02013R0612 — LV — 13.02.2023 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 612/2013

(2013. gada 25. jūnijs)

par ekonomikas dalībnieku un akcīzes preču noliktavu reģistra darbību, saistītajiem statistikas datiem un ziņošanu saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā

(OV L 173, 26.6.2013., 9. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/272 (2015. gada 19. februāris),

  L 47

10

20.2.2015

 M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/504 (2018. gada 7. marts),

  L 86

32

28.3.2018

 M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2221 (2019. gada 12. decembris),

  L 333

47

27.12.2019

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2449 (2022. gada 13. decembris),

  L 320

12

14.12.2022
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 612/2013

(2013. gada 25. jūnijs)

par ekonomikas dalībnieku un akcīzes preču noliktavu reģistra darbību, saistītajiem statistikas datiem un ziņošanu saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā1. pants

Ziņojumi attiecībā uz dalībvalstu reģistriem un Centrālo reģistru, ar kuriem apmainās, izmantojot datorizētu sistēmu

1.  
Ziņojumu, kas attiecas uz ekonomikas dalībnieku un akcīzes preču noliktavu reģistrāciju dalībvalstu reģistros un Centrālajā reģistrā, struktūra un saturs atbilst I pielikumam.

Apmaiņa ar šiem ziņojumiem notiek, izmantojot datorizētu sistēmu.

2.  

Apmaiņa ar 1. punktā minētajiem ziņojumiem notiek šādiem mērķiem:

a) 

centrālie akcīzes koordinācijas biroji un koordinācijas departamenti nosūta Centrālajam reģistram paziņojumus par izmaiņām dalībvalstu reģistros;

b) 

dalībvalstu reģistriem tiek nosūtīti paziņojumi par izmaiņām Centrālajā reģistrā;

c) 

centrālie akcīzes koordinācijas biroji un koordinācijas departamenti nosūta pieprasījumus sniegt sīkāku informāciju par izmaiņām Centrālajā reģistrā;

d) 

centrālie akcīzes koordinācijas biroji un koordinācijas departamenti nosūta pieprasījumus sniegt no Centrālā reģistra iegūtu statistikas informāciju;

e) 

Komisija pārsūta dalībvalstīm, kuras to pieprasa, no Centrālā reģistra iegūtu statistikas informāciju.

▼M4

3.  
Ja noteiktu lauku aizpildīšanai 1. punktā minētajos ziņojumos ir vajadzīgi kodi, tiek izmantoti šīs regulas II pielikumā vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 ( 1 ) II pielikumā norādītie kodi.

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“ieraksts” ir ieraksts dalībvalsts reģistrā vai Centrālajā reģistrā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta 4. punktā;

2) 

“izmaiņas” ir ieraksta izveidošana, atjaunināšana vai anulēšana;

3) 

“aktivizācijas diena” ir ierakstā minētais atbildīgās dalībvalsts noteiktais datums, no kura ieraksts ir pieejams izmantošanai elektroniskā verificēšanā visās dalībvalstīs un no kura no attiecīgā ieraksta iegūtie dati ir pieejami ekonomikas dalībnieku ieskatam.

3. pants

Izmaiņu pārsūtīšana Centrālajam reģistram, ko veic centrālie akcīzes koordinācijas biroji un koordinācijas departamenti

1.  
Katrs centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments, kas ir izraudzīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2012 4. pantu, atbild par attiecīgās dalībvalsts reģistra izmaiņu nosūtīšanu Centrālajam reģistram un par Centrālā reģistra nosūtītu izmaiņu, no tā izgūtu izmaiņu vai abu veidu izmaiņu ievadīšanu savas valsts reģistrā.
2.  
Komisija izveido un uztur atbildīgo centrālo akcīzes koordinācijas biroju vai koordinācijas departamentu sarakstu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, un dara šo sarakstu pieejamu dalībvalstīm.
3.  
Katrs centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments paziņojumus par visām izmaiņām dalībvalsts reģistrā pārsūta Centrālajam reģistram vēlākais izmaiņu aktivizācijas dienā. Ziņojums, ko izmanto attiecībā uz izmaiņām dalībvalstu reģistros, ir “Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru”, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā.

4. pants

Centrālā reģistra uzturēšana un izmaiņu datu pārsūtīšana dalībvalstu reģistriem

1.  
Saņemot no kāda centrālā akcīzes koordinācijas biroja vai koordinācijas departamenta ziņojumu “Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru”, kas satur paziņojumu par izmaiņām dalībvalsts reģistrā, Komisija pārbauda, vai ziņojuma struktūra un saturs atbilst I pielikuma 2. tabulai.
2.  

Ja 1. punktā minētā ziņojuma struktūra un saturs atbilst I pielikuma 2. tabulai, tiek veiktas šādas darbības:

a) 

Komisija nekavējoties reģistrē izmaiņas Centrālajā reģistrā;

b) 

izmantojot ziņojumu “Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru”, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā, paziņojums tiek nosūtīts katrai dalībvalstij, kuras centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments ir reģistrēts, lai saņemtu paziņojumus par izmaiņām.

3.  
Ja 1. punktā minētā ziņojuma “Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru” struktūra vai saturs neatbilst I pielikuma 2. tabulai, Komisija nosūta paziņojumu atpakaļ centrālajam akcīzes koordinācijas birojam vai koordinācijas departamentam, kurš nosūtījis paziņojumu, izmantojot I pielikuma 3. tabulā norādīto ziņojumu “Atteikums atjaunināt ekonomikas dalībnieku datus” un norādot iemesla kodu, kas precizē atteikuma iemeslu.
4.  
Saņemot ziņojumu “Atteikums atjaunināt ekonomikas dalībnieku datus”, centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments nekavējoties veic visus vajadzīgos uzlabojumus un atkārtoti nosūta paziņojumu.
5.  
Katras dalībvalsts, kura nav reģistrēta, lai no Komisijas saņemtu paziņojumus par izmaiņām, centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments pieprasa iegūtus datus par izmaiņām Centrālajā reģistrā vismaz divas reizes dienā, izmantojot ziņojumu “Vispārējs pieprasījums”, kas norādīts I pielikuma 1. tabulā.

5. pants

Izmaiņu iekļaušana dalībvalstu reģistros

1.  
Katras dalībvalsts centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments vismaz divas reizes dienā iekļauj no Centrālā reģistra saņemtās izmaiņas attiecīgās valsts reģistrā.
2.  
Izmaiņas, kas minētas 1. punktā, ir pieejamas centrālā akcīzes koordinācijas biroja vai koordinācijas departamenta ieskatam, tiklīdz tās ir iekļautas dalībvalsts reģistrā, un ir pieejamas izmantošanai elektroniskajā verificēšanā no izmaiņu aktivizācijas dienas.

6. pants

Ekonomikas dalībnieku iespējas iepazīties ar Centrālā reģistra informāciju

1.  
Komisija vismaz divas reizes dienā sagatavo izrakstu no Centrālā reģistra par visiem aktīvajiem ierakstiem. Sagatavojot šo izrakstu, Komisija izslēdz no tā visus ierakstus, kas nav pieejami sabiedrības ieskatam. Komisija arī izslēdz no visiem pārējiem ierakstiem visus datus par jebkuru ekonomikas dalībnieku vai tā telpām, kas neatbilst ierakstu iegūto datu aprakstiem, kā noteikts 3. punkta a), b) un c) apakšpunktā.
2.  
Ekonomikas dalībnieki var pieprasīt Komisijai ieraksta iegūtos datus, norādot unikālo akcīzes identifikācijas numuru, kā minēts Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta 2. punkta a) apakšpunktā.
3.  

Ja norādītais unikālais akcīzes identifikācijas numurs atbilst akcīzes numuram, kas ir izrakstā no Centrālā reģistra, tad no reģistra iegūtos datus ekonomikas dalībniekam, kurš ir iesniedzis pieprasījumu, nosūta atpakaļ šādos gadījumos:

a) 

▼M4

ja norādītais unikālais akcīzes identifikācijas numurs atbilst kādam apstiprinātam noliktavas turētājam, reģistrētam saņēmējam, reģistrētam nosūtītājam, sertificētam saņēmējam vai sertificētam nosūtītājam, tad izrakstā iekļauj jebkurus turpmāk norādītos datus:

▼B

i) 

ekonomikas dalībnieku veida koda aprakstu (datu grupa 2 e, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā);

ii) 

vismaz vienu akcīzes preču kategorijas kodu (datu grupa 2.4 a ziņojumā “Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru”) vai vismaz vienu akcīzes preces kodu (datu grupa 2.5 a, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā);

iii) 

datu grupu 2.4 a un 2.5 a kombināciju, kas atbilst noteikumiem aprakstā saskaņā ar I pielikuma 2. tabulu;

▼M4

iv) 

informāciju par ekonomikas dalībnieka funkcijas kodu, norādot, vai reģistrēts saņēmējs vai apstiprināts noliktavas turētājs ir saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 ( 2 ) 16. panta 4. punktu saņēmis atļauju pārvietot akcīzes preces uz tiešās piegādes vietu (datu grupa 2.3, kā norādīts I pielikuma 2. tabulā);

▼B

b) 

ja norādītais unikālais akcīzes identifikācijas numurs atbilst kādam ierakstam par akcīzes preču noliktavu, tad izrakstā iekļauj jebkurus turpmāk norādītos datus:

i) 

vismaz vienu akcīzes preču kategorijas kodu (datu grupa 3.4 a, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā);

ii) 

vismaz vienu akcīzes preču kodu (datu grupa 3.5 a, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā);

iii) 

datu grupu 3.4 a un 3.5 a kombināciju, kas atbilst noteikumiem aprakstā saskaņā ar I pielikuma 2. tabulu;

c) 

►M4  ja norādītais unikālais akcīzes identifikācijas numurs atbilst kādam reģistrētam saņēmējam vai sertificētam saņēmējam, vai sertificētam nosūtītājam, uz kuru attiecas Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta 2. punkta h), l) un m) apakšpunkts, izrakstā papildus šā punkta a) apakšpunktā paredzētajiem datiem iekļauj šādu informāciju: ◄

i) 

atļaujas termiņa beigu datumu (datu grupa 4 c, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā);

ii) 

vai atļauju drīkst izmantot vairāk nekā vienai pārvietošanas reizei (datu grupa 4 d, kā noteikts I pielikuma 2. tabulā);

iii) 

vismaz vienu pagaidu atļaujas datu kopumu (datu grupa 4.3., izklāstīts I pielikuma 2. tabulā).

4.  
Ja starp norādīto unikālo akcīzes identifikācijas numuru un Centrālā reģistra izrakstu nepastāv nekāda atbilstība, ekonomikas dalībnieks, kurš iesniedzis pieprasījumu, par to tiek informēts.
5.  
Ja ekonomikas dalībnieks apgalvo, ka ieraksts, kas attiecas uz tā atļauju, ir pazudis vai nav pareizs, Komisija pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to, kā pieprasīt labojumu veikšanu ierakstā, un atbildīgās dalībvalsts centrālā akcīzes koordinācijas biroja vai koordinācijas departamenta kontaktinformāciju.

7. pants

Statistikas informācija un ziņojumi

1.  

Statistikas informācija, ko Komisija iegūst no Centrālā reģistra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 389/2012 34. panta 5. punktu, ir šāda:

a) 

aktīvo un neaktīvo ekonomikas dalībnieku ierakstu skaits;

b) 

to atļauju skaits, kurām tuvojas termiņa beigas, t. i., to atļauju kopējais skaits, kuru termiņš beigsies nākamajā mēnesī vai nākamajā gada ceturksnī;

c) 

ekonomikas dalībnieku veidi, ekonomikas dalībnieku skaits, pēc veida, un akcīzes preču noliktavu skaits;

d) 

apstiprināto ekonomikas dalībnieku skaits, pēc produktiem un pēc produktu kategorijām;

e) 

izmaiņu skaits akcīzes atļaujās.

Pamatojoties uz pirmajā daļā minēto statistikas informāciju, Komisija sagatavo ikmēneša ziņojumu dalībvalstīm.

2.  
Jebkurš centrālais akcīzes koordinācijas birojs vai koordinācijas departaments var pieprasīt, lai Komisija sagatavo īpašu statistikas ziņojumu par Centrālo reģistru. Šo pieprasījumu iesniedz, izmantojot ziņojumu “Vispārējs pieprasījums”, kā noteikts I pielikuma 1. tabulā. Komisija atbild, izmantojot ziņojumu “SEED statistika”, kā noteikts I pielikuma 4. tabulā.

8. pants

Termiņš paziņojumu par izmaiņām dalībvalstu reģistros un vispārējo pieprasījumu apstrādei

1.  
Divu stundu laikā pēc paziņojuma par izmaiņām dalībvalsts reģistrā saņemšanas Komisija apstrādā attiecīgo informāciju par izmaiņām saskaņā ar 4. pantu.
2.  
Divu stundu laikā pēc ziņojuma “Vispārējs pieprasījums” saņemšanas, kā noteikts I pielikuma 1. tabulā, Komisija sniedz pieprasīto informāciju attiecīgajam centrālajam akcīzes koordinācijas birojam vai koordinācijas departamentam.

9. pants

Pieejamība

Centrālais reģistrs un dalībvalstu reģistri ir pieejami visu laiku.

10. pants

Pakalpojumu sniegšanas saistību ierobežojumi

Komisijas un dalībvalstu pakalpojumu sniegšanas saistības, kā izklāstīts 8. un 9. pantā, nepiemēro šādos pienācīgi pamatotos apstākļos:

a) 

Centrālais reģistrs vai dalībvalsts reģistrs nav pieejams aparatūras vai telekomunikāciju bojājuma dēļ;

b) 

rodas tīkla problēmas, kas nav Komisijas vai attiecīgās dalībvalsts tiešā kontrolē;

c) 

nepārvaramas varas apstākļi;

d) 

ir plānota tehniskā apkope, par ko paziņots vismaz 48 stundas pirms plānotās izpildes perioda sākuma.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 8., 9. un 10. pantu piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

PASKAIDROJUMI PAR ELEKTRONISKAJIEM ZIŅOJUMIEM, KO IZMANTO EKONOMIKAS DALĪBNIEKU REĢISTRA UZTURĒŠANAI

1. Elektronisko ziņojumu datu elementi, ko lieto datorizētajā sistēmā, tiek strukturēti datu grupās un – vajadzības gadījumā – datu apakšgrupās. Informācija, kas attiecas uz datiem un to izmantošanu, ir sniegta šā pielikuma tabulās, kur:

a) 

A aile norāda skaitlisko kodu (numurs), ko piešķir katrai datu grupai un apakšgrupai; katrai apakšgrupai tiek norādīts tai atbilstošās datu (apakš)grupas kārtas numurs (piemēram, ja datu grupas numurs ir 1, viena šīs grupas datu apakšgrupa ir 1.1 un šīs apakšgrupas datu apakšgrupa ir 1.1.1);

b) 

B aile norāda alfabētisko kodu (burts), ko piešķir katram datu elementam datu (apakš)grupā;

c) 

C aile identificē datu (apakš)grupu vai datu elementu;

d) 

D aile norādīta katras datu (apakš)grupas vai datu elementa ar vērtību, kas norāda, vai attiecīgo datu ierakstīšana ir:

i)

“R” (obligāta) – dati jānorāda obligāti. Ja datu (apakš)grupa ir “O” (fakultatīva) vai “C” (nosacīta), šajā datu grupā ietilpstošie elementi joprojām ir jānorāda “R” (obligāti), ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu, ka šajā (apakš)grupā dati ir jānorāda obligāti vai, ja tiem piemērojami konkrēti nosacījumi;

ii)

“O” (fakultatīva) – tas nozīmē, ka personai, kas iesniedz ziņojumu (nosūtītājs vai saņēmējs), datu norādīšana ir fakultatīva, izņemot gadījumu, kad dalībvalsts ir noteikusi, ka dati ir jāpieprasa saskaņā ar opciju, kas paredzēta E ailē attiecībā uz dažām izvēles datu (apakš)grupām vai datu elementiem;

iii)

“C” (nosacīta) – datu (apakš)grupas vai datu elementu lietošana ir atkarīga no citām datu (apakš)grupām vai datu elementiem tajā pašā ziņojumā;

iv)

“D” (pakārtota) – datu (apakš)grupas vai datu elementu lietošana ir atkarīga no nosacījumiem, kurus datorizētā sistēma nevar pārbaudīt, kā paredzēts E un F ailēs;

e) 

E aile paredz nosacījumus datiem, kuru norādīšana ir nosacīta, precizē izvēles un pakārtoto datu lietošanas gadījumus un nosaka, kādi dati jānorāda kompetentajai iestādei;

f) 

F aile sniedz paskaidrojumus, kur tas nepieciešams, par ziņojumu aizpildīšanu;

g) 

G aile paredz:

i) 

attiecībā uz noteiktām datu (apakš)grupām – skaitli, kuram seko simbols “x”, kas norāda skaitu, cik reizes datu (apakš)grupu var atkārtot ziņojumā (noklusējums = 1);

ii) 

attiecībā uz katru datu elementu, izņemot datu elementus, kas norāda laiku un/vai datumu, – īpašības, kas identificē datu veidu un datu garumu. Datu veidu kodi ir šādi:

a : burtu,

n : ciparu,

an : burtu un ciparu.

Skaitlis, kas seko kodam, norāda attiecīgā datu elementa pieļaujamo datu garumu. Divi punkti, kas norādīti pirms garuma indikatora, nozīmē, ka datiem nav noteikta garuma, bet tie var sasniegt zīmju skaitu, ko precizē garuma indikators. Komats datu indikatorā nozīmē, ka var norādīt decimāldaļskaitļus, skaitlis pirms komata norāda atribūta kopējo garumu, skaitlis pēc komata norāda pieļaujamo ciparu skaitu aiz komata;

iii) 

attiecībā uz datu elementiem, kas norāda laiku un/vai datumu, norāde “datums”, “laiks” vai “datumsLaiks”, nozīmē, ka datums, laiks vai datums un laiks jānorāda, izmantojot ISO 8601 standartu datuma un laika norādīšanai.

2. Šā pielikuma tabulās ir lietoti šādi saīsinājumi:

a)

e-AD : elektroniskais administratīvais dokuments;

▼M4

aa)

v.e-AD : vienkāršots elektroniskais administratīvais dokuments;

▼B

b)

ARC : administratīvās atsauces kods;

c)

SEED : akcīzes nodokļa datu apmaiņas sistēma (elektroniskā datu bāze, kas minēta Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta 1. punktā;

d)

KN kods : Kombinētās nomenklatūras kods.

3. Šā pielikuma tabulās ir piemērojamas šādas definīcijas:

a) 

“sākuma datums” ir “atļaujas spēkā esības termiņa sākuma datums” vai “derīguma termiņa sākuma datums”;

b) 

“beigu datums” ir “atļaujas spēkā esības termiņa beigu datums” vai “derīguma termiņa beigu datums”;

▼M4

c) 

“atļaujas spēkā esības termiņa sākuma datums” ir datums, no kura atbildīgā dalībvalsts ir atļāvusi ekonomikas dalībniekam ražot, glabāt, nosūtīt vai saņemt akcīzes preces Direktīvas (ES) 2020/262 IV nodaļas un V nodaļas 2. iedaļas nozīmē;

▼B

d) 

“atļaujas spēkā esības termiņa beigu datums” ir datums, no kura atbildīgās dalībvalsts atļauja ekonomikas dalībniekam vairs nav spēkā;

▼M4

e) 

“derīguma termiņa sākuma datums” ir datums, no kura atbildīgā dalībvalsts ir atzinusi ekonomikas dalībnieka telpas par derīgām, lai ražotu, nosūtītu vai saņemtu akcīzes preces Direktīvas (ES) 2020/262 IV nodaļas un V nodaļas 2. iedaļas nozīmē;

▼B

f) 

“derīguma termiņa beigu datums” ir datums, no kura ekonomikas dalībnieka telpas vairs nav derīgas minētajiem mērķiem.

▼M41. tabula

Vispārējs pieprasījums

(minēts 4. panta 5. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Pieprasījuma veids

R

 

Iespējamās vērtības:

1 = (rezervēts)

2 = atsauces datu pieprasījums

3 = (rezervēts)

4 = (rezervēts)

5 = ekonomikas dalībnieku reģistra datu resinhronizācijas pieprasījums

6 = pieprasījums e-AD/v.e-AD saraksta izgūšanai

7 = pieprasījums SEED statistikai

8 = pieprasījums e-AD saraksta izgūšanai

9 = pieprasījums v.e-AD saraksta izgūšanai

n1

 

b

Pieprasījuma ziņojuma nosaukums

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “2”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

Iespējamās vērtības:

“C_COD_DAT” = kopējais kodu saraksts

“C_PAR_DAT” = kopējie sistēmas parametri

“ALL” = visai struktūrai

a..9

 

c

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 4 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

an8

 

d

Pieprasījuma korelācijas identifikators

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “2”, “5”, “6”, “7”, “8” vai “9”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

<Pieprasījuma korelācijas identifikators> vērtība ir unikāla katrai dalībvalstij

an..44

 

e

Sākuma datums

C

Attiecībā uz 1 e un f:

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “2” vai “5”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

 

datums

 

f

Beigu datums

C

 

datums

 

g

Vienots datums

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “2” vai “5”

— Citādi nepiemēro

— (skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

 

datums

2

E-AD/v.e-AD SARAKSTA PIEPRASĪJUMS

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “6”, “8” vai “9”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

 

 

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

a2

2.1

PIEPRASĪJUMA_ATRIBŪTS _PRIMĀRAIS KRITĒRIJS

R

 

 

99x

 

a

Primārā kritērija veida kods

R

 

Iespējamās vērtības:

1 = ARC

2 = produkta zīmola nosaukums

3 = pārvietojamo akcīzes preču kategorijas

4 = (rezervēts)

5 = (rezervēts)

6 = (rezervēts)

7 = (rezervēts)

8 = saņēmēja pilsēta

9 = nosūtītāja pilsēta

10 = garantētāja pilsēta

11 = (rezervēts)

12 = piegādes vietas pilsēta

13 = nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas pilsēta

14 = pārvadātāja pilsēta

15 = preces KN kods

16 = rēķina datums

17 = saņēmēja akcīzes identifikācijas numurs

18 = nosūtītāja akcīzes identifikācijas numurs

19 = garantētāja akcīzes identifikācijas numurs

20 = (rezervēts)

21 = (rezervēts)

22 = galamērķa vietas akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

23 = nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

24 = (rezervēts)

25 = akcīzes preces kods

26 = pārvadājuma ilgums

27 = galamērķa dalībvalsts

28 = nosūtīšanas dalībvalsts

29 = saņēmēja nosaukums

30 = nosūtītāja nosaukums

31 = garantētāja nosaukums

32 = (rezervēts)

33 = piegādes vietas nosaukums

34 = nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas nosaukums

35 = pārvadātāja nosaukums

36 = rēķina numurs

37 = saņēmēja pasta indekss

38 = nosūtītāja pasta indekss

39 = garantētāja pasta indekss

40 = (rezervēts)

41 = piegādes vietas pasta indekss

42 = nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas pasta indekss

43 = pārvadātāja pasta indekss

44 = preču daudzums (e-AD/v.e-AD saturā)

45 = vietējās atsauces numurs – īpašs kārtas numurs, ko piešķir nosūtītājs

46 = pārvadājuma veids

47 = (rezervēts)

48 = (rezervēts)

49 = saņēmēja PVN reģistrācijas numurs

50 = (rezervēts)

51 = pārvadātāja PVN reģistrācijas numurs

52 = piegādes vietas maiņa (kārtas numurs ≥ 2)

n..2

2.1.1

PIEPRASĪJUMA_ATRIBŪTS _PRIMĀRĀ VĒRTĪBA

O

 

 

99x

 

a

Vērtība

R

 

Ja <Primārā kritērija veida kods> ir “46” (Transporta veids), tad izmanto eksistējošu kodu <Transporta veida kods> no saraksta <TRANSPORTA VEIDI>.

an..255

3

STATISTIKAS_PIEPRASĪJUMS

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “7”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

 

 

 

a

Statistikas veids

R

 

Iespējamās vērtības:

1 = aktīvie / neaktīvie un svītrotie ekonomikas dalībnieki

2 = atļaujas, kurām tuvojas termiņa beigas

3 = ekonomikas dalībnieki pēc veida un akcīzes preču noliktavām

4 = akcīzes darbība

5 = izmaiņas akcīzes atļaujās

n1

3.1

DALĪBVALSTU SARAKSTA kods

R

 

 

99x

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

a2

4

STATISTIKAS_PERIODS

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “7”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

 

 

 

a

Gads

R

 

 

n4

 

b

Semestris

C

Attiecībā uz 4 b, c un d:

Šādi trīs datu lauki ir fakultatīvi un ekskluzīvi:

— <Semestris>

— <Ceturksnis>

— <Mēnesis>

t. i., ja ir norādīts viens no šiem datu laukiem, tad divi citi datu lauki nav jāpiemēro

Iespējamās vērtības:

1 = pirmais semestris

2 = otrais semestris

n1

 

c

Ceturksnis

C

Iespējamās vērtības:

1 = pirmais ceturksnis

2 = otrais ceturksnis

3 = trešais ceturksnis

4 = ceturtais ceturksnis

n1

 

d

Mēnesis

C

Iespējamās vērtības:

1 = janvāris

2 = februāris

3 = marts

4 = aprīlis

5 = maijs

6 = jūnijs

7 = jūlijs

8 = augusts

9 = septembris

10 = oktobris

11 = novembris

12 = decembris

n..2

5

PIEPRASĪJUMS_ATSAUCE

C

— “R”, ja <Pieprasījuma veids> ir “2”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Pieprasījuma veids” ailē 1a)

 

 

 

a

Riska novērtējuma vienoto kritēriju karodziņš

O

 

Iespējamās vērtības:

0 = nē vai aplams

1 = jā vai patiess

n1

5.1

KODU SARAKSTA kods

O

 

 

99x

 

a

Pieprasīts kodu saraksts

O

 

Iespējamās vērtības:

1 = mērvienības

2 = atgadījumu veidi

3 = pierādījumu veidi

4 = (rezervēts)

5 = (rezervēts)

6 = valodu kodi

7 = valstu administrācijas

8 = valstu kodi

9 = iepakojumu kodi

10 = iemesli neapmierinošas saņemšanas gadījumā vai kontroles ziņojumam

11 = pārtraukšanas iemesli

12 = (rezervēts)

13 = transporta veidi

14 = transporta vienības

15 = vīnogu audzēšanas zonas

16 = vīna apstrādes kodi

17 = akcīzes preču kategorijas

18 = akcīzes preces

19 = KN kodi

20 = KN kodu un akcīzes preču kodu atbilstības

21 = anulēšanas iemesli

22 = brīdinājums vai e-AD/v.e-AD noraidīšanas iemesli

23 = kavēšanās paskaidrojumi

24 = (rezervēts)

25 = par atgadījumu ziņojošās personas

26 = anulēšanas iemesli

27 = novēlotu rezultātu iemesli

28 = pieprasījuma darbības

29 = pieprasījuma iemesli

30 = (rezervēts)

31 = (rezervēts)

32 = (rezervēts)

33 = (rezervēts)

34 = iemesli, kādēļ administratīvā sadarbība nav iespējama

35 = (rezervēts)

36 = dokumenta veids

37 = (rezervēts)

38 = (rezervēts)

39 = manuālas noslēgšanas pieprasījuma iemesli

40 = manuālas noslēgšanas noraidījuma iemesli

41 = Valsts administrācija-Plato grādi

n..22. tabula

Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru

(kā minēts 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. un 3. punktā un 6. panta 3. punktā)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Ziņojuma veids

R

 

Iespējamās vērtības:

—1 = ekonomikas dalībnieku datu atjaunināšana (Paziņojums par izmaiņām CD/RD)

—2 = ekonomikas dalībnieku datu atjauninājumu izplatīšana

—3 = ekonomikas dalībnieku datu izgūšana

—4 = ekonomikas dalībnieku datu iegūšana

n1

 

b

Pieprasījuma korelācijas identifikators

C

— “R”, ja <Ziņojuma veids> ir “3” vai “4”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Ziņojuma veids” ailē 1a)

<Pieprasījuma korelācijas identifikators> vērtība ir unikāla katrai dalībvalstij

an..44

2

UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA

O

 

 

999999x

 

a

Uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs

R

 

(Skatīt kodu sarakstu Nr. 1 II pielikumā) <Uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs> ir unikāls sarakstā UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA>.

an13

 

b

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..14

 

c

Atļaujas sākuma datums

R

 

 

datums

 

d

Atļaujas beigu datums

O

 

 

datums

 

e

Ekonomikas dalībnieku veida kods

R

 

Iespējamās vērtības:

1 = apstiprināts noliktavas turētājs

2 = reģistrēts saņēmējs

3 = reģistrēts nosūtītājs

4 = sertificēts nosūtītājs

5 = sertificēts saņēmējs

Datu vienuma <Ekonomikas dalībnieku veida kods> vērtību pēc UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA izveides vairs nevar mainīt

n1

 

f

Akcīzes iestādes identifikācijas numurs

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 4 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

an8

 

g

globālais akcīzes uzņēmēja identifikators

O

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 4 II pielikumā)

an22

2.1

DARBĪBA

R

 

 

 

 

a

Darbība

R

 

Iespējamās vērtības:

—C = izveidot

—U = atjaunināt

—I = anulēt

—D = svītrot

Attiecībā uz D (svītrošanas) darbību atribūtā <Aktivizācijas diena> (sk.<Aktivizācijas diena> ailē 4.1b) norāda svītrošanas pieprasījuma pašreizējo datumu.

a1

 

b

Aktivizācijas diena

R

 

 

datums

 

c

Atbildīgais datu pārvaldnieks

O

 

 

an..35

2.2

NOSAUKUMS UN ADRESE

R

 

 

99x

 

a

Nosaukums

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 1 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636) II pielikumā)

a2

2.2.1

ADRESE

R

 

 

 

 

a

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

b

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

c

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

d

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

e

Dalībvalsts kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636) II pielikumā)

a2

2.3

EKONOMIKAS DALĪBNIEKA FUNKCIJAS kods

O

 

 

9x

 

a

Ekonomikas dalībnieka funkcijas kods

R

 

Iespējamās vērtības:

—1 = atļauta tiešā piegāde

—2 = atļauts nenorādīt datus par saņēmēju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 22. pantu

Ir šādas kombinācijas

n1

DALĪBNIEKA VEIDS / EKON.

TURĒTĀJS

REĢ. SAŅĒMĒJS

REĢ. NOSŪTĪTĀJS

Atļauta tiešā piegāde

X

X

 

Atļauts nenorādīt datus par saņēmēju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 22. pantu

X

 

X

2.4

AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods

C

Jābūt vismaz vienai no datu grupām <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods> vai <AKCĪZES PRECES kods>

 

999x

 

a

Akcīzes preču kategorijas kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 II pielikumā)

<Akcīzes preču kategorijas kods> ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods> vienā un tai pašā datu grupā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> vai <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA>

a1

2.5

AKCĪZES PRECES Kods

C

Jābūt vismaz vienai no datu grupām <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods> vai <AKCĪZES PRECES kods>

 

999x

 

a

Akcīzes preces kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 10 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

<Akcīzes preču kategorijas kods> sarakstā <Akcīzes preces kods> nedrīkst būt vienā un tai pašā datu grupā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> vai <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA>

<Akcīzes preču kategorijas kods> ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS Kods> vienā un tai pašā datu grupā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA>, <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA> vai <PAGAIDU ATĻAUJA>

<Akcīzes preces kods>S600 ir piemērojams tikai sertificētiem nosūtītājiem un sertificētiem saņēmējiem (skatīt aili 2e) saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

an..4

2.6

(IZMANTOTĀ) AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA

C

— “R”, ja <Ekonomikas dalībnieku veida kods> ir “Apstiprināts noliktavas turētājs”

— Citādi nepiemēro

(skatīt “Ekonomikas dalībnieku veida kods” ailē 2e)

 

99x

 

a

Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 1 II pielikumā)

“Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs” ir viens no saraksta <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA. Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs>, tā ka pastāv vismaz viena aktīva versija, kuras derīguma periods vismaz vienu dienu pārklājas ar atļaujas <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> derīguma periodu pēc atļaujas <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> aktivizācijas dienas.

<Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs> ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA>.

an13

3

AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA

O

 

 

999999x

 

a

Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 1 II pielikumā)

“Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs” ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA>.

“Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs” ir tāds pats kā viens no saraksta <(IZMANTOTĀ) AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA. Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs> vienā vai vairākās “Apstiprināta noliktavas turētāja” atļaujās <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA>, atbilst arī Noteikumam 204

an13

 

b

Derīguma termiņa sākuma datums

R

 

 

datums

 

c

Derīguma termiņa beigu datums

O

 

 

datums

 

d

Akcīzes iestādes identifikācijas numurs

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 4 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

an8

3.1

DARBĪBA

R

 

 

 

 

a

Darbība

R

 

Iespējamās vērtības:

—C = izveidot

—U = atjaunināt

—I = anulēt

—D = svītrot

Attiecībā uz D (svītrošanas) darbību atribūtā <Aktivizācijas diena> (sk.<Aktivizācijas diena> ailē 4.1b) norāda svītrošanas pieprasījuma pašreizējo datumu.

a1

 

b

Aktivizācijas diena

R

 

 

datums

 

c

Atbildīgais datu pārvaldnieks

O

 

 

an..35

3.2

NOSAUKUMS UN ADRESE

R

 

 

99x

 

a

Nosaukums

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 1 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636) II pielikumā)

a2

3.2.1

ADRESE

R

 

 

 

 

a

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

b

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

c

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

d

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

e

Dalībvalsts kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

a2

3.4

AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods

C

Jābūt vismaz vienai no datu grupām <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods> vai <AKCĪZES PRECES kods>

 

999x

 

a

Akcīzes preču kategorijas kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 II pielikumā)

<Akcīzes preču kategorijas kods> ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods> vienā un tai pašā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> vai <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA>

an1

3.5

AKCĪZES PRECES Kods

C

Jābūt vismaz vienai no datu grupām <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS kods> vai <AKCĪZES PRECES kods>

 

999x

 

a

Akcīzes preces kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 10 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

<Akcīzes preču kategorijas kods> sarakstā <Akcīzes preces kods> nedrīkst būt vienā un tai pašā datu grupā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> vai <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA>

<Akcīzes preču kategorijas kods> ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS Kods> vienā un tai pašā datu grupā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA>, <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA> vai <PAGAIDU ATĻAUJA>

an..4

4

PAGAIDU ATĻAUJA

O

 

 

999999x

 

a

Pagaidu atļaujas atsauces numurs

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 2 II pielikumā)

an13

 

a1

Ekonomikas dalībnieku veida kods

R

 

Iespējamās vērtības:

—1 = īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

—2 = īslaicīgi sertificēts nosūtītājs

—3 = īslaicīgi sertificēts saņēmējs

n1

 

b

Izdevējas iestādes identifikācijas numurs

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 4 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

an8

 

c

Spēkā esības termiņa beigu datums

R

 

 

datums

 

d

Atkārtoti izmantojamas pagaidu atļaujas karodziņš

R

 

Iespējamās vērtības:

—0 = nē vai aplams

—1 = jā vai patiess

n1

 

e

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..14

 

f

Atļaujas sākuma datums

R

 

 

datums

 

g

Mazā vīna ražotāja karodziņš

O

 

Iespējamās vērtības:

—0 = nē vai aplams

—1 = jā vai patiess

n1

4.1

DARBĪBA

R

 

 

 

 

a

Darbība

R

 

Iespējamās vērtības:

—C = izveidot

—U = atjaunināt

—I = anulēt

—D = svītrot

Attiecībā uz D (svītrošanas) darbību atribūtā <Aktivizācijas diena> (sk.<Aktivizācijas diena> ailē 4.1b) norāda svītrošanas pieprasījuma pašreizējo datumu.

a1

 

b

Aktivizācijas diena

R

 

 

datums

 

c

Atbildīgais datu pārvaldnieks

O

 

 

an..35

4.2

UZŅĒMĒJS, kas saistīts ar pagaidu atļauju

D

— “O” attiecībā uz īslaicīgi sertificēta saņēmēja atļaujām, kas saistāmas ar īslaicīgi sertificēta nosūtītāja atļauju

— citādi “R”

 

 

 

a

Uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs

C

— “R”, ja atribūta <Pagaidu atļauja – Mazā vīna ražotāja karodziņš> nav vai tā vērtība ir Aplams

— citādi“O”

Esošs identifikators < Uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs> kopumā < UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA>

Attiecīgajam uzņēmējam <UZŅĒMĒJS> atribūta <Ekonomikas dalībnieku veida kods> vērtībai jābūt:

— “Apstiprināts noliktavas turētājs” VAI “Reģistrēts nosūtītājs” attiecībā uz <Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs> atļaujām VAI;

— “Sertificēts nosūtītājs” attiecībā uz <Īslaicīgi sertificēts saņēmējs> atļaujām VAI;

— “Sertificēts saņēmējs” attiecībā uz <Īslaicīgi sertificēts nosūtītājs> atļaujām.

Turklāt <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA> dalībvalsts nav tā dalībvalsts, kurai reģistrēta <PAGAIDU ATĻAUJA>.

VAI

Esošs identifikators < Uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs> kopumā < PAGAIDU ATĻAUJA>

Attiecīgajam uzņēmējam <UZŅĒMĒJS> <Ekonomikas dalībnieku veida kods> vērtībai jābūt:

— “Īslaicīgi sertificēts nosūtītājs” attiecībā uz atļaujām <Īslaicīgi sertificēts saņēmējs> VAI;

— “Īslaicīgi sertificēts saņēmējs” attiecībā uz atļaujām <Īslaicīgi sertificēts nosūtītājs>.

Turklāt saistītajai atļaujai <PAGAIDU ATĻAUJA> dalībvalsts nav tā pati dalībvalsts, kurai reģistrēta <PAGAIDU ATĻAUJA>.

an13

 

b

Uzņēmēja nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 1 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

a2

4.3

ZIŅAS PAR PAGAIDU ATĻAUJU

R

 

 

999x

 

a

Akcīzes preces kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 10 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

<Akcīzes preču kategorijas kods> ir unikāls sarakstā <AKCĪZES PREČU KATEGORIJAS Kods> vienā un tai pašā datu grupā <UZŅĒMĒJA DARBĪBAS ATĻAUJA>, <AKCĪZES PREČU NOLIKTAVA> vai <PAGAIDU ATĻAUJA>

<Akcīzes preces kods>S600 ir piemērojams tikai sertificētiem nosūtītājiem un sertificētiem saņēmējiem (skatīt 4.a1 aili) saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ja <Pagaidu atļauja – Mazais vīna ražotājs> ir un vērtība ir Patiess, TAD <Akcīzes preces kodam> jābūt vai nu:

— “W200”; VAI

— “W300”

an..4

 

b

Daudzums

R

 

 

n..15,3

4.4

NOSAUKUMS UN ADRESE

R

 

 

99x

 

a

Nosaukums

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 1 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

a2

4.4.1

ADRESE

R

 

 

 

 

a

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

b

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

c

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

d

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

e

Dalībvalsts kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

a23. tabula

Atteikums atjaunināt ekonomikas dalībnieku datus

(kā minēts 4. pantā)

A

B

C

D

E

F

G

1

Ziņojuma “Darbības ar ekonomikas dalībnieku reģistru” iesniegšana

R

 

Sīkāku informāciju skatīt 2. tabulā

 

2

NORAIDĪJUMS

R

 

 

9999x

 

a

Noraidījuma datums un laiks

R

 

 

datumsLaiks

 

b

Noraidījuma iemesla kods

R

 

Iespējamās vērtības:

—0 = cits

—8 = uzņēmēja atļauja jau eksistē (izveide)

—9 = akcīzes preču noliktava jau eksistē (izveide)

—10 = pagaidu atļauja jau eksistē (izveide)

—11 = uzņēmēja atļauja nav atrasta (atjaunināšana / dzēšana)

—12 = akcīzes preču noliktava nav atrasta (atjaunināšana / dzēšana)

—13 = pagaidu atļauja nav atrasta (atjaunināšana / dzēšana)

—26 = konstatēts dublikāts

—27 = neatbilstība starp akcīzes numuru un akcīzes iestādi

—41 = tikai noliktavas turētājam drīkst būt atļauja izmantot akcīzes preču noliktavu

—42 = nav derīgs akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

—43 = nav norādīts apstiprināts noliktavas turētājs ar atsauci uz akcīzes preču noliktavu

—44 = nav norādīts uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs

—45 = nav derīga vērtība akcīzes preces kodam

—46 = pagaidu atļaujas valsts un deklarētais nosūtītājs/saņēmējs sakrīt

—112 = nepareiza vērtība (kods)

—115 = šajā pozīcijā netiek atbalstīts

n..24. tabula

SEED statistika

(kā minēts 7. panta 2. punktā)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Pieprasījuma korelācijas identifikators

R

 

<Pieprasījuma korelācijas identifikators> vērtība ir unikāla katrai dalībvalstij

an..44

2

STATISTIKAS_PERIODS

R

 

 

 

 

a

Gads

R

 

 

n4

 

b

Semestris

C

Attiecībā uz 2 b, c un d:

Šādi trīs datu lauki ir fakultatīvi un ekskluzīvi:

— <Semestris>

— <Ceturksnis>

— <Mēnesis>

t. i., ja ir norādīts viens no šiem datu laukiem, tad divi citi datu lauki nav jāpiemēro

Iespējamās vērtības:

—1 = pirmais semestris

—2 = otrais semestris

n1

 

c

Ceturksnis

C

Iespējamās vērtības:

—1 = pirmais ceturksnis

—2 = otrais ceturksnis

—3 = trešais ceturksnis

—4 = ceturtais ceturksnis

n1

 

d

Mēnesis

C

Iespējamās vērtības:

—1 = janvāris

—2 = februāris

—3 = marts

—4 = aprīlis

—5 = maijs

—6 = jūnijs

—7 = jūlijs

—8 = augusts

—9 = septembris

—10 = oktobris

—11 = novembris

—12 = decembris

n..2

3

STATISTIKA_PA_DALĪBVALSTĪM

O

 

 

99x

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636) II pielikumā)

a2

 

b

Aktīvo ekonomikas dalībnieku skaits

O

 

 

n..15

 

c

Neaktīvo ekonomikas dalībnieku skaits

O

 

 

n..15

 

d

To atļauju skaits, kurām tuvojas termiņa beigas

O

 

 

n..15

 

e

Akcīzes preču noliktavu skaits

O

 

 

n..15

 

f

Izmaiņu skaits akcīzes atļaujās

O

 

 

n..15

 

h

Svītroto ekonomikas dalībnieku skaits

O

 

 

n..15

3.1

EKONOMIKAS_DALĪBNIEKU_VEIDS

O

 

 

9x

 

a

Ekonomikas dalībnieku veida kods

R

 

Iespējamās vērtības:

—1 = apstiprināts noliktavas turētājs

—2 = reģistrēts saņēmējs

—3 = reģistrēts nosūtītājs

—4 = sertificēts nosūtītājs

—5 = sertificēts saņēmējs

n1

 

b

Ekonomikas dalībnieku skaits

R

 

 

n..15

3.2

AKCĪZES_PRECES_KATEGORIJA_DARBĪBA

O

 

 

9x

 

a

Akcīzes preču kategorijas kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 II pielikumā)

a1

 

b

Ekonomikas dalībnieku skaits

R

 

 

n..15

3.3

AKCĪZES_PRECES_DARBĪBA

O

 

 

9999x

 

a

Akcīzes preces kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 10 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636) II pielikumā)

an..4

 

b

Ekonomikas dalībnieku skaits

R

 

 

n..15

4

STATISTIKA_VISAS_DALĪBVALSTIS

O

 

 

 

 

a

Kopējais aktīvo ekonomikas dalībnieku skaits

O

 

 

n..15

 

b

Kopējais neaktīvo ekonomikas dalībnieku skaits

O

 

 

n..15

 

c

Kopējais to atļauju skaits, kurām tuvojas termiņa beigas

O

 

 

n..15

 

d

Kopējais akcīzes preču noliktavu skaits

O

 

 

n..15

 

e

Kopējais izmaiņu skaits akcīzes atļaujās

O

 

 

n..15

 

f

Kopējais svītroto ekonomikas dalībnieku skaits

O

 

 

n..15

4.1

EKONOMIKAS_DALĪBNIEKU_VEIDS_VISAS_DALĪBVALSTIS

O

 

 

9x

 

a

Ekonomikas dalībnieku veida kods

R

 

Iespējamās vērtības:

—1 = apstiprināts noliktavas turētājs

—2 = reģistrēts saņēmējs

—3 = reģistrēts nosūtītājs

—4 = sertificēts nosūtītājs

—5 = sertificēts saņēmējs

n1

 

b

Kopējais ekonomikas dalībnieku skaits

R

 

 

n..15

4.2

AKCĪZES_PREČU_KATEGORIJA_DARBĪBA_VISAS_DALĪBVALSTIS

O

 

 

9x

 

a

Akcīzes preču kategorijas kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 3 II pielikumā)

a1

 

b

Kopējais ekonomikas dalībnieku skaits

R

 

 

n..15

4.3

AKCĪZES_PRECE_DARBĪBA_VISAS_DALĪBVALSTIS

O

 

 

9999x

 

a

Akcīzes preces kods

R

 

(skatīt kodu sarakstu Nr. 10 Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikumā)

an..4

 

b

Kopējais ekonomikas dalībnieku skaits

R

 

 

n..15

▼B
II PIELIKUMS

KODU SARAKSTS1. kodu saraksts: Uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs/akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Tās dalībvalsts identifikators, kurā reģistrēts ekonomikas dalībnieks vai akcīzes preču noliktava

Burtu 2

PL

2

Dalībvalsts piešķirts unikāls kods

Burtu un ciparu 11

2005764CL78

▼M4

1. lauks ir no saraksta <VALSTU KODI> (kodu saraksta 3. punkts, Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikums).

▼B

Laukā Nr. 2 jāieraksta unikāls akcīzes mērķiem reģistrēta ekonomikas dalībnieka (apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja) vai akcīzes preču noliktavas identifikators. Par veidu, kā šo vērtību piešķir, ir atbildīgas dalībvalstu iestādes, bet katram akcīzes mērķiem reģistrētam ekonomikas dalībniekam (apstiprinātam noliktavas turētājam, reģistrētam saņēmējam un reģistrētam nosūtītājam) un katrai akcīzes preču noliktavai ir jābūt unikālam akcīzes numuram.2. kodu saraksts: Pagaidu atļaujas atsauces numurs

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Tās dalībvalsts identifikators, kurā reģistrēts ekonomikas dalībnieks vai akcīzes preču noliktava

Burtu 2

PL

2

Dalībvalsts piešķirts unikāls kods

Burtu un ciparu 11

2005764CL78

Pagaidu atļaujas atsaucei ir tāda pati struktūra kā uzņēmēja akcīzes identifikācijas numurs/akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs.

▼M4

1. lauks ir no saraksta <VALSTU KODI> (kodu saraksta 3. punkts, Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikums).

▼B

Laukā Nr. 2 jāieraksta unikāls akcīzes mērķiem reģistrēta ekonomikas dalībnieka (apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja) vai akcīzes preču noliktavas identifikators. Par veidu, kā šo vērtību piešķir, ir atbildīgas dalībvalstu iestādes, bet katram akcīzes mērķiem reģistrētam ekonomikas dalībniekam (apstiprinātam noliktavas turētājam, reģistrētam saņēmējam un reģistrētam nosūtītājam) un katrai akcīzes preču noliktavai ir jābūt unikālam akcīzes numuram.3. kodu saraksts: Akcīzes preču kategorijas

Akcīzes preču kategorijas kods

Apraksts

T

Tabakas izstrādājumi

B

Alus

W

Vīns un raudzēti dzērieni, kas nav vīns un alus

I

Starpprodukti

S

Etilspirts un stiprie alkoholiskie dzērieni

E

Energoprodukti

▼M4Kodu saraksts Nr. 4: globālais akcīzes uzņēmēja identifikators

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemērs

1

Tās valsts administrācijas identifikators, kurā reģistrēts ekonomikas dalībnieks vai akcīzes preču noliktava

Burtu (2 simboli)

PL

2

Dalībvalsts piešķirts unikāls kods

Burtciparu (20 simboli)

2005764CL78232ERW123

1. lauks ir no saraksta <VALSTU KODI> (kodu saraksta 3. punkts, Deleģētās regulas (ES) 2022/1636 II pielikums).

2. laukā ir jānorāda unikāls identifikators, kas ļauj sasaistīt viena akcīzes ekonomikas dalībnieka dažādos atļauju veidus (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, sertificēts nosūtītājs un sertificēts saņēmējs).( 1 ) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1636 (2022. gada 5. jūlijs), ar ko papildina Padomes Direktīvu (ES) 2020/262, nosakot to dokumentu struktūru un saturu, kuru apmaiņa notiek saistībā ar akcīzes preču pārvietošanu, un nosakot robežvērtību zudumiem preču specifikas dēļ (OV L 247, 23.9.2022., 2. lpp.).

( 2 ) Padomes Direktīva (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (OV L 58, 27.2.2020., 4. lpp.).