02014R0208 — LV — 13.09.2022 — 015.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 208/2014

(2014. gada 5. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

(OV L 066, 6.3.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 381/2014 (2014. gada 14. aprīlis),

  L 111

33

15.4.2014

►M2

PADOMES REGULA (ES) 2015/138 (2015. gada 29. janvāris),

  L 24

1

30.1.2015

►M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/357 (2015. gada 5. marts),

  L 62

1

6.3.2015

►M4

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/869 (2015. gada 5. jūnijs),

  L 142

1

6.6.2015

 M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1777 (2015. gada 5. oktobris),

  L 259

3

6.10.2015

►M6

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/311 (2016. gada 4. marts),

  L 60

1

5.3.2016

►M7

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/374 (2017. gada 3. marts),

  L 58

1

4.3.2017

►M8

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/326 (2018. gada 5. marts),

  L 63

5

6.3.2018

►M9

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/352 (2019. gada 4. marts),

  L 64

1

5.3.2019

 M10

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1163 (2019. gada 5. jūlijs),

  L 182

33

8.7.2019

►M11

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/370 (2020. gada 5. marts),

  L 71

1

6.3.2020

►M12

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/391 (2021. gada 4. marts),

  L 77

2

5.3.2021

►M13

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2152 (2021. gada 6. decembris),

  L 436

7

7.12.2021

►M14

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/375 (2022. gada 3. marts),

  L 70

1

4.3.2022

►M15

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/595 (2022. gada 11. aprīlis),

  L 114

60

12.4.2022

►M16

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1501 (2022. gada 9. septembris),

  L 235

1

12.9.2022


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 070, 11.3.2014, lpp 36 (208/2014)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 086, 28.3.2019, lpp 118 (2019/352)
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 208/2014

(2014. gada 5. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc 2014. gada 6. marta saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, jo īpaši:

i) 

prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii) 

prasība pagarināt vai izpildīt jebkura veida galvojuma vai finansiālās garantijas saistības vai atlīdzību;

iii) 

prasība par atlīdzības saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) 

pretprasība;

v) 

prasība atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b) 

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas vai galvojumus un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c) 

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d) 

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e) 

►C1  “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus; ◄

f) 

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums jebkādai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas izmaiņas, kas varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g) 

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) 

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) 

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) 

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv) 

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) 

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) 

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

▼C1

vii) 

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu līdzekļu piederību;

▼B

h) 

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.  
Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuras I pielikumā uzskaitītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.
2.  
Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai to interesēs.

3. pants

1.  
Šīs regulas I pielikumā iekļauj personas, kuras Padome saskaņā ar Lēmuma 2014/119/KĀDP 1. pantu ir identificējusi kā atbildīgas par Ukrainas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, un personas, kas ir atbildīgas patr cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā, un ar tām saistītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras.

▼M2

1.a  

Regulas 3. panta 1. punktā “personas, kas ir identificētas kā tādas, kas ir atbildīgas par Ukrainas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos”, ir arī tādas personas, saistībā ar kurām Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu:

a) 

par Ukrainas publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos vai par līdzdalību tādā darbībā; vai

b) 

par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem, vai par līdzdalību tādā darbībā.

▼B

2.  
Regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu par attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru iekļaušanu sarakstā.
3.  
Regulas I pielikumā iekļauj, ja iespējams, informāciju, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identifikācijai. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

4. pants

1.  

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ►C1  vai arī darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ◄ ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) 

vajadzīgi, lai segtu jebkādu I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) 

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) 

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) 

nepieciešami ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ►C1  ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, ◄ kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.  

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b) 

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) 

nolēmums nav pieņemts kādas I pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d) 

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.  

Atkāpjoties no 2. panta un ar noteikumu, ka I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) 

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu; un

b) 

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

7. pants

►C1  1.  
Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita sarakstā iekļautās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras kontā, ◄ kreditēt iesaldētos kontus, ar noteikumu, ka visi ieskaitījumi šādos kontos arī tiks iesaldēti. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.
2.  

Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a) 

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) 

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikumā; vai

c) 

maksājumiem, kas jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

8. pants

1.  

Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) 

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un vai nu tieši, vai ar dalībvalsts starpniecību nodod jebkādu šādu informāciju Komisijai; un

▼C1

b) 

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādu šādas informācijas pārbaudi.

▼B

2.  
Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.
3.  
Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.
4.  
Šā panta 3. punkts neliedz dalībvalstīm saskaņā ar saviem valstu tiesību aktiem apmainīties ar minēto informāciju ar Ukrainas attiecīgajām iestādēm un citām dalībvalstīm, ja tas nepieciešams, lai palīdzētu atgūt nelikumīgi piesavinātos līdzekļus.

9. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. pantā minēto pasākumu neievērošana.

10. pants

1.  
Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskai vai juridiskai personaivai vienībai, vai struktūrai, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.
2.  
Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā izklāstīto aizliegumu pārkāpums.

11. pants

►C1  1.  

Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzības saņemšanu vai citas šāda veida prasības, ◄ piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

a) 

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas I pielikumā;

b) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā.

2.  
Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.
3.  
Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

12. pants

1.  

Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju:

a) 

par līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu;

b) 

par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  
Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

13. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

14. pants

1.  
Ja Padome nolemj pakļaut fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru 2. pantā minētajiem pasākumiem, tā attiecīgi groza I pielikumu.
2.  
Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.
3.  
Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

▼C1

4.  
Sarakstu I pielikumā pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

▼B

15. pants

1.  
Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

▼C1

2.  
Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc 2014. gada 6. marta, kā arī ziņo tai par jebkādiem to turpmākiem grozījumiem.

▼B

16. pants

1.  
Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.
2.  
Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.
3.  
Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a) 

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) 

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) 

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

▼C1

e) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas pilnībā vai daļēji veikti Savienībā.

▼B

18. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3
I PIELIKUMS

▼M9

A.    To fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 2. pantā

▼M3 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

▼M16 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

dzimis: 20.1.1963. Kostiantynivka (Doņeckas apgabals), bijušais iekšlietu ministrs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par darbībām, kas saistītas ar amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, cenšoties panākt nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas valsts budžetam vai aktīviem.

6.3.2014.

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

dzimis 16.10.1959., bijušais iekšlietu ministra vietnieks

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par līdzdalību tādā darbībā.

6.3.2014.

▼M16 —————

▼M4 —————

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M11 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Dzimis 21.9.1985. Harkovā, uzņēmējs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par nelikumīgu publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem.

6.3.2014.

▼M12 —————

▼M6 —————

▼M12 —————

▼M7 —————

▼M13 —————

▼M11 —————

▼M14

B.    Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā saskaņā ar Ukrainas Kriminālprocesa kodeksu

Ukrainas Kriminālprocesa kodeksa (“Kriminālprocesa kodekss”) 42. pantā ir paredzēts, ka katrai personai, kura tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta kriminālprocesā, ir tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Tajās ietilpst: tiesības tikt informētai par to, par kādu noziedzīgu nodarījumu šī persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta; tiesības tikt informētai, skaidri un nekavējoties, par tās tiesībām, kas paredzētas Kriminālprocesa kodeksā; tiesības pēc pirmā lūguma saņemt piekļuvi advokātam; tiesības pieprasīt procesuālas darbības; un tiesības apstrīdēt izmeklētāja, prokurora un izmeklēšanas tiesneša lēmumus, darbības un bezdarbību.

Kriminālprocesa kodeksa 303. pantā tiek nošķirti lēmumi un bezdarbība, ko var apstrīdēt pirmstiesas procesā (pirmajā daļā) un lēmumi, darbības un bezdarbība, ko var apstrīdēt tiesā sagatavošanas procedūras laikā (otrajā daļā). Kriminālprocesa kodeksa 306. pantā ir noteikts, ka sūdzības par izmeklētāja vai prokurora lēmumiem, darbībām vai bezdarbību ir jāizskata vietējās tiesas izmeklēšanas tiesnesim sūdzības iesniedzēja vai viņa advokāta vai juridiskā pārstāvja klātbūtnē. Kriminālprocesa kodeksa 308. pantā ir noteikts, ka sūdzības par to, ka izmeklētājs vai prokurors pirmstiesas izmeklēšanas laikā neievēro saprātīgus termiņus, var iesniegt virsprokuroram un ka šādas sūdzības ir jāizskata trīs dienu laikā pēc to iesniegšanas. Turklāt Kriminālprocesa kodeksa 309. pantā ir noteikts, kurus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, un tas, ka citus lēmumus var apstrīdēt tiesā sagatavošanas procedūras laikā. Bez tam vairākas procesuālas izmeklēšanas darbības ir iespējamas tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu (piemēram, īpašuma arests saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 167.–175. pantu un aizturēšanas pasākumi saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 176.–178. pantu).

Katras sarakstā iekļautās personas tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā piemērošana

▼M16 —————

▼M14

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Kriminālprocess saistībā ar publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos joprojām turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās, tika ievērotas Zakharchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, tostarp pamattiesības uz to, lai viņa lietu saprātīgā termiņā izskatītu neatkarīgā un objektīvā tiesā. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2021. gada 19. aprīļa lēmumi par Zakharchenko kunga apcietināšanu, kā arī Kijevas Pecherskyi rajona tiesas 2021. gada 10. augusta nolēmums, ar ko atļauj veikt īpašu pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā Nr. 42016000000002929. Minētie izmeklēšanas tiesnešu lēmumi apstiprina Zakharchenko kunga aizdomās turētā statusu un uzsver, ka aizdomās turētais slēpjas no izmeklēšanas, lai izvairītos no kriminālatbildības.

Turklāt Padomei ir informācija, ka Ukrainas iestādes ir veikušas pasākumus, lai meklētu Zakharchenko kungu. Izmeklēšanas struktūra 2020. gada 12. februārī nolēma iekļaut Zakharchenko kungu starptautiskajā meklēto personu sarakstā un nosūtīja pieprasījumu Ukrainas Valsts policijas Starptautiskās policijas sadarbības departamentam par iekļaušanu Interpola datubāzē. Turklāt 2021. gada 11. maijā Ukraina nosūtīja Krievijas Federācijai starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumu, lai noskaidrotu Zakharchenko kunga atrašanās vietu, un 2021. gada 31. augustā Krievija šo lūgumu noraidīja.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpumus nevar konstatēt apstākļos, kad aizstāvība neizmanto minētās tiesības.

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Padome uzskata, ka periodi, kuros Zakharchenko kungs ir izvairījies no izmeklēšanas, ir jāizslēdz no tā termiņa aprēķina, kas ir atbilstošs, lai izvērtētu, vai ir ievērotas tiesības uz tiesu saprātīgā termiņā. Līdz ar to Padome uzskata, ka iepriekš aprakstītie apstākļi, kas attiecināmi uz Zakharchenko kungu, ir ievērojami veicinājuši izmeklēšanas ilgumu.

▼M16 —————

▼M14

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Kriminālprocess saistībā ar publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos joprojām turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās, tika ievērotas Ratushniak kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, tostarp pamattiesības uz to, lai viņa lietu saprātīgā termiņā izskatītu neatkarīgā un objektīvā tiesā. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2021. gada 19. aprīļa lēmumi par Ratushniak kunga apcietināšanu, kā arī Kijevas Pecherskyi rajona tiesas 2021. gada 10. augusta nolēmums, ar ko atļauj veikt īpašu pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā Nr. 42016000000002929. Minētie izmeklēšanas tiesnešu lēmumi apstiprina Ratushniak kunga aizdomās turētā statusu un uzsver, ka aizdomās turētais slēpjas no izmeklēšanas, lai izvairītos no kriminālatbildības.

Padomei ir informācija, ka Ukrainas iestādes ir veikušas pasākumus, lai meklētu Ratushniak kungu. Izmeklēšanas struktūra 2020. gada 12. februārī nolēma iekļaut Ratushniak kungu starptautiskajā meklēto personu sarakstā un nosūtīja pieprasījumu Ukrainas Valsts policijas Starptautiskās policijas sadarbības departamentam par iekļaušanu Interpola datubāzē. Turklāt 2021. gada 11. maijā Ukraina nosūtīja Krievijas Federācijai starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumu, lai noskaidrotu Ratushniak kunga atrašanās vietu, un 2021. gada 31. augustā Krievija šo lūgumu noraidīja.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpumus nevar konstatēt apstākļos, kad aizstāvība neizmanto minētās tiesības.

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Padome uzskata, ka periodi, kuros Ratushniak kungs ir izvairījies no izmeklēšanas, ir jāizslēdz no tā termiņa aprēķina, kas ir atbilstošs, lai izvērtētu, vai ir ievērotas tiesības uz tiesu saprātīgā termiņā. Līdz ar to Padome uzskata, ka iepriekš aprakstītie apstākļi, kas attiecināmi uz Ratushniak kungu, ir ievērojami veicinājuši izmeklēšanas ilgumu.

▼M16 —————

▼M14

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Kriminālprocess saistībā ar publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos joprojām turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās, tika ievērotas Kurchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, tostarp pamattiesības uz to, lai viņa lietu saprātīgā termiņā izskatītu neatkarīgā un objektīvā tiesā. To jo īpaši apliecina tas, ka 2019. gada 28. martā aizstāvībai tika paziņots par pirmstiesas izmeklēšanas kriminālprocesā Nr. 42016000000003393 pabeigšanu un nodrošināta piekļuve materiāliem, lai tā ar tiem varētu iepazīties. Padomei ir informācija, ka aizstāvība pašlaik iepazīstas ar materiāliem. 2021. gada 11. oktobrī Ukrainas Valsts korupcijas apkarošanas birojs papildus informēja Kurchenko kunga advokātus par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu un piekļuves nodrošināšanu pirmstiesas izmeklēšanas materiāliem, lai ar tiem varētu iepazīties. Padome saņēma informāciju, ka Ukrainas Valsts korupcijas apkarošanas birojs ir iesniedzis lūgumu noteikt termiņu, kurā aizstāvībai tie ir jāizskata, lai novērstu, ka aizstāvība kavējas ar pirmstiesas izmeklēšanas materiālu izskatīšanu.

Saistībā ar kriminālprocesu Nr. 12014160020000076 Odesas Apelācijas tiesa ar 2020. gada 18. septembra lēmumu apmierināja prokurora apelācijas protestu un noteica Kurchenko kungam drošības līdzekli – apcietinājumu. Tiesa arī norādīja, ka Kurchenko kungs 2014. gadā ir atstājis Ukrainu un ka viņa atrašanās vieta nav nosakāma. Tiesa secināja, ka Kurchenko kungs slēpjas no pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, lai izvairītos no kriminālatbildības. 2021. gada 20. decembrī Odesas pilsētas Kyivskyi rajona tiesa deva atļauju veikt īpašu pirmstiesas izmeklēšanu in absentia. Turklāt 2021. gada 20. oktobrī Odesas pilsētas Kyivskyi rajona tiesa noraidīja advokātu sūdzību ar lūgumu atcelt prokurora 2021. gada 27. jūlija rezolūciju par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu.

Padomei ir informācija, ka Ukrainas iestādes ir veikušas pasākumus, lai meklētu Kurchenko kungu. 2021. gada 13. maijā Odesas reģiona Valsts policijas Galvenais departaments nosūtīja pieprasījumu Interpola Ukrainas birojam un Eiropolam publicēt sarkano paziņojumu par Kurchenko kungu, un tas tiek izskatīts. Padome tika informēta, ka Ukrainas iestādes 2020. gada 29. aprīlī nosūtīja Krievijas Federācijai starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumu, kas 2020. gada 28. jūlijā tika atgriezts atpakaļ, to neizpildot.

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Padome uzskata, ka periodi, kuros Kurchenko kungs ir izvairījies no izmeklēšanas, ir jāizslēdz no tā termiņa aprēķina, kas ir atbilstošs, lai izvērtētu, vai ir ievērotas tiesības uz tiesu saprātīgā termiņā. Līdz ar to Padome uzskata, ka Odesas Apelācijas tiesas lēmumā aprakstītie apstākļi, kas attiecināmi uz Kurchenko kungu, kā arī fakts, ka nav izpildīti agrākie starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumi, ir ievērojami veicinājuši izmeklēšanas ilgumu.

▼B
II PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

▼M15

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

IGAUNIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ĪRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRA

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGĀLE

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ZVIEDRIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu