02014R0065 — LV — 07.03.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 65/2014

(2013. gada 1. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 029, 31.1.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/254 (2016. gada 30. novembris),

  L 38

1

15.2.2017


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 061, 5.3.2015, lpp 26 (65/2014)
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 65/2014

(2013. gada 1. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā ir noteiktas marķēšanas prasības un papildu informācijas par ražojumu sniegšanas prasības sadzīves elektriskajām un gāzes cepeškrāsnīm (tostarp plītīs iebūvētām cepeškrāsnīm) un sadzīves elektriskajiem tvaika nosūcējiem, tostarp, ja šīs ierīces netirgo sadzīves mērķiem.

2.  Šo regulu nepiemēro:

a) cepeškrāsnīm, kurās kā enerģijas avotu neizmanto elektroenerģiju vai gāzi;

b) cepeškrāsnīm, kurām ir “karsēšanas ar mikroviļņiem” funkcija;

c) mazām cepeškrāsnīm;

d) pārnēsājamām cepeškrāsnīm;

e) siltuma akumulācijas cepeškrāsnīm;

f) cepeškrāsnīm, kurās kā primāro karsēšanas avotu izmanto tvaiku;

g) cepeškrāsnīm, kas paredzētas izmantošanai tikai ar “trešās saimes” gāzēm (propānu un butānu).

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/EK 2. pantā noteiktajām definīcijām šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1) “cepeškrāsns” ir ar elektroenerģiju vai gāzi darbināma ierīce vai ierīces daļa ar vienu vai vairākām kamerām, kur ēdiens tiek gatavots parastajā vai ventilatora režīmā;

2) “kamera” ir noslēgts nodalījums, kurā ēdiena gatavošanas nolūkā var kontrolēt temperatūru;

3) “daudzkameru cepeškrāsns” ir cepeškrāsns ar divām vai vairāk kamerām, kuru katru silda atsevišķi;

4) “maza cepeškrāsns” ir cepeškrāsns, kuras katras kameras platums un dziļums ir mazāks nekā 250 mm vai arī kameras augstums ir mazāks nekā 120 mm;

5) “pārnēsājama cepeškrāsns” ir cepeškrāsns, kuras masa ir mazāka nekā 18 kg ar nosacījumu, ka tā nav paredzēta iebūvēšanai;

6) “karsēšana ar mikroviļņiem” ir ēdiena karsēšana, izmantojot elektromagnētisko enerģiju;

7) “parastais režīms” ir tāds cepeškrāsns ekspluatācijas režīms, kad sakarsēta gaisa cirkulācija cepeškrāsns kamerā notiek tikai dabīgās konvekcijas rezultātā;

8) “ventilatora režīms” ir tāds cepeškrāsns režīms, kad sakarsēta gaisa cirkulāciju cepeškrāsns kamerā nodrošina iebūvēts ventilators;

9) “cikls” ir standartizēta objekta uzkarsēšanas periods cepeškrāsns kamerā noteiktos apstākļos;

10) “plīts” ir ar gāzi vai elektroenerģiju darbināma ierīce, kas sastāv no cepeškrāsns un plītsvirsmas;

11) “darbības režīms” ir cepeškrāsns stāvoklis lietošanas laikā;

12) “siltuma avots” ir galvenais enerģijas veids, ko izmanto cepeškrāsns karsēšanai;

13) “tvaika nosūcējs” ir ierīce, ko darbina motors un kas šo motoru vada, un kas paredzēta piesārņota gaisa savākšanai virs plītsvirsmas, vai tāda ierīce, kurā ir ietverta lejupvelkmes sistēma, kuru paredzēts uzstādīt blakus pavardiem, plītsvirsmām un tamlīdzīgām ēdiena gatavošanas ierīcēm un kura nosūc tvaiku uz leju iekšējā izplūdes caurulē;

14) “automātisks darbības režīms ēdiena gatavošanas periodā” ir stāvoklis, kurā tvaika nosūcēja radītā gaisa plūsma ēdiena gatavošanas periodā tiek automātiski kontrolēta, izmantojot devēju(-us), tostarp ņemot vērā mitrumu, temperatūru u. c.;

15) “pilnīgi automātisks tvaika nosūcējs” ir tvaika nosūcējs, kurā gaisa plūsma un/vai citas funkcijas, izmantojot sensorus, tiek automātiski kontrolētas 24 stundas diennaktī, tostarp ēdiena gatavošanas periodā;

16) “optimālais darba punkts” (BEP) ir tvaika nosūcēja darba punkts, kurā tas darbojas ar maksimālu hidrodinamisko efektivitāti (FDEhood);

17) “apgaismojuma efektivitāte” (LEhood) ir attiecība (lux/W) starp sadzīves tvaika nosūcēja apgaismes sistēmas nodrošināto vidējo apgaismojumu un apgaismes sistēmas jaudu;

18) “tauku filtrēšanas efektivitāte” (GFEhood) ir tvaika nosūcēja tauku filtros aizturēto tauku relatīvais īpatsvars;

19) “izslēgts režīms” ir stāvoklis, kurā ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, bet nenodrošina nekādas funkcijas vai nodrošina tikai norādi par atrašanos izslēgtā režīmā, vai arī nodrošina funkcionalitāti, kas paredzēta elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK ( 1 );

20) “gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, ir atkarīga no elektrotīkla enerģijas, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina vai nu tikai reaktivācijas funkciju, vai reaktivācijas funkciju un tikai ieslēgtas reaktivācijas funkcijas indikāciju, un/vai informācijas vai statusa rādījumu, un šāds stāvoklis var turpināties nenoteiktu laiku;

21) “reaktivācijas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iebūvētu devēju vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp pamatfunkciju;

22) “informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp pulksteni;

23) “tiešais lietotājs” ir patērētājs, kas pērk iekārtu vai kas ir potenciāls iekārtas pircējs;

24) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā ierīces ir izliktas apskatei un/vai kurā tās piedāvā pārdošanai vai nomai;

25) “ekvivalents modelis” ir modelis, kas tirgū laists ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tā paša ražotāja vai importētāja cits tirgū laists modelis ar atšķirīgu tirdzniecības kodu.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

Piegādātāji nodrošina, ka:

1) attiecībā uz etiķetēm, datu lapām un tehnisko dokumentāciju

a) sadzīves cepeškrāsnīm:

i) visas sadzīves cepeškrāsnis piegādā ar drukātu etiķeti(-ēm), kurā(-ās) informācija par katru cepeškrāsns kameru ir norādīta III pielikuma 1. punktā noteiktajā formātā;

ii) tirgū laistajām sadzīves cepeškrāsnīm dara pieejamu IV pielikuma A punktā noteikto datu lapu;

iii) pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm tiek darīta pieejama V pielikuma A punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

iv) jebkurā sadzīves cepeškrāsns konkrēta modeļa reklāmā, ja tajā tiek sniegta ar enerģiju saistīta informācija vai informācija par cenu, norāda attiecīgā modeļa energoefektivitātes klasi;

v) jebkādos konkrēta sadzīves cepeškrāsns modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti tā konkrētie tehniskie parametri, norāda attiecīgā modeļa energoefektivitātes klasi;

vi) izplatītājiem par katra sadzīves cepeškrāsns modeļa katru kameru ir pieejama elektroniska etiķete tādā formātā un ar tādu informāciju, kā noteikts III pielikuma 1. punktā;

vii) izplatītājiem par katru sadzīves cepeškrāsns modeli ir pieejama elektroniska ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma A punktā;

b) sadzīves tvaika nosūcējiem:

i) visus sadzīves tvaika nosūcējus piegādā ar drukātu etiķeti, kurā informācija ir norādīta III pielikuma 2. punktā noteiktajā formātā;

ii) tirgū laistajiem sadzīves tvaika nosūcējiem dara pieejamu IV pielikuma B punktā noteikto datu lapu;

iii) pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm tiek darīta pieejama V pielikuma B punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

iv) jebkurā sadzīves tvaika nosūcēja konkrēta modeļa reklāmā, ja tajā tiek sniegta ar enerģiju saistīta informācija vai informācija par cenu, norāda attiecīgā sadzīves tvaika nosūcēja energoefektivitātes klasi;

v) jebkādos konkrēta sadzīves tvaika nosūcēja modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti tā konkrētie tehniskie parametri, norāda attiecīgā modeļa energoefektivitātes klasi;

vi) izplatītājiem par katru sadzīves tvaika nosūcēja modeli ir pieejama elektroniska etiķete tādā formātā un ar tādu informāciju, kā noteikts III pielikuma 2. punktā;

vii) izplatītājiem par katru sadzīves tvaika nosūcēja modeli ir pieejama elektroniska ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma B punktā;

2) attiecībā uz efektivitātes klasēm:

a) sadzīves cepeškrāsnīm cepeškrāsns kameras energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar I pielikuma 1. punktu un II pielikuma 1. punktu;

b) sadzīves tvaika nosūcējiem:

i) energoefektivitātes klases nosaka saskaņā ar I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktu un II pielikuma 2.1. punktu;

ii) hidrodinamiskās efektivitātes klases nosaka saskaņā ar I pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu un II pielikuma 2.2. punktu;

iii) apgaismojuma efektivitātes klases nosaka saskaņā ar I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu un II pielikuma 2.3. punktu;

iv) tauku filtrēšanas efektivitātes klases nosaka saskaņā ar I pielikuma 2. punkta d) apakšpunktu un II pielikuma 2.4. punktu;

3) attiecībā uz etiķešu formātiem:

a) sadzīves cepeškrāsns kameras etiķetes formāts ir, kā noteikts III pielikuma 1. punktā, ierīcēm, ko laiž tirgū no 2015. gada 1. janvāra;

b) sadzīves tvaika nosūcēja etiķetes formāts ir, kā noteikts III pielikuma 2. punktā un atbilstoši šādiem termiņiem:

i) sadzīves tvaika nosūcējiem, ko laiž tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar energoefektivitātes klasēm A, B, C, D, E, F, G, etiķetes ir, kā noteikts III pielikuma 2.1.1. punktā (1. etiķete) vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, kā noteikts minētā pielikuma 2.1.2. punktā (2. etiķete);

ii) sadzīves tvaika nosūcējiem, ko laiž tirgū no 2016. gada 1. janvāra ar energoefektivitātes klasēm A+, A, B, C, D, E, F, etiķetes ir, kā noteikts III pielikuma 2.1.2. punktā (2. etiķete) vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, kā noteikts minētā pielikuma 2.1.3. punktā (3. etiķete);

iii) sadzīves tvaika nosūcējiem, ko laiž tirgū no 2018. gada 1. janvāra ar energoefektivitātes klasēm A++, A+, A, B, C, D, E, etiķetes ir, kā noteikts III pielikuma 2.1.3. punktā (3. etiķete) vai, ja piegādātāji to uzskata par piemērotu, kā noteikts minētā pielikuma 2.1.4. punktā (4. etiķete);

iv) sadzīves tvaika nosūcējiem, ko laiž tirgū no 2020. gada 1. janvāra ar energoefektivitātes klasēm A+++, A++, A+, A, B, C, D, etiķetes ir, kā noteikts III pielikuma 2.1.4. punktā (4. etiķete).

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

1) attiecībā uz sadzīves cepeškrāsnīm:

a) katrai tirdzniecības vietā izstādītai cepeškrāsnij ir pievienota etiķete par katru tās kameru; šo etiķeti piegādātāji nodrošina saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu, un etiķete atrodas ierīces priekšpusē, uz ierīces vai tās tiešā tuvumā tā, lai tā būtu skaidri saskatāma un lai, pat nelasot firmas zīmi vai modeļa numuru uz etiķetes, būtu nepārprotami skaidrs, ka tā attiecas uz šo modeli;

b) cepeškrāsnis, ko piedāvā pārdošanā vai nomā, kur tiešajam lietotājam nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, kā norādīts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, tirgo, norādot informāciju, ko piegādātāji snieguši saskaņā ar šīs regulas VI pielikuma A daļu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro VII pielikuma noteikumus;

c) jebkurā jebkāda veida vai paņēmiena tālpārdošanas un tirdzniecības reklāmā, kas attiecas uz konkrētu cepeškrāsns modeli, ir iekļauta norāde uz energoefektivitātes klasi, ja šajā reklāmā tiek sniegta ar enerģiju saistīta informācija vai informācija par cenu;

d) jebkādos konkrēta modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti cepeškrāsns tehniskie parametri, ir iekļauta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase;

2) attiecībā uz sadzīves tvaika nosūcējiem:

a) katram tirdzniecības vietā izstādītam sadzīves tvaika nosūcējam ir pievienota etiķete; šo etiķeti piegādātāji nodrošina saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu, un etiķete atrodas ierīces priekšpusē, uz ierīces vai tās tiešā tuvumā tā, lai tā būtu skaidri saskatāma un lai, pat nelasot firmas zīmi vai modeļa numuru uz etiķetes, būtu nepārprotami skaidrs, ka tā attiecas uz šo modeli;

b) sadzīves tvaika nosūcējus, ko piedāvā pārdošanā vai nomā, kur tiešajam lietotājam nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, kā norādīts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, tirgo, norādot informāciju, ko piegādātāji snieguši saskaņā ar šīs regulas VI pielikuma B daļu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro VII pielikuma noteikumus;

c) jebkurā jebkāda veida vai paņēmiena tālpārdošanas un tirdzniecības reklāmā, kas attiecas uz konkrētu sadzīves tvaika nosūcēja modeli, ir iekļauta norāde uz energoefektivitātes klasi, ja šajā reklāmā tiek sniegta ar enerģiju saistīta informācija vai informācija par cenu;

d) jebkādos konkrēta modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kuros aprakstīti sadzīves tvaika nosūcēja tehniskie parametri, ir iekļauta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase.

5. pants

Mērījumu un aprēķinu metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas aprēķinu un mērījumu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot tirgus uzraudzības pārbaudes, lai noskaidrotu, vai tiek ievērotas šajā regulā noteiktās prasības, dalībvalstu iestādes izmanto VIII pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. janvārim pārskata šo regulu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

8. pants

Atcelšana

Komisijas Direktīvu 2002/40/EK atceļ no 2015. gada 1. janvāra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.  Sadzīves cepeškrāsnis, kas atbilst šīs regulas noteikumiem un ko laiž tirgū vai piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai līdz 2015. gada 1. janvārim, uzskata par tādām, kas atbilst Direktīvas 2002/40/EK prasībām.

2.  No 2015. gada 1. janvāra līdz 1. aprīlim izplatītāji var piemērot 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu konkrētām cepeškrāsnīm, uz ko attiecas minētais noteikums.

3.  No 2015. gada 1. janvāra līdz 1. aprīlim izplatītāji var piemērot 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu konkrētiem tvaika nosūcējiem, uz ko attiecas minētais noteikums.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro no 2015. gada 1. janvāra. Tomēr 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) un v) punktu, 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) un v) punktu, 4. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu un 4. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktu piemēro no 2015. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Efektivitātes klases

1.   SADZĪVES CEPEŠKRĀSNIS

Sadzīves cepeškrāšņu energoefektivitātes klases nosaka katrai kamerai atsevišķi atbilstīgi šā pielikuma 1. tabulā norādītajām vērtībām. Cepeškrāšņu energoefektivitāti nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu.1.  tabula

Sadzīves cepeškrāšņu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEIcavity)

A+++ (visefektīvākā)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (visneefektīvākā)

EEIcavity ≥ 159

2.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJI

a) Sadzīves tvaika nosūcēju energoefektivitātes klases nosaka atbilstīgi šā pielikuma 2. tabulā norādītajām vērtībām. Sadzīves tvaika nosūcēju energoefektivitātes indeksu (EEIhood) aprēķina saskaņā ar II pielikuma 2.1. punktu.2.  tabula

Sadzīves tvaika nosūcēju energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEIhood)

1. etiķete

2. etiķete

3. etiķete

4. etiķete

A+++ (visefektīvākā)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (visneefektīvākā)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) Sadzīves tvaika nosūcēju hidrodinamiskās efektivitātes klases nosaka pēc to hidrodinamiskās efektivitātes (FDEhood), kā norādīts 3. tabulā. Sadzīves tvaika nosūcēju hidrodinamisko efektivitāti aprēķina saskaņā ar II pielikuma 2.2. punktu.3.  tabula

Sadzīves tvaika nosūcēju hidrodinamiskās efektivitātes klases

Hidrodinamiskās efektivitātes klase

Hidrodinamiskā efektivitāte (FDEhood)

A (visefektīvākā)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (visneefektīvākā)

FDEhood ≤ 4

c) Sadzīves tvaika nosūcēju apgaismojuma efektivitātes klases nosaka pēc to apgaismojuma efektivitātes (LEhood), kā norādīts 4. tabulā. Sadzīves tvaika nosūcēju apgaismojuma efektivitāti aprēķina saskaņā ar II pielikuma 2.3. punktu.4.  tabula

Sadzīves tvaika nosūcēju apgaismojuma efektivitātes klases

Apgaismojuma efektivitātes klase

Apgaismojuma efektivitāte (LEhood)

A (visefektīvākā)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (visneefektīvākā)

LEhood ≤ 4

d) Sadzīves tvaika nosūcēju tauku filtrēšanas efektivitātes klases nosaka pēc to tauku filtrēšanas efektivitātes (GFEhood), kā norādīts 5. tabulā. Sadzīves tvaika nosūcēju tauku filtrēšanas efektivitāti aprēķina saskaņā ar II pielikuma 2.4. punktu.5.  tabula

Sadzīves tvaika nosūcēju tauku filtrēšanas efektivitātes (GFEhood) klases

Tauku filtrēšanas efektivitātes klase

Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)

A (visefektīvākā)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (visneefektīvākā)

GFEhood ≤ 45
II PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot ticamu, precīzu un reproducējamu metodi, kas ir mūsdienīga un vispāratzīta, tostarp izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tā atbilst tehniskajām definīcijām, nosacījumiem, vienādojumiem un parametriem, kas noteikti šajā pielikumā.

1.   SADZĪVES CEPEŠKRĀSNIS

Sadzīves cepeškrāsns kameras energopatēriņu mēra vienā standartizētā ciklā parastajā režīmā un ventilatora režīmā, ja tāds ir pieejams, karsējot standartizētu objektu, kas piesūcināts ar ūdeni. Jāpārliecinās, ka testa cikla laikā temperatūra cepeškrāsns kameras iekšpusē sasniedz cepeškrāsns termostata temperatūras iestatījumu un/vai cepeškrāsns vadības displejā atainoto temperatūru. Energopatēriņu ciklā, kas atbilst efektīvākajam režīmam (parastajam režīmam vai ventilatora režīmam) izmanto turpmākajos aprēķinos.

Katras sadzīves cepeškrāsns kameras energoefektivitātes indeksu (EEIcavity) aprēķina pēc šādām formulām.

Sadzīves elektriskās cepeškrāsnis:

image

image

(kWh)

Sadzīves gāzes cepeškrāsnis:

image

image

(MJ)

kur:

EEIcavity = sadzīves cepeškrāsns katras kameras energoefektivitātes indekss %, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata,

SECelectric cavity = standarta energopatēriņš (elektroenerģija), kas vajadzīgs, lai ar elektroenerģiju darbināmas sadzīves cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts kWh un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata,

SECgas cavity = standarta energopatēriņš, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas sadzīves cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts MJ un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata,

V = sadzīves cepeškrāsns tilpums litros (l), noapaļots līdz veselam skaitlim,

ECelectric cavity = energopatēriņš, kas vajadzīgs, lai ar elektroenerģiju darbināmas sadzīves cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts kWh un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata,

ECgas cavity = energopatēriņš, kas vajadzīgs, lai ar gāzi darbināmas sadzīves cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts MJ un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.

2.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJI

2.1.    Energoefektivitātes indeksa (EEIhood) aprēķināšana

Energoefektivitātes indeksu (EEIhood ) aprēķina šādi:

image

un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

Kur:

  SAEChood ir kWh/gadā izteikts sadzīves tvaika nosūcēja standarta energopatēriņš gadā, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata,

  AEChood ir kWh/gadā izteikts sadzīves tvaika nosūcēja energopatēriņš gadā, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata.

Sadzīves tvaika nosūcēja standarta energopatēriņu gadā (SAEChood ) aprēķina šādi:

image

kur:

  WBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda optimālajā darba punktā, kas izteikta vatos (W) un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata,

  WL ir ieejas nominālā elektriskā jauda sadzīves tvaika nosūcēja apgaismes sistēmai, kura apgaismo ēdiena gatavošanas virsmu; to izsaka vatos (W) un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

Sadzīves tvaika nosūcēja energopatēriņu gadā (AEChood ) aprēķina šādi:

i) pilnīgi automātiski sadzīves tvaika nosūcēji:

▼C1

image

ii) pārējie sadzīves tvaika nosūcēji:

image

kur:

  tL ir minūtēs izteikts vidējais apgaismošanas laiks dienā (tL = 120),

  tH ir minūtēs izteikts vidējais sadzīves tvaika nosūcēja darbināšanas laiks dienā (tH = 60),

  Po ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda izslēgtā režīmā, kas izteikta vatos (W) un noapaļota līdz diviem cipariem aiz komata,

  Ps ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda gaidstāves režīmā, kas izteikta vatos (W) un noapaļota līdz diviem cipariem aiz komata,

  f ir laika palielinājuma koeficients, ko noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata un aprēķina šādi:

 
image

2.2.    Hidrodinamiskās efektivitātes (FDEhood) aprēķināšana

Hidrodinamisko efektivitāti (FDEhood ) optimālajā darba punktā aprēķina pēc šādas formulas un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata:

image

kur:

  QBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja plūsmas ātrums optimālajā darba punktā, ko izsaka m3/h un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata,

  PBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja statiskā spiediena starpība optimālajā darba punktā, ko izsaka Pa un noapaļo līdz veselam skaitlim,

  WBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda optimālajā darba punktā, kas izteikta vatos (W) un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata.

2.3.    Apgaismojuma efektivitātes (LEhood) aprēķināšana

Sadzīves tvaika nosūcēja apgaismojuma efektivitāte (LEhood) ir attiecība starp vidējo apgaismojumu un apgaismes sistēmai pievadīto nominālo elektrisko jaudu. To aprēķina lux/W un noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim šādi:

image

kur:

  Emiddle ir apgaismojuma sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas, ko mēra luksos (lux) standarta apstākļos un noapaļo līdz veselam skaitlim,

  WL ir ieejas nominālā elektriskā jauda sadzīves tvaika nosūcēja apgaismes sistēmai, kas apgaismo ēdiena gatavošanas virsmu, kuru izsaka vatos (W) un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

2.4.    Tauku filtrēšanas efektivitātes (GFEhood) aprēķināšana

Sadzīves tvaika nosūcēja tauku filtrēšanas efektivitāte (GFEhood) ir tvaika nosūcēja tauku filtros aizturēto tauku relatīvais daudzums. To noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata un aprēķina šādi:

image

kur:

wg = tauku masa tauku filtrā, ieskaitot visus noņemamos pārsegus, ko izsaka g un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata,

wr = tvaika nosūcēja gaisvados aizturēto tauku masa, ko izsaka g un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata,

wt = absolūtajā filtrā aizturēto tauku masa, ko izsaka g un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

2.5.    Troksnis

Trokšņa vērtību (dB) mēra kā sadzīves tvaika nosūcēja, kas tiek darbināts ar normālai lietošanai paredzēto maksimālo jaudu, A-izsvarotās akustiskās jaudas (vidējā svērtā vērtība – LWA) emisija gaisā, ko noapaļo līdz veselam skaitlim.
III PIELIKUMS

Etiķete

1.   SADZĪVES CEPEŠKRĀSNS ETIĶETE

1.1.    Sadzīves elektriskās cepeškrāsnis

1.1.1.    Etiķetes paraugs – katrai sadzīves elektriskās cepeškrāsns kamerai

image

1.1.2.    Etiķetē iekļaujamā informācija – sadzīves cepeškrāsnis

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. ražotāja modeļa identifikators – parasti burtciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves cepeškrāsns modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III. sadzīves cepeškrāsns enerģijas avots;

IV. kameras energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši I pielikumam. Bultiņa, uz kuras norādīts energoefektivitātes klases burts, ir novietota tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultiņa;

V. kameras izmantojamais tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI. energopatēriņš ciklā, ko izsaka kā kWh/ciklā (elektroenerģijas patēriņš), kameras karsēšanas funkcijai(-ām) (parastajā režīmā un, ja tāds ir, ventilatora konvekcijas režīmā) un nosaka saskaņā ar testēšanas procedūrām, izmantojot standarta testa objektu, un noapaļo līdz diviem ciparam aiz komata (ECelectric cavity ).

1.1.3.    Etiķetes noformējums – sadzīves elektriskās cepeškrāsnis

Sadzīves elektriskās cepeškrāsns katras kameras etiķetes noformējums ir tāds, kā parādīts attēlā:

image

Kur:

i) etiķete ir vismaz 85 mm plata un 170 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

ii) fons ir balts;

iii) krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāna, fuksīna, dzeltena un melna krāsa –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

iv) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   Etiķetes ietvars: 4 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Enerģijas logotips: krāsa: X-00-00-00; piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 70 mm, augstums: 14 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 70 mm.

image   Energoefektivitātes klašu skala

  Bulta: augstums: 5,5 mm, atstarpe: 1 mm – krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

  Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simbols: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Energoefektivitātes klase

  Bulta: platums: 20 mm, augstums: 10 mm; 100 % melns.

  Teksts: Calibri bold 24 pt, lielie burti, balti; “+” simbols: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Enerģijas patēriņš ciklā

  Ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3 mm.

  Vērtība: Calibri bold 19 pt, 100 % melns; un Calibri regular 10 pt, 100 % melns.

image   Tilpums

  Ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3 mm.

  Vērtība: Calibri bold 20 pt, 100 % melns; un Calibri regular 10 pt, 100 % melns.

image   Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melns.

image   Regulas numurs: Calibri bold 10 pt, 100 % melns.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators

image  Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 70 × 13 mm laukumā.

1.2.    Sadzīves gāzes cepeškrāsnis

1.2.1.    Etiķetes paraugs – katrai sadzīves gāzes cepeškrāsns kamerai

image

1.2.2.    Etiķetē iekļaujamā informācija

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. ražotāja modeļa identifikators – parasti burtciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves cepeškrāsns modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III. sadzīves cepeškrāsns enerģijas avots;

IV. kameras energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši I pielikumam. Bultiņa, uz kuras norādīts energoefektivitātes klases burts, ir novietota tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultiņa;

V. kameras izmantojamais tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI. energopatēriņš ciklā, ko izsaka kā MJ/ciklā un kWh ciklā ( 2 ) (gāzes patēriņš), kameras karsēšanas funkcijai(-ām) (parastajā režīmā un, ja tāds pieejams, ventilatora konvekcijas režīmā), pamatojoties uz standarta slodzi, kuru nosaka saskaņā ar testēšanas procedūrām, noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata (ECgas cavity ).

1.2.3.    Etiķetes noformējums – sadzīves gāzes cepeškrāsnis

Sadzīves gāzes cepeškrāsns katras kameras etiķetes noformējums ir tāds, kā parādīts attēlā:

image

Kur:

i) etiķete ir vismaz 85 mm plata un 170 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

ii) fons ir balts;

iii) krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāna, fuksīna, dzeltena un melna krāsa –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna.

iv) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   Etiķetes ietvars: 4 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Enerģijas logotips: krāsa: X-00-00-00; piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 70 mm, augstums: 14 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 70 mm.

image   Energoefektivitātes klašu skala

  Bulta: augstums: 5,5 mm, atstarpe: 1 mm – krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

  Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simbols: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Energoefektivitātes klase

  Bulta: platums: 20 mm, augstums: 10 mm; 100 % melns.

  Teksts: Calibri bold 24 pt, lielie burti, balti; “+” simbols: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Enerģijas patēriņš ciklā

  Ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3 mm.

  Vērtība: Calibri bold 19 pt, 100 % melns; un Calibri regular 10 pt, 100 % melns.

image   Tilpums

  Ietvars: 1,5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3 mm.

  Vērtība: Calibri bold 20 pt, 100 % melns; un Calibri regular 10 pt, 100 % melns.

image   Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melns.

image   Regulas numurs: Calibri bold 10 pt, 100 % melns.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators

image  Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 70 × 13 mm laukumā.

2.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJU ETIĶETE

2.1.    Etiķetes formāts

2.1.1.    Sadzīves tvaika nosūcēji, kas klasificēti energoefektivitātes klasēs no A līdz G (1. etiķete)

image

2.1.2.    Sadzīves tvaika nosūcēji, kas klasificēti energoefektivitātes klasēs no A+ līdz F (2. etiķete)

image

2.1.3.    Sadzīves tvaika nosūcēji, kas klasificēti energoefektivitātes klasēs no A++ līdz E (3. etiķete)

image

2.1.4.    Sadzīves tvaika nosūcēji, kas klasificēti energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D (4. etiķete)

image

2.2.    Etiķetē iekļaujamā informācija – sadzīves tvaika nosūcēji

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. ražotāja modeļa identifikators – parasti burtciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves tvaika nosūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III. sadzīves tvaika nosūcēja energoefektivitātes klase, kas noteikta atbilstoši I pielikumam. Bultiņa, uz kuras norādīta sadzīves tvaika nosūcēja energoefektivitātes klase, ir novietota tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultiņa;

IV. energopatēriņš gadā (AEChood) kWh, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikumu un noapaļots līdz veselam skaitlim;

V. hidrodinamiskās efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VI. apgaismojuma efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VII. tauku filtrēšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar I pielikumu;

VIII. trokšņa vērtība, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 2.5. punktu un noapaļota līdz veselam skaitlim.

2.3.    Etiķetes noformējums – sadzīves tvaika nosūcēji

Etiķetes noformējums ir tāds, kā parādīts attēlā:

image

Kur:

i) etiķete ir vismaz 60 mm plata un 120 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

ii) fons ir balts;

iii) krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāna, fuksīna, dzeltena un melna krāsa –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna.

iv) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   Etiķetes ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Enerģijas logotips: krāsa: X-00-00-00. piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 51 mm, augstums: 10 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 51 mm.

image   Energoefektivitātes klašu skala

  Bulta: augstums: 4 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

  Teksts: Calibri bold 10 pt, lielie burti, balti; “+” simbols: Calibri bold 7 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Energoefektivitātes klase

  Bulta: platums: 15 mm, augstums: 8 mm; 100 % melns.

  Teksts: Calibri bold 17 pt, lielie burti, balti; “+” simbols: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Gada enerģijas patēriņš

  Ietvars: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 21 pt, 100 % melns; un Calibri regular 8 pt, 100 % melns.

image   Hidrodinamiskā efektivitāte

  Piktogramma kā attēlā

  Ietvars: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm.

  Vērtība: Calibri regular 6 pt, 100 % melns un Calibri bold 11,5 pt, 100 % melns.

image   Apgaismojuma efektivitāte

  Piktogramma kā attēlā

  Ietvars: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm.

  Vērtība: Calibri regular 6 pt, 100 % melns un Calibri bold 11,5 pt, 100 % melns.

image   Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)

  Piktogramma kā attēlā

  Ietvars: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm.

  Vērtība: Calibri regular 10 pt, 100 % melns un Calibri bold 14 pt, 100 % melns.

image   Trokšņa līmenis

  Piktogramma kā attēlā

  Ietvars: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 2,5 mm.

  Vērtība: Calibri regular 6 pt, 100 % melns un Calibri bold 11,5 pt, 100 % melns.

image   Regulas numurs: Calibri bold 8 pt, 100 % melns.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators

image  Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 51 × 9 mm laukumā.
IV PIELIKUMS

Ražojuma datu lapa

A.   SADZĪVES CEPEŠKRĀŠŅU DATU LAPA

1. Sadzīves cepeškrāšņu datu lapā, kas minēta 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, norāda šādu informāciju šādā kārtībā, un to iekļauj ražojuma brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas pievienoti ražojumam:

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu sadzīves cepeškrāsns modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu un ar atšķirīgām jebkura sadzīves cepeškrāsns etiķetē iekļautā parametra deklarētajām vērtībām (III pielikums, 1. punkts);

c) modeļa katras kameras energoefektivitātes indekss (EEIcavity), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 1. punktu un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata; deklarētais energoefektivitātes indekss nepārsniedz V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto indeksu;

d) modeļa katras kameras energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 1. tabulai; deklarētā klase nav labāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto klasi;

e) katras kameras energopatēriņš ciklā, ja pieejams, parastajā režīmā un ventilatora konvekcijas režīmā; izmērīto energopatēriņu izsaka kWh (elektriskās un gāzes cepeškrāsnis) un MJ (gāzes cepeškrāsnis) un noapaļo līdz 2 cipariem aiz komata; deklarētā vērtība nav zemāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

f) kameru skaits; katras kameras siltuma avoti; un katras kameras tilpums.

2. Neskarot Kopienas ekomarķējuma prasības, gadījumos, kad modelim piešķirts Eiropas Savienības ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 ( 3 ), ir atļauts pievienot ekomarķējuma kopiju.

3. Vienā datu lapā var ietvert vairākus viena piegādātāja piegādātus sadzīves cepeškrāšņu modeļus.

4. Datu lapā ietverto informāciju var sniegt katras kameras etiķetes krāsu vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.

B.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJU DATU LAPA

1. Sadzīves tvaika nosūcēju datu lapā, kas minēta 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā, norāda šādu informāciju šādā kārtībā, un to iekļauj ražojuma brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas pievienoti ražojumam:

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu sadzīves tvaika nosūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu un ar atšķirīgām jebkura sadzīves tvaika nosūcēja etiķetē iekļautā parametra deklarētajām vērtībām (III pielikums, 2. punkts);

c) energopatēriņš gadā (AEChood), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata; deklarētā vērtība nav zemāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

d) energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 2. tabulai; deklarētā klase nav labāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto klasi;

e) hidrodinamiskā efektivitāte (FDEhood), kas aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata; deklarētā vērtība nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

f) hidrodinamiskās efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 3. tabulai; deklarētā klase nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto klasi;

g) apgaismojuma efektivitāte (LEhood), kas aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, izteikta lux/W un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata; deklarētā vērtība nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

h) apgaismojuma efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 4. tabulai; deklarētā klase nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto klasi;

i) tauku filtrēšanas efektivitāte, kas aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata; deklarētā vērtība nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

j) tauku filtrēšanas efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 5. tabulai; deklarētā klase nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto klasi;

k) gaisa plūsmas ātrums (m3/h, noapaļo līdz veselam skaitlim) pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā, neņemot vērā intensīvo vai pastiprināto režīmu; deklarētās vērtības nav augstākas par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām;

l) ja dati pieejami, gaisa plūsmas ātrums (m3/h, noapaļo līdz veselam skaitlim) intensīvajā vai pastiprinātajā režīmā; deklarētā vērtība nav augstāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

m) A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā (dB, noapaļota līdz veselam skaitlim) pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā; deklarētā vērtība nav zemāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

n) ja dati pieejami, A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā (dB, noapaļota līdz veselam skaitlim) intensīvajā vai pastiprinātajā režīmā; deklarētā vērtība nav zemāka par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādīto vērtību;

o) ja dati pieejami, jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (Po), kas izteikts vatos (W) un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata; deklarētās vērtības nav zemākas par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām;

p) ja dati pieejami, jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (Ps), kas izteikts vatos (W) un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata; deklarētās vērtības nav zemākas par V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām.

2. Vienā datu lapā var ietvert vairākus viena piegādātāja piegādātus sadzīves tvaika nosūcēju modeļus.

3. Datu lapā ietverto informāciju var sniegt etiķetes krāsu vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.
V PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

A.   SADZĪVES CEPEŠKRĀŠŅU TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

1. Regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētajā tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) ierīces modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu nepārprotami un viegli identificēt, tostarp piegādātāja modeļa identifikators (parasti burtciparu kods), ar kuru konkrētu sadzīves cepeškrāsns modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu un ar atšķirīgām jebkura sadzīves cepeškrāsns etiķetē iekļautā parametra deklarētajām vērtībām (III pielikums, 1. punkts);

c) šādu mērījumu tehniskie parametri:

i) kameru skaits; katras kameras tilpums; katras kameras siltuma avoti; katras kameras karsēšanas funkcija(-as) (parastajā režīmā un/vai ventilatora konvekcijas režīmā);

ii) katras kameras energopatēriņš ciklā, ja pieejams, parastajā režīmā un ventilatora konvekcijas režīmā; izmērīto energopatēriņu izsaka kWh (elektriskās un gāzes cepeškrāsnis) un MJ (gāzes cepeškrāsnis) un noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata;

iii) sadzīves cepeškrāsns katras kameras energoefektivitātes indekss (EEIcavity), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 1. punktu un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata;

iv) sadzīves cepeškrāsns katras kameras energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 1. tabulai;

d) aprēķina kopija un saskaņā ar II pielikumu veikto aprēķinu rezultāti;

e) attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

f) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

g) tās personas identitāte un paraksts, kas pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā.

2. Piegādātāji aiz iepriekš minētās informācijas var pievienot papildu informāciju.

B.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJU TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

1. Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā minētajā tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) ierīces modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu nepārprotami un viegli identificēt, tostarp piegādātāja modeļa identifikators (parasti burtciparu kods), ar kuru konkrētu sadzīves tvaika nosūcēja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu un ar atšķirīgām jebkura sadzīves tvaika nosūcēja etiķetē iekļautā parametra deklarētajām vērtībām (III pielikums, 2. punkts);

c) šādu mērījumu tehniskie parametri:

1) energoefektivitātes indekss (EEIhood), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata;

2) energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 2. tabulai;

3) energopatēriņš gadā (AEChood), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata;

4) laika palielinājuma koeficients (f) saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata;

5) hidrodinamiskā efektivitāte (FDEhood), kas aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata;

6) hidrodinamiskās efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 3. tabulai;

7) sadzīves tvaika nosūcējam izmērītais plūsmas ātrums optimālajā darba punktā (QBEP), ko izsaka m3/h un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;

8) sadzīves tvaika nosūcēja statisko spiedienu starpība optimālajā darba punktā (PBEP), ko izsaka Pa un noapaļo līdz veselam skaitlim;

9) sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda optimālajā darba punktā (WBEP), kas izteikta vatos (W) un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata;

10) apgaismojuma sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas (Emiddle), kas izteikts luksos un noapaļots līdz veselam skaitlim;

11) apgaismojuma sistēmas, kas nodrošina apgaismojumu uz ēdiena gatavošanas virsmas, nominālais jaudas patēriņš (WL), kas izteikts vatos un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata;

12) apgaismojuma efektivitātes (LEhood) izmērītā vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, izteikta lux/W un noapaļota līdz veselam skaitlim;

13) apgaismojuma efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 4. tabulai;

14) tauku filtrēšanas efektivitātes (GFEhood) izmērītā vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata;

15) tauku filtrēšanas efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 5. tabulai;

16) ja dati pieejami, jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (Po), kas izteikts vatos un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata;

17) ja dati pieejami, jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (Ps), kas izteikts vatos un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata;

18) A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā, ko izsaka dB un noapaļo līdz veselam skaitlim;

19) ja dati pieejami, A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā, ko izsaka dB un noapaļo līdz veselam skaitlim;

20) sadzīves tvaika nosūcēja gaisa plūsmas ātruma vērtības pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā, ko izsaka m3/h un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;

21) ja dati pieejami, sadzīves tvaika nosūcēja gaisa plūsmas ātruma vērtības intensīvā vai pastiprinātajā režīmā, ko izsaka m3/h un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;

d) aprēķina kopija un saskaņā ar II pielikumu veikto aprēķinu rezultāti;

e) attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

f) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

g) tās personas identitāte un paraksts, kas pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā.

2. Piegādātāji var pievienot papildu informāciju.
VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad tiešajiem lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, izņemot internetā

A.   SADZĪVES CEPEŠKRĀSNIS

1. Regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz šādā secībā:

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators, t. i., konkrētās sadzīves cepeškrāsns modeļa identifikators, uz kuru attiecas tālāk norādītie skaitļi;

c) modeļa katras kameras energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 1. tabulai; deklarētā klase nav labāka par klasi, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

d) katras kameras energopatēriņš ciklā, ja pieejams, parastajā režīmā un ventilatora konvekcijas režīmā; izmērīto energopatēriņu izsaka kWh (elektriskās un gāzes cepeškrāsnis) un MJ (gāzes cepeškrāsnis) un noapaļo līdz 2 cipariem aiz komata; deklarētā vērtība nav zemāka par vērtību, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

e) kameru skaits; katras kameras siltuma avoti; katras kameras tilpums.

2. Ja sniedz arī citu ražojuma datu lapā iekļauto informāciju, to norāda IV pielikumā noteiktajā veidā un secībā.

3. Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un fontā.

B.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJI

1. Regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz šādā secībā:

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators, t. i., konkrētā sadzīves tvaika nosūcēja modeļa identifikators, uz kuru attiecas tālāk norādītie skaitļi;

c) modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 2. tabulai; deklarētā klase nav labāka par klasi, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

d) modeļa energopatēriņš gadā kWh atbilstoši II pielikuma 2.1. punktam; deklarētā vērtība nav zemāka par vērtību, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

e) modeļa hidrodinamiskās efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 3. tabulai; deklarētā klase nav labāka par klasi, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

f) modeļa apgaismojuma efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 4. tabulai; deklarētā klase nav labāka par klasi, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

g) modeļa tauku filtrēšanas efektivitātes klase atbilstoši I pielikuma 5. tabulai; deklarētā klase nav labāka par klasi, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā;

h) sadzīves tvaika nosūcēja A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā (vidējā svērtā vērtība – LWA) pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā, ko izsaka dB un noapaļo līdz veselam skaitlim; deklarētā vērtība nav zemāka par vērtību, kas norādīta V pielikuma tehniskajā dokumentācijā.

2. Ja sniedz arī citu ražojuma datu lapā iekļauto informāciju, to norāda IV pielikumā noteiktajā veidā un secībā.

3. Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un fontā.
VII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1. Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a) “vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b) “ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c) “skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d) “alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2. Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta vi) punktu vai 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta vi) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā saskaņā ar 3. panta 3. punktā noteikto termiņu grafiku. Attiecībā uz cepeškrāsnīm attiecīgo etiķeti rāda par katru cepeškrāsns kameru. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a) tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b) uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena, kā arī

c) tas ir vienā no šādiem formātiem:image

image

4. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a) šā pielikuma 3. punktā minētais attēls vizualizācijas mehānismā ir redzams ražojuma cenas tuvumā;

b) attēls satur saiti uz etiķeti;

c) etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d) etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e) lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f) etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g) attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5. Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta vii) punktu vai 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta vii) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.

▼M1
VIII PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu izmērīto parametru verifikāciju, un piegādātājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz marķējuma un ražojuma datu lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nav izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas noteiktas šajā deleģētajā regulā, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 5. punkta b) apakšpunktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, piegādātājam nav izdevīgākas kā atbilstošās vērtības, kas pārbaudes ziņojumos [testa protokolos] norādītas saskaņā ar minētā punkta apakšpunkta iii) punktu; un

b) uz marķējuma un ražojuma datu lapā publicētās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas kā deklarētās vērtības, un norādītā energoefektivitātes klase piegādātājam nav izdevīgāka kā klase, kas atbilst deklarētajām vērtībām; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 6. tabulā.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi modeļi, neatbilst šīs deleģētās regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Tomēr šīs minētās trīs ierīces drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 6. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti modeļi, neatbilst šīs deleģētās regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 6. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.6. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Cepeškrāsns masa M

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto M vērtību vairāk kā par 5 %.

Cepeškrāsns kameras tilpums V

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā V vērtība.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Noteiktās vērtības nepārsniedz ECelectric cavity un ECgas cavity deklarētās vērtības vairāk kā par 5 %.

WBEP , WL

Noteiktās vērtības nepārsniedz deklarētās WBEP un W L vērtības vairāk kā par 5 %.

QBEP , PBEP

Noteiktās vērtības nav vairāk kā par 5 % zemākas nekā deklarētā QBEP un PBEP vērtība.

Qmax

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Qmax vērtību vairāk kā par 8 %.

Emiddle

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā Emiddle vērtība.

GFEhood

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā GFEhood vērtība.

Po , Ps

Jaudas patēriņa noteiktās vērtības Po un Ps nepārsniedz deklarētās Po un Ps vērtības vairāk kā par 10 %. Jaudas patēriņa noteiktās vērtības Po un Ps, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, nepārsniedz deklarētās Po un Ps vērtības vairāk kā par 0,10 W.

Akustiskās jaudas līmenis LWA

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto LWA vērtību.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/108/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.).

( 2 ) 1 kWh/ciklā = 3,6 MJ/ciklā.

( 3 ) OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.