02014R0692 — LV — 20.12.2014 — 002.004


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2014

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

(OV L 183, 24.6.2014., 9. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 825/2014 (2014. gada 30. jūlijs),

  L 226

2

30.7.2014

►M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1351/2014 (2014. gada 18. decembris),

  L 365

46

19.12.2014


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 197, 4.7.2014, lpp 87 (692/2014)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 037, 13.2.2015, lpp 24 (1351/2014)

►C3

Kļūdu labojums, OV L 114, 12.4.2022, lpp 215 (Nr. 692/2014)
▼B

▼M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2014

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

▼B1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc 2014. gada 25. jūnija saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un jo īpaši:

i) 

prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii) 

prasība pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii) 

prasība par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) 

pretprasība;

v) 

prasība atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b) 

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c) 

“Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces” ir preces, kuras pilnībā iegūtas Krimā vai Sevastopolē vai kurām tur ir notikusi pēdējā būtiskā pārveide saskaņā, mutatis mutandis, ar 23. un 24. pantu Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 1 );

d) 

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa;

e) 

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

▼M1

f) 

“starpniecības pakalpojumi” ir:

i) 

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģijas vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iegādi, pārdošanu vai piegādi, tostarp no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai

ii) 

preču un tehnoloģijas vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pārdošana vai pirkšana, tostarp tad, kad tie atrodas trešās valstīs, lai tos nodotu uz citu trešo valsti;

g) 

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā sagatavošana, konsultācijas, apmācība, praktisko zināšanu vai iemaņu nodošana vai konsultatīvie pakalpojumi; tehniskā palīdzība ietver palīdzību mutiskā veidā;

▼M2

h) 

“vienība Krimā vai Sevastopolē” ir jebkura vienība, kuras juridiskā adrese, centrālā administrācija vai galvenā darījumdarbības vieta ir Krimā vai Sevastopolē, uz to meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem, ko tie kontrolē Krimā vai Sevastopolē, kā arī uz to nodaļām un citām vienībām, kuras darbojas Krimā vai Sevastopolē;

i) 

“ieguldījumu pakalpojumi” ir šādi pakalpojumi un darbības:

i) 

rīkojumu pieņemšana un pārsūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

ii) 

rīkojumu izpilde klientu vārdā;

iii) 

darījumu veikšana uz sava rēķina;

iv) 

portfeļa pārvaldība;

v) 

konsultācijas par ieguldījumiem;

vi) 

finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai un/vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;

vii) 

finanšu instrumentu izvietošana, nepamatojoties uz stingri noteiktām saistībām;

viii) 

jebkādi pakalpojumi saistībā ar atļauju saņemšanu tirdzniecībai regulētā tirgū vai tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

j) 

jēdzienam “Savienības kuģu īpašnieks” ir tāda pati nozīme, kāda ir jēdzienam “Kopienas kuģu īpašnieks”, kā definēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 3577/92 ( 2 ) 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā.

▼B

2. pants

Aizliegts:

a) 

importēt Eiropas Savienībā Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces;

b) 

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar a) punktā minēto preču importu.

▼M2

2.a pants

1.  

Ir aizliegts:

a) 

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību nekustamā īpašuma īpašumtiesībās Krimā vai Sevastopolē

b) 

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību nekustamā īpašuma īpašumtiesībās vai kontrolē pār kādu vienību Krimā vai Sevastopolē, tostarp pilnībā iegādāties šādu vienību vai iegādāties šādas vienības akcijas un citus ar līdzdalību saistītus vērtspapīrus;

c) 

piešķirt vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai piešķirtu aizdevumu vai kredītu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, vienībai Krimā vai Sevastopolē vai dokumentētā nolūkā finansēt šādu vienību;

d) 

izveidot jebkādu kopuzņēmumu Krimā vai Sevastopolē vai kopā ar vienību, Krimā vai Sevastopolē;

e) 

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a) līdz d) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.  
Šajā pantā paredzētos aizliegumus un ierobežojumus nepiemēro likumīgas darījumdarbības veikšanai ar vienībām ārpus Krimas vai Sevastopoles, ja saistītie ieguldījumi nav paredzēti vienībām Krimā vai Sevastopolē.
3.  
Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014. gada 20. decembra, vai papildu līguma, kas vajadzīgs šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz 10 darba dienas iepriekš.

2.b pants

1.  

Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas II pielikumā:

a) 

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē; vai

b) 

izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

II pielikumā iekļauj konkrētas preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās būtiskās nozarēs:

i) 

transporta nozare;

ii) 

telekomunikāciju nozare;

iii) 

enerģētikas nozare;

iv) 

naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas nozare.

2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām vai saistībā ar šādu priekšmetu nodrošināšanu, izgatavošanu, uzturēšanu un izmantošanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai izmantošanai Krimā vai Sevastopolē;

b) 

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

3.  
Aizliegumu saskaņā ar 1. un 2. punktu, kad tas ir saistībā ar 1. punkta b) apakšpunktu, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi saskaņā ar 2. punktu paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
4.  
Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015. gada 21. martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014. gada 20. decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš.

2.c pants

1.  
Ir aizliegts sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, būvdarbu vai inženierijas pakalpojumus, kas ir tieši saistīti ar infrastruktūru Krimā vai Sevastopolē, 2.b panta 1. punktā minētajās nozarēs, kā noteikts, pamatojoties uz II pielikumu, neatkarīgi no preču un tehnoloģiju izcelsmes.
2.  
Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums līdz 2015. gada 21. martam neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014. gada 20. decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šāda līguma izpildei.
3.  
Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 2. punktā minētajiem aizliegumiem.

2.d pants

1.  
Ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kuri tieši saistīti ar tūrisma darbībām Krimā vai Sevastopolē.
2.  
Jo īpaši visiem kuģiem, kuri nodrošina kruīza pakalpojumus, ir aizliegts iebraukt vai piestāt jebkurā Krimas pussalā esošā ostā, kura iekļauta III pielikumā. Šis aizliegums attiecas uz kuģiem, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai uz jebkuru kuģi, kas atrodas Savienības kuģu īpašnieku kontrolē, vai uz jebkuru kuģi, attiecībā uz kuru Savienības uzņēmējs uzņēmies vispārēju atbildību saistībā ar tā darbību.
3.  
Šā panta 1. un 2. punktā paredzētos aizliegumus nepiemēro, ja kuģis iebrauc vai piestāj kādā no III pielikumā uzskaitītajām ostām kuģošanas drošības iemeslu dēļ ārkārtas situācijās. Kompetento iestādi par attiecīgo iebraukšanu vai piestāšanu ostā informē piecu darba dienu laikā.
►C2  4.  
Šā panta 1. un 2. punktā paredzētie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015. gada 21. martam, kas izriet no līguma vai no papildu līguma, kurš noslēgts pirms 2014. gada 20. decembra, vai ◄ no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš.

2.e pants

1.  

Kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var piešķirt atļauju saistībā ar 2.a panta 1. punktā un 2.b panta 2. punktā minētajām darbībām un 2.b panta 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām ar noteikumu, ka tās ir:

a) 

nepieciešamas to konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiālām vajadzībām, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un kuras atrodas Krimā vai Sevastopolē;

b) 

saistītas ar projektiem, kuri atbalsta vienīgi slimnīcas vai citas sabiedrības veselības aizsardzības iestādes, kas sniedz medicīnas pakalpojumus, vai civilās izglītības iestādes, kas atrodas Krimā vai Sevastopolē; vai

c) 

tehnika vai ierīces, ko lieto medicīnā.

2.  
Kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var arī piešķirt atļauju saistībā ar 2.a panta 1. punktā minētajām darbībām ar noteikumu, ka darījums notiek uzturēšanas vajadzībām, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras drošumu.
3.  
Kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var arī piešķirt atļauju saistībā ar 2.a panta 1. punktā un 2.b panta 2. punktā minētajām darbībām un 2.b panta 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, un 2.c pantā minētajiem pakalpojumiem, ja to pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai minēto darbību veikšana ir vajadzīga, lai steidzami novērstu notikumu, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību, tostarp esošās infrastruktūras vai vides drošību, vai lai mazinātu tā sekas. Pienācīgi pamatotos ārkārtas gadījumos pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu var veikt bez iepriekšējas atļaujas, ar noteikumu, ka eksportētājs paziņo kompetentajai iestādei piecu darba dienu laikā pēc tam, kad notikusi pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, sniedzot sīku informāciju par attiecīgo pamatojumu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam bez iepriekšējas atļaujas.

Komisija un dalībvalstis informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo punktu, un apmainās ar citu atbilstīgu informāciju, kas ir to rīcībā.

▼B

3. pants

Regulas 2. panta aizliegumus nepiemēro attiecībā uz:

a) 

pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;

▼C1

b) 

Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 ( 3 ) vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

▼M2

4. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, tostarp netieši, kuru mērķis vai sekas ir šajā regulā minēto pasākumu vai aizliegumu apiešana.

▼B

5. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

6. pants

1.  

Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neapmierina, ja tās iesniedz:

a) 

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā;

b) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā;

c) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, par kuru šķīrējtiesas, tiesas vai administratīvā lēmumā atzīts, ka tā ir pārkāpusi šajā regulā noteiktos aizliegumus;

d) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, ja prasība attiecas uz precēm, kuru imports ir aizliegts saskaņā ar 2. pantu.

2.  
Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.
3.  
Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

7. pants

1.  
Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.
2.  
Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

8. pants

1.  
Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
2.  
Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

9. pants

1.  
Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.
2.  
Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp minēto kompetento iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.
3.  
Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta pielikumā.

10. pants

Šo regulu piemēro:

a) 

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) 

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) 

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
▼M1

I PIELIKUMS

▼B

Tīmekļa vietnes informācijai par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGĀRIJA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ČEHIJAS REPUBLIKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DĀNIJA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
VĀCIJA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
IGAUNIJA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ĪRIJA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRIEĶIJA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPĀNIJA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIJA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
HORVĀTIJA
http://www.mvep.hr/sankcije

▼C3

ITĀLIJA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/.

▼B

KIPRA
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LATVIJA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LIETUVA
http://www.urm.lt/sanctions
LUKSEMBURGA
http://www.mae.lu/sanctions
UNGĀRIJA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NĪDERLANDE
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIJA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLIJA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGĀLE
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMĀNIJA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVĒNIJA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVĀKIJA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
SOMIJA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ZVIEDRIJA
http://www.ud.se/sanktioner
APVIENOTĀ KARALISTE
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
II PIELIKUMS

Preču un tehnoloģiju saraksts, kas minēts 2.b pantāNodaļa/KN kods

Produkta apraksts

25. nodaļa

SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS

26. nodaļa

RŪDAS, SĀRŅI UN PELNI

27. nodaļa

MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI

28. nodaļa

NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI; DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI

29. nodaļa

ORGANISKIE ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

3826 00

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

72. nodaļa

Dzelzs un tērauds

73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi

75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi

76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi

78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi

79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi

80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

8207 13 00

INSTRUMENTI KLINŠU VAI GRUNTS URBŠANAI, MAINĀMI, AR METĀLKERAMIKAS DARBDAĻU

8207 19 10

INSTRUMENTI KLINŠU VAI GRUNTS URBŠANAI, MAINĀMI, AR DIMANTA VAI AGLOMERĒTA DIMANTA DARBDAĻU

8401

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes) kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu separācijai

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

8403

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos

8404

Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 vai 8403 minētajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji, gāzes rekuperatori); ūdens tvaika vai citu tvaika spēkiekārtu dzesētāji

8405

Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām

8406

Ūdens tvaika turbīnas un citādas tvaika turbīnas

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļa vai pusdīzeļdzinēji)

8409

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 vai 8408

8410

Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

8412

Citādi dzinēji un motori

8413

Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji

8414

Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes kompresori un ventilatori; ventilācijas vai velkmes skapji ar ventilatoru, aprīkoti ar filtru vai bez tā

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē

8416

Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļveida degvielai vai gāzes degļi; mehāniskās kurtuves, tostarp to mehāniskie režģi un ārdi, mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas ierīces

8417

Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415

8420

Kalandri vai citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašīnas metālam vai stiklam, un to cilindri

8421

Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu vai gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti

8422

Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu vai citu trauku mazgāšanai vai žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu vai citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citādas iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g vai lielāku precizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei vai aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari

8424

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti

8425

Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabestāni; domkrati

8426

Derikceltņi; celtņi, ieskaitot kabeļceltņus; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un celtņautomobiļi

8427

Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm

8428

Citas mašīnas un iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi)

8429

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi

8430

Citas mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji

8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju 8425 līdz 8430 mehānismiem

8432

Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības tehnika augsnes sagatavošanai vai apstrādei; mauriņu vai sporta laukumu veltņi

8435

Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas vīna, sidra, augļu sulu vai tamlīdzīgu dzērienu ražošanai

8436

Citādas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopībai, putnkopībai vai biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); mājputnu inkubatori un brūderi

8437

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; mašīnas, ko izmanto miltrūpniecībā vai labības un kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņemot mašīnas lauku saimniecībām

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai vai apdarei

8440

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanas mašīnas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai

8442

Iekārtas, aparatūra un aprīkojums (izņemot pozīcijā 8456 līdz 8465 minētos darbgaldus) plašu, cilindru vai citu tipogrāfijas elementu sagatavošanai vai izgatavošanai; plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

8443

Iespiedmašīnas, izmantojot plates, cilindrus un citus tipogrāfijas komponentus, kas minēti pozīcijā 8442 ; citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi; to detaļas un piederumi

8444 00

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai, teksturēšanai vai griešanai

8445

Mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai; vērpšanas, kārtošanas vai šķeterēšanas mašīnas un citādas iekārtas tekstildziju ražošanai; tīšanas vai spolēšanas (ieskaitot audu spolēšanas) mašīnas un mašīnas, kas sagatavo tekstilpavedienus izmantošanai pozīcijas 8446 vai 8447 mašīnās

8447

Adāmmašīnas, ķetelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas, pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu iegūšanai, lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un stepēšanai

8448

Palīgierīces izmantošanai pozīcijās 8444 , 8445 , 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram nīšu pacēlāji, žakardmašīnas, automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas mehānismi); detaļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīcijās 8444 , 8445 , 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram vārpstiņas un vārpstiņu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas adatas)

8449 00 00

Iekārtas tūbas un filca vai neaustu drānu ražošanai vai apdarei gabalos vai pēc formas, ieskaitot iekārtas filca cepuru ražošanai; veidņi cepuru izgatavošanai

8450

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas

8453

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai un apstrādei, ādas apavu un citu ādas izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai, izņemot šujmašīnas

8454

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas mašīnas, kuras izmanto metalurģijā vai metālliešanā

8455

Velmēšanas stāvi un to velmji

8456

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, pielietojot materiālu absorbciju, lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu, ar ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus procesus, elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai apstrādi plazmas lokā; ūdens strūklas griešanas mašīnas

8457

Daudzfunkcionāli darbgaldi, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei

8458

Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcionālas virpas)

8459

Metālgriešanas darbgaldi (arī lineāro agregātu darbgaldi), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, vītņgriešanas un vītņurbšanas darbgaldi, izņemot pozīcijā 8458 minētās virpas (ieskaitot daudzfunkcionālās virpas)

8460

Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, trīšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darbgaldi metālu vai metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu apdares darbgaldus

8461

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbgaldi, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas un citādi darbgaldi metāla un metālkeramikas apstrādei, kas citur nav minēti un iekļauti

8462

Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbgaldi (ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas, lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un izciršanas darbgaldi (ieskaitot preses); preses metāla vai metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš

8463

Citādi darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei bez materiāla absorbcijas

8464

Darbgaldi akmens, keramikas, betona, azbestcementa un tamlīdzīgu minerālmateriālu, kā arī stikla aukstajai apstrādei

8465

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbgaldus naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montāžai)

8466

Daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai galvenokārt pozīcijās no 8456 līdz 8465 minētajās mašīnās, ieskaitot ierīces instrumentu vai detaļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas, dalītājgalvas un citādu speciālo aprīkojumu darbgaldiem; instrumentu nostiprināšanas ierīces visu veidu rokas instrumentiem

8467

Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai ar iebūvētu elektrisku vai neelektrisku motoru

8468

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā 8515 minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas termiskai apstrādei

8469 00

Rakstāmmašīnas, citādas nekā printeri, kas minēti pozīcijā 8443 ; teksta apstrādes mašīnas

8470

Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar skaitļošanas funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai; skaitļošanas mašīnas, ierīces pasta sūtījumu frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas ierīces, kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces; kases aparāti

8471

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas citur nav norādītas

8472

Citas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfi vai trafaretu pavairošanas aparāti, adrešu mašīnas, banknošu izsniegšanas automāti, monētu šķirošanas, skaitīšanas vai iesaiņošanas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašīnas vai skavošanas mašīnas)

8473

Detaļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus un tamlīdzīgi), kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8469 –8472 minētajām mašīnām

8474

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu vai citu cieta agregātstāvokļa minerālvielu (arī pulvera vai pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā, keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu vai citu pulvera vai pastas veida minerālproduktu aglomerācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas veidņu formēšanai no smiltīm

8475

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru vai gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei

8476

Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu, pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas maiņas automātus

8477

Iekārtas gumijas vai plastmasas apstrādei vai šo materiālu izstrādājumu ražošanai, kas citur šajā nodaļā nav norādītas

8478

Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu gatavošanas iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav norādītas

8479

Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā nodaļā nav norādītas

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

8481

Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

8483

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot universālus savienojumus)

8484

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām vai vairākām metāla kārtām; starpliku vai tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskas noslēgierīces

8486

Tādas iekārtas un tādi aparāti, kas vienīgi vai galvenokārt izmantoti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu, pusvadītājierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu paneļu ražošanai; iekārtas un aparāti, kas minēti šīs nodaļas 9. C. piezīmē; detaļas un piederumi

8487

Dažādu mašīnu un mehānismu detaļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav norādītas

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

8503

Detaļas, kas atzītas par tādām, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt elektromotoriem un elektroģeneratoriem, elektroģeneratoru iekārtām un rotējošiem pārveidotājiem; citur neklasificētas

8504

Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemēram, taisngrieži) un indukcijas spoles un to detaļas

8505

Elektromagnēti (izņemot magnētus medicīnai); pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to magnetizēšanas; elektromagnētiskas patronas, spīles un tamlīdzīgas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīgajiem magnētiem; elektromagnētiskās sakabes, sajūgi, pārnesumkārbas un bremzes; elektromagnētiskas celšanas ierīces; to detaļas

8507

Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra un kvadrāta formā un to detaļas (izņemot tādus, kas vairs netiek lietoti, un tādus, kas ir tikai no gumijas vai tekstilmateriāla)

8511

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizdedzes sveces vai kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos, un to detaļas

8514

Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un kurtuves – arī tās, kas darbojas ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem (izņemot cepļus); citas rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas materiālu termiskai apstrādei ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem un to detaļas

8515

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera, gaismas staru, fotonu vai elektronu starojuma, ultraskaņas, elektronstaru, magnētimpulsu vai plazmas loka lodēšanas (ar mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas; elektriskās mašīnas un aparāti metāla, metāla karbīdu cietsakausējumu vai metālkeramikas karstai uzsmidzināšanai; to detaļas (izņemot karstas uzsmidzināšanas pistoles)

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokameras

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

8527

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienoti ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru, kas minēta pozīcijās 8525 –8528

8530

Elektrosignalizācijas (izņemot iekārtas, ko izmanto ziņojumu nosūtīšanai), satiksmes drošības, vadības vai regulēšanas iekārtas dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, piestātnēm vai stāvvietām, ostu iekārtām vai lidlaukiem un to detaļas (izņemot pozīcijā 8608 minētās mehāniskās vai elektromehāniskās iekārtas)

8531

Skaņas vai vizuālās signalizācijas elektroiekārtas un to detaļas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija) (izņemot tās, kas paredzētas automašīnām, velosipēdiem vai saziņas kanāliem)

8532

Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri un to daļas

8533

Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus), izņemot termorezistorus, un to daļas

8534

Iespiedshēmas

8535

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm (piemēram, slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas un citi savienotāji, sadales kārbas), spriegumam, kas pārsniedz 1 000  V (izņemot Nr. 8537 minētos korpusus, stendus, kontroles aparātus)

8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai, pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slēdži, pārslēgi, releji, drošinātāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas, rozetes, elektrisko spuldžu ietveres, sadales kārbas) pie sprieguma, kas ir vienāda ar un nepārsniedz 1 000  V (izņemot Nr. 8537 minētos korpusus, stendus, kontroles aparātus)

8537

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535  un 8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minētas 90. nodaļā, un ciparu kontroles aparātus (izņemot telefona vai telegrāfa sakaru komutatorus un videotelefonus)

8538

Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt iekārtām, kuras iekļautas pozīcijās 8535 , 8536 vai 8537 , citur neklasificētas

8539

Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes; to daļas

8540

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotokatodu (piemēram, vakuuma, tvaikpilnās vai gāzpilnās lampas, dzīvsudraba taisngrieži un elektronstaru lampas, televīzijas kameru kineskopi) un to daļas

8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces; gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus, kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos (izņemot fotoelementu ģeneratorus); gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli un to daļas

8542

Elektroniskās integrālās shēmas un to daļas

8543

Speciālas elektriskās mašīnas un iekārtas; citur 85. nodaļā nav klasificētas, un to daļas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla (izņemot izolācijas materiālu armatūru)

8547

Pilnībā no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546 ; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi

8548

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur 85. nodaļā nav klasificētas

 

85. nodaļā minētie klasificētie produkti; 85. nodaļā minētās preces, ko pārvadā pa pastu vai kā (īpašu) pasta sūtījumu/kodu nosaka statiskā difūzijā

86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to detaļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; visu veidu mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas

8701

Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos)

8702

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

8704

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai

8705

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru vai kravas pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām)

8706 00

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 – 8705

8709

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas

8710 00 00

Tanki un citi bruņoti kaujas transporta līdzekļi, aprīkoti ar ieročiem vai nē, un šādu transporta līdzekļu daļas

8716

Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to detaļas

88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to detaļas

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

98. nodaļa

Veselas ražošanas iekārtas

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7107

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti

7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7111

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai

9013

Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus, kas precīzāk minēti citās pozīcijās; lāzeri, izņemot lāzerdiodes; citas optiskas ierīces un instrumenti, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti

9014

Kompasi virziena noteikšanai; citādi navigācijas instrumenti un ierīces

9015

Mērniecības (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

9025

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014 , 9015 , 9028 vai 9032

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi

9028

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus

9029

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015 ; stroboskopi

9030

Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai

9031

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori

9032

Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un aparatūra

9033

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras detaļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti
III PIELIKUMS

Krimas pussalā esošās ostas, kas minētas 2.d pantā

1. 

Sevastopole

2. 

Kerča

3. 

Jalta

4. 

Feodosija

5. 

Eipatorija

6. 

Čornomorske

7. 

Kamiša Buruna( 1 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

( 2 ) Padomes Regula (EEK) Nr. 3577/92 (1992. gada 7. decembris), ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) (OV L 364, 12.12.1992., 7. lpp.).

( 3 ) OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.