02012R0206 — LV — 09.01.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 206/2012

(2012. gada 6. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 072, 10.3.2012., 7. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2282 (2016. gada 30. novembris),

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 206/2012

(2012. gada 6. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu nosaka ekodizaina prasības tādu no elektrotīkla darbināmu elektrisku gaisa kondicionētāju laišanai tirgū, kuru nominālā dzesēšanas jauda vai sildīšanas jauda, ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas, ≤ 12 kW, un tādu komforta ventilatoru laišanai tirgū, kuru ieejas jauda ≤ 125 W.

2.  Šī regula neattiecas uz:

a) iekārtām, kurās izmantoti neelektriski enerģijas avoti;

b) gaisa kondicionētājiem, kuros kā siltumnesējs kondensatora pusē vai iztvaicētāja pusē, vai abās netiek izmantots gaiss.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK 2. pantā noteiktās definīcijas.

Papildus izmanto šādas definīcijas:

1. “gaisa kondicionētājs” ir ierīce ar elektriskās piedziņas kompresoru, ar kuru iespējams dzesēt un/vai sildīt telpas gaisu, izmantojot tvaika kompresijas ciklu, tostarp gaisa kondicionētāji ar papildu funkcijām, piemēram, gaisa sausināšanas, gaisa attīrīšanas, ventilēšanas vai gaisa papildu sildīšanas funkciju, izmantojot kontaktsildīšanu, un ierīces, kuru kondensatora dzesēšanai var izmantot ūdeni (vai nu kondensātu, kas rodas iztvaicētājā, vai ārēji pievadītu ūdeni), ar noteikumu, ka ierīce spēj darboties arī bez papildu ūdens pievadīšanas, izmantojot tikai gaisu;

2. “divkanālu gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kas pilnīgi novietots netālu no sienas tās telpas iekšpusē, kur kondicionē gaisu, un kam dzesēšanas vai sildīšanas laikā kondensatora vai iztvaicētāja ieplūdes gaisu pievada no ārvides pa vienu kanālu un izvada ārvidē pa otru kanālu;

3. “vienkanāla kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kam dzesēšanas vai sildīšanas laikā kondensatora vai iztvaicētāja ieplūdes gaisu pievada no telpas, kurā ierīce atrodas, un izvada ārpus šīs telpas;

4. “nominālā jauda” (Prated) ir ražotāja deklarētā tvaika kompresijas cikla dzesēšanas vai sildīšanas jauda, ja ierīcei nav dzesēšanas funkcijas, pie nominālajiem standartapstākļiem;

5. “komforta ventilators” ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir personas komfortam radīt gaisa plūsmu ap cilvēka ķermeni vai kādu tā daļu, tostarp komforta ventilatori ar papildu funkcijām, piemēram apgaismojumu;

6. “ventilatora ieejas jauda” (PF) ir komforta ventilatora elektriskā ieejas jauda vatos (W), kad tas darbojas deklarētajā maksimālas plūsmas režīmā un ir iedarbināts oscilācijas mehānisms (ja/kad tāds ir).

Papildu definīcijas pielikumos izmantotajiem terminiem ir iekļautas I pielikumā.

3. pants

Ekodizaina prasības un termiņi

1.  Ekodizaina prasības gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem ir noteiktas I pielikumā.

2.  Ekodizaina prasības piemēro šādos termiņos:

No 2013. gada 1. janvāra:

vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāji atbilst I pielikuma 2.a punktā noteiktajām prasībām.

No 2013. gada 1. janvāra:

a) gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētājus, atbilst prasībām, kas norādītas I pielikuma 2.b punktā un 3.a, 3.b un 3.c punktā;

b) vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāji atbilst I pielikuma 3.a, 3.b un 3.d punktā noteiktajām prasībām;

c) komforta ventilatori atbilst I pielikuma 3.a, 3.b un 3.e punktā noteiktajām prasībām.

No 2014. gada 1. janvāra:

a) gaisa kondicionētāji atbilst I pielikuma 2.c punktā norādītajām ekodizaina prasībām;

b) vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāji atbilst I pielikuma 2.d punktā noteiktajām prasībām.

3.  Atbilstību ekodizaina prasībām mēra un aprēķina saskaņā ar II pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.  Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra ir minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā iekšējās dizaina kontroles jeb konstrukcijas iekšējās kontroles sistēma vai direktīvas V pielikumā noteiktā vadības sistēma.

2.  Atbilstības novērtēšanas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj šīs regulas II pielikumā noteikto aprēķinu rezultātus.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes attiecībā uz šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šīs regulas III pielikumā izklāstīto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas IV pielikumā norādīti indikatīvie kritēriji šīs regulas spēkā stāšanās laikā tirgū pieejamiem gaisa kondicionētājiem ar labākajiem raksturlielumiem.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu un pārskatīšanas rezultātus iesniedz Ekodizaina apspriežu forumam ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pārskatīšanā jo īpaši novērtē efektivitātes un akustiskās jaudas līmeņa prasības, metodes zema globālās sasilšanas potenciāla (GSP) aukstumaģentu izmantošanas veicināšanai, un gaisa kondicionētāju regulas jomu un iespējamas ierīču tipu tirgus daļas izmaiņas, arī gaisa kondicionētājiem ar nominālo jaudu, kas ir lielāka par 12 kW. Veicot pārskatīšanu, novērtē arī gaidstāves un izslēgta režīma prasību un sezonas aprēķina un mērījumu metodes piemērotību, tostarp apsver iespēju izstrādāt sezonas aprēķinu un mērījumu metodi dzesēšanas un sildīšanas sezonām visiem gaisa kondicionētājiem, uz kuriem regula attiecas.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   PIELIKUMOS PIEMĒROJAMĀS DEFINĪCIJAS

1) Reversīvs gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kas spēj darboties gan dzesēšanas, gan sildīšanas režīmā.

2) Nominālie standartapstākļi” ir iekštelpas (Tin) un ārvides (Tj) temperatūras kombinācija, kas raksturo ekspluatācijas apstākļus, nosakot akustiskās jaudas līmeni, nominālo jaudu, nominālo gaisa plūsmas ātrumu, īpatnējo energoefektivitātes koeficientu (EERrated ) un/vai īpatnējo efektivitātes koeficientu (COPrated ), kā noteikts II pielikuma 2. tabulā.

3) Iekštelpas temperatūra” (Tin) ir ar sauso termometru mērīta gaisa temperatūra telpās (°C) (relatīvo mitrumu norāda ar atbilstošu mitrā termometra temperatūru).

4) Ārvides temperatūra” (Tj) ir ar sauso termometru mērīta gaisa temperatūra ārpus telpām (°C) (relatīvo mitrumu norādot ar atbilstošu mitrā termometra temperatūru).

5) Īpatnējās energoefektivitātes koeficients” (EER rated ) ir ierīces deklarētās dzesēšanas jaudas (kW) un nominālās ieejas dzesēšanas jaudas (kW) attiecība pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanas režīmā.

6) Īpatnējās efektivitātes koeficients” (COP rated ) ir ierīces deklarētās sildīšanas jaudas (kW) un nominālās ieejas sildīšanas jaudas (kW) attiecība pie nominālajiem standartapstākļiem sildīšanas režīmā.

7) Globālās sasilšanas potenciāls” (GSP) ir 1 kg aukstumaģenta, ko izmanto tvaika kompresijas ciklā, globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls 100 gados, un to izsaka kilogramos CO2 ekvivalenta.

Izmantoto tās GSP vērtības, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 842/2006 I. pielikumā.

Fluoru saturošiem aukstumaģentiem GSP vērtības ir tās, kas publicētas trešajā novērtējuma ziņojumā (TNZ), kuru pieņēma Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (KPSP) ( 1 ) (2001. gadā KPSP noteiktās GSP vērtības 100 gadu periodam).

Gāzēm, kuras nesatur fluoru, GSP vērtības ir tās, kas publicētas pirmajā KPSP novērtējumā ( 2 ) 100 gadu periodam.

GSP vērtības aukstumaģentu maisījumiem aprēķina pēc Regulas (EK) Nr. 842/2006 I pielikumā norādītās formulas.

Attiecībā uz aukstumaģentiem, kurus neaptver iepriekšējās norādes, kā atsauci izmanto KPSP/UNEP 2010. gada ziņojumu par dzesēšanu, gaisa kondicionēšanu un siltumsūkņiem, datētu ar 2011. gada februāri, vai jaunāku.

8) Izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad gaisa kondicionētājs vai komforta ventilators ir pieslēgts elektrotīklam, bet netiek darbināts. Par izslēgtu režīmu uzskata arī stāvokli, kas tikai norāda uz izslēgta režīma stāvokli, kā arī stāvokļus, kuros nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EC ( 3 ).

9) Gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad iekārta (gaisa kondicionētājs vai komforta ventilators) ir pieslēgta elektrotīklam, ir atkarīga no strāvas avota pievadītās enerģijas, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija ar/bez ieslēgta reaktivācijas funkcijas indikatora un/vai informācijas vai statusa rādījums.

10) Reaktivācijas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iebūvētu sensoru vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp pamatfunkcijas.

11) Informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp pulksteņa laiku.

12) Akustiskās jaudas līmenis” ir A-svērtais iekštelpas un/vai āra elementu akustiskās jaudas līmenis (dB(A)), ko mēra pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanas režīmā (vai sildīšanas režīmā, ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas).

13) Aprēķina references apstākļi” ir aprēķina references temperatūras, maksimālās bivalentās temperatūras un maksimālās ekspluatācijas robežas temperatūras prasību kombinācija saskaņā ar II pielikuma 3. tabulu.

14) Aprēķina references temperatūra” ir ārvides temperatūra (°C) dzesēšanas (Tdesignc) vai sildīšanas (Tdesignh) režīmā saskaņā ar II pielikuma 3. tabulu, kurā nepilnās slodzes koeficients ir 1 un kura mainās atkarībā no paredzētās dzesēšanas vai sildīšanas sezonas.

15) Nepilnās slodzes koeficients” (pl(Tj)) dzesēšanas vai sildīšanas režīmā ir ārvides temperatūra, no kuras atņem 16 °C, dalīta ar aprēķina references temperatūru, no kuras atņem 16 °C.

16) Sezona” ir viens no četriem ekspluatācijas apstākļu kopumiem (četrām sezonām, no kurām viena ir dzesēšanas sezona, bet trīs sildīšanas sezonas – vidējā/vēsākā/siltākā), kas sadalījumā pa biniem raksturo ārvides temperatūru kombinācijā ar stundu skaitu, kad šī temperatūra ir katrā sezonā, kurai iekārta deklarēta kā atbilstoša.

17) Bins” (ar indeksu j) ir ārvides temperatūras (Tj) un binstundu (hj) kombinācija, kā norādīts II pielikuma 1. tabulā.

18) Binstundas” ir katra bina ārvides temperatūras stundu skaits sezonā (hj), kā norādīts II pielikuma 1. tabulā.

19) Sezonas energoefektivitātes koeficients” (SEER) ir iekārtas kopējais energoefektivitātes koeficients, kas ir tipisks visai dzesēšanas sezonai un ko aprēķina kā references gada dzesēšanas pieprasījuma un dzesēšanai gadā patērētās elektroenerģijas attiecību.

20) References gada dzesēšanas pieprasījums” (Qc) ir references dzesēšanas pieprasījums (kWh/gadā), kurš ir pamatā SEER aprēķinam un kuru nosaka, reizinot aprēķina dzesēšanas slodzi (Pdesignc) un ekvivalento aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaitu (HCE ).

21) Ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits” (H CE ) ir pieņemtais stundu skaits gadā (h/gadā), kad iekārtai jānodrošina aprēķina dzesēšanas slodze (Pdesignc), lai izpildītu references gada dzesēšanas pieprasījumu, kā noteikts II pielikuma 4. tabulā.

22) Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai” (QCE ) ir elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā), kas nepieciešams, lai izpildītu references gada dzesēšanas pieprasījumu, un to aprēķina, dalot references gada dzesēšanas pieprasījumu ar aktīvā režīma energoefektivitātes koeficientu (SEERon) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu dzesēšanas sezonā izslēgta termostata režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā.

23) Aktīvā režīma energoefektivitātes koeficients” (SEERon) ir iekārtas vidējais aktīvā režīma energoefektivitātes koeficients dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai, un to iegūst no nepilnās slodzes un binu energoefektivitātes koeficientiem (EERbin(Tj)), piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis.

24) Nepilna slodze” ir dzesēšanas slodze (Pc(Tj)) vai sildīšanas slodze (Ph(Tj)) (kW) pie konkrētas ārvides temperatūras Tj, un to aprēķina reizinot aprēķina slodzi ar nepilnās slodzes koeficientu.

25)  “Bina energoefektivitātes koeficients” (EERbin(Tj)) ir energoefektivitātes koeficients, kas noteikts katram binam j ar ārvides temperatūru Tj sezonā, un to konkrētiem biniem (j) iegūst no nepilnās slodzes, deklarētās jaudas un deklarētā energoefektivitātes koeficienta (EERd(Tj)), un citiem biniem aprēķina, izmantojot interpolāciju/ekstrapolāciju, ja nepieciešams, izmantojot pazeminājuma koeficientu.

26) Sezonas efektivitātes koeficients” (SCOP) ir iekārtas kopējais efektivitātes koeficients, kas ir tipisks visai paredzētajai sildīšanas sezonai (SCOP vērtība attiecas uz paredzēto sildīšanas sezonu), un to aprēķina kā references gada sildīšanas pieprasījumu un sildīšanai gadā patērētās elektroenerģijas attiecību.

27)  “References gada sildīšanas pieprasījums” (QH ) ir references sildīšanas pieprasījums (kWh/gadā), kas attiecas uz noteiktu sildīšanas sezonu un ir pamatā SCOP aprēķinam, un to aprēķina, reizinot aprēķina sildīšanas slodzi (Pdesignh) un sezonas ekvivalento aktīvā sildīšanas režīma stundu skaitu (HHE ).

28) Ekvivalentais aktīvā sildīšanas režīma stundu skaits” (HHE ) ir uzdotais stundu skaits gadā (h/gadā), kad iekārtai jānodrošina aprēķina slodze (Pdesignh), lai nodrošinātu references gada sildīšanas pieprasījumu, kā noteikts II pielikuma 4. tabulā.

29) Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas funkcijas nodrošināšanai” (QHE ) ir elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā), kas nepieciešams, lai izpildītu norādīto references gada sildīšanas pieprasījumu; tas attiecas uz noteiktu sildīšanas sezonu. To aprēķina, dalot references gada sildīšanas pieprasījumu ar aktīvā režīma efektivitātes koeficientu (SCOPon) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu sildīšanas sezonā izslēgta termostata režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā.

30)  “Aktīvā režīma efektivitātes koeficients” (SCOPon) ir iekārtas vidējais aktīvā režīma efektivitātes koeficients attiecīgajai sildīšanas sezonai, un to iegūst no nepilnās slodzes, elektriskā rezerves sildītāja jaudas (attiecīgos gadījumos) un konkrēto binu efektivitātes koeficientiem (COPbin(Tj), un pēc binstundu skaita vidējo svērto attiecīgo binu efektivitātes koeficienta.

31)  “Elektriskā rezerves sildītāja jauda” (elbu(Tj)) ir faktiskā vai uzdotā elektriskā rezerves sildītāja, kura COP = 1, jauda (kW), kas papildina deklarēto sildīšanas jaudu (Pdh(Tj)), lai pie ārvides temperatūras Tj nodrošinātu nepilno sildīšanas slodzi (Ph(Tj)) gadījumā, ja Pdh(Tj) ir mazāka nekā Ph(Tj).

32)  “Bina efektivitātes koeficients” (COPbin(Tj)) ir katra bina j efektivitātes koeficients ārvides temperatūru Tj sezonā, un konkrētiem biniem (j) to iegūst no nepilnās slodzes, deklarētās jaudas un deklarētā efektivitātes koeficienta (COPd(Tj)) un citiem biniem aprēķina ar interpolāciju/ekstrapolāciju, ja nepieciešams, korekcijai izmantojot pazeminājuma koeficientu.

33) Deklarētā jauda” (kW) ir ražotāja deklarētā iekārtas tvaika kompresijas cikla jauda dzesēšanas (Pdc(Tj)) vai sildīšanas (Pdh(Tj)) režīmā pie ārvides temperatūras Tj un iekštelpas temperatūras (Tin).

34) Īpatnējais ražīgums” (SV) ((m3/min)/W) komforta ventilatoriem ir ventilatora maksimālās plūsmas (m3/min) un ventilatora ieejas jaudas (W) attiecība.

35) Jaudas regulēšana” ir iekārtas spēja mainīt jaudu, tādējādi mainot plūsmas ātrumu. Iekārtām jānorāda, ka tās ir “fiksētas” jaudas, ja iekārtai nevar izmainīt gaisa plūsmu, ar “pakāpjveida” regulēšanu, ja gaisa plūsmas ātrumu maina vai variē, izmantojot ne vairāk kā divus iestatījumus, vai “maināmas” jaudas, ja gaisa plūsmu maina vai variē ar trim vai vairāk iestatījumiem.

36) Funkcija” ir norāde, vai iekārta spēj dzesēt vai sildīt gaisu telpās vai nodrošināt abas funkcijas.

37) Aprēķina slodze” ir deklarētā dzesēšanas slodze (Pdesignc) un/vai deklarētā sildīšanas slodze (Pdesignh) (kW) pie aprēķina references temperatūras, kad

dzesēšanas režīmā Pdesignc ir vienāda ar deklarēto dzesēšanas jaudu, ja Tj ir vienāda ar Tdesignc;

sildīšanas režīmā Pdesignh ir līdzvērtīga nepilnajai slodzei, ja Tj ir vienāda ar Tdesignh.

38) Deklarētais energoefektivitātes koeficients” (EERd(Tj)) ir ražotāja deklarētais energoefektivitātes koeficients ierobežotam skaitam konkrētu binu (j) pie ārvides temperatūras (Tj).

39) Deklarētais efektivitātes koeficients” (COPd(Tj)) ir ražotāja deklarētais efektivitātes koeficients ierobežotam skaitam konkrētu binu (j) pie ārvides temperatūras (Tj).

40) Bivalentā temperatūra” (Tbiv) attiecas uz sildīšanas režīmu un ir ražotāja deklarētā ārvides temperatūra (Tj) (°C), kurā deklarētā jauda ir vienāda ar nepilno slodzi un kurai pazeminoties deklarētā jauda jāpapildina ar elektriskā rezerves sildītāja jaudu, lai nodrošinātu nepilno sildīšanas slodzi.

41) Ekspluatācijas robežtemperatūra” (Tol) ir ārvides temperatūra (°C), ko ražotājs deklarējis sildīšanai, zem kuras gaisa kondicionētājs vairs nespēj nodrošināt sildīšanu. Ja temperatūra ir zemāka par šo temperatūru, deklarētā jauda ir vienāda ar nulli.

42) Ciklisko intervālu jauda” (kW) ir (laikā svērtā) vidējā deklarētās jaudas vērtība ciklisko testu intervālā dzesēšanai (Pcycc) vai sildīšanai (Pcych).

43) Ciklisko intervālu efektivitāte dzesēšanai” (EERcyc) ir vidējais energoefektivitātes koeficients ciklisko testu intervālā (kompresors ieslēdzas un izslēdzas), ko aprēķina, kopējo dzesēšanas enerģiju intervāla laikā (kWh) dalot ar kopējo kompresora dzinēja patērēto elektroenerģiju tajā pašā intervālā (kWh).

44) Ciklisko intervālu efektivitāte sildīšanai” (COPcyc) ir vidējais efektivitātes koeficients ciklisko testu intervālā (kompresors ieslēdzas un izslēdzas), ko aprēķina, kopējo sildīšanas enerģiju intervāla laikā (kWh) dalot ar kopējo kompresora patērēto elektroenerģiju tajā pašā intervālā (kWh).

45) Pasliktinājuma koeficients” ir cikliskuma radītā efektivitātes zuduma mērs (kompresors ieslēdzas/izslēdzas aktīvajā režīmā) lielums, kas noteikts dzesēšanai (Cdc), sildīšanai (Cdh) vai kuram piešķirta standarta vērtība 0,25.

46) Aktīvais režīms” ir režīms, kurš atbilst ēkas dzesēšanas vai sildīšanas slodzes stundu skaitam un kurā ir aktivizēta ierīces dzesēšanas vai sildīšanas funkcija. Šis stāvoklis var būt saistīts ar ierīces ieslēgta/izslēgta stāvokļa ciklu maiņu, lai sasniegtu vai uzturētu vajadzīgo telpas gaisa temperatūru.

47) Izslēgta termostata režīms” ir režīms, kurš atbilst stundu skaitam bez dzesēšanas vai sildīšanas slodzes un kurā ierīces dzesēšanas vai sildīšanas funkcija ir ieslēgta, bet iekārta netiek izmantota, jo nav dzesēšanas vai sildīšanas slodzes. Tāpēc šis stāvoklis ir saistīts ar ārvides temperatūru, nevis telpu slodzi. Ieslēgta/izslēgta stāvokļa ciklu maiņu aktīvajā režīmā neuzskata par režīmu ar izslēgtu termostatu.

48) Režīms ar ieslēgtu kartera sildītāju” ir stāvoklis, kad iekārta ir aktivizējusi kompresora kartera sildītāju, lai novērstu aukstumaģenta nonākšanu kompresorā un kompresora palaišanas brīdī samazinātu aukstumaģenta koncentrāciju kompresora eļļā.

49) Elektroenerģijas patēriņš izslēgta termostata režīmā” (PTO ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš (kWh), kad tā atrodas izslēgta termostata režīmā.

50) Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā” (PSB ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš (kWh), kad tā atrodas gaidstāves režīmā.

51) Elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā” (POFF ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš (kWh), kad tā atrodas izslēgtā režīmā.

52) Elektroenerģijas patēriņš režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju” (P CK ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš (kWh), kad tā atrodas režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju.

53) Darbības stundu skaits izslēgta termostata režīmā” (H TO ) ir stundu skaits gadā (h/gadā), par kurām uzskata, ka iekārta darbojas izslēgta termostata režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

54) Darbības stundu skaits gaidstāves režīmā” (HSB ) ir stundu skaits gada (h/gadā), par kurām uzskata, ka iekārta darbojas gaidstāves režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

55) Darbības stundu skaits izslēgtā režīmā” (HOFF ) ir stundu skaits gadā (h/gadā), par kurām uzskata, ka iekārta atrodas izslēgtā režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

56) Darbības stundu skaits režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju” (HCK ) ir stundu skaits gadā (h/gadā), par kurām uzskata, ka iekārta atrodas režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

57) Nominālais gaisa plūsmas ātrums” ir gaisa plūsmas ātrums (m3/h), ko mēra pie gaisa kondicionētāju telpās un/vai ārpus telpām izvietotu bloku gaisa izplūdes atverēm pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanai (vai sildīšanai, ja produktam nav dzesēšanas funkcijas).

58) Nominālā elektriskā jauda dzesēšanai” (PEER ) ir iekārtai pievadītā elektriskā jauda (kW), kad tā nodrošina dzesēšanu pie nominālajiem standartapstākļiem.

59) Nominālā sildīšanas ieejas jauda” (PCOP) ir iekārtai pievadītā elektriskā jauda (kW), kad tā nodrošina sildīšanu pie nominālajiem standartapstākļiem.

60) Vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju elektroenerģijas patēriņš” (attiecīgi QSD un QDD ) ir vienkanāla vai divkanālu gaisa kondicionētāju elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas un/vai sildīšanas režīmā (atkarībā no izmantotā) (vienkanāla gaisa kondicionētājiem kWh/h, divkanālu gaisa kondicionētājiem kWh/gadā).

61) Jaudas attiecība” ir visu darbojošos telpās izvietoto bloku kopējās uzrādītās dzesēšanas vai sildīšanas jaudas attiecība pret āra bloka uzrādīto dzesēšanas vai sildīšanas jaudu pie nominālajiem apstākļiem.

62) Maksimālā ventilācijas plūsma” (F) ir komforta ventilatora radītā gaisa plūsma pie maksimāla iestatījuma (m3/min), ko mēra pie ventilatora izvada ar izslēgtu oscilācijas mehānismu (ja tāds ir).

63) Oscilācijas mehānisms” ir komforta ventilatora spēja automātiski mainīt gaisa plūsmas virzienu ventilatora darbības laikā.

64) Ventilatora akustiskās jaudas līmenis” ir komforta ventilatora akustiskās jaudas līmeņa A-svērtā vērtība, kad ventilators nodrošina maksimālu ventilācijas plūsmu, ko mēra pie gaisa izvada.

65) Ventilatora aktīvā režīma stundas” (HCE ) ir stundu skaits gadā (h/gadā), par kurām uzskata, ka komforta ventilators tajās nodrošina maksimālu ventilācijas plūsmu, kā aprakstīts II pielikuma 4. tabulā.

2.   PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MINIMĀLO ENERGOEFEKTIVITĀTI, MAKSIMĀLO ENERGOPATĒRIŅU IZSLĒGTĀ REŽĪMĀ UN GAIDSTĀVES REŽĪMĀ, UN MAKSIMĀLO AKUSTISKĀS JAUDAS LĪMENI

a) Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāji atbilst prasībām, kas iekļautas 1., 2. un 3. tabulā un aprēķinātas saskaņā ar II pielikumu. Vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāji un komforta ventilatori atbilst gaidstāves un izslēgta režīma prasībām, kas norādītas 2. tabulā. Prasības par minimālo energoefektivitāti un maksimālo akustisko jaudu attiecas uz nominālajiem standartapstākļiem, kas noteikti II pielikuma 2. tabulā.1.  tabula

Energoefektivitātes minimālās prasības

 

Divkanālu gaisa kondicionētāji

Vienkanāla gaisa kondicionētāji

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ja aukstumaģenta GSP > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Ja aukstumaģenta GSP < 150

2,16

2,12

2,16

1,622.  tabula

Prasības attiecībā uz vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju un komforta ventilatoru maksimālo enerģijas patēriņu izslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā

Izslēgts režīms

Iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkurā izslēgta režīma stāvoklī nepārsniedz 1,00 W.

Gaidstāves režīms

Iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkādā stāvoklī, kad tā nodrošina tikai reaktivācijas funkciju vai tikai reaktivācijas funkciju un iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju, nepārsniedz 1,00 W.

Iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkādā stāvoklī, kad tā nodrošina tikai informācijas vai statusa rādījumu, vai nodrošina reaktivācijas funkciju un informācijas vai statusa rādījumu, nepārsniedz 2,00 W.

Gaidstāves un/vai izslēgta režīma pieejamība

Iekārta, ja vien tas nav neatbilstoši paredzētajai izmantošanai, nodrošina izslēgtu režīmu un/vai gaidstāves režīmu, un/vai citu stāvokli, kas atbilst piemērojamām prasībām par elektroenerģijas patēriņu izslēgtā režīmā un/vai gaidstāves režīmā, kad ierīce ir pieslēgta strāvas avotam.

3.    tabula

Prasības par maksimālo akustiskās jaudas līmeni

Akustiskās jaudas līmenis telpās, dB(A)

65

b) Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētājus, atbilst minimālās energoefektivitātes un maksimālā akustiskās jaudas līmeņa prasībām, kā norādīts 4. un 5. tabulā un aprēķināts saskaņā ar II pielikumu. Energoefektivitātes prasībām ievēro aprēķina references nosacījumus, kas noteikti II pielikuma 3. tabulā, ja nepieciešams, izmantojot “vidējo” sildīšanas sezonu. Prasības par akustisko jaudu attiecas uz nominālajiem standartapstākļiem, kas noteikti II pielikuma 2. tabulā.4.  tabula

Energoefektivitātes minimālās prasības

 

SEER

SCOP

(Vidēja sildīšanas sezona)

Ja aukstumaģenta GSP > 150

3,60

3,40

Ja aukstumaģenta GSP < 150

3,24

3,065.  tabula

Prasības attiecībā uz akustiskās jaudas līmeni

Nominālā jauda ≤ 6 kW

6 < Nominālā jauda ≤12 kW

Akustiskās jaudas līmenis telpās, dB(A)

Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām, dB(A)

Akustiskās jaudas līmenis telpās, dB(A)

Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām, dB(A)

60

65

65

70

c) Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, gaisa kondicionētāji atbilst prasībām, kas norādītas tabulā un aprēķinātas saskaņā ar II pielikumu. Energoefektivitātes prasības gaisa kondicionētājiem, izņemot vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētājus, attiecas uz aprēķina references nosacījumiem, kas noteikti II pielikuma 3. tabulā, ja nepieciešams, izmantojot “vidējo” sildīšanas sezonu. Prasības attiecībā uz vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju minimālo energoefektivitāti attiecas uz nominālajiem standartapstākļiem, kas noteikti II pielikuma 2. tabulā.6.  tabula

Energoefektivitātes minimālās prasības

 

Visi kondicionētāji, izņemot divkanālu un vienkanāla gaisa kondicionētājus

Divkanālu gaisa kondicionētāji

Vienkanāla gaisa kondicionētāji

SEER

SCOP

(sildīšanas sezona: vidēja)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ja aukstumaģenta GSP > 150 iekārtām, kuru jauda < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ja aukstumaģenta GSP ≤ 150 iekārtām, kuru jauda < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Ja aukstumaģenta GSP > 150 iekārtām, kuru jauda ir 6 –12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ja aukstumaģenta GSP ≤ 150 iekārtām, kuru jauda ir 6 –12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d) Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāji un komforta ventilatori atbilst noteikumiem, kas norādīti 7. tabulā un aprēķināti saskaņā ar II pielikumu.7.  tabula

Prasības par maksimālo enerģijas patēriņu izslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā

Izslēgts režīms

Iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkurā izslēgta režīma stāvoklī nepārsniedz 0,50 W.

Gaidstāves režīms

Iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkādā stāvoklī, kad tā nodrošina tikai reaktivācijas funkciju vai tikai reaktivācijas funkciju un iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju, nedrīkst būt lielāks par 0,50 W.

Iekārtas elektroenerģijas patēriņš jebkādā stāvoklī, kad tā nodrošina tikai informācijas vai statusa rādījumu, vai nodrošina reaktivācijas funkciju un informācijas vai statusa rādījumu, nedrīkst būt lielāks par 1,00 W.

Gaidstāves un/vai izslēgta režīma pieejamība

Iekārta, ja vien tas nav neatbilstoši paredzētajai izmantošanai, nodrošina izslēgtu režīmu un/vai gaidstāves režīmu, un/vai citu stāvokli, kas atbilst piemērojamām prasībām par elektroenerģijas patēriņu izslēgtā režīmā un/vai gaidstāves režīmā, kad ierīce ir pieslēgta strāvas avotam.

Barošanas pārvaldība

Kad iekārta nenodrošina galveno funkciju vai ja cits(-i) elektroenerģiju patērējošs(-i) ražojums(-i) nav atkarīgs(-i) no tās funkcijām, tad iekārta, ja vien tas nav neatbilstoši paredzētajai izmantošanai, nodrošina barošanas pārvaldības funkciju vai tamlīdzīgu funkciju, kas pēc īsākā iespējamā laika posma, kas atbilst iekārtas paredzētajai izmantošanai, automātiski pārslēdz iekārtu:

— gaidstāves režīmā, vai

— izslēgtā režīmā, vai

— citā stāvoklī, kas nepārsniedz piemērojamās prasības par elektroenerģijas patēriņu izslēgtā režīmā un/vai gaidstāves režīmā, kad iekārta ir pieslēgta elektrotīklam. Barošanas pārvaldības funkcijai jābūt aktivizētai pirms iekārtas piegādes.

3.   INFORMĀCIJAS PAR RAŽOJUMU PRASĪBAS

a) Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem šādās vietās sniedz saskaņā ar II pielikumu aprēķināto un turpmākajos punktos noteikto informāciju, ko norāda šādās vietās:

i) ražojuma tehniskā dokumentācija;

ii) gaisa kondicionētāju un komforta ventilatoru ražotāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnes;

b) Gaisa kondicionētāju un komforta ventilatoru ražotājs pēc pieprasījuma sniedz laboratorijām, kas veic tirgus uzraudzības pārbaudes, nepieciešamo informāciju par iekārtas iestatījumiem, kas izmantoti, lai noteiktu deklarētās jaudas, SEER/EER, SCOP/COP vērtības un īpatnējos ražīgumus , un sniedz kontaktinformāciju šādas informācijas saņemšanai;

c) Informācijas par ražojumu prasības gaisa kondicionētājiem, izņemot divkanālu un vienkanāla gaisa kondicionētājus.1.  tabula

Prasības par sniedzamo informāciju (1)

(ciparu skaits aiz komata tabulas ailēs norāda sniedzamās informācijas precizitāti)

Funkcija (norādīt, ja ir)

Ja ir arī sildīšanas funkcija: norāda sildīšanas sezonu, uz kuru informācija attiecas. Norādītajām vērtībām vienlaikus jāattiecas tikai uz vienu sildīšanas sezonu. Jāiekļauj vismaz “vidējā” sildīšanas sezona.

dzesēšana

J/N

Vidējā

(obligāti)

J/N

sildīšana

J/N

Siltāks

(ja noteikta)

J/N

 

Aukstāks

(ja noteikta)

J/N

Pozīcija

apzīmējums

vērtība

vienība

Pozīcija

apzīmējums

vērtība

vienība

Aprēķina slodze

Sezonas efektivitāte

dzesēšana

Pdesignc

x,x

kW

dzesēšana

SEER

x,x

sildīšana/vidējā

Pdesignh

x,x

kW

sildīšana/vidējā

SCOP/A

x,x

sildīšana/siltāks

Pdesignh

x,x

kW

sildīšana/siltāks

SCOP/W

x,x

sildīšana/aukstāks

Pdesignh

x,x

kW

sildīšana/aukstāks

SCOP/C

x,x

Deklarētā jauda (1) dzesēšanai, pie temperatūras telpās 27(19) °C un ārvides temperatūras Tj

Deklarētais energoefektivitātes koeficients (1) pie temperatūras telpās 27(19) °C un ārvides temperatūras Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Deklarētā jauda (1) sildīšanai / vidējā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj

Deklarētais efektivitātes koeficients (1) / vidējā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentā temperatūŗa

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentā temperatūra

COPd

x,x

Tj = ekspluatācijas robežvērtība

Pdh

x,x

kW

Tj = ekspluatācijas robežvērtība

COPd

x,x

Deklarētā jauda (1) sildīšanai / siltākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj

Deklarētais efektivitātes koeficients (1) / siltākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentā temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentā temperatūŗa

COPd

x,x

Tj = ekspluatācijas robežvērtība

Pdh

x,x

kW

Tj = ekspluatācijas robežvērtība

COPd

x,x

Deklarētā jauda (1) sildīšanai / aukstākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj

Deklarētais efektivitātes koeficients (1) / aukstākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentā temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentā temperatūra

COPd

x,x

Tj = ekspluatācijas robežvērtība

Pdh

x,x

kW

Tj = ekspluatācijas robežvērtība

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Bivalentā temperatūras

Ekspluatācijas robežvērtības temperatūra

sildīšana / vidējs

Tbiv

x

°C

sildīšana / vidējs

Tol

x

°C

sildīšana / siltāks

Tbiv

x

°C

sildīšana / siltāks

Tol

x

°C

sildīšana / aukstāks

Tbiv

x

°C

sildīšana / aukstāks

Tol

x

°C

Ciklisko intervālu jauda

Ciklisko intervālu efektivitāte

dzesēšanai

Pcycc

x,x

kW

dzesēšanai

EERcyc

x,x

sildīšanai

Pcych

x,x

kW

sildīšanai

COPcyc

x,x

Pasliktinājuma koeficients dzesēšanai (2)

Cdc

x,x

Pasliktinājuma koeficients sildīšanai (2)

Cdh

x,x

Elektriskā ieejas jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms”

Elektroenerģijas patēriņš gadā

izslēgts režīms

POFF

x,x

kW

dzesēšana

QCE

x

kWh/a

gaidstāves režīms

PSB

x,x

kW

sildīšana / vidējs

QHE

x

kWh/a

izslēgta termostata režīms

PTO

x,x

kW

sildīšana / siltāks

QHE

x

kWh/a

kartera sildītāja režīms

PCK

x,x

kW

sildīšana / aukstāks

QHE

x

kWh/a

Jaudas regulēšana (norāda vienu no trim variantiem)

Citi posteņi

fiksēta

J/N

Akustiskās jaudas līmenis (telpās / ārpus telpām)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

pakāpjveida

J/N

Globālās sasilšanas potenciāls

GSP

x

kgCO2 ekv.

maināma

J/N

Nominālā gaisa plūsma (telpās / ārpus telpām)

x / x

m3/h

Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

(1)   Daudzkomponentu sistēmām datus norāda pie jaudas koeficienta 1.

(*1)   Pakāpjveida jaudas iekārtām katrā sadaļas “Iekārtas deklarētā jauda” un “uzrādītā EER/COP” ailē deklarē divas ar slīpsvītru (“/”) atdalītas vērtības.

(*2)   Ja ir izmantots standarta Cd = 0,25, tad cikliskie testi (to rezultāti) nav nepieciešami. Pretējā gadījumā ir nepieciešams vai nu sildīšanas vai dzesēšanas cikliskuma tests.

Atbilstoši attiecīgajai funkcionalitātei ražotājs sniedz 1. tabulā norādīto informāciju ražojuma tehniskajā dokumentācijā. Iekārtām, kurām jaudas regulēšana atzīmēta kā “pakāpjveida”, katrā ailē sadaļā “Deklarētā jauda” deklarē divas ar slīpsvītru (“/”) atdalītas vērtības – augstāko un zemāko (“hi/lo”).

d) Informācijas prasības attiecībā uz vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētājiem

Vienkanāla gaisa kondicionētājus uz iepakojuma un elektroniskā vai papīra dokumentācijā, un reklāmas materiālos dēvē par “lokāliem gaisa kondicionētājiem”.

Ražotājs sniedz turpmāk tabulā norādīto informāciju.2.  tabula

Prasības par sniedzamo informāciju

Informācija tā modeļa(-u) norādīšanai, uz kuriem informācija attiecas

(aizpildīt pēc vajadzības)

Apraksts

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Nominālā dzesēšanas jauda

Prated dzesēšanai

(x,x)

kW

Nominālā sildīšanas jauda

Prated sildīšanai

(x,x)

kW

Nominālā ieejas jauda dzesēšanai

PEER

(x,x)

kW

Nominālā ieejas jauda sildīšanai

PCOP

(x,x)

kW

Nominālais energoefektivitātes koeficients

EERd

(x,x)

Īpatnējās efektivitātes koeficients

COPd

(x,x)

Elektroenerģijas patēriņš izslēgta termostata režīmā

PTO

(x,x)

W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

PSB

(x,x)

W

Vienkanāla/divkanālu ierīču elektroenerģijas patēriņš

(norādīt atsevišķi dzesēšanai un sildīšanai)

DD: QDD

DD: (x)

DD: kWh/gadā

SD: QSD

SD: (x,x)

SD: kWh/h

Akustiskās jaudas līmenis

LWA

(x)

dB(A)

Globālās sasilšanas potenciāls

GSP

(x)

kgCO2 ekv.

Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese

e) Informācijas prasības attiecībā uz ko ventilatoriem.

Ražotājs sniedz turpmākajā tabulā norādīto informāciju.3.  tabula

Prasības par sniedzamo informāciju

Informācija tā modeļa(-u) norādīšanai, uz kuriem informācija attiecas

(aizpildīt pēc vajadzības)

Apraksts

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Maksimālā ventilācija plūsma

F

(x,x)

m3/min

Ventilatora ieejas jauda

P

(x,x)

W

Īpatnējais ražīgums

SV

(x,x)

(m3/min)/W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

PSB

(x,x)

W

Ventilatora akustiskās jaudas līmenis

LWA

(x)

dB(A)

Gaisa maksimālais ātrums

c

(x,x)

m/s

Mērījumu standarts īpatnējajam ražīgumam

(šeit norādīt izmantoto mērījumu standartu)

Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
II PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

1. Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai, mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citu ticamu, precīzu un reproducējamu mērīšanas metodi, kas ir mūsdienīga un vispāratzīta un ar kuru iegūto rezultātu nenoteiktība ir uzskatāma par zemu. Tie atbilst visiem turpmāk norādītajiem tehniskajiem parametriem.

2. Nosakot sezonas enerģijas patēriņu un sezonas energoefektivitātes koeficientu (SEER) un sezonas efektivitātes koeficientu (SCOP), ņem vērā:

a) dzesēšanas un sildīšanas Eiropas sezonu(-as), kā noteikts turpmākajā 1. tabulā;

b) aprēķina references nosacījumus, kā noteikts turpmākajā 3. tabulā;

c) elektroenerģijas patēriņu visiem attiecīgajiem ekspluatācijas režīmiem, izmantojot turpmākajā 4. tabulā noteiktos laika periodus;

d) ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu izraisīto energoefektivitātes krituma ietekmi (ja tāda ir) atkarībā no dzesēšanas un/vai sildīšanas jaudas regulēšanas tipa;

e) sezonas efektivitātes koeficientu korekcijas apstākļos, kad sildīšanas slodzi nevar nodrošināt ar sildīšanas jaudu;

f) rezerves sildītāja ieguldījumu (attiecīgos gadījumos) iekārtas sezonas efektivitātes aprēķinā sildīšanas režīmā.

3. Ja informācija, kas attiecas uz konkrētu modeli, kas sastāv no telpās un ārpus telpām uzstādīta bloka(-iem), ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju no citām kombinācijām, tad dokumentācijā ir iekļaujamas ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un testiem, kas veikti, lai verificētu veikto aprēķinu pareizību (tostarp ziņas par šādu kombināciju darbības efektivitātes aprēķina matemātisko modeli un par mērījumiem, kas izdarīti, lai verificētu šo modeli).

4. Vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju īpatnējo energoefektivitātes koeficientu (EERrated) un, attiecīgos gadījumos, īpatnējo efektivitātes koeficientu (COPrated) nosaka pie nominālajiem standartapstākļiem, kā noteikts turpmākajā 2. tabulā.

5. Aprēķinot sezonas elektroenerģijas patēriņu dzesēšanai (un/vai sildīšanai), ņem vērā elektroenerģijas patēriņu visos attiecīgajos ekspluatācijas režīmos, kā noteikts turpmākajā 3. tabulā, izmantojot ekspluatācijas stundas, kā noteikts turpmākajā 4. tabulā.

6. Komforta ventilatoru efektivitāti nosaka, pamatojoties uz iekārtas nominālo gaisa plūsmas ātrumu, kas dalīts ar iekārtai pievadīto nominālo elektroenerģiju.

tabula

Dzesēšanas un sildīšanas sezonas bini (j = bina indekss, Tj = ārvides temperatūra, hj = stundas gadā katrā binā), kur “db” = sausā termometra temperatūraDZESĒŠANAS SEZONA

j

#

Tj

°C

db

hj

h/gadā

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā stundas

2 602SILDĪŠANAS SEZONA

j

#

Tj

°C

hj

hj

h/gadā

Vidējs

Siltāks

Aukstāks

1 līdz 8

– 30 līdz – 23

0

0

0

9

-22

0

0

1

10

-21

0

0

6

11

-20

0

0

13

12

-19

0

0

17

13

-18

0

0

19

14

-17

0

0

26

15

-16

0

0

39

16

-15

0

0

41

17

-14

0

0

35

18

-13

0

0

52

19

-12

0

0

37

20

-11

0

0

41

21

-10

1

0

43

22

-9

25

0

54

23

-8

23

0

90

24

-7

24

0

125

25

-6

27

0

169

26

-5

68

0

195

27

-4

91

0

278

28

-3

89

0

306

29

-2

165

0

454

30

-1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Kopā stundas

4 910

3 590

6 4462.  tabula

Nominālie standartapstākļi, temperatūra, kas norādīta kā “sausā termometra” gaisa temperatūra

(“mitrā termometra” temperatūra norādīta iekavās)

Ierīce

Funkcija

Gaisa temperatūra telpā

(°C)

Gaisa temperatūra ārpus telpas

(°C)

gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla gaisa kondicionētājus

dzesēšana

27 (19)

35 (24)

sildīšana

20 (maks. 15)

7 (6)

vienkanāla gaisa kondicionētāji

dzesēšana

35 (24)

35 (24) (1)

sildīšana

20 (12)

20 (12) (1)

(*1)   Vienkanāla gaisa kondicionētāju gadījumā uz kondensatoru (iztvaicētāju), kad notiek dzesēšana (sildīšana), netiek padots āra gaiss, bet gan telpas gaiss.3.  tabula

Aprēķina references nosacījumi, temperatūra, kas norādīta kā “sausā termometra” gaisa temperatūra

(“mitrā termometra” temperatūra norādīta iekavās)

Funkcija / sezona

Gaisa temperatūra telpā

(°C)

Gaisa temperatūra ārpus telpas

(°C)

Bivalentā temperatūra

(°C)

Ekspluatācijas robežvērtības temperatūra

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

dzesēšana

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

n.p.

n.p.

sildīšana / vidējs

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

maks. 2

maks. – 7

sildīšana / siltāks

Tdesignh = 2 (1)

maks. 7

maks. 2

sildīšana / aukstāks

Tdesignh = – 22 (– 23)

maks. – 7

maks. – 154.  tabula

Ierīču ekspluatācijas stundu skaits funkcionālajos režīmos, kas jāizmanto elektroenerģijas patēriņa aprēķināšanai

Ierīces tips / funkcionalitāte

(ja nepieciešams)

Mērvienība

Sildīšanas sezona

Ieslēgts režīms

Izslēgta termostata režīms

Gaidstāves režīms

Izslēgts režīms

Kartera sildītāja režīms

 

 

 

dzesēšana: HCE

sildīšana: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētājus

Dzesēšanas režīms, ja ierīce nodrošina tikai dzesēšanu

h/gadā

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Dzesēšanas un sildīšanas režīms, ja ierīce nodrošina abus režīmus

Dzesēšanas režīms

h/gadā

 

350

221

2 142

0

2 672

Sildīšanas režīms

h/gadā

Vidējs

1 400

179

0

0

179

Siltāks

1 400

755

0

0

755

Aukstāks

2 100

131

0

0

131

Sildīšanas režīms, ja ierīce nodrošina tikai sildīšanu

h/gadā

Vidējs

1 400

179

0

3 672

3 851

Siltāks

1 400

755

0

4 345

4 476

Aukstāks

2 100

131

0

2 189

2 944

Divkanālu gaisa kondicionētājs

Dzesēšanas režīms, ja ierīce nodrošina tikai dzesēšanu

h/60 min

 

1

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Dzesēšanas un sildīšanas režīms, ja ierīce nodrošina abus režīmus

Dzesēšanas režīms

h/60 min

 

1

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Sildīšanas režīms

h/60 min

 

1

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Sildīšanas režīms, ja ierīce nodrošina tikai sildīšanu

h/60 min

 

1

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Vienkanāla gaisa kondicionētājs

Dzesēšanas režīms

h/60 min

 

1

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Sildīšanas režīms

h/60 min

 

1

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

▼M1
III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas ierīces atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b) deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa ierīci, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim ierīcēm noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Sezonas energoefektivitātes koeficients (SEER)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Sezonas efektivitātes koeficients (SCOP)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 8 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par10 %.

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 10 %.

Energoefektivitātes koeficients (EER rated)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Efektivitātes koeficients (COP rated)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % zemāka nekā deklarētā vērtība.

Akustiskās jaudas līmenis

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 2 dB(A).

▼B
IV PIELIKUMS

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas spēkā stāšanās laikā labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas gaisa kondicionētājiem to energoefektivitātes izteiksmē ir šādas.Indikatīvie kritēriji gaisa kondicionētājiem

Gaisa kondicionētāji, izņemot divkanālu un vienkanāla gaisa kondicionētājus

Divkanālu gaisa kondicionētājs

Vienkanāla gaisa kondicionētājs

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00  (1)

3,15

3,15  (1)

2,60

(*1)   Pamatojoties uz vienkanāla gaisa kondicionētāju ar iztvaices dzesi dzesēšanas efektivitāti.

Indikatīvais kritērijs gaisa kondicionētājā izmantotā aukstumaģenta GSP līmenim ir GSP ≤ 20.( 1 IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml.

( 2 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

( 3 ) OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.