2012R0432 — LV — 21.04.2015 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 432/2012

(2012. gada 16. maijs),

ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 136, 25.5.2012, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 536/2013 (2013. gada 11. jūnijs),

  L 160

4

12.6.2013

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 851/2013 (2013. gada 3. septembris),

  L 235

3

4.9.2013

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1018/2013 (2013. gada 23. oktobris),

  L 282

43

24.10.2013

►M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 40/2014 (2014. gada 17. janvāris),

  L 14

8

18.1.2014

 M5

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 274/2014 (2014. gada 14. marts),

  L 83

1

20.3.2014

►M6

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/7 (2015. gada 6. janvāris),

  L 3

3

7.1.2015

►M7

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/539 (2015. gada 31. marts),

  L 88

7

1.4.2015
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 432/2012

(2012. gada 16. maijs),

ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem ( 1 ) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. panta 1. punktu veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tām nav piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 2. punktā paredzēts, ka vēlākais līdz 2008. gada 31. janvārim dalībvalstis Komisijai iesniedz valsts sarakstus ar pārtikas produktu veselīguma norādēm, kuras minētas regulas 13. panta 1. punktā. Veselīguma norāžu valsts sarakstiem jāpievieno norādēm piemērojamie nosacījumi ar atsauci uz attiecīgo zinātnisko pamatojumu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzēts, ka pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk “Iestāde”) Komisija vēlākais līdz 2010. gada 31. janvārim pieņem sarakstu ar atļautajām pārtikas produktu veselīguma norādēm, kuras minētas regulas 13. panta 1. punktā, un visus vajadzīgos šo norāžu izmantošanas nosacījumus.

(4)

Komisija 2008. gada 31. janvārī saņēma dalībvalstu sarakstus ar vairāk nekā 44 000 veselīguma norādēm. Valsts sarakstu pārbaudes liecināja, ka daudzo dublikātu dēļ un pēc apspriešanās ar dalībvalstīm valsts sarakstus ir nepieciešams apkopot konsolidētā sarakstā, kurā iekļautas norādes, par kurām Iestādei būtu jāsniedz zinātniskie ieteikumi (turpmāk “konsolidētais saraksts”) ( 2 ).

(5)

Komisija 2008. gada 24. jūlijā Iestādei oficiāli nosūtīja pieprasījumu sniegt zinātnisku atzinumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktam, tam pievienojot darba uzdevumu un pirmo konsolidētā saraksta daļu. Konsolidētā saraksta pārējās daļas tika nosūtītas 2008. gada novembrī un decembrī. Komisija konsolidēto sarakstu pabeidza ar papildinājumu, ko nosūtīja Iestādei 2010. gada 12. martā. Dalībvalstis vēlāk atsauca dažas konsolidētajā sarakstā iekļautās norādes, pirms to novērtēšanas Iestādē. Iestādes veiktās zinātniskās novērtēšanas beigās tika publicēti atzinumi laikposmā no 2009. gada oktobra līdz 2011. gada jūlijam ( 3 ).

(6)

Iestāde, veicot novērtēšanu, secināja, ka daži ieraksti attiecas uz dažādām norādītajām ietekmēm vai attiecas uz vienu norādīto ietekmi. Tāpēc šajā regulā paredzētai veselīguma norādei var būt viens ieraksts vai vairāki ieraksti konsolidētajā sarakstā.

(7)

Attiecībā uz vairākām veselīguma norādēm Iestāde secināja, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, cēloņsakarība starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un norādīto ietekmi ir noteikta. Veselīguma norādēm, kas atbilst šiem secinājumiem un Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, būtu jāpiešķir atļauja saskaņā ar Regulas (EK) 1924/2006 13. panta 3. punktu, un tās būtu jāiekļauj atļauto norāžu sarakstā.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzēts, ka atļautajām veselīguma norādēm jāpievieno visi vajadzīgie to izmantošanas nosacījumi (tostarp ierobežojumi). Tādēļ atļauto norāžu sarakstā būtu jāiekļauj norāžu formulējums un īpašie norāžu izmantošanas nosacījumi un attiecīgos gadījumos izmantošanas nosacījumi vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 noteikumiem un atbilstoši Iestādes atzinumiem.

(9)

Viens no Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķiem ir nodrošināt, lai veselīguma norādes būtu patiesas, skaidras, uzticamas un lietderīgas patērētājam. Tāpēc jāņem vērā šādu norāžu formulējums un noformējums. Ja norāžu formulējums patērētājiem nozīmē to pašu, ko atļautā veselīguma norāde, jo tas norāda, ka pastāv tāda pati saikne starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību, uz norādēm jāattiecina tādi paši izmantošanas nosacījumi, kādi norādīti attiecībā uz atļautajām veselīguma norādēm.

(10)

Komisija ir konstatējusi vairākas novērtēšanai iesniegtas norādes, kas attiecas uz ietekmi, ko rada augu vai garšaugu izcelsmes vielas, kas pazīstamas kā “botāniskas” vielas, un par kurām Iestāde vēl nav pabeigusi zinātnisko novērtēšanu. Turklāt ir vairākas veselīguma norādes, par kurām ir jāveic papildu novērtēšana, pirms Komisija var izskatīt to iekļaušanu vai neiekļaušanu atļauto norāžu sarakstā, vai arī kuras ir novērtētas, taču Komisija pašreiz nevar pabeigt izskatīšanu citu leģitīmu faktoru dēļ.

(11)

Norādes, kuru novērtēšana Iestādē vai izskatīšana Komisijā vēl nav pabeigta, publicēs Komisijas tīmekļa vietnē ( 4 ), un tās var turpināt izmantot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 28. panta 5. punktu un 6. punktu.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 6. panta 1. punktu un 13. panta 1. punktu veselīguma norādes jāpamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem. Tāpēc nebūtu jāatļauj veselīguma norādes, par kurām Iestāde nav devusi labvēlīgu zinātniskās pamatotības vērtējumu, jo netika secināts, ka cēloņsakarība starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un norādīto ietekmi ir noteikta. Atļaujas piešķiršanu var arī likumīgi atlikt, ja veselīguma norādes neatbilst citām vispārējām un īpašajām prasībām Regulā (EK) Nr. 1924/2006, pat tad, ja Iestāde ir devusi labvēlīgu zinātnisko vērtējumu. Veselīguma norādes, kas neatbilst vispāratzītiem uztura un veselības principiem, nebūtu jāsniedz. Iestāde secināja, ka vienai norādei ( 5 ) par tauku ietekmi uz taukos šķīstošu vitamīnu normālu uzsūkšanos un citai norādei ( 6 ) par nātrija ietekmi uz normālas muskuļu funkcijas uzturēšanu ir noteikta cēloņsakarība. Taču, izmantojot šīs veselīguma norādes, patērētājiem tiktu sniegts pretrunīgs un neskaidrs vēstījums, jo tas veicinātu to uzturvielu lietošanu uzturā, par kurām Eiropas, nacionālās un starptautiskās iestādes, pamatojoties uz vispāratzītiem zinātniskiem ieteikumiem, informē patērētāju, ka to patēriņš būtu jāsamazina. Tāpēc šīs divas norādes neatbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. panta otrās daļas a) apakšpunktam, kas nosaka, ka norāžu izmantošana nedrīkst būt neskaidra vai maldinoša. Turklāt pat tad, ja attiecīgās veselīguma norādes atļautu izmantot, bet tikai saskaņā ar īpašiem izmantošanas nosacījumiem un/vai, pievienojot papildu paziņojumus vai brīdinājumus, tas tomēr nemazinātu patērētājam radītās neskaidrības, un tāpēc šīs norādes nebūtu jāatļauj.

(13)

Šī regula būtu jāsāk piemērot sešus mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas, lai uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, varētu pielāgoties šīs regulas prasībām, tostarp to veselīguma norāžu aizliegumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. panta 1. punktu, kuru novērtēšana Iestādē un izskatīšana Komisijā ir pabeigta.

(14)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 20. panta 1. punktā paredzēts, ka Komisija izveido un uztur Savienības Pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistru, turpmāk “reģistrs”. Reģistrā iekļaus visas atļautās norādes un, cita starpā, visus izmantošanas nosacījumus, kas uz tām attiecas. Reģistrā iekļaus arī noraidīto veselīguma norāžu sarakstu un iemeslus, kāpēc tās noraidītas.

(15)

Veselīguma norādes, ko dalībvalstis ir atsaukušas, neiekļaus noraidīto norāžu sarakstā Savienības reģistrā. Reģistru atjauninās periodiski un attiecīgi pēc tam, kad ir panākts progress saistībā ar veselīguma norādēm, par kurām Iestāde vēl nav pabeigusi novērtēšanu un/vai Komisija vēl nav pabeigusi izskatīšanu.

(16)

Izstrādājot šajā regulā paredzētos pasākumus, tika pienācīgi ņemtas vērā Komisijas saņemtās sabiedrības pārstāvju un ieinteresēto personu atsauksmes un nostājas.

(17)

Vielu pievienošanu pārtikas produktiem vai vielu izmantošanu pārtikas produktos, kā arī produktu klasificēšanu par pārtikas produktiem vai par zālēm reglamentē īpaši Savienības un valstu tiesību akti. Lēmumi par veselīguma norādēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006, piemēram, par iekļaušanu 13. panta 3. punktā minētajā atļauto norāžu sarakstā, nenozīmē ne tirdzniecības atļauju vielai, par kuru ir norāde, ne arī lēmumu par to, vai vielu var izmantot pārtikas produktos, vai konkrēta produkta klasifikāciju par pārtikas produktu.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Atļautās veselīguma norādes

1.  Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā minētais saraksts ar veselīguma norādēm, ko atļauts lietot uz pārtikas produktiem, ir iekļauts šīs regulas pielikumā.

2.  Veselīguma norādes, kas minētas 1. punktā, ir atļauts lietot uz pārtikas produktiem saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMSATĻAUTO VESELĪGUMA NORĀŽU SARAKSTS

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Norādes izmantošanas nosacījumi

Pārtikas produkta lietošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums

EFSA žurnāla numurs

Attiecīgais ieraksta numurs konsolidētajā sarakstā, kas iesniegts novērtēšanai EFSA

A vitamīns

A vitamīns palīdz nodrošināt normālu dzelzs vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir A vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1221

206

A vitamīns

A vitamīns palīdz uzturēt gļotādu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir A vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

A vitamīns

A vitamīns palīdz uzturēt ādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir A vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

A vitamīns

A vitamīns palīdz uzturēt normālu redzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir A vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

A vitamīns

A vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir A vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

A vitamīns

A vitamīns nepieciešams šūnu specializācijas procesam

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir A vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē: “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1221

14

Aktivētā ogle

Aktivētā ogle palīdz samazināt pārmērīgu vēdera uzpūšanos pēc ēšanas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas noteiktā porcijā satur 1 g aktivētās ogles. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 1 g vismaz 30 minūtes pirms ēšanas un 1 g neilgi pēc ēšanas.

 

2011;9(4):2049

1938

▼M1

Alfa-ciklodekstrīns

Alfa-ciklodekstrīna uzņemšana cieti saturošas maltītes laikā palīdz ierobežot glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs pēc ēšanas

Norādi var izmantot pārtikas produktiem, kas satur vismaz 5 g alfa-ciklodekstrīna uz 50 g cietes noteiktā porcijā, kas veido daļu no maltītes. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, maltītē uzņemot alfa-ciklodekstrīnu.

 

2012;10(6):2713

2926

▼B

Alfa-linolēnskābe

(ALA)

ALA palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir ALA avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “OMEGA-3 TAUKSKĀBJU AVOTS”.

Patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoksilāns, ražots no kviešu endospermas

Arabinoksilāna uzņemšana ēšanas laikā ierobežo glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs pēc ēšanas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 8 g no kviešu endospermas ražotas, ar arabinoksilānu (AX) bagātas šķiedrvielas (AX saturs vismaz 60 % no svara) uz 100 g pieejamo ogļhidrātu noteiktā porcijā, kas veido daļu no maltītes. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, maltītē uzņemot tādas šķiedrvielas, kuras bagātas ar arabinoksilānu (AX) un ražotas no kviešu endospermas.

 

2011;9(6):2205

830

Augu sterīni un augu stanoli

Augu sterīni/stanoli palīdz uzturēt normālus holesterīna līmeņus asinīs

Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot vismaz 0,8 g augu sterīnu/stanolu.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Auzu graudu šķiedrvielas

Auzu graudu šķiedrvielas palīdz palielināt fekāliju apjomu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir daudz šādu šķiedrvielu atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “DAUDZ ŠĶIEDRVIELU”.

 

2011;9(6):2249

822

Auzu un miežu beta-glikāni

Auzu un miežu beta-glikānu uzņemšana ēšanas laikā ierobežo glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs pēc ēšanas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 4 g auzu vai miežu beta-glikānu katros 30 g pieejamo ogļhidrātu noteiktā porcijā, kas veido daļu no maltītes. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot no auzām vai miežiem iegūtus beta-glikānus.

 

2011;9(6):2207

821, 824

B6 vitamīns

B6 vitamīns veicina normālu cisteīna sintēzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1759

4283

B6 vitamīns

B6 vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1759

75, 214

B6 vitamīns

B6 vitamīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1225

66

B6 vitamīns

B6 vitamīns palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

B6 vitamīns

B6 vitamīns palīdz nodrošināt olbaltumvielu un glikogēna normālu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

B6 vitamīns

B6 vitamīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1759

77

B6 vitamīns

B6 vitamīns veicina sarkano asinsķermenīšu normālu veidošanos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

B6 vitamīns

B6 vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1225

68

B6 vitamīns

B6 vitamīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1759

78

B6 vitamīns

B6 vitamīns veicina hormonu darbības regulāciju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B6 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1225

69

B12 vitamīns

B12 vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

B12 vitamīns

B12 vitamīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12 vitamīns

B12 vitamīns palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

B12 vitamīns

B12 vitamīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

B12 vitamīns

B12 vitamīns veicina sarkano asinsķermenīšu normālu veidošanos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

B12 vitamīns

B12 vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1223

107

B12 vitamīns

B12 vitamīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):4114

108

B12 vitamīns

B12 vitamīns nepieciešams šūnu dalīšanās procesam

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir B12 vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Beta-glikāni

Beta-glikāni palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri noteiktā porcijā satur vismaz 1 g beta-glikānu, kas iegūti no auzām, auzu klijām, miežiem, miežu klijām vai no šādu produktu maisījuma. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu pārtikā lietojot 3 g tādu beta-glikānu, kas iegūti no auzām, auzu klijām, miežiem, miežu klijām vai no šādu beta-glikānu maisījuma.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betaīns

Betaīns palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai tādiem pārtikas produktiem, kas noteiktā porcijā satur vismaz 500 mg betaīna. Lai norādi varētu izmantot, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 1,5 g betaīna.

Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka vairāk nekā 4 g uzņemšana katru dienu var ievērojami paaugstināt holesterīna līmeni asinīs.

2011;9(4):2052

4325

Bezcukura košļājamā gumija

Bezcukura košļājamā gumija palīdz saglabāt zobu mineralizāciju

Norādi var izmantot tikai košļājamajai gumijai, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā noteiktajiem uzturvērtības norādes “BEZ CUKURA” izmantošanas nosacījumiem.

Patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, košļājot košļājamo gumiju pēc ēšanas vai dzeršanas vismaz 20 minūtes.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Bezcukura košļājamā gumija

Bezcukura košļājamā gumija neitralizē zobu aplikuma skābes

Norādi var izmantot tikai košļājamajai gumijai, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā noteiktajiem uzturvērtības norādes “BEZ CUKURA” izmantošanas nosacījumiem.

Patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, košļājot košļājamo gumiju pēc ēšanas vai dzeršanas vismaz 20 minūtes.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Bezcukura košļājamā gumija

Bezcukura košļājamā gumija palīdz mazināt mutes sausumu

Norādi var izmantot tikai košļājamajai gumijai, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā noteiktajiem uzturvērtības norādes “BEZ CUKURA” izmantošanas nosacījumiem.

Patērētājs jāinformē, ka labvēlīgo ietekmi panāk, lietojot košļājamo gumiju gadījumā, kad mutē jūtams sausums.

 

2009; 7(9):1271

1240

Bezcukura košļājamā gumija ar karbamīdu

Bezcukura košļājamā gumija ar karbamīdu neitralizē zobu aplikuma skābes efektīvāk nekā bezcukura košļājamā gumija bez karbamīda

Norādi var izmantot tikai košļājamajai gumijai, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā noteiktajiem uzturvērtības norādes “BEZ CUKURA” izmantošanas nosacījumiem.

Lai varētu izmantot norādi, katrai bezcukura košļājamās gumijas plāksnītei jāsatur vismaz 20 mg karbamīda. Patērētājs jāinformē par to, ka košļājamā gumija jākošļā pēc ēšanas vai dzeršanas vismaz 20 minūtes.

 

2011;9(4):2071

1153

Biotīns

Biotīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotīns

Biotīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotīns

Biotīns palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS) UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS) AVOTS”.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotīns

Biotīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas [EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1728

120

Biotīns

Biotīns palīdz uzturēt matu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotīns

Biotīns palīdz uzturēt gļotādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotīns

Biotīns palīdz uzturēt ādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir biotīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

C vitamīns

C vitamīns palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību intensīvas fiziskas slodzes laikā un pēc tās

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 200 mg lielu C vitamīna devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē, ka labvēlīgu ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 200 mg C vitamīna papildus ieteicamajai C vitamīna dienas devai.

 

2009; 7(9):1226

144

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai asinsvadu darbībai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai kaulu darbībai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai skrimšļu darbībai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai smaganu darbībai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas darbībai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai zobu darbībai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

C vitamīns

C vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

133

C vitamīns

C vitamīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1815

140

C vitamīns

C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

C vitamīns

C vitamīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

C vitamīns

C vitamīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

C vitamīns

C vitamīns palīdz atjaunot E vitamīna reducēto formu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1815

202

C vitamīns

C vitamīns uzlabo dzelzs uzsūkšanos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir C vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Cinks

Cinks veicina normālu skābju un bāzu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

360

Cinks

Cinks palīdz nodrošināt ogļhidrātu normālu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

382

Cinks

Cinks veicina normālas kognitīvās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

296

Cinks

Cinks veicina normālu DNS sintēzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Cinks

Cinks veicina normālu auglību un reprodukciju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Cinks

Cinks palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

2890

Cinks

Cinks palīdz nodrošināt normālu taukskābju vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

302

Cinks

Cinks palīdz nodrošināt normālu A vitamīna vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

361

Cinks

Cinks veicina normālu olbaltumvielu sintēzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Cinks

Cinks palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Cinks

Cinks palīdz uzturēt matu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

412

Cinks

Cinks palīdz uzturēt nagu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

412

Cinks

Cinks palīdz uzturēt ādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

293

Cinks

Cinks palīdz uzturēt normālu testosterona līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1819

301

Cinks

Cinks palīdz uzturēt normālu redzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

361

Cinks

Cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Cinks

Cinks veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cinks

Cinks nepieciešams šūnu dalīšanās procesam

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir cinka avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Cukura aizstājēji, t. i., koncentrēti saldinātāji;

ksilīts, sorbīts, mannīts, maltīts, laktīts, izomalts, eritritols, sukraloze un polidekstroze; D-tagatoze un izomaltuloze

Patērējot pārtikas produktus/dzērienus, kuros cukurs (1) aizvietots ar <cukura aizstājēja nosaukums>, glikozes līmeņa pieaugums asinīs pēc produkta lietošanas ir mazāks nekā cukuru saturošu pārtikas produktu/dzērienu lietošanas gadījumā

Lai varētu izmantot norādi, pārtikas produktos vai dzērienos cukurs jāaizvieto ar cukura aizstājējiem, t. i., ar koncentrētiem saldinātājiem, ksilītu, sorbītu, mannītu, maltītu, laktītu, izomaltu, eritritolu, sukralozi, polidekstrozi, vai ar to kombināciju tā, ka cukura daudzums pārtikas produktos un dzērienos ir samazināts vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “SAMAZINĀTS [UZTURVIELAS NOSAUKUMS] SATURS”.

Ar D-tagatozi un izomaltulozi aizvieto citu cukuru līdzvērtīgu daudzumu tādā pašā proporcijā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “SAMAZINĀTS (UZTURVIELAS NOSAUKUMS) SATURS”.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Cukura aizstājēji, t. i., koncentrēti saldinātāji;

ksilīts, sorbīts, mannīts, maltīts, laktīts, izomalts, eritritols, sukraloze un polidekstroze; D-tagatoze un izomaltuloze

Patērējot pārtikas produktus/dzērienus, kuros cukurs (2) aizvietots ar <cukura aizstājēja nosaukums>, palīdz saglabāt zobu mineralizāciju

Lai varētu izmantot norādi, pārtikas produktos vai dzērienos (kas samazina zobu aplikuma pH zem 5,7) cukuri jāaizvieto ar cukura aizstājējiem, t. i., ar koncentrētiem saldinātājiem, ksilītu, sorbītu, mannītu, maltītu, laktītu, izomaltu, eritritolu, D-tagatozi, izomaltulozi, sukralozi vai polidekstrozi, vai ar to kombināciju tādā mērā, lai šādu pārtikas produktu vai dzērienu patēriņš nepazemina aplikuma pH līmeni zem 5,7 lietošanas laikā un 30 minūšu laikā pēc patēriņa.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

▼M4

Cukurbiešu šķiedrvielas

Cukurbiešu šķiedrvielas palīdz palielināt fekāliju apjomu

Norādi var izmantot tikai pārtikai, kuras sastāvā ir daudz šādu šķiedrvielu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/ 2006 pielikumā iekļautajā norādē “DAUDZ ŠĶIEDRVIELU”.

 

2011; 9(12):2468

 

▼B

D vitamīns

D vitamīns veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos/izmantošanu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

D vitamīns

D vitamīns palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

D vitamīns

D vitamīns palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

D vitamīns

D vitamīns palīdz uzturēt normālu muskuļu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010; 8(2):1468

155

D vitamīns

D vitamīns palīdz uzturēt zobu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

D vitamīns

D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

D vitamīns

D vitamīns nepieciešams šūnu dalīšanās procesam

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1227

153

Dokosaheksānskābe

(DHA)

DHA palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 40 mg DHA uz 100 g un 100 kcal. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokosaheksānskābe

(DHA)

DHA palīdz uzturēt normālu redzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 40 mg DHA uz 100 g un 100 kcal. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

▼M1

Dokosaheksaēn-skābe (DHS)

DHS palīdz uzturēt normālu triglicerīdu līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas nodrošina dienas devā 2 g DHS un kas satur DHS kopā ar eikozapentaēnskābi (EPS). Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot dienas devā 2 g DHS. Ja norādi izmanto uztura bagātinātājiem un/vai bagātinātiem pārtikas produktiem, patērētājs jāinformē arī par to, ka papildu dienas devai nevajag pārsniegt 5 g EPS un DHS kopā.

Norādi nevar izmantot bērniem paredzētiem pārtikas produktiem.

2010;8(10):1734

533, 691, 3150

Dokosaheksaēn-skābe un eikozapentaēn-skābe (DHS/EPS)

DHS un EPS palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas nodrošina dienas devā 3 g EPS un DHS. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot dienas devā 3 g EPS un DHS. Ja norādi izmanto uztura bagātinātājiem un/vai bagātinātiem pārtikas produktiem, patērētājs jāinformē arī par to, ka papildu dienas devai nevajag pārsniegt 5 g EPS un DHS kopā.

Norādi nevar izmantot bērniem paredzētiem pārtikas produktiem.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324

Dokosaheksaēn-skābe un eikozapentaēn-skābe (DHS/EPS)

DHS un EPS palīdz uzturēt normālu triglicerīdu līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas nodrošina dienas devā 2 g EPS un DHS. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot dienas devā 2 g EPS un DHS. Ja norādi izmanto uztura bagātinātājiem un/vai bagātinātiem pārtikas produktiem, patērētājs jāinformē arī par to, ka papildu dienas devai nevajag pārsniegt 5 g EPS un DHS kopā.

Norādi nevar izmantot bērniem paredzētiem pārtikas produktiem.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

▼B

Dzelzs

Dzelzs veicina normālas kognitīvās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1215

253

Dzelzs

Dzelzs palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Dzelzs

Dzelzs veicina sarkano asinsķermenīšu un hemoglobīna normālu veidošanos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Dzelzs

Dzelzs veicina normālu skābekļa transportēšanu organismā

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Dzelzs

Dzelzs veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Dzelzs

Dzelzs palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Dzelzs

Dzelzs piedalās šūnu dalīšanās procesā

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir dzelzs avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1215

368

Dzīvās jogurta kultūras

Dzīvās kultūras jogurtā vai fermentētā pienā uzlabo produktā ietilpstošās laktozes sagremošanu personām, kurām ir problēmas ar laktozes sagremošanu

Lai varētu izmantot norādi, vienā jogurta vai fermentēta piena gramā jāietilpst vismaz 108 koloniju veidojošo vienību pienskābes baktēriju ieraugi (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus un Streptococcus thermophilus)

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

E vitamīns

E vitamīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir E vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Ēdienreizes aizstājējs svara kontrolei

Diētā ar samazinātu enerģētisko vērtību aizstājot vienu ēdienreizi dienā ar ēdienreizes aizstājēju, tiek veicināta pēc svara samazināšanas sasniegtā svara saglabāšana

Lai varētu izmantot norādes, pārtikas produktam jāatbilst specifikācijām, kas attiecībā uz pārtikas produktiem noteiktas Direktīvas 96/8/EK 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā. Lai sasniegtu norādīto ietekmi, katru dienu viena ēdienreize jāaizstāj ar ēdienreizes aizstājēju.

 

2010; 8(2):1466

1418

Ēdienreizes aizstājējs svara kontrolei

Diētā ar samazinātu enerģētisko vērtību aizstājot divas ēdienreizes dienā ar ēdienreizes aizstājējiem, tiek veicināta svara samazināšana

Lai varētu izmantot norādi, pārtikas produktam jāatbilst specifikācijām, kas attiecībā uz pārtikas produktiem noteiktas Direktīvas 96/8/EK 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā. Lai sasniegtu norādīto ietekmi, katru dienu divas ēdienreizes jāaizstāj ar ēdienreizes aizstājējiem.

 

2010; 8(2):1466

1417

Eikozānpentaēnskābe un dokosaheksānskābe

(EPA/DHA)

EPA un DHA veicina normālu sirds darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir EPA un DHA avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “OMEGA-3 TAUKSKĀBJU AVOTS”. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg EPA un DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Fluorīdi

Fluorīdi palīdz uzturēt zobu mineralizāciju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir fluorīdu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folāti

Folāti veicina mātes audu veidošanos grūtniecības laikā

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folāti

Folāti veicina normālu aminoskābes sintēzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folāti

Folāti veicina normālu asinsradi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1213

79

Folāti

Folāti palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1213

80

Folāti

Folāti veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folāti

Folāti veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1213

91

Folāti

Folāti palīdz mazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1760

84

Folāti

Folāti palīdz nodrošināt šūnu dalīšanās procesu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir folātu avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfors

Fosfors palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir fosfora avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfors

Fosfors veicina šūnu membrānu normālu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir fosfora avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfors

Fosfors palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir fosfora avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfors

Fosfors palīdz uzturēt zobu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir fosfora avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

▼M1

Fruktoze

Fruktozi saturošas pārtikas patēriņš izraisa mazāku glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs nekā saharozi vai glikozi saturoša pārtika.

Lai varētu izmantot norādi, glikoze un/vai saharoze jāaizvieto ar fruktozi pārtikas produktos vai dzērienos, kas saldināti ar cukuru, lai glikozes un/vai saharozes samazinājums šajos pārtikas produktos vai dzērienos būtu vismaz 30 %.

 

2011;9(6):2223

558

▼B

Gaļa vai zivis

Gaļa vai zivis uzlabo dzelzs uzsūkšanos, lietojot kopā ar citiem dzelzi saturošiem pārtikas produktiem

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas satur vismaz 50 g gaļas vai zivju vienā noteiktā porcijā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 50 g gaļas vai zivju kopā ar pārtikas produktiem, kas satur nehēma dzelzi.

 

2011;9(4):2040

1223

Glikomannāns

(konjac mannāns)

Glikomannāns palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 4 g lielu glikomannāna devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 4 g glikomannāna.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks;

— jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glikomannāns

(konjac mannāns)

Diētā ar samazinātu enerģētisko vērtību glikomannāns veicina svara samazināšanu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri noteiktā porcijā satur 1 g glikomannāna. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu pārtikā lietojot 3 g glikomannāna pa 1 g trīs reizes dienā kopā ar 1-2 glāzēm ūdens pirms ēšanas un diētās ar samazinātu enerģētisko vērtību.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks;

— jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guāras sveķi

Guāras sveķi palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 10 g lielu guāras sveķu devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 10 g guāras sveķu.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks; - jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2010;8(2):1464

808

Hidroksipropilmetilceluloze

(HPMC)

Hidroksipropilmetilcelulozes uzņemšana ēšanas laikā ierobežo glikozes paaugstināšanos asinīs pēc ēšanas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur 4 g HPMC noteiktā porcijā, kas veido daļu no maltītes. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, ēdienreizē uzņemot 4 g HPMC.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks; - jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2010;8(10):1739

814

Hidroksipropilmetilceluloze

(HPMC)

Hidroksipropilmetilceluloze palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 5 g lielu HPMC devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 5 g HPMC.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks; - jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2010;8(10):1739

815

Hitozāns

Hitozāns palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 3 g lielu hitozāna dienas devu. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 3 g hitozāna.

 

2011;9(6):2214

4663

Hlorīds

Hlorīds veicina normālu gremošanu, kuņģī veidojot sālsskābi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir hlorīda avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

Norādi nevar izmantot attiecībā uz nātrija hlorīdu

2010;8(10):1764

326

Holīns

Holīns palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 82,5 mg holīna uz 100 g vai 100 ml pārtikas produkta vai vienā pārtikas produkta porcijā.

 

2011;9(4):2056

3090

Holīns

Holīns palīdz nodrošināt normālu lipīdu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 82,5 mg holīna uz 100 g vai 100 ml pārtikas produkta vai vienā pārtikas produkta porcijā.

 

2011;9(4):2056

3186

Holīns

Holīns palīdz uzturēt normālu aknu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri satur vismaz 82,5 mg holīna uz 100 g vai 100 ml pārtikas produkta vai vienā pārtikas produkta porcijā.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Hroms

Hroms palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir trīsvērtīgā hroma avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Hroms

Hroms palīdz uzturēt normālu glikozes līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir trīsvērtīgā hroma avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Jods

Jods veicina normālas kognitīvās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir joda avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1800

273

Jods

Jods palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir joda avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jods

Jods veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir joda avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1800

273

Jods

Jods palīdz uzturēt ādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir joda avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1214

370

Jods

Jods veicina vairogdziedzera hormonu normālu izstrādāšanos un normālu vairogdziedzera darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir joda avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

K vitamīns

K vitamīns veicina normālu asinsreci

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir K vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

K vitamīns

K vitamīns palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir K vitamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

▼M7

Kakao flavanoli

Kakao flavanoli palīdz saglabāt asinsvadu elastību, kas veicina normālu asinsriti (5) (6)

Patērētāju informē, ka labvēlīgo ietekmi panāk, dienā uzņemot 200 mg kakao flavanolu.

Norādi var izmantot tikai kakao dzērieniem (ar kakao pulveri) vai tumšajai šokolādei, kas nodrošina vismaz dienas devu – 200 mg kakao flavanolu ar polimerizācijas pakāpi 1–10 (5).

Norādi var izmantot tikai kapsulām vai tabletēm, kuras satur kakao ekstraktu ar augstu flavanola saturu, kas nodrošina vismaz dienas devu – 200 mg kakao flavanolu ar polimerizācijas pakāpi 1–10 (6).

2012; 10(7):2809 (5)

2014; 12(5):3654 (6)

▼B

Kalcijs

Kalcijs palīdz nodrošināt normālu asinsreci

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalcijs

Kalcijs palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

234

Kalcijs

Kalcijs palīdz nodrošināt normālu muskuļu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalcijs

Kalcijs palīdz nodrošināt normālu nervu impulsu pārvadi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalcijs

Kalcijs palīdz nodrošināt normālu gremošanas fermentu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

355

Kalcijs

Kalcijs palīdz nodrošināt šūnu dalīšanos un specializāciju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1725

237

Kalcijs

Kalcijs ir nepieciešams kaulu veselības uzturēšanai

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalcijs

Kalcijs ir nepieciešams, lai uzturētu zobu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kalcija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kālijs

Kālijs veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kālija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010; 8(2):1469

386

Kālijs

Kālijs veicina muskuļu normālu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kālija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010; 8(2):1469

320

Kālijs

Kālijs palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir kālija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010; 8(2):1469

321

Kreatīns

Kreatīns paaugstina fizisko veiktspēju secīgos, īslaicīgos augstas intensitātes vingrojumos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 3 g lielu kreatīna devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 3 g kreatīna.

Norādi var izmantot tikai tādiem pārtikas produktiem, kas paredzēti lietošanai pieaugušiem cilvēkiem, kuri veic augstas intensitātes vingrojumus

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Kviešu kliju šķiedrvielas

Kviešu kliju šķiedrvielas veicina vēdera izeju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir daudz šādu šķiedrvielu atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “DAUDZ ŠĶIEDRVIELU”. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka norādīto ietekmi panāk, katru dienu uzņemot vismaz 10 g kviešu kliju šķiedrvielu.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Kviešu kliju šķiedrvielas

Kviešu kliju šķiedrvielas palīdz palielināt fekāliju apjomu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir daudz šādu šķiedrvielu atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “DAUDZ ŠĶIEDRVIELU”.

 

2010;8(10):1817

3066

Laktāzes enzīms

Laktāzes enzīms uzlabo laktozes sagremošanu personām, kurām ir problēmas ar laktozes sagremošanu

Norādi var izmantot tikai uztura bagātinātājiem, kuri nodrošina 4 500 FCC (Pārtikas ķīmisko vielu kodeksa) vienību lielu minimālo devu, ar norādījumu lietotājiem izmantot uztura bagātinātāju katrā laktozi saturošā ēdienreizē.

Lietotāji jāinformē arī par to, ka laktozes panesamība atšķiras un lietotājiem vajadzētu konsultēties par šīs vielas lietošanu uzturā.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktuloze

Laktuloze paātrina zarnu satura pārvietošanos

Norādi var izmantot tikai attiecībā uz tādu pārtikas produktu, kas vienā noteiktā porcijā satur 10 g laktulozes. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, reizi dienā uzņemot 10 g laktulozes.

 

2010;8(10):1806

807

▼M2

Lēni sagremojamā ciete

Pēc tādu produktu patērēšanas, kuros ir augsts lēni sagremojamās cietes (SDS) saturs, glikozes līmenis asinīs palielinās mazāk nekā pēc tādu produktu patērēšanas, kuros ir zems SDS saturs (4)

Norādi var izmantot tikai tādiem pārtikas produktiem, kuros sagremojamie ogļhidrāti nodrošina vismaz 60 % no kopējā enerģijas daudzuma un kuros vismaz 55 % no šiem ogļhidrātiem ir sagremojamā ciete, no kuras vismaz 40 % ir SDS.

2011; 9(7):2292

▼B

Linolskābe

Linolskābe palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros linolskābes (LA) saturs ir vismaz 1,5 g uz 100 g un 100 kcal.

Patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 10 g LA.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnijs

Magnijs palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1807

244

Magnijs

Magnijs veicina elektrolītu līdzsvaru

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnijs

Magnijs palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnijs

Magnijs veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnijs

Magnijs veicina normālu muskuļu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnijs

Magnijs veicina normālu olbaltumvielu sintēzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnijs

Magnijs veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnijs

Magnijs palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnijs

Magnijs palīdz uzturēt zobu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnijs

Magnijs nepieciešams šūnu dalīšanās procesam

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir magnija avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangāns

Mangāns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir mangāna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangāns

Mangāns palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir mangāna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangāns

Mangāns veicina saistaudu normālu veidošanos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir mangāna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1808

404

Mangāns

Mangāns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir mangāna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonīns

Melatonīns palīdz atvieglot ar diennakts ritma izjaukšanu saistītās sajūtas

Norādi var izmantot tikai tādam pārtikas produktam, kas noteiktā porcijā satur vismaz 0,5 mg melatonīna. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot vismaz 0,5 mg ceļojuma pirmajā dienā neilgi pirms gulētiešanas un pirmajās dienās pēc nonākšanas galamērķī.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonīns

Melatonīns palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku

Norādi var izmantot tikai attiecībā uz tādu pārtikas produktu, kas noteiktā porcijā satur 1 mg melatonīna. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 1 mg melatonīna neilgi pirms gulētiešanas.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Miežu graudu šķiedrvielas

Miežu graudu šķiedrvielas palīdz palielināt fekāliju apjomu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir daudz šādu šķiedrvielu atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “DAUDZ ŠĶIEDRVIELU”.

 

2011;9(6):2249

819

Molibdēns

Molibdēns palīdz nodrošināt sēru saturošas aminoskābes normālu vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir molibdēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(sarkanā rauga rīsi)

No sarkanā rauga rīsiem iegūtais monakolīns K palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri dienā nodrošina 10 mg lielu no sarkanā rauga rīsiem iegūta monakolīna K devu. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 10 mg monakolīna K no fermentētiem sarkanā rauga rīsu preparātiem.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononepiesātinātas un/vai polinepiesātinātas taukskābes

Piesātinātu tauku aizstāšana ar nepiesātinātiem taukiem uzturā palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs [MUFA un PUFA ir nepiesātināti tauki]

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir augsts nepiesātināto taukskābju saturs atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “AR AUGSTU NEPIESĀTINĀTO TAUKU SATURU”.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Nesagremojamā ciete

Uzturā aizstājot sagremojamo cieti ar nesagremojamo cieti, tiek ierobežota glikozes paaugstināšanās asinīs pēc ēšanas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros sagremojamā ciete ir aizstāta ar nesagremojamo cieti tā, ka nesagremojamā ciete veido vismaz 14 % no kopējā cietes satura.

 

2011;9(4):2024

681

Niacīns

Niacīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir niacīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacīns

Niacīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir niacīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacīns

Niacīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir niacīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1757

55

Niacīns

Niacīns palīdz uzturēt gļotādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir niacīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacīns

Niacīns palīdz uzturēt ādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir niacīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacīns

Niacīns veicina noguruma un nespēka samazināšanos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir niacīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1757

47

▼M3

Ogļhidrāti

Ogļhidrāti palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību

Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot dienas devu 130 g ogļhidrātu no visiem avotiem.

Norādi var izmantot pārtikas produktiem, kas satur vismaz 20 g ogļhidrātu, ko cilvēks pārstrādā vielmaiņas ceļā, izņemot poliolus, noteiktā porcijā un kas atbilst uzturvērtības norādei “MAZ CUKURA” vai “BEZ PIEVIENOTA CUKURA”, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā.

Norādi nedrīkst izmantot pārtikas produktiem, kuros ir 100 % cukura.

2011; 9(6):2226

603,653

▼M6

Ogļhidrāti

Ogļhidrāti palīdz atjaunot muskuļu normālu darbību (saraušanos) pēc ļoti intensīviem un/vai ilgstošiem fiziskiem vingrinājumiem, kuri izraisa muskuļu nogurumu un glikogēna rezervju samazināšanos skeleta muskuļos

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina ogļhidrātus, ko cilvēks pārstrādā vielmaiņas ceļā (izņemot poliolus).

Patērētājam sniedz informāciju par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, ja no visiem avotiem iegūto ogļhidrātu kopējais uzņemtais daudzums ir 4 g/kg ķermeņa svara un ja tos lieto devās, no kurām pirmo uzņem pirmo četru stundu laikā un pēdējo uzņem ne vēlāk kā sešu stundu laikā pēc ļoti intensīviem un/vai ilgstošiem fiziskiem vingrinājumiem, kuri izraisa muskuļu nogurumu un glikogēna rezervju samazināšanos skeleta muskuļos.

Norādi atļauts izmantot vienīgi uz pārtikas produktiem, kuri paredzēti pieaugušajiem, kas veikuši ļoti intensīvus un/vai ilgstošus fiziskus vingrinājumus, kuri izraisa muskuļu nogurumu un samazina glikogēna rezerves skeleta muskuļos.

2013;11(10):3409

 

▼B

Ogļhidrātu-elektrolītu šķīdumi

Ogļhidrātu-elektrolītu šķīdumi palīdz saglabāt izturību ilgstošas fiziskas slodzes laikā

Lai varētu izmantot norādi, ogļhidrātu-elektrolītu šķīdumam jāsatur ogļhidrāti ar enerģētisko vērtību 80–350 kcal/L un vismaz 75 % enerģijas jābūt iegūtiem no ogļhidrātiem, kas izraisa augstu glikēmisko reakciju, piemēram, no glikozes, glikozes polimēriem un saharozes. Turklāt nātrija līmenim šajos dzērienos jābūt no 20 mmol/L (460 mg/L) līdz 50 mmol/L (1,150 mg/L) un osmolalitātei 200-330 mOsm uz kilogramu ūdens.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Ogļhidrātu-elektrolītu šķīdumi

Ogļhidrātu-elektrolītu šķīdumi veicina ūdens uzsūkšanos fiziskas slodzes laikā

Lai varētu izmantot norādi, ogļhidrātu-elektrolītu šķīdumam jāsatur ogļhidrāti ar enerģētisko vērtību 80–350 kcal/L un vismaz 75 % enerģijas jābūt iegūtiem no ogļhidrātiem, kas izraisa augstu glikēmisko reakciju, piemēram, no glikozes, glikozes polimēriem un saharozes. Turklāt nātrija līmenim šajos dzērienos jābūt no 20 mmol/L (460 mg/L) līdz 50 mmol/L (1,150 mg/L) un osmolalitātei 200-330 mOsm uz kilogramu ūdens.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Oleīnskābe

Piesātinātu tauku aizstāšana ar nepiesātinātiem taukiem uzturā palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs. Oleīnskābe ietilpst nepiesātināto tauku grupā

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir augsts nepiesātināto taukskābju saturs atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “AR AUGSTU NEPIESĀTINĀTO TAUKU SATURU”.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Olīveļļas polifenoli

Olīveļļas polifenoli veicina asins lipīdu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai olīveļļai, kas satur vismaz 5 mg hidroksitirosola un tā atvasinājumu (piemēram, oleiropeīna kompleksu un tirosolu) uz 20 g olīveļļas. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 20 g olīveļļas.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Pantotēnskābe

Pantotēnskābe palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir pantotēnskābes avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantotēnskābe

Pantotēnskābe palīdz nodrošināt steroīdo hormonu, D vitamīna un dažu neiromediatoru normālu sintēzi un vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir pantotēnskābes avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantotēnskābe

Pantotēnskābe palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir pantotēnskābes avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1758

63

Pantotēnskābe

Pantotēnskābe palīdz uzturēt garīgās darbaspējas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir pantotēnskābes avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pārtikas produkti ar zemu vai samazinātu nātrija saturu

Samazināts nātrija patēriņš palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros nātrija/sāls saturs ir vismaz tikpat zems, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “MAZ NĀTRIJA/SĀLS”, vai kuros ir samazināts nātrija/sāls saturs, kā norādīts norādē “SAMAZINĀTS (UZTURVIELAS NOSAUKUMS) SATURS”

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Pārtikas produkti ar zemu vai samazinātu piesātināto taukskābju saturu

Samazināts piesātināto tauku patēriņš palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros piesātināto taukskābju saturs ir vismaz tikpat zems, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “AR ZEMU PIESĀTINĀTO TAUKU SATURU”, vai kuros ir samazināts piesātināto taukskābju saturs, kā norādīts norādē “SAMAZINĀTS [UZTURVIELAS NOSAUKUMS] SATURS”

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

▼M2

Pārveidots bezalkoholisks skābs dzēriens, kas:

— satur mazāk nekā 1 g fermentējamu ogļhidrātu/100 ml (cukuri un citi ogļhidrāti, izņemot poliolus),

— satur 0,3–0,8 mol kalcija/1 mol skābinātāja,

— pH ir 3,7–4,0

Cukuru saturošu skābu dzērienu, piemēram, bezalkoholisku dzērienu (parasti 8–12 g cukura/100 ml), aizstāšana ar pārveidotiem dzērieniem palīdz saglabāt zobu mineralizāciju (3)

Lai varētu izmantot norādi, pārveidotiem skābiem dzērieniem jāatbilst tā pārtikas produkta aprakstam, uz kuru attiecas norāde.

2010; 8(12):1884

▼B

Pektīni

Pektīni palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 6 g lielu pektīnu devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 6 g pektīnu.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks; - jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektīni

Pektīnu uzņemšana ēšanas laikā ierobežo glikozes paaugstināšanos asinīs pēc ēšanas

Norādi var izmantot tikai tādam pārtikas produktam, kas noteiktā porcijā satur 10 g pektīnu. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 10 g pektīnu.

Jābrīdina, ka gadījumā, ja cilvēkam ir rīšanas traucējumi vai viela tiek uzņemta, neuzdzerot pietiekami daudz šķidruma, pastāv aizrīšanās risks; - jāiesaka uzņemt vielu kopā ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu, ka tā nonāk kuņģī.

2010;8(10):1747

786

Proteīns

Proteīns veicina muskuļu masas pieaugumu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir proteīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “PROTEĪNA AVOTS”.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteīns

Proteīns palīdz saglabāt muskuļu masu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir proteīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “PROTEĪNA AVOTS”.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteīns

Proteīns palīdz uzturēt kaulu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir proteīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “PROTEĪNA AVOTS”.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz uzturēt gļotādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz uzturēt sarkanos asinsķermenīšus normālā stāvoklī

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz uzturēt ādas veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz uzturēt normālu redzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz nodrošināt normālu dzelzs vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavīns

(B2 vitamīns)

Riboflavīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir riboflavīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1814

41

Rudzu šķiedrvielas

Rudzu šķiedrvielas veicina normālu zarnu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuros ir daudz šādu šķiedrvielu atbilstīgi tam, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “DAUDZ ŠĶIEDRVIELU”.

 

2011;9(6):2258

825

Selēns

Selēns veicina normālu spermatoģenēzi

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir selēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1220

396

Selēns

Selēns palīdz uzturēt matu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir selēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1727

281

Selēns

Selēns palīdz uzturēt nagu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir selēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1727

281

Selēns

Selēns veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir selēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selēns

Selēns veicina normālu vairogdziedzera darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir selēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selēns

Selēns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir selēna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Tiamīns

Tiamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir tiamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamīns

Tiamīns veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir tiamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamīns

Tiamīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir tiamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamīns

Tiamīns veicina normālu sirds darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir tiamīna avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1222

20

Ūdens

Ūdens palīdz nodrošināt normālas fiziskās un kognitīvās funkcijas

Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē, ka norādīto ietekmi panāk, katru dienu patērējot vismaz 2 l ūdens no visiem avotiem.

Norādi var izmantot tikai attiecībā uz ūdeni, kas atbilst Direktīvai 2009/54/EK un/vai Direktīvai 98/83/EK

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Ūdens

Ūdens palīdz uzturēt normālu ķermeņa termoregulāciju

Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē, ka norādīto ietekmi panāk, katru dienu patērējot vismaz 2 l ūdens no visiem avotiem.

Norādi var izmantot tikai attiecībā uz ūdeni, kas atbilst Direktīvai 2009/54/EK un/vai Direktīvai 98/83/EK

2011;9(4):2075

1208

Valrieksti

Valrieksti palīdz uzlabot asinsvadu elastību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri nodrošina 30 g lielu valriekstu devu dienā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu patērējot 30 g valriekstu.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Varš

Varš palīdz uzturēt saistaudu veselību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Varš

Varš palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Varš

Varš veicina normālu nervu sistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Varš

Varš veicina normālu matu pigmentāciju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Varš

Varš veicina normālu dzelzs transportēšanu ķermenī

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Varš

Varš veicina normālu ādas pigmentāciju

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Varš

Varš veicina normālu imūnsistēmas darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Varš

Varš veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kuri ir vara avots vismaz tādā mērā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā iekļautajā norādē “[VITAMĪNA(-U) NOSAUKUMS] UN/VAI [MINERĀLVIELAS(-U) NOSAUKUMS] AVOTS”.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

▼M1

Žāvētas plūmes (no Prunus domestica L.)

Žāvētas plūmes veicina normālu zarnu darbību

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas nodrošina dienas devā 100 g žāvētu plūmju. Lai varētu izmantot norādi, patērētājs jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot dienā 100 g žāvētu plūmju.

 

2012;10(6):2712

1164

(1)   D-tagatozes un izomaltulozes gadījumā lasīt: “citi cukuri”

(2)   D-tagatozes un izomaltulozes gadījumā lasīt: “citi cukuri”

(3)   Atļauja piešķirta 24.9.2013., un to piecus gadus drīkst izmantot tikai GlaxoSmithKline Services Unlimited un tā meitasuzņēmumi GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, United Kingdom.

(4)   Atļauja piešķirta 24.9.2013., un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Mondelēz International grupa, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, United States of America.

(5)   Atļauja piešķirta 2013. gada 24. septembrī, un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Barry Callebaut Belgium NV., Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Beļģija.

(6)   Atļauja piešķirta 2015. gada 21. aprīlī, un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Barry Callebaut Belgium NV., Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Beļģija.( 1 ) OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

( 2 ) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

( 3 ) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

( 4 ) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

( 5 ) Ieraksts ID 670 un ID 2902 konsolidētajā sarakstā.

( 6 ) Ieraksts ID 359 konsolidētajā sarakstā.