2013D0034 — LV — 15.04.2014 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS 2013/34/KĀDP

(2013. gada 17. janvāris)

par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali)

(OV L 014, 18.1.2013, p.19)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

Padomes Lēmums 2013/729/KĀDP (2013. gada 9. decembris),

  L 332

18

11.12.2013

►M2

Padomes Lēmums 2014/220/KĀDP (2014. gada 15. aprīlis),

  L 113

27

16.4.2014
▼B

PADOMES LĒMUMS 2013/34/KĀDP

(2013. gada 17. janvāris)

par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 23. jūlijā atzina, ka kraso pārmaiņu dēļ Mali ir jāpārskata darbības, kas Savienībai būtu veicamas, lai atbalstītu demokrātiskas valdības atjaunošanu un tiesiskumu visā Mali teritorijā. Tā lūdza Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) un Komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem Savienības rīcībai virknē jomu, lai reaģētu uz mainīgo situāciju.

(2)

2012. gada 18. septembra vēstulē Mali Republikas prezidents lūdza Savienības atbalstu ar mērķi atjaunot Mali teritoriālo integritāti.

(3)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2012. gada 12. oktobrī pieņemtajā Rezolūcijā 2071 (2012) par situāciju Mali pauda nopietnas bažas par sekām, ko nestabilitāte Mali ziemeļos rada reģionā un aiz tā robežām, uzsvēra, ka ir ātri jāreaģē, lai saglabātu stabilitāti visa Sāhelas reģionā, un tāpēc aicināja starptautiskos partnerus, tostarp Savienību, nodrošināt palīdzību, speciālās zināšanas, apmācības un atbalstu spēju veidošanai Mali armijai un drošības spēkiem.

(4)

Padome 2012. gada 15. oktobra secinājumos lūdza steidzami turpināt un paplašināt plānošanas darbu attiecībā uz iespējamu kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) militāru misiju, it īpaši izstrādājot krīzes pārvarēšanas koncepciju attiecībā uz Mali aizsardzības spēku reorganizāciju un apmācību, ņemot vērā šādas misijas efektivitātei nepieciešamos apstākļus, tostarp Mali varas iestāžu pilnīgu atbalstu un izejas stratēģijas izstrādi.

(5)

Padome 2012. gada 19. novembra secinājumos atzinīgi vērtēja to, ka AP ir nākusi klajā ar krīzes pārvarēšanas koncepciju, un aicināja attiecīgās grupas to steidzami izskatīt, lai Padome to 2012. gada decembrī varētu apstiprināt.

(6)

Padome 2012. gada 10. decembrī apstiprināja krīzes pārvarēšanas koncepciju iespējamai KDAP militārai apmācības misijai Mali. Padome uzsvēra, ka misija Mali būtu nozīmīgs elements Savienības visaptverošajā pieejā, kā izklāstīts stratēģijā attiecībā uz drošību un attīstību Sāhelā.

(7)

Ar 2012. gada 24. decembra vēstuli Mali Republikas prezidents adresēja uzaicinājuma vēstuli AP, atbalstot ES apmācības misijas izvietošanu Mali.

(8)

Padomes un AP uzdevumā Politikas un drošības komitejai (PDK) būtu jāveic Savienības militārās misijas politiskā kontrole, jānodrošina tai stratēģiskā vadība un jāpieņem attiecīgi lēmumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 38. panta trešo daļu.

(9)

Ir jāpanāk vienošanās un jānoslēdz starptautiski nolīgumi par ES vienību un to personāla statusu un par trešo valstu dalību Savienības misijās.

(10)

Darbības izdevumi, kas izriet no šā lēmuma, kurš skar militārus vai aizsardzības aspektus, būtu jāsedz dalībvalstīm saskaņā ar LES 41. panta 2. punktu un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/871/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena) ( 1 ).

(11)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots LES un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un ieviešanā. Dānija nepiedalās šā lēmuma ieviešanā, tāpēc tā nepiedalās šīs misijas finansēšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Misija

1.  Savienība veic militāru apmācības misiju (“EUTM Mali”), lai Mali dienvidos nodrošinātu militāras un apmācību konsultācijas Mali bruņotajiem spēkiem, kas darbojas likumīgu civilo iestāžu uzraudzībā, ar mērķi palīdzēt atjaunot to militārās spējas, lai tie spētu veikt militāras operācijas nolūkā atjaunot Mali teritoriālo integritāti un samazināt teroristu grupu radīto apdraudējumu. EUTM Mali netiek iesaistīta kaujas operācijās.

2.  EUTM Mali mērķis ir reaģēt uz Mali bruņoto spēku operatīvajām vajadzībām, nodrošinot:

a) atbalstu apmācībai armijas un gaisa spēku interesēs;

b) apmācību un konsultācijas attiecībā uz vadību un kontroli, loģistikas ķēdi un cilvēkresursiem, kā arī apmācību attiecībā uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām, civilo iedzīvotāju un cilvēktiesību aizsardzību.

3.  EUTM Mali mērķis ir stiprināt nosacījumus Mali bruņoto spēku likumīgu civilo iestāžu realizētai attiecīgai politiskai kontrolei.

4.  EUTM Mali darbības īsteno ciešā koordinācijā ar citiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti atbalsta sniegšanā Mali bruņotajiem spēkiem, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) un Rietumāfrikas valstu Ekonomikas kopienu (ECOWAS).

2. pants

ES misijas komandiera iecelšana

1.  Brigādes ģenerāli François LECOINTRE ar šo ieceļ par ES misijas komandieri.

2.  ES misijas komandieris pilda ES operācijas komandiera un ES spēku komandiera pienākumus.

3. pants

Misijas štāba izraudzīšanās

1.  EUTM Mali misijas štābs atrodas Mali. Tas pilda gan operāciju štāba, gan spēku štāba funkcijas.

2.  Misijas štābs aptver atbalsta vienību Briselē.

▼M1

3.a pants

Projektu vienība

1.  EUTM Mali misijai ir projektu vienība, kas apzina un īsteno projektus. Jomās, kas ir saistītas ar misijas pilnvarām, un lai palīdzētu sasniegt tās mērķus, misija vajadzības gadījumā koordinē un veicina projektus, par kuru īstenošanu atbild dalībvalstis un trešās valstis, kā arī sniedz konsultācijas par tiem.

2.  Ņemot vērā 3. punktu, ES misijas komandieris ir pilnvarots dalībvalstu vai trešo valstu finansiālo ieguldījumu izmantot, lai īstenotu projektus, kuri ir atzīti par tādiem, kas atbilstīgā veidā papildina citas EUTM Mali darbības.Šādā gadījumā ES misijas komandieris ar minētajām valstīm noslēdz vienošanos, kurā jo īpaši nosaka konkrētas procedūras, saskaņā ar kurām tiek izskatītas trešo personu sūdzības par kaitējumiem, kas izriet no ES misijas komandiera darbības vai bezdarbības minēto valstu piešķirto līdzekļu izmantošanā.

Valstis, kuras sniedz ieguldījumu, nekādā gadījumā neuzskata, ka Savienība vai AP ir atbildīgi par ES misijas komandiera darbību vai bezdarbību to līdzekļu izmantošanā, ko piešķīrušas minētās valstis.

3.  PDK vienojas par tāda finanšu ieguldījuma, ko projektu vienībai sniedz trešās valstis, pieņemšanu.

▼B

4. pants

EUTM Mali plānošana un uzsākšana

Lēmumu par EUTM Mali sākšanu pieņem Padome pēc tam, kad ir apstiprināts misijas plāns un noteikumi par spēka lietošanu.

5. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā vadība

1.  Padomes un AP uzdevumā PDK veic EUTM Mali politisko kontroli un stratēģisko vadību. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt atbilstīgus lēmumus saskaņā ar LES 38. pantu. Šis pilnvarojums ietver tiesības grozīt plānošanas dokumentus, tostarp misijas plānu un komandķēdi. Tas ietver arī pilnvaras pieņemt lēmumus par turpmāku ES misijas komandieru iecelšanu. Tiesības pieņemt lēmumus par EUTM Mali mērķiem un izbeigšanu saglabā Padome.

2.  PDK regulāri sniedz ziņojumus Padomei.

3.  PDK regulāri saņem ziņojumus no ES Militārās komitejas (ESMK) priekšsēdētāja par EUTM Mali norisi. Vajadzības gadījumā PDK var uzaicināt ES misijas komandieri piedalīties savās sanāksmēs.

6. pants

Militārā vadība

1.  ESMK uzrauga, vai EUTM Mali, par kuras norisi atbild ES misijas komandieris, tiek veikta pienācīgi.

2.  ESMK regulāri saņem ziņojumus no ES misijas komandiera. Vajadzības gadījumā tā var uzaicināt ES misijas komandieri piedalīties savās sanāksmēs.

3.  ESMK priekšsēdētājs ir galvenā kontaktpersona sakariem ar ES misijas komandieri.

7. pants

Savienības reakcijas un koordinācijas saskaņotība

1.  AP nodrošina šā lēmuma īstenošanu, kā arī nodrošina tā saskaņotību ar Savienības ārējo darbību kopumā, tostarp ar Savienības attīstības programmām.

2.  Neskarot komandķēdi, ES misijas komandieris saņem vietējas politiskas norādes no Bamako izvietotās Savienības delegācijas vadītāja ciešā saskaņotībā ar ES koordinatoru Sāhelas jautājumos.

3.  EUTM Mali sadarbojas ar Savienības KDAP misiju Nigērijā (EUCAP SAHEL Niger), lai apzinātu iespējamās sinerģijas.

4.  EUTM Mali saskaņo savas darbības ar dalībvalstu divpusējām darbībām Mali, kā arī ar citiem starptautiskiem dalībniekiem reģionā, jo īpaši ar ANO, Āfrikas Savienību (ĀS), ECOWAS un divpusējiem dalībniekiem, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu, un ar galvenajiem reģionālajiem dalībniekiem.

8. pants

Trešo valstu dalība

1.  Neskarot Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju un tās vienoto organizatorisko sistēmu, kā arī saskaņā ar attiecīgajām Eiropadomes pamatnostādnēm var aicināt trešās valstis piedalīties EUTM Mali.

2.  Ar šo Padome pilnvaro PDK aicināt trešās valstis sniegt palīdzību un pēc ES misijas komandiera un ESMK ieteikuma pieņemt attiecīgus lēmumus par piedāvātās palīdzības pieņemšanu.

3.  Sīki izstrādātus noteikumus par trešo valstu dalību paredz nolīgumos, ko noslēdz atbilstīgi LES 37. pantam un saskaņā ar LESD 218. pantā noteikto procedūru. Ja Savienība un trešā valsts ir noslēgušas nolīgumu, ar ko izveido sistēmu attiecīgās trešās valsts dalībai Savienības krīzes pārvarēšanas misijās, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar EUTM Mali.

4.  Trešām valstīm, kas sniedz būtisku militāru ieguldījumu EUTM Mali, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz EUTM Mali ikdienas vadību kā dalībvalstīm, kuras piedalās EUTM Mali.

5.  Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi gadījumā, ja trešās valstis veic būtisku militāru ieguldījumu.

9. pants

ES vadītā personāla statuss

ES vadīto vienību un to personāla statuss, tostarp privilēģijas, imunitātes un citas garantijas, kas nepieciešamas misijas īstenošanai un netraucētai darbībai, paredz nolīgumā, ko noslēdz atbilstīgi LES 37. pantam un saskaņā ar LESD 218. pantā noteikto procedūru.

10. pants

Finanšu noteikumi

1.  EUTM Mali kopējās izmaksas pārvalda saskaņā ar Lēmumu 2011/871/KĀDP.

▼M2

2.  EUTM Mali kopējo izmaksu finanšu atsauces summa laikposmam no 2014. gada 19. maija līdz 2016. gada 18. maijam ir EUR 27 700 000. Lēmuma 2011/871/KĀDP 25. panta 1. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 0 %.

▼B

11. pants

Informācijas izpaušana

1.  AP tiek pilnvarots attiecīgos gadījumos un saskaņā ar EUTM Mali vajadzībām nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm EUTM Mali vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju saskaņā ar Padomes Lēmumu 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai ( 2 ):

a) līdz līmenim, kāds paredzēts piemērojamajos informācijas drošības nolīgumos, kas noslēgti starp Savienību un attiecīgo trešo valsti; vai

b) citos gadījumos ar slepenības pakāpi līdz “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.  AP tiek arī pilnvarots saskaņā ar EUTM Mali operatīvajām vajadzībām ANO un ECOWAS nodot EUTM Mali vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentām ANO un ECOWAS iestādēm.

3.  Ja rodas īpaša un steidzama operatīva vajadzība, AP ir arī pilnvarots nodot uzņēmējvalstij jebkādu EUTM Mali vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm.

4.  AP tiek pilnvarots nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm ES neklasificētus dokumentus, kuri ir saistīti ar Padomes apspriedēm attiecībā uz EUTM Mali un uz kuriem attiecas dienesta noslēpuma pienākums atbilstīgi Padomes reglamenta ( 3 ) 6. panta 1. punktam.

5.  Pilnvaras, kas minētas 1. līdz 4. punktā, kā arī pilnvaras noslēgt 2. un 3. punktā minētās vienošanās AP var deleģēt Eiropas Ārējās darbības dienesta darbiniekiem un/vai ES misijas komandierim.

12. pants

Stāšanās spēkā un darbības beigas

1.  Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M2

2.  EUTM Mali pilnvaras beidzas 2016. gada 18. maijā.

▼B

3.  Saskaņā ar apstiprinātiem EUTM Mali izbeigšanas plāniem un neskarot Lēmumā 2011/871/KĀDP noteiktās procedūras attiecībā uz EUTM Mali revīziju un pārskatu iesniegšanu, šis lēmums tiek atcelts dienā, kad tiek slēgts misijas štābs.( 1 ) OV L 343, 23.12.2011., 35. lpp.

( 2 ) OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.

( 3 ) Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).