02013D0519 — LV — 01.06.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 21. oktobris),

ar ko nosaka tādu teritoriju un trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts importēt suņus, kaķus un mājas seskus, un minētajam importam nepieciešamā veterinārā sertifikāta paraugu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6721)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/519/ES)

(OV L 281, 23.10.2013., 20. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/98 Dokuments attiecas uz EEZ (2017. gada 18. janvāris),

  L 16

37

20.1.2017
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 21. oktobris),

ar ko nosaka tādu teritoriju un trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts importēt suņus, kaķus un mājas seskus, un minētajam importam nepieciešamā veterinārā sertifikāta paraugu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6721)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/519/ES)1. pants

Teritoriju un trešo valstu saraksts, no kurām saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK atļauts importēt suņus, kaķus un mājas seskus

1.  Savienībā atļauts importēt suņu, kaķu un mājas sesku sūtījumus, uz kuriem attiecas Direktīvas 92/65/EEK noteikumi, ja teritorijas un trešās valstis, no kurām tos ieved, un visas to tranzītā šķērsotās teritorijas vai trešās valstis ir ietvertas sarakstā, kas iekļauts:

a) Lēmuma 2004/211/EK I pielikumā;

b) Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļā;

c) Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, Savienībā atļauts importēt tādu suņu, kaķu un mājas sesku sūtījumus, kas paredzēti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK apstiprinātām iestādēm, institūtiem un centriem, ja teritorijas un trešās valstis, no kurām tos ieved, un visas to tranzītā šķērsotās teritorijas vai trešās valstis ir ietvertas sarakstā, kas minēts 1. punkta c) apakšpunktā.

2. pants

Veterinārais sertifikāts importam no teritorijām vai trešām valstīm

Dalībvalstis atļauj tikai tādu suņu, kaķu un mājas sesku importu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tiem līdzi ir saskaņā ar pielikuma 1. daļā noteikto paraugu sagatavots veterinārais sertifikāts, ko oficiālais veterinārārsts aizpildījis un parakstījis saskaņā ar pielikuma 2. daļā izklāstītajiem paskaidrojumiem;

b) tie atbilst veterinārā sertifikāta prasībām, kas minētas a) apakšpunktā attiecībā uz teritorijām un trešām valstīm, no kurām tos ieved, un visām to tranzītā šķērsotām teritorijām vai trešām valstīm, kā minēts 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

3. pants

Atcelšana

Tiek atcelts Lēmums 94/274/EK, Lēmums 94/275/EK un Lēmums 2005/64/EK.

4. pants

Pārejas noteikumi

Pārejas periodā līdz 2015. gada 29. aprīlim dalībvalstis atļauj importēt Savienībā suņus, kaķus un mājas seskus, kam līdzi ir veterinārais sertifikāts, kurš izsniegts ne vēlāk kā 2014. gada 28. decembrī saskaņā ar paraugiem, kas noteikti Lēmuma 2005/64/EK pielikumā vai Īstenošanas lēmuma 2011/874/ES I pielikumā.

5. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro no 2014. gada 29. decembra.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
PIELIKUMS

▼M1

1. DAĻA

Veterinārā sertifikāta paraugs suņu, kaķu un mājas sesku importēšanai Savienībā

image

image

image

image

image

▼B

2.   DAĻA

Paskaidrojumi veterināro sertifikātu aizpildīšanai

a) Ja sertifikātā norādīts, ka liekais jāsvītro (t. i., jāatstāj tikai atbilstīgie paziņojumi), oficiālais veterinārārsts neatbilstīgos paziņojumus drīkst vai nu svītrot, to apliecinot ar iniciāļiem un zīmogu, vai arī pilnībā dzēst tos no sertifikāta veidlapas.

b) Katra sertifikāta oriģinālam jābūt uz vienas papīra lapas; ja vajadzīgs garāks teksts, tas jānoformē tā, lai visas vajadzīgās papīra lapas veidotu vienu nedalāmu dokumentu.

c) Sertifikātu sagatavo vismaz vienā no oficiālajām tās dalībvalsts valodām, kam ir piederīgs robežkontroles punkts, caur kuru sūtījumu ieved Savienībā, un vismaz vienā no galamērķa dalībvalsts oficiālajām valodām. Tomēr šīs dalībvalstis drīkst atļaut sertifikātu sagatavot citas dalībvalsts oficiālajā valodā, kuram vajadzības gadījumā pievienot oficiālu tulkojumu.

d) Ja sūtījuma vienību identifikācijai (shēma dota veterinārā sertifikāta parauga I.28. ailē) sertifikātam pievieno papildu lapas vai pavaddokumentus, šīs lapas vai dokumentus arī uzskata par daļu no sertifikāta oriģināla, un katru lappusi paraksta un apzīmogo oficiālais veterinārārsts.

e) Ja sertifikātam kopā ar d) punktā minētajām papildu lapām vai dokumentiem ir vairāk nekā viena lappuse, katru lappusi tās apakšā numurē (ar lappuses numuru no kopējā lappušu skaita) un tās augšā norāda sertifikāta atsauces numuru, kuru tam piešķīrusi kompetentā iestāde.

f) Sertifikāta oriģinālu aizpilda un paraksta eksportētājas teritorijas vai trešās valsts oficiālais veterinārārsts. Eksportētājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde nodrošina, lai tiktu ievēroti sertifikācijas noteikumi un principi, kas līdzvērtīgi Padomes Direktīvā 96/93/EK noteiktajiem.

Paraksta krāsa atšķiras no drukātā teksta krāsas. Šo prasību piemēro arī zīmogiem, ja vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmi.

g) I.2. un II.a ailē minēto sertifikāta atsauces numuru piešķir eksportētājas teritorijas vai trešās valsts kompetentā iestāde.