2013R1368 — LV — 20.12.2013 — 000.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EURATOM) Nr. 1368/2013

(2013. gada 13. decembris)

par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010

(OV L 346, 20.12.2013, p.1)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 008, 11.1.2014, lpp 31  (1368/2013)
▼B

PADOMES REGULA (EURATOM) Nr. 1368/2013

(2013. gada 13. decembris)

par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 203. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 1 ),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Protokolu par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā ( 2 ) Bulgārija apņēmās līdz attiecīgi 2002. gada 31. decembrim un 2006. gada 31. decembrim slēgt Kozlodujas kodolspēkstacijas 1. un 2. bloku un 3. un 4. bloku un pēc tam izbeigt minēto bloku ekspluatāciju. Atbilstoši minētajām saistībām Bulgārija attiecīgajos termiņos slēdza visus attiecīgos blokus.

(2)

Saskaņā ar Protokolu Nr. 9 par Bohunices V1 kodolspēkstacijas 1. un 2. bloku Slovākijā ( 3 ), kas pievienots 2003. gada Pievienošanās aktam, Slovākija apņēmās attiecīgi līdz 2006. gada 31. decembrim un 2008. gada 31. decembrim slēgt Bohunices V1 kodolspēkstacijas 1. un 2. bloku un pēc tam izbeigt šo bloku ekspluatāciju. Atbilstoši minētajām saistībām Slovākija attiecīgajos termiņos slēdza visus attiecīgos blokus.

(3)

Atbilstoši pievienošanās līguma saistībām un ar Savienības atbalstu Bulgārija un Slovākija ir slēgušas Kozlodujas un Bohunices V1 kodolspēkstacijas un panākušas būtisku virzību to ekspluatācijas izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai veiksmīgi turpinātu pašlaik notiekošo dekontamināciju, demontāžu, lietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī lai pastāvīgi turpinātu ekspluatācijas izbeigšanas procesu līdz tā galīgajam stāvoklim saskaņā ar atbilstīgajiem ekspluatācijas izbeigšanas plāniem, vienlaikus nodrošinot, ka tiek piemēroti visaugstākie drošības standarti. Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, ekspluatācijas izbeigšanas darbu pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami papildu finansiālie resursi.

(4)

Bohunices VI kodolspēkstacijas, kurai ir divi WWER 440 V 230 tipa reaktori ar kopējo jaudu 880 MW, priekšlaicīga slēgšana un tai sekojoša ekspluatācijas izbeigšana ir izraisījusi Slovākijai ne vien sarežģījumus sociālā un enerģētikas ziņā, bet ir radījusi tai arī tiešu un netiešu finanšu slogu.

(5)

Kozlodojas kodolspēkstacijas, kurai ir četri WWER 440 V 230 tipa reaktori ar kopējo jaudu 1 760 MW, priekšlaicīga slēgšana un tai sekojoša ekspluatācijas izbeigšana ir izraisījusi Bulgārijas pilsoņiem smagu ilgtermiņa slogu enerģētikas, ekonomiskā, vides un sociālā ziņā.

(6)

Savienība ir apņēmusies palīdzēt Bulgārijai un Slovākijai mazināt ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada ekspluatācijas izbeigšanas process. Kopš pirmspievienošanās perioda Bulgārija un Slovākija ir saņēmušas ievērojamu finansiālo atbalstu no Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas un Bohunices programmām 2007.–2013. gadam. Savienības finansiālais atbalsts saskaņā ar minētajām programmām beigsies 2013. gadā.

(7)

Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, Komisijas priekšlikumā nākamajai daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020” ” no Savienības vispārējā budžeta kodoldrošībai un kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika paredzēta summa EUR 700 miljonu apmērā. ►C1  No norādītās summas EUR 860 miljoni 2011. gada cenās, kas ir aptuveni EUR 969 miljoni pašreizējās cenās, ◄ ir paredzēti jaunai programmai, lai turpinātu atbalstīt Bohunices V1 1. un 2. bloka, Ignalinas 1. un 2. bloka un Kozlodujas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

(8)

Kozlodujas un Bohunices programmām piešķirto apropriāciju summu, kā arī plānošanas periodu un līdzekļu sadalījumu starp Kozlodujas, Bohunices un Ignalinas programmām var pārskatīt, pamatojoties uz starpposma un galīgā izvērtēšanas ziņojumu rezultātiem.

(9)

Atbalstam, kas piešķirams saskaņā ar šo regulu, būtu jānodrošina ekspluatācijas izbeigšanas darbu nepārtraukta turpināšana, un tas būtu jāorientē uz pasākumiem, lai gūtu stabilu virzību uz ekspluatācijas izbeigšanas galīgo stāvokli, nodrošinot visaugstāko drošības standartu piemērošanu, jo šādi pasākumi sniedz lielāko Savienības pievienoto vērtību, bet galīgā atbildība par kodoldrošību arvien ir attiecīgās dalībvalsts ziņā. Regula neskar jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt sāktas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. un 108. pantu.

(10)

Šī regula neskar dalībvalstu tiesības un pienākumus, kas izriet no pievienošanās līgumiem, jo īpaši 1. un 2. apsvērumā minēto protokolu noteikumiem.

(11)

Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo efektivitāti, šajā regulā ietverto kodolspēkstaciju ekspluatācijas izbeigšana būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā slēdzamo bloku specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.

(12)

Šajā regulā ietvertajiem pasākumiem un darbībām, ko ar tiem atbalsta, būtu jāatbilst piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem. Šajā regulā ietverto kodolspēkstaciju ekspluatācijas izbeigšana būtu jāveic atbilstoši tiesību aktiem par kodoldrošību, proti, Padomes Direktīvu 2009/71/Euratom ( 4 ), atkritumu apsaimniekošanu, proti, Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom ( 5 ), un vidi, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK ( 6 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/92/ES ( 7 ).

(13)

Šīs regulas darbības jomā esošo darbību un to atbalstīto operāciju pamatā būtu jābūt aktualizētam ekspluatācijas izbeigšanas plānam, kurā būtu ietvertas ekspluatācijas izbeigšanas darbības, ar tām saistītais laika grafiks, izmaksas un vajadzīgie cilvēkresursi. Izmaksas būtu jānosaka, pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu noteikšanai, piemēram, pamatojoties uz Ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu starptautisko struktūru, ko kopīgi publicējusi Kodolenerģijas aģentūra, Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra un Eiropas Komisija.

(14)

Ekspluatācijas izbeigšanas procesa gaitas efektīvu kontroli būtu jānodrošina Komisijai, lai finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, garantētu lielāko Savienības pievienoto vērtību, lai gan galīgā atbildība par ekspluatācijas izbeigšanu paliek attiecīgo dalībvalstu ziņā. Tas ietver efektīvus rezultativitātes mērījumus un korekcijas pasākumu novērtēšanu attiecīgās programmas laikā.

(15)

Visā izdevumu ciklā Savienības finanšu intereses būtu jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp nelikumību novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu un vajadzības gadījumā — sodus.

(16)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par atbilstošiem finansiāliem resursiem drošu ekspluatācijas izbeigšanas darbu turpināšanai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga vai iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(17)

Dažiem Kozlodujas un Bohunices programmu pasākumiem var būt vajadzīgs liels Savienības finansējuma īpatsvars, kurš attiecīgi pamatotos gadījumos var būt pilna finansējuma summa. Tomēr būtu jāveic visi centieni, lai turpinātu līdzfinansēšanas praksi, kas ir iedibināta pirmspievienošanās atbalsta laikā un 2007.–2013. gadā Bulgārijas un Slovākijas veiktajām ekspluatācijas izbeigšanas darbībām sniegtā atbalsta laikā, kā arī lai attiecīgā gadījumā piesaistītu līdzfinansējumu no citiem avotiem.

(18)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz gada darba programmu un detalizētu īstenošanas procedūru pieņemšanu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011 ( 8 ).

(19)

Tāpēc būtu jāatceļ Padomes Regula (Euratom) Nr. 549/2007 ( 9 ) un Padomes Regula (Euratom) Nr. 647/2010 ( 10 ).

(20)

Tika pienācīgi ņemts vērā Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 16/2011 par ES finanšu palīdzību kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā, tās ieteikumi un Komisijas atbilde,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido programmu Savienības finansiālā atbalsta īstenošanai attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar Kozlodujas kodolspēkstacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu Bulgārijā (“Kozlodujas programma”) un ar Bohunices V1 kodolspēkstacijas 1. un 2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu Slovākijā (“Bohunices programma”) (kopā “Kozlodujas un Bohunices programmas”).

2. pants

Mērķi

1.  Kozlodujas un Bohunices programmu vispārīgais mērķis ir palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt pastāvīgu virzību uz Kozlodujas 1.–4. bloka un Bohunices V1 1. un 2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas galīgo stāvokli saskaņā ar attiecīgajiem ekspluatācijas izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot visaugstāko drošības līmeni.

2.  Finansēšanas periodā galvenie konkrētie mērķi Kozlodujas un Bohunices programmām ir šādi:

a) Kozlodujas programmai

i) veikt demontāžu 1.–4. bloka turbīnu zālēs un palīgēkās, ko izvērtē pēc demontēto sistēmu skaita un veida;

ii) demontēt lielus komponentus un iekārtas 1.–4. bloka reaktora ēkās, ko izvērtē pēc demontēto sistēmu un iekārtu skaita un veida;

iii) drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas izbeigšanas darbu atkritumus saskaņā ar sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas plānu, ko izvērtē pēc droši kondicionēto atkritumu daudzuma un veida;

b) Bohunices programmai

i) veikt demontāžu V1 reaktora turbīnu zālē un palīgēkās, ko izvērtē pēc demontēto sistēmu skaita un veida;

ii) demontēt lielus komponentus un iekārtas V1 reaktora ēkās, ko izvērtē pēc demontēto sistēmu un iekārtu skaita un veida;

iii) drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas izbeigšanas darbu atkritumus saskaņā ar sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas plānu, ko izvērtē pēc droši kondicionēto atkritumu daudzuma un veida.

3.  Kozlodujas un Bohunices programmās var iekļaut arī pasākumus augsta drošuma līmeņa uzturēšanai blokos, kuros norit ekspluatācijas izbeigšanas pasākumi, tostarp atbalstu kodolspēkstaciju personālam.

3. pants

Budžets

▼C1

1.  Finansējums Kozlodujas un Bohunices programmu īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pašreizējās cenās ir EUR 518 442 000. Minēto summu starp Kozlodujas un Bohunices programmām sadala šādi:

a) EUR 293 032 000 Kozlodujas programmai 2014.–2020. gadam;

b) EUR 225 410 000 Bohunices programmai 2014.–2020. gadam.

▼B

Šī regula nekādi neskar finanšu saistības saskaņā ar nākamajām daudzgadu finanšu shēmām.

2.  Komisija 9. pantā minētajā starpposma izvērtējumā līdz 2017. gada beigām pārskata Kozlodujas un Bohunices programmu rezultativitāti un izvērtē to īstenošanu, ņemot vērā 7. pantā minētos galvenos posmus un termiņus. Balstoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, var tikt pārskatīta programmai piešķirto apropriāciju summa, kā arī plānošanas periods un sadalījums starp Kozlodujas un Bohunices programmām un Ignalinas programmu, kā noteikts Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1369/2013 ( 11 ), lai ņemtu vērā gūtos panākumus programmu īstenošanā un nodrošinātu, ka plānošana tiek veikta un resursi piešķirti, pamatojoties uz reālām maksājumu vajadzībām un apgūšanas spējām.

3.  No Kozlodujas un Bohunices programmām piešķirtā finansējuma var segt arī izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras ir vajadzīgas katras programmas pārvaldībai un to mērķu sasniegšanai. Konkrētāk, var finansēt izdevumus pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, informācijas un komunikācijas pasākumiem, tostarp Eiropas Savienības politisko prioritāšu korporatīvajai komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem mērķiem, un izdevumus, kas saistīti ar IT tīkliem, kuri orientēti uz informācijas apstrādi un apmaiņu, un visus pārējos tehniskās un administratīvās palīdzības izdevumus, kas Komisijai radušies Kozlodujas un Bohunices programmu pārvaldības rezultātā.

Finanšu piešķīrumi Kozlodujas un Bohunices programmām var segt arī tehniskās un administratīvās palīdzības izdevumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pāreju no pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (Euratom) Nr. 549/2007 un Regulu (Euratom) Nr. 647/2010, uz šīm programmām.

4. pants

Ex ante nosacījumi

1.  Līdz 2014. gada 1. janvārim Bulgārija un Slovākija veic atbilstīgus pasākumus, lai izpildītu šādus ex ante nosacījumus:

a) ievērot Euratom līguma acquis kodoldrošuma jomā; jo īpaši transponēt valsts tiesību aktos Direktīvu 2009/71/Euratom un Direktīvu 2011/70/Euratom;

b) izveidot valsts finanšu plānu, kurā būtu norādītas visas izmaksas un paredzētie finansējuma avoti, kuri ir vajadzīgi drošai kodolreaktora bloku ekspluatācijas izbeigšanas pabeigšanai, tostarp lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar šo regulu;

c) iesniegt Komisijai pārskatītu detalizētu ekspluatācijas izbeigšanas plānu, kurā precīzi norādītas ekspluatācijas izbeigšanas darbības, ieskaitot termiņus un atbilstīgo izmaksu struktūru, pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu novērtēšanai.

2.  Bulgārija un Slovākija sniedz Komisijai vajadzīgo informāciju par 1. punktā minēto ex ante nosacījumu izpildi vēlākais līdz 2014. gada budžeta saistību laikam.

3.  Sagatavojot gada darba programmu 2014. gadam, ksd minēta 6. panta 1. punktā, Komisija izvērtē 2. punktā minēto informāciju. Ja Komisija pamatoti uzskata, ka ir noticis pārkāpums atbilstīgi LESD 258. punktam – nav izpildīts 1. punkta a) apakšpunktā noteiktais ex ante nosacījums – vai ka 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētie ex ante nosacījumi nav izpildīti pietiekami, saskaņā ar 9. panta 2. punktā noteikto pārbaudes procedūru pieņem lēmumu par Savienības finansiālā atbalsta pilnīgu vai daļēju apturēšanu. Šādu lēmumu ņem vērā, pieņemot 2014. gada darba programmu. Apturētā atbalsta apjomu nosaka, vadoties pēc kritērijiem, kuri noteikti 7. pantā minētajā īstenošanas aktā.

5. pants

Īstenošanas veidi

1.  Kozlodujas un Bohunices programmas īsteno vienā vai vairākos atbalsta veidos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 ( 12 ), konkrētāk, ar piešķīrumiem un iepirkumiem.

2.  Savienības finansiālās palīdzības īstenošanu saskaņā ar Kozlodujas un Bohunices programmu Komisija var uzticēt Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajām struktūrām.

6. pants

Gada darba programmas

1.  Katra gada sākumā Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru ar īstenošanas aktiem pieņem Kozlodujas un Bohunices programmu kopīgu gada darba programmu, kurā katrai no programmām norāda mērķus, iecerētos rezultātus, saistītos rezultativitātes rādītājus un laika grafiku līdzekļu izmantošanai atbilstīgi katrām no gada finanšu saistībām.

2.  Katra gada beigās Komisija izstrādā progresa ziņojumu par iepriekšējā gadā veiktā darba īstenošanu. Šādu progresa ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, un uz tā pamata pieņem nākamo kopīgo gada darba programmu.

7. pants

Detalizētas īstenošanas procedūras

Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru līdz 2014. gada 31. decembrim ar īstenošanas aktiem pieņem detalizētas īstenošanas procedūras uz visu Kozlodujas un Bohunices programmu darbības laiku. Īstenošanas aktos detalizētāk nosaka Kozlodujas un Bohunices programmu mērķus, iecerētos rezultātus, galvenos posmus, plānotos termiņus, kā arī atbilstīgus rezultativitātes rādītājus. Tajos iekļauj pārskatītus detalizētus ekspluatācijas izbeigšanas plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ko izmanto par pamatu progresa un iecerēto rezultātu laicīgas sasniegšanas uzraudzībai.

8. pants

Savienības finansiālo interešu aizsardzība

1.  Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, tiek aizsargātas Savienības finansiālās intereses, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un preventīvus sodus.

2.  Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas palātai ir tiesības, gan pārbaudot dokumentus, gan veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt inspekcijas un pārbaudes uz vietas attiecībā uz uzņēmējiem, uz kuriem tieši vai netieši attiecas Savienības finansējums, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 ( 13 ) un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 2185/96 ( 14 ) noteiktajām procedūrām, lai noteiktu, vai saistībā ar dotāciju līgumu, dotāciju lēmumu vai līgumu, kas attiecas uz Savienības finansējumu, ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses.

3.  Neskarot 1. un 2. punktu, sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, dotāciju līgumos, dotāciju lēmumos un līgumos, kas izriet no šīs regulas īstenošanas, ietver noteikumus, kuros nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF pilnvaras veikt minētajos punktos paredzētās revīzijas, inspekcijas un pārbaudes uz vietas atbilstoši to kompetencei.

9. pants

Starpposma izvērtējums

1.  Līdz 2017. gada beigām Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo starpposma izvērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī sasniegti visu ar Kozlodujas un Bohunices programmu saistītu pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti resursi un kāda ir Savienības pievienotā vērtība, lai pieņemtu lēmumu par minēto pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. Izvērtējumā izskata arī vajadzību grozīt konkrētos mērķus un detalizētas īstenošanas procedūras, kas aprakstītas 2. panta 2. punktā un 6. pantā.

2.  Starpposma izvērtējumā ņem vērā progresu, vadoties pēc rezultativitātes rādītājiem, kā minēts 2. panta 2. punktā.

3.  Komisija paziņo 1. punktā minētā izvērtējuma secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei.

10. pants

Galīgais izvērtējums

1.  Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic ex-post izvērtējumu par Kozlodujas un Bohunices programmu efektivitāti un ietekmi, kā arī par finansēto pasākumu efektivitāti to ietekmes, resursu izmantojuma un Savienības pievienotās vērtības ziņā.

2.  Galīgajā izvērtējumā ņem vērā progresu, vadoties pēc rezultativitātes rādītājiem, kā minēts 2. panta 2. punktā.

3.  Komisija paziņo 1. punktā minētā izvērtējuma secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei.

11. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, šādu procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

12. pants

Pārejas noteikums

Šī regula neliedz turpināt vai grozīt — tostarp pilnīgi vai daļēji atcelt — attiecīgos projektus līdz to pabeigšanai vai finansiālo atbalstu, ko Komisija piešķīrusi, pamatojoties uz Regulu (Euratom) Nr. 549/2007 un Regulu (Euratom) Nr. 647/2010, vai uz jebkuriem citiem tiesību aktiem, kas 2013. gada 31. decembrī piemērojami minētajam atbalstam un kurus pēc norādītā termiņa turpina piemērot minētajām darbībām līdz to pabeigšanai.

13. pants

Atcelšana

Ar šo Regulu (Euratom) Nr. 549/2007 un Regulu (Euratom) Nr. 647/2010 atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) 2013. gada 19. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 2 ) OV L 157, 21.6.2005., 29. lpp.

( 3 ) OV L 236, 23.9.2003., 954. lpp.

( 4 ) Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).

( 5 ) Padomes Direktīva 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.).

( 6 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/31/EK (2009. gada 23. aprīlis) par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006 (OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.).

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES ( 2011. gada 13. decembris ) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012, 1. lpp.).

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

( 9 ) Padomes Regula (Euratom) Nr. 549/2007 (2007. gada 14. maijs) par to, kā īstenot Protokolu Nr. 9 par Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā, kas pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās Eiropas Savienībai nosacījumiem (Bohunices programma) (OV L 131, 23.5.2007., 1. lpp.)

( 10 ) Padomes Regula (Euratom) Nr. 647/2010 (2010. gada 13. jūlijs) par Savienības finansiālo atbalstu Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1. līdz 4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai (Kozlodujas programma) (OV L 189, 22.7.2010., 9. lpp.).

( 11 ) Padomes Regula (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006 (Sk. šā Oficiālā Vēstneša 7. lpp.).

( 12 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

( 13 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

( 14 ) Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).