02014L0030 — LV — 11.09.2018 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/30/ES

(2014. gada 26. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 096, 29.3.2014., 79. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs)

  L 212

1

22.8.2018
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/30/ES

(2014. gada 26. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)1.

NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šī direktīva reglamentē iekārtu elektromagnētisko savietojamību. Tās mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus darbību, prasot, lai iekārtām būtu elektromagnētiskā savietojamība atbilstošā līmenī.

2. pants

Darbības joma

1.  Šo direktīvu piemēro iekārtām, kā tās definētas 3. pantā.

2.  Šo direktīvu nepiemēro:

a) iekārtām, uz ko attiecas Direktīva 1999/5/EK;

▼M1

b) turpmāk uzskaitītajam aviācijas aprīkojumam gadījumos, kad uz minēto aprīkojumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 ( 1 ) darbības joma un tas ir paredzēts vienīgi izmantošanai gaisā:

i) gaisa kuģiem, kas nav bezpilota gaisa kuģi, kā arī saistītiem dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm;

ii) bezpilota gaisa kuģiem, kā arī saistītiem dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm, kuru konstrukcija ir sertificēta saskaņā ar minētās regulas 56. panta 1. punktu un kurus paredzēts ekspluatēt tikai tajās frekvencēs, kas saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumiem piešķirtas aizsargātai izmantošanai aeronavigācijas vajadzībām;

▼B

c) radioiekārtām, ko izmanto radioamatieri, kā paredzēts noteikumos par radiosakariem, kuri pieņemti saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības statūtiem un Starptautiskās Telesakaru savienības konvenciju ( 2 ), ja vien iekārtas nav darītas pieejamas tirgū;

d) iekārtām, kuru fizisko parametru raksturs ir tāds, ka:

i) tās nespēj radīt vai papildināt elektromagnētisku starojumu, kas augstāks par līmeni, kādā paredzētajā veidā darbojas radio un telekomunikāciju iekārtas un citas iekārtas; kā arī

ii) tās darbojas bez nepieņemamas pasliktināšanās, ja pastāv tādi elektromagnētiskie traucējumi, kas parasti rodas to paredzētajā lietojumā;

e) pēc individuāla pasūtījuma izgatavotiem novērtēšanas komplektiem, kas paredzēti izmantošanai vienīgi pētniecības un izstrādes objektos šādiem nolūkiem.

Pirmās daļas c) apakšpunktā sastāvdaļu komplektus, ko montēt paredzēts radioamatieriem, kā arī iekārtas, kuras darītas pieejamas tirgū un kuras radioamatieri pārveidojuši savām vajadzībām, neuzskata par iekārtām, kas pieejamas tirgū.

3.  Ja attiecībā uz 1. punktā minētajām iekārtām pamatprasības, kas izklāstītas I pielikumā, pilnīgi vai daļēji tiek sīkāk izklāstītas citos Savienības tiesību aktos, šo direktīvu šīm iekārtām nepiemēro vai pārtrauc piemērot attiecībā uz šādām prasībām dienā, kad stājas spēkā attiecīgie Savienības tiesību akti.

4.  Šī direktīva neskar to Savienības vai attiecīgo valstu tiesību aktu piemērošanu, kuri reglamentē iekārtu drošumu.

3. pants

Definīcijas

1.  Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1) “iekārta” ir jebkurš aparāts vai stacionārs komplekss;

2) “aparāts” ir jebkura gatava ierīce vai to kombinācija, kas ir pieejama tirgū kā viena funkcionāla vienība, kura paredzēta galalietotājam un kura var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuras darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi;

3) “stacionārs komplekss” ir dažādu veidu aparātu un attiecīgos gadījumos citu ierīču noteikta kombinācija, ko montē un uzstāda iepriekš noteiktā vietā, kur to paredzēts lietot pastāvīgi;

4) “elektromagnētiska savietojamība” ir iekārtas spēja normāli darboties elektromagnētiskā vidē, neradot nepieņemamus elektromagnētiskus traucējumus citām iekārtām šajā vidē;

5) “elektromagnētiski traucējumi” ir jebkura elektromagnētiska parādība, kas var pasliktināt iekārtas darbību; elektromagnētisks traucējums var būt elektromagnētisks troksnis, nevēlams signāls vai pārmaiņas pašā elektromagnētisko viļņu izplatības vidē;

6) “imunitāte” ir iekārtas spēja elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē bez traucējumiem darboties, kā paredzēts;

7) “drošuma vajadzības” ir vajadzības sargāt cilvēka dzīvību vai īpašumu;

8) “elektromagnētiskā vide” ir visas elektromagnētiskās parādības, kas novērojamas kādā konkrētā vietā;

9) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par maksu vai bez maksas aparātu piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū;

10) “laist tirgū” nozīmē aparātu pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

11) “ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo aparātu vai kas ir projektējis vai izgatavojis un laiž minēto aparātu tirgū ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

12) “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā un veikt konkrētus uzdevumus;

13) “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un laiž Savienības tirgū kādas trešās valsts aparātu;

14) “izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara aparātu pieejamu tirgū;

15) “uzņēmēji” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

16) “tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kādām iekārtai ir jāatbilst;

17) “saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

18) “akreditācija” ir akreditācija, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

19) “valsts akreditācijas struktūra” ir valsts akreditācijas struktūra, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā;

20) “atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar aparātu saistītās pamatprasības, kas noteiktas šajā direktīvā;

21) “atbilstības novērtēšanas struktūra” ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un pārbaudi;

22) “atsaukšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ aparātu, kas jau ir bijis pieejams galalietotājam;

23) “izņemšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir novērst, ka aparāts no piegādes ķēdes tiek darīts pieejams tirgū;

24) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus;

25) CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka aparāts atbilst piemērojamām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

2.  Piemērojot šo direktīvu, par aparātiem uzskata:

1) “sastāvdaļas” vai “montāžas mezglus”, kuri paredzēti tam, lai galalietotājs tos iekļautu kādā aparātā, un kuri var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuru darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi;

2) “pārvietojamus kompleksus”, kas ir aparātu un attiecīgos gadījumos citu ierīču kombinācijas, kuras paredzēts pārvietot un lietot vairākās vietās.

4. pants

Pieejamība tirgū un nodošana ekspluatācijā

Dalībvalstis veic visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka iekārtas dara pieejamas tirgū un/vai laiž ekspluatācijā vienīgi tad, ja tās – pareizi uzstādot, uzturot un lietojot paredzētajam mērķim – atbilst šai direktīvai.

5. pants

Iekārtu brīva aprite

1.  Ar elektromagnētisko savietojamību saistītu iemeslu dēļ dalībvalstis nekavē tādu iekārtu pieejamību tirgū un nodošanu ekspluatācijā savā teritorijā, kas atbilst šai direktīvai.

2.  Šīs direktīvas prasības neliedz jebkurā dalībvalstī piemērot šādus īpašos pasākumus attiecībā uz iekārtu nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu:

a) pasākumus, lai pārvarētu esošu vai paredzamu elektromagnētiskās savietojamības problēmu konkrētajā objektā;

b) drošības apsvērumu dēļ paredzētus pasākumus, lai aizsargātu publiskos telekomunikāciju tīklus vai uztvērējstacijas vai raidstacijas, ko lieto drošības vajadzībām un izmanto stingri noteiktā spektrā.

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā ( 3 ), dalībvalstis par minētajiem īpašajiem pasākumiem paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Īpašos pasākumus, kas ir akceptēti, Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.  Dalībvalstis nerada šķēršļus tam, ka tirdzniecības izstādēs, izstādēs un līdzīgos pasākumos izstāda un/vai demonstrē iekārtas, kas neatbilst šai direktīvai, ja labi redzama zīme skaidri norāda, ka šādas iekārtas nedrīkst darīt pieejamas tirgū un/vai ekspluatācijā tikmēr, kamēr nav nodrošināta to atbilstība šai direktīvai. Demonstrāciju var veikt vienīgi ar nosacījumu, ka ir veikti piemēroti pasākumi elektromagnētisko traucējumu novēršanai.

6. pants

Pamatprasības

Iekārtas atbilst I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.2.

NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

7. pants

Ražotāju pienākumi

1.  Laižot savus aparātus tirgū, ražotāji nodrošina, ka tie ir projektēti un izgatavoti saskaņā ar I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

2.  Ražotāji sagatavo II vai III pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju un veic 14. pantā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Ja ar šo procedūru ir pierādīts, ka aparāts atbilst piemērojamām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

3.  Ražotāji glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū.

4.  Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu atbilstību šai direktīvai. Pienācīgi ņem vērā aparāta konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta aparāta atbilstība.

5.  Ražotāji nodrošina, lai aparāts, ko viņi laiduši tirgū, ir marķēts ar tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu identifikācijas elementu vai, ja aparāta izmērs vai raksturs to neļauj, lai vajadzīgā informācija ir sniegta uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā.

6.  Ražotāji uz aparāta norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai elektroiekārtai pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

7.  Ražotāji nodrošina, ka aparātam ir pievienotas instrukcijas un 18. pantā minētā informācija patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šādas instrukcijas un informācija, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs un saprotams.

8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka aparāts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu aparāta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja aparāts rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi aparātu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.  Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu aparāta atbilstību šai direktīvai. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada aparāti, kurus viņi ir laiduši tirgū.

8. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.  Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 7. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un pienākums sagatavot 7. panta 2. punktā minēto tehnisko dokumentāciju.

2.  Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

a) 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū glabāt valsts tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

b) pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniegt šai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu aparāta atbilstību;

c) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt aparāti, uz kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

9. pants

Importētāju pienākumi

1.  Importētāji laiž tirgū tikai prasībām atbilstošus aparātus.

2.  Pirms aparāta laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo 14. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, ka aparātam ir CE zīme, ka tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 7. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka aparāts neatbilst I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, viņš nelaiž aparātu tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja aparāts rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.  Importētāji uz aparāta norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.  Importētāji nodrošina, ka aparātam ir pievienotas instrukcijas un 18. pantā minētā informācija patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts.

5.  Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par aparātu, tā uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tā atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

6.  Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka aparāts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu aparāta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja aparāts rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi aparātu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7.  Importētāji 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm un nodrošina, lai minētajām iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

8.  Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu aparāta atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada aparāti, kurus viņi ir laiduši tirgū.

10. pants

Izplatītāju pienākumi

1.  Darot aparātu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs direktīvas prasības.

2.  Pirms aparāts tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka aparātam ir CE zīme, ka tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, kā arī instrukcijas un 18. pantā minētā informācija tās dalībvalsts patērētājiem un galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kurā aparāts tiks darīts pieejams tirgū, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 7. panta 5. un 6. punktā un 9. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka aparāts neatbilst I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, viņš nedara aparātu pieejamu tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja aparāts rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

3.  Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par aparātu, tā uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tā atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

4.  Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka aparāts, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu aparāta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja aparāts rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi aparātu minētajam nolūkam ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.  Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu aparāta atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada aparāti, kurus viņi ir darījuši pieejamus tirgū.

11. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Ja importētājs vai izplatītājs laiž tirgū kādu aparātu ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistu aparātu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai, viņu šajā direktīvā uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, uz kuru attiecas 7. pants.

12. pants

Uzņēmēju identifikācija

Uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma norāda šādu informāciju:

a) visus uzņēmējus, kuri tiem piegādājuši aparātu;

b) visus uzņēmējus, kuriem tie piegādājuši aparātu.

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad aparāts tiem piegādāts, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši aparātu.3.

NODAĻA

IEKĀRTU ATBILSTĪBA

13. pants

Pieņēmums par iekārtu atbilstību

Iekārtas, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

14. pants

Aparāta atbilstības novērtēšanas procedūras

Aparātu atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām pierāda, izmantojot vienu no šīm atbilstības novērtēšanas procedūrām:

a) iekšējā ražošanas kontrole, kā tā izklāstīta II pielikumā;

b) ES tipa pārbaude, kurā nosaka atbilstību tipam, pamatotu ar III pielikumā izklāstīto iekšējo ražošanas kontroli.

Ražotājs var izvēlēties ierobežot pirmās daļas b) punktā minētās procedūras piemērošanu un attiecināt to tikai uz dažiem pamatprasību aspektiem, taču ar noteikumu, ka attiecībā uz citiem pamatprasību aspektiem tiek piemērota pirmās daļas a) punktā minētā procedūra.

15. pants

ES atbilstības deklarācija

1.  ES atbilstības deklarācija norāda, ka ir pierādīta atbilstība I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

2.  ES atbilstības deklarācijai ir IV pielikumā sniegtā parauga struktūra, tajā ir II un III pielikumā dotajos attiecīgajos moduļos norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā aparātu laiž vai dara pieejamu tirgū.

3.  Ja uz aparātu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

4.  Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par aparāta atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

16. pants

CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

17. pants

CE zīmes uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.  CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek aparātam vai iekļauj tā informācijas plāksnītē. Ja tas nav iespējams vai attaisnojams aparāta īpatnību dēļ, to uzliek uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem.

2.  CE zīmi uzliek pirms aparāta laišanas tirgū.

3.  Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

18. pants

Informācija par aparāta izmantošanu

1.  Aparātam pievieno informāciju par visiem īpašajiem piesardzības pasākumiem, kas – montējot, uzstādot, lietojot aparātu vai veicot tā apkopi – jāievēro, lai nodrošinātu to, ka aparāts, laižot to ekspluatācijā, atbilst I pielikuma 1. punktā izklāstītajām pamatprasībām.

2.  Aparātam, kura atbilstība I pielikuma 1. punktā izklāstītajām pamatprasībām nav nodrošināta dzīvojamos rajonos, pievieno skaidru norādi, attiecīgos gadījumos arī uz iepakojuma, ka tā lietojums ir šādā veidā ierobežots.

3.  Informāciju, kas vajadzīga, lai aparātu varētu lietot atbilstoši paredzētajiem mērķiem, iekļauj aparātam pievienotajā instrukcijā.

19. pants

Stacionāri kompleksi

1.  Aparātiem, kas darīti pieejami tirgū un ko var iekļaut stacionārā kompleksā, piemēro visus attiecīgos noteikumus, kuri attiecībā uz aparātiem izklāstīti šajā direktīvā.

Tomēr 6. līdz 12. un 14. līdz 18. panta prasības nav obligātas attiecībā uz aparātu, ko paredzēts iekļaut konkrētā stacionārā kompleksā un kas citādi nav darīts pieejams tirgū.

Tādos gadījumos pavaddokumentos īpaši norāda stacionāro kompleksu un tā elektromagnētiskās savietojamības parametrus, kā arī norāda piesardzības pasākumus, kas jāveic, lai aparātu iekļautu stacionārā kompleksā, neapdraudot attiecīgā kompleksa atbilstību. Tajā ietver arī 7. panta 5. un 6. punktā un 9. panta 3. punktā minēto informāciju.

Direktīvas I pielikuma 2. punktā minēto labo inženierpraksi dokumentē, un atbildīgā persona vai atbildīgās personas glabā dokumentāciju attiecīgu valsts iestāžu inspekcijas vajadzībām tik ilgi, kamēr stacionārais komplekss darbojas.

2.  Ja pazīmes liecina, ka stacionārs komplekss neatbilst prasībām, jo īpaši, ja ir sūdzības par kompleksa radītiem traucējumiem, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt pierādījumus attiecībā uz stacionārā kompleksa atbilstību un vajadzības gadījumā ierosināt veikt novērtējumu.

Ja ir konstatēta neatbilstība, kompetentās iestādes prasa veikt piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

3.  Dalībvalstis paredz vajadzīgos noteikumus, lai noskaidrotu personu vai personas, kas atbildīgas par to, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību attiecīgajām pamatprasībām.4.

NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU PAZIŅOŠANA

20. pants

Paziņošana

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kas ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus, uz kuriem attiecas šī direktīva.

21. pants

Paziņojošās iestādes

1.  Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par to novērtēšanas procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 26. pantam.

2.  Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.  Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu kādai iestādei, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šī iestāde ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 22. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt šādai iestādei jābūt spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.  Paziņojošā iestāde uzņemas pilnu atbildību par 3. punktā minētās struktūras veiktajiem uzdevumiem.

22. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.  Paziņojošo iestādi izveido tā, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām.

2.  Paziņojošā iestāde ir veidota un darbojas tā, lai nodrošinātu tās darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.  Paziņojošā iestāde ir veidota tā, lai visus lēmumus par atbilstības novērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.  Paziņojošā iestāde nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, kā arī nesniedz konsultāciju pakalpojumus komerciālā nolūkā vai par konkurētspējīgu samaksu.

5.  Paziņojošā iestāde nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.  Paziņojošajai iestādei ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

23. pants

Paziņojošo iestāžu pienākums sniegt informāciju

Dalībvalstis informē Komisiju par atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru uzraudzības procedūrām savā valstī, kā arī par visām izmaiņām šajā informācijā.

Komisija dara šo informāciju publiski pieejamu.

24. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.  Paziņošanas nolūkā atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

2.  Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.  Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai aparāta, kuru tā novērtē.

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo aparātu projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, montāžā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesība.

4.  Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo aparātu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtētos aparātus, kas ir nepieciešami atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādus aparātus personīgām vajadzībām.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav tieši saistīti ar minēto aparātu projektēšanu, izgatavošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai to meitasuzņēmumu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.  Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas minēto darbību rezultātos.

6.  Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti III pielikumā un ar kuriem saistībā tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un aparātu veidiem un kategorijām, ar ko saistībā tā ir paziņota, ir nepieciešamie(-ās):

a) darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

b) to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un minēto procedūru reproducējamības iespēju. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar kurām uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

c) procedūras darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās aparāta tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai attiecīgie uzņēmumi ražo sērijveida produktus vai ne.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

7.  Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a) pienācīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visu atbilstības novērtēšanas darbību jomu, par kuru atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi paziņota;

b) pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un valstu tiesību aktos;

d) spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta.

8.  Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.  Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.  Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus, uz kuriem attiecas III pielikums vai valstu tiesību aktu noteikumi, kas to īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.  Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

25. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 24. pantā izklāstītajām prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz minētajām prasībām.

26. pants

Paziņoto struktūru meitasuzņēmumi un apakšlīgumu slēgšana

1.  Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai meitasuzņēmums atbilst 24. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

2.  Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai meitasuzņēmumu darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.  Par darbībām var slēgt apakšlīgumu vai tās var veikt meitasuzņēmums tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.  Paziņotās struktūras glabā paziņojošajai iestādei pieejamus attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju novērtēšanu un to veikto darbu saskaņā ar III pielikumu.

27. pants

Paziņošanas pieteikums

1.  Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.

2.  Paziņošanas pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļus un aparātus, par ko struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izsniegusi valsts akreditācijas struktūra, apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 24. panta prasībām.

3.  Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā paziņojošajai iestādei iesniedz visus dokumentāros pierādījumus, kas nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un regulāri uzraudzītu tās atbilstību 24. panta prasībām.

28. pants

Paziņošanas procedūra

1.  Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras atbilst 24. panta prasībām.

2.  Tās paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.  Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem, attiecīgo aparātu un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

4.  Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 27. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 24. panta prasībām.

5.  Attiecīgā struktūra drīkst veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divu nedēļu laikā no paziņošanas, ja izmanto akreditācijas sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas procedūru.

Šajā direktīvā tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūru.

6.  Paziņojošā iestāde paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

29. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.  Komisija katrai paziņotajai struktūrai piešķir identifikācijas numuru.

Tā piešķir tikai vienu šādu numuru arī tad, ja struktūra ir paziņota saskaņā ar vairākiem Savienības tiesību aktiem.

2.  Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kuras paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp identifikācijas numurus, kas tām piešķirti, un darbības, kuru veikšanai tās paziņotas.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

30. pants

Izmaiņas paziņojumos

1.  Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 24. panta prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību minētajām prasībām vai pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.  Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņotāja dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita paziņotā struktūra vai arī tie pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

31. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.  Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās spēju pastāvīgi izpildīt prasības un pienākumus, kuri uz to attiecas.

2.  Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņojuma pamatojumu vai paziņotās struktūras kompetences saglabāšanu.

3.  Komisija nodrošina, lai visa aizsargājamā informācija, kas saņemta izmeklēšanas gaitā, tiktu apstrādāta kā konfidenciāla informācija.

4.  Ja Komisija pārliecinās, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst tās paziņošanas prasībām, tā pieņem īstenošanas aktu, pieprasot paziņojušajai dalībvalstij veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp paziņošanas atsaukšanu, ja tas ir nepieciešams.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 41. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

32. pants

Paziņoto struktūru pienākumi to darbības laikā

1.  Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar III pielikumā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2.  Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu uzņēmējiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras īsteno savu darbību, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai aparāts atbilstu šai direktīvai.

3.  Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis I pielikumā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un neizsniedz sertifikātu.

4.  Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, paziņotā struktūra konstatē, ka aparāts vairs neatbilst prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē sertifikātu.

5.  Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātus.

33. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzība

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz paziņotās struktūras lēmumiem.

34. pants

Paziņoto struktūru pienākums sniegt informāciju

1.  Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a) sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

b) apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

c) informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d) atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmēja līgumu slēgšanu – pēc pieprasījuma.

2.  Paziņotās struktūras sniedz pārējām struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras attiecas uz tiem pašiem aparātiem, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

35. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

36. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota nozares paziņoto struktūru grupas veidā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalītos minētās grupas darbā.5.

NODAĻA

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO APARĀTU KONTROLE, KURUS IEVED SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

37. pants

Savienības tirgus uzraudzība un to aparātu kontrole, kuri nokļūst Savienības tirgū

Aparātiem piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16. līdz 29. pantu.

38. pants

Procedūra darbībām ar aparātiem, kuri rada apdraudējumu valsts līmenī

1.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka aparāts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada apdraudējumu sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, uz ko attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgā aparāta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka aparāts neatbilst šai direktīvai, tās nekavējoties lūdz attiecīgo uzņēmēju veikt visas atbilstīgās koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam aparātu izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.  Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējam.

3.  Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem aparātiem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.

4.  Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka aparāts tiek darīts pieejams valsts tirgū, izņemts no tirgus vai atsaukts.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.  Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā aparāta identificēšanai, datus par aparāta izcelsmi, paziņotās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem:

a) aparāta neatbilstība šajā direktīvā izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem; vai

b) trūkumi 13. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.  Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgā aparāta neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.  Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.  Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo aparātu nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, aparāta izņemšana no tirgus.

39. pants

Savienības drošības procedūra

1.  Ja, pabeidzot 38. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties to paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.  Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā aparāta izņemšanu no to tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts minēto pasākumu atceļ.

3.  Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un aparāta neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos standartos, kas minēti šīs direktīvas 38. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

40. pants

Formāla neatbilstība

1.  Neskarot 38. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)  CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs direktīvas 17. pantu;

b)  CE zīme nav uzlikta;

c) nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

d) ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

e) tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

f) informācija, kas minēta 7. panta 6. punktā vai 9. panta 3. punktā, nav norādīta, tā ir nepatiesa vai nepilnīga;

g) nav izpildīta kāda cita administratīvā prasība, kas noteikta 7. vai 9. pantā.

2.  Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu aparātu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tā atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.6.

NODAĻA

KOMITEJA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

41. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Elektromagnētiskās savietojamības komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.  Komisija apspriežas ar komiteju par visiem jautājumiem, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 vai citiem Savienības tiesību aktiem ir jāapspriežas ar nozares ekspertiem.

Turklāt komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu un ko saskaņā ar tās reglamentu var ierosināt tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.

42. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu noteikumus, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Šādi noteikumi smagu pārkāpumu gadījumā var paredzēt kriminālsodus.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

43. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis nekavē tādu iekārtu pieejamību tirgū un nodošanu ekspluatācijā, uz kurām attiecas Direktīva 2004/108/EK, kuras atbilst tās prasībām un kuras tika laistas tirgū pirms 2016. gada 20. aprīļa.

44. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstis līdz 2016. gada 19. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta 2. punkta, 3. panta 1. punkta 9. līdz 25. apakšpunkta, 4. panta, 5. panta 1. punkta, 7. līdz 12. panta, 15., 16. un 17. panta, 19. panta 1. punkta pirmās daļas, 20. līdz 43. panta, kā arī II, III un IV pielikuma prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmu Komisijai minēto pasākumu tekstu.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2016. gada 20. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Tajos arī iekļauj paziņojumu, ka spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktos esošās atsauces uz direktīvu, kas atcelta ar šo direktīvu, uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais paziņojums.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

45. pants

Atcelšana

Direktīvu 2004/108/EK atceļ no 2016. gada 20. aprīļa, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz direktīvas transponēšanas valsts tiesību aktos un tās piemērošanas termiņiem, kas izklāstīti V pielikumā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar šīs direktīvas IV pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

46. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs direktīvas 1. pantu, 2. pantu, 3. panta 1. punkta 1. līdz 8. apakšpunktu, 3. panta 2. punktu, 5. panta 2. un 3. punktu, 6. pantu, 13. pantu, 19. panta 3. punktu, kā arī I pielikumu piemēro no … 2016. gada 20. aprīļa.

47. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

PAMATPRASĪBAS

1.    Pamatprasības

Iekārtas, ņemot vērā jaunākos tehnikas sasniegumus, projektē un izgatavo tā, lai nodrošinātu to, ka:

a) ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas un telesakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nevar darboties, kā paredzēts;

b) tās neiespaido tādi elektromagnētiskie traucējumi, kas paredzami to paredzētajā lietojumā, un tas ļauj tām darboties bez paredzētajā lietojumā nepieņemamiem traucējumiem.

2.    Konkrētas prasības stacionāriem kompleksiem

Sastāvdaļu montāža un paredzētais lietojums

Stacionārus kompleksus montē, izmantojot labu inženierpraksi, un respektējot informāciju par to sastāvdaļu paredzēto lietojumu, lai atbilstu 1. punktā izklāstītajām pamatprasībām.
II PIELIKUMS

A MODULIS – IEKŠĒJĀ RAŽOŠANAS KONTROLE

1.

Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs izpilda šā pielikuma 2., 3., 4., un 5. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un vienīgi uz savu atbildību paziņo, ka attiecīgais aparāts atbilst tām šai direktīvai, kas uz to attiecas.

2.

Elektromagnētiskās savietojamības novērtējums

Izgatavotājs novērtē aparāta elektromagnētisko savietojamību, pamatojoties uz būtiskām parādībām, lai izpildītu I pielikuma 1. punktā izklāstītās pamatprasības.

Novērtējot elektromagnētisko savietojamību, ņem vērā visus normālos paredzētos darbības apstākļus. Ja aparātam ir iespējamas dažādas konfigurācijas, elektromagnētiskās savietojamības novērtējums apstiprina to, vai aparāts atbilst I pielikuma 1. punktā izklāstītajām pamatprasībām visās iespējamās konfigurācijās, ko ražotājs uzrāda kā tādas, kas raksturo paredzēto lietojumu.

3.

Tehniskā dokumentācija

Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt aparāta atbilstību piemērojamajām šai direktīvai, un tā ietver apdraudējuma(-u) atbilstīgu analīzi un novērtējumu.

Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver aparāta projektēšanu, izgatavošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

a) vispārīgs aparāta apraksts;

b) skiču projekts, rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas;

c) apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, kā arī aparāta darbības izpratnei;

d) to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

e) veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti u. tml.;

f) testēšanas ziņojumi.

4.

Izgatavošana

Ražotājs veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto aparātu atbilstību šā pielikuma 3. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un I pielikuma 1. punktā izklāstītajām pamatprasībām.

5.

CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1. Ražotājs uzliek CE zīmi katram atsevišķam aparātam, kurš atbilst piemērojamajām šai direktīvai.

5.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katra aparāta modeļa ES atbilstības deklarāciju un kopā ar tehnisko dokumentāciju glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē aparātu, kuram tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

6.

Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 5. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var veikt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.
III PIELIKUMS

A   DAĻA

B modulis – ES tipa pārbaude

1. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā struktūra pārbauda aparāta tehnisko projektu, kā arī pārliecinās un apliecina, ka aparāta tehniskais projekts atbilst I pielikuma 1. punktā izklāstītajām pamatprasībām.

2. ES tipa pārbaudi veic kā aparāta tehniskā projekta atbilstības novērtējumu, pārbaudot 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, taču nepārbaudot paraugu (projekta tipu). Tā var attiekties tikai uz dažiem pamatprasību aspektiem, ko precizējis ražotājs viņa pilnvarotais pārstāvis.

3. Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā norāda tos pamatprasību aspektus, kuru pārbaude ir pieprasīta, un tajā ietver:

a) ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja ražotāja nosaukumu un adresi,

b) rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c) tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt aparāta atbilstību piemērojamajām šai direktīvai, un tā ietver apdraudējuma(-u) atbilstīgu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver aparāta projektēšanu, izgatavošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:

i) vispārīgs aparāta apraksts;

ii) skiču projekts, rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas;

iii) apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, kā arī aparāta darbības izpratnei;

iv) to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju saraksts. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

v) veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti u. tml.;

vi) testēšanas ziņojumi.

4. Paziņotā struktūra pārbauda tehnisko dokumentāciju, lai novērtētu aparāta tehniskā projekta atbilstību tiem pamatprasību aspektiem, kuru pārbaude ir pieprasīta.

5. Paziņotā struktūra sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā struktūra tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

6. Ja tips atbilst šai direktīvai, kas attiecas uz konkrēto aparātu, paziņotā struktūra izdod ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, tos pamatprasību aspektus, kuri tikuši pārbaudīti, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavotā aparāta atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

Ja tips neatbilst piemērojamajām šai direktīvai, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

7. Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemto standartu pārmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamajām šai direktīvai, un nosaka, vai šādu pārmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt aparāta atbilstību šīs direktīvas pamatprasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir vajadzīgs papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

8. Katra paziņotā struktūra informē paziņojošo iestādi par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas, arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

9. Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamas valsts iestādēm 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū.

10. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti 7. un 9. punktā ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

B   DAĻA

C modulis – atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli

1.

Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām produkta pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 4. punktā norādītos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo, ka attiecīgie aparāti atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un šai direktīvai, kuras uz tiem attiecas.

2.

Izgatavošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto aparātu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šai direktīvai, kuras uz tiem attiecas.

3.

CE zīme un ES atbilstības deklarācija

3.1. Ražotājs CE zīmi uzliek katram atsevišķam aparātam, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas piemērojamajām prasībām.

3.2. Ražotājs rakstiski sagatavo katra aparāta modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē aparāta modeli, kuram tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopija pēc pieprasījuma ir pieejama attiecīgajām iestādēm.

4.

Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 3. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.
IV PIELIKUMS

ES atbilstības deklarācija (Nr. Xxxx) ( 4 )

1. Aparāta modelis/Produkts (produkta, partijas, tipa vai sērijas numurs):

2. Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds jeb nosaukums un adrese:

3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

4. Deklarācijas priekšmets (aparāta identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību; vajadzības gadījumā tajā var iekļaut pietiekami skaidru krāsainu attēlu, lai aparātu varētu identificēt).

5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem standartiem, norādot standarta datumu, vai atsauces uz citām tehniskām specifikācijām, norādot specifikācijas datumu, ar kuru saistīta atbilstības deklarēšana:

7. Attiecīgā gadījumā paziņotā struktūra … (nosaukums, numurs) … ir veikusi … (darbības apraksts) … un izdevusi sertifikātu:

8. Papildu informācija:

Parakstīts šādas personas vārdā:

(izdošanas vieta un datums):

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts):
V PIELIKUMSTermiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 45. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

2004/108/EK

2007. gada 20. janvāris

2007. gada 20. jūlijs
VI PIELIKUMSAtbilstības tabula

Direktīva 2004/108/EK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. pants un 2. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunkts

1. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta d) apakšpunkts

1. panta 4. punkts

2. panta 3. punkts

1. panta 5. punkts

2. panta 4. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 1) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 2) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 3) apakšpunkts

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 4) apakšpunkts

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 5) apakšpunkts

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 6) apakšpunkts

2. panta 1. punkta g) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 7) apakšpunkts

2. panta 1. punkta h) apakšpunkts

3. panta 1. punkta 8) apakšpunkts

2. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

13. pants

7. pants

14. pants

8. pants

16. un 17. pants

9. panta 1. punkts

7. panta 5. punkts

9. panta 2. punkts

7. panta 6. punkts

9. panta 3. punkts

18. panta 1. punkts

9. panta 4. punkts

18. panta 2. punkts

9. panta 5. punkts

18. panta 3. punkts

10. un 11. pants

37., 38. un 39. pants

12. pants

4. nodaļa

13. pants

19. pants

14. pants

45. pants

15. pants

43. pants

16. pants

44. pants

17. pants

46. pants

18. pants

47. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums un IV pielikuma 1. punkts

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IV pielikuma 2. punkts

IV pielikums

V pielikums

16. un 17. pants

VI pielikums

24. pants

VII pielikums

VI pielikums
EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un tiktāl cik īstenošanas akti Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē tiek apspriesti sanāksmēs komitejās, tās var uzskatīt par „komitoloģijas komitejām” nozīmē, kas noteikta I pielikumā Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām. Tādējādi uz komiteju sanāksmēm attiecas pielikumā Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 15. punkta noteikumi gadījumos, kad un tiktāl cik tiek apspriesti citi jautājumi.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018, 1. lpp.).

( 2 ) Starptautiskās Telesakaru savienības statūti un konvencija, ko pieņēmusi Pilnvaroto papildu konference (Ženēva, 1992) un ko grozījusi Pilnvaroto konference (Kioto, 1994).

( 3 ) OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

( 4 ) Ražotājam atbilstības deklarācijai nav obligāti jāpiešķir numurs.