2014R0269 — LV — 16.09.2015 — 008.002


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 269/2014

(2014. gada 17. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

(OV L 078, 17.3.2014., 6. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 284/2014 (2014. gada 21. marts),

  L 86

27

21.3.2014

 M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 433/2014 (2014. gada 28. aprīlis),

  L 126

48

29.4.2014

►M3

PADOMES REGULA (ES) Nr. 476/2014 (2014. gada 12. maijs),

  L 137

1

12.5.2014

►M4

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 477/2014 (2014. gada 12. maijs),

  L 137

3

12.5.2014

►M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 577/2014 (2014. gada 28. maijs),

  L 160

7

29.5.2014

 M6

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 753/2014 (2014. gada 11. jūlijs),

  L 205

7

12.7.2014

 M7

PADOMES REGULA (ES) Nr. 783/2014 (2014. gada 18. jūlijs),

  L 214

2

19.7.2014

►M8

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 810/2014 (2014. gada 25. jūlijs),

  L 221

1

25.7.2014

►M9

PADOMES REGULA (ES) Nr. 811/2014 (2014. gada 25. jūlijs),

  L 221

11

25.7.2014

►M10

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 826/2014 (2014. gada 30. jūlijs),

  L 226

16

30.7.2014

►M11

PADOMES REGULA (ES) Nr. 959/2014 (2014. gada 8. septembris),

  L 271

1

12.9.2014

 M12

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 961/2014 (2014. gada 8. septembris),

  L 271

8

12.9.2014

 M13

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1225/2014 (2014. gada 17. novembris),

  L 331

1

18.11.2014

►M14

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1270/2014 (2014. gada 28. novembris),

  L 344

5

29.11.2014

►M15

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/240 (2015. gada 9. februāris),

  L 40

7

16.2.2015

►M16

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/427 (2015. gada 13. marts),

  L 70

1

14.3.2015

►M17

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1514 (2015. gada 14. septembris),

  L 239

30

15.9.2015


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 121, 24.4.2014, lpp 60 (269/2014)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 066, 11.3.2015, lpp 20 (477/2014)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 066, 11.3.2015, lpp 21 (810/2014)

 C4

Kļūdu labojums, OV L 199, 29.7.2015, lpp 46 (284/2014)

 C5

Kļūdu labojums, OV L 275, 20.10.2015, lpp 68 (961/2014)

►C6

Kļūdu labojums, OV L 280, 24.10.2015, lpp 38 (2015/1514)
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 269/2014

(2014. gada 17. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarībaEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

Ņemot vērā Padomes 2014. gada 17. marts Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ( 1 ),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienības dalībvalstu vai to valdību vadītāji 2014. gada 6. martā stingri nosodīja to, ka Krievijas Federācija bez iemesla ir pārkāpusi Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, un aicināja Krievijas Federāciju nekavējoties atvilkt savus bruņotos spēkus uz to pastāvīgajām dislokācijas vietām saskaņā ar attiecīgajiem nolīgumiem. Viņi aicināja Krievijas Federāciju dot starptautiskajiem novērotājiem tūlītēju piekļuvi. Valstu vai to valdību vadītāji uzskatīja, ka Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes lēmums rīkot referendumu par minētās teritorijas turpmāko statusu ir pretrunā Ukrainas Konstitūcijai un tādēļ tas nav likumīgs.

(2)

Valstu vai to valdību vadītāji nolēma veikt pasākumus, tostarp tos pasākumus, kurus Padome paredzēja 2014. gada 3. martā, proti, apturēt divpusējās sarunas ar Krievijas Federāciju par vīzu jautājumiem, kā arī sarunas ar Krievijas Federāciju par vispusīgu jaunu nolīgumu, ar ko aizstātu pašreizējo Partnerības un sadarbības nolīgumu.

(3)

Valstu vai to valdību vadītāji uzsvēra, ka krīzes risinājums būtu jārod sarunās starp Ukrainas valdību un Krievijas Federācijas valdību, tostarp izmantojot iespējamus daudzpusējus mehānismus, un ka tad, ja noteiktā termiņā šādu rezultātu nebūs, Savienība pieņems lēmumu par papildu pasākumiem, piemēram, ceļošanas aizliegumiem, aktīvu iesaldēšanu un ES un Krievijas samita atcelšanu.

(4)

Padome 2014. gada 17. marts martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP, kurā paredzēti ceļošanas ierobežojumi un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana konkrētām personām, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, tostarp par darbībām attiecībā uz jebkuras teritorijas daļas turpmāko statusu, kuras ir pretrunā Ukrainas Konstitūcijai, un ar tām saistītām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām. Minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas minētā lēmuma pielikumā.

(5)

Daži no minētajiem pasākumiem ir Līguma darbības jomā, un tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(6)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un pamatprincipi un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(7)

Ņemot vērā nopietno politisko stāvokli Ukrainā un lai nodrošinātu atbilstību ar Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikuma grozīšanas un pārskatīšanas procesu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumu būtu jāīsteno Padomei.

(8)

Šīs regulas I pielikumā iekļautā saraksta grozīšanas procedūrā būtu jāparedz, ka norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām dara zināmus iemeslus viņu iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei būtu jāpārskata lēmums, ņemot vērā minētos apsvērumus, un attiecīgi jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(9)

Šīs regulas īstenošanai un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, ir jādara publiski zināmi to fizisko personu vārdi un uzvārdi un juridisko personu, vienību un struktūru nosaukumi un cita atbilstoša informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu būtu jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 ( 2 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK ( 3 ).

(10)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc 2014. gada 17. marts saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, jo īpaši:

i) prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii) prasība pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii) prasība par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) pretprasība;

v) prasība atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b) “līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c) “kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d) “saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e) “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

f) “līdzekļu iesaldēšana” ir liegums jebkādai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos jebkādas citas izmaiņas, kas varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g) “līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

vii) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

▼M3

2. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru I pielikumā uzskaitītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru, vai ar tām saistītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā.

2.  Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

▼B

3. pants

▼M9

1.  Šīs regulas I pielikumā iekļauj:

a) fiziskās personas, kuras ir atbildīgas par darbībām vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā, kuras minētās darbības vai politiku aktīvi atbalsta vai īsteno, un fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas ar šīm personām ir saistītas;

b) juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība;

c) juridiskās personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē, kuru īpašumtiesības ir nodotas pretēji Ukrainas tiesību aktiem, vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras ir guvušas labumu no šādas nodošanas;

d) fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu par Krimas un Sevastopoles aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju atbildīgajiem Krievijas lēmumpieņēmējiem vai gūst labumu no tiem, vai

▼M11

e) fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas veic darījumus ar separātistu grupām Ukrainas Donbasa reģionā.

▼B

2.  Regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu par attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanu sarakstā.

3.  Regulas I pielikumā iekļauj, ja pieejama, informāciju, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identifikācijai. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

4. pants

1.  Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) nepieciešami ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

2.  Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.  Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts par labu kādai no I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām; un

d) šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.  Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.  Atkāpjoties no 2. panta un ar noteikumu, ka I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu; un

b) maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam.

2.  Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

7. pants

1.  Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā uzskaitītas fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras kontā, kreditēt iesaldētos kontos, ar noteikumu, ka visi ieskaitījumi šādos kontos arī tiks iesaldēti. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.  Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a) procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikumā; vai

c) maksājumiem, kas jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

8. pants

1.  Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un vai nu tieši, vai ar dalībvalsts starpniecību nodod jebkādu šādu informāciju Komisijai; un

b) sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.

2.  Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.  Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

9. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus.

10. pants

1.  Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.  Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

11. pants

1.  Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neapmierina, ja tās iesniedz:

a) norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas I pielikumā;

b) jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā.

2.  Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.

3.  Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

12. pants

1.  Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju

a) par līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu;

b) par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

13. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

14. pants

1.  Ja Padome nolemj pakļaut fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru 2. pantā minētajiem pasākumiem, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.  Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.  Sarakstu I pielikumā regulāri pārskata, un vismaz katrus 12 mēnešus.

15. pants

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

16. pants

1.  Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.  Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.  Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

▼C2

Personas

▼B 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

►C6  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич Akcëнoв) ◄ ,

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Dzimšanas datums: 26.11.1972.

Dzimšanas vieta: Beltsy (Bălți), tagad Moldovas Republika

Aksyonov2014. gada 27. februārī Krievijai labvēlīgi noskaņotu bruņotu personu klātbūtnē Krimas Augstākajā padomē (Verkhovna Rada) tika ievēlēts par “Krimas premjerministru”. Oleksandr Turchynov šo “ievēlēšanu”2014. gada 1. martā atzina par konstitūcijai neatbilstošu. Aksyonov aktīvi lobēja 2014. gada 16. marta“referendumu”. Kopš 2014. gada 9. oktobra viņš ir tā sauktās “Krimas Republikas”“vadītājs”.

Krievijas Valsts Padomes prezidija loceklis.

17.3.2014.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Dzimšanas datums: 19.11.1956.

Dzimšanas vieta: Vladimirovka (jeb Vladimirovca), Slobozia Region, Moldovas PSR (tagad Moldovas Republika) vai

Bogomol, Moldovas PSR

Kā Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes spīkeram Konstantinov bija svarīga loma Augstākās padomes (Verkhovna Rada) pieņemtajos lēmumos par “referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti, un viņš aicināja vēlētājus balsot par Krimas neatkarību.

17.3.2014.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Dzimšanas datums: 15.8.1976.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Buryat ASSR

(Krievijas PFSR)

Kā bijušajam Krimas Ministru padomes priekšsēdētaja vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma Augstākās padomes (Verkhovna Rada) pieņemtajos lēmumos par “referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja par Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

17.3.2014.

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Dzimšanas datums: 15.7.1974.

Dzimšanas vieta: Kharkiv, Ukrainas PSR

Berezovskiy2014. gada 1. martā tika iecelts par Ukrainas Jūras spēku komdandieri, bet pēc tam deva zvērestu Krimas bruņotajiem spēkiem, tādējādi laužot Ukrainas Jūras spēkiem doto zvērestu.

Pēc tam viņš tika iecelts par Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes komandiera vietnieku.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Dzimšanas datums: 13.6.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow vai Sevastopol

Chaliy2014. gada 23. februārī ar “publisku atbalstu” (popular acclamation) kļuva par “Sevastopoles mēru” un pieņēma šo “balsojumu”. Viņš izvērsa aktīvu kampaņu par to, lai pēc 2014. gada 16. marta referenduma Sevastopole kļūtu par neatkarīgu vienību Krievijas Federācijas sastāvā. Viņš parakstīja nolīgumu par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijā. Sevastopoles Likumdevēju asamblejas priekšsēdētājs.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Dzimšanas datums: 29.3.1965.

“Premjerministrs”Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienesta (SBU) jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam (SBU) svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju. 2014. gada 11. martā bijušie Krimas SBU oficieri paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi.

17.3.2014.

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Dzimšanas datums: 19.11.1969.

Dzimšanas vieta: Izmail, Odessa Region, Ukrainas PSR vai Odessa

Krimas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) spīkera padomnieks, viens no vadošajiem organizatoriem 2014. gada 16. marta“referendumam” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Tā sauktās “Krimas Republikas” Pilsoniskās palātas loceklis.

17.3.2014.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Dzimšanas datums: 29.9.1953. vai 23.9.1953.

Dzimšanas vieta: Simferopol

Augstākās padomes (Verkhovna Rada) spīkera vietnieks; Tsekov kopā ar Sergey Aksyonov uzsāka Krimas Autonomās Republikas valdības nelikumīgo atlaišanu. Šajā pasākumā viņš iesaistīja Vladimir Konstantinov, draudot viņam ar atlaišanu. Viņš publiski atzina, ka Krimas parlamenta deputāti bija iniciatori tam, lai uzaicinātu Krievijas karavīrus pārņemt Krimas Augstāko padomi (Verkhovna Rada). Viņš bija viens no pirmajiem Krimas līderiem, kas publiski lūdza pievienot Krimu Krievijai.

Krievijas Federācijas Padomes loceklis no tā sauktās “Krimas Republikas”.

17.3.2014.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia

Krievijas Federācijas Padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Dzimšanas datums: 29.9.1952.

Krievijas Federācijas Padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāDzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Dzimšanas datums: 9.11.1972.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk

Krievijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka “Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai”.

17.3.2014.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Dzimšanas datums: 28.9.1929.

Dzimšanas vieta: Dyleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāRyzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Dzimšanas datums: 4.10.1958.

Dzimšanas vieta: Lopatino, Sergachiisky rajons, KPSFR

Krievijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks.

2014. gada 1. martāBushmin Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia

Krievijas Federācijas Padomes Kultūras, zinātnes un informācijas komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Dzimšanas datums: 21.7.1952.

Dzimšanas vieta: Zhitnikovskoe, Kurgan region

Bijušais Federācijas padomes Parlamentāro jautājumu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāPanteleev Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Dzimšanas datums: 14.2.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin, Leningrad region

Krievijas Federācijas Valsts Domes padomes loceklis, Domes frakcijas “Taisnīga Krievija” (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma pamata.

17.3.2014.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Dzimšanas datums: 30.7.1970.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg (bijusī Leningrad)

Krievijas Federācijas Valsts Domes spīkera vietnieks.

Aktīvi atbalsta Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

17.3.2014.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Dzimšanas datums: 4.1.1968.

Dzimšanas vieta: Maskava

Krievijas Federācijas Valsts Domes Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR loceklis).

Aktīvi atbalsta Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu.

17.3.2014.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Dzimšanas datums: 13.9.1961.

Dzimšanas vieta: Vitebsk (Baltkrievijas PSR)

Melnās jūras flotes komandieris, viceadmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

17.3.2014.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Dzimšanas datums: 2.7.1958.

Dzimšanas vieta: Siva, Perm region, PSRS

Komandieris Krievijas Rietumu militārajam apgabalam, kura vienības ir dislocētas Krimā. Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, un ir palīdzējis Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret “referendumu” un pret pievienošanu Krievijai.

17.3.2014.

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Dzimšanas datums: 22.3.1958.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North Ossetian ASSR

Krievijas Dienvidu militārais apgabals, kura spēki ir dislocēti Krimā; Galkin komandē Melnās jūras floti; spēku pārvietošana uz Krimu lielā mērā ir notikusi no Dienvidu militārā apgabala.

Krievijas Dienvidu militārā apgabala komandieris. Dienvidu militārā apgabala spēki ir dislocēti Krimā. Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, un ir palīdzējis Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret “referendumu” un pret pievienošanu Krievijai. Turklāt Melnās jūras flote ir apgabala kontrolē.

17.3.2014.

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Dzimšanas datums: 21.12.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow

Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

21.3.2014.

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimšanas vieta: Kharkiv, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks. Publiski aicinājis aneksēt Krimu.

21.3.2014.

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (dzimusi Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (dzimusi Тютина))

Dzimšanas datums: 7.4.1949.

Dzimšanas vieta: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Ukrainas PSR)

Federācijas padomes spīkere. 2014. gada 1. martā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

21.3.2014.

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Dzimšanas datums: 27.10.1954.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg (bijusī Leningrad)

Valsts Domes spīkers. Publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Publiski pauda atbalstu Krievijas un Krimas atkalapvienošanas līgumam un ar to saistītajam federatīvajam konstitucionālajam likumam.

21.3.2014.

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Dzimšanas datums: 26.4.1954.

Dzimšanas vieta: Maskava

Ar prezidenta dekrētu 2013. gada 9. decembrī iecelts par Krievijas federatīvās valsts ziņu aģentūras “Rossiya Segodnya” vadītāju.

Viena no centrālajām personām valdības propagandā, ar ko tiek atbalstīta Krievijas spēku nosūtīšana uz Ukrainu.

21.3.2014.

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Dzimšanas datums: 27.3.1963.

Dzimšanas vieta: Sevastopol, Ukrainas PSR

Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

21.3.2014.

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye, Ukrainas PSR

Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

21.3.2014.

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Dzimšanas datums: 21.9.1964.

Dzimšanas vieta: Solntsevo, Lipetsk region

Krievijas Federācijas prezidenta palīgs. Viņš organizēja procesu Krimā, kura rezultātā Krimas vietējās kopienas tika mobilizētas izvērst darbības, kas grauj Ukrainas iestāžu Krimā darbību.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Dzimšanas datums: 10.10.1955.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par “referenduma” rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Dzimšanas datums: 21.8.1946.

Dzimšanas vieta: Shmakovka, Primorsky region

Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par “referenduma” rezultātu parakstīšanu.

21.3.2014.

32.

Ģenerālleitnants Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Dzimšanas datums: 5.12.1959.

Dzimšanas vieta: Osh, Kirgīzijas PSR

Faktiskais komandieris Krimas teritorijā dislocētajiem Krievijas spēkiem (kurus Krievija turpina oficiāli dēvēt par “vietējiem pašaizsardzības spēkiem”). Dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna Mizulina (dzimusi Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (dzimusi Дмитриева)

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region

Vietnieks Valsts Domē. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

21.3.2014.

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Dzimšanas datums: 7.11.1958.

Dzimšanas vieta: Bandurovo, Kirovograd region, Ukrainas PSR

Premjerministra vietnieks. Atbildīgs par anektētās Krimas Autonomās Republikas integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzību.

29.4.2014.

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Dzimšanas datums: 15.9.1949.

Dzimšanas vieta: Moscow

Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis tā saucamajā “Krimas Federālajā apgabalā”, Krievijas Drošības padomes nepastāvīgais loceklis. Atbildīgs par Krievijas valsts vadītāja konstitucionālo prerogatīvu īstenošanu aneksētās Krimas Autonomās Republikas teritorijā.

29.4.2014.

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Dzimšanas datums: 27.10.1965.

Dzimšanas vieta: Leningrad

Krimas lietu ministrs. Atbildīgs par anektētās Krimas Autonomās Republikas integrēšanu Krievijas Federācijā.

29.4.2014.

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Dzimšanas datums: 22.8.1960.

Dzimšanas vieta: Alagir, North- Ossetian

Autonomous SSR, KPFSR

Anektētās Ukrainas pilsētas Sevastopoles gubernators.

29.4.2014.

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Dzimšanas datums: 7.5.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas Padomes locekle no anektētās Krimas Autonomās Republikas.

29.4.2014.

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Dzimšanas datums: 21.12.1961.

Dzimšanas vieta: Tashtagol, PSRS

Valsts Domes priekšsēdētāja vietnieks, partija “Vienotā Krievija”. Atbildīgs par likumdošanas procesa uzsākšanu, lai anektēto Krimas Autonomo Republiku integrētu Krievijas Federācijā.

29.4.2014.

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Dzimšanas datums: 28.3.1957.

Dzimšanas vieta: Podolsk, Moscow Oblast

GRU (Galvenā izlūkošanas pārvalde) direktors, Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks, ģenerālleitnants. Atbildīgs par GRU virsnieku darbību Ukrainas austrumu daļā.

29.4.2014.

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Dzimšanas datums: 8.9.1955.

Dzimšanas vieta: Kazan

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks, Krievijas Federācijas aizsardzības ministra pirmais vietnieks, armijas ģenerālis. Atbildīgs par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie Ukrainas robežas un par to, ka netika novērsta situācijas saasināšanās.

29.4.2014.

43.

German Prokopiv

 

Aktīvs “Lugansk Guard” līderis. Piedalījās Drošības dienesta Luhanskas reģionālā biroja ēkas ieņemšanā. Ciešas saiknes ar “Army of the South-East”.

29.4.2014.

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Dzimšanas datums: 13.2.1970.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Viens no separātistu grupējuma “Army of the South-East” līderiem, kurš ieņēma Drošības dienesta Luhanskas reģionālā biroja ēku. Atvaļināts virsnieks. Pirms ēkas ieņemšanas Bolotov un viņa līdzzinātāju rīcībā bija ieroči, kurus visdrīzāk nelegāli piegādājusi Krievija un vietējie noziedzīgie grupējumi.

29.4.2014.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Dzimšanas datums: 26.1.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais “Doņeckas Republikas” vadītājs, separātistu pasākumu aktīvs dalībnieks un organizētājs, “krievu tūristu” pasākumu koordinators Doņeckā. Viens no “Civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union” dibinātajiem. “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” tā sauktais “priekšsēdētājs”.

29.4.2014.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Dzimšanas datums: 09.5.1981. vai 09.5.1982.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast)

Viens no “Doņeckas Tautas Republikas” līderiem. Piedalījās reģionālās pārvaldes ieņemšanā un okupēšanā. Aktīvs separātistu viedokļa paudējs. Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“Tautas padomes” tā sauktais “priekšsēdētāja vietnieks”.

29.4.2014.

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Dzimšanas datums: 01.5.1983.

Dzimšanas vieta: Khartsyzsk, Donetsk Oblast

Viens no ideoloģiski radikālās organizācijas “People's Militia of Donbas” līderiem. Aktīvi piedalījās vairāku valdības ēku ieņemšanā Doņeckas apgabalā.

29.4.2014.

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) jeb Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Dzimšanas datums: 17.12.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow

Identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbinieks. Bija iesaistīts incidentos Slovjanskā. Viņš ir pašpasludinātā Krimas premjerministra Sergey Aksionov palīgs drošības jautājumos. Sabiedriskās kustības “Novorossia” vadītājs.

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Dzimšanas datums: 4.2.1964.

Dzimšanas vieta: Alekseevka, Saratov region

Krievijas prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks. Atbildīgs par Krimas – anektētā Ukrainas reģiona – politiskās integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzīšanu.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Dzimšanas datums: 15.2.1957.

Dzimšanas vieta: Barnaul

Krievijas gaisa spēku komandieris, ģenerālpulkvedis. Kā augsta līmeņa vadītājs ir atbildīgs par Krievijas gaisa spēku dislokāciju Krimā.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo,

Vologodsk Oblast, PSRS.

Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

12.5.2014.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Dzimšanas datums: 30.1.1971. vai 16.3.1966.

Dzimšanas vieta: Skvortsovo village, Simferopol region, Krima

Federālā Migrācijas dienesta Krimas biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Krimas iedzīvotājiem.

12.5.2014.

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Dzimšanas datums: 19.12.1962.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye

Federālā Migrācijas dienesta Sevastopoles biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Sevastopoles iedzīvotājiem.

12.5.2014.

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Dzimšanas datums: 2.5.1965.

Dzimšanas vieta: Sloviansk (Donetsk oblast)

Bijušais Slavjanskas pašpasludinātais mērs. Ponomariov aicināja Vladimir Putin ievest Krievijas bruņotos spēkus, lai aizsargātu pilsētu, un pēc tam viņam lūdza piegādāt ieročus. Ponomariov grupējumam piederošas personas ir bijušas iesaistītas cilvēku nolaupīšanā (viņi sagūstīja Irma Krat un Simon Ostrovsky, Vice News reportieri. Viņi abi vēlāk tika atbrīvoti. Minētās personas aizturēja militāros novērotājus, kuri bija norīkoti saskaņā ar EDSO Vīnes dokumentu). Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

12.5.2014.

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) jeb Bes (devil)

Dzimšanas datums: 30.12.1965.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima

Viens no Horļivkas pašpasludināto paramilitāro grupējumu vadītājiem. Viņš pārņēma savā kontrolē Ukrainas drošības dienesta Doņeckas reģiona biroja ēku un pēc tam ieņēma Iekšlietu ministrijas rajona pārvaldi Horļivkas pilsētā. Saskaņā ar Ukrainas Drošības dienesta informāciju ir saistīts ar Ihor Strielkov, kura vadībā viņš bija iesaistīts Horļivkas pilsētas padomes tautas deputāta Volodymyr Rybak slepkavībā.

12.5.2014.

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

2014. gada 8. maijā viņš bija 33 gadus vecs.

Iespējams dzimis 1980. gada 25. jūlijāMakiivka (Donetsk oblast)

Viens no pašpasludinātās “Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku vadītājiem. Kā paziņojis viens no “Doņeckas Tautas Republikas” vadītājiem Pushylin, šo spēku mērķis ir “aizsargāt Doņeckas Tautas Republikas tautu un republikas teritoriālo integritāti”.

12.5.2014.

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Dzimšanas datums: 02.6.1970.

Dzimšanas vieta: Dnepropetrovsk

Bijušais Padomes (Rada) loceklis, un kā tāds ir publiski aicinājis izveidot tā saukto “Jaunkrievijas Federālo Republiku” (“Federal Republic of Novorossiya”), ko veidotu Ukrainas dienvidaustrumu reģioni. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Dzimšanas datums: 30.5.1980.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

“Doņeckas Tautas republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Doņeckas Tautas republikas” pašnoteikšanos. Bijušais darba un sociālās politikas ministrs.

12.5.2014.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Dzimšanas datums: 12.1.1981.

“Luhanskas Tautas republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Luhanskas Tautas republikas” pašnoteikšanos.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, Ukrainas PSR vai Yevpatoria, Ukrainas PSR

Krimas prokurore. Aktīvi īsteno Krievijas veikto Krimas aneksiju.

12.5.2014.

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Dzimšanas vieta: Sevastopol, Krima

Sevastopoles prokurors. Aktīvi īsteno Krievijas veikto Sevastopoles aneksiju.

12.5.2014.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Dzimšanas datums: 25.7.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas premjerministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām (piem., 2014. gada 8. jūlijā paziņoja: “Mūsu militārie spēki veic īpašu operāciju pret Ukrainas “fašistiem””.), parakstījis saprašanās memorandu par “Novorossiya savienību”. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Dzimšanas datums: 18.12.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas drošības ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu darbībām drošības jomā. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Dzimšanas datums: 9.10.1975.

Tā sauktais “de facto Doņeckas Tautas Republikas premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Dzimšanas datums: 6.11.1958.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas informācijas un plašsaziņas jautājumu ministrs”. Atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” propagandas darbībām separātistu atbalstam.

12.7.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Dzimšanas datums: 25.11.1971.

Dzimšanas vieta: Shargun (Uzbekistāna)

Tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministra vietnieks” (iepriekš bija tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas premjerministrs” un bijusī “Dienvidaustrumu armijas” runaspersona).

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Atbildīgs par “Dienvidaustrumu armijas” paziņojumu, ka Ukrainas prezidenta vēlēšanas nevar notikt “Luhanskas Tautas Republikā” reģiona “jaunā” statusa dēļ.

12.7.2014.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Dzimšanas datums: 7.4.1980. vai 7.4.1979.

Dzimšanas vieta: Stakhanov (Lugansk oblast)

Tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētājs”.

Atbildīgs par “Augstākās padomes” separātistu “pārvaldes” darbībām, kura atbildīga par lūgumu Krievijas Federācijai atzīt “Luhanskas Tautas Republikas” neatkarību.

Parakstījis saprašanās memorandu par “Novorossiya savienību”.

12.7.2014.

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Dzimšanas datums: 13.8.1954.

Dzimšanas vieta: Perevalsk (Lugansk oblast)

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas iekšlietu ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Dzimšanas datums: 24.6.1964. vai 25.6.1964. vai 26.6.1964.

Dzimšanas vieta: Luhansk (iespējams Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Bijušais tā sauktais “aizsardzības ministrs”, pašlaik “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “vadītājs”.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

71.

Nikolay KOZITSYN

Dzimšanas datums: 20.6.1956.

Dzimšanas vieta: Donetsk region

Kazaku spēku komandieris.

Atbildīgs par separātistu komandēšanu Ukrainas austrumos notikušajās cīņās pret Ukrainas valdības spēkiem.

12.7.2014.

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Dzimšanas datums: 1.9.1950.

Dzimšanas vieta: Kurumoch, Kuibyshev region

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; Krievijas Federācijas Ārlietu izlūkošanas dienesta direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Dzimšanas datums: 11.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (St Petersburg)

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Dzimšanas datums: 15.11.1951.

Dzimšanas vieta: Perm

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; Federālā drošības dienesta (FSB) direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Dzimšanas datums: 8.10.1956.

Dzimšanas vieta: Zhetikara, Kazakh Soviet Socialist Republic

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretāra vietnieks. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Dzimšanas datums: 17.5.1954.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta (FSB) Piektā dienesta komandieris.

Kā augsta ranga FSB virsnieks, viņš vada dienestu, kas atbildīgs par izlūkošanas operāciju un starptautiskas darbību pārraudzīšanu.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Dzimšanas datums: 10.7.1981.

Dzimšanas vieta: Kuibyshev (Samara)

Valsts Domes loceklis.

2014. gada 23. maijā viņš paziņoja par neatzītās, tā sauktās “Doņeckas Tautas republikas”“de facto vēstniecības” atklāšanu Maskavā, viņa darbības veicina to, ka tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

25.7.2014.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Dzimšanas datums: 5.10.1976.

Dzimšanas vieta: Tsentaroy.

Čečenijas Republikas prezidents. Kadyrov nāca klajā ar paziņojumiem, kuros pauda atbalstu nelikumīgajai Krimas aneksijai un bruņotiem nemieriem Ukrainā. 2014. gada 14. jūlijā viņš inter alia paziņoja, ka “darīs visu, lai palīdzētu atjaunot Krimu”. Šajā saistībā Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu” par atbalstu, ko viņš sniedzis Krimas nelikumīgās aneksijas procesā. Turklāt 2014. gada 1. jūnijā viņš pauda gatavību uz Ukrainu nosūtīt 74 000 čečenu brīvprātīgo, ja tas tiks lūgts.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Dzimšanas datums: 23.12.1960.

Dzimšanas vieta: Vyselki, Krasnodar region

Bijušais Krasnodaras apgabala gubernators.

Par atbalstu, ko viņš sniedza Krimas nelikumīgās aneksijas procesā, Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu”. To darot, Krimas Autonomās Republikas faktiskais vadītājs teica, ka Tkachyov bija viens no pirmajiem, kas pauda atbalstu Krimas jaunajai “vadībai”.

25.7.2014.

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Dzimšanas datums: 10.2.1983.

Dzimšanas vieta: Sievierodonetsk

Viens no pašpasludinātajiem tā sauktās “Doņeckas “Tautas” republikas” vadītājiem. Viņš lūdza Krievijas intervenci Ukrainas austrumu daļā, cita starpā izvietojot Krievijas miera uzturēšanas spēkus. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Gubarev ir atbildīgs par cilvēku rekrutēšanu separātistu bruņotajiem spēkiem.

Atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doņeckā kopā ar pro-krieviskiem spēkiem un ir pasludinājis sevi par “tautas gubernatoru”.

Neraugoties uz to, ka viņš tika arestēts par Ukrainas teritoriālās integritātes apdraudēšanu un vēlāk atbrīvots, viņam joprojām bija liela nozīme separātistu darbībās, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Dzimšanas datums: 5.7.1983.

Dzimšanas vieta: Kakhovka (Kherson oblast)

Kamēr viņa pildīja savas tā sauktās “ārlietu ministres” funkcijas, viņa bija atbildīga par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” aizsardzību, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Turklāt viņas bankas konts tiek izmantots, lai finansētu nelikumīgas separātistu grupas. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

25.7.2014.

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Dzimšanas datums: 7.2.1960.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministra vietnieks”. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, Berezin ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

25.7.2014.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Dzimšanas datums: 2.4.1956.

Dzimšanas vieta: Odessa

Pašpasludinātais tā sauktās “Novorossijas republikas” (“Republic of Novorossiya”) “prezidents”, kurš ir aicinājis Krieviju izvietot karaspēku Ukrainā. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Dzimšanas datums: 23.6.1972.

Dzimšanas vieta: Vinnytsia region

Vecākais palīgs, kas piesaistīts Igor Strelkov/Girkin, kurš ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, Zdriliuk ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(pazīstams arī kā Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Dzimšanas datums: 19.2.1951.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk

Piedņestras separātistu reģiona bijušais “valsts drošības ministrs”. Bijušais Doņeckas Tautas republikas vicepremjerministrs, kas atbild par drošību un tiesībaizsardzību. Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas republikas valdības” separātistu “pārvaldības” darbībām.

25.7.2014.

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Dzimšanas datums: 31.5.1960.

Dzimšanas vieta: Zagorsk (Sergiev Posad)

Kā prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks viņš ir atbildīgs par norāžu sniegšanu Krievijas plašsaziņas līdzekļiem paust nostāju, kas ir labvēlīga Ukrainas separātistiem un ar ko atbalsta Krimas aneksiju, tādējādi atbalstot Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju un Krimas aneksiju.

30.7.2014.

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

2014. gada 1. augustā bija 33 gadus veca.

Iespējams, dzimusi 23.7.1981

Tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” runaspersona, kas nāca klajā ar deklarācijām, cita starpā attaisnojot Ukrainas militārās lidmašīnas notriekšanu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu bruņoto grupējumu veiktās cīņas, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

30.7.2014.

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Dzimšanas datums: 13.1.1954.

Dzimšanas vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Augstākās padomes” bijušais priekšsēdētājs, kas izstrādāja politiku un organizēja nelikumīgo “referendumu”, kura rezultātā tika proklamēta tā sauktā “Doņeckas Tautas Republika”, tādējādi pārkāpjot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

30.7.2014.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Dzimšanas datums: 27.11.1967.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Crimea

Piekrītot iecelšanai par tā saukto “Krimas Republikas iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta 2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbojoties kā tā sauktais “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

30.7.2014.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (Saint Petersburg).

Rotenberg kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa un viņa bijušais džudo sparinga partneris.

Viņš kļuva bagāts prezidenta Putina valdīšanas laikā. Viņa ekonomiskie panākumi ir saistīti ar svarīgu lēmumu pieņēmēju labvēlību pret viņu, dodot viņam priekšroku, jo īpaši piešķirot publiskā iepirkuma līgumus.

Viņš ir bijis ieguvējs no personīgām attiecībām ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem, jo Krievijas valsts vai valstij piederoši uzņēmumi viņam piešķīruši svarīgus līgumus. Jo īpaši viņa uzņēmumiem tika piešķirti vairāki ļoti ienesīgi līgumi saistībā ar gatavošanos Soču Olimpiskajām spēlēm.

Viņam arī pieder uzņēmums Stroygazmontazh, kuram ir piešķirts valsts līgums būvēt tiltu no Krievijas uz nelikumīgi anektēto Krimas Autonomo Republiku, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu “To the Children of Russia: Address – Crimea” – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

30.7.2014.

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Dzimšanas datums: 3.7.1974.

Dzimšanas vieta: Puschino

Malofeev kungs ir cieši saistīts ar Ukrainas separātistiem Ukrainas austrumu daļā un Krimā. Viņš ir Borodai kunga, tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā premjerministra, bijušais darbinieks, un Krimas aneksijas procesa laikā ir ticies ar Aksyonov kungu, tā sauktās “Krimas Republikas” tā sauktais premjerministru. Ukrainas valdība ir uzsākusi kriminālizmeklēšanu par viņa iespējamo materiālo un finansiālo atbalstu separātistiem. Turklāt viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem paziņojumiem, atbalstot Krimas aneksiju un Ukrainas iekļaušanu Krievijā, un 2014. gada jūnijā jo īpaši paziņoja: “Krievijā nevar nekļaut visu Ukrainu. Varbūt (Ukrainas) austrumu daļu.”.

Tādējādi Malofeev kungs ar savām darbībām atbalsta Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Dzimšanas datums: 25.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad (St Petersburg)

Kovalchuk kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Dzimšanas datums: 24.1.1950.

Dzimšanas vieta: Baltkrievija

Shamalov kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya otrais lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 10 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Dzimšanas datums: 26.6.1976.

Dzimšanas vieta: Donetsk

No 2014. gada 7. augusta viņš aizstāja Alexander Borodai tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “premjerministra” amatā. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties to ietvaros, Zakharchenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

97.

Vladimir

KONONOV/pazīstams arī kā “Tsar” (Владимир Петровнч Кононов)

Dzimšanas datums: 14.10.1974.

Dzimšanas vieta: Gorsky

No 14. augusta viņš ir aizstājis Igor Strelkov/Girkin kā tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministrs”. Saskaņā ar informāciju viņš kopš aprīļa ir bijis separātisku kaujinieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisināt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro agresiju. Tādējādi Konokov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Dzimšanas datums: 21.1.1983.

Dzimšanas vieta: Debalcevo

Saistīts ar “Donbasa Tautas miliciju”. Inter alia paziņojis, ka viņi turpinās savu cīņu pārējā valstī. Tādējādi Rudenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas parlamenta” tā sauktais “tautas deputāts”.

12.9.2014.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Dzimšanas datums: 21.6.1973.

Dzimšanas vieta: Rostov oblast (Krievija)

Aizstājis Marat Bashirov kā tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministrs”. Iepriekš darbojies kaujinieku Dienvidaustrumu armijā. Tādējādi Tsyplakov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Iespējamais dzimšanas datums: 27.12.1977.

Tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas” bijušais “valsts drošības ministrs”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš ir atbildīgs par tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.9.2014.

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берёза)

Dzimšanas datums: 1.3.1977.

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“iekšlietu ministrs”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš ir atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Dzimšanas datums: 23.9.1976.

Dzimšanas vieta: Moscow

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” Maskavas pārstāvis. Savos paziņojumos inter alia runājis par kaujinieku gatavību vest partizānu karu un par Ukrainas armijas ieroču sistēmu sagrābšanu. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Dzimšanas datums: 26.7.1956. vai 26.6.1956.

Dzimšanas vieta: Cioburciu, Slobozia district, tagad Moldovas Republika

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš ir atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin protežē. Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” Ministru padomes Administrācijas vadītājs.

12.9.2014.

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Dzimšanas datums: 19.11.1954.

Dzimšanas vieta: Kochmes, Komi ASSR

Tā sauktais Krimas “premjerministra vietnieks” un Krimas pilnvarotais pārstāvis prezidenta Putina administrācijā. Muradov ir bijusi nozīmīga loma Krievijas institucionālās kontroles nostiprināšanā Krimā kopš nelikumīgās aneksijas. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Dzimšanas datums: 23.5.1971.

Dzimšanas vieta: Dzhankoy

Tā sauktais Krimas “premjerministra pirmais vietnieks”. Sheremet bija nozīmīga loma 16. martā Krimā rīkotā referenduma par pievienošanos Krievijai rīkošanā un īstenošanā. Referenduma laikā saskaņā ar informāciju Sheremet Krimā komandēja promaskaviskos “pašaizsardzības spēkus”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Dzimšanas datums: 2.2.1948.

Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk

Krievijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks. 2014. gada 1. martāVorobiov Federācijas padomē publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā. Sekojošajā balsojumā viņš atbalstīja attiecīgo dekrētu.

12.9.2014.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Dzimšanas datums: 25.4.1946.

Dzimšanas vieta: Alma-Ata, Kazakh SSR

Valsts Domes Padomes loceklis; Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vadītājs. Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Aktīvi aicinājis sadalīt Ukrainu. Viņa vadītās Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vārdā parakstījis nolīgumu ar tā saukto “Doņeckas Tautas Republiku”.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimšanas vieta: Klin

Valsts Domes spīkera vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stefanidin Dar, Rostov region

Krievijas un ārzemju kazaku spēku apvienības priekšsēdētājs (“atamans”) un valsts Domes deputāts. Atbalstīja Krimas aneksiju un atzina, ka Krievijas kazaki bija aktīvi iesaistīti Ukrainas konfliktā Maskavas atbalstīto separātistu pusē. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Dzimšanas datums: 6.8.1960.

Dzimšanas vieta: Stepnoy Dvorets

Valsts Domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Dzimšanas datums: 5.4.1948.

Dzimšanas vieta: Opochka

Bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Dzimšanas datums: 21.3.1964.

Dzimšanas vieta: Rudny, Kostanai region, Kazakh SSR

Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Dzimšanas datums: 7.8.1950.

Dzimšanas vieta: Bogoroditsk

Valsts Domes spīkera pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Dzimšanas datums: 27.9.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow

Valsts Domes spīkera vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Dzimšanas datums: 28.5.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin

Valsts Domes spīkera vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Dzimšanas datums: 7.1.1972.

Dzimšanas vieta: Pavlov-on-the-Neva

Valsts Domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmā vietniece. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Dzimšanas datums: 11.2.1968.

Krievijas armijas ģenerālmajors. Komandieris 76. gaisa divīzijai, kas ir bijusi iesaistīta Krievijas militārajā klātbūtnē Ukrainas teritorijā, jo īpaši Krimas nelikumīgās aneksijas laikā.

12.9.2014.

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Dzimšanas datums: 20.8.1952.

Dzimšanas vieta: Cheremkhovo

Zināms, ka Sergei Chemezov ir viena no prezidentam Putinam cieši pietuvinātām personām; abi bija VDK virsnieki Drēzdenē; “Vienotās Krievijas” Augstākās padomes loceklis. Gūst labumu no saiknēm ar Krievijas prezidentu, jo tiek iecelts augstos amatos valsts kontrolētos uzņēmumos. Ir priekšsēdētājs Rostec konglomerātam, kas ir vadošā Krievijas valsts kontrolētā aizsardzības un rūpniecības korporācija. Saskaņā ar Krievijas valdības lēmumu Rostec meitasuzņēmums Technopromexport plāno Krimā būvēt spēkstacijas, tādējādi atbalstot tās integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Rostec meitasuzņēmums Rosoboronexport ir atbalstījis Krimas aizsardzības kompāniju integrāciju Krievijas aizsardzības rūpniecības nozarē, tādējādi sekmējot Krimas nelikumīgo aneksiju Krievijas Federācijā.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau

Valsts Domes deputāts, Valsts Domes Krievijas Federācijas Militāri rūpnieciskā kompleksa attīstības tiesību aktu komisijas priekšsēdētājs. Viņš ir partijas “Vienotā Krievija” prominents biedrs un uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

120.

Serhiy KOZYAKOV (jeb Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Dzimšanas datums: 29.9.1982.

Pildot “Luhanskas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja” pienākumus, viņš ir atbildīgs par tā sauktajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām” tā sauktajā “Luhanskas tautas republikā”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un organizējot nelikumīgās “vēlēšanas”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV jeb Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Dzimšanas datums: 15.9.1981.

Dzimšanas vieta: Lugansk

“Luhanskas ekonomikas savienības” deputāts “Luhanskas tautas republikas”“Nacionālajā padomē”. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN jeb Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vai Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Dzimšanas datums: 21.2.1970.

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“veselības ministre”. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu.

Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO jeb Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Dzimšanas datums: 7.8.1957.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Tā sauktās “Doņeckas Tautas republikas”“parlamenta” deputāts un darbojas Donbasa “Berkut” veterānu savienībā. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN jeb Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Dzimšanas datums: 30.8.1977.

Dzimšanas vieta: Makiikva (Donetsk oblast)

Tā sauktais “ārlietu ministrs” un tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “parlamenta”“priekšsēdētāja pirmais vietnieks”. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra nelikumīgajās “vēlēšanās” uz tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Dzimšanas datums: 23.2.1969.

Dzimšanas vieta: Belozere village, Romodanovskiy rayon, PSRS

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“premjerministra pirmais vietnieks” un bijušais “ģenerālprokurors”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Dzimšanas datums: 3.2.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra vietnieks finanšu lietās”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Dzimšanas datums: 29.8.1969.

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” bijušais “aizsardzības ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

Tā sauktās “Luhanskas tautas republikas” bijusī “izglītības, zinātnes, kultūras un reliģijas ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(jeb Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Dzimšanas datums: 17.3.1963.

Dzimšanas vieta: Arkhangelsk

Tā sauktās “Doņeckas Tautas republikas”“valdības lietu pārvaldes vadītājs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

jeb Igor Vladimirovich KOSTENOK

(Игорь Владимирович Костенок)

Dzimšanas gads: 1961.

Tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas”“izglītības ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (jeb Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas”“Nacionālās padomes” loceklis.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO jeb Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Dzimšanas datums: 12.3.1964.

Tā sauktās “Luhanskas tautas republikas”“Tautas padomes”“vadītāja vietnieks”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

133.

Pavel DREMOV jeb Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Dzimšanas datums: 22.11.1976.

Dzimšanas vieta: Stakhanov

First Cossack Regiment” (pirmā kazaku pulka), Ukrainas austrumdaļā kaujās iesaistītas bruņotas separātistu grupas, komandieris.

Pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

134.

Alexey MILCHAKOV jeb Fritz, Serbian

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Dzimšanas datums: 30.4.1991. vai 30.1.1991.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg

Rusich” vienības, Ukrainas austrumdaļā kaujās iesaistītas bruņotas separātistu grupas, komandieris.

Pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

135.

Arseny PAVLOV jeb Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (jeb Моторoла)

Dzimšanas datums: 2.2.1983.

Dzimšanas vieta: Ukhta, Komi

Sparta Battalion”, Ukrainas austrumdaļā kaujās iesaistītas bruņotas separātistu grupas, komandieris.

Pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH jeb Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Dzimšanas datums: 19.7.1980.

Dzimšanas vieta: Ilovaisk

Somali” bataljona, Ukrainas austrumdaļā kaujās iesaistītas bruņotas separātistu grupas, komandieris.

Pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Dzimšanas datums: 27.6.1966. vai 21.6.1966.

Dzimšanas vieta: Donetsk

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais Aizsardzības ministrijas “komandiera vietnieks”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972.

Dzimšanas vieta: Luhansk

Tā sauktās nelikumīgās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju valstī.

16.2.2015.

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Dzimšanas datums: 2.7.1973.

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais Ministru padomes “priekšsēdētāja vietnieks”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas” tā dēvētais tautas milicijas virspavēlnieks.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju valstī.

16.2.2015.

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Dzimšanas datums: 20.11.1988.

Dzimšanas vieta: Krasnoarmëisk

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Dzimšanas datums: 27.1.1974.

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “budžeta ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju valstī.

16.2.2015.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Dzimšanas datums: 5.1.1967.

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “budžeta ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Dzimšanas datums: 22.4.1985.

Dzimšanas vieta: Kherson

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “komunikāciju ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas” tā dēvētā “ekonomikas attīstības un tirdzniecības ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Dzimšanas datums: 25.7.1978. (vai 23.3.1975.).

Dzimšanas vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētais “ģenerālprokurors”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Dzimšanas datums: 15.5.1955.

Dzimšanas vieta: Omsk

Aizsardzības ministra vietnieks un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalās Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.2.2015.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Dzimšanas datums: 8.5.1956.

Dzimšanas vieta: Kaunas, Lietuva

Aizsardzības ministra pirmais vietnieks un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalās Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Dzimšanas datums: 9.11.1963.

Dzimšanas vieta: VDR

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Galvenā operāciju departamenta direktors un Ģenerālštāba vadītāja vietnieks. Pildot abu amatu pienākumus, viņš ir aktīvi iesaistīts Krievijas bruņoto spēku militārās kampaņas izstrādē un īstenošanā Ukrainā.

Saskaņā ar paziņotajām ģenerālštāba darbībām, īstenojot bruņoto spēku operatīvo kontroli, viņš ir aktīvi iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.2.2015.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Dzimšanas datums: 11.9.1937.

Dzimšanas vieta: Tchassov Yar, Ukraina

Valsts Domes loceklis.

Viņš apmeklēja tā saukto Doņeckas Tautas republiku un apmeklējuma laikā nāca klajā ar separātistus atbalstošiem paziņojumiem. Viņš tika arī iecelts par tā sauktās “Doņeckas Tautas republikas” goda konsulu Krievijas Federācijā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

16.2.2015.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Dzimšanas datums: 14.3.1955.

Dzimšanas vieta: Zhilino, Kaliningrad region

Valsts domes Etnisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Viņš ir nodibinājis pilsoņu kustību “Krassnaya Moskva – Red Moscow – Patriotic Front Aid”, kas organizēja publiskas demonstrācijas separātistu atbalstam, tādējādi atbalstot politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

16.2.2015.

▼M4

Vienības

▼B 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz,

a.k.a Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopole, Krima

2014. gada 17. martā“Krimas Parlaments” pieņēma rezolūciju, kurā tas paziņoja, ka “Krimas Republikas” vārdā tiek pārņemti uzņēmumam Chernomorneftegaz piederošie aktīvi. Tādējādi Krimas “varas iestādes” šo uzņēmumu faktiski ir konfiscējušas.

12.5.2014.

2.

Feodosia,

a.k.a Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Krima, Feodosiya, Geologicheskaya str. 2.

Uzņēmums, kas sniedz jēlnaftas un naftas produktu pārkraušanas pakalpojumus citā kuģī.

2014. gada 17. martā“Krimas Parlaments” pieņēma rezolūciju, kurā tas paziņoja, ka “Krimas Republikas” vārdā tiek pārņemti uzņēmumam Feodosia piederošie aktīvi. Tādējādi Krimas “varas iestādes” šo uzņēmumu faktiski ir konfiscējušas.

12.5.2014.

▼M8

3.

T.s. “Lugansk People's Republic

Луганская народная республика

Luganskaya narodnaya respublika

Oficiālā interneta vietne:

http://lugansk-online.info

Tālruņa numurs

+38-099-160-74-14

T.s. “Luhanskas Tautas republiku” izveidoja 2014. gada 27. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

22.05.2014. t.s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” izveidoja t.s. “Novorossijas federālo valsti”.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armijas” un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

4.

T.s. “Donetsk People's Republic

Донецкая народная республика

Donétskaya naródnaya respúblika

Oficiāla informācija, tostarp Doņeckas Tautas republikas Konstitūcija un Augstākās Padomes sastāvs:

http://dnr-news.com/

Sociālie mediji:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

T.s. “Doņeckas Tautas republikas” tika pasludināta 2014. gada 7. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 24. maijā t.s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par t.s. “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

5.

T.s. “Federal State of Novorossiya

Федеративное государство Новороссия

Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya

Oficiālā informācija presei:

http://novorossia.su/official

2014. gada 24. maijā t.s. Doņeckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par neatzītās, tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

6.

International Union of Public Associations “Great Don Army”

Международный Союз Общественных Объединений

“Всевеликое Войско Донское”

Oficiālā interneta vietne:

http://vvd2003.narod.ru/

Tālruņa numurs:

+7-8-908-178-65-57

Sociālie mediji:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adrese: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

Great Don army” izveidoja “Cossack National Guard”, kas ir atbildīga par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, kā arī apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīta ar Nikolay KOZITSYN, kas ir Cossack spēku komandieris un ir atbildīgs par to separātistu komandēšanu Ukrainas austrumu daļā, kuri cīnās pret Ukrainas valdības spēkiem.

25.7.2014.

7.

Sobol

“СОБОЛЬ”

Oficiālā interneta vietne:

http://soboli.net

Sociālie mediji:

http://vk.com/sobolipress

Tālruņa numurs:

(0652) 60-23-93.

E-pasts: SoboliPress@gmail.com

Adrese: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station “Central”).

Radikāla paramilitāra organizācija, kas atbildīga par atklātu atbalsta paušanu spēka izmantošanai, lai izbeigtu Ukrainas kontroli Krimā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Atbildīga par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

8.

T.s. “Lugansk Guard

Луганская гвардия

Sociālie mediji:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Luhanskas pašaizsardzības paramilitārs grupējums, kas atbildīgs par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīta ar German PROPOKIV kungu, aktīvu līderi, kas ir atbildīgs par piedalīšanos Ukrainas drošības dienesta Luhanskas reģionālā biroja ēkas ieņemšanā, un kas no ieņemtās ēkas ierakstīja video vēstījumu prezidentam Putinam.

25.7.2014.

9.

T.s. “Army of the Southeast

Армии Юго-Востока

Rekrutēšana:

http://lugansk-online.info/statements

Sociālie mediji:

http://vk.com/lugansksbu

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Ukrainas austrumu daļā.

Atbildīgs par Drošības dienesta ēkas ieņemšanu Luhanskas reģionā. Atvaļināts virsnieks.

Saistīts ar Valeriy BOLOTOV kungu, kas norādīts kā viens no grupējuma līderiem.

Saistīts ar Vasyl NIKITIN kungu, kas atbildīgs par “Luhanskas Tautas republikas valdības” separātistu “pārvaldības” darbībām.

25.7.2014.

10.

T.s. “Donbass People's Militia

Нарóдное ополчéние Донбáсса

Sociālie mediji:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-pasts: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Brīvprātīgo tālruņi Krievijā:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

vai e-pasts novoross24@mail.ru

Adrese: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kas atbildīgs par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Inter alia, kaujinieku grupa 2014. gada aprīļa sākumā pārņēma kontroli pār vairākām valdības ēkām Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tās bijušais līderis, Pavel

Gubarev kungs, ir atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doņeckā kopā ar pro-krieviskiem spēkiem, un ir pasludinājis sevi par “tautas gubernatoru”.

25.7.2014.

11.

Vostok battalion

батальоны Восток

Sociālie mediji:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Nelikumīgs bruņots separātistu grupējums, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Ukrainas austrumu daļā.

Atbildīgs par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Mēģināja ieņemt Doņeckas lidostu.

25.7.2014.

12.

State ferry enterprise “Kerch ferry”

Государственная судоходная компания “Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

code: 14333981

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlaments”17.3.2014. pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14“Par dažu Ukrainas infrastruktūras un lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju” un “Krimas parlamenta prezidijs”24.3.2014. pieņēma lēmumu Nr. 1802-6/14“Par valsts īpašumā esošo Ferry Enterprise” Kerch Ferry“, ar kuru” Krimas Republikas “vārdā paziņo par valsts kuģniecības uzņēmumam” Kerch Ferry“ piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas” varas iestādes “uzņēmumu” ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

13.

State enterprise

“Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие “Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

code: 01125548

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlaments”17.3.2014. pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14“Par dažu Ukrainas infrastruktūras un lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Sevastopol commercial seaport” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Tirdzniecības apjoma ziņā tā ir lielākā komerciālā jūras osta Krimā.

25.7.2014.

14.

State enterprise “Kerch commercial sea port”

Государственное предприятие “Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Code: 01125554

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlaments”17.3.2014. pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14“Par dažu Ukrainas infrastruktūras un lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju”, un 26.3.2014. pieņēma rezolūciju Nr. 1865-6/14“Par valsts uzņēmumu “Crimean Sea Ports(“О Государственном предприятии”“Крымские морские порты”), ar ko “Krimas Republikas”” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Kerch Commercial Sea Port” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Tirdzniecības apjoma ziņā tā ir otrā lielākā komerciālā jūras osta Krimā.

25.7.2014.

15.

State enterprise Universal -Avia

Государственном предприятии “Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

“Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 24.3.2014. “Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu “Par valsts uzņēmumu “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia”” (“О Государственном предприятии “Универсал-Авиа”)” Nr. 1794-6/14, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Universal-Avia” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

16.

Resort “Nizhnyaya Oreanda”

Санаторий “Нижняя Ореанда”

Resort “Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий “Нижняя Ореанда”)

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 21. martā “Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu “Par Sanatoriju un kūrortu asociācijas izveides jautājumiem” Nr. 1767-6/14, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par kūrortam “Nizhnyaya Oreanda” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

17.

Crimean enterprise “Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие “Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

code: 01271681

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 9. aprīlī “Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 Par grozījumiem Krimas Republikas Valsts Padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14“Par Krimas Republikas teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par “Azovsky likerovodochny zavod” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

18.

State concern National Association of producers “Massandra”

Национальное производственно-аграрное объединение “Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

code: 00411890

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 9. aprīlī “Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 Par grozījumiem Krimas Republikas Valsts Padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14“Par Krimas Republikas teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts koncerna “National Association of producers” Massandra piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

19.

“State enterprise Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма “Магарач” Национального института винограда и вина “Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Code: 31332064

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 9. aprīlī “Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 Par grozījumiem Krimas Republikas Valsts Padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14“Par Krimas Republikas teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmuma Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

20.

State enterprise “Factory of sparkling wine Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин “Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Code: 00412665

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 9. aprīlī “Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 Par grozījumiem Krimas Republikas Valsts Padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14“Par Krimas Republikas teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmuma “Zavod shampanskykh vin Novy Svet” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

25.7.2014.

▼M10

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (pazīstams arī kā ALMAZ-ANTEY CORP; pazīstams arī kā ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; pazīstams arī kā ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Tīmekļa vietne: almaz-antey.ru;

E-pasta adrese: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas ražo pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zeme-gaiss” raķetes, kuras piegādā Krievijas armijai. Krievijas iestādes piegādā smagos ieročus separātistiem Ukrainas austrumu daļā, veicinot Ukrainas destabilizāciju. Šos ieročus izmanto separātisti, tostarp, lai notriektu lidmašīnas. Tādējādi Almaz-Antei kā valsts uzņēmums veicina Ukrainas destabilizāciju.

30.7.2014.

22.

DOBROLET, pazīstams arī kā DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Aviosabiedrības kods QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Tīmekļa vietne: www.dobrolet.com

Dobrolet ir Krievijas valsts aviosabiedrības meitasuzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Dobrolet līdz šim ir ekskluzīvi veicis lidojumus starp Maskavu un Simferopoli. Tādējādi tas veicina nelikumīgi aneksētās Krimas Autonomās Republikas integrāciju Krievijas Federācijā un grauj Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

Krievijas Centrālās bankas licence Nr. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Pēc Krimas nelikumīgās aneksijas Russian National Commercial Bank (RNCB) pilnībā nonāca t.s. “Krimas Republikas” īpašumā. Tā ir kļuvusi par dominējošo tirgus dalībnieku, lai gan pirms aneksijas tā Krimā nebija pārstāvēta. Nopērkot vai pārņemot to banku filiāles, kuras pārtrauc savu darbību Krimā, RNCB materiāli un finansiāli atbalstīja Krievijas valdības darbības, ar ko Krimu integrē Krievijas Federācijā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti.

30.7.2014.

▼M14

24.

Doņeckas republika (publiska organizācija)

Донецкая республика

 

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā. Tās vadītājs ir Alexander ZAKHARCHENKO, un dibinātājs – Andriy PURGIN.

29.11.2014.

25.

Miers Luhanskas reģionam (krieviski: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā. Tās vadītājs ir Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014.

26.

Brīvais Donbass (jeb “Free Donbas”, “Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Doņeckas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

27.

Tautas savienība (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

28.

Luhanskas ekonomikas savienība (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra“vēlēšanām”. Izvirzīja Oleg AKIMOV kā kandidātu tā dēvētās “Luhanskas tautas republikas”“vadītāja” amatam. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

▼M15

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Nikolay KOZITSYN, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.

16.2.2015.

30.

Sparta battalion

Батальон “Спарта”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Arseny PAVLOV, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.

16.2.2015.

31.

Somali battalion

Батальон “Сомали”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Mikhail TOLSTYKH jeb Givi, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.

16.2.2015.

32.

Zarya battalion

Батальон “Заря”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M17

33.

Prizrak brigade

(БригадаПризрак”)

 

Bruņots separātists, kas ir aktīvi atbalstījis darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

▼M15

34.

Oplot battalion

Батальон “Оплот”

Sociālie plašsaziņas līdzekļi:

http://vk.com/oplot_info

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

35.

Kalmius battalion

Батальон “Кальмиус”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

36.

Death battalion

Батальон “Смерть”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

37.

Sabiedriskā kustība “NOVOROSSIYA

Движение Новороссия

 

Sabiedriskā kustība “Novorossiya”/“New Russia” tika izveidota 2014. gada novembrī Krievijā, un to vada Krievijas virsnieks Igor Strelkov (identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes darbinieks).

Saskaņā ar tās noteiktajiem mērķiem tās mērķis ir sniegt vispusīgu un efektīvu palīdzību “Novorossiya”, tostarp palīdzot milicijai kaujās Ukrainas austrumdaļā, tādējādi atbalstot politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Saistīta ar personu, kura iekļauta sarakstā saistībā ar Ukrainas teritoriālās integritātes graušanu.

16.2.2015.

▼B
II PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 16. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).