02012D0270 — LV — 05.01.2018 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 16. maijs)

attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3137)

(2012/270/ES)

(OV L 132, 23.5.2012., 18. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/679/ES (2014. gada 25. septembris),

  L 283

61

27.9.2014

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1359 izziņots ar dokumenta numuru C(2016 (2016. gada 8. augusts),

  L 215

29

10.8.2016

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/5 izziņots ar dokumenta numuru C(2017 (2018. gada 3. janvāris),

  L 2

11

5.1.2018
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 16. maijs)

attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3137)

(2012/270/ES)1. pants

Aizliegumi attiecībā uz Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner), turpmāk “minētie organismi”, neieved vai neizplata Savienībā.

2. pants

Kartupeļu bumbuļu ievešana Savienībā

1.  Solanum tuberosum L. bumbuļus, tostarp tos, kuri paredzēti stādīšanai, turpmāk “kartupeļu bumbuļi”, kuru izcelsme ( 1 ) ir trešās valstīs, par kurām zināms, ka tajās sastopams viens minētais organisms vai vairāki minētie organismi, var ievest Savienībā tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma 1. iedaļas 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.  Ja kartupeļu bumbuļi tiek ievesti Savienībā, atbildīgā oficiālā iestāde tos pārbauda saskaņā ar I pielikuma 1. iedaļas 5. punktu.

▼M1

3. pants

Kartupeļu bumbuļu pārvietošana Savienībā

1.  Kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir Savienības norobežotajās teritorijās, kas izveidotas saskaņā ar 5. pantu, un kuri iepakoti šajās teritorijās vai 3.b pantā minētajās pakotavās, Savienībā pārvietot var tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma 2. iedaļas 1. punkta nosacījumiem.

Kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir norobežotā teritorijā, no šīs norobežotās teritorijas uz 3.b panta prasībām atbilstošu šīs norobežotās teritorijas tuvumā esošu pakotavu pārvietot var ar noteikumu, ka ir izpildīti I pielikuma 2. iedaļas 2. punkta nosacījumi. Kartupeļu bumbuļus drīkst glabāt minētajā pakotavā.

Otrajā daļā minētajā situācijā atbildīgā oficiālā iestāde rīkojas šādi:

▼M3

a) intensīvi veic monitoringu minēto organismu klātbūtnes un šo organismu invadēšanās pazīmju noteikšanai uz kartupeļu bumbuļiem, attiecīgi pārbaudot kartupeļu augus un attiecīgā gadījumā citus saimniekaugus, arī laukus, kur šie augi aug, vismaz 100 m rādiusā no pakotavas;

▼M1

b) veic pasākumus, kuros informē sabiedrību par draudiem, ko rada minētie organismi, un par pasākumiem, kuri pieņemti, lai novērstu to ievešanu Savienībā un izplatīšanos tās teritorijā pakotavas tuvumā.

2.  Kartupeļu bumbuļus, ko saskaņā ar 2. pantu ieved no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams viens vai vairāki minētie organismi, Savienībā pārvietot var tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma 2. iedaļas 3. punkta nosacījumiem.

3.a pants

Prasības attiecībā uz transportlīdzekļiem, pakošanu, mehānismiem un augsnes atkritumiem

1.  Dalībvalstis gādā, ka, pirms sāk pildīt I pielikuma 2. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktu, visi transportlīdzekļi un iepakojums, kas izmantoti, lai pārvadātu kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir norobežotā teritorijā, tiktu dezinficēti un atbilstīgi tīrīti šādos gadījumos:

a) pirms tos pārvieto ārpus norobežotās teritorijas; un

b) pirms tos izved no pakotavas, kā minēts 3. panta 1. punkta otrajā daļā.

2.  Dalībvalstis gādā, ka mehānismi, kas 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētajā pakotavā izmantoti darbībām ar 1. punktā minētajiem kartupeļu bumbuļiem, tiktu atbilstīgi dezinficēti un tīrīti pēc katras lietošanas.

3.  Dalībvalstis gādā, ka augsnes atkritumus vai citus atkritumus, kas radušies, pildot 3. panta 1. punkta un šā panta 1. un 2. punkta prasības, likvidētu tā, lai minētie organismi nevar ieviesties vai izplatīties ārpus norobežotas teritorijas.

3.b pants

Prasības attiecībā uz pakotavām, kas atrodas ārpus attiecīgajām norobežotajām teritorijām

Pakotavas, kas atrodas ārpus attiecīgajām norobežotajām teritorijām un kur notiek 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētās darbības ar kartupeļu bumbuļiem, kuru izcelsme ir šajās norobežotajās teritorijās, pilda šādas prasības:

a) atbildīgā oficiālā iestāde tām devusi atļauju pakot kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir norobežotajā teritorijā; un

b) no brīža, kad kartupeļu bumbuļi atvesti minētajā pakotavā, tās gadu glabā dokumentāciju par kartupeļu bumbuļiem, ar kuriem veiktas darbības un kuru izcelsme ir norobežotajās teritorijās.

▼M3

4. pants

Apsekojumi un paziņojumi attiecībā uz minētajiem organismiem

1.  Dalībvalstis katru gadu savā teritorijā veic oficiālus apsekojumus, pārbaudot minēto organismu klātbūtni un šo organismu invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem un attiecīgā gadījumā uz citiem saimniekaugiem, tostarp laukus, kuros audzē kartupeļu bumbuļus.

Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim paziņo minēto apsekojumu rezultātus Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

2.  Par visiem gadījumiem, kad konstatēta minētā organisma klātbūtne vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem vai radušās aizdomas par to, nekavējoties paziņo atbildīgajām oficiālajām iestādēm.

▼B

5. pants

Norobežotās teritorijas un šajās teritorijās veicamie pasākumi

▼M3

1.  Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minēto apsekojumu rezultātiem vai citiem pierādījumiem, dalībvalsts apstiprina minētā organisma klātbūtni vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem savas teritorijas daļā, attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar II pielikuma 1. iedaļu nekavējoties izveido norobežotu teritoriju, kurā ietverta invadētā zona un buferzona.

Tā veic pasākumus saskaņā ar II pielikuma 2. iedaļu.

▼B

2.  Ja dalībvalsts veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu, tā nekavējoties paziņo norobežoto teritoriju sarakstu, informāciju par to norobežojumu, tostarp kartes, kurās parādīta to atrašanās vieta, un to pasākumu aprakstu, kurus piemēro minētajās norobežotajās teritorijās.

6. pants

Atbilstība

Dalībvalstis veic visus šā lēmuma izpildei nepieciešamos pasākumus un vajadzības gadījumā groza pasākumus, kurus tās pieņēmušas, lai aizsargātos pret minēto organismu ievešanu un izplatīšanos, tā, lai nodrošinātu to atbilstību šā lēmuma prasībām. Dalībvalstis par šiem pasākumiem nekavējoties informē Komisiju.

▼M1 —————

▼B

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

1.   IEDAĻA

Īpašas prasības attiecībā uz ievešanu Savienībā

1. Neskarot Direktīvā 2000/29/EK paredzētos noteikumus, kartupeļu bumbuļiem, kuru izcelsmes vieta ir trešās valstis, par kurām ir zināms, ka tajās sastopams viens minētais organisms vai vairāki minētie organismi, pievieno Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā minēto fitosanitāro sertifikātu (“sertifikāts”), kurā zem virsraksta “Papildu deklarācija” norāda 2. un 3. punktā minēto informāciju.

2. Sertifikātā iekļauj a) vai b) apakšpunktā minēto informāciju:

a) kartupeļu bumbuļi izaudzēti apgabalā, kuru par brīvu no kaitīgajiem organismiem atzinusi nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem;

b) kartupeļu bumbuļi ir nomazgāti vai notīrīti tā, lai uz tiem paliktu ne vairāk kā 0,1 % augsnes, vai arī izmantota ekvivalenta metode, ko īpaši piemēro, lai gūtu tādu pašu iznākumu un likvidētu attiecīgos organismus, un lai nodrošinātu, ka tiek novērsts risks, ka minētie organismi varētu izplatīties.

3. Sertifikātā norāda šādus datus:

▼M3

a) tajā iekļauj informāciju, ka oficiālā pārbaudē, kas veikta tieši pirms eksporta, ir konstatēts, ka kartupeļu bumbuļi ir brīvi no attiecīgajiem minētajiem organismiem un no šo organismu invadēšanās pazīmēm uz kartupeļu bumbuļiem un ka tie satur ne vairāk kā 0,1 % augsnes;

▼B

b) tajā iekļauj informāciju, ka iepakojuma materiāls, kurā kartupeļu bumbuļi ir importēti, ir tīrs.

4. Ja ir norādīta 2. punkta a) apakšpunktā minētā informācija, zem virsraksta “Izcelsmes vieta” norāda no kaitīgajiem organismiem brīvās teritorijas nosaukumu.

5. Kartupeļu bumbuļus, kas Savienībā ievesti saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, pārbauda ievešanas punktā vai saņemšanas vietā, kas noteikta atbilstīgi Komisijas Direktīvai 2004/103/EK ( 2 ), lai pārliecinātos, ka tie atbilst 1. līdz 4. punktā paredzētajām prasībām.

▼M1

2. IEDAĻA

Pārvietošanas nosacījumi

1. Kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir norobežotās teritorijās Savienībā, no šādām teritorijām uz nenorobežotām Savienības teritorijām drīkst pārvietot tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) kartupeļu bumbuļi ir audzēti reģistrētā ražošanas vietā saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/90/EEK ( 3 ) vai tos ir audzējis reģistrēts ražotājs saskaņā ar Komisijas Direktīvu 93/50/EEK ( 4 ), vai tie ir pārvietoti no noliktavas vai izplatīšanas centra, kas reģistrēti saskaņā ar Direktīvu 93/50/EEK;

b) kartupeļu bumbuļi ir nomazgāti vai notīrīti tā, lai uz tiem paliktu ne vairāk kā 0,1 % augsnes, vai arī izmantots līdzvērtīgs paņēmiens, ko piemēro tieši tāpēc, lai gūtu tādu pašu iznākumu un likvidētu attiecīgos minētos organismus un lai nodrošinātu, ka tiek novērsts minēto organismu izplatīšanās risks;

c) kartupeļu bumbuļus pārvieto, iepakotus tīrā materiālā; un

d) kartupeļu bumbuļiem līdzi dota saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK ( 5 ) sagatavota un izdota augu pase.

2. Lai kartupeļu bumbuļus pārvietotu uz pakotavu, kā minēts 3. panta 1. punkta otrajā daļā, papildus 1. punkta a) apakšpunktam jāizpilda šādi nosacījumi:

a) kartupeļu bumbuļi ir audzēti laukos, kuri veģetācijas perioda attiecīgā laikā apstrādāti ar insekticīdiem pret minētajiem organismiem;

b) šajos laukos attiecīgā laikā pirms ražas novākšanas ir veiktas oficiālās pārbaudes, un minētie organismi nav konstatēti;

c) ražotājs atbildīgajām oficiālajām iestādēm ir jau iepriekš paziņojis savu nodomu pārvietot kartupeļu bumbuļus saskaņā ar šo punktu un paredzētās pārvietošanas datumu;

d) kartupeļu bumbuļus uz pakotavu slēgtos transportlīdzekļos vai slēgtā un tīrā iepakojumā pārved tā, lai nodrošinātu, ka minētie organismi nevar izkļūt vai izplatīties;

e) pārvedot uz pakotavu, kartupeļu bumbuļiem ir dots līdzi dokuments, kurā norādīta to izcelsme un galamērķis; un

f) tūlīt pēc ievešanas pakotavā kartupeļu bumbuļus apstrādā, kā aprakstīts šīs iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā.

3. Kartupeļu bumbuļus, ko Savienībā saskaņā ar 1. iedaļu ieved no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams viens vai vairāki minētie organismi, Savienībā pārvietot var tikai tad, ja tiem līdzi dota 1. punkta d) apakšpunktā minētā augu pase.

▼B
II PIELIKUMS

5. PANTĀ PAREDZĒTĀS NOROBEŽOTĀS TERITORIJAS UN PASĀKUMI

1.   IEDAĻA

Norobežoto teritoriju izveide

1. Norobežotās teritorijas sastāv no šādām zonām:

▼M3

a) invadētā zona, kurā ir iekļauti vismaz tie lauki, kuros ir apstiprināta minētā organisma klātbūtne vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem, kā arī lauki, kuros ir audzēti invadētie kartupeļu bumbuļi; un

▼M2

b) buferzona, kura plešas vismaz 500 m aiz invadētās zonas līnijas; ja lauka daļa ir minētajā teritorijā, viss lauks ietilpst buferzonā.

▼B

2. Ja vairākas buferzonas pārklājas vai atrodas ģeogrāfiski tuvu, izveido norobežoto teritoriju, kas aptver attiecīgās norobežotās teritorijas un teritorijas starp tām.

▼M3

3. Nosakot invadēto zonu un buferzonu, dalībvalstis ņem vērā šādus elementus: minēto organismu bioloģiju, invadēšanās pakāpi, saimniekaugu izplatību, pierādījumus par minēto organismu ieviešanos un minēto organismu dabisko izplatīšanās spēju.

4. Ja minētā organisma klātbūtne vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem tiek apstiprinātas ārpus invadētās zonas, attiecīgi pārskata un maina invadētās zonas un buferzonas robežas.

5. Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minētajiem apsekojumiem, ne attiecīgais minētais organisms, ne šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem nav konstatētas norobežotajā teritorijā divu gadu periodā, attiecīgā dalībvalsts apstiprina, ka minētais organisms vairs nav sastopams minētajā teritorijā un ka teritorija vairs nav jānorobežo. Tā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

▼B

2.   IEDAĻA

5. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētie pasākumi norobežotajās teritorijās

Dalībvalstu veiktajos pasākumos norobežotajās teritorijās iekļauj vismaz šādus pasākumus:

1) minēto organismu izskaušanas vai ierobežošanas pasākumi, tostarp apstrāde un dezinfekcija, kā arī vajadzības gadījumā saimniekaugu audzēšanas aizliegšana;

▼M3

2) intensīvs monitorings, ko īsteno, veicot atbilstošas pārbaudes attiecībā uz minēto organismu klātbūtni vai šo organismu invadēšanās pazīmēm uz kartupeļu bumbuļiem;

▼B

3) kartupeļu bumbuļu pārvietošanas uzraudzība ārpus norobežotajām teritorijām.( 1 ) Fitosanitāro terminu glosārijs – atsauces standarts ISPM Nr. 5 un fitosanitārie sertifikāti – Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (Roma) sekretariāta standarts ISPM Nr. 12.

( 2 ) OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.

( 3 ) Komisijas 1992. gada 3. novembra Direktīva 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu (OV L 344, 26.11.1992., 38. lpp.).

( 4 ) Komisijas 1993. gada 24. jūnija Direktīva 93/50/EEK, ar ko precizēti daži augi, kuri nav uzskaitīti Padomes Direktīvas 77/93/EEK A daļas V pielikumā un kuru audzētāji vai šādu augu audzēšanas zonās izvietotās noliktavas, izplatīšanas centri ir uzskaitīti oficiālajā reģistrā (OV L 205, 17.8.1993., 22. lpp.).

( 5 ) Komisijas 1992. gada 3. decembra Direktīva 92/105/EEK, kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm (OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.).