2014R0692 — LV — 31.07.2014 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2014

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

(OV L 183, 24.6.2014, p.9)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 825/2014 (2014. gada 30. jūlijs),

  L 226

2

30.7.2014


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 197, 4.7.2014, lpp 87  (692/2014)
▼B

▼M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2014

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

▼BEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/386/KĀDP ( 1 ) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome savā sanāksmē 2014. gada 20. un 21. martā stingri nosodīja Krimas Autonomās Republikas (“Krima”) un Sevastopoles pilsētas (“Sevastopole”) aneksiju Krievijas Federācijai un uzsvēra, ka aneksiju neatzīs. Eiropadome lūdza Komisiju izvērtēt minētās aneksijas juridiskās sekas un attiecībā uz Krimu ierosināt ātri īstenojamus ekonomiskus, tirdzniecības un finansiālus ierobežojumus.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 2014. gada 27. marta rezolūcijā apstiprināja savu apņemšanos atbalstīt Ukrainas suverenitāti, politisko neatkarību, vienotību un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, uzsverot, ka Krimas 16. marta referendums nav spēkā, un aicināja visas valstis neatzīt nekādas izmaiņas Krimas un Sevastopoles statusā.

(3)

Padome 2014. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm un attiecībā uz finansējuma vai finansiālas palīdzības tiešu vai netiešu sniegšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar šādu preču importu, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. Lai mazinātu šādu ierobežojošo pasākumu ietekmi uz ekonomikas dalībniekiem, būtu jāparedz izņēmumi un pārejas laiki attiecībā uz preču tirdzniecību un saistītajiem pakalpojumiem, kuru nolūkos darījumi ir jāveic saskaņā ar tirdzniecības līgumu vai papildu līgumu, uz kuru attiecas paziņošanas procedūra.

(4)

Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc 2014. gada 25. jūnija saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un jo īpaši:

i) prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii) prasība pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii) prasība par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) pretprasība;

v) prasība atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b) “līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c) “Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces” ir preces, kuras pilnībā iegūtas Krimā vai Sevastopolē vai kurām tur ir notikusi pēdējā būtiskā pārveide saskaņā, mutatis mutandis, ar 23. un 24. pantu Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 2 );

d) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa;

e) “kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

▼M1

f) “starpniecības pakalpojumi” ir:

i) darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģijas vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iegādi, pārdošanu vai piegādi, tostarp no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai

ii) preču un tehnoloģijas vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pārdošana vai pirkšana, tostarp tad, kad tie atrodas trešās valstīs, lai tos nodotu uz citu trešo valsti;

g) “tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā sagatavošana, konsultācijas, apmācība, praktisko zināšanu vai iemaņu nodošana vai konsultatīvie pakalpojumi; tehniskā palīdzība ietver palīdzību mutiskā veidā.

▼B

2. pants

Aizliegts:

a) importēt Eiropas Savienībā Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces;

b) tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar a) punktā minēto preču importu.

▼M1

2.a pants

1.  Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus, kas konkrēti saistīti ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību transporta, telesakaru vai enerģētikas nozarēs Krimā vai Sevastopolē;

b) iegūt vai palielināt līdzdalību, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā un iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas vai vērtspapīrus, uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību Krimā vai Sevastopolē un kuri iesaistīti infrastruktūras izveidē, iegādē vai attīstībā transporta, telesakaru vai enerģētikas nozarēs Krimā vai Sevastopolē;

c) veidot jebkādus kopuzņēmumus saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību transporta, telesakaru vai enerģētikas nozarēs Krimā vai Sevastopolē.

2.  Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus, kas konkrēti saistīti ar naftas, gāzes vai minerālu resursu ieguvi Krimā vai Sevastopolē;

b) iegūt vai palielināt līdzdalību, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus un iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas vai vērtspapīrus, uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību Krimā vai Sevastopolē un kuri iesaistīti naftas, gāzes vai minerālu resursu ieguvē Krimā vai Sevastopolē;

c) veidot jebkādus kopuzņēmumus saistībā ar naftas, gāzes vai minerālu resursu ieguvi Krimā vai Sevastopolē.

3.  Šā panta un 2.b panta piemērošanas vajadzībām izmanto šādas definīcijas:

a) “minerālu resursi” ir tie resursi, kas ir uzskaitīti II pielikumā;

b) “ieguve” ir naftas, gāzes un minerālu resursu izpēte, meklēšana, ekstrakcija, rafinēšana un pārvaldība un saistīto ģeoloģisko pakalpojumu sniegšana, bet neietver uzturēšanu, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras drošumu;

c) “rafinēšana” ir pārstrāde, kondicionēšana un sagatavošana pārdošanai.

2.b pants

Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus saistībā ar 2.a pantā minētajām ieguldījumu darbībām.

2.c pants

1.  Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt svarīgas iekārtas un tehnoloģijas, kā uzskaitīts III pielikumā, jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

2.  Regulas III pielikumā iekļauj svarīgas iekārtas un tehnoloģijas saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību šādās nozarēs:

a) transports;

b) telesakari;

c) enerģētika;

d) naftas, gāzes un minerālu rezervju ieguve Krimā un Sevastopolē.

3.  Ir aizliegts

a) tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar svarīgām iekārtām un tehnoloģijām, kā uzskaitīts III pielikumā, vai saistībā ar III pielikumā uzskaitīto priekšmetu nodrošināšanu, izgatavošanu, uzturēšanu un izmantošanu jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai izmantošanai Krimā vai Sevastopolē; un

b) tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām svarīgajām iekārtām un tehnoloģijām jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krimā vai Sevastopolē vai izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

4.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 3. punktā minētajiem aizliegumiem.

5.  Šā panta 1. un 3. punktā iekļautie aizliegumi neattiecas uz tādu darījumu izpildi līdz 2014. gada 28. oktobrim, kuri paredzēti tirdzniecības līgumā, kas noslēgts pirms 2014. gada 30. jūlijā, attiecībā uz svarīgām iekārtām vai tehnoloģijām, kā uzskaitīts III pielikumā, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamā papildu līgumā, ar noteikumu, ka fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas vēlas iesaistīties šādā darījumā vai sniegt palīdzību šādiem darījumiem, vismaz 10 darbdienas iepriekš ir paziņojusi par darījumu vai palīdzību tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

2.d pants

Regulas 2.a un 2.b pantu nepiemēro finansiāla aizdevuma vai kredīta piešķiršanai, līdzdalības palielināšanai vai jebkāda kopuzņēmuma veidošanai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) darījums ir nepieciešams saskaņā ar vienošanos vai līgumu, kas noslēgts pirms 2014. gada 30. jūlijā; un

b) kompetentā iestāde ir informēta vismaz 10 darbdienas iepriekš.

▼B

3. pants

Regulas 2. panta aizliegumus nepiemēro attiecībā uz:

a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;

▼C1

b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 ( 3 ) vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

▼B

4. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus vai aizliegumus.

5. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

6. pants

1.  Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neapmierina, ja tās iesniedz:

a) norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā;

b) jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā;

c) jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, par kuru šķīrējtiesas, tiesas vai administratīvā lēmumā atzīts, ka tā ir pārkāpusi šajā regulā noteiktos aizliegumus;

d) jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, ja prasība attiecas uz precēm, kuru imports ir aizliegts saskaņā ar 2. pantu.

2.  Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.

3.  Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

7. pants

1.  Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

8. pants

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

9. pants

1.  Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.  Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp minēto kompetento iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.  Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta pielikumā.

10. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
▼M1

I PIELIKUMS

▼B

Tīmekļa vietnes informācijai par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
II PIELIKUMS

Regulas 2.a pantā minētie minerālu resursi:KN kods

Produkta apraksts

2501 00 10

Jūras ūdens un sāls šķīdumi

2501 00 31

Sāls ķīmiskai pārveidošanai (nātrija atdalīšanai no hlora), citu produktu ražošanai

2501 00 51

Sāls, denaturēts vai [citām] rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu)

2501 00 99

Sāls un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipes vielām vai nesējvielām (izņemot galda sāli, sāli ķīmiskai pārveidošanai (nātrija atdalīšanai no hlora), denaturētu sāli un sāli citām rūpnieciskām vajadzībām)

2502 00 00

Neapdedzināti dzelzs pirīti

2503 00

Visu veidu sērs, izņemot sublimēto, nogulsnēto un koloidālo sēru

2504

Dabiskais grafīts

2505

Dažāda dabiskā smilts, iekrāsota vai nekrāsota, izņemot 26. nodaļā iekļautās metālu saturošās smiltis

2506

Kvarcs (izņemot dabiskās smiltis); kvarcīts, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2507 00

Kaolīns un citādi kaolīnmāli, kalcinēti vai nekalcinēti

2508

Citādi māli (izņemot pozīcijas 6806 uzpūstos mālus), andaluzīts, kianīts un silimanīts, karsēts vai nekarsēts; mullīts; šamots vai dinasa zemes

2509 00 00

Krīts

2510

Dabiskie kalcija fosfāti un dabiskie alumīnija kalcija fosfāti, dabiskais krīts un fosfātkrīts

2511

Dabiskais bārija sulfāts (barīts); dabiskais bārija karbonāts (viterīts), karsēts vai nekarsēts, izņemot pozīcijas 2816 bārija oksīdu

2512 00 00

Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, trepelis, diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes, nekarsētas vai karsētas, ar īpatnējo svaru 1 vai mazāku

2513

Pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citādi dabiskie abrazīvie materiāli, termiski apstrādāti vai neapstrādāti

2514 00 00

Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2515

Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2517

Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts; izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozīcijas pirmajā daļā minētos materiālus; darvotas šķembas (makadams); pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts

2518

Dolomīts, arī karsēts vai dedzināts, arī rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts dolomīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; dolomīta blietējums

2519 00 00

Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts); kausētais magnēzijs; aglomerētais magnēzijs, kuram pirms aglomerēšanas nelielos daudzumos ir pievienoti vai nav pievienoti citi oksīdi; citāds magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem

2520

Ģipšakmens; anhidrīts; ģipsis (no dedzinātā ģipšakmens vai kalcija sulfāta), nekrāsots vai iekrāsots, kas satur vai nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju

2521 00 00

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citādi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanai

2522

Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

2524

Azbests

2525

Vizla, ieskaitot drumstalas; vizlas atkritumi

2526

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; talks

2528 00 00

Dabiskie borāti un to koncentrāti (karsēti vai nekarsēti), taču izņemot borātus, kas izdalīti no dabiskiem šķīdumiem; dabīgā borskābe, kas sausnā satur ne vairāk par 85 svara % H3BO3

2529

Laukšpats; leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts; fluoršpats

2530

Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļautas

2601

Dzelzs rūdas un koncentrāti, ieskaitot apdedzināto dzelzs pirītu

2602 00 00

Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi saturošas mangāna rūdas, un koncentrāti, kas sausnā satur 20 % no svara vai vairāk mangānu

2603 00 00

Vara rūdas un koncentrāti

2604 00 00

Niķeļa rūdas un koncentrāti

2605 00 00

Kobalta rūdas un koncentrāti

2606 00 00

Alumīnija rūdas un koncentrāti

2607 00 00

Svina rūdas un koncentrāti

2608 00 00

Cinka rūdas un koncentrāti

2609 00 00

Alvas rūdas un koncentrāti

2610 00 00

Hroma rūdas un koncentrāti

2611 00 00

Volframa rūdas un koncentrāti

2612

Urāna vai torija rūdas un koncentrāti

2613

Molibdēna rūdas un koncentrāti

2614 00 00

Titāna rūdas un koncentrāti

2615

Niobija, tantala, vanādija vai cirkonija rūdas un koncentrāti

2616

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti

2617

Citādas rūdas un koncentrāti

2618 00 00

Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstamie granulētie sārņi (sārņu smilts)

2619 00

Izdedži, sārņi (izņemot granulētos sārņus), plāva un citādi dzelzs vai tērauda ražošanas atkritumi

2620

Izdedži, pelni un atliekas (izņemot dzelzs vai tērauda ražošanas procesā radušās), kas satur metālus, arsēnu vai to savienojumus

2621

Citādi izdedži un pelni, ieskaitot jūras aļģu pelnus; pelni un atliekas, kas rodas, sadedzinot sadzīves atkritumus

2701

Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

2702

Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli

2703 00 00

Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras drupni)

2704 00

Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

2705 00 00

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, domnas gāze un tamlīdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes un citus gāzveida ogļūdeņražus

2706 00 00

Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, citādas minerāldarvas, atūdeņotas vai neatūdeņotas vai daļēji destilētas, ieskaitot reģenerētas darvas

2707

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru

2708

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti un neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

2711

Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi

2714

Dabīgais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smiltis; asfaltīti un asfalta ieži

2715 00 00

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

2716 00 00

Elektroenerģija

2801

Fluors, hlors, broms, jods

2802 00 00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

2803 00 00

Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas citur nav minēti)

2804

Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli

2805

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos; dzīvsudrabs

2806

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

2807 00 00

Sērskābe; oleums

2808 00 00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

2809

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

2810 00

Bora oksīdi; borskābes

2811

Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

2813

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds

2814

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums

2815

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi

2816

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

2817 00 00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

2818

Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds

2819

Hroma oksīdi un hidroksīdi

2820

Mangāna oksīdi

2821

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70 % no kopējās masas vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

2822 00 00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

2823 00 00

Titāna oksīdi

2824

Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais

2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi

2827

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi

2828

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

2829

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

2830

Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi

2831

Ditionīti un sulfoksilāti

2832

Sulfīti; tiosulfāti

2833

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)

2834

Nitrīti; nitrāti

2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti

2836

Karbonāti; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu

2837

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi

2839

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

2840

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

2841

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi

2842

Neorganisko skābju vai peroksiskābju citi sāļi (ieskaitot alumosilikātus ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu), izņemot azīdus

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas

2844

Radioaktīvie ķīmiskie elementi un radioaktīvie izotopi (ieskaitot sabrūkošos un reproducējošos ķīmiskos elementus un izotopus) un to savienojumi; maisījumi un atlikumi, kas satur šos produktus

2845

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos; minēto izotopu neorganiskie un organiskie savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

2846

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi

2847 00 00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

2848 00 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

2849

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva karbīdi

2850 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, izņemot savienojumus, kas ir arī pozīcijā 2849 minētie karbīdi

2852

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu, izņemot amalgamas

2853 00

Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (atbrīvots vai neatbrīvots no cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

2901

Acikliskie ogļūdeņraži

2902

Cikliskie ogļūdeņraži

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

2904

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2906

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2907

Fenoli; fenolu spirti

2908

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2910

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

2911 00 00

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2912

Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds

2913 00 00

Pozīcijā 2912 minēto ražojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

2914

Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2916

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2917

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2918

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2919

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2920

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

2922

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu

2923

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi ar ķīmiski noteiktu vai nenoteiktu sastāvu

2924

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu; ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu

2925

Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imīna funkcionālo grupu

2926

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu

2927 00 00

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

2928 00

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

2929

Savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas

2930

Sēra organiskie savienojumi

2931

Citādi elementorganiskie savienojumi

2932

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-s)

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citādi heterocikliskie savienojumi

2935 00

Sulfonamīdi

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7107 00 00

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti

7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109 00 00

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7111 00 00

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai

7201

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās

7202

Ferosakausējumi

7203

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara

7204

Dzelzs atkritumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi lūžņu pārliešanai

7205

Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris

7206

Dzelzs un neleģētais tērauds, lietņos vai citās pirmformās (izņemot dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)

7401 00 00

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

7402 00 00

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti

7404 00

Vara atgriezumi un lūžņi

7405 00 00

Vara ligatūras

7406

Vara pulveri un plēksnes

7501

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa metalurģijas starpprodukti

7502

Neapstrādāts niķelis

7503 00

Niķeļa atgriezumi un lūžņi

7504 00 00

Niķeļa pulveris un plēksnes

7601

Neapstrādāts alumīnijs

7602 00

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

7603

Alumīnija pulveri un plēksnes

7801

Neapstrādāts svins

7802 00 00

Svina atkritumi un lūžņi

ex78 04

svina pulveri un plēksnes

7901

Neapstrādāts cinks

7902 00 00

Cinka atkritumi un lūžņi

7903

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

8001

Neapstrādāta alva

8002 00 00

Alvas atkritumi un lūžņi

ex81 01

Volframs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 02

Molibdēns, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 03

Tantals, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 04

Magnijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 05

Kobalts, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 06 00

Bismuts, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 07

Kadmijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 08

Titāns, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 09

Cirkonijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 10

Antimons, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 11 00

Mangāns, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 12

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs un tallijs, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)

ex81 13 00

Metālkeramika, ieskaitot atgriezumus un lūžņus (izņemot pusfabrikātus un gatavos izstrādājumus)
III PIELIKUMS

Regulas 2.c pantā minētās svarīgās iekārtas un tehnoloģijas saistībā ar infrastruktūras izveidi, iegādi vai attīstību Krimā un Sevastopolē:KN kods

Izstrādājuma apraksts

7304 11 00

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA

7304 19 10

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 168,3 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 19 30

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 168,3 MM, BET NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 19 90

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 22 00

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA URBŠANAS CAURULES, BEZŠUVJU, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ

7304 23 00

URBŠANAS CAURULES, BEZŠUVJU, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, NO DZELZS VAI TĒRAUDA (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7304 24 00

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA

7304 29 10

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 168,3 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO ČUGUNA)

7304 29 30

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 168,3 MM, BET NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO ČUGUNA)

7304 29 90

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, BEZŠUVJU, NO DZELZS VAI TĒRAUDA, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO ČUGUNA)

7305 11 00

DZELZS VAI TĒRAUDA CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, AR APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, ZEM KUŠŅU KĀRTAS AR LOKA METINĀŠANU IZGATAVOTAS GARENŠUVES

7305 12 00

DZELZS VAI TĒRAUDA CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, AR APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, METINĀTAS GARENŠUVĒ (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS, KURIEM IR AR LOKA METINĀŠANU IZGATAVOTAS GARENŠUVES)

7305 19 00

DZELZS VAI TĒRAUDA CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, AR APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, NO PLAKANIEM VELMĒJUMIEM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS, KURIEM IR AR LOKA METINĀŠANU IZGATAVOTAS GARENŠUVES)

7305 20 00

DZELZS VAI TĒRAUDA URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS UN GĀZES URBUMU URBŠANĀ, AR APAĻU ŠĶĒRSGRIEZUMU, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS PĀRSNIEDZ 406,4 MM, NO PLAKANIEM VELMĒJUMIEM

7306 11

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, METINĀTAS, NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA PLAKANIEM VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM

7306 19

CAURULES, KURAS IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES CAURUĻVADOS, METINĀTAS, NO DZELZS VAI TĒRAUDA PLAKANIEM VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

7306 21

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, METINĀTAS, NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA PLAKANIEM VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM

7306 29

URBUMU NOSTIPRINĀŠANAS CAURULES, SŪKŅU UN KOMPRESORU CAURULES, KO IZMANTO NAFTAS VAI GĀZES URBUMU URBŠANĀ, METINĀTAS, NO DZELZS VAI TĒRAUDA PLAKANIEM VELMĒJUMIEM, KURU ĀRĒJAIS DIAMETRS NEPĀRSNIEDZ 406,4 MM (IZŅEMOT IZSTRĀDĀJUMUS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VAI ČUGUNA)

ex73 11 00

DZELZS VAI TĒRAUDA TILPNES SASPIESTAI VAI SAŠĶIDRINĀTAI GĀZEI (IZŅEMOT TILPNES, KAS IR ĪPAŠI KONSTRUĒTAS VAI APRĪKOTAS VIENAM VAI VAIRĀKIEM TRANSPORTA VEIDIEM)

8207 13 00

INSTRUMENTI KLINŠU UN GRUNTS URBŠANAI, MAINĀMI, AR METĀLKERAMIKAS DARBDAĻU

8207 19 10

INSTRUMENTI KLINŠU UN GRUNTS URBŠANAI, MAINĀMI, AR DIMANTA VAI AGLOMERĒTA DIMANTA DARBDAĻU

8413 50

ABVIRZIENU DARBĪBAS VIRZUĻSŪKŅI ŠĶIDRUMIEM, MOTORIZĒTI (IZŅEMOT POZĪCIJĀS 8413 11 UN 8413 19 MINĒTOS SŪKŅUS, IEKŠDEDZES DZINĒJU DEGVIELAS, EĻĻAS UN DZESĒTĀJVIELAS SŪKŅUS UN BETONA SŪKŅUS)

8413 60

ABVIRZIENU DARBĪBAS ROTORSŪKŅI ŠĶIDRUMIEM, MOTORIZĒTI (IZŅEMOT POZĪCIJĀS 8413 11 UN 8413 19 MINĒTOS SŪKŅUS, IEKŠDEDZES DZINĒJU DEGVIELAS, EĻĻAS UN DZESĒTĀJVIELAS SŪKŅUS UN BETONA SŪKŅUS)

8413 82 00

ŠĶIDRUMU CĒLĀJI (IZŅEMOT SŪKŅUS)

8413 92 00

ŠĶIDRUMU CĒLĀJU DAĻAS, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8430 49 00

URBŠANAS UN TUNELĒŠANAS MAŠĪNAS GRUNTS URBŠANAI VAI MINERĀLU UN RŪDU IZŅEMŠANAI, BET NE PAŠPIEDZIŅAS UN HIDRAULISKĀS MAŠĪNAS (IZŅEMOT TUNELĒŠANAS MAŠĪNAS UN AR ROKU DARBINĀMUS INSTRUMENTUS)

8431 39 00

DETAĻAS MEHĀNISMIEM, KAS MINĒTI POZĪCIJĀ 8428, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8431 43 00

DETAĻAS APAKŠPOZĪCIJU 8430 41 UN 8430 49 URBŠANAS UN IZCIRŠANAS MAŠĪNĀM, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8431 49

DETAĻAS MEHĀNISMIEM, KAS MINĒTI POZĪCIJĀS 8426, 8429 UN 8430, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8479 89 97

MEHĀNISMI UN MEHĀNISKĀS IERĪCES, CITUR NEKLASIFICĒTAS

8705 20 00

URBJIEKĀRTU AUTOMOBIĻI

8905 20 00

PELDOŠAS VAI ZEMŪDENS URBUMU VAI IEGUVES PLATFORMAS

8905 90 10

SIGNĀLKUĢI, SIGNĀLPLATFORMAS, PELDOŠI CELTŅI UN CITI JŪRAS KUĢOŠANAS LĪDZEKĻI, KURIEM KUĢOJAMĪBA NAV GALVENĀ FUNKCIJA (IZŅEMOT BAGARKUĢUS, PELDOŠAS VAI ZEMŪDENS URBŠANAS VAI RAŽOŠANAS PLATFORMAS; ZVEJAS KUĢUS UN KARAKUĢUS)”( 1 ) Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 70. lappusi).

( 2 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

( 3 ) OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.