļauj atsauci uz kritērijiem, kas nebija izpildīti vai bija tikai daļēji izpildīti, uz stratēģijām, tiesību aktiem vai citiem attiecīgiem dokumentiem, precizējot attiecīgās nodaļas un pantus, un uz struktūrām, kas ir atbildīgas par minēto darbību izpildi. Vajadzības gadījumā dalībvalstis var sniegt paskaidrojumus vai papildu informāciju, lai papildinātu minēto aprakstu.

6.    Apakšprogrammu īstenošanas apraksts

Gada īstenošanas ziņojumos, kurus iesniedz 2017. un 2019. gadā, ietver arī informāciju par īstenošanas gaitu, kas mērīta ar vispārējiem un specifiskiem rādītājiem, tostarp informāciju par mērķu sasniegšanu, kuri noteikti konkrētās apakšprogrammas rādītāju plānā, kā arī par apakšprogrammas reālajiem iznākuma rādītajiem un izdevumiem salīdzinājumā ar plānotajiem iznākuma rādītājiem un izdevumiem.

7.    Informācijas novērtēšana un novērtējums par tuvināšanos programmas mērķiem

Gada īstenošanas ziņojumos, kurus iesniedz 2017. un 2019. gadā, ietver arī turpmāk norādīto informāciju, kas izriet no novērtēšanas darbības:

ziņošana par programmas sasniegumiem un to kvantitatīvs novērtējums, jo īpaši izvērtējot papildu rezultātu rādītājus, un ar to saistītie novērtējuma jautājumi.

Gada īstenošanas ziņojumos, kurus iesniedz 2019. gadā, ietver arī turpmāk norādīto informāciju, kas izriet no novērtēšanas darbības:

ziņošana par programmas mērķu izpildi un par programmas ieguldījumu Savienības līmeņa stratēģijā par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, cita starpā novērtējot programmas neto ieguldījumu KLP ietekmes indikatora vērtības izmaiņās, un ar to saistītie novērtējuma jautājumi.

8.    Darbību īstenošana, lai ņemtu vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 6., 7. un 8. pantā noteiktos principus

Gada īstenošanas ziņojumos, kurus iesniedz 2017. un 2019. gadā, ietver arī turpmāk norādīto informāciju.

a)    Vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana un nediskriminācija (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 7. pants)

To darbību novērtējums, kas veiktas, lai nodrošinātu, ka visā programmu sagatavošanas un īstenošanas laikā, tostarp saistībā ar uzraudzību, ziņošanu un novērtēšanu, tiek ņemta vērā un veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu līdztiesības principa integrēšana.

b)    Ilgtspējīga attīstība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 8. pants)

To darbību novērtējums, kas veiktas, lai nodrošinātu, ka ELFLA mērķi un to īstenošana ir saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu un Savienībā tiek sekmēts mērķis saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā norādīts Līguma 11. pantā un 91. panta 1. punktā, un ņemts vērā princips “piesārņotājs maksā”.

Turklāt sniedz informāciju par atbalstu klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā (klimata pārmaiņu apzināšana).

c)    Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5. pantā minēto partneru nozīme programmas īstenošanā

To darbību novērtējums, kas veiktas, lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5. panta 1. punktā minētie partneri visā programmu īstenošanas laikā tiek iesaistīti progresa ziņojumu gatavošanā, tostarp piedaloties programmu uzraudzības komiteju darbā saskaņā ar minētās regulas 48. pantu un piedaloties VLT darbībā.

9.    Sekmes integrētas pieejas nodrošināšanā

Gada īstenošanas ziņojumos, kurus iesniedz 2019. gadā, ietver arī turpmāk norādīto informāciju:

apraksts par sekmēm, kas gūtas integrētas pieejas nodrošināšanā attiecībā uz ELFLA un citu Savienības finanšu instrumentu izmantošanu, lai atbalstītu teritoriālo attīstību lauku apvidos, tostarp ar vietējām attīstības stratēģijām.

10.    Ziņojums par finanšu instrumentu īstenošanu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. pants)

Gada īstenošanas ziņojumu pielikumā pievieno turpmāk norādīto dokumentu:

īpašs ziņojums par darbībām, kurās izmanto finanšu instrumentus. Minētā ziņojuma saturs ir izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punktā, un to iesniedz saskaņā ar ESI fondu noteikumiem.( 1 ) Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.) 8. panta 4. punkts.

( 2 ) Komisijas 2014. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014, ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru (OV L 57, 27.2.2014., 7. lpp.).

( 3 ) Izmantojot kopējo ELFLA ieguldījumu katrā attiecīgajā programmā.

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

( 6 ) Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.).

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

( 10 ) Kopējā Savienības ieguldījuma indikatīvs sadalījums pa prioritārajām jomām jāizmanto saistībā ar lauku attīstības programmas ieguldījumu tematisko mērķu un klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktā, saistībā ar maksājumu apturēšanu, kas minēta tas pašas regulas 19. panta 5. punktā un 22. panta 6. punktā, un attiecīgā gadījumā saistībā ar tādu summu aprēķinu, kas tiks rezervētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 6. punktu.

( 11 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1293/2013 par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 185. lpp.) 8. panta 3. punkts.

( *1 Konteksta rādītāji, kas ietver kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietekmes rādītājus

( *2 Papildinoši mērķa rādītāji