2014R0224 — LV — 03.03.2015 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 224/2014

(2014. gada 10. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

(OV L 070, 11.3.2014, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 691/2014 (2014. gada 23. jūnijs),

  L 183

6

24.6.2014

►M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1276/2014 (2014. gada 1. decembris),

  L 346

19

2.12.2014

►M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/324 (2015. gada 2. marts),

  L 58

39

3.3.2015
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 224/2014

(2014. gada 10. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas RepublikāEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku ( 1 ),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcija (ANO DPR) 2127 (2013) (2013. gada 5. decembris) un ANO DPR 2134 (2014) (2014. gada 28. janvāris), un Lēmums 2013/798/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2014/125/KĀDP ( 2 ), paredz ieroču embargo pret Centrālāfrikas Republiku un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu konkrētām personām, kuras iesaistās vai atbalsta darbības, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Centrālāfrikas Republikā.

(2)

Daži ANO DPR 2127 (2013) un ANO DPR 2134 (2014) paredzētie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(3)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(4)

Ņemot vērā īpašos draudus starptautiskajam mieram un drošībai reģionā, ko rada situācija Centrālāfrikas Republikā, un lai nodrošinātu atbilstību ar Padomes Lēmuma 2014/125/KĀDP grozīšanu un pārskatīšanu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumu būtu jāīsteno Padomei.

(5)

Procedūrā, kas ierosināta saraksta grozīšanai šīs regulas I pielikumā, būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus iekļaušanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komitejas, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 2127 (2013) 57. pantu, nosūtītajā sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(6)

Šīs regulas īstenošanai un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu vārdi, vienību un struktūru nosaukumi un cita atbilstoša informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu jāiesaldē. Jebkuru fizisku personu datu apstrādei saskaņā ar šo regulu būtu jānotiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 ( 3 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK ( 4 ).

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “starpniecības pakalpojumi” ir:

i) darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iepirkumus, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti, vai

ii) trešās valstīs esošu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu tirdzniecība vai iepirkumi, lai tos nodotu citai trešai valstij;

b) “prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i) prasību izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu,

ii) prasību pagarināt vai izpildīt jebkura veida galvojuma vai finansiālās garantijas saistības vai samaksāt jebkura veida apdrošināšanas atlīdzību vai to pagarināt,

iii) prasību par atlīdzības saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu,

iv) pretprasību,

v) prasību atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

c) “līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas vai galvojumus un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

d) “kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

e) “saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

f) “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

g) “līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums jebkādai līdzekļu pārvietošanai, pārvešanai, grozīšanai, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras iznākumā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, iedaba, saņēmējs vai arī varētu notikt kādas citas izmaiņas, kuras varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

h) “līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi,

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības,

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi,

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības,

v) kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības,

vi) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes un

vii) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

i) “Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar 57. punktu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 2127 (2013);

j) “tehniska palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts saistībā ar remontiem, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, tehnisko apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un šāda palīdzība var būt instrukcijas, padomi, apmācība, darba gaitā gūto zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā;

k) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1. Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt:

a) tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā ( 5 ) (“Kopējais militāro preču saraksts”) minētajām precēm un tehnoloģijām vai saistībā ar minētajā sarakstā ietverto preču nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā;

b) finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu šādu preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkāda veida saistītas tehniskas palīdzības vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā;

c) tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai transporta pakalpojumus saistībā ar bruņotu algotņu nodrošināšanu Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā.

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta, tajā noteikto aizliegumu nepiemēro tādas tehniskas palīdzības, finansējuma vai finansiālas palīdzības vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai, kas ir paredzēti vienīgi Miera konsolidācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MICOPAX), Āfrikas valstu organizētā starptautiskā palīdzības misijas Centrālāfrikas Republikā (MISCA), Apvienoto Nāciju Organizācijas integrētā miera veicināšanas biroja Centrālāfrikas Republikā (BINUCA) un tā apsardzes vienības Āfrikas Apvienības Reģionālā darba grupas (AU-RTF), Centrālāfrikas Republikā izvietoto Francijas spēku un Eiropas Savienības operācijas Centrālāfrikas Republikā (EUFOR RCA) atbalstam un to lietošanai.

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, ar noteikumu, ka šādu tehniskās palīdzības vai starpniecības pakalpojumu, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanu iepriekš ir apstiprinājusi Sankciju komiteja, minētajā pantā noteikto aizliegumu nepiemēro:

a) tādas tehniskas palīdzības vai starpnieku pakalpojumu sniegšanai, kuri saistīti ar militāru ekipējumu, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humāniem vai aizsardzības mērķiem;

b) tādas tehniskas palīdzības, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas saistīta ar Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, vai jebkāda veida saistītas tehniskas palīdzības vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai.

5. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru I pielikumā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.

2.  Tiek liegta tieša vai netieša pieeja līdzekļiem un saimnieciskiem resursiem I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

3.  Regulas I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības un struktūras, par kurām Sankciju komiteja ir norādījusi, ka tās:

a) iesaistās vai atbalsta darbības, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, ieskaitot pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kuras uzkurina vardarbību;

b) rīkojas, pārkāpjot ANO DPR 2127 (2013) 54. pantā noteikto ieroču embargo, vai arī ir tieši vai netieši piegādājušas, pārdevušas vai nosūtījušas bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem Centrālāfrikas Republikā, vai saņēmušas bruņojumu un ar to saistītus materiāltehniskos līdzekļus vai tehniskas konsultācijas, mācības vai palīdzību, ieskaitot finansējumu un finansiālu palīdzību saistībā ar bruņotu grupējumu vai noziedznieku tīklu vardarbīgām darbībām Centrālāfrikas Republikā;

c) ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izpildē Centrālāfrikas Republikā, kuras ir pretrunā starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā starptautiskajiem humanitāro tiesību aktiem, vai kuras ir cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp darbības, kuras ir saistītas ar seksuālo vardarbību, uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, uz etniskiem vai reliģiskiem apsvērumiem balstītiem uzbrukumiem, uzbrukumiem skolām un slimnīcām, civiliedzīvotāju nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu;

d) iesaista vai izmanto bērnus bruņotos konfliktos Centrālāfrikas Republikā, pārkāpjot attiecīgos starptautiskos tiesību aktus;

e) sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, veicot nelegālu dabas resursu, tostarp dimantu un savvaļas dzīvnieku un augu un to produktu, izmantošanu Centrālāfrikas Republikā;

f) kavē humānās palīdzības sniegšanu Centrālāfrikas Republikā vai piekļuvi humānai palīdzībai, vai tās sadali Centrālāfrikas Republikā;

g) ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības klātbūtni, tostarp pret BINUCA, MISCA, EUFOR RCA un citiem tās atbalstošiem spēkiem;

h) ir vadījušas Sankciju komitejas norādītu vienību, atbalstījušas to, rīkojušās tās interesēs vai tās vārdā vai uzdevumā;

i) rīkojas a) līdz h) apakšpunktā minēto personu, vienību vai struktūru vai tām piederošu vai to kontrolējušu vienību vārdā vai uzdevumā.

6. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i) vajadzīgi, lai segtu I pielikumā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus,

ii) paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem, vai

iii) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību un

b) attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par a) punktā minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

7. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, un ja attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un Sankciju komiteja to ir apstiprinājusi.

8. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz konkrētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 5. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrejtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b) konkrētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c) apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras minētas I pielikumā;

d) apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; un

e) dalībvalsts ir ziņojusi par apgrūtinājumu vai spriedumu Sankciju komitejai.

9. pants

Atkāpjoties no 5. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru ir norādījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

b) maksājums nav pretrunā 5. panta 2. punktam un

c) attiecīgā dalībvalsts par nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi Sankciju komitejai 10 darbdienas iepriekš.

10. pants

1.  Šīs regulas 5. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā minētu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus, ar nosacījumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.  Šīs regulas 5. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a) procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 5. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā, vai

c) maksājumiem, kuri paredzēti saskaņā ar tiesas, administratīvu vai šķīrējtiesas noteiktu apgrūtinājumu vai spriedumu, kā minēts 8. pantā, un

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu.

11. pants

1.  Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 5. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šīs dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai un

b) sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.

2.  Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.  Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

12. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. un 5. pantā minēto pasākumu neievērošana.

13. pants

1.  Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.  Pasākumi, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto aizliegumu pārkāpums.

14. pants

1.  Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

a) norādītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b) jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.  Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa šīs prasības izpildi.

3.  Šis pants neierobežo 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

15. pants

1.  Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un dalās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

a) līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 5. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6., 7. un 8. pantu;

b) pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

16. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

17. pants

1.  Ja ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un ir sniegusi iemeslu pamatojumu šādai iekļaušanai, Padome pieņem lēmumu iekļaut šādu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru I pielikumā. Padome savu lēmumu un iemeslu pamatojumu paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

2.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu, vienību vai struktūru.

3.  Ja ANO nolemj no saraksta svītrot personu, vienību vai struktūru, vai grozīt datus par sarakstā esošu personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

18. pants

Regulas I pielikumā iekļauj, ja iespējams, Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai atpazītu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskajām personām šāda informācija var ietvert uzvārdus un vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, pilsonību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu. I pielikumā ietver arī Drošības padomes vai Sankciju komitejas paziņošanas datumu.

19. pants

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem to turpmākiem grozījumiem.

20. pants

1.  Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.  Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.  Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

21. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, arī tās gaisa telpā;

b) visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

22. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2
PIELIKUMS

TO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 5. PANTĀ

A.   Personas

1.    François Yangouvonda BOZIZÉ (jeb: a) Bozize Yangouvonda)

Dzimšanas datums: 1946. gada 14. oktobris.

Dzimšanas vieta: Mouila, Gabona.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika.

Adrese: Uganda.

Cita informācija: mātes vārds ir Martine Kofio.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Bozizé tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas “iesaistās darbībās, ar kurām apdraud Centrālāfrikas Republikas (CĀR) mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās”.

Papildu informācija

Bozizé sadarbībā ar saviem atbalstītājiem mudināja veikt 2013. gada 5. decembrī notikušo uzbrukumu Bangui. Kopš tā laika viņš turpina veikt destabilizēšanas operācijas, lai CĀR galvaspilsētā saglabātu spriedzi. Uzskata, ka Bozizé izveidoja anti-Balaka kaujinieku grupu, pirms viņš 2013. gada 24. martā aizbēga no CĀR. Paziņojumā Bozizé aicināja savus kaujiniekus veikt nežēlīgus noziegumus pret pašreizējo režīmu un islāmistiem. Uzskata, ka Bozizé ir sniedzis finansiālu un materiālu atbalstu kaujiniekiem, kuri cenšas destabilizēt notiekošo pāreju un panākt Bozizé atgriešanos pie varas. Lielākā daļa anti-Balaka kaujinieku ir no Centrālāfrikas bruņotajiem spēkiem, kuri pēc valsts apvērsuma bija izklīduši lauku rajonos un kurus Bozizé pēc tam reorganizēja. Bozizé un viņa atbalstītāji kontrolē vairāk nekā pusi no anti-Balaka kaujinieku vienībām.

Bozizé lojāli spēki bija apbruņoti ar triecienšautenēm, mīnmetējiem un reaktīvām prettanku šautenēm, un tie aizvien vairāk iesaistījās atriebības uzbrukumos CĀR musulmaņu iedzīvotājiem. Situācija CĀR strauji pasliktinājās pēc anti-Balaka spēku uzbrukuma 2013. gada 5. decembrīBangui, kur bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku.

2.    Nourredine ADAM (jeb: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Amats: a) ģenerālis; b) drošības ministrs; c) ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Dzimšanas datums: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1970. gada 1. janvāris.

Dzimšanas vieta: Ndele, Centrālāfrikas Republika.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika. Pases Nr.: D00001184

Adrese: Birao, Centrālāfrikas Republika.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas ir “iesaistījusies darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību CĀR, vai atbalsta tās”.

Papildu informācija

Noureddine ir viens no sākotnējiem Séléka vadītājiem. Viņš ir identificēts gan kā ģenerālis, gan kā priekšsēdētājs vienā no Séléka bruņotajām nemiernieku grupām Central PJCC – oficiāli šī grupa ir zināma kā Patriotu konvents taisnīgumam un mieram (Convention of Patriots for Justice and Peace), un tās nosaukuma saīsinājums ir zināms arī kā CPJP. Kā bijušais Patriotu konventa taisnīgumam un mieram (CPJP/F) Fundamental šķelšanās grupas vadītājs viņš bija ex-Séléka militārais koordinators uzbrukumos iepriekšējos nemieros Centrālāfrikas Republikā laikposmā no 2012. gada decembra sākuma līdz 2013. gada martam. Bez Noureddine palīdzības un ciešajām attiecībām ar Čadas Īpašajiem spēkiem Séléka, visticamāk, nebūtu spējis izraut varu no iepriekšējā CĀR prezidenta François Bozizé rokām.

Kopš Catherine Samba-Panza iecelšanas pagaidu prezidentes amatā 2014. gada 20. janvārī viņš bija viens no galvenajiem ex-Séléka taktiskās atkāpšanās autoriem Sibut, lai īstenotu savu plānu nostiprināt musulmaņu pozīcijas valsts ziemeļos. Viņš skaidri aicināja savus spēkus pretoties Āfrikas valstu vadītās starptautiskās atbalsta misijas Centrālāfrikas Republikā (MISCA) pārejas posma valdības un militāro līderu rīkojumiem. Noureddine aktīvi virza ex-Séléka – bijušos Séléka spēkus, ko Djotodia (kā ziņots) 2013. gada septembrī bija izklīdinājis,– un vada operācijas pret kristiešu apkaimi, un turpina sniegt būtisku atbalstu un vadību ex-Séléka, kas darbojas CĀR.

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 37. punkta b) apakšpunktu, kā persona, kas “attiecīgi iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas ir pretrunā ar starptautiskajām cilvēktiesībām vai starptautiskajām humanitārajām tiesībām”.

Papildu informācija

Pēc tam, kad Séléka2013. gada 24. martā pārņēma kontroli pār Bangui, Nourredine Adam tika iecelts par drošības ministru, toreiz – ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD, pašreiz tas ir neaktīvs CĀR izlūkošanas dienests). Nourredine Adam izmantoja CEDAD kā personīgo politisko policiju, veicot daudzus patvaļīgus arestus, spīdzināšanu un nāvessodus bez tiesas sprieduma. Turklāt Noureddine bija viena no galvenajām atbildīgajām personām Boy Rabe notikušajās asiņainajās darbībās. 2013. gada augustā Séléka spēki uzbruka Boy Rabe, CĀR apkaimei, ko uzskata par François Bozizé atbalstītāju un viņa etniskās grupas bastionu. Kā ziņots, aizbildinoties ar ieroču krājumu meklēšanu, Séléka karaspēks ir nogalinājis daudzus civiliedzīvotājus un ir veicis postošas laupīšanas. Kad šie uzbrukumi izplatījās uz citiem rajoniem, tūkstošiem iedzīvotāju ieņēma starptautisko lidostu, ko Francijas karaspēka klātbūtnes dēļ uzskatīja par drošu vietu, un ieņēma tās skrejceļu.

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 37. punkta d) apakšpunktu, kā persona, kas “nelegāli izmantojot dabas resursus, sniedz atbalstu bruņotām grupām vai noziedzīgiem tīkliem”.

Papildu informācija

2013. gada sākumā Nourredine Adam bija svarīga loma ex-Séléka finansēšanas tīklos. Viņš devās uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai vāktu līdzekļus iepriekšējiem nemieriem. Viņš darbojās arī kā koordinators Čadas dimantu kontrabandas grupējumā, kas darbojas starp Centrālāfrikas Republiku un Čadu.

▼M3 —————

▼M2

B.   Vienības

▼B
II PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.

( 2 ) Padomes Lēmums 2014/125/KĀDP 2014. gada 10. marts, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (Sk. šā Oficiālā Vēstneša 22. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

( 5 ) OV C 69, 18.3.2010., 19. lpp.