02013R0812 — LV — 26.04.2018 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 812/2013

(2013. gada 18. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 239, 6.9.2013., 83. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 518/2014 (2014. gada 5. marts),

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/254 (2016. gada 30. novembris),

  L 38

1

15.2.2017

 M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/543 (2018. gada 23. janvāris),

  L 90

63

6.4.2018
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 812/2013

(2013. gada 18. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā noteiktas prasības par to, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu attiecībā uz ūdenssildītājiem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW, karstā ūdens tvertnēm ar glabāšanas tilpumu ≤ 500 litri un ūdenssildītāja ar ≤ 70 kW jaudu un saules enerģijas iekārtas komplektiem.

2.  Šo regulu nepiemēro:

a) ūdenssildītājiem, kas īpaši projektēti ekspluatācijai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas galvenokārt ražots no biomasas;

b) ūdenssildītājiem, kuros izmanto cieto kurināmo;

c) ūdenssildītājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES ( 1 );

d) kombinētajiem sildītājiem, kas definēti 2. pantā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 811/2013 ( 2 );

e) ūdenssildītājiem, kas neatbilst vismaz slodzes profilam ar mazāko references enerģiju, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;

f) ūdenssildītājiem, kas paredzēti tikai karsto dzērienu un/vai ēdienu sagatavošanai.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā noteiktajām šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1) “ūdenssildītājs” ir ierīce, kas

a) ir pievienota dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens apgādes ārējam avotam;

b) ražo un pārvada siltumu, lai nodrošinātu karstu dzeramo vai saimniecības ūdeni noteiktā temperatūrā, daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktos laika intervālos; un

c) ir aprīkota ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem;

2) “siltumģenerators” ir ūdenssildītāja daļa, kas ražo siltumu vienā vai vairākos šādos procesos:

a) fosilā kurināmā un/vai biomasas kurināmā sadedzināšana;

b) Džoula efekta izmantošana elektriskās pretestības sildelementos;

c) apkārtējās vides siltuma uztveršana no gaisa, ūdens vai zemes un/vai siltuma zudumu uztveršana.

3) “nominālā siltuma jauda” ir ūdenssildītāja deklarētā siltuma jauda nominālos sildīšanas standartapstākļos, kuru izsaka kW;

4) “uzglabāšanas tilpums (V)” ir karstā ūdens tvertnes nominālais tilpums litros;

5) “nominālie standartapstākļi” ir ūdenssildītāju ekspluatācijas apstākļi, kuros nosaka nominālo siltuma jaudu, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti un akustiskās jaudas līmeni, kā arī karstā ūdens tvertņu ekspluatācijas apstākļi, kuros nosaka pastāvīgos zudumus;

6) “biomasa” ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un saistītās nozarēs, tostarp zivsaimniecībā un akvakultūrā, iegūtu bioloģiskas izcelsmes produktu, atkritumu un nogulšņu bioloģiski noārdāmā daļa (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī rūpniecisko un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmā daļa;

7) “biomasas kurināmais” ir no biomasas iegūts gāzveida vai šķidrais kurināmais;

8) “fosilais kurināmais” ir fosilas izcelsmes gāzveida vai šķidrais kurināmais;

9) “karstā ūdens tvertne” ir tvertne karstā ūdens, ietverot ūdens sagatavošanai izmantotās piedevas, ūdens uzsildīšanas un/vai telpu apsildīšanas vajadzībām, kas nav aprīkota ar siltumģeneratoriem, izņemot vienu vai vairākus iegremdējamus rezerves sildītājus;

10) “iegremdējams rezerves sildītājs” ir uz Džoula efekta balstīts elektriskās pretestības sildītājs, kas ir karstā ūdens tvertnes sastāvdaļa un ģenerē siltumu tikai tad, kad netiek saņemts siltums no ārējā siltuma avota (tostarp tehniskās apkopes laikā) vai kad ārējais siltuma avots ir bojāts, vai kas ir saules enerģijas karstā ūdens tvertnes sastāvdaļa un nodrošina siltumu, kad saules enerģijas siltuma avota radītais siltums nav pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo komforta līmeni;

11) “saules enerģijas iekārta” ir tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma, saules kolektors, saules enerģijas karstā ūdens tvertne vai sūknis kolektora kontūrā, ikkatru no kuriem laiž tirgū atsevišķi;

12) “tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma” ir ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem saules kolektoriem un saules enerģijas karstā ūdens tvertnēm un, iespējams, sūkņiem kolektora kontūrā un citām daļām, un ko laiž tirgū kā vienu iekārtu, un kas nav aprīkota ar siltumģeneratoriem, izņemot, iespējams, ar vienu vai vairākiem iegremdējamiem rezerves sildītājiem;

13) “ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekts” ir galalietotājam piedāvāts komplekts, kas sastāv no viena vai vairākiem ūdenssildītājiem un vienas vai vairākām saules enerģijas iekārtām;

14) “ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte” (ηwh ) ir % izteikta attiecība starp ūdenssildītāja vai ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta nodrošināto enerģiju un šīs enerģijas saražošanai nepieciešamo enerģiju;

15) “akustiskās jaudas līmenis” (LWA ) ir dB izteikts A-izsvarotais akustiskās jaudas līmenis telpās un/vai ārpus telpām;

16) “pastāvīgie zudumi” (S) ir W izteikta karstā ūdens tvertnes zudumu slodze pie noteiktas ūdens un ārgaisa temperatūras;

17) “siltumsūkņa ūdenssildītājs” ir ūdenssildītājs, kas siltuma ražošanā izmanto apkārtējās vides siltumu no gaisa, ūdens vai zemes un/vai siltuma zudumus.

II līdz IX pielikumam papildu definīcijas ir noteiktas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

1.  No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū un/vai uzstāda ūdenssildītājus, ieskaitot ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektus, nodrošina, ka:

a) katram ūdenssildītājam, kas atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.1. punktā noteiktajam; siltumsūkņa ūdenssildītājiem drukātā etiķete ir ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā; ūdenssildītājiem, ko paredzēts izmantot ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektā, katram ūdenssildītājam pievieno otru etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam;

b) katram ūdenssildītājam tiek nodrošināta datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 1. punktā. siltumsūkņa ūdenssildītājiem ražojuma datu lapu nodrošina vismaz siltumģeneratoram; ūdenssildītājiem, ko paredzēts izmantot ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektā, nodrošina vēl vienu datu lapu, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā;

c) pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 1. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

d) visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

e) visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāju un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

▼M1

f) tirgotājiem par katru ūdenssildītāja modeli ir pieejama elektroniska etiķete, kas ir tādā formātā un ietver informāciju, kā noteikts III pielikuma 1.1. punktā, ievērojot II pielikuma 1. punktā noteiktās ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klases;

g) tirgotājiem par katru ūdenssildītāja modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 1. punktā, un attiecībā uz siltumsūkņu ūdenssildītāju modeļiem tirgotājiem ir pieejama elektroniska datu lapa vismaz par siltumģeneratoru.

▼B

No 2017. gada 26. septembra katram ūdenssildītājam, kurš atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, nodrošina drukātu etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam: siltumsūkņa ūdenssildītājiem drukāto etiķeti ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā.

▼M1

No 2017. gada 26. septembra tirgotājiem par katru ūdenssildītāja modeli, kas atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam.

▼B

2.  No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū un/vai uzstāda karstā ūdens tvertnes, nodrošina, ka:

a) katrai karstā ūdens tvertnei, kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 2. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.1. punktā noteiktajam;

b) tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 2. punktā;

c) pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 2. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

d) visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu karstā ūdens tvertnes modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz energoefektivitātes klasi šim modelim;

e) visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu karstā ūdens tvertnes modeli un kuros ir aprakstīti tās īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz energoefektivitātes klasi šim modelim;

▼M1

f) tirgotājiem par katru karstā ūdens tvertnes modeli, kas atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.1. punktā noteiktajam;

g) tirgotājiem par katru karstā ūdens tvertnes modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 2. punktā.

▼B

No 2017. gada 26. septembra katrai karstā ūdens tvertnei, kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 2. punktā, nodrošina drukātu etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.2. punktā noteiktajam.

▼M1

No 2017. gada 26. septembra tirgotājiem par katru karstā ūdens tvertnes modeli, kas atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.2. punktā noteiktajam.

▼B

3.  No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū un/vai uzstāda saules enerģijas iekārtas, nodrošina, ka:

a) tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 3. punktā;

b) pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 3. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

▼M1

c) tirgotājiem par katru saules enerģijas iekārtas modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 3. punktā.

▼B

4.  No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū un/vai uzstāda ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektus, nodrošina, ka:

a) katram ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektam, kas atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam;

b) katram ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektam tiek nodrošināta datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā;

c) pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 4. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

d) visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

e) visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

▼M1

f) tirgotājiem par katru modeli, kas ietver ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu un kas atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam;

g) tirgotājiem par katru modeli, kas ietver ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā.

▼B

4. pants

Izplatītāju pienākumi

1.  Ūdenssildītāju izplatītāji nodrošina, ka:

a) tirdzniecības vietā katram ūdenssildītājam ārpusē uz priekšējās virsmas labi redzamā vietā ir piestiprināta etiķete, ko saskaņā ar 3. panta 1. punktu nodrošina piegādātāji, kā noteikts III pielikuma 1. punktā;

▼M1

b) ūdenssildītājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ūdenssildītāju, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;

▼B

c) visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

d) visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāju un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

2.  Karstā ūdens tvertņu izplatītāji nodrošina, ka:

a) tirdzniecības vietā katrai karstā ūdens tvertnei ārpusē uz priekšējās virsmas labi redzamā vietā ir piestiprināta etiķete, ko saskaņā ar 3. panta 2. punktu nodrošina piegādātāji, kā noteikts III pielikuma 2. punktā;

▼M1

b) karstā ūdens tvertnes, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto karstā ūdens tvertni, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;

▼B

c) visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu karstā ūdens tvertnes modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz energoefektivitātes klasi šim modelim;

d) visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu karstā ūdens tvertnes modeli un kuros ir aprakstīti tās īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz energoefektivitātes klasi šim modelim.

3.  Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu izplatītāji, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji snieguši saskaņā ar 3. panta 1. punktu, 3.punktu un 4. punktu, nodrošina, ka:

a) visos konkrēta komplekta piedāvājumos ir iekļauta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase šim komplektam attiecīgi vidējos, aukstākos vai siltākos klimatiskajos apstākļos, šajā nolūkā komplektam pievienojot etiķeti, kas noteikta III pielikuma 3. punktā, un nodrošinot datu lapu, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā, kas attiecīgi aizpildīta atbilstoši minētā komplekta raksturlielumiem;

▼M1

b) ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko sniedz saskaņā ar VI pielikuma 3. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;

▼B

c) visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

d) visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

5. pants

Mērījumu un aprēķinu metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts VII un VIII pielikumā.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Novērtējot ūdens uzsildīšanas deklarēto energoefektivitātes klasi, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, ūdenssildītāju gada enerģijas patēriņu un akustiskās jaudas līmeni un karstā ūdens tvertņu deklarēto energoefektivitātes klasi un pastāvīgos zudumus, dalībvalstis izmanto IX pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanā jo īpaši novērtē, vai ievērojami mainījusies dažāda tipa iekārtu tirgus daļa un cik piemērota ir III pielikuma 3. punktā un IV pielikuma 4. punktā noteiktā komplekta datu lapa un etiķete.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

II līdz IX pielikumam piemērojamās definīcijas

Regulas II līdz IX pielikumā piemēro šādas definīcijas:

1) “konvencionālais ūdenssildītājs” ir ūdenssildītājs, kas ražo siltumu, sadedzinot fosilo un/vai biomasas kurināmo un/vai izmantojot Džoula efektu elektriskās pretestības sildelementos;

2) “saules enerģijas ūdenssildītājs” ir ūdenssildītājs, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem saules kolektoriem, saules enerģijas karstā ūdens tvertnēm, siltumģeneratoriem un, ja nepieciešams, sūkņiem kolektora kontūrā un citām daļām; saules enerģijas ūdenssildītāju tirgū laiž kā vienu vienību;

3) “slodzes profils” ir attiecīga ūdens ņemšanas secība, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā; katrs ūdenssildītājs atbilst vismaz vienam slodzes profilam;

4) “ūdens ņemšana” ir noteikta lietderīgās ūdens caurplūdes, lietderīgās ūdens temperatūras, lietderīgās enerģijas un maksimālās temperatūras kombinācija, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;

5) “lietderīgā ūdens caurplūde” (f) ir minimālā caurplūde, ko izsaka litros minūtē, ar ko karstais ūdens atdod references enerģiju, kā norādīts VII pielikuma 3. tabulā;

6) “lietderīgā ūdens temperatūra” (Tm ) ir Celsija grādos izteikta ūdens temperatūra, pie kuras karstais ūdens sāk atdot references enerģiju, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;

7) “lietderīgā enerģija” (Qtap ) ir kWh izteikta karstā ūdens enerģija, ko nodrošina temperatūrā, kas vienāda ar vai lielāka par lietderīgo ūdens temperatūru, un ar ūdens caurplūdi, kas vienāda ar vai lielāka par lietderīgo ūdens caurplūdi, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;

8) “karstā ūdens enerģija” ir ūdens īpatnējās siltumietilpības, pievadītā aukstā ūdens un izvadītā karstā ūdens temperatūras starpības un kopējās piegādātā karstā ūdens masas reizinājums;

9) “maksimālā temperatūra” (Tp ) ir Celsija grādos izteikta minimālā ūdens temperatūra, kas jāsasniedz ūdens ņemšanas laikā, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;

10) “references enerģija” (Qref ) ir kWh izteikta ūdens ņemšanas lietderīgās enerģijas summa konkrētā slodzes profilā, kā noteikts VII pielikuma 3. tabulā;

11) “maksimālās slodzes profils” ir slodzes profils ar lielāko references enerģiju, ko ūdenssildītājs spēj nodrošināt, vienlaikus atbilstot attiecīgā slodzes profila temperatūras un caurplūdes nosacījumiem;

12) “deklarētais slodzes profils” ir slodzes profils, ko piemēro, nosakot ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti;

13) “pārrēķina koeficients” (CC) ir koeficients, kas atspoguļo aplēstos 40 % no vidējās ES elektroenerģijas ražošanas efektivitātes, kurš minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES ( 3 ); pārrēķina koeficients ir CC = 2,5;

14) “dienas elektroenerģijas patēriņš” (Qelec ) ir gala enerģijas kWh izteikts elektroenerģijas patēriņš 24 secīgu stundu laikā pie deklarētā slodzes profila un pie dotajiem klimatiskajiem apstākļiem;

15) “dienas kurināmā patēriņš” (Qfuel ) ir kurināmā patēriņš 24 secīgu stundu laikā pie deklarētā slodzes profila un pie dotajiem klimatiskajiem apstākļiem, kas izteikts augstākās siltumspējas kWh, bet VIII pielikuma 4. punkta vajadzībām izteikts augstākās siltumspējas GJ;

16) “augstākā siltumspēja” (GCV) ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai pilnībā sadegot skābeklī un sadegšanas produktiem atdziestot līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdens tvaiku kondensācijas siltumu un kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā radušos ūdens tvaiku kondensācijas siltumu;

17) “viedregulators” ir ierīce, kas ūdens uzsildīšanas procesu automātiski pielāgo individuāliem lietošanas apstākļiem, lai samazinātu energopatēriņu;

18) “viedregulatora atbilstība” (smart) ir mērs, lai noteiktu, vai ar viedregulatoriem aprīkots ūdenssildītājs atbilst VIII pielikuma 5. punkta kritērijiem;

19) “viedregulatora koeficients” (SCF) ir ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes pieaugums, izmantojot viedregulatoru apstākļos, kas noteikti VII pielikuma 3. punktā;

20) “nedēļas elektroenerģijas patēriņš ar viedregulatoru” (Qelec,week,smart ) ir tāda ūdenssildītāja elektroenerģijas nedēļas patēriņš, kuram iespējota viedregulēšanas funkcija, un to izsaka gala enerģijas kWh;

21) “nedēļas kurināmā patēriņš ar viedregulatoru” (Qfuel,week,smart ) ir tāda ūdenssildītāja kurināmā nedēļas patēriņš, kuram iespējota viedregulēšanas funkcija, un to izsaka augstākās siltumspējas kWh;

22) “nedēļas elektroenerģijas patēriņš bez viedregulatora” (Qelec,week ) ir tāda ūdenssildītāja elektroenerģijas nedēļas patēriņš, kuram atspējota viedregulēšanas funkcija, un to izsaka gala enerģijas kWh;

23) “nedēļas kurināmā patēriņš bez viedregulatora” (Qfuel,week ) ir tāda ūdenssildītāja kurināmā nedēļas patēriņš, kuram atspējota viedregulēšanas funkcija, un to izsaka augstākās siltumspējas kWh;

24) “gada elektroenerģijas patēriņš” (AEC) ir ūdenssildītāja gada elektroenerģijas patēriņš pie deklarētā slodzes profila un pie dotajiem klimatiskajiem apstākļiem, izteikts gala enerģijas kWh;

25) “gada kurināmā patēriņš” (AFC) ir ūdenssildītāja gada fosilā kurināmā un/vai biomasas kurināmā patēriņš pie deklarētā slodzes profila un pie dotajiem klimatiskajiem apstākļiem, izteikts augstākās siltumspējas GJ izteiksmē;

26) “apkārtējās vides temperatūras korekcija” (Qcor ) ir korekcija, kas ņem vērā apstākļus, ka ūdenssildītājs atrodas telpā, kura nav izotermiska, un ko izsaka kWh;

27) “gaidstāves siltuma zudumi” (Pstby) ir kW izteikti siltumsūkņa ūdenssildītāja siltuma zudumi ekspluatācijas režīmā, kad nav siltuma patēriņa;

28) “vidējie klimatiskie apstākļi”, “aukstāki klimatiskie apstākļi” un “siltāki klimatiskie apstākļi” ir temperatūra un globālais saules starojums, kas raksturīgs attiecīgi Strasbūrai, Helsinkiem un Atēnām;

29) “gada enerģijas patēriņš” (Qtota ) ir saules enerģijas ūdenssildītāja gada enerģijas patēriņš, ko izsaka kā primārās enerģijas kWh vai augstākās siltumspējas kWh;

30) “gada siltuma daudzums no avotiem, kas nav saules enerģija” (Qnonsol ), ir elektroenerģijas (izteikta kWh primārās enerģijas izteiksmē) un/vai kurināmā (izteikts augstākās siltumspējas kWh izteiksmē) daudzums gadā, lai saražotu lietderīgo siltumenerģiju saules enerģijas ūdenssildītājā vai ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektā, ņemot vērā siltuma daudzumu, ko gadā absorbē saules kolektors, un siltuma zudumus no saules enerģijas karstā ūdens tvertnes;

31) “saules kolektors” ir ierīce, kas paredzēta, lai absorbētu globālo saules starojumu un lai tādējādi iegūto siltumenerģiju nodotu tam cauri plūstošam siltumnesējam; to raksturo kolektora apertūras laukums, transformācijas koeficients bez siltuma zudumiem, pirmās kārtas koeficients, otrās kārtas koeficients un krišanas leņķa korekcijas faktors;

32) “globālais saules starojums” ir W/m2 izteikts kopējais ienākošais saules enerģijas (gan tiešās, gan izkliedētās) starojums uz kolektora plāksnes, kas pret Zemes virsmu novietota 45 grādu leņķī un vērsta uz dienvidiem;

33) “kolektora apertūras laukums” (Asol ) ir m2 izteikts maksimālais projicētais laukums, caur kuru nekoncentrēts saules starojums nonāk kolektorā;

34) “transformācijas koeficients bez siltuma zudumiem” (η0 ) ir saules kolektora efektivitāte apstākļos, kad saules kolektorā esošā siltumnesēja temperatūra ir vienāda ar apkārtējās vides temperatūru;

35) “pirmās kārtas koeficients” (a1 ) ir W/(m2 K) izteikts saules kolektora siltuma zudumu koeficients;

36) “otrās kārtas koeficients” (a2 ) ir W/(m2 K2) izteikts koeficients, ar ko mēra pirmās kārtas koeficienta atkarību no temperatūras;

37) “krišanas leņķa korekcijas faktors” ir (IAM) attiecība starp saules kolektora lietderīgā siltuma jaudu dotajā krišanas leņķī un lietderīgā siltuma jaudu 0 grādu krišanas leņķī;

38) “krišanas leņķis” ir leņķis starp saules staru virzienu un saules kolektora apertūras perpendikulu;

39) “saules enerģijas karstā ūdens tvertne” ir karstā ūdens tvertne viena vai vairāku saules kolektoru saražotās siltumenerģijas glabāšanai;

40) “siltumģeneratora ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte” (ηwh,nonsol ) ir % izteikta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte siltumģeneratoram, kurš ir daļa no saules enerģijas ūdenssildītāja, un to nosaka vidējos klimatiskajos apstākļos, neņemot vērā pievadīto saules siltumu;

41) “papildu elektroenerģijas patēriņš” (Qaux ), IV pielikuma 1. attēlā saukts par “papildu elektroenerģiju”, ir saules enerģijas ūdenssildītāja vai tikai saules enerģiju izmantojošas sistēmas gada elektroenerģijas patēriņš, ko rada sūkņa jauda un jauda gaidstāves režīmā; to izsaka kā gala enerģijas kWh;

42) “sūkņa jauda” (solpump) ir W izteikts nominālais elektriskās jaudas patēriņš sūknim, kas atrodas saules enerģijas ūdenssildītāja vai tikai saules enerģiju izmantojošas sistēmas kolektora kontūrā;

43) “jauda gaidstāves režīmā” (solstandby) ir W izteikts saules enerģijas ūdenssildītāja vai tikai saules enerģiju izmantojošas sistēmas nominālais elektriskās jaudas patēriņš, kad saules enerģijas ūdenssildītāja sūknis un siltumģenerators nedarbojas;

44) “modeļa identifikators” ir parasti no burtiem un cipariem sastāvošs kods, ar kuru apzīmē konkrētu ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertni, saules enerģijas iekārtu vai ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, lai to varētu atšķirt no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi, piegādātāja nosaukumu vai izplatītāja.
II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

1.   ŪDENSSILDĪTĀJU ŪDENS UZSILDĪŠANAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi ūdenssildītājam nosaka, pamatojoties uz tā ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, kas norādīta 1. tabulā.

Ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti aprēķina saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu, saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem pie vidējiem klimatiskajiem apstākļiem.1.  tabula

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klases ūdenssildītājiem, kas iedalītas kategorijās atkarībā no deklarētajiem slodzes profiliem, ηwh (%)

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   KARSTĀ ŪDENS TVERTŅU ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Karstā ūdens tvertnes energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz tās pastāvīgajiem zudumiem, kas norādīta 2. tabulā.2.  tabula

Karstā ūdens tvertņu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Pastāvīgie zudumi S (W), ja glabāšanas tilpums ir V (l)

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
III PIELIKUMS

Etiķetes

1.   ŪDENSSILDĪTĀJI

1.1.    1. etiķete

1.1.1.    Konvencionālie ūdenssildītāji ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A līdz G

image

a) Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. piegādātāja modeļa identifikators;

III. ūdens uzsildīšanas funkcija, ieskaitot deklarēto slodzes profilu, kas norādīts ar attiecīgu burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu;

IV. ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V. gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts kWh gala enerģijas izteiksmē, un/vai gada kurināmā patēriņš, izteikts augstākās siltumspējas GJ izteiksmē, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu;

VI. akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VII. konvencionālajiem ūdenssildītājiem, kas spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos, var pievienot piktogrammu, kas minēta šā pielikuma 4. punkta d) apakšpunkta 10) punktā.

b) Konvencionālo ūdenssildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu.

1.1.2.    Saules enerģijas ūdenssildītāji ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A līdz G

image

a) Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. piegādātāja modeļa identifikators;

III. ūdens uzsildīšanas funkcija, ieskaitot deklarēto slodzes profilu, kas norādīts ar attiecīgu burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu;

IV. ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V. gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts kWh gala enerģijas izteiksmē, vai gada kurināmā patēriņš, izteikts augstākās siltumspējas GJ izteiksmē vidējos, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu;

VI. Eiropas saules karte, kurā norādītas trīs indikatīvas globālā saules starojuma enerģijas zonas;

VII. akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

b) Saules enerģijas ūdenssildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 5. punktu.

1.1.3.    Siltumsūkņa ūdenssildītāji ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A līdz G

image

a) Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. piegādātāja modeļa identifikators;

III. ūdens uzsildīšanas funkcija, ieskaitot deklarēto slodzes profilu, kas norādīts ar attiecīgu burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu;

IV. ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V. gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts kWh gala enerģijas izteiksmē un/vai gada kurināmā patēriņš, izteikts augtākās siltumspējas GJ izteiksmē vidējos, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu;

VI. Eiropas temperatūru karte, kurā parādītas trīs indikatīvas temperatūru zonas;

VII. akustiskās jaudas līmenis LWA telpās (attiecīgos gadījumos) un ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VIII. siltumsūkņa ūdenssildītājiem, kas spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos, var pievienot piktogrammu, kas minēta šā pielikuma 6. punkta d) apakšpunkta 11) punktā.

b) Siltumsūkņa ūdenssildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu. Ja modelim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 ( 4 ) ir piešķirts “ES ekomarķējums”, tad, atkāpjoties no iepriekš minētā, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

1.2.    2. etiķete

1.2.1.    Konvencionālie ūdenssildītāji ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A+ līdz F

image

a) Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b) Konvencionālo ūdenssildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu.

1.2.2.    Saules enerģijas ūdenssildītāji ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A+ līdz F

image

a) Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.2. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b) Saules enerģijas ūdenssildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 5. punktu.

1.2.3.    Siltumsūkņa ūdenssildītāji ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A+ līdz F

image

a) Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.3. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b) Siltumsūkņa ūdenssildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu.

2.   KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

2.1.    1. etiķete karstā ūdens tvertnēm ar energoefektivitātes klasi no A līdz G

image

a) Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. piegādātāja modeļa identifikators;

III. ūdens uzglabāšanas funkcija;

IV. energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 2. punktu; bultas smaile, kurā norādīta karstā ūdens tvertnes energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā bultas smaile, kurā norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V. pastāvīgais zudums W, noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI. karstā ūdens tvertnes tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim.

b) Karstā ūdens tvertnes etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 7. punktu.

2.2.    2. etiķete karstā ūdens tvertnēm ar energoefektivitātes klasi no A+ līdz F

image

a) Etiķetē iekļauj šā pielikuma 2.1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b) Karstā ūdens tvertnes etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 7. punktu.

3.   ŪDENSSILDĪTĀJA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Etiķete ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektiem ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A+++ līdz G

image

a) Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I. izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. izplatītāja un/vai piegādātāja modeļa identifikators;

III. ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver deklarēto slodzes profilu, kas apzīmēts ar attiecīgo burtusaskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu;

IV. ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

V. norāde par to, vai ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektā var būt iekļauts saules kolektors un karstā ūdens tvertne;

VI. ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikuma 4. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase.

b) Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 8. punktu. Attiecībā uz ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektiem ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi no A+++ līdz D pēdējos klases apzīmējumus E līdz G energoefektivitātes skalā no A+++ līdz G var nenorādīt.

4.

Konvencionālo ūdenssildītāju etiķetes dizains ir šāds:

image

kur:

a) etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) fons ir balts;

c) krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

image   Ūdens uzsildīšanas funkcija:

  piktogramma kā attēlā, tostarp deklarētais slodzes profils, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu: Calibri, treknraksts, 16 pt, 100 % melns.

image   A līdz G vai A+ līdz F skala:

  bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

  teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase:

  bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melns,

  teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Akustiskās jaudas līmenis, telpās:

  piktogramma kā attēlā,

  ietvars: 2 pt – krāsa: 100 % ciāns – noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “YZ”: Calibri, treknraksts, 15 pt, 100 % melns.

  teksts “dB”: Calibri, parastais raksts, 10 pt, 100 % melns.

image   Gada enerģijas patēriņš, kWh/gadā vai GJ/gadā:

  ietvars: 2 pt – krāsa: 100 % ciāns – noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “WXYZ” vai “YZ”: Calibri, treknraksts, vismaz 20 pt, 100 % melns,

  teksts “kWh/gadā” vai “GJ/gadā”: Calibri, parastais raksts, vismaz 15 pt, 100 % melns.

image   Attiecīgā gadījumā piemērotība lietošanai maza pieprasījuma periodos:

  piktogramma kā attēlā,

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

  teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

5.

Saules enerģijas ūdenssildītāju etiķetes dizains ir šāds:

image

kur:

a) etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) fons ir balts;

c) krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

image   Ūdens uzsildīšanas funkcija:

  piktogramma kā attēlā, tostarp deklarētais slodzes profils, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu: Calibri, treknraksts, 16 pt, 100 % melns.

image   A līdz G vai A+ līdz F skala:

  bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

  teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase:

  bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melns,

  teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Akustiskās jaudas līmenis, telpās:

  piktogramma kā attēlā,

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “YZ”: Calibri, treknraksts, 15 pt, 100 % melns,

  teksts “dB”: Calibri, parastais raksts, 10 pt, 100 % melns.

image   Gada enerģijas patēriņš, kWh/gadā vai GJ/gadā:

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “WXYZ” vai “YZ”: Calibri, vismaz 13 pt, 100 % melns,

  teksts “kWh/gadā” vai “GJ/gadā”: Calibri, parastais raksts, vismaz 11 pt, 100 % melns.

image   Eiropas saules enerģijas karte un krāsu kvadrātiņi:

  piktogramma kā attēlā,

  krāsas: tumši zila: 86-51-00-00,

 vidēji zila: 53-08-00-00,

 gaišzila: 25-00-02-00.

image   Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

  teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

6.

Siltumsūkņa ūdenssildītāju etiķetes dizains ir šāds:

image

kur:

a) etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) fons ir balts;

c) krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

image   Ūdens uzsildīšanas funkcija:

  piktogramma kā attēlā, tostarp deklarētais slodzes profils, kas apzīmētas ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu: Calibri, treknraksts, 16 pt, 100 % melns.

image   A līdz G vai A+ līdz F skala:

  bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

  teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase:

  bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melna,

  teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Akustiskās jaudas līmenis, telpās (attiecīgā gadījumā) un āra telpās:

  piktogramma kā attēlā,

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “YZ”: Calibri, treknraksts, 15 pt, 100 % melns,

  teksts “dB”: Calibri, parastais raksts, 10 pt, 100 % melns.

image   Gada enerģijas patēriņš, kWh/gadā vai GJ/gadā:

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “WXYZ” vai “YZ”: Calibri, vismaz 13 pt, 100 % melns.

  teksts “kWh/gadā” vai “GJ/gadā”: Calibri, parastais raksts, vismaz 11 pt, 100 % melns.

image   Eiropas temperatūras karte un krāsu kvadrātiņi:

  piktogramma kā attēlā,

  krāsas: tumši zila: 86-51-00-00,

 vidēji zila: 53-08-00-00,

 gaišzila: 25-00-02-00.

image   Attiecīgā gadījumā piemērotība lietošanai maza pieprasījuma periodos:

  piktogramma kā attēlā,

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

  teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

7.

Karstā ūdens tvertņu etiķetes dizains ir šāds:

image

kur:

a) etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) fons ir balts;

c) krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

image   Glabāšanas funkcija:

  piktogramma kā attēlā.

image   A līdz G vai A+ līdz F skala:

  bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

  teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Energoefektivitātes klase:

  bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melns,

  teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā.

image   Pastāvīgie zudumi:

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “YZ”: Calibri, treknraksts, 45 pt, 100 % melns,

  teksts “W”: Calibri, parastais raksts, 30 pt, 100 % melns.

image   Glabāšanas tilpums:

  ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

  vērtība “XYZ”: Calibri, treknraksts, 45 pt, 100 % melns,

  teksts “L”: Calibri, parastais raksts, 30 pt, 100 % melns.

image   Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

  teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

8.

Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu etiķetes dizains ir šāds:

image

kur:

a) etiķete ir vismaz 210 mm plata un 297 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b) fons ir balts;

c) krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d) etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   ES marķējuma ietvars: 6 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 191 mm, augstums: 37 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 191 mm.

image   Ūdens uzsildīšanas funkcija:

  piktogramma kā attēlā, tostarp deklarētais slodzes profils, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu: Calibri, treknraksts, 22 pt, 100 % melns.

image   Ūdenssildītājs:

  piktogramma kā attēlā.

  ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase:

 

bulta: platums: 24 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna,

teksts: Calibri, treknraksts, 28 pt, drukātie burti, balti.

  ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   Saules kolektora un/vai karstā ūdens tvertnes komplekts:

  piktogrammas kā attēlā,

  “+” simbols: Calibri, treknraksts, 50 pt, 100 % ciāns;

  kvadrāti: platums: 12 mm, augstums: 12 mm, ietvars: 4 pt, 100 % ciāns,

  ietvars: 3 pt – krāsa: 100 % ciāns – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   A+++ līdz G skala ar ietvaru:

  bulta: augstums: 15 mm, atstarpe: 3 mm, krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

attiecīgā gadījumā – pēdējās klases: 00-X-X-00,

  teksts: Calibri, treknraksts, 30 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

  Ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase:

  bulta: platums: 33 mm, augstums: 19 mm, 100 % melns,

  teksts: Calibri, treknraksts, 40 pt, drukātie burti, balti, “+” simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

image   Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

  teksts: Calibri, treknraksts, 12 pt.

image   Izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Izplatītāja un/vai piegādātāja modeļa identifikators:

izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 191 × 19 mm laukumā.
IV PIELIKUMS

Ražojuma datu lapa

1.   ŪDENSSILDĪTĀJI

1.1. Informāciju ūdenssildītāja datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators;

c) deklarētais slodzes profils, kas norādīts ar atbilstošu burtu, un tipisks lietojums saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu.

d) modeļa ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu, proti: saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem – vidējos klimatiskajos apstākļos;

e) % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte, kas aprēķināta saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu, proti: saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem – vidējos klimatiskajos apstākļos;

f) gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts gala enerģijas kWh, un/vai gada kurināmā patēriņš, izteikts augstākās siltumspējas GJ, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu; saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem – vidējos klimatiskajos apstākļos;

g) attiecīgos gadījumos citi slodzes profili, kuriem ūdenssildītāju ir piemēroti izmantot, un atbilstošā ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte un gada elektroenerģijas patēriņš, kā noteikts e) un f) punktā;

h) ūdenssildītāja termostata temperatūras iestatījumi, ar kuriem piegādātājs to laiž tirgū;

i) akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa ūdenssildītājiem);

j) attiecīgos gadījumos norāde, ka ūdenssildītājs spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos;

k) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, ūdenssildītāju montējot un uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;

l) ja vieduma (smart) vērtība ir deklarēta kā “1”, norāde, ka informācija attiecīgi par ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, gada elektroenerģijas un kurināmā patēriņu attiecas tikai uz iespējotajiem viedregulatora iestatījumiem;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem:

m) % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu;

n) gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts gala enerģijas kWh, un/vai gada kurināmā patēriņš, augstākās siltumspējas GJ, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem:

o) kolektora apertūras laukums (m2) ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

p) transformācijas koeficients bez siltuma zudumiem, ar precizitāti trīs zīmes aiz komata;

q) pirmās kārtas koeficients W/(m2 K), ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

r) otrās kārtas koeficients W/(m2 K2), ar precizitāti trīs zīmes aiz komata;

s) krišanas leņķa korekcijas faktors, ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

t) uzglabāšanas tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim;

u) sūkņa jauda W, noapaļota līdz veselam skaitlim;

v) jauda gaidstāves režīmā W, ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

turklāt siltumsūkņa ūdenssildītājiem:

w) akustiskās jaudas līmenis LWA ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

1.2. Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja ūdenssildītāju modeļus.

1.3. Datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 1.1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.

2.   KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

2.1. Informāciju karstā ūdens tvertnes datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu.

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators;

c) modeļa energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu;

d) pastāvīgie zudumi, izteikti W un noapaļoti līdz veselam skaitlim;

e) uzglabāšanas tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim.

2.2. Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja karstā ūdens tvertņu modeļus.

2.3. Datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 2.1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.

3.   SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS

3.1. Informāciju saules enerģijas iekārtas datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un ieļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu (attiecīgā gadījumā – sūkņiem kolektora kontūrā):

a) piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b) piegādātāja modeļa identifikators;

c) kolektora apertūras laukums (m2) ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

d) transformācijas koeficients bez siltuma zudumiem, ar precizitāti trīs zīmes aiz komata;

e) pirmās kārtas koeficients W/(m2 K), ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

f) otrās kārtas koeficients W/(m2 K2), ar precizitāti trīs zīmes aiz komata;

g) krišanas leņķa korekcijas faktors, ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

h) uzglabāšanas tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim;

i) gada siltuma daudzums no avotiem, kas nav saules enerģija Qnonsol, elektroenerģijai izteikts primārās enerģijas kWh, un/vai kurināmajam izteikts augstākās siltumspējas kWh – slodzes profiliem M, L, XL un XXXL vidējos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim;

j) sūkņa jauda W, noapaļota līdz veselam skaitlim;

k) jauda gaidstāves režīmā W, ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

l) papildu elektroenerģijas gada patēriņš Qaux , izteikts gala enerģijas kWh, noapaļots līdz veselam skaitlim.

3.2. Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja saules enerģijas iekārtas modeļus.

4.   ŪDENSSILDĪTĀJA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta datu lapā ietilpst elementi, kas norādīti 1. attēlā, lai būtu iespējams novērtēt ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, un ietverta šāda informācija:

 I: ūdenssildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes vērtība, izteikta %,

 II: matemātiskās izteiksmes
image vērtība, kur Qref ir ņemts no VII pielikuma 3. tabulas un Qnonsol – no saules enerģijas iekārtas ražojuma datu lapas ūdenssildītāja deklarētajam slodzes profilam M, L, XL vai XXL,

 III: matemātiskās izteiksmes
image vērtība, kas izteikta %, kur Qaux ir ņemts no saules enerģijas iekārtas ražojuma datu lapas un Qref – no VII pielikuma 3. tabulas deklarētajam slodzes profilam M, L, XL vai XXL.

1.    attēls

Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta datu lapa, kur norādīta piedāvātā komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte

image
V PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.   ŪDENSSILDĪTĀJI

Ūdenssildītāju tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) ūdenssildītāja modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

c) attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e) tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f) VII pielikuma 7. punktā norādīto tehnisko parametru mērījumu rezultāti;

g) VIII pielikuma 2. punktā norādīto tehnisko parametru aprēķinu rezultāti;

h) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, ūdenssildītāju montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.

2.   KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

Karstā ūdens tvertņu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) karstā ūdens tvertnes modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

c) attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e) tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f) VII pielikuma 8. punktā norādīto tehnisko parametru mērījumu rezultāti;

g) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, karstā ūdens tvertni montējot, uzstādot vai veicot tās tehnisko apkopi.

3.   SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS

Saules enerģijas iekārtu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 3. punkta b) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) saules enerģijas iekārtas modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

c) attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e) tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f) VII pielikuma 9. punktā norādīto tehnisko parametru mērījumu rezultāti;

g) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, saules enerģijas iekārtu montējot, uzstādot vai veicot tās tehnisko apkopi.

4.   ŪDENSSILDĪTĀJA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 4. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

c) attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e) tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f) tehniskie parametri:

 % izteikta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte, noapaļota līdz veselam skaitlim,

 šī pielikuma 1., 2. un 3. punktā noteiktie tehniskie parametri;

g) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.
VI PIELIKUMS

▼M1

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, izņemot internetā

▼B

1.   ŪDENSSILDĪTĀJI

1.1. Regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

a) deklarētais slodzes profils, kas norādīts ar atbilstošu burtu, un tipisks lietojums saskaņā ar VII pielikuma 3. tabulu;

b) ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

c) % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte vidējos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu;

d) gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts gala enerģijas kWh, un/vai gada kurināmā patēriņš, izteikts augstākās siltumspējas GJ, vidējos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu;

e) akustiskās jaudas līmenis telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa ūdenssildītājiem);

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem:

f) % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu;

g) gada elektroenerģijas patēriņš, izteikts gala enerģijas kWh, un/vai gada kurināmā patēriņš, augstākās siltumspējas GJ, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 4. punktu;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem:

h) kolektora apertūras laukums (m2) ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

i) uzglabāšanas tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim;

turklāt siltumsūkņa ūdenssildītājiem:

j) akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

1.2. Ja sniedz arī citu ražojuma datu lapā ietverto informāciju, to norāda IV pielikuma 1. punktā noteiktajā veidā un secībā.

1.3. 1.1. un 1.2. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.

2.   KARSTĀ ŪDENS TVERTNES

2.1. Regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

a) modeļa energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 2. punktu;

b) pastāvīgie zudumi, izteikti W un noapaļoti līdz veselam skaitlim;

c) uzglabāšanas tilpums litros, noapaļots līdz veselam skaitlim;

2.2. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.

3.   ŪDENSSILDĪTĀJA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

3.1. Regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

a) modeļa ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu, proti:

b) % izteikta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte, noapaļota līdz veselam skaitlim;

c) IV pielikuma 1. attēlā noteiktie parametri.

3.2. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.
VII PIELIKUMS

Mērījumi

1.

Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst nosacījumiem un tehniskajiem parametriem, kas noteikti 2 līdz 9. punktā.

2.

Vispārīgi nosacījumi ūdenssildītāju testēšanai:

a) mērījumus veic, izmantojot 3. tabulā noteiktos slodzes profilus;

b) mērījumus veic, izmantojot 24 stundu mērījumu ciklu, proti:

 00:00 līdz 06:59: ūdens ņemšana nenotiek,

 no 07:00: ūdens ņemšana saskaņā ar deklarēto slodzes profilu,

 no pēdējās ūdens ņemšanas līdz 24:00: ūdens ņemšana nenotiek;

c) deklarētais slodzes profils ir maksimālais slodzes profils vai slodzes profils, kas par vienu mazāks, nekā maksimālais slodzes profils.3.  tabula

Ūdenssildītāju slodzes profili

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,1003. tabula (turpinājums)

Ūdenssildītāju slodzes profili

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,073. tabula (turpinājums)

Ūdenssildītāju slodzes profili

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Nosacījumi ūdenssildītāju viedregulatoru atbilstības (smart) testēšanai

Ja piegādātājs uzskata par nepieciešamu deklarēt smart vērtību kā “1”, nedēļas elektroenerģijas un/vai kurināmā patēriņa mērījumus ar iespējotiem viedregulatoriem un nedēļas elektroenerģijas un/vai kurināmā patēriņa mērījumus atspējotiem viedregulatoriem veic, izmantojot divu nedēļu mērījumu ciklu, proti:

 1. līdz 5. diena: nejauša slodžu profilu secība, kas izraudzīta no deklarētā slodzes profila un slodzes profila, kas ir par vienu mazāks nekā deklarētais slodzes profils, un viedregulators atspējots,

 6. un 7. diena: ūdens ņemšana nenotiek, viedregulators atspējots,

 8. līdz 12. diena: tās pašas secības atkārtošana, kas izmantota 1. līdz 5. dienā, un viedregulators iespējots,

 13. un 14. diena: ūdens ņemšana nenotiek, un viedregulators iespējots,

 atšķirība starp lietderīgo enerģiju, kas izmērīta 1. līdz 7. dienā, un lietderīgo enerģiju, kas izmērīta 8. līdz 14. dienā, nepārsniedz 2 % no deklarētā slodzes profila Qref .

4.

Nosacījumi saules enerģijas ūdenssildītāju testēšanai

Saules kolektoru, saules enerģijas karstā ūdens tvertni, sūkni kolektora kontūrā (ja tāds ir) un siltumģeneratoru testē atsevišķi. Ja saules kolektoru un saules enerģijas karstā ūdens tvertni nav iespējams testēt atsevišķi, tos testē kopā. Siltumģeneratoru testē pie nosacījumiem, kas noteikti šā pielikuma 2. punktā.

Rezultātus izmanto aprēķiniem, kas noteikti VIII pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā pie nosacījumiem, kas noteikti 4. un 5. tabulā. Lai noteiktu Qtota , pieņem, ka tāda siltumģeneratora efektivitāte, kas izmanto Džoula efektu elektriskās pretestības sildelementos, ir 100/CC, rezultātu izsakot %.

5.

Nosacījumi siltumsūkņa ūdenssildītāju testēšanai

 Siltumsūkņa ūdenssildītājus testē saskaņā ar 6. tabulā noteiktajiem nosacījumiem,

 Tādus siltumsūkņu ūdenssildītājus, kuri kā siltuma avotu izmanto nostrādāto ventilācijas gaisu, testē pie nosacījumiem, kas noteikti 7. tabulā.

6.

Nosacījumi saules enerģijas iekārtu testēšanai

Saules kolektoru, saules enerģijas karstā ūdens tvertni un sūkni kolektora kontūrā (ja tāds ir) testē atsevišķi. Ja saules kolektoru un saules enerģijas karstā ūdens tvertni nav iespējams testēt atsevišķi, tos testē kopā.

Rezultātus izmanto Qnonsol aprēķināšanai slodzes profiliem M, L, XL un XXL pie vidējiem klimatiskajiem nosacījumiem, kas noteikti 4. un 5. tabulā, un Qaux .4.  tabula

Vidējā dienas temperatūra [°C]

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Vidējie klimatiskie apstākļi

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Aukstāki klimatiskie apstākļi

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

Siltāki klimatiskie apstākļi

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+ 14,5

+ 10,45.  tabula

Vidējais globālais saules starojums [W/m2]

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Vidējie klimatiskie apstākļi

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Aukstāki klimatiskie apstākļi

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Siltāki klimatiskie apstākļi

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

1096.  tabula

Nominālie standartapstākļi siltumsūkņa ūdenssildītājiem, temperatūra norādīta kā sausā termometra gaisa temperatūra (mitrā termometra gaisa temperatūra iekavās)

Siltuma avots

Āra gaiss

Telpas gaiss

Nostrādātais gaiss

Ūdens un pretaizsalšanas līdzekļa maisījums

Ūdens

Klimatiskie apstākļi

Vidējie klimatiskie apstākļi

Aukstāki klimatiskie apstākļi

Siltāki klimatiskie apstākļi

Neattiecas

Visi klimatiskie apstākļi

Temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maksimāli + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (ieeja)/– 3 °C (izeja)

+ 10 °C (ieeja)/+ 7 °C (izeja)7.  tabula

Maksimāli pieejamais nostrādātais ventilācijas gaiss [m3/h] pie temperatūras 20 °C un ar mitrumu 5,5 g/m3

Deklarētais slodzes profils

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maksimāli pieejamais nostrādātais ventilācijas gaiss

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Ūdenssildītāju tehniskie parametri

Ūdenssildītājiem nosaka šādus raksturlielumus:

a) dienas elektroenerģijas patēriņš Qelec , izteikts kWh un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

b) deklarētais slodzes profils, kas norādīts ar atbilstošu burtu saskaņā ar šā pielikuma 3. tabulu;

c) akustiskās jaudas līmenis dB telpās, noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa ūdenssildītājiem);

turklāt ūdenssildītājiem, kas izmanto fosilo un/vai biomasas kurināmo:

d) dienas kurināmā patēriņš Qfuel , izteikts augstākās siltumspējas kWh un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

turklāt ūdenssildītājiem, kuriem smart vērtība ir deklarēta kā “1”:

e) nedēļas kurināmā patēriņš ar viedregulatoru Qfuel,week,smart , izteikts augstākās siltumspējas kWh un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

f) nedēļas elektroenerģijas patēriņš ar viedregulatoru Qelec,week,smart , izteikts kWh un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

g) nedēļas kurināmā patēriņš bez viedregulatora Qfuel,week , izteikts augstākās siltumspējas kWh un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

h) nedēļas elektroenerģijas patēriņš bez viedregulatora Qelec,week , izteikts kWh un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem:

i) kolektora apertūras laukums Asol , izteikts m2 un noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

j) transformācijas koeficients bez siltuma zudumiem η0 , noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

k) pirmās kārtas koeficients a1 , izteikts W/(m2 K) un noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

l) otrās kārtas koeficients a2 , izteikts W/(m2 K2) un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

m) krišanas leņķa korekcijas faktors IAM, noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

n) sūkņa jauda solpump, izteikta W un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata;

o) jauda gaidstāves režīmā solstandby, izteikta W un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata;

turklāt siltumsūkņa ūdenssildītājiem:

p) akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

8.

Karstā ūdens tvertņu tehniskie parametri

Karstā ūdens tvertnēm nosaka šādus parametrus:

a) uzglabāšanas tilpums V, izteikts litros un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

b) pastāvīgie zudumi S, izteikti W un noapaļoti līdz vienai zīmei aiz komata.

9.

Saules enerģijas iekārtu tehniskie parametri

Saules enerģijas iekārtām nosaka šādus parametrus:

a) kolektora apertūras laukums Asol , izteikts m2 un noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

b) transformācijas koeficients bez siltuma zudumiem η0 , noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

c) pirmās kārtas koeficients a1 , izteikts W/(m2 K) un noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

d) otrās kārtas koeficients a2 , izteikts W/(m2 K2) un noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

e) krišanas leņķa korekcijas faktors IAM, noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata;

f) sūkņa jauda solpump, izteikta W un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata;

g) patērētā jauda gaidstāves režīmā solstandby, izteikta W un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata.
VIII PIELIKUMS

Ūdenssildītāju ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes aprēķināšanas metode

1.

Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas atbilstošas aprēķinu metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst tehniskajiem parametriem un aprēķiniem, kas noteikti 2. līdz 6. punktā.

Tehniskos parametrus, ko izmanto aprēķiniem, mēra saskaņā ar VII pielikumu.

2.

Ūdenssildītāju tehniskie parametri

Ūdenssildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos aprēķina šādus parametrus:

a) % izteikta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte ηwh , noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata;

b) gada elektroenerģijas patēriņš AEC, izteikts gala enerģijas kWh un noapaļots līdz veselam skaitlim;

turklāt ūdenssildītājiem, kas izmanto fosilo kurināmo, vidējos klimatiskajos apstākļos:

c) gada kurināmā patēriņš AFC, izteikts augstākās siltumspējas kWh un noapaļots līdz veselam skaitlim;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos:

d) siltumģeneratora ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte ηwh,nonsol , kas izteikta % un noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata;

e) gada papildu elektroenerģijas patēriņš Qaux , kas izteikts gala enerģijas kWh un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem un siltumsūkņa ūdenssildītājiem aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos:

f) a) līdz c) punktā noteiktie parametri;

turklāt saules enerģijas ūdenssildītājiem vidējos, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos:

g) gada siltuma daudzums no avotiem, kas nav saules enerģija, Qnonsol , elektroenerģijai izteikts primārās enerģijas kWh un/vai kurināmajam izteikts augstākās siltumspējas kWh, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

3.

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes ηwh aprēķins

a) Konvencionālie ūdenssildītāji un siltumsūkņa ūdenssildītāji.

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti aprēķina šādi:

image

Ūdens-/ūdens un pretaizsalšanas līdzekļa maisījuma – ūdens siltumsūkņa ūdenssildītājiem ņem vērā viena vai vairāku gruntsūdens sūkņu elektroenerģijas patēriņu.

b) Saules enerģijas ūdenssildītāji.

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti aprēķina šādi:

image

kur:

image

4.

Gada elektroenerģijas patēriņa AEC un gada kurināmā patēriņa AFC aprēķins

a) Konvencionālie ūdenssildītāji un siltumsūkņa ūdenssildītāji.

Gada elektroenerģijas patēriņu AEC, izteiktu gala enerģijas kWh, aprēķina šādi:

image

Gada kurināmā patēriņu AFC, izteiktu augstākās siltumspējas GJ, aprēķina šādi:

image

b) Saules enerģijas ūdenssildītāji.

Gada elektroenerģijas patēriņu AEC, izteiktu gala enerģijas kWh, aprēķina šādi:

image

Gada kurināmā patēriņu AFC, izteiktu augstākās siltumspējas GJ, aprēķina šādi:

image

5.

Viedregulatora koeficienta SFC noteikšana un viedregulatora atbilstība smart

a) Viedregulatora koeficientu aprēķina šādi:

image

b) Ja SFC ≥ 0,07, smart vērtība ir 1. Visos citos gadījumos smart vērtība ir 0.

6.

Apkārtējās vides korekcijas skaitļa Qcor noteikšana

Apkārtējās vides korekcijas skaitli aprēķina šādi:

a) konvencionālajiem ūdenssildītājiem, kas izmanto elektroenerģiju

image

b) konvencionālajiem ūdenssildītājiem, kas izmanto kurināmo:

image

c) siltumsūkņa ūdenssildītājiem:

image

kur:

k vērtības katram slodzes profilam ir dotas 8. tabulā.8.  tabula

k vērtības

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
IX PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu izmērīto parametru verifikāciju, un piegādātājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz marķējuma un ražojuma datu lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nav izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas noteiktas šajā deleģētajā regulā, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 5. punkta b) apakšpunktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, piegādātājam nav izdevīgākas kā atbilstošās vērtības, kas pārbaudes ziņojumos [testa protokolos] norādītas saskaņā ar minētā punkta apakšpunkta iii) punktu; un

b) uz marķējuma un ražojuma datu lapā publicētās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas kā deklarētās vērtības, un norādītā energoefektivitātes klase piegādātājam nav izdevīgāka kā klase, kas atbilst deklarētajām vērtībām; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie ūdenssildītāja modeļi, karstā ūdens tvertnes modeļi, saules enerģijas iekārtas modeļi vai ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta modeļi neatbilst šīs deleģētas regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces. Tomēr šīs minētās trīs ierīces drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem ekvivalentiem modeļiem.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie ūdenssildītāja modeļi, karstā ūdens tvertnes modeļi, saules enerģijas iekārtas modeļi vai ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekta modeļi neatbilst šīs deleģētas regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto VII un VIII pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 9. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.9. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Dienas elektroenerģijas patēriņš Qelec

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Akustiskās jaudas līmenis LWA , telpās un/vai ārpus telpām

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 2 dB.

Dienas kurināmā patēriņš Qfuel

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas kurināmā patēriņš ar viedregulatoriem Qfuel,week,smart

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas elektroenerģijas patēriņš ar viedregulatoriem Qelec,week,smart

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas kurināmā patēriņš bez viedregulatoriem Qfuel,week

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Nedēļas elektroenerģijas patēriņš bez viedregulatoriem Qelec,week

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Uzglabāšanas tilpums V

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 2 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Kolektora apertūras laukums Asol

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 2 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Sūkņa jauda solpump

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 3 %.

Jauda gaidstāves režīmā solstandby

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

Pastāvīgie zudumi S

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 5 %.

▼M1
X PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1. Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a) “vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b) “ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c) “skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d) “alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2. Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, vai vajadzības gadījumā – ja tas ir komplekts – etiķete, kas pienācīgi aizpildīta, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā saskaņā ar 3. pantā noteikto termiņu grafiku. Ja ir redzams gan ražojums, gan komplekts, bet cena ir norādīta tikai komplektam, tad rāda tikai komplekta etiķeti. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a) tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b) uz bultas ir norādīta ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c) tas ir vienā no šādiem formātiem:

image

4. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a) šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā;

b) attēls satur saiti uz etiķeti;

c) etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d) etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e) lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f) etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g) attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5. Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.( 1 ) OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

( 2 ) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

( 3 ) OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.

( 4 ) OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.