2014D0461 — LV — 01.01.2014 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 14. jūlijs)

par pagaidu atkāpi no Padomes Lēmuma 2013/755/ES attiecībā uz sagatavotu un konservētu Grenlandes garneļu un ziemeļgarneļu izcelsmes noteikumiem

(2014/461/ES)

(OV L 207, 15.7.2014, p.20)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (2014. gada 22. oktobris),

  L 304

102

23.10.2014
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 14. jūlijs)

par pagaidu atkāpi no Padomes Lēmuma 2013/755/ES attiecībā uz sagatavotu un konservētu Grenlandes garneļu un ziemeļgarneļu izcelsmes noteikumiem

(2014/461/ES)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 25. novembra Lēmumu 2013/755/ES par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) ( 1 ) un jo īpaši tā VI pielikuma 16. pantu,

tā kā:

(1)

Lai ņemtu vērā Grenlandes īpašo situāciju, Komisija 2009. gada 16. oktobrī pieņēma Lēmumu 2009/776/EK ( 2 ), ar ko Pandalus borealis garneļu un ziemeļgarneļu sugas gadījumā tika izdarīta atkāpe no jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīcijas. Minētā atkāpe zaudēja spēku 2013. gada 31. decembrī.

(2)

Grenlande 2014. gada 1. aprīļa vēstulē lūdza jaunu atkāpi no Lēmuma 2013/755/ES VI pielikuma 16. pantā noteiktajiem izcelsmes noteikumiem piešķirt par sagatavotu un konservētu Pandalus borealis un Pandalus Montagui sugu garneļu un ziemeļgarneļu gada daudzumu 2 500  tonnu apjomā, kuru paredzēts eksportēt no Grenlandes laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

(3)

Grenlande pamatoja savu pieprasījumu ar to, ka pēdējo gadu laikā ir samazinājusies Grenlandes kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) un tā vēl samazināsies 2015. gadā, izraisot noteiktas izcelsmes garneļu un ziemeļgarneļu nepietiekamu piegādi. Grenlandei ir steidzami nepieciešamas garneles un ziemeļgarneles no kaimiņvalstīm, lai minimālā līmenī uzturētu ražošanu un nodrošinātu nodarbinātību.

(4)

Lēmuma 2013/755/ES VI pielikuma 16. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka atkāpes no izcelsmes noteikumiem var piešķirt, ja to pamatā ir esošo nozaru attīstība vai jaunu nozaru veidošana valstī vai teritorijā.

(5)

Grenlandē zivsaimniecība ir galvenā ražošanas nozare, kuras vissvarīgākā joma ir garneļu un ziemeļgarneļu zvejniecība. Lai Grenlandē nepārtraukti attīstītos ražošana, ir ļoti svarīgi, ka nākotnē saglabājas iespēja izmantot trešo valstu garneles un ziemeļgarneles, jo īpaši no Kanādas, kas ļautu attīstīt rūpniecību uz sauszemes un saglabāt Grenlandes ražošanas konkurētspēju pasaules tirgū.

(6)

Grenlande ir ģeogrāfiski izolēta teritorija ar ierobežotu infrastruktūru un pieaugošu bezdarbu. Gadījumos, kad piegāde nav pietiekama, jāslēdz fabrikas, tādējādi izraisot ilgstošu bezdarbu. Tādēļ uz mazu kopienu, kas ir atkarīga no tamlīdzīgu fabriku ekonomiskās aktivitātes, šāda darbības izbeigšana atstāj nopietnu sociālekonomisku ietekmi. 2 500  tonnu garneļu un ziemeļgarneļu pārstrāde nodrošina darbu aptuveni 10 darba ņēmējiem. Grenlande savā pieprasījumā norādīja, ka atkāpe ir ārkārtīgi svarīga, lai darbību turpinātu viena no tās nozares fabrikām.

(7)

Attiecībā uz esošas nozares attīstību Grenlandē pieprasīto atkāpi pamato Lēmuma 2013/755/ES VI pielikuma 16. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Turklāt atkāpe nodrošinās darbu neaizsargātajās kopienās un ir svarīga, lai darbību turpinātu viena no Grenlandes fabrikām.

(8)

Tā kā 2001. gadā piešķirtās atkāpes izmantojums bija ļoti zems, šī atkāpe būtu jāpiešķir tikai par 500 t, kas atbilst 2002. gada maksimālajam izmantošanas līmenim, kurš paaugstināts, piemērojot 25 % pielaidi.

(9)

Ievērojot konkrētus nosacījumus attiecībā uz daudzumiem, uzraudzību un ilgumu, atkāpe neradītu nopietnu kaitējumu Savienības vai vienas vai vairāku dalībvalstu ekonomikas nozarei vai esošai nozarei.

(10)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 ( 3 ) nosaka noteikumus par tarifa kvotu administrēšanu. Minētie noteikumi mutatis mutandis būtu jāpiemēro, administrējot daudzumus, attiecībā uz kuriem piešķirta atkāpe šajā lēmumā.

(11)

Atkāpe ir pieprasīta par laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā kā ir nepieciešams nodrošināt eksporta nepārtrauktību no Grenlandes uz Savienību un paredzamību uzņēmējiem, atkāpe būtu jāpiešķir ar atpakaļejošu spēku.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Atkāpjoties no Lēmuma 2013/755/ES VI pielikuma, sagatavotas un konservētas Pandalus borealis un Pandalus Montagui sugu garneles un ziemeļgarneles, uz kurām attiecas KN kodi ex 1605 21 un ex 1605 29 , kuras pārstrādātas Grenlandē no nenoteiktas izcelsmes garnelēm un ziemeļgarnelēm, uz kurām attiecas KN kods 0306 16 99 , saskaņā ar šā lēmuma 2.–5. panta noteikumiem uzskata par Grenlandes izcelsmes garnelēm un ziemeļgarnelēm.

2. pants

Lēmuma 1. pantā paredzēto atkāpi piemēro pielikumā noteiktajiem daudzumiem, kurus importē Savienībā no Grenlandes laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

3. pants

Pielikumā noteiktos daudzumus administrē saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

4. pants

Grenlandes muitas iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai veiktu 1. pantā minēto produktu eksporta kvantitatīvās pārbaudes.

Visos pārvadājumu sertifikātos EUR.1, ko iestādes izdod saistībā ar minētajiem produktiem, ir atsauce uz šo lēmumu.

Līdz tā mēneša beigām, kas seko katram ceturksnim, Grenlandes kompetentās iestādes nosūta Komisijai ceturkšņa paziņojumus par daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo lēmumu izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1, un minēto sertifikātu kārtas numurus.

5. pants

Saskaņā ar šo lēmumu izsniegto pārvadājumu sertifikātu EUR.1 7. ailē jābūt vienam no šādiem ierakstiem:

 Derogation – Commission Implementing Decision 2014/461/EU”,

 Dérogation – Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission”.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
PIELIKUMSKārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Periodi

Daudzumi

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Sagatavotas vai konservētas Pandalus borealis un Pandalus Montagui sugu garneles un ziemeļgarneles

no 1.1.2014. līdz 31.12.2014.

no 1.1.2015. līdz 31.12.2015.

no 1.1.2016. līdz 31.12.2016.

no 1.1.2017. līdz 31.12.2017.

no 1.1.2018. līdz 31.12.2018.

no 1.1.2019. līdz 31.12.2019.

no 1.1.2020. līdz 31.12.2020.

500 t

500 t

500 t

500 t

500 t

500 t

500 t( 1 ) OV L 344, 19.12.2013., 1. lpp.

( 2 ) Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/776/EK par atkāpi no Padomes Lēmuma 2001/822/EK attiecībā uz sagatavotu un konservētu Grenlandes garneļu un ziemeļgarneļu izcelsmes noteikumiem (OV L 278, 23.10.2009., 51. lpp.).

( 3 ) Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).