02013R0609 — LV — 28.04.2021 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 609/2013

(2013. gada 12. jūnijs)

par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1091 (2017. gada 10. aprīlis),

  L 158

5

21.6.2017

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/571 (2021. gada 20. janvāris),

  L 120

1

8.4.2021
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 609/2013

(2013. gada 12. jūnijs)

par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)I

NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.  

Ar šo regulu nosaka sastāva un informācijas prasības šādām pārtikas kategorijām:

a) 

maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem;

b) 

apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika;

c) 

īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika;

d) 

pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei.

2.  
Ar šo regulu izstrādā tādu Savienības sarakstu, kurā iekļauj vielas, ko var pievienot vienai vai vairākām 1. punktā minētajām pārtikas kategorijām, un nosaka noteikumus minētā saraksta atjaunināšanai.

2. pants

Definīcijas

1.  

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“pārtika”, “pārtikas uzņēmums”, “mazumtirdzniecība” un “laišana tirgū”, kā attiecīgi noteikts Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā un 3. panta 3., 7. un 8. punktā;

b) 

“fasēts pārtikas produkts”, “marķējums” un “ar inženierijas paņēmieniem iegūts nanomateriāls”, kā attiecīgi noteikts Regulas (ES) Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta e), j) un t) apakšpunktā;

c) 

“uzturvērtības norāde” un “veselīguma norāde”, kā attiecīgi noteikts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 2. panta 2. punkta 4. un 5. apakšpunktā.

2.  

Piemēro arī šādas definīcijas:

a) 

“zīdainis” ir bērns līdz 12 mēnešu vecumam;

b) 

“mazs bērns” ir bērns vecumā no viena līdz trim gadiem;

c) 

“maisījums zīdaiņiem” ir pārtika, kas paredzēta lietošanai zīdaiņiem pirmajos dzīves mēnešos un kas apmierina šādu zīdaiņu uztura vajadzības līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai;

d) 

“papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem” ir pārtika, kas paredzēta lietošanai zīdaiņiem, uzsākot atbilstošu papildu ēdināšanu, un kas ir galvenais šķidrums šādu zīdaiņu pakāpeniski dažādotā uzturā;

e) 

“apstrādātu graudaugu pārtika” ir pārtika, kas:

i) 

paredzēta, lai apmierinātu veselu zīdaiņu īpašās vajadzības, kad viņi tiek atšķirti no krūts, un veseliem maziem bērniem kā uztura papildinājums un/vai viņu pakāpeniskai pieradināšanai pie parastās pārtikas; un

ii) 

pieder vienai no šādām kategorijām:

— 
parastu graudaugu pārtika, kas ir pagatavota vai ko var pagatavot ar pienu vai citiem piemērotiem barības vielu šķidrumiem,
— 
graudaugu pārtika, kam pievienota pārtika ar augstu olbaltumvielu saturu, kura ir pagatavota vai kuru var pagatavot ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, kas nesatur olbaltumvielas,
— 
makaronu izstrādājumi, ko lieto pēc vārīšanas ūdenī vai citos piemērotos šķidrumos,
— 
sausiņi un cepumi, ko lieto vai nu uzreiz, vai pēc saberšanas pulverī, pievienojot ūdeni, pienu vai citus piemērotus šķidrumus;
f) 

“bērnu pārtika” ir pārtika, kas paredzēta, lai apmierinātu veselu zīdaiņu īpašās vajadzības, kad viņi tiek atšķirti no krūts, un veseliem maziem bērniem kā uztura papildinājums un/vai viņu pakāpeniskai pieradināšanai pie parastās pārtikas, izņemot:

i) 

apstrādātu graudaugu pārtiku; un

ii) 

uz piena bāzes gatavotus dzērienus un līdzīgus maziem bērniem paredzētus produktus;

g) 

“īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika” ir īpaši apstrādāta vai izgatavota un ārsta uzraudzībā lietojama pārtika pacientu, tostarp zīdaiņu, uztura režīmam; tā ir paredzēta kā vienīgā vai papildu pārtika ne tikai pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai traucētu organisma vielmaiņu, spēju uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt parasto pārtiku vai to sastāvā esošas noteiktas uzturvielas vai metabolītus, bet arī pacientiem ar citām medicīniski noteiktām uztura, kuru uztura režīmu nevar izstrādāt, tikai pārveidojot parasto uzturu;

h) 

“pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei” ir pārtika, kas ir īpaši izstrādāta lietošanai uzturā ar ierobežotu enerģētisko vērtību svara samazināšanai un kas aizstāj visu ikdienas uzturu, ja to lieto, ievērojot pārtikas uzņēmuma norādes.

3. pants

Interpretācijas lēmumi

Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu, Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt lēmumu par to,

a) 

vai attiecīgā pārtika ietilpst šīs regulas darbības jomā;

b) 

kurai 1. panta 1. punktā minētajai konkrētai pārtikas kategorijai pieder attiecīgā pārtika.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. pants

Laišana tirgū

1.  
Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto pārtiku var laist tirgū tikai tad, ja tā atbilst šai regulai.
2.  
Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā pārtika ir atļauta mazumtirdzniecības tirgū tikai kā fasēti pārtikas produkti.
3.  
Dalībvalstis nevar ierobežot vai aizliegt šai regulai atbilstīgas pārtikas laišanu tirgū, to pamatojot ar tās sastāvu, ražošanu, noformējumu vai marķējumu.

5. pants

Piesardzības princips

Lai nodrošinātu augsta līmeņa veselības aizsardzību personām, kurām ir paredzēta šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā pārtika, piemēro Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. pantā izklāstīto piesardzības principu.II

NODAĻA

SASTĀVA UN INFORMĀCIJAS PRASĪBAS1.

IEDAĻA

Vispārīgas prasības

6. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  
Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā pārtika atbilst visām Savienības pārtikas aprites tiesību aktu prasībām.
2.  
Šajā regulā paredzētās prasības ir noteicošas pār jebkuru konfliktējošu prasību, kas paredzēta Savienības pārtikas aprites tiesību aktos.

7. pants

Iestādes atzinumi

Iestāde šīs regulas piemērošanas nolūkos sniedz zinātniskus atzinumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 22. un 23. pantu. Minētie atzinumi tiek izmantoti kā zinātniskais pamats jebkuram saskaņā ar šo regulu pieņemtam Savienības pasākumam, kas var ietekmēt sabiedrības veselību.

8. pants

Piekļuve dokumentiem

Komisija piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ( 1 ) attiecībā uz pieteikumiem piekļuvei jebkuram dokumentam, uz kuru attiecas šī regula.

9. pants

Vispārējas sastāva un informācijas prasības

1.  
Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētās pārtikas sastāvs ir atbilstošs, lai apmierinātu to personu uztura vajadzības, kurām šī pārtika ir paredzēta, un ir piemērots šādām personām saskaņā ar vispāratzītiem zinātniskiem datiem.
2.  
Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā pārtika nesatur vielas tādā daudzumā, kas apdraudētu to personu veselību, kurām tā ir paredzēta.

Vielām, kas ir ar inženierijas paņēmieniem iegūti nanomateriāli, atbilstību pirmajā daļā minētajai prasībai vajadzības gadījumā pierāda, pamatojoties uz atbilstīgām testa metodēm.

3.  
Pamatojoties uz vispāratzītiem zinātniskiem datiem, lai nodrošinātu 1. punktā minēto prasību ievērošanu, šā panta 1. panta 1. punktā minētajai pārtikai pievienotās vielas cilvēka organisms spēj bioloģiski uzņemt, tām ir uzturvērtības vai fizioloģiska ietekme un tās ir piemērotas personām, kurām šī pārtika ir paredzēta.
4.  
Neskarot šīs regulas 4. panta 1. punktu, šīs regulas 1. panta 1. punktā minētā pārtika var ietvert vielas, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 258/97 1. pants, ar noteikumu, ka minētās vielas atbilst minētās Regulas prasībām par laišanu tirgū.
5.  
Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētās pārtikas marķējumos, noformējumā un reklāmās sniedz informāciju par šādas pārtikas atbilstīgu lietošanu, un tā nav maldinoša vai šādai pārtikai nepiedēvē īpašības novērst, ārstēt vai izārstēt cilvēku slimības, vai nenorāda uz šādām īpašībām.
6.  
Šā panta 5. punkts neliedz izplatīt jebkādu derīgu informāciju vai ieteikumus, izņemot tos, kas paredzēti tikai medicīnas, uzturzinātnes, farmācijas speciālistiem vai citiem veselības aprūpes speciālistiem, kuri atbild par mātes aprūpi un bērna aprūpi.

10. pants

Papildu prasības attiecībā uz maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem

1.  
Maisījumu zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem marķējumu, noformējumu un reklāmas izstrādā tā, lai neveicinātu atteikšanos no ēdināšanas ar krūti.
2.  
Maisījumu zīdaiņiem marķējumā, noformējumā un reklāmā, un papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem marķējumā neiekļauj ne zīdaiņu attēlus, ne citus attēlus vai uzrakstus, kas var idealizēt šādu maisījumu lietošanu.

Neskarot pirmo daļu, tiek atļauti grafiski attēlojumi vieglākai maisījuma zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījuma zīdaiņiem identifikācijai un sagatavošanas metožu ilustrēšanai.2.

IEDAĻA

Īpašas prasības

11. pants

Īpašas sastāva un informācijas prasības

1.  

Ievērojot 6. un 9. pantā izklāstītās vispārējās prasības, 10. panta papildu prasības un ņemot vērā attiecīgos tehnikas un zinātnes attīstības aspektus, Komisija saskaņā ar 18. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a) 

īpašajām sastāva prasībām, kas piemērojamas pārtikai, kura minēta 1. panta 1. punktā, izņemot pielikumā izklāstītās prasības;

b) 

īpašajām prasībām par pesticīdu izmantošanu produktos, kas paredzēti 1. panta 1. punktā minētās pārtikas ražošanai, un par pesticīdu atliekām šādā pārtikā. Īpašās prasības attiecībā uz 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām pārtikas kategorijām un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku, kas izstrādāta, lai apmierinātu zīdaiņu un mazu bērnu uztura vajadzības, regulāri atjaunina un tajās, inter alia, iekļauj noteikumus, lai pēc iespējas samazinātu pesticīdu izmantošanu;

c) 

īpašajām prasībām par 1. panta 1. punktā minētās pārtikas marķēšanu, noformēšanu un reklamēšanu, tostarp tās uzturvērtības un veselīguma norāžu atļaušanu;

d) 

paziņošanas prasības 1. panta 1. punktā minētās pārtikas laišanai tirgū, lai veicinātu šādas pārtikas efektīvu oficiālo monitoringu, un uz ko balstoties pārtikas uzņēmumi paziņo to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurā minētā pārtika tiek tirgota;

e) 

prasībām par reklamēšanas un komercdarbības praksi saistībā ar maisījumiem zīdaiņiem;

f) 

prasībām par informāciju, kas sniedzama saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu, lai nodrošinātu pietiekamu informāciju par attiecīgo ēdināšanas praksi;

g) 

īpašām prasībām attiecībā uz īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku, kas izstrādāta, lai apmierinātu zīdaiņa uztura vajadzības, tostarp sastāva prasībām un prasībām par pesticīdu izmantošanu produktos, kuri paredzēti šādas pārtikas ražošanai, un pesticīdu atliekām, marķēšanu, noformēšanu, reklāmu, un veicināšanas un komerciālo praksi, ja nepieciešams.

Šos deleģētos aktus pieņem līdz 2015. gada 20. jūlijam.

2.  
Ievērojot 6. un 9. pantā izklāstītās vispārējās prasības, 10. panta papildu prasības un ņemot vērā attiecīgos tehnikas un zinātnes attīstības aspektus, tostarp ieinteresēto personu sniegtos datus attiecībā uz novatoriskiem pārtikas produktiem, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai atjauninātu šā panta 1. punktā minētos aktus.

Ja rodas veselības apdraudējums un vajadzīga steidzama ārkārtas rīcība, saskaņā ar šo punktu pieņemtajiem deleģētajiem aktiem piemēro 19. pantā paredzēto procedūru.

12. pants

Uz piena bāzes gatavoti dzērieni un līdzīgi maziem bērniem paredzēti produkti

Komisija pēc apspriešanās ar Iestādi līdz 2015. gada 20. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, vai attiecībā uz dzērieniem, kas gatavoti uz piena bāzes, un līdzīgiem produktiem, kuri paredzēti maziem bērniem, ir vajadzīgi īpaši noteikumi par sastāva un marķēšanas prasībām un vajadzības gadījumā citas prasības. Komisija ziņojumā, inter alia, apsver arī mazu bērnu uztura vajadzības, minēto produktu lomu mazu bērnu uzturā un to, vai tiem salīdzinājumā ar normālu uzturu no krūts atšķirtam bērnam ir kādas uzturvērtības priekšrocības. Ja nepieciešams, šādam ziņojumam var pievienot atbilstīgu tiesību akta priekšlikumu.

13. pants

Sportistiem paredzētā pārtika

Komisija pēc apspriešanās ar Iestādi līdz 2015. gada 20. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, vai ir vajadzīgi noteikumi attiecībā uz sportistiem paredzēto pārtiku. Ja nepieciešams, šādam ziņojumam var pievienot atbilstīgu tiesību akta priekšlikumu.

14. pants

Tehniskas pamatnostādnes

Komisija var pieņemt tehniskas pamatnostādnes, lai pārtikas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, atvieglotu šīs nodaļas un III nodaļas ievērošanu.III

NODAĻA

SAVIENĪBAS SARAKSTS

15. pants

Savienības saraksts

1.  

Vienai vai vairākām šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajām pārtikas kategorijām var pievienot vielas, kas ietilpst šādās vielu kategorijās, ar noteikumu, ka šīs vielas ir iekļautas Savienības sarakstā, kas iekļauts pielikumā, un atbilst Savienības sarakstā iekļautajiem elementiem saskaņā ar šā panta 3. punktu:

a) 

vitamīni;

b) 

minerālvielas;

c) 

aminoskābes;

d) 

karnitīns un taurīns;

e) 

nukleotīdi;

f) 

holīns un inozīts.

2.  
Savienības sarakstā iekļautās vielas, atbilst 6. un 9. pantā izklāstītajām vispārējām prasībām un attiecīgā gadījumā – īpašām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 11. pantu.
3.  

Savienības sarakstā iekļauj šādus elementus:

a) 

šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto pārtikas kategoriju, kurai var pievienot vielas, kas ietilpst šā panta 1. punktā minētajās vielu kategorijās;

b) 

vielas nosaukumu, aprakstu un vajadzības gadījumā tās veida specifikāciju;

c) 

vajadzības gadījumā vielas lietošanas nosacījumus;

d) 

vajadzības gadījumā vielai piemērojamos tīrības kritērijus.

4.  
Ar Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem noteiktie tīrības kritēriji, ko piemēro Savienības sarakstā iekļautajām vielām, kuras izmanto pārtikas ražošanā, tādā nolūkā, kas nav minēts šajā regulā, piemēro arī minētajām vielām, kad tās izmanto šajā regulā paredzētajos nolūkos, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.
5.  
Vielām, kuras ir iekļautas Savienības sarakstā un kurām Savienības pārtikas aprites tiesību aktos nav noteikti tīrības kritēriji, līdz šādu kritēriju pieņemšanai piemēro vispārpieņemtus tīrības kritērijus, ko iesaka starptautiskas iestādes.

Dalībvalstis var paturēt spēkā valsts noteikumus, ar ko nosaka stingrākus tīrības kritērijus.

6.  

Lai ņemtu vērā tehnisko progresu, zinātnes attīstību vai patērētāju veselības aizsardzību, Komisijai piešķir pilnvaras saistībā ar šā panta 1. punktā minētajām vielu kategorijām saskaņā ar 18. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

a) 

vielu kategorijas svītrošanu;

b) 

tādas vielu kategorijas pievienošanu, kurai ir uzturvērtības vai fizioloģiska ietekme.

7.  
Vielas, kas ietilpst kategorijās, kuras nav minētas šā panta 1. punktā, var tikt pievienotas 1. panta 1. punktā minētajai pārtikai ar noteikumu, ka tās atbilst 6. un 9. pantā izklāstītajām vispārējām prasībām un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 11. pantu noteiktajām īpašajām prasībām.

16. pants

Savienības saraksta atjaunināšana

1.  

Ievērojot 6. un 9. pantā izklāstītās vispārējās prasības un attiecīgā gadījumā īpašās prasības, kas noteiktas saskaņā ar 11. pantu, un lai ņemtu vērā tehnisko progresu, zinātnes attīstību vai patērētāju veselības aizsardzību, Komisijai piešķir pilnvaras saskaņā ar 18. pantu pieņemt deleģētos aktus pielikuma grozīšanai attiecībā uz:

a) 

kādas vielas pievienošanu Savienības sarakstam;

b) 

kādas vielas svītrošanu no Savienības saraksta;

c) 

šīs regulas 15. panta 3. punktā minēto elementu pievienošanai, svītrošanai vai grozīšanai.

2.  
Ja rodas veselības apdraudējums un ir vajadzīga steidzama ārkārtas rīcība, piemēro 19. pantā paredzēto kārtību deleģētiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.IV

NODAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

17. pants

Komiteju procedūra

1.  
Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
2.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

18. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  
Pilnvaras pieņemt 11. pantā, 15. panta 6. punktā un 16. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2013. gada 19. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā, 15. panta 6. punktā un 16. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  
Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  
Saskaņā ar šīs regulas 11. pantu, 15. panta 6. punktu un 16. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

19. pants

Steidzamības procedūra

1.  
Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
2.  
Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģētu aktu saskaņā ar 18. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.V

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20. pants

Atcelšana

1.  
Direktīvu 2009/39/EK atceļ no 2016. gada 20. jūlija. Atsauces uz atcelto aktu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
2.  
Direktīvu 92/52/EEK un Regulu (EK) Nr. 41/2009 atceļ no 2016. gada 20. jūlija.
3.  
Neskarot 4. punkta pirmo daļu, Direktīva 96/8/EK no 2016. gada 20. jūlija neattiecas uz pārtikas produktiem, kas ieteikti vienas vai vairāku ēdienreižu aizstāšanai ikdienas uzturā.
4.  
Regulu (EK) Nr. 953/2009 un Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK atceļ no dienas, kad sāk piemērot 11. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus.

Ja Regula (EK) Nr. 953/2009, Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK, 2006/141/EK un šī regula ir pretrunā, noteicošā ir šī regula.

21. pants

Pārejas pasākumi

1.  
Pārtiku, kas minēta šīs Regulas 1. panta 1. punktā un kura neatbilst šai regulai, bet atbilst Direktīvai 2009/39/EK un, attiecīgā gadījumā, Regulai (EK) Nr. 953/2009 un Direktīvām 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK un kura ir laista tirgū vai marķēta pirms 2016. gada 20. jūlija, var turpināt pārdot pēc minētās dienas, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.

Ja šīs regulas 11. panta 1. punktā minēto deleģēto aktu piemērošanas diena ir pēc 2016. gada 20. jūlija, pārtiku, kas minēta 1. panta 1. punktā un atbilst šai regulai un, attiecīgā gadījumā, Regulai (EK) Nr. 953/2009 un Direktīvām 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, bet neatbilst minētajiem deleģētajiem aktiem, un kura ir laista tirgū vai marķēta pirms minēto deleģēto aktu piemērošanas dienas, var turpināt pārdot pēc minētās dienas, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.

2.  
Pārtiku, kas nav minēta šīs regulas 1. panta 1. punktā, bet kuru laiž tirgū vai marķē saskaņā ar Direktīvu 2009/39/EK un Regulu (EK) Nr. 953/2009 un, attiecīgā gadījumā, ar Direktīvu 96/8/EK un Regulu (EK) Nr. 41/2009 pirms 2016. gada 20. jūlija, var turpināt pārdot pēc minētās dienas, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 20. jūlija, izņemot:

— 
šīs regulas 11., 16., 18. un 19. pantu, ko piemēro no 2013. gada 19. jūlija;
— 
šīs regulas 15. pantu un pielikumu, ko piemēro no tās pašas dienas, kad piemēro 11. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMSSavienības saraksts, kas minēts 15. panta 1. punktā

Viela

Pārtikas kategorija

Maisījums zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem

Apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika

Pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei

Vitamīni

 

 

 

 

 

 

A vitamīns

 

 

 

 

 

retinols

X

X

X

X

retinilacetāts

X

X

X

X

retinilpalmitāts

X

X

X

X

beta-karotīns

 

X

X

X

D vitamīns

 

 

 

 

 

ergokalciferols

X

X

X

X

holekalciferols

X

X

X

X

E vitamīns

 

 

 

 

 

D-alfa-tokoferols

X

X

X

X

DL-alfa-tokoferols

X

X

X

X

D-alfa-tokoferilacetāts

X

X

X

X

DL-alfa-tokoferilacetāts

X

X

X

X

skābais D-alfa-tokoferilsukcināts

 

 

X

X

D-alfa-tokoferilpolietilēnglikola-1000-sukcināts (TPGS)

 

 

X

 

K vitamīns

 

 

 

 

 

filohinons (fitomenadions)

X

X

X

X

menahinons (1)

 

 

X

X

C vitamīns

 

 

 

 

 

L-askorbīnskābe

X

X

X

X

nātrija L-askorbāts

X

X

X

X

kalcija L-askorbāts

X

X

X

X

kālija L-askorbāts

X

X

X

X

L-askorbil-6-palmitāts

X

X

X

X

Tiamīns

 

 

 

 

 

tiamīna hidrohlorīds

X

X

X

X

tiamīna mononitrāts

X

X

X

X

Riboflavīns

 

 

 

 

 

riboflavīns

X

X

X

X

nātrija riboflavīn-5’-fosfāts

X

X

X

X

Niacīns

 

 

 

 

 

nikotīnskābe

X

X

X

X

nikotīnamīds

X

X

X

X

B6 vitamīns

 

 

 

 

 

piridoksīna hidrohlorīds

X

X

X

X

piridoksīn-5’-fosfāts

X

X

X

X

piridoksīna dipalmitāts

 

X

X

X

Folāts

 

 

 

 

 

Folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe)

X

X

X

X

▼M2

kalcija-L-metilfolāts

X

X

X

X

▼B

B12 vitamīns

 

 

 

 

 

ciānkobalamīns

X

X

X

X

hidroksokobalamīns

X

X

X

X

Biotīns

 

 

 

 

 

D-biotīns

X

X

X

X

Pantotēn-skābe

 

 

 

 

 

kalcija D-pantotenāts

X

X

X

X

nātrija D-pantotenāts

X

X

X

X

dekspantenols

X

X

X

X

Minerālvielas

 

 

 

 

 

 

Kālijs

 

 

 

 

 

kālija bikarbonāts

X

 

X

X

kālija karbonāts

X

 

X

X

kālija hlorīds

X

X

X

X

kālija citrāts

X

X

X

X

kālija glikonāts

X

X

X

X

kālija glicerofosfāts

 

X

X

X

kālija laktāts

X

X

X

X

kālija hidroksīds

X

 

X

X

ortofosforskābes kālija sāļi

X

 

X

X

magnija kālija citrāts

 

 

X

X

Kalcijs

 

 

 

 

 

kalcija karbonāts

X

X

X

X

kalcija hlorīds

X

X

X

X

citronskābes kalcija sāļi

X

X

X

X

kalcija glikonāts

X

X

X

X

kalcija glicerofosfāts

X

X

X

X

kalcija laktāts

X

X

X

X

ortofosforskābes kalcija sāļi

X

X

X

X

kalcija hidroksīds

X

X

X

X

kalcija oksīds

 

X

X

X

kalcija sulfāts

 

 

X

X

kalcija bisglicināts

 

 

X

X

kalcija citrāta malāts

 

 

X

X

kalcija malāts

 

 

X

X

kalcija L-pidolāts

 

 

X

X

▼M1

kalcija fosforiloligosaharīdi

 

 

X

 

▼B

Magnijs

 

 

 

 

 

magnija acetāts

 

 

X

X

magnija karbonāts

X

X

X

X

magnija hlorīds

X

X

X

X

citronskābes magnija sāļi

X

X

X

X

magnija glikonāts

X

X

X

X

magnija glicerofosfāts

 

X

X

X

ortofosforskābes magnija sāļi

X

X

X

X

magnija laktāts

 

X

X

X

magnija hidroksīds

X

X

X

X

magnija oksīds

X

X

X

X

magnija sulfāts

X

X

X

X

magnija L-aspartāts

 

 

X

 

magnija bisglicināts

 

 

X

X

magnija L-pidolāts

 

 

X

X

magnija kālija citrāts

 

 

X

X

Dzelzs

 

 

 

 

 

dzelzs karbonāts

 

X

X

X

dzelzs citrāts

X

X

X

X

dzelzs amonija citrāts

X

X

X

X

dzelzs glikonāts

X

X

X

X

dzelzs fumarāts

X

X

X

X

dzelzs nātrija difosfāts

 

X

X

X

dzelzs laktāts

X

X

X

X

dzelzs sulfāts

X

X

X

X

dzelzs amonija fosfāts

 

 

X

X

dzelzs-nātrija-EDTA

 

 

X

X

dzelzs difosfāts (dzelzs pirofosfāts)

X

X

X

X

dzelzs saharāts

 

X

X

X

elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolītiski + reducēta ar ūdeņradi)

 

X

X

X

▼M1

dzelzs bisglicināts

X

X

X

X

▼B

dzelzs L-pidolāts

 

 

X

X

Cinks

 

 

 

 

 

cinka acetāts

X

X

X

X

cinka hlorīds

X

X

X

X

cinka citrāts

X

X

X

X

cinka glikonāts

X

X

X

X

cinka laktāts

X

X

X

X

cinka oksīds

X

X

X

X

cinka karbonāts

 

 

X

X

cinka sulfāts

X

X

X

X

cinka bisglicināts

 

 

X

X

Varš

 

 

 

 

 

vara karbonāts

X

X

X

X

vara citrāts

X

X

X

X

vara glikonāts

X

X

X

X

vara sulfāts

X

X

X

X

vara-lizīna komplekss

X

X

X

X

Mangāns

 

 

 

 

 

mangāna karbonāts

X

X

X

X

mangāna hlorīds

X

X

X

X

mangāna citrāts

X

X

X

X

mangāna glikonāts

X

X

X

X

mangāna glicerofosfāts

 

X

X

X

mangāna sulfāts

X

X

X

X

Fluorīdi

 

 

 

 

 

kālija fluorīds

 

 

X

X

nātrija fluorīds

 

 

X

X

Selēns

 

 

 

 

 

nātrija selenāts

X

 

X

X

nātrija hidrogēnselenīts

 

 

X

X

nātrija selenīts

X

 

X

X

ar selēnu bagātināts raugs (2)

 

 

X

X

Hroms

 

 

 

 

 

hroma (III) hlorīds un tā heksahidrāts

 

 

X

X

hroma (III) sulfāts un tā heksahidrāts

 

 

X

X

hroma pikolināts

 

 

X

X

Molibdēns

 

 

 

 

 

amonija molibdāts

 

 

X

X

nātrija molibdāts

 

 

X

X

Jods

 

 

 

 

 

kālija jodīds

X

X

X

X

kālija jodāts

X

X

X

X

nātrija jodīds

X

X

X

X

nātrija jodāts

 

X

X

X

Nātrijs

 

 

 

 

 

nātrija bikarbonāts

X

 

X

X

nātrija karbonāts

X

 

X

X

nātrija hlorīds

X

 

X

X

nātrija citrāts

X

 

X

X

nātrija glikonāts

X

 

X

X

nātrija laktāts

X

 

X

X

nātrija hidroksīds

X

 

X

X

ortofosforskābes nātrija sāļi

X

 

X

X

Bors

 

 

 

 

 

nātrija borāts

 

 

X

X

borskābe

 

 

X

X

Aminoskābes (3)

 

 

 

 

 

 

L-alanīns

 

 

X

X

L-arginīns

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

L-asparagīnskābe

 

 

X

 

L-citrulīns

 

 

X

 

L-cisteīns

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

Cistīns (4)

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

L-histidīns

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

L-glutamīnskābe

 

 

X

X

L-glutamīns

 

 

X

X

glicīns

 

 

X

 

L-izoleicīns

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

L-leicīns

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

L-lizīns

X

un tā hidrohlorīds

X

un tā hidrohlorīds

X

X

L-lizīna acetāts

 

 

X

X

L-metionīns

X

X

X

X

L-ornitīns

 

 

X

X

L-fenilalanīns

X

X

X

X

L-prolīns

 

 

X

 

L-treonīns

X

X

X

X

L-triptofāns

X

X

X

X

L-tirozīns

X

X

X

X

L-valīns

X

X

X

X

L-serīns

 

 

X

 

L-arginīns-L-aspartāts

 

 

X

 

L-lizīns-L-aspartāts

 

 

X

 

L-lizīns-L-glutamāts

 

 

X

 

N-acetil-L-cisteīns

 

 

X

 

N-acetil-L-metionīns

 

 

X (produktos, kas paredzēti personām, kas vecākas par 1 gadu)

 

Karnitīns un taurīns

 

 

 

 

 

 

L-karnitīns

X

X

X

X

L-karnitīna hidrohlorīds

X

X

X

X

taurīns

X

 

X

X

L-karnitīns-L-tartrāts

X

 

X

X

Nukleotīdi

 

 

 

 

 

 

adenozīn-5’-fosforskābe (AMF)

X

 

X

X

AMF nātrija sāļi

X

 

X

X

citidīn 5’-monofosforskābe (CMF)

X

 

X

X

CMF nātrija sāļi

X

 

X

X

guanozīn-5’-fosforskābe (GMF)

X

 

X

X

GMF nātrija sāļi

X

 

X

X

inozīn-5’-fosforskābe (IMF)

X

 

X

X

IMF nātrija sāļi

X

 

X

X

uridīn-5’-fosforskābe (UMF)

X

 

X

X

UMF nātrija sāļi

X

 

X

X

Holīns un inozīts

 

 

 

 

 

 

holīns

X

X

X

X

holīna hlorīds

X

X

X

X

holīna bitartrāts

X

X

X

X

holīna citrāts

X

X

X

X

inozīts

X

X

X

X

(1)   

Menahinons galvenokārt sastopams kā menahinons-7 un retāk kā menahinons-6.

(2)   

Ar selēnu bagātināti raugi, ko iegūst no kultūras, pievienojot nātrija selenītu kā selēna avotu, un kas sausā veidā, kādā tos tirgo, satur ne vairāk kā 2,5 mg Se/g. Raugā dominējošais organiskā selēna veids ir selēnmetionīns (60–85 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā). Citu organiskā selēna savienojumu, ieskaitot selēncisteīnu, saturs nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā. Neorganiskā selēna koncentrācija parasti nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā ekstrahētā selēna daudzuma produktā.

(3)   

Aminoskābēm, ko izmanto maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā, drīkst izmantot tikai īpaši minētu hidrohlorīdu. Aminoskābēm, ko izmanto īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā un pilnīgos uztura aizstājējos svara kontrolei, ciktāl iespējams, drīkst lietot arī nātrija, kālija, kalcija un magnija sāļus, kā arī to hidrohlorīdus.

(4)   

Maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem, apstrādātu graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā drīkst lietot tikai L-cistīna formu.( 1 ) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.