02013R0345 — LV — 01.03.2018 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 345/2013

(2013. gada 17. aprīlis)

par Eiropas riska kapitāla fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1991 (2017. gada 25. oktobris),

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 345/2013

(2013. gada 17. aprīlis)

par Eiropas riska kapitāla fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)I

NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā paredzētas vienotas prasības un nosacījumi tiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas vēlas izmantot nosaukumu EuVECA saistībā ar kvalificētu riska kapitāla fondu tirdzniecību Savienībā, tādējādi veicinot netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Tajā paredzēti arī vienoti noteikumi attiecībā uz kvalificētu riska kapitāla fondu tirdzniecību tiesīgiem ieguldītājiem visā Savienībā, kvalificētu riska kapitāla fondu portfeļa sastāvu, piemērotiem ieguldījumu instrumentiem un metodēm, kā arī to pārvaldnieku organizāciju, rīcību un pārredzamību, kas tirgo kvalificētus riska kapitāla fondus visā Savienībā.

2. pants

1.  Šo regulu piemēro 3. panta a) apakšpunktā definēto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) to kopējie pārvaldītie aktīvi nepārsniedz Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto robežvērtību;

b) tie veic uzņēmējdarbību Savienībā;

c) tiem jāreģistrējas savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

d) tie pārvalda kvalificētu riska kapitāla fondu portfeļus.

▼M1

2.  Šīs regulas 3. līdz 6. pants, 12. pants, 13. panta 1. punkta c) un i) apakšpunkts, 14.a līdz 19. pants, 20. panta 3. punkta otrā daļa un 21. un 21.a pants attiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu un kuri pārvalda kvalificētu riska kapitāla fondu portfeļus un plāno izmantot nosaukumu EuVECA saistībā ar minēto fondu piedāvāšanu tirgū Savienībā.

▼B

3.  Ja kvalificēta riska kapitāla fondu pārvaldnieki ir ārējie pārvaldnieki, kas reģistrēti saskaņā ar 14. pantu, tie papildus var pārvaldīt arī pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus (PVKIU), saņemot atļauju saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK.

3. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “kolektīvo ieguldījumu uzņēmums” ir alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b) “kvalificēts riska kapitāla fonds” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas:

i) paredz ieguldīt vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla aktīvos, kas ir kvalificēti ieguldījumi, kas aprēķināti, pamatojoties uz summām, kas ieguldāmas pēc tam, kad ir atskaitītas visas attiecīgās izmaksas, kā arī ieguldījumi skaidrā naudā un tās ekvivalentos, laikposmā, kas paredzēts tā noteikumos vai dibināšanas dokumentos;

ii) to aktīvu iegādei, kas nav kvalificēti ieguldījumi, neizmanto vairāk nekā 30 % no fonda kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla, kas aprēķināts, pamatojoties uz summām, kas ieguldāmas pēc tam, kad ir atvilktas visas attiecīgās izmaksas, kā arī ieguldījumi skaidrā naudā un tās ekvivalentos;

iii) veic uzņēmējdarbību vienas no dalībvalstīm teritorijā;

c) “kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks” ir juridiska persona, kuras parastā uzņēmējdarbība ir pārvaldīt vismaz vienu kvalificētu riska kapitāla fondu;

d) “kvalificēts portfeļuzņēmums” ir uzņēmums, kurš:

▼M1

i) laikā, kad tiek veikts pirmais kvalificēta riska kapitāla fonda ieguldījums šādā uzņēmumā, atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 uzņēmums nav saņēmis atļauju tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ( 1 ) 4. panta 1. punkta 21) un 22) apakšpunktā, un nodarbina ne vairāk kā 499 darbiniekus,

 uzņēmums ir mazais un vidējais uzņēmums, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 13) apakšpunktā un kas ir izvietots MVU izaugsmes tirgū, kā definēts minētās direktīvas 4. panta 1. punkta 12) apakšpunktā;

▼B

ii) pats nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmums;

iii) nav viens vai vairāki no turpmāk minētajiem:

 kredītiestāde, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu ( 2 ) 4. panta 1. punktā,

 ieguldījumu sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā,

 apdrošināšanas sabiedrība, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ( 3 ) 13. panta 1. punktā,

 finanšu kontrolakciju sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 19. punktā, vai

 jauktas darbības kontrolakciju sabiedrība, kā tā definēta Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 20. punktā;

iv) veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā vai trešā valstī ar noteikumu, ka šī trešā valsts:

 nav iekļauta Finanšu darījumu darba grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai veidotajā to valstu sarakstā, kuras nesadarbojas,

 ir parakstījusi vienošanos ar kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsti un visām pārējām dalībvalstīm, kurās paredzēts tirgot kvalificētu riska kapitāla fondu daļas vai akcijas, nodrošinot, ka trešā valsts pilnībā ievēro ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par ienākumiem un kapitālu 26. pantā noteiktos standartus un nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem, tostarp daudzpusējus nolīgumus nodokļu jomā;

e) “kvalificēti ieguldījumi” ir jebkurš no šādiem instrumentiem:

i) kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, kurus ir emitējis:

 kvalificēts portfeļuzņēmums un kurus kvalificēts riska kapitāla fonds iegādājies tieši no kvalificēta portfeļuzņēmuma,

 kvalificēts portfeļuzņēmums apmaiņā pret kapitāla vērtspapīru, ko emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums, vai

 uzņēmums, kuram ir vairākuma īpašumtiesības kvalificētā portfeļuzņēmumā, kas ir tā meitasuzņēmums, un kvalificēts riska kapitāla fonds šo kapitāla instrumentu iegādājies apmaiņā pret kapitāla instrumentu, ko emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums;

ii) nodrošināti vai nenodrošināti aizdevumi, ko kvalificēts riska kapitāla fonds piešķir kvalificētam portfeļuzņēmumam, kurā kvalificētais riska kapitāla fonds jau ir veicis kvalificētus ieguldījumus, ar noteikumu, ka šādiem aizdevumiem izmanto ne vairāk kā 30 % no kvalificētā riska kapitāla fonda kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla;

iii) kvalificēta portfeļuzņēmuma akcijas, kas iegādātas no šā uzņēmuma akcionāriem;

iv) viena vai vairāku kvalificētu riska kapitāla fondu daļas vai akcijas ar noteikumu, ka minētie fondi paši vairāk nekā 10 % no to kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla nav ieguldījuši citos kvalificētos riska kapitāla fondos;

f) “attiecīgās izmaksas” ir visu veidu maksas, maksājumi un izdevumi, kuri tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem un par kuriem ir vienojušies kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks un tā ieguldītāji;

g) “kapitāls” ir īpašumtiesību daļa uzņēmumā, kuru veido kvalificēta portfeļuzņēmuma akcijas vai cita veida līdzdalība, kas emitētas tā ieguldītājiem;

h) “kvazikapitāls” ir jebkāda veida finansēšanas instruments, kas ir kapitāla un parāda apvienojums, kur peļņa no šā instrumenta ir saistīta ar kvalificētā portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kura saistību nepildīšanas gadījumā netiek pilnībā nodrošināta instrumenta atlīdzināšana;

i) “tirdzniecība” ir tieša vai netieša riska kapitāla fonda daļu vai akciju piedāvāšana vai izvietošana pēc kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka iniciatīvas vai šā pārvaldnieka vārdā ieguldītājiem, kuriem Savienībā ir domicils vai reģistrēta juridiskā adrese;

j) “iemaksājamais kapitāls” ir jebkādas saistības, kas ieguldītājam uzliek pienākumu kvalificētā riska kapitāla fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos noteiktā termiņā iegādāties šāda fonda daļas vai tajā iemaksāt kapitālu;

▼M1

k) “izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā atrodas kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka juridiskā adrese;

▼B

l) “uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav izcelsmes dalībvalsts un kurā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks tirgo kvalificētus riska kapitāla fondus saskaņā ar šo regulu;

▼M1

m) “kompetentā iestāde” ir:

i) attiecībā uz pārvaldniekiem, kā minēts šīs regulas 2. panta 1. punktā, – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

ii) attiecībā uz pārvaldniekiem, kā minēts šīs regulas 2. panta 2. punktā, – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 1. punktā;

iii) attiecībā uz kvalificētiem riska kapitāla fondiem – tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā kvalificētais riska kapitāla fonds veic uzņēmējdarbību;

▼M1

n) “uzņemošās dalībvalsts kompetentā iestāde” ir iestāde dalībvalstī, kura nav izcelsmes dalībvalsts un kurā kvalificēto riska kapitāla fondu tirgo.

▼B

Attiecībā uz pirmās daļas c) apakšpunktu, ja kvalificēta riska kapitāla fonda juridiskā forma pieļauj iekšēju pārvaldību un ja fonda pārvaldes struktūra neizraugās ārēju pārvaldnieku, tad pašu kvalificēto riska kapitāla fondu reģistrē kā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieku saskaņā ar 14. pantu. Kvalificēto riska kapitāla fondu, kas ir reģistrēts kā kvalificēta riska kapitāla fonda iekšējais pārvaldnieks, nedrīkst reģistrēt kā citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ārējo kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieku.II

NODAĻA

NOSAUKUMA “EuVECA” IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

4. pants

Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieki, kas atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām, var izmantot nosaukumu EuVECA, tirgojot kvalificētus riska kapitāla fondus visā Savienībā.

5. pants

1.  Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks nodrošina, ka, iegādājoties aktīvus, kas nav kvalificēti ieguldījumi, tādu aktīvu iegādei tiek izmantoti ne vairāk kā 30 % no fonda kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla. Šo 30 % robežvērtību aprēķina, pamatojoties uz summu, kas ieguldāma pēc tam, kad ir atskaitītas visas attiecīgās izmaksas. Aprēķinot šo robežvērtību, neņem vērā īstermiņa ieguldījumus skaidrā naudā un tās ekvivalentos, jo skaidru naudu un tās ekvivalentus neuzskata par investīcijām.

2.  Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieki nedrīkst kvalificēta riska kapitāla fonda līmenī izmantot nekādas metodes, ar ko fonda riska darījumu apmērs tiek palielināts, pārsniedzot tā iemaksājamo kapitālu, ar naudas vai vērtspapīru aizņēmumiem iesaistoties darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem vai arī jebkādos citos veidos.

3.  Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieki var aizņemties, emitēt parāda obligācijas vai sniegt garantijas kvalificēta riska kapitāla fonda līmenī tikai tad, ja šādus aizņēmumus, parāda obligācijas vai garantijas sedz ar neatsaucamām iemaksām.

6. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki tirgo kvalificētu riska kapitāla fondu daļas un akcijas tikai tādiem ieguldītājiem, kuri tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma I sadaļu vai kurus pēc pieprasījuma var uzskatīt par profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma II sadaļu, vai citiem ieguldītājiem, kuri:

a) apņemas ieguldīt vismaz EUR 100 000 ; un

b) atsevišķā dokumentā no līguma, kas tiek noslēgts par ieguldīšanas saistībām, rakstiski apstiprina, ka tie apzinās riskus, kuri saistīti ar šīm saistībām vai ieguldījumu.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro ieguldījumiem, kurus veikuši kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka īstenotajā pārvaldībā iesaistītie vadītāji, direktori vai darbinieki, ja ieguldījumi veikti viņu pārvaldītajā kvalificēta riska kapitāla fondā.

7. pants

Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieki attiecībā uz to pārvaldītajiem kvalificētajiem riska kapitāla fondiem:

a) veicot savas darbības, darbojas godīgi, taisnīgi un pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi;

b) piemēro atbilstošu politiku un procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti paredzēt, ka tās ietekmēs ieguldītāju un kvalificētu portfeļuzņēmumu intereses;

c) veic savu uzņēmējdarbību tā, lai atbalstītu to pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla fondu un to ieguldītāju intereses un tirgus integritāti;

d) izrāda vislielāko rūpību, izvēloties ieguldījumus kvalificētos portfeļuzņēmumos un veicot to pastāvīgu uzraudzību;

e) nodrošina zināšanas un sapratni par kvalificētajiem portfeļuzņēmumiem, kuros tie veic ieguldījumus;

▼M1

f) taisnīgi izturas pret ieguldītājiem. Tas neliedz pret privātajiem ieguldītājiem izturēties labvēlīgāk kā pret publiskajiem ieguldītājiem ar noteikumu, ka šāda attieksme ir savienojama ar valsts atbalsta noteikumiem un jo īpaši ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 4 ) 21. pantu un ka tas tiek atklāts fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos;

▼B

g) nodrošina, ka neviens ieguldītājs nesaņem priviliģētu attieksmi, ja vien šāda priviliģēta attieksme nav paredzēta kvalificētā riska kapitāla fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos.

8. pants

1.  Ja kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks deleģē savas funkcijas trešām personām, pārvaldnieka atbildība pret riska kapitāla fondu un tā ieguldītājiem nemainās. Pārvaldnieks nedrīkst deleģēt savas funkcijas tādā mērā, ka to pēc būtības vairs nevar uzskatīt par kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldnieku un tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

2.  Jebkāds 1. punktā minētais funkciju deleģējums nedrīkst traucēt kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka uzraudzības efektivitāti un jo īpaši kavēt minētā pārvaldnieka rīcību vai kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldību ieguldītāju interesēs.

9. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki identificē un novērš interešu konfliktus un gadījumos, kad tos nevar novērst, pārvalda un uzrauga tos, un saskaņā ar 4. punktu nekavējoties atklāj informāciju par šiem interešu konfliktiem, lai nepieļautu, ka tie nelabvēlīgi ietekmē kvalificētu riska kapitāla fondu un to ieguldītāju intereses, un lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret to pārvaldītajiem kvalificētiem riska kapitāla fondiem.

2.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki īpaši apzina interešu konfliktus, kas var rasties starp:

a) kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem, tām personām, kas faktiski veic minēto pārvaldnieka uzņēmējdarbību, darbiniekiem vai jebkuru citu personu, kura tieši vai netieši kontrolē minēto pārvaldnieku vai kuru tieši vai netieši kontrolē minētie pārvaldnieki, un minēto pārvaldnieku pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla fondu vai tā ieguldītājiem;

b) kvalificētu riska kapitāla fondu vai tā ieguldītājiem un citu kvalificētu riska kapitāla fondu, ko pārvalda tas pats pārvaldnieks, vai tā ieguldītājiem;

c) kvalificētu riska kapitāla fondu vai tā ieguldītājiem un kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai PVKIU, ko pārvalda tas pats pārvaldnieks, vai tā ieguldītājiem.

3.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki uztur un piemēro efektīvus organizatoriskos un administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 1. un 2. punktā minētajām prasībām.

4.  Par 1. punktā minētajiem interešu konfliktiem izpauž informāciju, ja kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka dibinātie organizatoriskie pasākumi interešu konfliktu identificēšanai, novēršanai, pārvaldībai un uzraudzībai nav pietiekami, lai ar pamatotu pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsti riski kaitēt ieguldītāju interesēm. Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki pirms uzņēmējdarbības sākšanas ieguldītāju vārdā skaidri atklāj tiem interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotus.

5.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 25. pantu, precizējot:

a) interešu konfliktu veidus, kas minēti šā panta 2. punktā;

b) pasākumus, ko kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieki veic attiecībā uz struktūrām un organizatoriskām un administratīvām procedūrām, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu, uzraudzītu un izpaustu interešu konfliktus.

10. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem vienmēr ir pietiekams pašu kapitāls, un tie izmanto atbilstošus un piemērotus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas nepieciešami to pārvaldītā kvalificētā riska kapitāla fonda pienācīgai pārvaldībai.

▼M1

2.  Iekšēji pārvaldītu kvalificētu riska kapitāla fondu un kvalificētu riska kapitāla fondu ārējo pārvaldnieku sākotnējais kapitāls ir vismaz EUR 50 000 .

▼M1

3.  Pašu kapitāls vienmēr ir vismaz viena astotā daļa no tā paša pārvaldnieka fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var pielāgot minēto prasību, ja salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pārvaldnieka darījumdarbībā notikušas būtiskas izmaiņas. Ja kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks darījumdarbību ir pārtraucis gada laikā, pašu kapitāla prasības apjoms ir viena astotā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem, kas ir noteikti darījumdarbības plānā, ja vien izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde neprasa minēto plānu pielāgot.

4.  Ja tādu kvalificētu riska kapitāla fondu vērtība, kurus pārvalda pārvaldnieks, pārsniedz EUR 250 000 000 , pārvaldnieks nodrošina pašu kapitāla papildu summu. Minētā papildu summa ir 0,02 % no summas, par kādu kvalificētu riska kapitāla fondu kopējā vērtība pārsniedz EUR 250 000 000 .

5.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut kvalificētam riska kapitāla fondu pārvaldniekam nenodrošināt līdz 50 % no 4. punktā minētās papildu pašu kapitāla summas, ja minētais pārvaldnieks ir saņēmis galvojumu par tādu pašu summu no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kur uz to attiecas prudenciālas uzraudzības noteikumi, kurus izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata par līdzvērtīgiem noteikumiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos.

6.  Pašu kapitālu iegulda likvīdos aktīvos vai aktīvos, kas ir viegli pārvēršami skaidrā naudā īsā termiņā, un tas neietver spekulatīvas pozīcijas.

▼B

11. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu noteikumos vai dibināšanas dokumentos iekļauj noteikumus aktīvu novērtēšanai un nodrošina pareizu un pārredzamu novērtēšanas procesu.

2.  Izmantotās novērtēšanas procedūras nodrošina, ka vismaz reizi gadā pienācīgi novērtē aktīvus un aprēķina to vērtību.

12. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki nosūta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei gada pārskatu par katru tā pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla fondu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc finanšu gada beigām. Pārskatā apraksta kvalificētā riska kapitāla fonda portfeļa sastāvu un iepriekšējā gadā veiktās darbības. Tajā atklāj arī peļņu, ko kvalificētais riska kapitāla fonds guvis tā darbības beigās, un attiecīgā gadījumā – peļņu, kas sadalīta tā darbības laikā. Tajā ietver kvalificētā riska kapitāla fonda revidētos finanšu pārskatus.

Gada pārskatu sagatavo atbilstoši pastāvošajiem pārskatu sniegšanas standartiem un noteikumiem, par ko vienojušies kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldnieks un ieguldītāji. Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki pēc pieprasījuma izsniedz pārskatu ieguldītājiem. Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki un ieguldītāji var vienoties par savstarpēju papildu informācijas atklāšanu.

2.  Kvalificēta riska kapitāla fonda revīziju veic vismaz reizi gadā. Revīzijā apstiprina, ka naudas līdzekļi un aktīvi tiek turēti kvalificēta riska kapitāla fonda vārdā un ka kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks ir izveidojis un veicis atbilstīgu uzskaites un kontroles sistēmu attiecībā uz pilnvaru vai kontroles izmantošanu pār kvalificēta riska kapitāla fondu un tā ieguldītāju naudu un aktīviem.

3.  Ja kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekam jāpublisko gada finanšu pārskats saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū ( 5 ), attiecībā uz kvalificētu riska kapitāla fondu, šā panta 1. punktā minēto informāciju var sniegt atsevišķi vai kā papildu daļu gada finanšu pārskatā.

▼M1

4.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde visu saskaņā ar šo pantu savākto informāciju savlaicīgi dara pieejamu katra attiecīgā kvalificētā riska kapitāla fonda kompetentajai iestādei un katras attiecīgās uzņemošās dalībvalsts kompetentajai iestādei, un EVTI, izmantojot 22. pantā minēto procedūru.

▼B

13. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki saistībā ar kvalificēto riska kapitāla fondu, ko tie pārvalda, saviem ieguldītājiem, pirms tie pieņem lēmumu par ieguldījumu, skaidrā un saprotamā veidā sniedz šādu informāciju:

a) minētā pārvaldnieka un jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju, ar kuriem minētajam pārvaldniekam noslēgti līgumi attiecībā uz kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldību, identitāte un pienākumu apraksts;

▼M1

b) minētajam pārvaldniekam pieejamā pašu kapitāla summa, ar ko nodrošina atbilstīgus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas vajadzīgi tā kvalificēto riska kapitāla fondu pienācīgai pārvaldībai;

▼B

c) kvalificētā riska kapitāla fonda ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts, tostarp:

i) kvalificētu portfeļuzņēmumu veidi, kādos pārvaldnieks plāno ieguldīt;

ii) visi pārējie kvalificētie riska kapitāla fondi, kuros pārvaldnieks plāno ieguldīt;

iii) to kvalificēto uzņēmumportfeļu veidi, kuros ieguldīt plāno jebkurš cits ii) apakšpunktā minētais kvalificētais riska kapitāla fonds;

iv) nekvalificētie ieguldījumi, kādus pārvaldnieks plāno veikt;

v) metodes, ko tas plāno izmantot; un

vi) jebkādus piemērojamus ieguldījumu ierobežojumus;

d) apraksts par kvalificētā riska kapitāla fonda riska profilu un jebkādiem riskiem, kas saistīti ar aktīviem, kuros fonds var ieguldīt, vai ieguldījumu metodēm, kuras tas var izmantot;

e) apraksts par kvalificētā riska kapitāla fonda novērtēšanas procedūru un cenu noteikšanas metodoloģiju aktīvu novērtēšanai, tostarp par metodēm, kas izmantotas, lai novērtētu kvalificētus portfeļuzņēmumus;

f) apraksts par to, kā tiek aprēķināts kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldnieka atalgojums;

g) apraksts par visām attiecīgajām izmaksām un to maksimālajiem apmēriem;

h) kvalificētā riska kapitāla fonda līdzšinējie finanšu darbības rādītāji, ja šādi dati ir pieejami;

i) uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi un citas atbalsta darbības, ko kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks veic vai organizē, izmantojot trešās personas, lai veicinātu to kvalificēto portfeļuzņēmumu attīstību, izaugsmi vai kādā citā veidā pastāvīgu darbību, kuros kvalificētais riska kapitāla fonds iegulda, vai – gadījumā, ja šādi pakalpojumi netiek sniegti vai darbības netiek veiktas, – attiecīgs paskaidrojums;

j) apraksts par procedūrām, kā kvalificētais riska kapitāla fonds var mainīt savu ieguldījumu stratēģiju vai ieguldīšanas politiku, vai abas.

2.  Visa 1. punktā minētā informācija ir patiesa, skaidra un nemaldinoša. Vajadzības gadījumā to regulāri atjaunina un pārskata.

3.  Ja kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldniekam jāpublicē prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ( 6 ), vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz kvalificēto riska kapitāla fondu, šā panta 1. punktā minēto informāciju var sniegt atsevišķi vai kā daļu no prospekta.III

NODAĻA

UZRAUDZĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

14. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fonda pārvaldnieki, kas plāno izmantot nosaukumu EuVECA savu kvalificēto riska kapitāla fondu tirdzniecībai, par savu nodomu informē savas izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un iesniedz šādu informāciju:

a) to personu identitāte, kas faktiski veic kvalificēto riska kapitāla fondu pārvaldību;

b) to kvalificēto riska kapitāla fondu identitāte, kuru daļas vai akcijas tiks tirgotas, un to ieguldījumu stratēģijas;

c) informācija par pasākumiem, kas veikti, lai atbilstu II nodaļā minētajām prasībām;

d) to dalībvalstu saraksts, kurās kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks plāno tirgot katru kvalificēto riska kapitāla fondu.

▼M1 —————

▼B

2.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde reģistrē riska kvalificēta kapitāla fonda pārvaldnieku tikai tad, ja ir pārliecinājusies, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) personām, kuras faktiski pārvalda kvalificētus riska kapitāla fondus, ir pietiekami laba reputācija un pietiekama pieredze arī attiecībā uz kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka īstenotajām ieguldījumu stratēģijām;

b) 1. punktā minētā nepieciešamā informācija ir pilnīga;

c) pasākumi, par kuriem ziņots saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, ir atbilstoši, lai ievērotu II nodaļā noteiktās prasības.

▼M1 —————

▼B

3.  Šajā pantā noteiktā reģistrācija ir derīga visā Savienības teritorijā un ļauj kvalificēta riska kapitāla fondu pārvaldniekiem tirgot kvalificētus riska kapitāla fondus ar nosaukumu EuVECA visā Savienībā.

▼M1

4.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad 1. punktā minētais pārvaldnieks ir sniedzis visu minētajā punktā minēto informāciju, to informē par to, vai tas ir reģistrēts kā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks.

5.  Reģistrācija saskaņā ar šo pantu ir uzskatāma par reģistrāciju Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta nolūkiem attiecībā uz kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldību.

6.  Šajā pantā minētais kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieks paziņo piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei par jebkādām būtiskām izmaiņām pārvaldnieka sākotnējās reģistrācijas nosacījumos saskaņā ar šo pantu, pirms šādas izmaiņas tiek īstenotas.

Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt pirmajā daļā minētās izmaiņas, tā informē kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieku vienā mēnesī pēc tam, kad saņemts paziņojums par minētajām izmaiņām. Kompetentā iestāde var pagarināt minēto termiņu ilgākais par vienu mēnesi, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ, pēc tam, kad par to ir paziņojusi kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekam. Izmaiņas var īstenot, ja attiecīgā kompetentā iestāde attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.

7.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai turpmāk precizētu informāciju, kas sniedzama kompetentajām iestādēm reģistrācijas pieteikumā, kā izklāstīts 1. punktā, un lai turpmāk precizētu nosacījumus, kā izklāstīts 2. punktā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

8.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas sniegšanai kompetentajām iestādēm, piesakoties 1. punktā minētajai reģistrācijai, un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

9.  EVTI organizē un veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu, lai stiprinātu to reģistrācijas procesu konsekvenci, ko kompetentās iestādes veic, ievērojot šo regulu.

14.a pants

1.  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, iesniedz pieteikumu par tāda kvalificēta riska kapitāla fonda reģistrāciju, attiecībā uz kuru tie plāno izmantot nosaukumu EuVECA.

2.  Reģistrācijas pieteikumu, kas minēts 1. punktā, iesniedz kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentajai iestādei, un tajā iekļauj šādu informāciju:

a) fonda noteikumus vai kvalificēta riska kapitāla fonda dibināšanas dokumentus;

b) informāciju par depozitārija identitāti;

c) šīs regulas 14. panta 1. punktā minēto informāciju;

d) to dalībvalstu sarakstu, kurās 1. punktā minētie pārvaldnieki ir izveidojuši vai plāno izveidot kvalificētus riska kapitāla fondus.

Piemērojot pirmās daļas c) apakšpunktu, informācijā par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs regulas II nodaļas prasības, min pasākumus, kuri veikti, lai izpildītu 5. un 6. pantu un 13. panta 1. punkta c) un i) apakšpunktu.

3.  Ja kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ir atšķirīgas iestādes, kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde prasa izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei, vai pārvaldnieka atļaujā pārvaldīt AIF ietilpst kvalificēta riska kapitāla fonds un vai ir izpildīti 14. panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.

Kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde var arī lūgt izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei skaidrojumu un informāciju par 2. punktā minēto dokumentāciju.

Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz atbildi vienā mēnesī no dienas, kad tā ir saņēmusi pieprasījumu, ko iesniegusi kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde.

4.  Pārvaldniekiem, kā minēts 1. punktā, neprasa sniegt informāciju vai dokumentus, ko tie jau snieguši saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

5.  Pēc saskaņā ar 2. punktu saņemto dokumentu izvērtēšanas un pēc jebkura 3. punktā minētā skaidrojuma un informācijas saņemšanas kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde reģistrē fondu kā kvalificētu riska kapitāla fondu, ja minētā fonda pārvaldnieks atbilst 14. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

6.  Kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad pārvaldnieks, kā minēts 1. punktā, ir iesniedzis visu 2. punktā minēto dokumentāciju, informē minēto pārvaldnieku par to, vai minētais fonds ir reģistrēts kā kvalificēts riska kapitāla fonds.

7.  Reģistrācija, kas veikta saskaņā ar šo pantu, ir spēkā visā Savienības teritorijā un ļauj tirgot minētos fondus visā Savienībā ar nosaukumu EuVECA.

8.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai turpmāk precizētu informāciju, kas sniedzama kompetentajām iestādēm saskaņā ar 2. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

9.  Lai nodrošinātu vienādu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas sniegšanai kompetentajām iestādēm saskaņā ar 2. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

10.  EVTI organizē un veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu, lai stiprinātu to reģistrācijas procesu konsekvenci, ko kompetentās iestādes veic, ievērojot šo regulu.

14.b pants

Dalībvalstis nodrošina, ka atteikums reģistrēt pārvaldnieku, kā minēts 14. pantā, vai fondu, kā minēts 14.a pantā, ir pamatots, tas tiek paziņots minētajos pantos minētajiem pārvaldniekiem un uz to attiecas pārsūdzības tiesības valsts tiesu, administratīvā vai citā iestādē. Minētās pārsūdzības tiesības attiecas arī uz reģistrāciju, ja lēmums par reģistrāciju nav pieņemts divos mēnešos pēc tam, kad minētais pārvaldnieks ir sniedzis visu nepieciešamo informāciju. Dalībvalstis var pieprasīt, lai minētais pārvaldnieks pirms minēto pārsūdzības tiesību izmantošanas izsmeļ visus administratīvos provizoriskos aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

▼B

15. pants

Kvalificētu riska kapitāla fonda pārvaldnieki informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi, kad tie plāno tirgot:

a) jaunu kvalificētu riska kapitāla fondu; vai

b) esošu kvalificētu riska kapitāla fondu dalībvalstī, kas nav minēta 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā sarakstā.

16. pants

▼M1

1.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI par kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka reģistrāciju vai izslēgšanu no reģistra, kvalificēta riska kapitāla fonda pievienošanu reģistram vai izslēgšanu no reģistra vai papildinājumiem vai svītrojumiem to dalībvalstu sarakstā, kurās kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks plāno tirgot minētos fondus.

Piemērojot pirmo daļu, kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde, kas reģistrēta saskaņā ar 14.a pantu, nekavējoties informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi, uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI par kvalificēta riska kapitāla fonda pievienošanu reģistram vai izslēgšanu no reģistra, vai papildinājumiem vai svītrojumiem to dalībvalstu sarakstā, kurās minētā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks plāno tirgot minēto fondu.

2.  Uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes nepiemēro kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem prasības vai administratīvas procedūras attiecībā uz to kvalificētu riska kapitāla fondu tirgošanu un arī nepieprasa apstiprinājumu par šādu tirgošanu pirms tās uzsākšanas. Šādas prasības vai administratīvās procedūras ietver maksas un citus maksājumus.

▼B

3.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā nosaka šajā pantā paredzētā paziņojuma formātu.

4.  EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz 2014. gada 16. februārim.

5.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā noteikto procedūru pieņemt šā panta 3. punktā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

▼M1

16.a pants

1.  Attiecībā uz salīdzinošās izvērtēšanas organizēšanu un veikšanu saskaņā ar 14. panta 9. punktu un 14.a panta 10. punktu izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde vai, ja tā ir cita iestāde, kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde nodrošina, ka galīgā informācija, uz kuras pamata tika sniegta reģistrācija, kā izklāstīts 14. panta 1. un 2. punktā, un informācija, uz kuras pamata sniegta reģistrācija, kā izklāstīts 14.a panta 2. punktā, tiek darīta pieejama EVTI savlaicīgi pēc reģistrācijas. Šādu informāciju dara pieejamu, izmantojot 22. pantā minētās procedūras.

2.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai turpmāk precizētu informāciju, kas darāma pieejama EVTI saskaņā ar 1. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

3.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas sniegšanai EVTI saskaņā ar 1. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼M1

17. pants

1.  EVTI uztur centrālu datubāzi, kas ir publiski pieejama internetā un kurā ir uzskaitīti visi kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki, kas izmanto nosaukumu EuVECA, un visi kvalificēti riska kapitāla fondi, kuriem tie minēto nosaukumu izmanto, kā arī valstis, kurās minētie fondi tiek tirgoti.

2.  EVTI savā tīmekļvietnē sniedz tīmekļa saites uz attiecīgo informāciju par trešām valstīm, kuras atbilst piemērojamajām prasībām saskaņā ar 3. panta pirmās daļas d) punkta iv) apakšpunktu.

▼B

18. pants

1.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde uzrauga atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

▼M1

1.a  Attiecībā uz pārvaldniekiem, kā minēts 2. panta 2. punktā, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu uzraudzīta pasākumu atbilstība un organizācija, kādu pārvaldnieks ir izveidojis, lai minētais pārvaldnieks varētu atbilst to pienākumu un noteikumu izpildei, kuri attiecas uz visu viņa pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla fondu izveidi un darbību.

1.b  Attiecībā uz kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde ir atbildīga par kvalificēta riska kapitāla fonda uzraudzību attiecībā uz atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti 5. un 6. pantā un 13. panta 1. punkta c) un i) apakšpunktā. Kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde ir atbildīga arī par minētā fonda uzraudzību attiecībā uz to, vai ir izpildīti pienākumi, kas izklāstīti fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos.

▼B

2.  Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir skaidrs un pamatots iemesls uzskatīt, ka kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks tās teritorijā pārkāpj šīs regulas noteikumus, tā nekavējoties informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde veic attiecīgus pasākumus.

3.  Ja, neraugoties uz izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem pasākumiem, vai ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nerīkojas saprātīgā laikposmā, kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks turpina rīkoties tādā veidā, kas ir skaidrā pretrunā šīs regulas noteikumiem, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc tam, kad tā ir informējusi izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi, var veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu ieguldītājus, tostarp aizliegt kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldniekam turpināt veikt tā kvalificēto riska kapitāla fondu tirdzniecību uzņēmējas dalībvalsts teritorijā.

19. pants

Kompetentajām iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas nepieciešamas to darbību veikšanai. Jo īpaši tām ir pilnvaras:

a) pieprasīt piekļuvi jebkuram dokumentam jebkurā formā un saņemt dokumenta kopiju vai nokopēt to;

b) pieprasīt kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldniekam bez kavēšanās sniegt informāciju;

c) pieprasīt informāciju no jebkuras personas, kas saistīta ar kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldnieka vai kvalificēta riska kapitāla fonda darbībām;

d) veikt pārbaudes uz vietas, par to iepriekš paziņojot vai nepaziņojot;

e) veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldnieks joprojām atbilst šīs regulas prasībām;

f) izdot rīkojumu nodrošināt, ka kvalificētā riska kapitāla fonda pārvaldnieks ievēro šo regulu un atturas atkārtot jebkādu rīcību, kas var izraisīt šīs regulas pārkāpumu.

▼M1

EVTI organizē un veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu, lai stiprinātu to procesu konsekvenci, kas saistīti ar uzraudzības un izmeklēšanas pilnvarām, ko kompetentās iestādes veic, ievērojot šo regulu.

▼B

20. pants

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek piemēroti. Paredzētajiem administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

2.  Līdz ►M1  2020. gada 2. martam ◄ dalībvalstis paziņo Komisijai un EVTI 1. punktā minētos noteikumus. Tās bez kavēšanās ziņo Komisijai un EVTI par jebkuriem vēlākiem grozījumiem šajos noteikumos.

▼M1

3.  Pārvaldnieki, kā minēts 2. panta 1. punktā, pastāvīgi ievēro šo regulu un ir atbildīgi arī par visiem šīs regulas pārkāpumiem, tostarp par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies šīs regulas pārkāpuma dēļ.

Pārvaldnieki, kā minēts 2. panta 2. punktā, pastāvīgi ievēro Direktīvu 2011/61/ES. Tie ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un ir atbildīgi saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Minētie pārvaldnieki ir atbildīgi arī par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies šīs regulas pārkāpuma dēļ.

▼B

21. pants

▼M1

1.  Kompetentā iestāde, ievērojot proporcionalitātes principu, attiecīgā gadījumā veic atbilstīgus pasākumus, kas minēti 2. punktā, ja kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks:

▼B

a) neievēro portfeļa sastāvam noteiktās prasības, tādējādi pārkāpjot 5. pantu;

b) tirgo kvalificēta riska kapitāla fonda daļas un akcijas personām, kas nav tiesīgie ieguldītāji, tādējādi pārkāpjot 6. pantu;

▼M1

c) izmanto nosaukumu EuVECA, bet nav reģistrēts saskaņā ar 14. pantu vai kvalificētais riska kapitāla fonds nav reģistrēts saskaņā ar 14.a pantu;

▼B

d) izmanto nosaukumu EuVECA, lai tirgotu fondus, kas nav dibināti saskaņā ar 3. panta b) apakšpunkta iii) punktu;

▼M1

e) ir saņēmis reģistrāciju, sniedzot nepatiesu informāciju vai izmantojot kādus citus nelikumīgus līdzekļus, pārkāpjot 14. vai 14.a pantu;

▼B

f) nerīkojas godīgi, taisnīgi vai pietiekami prasmīgi, rūpīgi vai uzcītīgi, veicot savas darījumdarbības, tādējādi pārkāpjot 7. panta a) punktu;

g) nepiemēro atbilstošu politiku un procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas darbības, tādējādi pārkāpjot 7. panta b) punktu;

h) atkārtoti neievēro 12. panta prasības par gada ziņojuma iesniegšanu;

i) atkārtoti neievēro pienākumu informēt ieguldītājus saskaņā ar 13. pantu.

▼M1

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, kompetentā iestāde pēc vajadzības:

a) veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgais kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks attiecīgā gadījumā izpilda 5. un 6. pantu, 7. panta a) un b) punktu un 12. līdz 14.a pantu;

b) aizliedz kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekam izmantot nosaukumu EuVECA un izslēdz minēto pārvaldnieku vai attiecīgo kvalificēta riska kapitāla fondu no reģistra.

3.  Kompetentā iestāde, kas minēta 1. punktā, nekavējoties informē jebkuru citu atbilstīgu kompetento iestādi, jebkuru uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar 14. panta 1. punkta d) apakšpunktu un EVTI par kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka vai kvalificēta riska kapitāla fonda izslēgšanu no reģistra.

4.  Tiesības tirgot vienu vai vairākus kvalificētus riska kapitāla fondus ar nosaukumu EuVECA Savienībā nekavējoties beidzas dienā, kad kompetentā iestāde pieņem 2. punkta b) apakšpunktā minēto lēmumu.

▼M1

5.  Izcelsmes dalībvalsts vai uzņemošās dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā nekavējoties informē EVTI, ja tai ir skaidrs un pamatots iemesls uzskatīt, ka kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks ir izdarījis kādu no 21. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem.

EVTI, ievērojot proporcionalitātes principu, var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu izdot attiecīgajām kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus veikt kādu no šā panta 2. punktā minētajiem pasākumiem vai atturēties no šādu pasākumu veikšanas.

21.a pants

Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, tostarp tās, kas attiecas uz sankcijām, īsteno arī attiecībā uz pārvaldniekiem, kas minēti šīs regulas 2. panta 2. punktā.

▼B

22. pants

1.  Kompetentās iestādes un EVTI sadarbojas viena ar otru, lai veiktu savus šajā regulā noteiktos pienākumus, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

2.  Kompetentās iestādes un EVTI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai veiktu savus attiecīgos pienākumus, ko tām uzliek šī regula, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, jo īpaši lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

23. pants

1.  Uz visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajās iestādēs vai EVTI, kā arī uz kompetento iestāžu vai EVTI norīkotajiem revidentiem un speciālistiem attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Nekādu konfidenciālu informāciju, ko šīs personas saņem savu pienākumu pildīšanas laikā, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot vispārējā vai kopsavilkuma formā, lai kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekus un kvalificētus riska kapitāla fondus nevarētu konkrēti identificēt, izņemot lietas, uz kurām attiecas krimināltiesības, un šajā regulā paredzētus procesus.

2.  Dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai EVTI nedrīkst aizliegt apmainīties ar informāciju saskaņā ar šo regulu vai citiem Savienības tiesību aktiem, ko piemēro kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldniekiem un kvalificētiem riska kapitāla fondiem.

3.  Ja kompetentās iestādes vai EVTI saņem konfidenciālu informāciju saskaņā ar 2. punktu, tās var to izmantot tikai savu pienākumu veikšanai un administratīvos procesos un tiesvedībās.

24. pants

Ja dalībvalstu kompetentajām iestādēm rodas domstarpības par kādas kompetentās iestādes novērtējumu, darbību vai bezdarbību jomās, kurās šīs regula paredz sadarbību vai saskaņošanu starp vairāku dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tad kompetentās iestādes šo jautājumu var iesniegt izskatīšanai EVTI, kura var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tām uzticētas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu, ja vien šīs domstarpības nav saistītas ar šīs regulas 3. panta b) apakšpunkta iii) punktu vai d) apakšpunkta iv) punktu.IV

NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2013. gada 15. maija Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 9. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai tajā norādītā vēlākā datumā. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 9. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

26. pants

1.  Komisija pārskata šo regulu saskaņā ar 2. punktu. Pārskatā ietver vispārīgu apskatu par šīs regulas noteikumu darbību un tās piemērošanā uzkrāto pieredzi, tostarp:

a) apjomu, kādā kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki dažādās dalībvalstīs ir izmantojuši nosaukumu EuVECA vietējā vai pārrobežu mērogā;

b) kvalificēto riska kapitāla fondu veikto ieguldījumu ģeogrāfisko un sektorālo sadalījumu;

c) 13. pantā minēto informācijas prasību atbilstību un jo īpaši to, vai tās ir pietiekamas, lai ieguldītāji spētu pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu, esot informēti;

d) to, kā kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki ir izmantojuši dažādus kvalificētos ieguldījumus, un jo īpaši to, vai ir nepieciešamība pielāgot šajā regulā paredzētos kvalificētos ieguldījumus;

e) iespēju kvalificēto riska kapitāla fondu tirdzniecību attiecināt uz privātiem ieguldītājiem;

f) to administratīvo sodu vai citu pasākumu efektivitāti, samērīgumu un piemērošanu, ko saskaņā ar šo regulu paredzējušas dalībvalstis;

g) šīs regulas ietekmi uz riska kapitāla tirgu;

h) iespēju riska kapitāla fondiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, atļaut izmantot nosaukumu EuVECA, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas ieteikumu par pasākumiem nolūkā mudināt trešās valstis piemērot labas pārvaldības standartu minimumu nodokļu jautājumos;

i) to, vai ir atbilstoši šo regulu papildināt ar depozitāru režīmu;

j) novērtējumu attiecībā uz jebkādiem šķēršļiem, kas varētu traucēt ieguldīt fondos, kas lieto nosaukumu EuVECA, ietverot citu prudenciāla rakstura Savienības tiesību ietekmi uz institucionālajiem ieguldītājiem.

2.  Šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu veic:

a) līdz ►M1  2022. gada 2. martam ◄ – attiecībā uz a)–g), ii) un j) apakšpunktu; un

b) līdz 2015. gada 22. jūlijam – attiecībā uz h) apakšpunktu.

3.  Pēc 1. punktā minētās pārskatīšanas un pēc apspriešanās ar EVTI Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.

▼M1

4.  Vienlaikus ar pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 69. pantu, jo īpaši attiecībā uz pārvaldniekiem, kas reģistrēti saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Komisija analizē:

a) kvalificēta riska kapitāla fondu pārvaldību un vai būtu atbilstīgi ieviest izmaiņas tiesiskajā regulējumā, tostarp iespēju ieviest pārvaldības pases; un

b) tirdzniecības definīcijas kvalificētiem riska kapitāla fondiem atbilstību un šīs definīcijas un valstu atšķirīgo interpretāciju ietekmi uz kvalificētu riska kapitāla fondu darbību un dzīvotspēju un šādu fondu pārrobežu izplatīšanu.

Pēc minētās pārskatīšanas Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tam leģislatīva akta priekšlikumu.

▼B

27. pants

1.  Līdz 2017. gada 22. jūlijam Komisija uzsāk pārskatīt mijiedarbību starp šo regulu un citiem noteikumiem par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un to pārvaldniekiem, jo īpaši tiem, kas minēti Direktīvā 2011/61/ES. Šajā pārskatīšanā analizē šīs regulas darbības jomu. Tajā apkopo datus, lai novērtētu, vai darbības joma ir jāpaplašina, lai par riska kapitāla fondu pārvaldniekiem saskaņā ar šo regulu varētu kļūt pārvaldnieki, kuru pārvaldīto kvalificēto riska kapitāla fondu kopējie aktīvi pārsniedz 2. panta 1. punktā noteikto robežvērtību.

2.  Pēc 1. punktā minētās pārskatīšanas un pēc apspriešanās ar EVTI Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.

28. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 22. jūlija, izņemot 9. panta 5. punktu, ko piemēro no 2013. gada 15. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

( 2 ) OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

( 3 ) OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

( 4 ) Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

( 5 ) OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

( 6 ) OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.