02013D0010 — LV — 19.05.2019 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 19. aprīlis)

par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības

(pārstrādāta versija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)

(OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/669 (2019. gada 4. aprīlis),

  L 113

6

29.4.2019


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 205, 1.8.2013, lpp 18 (2013/211/ES)
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 19. aprīlis)

par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības

(pārstrādāta versija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)1. pants

Nominālvērtības un parametri

▼M1

1.  Pirmās sērijas euro banknotes ietver septiņas euro banknošu nominālvērtības no pieciem līdz 500 euro. Otrās sērijas euro banknotes ietver sešas nominālvērtības no pieciem līdz 200 euro. Euro banknotes ataino tēmu “Eiropas laikmeti un stili” ar šādiem galvenajiem parametriem.Nominālvērtība (EUR)

Izmēri (pirmā sērija)

Izmēri (otrā sērija)

Dominējošā krāsa

Dizains

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pelēka

Klasisks

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Sarkana

Romāņu

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Zila

Gotisks

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranža

Renesanses

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Zaļa

Baroka un rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Dzelteni brūna

Tērauda un stikla arhitektūra

500

160 × 82 mm

Otrajā sērijā nav iekļauta

Purpursarkana

Modernā 20. gadsimta arhitektūra

▼B

2.  Uz septiņām nominālvērtībām banknošu sērijās banknotes virspusē (priekšpusē) ir attēloti vārti un logi un otrā pusē (aizmugurē) – tilti. Visas septiņas nominālvērtības ir raksturīgas dažādiem iepriekšminētajiem mākslinieciskajiem posmiem. Pie citiem dizaina elementiem pieder:

a) Eiropas Savienības simbols;

b) ar romiešu vai grieķu alfabēta burtiem rakstīts valūtas nosaukums un – uz otrās sērijas euro banknotēm – arī ar kiriliskā alfabēta burtiem rakstīts valūtas nosaukums;

▼M1

c) ECB nosaukuma abreviatūra Eiropas Savienības oficiālajās valodās:

i) uz pirmās sērijas euro banknotēm ietverot ECB abreviatūru šādās piecās oficiālajās valodās – BCE, ECB, EZB, EKT un EKP;

ii) uz otrās sērijas euro banknotēm ar: 1) 5 euro, 10 euro un 20 euro nominālvērtību ietverot ECB abreviatūru šādās deviņās oficiālajās valodās – BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE un EBC; un 2) 50 euro, 100 euro un 200 euro nominālvērtību ietverot ECB abreviatūru šādās desmit oficiālajās valodās – BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE un EBC;

▼B

d) © simbols, kas norāda, ka autortiesības pieder ECB; un

e) ECB prezidenta paraksts.

2. pants

Atveidošanas noteikumi euro banknotēm

1.  “Atveidojums” ir jebkurš materiāls vai nemateriāls attēls, kurā izmantota visa euro banknote vai tās daļa, kā norādīts 1. pantā, vai tās atsevišķi dizaina elementi, kā, piemēram, cita starpā, krāsa, izmēri, burti un simboli, un šis attēls var līdzināties vai radīt vispārēju iespaidu kā par īstu euro banknoti, neatkarīgi no:

a) attēla izmēra; vai

b) materiāla(-iem) vai metodes(-ēm), kas izmantoti tā radīšanā; vai

c) tā, vai ir mainīti vai pievienoti euro banknotes dizaina elementi, piemēram, burti vai simboli.

2.  Atveidojumus, kurus sabiedrība varētu noturēt par īstām euro banknotēm, uzskata par nelikumīgiem.

3.  Atveidojumus, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem, uzskata par likumīgiem, ja nepastāv risks, ka plašā sabiedrībā tos varētu noturēt par īstām euro banknotēm:

a) vienas euro banknotes puses atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka atveidojuma izmērs vai nu atbilst vai pārsniedz 125 %, vai arī atbilst vai nepārsniedz 75 % gan no attiecīgās banknotes garuma, gan platuma, kā norādīts 1. pantā; vai

b) abu euro banknotes pušu atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka atveidojuma izmērs vai nu atbilst vai pārsniedz 200 %, vai arī atbilst vai nepārsniedz 50 % gan no attiecīgās euro banknotes garuma, gan platuma, kā norādīts 1. pantā; vai

c) atsevišķu euro banknotes zīmējuma elementu atveidojumus, kā norādīts 1. pantā, ar noteikumu, ka šāds zīmējuma elements nav attēlots uz fona, kas atgādina banknoti; vai

d) vienas puses atveidojumus, kas ataino euro banknotes virspuses vai otras puses daļu, ar noteikumu, ka šī daļa ir mazāka par vienu trešdaļu no euro banknotes oriģināla virspuses vai otras puses, kā norādīts 1. pantā; vai

e) atveidojumus, kas izgatavoti no materiāla, kurš nepārprotami atšķiras no papīra, kurš vizuāli ievērojami atšķiras no banknotēm izmantotā materiāla; vai

f) nemateriālus atveidojumus, kas ir pieejami elektroniskā veidā tīmekļa vietnēs, izmantojot informācijas tīklus vai bezvadu pieslēgumu, vai jebkurā citā veidā, kas ļauj sabiedrības locekļiem piekļūt šiem nemateriālajiem atveidojumiem vietā un laikā pēc savas izvēles, ar noteikumu:

▼C1

 ka atveidojumā pa diagonāli ir iekļauts vārds “SPECIMEN”Arial vai tam līdzīgā šriftā un

▼B

 ka elektroniskā atveidojuma izšķirtspēja tā 100 % lielumā nepārsniedz 72 punktus collā (dpi).

▼C1

4.  Šā panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajiem atveidojumiem:

 vārda “SPECIMEN” garums aizņem vismaz 75 % no atveidojuma garuma un

 vārda “SPECIMEN” augstums ir vismaz 15 % no atveidojuma platuma, un

 vārds “SPECIMEN” ir necaurspīdīgā (necaurredzamā) krāsā, kas kontrastē ar attiecīgās euro banknotes dominējošo krāsu, kā norādīts 1. pantā.

▼B

5.  Saņemot rakstisku pieprasījumu, ECB un NCB sniedz apstiprinājumu, ka likumīgi ir arī atveidojumi, kas neatbilst 3. punkta kritērijiem, ciktāl plašā sabiedrībā tos kļūdaini neuzskata par īstām euro banknotēm, kā norādīts 1. pantā. Ja atveidojumu izgatavo tikai vienas tādas dalībvalsts teritorijā, kuras valūta ir euro, iepriekšminētos pieprasījumus adresē šīs dalībvalsts NCB. Visos pārējos gadījumos šādus pieprasījumus adresē ECB.

6.  Atveidošanas noteikumi euro banknotēm attiecas arī uz banknotēm, kas ir izņemtas no apgrozības vai saskaņā ar šo lēmumu ir zaudējušas savu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu.

3. pants

Bojātu īstu euro banknošu apmaiņa

1.  NCB pēc pieprasījuma un saskaņā ar šā panta 2. punktā un attiecīgajā ECB Padomes lēmumā, kas minēts 6. pantā, izklāstītajiem nosacījumiem apmaina bojātās īstās euro banknotes šādos gadījumos:

a) ja pieprasītājs nodod vairāk nekā 50 % no euro banknotes; vai

b) ja pieprasītājs nodod 50 % vai mazāk no euro banknotes un pierāda, ka iztrūkstošās daļas ir iznīcinātas.

2.  Papildinot 1. punktu, uz bojātu īstu euro banknošu apmaiņu attiecas šādi papildu nosacījumi:

a) ja pastāv šaubas par pieprasītāja īpašuma tiesībām uz euro banknotēm: pieprasītājs nodrošina identifikāciju un apliecinājumu tam, ka pieprasītājs ir īpašnieks vai citādi pilnvarots pieprasītājs;

b) ja pastāv šaubas par euro banknošu īstumu: pieprasītājs nodrošina identifikāciju;

c) ja nodod ar tinti iekrāsotas, notraipītas vai piesūcinātas īstas euro banknotes: pieprasītājs sniedz rakstisku paskaidrojumu par krāsojuma, traipa vai piesūcinājuma veidu;

d) ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm: pieprasītājs sniedz rakstisku paziņojumu par neitralizācijas iemeslu un raksturu;

e) ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai tās mēģinājuma rezultātā: banknošu apmaiņu veic tikai pēc īpašnieka vai citādi pilnvarota pieprasītāja pieprasījuma, kurš ir cietusī persona saistībā ar tādu noziedzīgu darbību vai tās mēģinājumu, kas izraisījusi banknošu bojājumus;

f) ja īstas euro banknotes ir bojātas ar aizsargierīcēm un tās nodod Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmēji: šādas iestādes un uzņēmēji sniedz rakstisku paziņojumu par neitralizācijas iemeslu, aizsargierīces modeli un raksturlielumiem, datus par personu, kas nodod bojātās banknotes, un nodošanas datumu;

g) ja īstas euro banknotes ir bojātas vairumā aizsargierīču aktivizēšanas dēļ: ciktāl tas iespējams un ja to prasa NCB, tās nodod 100 euro banknošu paciņās ar noteikumu, ka nododamo euro banknošu apjoms ir pietiekams, lai izveidotu šādu paciņu;

▼M1

h) ja Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmumi vienā vai vairākās reizēs nodod apmaiņai bojātas īstas euro banknotes vismaz 10 000 euro vērtībā, šīs iestādes un uzņēmumi iesniedz dokumentus par banknošu izcelsmi un klienta vai attiecīgos gadījumos tāda patiesā īpašnieka identifikācijas datus, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 ( 1 ). Šis pienākums ir spēkā arī tad, ja pastāv šaubas, vai sasniegts 10 000 euro robežvērtības slieksnis. Šajā punktā paredzētie noteikumi neierobežo stingrākas identificēšanas un ziņošanas prasības, ko dalībvalstis pieņēmušas, transponējot Direktīvu (ES) 2015/849.

▼B

3.  Neierobežojot iepriekš minēto:

a) ja NCB zina vai tai ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka īstas euro banknotes ir tīšām sabojātas, tās atsakās apmainīt un ietur attiecīgās euro banknotes, lai izvairītos no šādu euro banknošu atgriešanās apgrozībā vai lai neļautu pieprasītājam nodot tās apmaiņai citā NCB. Tomēr tās apmainīs bojātās īstās euro banknotes, ja zinās vai ja tām būs pietiekams iemesls uzskatīt, ka pieprasītāji ir labticīgi, vai ja pieprasītāji var pierādīt, ka viņi ir labticīgi. Euro banknotes, kas ir bojātas nelielā mērā, piemēram, uz tām ir piezīmes, skaitļi vai īsi teikumi, principā netiks uzskatītas par tīši bojātām euro banknotēm; un

b) ja NCB zina vai tām ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka ir veikts noziedzīgs nodarījums, tās var atteikties apmainīt bojātās īstās euro banknotes un, izsniedzot saņemšanas apstiprinājumu, aizturēt tās kā pierādījumu, ko uzrādīt kompetentajām iestādēm, lai uzsāktu vai turpinātu jau uzsāktu kriminālizmeklēšanu. Ja vien kompetentās iestādes nelemj citādi, īstās euro banknotes izmeklēšanas beigās var apmainīt saskaņā ar 1. un 2. punkta nosacījumiem;

c) ja NCB zina vai tai ir pietiekami daudz iemeslu uzskatīt, ka bojātās īstās euro banknotes ir notraipītas tā, ka tās varētu apdraudēt veselību un drošību, tās apmaina bojātās īstās euro banknotes ar nosacījumu, ka pieprasītājs iesniedz kompetentu iestāžu izdotu veselības un drošības novērtējumu.

▼M1

4.  NCB var veikt apmaiņu, pēc NCB ieskatiem izsniedzot jebkura nomināla skaidru naudu banknošu vērtībā, pārvedot banknošu vērtību uz pieprasītāja bankas kontu, kuru var nepārprotami identificēt ar starptautisko maksājumu konta numura identifikatoru (IBAN), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 260/2012 ( 2 ) 2. panta 15. punktā, vai kreditējot banknošu vērtību pieprasītāja kontā NCB.

▼B

4. pants

Maksas noteikšana par tādu īstu euro banknošu apmaiņu, kas bojātas ar aizsargierīcēm

▼M1

1.  NCB iekasē maksu no Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētajām iestādēm un uzņēmējiem, kad tie pieprasa saskaņā ar 3. pantu apmainīt īstas euro banknotes, kas bojātas ar aizsargierīcēm. Šo maksu piemēro neatkarīgi no tā, vai NCB apmaiņu veic skaidrā naudā vai banknošu vērtību pārved uz kontu vai kreditē tajā.

▼B

2.  Maksas lielums ir 10 centi par bojātu euro banknoti.

3.  Maksu iekasē vienīgi tad, ja maina vismaz 100 bojātas euro banknotes. Maksu iekasē par visām apmainītajām euro banknotēm.

4.  Maksu neiekasē, ja euro banknotes ir bojātas laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai to mēģinājuma rezultātā.

5. pants

Tādu īstu euro banknošu vērtības atlīdzināšana, kas nejauši bojātas ar aizsargierīcēm un nodotas apmaiņai

1.  NCB veic ieskaitījumus Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minēto iestāžu un uzņēmēju, kuri tur kontus attiecīgajās NCB, kontos ar aizsargierīcēm nejauši bojātu īstu euro banknošu vērtībā šādu banknošu pieņemšanas dienā ar nosacījumu, ka:

a) euro banknotes nav bojātas laupīšanas, zādzības, citas noziedzīgas darbības vai tās mēģinājuma rezultātā;

b) NCB var nekavējoties pārbaudīt, vai pieprasītā summa vismaz aptuveni atbilst nodoto banknošu vērtībai; un

c) tiek sniegta visa pārējā NCB pieprasītā informācija.

2.  Tādu īstu euro banknošu vērtības, kuras nejauši bojātas ar aizsargierīcēm un nodotas apmaiņai, un pirms apstrādes kontā ieskaitītās summas starpību, kas konstatēta pēc apstrādes, attiecīgi ieskaita iestādes vai uzņēmēja kontā vai debetē no tā.

3.  Lēmuma 4. pantā minēto maksu aprēķina, ievērojot NCB apstrādāto tādu īsto euro banknošu faktisko skaitu, kuras nejauši bojātas ar aizsargierīcēm.

6. pants

Euro banknošu izņemšana no apgrozības

Euro banknotes veida vai sērijas izņemšanu no apgrozības regulē ar ECB Padomes lēmumu, ko publicē kā vispārīgu informāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos saziņas līdzekļos. Šis lēmums nosaka vismaz šādus punktus:

 euro banknotes veidu un sēriju, kas ir izņemami no apgrozības, un

 apmaiņas laika ilgumu, un

 datumu, kurā euro banknotes veids vai sērija zaudēs savu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu, un

 nodoto euro banknošu apstrādi pēc tam, kad ir beidzies termiņš izņemšanai no apgrozības un/vai tās ir zaudējušas savu kā likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu.

7. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.  Ar šo atceļ Lēmumu ECB/2003/4.

2.  Atsauces uz Lēmumu ECB/2003/4 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

3.  Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
PIELIKUMSATBILSTĪBU TABULA

Lēmums ECB/2003/4

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 260/2012 (2012. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).