2011R1178 — LV — 08.04.2015 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1178/2011

(2011. gada 3. novembris),

ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 311, 25.11.2011, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 290/2012 (2012. gada 30. marts),

  L 100

1

5.4.2012

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 70/2014 (2014. gada 27. janvāris),

  L 23

25

28.1.2014

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 245/2014 (2014. gada 13. marts),

  L 74

33

14.3.2014

►M4

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/445 (2015. gada 17. marts)

  L 74

1

18.3.2015
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1178/2011

(2011. gada 3. novembris),

ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK ( 1 ), un jo īpaši tās 7. panta 6. punktu, 8. panta 5. punktu un 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 216/2008 nolūks ir izveidot un uzturēt augstu civilās aviācijas drošības līmeni Eiropā. Tajā ir paredzēti līdzekļi, kā sasniegt ne vien minēto mērķi, bet arī citus mērķus civilās aviācijas drošības jomā.

(2)

Gan konkrētu gaisa kuģu ekspluatācijā iesaistītajiem pilotiem, gan šo pilotu mācībās, eksāmenos un pārbaudēs izmantotajām lidojumu simulatoru trenažieru iekārtām un iesaistītajām personām un organizācijām ir jāatbilst attiecīgajām pamatprasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikumā. Saskaņā ar minēto regulu pilotiem, kā arī to apmācībā iesaistītajām personām un organizācijām, jābūt sertificētiem, tiklīdz ir atzīta to atbilstība pamatprasībām.

(3)

Attiecīgi, pilotiem vajadzētu saņemt veselības apliecību, un arī aviācijas medicīnas ekspertiem, kas veic aviācijas medicīnas pārbaudes pilotu veselības stāvokļa novērtēšanai, jābūt sertificētiem, tiklīdz ir atzīta to atbilstība pamatprasībām. Tomēr Regulā (EK) Nr. 216/2008 ir paredzēts, ka atbilstīgi zināmiem nosacījumiem un gadījumā, ja tas atļauts valsts tiesību aktos, aviācijas medicīnas pārbaudes var veikt arī vispārējās medicīniskās prakses ārsti.

(4)

Salona apkalpei, kas iesaistīta konkrētu gaisa kuģu ekspluatācijā, jāatbilst attiecīgajām pamatprasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 216/2008 IV pielikumā. Šajā regulā ir paredzēts, ka ir regulāri jāpārbauda salona apkalpes locekļu veselības stāvoklis, lai tie droši varētu pildīt tiem uzticētos drošības pienākumus. Atbilstība jāapliecina ar attiecīgu novērtējumu, pamatojoties uz paraugpraksi aviācijas medicīnas jomā.

(5)

Regulā (EK) Nr. 216/2008 ir noteikts, ka Komisijai jāpieņem vajadzīgie īstenošanas noteikumi, lai iedibinātu nosacījumus, kuriem atbilstoši tiek sertificēti piloti un to mācībās, eksāmenos un pārbaudēs iesaistītās personas, kā arī nosacījumus salona apkalpes locekļu sertifikācijai un to veselības stāvokļa novērtējumam.

(6)

Ir jānosaka procedūras un prasības, kā notiek jau izsniegtu nacionālo pilota apliecību un nacionālo lidotāja–inženiera apliecību konvertācija par pilotu apliecībām, lai nodrošinātu, ka tiem ir iespēja veikt savas darbības atbilstoši saskaņotiem nosacījumiem; saskaņā ar šo regulu būtu jākonvertē arī pārbaudes lidojumu kvalifikācijas.

(7)

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieņemt trešo valstu izdotas apliecības, ja vien tiek nodrošināts tāds drošības līmenis, kas līdzvērtīgs Regulā (EK) Nr. 216/2008 aprakstītajam. Vajadzētu paredzēt nosacījumus trešo valstu izdoto apliecību pieņemšanai.

(8)

Lai nodrošinātu, ka pilota apliecības saņemšanai tiek ņemtas vērā arī mācības, kas sāktas pirms šīs regulas piemērošanas, vajadzētu paredzēt nosacījumus jau pabeigto mācību atzīšanai; vajadzētu paredzēt arī nosacījumus militāro apliecību atzīšanai.

(9)

Ir svarīgi, lai aeronavigācijas nozares un dalībvalsts pārvaldes iestāžu rīcībā būtu pietiekami daudz laika, lai tās varētu pielāgoties jaunajam regulatīvajam satvaram, lai dalībvalstīm būtu laiks izdot tādas īpaša veida pilota apliecības un veselības apliecības, uz kurām neattiecas JAR, un ar konkrētiem nosacījumiem atzīt jau izdoto apliecību un sertifikātu derīgumu, kā arī veiktās aviācijas medicīnas pārbaudes, pirms sākts piemērot šo regulu.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 69. panta 2. punktu ir atcelta Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīva 91/670/EEK par personāla licenču savstarpēju pieņemšanu amata pienākumu pildīšanai civilajā aviācijā ( 2 ). Ar šo regulu pieņemtos pasākumus ir jāuzskata par atbilstošajiem pasākumiem.

(11)

Lai nodrošinātu raitu pāreju, kā arī vienādi augstu civilās aviācijas drošības līmeni Savienībā, īstenošanas pasākumiem ir jāatspoguļo jaunākie sasniegumi, tostarp paraugprakse, un zinātniskais un tehnoloģiskais progress pilotu mācību un gaisa kuģa apkalpes locekļu veselības stāvokļa jomā. Attiecīgi ir jāņem vērā tehniskās prasības un administratīvās procedūras, par kurām laikā līdz 2009. gada 30. jūnijam ir vienojušās Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) un apvienotās aviācijas institūcijas, kā arī spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz atsevišķām valstīs spēkā esošām specifiskām prasībām.

(12)

Aģentūra sagatavoja īstenošanas noteikumu projektu un to iesniedza kā atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā Komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu nosaka sīkus noteikumus

1. dažādām ar pilota apliecībām saistītām kvalifikācijas atzīmēm, nosacījumus, ar kādiem šīs apliecības izdod, uztur to derīgumu, groza, ierobežo, aptur vai atsauc, apliecību turētāju tiesības un pienākumus, nosacījumus, ar kādiem notiek jau izdoto nacionālo pilota apliecību un nacionālo lidotāja–inženiera apliecību konvertācija par pilota licencēm, kā arī nosacījumus trešo valstu izdoto apliecību pieņemšanai;

2. par mācību lidojumu vai simulēto mācību lidojumu nodrošināšanu un pilotu prasmju novērtēšanu atbildīgo personu sertificēšanai;

3. par dažādām pilotu veselības apliecībām, nosacījumus, ar kādiem veselības apliecības izdod, uztur to derīgumu, groza, ierobežo, aptur vai atsauc, veselības apliecību turētāju tiesības un pienākumus, kā arī nosacījumus, ar kādiem notiek nacionālo veselības apliecību konvertācija par vispārēji atzītām veselības apliecībām;

4. aviācijas medicīnas ekspertu sertifikācijai, kā arī nosacījumus, kuriem atbilstoši aviācijas medicīnas pārbaudes var veikt vispārējās medicīniskās prakses ārsts;

5. salona apkalpes locekļu regulārajām aviācijas medicīnas pārbaudēm, kā arī par šo pārbaužu veikšanu atbildīgo personu kvalifikācijai;

▼M1

6. nosacījumi, ar kādiem izsniedz, uztur spēkā, groza, ierobežo, aptur vai atsauc salona apkalpes locekļu apliecības, kā arī salona apkalpes locekļu apliecību turētāju tiesības un pienākumus;

7. nosacījumi, saskaņā ar kuriem izdod, uztur spēkā, groza, ierobežo, aptur vai atsauc sertifikātus pilotu mācību organizācijām un aviācijas medicīnas centriem, kas iesaistīti civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes kvalificēšanā;

8. prasības lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu sertifikācijai un organizācijām, kas izmanto šādas iekārtas;

9. prasības vadības un pārvaldības sistēmai, kas dalībvalstīm, Aģentūrai un organizācijām jāizpilda saistībā ar 1.–8. punktā minētajiem noteikumiem.

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

1) “FCL daļas apliecība” (Part-FCL licence) ir gaisa kuģa apkalpes apliecība, kas atbilst I pielikuma prasībām;

2) JAR” ir apvienoto aviācijas institūciju pieņemtās vienotās prasības aviācijai, kuras piemēro kopš 2009. gada 30. jūnija;

3) “viegla lidaparāta pilota apliecība (LAPL)” ir amatierpilota apliecība, kas minēta Regulas (EK) Nr. 216/2008 7. pantā;

4) JAR atbilstoša apliecība” ir pilota apliecība un ar to saistītās kvalifikācijas atzīmes, sertifikāti, atļaujas un/vai kvalifikācijas, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuros atspoguļojas JAR prasības, un procedūrām ir izdevusi vai atzinusi dalībvalsts, kas izpildījusi attiecīgās JAR prasības, un kuru – saistībā ar šādu JAR – ierosina savstarpēji atzīt apvienoto aviācijas institūciju sistēmā;

5) JAR neatbilstoša apliecība” ir pilota apliecība, ko izdevusi vai atzinusi dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem, bet kuru – saistībā ar attiecīgo JAR – neierosina savstarpēji atzīt;

6) “prasību izpildes ieskaitīšana” ir iepriekšējās pieredzes vai kvalifikācijas atzīšana;

7) “prasību izpildes ieskaitīšanas ziņojums” ir ziņojums, uz kura pamata var atzīt iepriekšēju pieredzi vai kvalifikāciju;

8) “konvertācijas ziņojums” ir ziņojums, uz kura pamata apliecību var konvertēt par FCL daļas apliecību;

9) JAR atbilstoša pilota veselības apliecība un aviācijas medicīnas eksperta apliecība” ir apliecība, kuru saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuros atspoguļojas JAR prasības, un procedūrām ir izdevusi vai atzinusi dalībvalsts, kas izpildījusi attiecīgās JAR prasības, un kuru – saistībā ar šādu JAR – ierosina savstarpēji atzīt apvienoto aviācijas institūciju sistēmā;

10) JAR neatbilstoša pilota veselības apliecība un aviācijas medicīnas eksperta apliecība” ir apliecība, kuru saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdevusi vai atzinusi dalībvalsts, bet kuru – saistībā ar attiecīgo JAR – neierosina savstarpēji atzīt;

▼M1

11) “salona apkalpes loceklis” ir atbilstīgi kvalificēts apkalpes loceklis, kurš nav lidojumu apkalpes loceklis vai tehniskās apkalpes loceklis un kuram ekspluatants ir uzticējis ekspluatācijas laikā veikt ar pasažieru un lidojuma drošību saistītus uzdevumus;

12) “gaisa kuģa apkalpe” ir lidojuma apkalpe un salona apkalpe;

13) JAR atbilstīgs sertifikāts, apstiprinājums vai organizācija” ir sertifikāts vai apstiprinājums, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuros atspoguļotas JAR prasības un procedūras, izdevusi vai atzinusi dalībvalsts, kas izpildījusi attiecīgās JAR prasības, vai organizācija, kuru šāda dalībvalsts ir sertificējusi, apstiprinājusi, reģistrējusi vai atzinusi, un kas apvienoto aviācijas iestāžu sistēmā ir ieteikts savstarpējai atzīšanai saistībā ar šīm JAR prasībām.

▼M3

3. pants

Pilota apliecības un veselības apliecības izsniegšana

1.  Neskarot šīs regulas 8. pantu, Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 4. panta 5. punktā minēto gaisa kuģu pilotiem ir jāievēro šīs regulas I pielikumā un IV pielikumā noteiktās tehniskās prasības un administratīvās procedūras.

2.  Neatkarīgi no apliecības turētāju tiesībām, kas noteiktas šīs regulas I pielikumā, saskaņā ar šīs regulas I pielikuma B un C apakšdaļu izdoto pilota apliecību turētāji var veikt lidojumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 965/2012 6. panta 4. punkta a) apakšpunktā. Tas neskar jebkuru citu papildu prasību ievērošanu pasažieru pārvadājumiem vai šīs regulas I pielikuma B vai C apakšdaļā minēto komerciālo darbību izvēršanai.

▼B

4. pants

Jau izdotas nacionālās pilota apliecības

1.  JAR atbilstošas apliecības, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi pirms ►M1  šīs regulas piemērošanas ◄ , uzskata par izdotām saskaņā ar šo regulu. Ne vēlāk kā līdz ►M1  2018. gada 8. aprīlim ◄ dalībvalstis šīs apliecības aizstāj ar apliecībām, kas atbilst ARA daļā noteiktajam paraugam.

2.  JAR neatbilstošas apliecības, tostarp visas ar tām saistītas atzīmes, sertifikātus, atļaujas un/vai kvalifikācijas, ko dalībvalsts ir izdevusi vai atzinusi, pirms sākts piemērot šo regulu, šīs apliecības izdevēja dalībvalsts konvertē par FCL daļas apliecībām.

3.  JAR neatbilstošas apliecības konvertē par FCL daļas apliecībām un ar tām saistītām atzīmēm vai sertifikātiem saskaņā ar:

a) II pielikuma noteikumiem vai

b) konvertācijas ziņojumā noteiktajiem elementiem.

4.  Konvertācijas ziņojumu,

a) apspriežoties ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (turpmāk – aģentūra), sagatavo dalībvalsts, kas izdevusi attiecīgo pilota apliecību;

b) ziņojumā norāda valsts prasības, uz kuru pamata pilota apliecības izsniegtas;

c) tajā apraksta pilotiem piešķirtās tiesības;

d) tajā norāda, par kurām I pielikuma prasībām to izpilde ir ieskaitīta;

e) norāda ierobežojumus, kas jāiekļauj FCL daļas apliecībās, un visas prasības, kas pilotam jāizpilda, lai šie ierobežojumi tiktu atcelti.

5.  Konvertācijas ziņojumā iekļauj arī visu to dokumentu kopijas, kas nepieciešami, lai apliecinātu 4. punkta a) līdz e) apakšpunktos izklāstītos elementus, tostarp attiecīgo valsts prasību un procedūru kopijas. Izstrādājot konvertācijas ziņojumu, dalībvalstis dara visu iespējamo, lai piloti varētu saglabāt savu pašreizējo darbības jomu.

6.  Neatkarīgi no 1. punkta un 3. punkta klases kvalifikācijas instruktora apliecības vai eksaminētāja apliecības turētājiem, kuru tiesības attiecas uz vienpilota augstas veiktspējas sarežģītajām lidmašīnām, viņu tiesības konvertē par tipa kvalifikācijas instruktora apliecību vai eksaminētāja apliecību vienpilota lidmašīnām.

7.  Dalībvalsts var atļaut studentpilotam bez uzraudzības izmantot ierobežotas tiesības līdz laikam, kad viņš/viņa atbilst visām prasībām, kuru izpilde nepieciešama LAPL izdošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) šīs tiesības attiecas tikai uz attiecīgās valsts teritoriju vai tās daļu;

b) tiesības piešķir ierobežotā ģeogrāfiskajā apgabalā, attiecībā uz lidojumiem ar viena virzuļdzinēja lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 2 000 kg, un izslēdzot iespēju pārvadāt pasažierus;

c) šīs atļaujas izdod, pamatojoties uz individuālu drošuma riska novērtējumu, ko veic instruktors pēc tam, kad dalībvalsts ir veikusi vispārēju drošības riska iepriekšēju novērtējumu;

d) dalībvalstis iesniedz regulārus ziņojumus Komisijai un aģentūrai ik pēc trīs gadiem.

▼M3

8.  Līdz 2019. gada 8. aprīlim dalībvalsts var izdot pilotam atļauju izmantot konkrētas, ierobežotas tiesības veikt lidojumus ar lidmašīnām saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, pirms pilots ir panācis atbilstību visām prasībām, kas jāievēro, lai varētu izdot instrumentālo lidojumu kvalifikāciju saskaņā ar šo regulu, ja ir ievēroti turpmākie nosacījumi:

a) dalībvalsts šo atļauju izdod tikai tad, kad to pamato īpaša vietēja vajadzība, kuru nevar apmierināt ar šajā regulā noteiktajām kvalifikācijas atzīmēm;

b) ar atļauju piešķirto tiesību tvēruma pamatā ir īpašs riska novērtējums, kuru veikusi attiecīgā dalībvalsts, ņemot vērā apmācības apmēru, kas vajadzīgs, lai sasniegtu nepieciešamo pilota kompetences līmeni;

c) atļaujā paredzētās tiesības attiecas vienīgi uz attiecīgās dalībvalsts nacionālās teritorijas gaisa telpu vai tās daļām;

d) atļauju izdod pretendentiem, kas apguvuši attiecīgu mācību kursu kvalificētu instruktoru vadībā un dalībvalsts noteiktajā kārtībā kvalificētam eksaminētājam ir apliecinājuši nepieciešamās prasmes;

e) dalībvalstis informē Komisiju, EASA un pārējās dalībvalstis par šīs atļaujas specifiskajām iezīmēm, tostarp to pamatojumu un drošības riska novērtējumu;

f) dalībvalsts pārrauga ar šo atļauju saistītās darbības, lai nodrošinātu pieņemamu drošības līmeni un atbilstoši rīkotos gadījumā, ja tiktu konstatēts paaugstināts risks vai jebkāda veida ar drošību saistīta problēma;

g) dalībvalsts pārskatīs ar atļaujas īstenošanu saistītos drošības aspektus un ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī iesniegs ziņojumu Komisijai.

▼B

5. pants

Jau izdotas nacionālās pilota veselības apliecības un aviācijas medicīnas eksperta apliecības

1.  JAR atbilstošas pilota veselības apliecības un aviācijas medicīnas eksperta apliecības, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi, pirms sākts piemēro šo regulu, uzskata par tādām apliecībām, kas izdotas saskaņā ar šo regulu.

2.  Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. aprīlim dalībvalstis šīs pilota veselības apliecības un aviācijas medicīnas eksperta apliecības aizstāj ar apliecībām, kas atbilst ARA daļā noteiktajam paraugam.

3.  JAR neatbilstošas pilota veselības apliecības un aviācijas medicīnas eksperta apliecības, ko dalībvalsts izdevusi, pirms sākts piemērot šo regulu, saglabā savu derīgumu līdz to nākamās atkārtotās apstiprināšanas termiņam vai līdz 2017. gada 8. aprīlim, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk.

4.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto apliecību atkārtotajai apstiprināšanai jāatbilst IV pielikuma noteikumiem.

6. pants

Pārbaudes lidojumu kvalifikāciju konvertācija

1.  Pilotiem, kas, pirms sākts piemērot šo regulu, veikuši 1. un 2. kategorijas pārbaudes lidojumus, kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 ( 3 ) pielikumā, vai kas snieguši instruktāžu pārbaudes lidojumu pilotiem, dalībvalsts, kas viņiem izdevusi pārbaudes lidojumu kvalifikācijas, šīs pārbaudes lidojumu kvalifikācijas konvertē par pārbaudes lidojumu atzīmēm saskaņā ar šīs regulas I pielikumu un – attiecīgā gadījumā – par pārbaudes lidojumu instruktora apliecībām.

2.  Šo konvertāciju veic saskaņā ar elementiem, kas iekļauti konvertācijas ziņojumā, kurš atbilst 4. panta 4) un 5) punktā izklāstītajām prasībām.

7. pants

Jau izdotas nacionālās lidotāja–inženiera apliecības

1.  Lai lidotāja–inženiera apliecības, kas izdotas saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu, konvertētu par FCL daļas apliecībām, to turētājiem jāiesniedz iesniegums šo apliecību izdevējai dalībvalstij.

2.  Lidotāja–inženiera apliecības konvertē par FCL daļas apliecībām saskaņā ar konvertācijas ziņojumu, kas atbilst 4. panta 4) un 5) punktā izklāstītajām prasībām.

3.  Ja pieteikums ir iesniegts aviokompāniju transporta pilota apliecības (ATPL) saņemšanai lidmašīnām, ir jānodrošina atbilstība I pielikuma FCL.510.A c) punkta 2) apakšpunkta noteikumiem par prasību izpildes ieskaitīšanu.

8. pants

Nosacījumi, ar kādiem tiek pieņemtas trešo valstu izdotas apliecības

▼M4

1.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 216/2008 12. pantu un gadījumā, ja Savienība un trešā valsts nav noslēgusi nolīgumu attiecībā uz pilotu apliecību izsniegšanu, dalībvalsts var pieņemt trešās valsts apliecības, atzīmes vai sertifikātus un saistītās veselības apliecības, ko izdevušas trešās valstis vai kas izdotas to vārdā, saskaņā ar šīs regulas III pielikuma noteikumiem.

▼B

2.  FCL daļas apliecības pretendentiem, kuriem jau ir vismaz līdzvērtīga apliecība, kvalifikācijas atzīme vai sertifikāts, ko saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegusi trešā valsts, ir jāizpilda visas šīs regulas I pielikuma prasības, lai gan var samazināt prasības attiecībā uz kursu ilgumu, lekciju un specifisko mācību stundu skaitu.

3.  Pretendentam ieskaitāmās prasības, ņemot vērā apstiprinātās mācību organizācijas ieteikumu, nosaka tā dalībvalsts, kurai pilots iesniedzis pieteikumu.

4.  Saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu trešo valstu vai trešo valstu vārdā izsniegto ATPL turētājiem, kas izpildījuši pieredzes prasības ATPL saņemšanai attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā, kā noteikts šīs regulas I pielikuma F apakšiedaļā, var pilnā apjomā ieskaitīt prasību izpildi attiecībā uz mācību kursa apguvi pirms teorētiskajiem eksāmeniem un prasmju pārbaudes, ja trešās valsts apliecībā ir derīga tipa kvalifikācijas atzīme tādam lidaparātam, ko paredzēts izmanto ATPL prasmju pārbaudē.

5.  Lidmašīnas vai helikoptera tipa kvalifikācijas atzīmes var izsniegt FCL daļas apliecību turētājiem, kas atbilst trešo valstu noteiktajām prasībām attiecībā uz šo kvalifikācijas atzīmju izdošanu. Šādas atzīmes attiecas tikai uz šajā trešajā valstī reģistrētu gaisa kuģi. Šo ierobežojumu var atcelt tad, kad pilots izpilda III pielikuma C.1. punkta prasības.

9. pants

To mācību ieskaitīšana, kas sāktas, pirms sākts piemērot šo regulu

1.  Saistībā ar FCL daļas apliecību izdošanu saskaņā ar I pielikumu pilnā mērā ieskaita mācības, kuras – saskaņā ar apvienoto aviācijas institūciju prasībām un procedūrām un kādas dalībvalsts regulatīvā kontrolē – sāktas, pirms sākts piemērot šo regulu, un kuras – saistībā ar attiecīgo JAR – ir ierosināts savstarpēji atzīt apvienoto aviācijas institūciju sistēmā, ar nosacījumu, ka šīs mācības un eksāmeni ir pabeigti vēlākais 2016. gada 8. aprīlī.

2.  Mācības, kas saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu sāktas, pirms sākts piemērot šo regulu, ieskaita FCL daļas licences izdošanas nolūkā, pamatojoties uz prasību izpildes ieskaitīšanas ziņojumu, kuru, apspriežoties ar aģentūru, sagatavojusi attiecīgā dalībvalsts.

3.  Prasību izpildes ieskaitīšanas ziņojumā apraksta mācību jomu, norāda tās prasības FCL daļas apliecības saņemšanai, kas tiek ieskaitītas, un – attiecīgā gadījumā – norāda prasības, kas pieteikuma iesniedzējam jāizpilda, lai saņemtu FCL daļas apliecību. Ziņojumā iekļauj visu to dokumentu kopijas, kas nepieciešami, lai apliecinātu mācību jomu un valsts noteikumus un procedūras, ar kurām saskaņā šīs mācības sāktas.

▼M2

9.a pants

Tipa kvalifikācijas apmācība un dati par piemērotību ekspluatācijai

1.  Ja šīs regulas pielikumos sniegta atsauce uz datiem par piemērotību ekspluatācijai, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012, bet šādi dati par attiecīgo gaisa kuģa tipu nav pieejami, tipa kvalifikācijas apmācības kursa pieteikuma iesniedzējs izpilda tikai Regulas (ES) Nr. 1178/2011 pielikumos norādītos noteikumus.

2.  Tipa kvalifikācijas apmācības kursos, kas apstiprināti, pirms tikusi apstiprināta minimālā mācību programma pilotu tipa kvalifikācijas apmācībai saistībā ar attiecīgā gaisa kuģa tipa datiem par piemērotību ekspluatācijai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012, līdz 2017. gada 18. decembrim vai divu gadu laikā pēc datu par piemērotību ekspluatācijai apstiprināšanas, no šiem datumiem izvēloties vēlāko, iekļauj obligātos mācību elementus.

▼B

10. pants

Militārā dienesta laikā iegūto pilota apliecību ieskaitīšana

1.  Lai militārās aviācijas personāla apliecību turētāji varētu iegūt FCL daļas apliecības, tie iesniedz pieteikumu dalībvalstī, kur tie bijuši militārajā dienestā.

2.  Militārajā dienestā gūtās zināšanas, pieredzi un iemaņas ieskaita attiecīgo, I pielikumā izklāstīto prasību izpildes nolūkā, atbilstoši prasību izpildes ieskaitīšanas ziņojuma elementiem, kuru, apspriežoties ar aģentūru, sagatavojusi dalībvalsts.

3.  Prasību izpildes ieskaitīšanas ziņojumā:

a) apraksta valsts prasības, uz kuru pamata tika izsniegtas militārās apliecības, kvalifikācijas atzīmes, sertifikāti, atļaujas un/vai kvalifikācijas;

b) apraksta pilotiem piešķirtās tiesības;

c) norāda, par kurām I pielikuma prasībām to izpilde ir ieskaitīta;

d) norāda ierobežojumus, kas jāiekļauj FCL daļas apliecībās, un norāda visas prasības, kas pilotam jāizpilda, lai šie ierobežojumi tiktu atcelti;

e) iekļauj visu to dokumentu kopijas, kas nepieciešami, lai apliecinātu iepriekšējos punktos norādīto informāciju, tostarp attiecīgo valsts prasību un procedūru kopijas.

▼M1

10.a pants

Pilotu mācību organizācijas

1.  Pilotu mācību organizācijām jāatbilst tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, kas noteiktas VI un VII pielikumā, un tās ir jāsertificē.

2.  Ja pilotu mācību organizācijām ir JAR noteikumiem atbilstoši sertifikāti, kurus dalībvalsts izsniegusi vai atzinusi, pirms sākts piemērot šo regulu, tiek uzskatīts, ka šīm organizācijām ir sertifikāts, kas izdots saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

Tādā gadījumā šo organizāciju tiesības aprobežojas ar tām tiesībām, kas paredzētas dalībvalsts izdotajā apstiprinājumā.

Neskarot 2. pantu, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 8. aprīlim pilotu mācību organizācijas pielāgo savu pārvaldības sistēmu, mācību programmas, procedūras un rokasgrāmatas tā, lai tās atbilstu VII pielikuma noteikumiem.

▼M4

3.  JAR prasībām atbilstošas mācību organizācijas drīkst nodrošināt apmācību FCL daļas privātpilota apliecības (PPL) saņemšanai, attiecībā uz reģistrācijā iekļautajām saistītajām kvalifikācijas atzīmēm un vieglā gaisa kuģa pilota apliecības (LAPL) saņemšanai līdz 2018. gada 8. aprīlim, nenodrošinot atbilstību VI un VII pielikuma noteikumiem, ar nosacījumu, ka šīs mācību organizācijas reģistrētas pirms 2015. gada 8. aprīļa.

▼M1

4.  Ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī sertifikāti, kas minēti 2. punktā pirmajā daļā, dalībvalstīm jāaizstāj ar sertifikātiem, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

10.b pants

Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas

1.  Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), ko izmanto pilotu mācībās, eksāmenos un pārbaudēs, izņemot attīstošās trenažieru iekārtas, ko izmanto izmēģinājumu lidojumu apmācībai, jāatbilst VI un VII pielikumā izklāstītajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, un tām jābūt sertificētām.

2.  JAR prasībām atbilstīgi FSTD kvalifikācijas sertifikāti, kas izdoti vai atzīti pirms šīs regulas piemērošanas, jāuzskata par tādiem, kas izdoti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

3.  Ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī sertifikāti, kas minēti 2. punktā, dalībvalstīm jāaizstāj ar kvalifikācijas sertifikātiem, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

10.c pants

Aviācijas medicīnas centri

1.  Aviācijas medicīnas centriem jāatbilst tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, kas noteiktas VI un VII pielikumā, un tie ir jāsertificē.

2.  JAR prasībām atbilstošus aviācijas medicīnas centru apstiprinājumus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi, pirms sākts piemērot šo regulu, uzskata par tādiem, kas izdoti saskaņā ar šo regulu.

Ne vēlāk kā līdz 2014. gada 8. aprīlim aviācijas medicīnas centri pielāgo savu pārvaldības sistēmu, mācību programmas, procedūras un rokasgrāmatas tā, lai tās atbilstu VII pielikuma noteikumiem.

3.  Ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī aviācijas medicīnas centru apstiprinājumi, kas minēti 2. punkta pirmajā daļā, dalībvalstīm jāaizstāj ar sertifikātiem, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

▼B

11. pants

Salona apkalpes veselības stāvoklis

1.  Salona apkalpes locekļiem, kas iesaistīti Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto gaisa kuģu darbībā, ir jāievēro VI pielikumā noteiktās tehniskās prasības un administratīvās procedūras.

2.  Salona apkalpes locekļu medicīnas pārbaudes vai novērtējumus, kas veikti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 ( 4 ) un kas šīs regulas piemērošanas dienā ir joprojām derīgi, uzskata par derīgiem saskaņā ar šo regulu līdz datumam, kurš ir agrāk:

a) līdz to derīguma beigām, ko nosaka kompetentā iestāde saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3922/91, vai

b) līdz derīguma beigām, kas noteikts IV pielikuma MED.C.005. punktā.

Derīguma termiņu skaita no pēdējās veselības pārbaudes vai novērtējuma dienas.

Pēc derīguma termiņa beigām visas turpmākās aviācijas medicīnas atkārtotās pārbaudes veic saskaņā ar IV pielikumu.

▼M1

11.a pants

Salona apkalpes locekļu kvalifikācijas un ar to saistīti apliecinājumi

1.  Salona apkalpes locekļiem, kas veic gaisa komercpārvadājumus ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem gaisa kuģiem, ir saskaņā ar V un VI pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām iegūta kvalifikācija, un viņi ir attiecīgu saistīto apliecību turētāji.

2.  Salona apkalpes locekļi, kam pirms šīs regulas piemērošanas ir drošības apmācības apliecība, kura izdota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3922/91 prasībām (EU-OPS):

a) ir uzskatāmi par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem, ja viņi ievēro piemērojamās EU-OPS prasības par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi; vai

b) ja salona apkalpes locekļi neatbilst piemērojamām EU-OPS prasībām par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi, vispirms viņiem jāpabeidz visa vajadzīgā apmācība un pārbaudes un tikai tad viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem; vai

c) ja salona apkalpes locekļi ilgāk par 5 gadiem nav veikuši komerclidojumus ar lidmašīnām, viņiem jāpabeidz sākotnējās apmācības kurss un jānokārto attiecīgais eksāmens, kā paredzēts V pielikumā, pirms viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem.

3.  Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. aprīlim saskaņā ar EU-OPS izdotās drošības apmācības apliecības tiek aizstātas ar salona apkalpes locekļu apliecībām, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

4.  Salona apkalpes locekļi, kas dienā, kad sāk piemērot šo regulu, piedalās komerclidojumos ar helikopteriem:

a) ir uzskatāmi par atbilstīgiem V pielikumā noteiktajām prasībām par sākotnējo apmācību, ja viņi ievēro JAR noteikumus par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi attiecībā uz gaisa komercpārvadājumiem, ko veic ar helikopteriem; vai

b) ja salona apkalpes locekļi neatbilst piemērojamām JAR prasībām par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi attiecībā uz gaisa komercpārvadājumiem, ko veic ar helikopteriem, vispirms viņiem jāpabeidz visa attiecīgā apmācība un pārbaudes, kas nepieciešamas helikopteru ekspluatācijai, izņemot sākotnējo apmācību, un tikai tad viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem; vai

c) ja salona apkalpes locekļi ilgāk par 5 gadiem nav veikuši komerclidojumus ar helikopteriem, viņiem jāpabeidz sākotnējās apmācības kurss un jānokārto attiecīgais eksāmens, kā paredzēts V pielikumā, pirms viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem.

5.  Neskarot 2. pantu, ne vēlāk kā līdz 2013. gada 8. aprīlim salona apkalpes locekļu apliecības, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam, izdod visiem salona apkalpes locekļiem, kas piedalās komerclidojumos ar helikopteriem.

11.b pants

Uzraudzības spējas

1.  Dalībvalsts vienu vai vairākas šīs dalībvalsts iestādes nosaka par tās kompetento(-ajām) iestādi(-ēm), kam ir nepieciešamās pilnvaras un kas atbild par personu un organizāciju sertificēšanu un uzraudzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem.

2.  Ja dalībvalsts par kompetento iestādi nosaka vairākas iestādes:

a) ir skaidri jānosaka katras kompetentās iestādes kompetences joma atbilstīgi tās pienākumiem un ģeogrāfiskajai atrašanās vietai;

b) jāiedibina koordinācija starp šīm iestādēm, lai tās savas kompetences ietvaros nodrošinātu efektīvu uzraudzību pār visām organizācijām un personām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā(-ās) iestāde(-es) spēj pienācīgi veikt visu tās(to) uzraudzības programmā ietilpstošo personu un organizāciju uzraudzību, tostarp, ka šai(šīm) iestādei(-ēm) ir pietiekami resursi šīs regulas prasību izpildei.

4.  Dalībvalstis gādā, lai kompetentās iestādes darbinieki neveiktu uzraudzības pasākumus, ja ir pierādījumi par to, ka šādi pasākumi varētu tieši vai netieši izraisīt interešu konfliktu, jo īpaši saistībā ar ģimenes vai finanšu interesēm.

5.  Darbiniekiem, kurus kompetentā iestāde pilnvarojusi veikt sertifikācijas un/vai uzraudzības uzdevumus, jābūt tiesīgiem veikt vismaz šādus uzdevumus:

a) pārbaudīt dokumentus, datus, procedūras un visus citus dokumentus, kas attiecas uz sertifikācijas un/vai uzraudzības uzdevumu izpildi;

b) kopēt vai veikt izrakstus no šādiem dokumentiem, datiem, procedūrām un visiem citiem dokumentiem;

c) uz vietas prasīt mutisku paskaidrojumu;

d) iekļūt attiecīgajās telpās, darba vietās vai transporta līdzekļos;

e) veikt revīziju, izmeklēšanu, novērtējumus un pārbaudes, tostarp gaisa kuģa perona pārbaudes un nepaziņotas pārbaudes, un

f) attiecīgā gadījumā veikt vai uzsākt izpildes nodrošināšanas pasākumus.

6.  Uzdevumus, kas paredzēti 5. punktā, veic saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību normām.

11.c pants

Pārejas pasākumi

Attiecībā uz organizācijām, kuru kompetentā iestāde ir Aģentūra, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

a) ne vēlāk kā 2013. gada 8. aprīlī dalībvalstis nosūta Aģentūrai visus dokumentus, kas attiecas uz šādu organizāciju uzraudzību;

b) sertifikācijas procesi, ko dalībvalsts sākusi pirms 2012. gada 8. aprīļa, šai dalībvalstij ir jāpabeidz, koordinējot ar Aģentūru. Pēc tam, kad šī dalībvalsts sertifikātu ir izdevusi, Aģentūra uzņemas pilnīgu atbildību par šo organizāciju kā kompetentā iestāde.

▼B

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 8. aprīļa.

▼M1

1.b  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu I–IV pielikuma noteikumus nepiemērot līdz 2013. gada 8. aprīlim.

▼M4

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu turpmākos I pielikuma noteikumus nepiemērot līdz 2015. gada 8. aprīlim:

a) noteikumus saistībā ar vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu un dirižabļu pilota apliecībām;

b) FCL.820. punkta noteikumus;

c) attiecībā uz helikopteriem – J apakšiedaļas 8. iedaļas noteikumus;

d) J apakšiedaļas 11. iedaļas noteikumus.

▼M4

2.a  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu turpmākos I pielikuma noteikumus nepiemērot līdz 2018. gada 8. aprīlim:

a) noteikumus saistībā ar planieru un gaisa balonu pilota apliecībām;

b) B apakšiedaļas noteikumus;

c) FCL.800., FCL.805. un FCL.815. punkta noteikumus;

d) J apakšiedaļas 10. iedaļas noteikumus.

▼B

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu nekonvertēt JAR neatbilstošas lidmašīnu un helikopteru apliecības, ko tās izsniegušas līdz 2014. gada 8. aprīlim.

▼M4

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 2016. gada 8. aprīlim nepiemērot šīs regulas noteikumus pilotiem, kuriem ir kādas trešās valsts izdota apliecība un ar to saistīta veselības apliecība un kas iesaistīti Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā precizēto gaisa kuģu nekomerciālā ekspluatācijā.

▼B

5.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu IV pielikuma B apakšiedaļas 3. iedaļas noteikumus nepiemērot līdz 2015. gada 8. aprīlim.

6.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu IV pielikuma C apakšiedaļas noteikumus nepiemērot līdz 2014. gada 8. aprīlim.

7.  Ja dalībvalsts izmanto ►M1  1.b līdz 6. punkta ◄ noteikumus, tā par to ziņo Komisijai un aģentūrai. Šajā paziņojumā tiek aprakstīti iemesli, kāpēc šāda atkāpe piemērota, kā arī programma paredzēto pasākumu izpildei un attiecīgais šo pasākumu izpildes grafiks.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

[PART-FCL]

A   APAKŠIEDAĻA

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

FCL.001    Kompetentā iestāde

Šajā daļā kompetentā iestāde ir dalībvalsts norīkota iestāde, kurai persona lūdz izsniegt pilota apliecības vai ar tām saistītās kvalifikācijas atzīmes vai sertifikātus.

FCL.005    Darbības joma

Šī daļa nosaka prasības pilotu apliecību un ar tām saistīto kvalifikācijas atzīmju vai sertifikātu izsniegšanai, kā arī to derīguma un izmantošanas nosacījumus.

FCL.010    Definīcijas

Šajā daļā izmantotas šādas definīcijas.

“Akrobātiskais lidojums” ir manevrēšana ar iepriekšēju nodomu, tostarp pēkšņa gaisa kuģa stāvokļa maiņa, neparastā stāvoklī gaisā vai ar neparastām ātruma izmaiņām, kas nav nepieciešams parastā lidojumā vai tādā apmācībā tādu apliecību vai kvalifikācijas atzīmju saņemšanai, kas nav akrobātisko lidojumu apliecība vai kvalifikācijas atzīme.

“Lidmašīna” ir par gaisu smagāks gaisa kuģis, kurš pārvietojas ar dzinēja palīdzību un kuru lidojumā notur aerodinamiskā reakcija uz tā spārniem, kuri ir nekustīgi.

“Lidmašīna, kas jāekspluatē, izmantojot otro pilotu” ir lidmašīnas tips, kuras pilotēšanai ir nepieciešams otrais pilots, kā norādīts lidojumu rokasgrāmatā vai ekspluatanta apliecībā.

“Gaisa kuģis” ir ikviens lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav no zemes virsmas reflektēta mijiedarbība ar gaisu.

“Lidotmāka” ir konsekventa labas spriestspējas un padziļinātu zināšanu, prasmju lietošana un attieksme, lai sasniegtu lidojuma mērķus.

“Dirižablis” ir par gaisu vieglāks gaisa kuģis, kurš pārvietojas ar dzinēja palīdzību, izņemot karstā gaisa dirižabļus, kas šajā daļā tiek iekļauti gaisa balona definīcijā.

“Balons” ir par gaisu vieglāks gaisa kuģis, kam virzību nepiešķir dzinējs un kas veic lidojumu, izmantojot gāzi vai sildierīci. Šajā daļā arī karstā gaisa dirižabli ar dzinēju uzskata par balonu.

“Pamatinstrumentu trenažieru iekārta” (BITD) ir uz zemes izvietota trenažieru iekārta, kas ir attiecīgās lidmašīnu klases studentpilota postenis. Tajā var būt uz ekrāna attēloti instrumentu paneļi un ar atsperēm noslogotas lidojuma vadības ierīces, nodrošinot vismaz instrumentālo lidojumu procedūru apmācības iespējas.

“Gaisa kuģa kategorija” ir gaisa kuģu klasifikācija pēc galvenajiem raksturojumiem, piemēram, lidmašīna, vertikālas pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģis, helikopters, dirižablis, planieris, brīvais gaisa balons.

“Lidmašīnas klase” ir vienpilota lidmašīnu klasifikācija, kam nav nepieciešama tipa kvalifikācijas atzīme.

“Gaisa balonu klase” ir gaisa balonu klasifikācija atbilstīgi līdzekļiem, kas izmantoti gaisa balona pacelšanai un lidojuma turpināšanai.

“Komerciāli gaisa pārvadājumi” ir pasažieru, kravas vai pasta pārvadājumi par samaksu vai saskaņā ar nomu.

“Kompetence” ir prasmju, zināšanu un attieksmes apvienojums, kas nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu saskaņā ar noteikto standartu.

“Kompetences elements” ir darbība, ko veido uzdevums ar sākuma notikumu un beigu notikumu, skaidri nosakot uzdevuma robežas, kā arī redzams rezultāts.

“Kompetences vienība” ir atsevišķa funkcija, ko veido virkne kompetences elementu.

“Otrais pilots” ir pilots, kurš pilda jebkurus pilota pienākumus, izņemot gaisa kuģa komandiera pienākumus, gaisa kuģī, kura apkalpē nepieciešami vairāki piloti, izņemot pilotu, kas atrodas gaisa kuģī tikai mācību lidojuma nolūkā apliecības vai kvalifikācijas atzīmes saņemšanai.

“Maršruta lidojums” ir lidojums no izlidošanas vietas līdz ielidošanas vietai pa iepriekš izplānotu maršrutu, izmantojot standarta navigācijas procedūras.

“Maiņas otrais pilots kreisēšanas fāzē” ir pilots, kas lidojumos ar daudzpilotu apkalpi kreisēšanas fāzē augstāk nekā FL 200 nomaina otro pilotu, atbrīvojot to no tā pienākumiem pie vadības ierīcēm.

“Nolidojums ar instruktoru” ir lidojuma laiks vai zemes instrumentālā treniņa laiks, kurā personu māca lidot attiecīgi kvalificēts instruktors.

“Kļūda” ir lidojuma apkalpes darbība vai bezdarbība, kas izraisa novirzes organizatoriskajos vai lidojuma nolūkos vai gaidāmajos rezultātos.

“Kļūdu pārvaldība” ir process, kurā kļūdas tiek atklātas un uz to reaģē ar pretpasākumiem, kas samazina vai novērš kļūdu sekas un samazina turpmāku kļūdu vai nevēlamu gaisa kuģa stāvokļa iespēju.

“Pilnīgs lidojumu trenažieris” (FFS) ir noteikta gaisa kuģu tipa, modeļa vai sērijas pilota kabīnes pilnīga kopija, tostarp viss aprīkojums un datorprogrammas gaisa kuģa kustības pa zemi un lidojuma pilnīgai imitēšanai, vizuālā sistēma, kas nodrošina skata no kabīnes imitāciju kustības pa zemi un lidojuma laikā, un slodžu un gaisa stāvokļa imitācijas sistēma.

“Lidojuma laiks”:

lidmašīnām, ceļojuma planieriem ar dzinēju un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģiem – kopējais laiks no gaisa kuģa kustības sākuma brīža, lai paceltos, līdz tā apstāšanās brīdim pēc lidojuma;

helikopteriem – kopējais laiks no brīža, kad helikoptera rotori sāk griezties, līdz helikoptera apstāšanās brīdim pēc lidojuma beigām un rotoru apstāšanās;

dirižabļiem – kopējais laiks no brīža, kad dirižablis tiek atbrīvots no masta, lai paceltos, līdz brīdim, kad dirižablis pēc lidojuma beigām apstājas un tiek nostiprināts pie masta;

planieriem – kopējais laiks no brīža, kad planieris sāk kustību uz zemes, lai paceltos, līdz brīdim, kad planieris pēc lidojuma beigām apstājas;

gaisa baloniem – kopējais laiks no brīža, kad grozs atraujas no zemes, lai paceltos, līdz brīdim, kad tas pēc lidojuma beigām apstājas.

“Lidojuma laiks saskaņā ar instrumentālā lidojuma noteikumiem” (IFR) ir kopējais lidojuma laiks, kad gaisa kuģis tiek ekspluatēts saskaņā ar instrumentālā lidojuma noteikumiem.

“Lidojumu trenažieris” (FTD) ir noteikta gaisa kuģa tipa instrumentu, aprīkojuma, paneļu un vadības ierīču kopija atklātā pilotu kabīnes zonā vai slēgtā gaisa kuģa pilotu kabīnē, tostarp viss aprīkojums un datorprogrammas, kas nepieciešamas gaisa kuģa tehniskajam raksturojumam ekspluatācijā uz zemes un lidojumu ekspluatācijā tādā mērā, kas atbilst ierīkotajām sistēmām. Nav nepieciešama kustības imitācijas vai vizuālā sistēma, izņemot helikoptera 2. un 3. līmeņa FTD, kam ir nepieciešamas vizuālās sistēmas.

“Lidojuma un navigācijas procedūru trenažieris” (FNPT) ir trenažieru iekārta ar pilotu kabīni, tostarp visu aprīkojumu un datorprogrammām, kas nepieciešamas gaisa kuģa tipa vai klases tehniskajam raksturojumam atbilstīgiem lidojumiem tādā mērā, lai sistēmas funkcionētu kā gaisa kuģī.

“Gaisa balonu grupa” ir gaisa balonu klasifikācija, ņemot vērā to izmēru vai apvalka ietilpību.

“Helikopters” ir par gaisu smagāks gaisa kuģis, kas noturas gaisā lidojuma laikā galvenokārt viena vai vairāku nesošo propelleru un gaisa mijiedarbības rezultātā, un šos propellerus griež dzinējs ap vertikālei tuvām rotācijas asīm.

“Instrumentālā lidojuma laiks” ir laiks, kad pilots vada gaisa kuģi, izmantojot tikai instrumentus.

“Zemes instrumentālā treniņa laiks” ir laiks, kurā pilots tiek apmācīts simulētā instrumentālā lidojumā, izmantojot lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas (FSTD).

“Instrumentālais laiks” ir instrumentālā lidojuma vai zemes instrumentālā treniņa laiks.

“Daudzpilotu lidojums”:

lidmašīnām – ir lidojums ar vismaz diviem pilotiem, izmantojot apkalpes sadarbību viena vai daudzpilotu lidmašīnās;

helikopteriem – lidojums ar vismaz diviem pilotiem, izmantojot apkalpes sadarbību daudzpilotu helikopteros.

“Daudzpilotu apkalpes sadarbība” (MCC) ir lidojuma apkalpes darbība saliedētā komandā, ko vada gaisa kuģa kapteinis.

“Daudzpilotu apkalpes gaisa kuģis”:

lidmašīnām – lidmašīnas, kas sertificētas lidojumiem ar vismaz divu pilotu apkalpi;

helikopteriem, dirižabļiem un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģiem – gaisa kuģa tips, kura ekspluatācijā ir nepieciešams otrais pilots, kā norādīts lidojumu rokasgrāmatā, gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā vai līdzvērtīgā dokumentā.

“Nakts” ir laika periods no civilās vakara krēslas beigām līdz civilās rītausmas sākumam vai cits tāds laika periods starp saulrietu un saullēktu, kuru var noteikt attiecīgā pilnvarotā iestāde.

“Citas trenažieru iekārtas” (OTD) ir mācību palīgierīces, kas nav lidojumu simulatori, lidojumu trenažieru iekārtas vai lidojuma un navigācijas procedūru trenažieri, un kas sniedz apmācības iespējas, ja pilotu kabīnes apstākļus nav nepieciešams nodrošināt pilnā apjomā.

“Izpildījuma kritēriji” ir vienkārši, vērtējoši apgalvojumi attiecībā uz vajadzīgo kompetences elementa izpildes rezultātu un kritērija apraksts, ko izmanto, lai noteiktu, vai sasniegts vajadzīgais izpildījuma līmenis.

“Gaisa kuģa kapteinis” (PIC) ir pilots, kas norīkots pildīt kapteiņa pienākumus un atbild par drošu lidojuma norisi.

“Uzraudzīts gaisa kuģa kapteinis” (PICUS) ir otrais pilots, kas kuģa kapteiņa uzraudzībā veic gaisa kuģa kapteiņa pienākumus un uzdevumus.

“Vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģis” ir gaisa kuģis, kas attīsta vertikālās pacelšanās un lidojuma dzinējspēku, izmantojot mainīgas ģeometrijas rotorus, dzinējus vai vilces iekārtas lidaparāta fizelāžā vai spārnos.

“Planieris ar dzinēju” ir gaisa kuģis ar vienu vai diviem dzinējiem; laikā, kad dzinēji nedarbojas, tam ir planiera īpašības.

“Privātais pilots” ir pilots, kura apliecība nedod tiesības pilotēt gaisa kuģi lidojumos, par kuriem tiek maksāts atalgojums, izņemot šajā daļā noteiktās mācības vai eksāmenus.

“Kvalifikācijas pārbaude” ir prasmju apliecināšana, lai atjaunotu kvalifikācijas atzīmes vai pagarinātu to derīguma termiņu, tostarp mutisks eksāmens, ja tāds ir nepieciešams.

“Atjaunošana” (piemēram, kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta atjaunošana) ir administratīva darbība pēc kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta derīguma termiņa beigām, lai noteiktu prasību izpildes gadījumā uz konkrētu laikposmu atjaunotu ar kvalifikācijas atzīmi vai sertifikātu saistītās tiesības.

“Derīguma termiņa pagarināšana” (piemēram, kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana) ir administratīva darbība kvalifikācijas vai sertifikāta derīguma termiņa laikā, kas noteiktu prasību izpildes gadījumā turētājam dod iespēju konkrētā laikposmā izmantot ar kvalifikācijas atzīmi vai sertifikātu saistītās tiesības.

“Maršruta sektors” ir lidojums ar pacelšanos, izlidošanu, vismaz 15 minūšu ilgu kreisēšanu, ielidošanu, nolaišanās un nosēšanās fāzi.

“Planieris” ir par gaisu smagāks gaisa kuģis, kuru lidojumā notur gaisa aerodinamiskā reakcija uz tā nekustīgajām nesošajām virsmām un kura brīvais lidojums nav atkarīgs no dzinēja.

“Vienpilota gaisa kuģis” ir gaisa kuģis, kas sertificēts lidojumiem ar vienu pilotu.

“Prasmju pārbaude” ir prasmju apliecināšana, kas nepieciešama apliecības vai kvalifikācijas atzīmes izsniegšanai, tostarp mutisks eksāmens, ja tāds ir nepieciešams.

“Patstāvīgais nolidojums” ir lidojuma laiks, kurā studentpilots ir vienīgā persona gaisa kuģī.

“Gaisa kuģa kapteinis apmācību procesā” (SPIC) ir studentpilots, kas darbojas kuģa kapteiņa statusā, lidojumā piedaloties instruktoram, kurš tika novēro studentpilotu apmācību procesā un neiejaucas vai nevada gaisa kuģa lidojumu.

“Apdraudējums” ir lidojuma sarežģītību palielinoši gaisa kuģa apkalpes neizraisīti notikumi vai kļūdas, kas jānovērš, lai saglabātu pietiekamu lidojuma drošību.

“Apdraudējumu pārvaldība” ir process, kurā apdraudējumi tiek atklāti un uz to reaģē ar pretpasākumiem, kas samazina vai novērš apdraudējumu sekas un samazina turpmāku kļūdu vai nevēlamu gaisa kuģa stāvokļu iespēju.

“Ceļojuma planieris ar dzinēju” (TMG) ir atsevišķas klases planieris ar dzinēju, kam integrēts neievelkams dzinējs un neievelkams propellers. Tas spēj ar savu jaudu pacelties un uzņemt augstumu saskaņā ar lidojumu rokasgrāmatu.

“Gaisa kuģa tips” ir gaisa kuģu klasifikācija, kam nepieciešama tipa kvalifikācijas atzīme atbilstīgi 21. daļā noteiktajiem datiem par piemērotību ekspluatācijai un kur ietilpst visi vienas un tās pašas principiālās konstrukcijas visu modifikāciju gaisa kuģi, izņemot tādas gaisa kuģa modifikācijas, kam izmainās pilotēšanas vai lidojumu raksturojumi.

▼M3

FCL.015    Apliecību, kvalifikāciju un sertifikātu pieteikumi un to izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

▼B

a)

Pieteikumu pilota apliecību un ar tām saistīto kvalifikāciju un sertifikātu izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai iesniedz kompetentajai iestādei šīs iestādes noteiktajā formā un veidā. Pieteikumam pievieno apliecinājumus, ka pretendents atbilst apliecības vai sertifikāta, kā arī saistīto kvalifikāciju vai apstiprinājumu izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas vai atjaunošanas prasībām, kas noteiktas šajā daļā un medicīnisko noteikumu daļā.

b)

Ar apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu piešķirto tiesību ierobežojumu vai paplašinājumu apliecībā vai sertifikātā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Personai vienlaikus ir tikai viena apliecība attiecīgās kategorijas gaisa kuģiem, kas izsniegta saskaņā ar šo daļu.

d)

Pieteikumu citas kategorijas lidaparāta kvalifikācijas apliecības izsniegšanai vai papildu kvalifikāciju vai sertifikātu izsniegšanai, kā arī pieteikumu šo apliecību kvalifikāciju vai sertifikātu grozīšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai iesniedz kompetentajai iestādei, kas sākotnēji izsniedza pilota apliecību, izņemot gadījumu, ja pilots pieprasījis kompetentās iestādes maiņu un pilota licencēšanas un medicīniskās informācijas nodošanu citai iestādei.

▼M3

FCL.020    Studentpilots

a) Patstāvīgus lidojumus studentpilots veic tikai tad, ja ir attiecīgs pilnvarojums un ja lidojumu uzrauga instruktors.

b) Pirms pirmā patstāvīgā lidojuma veikšanas studentpilots:

1) lidmašīnām, helikopteriem un dirižabļiem – ir vismaz 16 gadu vecs;

2) planieriem un gaisa baloniem – ir vismaz 14 gadu vecs.

FCL.025    Teorētiskie eksāmeni apliecību un kvalifikāciju izsniegšanai

▼B

a)    Pretendenta pienākumi

▼M3

1) Pretendents nokārto visus attiecīgās apliecības vai kvalifikācijas saņemšanai nepieciešamos teorētiskos eksāmenus, par ko atbild viena dalībvalsts.

2) Pretendents teorētiskos eksāmenus kārto tikai pēc tās apstiprinātās mācību organizācijas (ATO) ieteikuma, kas atbild par mācību norisi, kad apmierinošā līmenī ir apgūti teorētiskā mācību kursa attiecīgie elementi.

▼B

3) ATO ieteikums ir derīgs 12 mēnešus. Ja šajā termiņā pretendents nav mēģinājis nokārtot vismaz vienu teorētiskā eksāmena biļeti, ATO lemj par papildu mācību nepieciešamību, ņemot vērā pretendenta vajadzības.

b)    Prasības eksāmenu sekmīgai nokārtošanai

▼M3

1) Pretendents ir sekmīgi nokārtojis teorētiskos eksāmenus, ja saņemti vismaz 75 % no attiecīgajam eksāmenam noteiktā vērtējuma. Netiek izmantota vērtējuma samazināšana par nepareizām atbildēm.

▼B

2) Ja šajā daļā nav noteikts citādi, pretendents ir sekmīgi nokārtojis attiecīgajai pilota apliecībai vai kvalifikācijai nepieciešamos teorētiskos eksāmenus, ja visas eksāmena biļetes ir nokārtotas 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksāmena biļetēm.

▼M3

3) Ja pretendents kādu no teorētisko eksāmenu biļetēm nespēj sekmīgi nokārtot arī 4. mēģinājumā vai ja pretendents visas eksāmenu biļetes nespēj sekmīgi nokārtot vai nu 6 reizēs, vai 2) punktā norādītajā laikā, viņš vēlreiz kārto visas eksāmenu biļetes.

Pirms atkārtotas teorētisko eksāmenu kārtošanas pretendents turpina mācības ATO. Nepieciešamo mācību apjomu un jomu nosaka ATO, ņemot vērā pretendenta vajadzības.

▼B

c)    Derīguma termiņš

1) Sekmīgi nokārtotiem teorētiskajiem eksāmeniem ir noteikti šādi derīguma termiņi:

i) vieglā gaisa kuģa pilota, privātpilota, planiera pilota vai gaisa balona pilota apliecības izsniegšanai – 24 mēneši;

▼M3

ii) komercpilota apliecības, instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) vai maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (EIR) izsniegšanai – 36 mēneši;

▼B

iii) gan i), gan ii) apakšpunktā norādīto termiņu skaita no dienas, kad pilots sekmīgi nokārto teorētiskos eksāmenus saskaņā ar b) apakšpunkta 2) punktu.

2) Sekmīgi nokārtoti aviokompāniju transporta pilota apliecības (ATPL) izsniegšanai nepieciešamie teorētiskie eksāmeni ir derīgi ATPL izsniegšanai vismaz 7 gadus pēc pēdējās derīguma dienas, kas noteikta:

i) apliecībā norādītajām IR; vai

ii) helikopteriem – apliecībā norādītajām helikoptera tipa kvalifikācijām.

FCL.030    Praktisko prasmju pārbaude

a)

Pirms apliecības, kvalifikācijas vai sertifikāta saņemšanai nepieciešamās praktisko prasmju pārbaudes pretendents sekmīgi nokārto nepieciešamos teorētiskos eksāmenus, izņemot gadījumu, ja pretendents apgūst integrētās lidojumu mācības.

Teorētisko zināšanu apguvi vienmēr pabeidz pirms prasmju pārbaudēm.

b)

Izņemot aviokompāniju transporta pilota apliecības izsniegšanu, pēc mācību apguves pretendentu prasmju pārbaudei iesaka par mācībām atbildīgā organizācija vai persona. Mācību apguves dati tiek iesniegti eksaminētājam.

FCL.035    Lidojumu laika un teorētisko zināšanu prasību izpildes ieskaitīšana

a)    Lidojumu laika ieskaitīšana

▼M3

1) Ja šajā daļā nav noteikts citādi, apliecībai, kvalifikācijai vai sertifikātam noteiktajā lidojumu laikā ieskaita lidojumus ar tādas pašas kategorijas gaisa kuģi, kura pilota apliecībai, kvalifikācijai vai sertifikātam pretendents ir pieteicies.

2) PIC vai PIC mācību procesā.

i) Pretendentam, kurš piesakās uz apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu, visus patstāvīgos nolidojumus, nolidojumus ar instruktoru vai PIC statusā veiktos lidojumus pilnā apjomā ieskaita kopējā lidojumu laikā, kas nepieciešams apliecības, kvalifikācijas vai sertifikāta saņemšanai.

ii) ATP integrētā mācību kursa beidzējam ieskaita līdz 50 stundām gaisa kuģa kapteiņa apmācību procesā instrumentālo laiku PIC laikā, kas nepieciešams aviokompāniju transporta pilota apliecībai, komercpilota apliecībai un daudzdzinēju tipa vai klases kvalifikācijām.

iii) CPL/IR integrētā mācību kursa beidzējam ieskaita līdz 50 stundām gaisa kuģa kapteiņa apmācību procesā instrumentālo laiku PIC laikā, kas nepieciešams komercpilota apliecībai un daudzdzinēju tipa vai klases kvalifikācijām.

▼M3

3) Lidojumu laiks otrā pilota vai PICUS statusā. Ja šajā daļā nav noteikts citādi, pilota apliecības turētājam, kas darbojas otrā pilota vai PICUS statusā, visu otrā pilota lidojumu laiku ieskaita kopējā lidojumu laikā, kas nepieciešams augstākas pakāpes pilota apliecības saņemšanai.

▼B

b)    Teorētisko zināšanu prasību izpildes ieskaitīšana

▼M3

1) Pretendentam, kas ir nokārtojis aviokompāniju transporta pilota apliecības saņemšanai nepieciešamos teorētiskos eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi vieglā gaisa kuģa pilota apliecībai, privātpilota apliecībai, komercpilota apliecībai un, izņemot helikopterus, IR un EIR tajā pašā gaisa kuģu kategorijā.

▼B

2) Pretendentam, kas ir nokārtojis komercpilota apliecības saņemšanai nepieciešamos teorētiskos eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi vieglā gaisa kuģa pilota apliecībai vai privātpilota apliecībai tajā pašā gaisa kuģu kategorijā.

3) IR turētājam vai pretendentam, kas ir nokārtojis noteiktas gaisa kuģu kategorijas instrumentu teorētiskos eksāmenus, pilnā apjomā ieskaita prasību izpildi attiecībā uz teorētisko zināšanu apguvi un eksāmeniem IR iegūšanai citā gaisa kuģu kategorijā.

4) Pilota apliecības turētājam ieskaita attiecīgo prasību izpildi attiecībā uz teorētisko zināšanu apguvi un eksāmeniem citas gaisa kuģu kategorijas apliecības saņemšanai saskaņā ar šīs daļas 1. pielikumu.

▼M3

5) Neskarot b) apakšpunkta 3) punktu, IR(A) turētājam, kas pabeidzis uz kompetencēm balstītu moduļu IR(A) kursu, vai EIR turētājam prasību izpildi attiecībā uz teorētiskā mācību kursa apguvi un eksāmeniem IR iegūšanai citā gaisa kuģu kategorijā pilnā apjomā ieskaita tikai tad, ja turētājs ir arī apguvis teorētisko mācību kursu un nokārtojis eksāmenus attiecībā uz kursa IFR daļu saskaņā ar FCL.720.A. punkta b) apakšpunkta 2) punkta i) apakšpunktu.

▼B

Prasību izpildes ieskaitīšana attiecas arī uz pilota apliecības pretendentiem, kas jau ir sekmīgi nokārtojuši teorētiskos eksāmenus šādas apliecības saņemšanai citā gaisa kuģu kategorijā, ja ir ievērots FCL.025. punkta c) apakšpunktā noteiktais derīguma termiņš.

FCL.040    Apliecību tiesību izmantošana

Apliecības tiesību izmantošana ir atkarīga no tajā iekļautajām kvalifikācijām, ja tādas ir, un no medicīniskās izziņas.

FCL.045    Pienākums nēsāt līdzi un uzrādīt dokumentus

a)

Izmantojot apliecības tiesības, pilotam vienmēr jābūt līdzi derīgai apliecībai un derīgai veselības apliecībai.

b)

Pilotam jābūt līdzi arī personu apliecinošam dokumentam ar viņa fotogrāfiju.

c)

Pilots vai studentpilots bez nepamatotas kavēšanās uzrāda lidojumu laika vēsturi pārbaudei, ja to pieprasa kompetentas iestādes pilnvarots pārstāvis.

d)

Studentpilotam ir līdzi visi apliecinājumi, kas apstiprina patstāvīgu maršruta lidojumu pilnvarojumu, ko nosaka FCL.020. punkta a) apakšpunkts.

FCL.050    Lidojumu laika reģistrēšana

Pilots uztur ticamu informācijas reģistru par visiem lidojumiem atbilstīgi kompetentās iestādes noteiktajai formai un veidam.

FCL.055    Valodu zināšanas

a)

Vispārīgās prasības. Lidmašīnu, helikopteru, vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu un dirižabļu pilotiem, kam ir jālieto radio tālrunis, nav atļauts izmantot savu apliecību un kvalifikāciju tiesības, ja uz apliecības nav apstiprinājuma, ka pilots pārvalda angļu valodu vai valodu, kas lidojumu laikā tiek izmantota radio saziņā. Apstiprinājumā norāda valodu, zināšanu līmeni un derīguma termiņu.

b)

Valodas zināšanu apstiprinājuma pretendents saskaņā ar šīs daļas 2. pielikumu apliecina valodas zināšanas vismaz operatīvajā līmenī gan frazeoloģismu, gan sarunvalodas jomā. Šajā nolūkā pretendents apliecina spēju:

1) raiti sazināties, gan neredzot sarunbiedru, gan arī tiešā saziņā;

2) precīzi un skaidri sazināties par vispārīgiem un ar darbu saistītiem tematiem;

3) izmantot piemērotas saziņas stratēģijas, apmainoties ar ziņām, konstatējot un risinot pārpratumus vispārējās un ar darbu saistītās situācijās;

4) veiksmīgi tikt galā ar valodas problēmām, ko izraisa sarežģījumi vai negaidīti notikumu pavērsieni, kas rodas parastās darba situācijās vai saistībā ar saziņas uzdevumu, kas valodas lietotājam citādā ziņā ir pazīstams; un

5) lietot dialektu vai akcentu, ko saprot aeronavigācijas vidē.

c)

Izņemot pilotus, kas saskaņā ar šīs daļas 2. pielikumu ir apliecinājuši valodas zināšanas eksperta līmenī, valodas zināšanu apstiprinājums tiek atkārtoti novērtēts ik pēc:

1) 4 gadiem, ja pilots apliecina operatīvā līmeņa zināšanas; vai

2) 6 gadiem, ja pilots apliecina paaugstināta līmeņa zināšanas.

▼M3

d)

Īpašas prasības instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) vai maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (EIR) turētājiem. Neskarot iepriekšējos punktus, IR vai EIR turētāji apliecina spēju lietot angļu valodu tādā līmenī, kas ļauj:

▼B

1) saprast visu būtisko informāciju visos lidojuma posmos, tostarp lidojuma sagatavošanā;

2) izmantot radiotelefonu visos lidojuma posmos, tostarp ārkārtas situācijās;

3) sazināties ar citiem apkalpes locekļiem visos lidojuma posmos, tostarp lidojuma sagatavošanā.

▼M3

e)

IR vai EIR turētāji apliecina valodas zināšanas un spēju lietot angļu valodu saskaņā ar kompetentās iestādes noteiktu novērtēšanas metodi.

▼B

FCL.060    Nesenā pieredze

a)

Gaisa baloni. Komerciālus gaisa pārvadājumus vai pasažieru pārvadājumus ar gaisa balonu pilots drīkst veikt tikai tad, ja iepriekšējās 180 dienās ir veicis:

1) vismaz 3 lidojumus gaisa balona pilota statusā, no kuriem vismaz viens lidojums veikts ar attiecīgās klases un grupas gaisa balonu; vai

2) 1 lidojumu ar attiecīgās klases un grupas gaisa balonu tāda instruktora uzraudzībā, kura kvalifikācija atbilst J apakšiedaļai.

b)

Lidmašīnas, helikopteri, vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi, dirižabļi un planieri. Komerciālu gaisa pārvadājumu vai pasažieru pārvadājumu lidojumus ar gaisa kuģi pilots drīkst veikt:

1) PIC vai otrā pilota statusā, ja viņš iepriekšējās 90 dienās ir veicis vismaz 3 pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās ar tāda paša tipa vai klases gaisa kuģi vai ar tāda paša tipa vai klases FFS. Visas 3 pacelšanās un nosēšanās pilots veic daudzpilotu vai vienpilota lidojumos atbilstīgi pilotam piešķirtajām tiesībām; un

2) PIC statusā naktī, ja viņš:

i) iepriekšējās 90 dienās ir veicis vismaz 1 pacelšanos, nolaišanos un nosēšanos naktī ar tāda paša tipa vai klases gaisa kuģi vai ar tāda paša tipa vai klases FFS; vai

ii) ir IR turētājs;

▼M3

3) kā aizvietojošais otrais pilots kreisēšanas lidojumā, ja viņš:

i) ir izpildījis b) apakšpunkta 1) punkta prasības; vai

ii) iepriekšējās 90 dienās ir veicis vismaz 3 sektorus kreisēšanas lidojumā aizvietojošā otrā pilota statusā ar tāda paša tipa vai klases gaisa kuģi; vai

iii) ir piedalījies FFS pieredzes un lidojumu prasmes atsvaidzināšanas mācībās ar intervālu, kas nepārsniedz 90 dienas. Šīs atsvaidzināšanas mācības var apvienot ar ekspluatanta prasmju atsvaidzināšanas mācībām, kas noteiktas Part-ORO attiecīgajās prasībās.

▼B

4) Ja pilotam ir piešķirtas tiesības veikt lidojumus ar vairāku tipu lidmašīnām ar līdzīgām vadības un lidojuma spējām, 3 pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās, kas noteiktas 1) punktā, var veikt tā, kā definēts atbilstīgi 21. daļai noteiktajos datos par piemērotību ekspluatācijai.

5) Ja pilotam ir piešķirtas tiesības veikt lidojumus ar vairāku tipu nesarežģītiem helikopteriem ar līdzīgām vadības un lidojuma spējām, kā definēts atbilstīgi 21. daļai noteiktajos datos par piemērotību ekspluatācijai, 3 pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās, kas noteiktas 1) punktā, var veikt ar vienu no attiecīgo tipu helikopteriem, ja pilots iepriekšējos 6 mēnešos ir veicis vismaz 2 lidojuma stundas ar katru no attiecīgo tipu helikopteriem.

c)

Īpašas prasības komerciāliem gaisa pārvadājumiem

1) Attiecībā uz komerciālajiem gaisa pārvadājumiem 90 dienu periodu, kas noteikts b) apakšpunkta 1) un 2) punktā, var pagarināt līdz ne vairāk kā 120 dienām, ja pilots veic uzraudzītu lidojumu reisa apstākļos kopā ar tipa kvalifikācijas instruktoru vai eksaminētāju.

2) Ja pilots neizpilda 1) punkta prasības, pirms pilota tiesību izmantošanas viņš veic mācību lidojumu ar izmantojamā tipa gaisa kuģi vai tā FFS, ievērojot vismaz tās prasības, kas noteiktas b) apakšpunkta 1) un 2) punktā.

▼M4

FCL.065.    Tiesību ierobežojums komerciālo gaisa pārvadājumu pilota apliecību turētājiem, kas vecāki par 60 gadiem

a)

60–64 gadu vecums. Lidmašīnas un helikopteri. Pilota apliecības turētājs, kas sasniedzis 60 gadu vecumu, neveic lidojumus komerciālo gaisa pārvadājumu gaisa kuģa pilota statusā, izņemot – kā vairāku pilotu lidojuma apkalpes loceklis.

b)

65 gadu vecums. Izņemot balona vai planiera pilota apliecības turētājus, pilota apliecības turētājs, kas sasniedzis 65 gadu vecumu, neveic lidojumus komerciālo gaisa pārvadājumu gaisa kuģa pilota statusā.

c)

70 gadu vecums. Balona vai planiera pilota apliecības turētājs, kas sasniedzis 70 gadu vecumu, neveic lidojumus komerciālo gaisa pārvadājumu balona vai planiera pilota statusā.

▼B

FCL.070    Apliecību, kvalifikāciju un sertifikātu atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

a)

Kompetentā iestāde ir tiesīga ierobežot, apturēt vai atsaukt apliecības, kvalifikācijas un sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar šo daļu, ja pilots neizpilda šīs daļas, medicīnisko noteikumu daļas vai ekspluatācijas prasības saskaņā ar ARA daļā noteiktajiem nosacījumiem un procedūrām.

b)

Ja pilota apliecība tiek apturēta vai atsaukta, pilots nekavējoties atdod apliecību vai sertifikātu attiecīgajai kompetentajai iestādei.

B   APAKŠIEDAĻA

VIEGLĀ GAISA KUĢA PILOTA APLIECĪBA – LAPL

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.100    LAPL – minimālais vecums

LAPL pretendenti ir:

a) lidmašīnām un helikopteriem – vismaz 17 gadu veci;

b) planieriem un gaisa baloniem – vismaz 16 gadu veci.

FCL.105    LAPL – tiesības un nosacījumi

a)

Vispārīgās prasības. LAPL apliecības turētājs ir tiesīgs bez atalgojuma veikt nekomerciālus lidojumus PIC statusā ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

b)

Nosacījumi. LAPL pretendenti izpilda prasības, kas noteiktas attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai un (attiecīgos gadījumos) prasmju pārbaudē izmantotās klases vai tipa gaisa kuģim.

FCL.110    LAPL – prasību izpildes ieskaitīšana tādai pašai gaisa kuģu kategorijai

a)

LAPL pretendentiem, kas ir bijuši citas apliecības turētāji tādā pašā gaisa kuģu kategorijā, pilnā apjomā ieskaita attiecīgo prasību izpildi šīs gaisa kuģu kategorijas LAPL saņemšanai.

b)

Neskarot iepriekšējo punktu, ja apliecības derīguma termiņš ir beidzies, pretendents nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar FCL.125 LAPL izsniegšanai attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā.

FCL.115    LAPL – mācību kurss

LAPL pretendenti mācību kursu apgūst ATO. Kursā ir teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi atbilstīgi tiesībām, ko piešķir LAPL.

FCL.120    LAPL – teorētiskie eksāmeni

LAPL pretendenti apliecina LAPL piešķirtajām tiesībām atbilstīgu teorētisko zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

a) vispārīgi priekšmeti:

 aviāciju regulējošie normatīvie akti,

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija un

 sakari;

b) specifiski priekšmeti, kas saistīti ar atšķirīgām gaisa kuģu kategorijām:

 lidojuma principi,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem un

 navigācija.

FCL.125    LAPL – prasmju pārbaude

a)

LAPL pretendenti prasmju pārbaudē apliecina spēju attiecīgās kategorijas gaisa kuģa PIC statusā veikt nepieciešamās procedūras un manevrus tādā kompetences līmenī, kas atbilst apliecības piešķirtajām tiesībām.

b)

Pirms prasmju pārbaudes pretendenti veic mācību lidojumus ar tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģi, kādu izmanto prasmju pārbaudē. Piešķirtās tiesības attiecina tikai uz to klasi vai tipu, ko izmanto prasmju pārbaudē, kamēr apliecībā nav apstiprinātas paplašinātas tiesības saskaņā ar B apakšiedaļu.

c)

Sekmīgs novērtējums

1) Prasmju pārbaudi sadala vairākās daļās, aptverot visus lidojuma posmus ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

2) Ja pretendents nenokārto kādu no iedaļas punktiem, visu iedaļu uzskata par nenokārtotu. Ja pretendents nenokārto tikai vienu iedaļu, viņš vēlreiz kārto tikai šo iedaļu. Ja pretendents nenokārto vairāk nekā vienu iedaļu, visa pārbaude tiek uzskatīta par nenokārtotu.

3) Ja saskaņā ar 2) punktu prasmju pārbaude ir jākārto vēlreiz, jebkuras iedaļas (tostarp iepriekšējā reizē nokārtoto iedaļu) nenokārtošana nozīmē, ka nav nokārtota visa pārbaude.

4) Ja visas iedaļas netiek nokārtotas divos mēģinājumos, ir nepieciešamas papildu praktiskās mācības.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības LAPL saņemšanai lidmašīnām – LAPL(A)

FCL.105.A    LAPL(A) – Tiesības un nosacījumi

a)

LAPL, kas attiecas uz lidmašīnām, tās turētājam piešķir tiesības PIC statusā veikt lidojumus ar viena virzuļdzinēja lidmašīnām (zeme) vai ar TMG, kuru maksimālā pieļaujamā sertificētā pacelšanās masa nepārsniedz 2 000 kg, ar ne vairāk kā 3 pasažieriem, lai gaisa kuģī nekad nebūtu vairāk par 4 personām.

▼M3

b)

LAPL(A) turētāji pārvadā pasažierus tikai tad, kad pēc apliecības saņemšanas ir veiktas 10 lidojuma stundas PIC statusā ar lidmašīnām vai TMG.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

LAPL(A) pretendenti ir veikuši vismaz 30 mācību lidojuma stundas ar lidmašīnu vai TMG, tostarp vismaz:

1) 15 nolidojumu stundas ar instruktoru ar tās klases lidaparātu, ar kuru kārto prasmju pārbaudi;

2) 6 uzraudzīta patstāvīga nolidojuma stundas, tostarp vismaz 3 patstāvīgo maršruta lidojuma stundas; no tiem vismaz viens maršruta lidojums ir vismaz 150 km (80 NM) attālumā, veicot 1 nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav izlidošanas lidlauks.

b)

Īpašas prasības pretendentiem ar LAPL(S), kuru attiecina arī uz TMG. LAPL(A) pretendenti, kuriem jau ir pamata LAPL(S), kuru attiecina arī uz TMG, ir veikuši vismaz 21 stundas lidojumus ar TMG, kad ir saņemts apstiprinājums par tiesību attiecināšanu uz TMG, un izpilda FCL.135.A prasības attiecībā uz lidmašīnām.

c)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1) nepārsniedz kopējo PIC lidojumu laiku;

2) nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3) neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) punkts.

FCL.135.A    LAPL(A) – tiesību attiecināšana uz citu lidmašīnas klasi vai variantu

a)

LAPL(A) tiesības attiecas tikai uz tās klases un varianta lidmašīnu vai TMG, ar kuru kārto prasmju pārbaudi. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots ar citas klases lidmašīnu ir izpildījis turpmākās prasības:

1) 3 mācību lidojuma stundas, tostarp:

i) 10 mācību pacelšanās un nosēšanās ar instruktoru un

ii) 10 uzraudzītas patstāvīgas pacelšanās un nosēšanās;

2) prasmju pārbaudi, lai apliecinātu adekvātu prasmju līmeni lidojumos ar jaunās klases lidmašīnu. Prasmju pārbaudē pretendents eksaminētājam apliecina arī adekvātas teorētiskās zināšanas par jauno lidmašīnu klasi šādos priekšmetos:

i) ekspluatācijas procedūras;

ii) lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana;

iii) vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem.

b)

Pirms LAPL turētājs var izmantot apliecības tiesības cita varianta lidmašīnā, kas netika izmantota prasmju pārbaudē, pilots piedalās atšķirību vai iepazīšanās mācībās. Atšķirību mācību apguvi reģistrē pilota reģistrācijas žurnālā vai līdzvērtīgā dokumentā, ko paraksta instruktors.

FCL.140.A    LAPL(A) – prasmju uzturēšanas prasības

a)

LAPL(A) turētājs izmanto apliecības tiesības tikai tad, ja iepriekšējos 24 mēnešos viņš lidmašīnas vai TMG pilota statusā:

1) ir veicis vismaz 12 lidojuma stundas PIC statusā, tostarp 12 pacelšanās un nosēšanās; un

2) ir piedalījies lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās vismaz 1 stundu no kopējā lidojumu laika ar instruktoru.

b)

LAPL(A) turētāji, kas neatbilst a) apakšpunkta prasībām:

1) nokārto kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē pirms apliecības tiesību izmantošanas atsākšanas; vai

2) vai nu ar instruktoru, vai arī pastāvīgos nolidojumos, iegūst papildu lidojuma laiku vai veic pacelšanās un nosēšanās, lai izpildītu a) apakšpunkta prasības.

3.    IEDAĻA

Īpašas prasības LAPL saņemšanai helikopteriem – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – tiesības

LAPL, kas attiecas uz helikopteriem, tās turētājam piešķir tiesības PIC statusā veikt lidojumus ar viendzinēja helikopteriem, kuru maksimālā pieļaujamā sertificētā pacelšanās masa nepārsniedz 2 000 kg, ar ne vairāk kā 3 pasažieriem, lai lidaparātā nekad nebūtu vairāk par 4 personām.

FCL.110.H    LAPL(H) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

LAPL(H) pretendenti ir veikuši vismaz 40 mācību lidojuma stundas ar helikopteru. No tām vismaz 35 stundas pretendents lido ar tā tipa helikopteru, ar kuru kārto prasmju pārbaudi. Mācību lidojumi ietver vismaz:

1) 20 mācību lidojumu stundas ar instruktoru; un

2) 10 uzraudzītus patstāvīgos lidojumus ar vismaz 5 patstāvīga maršruta lidojuma stundām; no tiem vismaz viens maršruta lidojums ir vismaz 150 km (80 NM) attālumā, veicot 1 nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav izlidošanas lidlauks.

b)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1) nepārsniedz kopējo PIC lidojumu laiku;

2) nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3) neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) punkts.

FCL.135.H    LAPL(H) – tiesību attiecināšana uz citu helikoptera klasi vai variantu

a)

LAPL(H) tiesības attiecas tikai uz tā tipa vai varianta helikopteru, ar kuru kārto prasmju pārbaudi. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots ir veicis:

1) 5 mācību lidojuma stundas, tostarp:

i) 15 mācību pacelšanās ar instruktoru, nolaišanās un nosēšanās;

ii) 15 uzraudzītas patstāvīgas pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās;

2) prasmju pārbaudi, lai apliecinātu adekvātu prasmju līmeni lidojumos ar jaunā tipa helikopteru. Prasmju pārbaudē pretendents eksaminētājam apliecina arī adekvātas teorētiskās zināšanas par jaunā tipa helikopteru šādos priekšmetos:

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem.

b)

Pirms LAPL(H) turētājs izmanto apliecības tiesības cita varianta helikopterā, kas netika izmantots prasmju pārbaudē, pilots piedalās atšķirību vai iepazīšanās mācībās atbilstīgi 21. daļā noteiktajiem datiem par piemērotību ekspluatācijai. Atšķirību mācību apguvi reģistrē pilota reģistrācijas žurnālā vai līdzvērtīgā dokumentā, ko paraksta instruktors.

FCL.140.H    LAPL(H) – prasmju uzturēšanas prasības

a)

LAPL(H) turētājs izmanto attiecīgā helikoptera tipa apliecības tiesības tikai tad, ja iepriekšējos 12 mēnešos viņš ar šā tipa helikopteru:

1) ir veicis vismaz 6 lidojuma stundas PIC statusā, tostarp 6 pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās; un

2) ir piedalījies lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās vismaz 1 stundu no kopējā lidojumu laika ar instruktoru.

b)

LAPL(H) turētāji, kas neatbilst a) apakšpunkta prasībām:

1) ar attiecīgā tipa helikopteru nokārto kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē pirms apliecības tiesību izmantošanas atsākšanas; vai

2) veic papildu apmācības nolidojumus ar instruktoru vai patstāvīgos lidojumus vai pacelšanās un nosēšanās instruktora uzraudzībā, lai izpildītu a) apakšpunkta prasības.

4.    IEDAĻA

Īpašas prasības LAPL saņemšanai planieriem – LAPL(S)

FCL.105.S    LAPL(S) – tiesības un nosacījumi

a)

LAPL, kas attiecas uz planieriem, tās turētājam piešķir tiesības PIC statusā veikt lidojumus ar planieriem un planieriem ar dzinēju. Lai izmantotu apliecības tiesības ar TMG, apliecības turētājs izpilda FCL.135.S prasības.

▼M3

b)

LAPL(S) turētāji pārvadā pasažierus tikai tad, kad pēc apliecības saņemšanas ir veiktas 10 lidojumu stundas vai 30 planiera palaišanas PIC statusā ar planieriem vai planieriem ar dzinēju.

▼B

FCL.110.S    LAPL(S) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

LAPL(S) pretendenti ir veikuši vismaz 15 mācību lidojumu stundas ar planieriem vai planieriem ar dzinēju, tostarp vismaz:

1) 10 mācību lidojumu stundas ar instruktoru;

2) 2 uzraudzītu patstāvīgo lidojumu stundas;

3) 45 palaišanas un nosēšanās;

4) 1 patstāvīgu maršruta lidojumu vismaz 50 km (27 NM) attālumā vai 1 apmācības maršruta nolidojumu ar instruktoru vismaz 100 km (55 NM) attālumā.

b)

No 15 stundām, ko nosaka a) apakšpunkts, ar TMG atļauts lidot ne vairāk kā 7 stundas.

c)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1) nepārsniedz kopējo lidojumu laiku PIC statusā;

2) nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3) neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) līdz 4) punkts.

FCL.130.S    LAPL(S) – palaišanas metodes

a)

LAPL(S) tiesības attiecas tikai uz to palaišanas metodi, kas tika iekļauta prasmju pārbaudē. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots ir veicis:

1) attiecībā uz palaišanu ar vinčas palīdzību un ievelkot ar automobili – vismaz 10 pacelšanās mācību lidojumos ar instruktoru un 5 patstāvīgas pacelšanās instruktora uzraudzībā;

2) attiecībā uz palaišanu, izmantojot ievilcēju lidmašīnu, vai planieriem ar patstāvīgu palaišanu – vismaz 5 pacelšanās mācību lidojumos ar instruktoru un 5 patstāvīgas pacelšanās instruktora uzraudzībā. Attiecībā uz planieriem ar patstāvīgu palaišanu mācību nolidojumus ar instruktoru var veikt ar TMG;

3) attiecībā uz palaišanu, izmantojot gumijas trosi (amortizatoru) – vismaz 3 pacelšanās apmācības nolidojumu laikā ar instruktoru vai uzraudzītas patstāvīgas pacelšanās.

b)

Papildu mācību palaišanas reģistrē pilota reģistrācijas žurnālā, ko paraksta instruktors.

c)

Lai saglabātu katras palaišanas metodes tiesības, piloti iepriekšējos 24 mēnešos ir veikuši vismaz 5 pacelšanās, izņemot pacelšanos, izmantojot gumijas trosi (amortizatoru), ar šo metodi veicot 2 pacelšanās.

d)

Ja pilots neizpilda c) apakšpunkta prasības, tad, lai atjaunotu apliecības tiesības, viņš attiecīgajā daudzumā veic papildu palaišanas apmācības lidojumos ar instruktoru vai instruktora uzraudzītos patstāvīgos lidojumos.

FCL.135.S    LAPL(S) – tiesību attiecināšana uz TMG

LAPL(S) tiesības attiecina uz TMG, ja pilots ATO ir veicis vismaz:

a) 6 mācību lidojumu stundas ar TMG, tostarp:

1) 4 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru;

2) 1 patstāvīgu maršruta lidojumu vismaz 150 km (80 NM) attālumā, veicot 1 nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos lidlaukā, kas nav izlidošanas lidlauks;

b) prasmju pārbaudi, lai apliecinātu adekvātu prasmju līmeni lidojumos ar TMG. Prasmju pārbaudē pretendents eksaminētājam apliecina arī adekvātas teorētiskās zināšanas par TMG šādos priekšmetos:

 lidojuma principi,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem,

 navigācija.

FCL.140.S    LAPL(S) – prasmju uzturēšanas prasības

a)

Planieri un planieri ar dzinēju. LAPL(S) turētājs izmanto planiera vai planiera ar dzinēju apliecības tiesības tikai tad, ja iepriekšējos 24 mēnešos viņš ar planieriem vai planieriem ar dzinēju, izņemot TMG, ir veicis:

1) 5 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp 15 palaišanas;

2) 2 mācību lidojumus kopā ar instruktoru.

b)

TMG. LAPL(S) turētājs izmanto apliecības tiesības ar lidojumiem ar TMG tikai tad, ja:

1) iepriekšējos 24 mēnešos ar TMG:

i) ir veicis vismaz 12 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp 12 pacelšanās un nosēšanās; un

ii) ir piedalījies lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās vismaz 1 stundu no kopējā lidojumu laika ar instruktoru.

2) Ja LAPL(S) turētājs ir tiesīgs veikt lidojumus arī ar lidmašīnām, 1) punkta prasības var izpildīt arī ar lidmašīnām.

c)

LAPL(S) turētāji, kas neatbilst a) un b) apakšpunkta prasībām, pirms apliecības tiesību izmantošanas atsākšanas:

1) attiecīgi ar planieri vai TMG nokārto kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē; vai

2) veic papildu apmācības nolidojumus ar instruktoru vai patstāvīgos lidojumus vai pacelšanās un nosēšanās instruktora uzraudzībā, lai izpildītu a) un b) apakšpunkta prasības.

5.    IEDAĻA

Īpašas prasības LAPL saņemšanai gaisa baloniem – LAPL(B)

▼M4

FCL.105.B    LAPL(B) – tiesības

LAPL, kas attiecas uz gaisa baloniem, tās turētājam piešķir tiesības PIC statusā veikt lidojumus ar karstā gaisa baloniem vai karstā gaisa dirižabļiem, kuru balona apvalka tilpums nepārsniedz 3 400  m3, vai ar gāzes gaisa baloniem, kuru balona apvalka tilpums nepārsniedz 1 260  m3, pārvadājot ne vairāk kā trīs pasažierus, lai balonā nekad nebūtu vairāk par četrām personām.

▼M3

FCL.110.B    LAPL(B) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

▼B

a)

LAPL(B) pretendenti ar tās pašas klases gaisa baloniem ir veikuši vismaz 16 mācību lidojumu stundas, tostarp vismaz:

1) 12 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru;

2) 10 piepūšanas un 20 pacelšanās un nosēšanās; un

3) 1 uzraudzītu patstāvīgu lidojumu ar minimālo lidojuma laiku vismaz 30 minūtes.

b)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar gaisa balonu lidojumu pieredzi PIC statusā var ieskaitīt a) apakšpunkta prasību izpildi.

Ieskaitāmo prasību apjomu nosaka ATO, kur pilots apgūst mācību kursu, ņemot vērā pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, taču šis apjoms:

1) nepārsniedz kopējo gaisa balonu lidojumu laiku PIC statusā;

2) nepārsniedz 50 % no a) apakšpunktā noteiktā stundu skaita;

3) neiekļauj prasības, ko nosaka a) apakšpunkta 2) un 3) punkts.

FCL.130.B    LAPL(B) – tiesību attiecināšana uz sasaites lidojumiem

a)

LAPL(B) tiesības attiecas tikai uz lidojumiem bez sasaites. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots ir veicis vismaz 3 sasaites mācību lidojumus.

b)

Papildu mācību apguvi reģistrē pilota reģistrācijas žurnālā, ko paraksta instruktors.

c)

Lai saglabātu šīs tiesības, piloti iepriekšējos 24 mēnešos veic vismaz 2 sasaites lidojumus.

d)

Ja pilots neizpilda c) apakšpunkta prasības, tad, lai atjaunotu apliecības tiesības, viņš attiecīgajā daudzumā veic papildu apmācības sasaites nolidojumus ar instruktoru vai instruktora uzraudzītus patstāvīgos sasaites lidojumus.

FCL.135.B    LAPL(B) – tiesību attiecināšana uz citu gaisa balona klasi

LAPL(B) tiesības attiecas tikai uz tās klases gaisa balonu, ar kuru kārto prasmju pārbaudi. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots ATO ar citas klases gaisa balonu ir veicis vismaz:

a) 5 mācību lidojumus ar instruktoru; vai

b) ja pilots vēlas karstā gaisa balonu LAPL(B) tiesības attiecināt uz karstā gaisa dirižabļiem – 5 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru; un

c) prasmju pārbaudi, kurā pretendents eksaminētājam apliecina adekvātas teorētiskās zināšanas par attiecīgo citu gaisa balonu klasi šādos priekšmetos:

 lidojuma principi,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem.

FCL.140.B    LAPL(B) – prasmju uzturēšanas prasības

a)

LAPL(B) turētājs izmanto apliecības tiesības tikai tad, ja iepriekšējos 24 mēnešos viņš ar vienu gaisa balona klasi ir veicis vismaz:

1) 6 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp 10 pacelšanās un nosēšanās; un

2) 1 mācību lidojumu kopā ar instruktoru;

3) turklāt, ja pilots ir kvalificēts lidojumiem ar vairāku klašu gaisa baloniem, tad, lai izmantotu apliecības tiesības ar citas klases gaisa balonu, viņš iepriekšējos 24 mēnešos ir veicis vismaz 3 lidojumu stundas ar šīs klases gaisa baloniem, tostarp 3 pacelšanās un nosēšanās.

b)

LAPL(B) turētāji, kas neatbilst a) apakšpunkta prasībām, pirms apliecības tiesību izmantošanas atsākšanas:

1) nokārto attiecīgās klases kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē; vai

2) veic papildu apmācības nolidojumus ar instruktoru vai patstāvīgos lidojumus vai pacelšanās un nosēšanās instruktora uzraudzībā, lai izpildītu a) apakšpunkta prasības.

C   APAKŠIEDAĻA

PRIVĀTPILOTA APLIECĪBA (PPL), PLANIERA PILOTA APLIECĪBA (SPL) UN GAISA BALONA PILOTA APLIECĪBA (BPL)

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.200    Minimālais vecums

a)

PPL pretendenti ir vismaz 17 gadu veci;

b)

BPL vai SPL pretendenti ir vismaz 16 gadu veci.

FCL.205    Nosacījumi

PPL pretendenti izpilda tās klases vai tipa kvalifikācijas prasības, kas saskaņā ar H apakšiedaļu noteiktas prasmju pārbaudē izmantotajam gaisa kuģim.

FCL.210    Mācību kurss

BPL, SPL vai PPL pretendenti apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO. Kursā ir teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi atbilstīgi tiesībām, ko piešķir LAPL.

FCL.215    Teorētisko zināšanu eksāmens

BPL, SPL vai PPL pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu teorētisko zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

a) vispārīgi priekšmeti:

 aviāciju regulējošie normatīvie akti,

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija un

 sakari;

b) specifiski priekšmeti, kas saistīti ar atšķirīgām gaisa kuģu kategorijām:

 lidojuma principi,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem un

 navigācija.

FCL.235    Prasmju pārbaude

a)

BPL, SPL vai PPL pretendenti prasmju pārbaudē apliecina spēju attiecīgās kategorijas gaisa kuģa PIC statusā veikt nepieciešamās procedūras un manevrus tādā kompetences līmenī, kas atbilst apliecības piešķirtajām tiesībām.

b)

Prasmju pārbaudes pretendenti ir veikuši mācību lidojumus ar tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģi vai ar tās grupas gaisa balonu, kādu izmanto prasmju pārbaudē.

c)

Sekmīgs novērtējums

1) Prasmju pārbaudi sadala vairākās daļās, aptverot visus lidojuma posmus ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

▼M3

2) Ja pretendents nenokārto kādu no iedaļas punktiem, visu iedaļu uzskata par nenokārtotu. Ja pretendents nenokārto tikai vienu iedaļu, viņš vēlreiz kārto tikai šo iedaļu. Ja pretendents nenokārto vairāk nekā vienu iedaļu, visa pārbaude tiek uzskatīta par nenokārtotu.

▼B

3) Ja saskaņā ar 2) punktu prasmju pārbaude ir jākārto vēlreiz, jebkuras iedaļas (tostarp iepriekšējā reizē nokārtoto iedaļu) nenokārtošana nozīmē, ka nav nokārtota visa pārbaude.

4) Ja visas iedaļas netiek nokārtotas divos mēģinājumos, ir nepieciešamas papildu mācības.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības PPL saņemšanai lidmašīnām – PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – tiesības

a)

PPL(A) apliecības turētājs ir tiesīgs PIC vai otrā pilota statusā bez atalgojuma veikt nekomerciālus lidojumus ar lidmašīnām vai TMG.

b)

Neatkarīgi no iepriekšējā apakšpunkta PPL(A) turētājs ar instruktora vai eksaminētāja tiesībām var saņemt atalgojumu par:

1) LAPL(A) vai PPL(A) mācību lidojumu nodrošināšanu;

2) šo apliecību saņemšanai nepieciešamo prasmju pārbaužu vai kvalifikācijas pārbaužu veikšanu;

▼M3

3) apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm attiecībā uz kvalifikācijām un sertifikātiem, kas saistīti ar šo apliecību.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

▼M4

a)

PPL(A) pretendenti ir veikuši vismaz 45 mācību lidojumu stundas ar lidmašīnām vai TMG, no kurām piecas stundas var veikt ar FSTD; tostarp vismaz:

1) 25 apmācības nolidojuma stundas ar instruktoru; un

2) 10 uzraudzītu patstāvīgu lidojumu stundas, tostarp vismaz piecas patstāvīgo maršruta lidojumu stundas; no tiem vismaz viens maršruta lidojums ir vismaz 270 km (150 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauks.

▼B

b)

Īpašas prasības pretendentiem ar LAPL(A). PPL(A) pretendentiem ar LAPL(A) pēc LAPL(A) saņemšanas ar lidmašīnām ir veikuši vismaz 15 lidojumu stundas, no kurām vismaz 10 stundas ir mācību lidojumi mācību kursā, ko nodrošina ATO. Mācību kursā ir vismaz 4 uzraudzīta patstāvīga lidojuma stundas, tostarp vismaz 2 patstāvīga maršruta lidojuma stundas; no tiem vismaz 1 maršruta lidojums ir vismaz 270 km (150 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos 2 lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauks.

c)

Īpašas prasības pretendentiem ar LAPL(S), ko attiecina arī uz TMG. PPL(A) pretendenti ar LAPL(S), ko attiecina arī uz TMG, ir veikuši:

1) vismaz 24 lidojuma stundas ar TMG pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par tiesību attiecināšanu arī uz TMG; un

2) 15 mācību lidojuma stundas ar lidmašīnām mācību kursā, ko nodrošina ATO, tostarp izpildot vismaz a) apakšpunkta 2) punkta prasības.

d)

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar citas gaisa kuģa kategorijas apliecību, izņemot gaisa balonu apliecību, ieskaita 10 % no PIC lidojumu laika prasībām ar šādu gaisa kuģi, bet ne vairāk kā 10 stundas. Prasību izpildes ieskaitīšana neattiecas uz a) apakšpunkta 2) punkta prasībām.

3.    IEDAĻA

Īpašas prasības PPL saņemšanai helikopteriem – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – tiesības

a)

PPL(H) apliecības turētājs ir tiesīgs PIC vai otrā pilota statusā bez atalgojuma veikt nekomerciālus lidojumus ar helikopteriem.

b)

Neatkarīgi no iepriekšējā apakšpunkta PPL(H) turētājs ar instruktora vai eksaminētāja tiesībām var saņemt atalgojumu par:

1) LAPL(H) vai PPL(H) mācību lidojumu nodrošināšanu;

2) šo apliecību saņemšanai nepieciešamo prasmju pārbaužu vai kvalifikācijas pārbaužu veikšanu;

▼M3

3) apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm attiecībā uz kvalifikācijām un sertifikātiem, kas saistīti ar šo apliecību.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

PPL(H) pretendenti ir veikuši vismaz 45 mācību lidojuma stundas ar helikopteriem, no kurām 5 stundas var veikt ar FSTD vai FFS; tostarp vismaz:

1) 25 apmācības nolidojuma stundas ar instruktoru; un

2) 10 uzraudzīta patstāvīga lidojuma stundas, tostarp vismaz 5 patstāvīga maršruta lidojuma stundas; no tiem vismaz 1 maršruta lidojums ir vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos 2 lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauks.

3) no 45 mācību lidojuma stundām vismaz 35 stundas pretendents ir veicis ar tā tipa helikopteru, ar kuru kārto prasmju pārbaudi.

b)

Īpašas prasības pretendentiem ar LAPL(H). PPL(H) pretendenti ar LAPL(H) apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO. Mācību kursā ir vismaz 5 apmācības nolidojuma stundas ar instruktoru un vismaz 1 uzraudzīts patstāvīgs maršruta lidojums vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos 2 lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauks.

c)

Pretendentiem ar citas gaisa kuģa kategorijas apliecību, izņemot gaisa balonu apliecību, ieskaita 10 % no PIC lidojumu laika prasībām ar šādu gaisa kuģi, bet ne vairāk kā 6 stundas. Prasību izpildes ieskaitīšana neattiecas uz a) apakšpunkta 2) punkta prasībām.

4.    IEDAĻA

Īpašas prasības PPL saņemšanai dirižabļiem – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – tiesības

a)

PPL(H) apliecības turētājs ir tiesīgs PIC vai otrā pilota statusā bez atalgojuma veikt nekomerciālus lidojumus ar dirižabļiem.

b)

Neatkarīgi no iepriekšējā apakšpunkta PPL(As) turētājs ar instruktora vai eksaminētāja tiesībām var saņemt atalgojumu par:

1) PPL(As) mācību lidojumu nodrošināšanu;

2) šīs apliecības saņemšanai nepieciešamo prasmju pārbaužu vai kvalifikācijas pārbaužu veikšanu;

▼M3

3) apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm attiecībā uz kvalifikācijām un sertifikātiem, kas saistīti ar šo apliecību.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

PPL(As) pretendenti ir veikuši vismaz 35 mācību lidojuma stundas ar dirižabļiem, no kurām 5 stundas var veikt ar FSTD; tostarp vismaz:

1) 25 apmācības nolidojuma stundas ar instruktoru, tostarp:

i) 3 mācību maršruta lidojuma stundas, tostarp 1 maršruta lidojumu vismaz 65 km (35 NM) attālumā;

ii) 3 instrumentālo mācību stundas;

2) 8 pacelšanās un nosēšanās lidlaukā, tostarp nostiprināšanas pie masta un atbrīvošanas no masta procedūras;

3) 8 uzraudzīta patstāvīga lidojuma stundas;

b)

Pretendentiem, kam ir BPL un kvalifikācija lidojumiem ar karstā gaisa dirižabļiem, ieskaita 10 % no PIC lidojumu laika prasībām ar šādiem dirižabļiem, bet ne vairāk kā 5 stundas.

5.    IEDAĻA

Īpašas prasības planiera pilota apliecības (SPL) saņemšanai

FCL.205.S    SPL – tiesības un nosacījumi

a)

SPL piešķir tās turētājam tiesības PIC statusā veikt lidojumus ar planieriem un planieriem ar dzinēju. Lai izmantotu apliecības tiesības ar TMG, apliecības turētājs izpilda FCL.135.S prasības.

b)

SPL turētāji:

1) pārvadā pasažierus tikai pēc tam, kad pēc apliecības saņemšanas ir veiktas vismaz 10 lidojuma stundas vai 30 planiera palaišanas PIC statusā ar planieriem vai planieriem ar dzinēju;

2) ir tiesīgi veikt tikai nekomerciālus lidojumus bez atalgojuma līdz brīdim, kad SPL turētāji:

i) ir sasnieguši 18 gadu vecumu;

ii) pēc apliecības saņemšanas ir veikuši 75 lidojuma stundas vai 200 planiera palaišanas PIC statusā ar planieriem vai planieriem ar dzinēju;

iii) ir nokārtojuši kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē.

▼M3

c)

Neatkarīgi no b) apakšpunkta 2) punkta SPL turētājs ar instruktora vai eksaminētāja tiesībām var saņemt atalgojumu par:

1) LAPL(S) vai SPL mācību lidojumu nodrošināšanu;

2) šo apliecību saņemšanai nepieciešamo prasmju pārbaužu vai kvalifikācijas pārbaužu veikšanu;

3) apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm attiecībā uz kvalifikācijām un sertifikātiem, kas saistīti ar šīm apliecībām.

▼B

FCL.210.S    SPL – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

SPL pretendenti ir veikuši vismaz 15 mācību lidojuma stundas ar planieriem vai planieriem ar dzinēju, tostarp izpildot vismaz FCL.110.S prasības.

b)

SPL pretendentiem ar LAPL(S) pilnā apjomā ieskaita SPL saņemšanai noteikto prasību izpildi.

SPL pretendentiem, kam iepriekšējos 2 gados pirms pieteikuma iesniegšanas bija LAPL(S), pilnā apjomā ieskaita teorētisko zināšanu un mācību lidojumu prasību izpildi.

Prasību izpildes ieskaitīšana. Pretendentiem ar citas gaisa kuģa kategorijas apliecību, izņemot gaisa balonu apliecību, ieskaita 10 % no PIC lidojumu laika prasībām ar šādu gaisa kuģi, bet ne vairāk kā 7 stundas. Prasību izpildes ieskaitīšana neattiecas uz FCL.110.S a) apakšpunkta 2) līdz 4) punkta prasībām.

FCL.220.S    SPL – palaišanas metodes

SPL tiesības attiecas tikai uz to palaišanas metodi, kas tika iekļauta prasmju pārbaudē. Šo ierobežojumu var atcelt un jaunās tiesības var izmantot, ja pilots izpilda FCL.130.S prasības.

FCL.230.S    SPL – prasmju uzturēšanas prasības

SPL turētāji izmanto apliecības tiesības tikai tad, ja ir izpildītas FCL.140.A noteiktās prasmju uzturēšanas prasības.

6.    IEDAĻA

Īpašas prasības gaisa balona pilota apliecības (BPL) saņemšanai

FCL.205.B    BPL tiesības un nosacījumi

▼M3

a)

BPL piešķir tās turētājam tiesības PIC statusā veikt lidojumus ar gaisa baloniem.

▼B

b)

BPL turētāji ir tiesīgi veikt tikai nekomerciālus lidojumus bez atalgojuma līdz brīdim, kad:

1) ir sasnieguši 18 gadu vecumu;

2) PIC statusā ar gaisa baloniem ir veikuši 50 lidojuma stundas un 50 pacelšanās un nosēšanās;

3) ar attiecīgās klases gaisa balonu ir nokārtojuši kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē.

c)

Neatkarīgi no b) apakšpunkta BPL turētājs ar instruktora vai eksaminētāja tiesībām var saņemt atalgojumu par:

1) LAPL(B) vai BPL mācību lidojumu nodrošināšanu;

2) šo apliecību saņemšanai nepieciešamo prasmju pārbaužu vai kvalifikācijas pārbaužu veikšanu;

▼M3

3) apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm attiecībā uz kvalifikācijām un sertifikātiem, kas saistīti ar šīm apliecībām.

▼B

FCL.210.B    BPL – pieredzes prasības un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

BPL pretendenti ar tās pašas klases un grupas gaisa baloniem ir veikuši vismaz 16 mācību lidojuma stundas, tostarp vismaz:

1) 12 apmācības nolidojuma stundas ar instruktoru;

2) 10 piepūšanas un 20 pacelšanās un nosēšanās; un

3) 1 uzraudzītu patstāvīgu lidojumu ar minimālo lidojuma laiku vismaz 30 minūtes.

b)

BPL pretendentiem ar LAPL(B) pilnā apjomā ieskaita BPL saņemšanai noteikto prasību izpildi.

BPL pretendentiem, kam iepriekšējos 2 gados pirms pieteikuma iesniegšanas bija LAPL(B), pilnā apjomā ieskaita teorētisko zināšanu un mācību lidojumu prasību izpildi.

FCL.220.B    BPL – tiesību attiecināšana uz sasaites lidojumiem

BPL tiesības attiecas tikai uz lidojumiem bez sasaites. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots izpilda FCL.130.B prasības.

FCL.225.B    BPL – tiesību attiecināšana uz citu gaisa balona klasi vai grupu

BPL tiesības attiecas tikai uz tās klases un grupas gaisa balonu, ar kuru kārto prasmju pārbaudi. Šo ierobežojumu var atcelt, ja pilots:

a) gadījumos, kad tiesības tiek attiecinātas uz citu klasi tajā pašā gaisa balonu grupā, ir izpildījis FCL.135.B prasības;

b) gadījumos, kad tiesības tiek attiecinātas uz citu grupu tajā pašā gaisa balonu klasē, ir veicis vismaz:

1) 2 mācību lidojumus ar attiecīgās grupas gaisa balonu; un

2) turpmāk norādītā ilguma lidojumus ar gaisa baloniem PIC statusā:

i) baloniem ar balona apvalka tilpumu no 3 401 m3 līdz 6 000 m3 – vismaz 100 stundas;

ii) gaisa baloniem ar balona apvalka tilpumu no 6 001 m3 līdz 10 500 m3 – vismaz 200 stundas;

iii) gaisa baloniem ar balona apvalka tilpumu vairāk par 10 500 m3 – vismaz 300 stundas;

iv) gāzes baloniem ar balona apvalka tilpumu vairāk par 1 260 m3 – vismaz 50 stundas.

▼M4

FCL. 230.B    BPL – prasmju uzturēšanas prasības

a)

BPL turētājs izmanto apliecības tiesības tikai tad, ja iepriekšējos 24 mēnešos ar vienu gaisa balonu klasi viņš veicis vismaz:

1) sešas lidojuma stundas PIC statusā, tostarp desmit pacelšanās un nosēšanās; un

2) vienu mācību lidojumu kopā ar instruktoru attiecīgās klases balonā;

3) turklāt, ja pilots ir kvalificēts lidojumiem ar vairāku klašu gaisa baloniem, tad, lai apliecības tiesības izmantotu ar citas klases gaisa balonu, viņš iepriekšējos 24 mēnešos ir veicis vismaz trīs lidojuma stundas ar šīs klases gaisa baloniem, tostarp trīs pacelšanās un nosēšanās.

b)

BPL turētāji vada tikai tās grupas gaisa balonu, kurā ir pabeigts mācību lidojums, vai gaisa balonu no grupas ar mazāku apvalka tilpumu.

c)

BPL turētāji, kas neatbilst a) apakšpunkta prasībām, pirms apliecības tiesību izmantošanas atsākšanas:

1) nokārto attiecīgās balona klases kvalifikācijas pārbaudi eksaminētāja klātbūtnē; vai

2) veic papildu apmācības nolidojumus ar instruktoru vai patstāvīgos lidojumus, vai pacelšanās un nosēšanās instruktora uzraudzībā, lai izpildītu a) apakšpunkta prasības.

d)

BPL turētājs c) apakšpunkta 1) punkta gadījumā vada tikai tās grupas gaisa balonu, kurā ir pabeigta kvalifikācijas pārbaude, vai gaisa balonu no grupas ar mazāku apvalka tilpumu.

▼B

D   APAKŠIEDAĻA

KOMERCPILOTA APLIECĪBA – CPL

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.300    CPL – minimālais vecums

CPL pretendenti ir vismaz 18 gadu veci.

FCL.305    CPL – tiesības un nosacījumi

a)

Tiesības. Attiecīgās gaisa kuģa kategorijas CPL turētājam ir šādas tiesības:

1) izmantot LAPL un PPL turētāja tiesības;

2) pildīt PIC vai otrā pilota funkcijas jebkura gaisa kuģa lidojumos, kas nav komerciāli gaisa pārvadājumi;

3) pildīt jebkura vienpilota gaisa kuģa PIC funkcijas komerciālos gaisa pārvadājumos, ievērojot FCL.060 un šīs apakšiedaļas ierobežojumus;

4) pildīt otrā pilota funkcijas komerciālos gaisa pārvadājumos, ievērojot FCL.060 noteiktos ierobežojumus.

b)

Nosacījumi. CPL pretendenti izpilda tās klases vai tipa kvalifikācijas prasības, kas noteiktas prasmju pārbaudē izmantotajam gaisa kuģim.

FCL.310    CPL – teorētiskie eksāmeni

CPL pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu teorētisko zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

 aviāciju regulējošie normatīvie akti,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – gaisa kuģa korpuss/sistēmas/spēka iekārta,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – instrumenti,

 masa un līdzsvars,

 lidojuma tehniskais raksturojums,

 lidojuma plānošana un uzraudzība,

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija,

 vispārējā navigācija,

 radionavigācija,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma principi,

 vizuālo lidojumu noteikumu (VFR) sakari.

FCL.315    CPL – mācību kurss

CPL pretendents ir apguvis teorētiskās zināšanas un mācību lidojumus, ko nodrošina ATO, saskaņā ar šīs daļas 3. pielikumu.

FCL.320    CPL – prasmju pārbaude

CPL pretendents nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 4. pielikumu, lai apliecinātu spēju attiecīgās kategorijas gaisa kuģa PIC statusā veikt nepieciešamās procedūras un manevrus apliecības piešķirtajām tiesībām atbilstīgā kompetences līmenī.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidmašīnu kategorijai – CPL(A)

FCL.325.A    CPL(A) – īpaši nosacījumi MPL turētājiem

Pirms CPL(A) tiesību izmantošanas MPL turētājs ar lidmašīnām ir veicis:

a) 70 lidojuma stundas:

1) PIC statusā; vai

2) vismaz 10 lidojuma stundas PIC statusā un papildu lidojumu laiku uzraudzīta PIC statusā (PICUS).

No šīm 70 stundām 20 stundas ir VFR maršruta lidojumu laiks PIC statusā vai maršruta lidojumu laiks, no kura vismaz 10 stundas ir lidojumi PIC statusā un 10 stundas – PICUS statusā. Šajā lidojumu laikā ietilpst VFR maršruta lidojums vismaz 540 km (300 NM) attālumā, PIC statusā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos 2 dažādos lidlaukos;

b) CPL(A) moduļu kursa elementus atbilstīgi šīs daļas 3. pielikuma E iedaļas 10. punkta a) apakšpunktam un 11. punktam; un

c) CPL(A) prasmju pārbaudi saskaņā ar FCL.320.

E   APAKŠIEDAĻA

DAUDZPILOTU APKALPES PILOTA APLIECĪBA – MPL

FCL.400.A    MPL – minimālais vecums

MPL pretendenti ir vismaz 18 gadu veci.

FCL.405.A    MPL – tiesības

a)

MPL turētājs ir tiesīgs pildīt otrā pilota funkcijas lidmašīnā, kuras apkalpē nepieciešams otrais pilots.

b)

MPL turētājs ir tiesīgs iegūt papildu tiesības, kas piešķirtas:

1) PPL(A) turētājam, ja ir izpildītas C apakšiedaļā noteiktās PPL(A) prasības;

2) CPL(A), ja ir izpildītas FCL.325.A prasības.

c)

MPL turētāja IR(A) tiesības attiecas tikai uz lidmašīnām, kuru apkalpē nepieciešams otrais pilots. IR(A) tiesības var attiecināt uz vienpilota lidmašīnu lidojumiem, ja apliecības turētājs ir apguvis nepieciešamo apmācību, lai pildītu PIC funkcijas vienpilota lidojumos tikai pēc instrumentu rādījumiem, un ir nokārtojis IR(A) prasmju pārbaudi vienpilota lidojumiem.

FCL.410.A    MPL – mācību kurss un teorētiskie eksāmeni

a)

Mācību kurss. MPL pretendents ir apguvis teorētiskās zināšanas un veicis mācību lidojumus, ko nodrošina ATO, saskaņā ar šīs daļas 5. pielikumu.

b)

Eksāmeni. MPL pretendents apliecina zināšanu līmeni, kas atbilst ATPL(A) turētājam saskaņā ar FCL.515 un daudzpilotu tipa kvalifikācijām.

FCL.415.A    MPL – praktiskās prasmes

a)

MPL pretendents ilgstošā novērtēšanas procesā apliecina prasmes, kas nepieciešamas visu šīs daļas 5. pielikumā norādīto kompetences vienību izpildei pilotam, kas lido vai nelido ar vairāku turbīndzinēju daudzpilotu lidmašīnu, atbilstīgi VFR un IFR.

b)

Mācību kursa noslēgumā pretendents nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu, lai apliecinātu spēju veikt nepieciešamās procedūras un manevrus apliecības piešķirtajām tiesībām atbilstīgā kompetences līmenī. Prasmju pārbaudi kārto ar tāda tipa lidmašīnu, ko izmanto MPL integrētā mācību kursa noslēguma daļā, vai ar tāda paša tipa FFS.

F   APAKŠIEDAĻA

AVIOKOMPĀNIJU TRANSPORTA PILOTA APLIECĪBA – ATPL

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.500    ATPL – minimālais vecums

ATPL pretendenti ir vismaz 21 gadu veci.

FCL.505    ATPL – tiesības

a)

Attiecīgās gaisa kuģu kategorijas ATPL turētājam ir šādas tiesības:

1) izmantot LAPL, PPL un CPL turētāja tiesības;

2) veikt lidojumus kā komerciālo gaisa pārvadājumu PIC.

b)

ATPL pretendenti izpilda tās tipa kvalifikācijas prasības, kas noteiktas prasmju pārbaudē izmantotajam gaisa kuģim.

FCL.515    ATPL – mācību kurss un teorētiskie eksāmeni

a)

Mācību kurss. ATPL pretendenti ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina ATO. Tas ir integrēts mācību kurss vai moduļu kurss saskaņā ar šīs daļas 3. pielikumu.

b)

Eksāmeni. ATPL pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu teorētisko zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

 aviāciju regulējošie normatīvie akti,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – gaisa kuģa korpuss/sistēmas/spēka iekārta,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – instrumenti,

 masa un līdzsvars,

 lidojuma tehniskais raksturojums,

 lidojuma plānošana un uzraudzība,

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija,

 vispārējā navigācija,

 radionavigācija,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma principi,

 VFR sakari,

 IFR sakari.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības gaisa kuģu kategorijai – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – tiesību ierobežojumi pilotiem, kam iepriekš bijusi MPL

Ja ATPL(A) turētājiem iepriekš ir bijusi tikai MPL, apliecības tiesības attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumiem, ja vien turētājs nav izpildījis FCL.405.A b) apakšpunkta 2) punkta un c) apakšpunkta prasības vienpilota lidojumiem.

FCL.510.A    ATPL(A) – priekšnosacījumi, pieredze un prasību izpildes ieskaitīšana

a)

Priekšnosacījumi. ATPL(A) pretendentiem ir:

1) MPL; vai

2) CPL(A) un daudzdzinēju IR lidmašīnām. Šajā gadījumā pretendents ir apguvis MCC mācības.

b)

Pieredze. ATPL(A) pretendenti ir veikuši vismaz 1 500 lidojuma stundas ar lidmašīnām, tostarp vismaz:

1) 500 daudzpilotu lidojuma stundas ar lidmašīnām;

2) 

i) 500 lidojuma stundas uzraudzīta PIC statusā; vai

ii) 250 stundas PIC statusā; vai

iii) 250 lidojuma stundas, tostarp vismaz 70 lidojuma stundas PIC statusā, bet pārējie ir lidojumi uzraudzīta PIC statusā;

3) 200 maršruta lidojuma stundas, no tām vismaz 100 lidojuma stundas PIC statusā vai uzraudzīta PIC statusā;

4) 75 stundas instrumentālās mācībās, no kurām ne vairāk kā 30 stundas ir zemes instrumentālā treniņa laiks; un

5) 100 nakts lidojuma stundas PIC vai otrā pilota statusā.

Līdz 100 stundām no 1 500 lidojuma stundu laika var veikt ar FFS un FNTP. No šīm 100 stundām ar FNTP atļauts veikt ne vairāk kā 25 stundas.

c)

Prasību izpildes ieskaitīšana.

1) Citu gaisa kuģu kategoriju pilota apliecības turētājiem var ieskaitīt lidojumu laika prasību izpildi šādā maksimālajā apjomā:

i) TMG vai planieriem – 30 lidojuma stundas PIC statusā;

ii) helikopteriem – 50 % no visām b) apakšpunktā noteiktajām lidojumu laika prasībām.

▼M3

2) Saskaņā ar piemērojamajiem valsts noteikumiem izsniegtas lidotāja–inženiera apliecības turētājiem ieskaita 50 % no lidotāja–inženiera lidojumu laika, bet ne vairāk par 250 stundām. Šīs 250 stundas var ieskaitīt attiecībā uz b) apakšpunktā noteikto 1 500 stundu prasību vai b) apakšpunkta 1) punktā noteikto 500 stundu prasību, ja kopējais ieskaitīto prasību apjoms attiecībā pret jebkuru no apakšpunktiem nepārsniedz 250 stundas.

▼B

d)

Pieredze, kas prasīta b) apakšpunktā, jāpabeidz pirms ATPL(A) prasmju pārbaudes.

FCL.520.A    ATPL(A) – prasmju pārbaude

ATPL(A) pretendents nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu, lai apliecinātu spēju daudzpilotu lidmašīnas PIC statusā, ievērojot IFR, veikt nepieciešamās procedūras un manevrus apliecības piešķirtajām tiesībām atbilstīgā kompetences līmenī.

Prasmju pārbaudi kārto ar lidmašīnu vai ar tāda paša tipa atbilstīgi kvalificētu FFS.

3.    IEDAĻA

Īpašas prasības helikopteru kategorijai – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – priekšnosacījumi, pieredze un prasību izpildes ieskaitīšana

ATPL(H) pretendenti:

a) ir CPL(H) un daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikācijas turētāji, kā arī ir apguvuši MCC;

b) ir veikuši vismaz 1 000 lidojuma stundas helikoptera pilota statusā, tostarp vismaz:

1) 350 lidojuma stundas ar daudzpilotu helikopteriem;

2) 

i) 250 stundas PIC statusā; vai

ii) 100 lidojuma stundas PIC statusā un 150 lidojuma stundas uzraudzīta PIC statusā; vai

iii) 250 lidojumu stundas ar daudzpilotu helikopteriem uzraudzīta PIC statusā. Šajā gadījumā ATPL(H) tiesības attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumiem, līdz veiktas 100 lidojumu stundas PIC statusā;

3) 200 maršruta lidojumu stundas, no tām vismaz 100 lidojumu stundas PIC statusā vai uzraudzīta PIC statusā;

4) 30 instrumentālā laika mācību stundas, no kurām ne vairāk kā 10 stundas ir zemes instrumentālā treniņa laiks; un

5) 100 nakts lidojumu stundas PIC vai otrā pilota statusā.

No 1 000 stundām ne vairāk kā 100 stundas var veikt ar FSTD, no kurām ne vairāk kā 25 stundas – ar FNPT.

c) Attiecībā uz lidmašīnu lidojumu laiku ieskaita izpildi apjomā līdz 50 % no b) apakšpunktā noteiktajām lidojumu laika prasībām.

d) Pieredzes prasības, ko nosaka b) apakšpunkts, izpilda pirms ATPL(H) prasmju pārbaudes.

FCL.520.H    ATPL(H) – prasmju pārbaude

ATPL(H) pretendents nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu, lai apliecinātu spēju daudzpilotu helikoptera PIC statusā veikt nepieciešamās procedūras un manevrus apliecības piešķirtajām tiesībām atbilstīgā kompetences līmenī.

Prasmju pārbaudi kārto ar helikopteru vai ar tāda paša tipa atbilstīgi kvalificētu FFS.

G   APAKŠIEDAĻA

INSTRUMENTĀLO LIDOJUMU KVALIFIKĀCIJA – IR

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

▼M3

FCL.600    IR – vispārīgās prasības

Izņemot FCL.825. punktā noteiktos gadījumus, lidojumus ar lidmašīnu, helikopteri, dirižabli vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi atbilstīgi IFR veic tikai PPL, CPL, MPL un ATPL turētāji ar IR, kas atbilst attiecīgā gaisa kuģa kategorijai, vai tad, kad notiek prasmju pārbaude vai apmācības ar instruktoru.

▼B

FCL.605    IR – tiesības

a)

IR turētājs ir tiesīgs veikt lidojumus ar gaisa kuģi atbilstīgi IFR ar lēmuma pieņemšanas augstumu, kas nav mazāks par 200 pēdām (60 m).

b)

Daudzdzinēju IR tiesības var attiecināt uz lēmuma pieņemšanas augstumu, kas ir mazāks nekā 200 pēdas (60 m), ja pretendents ir apguvis īpašas mācības, ko nodrošina ATO, un ar daudzpilotu gaisa kuģi ir nokārtojis šīs daļas 9. pielikumā noteiktās prasmju pārbaudes 6. iedaļu.

c)

IR turētāji izmanto savas tiesības saskaņā ar šīs daļas 8. pielikuma nosacījumiem.

d)

Tikai attiecībā uz helikopteriem. Lai atbilstīgi IFR izmantotu PIC tiesības daudzpilotu helikopteros, IR(H) turētājs veic vismaz 70 instrumentālā laika mācību stundas, no kurām ne vairāk kā 30 stundas ir zemes instrumentālā treniņa laiks.

FCL.610    IR – priekšnosacījumi un prasību izpildes ieskaitīšana

IR pretendenti:

a) ir:

1) vismaz attiecīgās gaisa kuģu kategorijas PPL turētāji un:

▼M3

i) tiesīgi veikt nakts lidojumus saskaņā ar FCL.810. punktu, ja IR tiesības izmanto naktī; vai

▼B

ii) ir citas gaisa kuģu kategorijas ATPL turētāji; vai

2) attiecīgās gaisa kuģu kategorijas CPL turētāji.

▼M3

b) ir veikuši vismaz 50 maršruta lidojumu stundas PIC statusā ar lidmašīnām, TMG, helikopteriem vai dirižabļiem, no tām vismaz 10 stundas vai – attiecībā uz dirižabļiem – 20 stundas ir nolidotas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

▼B

c) Tikai attiecībā uz helikopteriem. Pretendentus, kas ir apguvuši ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR vai CPL(H) integrēto mācību kursu, atbrīvo no b) apakšpunkta prasību izpildes.

FCL.615    IR – teorētiskās zināšanas un mācību lidojumi

a)

Mācību kurss. IR pretendenti ir apguvuši teorētisko mācību kursu un mācību lidojumus, ko nodrošina ATO. Mācību kurss ir:

1) integrēts mācību kurss, kurā ietilpst mācības IR saņemšanai saskaņā ar šīs daļas 3. pielikumu; vai

2) moduļu kurss saskaņā ar šīs daļas 6. pielikumu.

▼M3

b)

Eksāmeni. Pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu teorētisko zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

 aviāciju reglamentējošie normatīvie akti,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – instrumenti,

 lidojuma plānošana un uzraudzība,

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija,

 radionavigācija,

 IFR sakari.

▼B

FCL.620    IR – prasmju pārbaude

a)

IR pretendenti nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 7. pielikumu, lai apliecinātu spēju veikt nepieciešamās procedūras un manevrus apliecības piešķirtajām tiesībām atbilstīgā kompetences līmenī.

b)

Daudzdzinēju IR prasmju pārbaudi kārto ar daudzdzinēju gaisa kuģi. Viendzinēja IR prasmju pārbaudi kārto ar viendzinēja gaisa kuģi. Šajā apakšpunktā daudzdzinēju centrālās vilces lidmašīnu uzskata par viendzinēja lidmašīnu.

FCL.625    IR – Derīguma termiņš, derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Derīguma termiņš. IR ir derīga 1 gadu.

b)

Derīguma termiņa pagarināšana.

1) IR derīguma termiņu pagarina 3 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigu datuma.

2) Pretendenti, kas nespēj nokārtot IR saņemšanai nepieciešamo attiecīgo kvalifikācijas pārbaudes iedaļu pirms derīguma beigu datuma, neizmanto IR tiesības tikmēr, kamēr nokārto IR saņemšanai nepieciešamo kvalifikācijas pārbaudi.

c)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja IR derīguma termiņš ir beidzies, pretendenti savu tiesību atjaunošanas nolūkā:

1) piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO, lai sasniegtu kvalifikācijas līmeni, kāds nepieciešams prasmju pārbaudes instrumenta elementa sekmīgai nokārtošanai saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu; un

2) nokārto kvalifikācijas pārbaudi attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu.

d)

Ja IR derīguma termiņš nav ticis pagarināts vai atjaunots 7 iepriekšējo gadu laikā, turētājs vēlreiz kārto IR teorētiskos eksāmenus un prasmju pārbaudi.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidmašīnu kategorijai

FCL.625.A    IR(A) – derīguma termiņa pagarināšana

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. IR(A) derīguma termiņa pagarināšanas pretendenti:

1) ja ir nepieciešama arī klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana, nokārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu;

2) ja klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana nav nepieciešama:

i) vienpilota lidmašīnām – nokārto šīs daļas 9. pielikumā noteiktās kvalifikācijas pārbaudes visu 3.b iedaļu un tās 1. iedaļas daļas, kas attiecas uz konkrēto lidojumu veidu; un

ii) daudzpilotu lidmašīnām – nokārto šīs daļas 9. pielikumā noteiktās kvalifikācijas pārbaudes visu 6. iedaļu tikai par instrumentu rādījumiem.

3) Attiecībā uz 2) punktu var izmantot attiecīgās lidmašīnas klases vai tipa FNPT II vai FFS, bet vismaz katru otro kvalifikācijas pārbaudi IR(A) derīguma termiņa pagarināšanai šādos apstākļos veic ar lidmašīnu.

b)

Savstarpējo prasību izpildes ieskaitīšanu veic saskaņā ar šīs daļas 8. pielikumu.

3.    IEDAĻA

Īpašas prasības helikopteru kategorijai

FCL.625.H    IR(H) – derīguma termiņa pagarināšana

a)

IR(H) derīguma termiņa pagarināšanas pretendenti:

1) ja ir nepieciešama arī tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana, nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar attiecīgā tipa helikopteru saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu;

▼M3

2) ja tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana nav nepieciešama, nokārto tikai šīs daļas 9. pielikumā noteiktās kvalifikācijas pārbaudes 5. iedaļu un tās 1. iedaļas daļas, kas attiecas uz konkrēto helikoptera tipu. Šajā gadījumā var izmantot FTD 2/3 vai FFS, kas pārstāv attiecīgo helikoptera tipu, bet vismaz katru otro kvalifikācijas pārbaudi IR(H) derīguma termiņa pagarināšanai šādos apstākļos veic ar helikopteru.

▼B

b)

Savstarpējo prasību izpildes ieskaitīšanu veic saskaņā ar šīs daļas 8. pielikumu.

FCL.630.H    IR(H) – ar viendzinēja helikopteriem saistīto tiesību attiecināšana uz daudzdzinēju helikopteriem

Viendzinēja helikopteriem derīgu IR(H) turētāji, kas pirmo reizi vēlas attiecināt savas IR(H) tiesības uz daudzdzinēju helikopteriem:

a) apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO, tostarp 5 instrumentālā lidojuma mācību stundas ar instruktoru, no kurām 3 stundas ir atļautas ar FFS vai FTD 2/3, vai FNPT II/III; un

b) ar daudzdzinēju helikopteriem nokārto šīs daļas 9. pielikumā noteiktās prasmju pārbaudes 5. iedaļu.

4.    IEDAĻA

Īpašas prasības dirižabļu kategorijai

FCL.625.As    IR(As) – derīguma termiņa pagarināšana

IR(As) derīguma termiņa pagarināšanas pretendenti:

a) ja ir nepieciešama arī tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana, nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar attiecīgā tipa dirižabli saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu;

b) ja tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana nav nepieciešama, nokārto tikai šīs daļas 9. pielikumā noteiktās dirižabļa kvalifikācijas pārbaudes 5. iedaļu un tās 1. iedaļas daļas, kas attiecas uz konkrēto lidojumu veidu. Šajā gadījumā var izmantot attiecīgā tipa FTD 2/3 vai FFS, bet vismaz katru otro kvalifikācijas pārbaudi IR(As) derīguma termiņa pagarināšanai šādos apstākļos veic ar dirižabli.

H   APAKŠIEDAĻA

KLASES UN TIPA KVALIFIKĀCIJA

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.700    Klases vai tipa kvalifikācijas nepieciešamības nosacījumi

a)

Izņemot LAPL, SPL un BPL, pilota apliecības turētāji neveic gaisa kuģa pilota funkcijas bez derīgas un atbilstīgas klases vai tipa kvalifikācijas, izņemot gadījumus, ja tiek kārtota prasmju pārbaude vai kvalifikācijas pārbaude, lai atjaunotu klases vai tipa kvalifikāciju, vai ja tiek veikti mācību lidojumi.

b)

Neatkarīgi no a) apakšpunkta, tādos lidojumos, kas saistīti ar gaisa kuģu tipu ieviešanu vai modificēšanu, piloti ir tiesīgi no kompetentās iestādes saņemt īpašu sertifikātu, kas pilotus pilnvaro šādu lidojumu veikšanai. Šāds pilnvarojums ir derīgs tikai konkrētajiem lidojumiem.

c)

Neatkarīgi no a) un b) apakšpunkta, tādos lidojumos, kas saistīti ar gaisa kuģu tipu ieviešanu vai modificēšanu un ko atbilstīgi pilnvarām veic projektēšanas vai ražošanas organizācijas, kā arī mācību lidojumos, kas nepieciešami pārbaudes lidojumu kvalifikācijas saņemšanai, gadījumā, ja nav iespējams izpildīt šīs apakšiedaļas prasības, piloti ir tiesīgi saņemt pārbaudes lidojumu kvalifikāciju saskaņā ar FCL.820.

FCL.705    Klases vai tipa kvalifikācijas turētāja tiesības

Klases vai tipa kvalifikācijas turētāji ir tiesīgi veikt pilota funkcijas kvalifikācijā norādītās klases vai tipa gaisa kuģī.

FCL.710    Klases un tipa kvalifikācija – varianti

a)

Lai pilots savas tiesības varētu attiecināt uz citu gaisa kuģa variantu tās pašas klases vai tipa kvalifikāciju ietvaros, viņš piedalās atšķirību vai iepazīšanās mācībās. Attiecībā uz variantiem vienu un to pašu tipa kvalifikāciju ietvaros atšķirību vai iepazīšanās mācībās ir attiecīgie elementi atbilstīgi 21. daļai noteiktajos datos par piemērotību ekspluatācijai.

▼M3

b)

Ja 2 gadus pēc atšķirību mācībām ar attiecīgo gaisa kuģa variantu lidojumi nav veikti, pilots piedalās papildu atšķirību mācībās un nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar attiecīgo gaisa kuģa variantu, lai saglabātu tiesības, izņemot tipus vai variantus, kas attiecas uz viena virzuļdzinēja lidaparātu vai TMG klases kvalifikācijām.

▼B

c)

Atšķirību mācību apguvi reģistrē pilota reģistrācijas žurnālā vai līdzvērtīgā dokumentā, ko paraksta instruktors.

FCL.725    Klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanas prasības

a)

Mācību kurss. Klases vai tipa kvalifikācijas pretendenti apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO. Tipa kvalifikācijas mācību kursā ir attiecīgā tipa obligātie mācību elementi atbilstīgi 21. daļai noteiktajos datos par piemērotību ekspluatācijai.

b)

Teorētisko zināšanu eksāmens. Klases vai tipa kvalifikācijas pretendents nokārto teorētisko eksāmenu, ko organizē ATO, lai apliecinātu teorētisko zināšanu līmeni, kas nepieciešams attiecīgās klases vai tipa gaisa kuģu lidojumu drošībai.

1) Daudzpilotu gaisa kuģiem – teorētisko eksāmenu kārto rakstveidā, un tajā ir vismaz 100 jautājumi ar atbilžu variantiem, kas proporcionāli aptver galvenos mācību programmas priekšmetus.

2) Vienpilota daudzdzinēju gaisa kuģiem – teorētisko eksāmenu kārto rakstveidā, un tajā iekļauto jautājumu ar atbilžu variantiem skaitu nosaka gaisa kuģa sarežģītība.

3) Viendzinēja gaisa kuģiem – eksaminētājs prasmju pārbaudes laikā pieņem mutisku teorētisko eksāmenu, lai noskaidrotu, vai ir sasniegts apmierinošs zināšanu līmenis.

▼M3

4) Vienpilota lidmašīnām, kas klasificētas kā augstas veiktspējas lidmašīnas, – teorētisko eksāmenu kārto rakstveidā, un tajā ir vismaz 100 jautājumi ar atbilžu variantiem, kas proporcionāli aptver mācību programmas priekšmetus.

▼B

c)

Prasmju pārbaude. Klases vai tipa kvalifikācijas pretendents nokārto prasmju pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu, lai apliecinātu prasmes, kas nepieciešamas attiecīgās klases vai tipa gaisa kuģa drošai pilotēšanai.

Pretendents nokārto prasmju pārbaudi 6 mēnešu laikā pēc klases vai tipa kvalifikācijas mācību kursa sākšanas un 6 mēnešu laikā pirms klases vai tipa kvalifikācijas pieteikuma iesniegšanas.

d)

Ja pretendentam jau ir tipa kvalifikācija noteiktam gaisa kuģu tipam ar tiesībām veikt vienpilota vai daudzpilotu lidojumus, tiek uzskatīts, ka šis pretendents ir izpildījis teorētisko zināšanu prasības, piesakoties uz tiesībām veikt cita veida lidojumus ar tāda paša tipa gaisa kuģiem.

e)

Neatkarīgi no iepriekšējiem punktiem, piloti, kam ir pārbaudes lidojumu kvalifikācija (izsniegta saskaņā ar FCL.820), kas bijuši iesaistīti noteikta gaisa kuģu tipa izstrādes, sertifikācijas vai ražošanas pārbaudes lidojumos un kas veikuši vai nu kopumā 50 lidojumu stundas, vai arī 10 pārbaudes lidojumu stundas PIC statusā ar attiecīgā tipa gaisa kuģi, ir tiesīgi pretendēt uz attiecīgā tipa kvalifikāciju, ja ir izpildītas šā tipa kvalifikācijai noteiktās pieredzes prasības un priekšnosacījumi saskaņā ar šīs apakšiedaļas noteikumiem attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai.

FCL.740    Klases vai tipa kvalifikācijas derīgums un atjaunošana

a)

Klases un tipa kvalifikācijas derīguma termiņš ir 1 gads, izņemot vienpilota viendzinēja klases kvalifikāciju, kam derīguma termiņš ir 2 gadi, ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi.

b)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja ir beidzies klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņš, pretendents:

1) piedalās lidojumu prasmes atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO, ja tās nepieciešamas drošai attiecīgās klases vai tipa gaisa kuģu pilotēšanai; un

2) nokārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidmašīnu kategorijai

FCL.720.A    Pieredzes prasības un priekšnosacījumi klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai – lidmašīnas

Ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, klases vai tipa kvalifikācijas pretendents izpilda šādas pieredzes prasības un priekšnosacījumus attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai:

a) Vienpilota daudzdzinēju lidmašīnas. vienpilota daudzdzinēju lidmašīnas pirmās klases vai tipa kvalifikācijas pretendents ar lidmašīnām ir veicis 70 lidojumu stundas PIC statusā;

b) Vienpilota augstas veiktspējas nesarežģītas lidmašīnas. Pirms mācību lidojumu sākšanas vienpilota augstas veiktspējas lidmašīnas pirmās klases vai tipa kvalifikācijas pretendents:

1) ir nodrošinājis kopējo lidojumu pieredzi vismaz 200 stundu apjomā, no kurām 70 stundas ir nolidotas ar lidmašīnām PIC statusā; un

2) 

i) ir ieguvis sertifikātu, kas apliecina ATO papildu teorētiskā mācību kursa apmierinošu apguvi; vai

ii) ir nokārtoti ATPL(A) teorētiskie eksāmeni saskaņā ar šo daļu; vai

iii) ir gan apliecība, kas izsniegta saskaņā ar šo daļu, gan atbilstīgi Čikāgas konvencijas 1. pielikumam izsniegtas ATPL(A) vai CPL(A)/IR turētājs ar ieskaitītu ATPL(A) teorētisko zināšanu prasību izpildi;

3) turklāt piloti, kas vēlas iegūt tiesības veikt daudzpilotu lidmašīnu lidojumus, izpilda d) apakšpunkta 4) punkta prasības;

c) Vienpilota augstas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas. Vienpilota augstas veiktspējas lidmašīnas pirmās tipa kvalifikācijas pretendents papildus b) apakšpunkta prasību izpildei ir izpildījis prasības arī daudzdzinēju IR(A), kā noteikts G apakšiedaļā.

d) Daudzpilotu lidmašīnas. Pretendents, kas piesakās uz daudzpilotu lidmašīnas pirmās tipa kvalifikācijas mācību kursu, ir studentpilots, kurš apgūst MPL mācību kursu vai kuram:

1) ir vismaz 70 lidojumu stundu pieredze ar lidmašīnām PIC statusā;

2) ir daudzdzinēju IR(A);

3) ir nokārtoti ATPL(A) teorētiskie eksāmeni saskaņā ar šo daļu; un

4) izņemot gadījumu, ja tipa kvalifikācijas kurss ir apvienots ar MCC kursu:

i) ir sertifikāts, kas apliecina lidmašīnu MCC kursa apmierinošu apguvi; vai

ii) ir sertifikāts, kas apliecina helikopteru MCC kursa apmierinošu apguvi, un vairāk nekā 100 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu helikopteriem; vai

iii) ir vismaz 500 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu helikopteriem; vai

iv) ir vismaz 500 stundu pilota pieredze daudzpilotu lidojumos ar vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām komerciālos gaisa pārvadājumos saskaņā ar attiecīgajām lidaparātu ekspluatācijas prasībām.

▼M3

e) Neatkarīgi no d) apakšpunkta dalībvalsts var izdot tipa kvalifikāciju ar ierobežotām tiesībām daudzpilotu lidmašīnām, kas ļauj šādas kvalifikācijas turētājam pildīt maiņas otrā pilota funkcijas kreisēšanas fāzē virs lidojuma līmeņa 200 ar nosacījumu, ka diviem pārējiem apkalpes locekļiem ir tipa kvalifikācija saskaņā ar d) apakšpunktu.

▼B

f) Papildu daudzpilotu un vienpilota augstas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu tipa kvalifikācijas. Pretendentam, kas vēlas iegūt papildu daudzpilotu tipa kvalifikācijas un vienpilota augstas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu tipa kvalifikācijas, ir jābūt daudzdzinēju IR(A) turētājam.

g) Ja to nosaka atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai, tipa kvalifikācijas tiesības sākotnēji var attiekties tikai uz lidojumiem instruktora uzraudzībā. Uzraudzīto lidojumu stundas reģistrē pilota reģistrācijas žurnālā vai līdzīgā reģistrā, ko paraksta instruktors. Ierobežojumu atceļ, kad pilots apliecina, ka ir izpildītas datos par piemērotību ekspluatācijai noteiktās uzraudzīto lidojumu stundu prasības.

FCL.725.A    Teorētiskās zināšanas un mācību lidojumi klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai – lidmašīnas

Ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi:

a) vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām:

1) vienpilota daudzdzinēju klases kvalifikācijas teorētiskajā mācību kursā ir mācības par daudzdzinēju lidmašīnu ekspluatāciju vismaz 7 stundu apjomā;

2) vienpilota daudzdzinēju klases vai tipa kvalifikācijas mācību lidojumu kursā ir vismaz 2 stundas un 30 minūtes apmācības nolidojumi ar instruktoru daudzdzinēju lidmašīnu standarta ekspluatācijas apstākļos un vismaz 3 stundas un 30 minūtes ilgi apmācības nolidojumi ar instruktoru dzinēja atteices un nestandarta lidojumu metožu izmantošanas apstākļos.

b) Vienpilota lidmašīnas (jūra). Vienpilota lidmašīnas (jūra) kvalifikācijas mācību kursā ir teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi. Vienpilota lidmašīnu (jūra) klases vai tipa kvalifikācijas (jūra) mācību kursā ir vismaz 8 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, ja pretendentam ir attiecīgās klases vai tipa kvalifikācijas sauszemes versija, vai 10 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, ja pretendentam šādas kvalifikācijas nav.

FCL.730.A    Īpašas prasības pilotiem, kas sāk tipa kvalifikācijas bez lidojumu prakses (ZFTT) mācību kursu – lidmašīnas

a)

Pilots, kas sāk ZFTT mācību kursu, ar daudzpilotu turboreaktīvu lidmašīnu, kas sertificēta saskaņā ar CS-25 standartiem vai līdzvērtīgām lidojumderīguma normām, vai ar daudzpilotu turbopropelleru lidmašīnu, kuras maksimālā pieļaujamā sertificētā pacelšanās masa ir vismaz 10 tonnas vai sertificētā pasažieru vietu konfigurācija ir vairāk nekā 19 pasažieriem, ir veicis vismaz:

1) 1 500 lidojumu stundas vai 250 maršruta sektorus, ja mācību kursā izmantotais FFS atbilst CG, C līmenim vai C starplīmenim;

2) 500 lidojumu stundas vai 100 maršruta sektorus, ja mācību kursā izmantotais FFS atbilst DG vai D līmenim.

b)

Ja pilots turbopropelleru lidmašīnu nomaina pret turboreaktīvu lidmašīnu, ir nepieciešamas papildu mācības ar simulatoru.

FCL.735.A    Daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kurss – lidmašīnas

a)

MCC mācību kursā ir vismaz:

1) teorētiskās mācības un uzdevumi 25 stundu apjomā; un

2) praktiskas MCC mācības 20 stundu apjomā vai – studentpilotiem, kas apgūst ATP integrēto mācību kursu, – 15 stundu apjomā.

Izmanto FNPT II MCC vai FFS. Ja MCC mācības apvieno ar sākotnējām tipa kvalifikācijas mācībām, praktiskās MCC mācības ir atļauts samazināt līdz ne mazāk kā 10 stundām, ja vienu un to pašu FSS izmanto gan MCC, gan tipa kvalifikācijas mācībās.

b)

MMC mācību kursu, ko nodrošina ATO, apgūst 6 mēnešos.

c)

Ja MCC kurss nav apvienots ar tipa kvalifikācijas kursu, pēc MCC mācību kursa pretendentam izsniedz sertifikātu par mācību kursa apguvi.

d)

Pretendentu, kas apguvis jebkuras citas gaisa kuģu kategorijas MCC kursu, atbrīvo no a) apakšpunkta 1) punkta prasībām.

FCL.740.A    Klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana – lidmašīnas

a)

Daudzdzinēju klases un tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu daudzdzinēju klases un tipa kvalifikāciju, pretendents:

1) 3 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigām nokārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu ar attiecīgās klases vai tipa lidmašīnu vai ar šīs klases vai tipa FSTD; un

2) kvalifikācijas derīguma termiņa laikā veic vismaz:

i) 10 maršruta sektorus kā attiecīgās klases vai tipa lidmašīnas pilots; vai

ii) 1 maršruta sektoru kā attiecīgās klases vai tipa lidmašīnas vai FFS pilots, lidojot kopā ar eksaminētāju. Šo maršruta sektoru var veikt kvalifikācijas pārbaudes laikā;

3) Pilotu, kurš strādā komerciālo gaisa pārvadājumu uzņēmumā, kas apstiprināts saskaņā ar piemērojamām prasībām attiecībā uz gaisa pārvadājumu darbībām, un kurš ir nokārtojis ekspluatanta kvalifikācijas pārbaudi kopā ar kvalifikācijas pārbaudi klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanai, atbrīvo no 2) punkta prasībām.

▼M3

4) Maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (EIR) vai IR(A) derīguma termiņa pagarināšanu var apvienot ar kvalifikācijas pārbaudi klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanai.

▼M4

b)

Vienpilota viendzinēja klases kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana.

1) Viena virzuļdzinēja lidmašīnas klases kvalifikācijas un TMG kvalifikācijas. Lai pagarinātu vienpilota viena virzuļdzinēja lidmašīnas klases kvalifikācijas vai TMG kvalifikācijas derīguma termiņu, pretendents:

i) triju mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigu datuma eksaminētāja klātbūtnē nokārto attiecīgās klases kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. papildinājumu; vai

ii) 12 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas beigu datuma veic 12 lidojumu stundas attiecīgajā klasē, tostarp:

 sešas stundas PIC statusā,

 12 pacelšanās un 12 nosēšanās un

 prasmju atsvaidzināšanas mācības ar lidojumu instruktoru (FI) vai klases kvalifikācijas instruktoru (CRI), ar vismaz vienas stundas kopējo lidojumu laiku. Pretendentus atbrīvo no prasmju atsvaidzināšanas mācībām, ja ir nokārtota klases vai tipa kvalifikācijas pārbaude, prasmju pārbaude vai kompetences novērtēšana ar jebkuras citas klases vai tipa lidmašīnu.

2) Ja pretendentiem ir gan viena virzuļdzinēja lidmašīnas (sauszeme) klases kvalifikācija, gan TMG kvalifikācija, 1) punkta prasības var izpildīt jebkurā no šīm klasēm vai to apvienojumā, tādējādi nodrošinot abu kvalifikāciju derīguma termiņa pagarināšanu.

3) Vienpilota viendzinēja turbopropelleru lidmašīnas. Lai pagarinātu viendzinēja turbopropelleru klases kvalifikācijas derīguma termiņu, triju mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigu datuma pretendents eksaminētāja klātbūtnē nokārto attiecīgās klases kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. papildinājumu.

4) Ja pretendentiem ir gan viena virzuļdzinēja lidmašīnas (sauszeme) klases kvalifikācija, gan viena virzuļdzinēja lidmašīnas (jūra) klases kvalifikācija, 1) punkta ii) apakšpunkta prasības var izpildīt jebkurā no šīm klasēm vai to apvienojumā, tādējādi nodrošinot abu kvalifikāciju prasību izpildi. Katrā klasē jāpabeidz vismaz viena stunda no nepieciešamā PIC laika un sešas no noteikto 12 pacelšanos un nosēšanos skaita.

▼B

c)

Pretendenti, kas līdz klases vai tipa kvalifikācijas derīguma beigu datumam nenokārto visas kvalifikācijas pārbaudes iedaļas, neizmanto šīs kvalifikācijas tiesības līdz brīdim, kad kvalifikācijas pārbaude ir nokārtota.

3.    IEDAĻA

Īpašas prasības helikopteru kategorijai

FCL.720.H    Pieredzes prasības un priekšnosacījumi klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai – helikopteri

Ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, pirmās helikoptera tipa kvalifikācijas pretendents izpilda šādas pieredzes prasības un priekšnosacījumus attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai:

a) Daudzpilotu helikopteri. Daudzpilotu helikoptera pirmās tipa kvalifikācijas pretendents:

1) ir veicis vismaz 70 lidojumu stundas ar helikopteriem PIC statusā;

2) izņemot gadījumu, ja tipa kvalifikācijas kurss ir apvienots ar MCC kursu:

i) ir sertifikāts, kas apliecina helikopteru MCC kursa apmierinošu apguvi; vai

ii) ir vismaz 500 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu lidmašīnām; vai

iii) ir vismaz 500 stundu pilota pieredze daudzpilotu lidojumos ar daudzdzinēju helikopteriem;

3) ir nokārtojis ATPL(H) teorētiskos eksāmenus.

b) Pretendentam, kas piesakās uz daudzpilotu helikoptera pirmās tipa kvalifikācijas mācību kursu, ir apguvis ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR vai CPL(H) integrēto mācību kursu un kas neatbilst a) apakšpunkta 1) punkta prasībām, tipa kvalifikācijas tiesības attiecas tikai uz otrā pilota funkciju izpildi. Šo ierobežojumu atceļ, ja pilots ir:

1) veicis 70 lidojumu stundas ar helikopteriem PIC vai uzraudzīta kapteiņa statusā;

2) nokārtojis daudzpilotu prasmju pārbaudi ar attiecīgā tipa helikopteru PIC statusā;

c) Vienpilota daudzdzinēju helikopteri. Vienpilota daudzdzinēju helikoptera pirmās tipa kvalifikācijas pretendents:

1) pirms mācību lidojumu sākšanas:

i) ir nokārtojis ATPL(H) teorētiskos eksāmenus; vai

ii) ir ieguvis sertifikātu par ATO pirmsiestāšanās kursa apguvi. Kursā ir šādi ATPL(H) teorētiskā mācību kursa priekšmeti:

 vispārīgas zināšanas par lidaparātiem: lidaparāta korpuss/sistēmas/spēka iekārta un instrumenti/elektronika,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana: masa un līdzsvars, tehniskais raksturojums;

2) ja ir apgūts ATP(H)/IR, ATP(H) vai CPL(H)/IR integrētais mācību kurss, ir veicis 70 lidojumu stundas ar helikopteriem PIC statusā.

FCL.735.H    Daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kurss – helikopteri

a)

MCC mācību kursā ir vismaz:

1) attiecībā uz MCC/IR:

i) teorētiskās mācības un uzdevumi 25 stundu apjomā; un

ii) praktiskās MCC mācības 20 stundu apjomā vai – studentpilotiem, kas apgūst ATP(H)/IR integrēto mācību kursu, – 15 stundu apjomā. Ja MCC mācības apvieno ar sākotnējām daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikācijas mācībām, praktiskās MCC mācības var samazināt līdz ne mazāk kā 10 stundām, ja vienu un to pašu FSTD izmanto gan MCC, gan tipa kvalifikācijas mācībās;

2) attiecībā uz MCC/VFR:

i) teorētiskās mācības un uzdevumi 25 stundu apjomā; un

ii) praktiskās MCC mācības 15 stundu apjomā vai – studentpilotiem, kas apgūst ATP(H)/IR integrēto mācību kursu, – 10 stundu apjomā. Ja MCC mācības apvieno ar sākotnējām daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikācijas mācībām, praktiskās MCC mācības var samazināt līdz ne mazāk kā 7 stundām, ja vienu un to pašu FSTD izmanto gan MCC, gan tipa kvalifikācijas mācībās.

b)

MMC mācību kursu, ko nodrošina ATO, apgūst 6 mēnešos.

Izmanto MCC atbilstīgu FNPT II vai III un FTD 2/3 vai FFS.

c)

Ja MCC kurss nav apvienots ar daudzpilotu tipa kvalifikācijas kursu, pēc MCC mācību kursa pretendentam izsniedz sertifikātu par mācību kursa apguvi.

d)

Pretendentu, kas apguvis jebkuras citas gaisa kuģu kategorijas MCC kursu, atbrīvo no a) apakšpunkta 1) punkta i) apakšpunkta vai a) apakšpunkta 2) punkta i) apakšpunkta prasībām.

e)

MCC/IR pretendentu, kas apguvis MCC/VFR kursu, atbrīvo no a) apakšpunkta 1) punkta i) apakšpunkta prasībām, un šāds pretendents apmeklē praktiskās MCC/IR mācības 5 stundu apjomā.

FCL.740.H    Tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana – helikopteri

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu termiņu helikopteru tipa kvalifikācijai, pretendents:

1) 3 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigu datuma nokārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu ar attiecīgā tipa helikopteru vai ar šā tipa FSTD, kas atbilst attiecīgajam tipam; un

2) kvalifikācijas derīguma termiņa laikā veic vismaz 2 lidojumu stundas ar attiecīgā tipa helikopteru. Kvalifikācijas pārbaudes ilgumu var ieskaitīt šo 2 stundu apjomā.

3) Ja pretendentiem ir vairākas viena virzuļdzinēja helikoptera tipa kvalifikācijas, visu attiecīgo tipu kvalifikāciju derīguma termiņu var pagarināt, nokārtojot tikai 1 attiecīgā tipa kvalifikācijas pārbaudi, ja derīguma termiņa laikā ar cita tipa helikopteriem veiktas vismaz 2 lidojumu stundas PIC statusā.

Kvalifikācijas pārbaudi katru reizi kārto ar cita tipa helikopteru.

4) Ja pretendentiem ir vairākas tipa kvalifikācijas viena virzuļdzinēja helikopteriem ar maksimālo pieļaujamo sertificēto pacelšanās masu līdz 3 175 kg, visu attiecīgo tipu kvalifikāciju derīguma termiņu var pagarināt, nokārtojot kvalifikācijas pārbaudi tikai vienā no pretendenta tipa kvalifikācijām, ja:

i) ir veiktas 300 lidojumu stundas ar helikopteriem PIC statusā;

ii) ir veiktas 15 lidojumu stundas ar katra attiecīgā tipa helikopteriem; un

iii) derīguma termiņa laikā PIC statusā ir veiktas vismaz 2 lidojumu stundas ar katru no pārējo tipu helikopteriem.

Kvalifikācijas pārbaudi katru reizi kārto ar cita tipa helikopteru.

5) Pilots, kas sekmīgi nokārto papildu tipa kvalifikācijas prasmju pārbaudi, iegūst vispārējo grupu tipu kvalifikāciju derīguma termiņa pagarinājumu saskaņā ar 3) un 4) punktu.

6) IR(H) derīguma termiņa pagarināšanu var apvienot ar tipa kvalifikācijas pārbaudi.

b)

Pretendenti, kas līdz tipa kvalifikācijas derīguma beigu datumam nenokārto visas kvalifikācijas pārbaudes iedaļas, neizmanto šīs kvalifikācijas tiesības līdz brīdim, kad kvalifikācijas pārbaude ir nokārtota. Saistībā ar a) apakšpunkta 3) un 4) punktu pretendents neizmanto neviena attiecīgā tipa tiesības.

4.    IEDAĻA

Īpašas prasības vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu kategorijai

FCL.720.PL    Pieredzes prasības un priekšnosacījumi tipa kvalifikācijas izsniegšanai – vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi

Ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa pirmreizējās tipa kvalifikācijas pretendents izpilda šādas pieredzes prasības un priekšnosacījumus:

a) lidmašīnu pilotiem:

1) ir iegūta CPL/IR(A) ar ATPL teorētiskajām zināšanām vai ATPL(A);

2) ir sertifikāts, kas apliecina MCC kursa apguvi;

3) ir vairāk nekā 100 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu lidmašīnām;

4) ir veiktas 40 mācību lidojumu stundas ar helikopteriem;

b) helikopteru pilotiem:

1) ir iegūta CPL/IR(H) ar ATPL teorētiskajām zināšanām vai ATPL/IR(H);

2) ir sertifikāts, kas apliecina MCC kursa apguvi;

3) ir vairāk nekā 100 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu helikopteriem;

4) ir veiktas 40 mācību lidojumu stundas ar lidmašīnām;

c) pilotiem, kas kvalificēti lidojumiem gan ar lidmašīnām, gan ar helikopteriem:

1) ir iegūta vismaz CPL(H);

2) ir iegūtas IR un ATPL teorētiskās zināšanas vai ATPL lidmašīnām vai helikopteriem;

3) ir sertifikāts, kas apliecina helikopteru vai lidmašīnu MCC kursa apguvi;

4) ir vismaz 100 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu helikopteriem vai lidmašīnām;

5) ir veiktas vismaz 40 mācību lidojumu stundas attiecīgi ar lidmašīnām vai helikopteriem, ja pilotam nav ATPL vai daudzpilotu gaisa kuģu vadīšanas pieredzes.

FCL.725.PL    Tipa kvalifikācijas izsniegšanai nepieciešamie mācību lidojumi – vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi

Mācību lidojumu daļu vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu tipa kvalifikācijas mācību kursā veic gan ar gaisa kuģi, gan ar šādam nolūkam kvalificētu gaisa kuģa FSTD.

FCL.740.PL    Tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana – vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa tipa kvalifikāciju derīguma termiņu, pretendents:

1) 3 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigu datuma nokārto attiecīgā vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa tipa kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu;

2) kvalifikācijas derīguma termiņa laikā veic vismaz:

i) 10 maršruta sektorus attiecīgā tipa vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa pilota statusā; vai

ii) 1 maršruta sektoru attiecīgā tipa vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa vai FFS pilota statusā, lidojot kopā ar eksaminētāju. Šo maršruta sektoru var veikt kvalifikācijas pārbaudes laikā;

3) Pilotu, kurš strādā komerciālo gaisa pārvadājumu uzņēmumā, kas apstiprināts saskaņā ar piemērojamām prasībām attiecībā uz gaisa pārvadājumu darbībām, un kurš ir nokārtojis ekspluatanta kvalifikācijas pārbaudi kopā ar kvalifikācijas pārbaudi tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanai, atbrīvo no 2) punkta prasībām.

b)

Pretendenti, kas līdz tipa kvalifikācijas derīguma beigu datumam nenokārto visas kvalifikācijas pārbaudes iedaļas, neizmanto šīs kvalifikācijas tiesības līdz brīdim, kad kvalifikācijas pārbaude ir nokārtota.

5.    IEDAĻA

Īpašas prasības dirižabļu kategorijai

FCL.720.As    Priekšnosacījumi tipa kvalifikācijas izsniegšanai – dirižabļi

Ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, pirmreizējās dirižabļa tipa kvalifikācijas pretendents izpilda šādas pieredzes prasības un priekšnosacījumus:

a) daudzpilotu dirižabļiem:

1) ir vismaz 70 lidojumu stundu pieredze ar dirižabļiem PIC statusā;

2) ir sertifikāts, kas apliecina dirižabļu MCC kursa apmierinošu apguvi.

3) Pretendentam, kas neatbilst 2) punkta prasībām, tipa kvalifikācijas tiesības attiecas tikai uz otrā pilota funkciju izpildi. Ierobežojumu atceļ, ja pilots ir veicis 100 lidojumu stundas ar dirižabļiem PIC statusā vai kā uzraudzīts dirižabļa kapteinis.

FCL.735.As    Daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kurss – dirižabļi

▼M3

a)

MCC mācību kursā ir vismaz:

1) teorētiskās mācības un uzdevumi 12 stundu apjomā; un

2) praktiskās MCC mācības 5 stundu apjomā.

Izmanto MCC atbilstīgu FNPT II vai III un FTD 2/3 vai FFS.

▼B

b)

MMC mācību kursu, ko nodrošina ATO, apgūst 6 mēnešos.

c)

Ja MCC kurss nav apvienots ar daudzpilotu tipa kvalifikācijas kursu, pēc MCC mācību kursa pretendentam izsniedz sertifikātu par mācību kursa apguvi.

d)

Pretendentu, kas apguvis jebkuras citas gaisa kuģu kategorijas MCC kursu, atbrīvo no a) apakšpunkta prasībām.

FCL.740.As    Tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšana – dirižabļi

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu dirižabļu tipa kvalifikāciju derīguma termiņu, pretendents:

1) 3 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma beigu datuma nokārto attiecīgā dirižabļu tipa kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu; un

2) kvalifikācijas derīguma termiņa laikā veic vismaz 2 lidojumu stundas ar attiecīgā tipa dirižabli. Kvalifikācijas pārbaudes ilgumu var ieskaitīt šo 2 stundu apjomā;

3) IR(As) derīguma termiņa pagarināšanu var apvienot ar kvalifikācijas pārbaudi klases vai tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanai.

b)

Pretendenti, kas līdz tipa kvalifikācijas derīguma beigu datumam nenokārto visas kvalifikācijas pārbaudes iedaļas, neizmanto šīs kvalifikācijas tiesības līdz brīdim, kad kvalifikācijas pārbaude ir nokārtota.

I   APAKŠIEDAĻA

PAPILDU KVALIFIKĀCIJAS

FCL.800    Akrobātisko lidojumu kvalifikācija

a)

Lidmašīnas, TMG vai planiera pilota apliecības turētāji veic akrobātiskos lidojumus tikai tad, ja ir iegūta atbilstīga kvalifikācija.

b)

Akrobātisko lidojumu kvalifikācijas pretendenti:

1) pēc apliecības saņemšanas ir veikuši vismaz 40 lidojumu stundas vai – attiecībā uz planieriem – 120 palaišanas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi PIC statusā;

2) ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina ATO, tostarp:

i) kvalifikācijai atbilstīgas teorētiskās mācības;

ii) vismaz 5 stundu vai 20 mācību akrobātiskos lidojumus ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

c)

Akrobātisko lidojumu kvalifikācijas tiesības attiecas tikai uz to gaisa kuģu kategoriju, ar kuru tika veikti mācību lidojumi. Tiesības attiecina uz citu gaisa kuģu kategoriju, ja pilotam ir šīs gaisa kuģu kategorijas apliecība un ja ir sekmīgi veikti vismaz 3 apmācības nolidojumi ar instruktoru, aptverot visu akrobātisko lidojumu mācību programmu attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai.

FCL.805    Planiera vilkšanas un reklāmkaroga vilkšanas kvalifikācija

a)

Lidmašīnas vai TMG apliecības turētāji var vilkt planieri vai reklāmkarogu tikai tad, ja ir iegūta atbilstīga planiera vilkšanas vai reklāmkaroga vilkšanas kvalifikācija.

b)

Planiera vilkšanas kvalifikācijas pretendenti:

1) pēc apliecības saņemšanas ir veikuši vismaz 30 lidojumu stundas PIC statusā un 60 pacelšanās un nosēšanās ar lidmašīnām, ja paredzēts vilkt lidmašīnas, vai ar TMG, ja paredzēts vilkt TMG;

2) ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina ATO, tostarp:

i) teorētiskās mācības par vilkšanas lidojumiem un procedūrām;

ii) vismaz 10 mācību lidojumu stundas, velkot planieri, tostarp 5 apmācības lidojumus ar instruktoru; un

iii) izņemot LAPL(S) vai SPL turētājus, 5 iepazīšanās lidojumus ar planieri, kuru palaiž gaisa kuģi.

c)

Reklāmkaroga vilkšanas pretendenti:

1) pēc apliecības saņemšanas ir veikuši vismaz 100 lidojumu stundas un 200 pacelšanās un nosēšanās PIC statusā ar lidmašīnām vai TMG. No šīm stundām vismaz 30 lidojumu stundas ir veiktas ar lidmašīnām, ja paredzēts veikt lidmašīnu lidojumus, vai ar TMG, ja paredzēts veikt TMG lidojumus;

2) ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina ATO, tostarp:

i) teorētiskās mācības par vilkšanas lidojumiem un procedūrām;

ii) vismaz 10 mācību lidojumu stundas, velkot reklāmkarogu, tostarp 5 apmācības lidojumus ar instruktoru.

d)

Planiera un reklāmkaroga vilkšanas kvalifikācijas tiesības attiecas tikai uz lidmašīnām vai TMG atbilstīgi tam, ar kādu gaisa kuģi tika veikti mācību lidojumi. Tiesības attiecina uz citu gaisa kuģu kategoriju, ja pilotam ir lidmašīnu vai TMG apliecība un ja ir sekmīgi veikti vismaz 3 apmācības nolidojumi ar instruktoru, aptverot visu vilkšanas mācību programmu attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai.

e)

Lai izmantotu planiera vai reklāmkaroga vilkšanas kvalifikācijas tiesības, kvalifikācijas turētājs iepriekšējos 24 mēnešos ir veicis vismaz 5 vilkšanas lidojumus.

f)

Ja pilots neatbilst e) apakšpunkta prasībām, pirms tiesību izmantošanas atsākšanas pilots veic trūkstošos vilkšanas lidojumus ar instruktoru vai instruktora uzraudzībā.

FCL.810    Nakts lidojumu kvalifikācija

a)

Lidmašīnas, TMG, dirižabļi.

1) Ja LAPL, SPL vai PPL tiesības lidmašīnām, TMG vai dirižabļiem paredzēts izmantot VFR apstākļos naktī, pretendenti apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO. Mācību kursā ir:

i) teorētiskās mācības;

▼M3

ii) vismaz 5 nakts lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, tostarp 3 apmācības lidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā vismaz 1 maršruta navigācijas stunda ar vismaz vienu apmācības maršruta nolidojumu ar instruktoru vismaz 50 km (27 NM) attālumā, kā arī 5 patstāvīgas pacelšanās un 5 patstāvīgas nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos.

▼B

2) Pirms nakts apmācības pabeigšanas LAPL turētāji ir apguvuši pamata instrumentālo lidojumu apmācību, kas nepieciešama PPL saņemšanai.

3) Ja pretendentiem ir gan viena virzuļdzinēja lidmašīnas (sauszeme), gan TMG klases kvalifikācija, 1) punkta prasības var izpildīt ar vienas klases vai abu klašu lidaparātiem.

b)

Helikopteri. Ja PPL tiesības helikopteriem ir paredzēts izmantot VFR apstākļos naktī, pretendents:

1) pēc apliecības saņemšanas ir veicis vismaz 100 lidojumu stundas ar helikopteriem pilota statusā, tostarp vismaz 60 lidojumu stundas ar helikopteriem PIC statusā un 20 maršruta lidojumu stundas;

2) ir apguvis mācību kursu, ko nodrošina ATO. Mācību kursu apgūst 6 mēnešu laikā, un tajā ir:

i) teorētiskās mācības 5 stundu apjomā;

ii) 10 apmācības instrumentālo mācību lidojumu stundas ar instruktoru ar helikopteriem; un

iii) 5 nakts lidojumu stundas, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stunda un 5 patstāvīgie nakts cikli. Katrā ciklā ir pacelšanās un nosēšanās.

3) Pretendentam, kam ir vai ir bijusi IR lidmašīnai vai TMG, ieskaita 5 stundu izpildi no 2) punkta ii) apakšpunkta prasībām.

c)

Gaisa baloni. Ja LAPL tiesības gaisa baloniem vai BPL tiesības paredzēts izmantot VFR apstākļos naktī, pretendenti veic vismaz 2 nakts mācību lidojumus, un katrs no tiem ilgst vismaz 1 stundu.

FCL.815    Kalnu lidojumu kvalifikācija

a)

Tiesības. Kalnu lidojumu kvalifikācijas turētājs ir tiesīgs veikt lidojumus ar lidmašīnām vai TMG, paceļoties no un nosēžoties uz virsmām, kas atbilst dalībvalstu attiecīgi norīkoto iestāžu noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Sākotnējo kalnu lidojumu kvalifikāciju var iegūt:

1) uz riteņiem, lai iegūtu tiesības pacelties no un nosēsties uz virsmām, ko neklāj sniegs; vai

2) uz slēpēm, lai iegūtu tiesības pacelties no un nosēsties uz virsmām, ko klāj sniegs.

3) Sākotnējās kvalifikācijas tiesības var attiecināt uz riteņu vai slēpju varianta tiesībām, ja pilots ir apguvis attiecīgu papildu iepazīšanās kursu, tostarp teorētiskās mācības un mācību lidojumus ar kalnu lidojumu instruktoru.

b)

Mācību kurss. Kalnu lidojumu kvalifikācijas pretendenti 24 mēnešu laikā ir apguvuši teorijas un mācību lidojumu kursu, ko nodrošina ATO. Kursa saturs atbilst iegūstamās kvalifikācijas prasībām.

c)

Prasmju pārbaude. Pēc mācību kursa apguves pretendents nokārto prasmju pārbaudi ar šādam nolūkam kvalificētu FE. Prasmju pārbaudē ir:

1) mutisks teorētisko zināšanu eksāmens;

2) 6 nosēšanās uz vismaz 2 atšķirīgām virsmām atbilstīgi kalnu lidojumu kvalifikācijas prasībām, izņemot to virsmu, no kuras veic pacelšanos.

d)

Derīguma termiņš. Kalnu lidojumu kvalifikācijas derīguma termiņš ir 24 mēneši.

e)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu kalnu lidojumu kvalifikācijas derīguma termiņu, pretendents:

1) iepriekšējos 24 mēnešos ir veicis vismaz 6 nosēšanās kalnos; vai

2) nokārto kvalifikācijas pārbaudi. Kvalifikācijas pārbaude atbilst c) apakšpunkta prasībām.

f)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja kvalifikācijas derīguma termiņš ir beidzies, pretendents izpilda e) apakšpunkta 2) punkta prasības.

FCL.820    Pārbaudes lidojumu kvalifikācija

a)

Lidmašīnas vai helikoptera pilota apliecības turētāji pilda PIC funkcijas 1. un 2. kategorijas pārbaudes lidojumos, kā noteikts 21. daļā, tikai tad, ja ir iegūta pārbaudes lidojumu kvalifikācija.

b)

Pārbaudes lidojumu kvalifikācijas prasība, ko nosaka a) apakšpunkts, attiecas tikai uz pārbaudes lidojumiem, ko veic ar:

1) helikopteriem, kas ir sertificēti vai kas jāsertificē saskaņā ar CS-27 vai CS-29 standartu vai līdzvērtīgām lidojumderīguma normām; vai

2) lidmašīnām, kas sertificētas vai kas jāsertificē saskaņā ar:

i) CS-25 standartu vai līdzvērtīgām lidojumderīguma normām; vai

ii) CS-23 standartu vai līdzvērtīgām lidojumderīguma normām, izņemot lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa ir zem 2 000 kg.

c)

Pārbaudes lidojumu kvalifikācijas turētāja tiesības ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi:

1) 1. kategorijas pārbaudes lidojumu kvalifikācijas iegūšanai – PIC vai otrā pilota statusā veikt visu kategoriju pārbaudes lidojumus saskaņā ar 21. daļu;

2) 2. kategorijas pārbaudes lidojumu kvalifikācijas iegūšanai:

i) veikt 1. kategorijas pārbaudes lidojumus saskaņā ar 21. daļu:

 otrā pilota statusā; vai

 PIC statusā attiecībā uz lidmašīnām, kas norādītas b) apakšpunkta 2) punkta ii) apakšpunktā, izņemot tās, kuras ietilpst reģionālo lidmašīnu (commuter aeroplanes) kategorijā vai kuru projektētais pikēšanas ātrums pārsniedz 0,6 mahus, vai kurām maksimālā mākoņu apakšējā robeža ir augstāka par 25 000 pēdām;

ii) PIC vai otrā pilota statusā veikt visu citu kategoriju pārbaudes lidojumus saskaņā ar 21. daļu;

3) turklāt attiecībā uz 1. vai 2. kategorijas pārbaudes lidojumu kvalifikāciju veikt lidojumus, kas konkrēti attiecas uz projektēšanas un ražošanas organizāciju darbību, ievērojot iegūto tiesību jomu, ja nav jāizpilda H apakšiedaļas prasības.

d)

Pirmreizējās pārbaudes lidojumu kvalifikācijas pretendenti ir:

1) vismaz attiecīgās gaisa kuģu kategorijas CPL un IR turētāji;

2) veikuši vismaz 1 000 lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģiem; no tām vismaz 400 lidojumu stundas veiktas PIC statusā;

3) apguvuši ATO mācību kursu, kas atbilst paredzētajai gaisa kuģa un lidojumu kategorijai. Mācību procesā ir vismaz šādi priekšmeti:

 tehniskais raksturojums,

 stabilitātes un kontroles/vadības īpašības,

 sistēmas,

 pārbaužu pārvaldība,

 riska/drošības pārvaldība.

e)

Pārbaudes lidojumu kvalifikācijas turētāju tiesības var attiecināt uz citu pārbaudes lidojumu kategoriju vai citu gaisa kuģu kategoriju, ja ATO ir ticis apgūts papildu mācību kurss.

▼M3

FCL.825    Maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācija (EIR)

a) Tiesības un nosacījumi

1) Maršruta instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (EIR) turētājam ir tiesības veikt lidojumus dienas laikā IFR apstākļos lidojuma maršruta posmā ar kvalifikācijai atbilstošas klases vai tipa lidmašīnu. Šīs tiesības var paplašināt attiecībā uz lidojumu veikšanu naktī IFR apstākļos lidojuma maršruta posmā, ja pilotam ir kvalifikācija lidojumu veikšanai naktī saskaņā ar FCL.810. punktu.

2) EIR turētājs drīkst sākt vai turpināt lidojumu, attiecībā uz kuru EIR turētājs plāno izmantot savā kvalifikācijā paredzētās tiesības, tikai tad, ja jaunākā pieejamā informācija par meteoroloģiskajiem apstākļiem norāda, ka

i) izlidošanas vietā ir tādi laika apstākļi, kas ļauj lidojuma posmu no pacelšanās līdz plānotajai pārejai no VFR uz IFR veikt atbilstoši VFR; un

ii) paredzētajā ierašanās laikā plānotajā galamērķa lidlaukā būs tādi laika apstākļi, kas ļauj lidojuma posmu no pārejas no IFR uz VFR līdz nolaišanās brīdim veikt atbilstoši VFR.

b) Priekšnosacījumi. EIR pretendentam ir vismaz PPL(A), un tas ir veicis vismaz 20 maršruta lidojumu stundas ar lidmašīnu PIC statusā.

c) Mācību kurss. EIR pretendents 36 mēnešu laikā ATO ir pabeidzis:

1) vismaz 80 stundas ilgu teorētisko mācību kursu saskaņā ar FCL.615. punktu; un

2) instrumentālo lidojumu mācības, kurās:

i) mācību lidojumi viendzinēja EIR saņemšanai ietver vismaz 15 stundas instrumentālo mācību lidojumu instruktora pavadībā; un

ii) mācību lidojumi daudzdzinēju EIR saņemšanai ietver vismaz 16 stundas instrumentālo mācību lidojumu instruktora pavadībā, un vismaz 4 stundas no šī laika veic mācību lidojumus ar daudzdzinēju lidmašīnām.

d) Teorētiskās zināšanas Pirms prasmju pārbaudes pretendents apliecina, ka viņa teorētisko zināšanu līmenis FCL.615. punkta b) apakšpunktā minētajos mācību priekšmetos atbilst piešķirtajām tiesībām.

e) Prasmju pārbaude. Pēc mācību kursa apguves pretendents nokārto prasmju pārbaudi ar lidmašīnu ar IRE. Prasmju pārbaudi daudzdzinēju EIR saņemšanai kārto ar daudzdzinēju lidmašīnu. Prasmju pārbaudi viendzinēja EIR saņemšanai kārto ar viendzinēja lidmašīnu.

f) Atkāpjoties no c) un d) apakšpunkta, viendzinēja EIR turētājs, kuram ir arī daudzdzinēju klases vai tipa kvalifikācija un kurš vēlas pirmoreiz saņemt daudzdzinēju EIR, pabeidz ATO rīkotu mācību kursu, kas ietver vismaz 2 stundas instrumentālo lidojumu ar daudzdzinēju lidmašīnu lidojuma maršruta posmā instruktora pavadībā, un nokārto e) apakšpunktā minēto prasmju pārbaudi.

g) Derīguma termiņš, tā pagarināšana un atjaunošana

1) EIR ir derīga 1 gadu.

2) EIR derīguma termiņa pagarināšanas pretendenti:

i) 3 mēnešu laikā tieši pirms kvalifikācijas derīguma termiņa beigām nokārto kvalifikācijas pārbaudi ar lidmašīnu; vai

ii) 12 mēnešu laikā pirms kvalifikācijas derīguma termiņa beigām pabeidz 6 stundas PIC statusā IFR apstākļos un veic vismaz 1 vienu stundu ilgu mācību lidojumu tāda instruktora pavadībā, kam ir tiesības sniegt IR(A) vai EIR apmācību.

3) Katrai otrajai turpmākajai derīguma termiņa pagarināšanai EIR turētājs nokārto kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar g) apakšpunkta 2) punkta i) apakšpunktu.

4) Ja EIR derīguma termiņš ir beidzies, pretendents tiesību atjaunošanas nolūkā:

i) lai sasniegtu vajadzīgo kvalifikācijas līmeni, pabeidz prasmju atsvaidzināšanas apmācību pie instruktora, kam ir tiesības sniegt IR(A) vai EIR apmācību; un

ii) nokārto kvalifikācijas pārbaudi.

5) Ja EIR derīguma termiņš nav ticis pagarināts vai atjaunots 7 gadu laikā kopš pēdējā derīguma termiņa beigām, turētājam arī vēlreiz jākārto EIR teorētiskie eksāmeni saskaņā ar FCL.615. punkta b) apakšpunktu.

▼M4

6) Attiecībā uz daudzdzinēju EIR – kvalifikācijas pārbaudi derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai un g) apakšpunkta 2) punkta ii) apakšpunktā prasīto mācību lidojumu veic ar daudzdzinēju lidmašīnu. Ja pilotam ir arī viendzinēja EIR, ar šo kvalifikācijas pārbaudi arī pagarina vai atjauno viendzinēja EIR. Mācību nolidojums ar daudzdzinēju lidmašīnu atbilst arī mācību nolidojuma prasībai viendzinēja EIR.

▼M3

h) Ja EIR pretendents ir pabeidzis instrumentālo lidojumu laiku tāda IRI(A) vai FI(A) instruktora pavadībā, kam ir tiesības sniegt IR vai EIR apmācību, ne vairāk kā attiecīgi 5 vai 6 no šīm stundām var ieskaitīt c) apakšpunkta 2) punkta i) un ii) apakšpunktā prasīto stundu izpildē. c) apakšpunkta 2) punkta ii) apakšpunktā prasītās 4 stundas instrumentālo mācību lidojumu ar daudzdzinēju lidmašīnām neattiecas uz šo prasību izpildes ieskaiti.

1) Lai noteiktu, cik stundas var ieskaitīt prasību izpildē, kā arī lai apzinātu apmācības vajadzības, pretendents ATO aizpilda pirmsiestāšanās novērtējumu.

2) IRI(A) vai FI(A) sniegto instrumentālo lidojumu mācību pabeigšanu dokumentē īpašā mācību dokumentā, un to paraksta instruktors.

i) EIR pretendentiem, kam ir Part-FCL PPL vai CPL un derīga IR(A), ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikuma prasībām, var pilnā apmērā ieskaitīt šā punkta c) apakšpunktā norādīto mācību kursu prasību izpildi. Lai saņemtu EIR, pretendents:

1) sekmīgi nokārto EIR prasmju pārbaudi;

2) atkāpjoties no d) apakšpunkta, prasmju pārbaudē eksaminētājam pierāda, ka pretendentam ir atbilstoša līmeņa teorētiskās zināšanas par aviāciju reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, meteoroloģiju un lidojumu plānošanu un veikšanu (IR);

3) pretendentam ir vismaz 25 stundu lidojuma laika pieredze lidojumos ar lidmašīnām IFR apstākļos PIC statusā.

FCL.830    Kvalifikācija lidošanai ar planieri mākoņos

a) Pilota apliecības turētājs, kuram ir tiesības vadīt planierus, drīkst veikt lidojumus mākoņos ar planieri vai planieri ar dzinēju, izņemot TMG, tikai tad, ja viņam ir kvalifikācija lidošanai ar planieri mākoņos.

b) Pretendents uz kvalifikāciju lidošanai ar planieri mākoņos ir pabeidzis vismaz:

1) pēc apliecības izsniegšanas – 30 stundas PIC statusā lidojumos ar planieriem vai planieriem ar dzinēju;

2) mācību kursu, ko nodrošina ATO, tostarp:

i) teorētiskās mācības; un

ii) vismaz 2 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru planieros vai planieros ar dzinēju, kad planieri vada, tikai pamatojoties uz instrumentu rādījumiem, pie tam ne vairāk kā vienu stundu no šī laika drīkst veikt ar TMG; un

3) prasmju pārbaudi ar šādam nolūkam kvalificētu FE.

c) EIR vai IR(A) turētājiem ieskaita b) apakšpunkta 2) punkta i) apakšpunktā noteiktās prasības izpildi. Atkāpjoties no b) apakšpunkta 2) punkta ii) apakšpunkta, pabeidz vismaz vienu apmācības nolidojumu stundu ar instruktoru planierī vai planierī ar dzinēju, izņemot TMG, kad planieri vada, tikai pamatojoties uz instrumentu rādījumiem.

d) Lidošanai mākoņos paredzētās kvalifikācijas turētāji savas tiesības var izmantot tikai tad, ja pēdējos 24 mēnešos ir veikuši vismaz 1 stundu lidojumu laika vai 5 lidojumus PIC statusā, izmantojot tiesības saskaņā ar kvalifikāciju lidošanai mākoņos ar planieriem vai planieriem ar dzinēju, izņemot TMG.

e) Lidošanai mākoņos paredzētās kvalifikācijas turētāji, kuri neatbilst d) apakšpunkta prasībām, pirms tie atsāk izmantot tiesības:

1) nokārto prasmju pārbaudi ar šādam nolūkam kvalificētu FE; vai

2) kvalificēta instruktora pavadībā izpilda d) apakšpunktā noteiktās prasības par papildu lidojumu laiku vai lidojumiem.

f) Derīgas EIR vai IR(A) turētājiem pilnā apmērā ieskaita d) apakšpunktā noteikto prasību izpildi.

▼B

J   APAKŠIEDAĻA

INSTRUKTORI

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.900    Instruktora sertifikāti

a)

Vispārīgās prasības. Persona tikai tad vada:

1) mācību lidojumus ar gaisa kuģi, ja viņam/viņai ir:

i) pilota apliecība, kas izsniegta vai apstiprināta saskaņā ar šo regulu;

ii) attiecīgajām mācībām atbilstīgs instruktora sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar šo apakšiedaļu;

2) trenažiera mācību lidojumu vai MCC mācības, ja viņam/viņai ir attiecīgajām mācībām atbilstīgs instruktora sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar šo apakšiedaļu.

b)

Īpašie nosacījumi

1) Ieviešot jaunu gaisa kuģi dalībvalstī vai ekspluatanta flotē, kad nav iespējams nodrošināt šīs apakšiedaļas prasību izpildi, kompetentā iestāde ir tiesīga izsniegt īpašu sertifikātu, kas piešķir mācību lidojumu vadīšanas tiesības. Šāds sertifikāts attiecas tikai uz mācību lidojumiem, kas nepieciešami jauna gaisa kuģu tipa ieviešanai, un tā derīguma termiņš nepārsniedz 1 gadu.

2) Saskaņā ar b) apakšpunkta 1) punktu izsniegta sertifikāta turētāji, kas vēlas pieteikties uz instruktora sertifikātu, izpilda priekšnosacījumus un derīguma termiņa pagarināšanas prasības, kas noteiktas šai instruktoru kategorijai. Neatkarīgi no FCL.905.TRI (b) TRI apliecībā, kas izdota saskaņā ar šo [apakš]punktu, ietilpst tiesības nodrošināt pildīt instruktora funkcijas attiecīgā tipa TRI vai SFI apliecību izsniegšanai.

c)

Mācības ārpus dalībvalstu teritorijas

1) Neatkarīgi no a) punkta – ja mācību lidojumus nodrošina ATO, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, kompetentā iestāde ir tiesīga izsniegt instruktora sertifikātu pretendentam, kuram ir pilota apliecība, kas izsniegta saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu, ja pretendents:

i) ir ieguvis vismaz tādu apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu, kas ir līdzvērtīgs tai, kurai atbilstīgi viņš/viņa drīkst pildīt instruktora funkcijas, un – jebkurā gadījumā – vismaz CPL.

ii) atbilst attiecīgā instruktoru sertifikāta izsniegšanas prasībām, kas noteiktas šajā apakšiedaļā;

iii) kompetentajai iestādei apliecina adekvātu zināšanu līmeni par Eiropas aviācijas drošības noteikumiem, lai spētu īstenot instruktora tiesības saskaņā ar šo daļu.

2) Sertifikāta tiesības attiecas tikai uz mācību lidojumu vadīšanu:

i) ATO, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas;

ii) studentpilotiem, kas pietiekami labi pārvalda valodu, kādā tiek vadīti mācību lidojumi.

FCL.915    Vispārīgi priekšnosacījumi un prasības instruktoriem

a)

Vispārīgās prasības. Instruktora sertifikāta pretendents ir vismaz 18 gadu vecs.

b)

Papildu prasības instruktoriem, kas vada mācību lidojumus ar gaisa kuģi. Instruktora sertifikāta pretendents vai šāda sertifikāta turētājs ar tiesībām vadīt mācību lidojumus ar gaisa kuģi:

1) ir vismaz apliecības un – attiecīgos gadījumos – arī kvalifikācijas turētājs ar tiesībām vadīt mācību lidojumus;

2) izņemot pārbaudes lidojumu instruktoru, ir:

▼M3

i) veicis vismaz 15 stundas lidojumu laika pilota statusā ar tādas klases vai tipa gaisa kuģi, kādā ir jāvada mācību lidojumi; attiecīgā gadījumā no tām ne vairāk kā 7 stundas var veikt ar gaisa kuģa klasei vai tipam atbilstīgu FSTD; vai

▼B

ii) nokārtojis kompetenču pārbaudi attiecīgajā gaisa kuģu klases vai tipa instruktora kategorijā;

3) ir tiesīgs šādos mācību lidojumos veikt PIC funkcijas.

c)

Prasību izpildes ieskaitīšana turpmāko kvalifikāciju iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai.

1) Papildu instruktora sertifikātu pretendentiem var ieskaitīt mācību vadīšanas un mācību apguves prasības, kas izpildītas jau iegūtā instruktora sertifikāta iegūšanai.

2) Lidojumu stundas eksaminētāja statusā prasmju pārbaudēs vai kvalifikācijas pārbaudēs pilnā apjomā ieskaita visu jau iegūto instruktora sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanas prasību izpildē.

▼M4

d)

Prasību izpildes attiecināšanā uz citiem tipiem ņem vērā attiecīgos elementus, kas noteikti datos par piemērotību ekspluatācijai saskaņā ar 21. daļas noteikumiem.

▼B

FCL.920    Instruktora kompetences un to pārbaude

Visiem instruktoriem nodrošina mācības šādu kompetenču iegūšanai:

 mācību līdzekļu sagatavošana,

 mācību procesu veicinoša klimata radīšana,

 zināšanu nodošanas prasmes,

 apdraudējuma un kļūdu pārvaldības (TEM) un apkalpes resursu pārvaldības integrēšana,

 laika pārvaldība mācību mērķu sasniegšanai,

 mācību procesa sekmēšana,

 apmācāmās personas snieguma novērtēšana,

 progresa uzraudzīšana un izvērtēšana,

 mācību sesiju novērtēšana,

 ziņojuma sagatavošana par sasniegto rezultātu.

FCL.925    Papildu prasības MPL mācību instruktoriem

a)

Instruktori, kas vada MPL mācības:

1) ir sekmīgi apguvuši MPL mācību instruktora kursu, ko nodrošina ATO; un

2) turklāt attiecībā uz MPL integrētā mācību kursa pamata, vidējā un augstākā līmeņa mācību posmiem:

i) ir ieguvuši daudzpilotu lidojumu pieredzi; un

ii) ir apguvuši sākotnējās apkalpes resursu pārvaldības mācības pie komerciālu gaisa pārvadājumu ekspluatanta, kas apstiprināts saskaņā ar attiecīgajām lidaparātu ekspluatācijas prasībām.

b)

MPL mācību instruktoru mācību kurss.

1) MPL mācību instruktoru mācību kursā ir mācības vismaz 14 stundu apjomā.

Pēc mācību kursa apguves pretendents iegūst instruktora kompetenču un mācību procesa kompetenču pieejas zināšanu novērtējumu.

2) Novērtējumu veido praktiska mācību lidojumu vadīšanas prasmju apliecināšana atbilstīgā MPL mācību kursa posmā. Šo novērtēšanas procesu saskaņā ar K apakšiedaļu vada kvalificēts eksaminētājs.

3) Pretendentam pēc sekmīgas MPL mācību kursa apguves ATO izsniedz MPL mācību instruktora kvalifikācijas sertifikātu.

c)

Lai saglabātu tiesības, instruktors iepriekšējos 12 mēnešos MPL mācību kursa ietvaros ir vadījis:

1) 1 trenažiera mācību lidojumu vismaz 3 stundu ilgumā; vai

2) 1 treniņlidojumu gaisā vismaz 1 stundas ilgumā, tostarp vismaz 2 pacelšanās un nosēšanās.

d)

Ja instruktors nav izpildījis c) apakšpunkta prasības, tad pirms MPL mācību lidojumu vadīšanas tiesību izmantošanas viņš:

1) piedalās atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO, lai sasniegtu instruktora kompetenču pārbaudes nokārtošanai nepieciešamo kompetences līmeni; un

2) nokārto b) apakšpunkta 2) punktā noteikto kompetenču pārbaudi.

FCL.930    Mācību kurss

Instruktora sertifikāta pretendenti ir apguvuši teorētisko mācību un mācību lidojumu kursu, ko nodrošina ATO. Papildus katras instruktora kategorijas konkrētajiem elementiem, kas aprakstīti šajā daļā, kursā ir arī FCL.920 noteiktie elementi.

FCL.935    Kompetenču pārbaude

a)

Izņemot daudzpilotu apkalpes sadarbības instruktoru (MCCI), trenažiera mācību instruktoru (STI), kalnu lidojumu kvalifikācijas mācību instruktoru (MI) un pārbaudes lidojumu instruktoru (FTI), instruktora sertifikāta pretendents nokārto attiecīgās gaisa kuģu kategorijas kompetenču pārbaudi, lai saskaņā ar K apakšiedaļu kvalificētam eksaminētājam apliecinātu spēju nodrošināt studentpilotu mācību vadīšanu nolūkā sasniegt attiecīgajai apliecībai, kvalifikācijai vai sertifikātam atbilstīgu līmeni.

b)

Šajā pārbaudē ietilpst:

1) FCL.920 aprakstīto kompetenču apliecināšana attiecībā uz pirmslidojuma un pēclidojuma instruktāžu un teorētisko mācību vadīšanu;

2) mutisks teorijas eksāmens uz zemes, pirmslidojuma un pēclidojuma instruktāža un instruktāžas spēju apliecināšana lidojuma laikā ar attiecīgās klases vai tipa gaisa kuģi vai FSTD;

3) atbilstīgi uzdevumi instruktora kompetenču novērtēšanai.

c)

Pārbaudi veic ar tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģi vai FSTD, kādu izmanto lidojumu mācībās.

d)

Ja kompetenču pārbaude ir nepieciešama, lai pagarinātu instruktora sertifikāta derīguma termiņu, pretendents, kas nenokārto kompetenču pārbaudi, līdz sekmīgai pārbaudes nokārtošanai sertifikāta tiesības neizmanto.

FCL.940    Instruktoru sertifikātu derīguma termiņš

Izņemot MI un neskarot FCL.900 b) apakšpunkta 1) punktu, instruktora sertifikāta derīguma termiņš ir 3 gadi.

▼M4

FCL.945    Instruktoru pienākumi

Pēc mācību lidojumu pabeigšanas SEP vai TMG klases kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanai saskaņā ar FCL.740.A b) apakšpunkta 1) punktu un tikai tad, ja ir izpildīti visi pārējie termiņa pagarināšanas kritēriji, kas prasīti FCL.740.A b) apakšpunkta 1) punktā, instruktors apstiprina pretendenta apliecību ar jauno kvalifikācijas vai sertifikāta derīguma beigu datumu, ja īpaši šim nolūkam viņu pilnvarojusi kompetentā iestāde, kas atbild par pretendenta apliecību.

▼B

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidojumu instruktoram – FI

FCL.905.FI    FI – tiesības un nosacījumi

FI piešķir tiesības vadīt mācību lidojumus, lai:

a) izsniegtu attiecīgās gaisa kuģu kategorijas PPL, SPL, BPL un LAPL, pagarinātu vai atjaunotu tās derīguma termiņu;

b) izsniegtu klases un tipa kvalifikācijas vienpilota viendzinēja gaisa kuģim, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas; tiesību attiecināšanai uz citu gaisa balonu klasi un grupu un tiesību attiecināšanai uz citu planieru klasi;

c) izsniegtu vienpilota vai daudzpilotu dirižabļu tipa kvalifikācijas;

d) izsniegtu attiecīgās gaisa kuģu kategorijas CPL, pagarinātu vai atjaunotu tās derīguma termiņu, ja FI ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas šādas kategorijas gaisa kuģa pilota statusā, tostarp vismaz 200 mācību lidojumu stundas;

e) izsniegtu nakts lidojumu kvalifikāciju, ja FI:

1) ir kvalificēts veikt nakts lidojumus ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi;

2) saskaņā ar i) apakšpunktu kvalificētam FI ir apliecinājis spēju vadīt nakts mācību lidojumus; un

3) atbilst nakts lidojumu pieredzes prasībām, ko nosaka FCL.060 b) apakšpunkta 2) punkts.

▼M3

f) izsniegtu vilkšanas lidojumu vai akrobātisko lidojumu kvalifikāciju vai FI(S) gadījumā kvalifikāciju lidošanai mākoņos, pagarinātu vai atjaunotu tās derīguma termiņu, ja ir iegūtas šādas tiesības un ja FI saskaņā ar i) apakšpunktu kvalificētam FI ir apliecinājis spēju vadīt mācību lidojumus šādai kvalifikācijai;

g) izsniegtu attiecīgās gaisa kuģu kategorijas EIR vai IR, pagarinātu vai atjaunotu tās derīguma termiņu, ja FI:

1) ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas atbilstīgi IFR; no tām ne vairāk par 50 stundām var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FFS, FTD 2/3 vai FNPT II;

2) kā studentpilots ir apguvis IRI mācību kursu un ir nokārtojis IRI sertifikāta kompetenču pārbaudi; un

3) turklāt:

▼M3

i) attiecībā uz daudzdzinēju lidmašīnām ir izpildījis CRI prasības par daudzdzinēju lidmašīnām;

▼B

ii) attiecībā uz daudzdzinēju helikopteriem ir izpildījis TRI sertifikāta izsniegšanas prasības.

h) izsniegtu vienpilota daudzdzinēju klases vai tipa kvalifikācijas, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas, ja FI:

1) attiecībā uz lidmašīnām atbilst CRI mācību kursa priekšnosacījumiem, kas noteikti FCL.915.CRI a) apakšpunktā, un FCL.930.CRI un FCL.935 prasībām;

▼M3

2) attiecībā uz helikopteriem atbilst FCL.910.TRI c) apakšpunkta 1) punkta prasībām un TRI(H) mācību kursa priekšnosacījumiem, kas noteikti FCL.915.TRI d) apakšpunkta 2) punktā;

▼B

i) izsniegtu FI, IRI, CRI, STI vai MI sertifikātu, pagarinātu vai atjaunotu tā derīguma termiņu, ja FI:

1) ir veicis vismaz:

i) attiecībā uz FI(S) – vismaz 50 mācību lidojumu stundas ar planieriem vai 150 palaišanas planieru mācību lidojumos;

ii) attiecībā uz FI(B) – vismaz 50 mācību lidojumu stundas ar gaisa baloniem vai 50 pacelšanās gaisa balonu mācību lidojumos;

iii) visos citos gadījumos – 500 mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi;

2) ir nokārtojis kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935 ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, lai lidojumu instruktora eksaminētājam (FIE) apliecinātu spēju vadīt FI sertifikāta mācības;

j) izsniegtu MPL, pagarinātu vai atjaunotu tās derīguma termiņu, ja FI:

1) mācību lidojumu pamata posmam ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā, tostarp vismaz 200 mācību lidojumu stundas;

2) mācību pamata līmeņa posmam:

i) ir ieguvis daudzdzinēju lidmašīnas IR un tiesības vadīt IR mācības; un

ii) ir veicis vismaz 1 500 daudzpilotu apkalpes lidojumu stundas.

3) Ja FI jau ir kvalificēts vadīt mācības ATP(A) vai CPL(A)/IR integrētajos mācību kursos, 2) punkta ii) apakšpunkta prasības var aizstāt ar prasību apgūt strukturētu mācību kursu, ko veido:

i) MCC kvalifikācija;

ii) 5 mācību lidojumu novērošana MPL kursa 3. posmā;

iii) 5 mācību lidojumu novērošana MPL kursa 4. posmā;

iv) ekspluatantu regulāro avioreisu 5 praktisko mācību lidojumu sesiju novērošana;

v) MCCI instruktora kursa saturs.

Šajā gadījumā FI vada pirmās 5 instruktora uzraudzītās sesijas, ko uzrauga MPL mācību lidojumiem kvalificēts TRI(A), MCCI(A) vai SFI(A).

FCL.910.FI    FI – tiesību ierobežojumi

a)

FI tiesības attiecas tikai uz mācību lidojumu vadīšanu tās pašas gaisa kuģu kategorijas FI uzraudzībā, kuru šim nolūkam norādījusi ATO, šādos gadījumos:

1) PPL, SPL, BPL un LAPL izsniegšanai;

2) visos PPL līmeņa lidmašīnu un helikopteru integrētajos mācību kursos;

▼M3

3) vienpilota viendzinēja gaisa kuģu klases un tipa kvalifikācijām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas, tiesību attiecināšanai uz citu gaisa balonu klasi un grupu un tiesību attiecināšanai uz citu planieru klasi;

▼B

4) nakts lidojumu, vilkšanas vai akrobātisko lidojumu kvalifikācijām.

b)

Vadot uzraudzītas mācības saskaņā ar a) apakšpunktu, FI nav tiesību atļaut studentpilotiem veikt pirmos patstāvīgos lidojumus un pirmos patstāvīgos maršruta lidojumus.

c)

FI sertifikāta ierobežojumus, kas noteikti a) un b) apakšpunktā, atceļ, ja:

1) attiecībā uz FI(A) – ir veicis vismaz 100 mācību lidojumu stundas ar lidmašīnām vai TMG un turklāt ir uzraudzījis vismaz 25 studentpilotu patstāvīgos lidojumus;

2) attiecībā uz FI(H) – ir veicis vismaz 100 mācību lidojumu stundas ar helikopteriem un turklāt ir uzraudzījis vismaz 25 studentpilotu patstāvīgās lidojumu mācības gaisā;

3) attiecībā uz FI(As), FI(S) un FI(B) – ir veicis vismaz 15 mācību lidojumu stundas vai 50 pacelšanās mācību lidojumos, aptverot visu mācību lidojumu programmu PPL(As), SPL vai BPL attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā;

FCL.915.FI    FI – priekšnosacījumi

FI sertifikāta pretendents:

a) piesakoties uz FI(A) un FI(H) sertifikātu:

1) ir veicis vismaz 10 instrumentālo mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi; no tām 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FSTD;

2) ir veicis 20 maršrutu lidojumu stundas PIC statusā ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi atbilstīgi VFR; un

b) turklāt, piesakoties uz FI(A) sertifikātu:

1) ir vismaz CPL(A) turētājs; vai

2) ir vismaz PPL(A) turētājs un:

i) izpilda prasības attiecībā uz CPL teorētiskajām zināšanām, izņemot gadījumus, ja FI(A) nodrošina apmācību vienīgi LAPL(A), un

ii) ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas, tostarp 150 stundas PIC statusā, ar lidmašīnām vai TMG;

3) ir veicis vismaz 30 lidojumu stundas ar viena virzuļdzinēja lidmašīnām, no kurām vismaz 5 lidojumu stundas ir veiktas iepriekšējos 6 mēnešos pirms pirmsiestāšanās pārbaudes lidojuma, ko nosaka FCL.930.FI a) apakšpunkts;

4) ir veicis VFR atbilstīgu maršruta lidojumu PIC statusā, tostarp lidojumu vismaz 540 km (300 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos 2 dažādos lidlaukos;

c) turklāt, piesakoties uz FI(H) sertifikātu, ir veicis 250 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, no kurām:

1) vismaz 100 lidojumu stundas veiktas PIC statusā, ja pretendentam ir vismaz CPL(H); vai

2) vismaz 200 lidojumu stundas veiktas PIC statusā, ja pretendentam ir vismaz PPL(H) un ir izpildītas CPL teorētisko zināšanu prasības;

d) piesakoties uz FI(As) sertifikātu, ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas PIC statusā ar dirižabļiem, no kurām vismaz 400 lidojumu stundas veiktas PIC statusā ar CPL(As) sertifikātu;

▼M3

e) piesakoties uz FI(S) sertifikātu, ir veicis 100 lidojumu stundas un 200 palaišanas PIC statusā ar planieriem. Turklāt, ja pretendents vēlas vadīt lidojumu mācības ar TMG, viņš veic 30 lidojumu stundas PIC statusā ar TMG un ar TMG nokārto papildu kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935 tāda FI klātbūtnē, kas ir attiecīgi kvalificēts saskaņā ar FCL.905.FI i) apakšpunktu;

▼B

f) piesakoties uz FI(B) sertifikātu, ir veicis vismaz 75 lidojumu stundas PIC statusā ar gaisa baloniem; no tām vismaz 15 stundas ir veiktas ar tādas klases gaisa balonu, kādu paredzēts vadīt lidojumu mācībās.

FCL.930.FI    FI – mācību kurss

a)

FI sertifikāta pretendenti ir nokārtojuši pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu, ko saskaņā ar FCL.905.FI i) apakšpunktu vada kvalificēts FI, 6 mēnešu laikā pirms kursa sākšanas, lai novērtētu viņu spēju apgūt šo kursu. Pirmsiestāšanās pārbaudes lidojuma pamatā ir klases un tipa kvalifikācijas prasmju pārbaude, ko nosaka šīs daļas 9. pielikums.

b)

FI mācību kursā ir:

1) mācību procesa vadīšana 25 stundu apjomā;

2) 

i) attiecībā uz FI(A), (H) un (As) – teorētiskās mācības vismaz 100 stundu apjomā, tostarp pārbaudes mācību gaitā;

ii) attiecībā uz FI(B) vai FI(S) – teorētiskās mācības vismaz 30 stundu apjomā, tostarp pārbaudes mācību gaitā;

3) 

i) attiecībā uz FI(A) un (H) – vismaz 30 mācību lidojumu stundas, no kurām 25 stundas ir apmācības nolidojumi ar instruktoru, no tām 5 stundas var veikt ar FFS, FNPT I vai II vai FTD 2/3;

ii) attiecībā uz FI(As) – vismaz 20 mācību lidojumu stundas, no kurām 15 stundas ir apmācības nolidojumi ar instruktoru;

iii) attiecībā uz FI(S) – vismaz 6 mācību lidojumu stundas vai 20 pacelšanās mācību lidojumos;

iv) attiecībā uz FI(S), kas nodrošina TMG mācības, – vismaz 6 stundas apmācības nolidojumi ar instruktoru ar TMG;

▼M3

v) attiecībā uz FI(B) – vismaz 3 mācību lidojumu stundas, tostarp 3 pacelšanās.

4) Piesakoties uz FI sertifikātu citā gaisa kuģu kategorijā, pilotiem, kam ir vai ir bijusi FI(A), (H) vai (As), ieskaita 55 stundas b) apakšpunkta 2) punkta i) apakšpunkta prasību izpildei vai 18 stundas b) apakšpunkta 2) punkta ii) apakšpunkta prasību izpildei.

▼B

FCL.940.FI    FI – derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Lai pagarinātu FI sertifikāta derīguma termiņu, tā turētājs izpilda 2 no šādām 3 prasībām:

1) veic:

i) attiecībā uz FI(A) un (H) – vismaz 50 mācību lidojumu stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi kā FI, TRI, CRI, IRI, MI vai eksaminētāja statusā sertifikāta derīguma termiņa laikā. Ja ir jāpagarina IR mācību vadīšanas tiesības, 10 no šīm stundām ir mācību lidojumi IR iegūšanai, un tie ir veikti iepriekšējos 12 mēnešos pirms FI sertifikāta derīguma beigu datuma;

ii) attiecībā uz FI(As) – vismaz 20 mācību lidojumu stundas ar gaisa kuģiem kā FI, IRI vai eksaminētāja statusā sertifikāta derīguma termiņa laikā. Ja ir jāpagarina IR mācību vadīšanas tiesības, 10 no šīm stundām ir mācību lidojumi IR iegūšanai, un tie ir veikti iepriekšējos 12 mēnešos pirms FI sertifikāta derīguma beigu datuma;

iii) attiecībā uz FI(S) – vismaz 30 mācību lidojumu stundas vai 60 pacelšanās mācību lidojumos ar planieriem, planieriem ar dzinēju vai TMG kā LAFI, FI vai eksaminētāja statusā sertifikāta derīguma termiņa laikā;

iv) attiecībā uz FI(B) – vismaz 6 mācību lidojumu stundas ar gaisa baloniem kā FI vai eksaminētāja statusā sertifikāta derīguma termiņa laikā;

2) FI sertifikāta derīguma termiņa laikā apmeklē instruktoru prasmju atsvaidzināšanas semināru;

3) 12 mēnešu laikā pirms FI sertifikāta derīguma beigu datuma nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935.

b)

Katrai otrajai FI(A) vai FI(H) derīguma termiņa pagarināšanai vai katrai trešajai FI(As), (S) un (B) derīguma termiņa pagarināšanai turētājs nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935.

c)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja FI sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents iepriekšējos 12 mēnešos pirms derīguma termiņa atjaunošanas:

1) apmeklē instruktora prasmju atsvaidzināšanas semināru;

2) nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935.

4.    IEDAĻA

Īpašas prasības tipu kvalifikācijas instruktoram – TRI

FCL.905.TRI    TRI – tiesības un nosacījumi

TRI ir tiesīgs vadīt mācības:

▼M3

a) EIR vai IR derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja TRI ir derīga IR;

▼B

b) TRI vai SFI sertifikāta izsniegšanai, ja turētājam ir 3 gadu TRI pieredze; un

c) attiecībā uz TRI vienpilota lidmašīnām:

1) vienpilota augstas veiktspējas sarežģīto lidmašīnu tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, ja pretendents vēlas iegūt tiesības veikt vienpilota lidojumus.

TRI(SPA) tiesības var attiecināt uz vienpilota augstas veiktspējas sarežģītā lidmašīnu tipa kvalifikācijas mācību lidojumiem daudzpilotu lidojumos, ja TRI:

i) ir MCCI sertifikāts; vai

ii) ir vai ir bijis TRI sertifikāts daudzpilotu lidmašīnām;

2) MPL kursa pamata līmeņa posma apgūšanai, ja viņa/viņas tiesības tiek attiecinātas uz daudzpilotu lidojumiem un viņam/viņai ir vai ir bijis FI(A) vai IRI(A) sertifikāts;

d) attiecībā uz TRI daudzpilotu lidmašīnām:

1) tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai:

i) daudzpilotu lidmašīnām;

ii) vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām, ja pretendents vēlas iegūt TRI tiesības daudzpilotu lidojumos;

2) MCC mācību kursa apgūšanai;

3) MPL kursa pamata, vidējā un augstākā līmeņa posma apgūšanai, ja saistībā ar pamata posmu viņam/viņai ir vai ir bijis FI(A) vai IRI(A) sertifikāts;

e) attiecībā uz TRI helikopteriem:

1) helikoptera tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai;

2) MCC mācību kursa apgūšanai, ja viņam/viņai ir daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikācija;

3) vienpilota IR(H) tiesību attiecināšanai uz daudzdzinēju IR(H);

f) attiecībā uz TRI vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi:

1) vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai;

2) MCC mācību kursa apgūšanai.

FCL.910.TRI    TRI – tiesību ierobežojumi

a)

Vispārīgās prasības. Ja TRI mācības veic tikai ar FFS, TRI tiesības attiecas tikai uz mācību vadīšanu ar FFS.

Šajā gadījumā TRI var vadīt uzraudzītus lidojumus reisa apstākļos, ja TRI mācību kursā ir nodrošinātas papildu mācības šādam nolūkam.

▼M4

b)

TRI lidmašīnām un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģiem – TRI(A) un TRI(PL). TRI tiesības attiecas tikai uz tāda tipa lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi, kāds izmantots mācībās un kompetenču pārbaudē. Ja nav noteikts citādi datos par piemērotību ekspluatācijai, kas izveidoti saskaņā ar 21. daļu, TRI tiesības attiecina uz citiem tipiem, ja TRI:

1) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis vismaz 15 maršruta sektorus, tostarp pacelšanās un nosēšanās ar attiecīgā tipa gaisa kuģi; no tiem septiņus sektorus var veikt ar FFS;

2) ir apguvis attiecīgā TRI kursa tehnisko mācību un mācību lidojumu daļas;

3) ir nokārtojis attiecīgās kompetenču pārbaudes iedaļas saskaņā ar FCL.935, lai atbilstīgi K apakšiedaļai kvalificētam FIE vai TRE apliecinātu spēju nodrošināt pilota mācības, tostarp pirmslidojuma un pēclidojuma instruktāžu un teorētisko mācību vadīšanu, tipa kvalifikācijas izsniegšanai nepieciešamajā līmenī.

c)

TRI helikopteriem – TRI(H).

1)  TRI(H) tiesības attiecas tikai uz tāda tipa helikopteru, ar kādu tika kārtota TRI sertifikāta izsniegšanas prasmju pārbaude. Ja nav noteikts citādi datos par piemērotību ekspluatācijai, kas izveidoti saskaņā ar 21. daļu, TRI tiesības attiecina uz citiem tipiem, ja TRI:

i) ir apguvis atbilstīgo TRI kursa tehnisko daļu ar attiecīgā tipa helikopteru vai šā tipa FSTD;

ii) ir veicis vismaz divas mācību lidojumu stundas ar šo tipu atbilstīgi kvalificēta TRI(H) uzraudzībā; un

iii) ir nokārtojis attiecīgās kompetenču pārbaudes iedaļas saskaņā ar FCL.935, lai atbilstīgi K apakšiedaļai kvalificētam FIE vai TRE apliecinātu spēju nodrošināt pilota apmācību, tostarp pirmslidojuma un pēclidojuma instruktāžu un teorētisko mācību vadīšanu, tipa kvalifikācijas izsniegšanai nepieciešamajā līmenī.

▼B

2) Pirms vienpilota TRI(H) tiesību attiecināšanas uz tāda paša tipa daudzpilotu helikopteriem to turētājs veic vismaz 100 lidojumu stundas ar šāda tipa daudzpilotu helikopteriem.

d)

Neatkarīgi no iepriekšējiem apakšpunktiem – to TRI sertifikāta turētāju tiesības, kam ir izsniegta tipa kvalifikācija saskaņā ar FCL.725 e) apakšpunktu, var attiecināt uz šo jaunā tipa gaisa kuģi.

FCL.915.TRI    TRI – priekšnosacījumi

TRI sertifikāta pretendents:

a) ir attiecīgās gaisa kuģu kategorijas CPL, MPL vai ATPL pilota apliecības turētājs;

b) piesakoties uz TRI(MPA) sertifikātu:

1) ir veicis 1 500 lidojumu stundas daudzpilotu lidmašīnas pilota statusā; un

2) iepriekšējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas dienas ir veicis 30 maršruta sektorus, tostarp pacelšanās un nosēšanās, PIC vai otrā pilota statusā ar attiecīgā tipa lidmašīnu; no tiem 15 sektorus var veikt ar šā tipa FFS;

c) piesakoties uz TRI(SPA) sertifikātu:

1) iepriekšējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas dienas ir veicis 30 maršruta sektorus, tostarp pacelšanās un nosēšanās, PIC statusā ar attiecīgā tipa lidmašīnu; no tiem 15 sektorus var veikt ar šā tipa FFS; un

2) 

i) ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā, tostarp 30 lidojumu stundas PIC statusā ar attiecīgā tipa lidmašīnu; vai

ii) ir vai ir bijis FI sertifikāta turētājs daudzdzinēju lidmašīnām ar IR(A) tiesībām;

d) piesakoties uz TRI(H) sertifikātu:

1) piesakoties uz TRI(H) sertifikātu vienpilota viendzinēja helikopteriem, ir veicis 250 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā;

2) piesakoties uz TRI(H) sertifikātu vienpilota daudzdzinēju helikopteriem, ir veicis 500 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, tostarp 100 lidojumu stundas PIC statusā ar vienpilota daudzdzinēju helikopteriem;

3) piesakoties uz TRI(H) sertifikātu daudzpilotu helikopteriem, ir veicis 1 000 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, tostarp:

i) 350 lidojumu stundas daudzpilotu helikoptera pilota statusā; vai

ii) ja pretendentam jau ir TRI(H) sertifikāts vienpilota daudzdzinēju helikopteriem, 100 lidojumu stundas šā tipa daudzpilotu lidojumu pilota statusā.

4) FI(H) turētājiem pilnā apjomā ieskaita 1) un 2) punkta prasību izpildi attiecībā uz vienpilota helikopteru;

e) piesakoties uz TRI(PL)sertifikātu:

1) ir veicis 1 500 lidojumu stundas daudzpilotu lidmašīnas, vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa vai daudzpilotu helikoptera pilota statusā; un

2) iepriekšējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis 30 maršruta sektorus, tostarp pacelšanās un nosēšanās, PIC vai otrā pilota statusā ar attiecīgā tipa vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi; no tiem 15 sektorus var veikt ar šā tipa FFS.

FCL.930.TRI    TRI – mācību kurss

a)

TRI mācību kursā ir vismaz:

1) mācību procesa vadīšana 25 stundu apjomā;

2) tehniskās mācības 10 stundu apjomā, tostarp tehnisko zināšanu atjaunošana, mācību stundu materiālu sagatavošana un mācīšanas prasmju attīstīšana darbam klasē un ar trenažieriem;

3) 5 mācību lidojumu stundas ar attiecīgo gaisa kuģi vai šā gaisa kuģa trenažieri, ja izmanto vienpilota gaisa kuģi, vai 10 mācību lidojumu stundas ar daudzpilotu lidaparātu vai šā gaisa kuģa trenažieri.

b)

Pretendentiem, kam ir instruktora sertifikāts, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta 1) punkta prasību izpildi.

c)

TRI sertifikāta pretendentam, kam ir SFI sertifikāts attiecīgajam tipam, pilnā apjomā ieskaita šā apakšpunkta prasību izpildi TRI sertifikāta izsniegšanai ar tiesībām veikt tikai mācību lidojumus ar trenažieriem.

FCL.935.TRI    TRI – kompetenču pārbaude

Ja TRI kompetenču pārbaudi kārto ar FFS, TRI sertifikāta tiesības attiecas tikai uz mācību lidojumiem ar FFS.

Šo ierobežojumu atcel, ja TRI ir nokārtojis kompetenču pārbaudi ar gaisa kuģi.

FCL.940.TRI    TRI – Derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)    Derīguma termiņa pagarināšana

1) Lidmašīnas. Lai pagarinātu TRI(A) sertifikāta derīguma termiņu, pretendents pēdējo 12 mēnešu laikā pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām izpilda 1 no šādām 3 prasībām:

i) veic vienu no šādām pilna tipa kvalifikācijas mācību kursa daļām: vismaz 3 stundas trenažieru sesijas vai vienu uzdevumu gaisā, kas ilgt vismaz 1 stundu un kura laikā tiek veiktas vismaz 2 pacelšanās un nosēšanās;

ii) piedalās ATO nodrošinātās TRI instruktora prasmju atsvaidzināšanas mācībās;

iii) nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935.

2) Helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi. Lai pagarinātu TRI (H) vai TRI(PL) sertifikāta derīguma termiņu, pretendents TRI sertifikāta derīguma termiņa laikā izpilda 2 no šādām 3 prasībām:

i) veic 50 mācību lidojumu stundas ar katra tipa gaisa kuģi, uz kuru attiecas instruktora tiesības, vai ar šo tipu FSTD; no tām vismaz 15 lidojumu stundas ir veiktas iepriekšējos 12 mēnešos pirms TRI sertifikāta derīguma beigu datuma.

Attiecībā uz TRI(PL) – šīs mācību lidojumu stundas veic TRI vai tipa kvalifikācijas eksaminētāja (TRE) vai SFI, vai trenažieru mācību lidojumu eksaminētāja (SFE) statusā. Attiecībā uz TRI(H) šajā nolūkā tiek ņemts vērā arī lidojumu laiks FI, instrumentālo lidojumu kvalifikācijas instruktora (IRI), trenažieru mācību instruktora (STI) vai jebkura cita veida eksaminētāja statusā;

ii) piedalās ATO nodrošinātās TRI instruktora prasmju atsvaidzināšanas mācībās;

iii) nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935.

3) Vismaz katrai otrajai TRI sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai, sertifikāta turētājam jānokārto kompetenču pārbaude saskaņā ar FCL.935.

4) Ja personai ir TRI sertifikāts vairākiem vienas gaisa kuģu kategorijas tipiem, līdz ar noteiktās kompetenču pārbaudes nokārtošanu ar vienu no šiem tipiem tiek pagarināts arī citu tās pašas gaisa kuģu kategorijas tipu derīguma termiņš.

5) Īpašas prasības TRI(H) derīguma termiņa pagarināšanai. TRI(H), kam ir FI(H) sertifikāts attiecīgajam tipam, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta prasību izpildi. Šajā gadījumā TRI(H) sertifikāts ir derīgs līdz FI(H) sertifikāta derīguma beigu datumam.

b)    Derīguma termiņa atjaunošana

1) Lidmašīnas Ja TRI(A) sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents:

i) pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis vismaz 30 maršruta sektorus, tostarp pacelšanās un nosēšanās ar attiecīgā tipa lidmašīnu; no tiem 15 sektorus var veikt ar FFS;

ii) ir pabeidzis TRI kursa attiecīgās daļas apstiprinātā ATO;

iii) pilnā tipa kvalifikācijas kursā vismaz 3 stundas ir vadījis mācību lidojumus ar attiecīgā tipa lidmašīnu TRI(A) uzraudzībā.

2) Helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi. Ja TRI (H) vai TRI(PL) sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents iepriekšējos 12 mēnešos pirms derīguma termiņa atjaunošanas:

i) piedalās ATO nodrošinātās TRI instruktora prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kur ir attiecīgie TRI mācību kursa elementi; un

ii) nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935 ar katru gaisa kuģa tipu, attiecībā uz kuru pretendents vēlas atjaunot instruktora tiesību derīguma termiņu.

5.    IEDAĻA

Īpašas prasības klases kvalifikācijas instruktoram – CRI

FCL.905.CRI    CRI – tiesības un nosacījumi

a)

CRI ir tiesīgs vadīt mācības:

▼M3

1) klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai vienpilota lidmašīnām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas, ja pretendents vēlas iegūt tiesības veikt vienpilota lidojumus;

▼B

2) vilkšanas vai akrobātiskos lidojumus kvalifikācijai attiecīgajā lidaparātu kategorijā, ja CRI ir attiecīgā kvalifikācija un saskaņā ar FCL.905.FI i) apakšpunktu kvalificētam FI ir apliecinājis spēju vadīt šīs kvalifikācijas mācības;

▼M4

3)  LAPL(A) – tiesību attiecināšana uz citu lidmašīnas klasi vai variantu.

▼B

b)

CRI tiesības attiecas tikai uz to lidmašīnas klasi vai tipu, ar kuru tika nokārtota instruktora kompetenču pārbaude. CRI tiesības attiecina uz citām klasēm vai tipiem, ja iepriekšējos 12 mēnešos CRI ir:

1) veicis 15 lidojumu stundas PIC statusā ar attiecīgās klases vai tipa lidmašīnām;

2) veicis vienu mācību lidojumu labās puses sēdeklī cita attiecīgajā klasē vai tipā kvalificēta CRI vai FI uzraudzībā, kas sēž otrā pilota sēdeklī.

▼M3

c)

CRI sertifikāta pretendenti attiecībā uz daudzdzinēju lidmašīnām, kuriem ir CRI sertifikāts viendzinēja lidmašīnām, ir izpildījuši FCL.915.CRI a) apakšpunktā noteiktos CRI priekšnosacījumus un FCL.930.CRI a) apakšpunkta 3) punkta un FCL.935 prasības.

▼B

FCL.915.CRI    CRI – priekšnosacījumi

CRI sertifikāta pretendents:

a) attiecībā uz daudzdzinēju lidmašīnām:

1) ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā;

2) ir veicis vismaz 30 lidojumu stundas PIC statusā ar attiecīgās klases vai tipa lidmašīnu;

b) attiecībā uz viendzinēja lidmašīnām:

1) ir veicis vismaz 300 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā;

2) ir veicis vismaz 30 lidojumu stundas PIC statusā ar attiecīgās klases vai tipa lidmašīnu.

FCL.930.CRI    CRI – mācību kurss

a)

CRI mācību kursā ir vismaz:

1) mācību procesa vadīšana 25 stundu apjomā;

2) tehniskās mācības 10 stundu apjomā, tostarp tehnisko zināšanu atjaunošana, mācību stundu materiālu sagatavošana un mācīšanas prasmju attīstīšana darbam klasē un ar trenažieriem;

3) 5 mācību lidojumu stundas ar daudzdzinēju lidmašīnām vai 3 mācību lidojumu stundas ar viendzinēja lidmašīnām, ko saskaņā ar FCL.905.FI i) apakšpunktu nodrošina kvalificēts FI(A).

b)

Pretendentiem, kam ir instruktora sertifikāts, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta 1) punkta prasību izpildi.

FCL.940.CRI    CRI – derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Lai pagarinātu CRI sertifikāta derīguma termiņu, pretendents iepriekšējos 12 mēnešos pirms CRI sertifikāta derīguma beigu datuma ir:

1) vadījis vismaz 10 mācību lidojumu stundas CRI statusā. Ja pretendenta CRI tiesības attiecas gan uz viendzinēja, gan daudzdzinēju lidmašīnām, 10 mācību lidojumu stundas vienādās daļās ir lidojumi ar viendzinēja un daudzdzinēju lidmašīnām; vai

2) piedalās ATO nodrošinātās CRI instruktora prasmju atsvaidzināšanas mācībās; vai

3) nokārtojis kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935 attiecīgi daudzdzinēju vai viendzinēja lidmašīnām.

b)

Vismaz katrai otrajai CRI sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai turētājs izpilda a) apakšpunkta 3) punkta prasības.

c)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja CRI sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents iepriekšējos 12 mēnešos pirms derīguma termiņa atjaunošanas:

1) piedalās ATO nodrošinātās CRI instruktora prasmju atsvaidzināšanas mācībās;

2) nokārto kompetenču pārbaudi saskaņā ar FCL.935.

6.    IEDAĻA

Īpašas prasības instrumentālo lidojumu kvalifikācijas instruktoram – IRI

FCL.905.IRI    IRI – tiesības un nosacījumi

▼M3

a)

IRI ir tiesīgs vadīt mācības EIR vai IR izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā.

▼B

b)

Īpašas prasības attiecībā uz MPL kursu. Lai vadītu mācības MPL kursa pamata līmeņa posmā, IRI(A):

1) ir IR daudzdzinēju lidmašīnām; un

2) ir veicis vismaz 1 500 daudzpilotu apkalpes lidojumu stundas.

3) Ja IRI jau ir kvalificēts vadīt mācības ATP(A) vai CPL(A)/IR integrētajā mācību kursā, b) apakšpunkta 2) punkta prasības var aizstāt ar FCL.905.FI j) apakšpunkta 3) punktā noteiktā mācību kursa apguvi.

FCL.915.IRI    IRI – priekšnosacījumi

IRI sertifikāta pretendents:

a) piesakoties uz IRI(A) sertifikātu:

1) ir veicis vismaz 800 lidojumu stundas atbilstīgi IFR, no kurām vismaz 400 lidojumu stundas veiktas ar lidmašīnām; un

▼M3

2) ja pretendents piesakās uz IRI(A) daudzdzinēju lidmašīnām – atbilst FCL.915.CRI a) apakšpunkta, FCL.930.CRI un FCL.935 prasībām;

▼B

b) piesakoties uz IRI(H) sertifikātu:

1) ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas atbilstīgi IFR, no kurām vismaz 250 stundas ir instrumentāli lidojumi ar helikopteriem; un

2) ja pretendents piesakās uz IR(H) daudzpilotu helikopteriem – atbilst FCL.905.FI g) apakšpunkta 3) punkta ii) apakšpunkta prasībām;

c) piesakoties uz IRI(As) sertifikātu, ir veicis vismaz 300 lidojumu stundas atbilstīgi IFR, no kurām vismaz 100 stundas ir instrumentāli lidojumi ar gaisa kuģiem.

FCL.930.IRI    IRI – mācību kurss

a)

IRI mācību kursā ir vismaz:

1) mācību procesa vadīšana 25 stundu apjomā;

2) tehniskās mācības 10 stundu apjomā, tostarp instrumentu teorētisko zināšanu atjaunošana, mācību stundu materiālu sagatavošana un mācīšanas prasmju attīstīšana darbam klasē;

3) 

i) attiecībā uz IRI(A) – vismaz 10 mācību lidojumu stundas ar lidmašīnu, FFS, FTD 2/3 vai FNPT II. Pretendentiem ar FI(A) sertifikātu šo skaitu samazina līdz 5 stundām;

ii) attiecībā uz IRI(H) – vismaz 10 mācību lidojumu stundas ar helikopteru, FFS, FTD 2/3 vai FNPT II/III;

iii) attiecībā uz IRI(A) – vismaz 10 mācību lidojumu stundas ar gaisa kuģi, FFS, FTD 2/3 vai FNPT II.

b)

Mācību lidojumus saskaņā ar FCL.905.FI i) apakšpunktu vada kvalificēts FI.

c)

Pretendentiem, kam ir instruktora sertifikāts, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta 1) punkta prasību izpildi.

FCL.940.IRI    IRI – derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

Lai pagarinātu vai atjaunotu IRI sertifikāta derīguma termiņu, turētājs izpilda FI sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas vai atjaunošanas prasības saskaņā ar FCL.940.FI.

7.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidojumu trenažieru instruktoram – SFI

FCL.905.SFI    SFI – tiesības un nosacījumi

SFI ir tiesīgs vadīt attiecīgās kategorijas gaisa kuģa mācību lidojumus trenažierī:

a) IR izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja viņam/viņai ir vai ir bijusi IR attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā un ja ir apgūts IRI mācību kurss; un

b) attiecībā uz SFI vienpilota lidmašīnām:

1) vienpilota augstas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, ja pretendents vēlas iegūt tiesības veikt vienpilota lidojumus.

SFI (SPA) tiesības var attiecināt uz vienpilota augstas veiktspējas sarežģīto lidmašīnu tipa kvalifikācijām daudzpilotu lidojumos, ja viņam/viņai:

i) ir MCCI sertifikāts; vai

ii) ir vai ir bijis TRI sertifikāts daudzpilotu lidmašīnām; un

2) ja SFI(SPA) tiesības saskaņā ar 1) punktu tiek attiecinātas uz daudzpilotu lidojumiem:

i) MCC mācību kursa apgūšanai;

ii) MPL kursa pamata līmeņa posma apgūšanai;

c) attiecībā uz SFI daudzpilotu lidmašīnām:

1) tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai:

i) daudzpilotu lidmašīnām;

ii) vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām, ja pretendents vēlas iegūt TRI tiesības daudzpilotu lidojumos;

2) MCC mācību kursa apgūšanai;

3) MCC mācību kursa apgūšanai; MPL pamata, vidējā un augstākā līmeņa posma apgūšanai, ja saistībā ar pamata posmu viņam/viņai ir vai ir bijis FI(A) vai IRI(A) sertifikāts;

d) attiecībā uz SFI helikopteriem:

1) helikoptera tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai;

▼M3

2) MCC mācību kursa apgūšanai, ja SFI ir tiesīgs vadīt daudzpilotu helikopteru mācības.

▼B

FCL.910.SFI    SFI – tiesību ierobežojumi

SFI tiesības attiecas tikai uz FTD 2/3 vai FFS tādam gaisa kuģa tipam, ar kādu tika apgūts SFI mācību kurss.

Tiesības var attiecināt uz citu tipu FSTD tajā pašā gaisa kuģu kategorijā, ja turētājs:

a) ir sekmīgi apguvis trenažieru mācības attiecīgā tipa kvalifikācijas mācību kursā; un

b) pilnā tipa kvalifikācijas kursā vismaz 3 stundas ir vadījis mācību lidojumus saistībā ar attiecīgā tipa SFI pienākumiem šim nolūkam kvalificēta TRE uzraudzībā, kurš apstiprina mācību vadīšanu atbilstīgā līmenī.

FCL.915.SFI    SFI – priekšnosacījumi

SFI sertifikāta pretendents:

a) ir vai ir bijis attiecīgās gaisa kuģu kategorijas CPL, MPL vai ATPL turētājs;

b) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi attiecīgās gaisa kuģa tipa kvalifikācijas izsniegšanai, izmantojot šā tipa FFS; un

c) turklāt, piesakoties uz SFI(A) sertifikātu daudzpilotu lidmašīnām vai uz SFI(PL) sertifikātu:

1) ir veicis vismaz 1 500 lidojumu stundas attiecīgi daudzpilotu lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa pilota statusā;

2) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas pilota vai novērotāja statusā ir veicis vismaz:

i) 3 maršruta sektorus attiecīgā tipa gaisa kuģa pilota kabīnē; vai

ii) regulāro avioreisu 2 mācību simulācijas sesijas, ko attiecīgā tipa gaisa kuģa pilota kabīnē veic kvalificēta apkalpe. Šīs simulācijas nozīmē vismaz 2 lidojumus, katru 2 stundu ilgumā, starp 2 dažādiem lidlaukiem, tostarp attiecīgo pirmslidojuma plānošanu un instruktāžu;

d) turklāt, piesakoties uz SFI(A) sertifikātu vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām:

1) ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas PIC statusā ar vienpilota lidmašīnām;

2) ir vai ir bijis daudzdzinēju IR(A) turētājs; un

3) ir izpildījis c) apakšpunkta 2) punkta prasības;

e) turklāt, piesakoties uz SFI(H) sertifikātu:

1) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis vismaz 1 lidojumu stundu pilota vai novērotāja statusā attiecīgā tipa gaisa kuģa pilota kabīnē; un

2) attiecībā uz daudzpilotu helikopteriem – ir ieguvis vismaz 1 000 lidojumu stundu pieredzi helikoptera pilota statusā, tostarp vismaz 350 stundu pieredzi daudzpilotu helikoptera pilota statusā;

3) attiecībā uz vienpilota daudzdzinēju helikopteriem – ir veicis 500 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, tostarp 100 lidojumu stundas PIC statusā ar vienpilota daudzdzinēju helikopteriem;

4) attiecībā uz vienpilota viendzinēja helikopteriem – ir veicis 250 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā.

FCL.930.SFI    SFI – mācību kurss

a)

SFI mācību kursā ir:

1) attiecīgā tipa kvalifikācijas mācību kursa FSTD mācību daļa;

2) TRI mācību kurss.

b)

SFI sertifikāta pretendentam, kam ir attiecīgā tipa TRI sertifikāts, pilnā apjomā ieskaita šā punkta prasības.

FCL.940.SFI    SFI – derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu SFI sertifikāta derīguma termiņu, pretendents SFI sertifikāta derīguma termiņa laikā izpilda 2 no šādām 3 prasībām:

1) 50 stundas veic instruktora vai eksaminētāja funkcijā ar FSTD, no kurām vismaz 15 stundas veiktas 12 mēnešu laikā pirms SFI sertifikāta derīguma beigu datuma;

2) piedalās ATO nodrošinātās SFI prasmju atsvaidzināšanas mācībās;

3) nokārto attiecīgās kompetenču pārbaudes iedaļas saskaņā ar FCL.935.

b)

Turklāt pretendents ar FFS nokārto kvalifikācijas pārbaudes kvalifikāciju izsniegšanai tādiem gaisa kuģu tipiem, uz kuriem attiecas iegūtās tiesības.

c)

Vismaz katrai otrajai SFI sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai sertifikāta turētājs izpilda a) apakšpunkta 3) punkta prasības.

d)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja SFI sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents12 mēnešu laikā pirms derīguma termiņa atjaunošanas:

1) apgūst SFI mācību kursa trenažieru mācību daļu;

2) izpilda a) apakšpunkta 2) un 3) punkta prasības.

8.    IEDAĻA

Īpašas prasības daudzpilotu apkalpes sadarbības instruktoram – MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI – tiesības un nosacījumi

a)

MCCI ir tiesīgs vadīt mācību lidojumus:

1) MCC kursa praktisko daļu, kad tā netiek apvienota ar tipa kvalifikācijas mācībām; un

2) attiecībā uz MCCI(A) – MPL integrētā mācību kursa pamata līmeņa posmā, ja viņam/viņai ir vai ir bijis FI(A) vai IRI(A) sertifikāts.

FCL.910.MCCI    MCCI – tiesību ierobežojumi

MCCI sertifikāta turētāja tiesības attiecas uz FNPT II/III MCC, FTD 2/3 vai FFS, ar kuru tika apgūts MCCI mācību kurss.

Tiesības var attiecināt uz citu gaisa kuģa tipu FSTD, ja turētājs ir apguvis MCCI praktisko mācību kursu ar šo tipu FNPT II/III MCC, FTD 2/3 vai FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI – priekšnosacījumi

MCCI sertifikāta pretendents:

a) ir vai ir bijis attiecīgās gaisa kuģu kategorijas CPL, MPL vai ATPL turētājs;

b) ir:

▼M3

1) attiecībā uz lidmašīnām, dirižabļiem un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģiem – ieguvis vismaz 1 500 lidojumu stundu pieredzi daudzpilotu apkalpes lidojumu pilota statusā;

▼B

2) attiecībā uz helikopteriem – ieguvis vismaz 1 000 lidojumu stundu pieredzi daudzpilotu apkalpes lidojumu pilota statusā, no kurām vismaz 350 stundas ir lidojumi ar daudzpilotu helikopteriem.

FCL.930.MCCI    MCCI – mācību kurss

a)

MCCI mācību kursā ir vismaz:

1) mācību procesa vadīšana 25 stundu apjomā;

2) tehniskās mācības ar FSTD tipu, kura mācības pretendents vēlas nodrošināt;

3) 3 praktisko mācību stundas, kas var būt mācību lidojumi vai MCC mācības ar attiecīgo FNPT II/III MCC, FTD 2/3 vai FFS šim nolūkam ATO norādīta TRI, SFI vai MCCI uzraudzībā. Šajās uzraudzīto mācību lidojumu stundās iekļauta pretendenta kompetenču pārbaude saskaņā ar FCL.920.

b)

Pretendentiem, kam ir vai ir bijis FI, TRI, CRI, IRI vai SFI sertifikāts, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta 1) punkta prasību izpildi.

FCL.940.MCCI    MCCI – derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Lai pagarinātu MCCI sertifikāta derīguma termiņu, MCCI sertifikāta derīguma termiņa pēdējos 12 mēnešos pretendents ir izpildījis FCL.930.MCCI a) apakšpunkta 3) punkta prasības ar attiecīgā tipa FNPT II/III, FTD 2/3 vai FFS.

b)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja MCCI derīguma termiņš ir beidzies, pretendents izpilda FCL.930.MCCI a) apakšpunkta 2) un 3) punkta prasības ar attiecīgā tipa FNPT II/III MCC, FTD 2/3 vai FFS.

9.    IEDAĻA

Īpašas prasības trenažieru mācību lidojumu instruktoram – STI

FCL.905.STI    STI – tiesības un nosacījumi

a)

STI ir tiesīgs vadīt attiecīgās gaisa kuģu kategorijas trenažieru mācību lidojumus:

1) apliecības izsniegšanai;

2) vienpilota lidmašīnu (izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģīto lidmašīnu), IR un klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

b)

STI(A) papildu tiesības. STI(A) tiesības attiecas arī uz trenažieru mācību lidojumiem MPL integrētā mācību kursa lidojumu pamatprasmju mācībās.

FCL.910.STI    STI – tiesību ierobežojumi

STI tiesības attiecas uz FNPT II/III, FTD 2/3 vai FFS, ar kuru tika apgūts STI mācību kurss.

Tiesības var attiecināt uz citu gaisa kuģa tipu FSTD, ja turētājs:

a) ir apguvis attiecīgā tipa TRI kursa FFS mācību daļu;

b) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi attiecīgās gaisa kuģa tipa kvalifikācijas izsniegšanai, izmantojot šā tipa FFS;

c) tipa kvalifikācijas kursā lidojumu instruktora eksaminētāja (FIE) uzraudzībā ir veicis vismaz vienu 3 stundas ilgu FSTD sesiju attiecībā uz STI pienākumiem attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā.

FCL.915.STI    STI – priekšnosacījumi

STI sertifikāta pretendents:

a) ir ieguvis vai 3 gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas bija ieguvis pilota apliecību un instruktora tiesības, kas atbilst kursam, kurā turētājs paredzējis nodrošināt mācības;

b) 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ar FNPT ir nokārtojis attiecīgās klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudi.

STI(A) pretendents, kas vēlas vadīt mācības tikai ar BITD, veic tikai tos uzdevumus, kas nepieciešami PPL(A) prasmju pārbaudei;

c) turklāt, piesakoties uz STI(H) sertifikātu, 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis vismaz 1 lidojumu stundu novērotāja statusā attiecīgā tipa helikoptera pilotu kabīnē.

FCL.930.STI    STI – mācību kurss

a)

STI mācību kursā ir vismaz 3 FIE uzraudzītas mācību lidojumu stundas saistībā ar ST pienākumiem ar FFS, FTD 2/3 vai FNPT II/III. Šajās uzraudzīto mācību lidojumu stundās iekļauta pretendenta kompetenču pārbaude saskaņā ar FCL.920.

Pretendenti, kas vēlas vadīt mācības tikai ar BITD, veic tikai mācību lidojumus ar BITD.

b)

STI(H) sertifikāta pretendentiem kursā ir arī attiecīgā TRI kursa FFS mācību daļa.

FCL.940.STI    STI sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu STI sertifikāta derīguma termiņu, STI sertifikāta derīguma termiņa pēdējos 12 mēnešos pretendents:

1) ir vadījis vismaz 3 mācību lidojumu stundas ar FFS, FNPT II/III vai BITD kā daļu no CPL, IR, PPL vai klases vai tipa kvalifikācijas kursa; un

2) ar FFS, FTD 2/3 vai FNPT II/III, ar kuru parasti tiek veikti mācību lidojumi, ir nokārtojis attiecīgās gaisa kuģu klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudes iedaļas saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu.

STI(A), kas vada mācības tikai ar BITD, kvalifikācijas pārbaudē ir tikai tādi uzdevumi, kas nepieciešami PPL(A) prasmju pārbaudei.

b)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja STI sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents:

1) piedalās STI prasmju atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO;

2) ar FFS, FTD 2/3 vai FNPT II/III, ar kuru parasti tiek veikti mācību lidojumi, nokārto attiecīgās gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas pārbaudes iedaļas saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu;

STI(A), kas vada mācības tikai ar BITD, kvalifikācijas pārbaudē ir tikai tādi uzdevumi, kas nepieciešami PPL(A) prasmju pārbaudei.

3) šim nolūkam ATO norādīta FI, CRI(A), IRI vai TRI(H) uzraudzībā vada vismaz 3 mācību lidojumu stundas kā daļu no CPL, IR, PPL vai klases vai tipa kvalifikācijas kursa. Vismaz 1 mācību lidojumu stundu uzrauga FIE(A).

10.    IEDAĻA

Kalnu lidojumu instruktors – MI

FCL.905.MI    MI – tiesības un nosacījumi

MI ir tiesīgs vadīt mācību lidojumus kalnu lidojumu kvalifikācijas izsniegšanai.

FCL.915.MI    MI – priekšnosacījumi

MI sertifikāta pretendents:

a) ieguvis FI, CRI vai TRI sertifikātu ar tiesībām, kas attiecas uz vienpilota lidmašīnām;

b) ieguvis kalnu lidojumu kvalifikāciju.

FCL.930.MI    MI – mācību kurss

a)

MI mācību kursā ir pretendenta kompetenču novērtējums saskaņā ar FCL.920.

b)

Pirms kursa sākšanas pretendenti ir nokārtojuši pirmsiestāšanās pārbaudes lidojumu kopā ar MI, kam ir FI sertifikāts, lai novērtētu viņu pieredzi un spēju sākt mācību kursu.

▼M3

FCL.940.MI    MI sertifikāta derīguma termiņš

MI sertifikāts ir derīgs FI, TRI vai CRI sertifikāta derīguma termiņa laikā.

▼B

11.    IEDAĻA

Īpašas prasības pārbaudes lidojumu instruktoram – FTI

FCL.905.FTI    FTI – tiesības un nosacījumi

a)

Pārbaudes lidojumu instruktors (FTI) ir tiesīgs attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā vadīt mācības:

1) 1. un 2. kategorijas pārbaudes lidojumu kvalifikāciju izsniegšanai, ja viņam/viņai ir attiecīgā pārbaudes lidojumu kvalifikācijas kategorija;

2) FTI sertifikāta izsniegšanai attiecīgajā pārbaudes lidojumu kvalifikācijas kategorijā, ja instruktoram ir vismaz 2 gadu pieredze pārbaudes lidojumu kvalifikācijas mācību vadīšanā.

b)

FTI tiesībās, ja ir iegūta 1. kategorijas pārbaudes lidojumu kvalifikācija, iekļauta mācību lidojumu vadīšana arī attiecībā uz 2. kategorijas pārbaudes lidojumu kvalifikācijām.

FCL.915.FTI    FTI – Priekšnosacījumi

FTI sertifikāta pretendents:

a) ir ieguvis saskaņā ar FCL.820 izsniegtu pārbaudes lidojumu kvalifikāciju;

b) ir veicis vismaz 2001. un 2. un kategorijas pārbaudes lidojumu stundas.

FCL.930.FTI    FTI – mācību kurss

a)

FTI mācību kursā ir vismaz:

1) mācību procesa vadīšana 25 stundu apjomā;

2) tehniskās mācības 10 stundu apjomā, tostarp tehnisko zināšanu atjaunošana, mācību stundu materiālu sagatavošana un mācīšanas prasmju attīstīšana darbam klasē un ar trenažieriem;

3) 5 praktisko lidojumu mācību stundas saskaņā ar FCL.905.FTI b) apakšpunktu kvalificēta FTI uzraudzībā. Šajās mācību lidojumu stundās iekļauta pretendenta kompetenču pārbaude saskaņā ar FCL.920.

b)

Prasību izpildes ieskaitīšana

1) Pretendentiem, kam ir instruktora sertifikāts, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta 1) punkta prasību izpildi.

2) Turklāt pretendentiem, kam ir vai ir bijis FI vai TRI sertifikāts attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā, pilnā apjomā ieskaita a) apakšpunkta 2) punkta prasību izpildi.

FCL.940.FTI    FTI – derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

a)

Derīguma termiņa pagarināšana. Lai pagarinātu FTI sertifikāta derīguma termiņu, pretendents FTI sertifikāta derīguma termiņa laikā izpilda 1 no šādām prasībām:

1) veic vismaz:

i) 50 pārbaudes lidojumu stundas, no kurām vismaz 15 lidojumu stundas veiktas 12 mēnešu laikā pirms FTI sertifikāta derīguma beigu datuma; un

ii) 5 pārbaudes lidojumu mācību lidojumu stundas 12 mēnešu laikā pirms FTI sertifikāta derīguma beigu datuma; vai

2) piedalās FTI prasmju atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO. Prasmju atsvaidzināšanas mācību pamatā ir FTI mācību kursa praktisko mācību lidojumu elements saskaņā ar FCL.930.FTI a) apakšpunkta 3) punktu un ietver vismaz 1 mācību lidojumu saskaņā ar FCL.905.FTI b) apakšpunktu kvalificēta FTI uzraudzībā.

b)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja FTI sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendents piedalās FTI prasmju atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO. Prasmju atsvaidzināšanas mācības atbilst vismaz FCL.930.FTI a) apakšpunkta 3) punkta prasībām.

K   APAKŠIEDAĻA

EKSAMINĒTĀJI

1.    IEDAĻA

Kopīgās prasības

FCL.1000    Eksaminētāju sertifikāti

a)

Vispārīgās prasības. Eksaminētāja sertifikāta turētāji:

1) ir ieguvuši līdzvērtīgu apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu atbilstīgi pilnvarām vadīt prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes un tiesībām vadīt attiecīgās mācības;

2) ir kvalificēti veikt PIC funkcijas prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes laikā, ja pārbaudi veic ar gaisa kuģi.

b)

Īpašie nosacījumi

1) Ieviešot jaunu gaisa kuģi dalībvalstī vai ekspluatanta flotē, kad nav iespējams nodrošināt atbilstību šīs apakšiedaļas prasībām, kompetentā iestāde ir tiesīga izsniegt īpašu sertifikātu, kas piešķir prasmju pārbaužu un kvalifikācijas pārbaužu vadīšanas tiesības. Šāds sertifikāts attiecas tikai uz prasmju pārbaudēm un kvalifikācijas pārbaudēm, kas nepieciešamas jauna gaisa kuģu tipa ieviešanai, un tā derīguma termiņš nepārsniedz 1 gadu.

2) Saskaņā ar b) apakšpunkta 1) punktu izsniegta sertifikāta turētāji, kas vēlas pieteikties uz eksaminētāja sertifikātu, izpilda attiecīgās eksaminētāja kategorijas priekšnosacījumus un derīguma termiņa pagarināšanas prasības.

c)

Eksaminācija ārpus dalībvalstu teritorijas

1) Neatkarīgi no a) punkta – ja prasmju vai kvalifikācijas pārbaudes nodrošina ATO, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, dalībvalsts kompetentā iestāde ir tiesīga izsniegt eksaminētāja sertifikātu pretendentam, kuram ir pilota apliecība, kas izsniegta saskaņā ar ICAO 1. pielikumu, ja pretendents:

i) ir ieguvis vismaz tādu apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu, kas ir līdzvērtīgs tai, kurai atbilstīgi viņš/viņa drīkst vadīt prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes, un – jebkurā gadījumā – vismaz CPL.

ii) atbilst attiecīgā eksaminatoru sertifikāta izsniegšanas prasībām, kas noteiktas šajā apakšiedaļā; un

iii) kompetentajai iestādei apliecina adekvātu zināšanu līmeni par Eiropas aviācijas drošības noteikumiem, lai spētu īstenot eksaminatora tiesības saskaņā ar šo daļu.

2) Sertifikāts, kas minēts 1) punktā, ir ierobežots; tas paredz tiesības vienīgi sniegt prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes:

i) ārpus dalībvalstu teritorijas; un

ii) pilotiem, kas pietiekami labi pārvalda valodu, kādā tiek vadītas pārbaudes/eksāmeni.

FCL.1005    Tiesību ierobežojumi saistībā ar personisku ieinteresētību

Eksaminētāji nevada:

a) apliecības, kvalifikācijas vai sertifikāta pretendentu prasmju pārbaudes vai kompetenču pārbaudes:

▼M4

1) ja šiem pretendentiem eksaminētāji ir vadījuši vairāk nekā 25 % tās apliecības, kvalifikācijas vai tā sertifikāta mācību lidojumu, kura izdošanai tiek kārtota attiecīgā prasmju pārbaude vai kompetenču pārbaude; vai

▼B

2) ja viņi ir bijuši atbildīgi par prasmju pārbaudes pieteikumu saskaņā ar FCL.030 b) apakšpunktu;

b) prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes, ja viņi uzskata, ka viņu objektivitāte, iespējams, ir ietekmēta.

FCL.1010    Eksaminētāja sertifikāta priekšnosacījumi

Eksaminētāja sertifikāta pretendenti apliecina:

a) ar eksaminētāja tiesībām saistītas attiecīgas zināšanas, biogrāfiju un atbilstošu pieredzi;

b) ka viņiem iepriekšējo 3 gadu laikā nav piemērotas sankcijas, tādas kā saskaņā ar šo daļu izsniegto apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu, kuru turētāji tie ir, apturēšana, ierobežošana vai atsaukšana sakarā ar neatbilstību pamatregulai un tās īstenošanas noteikumiem.

FCL.1015    Eksaminētāju standartizācija

a)

Eksaminētāja sertifikāta pretendenti apgūst standartizācijas kursu, ko nodrošina kompetentā iestāde vai ATO un ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

b)

Standartizācijas kursā ir teorētiskās un praktiskās mācības, tostarp vismaz:

1) 2 prasmju pārbaužu, kvalifikācijas pārbaužu vai kompetenču pārbaužu vadīšana to apliecību, kvalifikāciju vai sertifikātu izsniegšanai, saistībā ar kurām pretendents vēlas iegūt tiesības veikt pārbaudes;

2) mācības par šajā daļā piemērojamajām prasībām, piemērojamajām gaisa kuģu ekspluatācijas prasībām, prasmju pārbaužu, kvalifikācijas pārbaužu un kompetenču pārbaužu vadīšanu, attiecīgo dokumentu sagatavošanu un ziņošanu;

3) instruktāža par valsts administratīvajām procedūrām un prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību, atbildību, negadījumu apdrošināšanu un nodevām;

▼M3

4) instruktāža par nepieciešamību pārskatīt un piemērot 3) punktā norādītās pozīcijas, ja tiek veikta tāda pretendenta prasmju pārbaude, kvalifikācijas pārbaude vai kompetenču pārbaude, kura kompetentā iestāde nav tā pati, kas izsniedza eksaminētāja sertifikātu; un

5) instruktāža par to, kā vajadzības gadījumā iegūt piekļuvi šīm citu kompetento iestāžu valsts procedūrām un prasībām.

▼M3

c)

Eksaminētāja sertifikāta turētāji nevada pretendenta prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes, ja pretendenta kompetentā iestāde nav tā pati, kas izsniedza eksaminētāja sertifikātu, ja vien tie nav izskatījuši jaunāko pieejamo informāciju par pretendenta kompetentās iestādes attiecīgajām valsts procedūrām.

▼B

FCL.1020    Eksaminētāju kompetences pārbaude

Eksaminētāja sertifikāta pretendenti savu kompetenci apliecina kompetentās iestādes inspektoram vai vadošajam eksaminētājam, ko šim nolūkam īpaši pilnvarojusi par eksaminētāja sertifikātu atbildīgā kompetentā iestāde, vadot prasmju pārbaudi, kvalifikācijas pārbaudi vai kompetenču pārbaudi un veicot tāda eksaminētāja funkcijas, kura tiesības pretendents vēlas iegūt, tostarp instruktāžu, prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes vadīšanu un tās personas novērtēšanu, kuras pārbaude tiek vadīta, mutisko iztaujāšanu un reģistrācijas dokumentu sagatavošanu.

FCL.1025    Eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņš, tā pagarināšana un atjaunošana

a)

Derīguma termiņš. Eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņš ir 3 gadi.

b)

Derīguma termiņa pagarināšana. Eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņu pagarina, ja sertifikāta turētājs sertifikāta derīguma termiņa laikā:

1) katru gadu ir vadījis vismaz 2 prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes;

2) derīguma termiņa pēdējā gadā ir apmeklējis eksaminētāju prasmju atsvaidzināšanas semināru, ko nodrošina kompetentā iestāde vai ATO un ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

3) Vienu no prasmju pārbaudēm vai kvalifikācijas pārbaudēm, kas vadīta derīguma termiņa pēdējā gadā saskaņā ar 1) punktu, novērtē kompetentās iestādes inspektors vai vadošais eksaminētājs, ko šim nolūkam īpaši pilnvarojusi par eksaminētāja sertifikātu atbildīgā kompetentā iestāde.

4) Ja derīguma termiņa pagarināšanas pretendentam ir vairāku eksaminētāja kategoriju tiesības, visu tiesību apvienoto derīguma termiņa pagarinājumu var nodrošināt, ja pretendents izpilda b) apakšpunkta 1) un 2) punkta un FCL.1020 prasības vienā no iegūtajām eksaminētāju kategorijām, saņemot kompetentās iestādes piekrišanu.

c)

Derīguma termiņa atjaunošana. Ja sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, pretendenti pirms tiesību izmantošanas atsākšanas izpilda b) apakšpunkta 2) punkta un FCL.1020 prasības.

d)

Eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņu pagarina vai atjauno, ja pretendents apliecina konsekventu atbilstību FCL.1010 un FCL.1030 prasībām.

FCL.1030    Prasmju pārbaužu, kvalifikācijas pārbaužu un kompetenču pārbaužu vadīšana

a)

Vadot prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes un kompetenču pārbaudes, eksaminētāji:

1) nodrošina, ka saziņa ar pretendentu tiek veidota bez valodas barjerām;

2) pārliecinās, ka pretendents atbilst visām šajā daļā noteiktajām kvalifikācijas, mācību apguves un pieredzes prasībām tādas apliecības, kvalifikācijas vai sertifikāta izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kuras prasmju pārbaude, kvalifikācijas pārbaude vai kompetenču pārbaude tiek kārtota;

3) informē pretendentu par sekām, ko rada nepilnīgas, neprecīzas vai nepatiesas informācijas sniegšana par mācībām un lidojumu pieredzi.

b)

Pēc prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes eksaminētājs:

1) informē pretendentu par pārbaudes rezultātu. Ja pārbaude nokārtota daļēji vai ja tā nav nokārtota, eksaminētājs informē pretendentu, ka viņam/viņai nav tiesību izmantot kvalifikācijas tiesības līdz pārbaudes pilnīgai nokārtošanai. Eksaminētājs izskaidro turpmākās mācību prasības un pretendenta apelācijas tiesības;

2) ja ir nokārtota kvalifikācijas pārbaude vai kompetenču pārbaude derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, pretendenta apliecībā vai sertifikātā apstiprina jauno kvalifikācijas vai sertifikāta derīguma beigu datumu, ja par pretendenta licenci atbildīgā kompetentā iestāde ir devusi attiecīgu pilnvarojumu;

3) pretendentam izsniedz parakstītu ziņojumu par prasmju pārbaudi vai kvalifikācijas pārbaudi un bez kavēšanās iesniedz ziņojuma kopijas par pretendenta apliecību atbildīgajai kompetentajai iestādei un kompetentajai iestādei, kas izsniedza eksaminētāja sertifikātu. Ziņojumā iekļauj:

i) paziņojumu, ka eksaminētājs no pretendenta ir saņēmis informāciju par viņa/viņas pieredzi un apgūtajām mācībām un ka eksaminētājs uzskata šo pieredzi un apgūtās mācības par atbilstīgām šīs daļas piemērojamajām prasībām;

ii) apstiprinājumu, ka ir veikti visi nepieciešamie manevri un uzdevumi, kā arī informāciju par mutisko teorijas eksāmenu, ja tāds ticis kārtots. Ja kāds no punktiem nav nokārtots, eksaminētājs protokolā norāda šāda novērtējuma iemeslu;

iii) prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes vai kompetenču pārbaudes rezultātu;

▼M3

iv) paziņojumu, ka eksaminētājs ir izskatījis un piemērojis pretendenta kompetentās iestādes valsts procedūras un prasības, ja kompetentā iestāde, kura atbild par pretendenta apliecību, nav tā pati, kas izsniedza eksaminētāja sertifikātu;

v) eksaminētāja sertifikāta kopiju, kurā norādīta eksaminētāja tiesību darbības joma, ja tiek veikta tāda pretendenta prasmju pārbaude, kvalifikācijas pārbaude vai kompetenču pārbaude, kura kompetentā iestāde nav tā pati, kas izsniedza eksaminētāja sertifikātu.

▼B

c)

Eksaminētāji 5 gadus saglabā protokolus ar informāciju par visām vadītajām prasmju pārbaudēm, kvalifikācijas pārbaudēm un kompetenču pārbaudēm un to rezultātiem.

d)

Pēc pieprasījuma, ko veic par eksaminētāja sertifikātu atbildīgā kompetentā iestāde vai par pretendenta apliecību atbildīgā kompetentā iestāde, eksaminētāji iesniedz visus protokolus, ziņojumus un jebkādu citu informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai.

2.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidojumu eksaminētājiem – FE

FCL.1005.FE    FE – tiesības un nosacījumi

a)

FE(A). Lidmašīnu FE ir tiesīgs vadīt:

1) prasmju pārbaudes PPL(A) izsniegšanai un prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes saistītajām vienpilota klases un tipu kvalifikācijām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 1 000 lidojumu stundas lidmašīnas vai TMG pilota statusā, tostarp vismaz 250 mācību lidojumu stundas;

2) prasmju pārbaudes CPL(A) izsniegšanai un prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes saistītajām vienpilota klases un tipu kvalifikācijām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 2 000 lidojumu stundas lidmašīnas vai TMG pilota statusā, tostarp vismaz 250 mācību lidojumu stundas;

3) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes LAPL(A) izsniegšanai, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas lidmašīnas vai TMG pilota statusā, tostarp vismaz 100 mācību lidojumu stundas;

4) prasmju pārbaudes kalnu lidojumu kvalifikācijas izsniegšanai, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas lidmašīnas vai TMG pilota statusā, tostarp vismaz 500 pacelšanās un nosēšanās kalnu lidojumu kvalifikācijas mācību lidojumos;

▼M3

5) kvalifikācijas pārbaudes EIR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, ja FE ir veicis vismaz 1 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā un atbilst FCL.1010.IRE a) apakšpunkta 2) punkta prasībām.

▼B

b)

FE(H). Helikopteru FE ir tiesīgs vadīt:

1) prasmju pārbaudes PPL(H) izsniegšanai un prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes vienpilota viendzinēja helikopteru tipu kvalifikācijām, kas norādītas PPL(H), ja eksaminētājs ir veicis vismaz 1 000 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, tostarp vismaz 250 mācību lidojumu stundas;

2) prasmju pārbaudes CPL(H) izsniegšanai un prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes vienpilota viendzinēja helikopteru tipu kvalifikācijām, kas norādītas CPL(H), ja eksaminētājs ir veicis vismaz 2 000 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, tostarp vismaz 250 mācību lidojumu stundas;

3) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes vienpilota viendzinēja helikopteru tipu kvalifikācijām, kas norādītas PPL(H) vai CPL(H), ja eksaminētājs ir izpildījis attiecīgi 1) un 2) punkta prasības un ir iegūta CPL(H) vai ATPL(H) un – attiecīgos gadījumos – IR(H);

4) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes LAPL(H) izsniegšanai, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, tostarp vismaz 150 mācību lidojumu stundas.

c)

FE(As). Dirižabļu FE ir tiesīgs vadīt prasmju pārbaudes PPL(As) un CPL(As) izsniegšanai un prasmju pārbaudes un kvalifikācijas saistītajām dirižabļu tipu kvalifikācijām, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 500 lidojumu stundas dirižabļa pilota statusā, tostarp 100 mācību lidojumu stundas.

d)

FE(S). Planieru FE ir tiesīgs vadīt:

1) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes SPL un LAPL(S) izsniegšanai, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 300 lidojumu stundas planiera vai planiera ar dzinēju pilota statusā, tostarp 150 mācību lidojumu stundas vai 300 palaišanas mācību lidojumos;

2) kvalifikācijas pārbaudes SPL tiesību attiecināšanai uz komerciāliem pārvadājumiem, ja eksaminētājs ir veicis 300 lidojumu stundas planiera vai planiera ar dzinēju pilota statusā, tostarp 90 mācību lidojumu stundas;

▼M3

3) prasmju pārbaudes SPL vai LAPL(S) tiesību attiecināšanai uz TMG, ja eksaminētājs ir veicis 300 lidojumu stundas planiera vai planiera ar dzinēju pilota statusā, tostarp 50 mācību lidojumu stundas ar TMG;

4) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes attiecībā uz kvalifikāciju lidošanai mākoņos, ja eksaminētājs ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas planiera vai planiera ar dzinēju pilota statusā, tostarp vismaz 5 mācību lidojumu stundas vai 25 mācību lidojumus attiecībā uz kvalifikāciju lidošanai mākoņos vai vismaz 10 mācību lidojumu stundas attiecībā uz EIR vai IR(A).

▼B

e)

FE(B). Gaisa balonu FE ir tiesīgs vadīt:

1) prasmju pārbaudes BPL un LAPL(B) izsniegšanai un prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes tiesību attiecināšanai uz citu gaisa balona klasi vai grupu, ja eksaminētājs ir veicis 250 lidojumu stundas gaisa balona pilota statusā, tostarp vismaz 50 mācību lidojumu stundas;

2) kvalifikācijas pārbaudes BPL tiesību attiecināšanai uz komerciāliem pārvadājumiem, ja eksaminētājs ir veicis 300 lidojumu stundas gaisa balona pilota statusā, tostarp 50 lidojumu stundas ar tās grupas gaisa baloniem, uz kuru vēlas attiecināt tiesības. 300 lidojumu stundu laikā iekļautas 50 mācību lidojumu stundas.

FCL.1010.FE    FE – priekšnosacījumi

FE sertifikāta pretendents:

ir attiecīgās gaisa kuģu kategorijas FI sertifikāta turētājs.

3.    IEDAĻA

Īpašas prasības tipa kvalifikācijas eksaminētājiem – TRE

FCL.1005.TRE    TRE – tiesības un nosacījumi

a)

TRE(A) un TRE(PL). Lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu TRE ir tiesīgs vadīt:

1) prasmju pārbaudes attiecīgi lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu tipu kvalifikāciju pirmajai izsniegšanai;

▼M3

2) kvalifikācijas pārbaudes tipa kvalifikācijas, EIR un IR derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai;

▼B

3) prasmju pārbaudes ATPL(A) izsniegšanai;

4) prasmju pārbaudes MPL izsniegšanai, ja eksaminētājs ir izpildījis FCL.925 prasības;

5) kompetenču pārbaudes attiecīgās gaisa kuģu kategorijas TRI vai SFI sertifikāta izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja eksaminētājs vismaz 3 gadus ir TRE.

b)

TRE(H). TRE(H) ir tiesīgs vadīt:

1) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes helikopteru tipu kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai;

2) kvalifikācijas pārbaudes IR derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, viendzinēja helikopteru IR(H) tiesību attiecināšanai uz daudzdzinēju helikopteriem, ja TRE(H) ir derīga IR(H);

3) prasmju pārbaudes ATPL(H) izsniegšanai;

4) kompetenču pārbaudes TRI(H) vai SFI(H) sertifikāta izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja eksaminētājs vismaz 3 gadus ir TRE.

FCL.1010.TRE    TRE – priekšnosacījumi

a)

TRE(A) un TRE(PL). Lidmašīnu un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu TRE sertifikāta pretendenti:

1) piesakoties uz daudzpilotu lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu TRE sertifikātu, ir veikuši vismaz 1 500 lidojumu stundas attiecīgi daudzpilotu lidmašīnas vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģa pilota statusā, no kurām vismaz 500 lidojumu stundas veiktas PIC statusā;

2) piesakoties uz vienpilota augstas veiktspējas sarežģīto lidmašīnu TRE sertifikātu, ir veikuši vismaz 500 lidojumu stundas vienpilota lidmašīnas pilota statusā, no kurām vismaz 200 lidojumu stundas veiktas PIC statusā;

3) ir attiecīgā tipa CPL vai ATPL un TRI sertifikāta turētāji;

4) piesakoties uz TRE sertifikāta sākotnējo izsniegšanu, ir veikuši vismaz 50 mācību lidojumu stundas TRI, FI vai SFI statusā ar attiecīgo tipu vai šā tipa FSTD.

b)

TRE(H). Helikopteru TRE(H) sertifikāta pretendenti:

1) ir attiecīgā tipa TRI(H) sertifikāta turētāji vai, piesakoties uz vienpilota viendzinēja helikopteru sertifikātu, ir derīga FI(H) sertifikāta turētāji;

2) piesakoties uz TRE sertifikāta sākotnējo izsniegšanu, ir veikuši 50 mācību lidojumu stundas TRI, FI vai SFI statusā ar attiecīgo tipu vai šā tipa FSTD;

3) piesakoties uz daudzpilotu helikopteru TRE sertifikātu, ir CPL(H) vai ATPL(H) turētāji un ir veikuši vismaz 1 500 lidojumu stundas daudzpilotu helikoptera pilota statusā, no kurām vismaz 500 lidojumu stundas veiktas PIC statusā;

4) piesakoties uz vienpilota daudzdzinēju helikopteru sertifikātu:

i) ir veikuši vismaz 1 000 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, no kurām vismaz 500 lidojumu stundas veiktas PIC statusā;

ii) ir CPL(H) vai ATPL(H) un (attiecīgos gadījumos) derīga IR(H) sertifikāta turētāji;

5) piesakoties uz vienpilota viendzinēja helikopteru TRE sertifikātu:

i) ir veikuši vismaz 750 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā, no kurām vismaz 500 lidojumu stundas veiktas PIC statusā;

▼M3

ii) ir CPL(H) vai ATPL(H) turētāji.

▼B

6) Pirms vienpilota daudzdzinēju TRE(H) tiesību attiecināšanas uz tāda paša tipa daudzpilotu daudzdzinēju helikopteriem turētājs veic vismaz 100 lidojumu stundas ar šāda tipa daudzpilotu helikopteriem.

7) Piesakoties uz pirmo daudzpilotu daudzdzinēju TRE sertifikātu, 1 500 stundu daudzpilotu helikopteru lidojumu pieredzes prasības, ko nosaka b) apakšpunkta 3) punkts, var uzskatīt par izpildītām, ja pretendenti veikuši 500 lidojumu stundas PIC statusā ar tāda paša tipa daudzpilotu helikopteriem.

4.    IEDAĻA

Īpašas prasības klases kvalifikācijas eksaminētājam – CRE

FCL.1005.CRE    CRE – tiesības

Attiecībā uz vienpilota lidmašīnām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas, CRE ir tiesīgs vadīt:

a) prasmju pārbaudes klases un tipa kvalifikāciju izsniegšanai;

b) kvalifikācijas pārbaudes:

1) klases vai tipa kvalifikāciju derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai;

2) IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, ja CRE atbilst FCL.1010.IRE a) apakšpunkta prasībām;

▼M3

3) EIR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, ja CRE ir veicis vismaz 1 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā un atbilst FCL.1010.IRE a) apakšpunkta 2) punkta prasībām.

▼M4

c) prasmju pārbaude LAPL(A) tiesību attiecināšanai uz citu lidmašīnas klasi vai variantu.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE – priekšnosacījumi

CRE sertifikāta pretendenti:

a) ir CPL(A), MPL(A) vai ATPL(A) turētāji ar vienpilota lidojumu tiesībām vai ir bijuši šādas apliecības turētāji un ir PPL(A) turētāji;

b) ir attiecīgās klases vai tipa CRI sertifikāta turētāji;

c) ir veikuši 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā.

5.    IEDAĻA

Īpašas prasības instrumentālo lidojumu kvalifikācijas eksaminētājam – IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE – tiesības

IRE sertifikāta turētājs ir tiesīgs vadīt EIR vai IR izsniegšanas prasmju pārbaudes un EIR vai IR derīguma termiņa pagarināšanas vai atjaunošanas kvalifikācijas pārbaudes.

▼B

FCL.1010.IRE    IRE – priekšnosacījumi

a)

IRE(A). Lidmašīnu IRE sertifikāta pretendenti ir IRI(A) turētāji un ir veikuši:

1) 2 000 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā; un

2) 450 lidojumu stundas atbilstīgi IFR, no kurām 250 stundas – instruktora statusā.

b)

IRE(H). Helikopteru IRE sertifikāta pretendenti ir IRI(H) turētāji un ir veikuši:

1) 2 000 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā; un

2) 300 instrumentālu lidojumu stundas ar helikopteriem, no kurām 200 stundas – instruktora statusā.

c)

IRE(As). Dirižabļu IRE sertifikāta pretendenti ir IRI(As) turētāji un ir veikuši:

1) 500 lidojumu stundas dirižabļa pilota statusā; un

2) 100 instrumentālu lidojumu stundas ar dirižabļiem, no kurām 50 stundas – instruktora statusā.

6.    IEDAĻA

Īpašas prasības trenažieru lidojumu eksaminētājam – SFE

FCL.1005.SFE    SFE – tiesības un nosacījumi

a)

SFE(A) un SFE(PL). Lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu SFE ir tiesīgs ar FFS vadīt:

1) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes attiecīgi daudzpilotu lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu tipu kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai;

2) kvalifikācijas pārbaudes IR derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja SFE atbilst FCL.1010.IRE prasībām attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai;

3) prasmju pārbaudes ATPL(A) izsniegšanai;

4) prasmju pārbaudes MPL izsniegšanai, ja eksaminētājs ir izpildījis FCL.925 prasības;

5) kompetenču pārbaudes attiecīgās gaisa kuģu kategorijas SFI sertifikāta izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošana, ja eksaminētājs vismaz 3 gadus ir SFE.

b)

SFE(H). Helikopteru SFE ir tiesīgs ar FFS vadīt:

1) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes tipa kvalifikāciju izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai; un

2) kvalifikācijas pārbaudes IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, ja SFE atbilst FCL.1010.IRE b) apakšpunkta prasībām;

3) prasmju pārbaudes ATPL(H) izsniegšanai;

4) prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes SFI(H) sertifikāta izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja eksaminētājs vismaz 3 gadus ir SFE.

FCL.1010.SFE    SFE – priekšnosacījumi

a)

SFE(A). Lidmašīnu SFE sertifikāta pretendenti:

1) ir vai ir bijuši attiecīgā lidmašīnas tipa ATPL(A), klases vai tipa kvalifikācijas un SFI (A) sertifikāta turētāji;

2) ir veikuši vismaz 1 500 lidojumu stundas daudzpilotu lidmašīnas pilota statusā;

3) piesakoties uz SFE sertifikāta sākotnējo izsniegšanu, ar attiecīgo tipu ir veikuši vismaz 50 trenažieru mācību lidojumu stundas SFI(A) statusā.

b)

SFE(H). Helikopteru SFE sertifikāta pretendenti:

1) ir vai ir bijuši atbilstīgā helikoptera tipa ATPL(H), tipa kvalifikācijas un SFI(H) sertifikāta turētāji;

2) ir veikuši vismaz 1 000 lidojumu stundas daudzpilotu helikoptera pilota statusā;

3) piesakoties uz SFE sertifikāta sākotnējo izsniegšanu, ar attiecīgo tipu ir veikuši vismaz 50 trenažieru mācību lidojumu stundas SFI(H) statusā.

7.    IEDAĻA

Īpašas prasības lidojumu instruktoru eksaminētājam – FIE

FCL.1005.FIE    FIE – tiesības un nosacījumi

a)

FIE(A). Lidmašīnu FIE ir tiesīgs vadīt kompetenču pārbaudes vienpilota lidmašīnu FI(A), CRI(A), IRI(A) un TRI(A) sertifikātu izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja ir iegūts atbilstīgs instruktora sertifikāts.

b)

FIE(H). Helikopteru FIE ir tiesīgs vadīt kompetenču pārbaudes FI(H), IRI(H) un TRI(H) sertifikātu izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja ir iegūts atbilstīgs instruktora sertifikāts.

c)

FIE (As), (S), (B). Planieru, planieru ar dzinēju, gaisa balonu un dirižabļu FIE ir tiesīgs vadīt kompetenču pārbaudes attiecīgās gaisa kuģu kategorijas instruktora sertifikātu izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja ir iegūts atbilstīgs instruktora sertifikāts.

FCL.1010.FIE    FIE – priekšnosacījumi

a)

FIE(A). Lidmašīnu FIE sertifikāta pretendenti,

ja ir runa par pretendentiem, kas vēlas vadīt kompetenču pārbaudes:

1) ir – attiecīgi – atbilstīga instruktora sertifikāta turētāji;

2) ir veikuši 2 000 lidojumu stundas lidmašīnu vai TMG pilota statusā; un

3) ir veikuši vismaz 100 lidojumu stundas, apmācot instruktora sertifikāta pretendentus.

b)

FIE(H). Helikopteru FIE sertifikāta pretendenti:

1) ir – attiecīgi – atbilstīga instruktora sertifikāta turētāji;

2) ir veikuši 2 000 lidojumu stundas helikoptera pilota statusā;

3) ir veikuši vismaz 100 lidojumu stundas, apmācot instruktora sertifikāta pretendentus.

c)

FIE(As). Dirižabļu FIE sertifikāta pretendenti:

1) ir veikuši 500 lidojumu stundas dirižabļa pilota statusā;

2) ir veikuši vismaz 20 lidojumu stundas, apmācot FI(AS) sertifikāta pretendentus;

3) ir atbilstīga instruktora sertifikāta turētāji.

d)

FIE(S). Planieru FIE sertifikāta pretendenti:

1) ir atbilstīga instruktora sertifikāta turētāji;

2) ir veikuši 500 lidojumu stundas planiera vai planiera ar dzinēju pilota statusā;

3) ir veikuši:

i) ja sertifikāta pretendenti vēlas vadīt kompetenču pārbaudes ar TMG – 10 stundas vai 30 pacelšanās, apmācot TMG instruktora sertifikāta pretendentus;

ii) visos citos gadījumos – 10 stundas vai 30 palaišanas, apmācot instruktora sertifikāta pretendentus.

e)

FIE(B). Gaisa balonu FIE sertifikāta pretendenti:

1) ir atbilstīga instruktora sertifikāta turētāji;

2) ir veikuši 350 lidojumu stundas gaisa balona pilota statusā;

3) ir pavadījuši 10 stundas instruktora sertifikāta pretendentu apmācībā.
1. papildinājums

Teorētisko zināšanu prasību izpildes ieskaitīšana

▼M4

A.   TEORĒTISKO ZINĀŠANU PRASĪBU IZPILDES IESKAITĪŠANA PILOTA APLIECĪBAS IZSNIEGŠANAI – IZLĪDZINĀŠANAS MĀCĪBU UN EKSĀMENU PRASĪBAS

▼B

1.    LAPL, PPL, BPL un SPL

1.1. LAPL turētājam, kurš pieteicies LAPL saņemšanai citā gaisa kuģu kategorijā, pilnā apjomā ieskaita teorētiskās zināšanas vispārīgajos priekšmetos, kas noteikti FCL.120 a) apakšpunktā.

▼M4

1.2. Neskarot iepriekšējo punktu: citas gaisa kuģu kategorijas apliecības turētājs, kas pieteicies uz LAPL, PPL, BPL vai SPL, atbilstīgā līmenī apgūst teorētiskās mācības un nokārto teorētiskos eksāmenus šādos priekšmetos:

 lidojuma principi,

 ekspluatācijas procedūras,

 lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana,

 vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem,

 navigācija.

▼B

1.3. LAPL turētājam, kas piesakās uz PPL, BPL vai SPL tādā pašā gaisa kuģu kategorijā, pilnā apjomā ieskaita teorētisko mācību un eksāmenu prasību izpildi.

▼M4

1.4. Neatkarīgi no 1.2. punkta LAPL(A) izdošanai LAPL(S) turētājs, uz kuru attiecina arī TMG, apliecina adekvātas teorētiskās zināšanas par viena virzuļdzinēja lidmašīnas (sauszeme) klasi saskaņā ar FCL.135.A punkta a) apakšpunkta 2) punktu.

▼B

2.    CPL

2.1. CPL pretendents, kam ir CPL citā gaisa kuģu kategorijā, ir apguvis apstiprinātu teorētisko izlīdzināšanas mācību kursu atbilstīgi atšķirībām starp dažādo gaisa kuģu kategoriju CPL mācību programmām.

2.2. Pretendents nokārto teorētiskos eksāmenus, kā noteikts šajā daļā, šādos mācību priekšmetos attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā:

021 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: gaisa kuģa korpuss un sistēmas, elektronika, spēka iekārta, avārijas situācijās lietojamās iekārtas,

022 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: instrumenti,

032/034 – augstas veiktspējas lidmašīnas vai – attiecīgi – helikopteri,

070 – ekspluatācijas procedūras un

080 – lidojuma principi.

2.3. CPL pretendentam, kas nokārtojis tādas pašas gaisa kuģu kategorijas attiecīgos IR teorētiskos eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija.

3.    ATPL

3.1. ATPL pretendents, kam ir ATPL citā gaisa kuģu kategorijā, ir apguvis teorētisko izlīdzināšanas mācību kursu, ko nodrošina ATO, atbilstīgi atšķirībām starp ATPL mācību programmām dažādās gaisa kuģu kategorijās.

▼M3

3.2. pieteikuma iesniedzējs nokārto teorētiskos eksāmenus, kā noteikts šajā daļā, šādos mācību priekšmetos attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā:

021 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: gaisa kuģa korpuss un sistēmas, elektroautomātika, spēka iekārtas, avārijas aprīkojums,

022 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: instrumenti,

032/034 – lidojuma izpilde: attiecīgi lidmašīnas vai helikopteri,

070 – ekspluatācijas procedūras un

080 – lidojumu principi

▼B

3.3. ATPL(A) pretendentam, kas nokārtojis attiecīgo CPL(A) teorētisko eksāmenu, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi priekšmetā “VFR sakari”.

3.4. ATPL(H) pretendentam, kas nokārtojis attiecīgos CPL(H) teorētiskos eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

 aviāciju regulējošie normatīvie akti,

 lidojuma principi (helikopteri),

 VFR sakari.

3.5. ATPL(A) pretendentam, kas nokārtojis attiecīgo IR(A) teorētisko eksāmenu, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi mācību priekšmetā “IFR sakari”.

3.6. ATPL(H) pretendents, kam ir IR(H) un kas ir nokārtojis attiecīgos CPL(H) eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

 lidojuma principi (helikopteri),

 VFR sakari.

4.    IR

▼M3

4.1. IR vai EIR pieteikuma iesniedzējam, kas nokārtojis attiecīgos tās pašas lidaparātu kategorijas CPL teorētiskos eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

 cilvēka veiktspēja,

 meteoroloģija.

▼B

4.2. IR(H) pretendents, kas nokārtojis attiecīgos ATPL(H) VFR teorētiskos eksāmenus, nokārto šādus eksāmenus:

 aviāciju regulējošie normatīvie akti,

 lidojuma plānošana un uzraudzība,

 radionavigācija,

 IFR sakari.
2. papildinājumsValodu prasmes novērtējuma skala – eksperta, paaugstināts un operatīvais līmenis

Līmenis

Izruna

Struktūra

Vārdu krājums

Valodas plūdums

Izpratnes spējas

Mijiedarbība

Eksperta līmenis

(6. līmenis)

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko var ietekmēt pirmā valoda vai reģionāli varianti, tomēr gandrīz nemaz netraucē uztveri.

Gan elementāras, gan sarežģītas gramatiskās struktūras un teikumu modeļus konsekventi lieto pienācīgi.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai lietpratīgi sazinātos par daudziem un dažādiem zināmiem un nezināmiem tematiem. Vārdu krājums ir bagāts ar vārdkopām, niansēts un liecina par noskaņu izpratni.

Spēj izvērsti runāt, valodai dabiski plūstot, bez piepūles. Stilistisku apsvērumu dēļ dažādo runu, piemēram, lai uzsvērtu svarīgāko.

Spontāni izmanto pienācīgas diskursa zīmes un pārejas.

Izpratne visu laiku ir precīza gandrīz visos kontekstos, ir valodniecisku un kultūras nianšu izpratne.

Mijiedarbojas bez pūlēm gandrīz visās situācijās. Jūt verbālas un neverbālas nianses un pareizi uz tām reaģē.

Paaugstināts līmenis

(5. līmenis)

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko var ietekmēt pirmā valoda vai reģionāli varianti, faktiski nemaz netraucē uztveri.

Pamata gramatiskās struktūras un teikumu modeļi visu laiku tiek veidoti atzīstamā līmenī. Mēģina lietot arī sarežģītu teikuma uzbūvi, taču ar kļūdām, kas dažreiz traucē uztvert jēgu.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai lietpratīgi sazinātos par vispārējiem, konkrētiem un ar darbu saistītiem tematiem. Visu laiku un veiksmīgi pārveido teikumus. Reizēm lieto vārdu pārnestās nozīmes.

Spēj runāt ilgi un relatīvi viegli par pazīstamiem tematiem, taču var neizmantot runas plūsmas dažādošanu kā stilistisku līdzekli. Var izmantot pienācīgas diskursa zīmes vai pārejas.

Izpratne ir precīza, runājot par vispārējiem, konkrētiem un ar darbu saistītiem tematiem, un gandrīz precīza, runātājam sastopoties ar valodniecisku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notikumu pavērsienu.

Spēj saprast dažādus runas variantus (dialektus un/vai akcentus) vai noskaņas.

Atbildes ir tūlītējas, pienācīgas un plašas. Runātāja/klausītāja attiecības pārvalda lietpratīgi.

Operatīvais līmenis

(4. līmenis)

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko ietekmē pirmā valoda vai reģionālas variācijas, tikai reizēm traucē uztveri.

Pamata gramatiskās struktūras un teikumu modeļus izmanto ar izdomu, parasti tos pārvalda labi. Var gadīties kļūdas, jo īpaši neparastos vai neparedzētos apstākļos, taču tas reti traucē uztvert jēgu.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai efektīvi sazinātos par vispārējiem, konkrētiem un ar darbu saistītiem tematiem.

Bieži spēj veiksmīgi pārveidot teikumus, ja neparastos vai negaidītos apstākļos pietrūkst vārdu krājuma.

Noteiktā ritmā valodu pagausina.

Brīžiem valodas veiklība var pazust, pārejot no iestudētas vai frāžainas runas uz spontānu mijiedarbību, taču tas netraucē efektīvi sazināties. Ierobežoti lieto diskursa zīmes un pārejas. Paužu aizpildījums uzmanību nenovērš.

Izpratne lielākoties ir precīza, runājot par vispārējiem, konkrētiem un ar darbu saistītiem tematiem, ja izmantotais akcents vai variācija ir pietiekami saprotama šīs valodas lietotāju starptautiskai kopienai.

Runātājam sastopoties ar valodisku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notikumu pavērsienu, izpratne var būt gausāka vai jāizmanto noskaidrošanas paņēmieni.

Parasti atbildes ir tūlītējas, pienācīgas un plašas.

Sāk un uztur informācijas apmaiņu pat neparedzētu notikumu pavērsienu gadījumos. Pietiekami labi risina klajus pārpratumus: pārbauda, pārliecinās vai noskaidro.

Piezīme: 2. pielikuma sākotnējais teksts ir pārnests uz AMC, skatīt arī paskaidrojumu.
3. papildinājums

Mācību kursi CPL un ATPL izsniegšanai

1. Šis pielikums nosaka dažādu mācību kursu prasības CPL un ATPL izsniegšanai ar IR vai bez tās.

2. Pretendents, kas mācību kursa laikā vēlas pāriet uz citu ATO, iesniedz pieteikumu kompetentajai iestādei, lai tā novērtētu nepieciešamo mācību stundu skaitu.

A.    ATP integrētais mācību kurss – lidmašīnas

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. ATP(A) integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu otrā pilota funkciju pildīšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni komerciālu gaisa pārvadājumu daudzpilotu daudzdzinēju lidmašīnu lidojumos un lai iegūtu CPL(A)/IR.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt ATP(A) integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(A) vai PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(A) vai PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no iepriekš veiktajiem lidojumiem, bet ieskaitītā lidojumu pieredze nepārsniedz 40 stundas (vai 45 stundas, ja ir iegūta nakts lidojumu kvalifikācija), un no tām 20 stundas var ieskaitīt apmācības nolidojumu ar instruktoru laika prasību izpildē.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības ATPL(A) nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi; un

c) MCC mācības lidojumi ar daudzpilotu lidmašīnām.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu ATP(A) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. ATP(A) teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 750 stundu apjomā.

7. MCC mācību kursā ir teorētiskās mācības un uzdevumi vismaz 25 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

8. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir ATPL(A) turētājam.

MĀCĪBU LIDOJUMI

9. Mācību lidojumi, neskaitot tipa kvalifikācijas mācības, kopumā veido vismaz 195 stundas, tostarp pārbaudes mācību gaitā, no kurām ne vairāk kā 55 stundas no visa mācību kursa var būt zemes instrumentālā treniņa laiks. Šajās 195 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 95 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām ne vairāk kā 55 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks;

b) 70 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp lidojumus atbilstīgi VFR un instrumentālus lidojumus kā studentpilots gaisa kuģa kapteiņa (SPIC) statusā. Instrumentālo lidojumu laiku SPIC statusā ieskaita kā lidojumu laiku PIC statusā ne vairāk kā 20 stundu apjomā;

c) 50 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumus atbilstīgi VFR vismaz 540 km (300 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

d) 5 lidojumu stundas naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru ar vismaz 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgas pacelšanās un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos; un

e) 115 instrumentālā laika stundas, no kurām vismaz:

1) 20 stundas SPIC statusā;

2) 15 stundas ir MCC apguve, kam atļauts izmantot FFS vai FNPT II;

3) 50 stundas ir instrumentālie mācību lidojumi, no kuriem ne vairāk kā:

i) 25 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I; vai

ii) 40 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT II, FTD 2 vai FFS, no kurām ne vairāk kā 10 stundas var būt mācības ar FNPT I.

Pretendentam, kam ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāts, ieskaita ne vairāk kā 10 stundas no instrumentālā mācību laika. Netiek ieskaitīts mācību laiks ar BITD.

f) 5 lidojumu stundas ar lidmašīnu, kas sertificēta vismaz 4 personu pārvadāšanai un kam ir maināma soļa propellers un ievelkama šasija.

PRASMJU PĀRBAUDE

10. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(A) prasmju pārbaudi ar viendzinēja vai daudzdzinēju lidmašīnu un IR prasmju pārbaudi ar daudzdzinēju lidmašīnu.

B.    ATP moduļu mācību kurss – lidmašīnas

1. ATPL(A) pretendenti, kas teorētiskās mācības apguvuši moduļu mācību kursā:

a) ir vismaz PPL(A) turētāji, kas izsniegta saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu; un

apgūst teorētiskās mācības vismaz šādā apjomā:

1) pretendenti ar PPL(A): 650 stundas;

2) pretendenti ar CPL(A): 400 stundas;

3) pretendenti ar IR(A): 500 stundas;

4) pretendenti ar CPL(A) un IR(A): 250 stundas.

Teorētiskās mācības apgūst pirms ATPL(A) prasmju pārbaudes.

C.    CPL/IR integrētais mācību kurss – lidmašīnas

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(A) un IR(A) integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu nepieciešamo kvalifikācijas līmeni komerciālu gaisa pārvadājumu lidojumu veikšanai ar vienpilota viendzinēja vai daudzdzinēju lidmašīnām un lai iegūtu CPL(A)/IR.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(A)/IR integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(A) vai PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(A) vai PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no iepriekš veiktajiem lidojumiem, bet ieskaitītā lidojumu pieredze nepārsniedz 40 stundas (vai 45 stundas, ja ir iegūta nakts lidojumu kvalifikācija), un no tām 20 stundas var ieskaitīt apmācības nolidojumu ar instruktoru laika prasību izpildē.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(A) un IR nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu CPL/IR(A) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. CPL(A)/IR teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 500 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(A) un IR turētājam.

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumi, neskaitot tipa kvalifikācijas mācības, kopumā veido vismaz 180 stundas, tostarp pārbaudes mācību gaitā, no kurām ne vairāk kā 40 stundas no visa mācību kursa var būt zemes instrumentālā treniņa laiks. Šajās 180 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 80 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām ne vairāk kā 40 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks;

b) 70 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp lidojumus atbilstīgi VFR un instrumentālus lidojumus, ko var veikt SPIC statusā. Instrumentālo lidojumu laiku SPIC statusā ieskaita kā lidojumu laiku PIC statusā ne vairāk kā 20 stundu apjomā;

c) 50 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumus atbilstīgi VFR vismaz 540 km (300 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

d) 5 lidojumu stundas naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru ar vismaz 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgas pacelšanās un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos; un

e) 100 instrumentālā laika stundas, no kurām vismaz:

1) 20 stundas SPIC statusā; un

2) 50 stundas ir instrumentālie mācību lidojumi, no kuriem ne vairāk kā:

i) 25 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I, vai

ii) 40 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT II, FTD 2 vai FFS, no kurām ne vairāk kā 10 stundas var būt mācības ar FNPT I.

Pretendentam, kam ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāts, ieskaita ne vairāk kā 10 stundas no instrumentālā mācību laika. Netiek ieskaitīts mācību laiks ar BITD.

f) 5 lidojumu stundas ar lidmašīnu, kas sertificēta vismaz 4 personu pārvadāšanai un kam ir maināma soļa propellers un ievelkama šasija.

PRASMJU PĀRBAUDES

9. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(A) prasmju pārbaudi un IR prasmju pārbaudi ar viendzinēja vai daudzdzinēju lidmašīnu.

D.    CPL integrētais mācību kurss – lidmašīnas

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(A) integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu CPL(A) izsniegšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(A) integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(A) vai PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(A) vai PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no iepriekš veiktajiem lidojumiem, bet ieskaitītā lidojumu pieredze nepārsniedz 40 stundas (vai 45 stundas, ja ir iegūta nakts lidojumu kvalifikācija), un no tām 20 stundas var ieskaitīt apmācības nolidojumu ar instruktoru laika prasību izpildē.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(A) nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu CPL(A) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. CPL(A) teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 350 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(A) turētājam.

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumi, neskaitot tipa kvalifikācijas mācības, kopumā veido vismaz 150 stundas, tostarp pārbaudes mācību gaitā, no kurām ne vairāk kā 5 stundas no visa mācību kursa var būt zemes instrumentālā treniņa laiks. Šajās 150 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 80 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks;

b) 70 stundas PIC statusā;

c) 20 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumus atbilstīgi VFR vismaz 540 km (300 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

d) 5 lidojumu stundas naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru ar vismaz 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgas pacelšanās un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos;

e) 10 instrumentālo mācību lidojumu stundas, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNTP I, FTD 2, FNPT II vai FFS. Pretendentam, kam ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāts, ieskaita ne vairāk kā 10 stundas no instrumentālā mācību laika. Netiek ieskaitīts mācību laiks ar BITD;

f) 5 lidojumu stundas ar lidmašīnu, kas sertificēta vismaz četru personu pārvadāšanai un kam ir maināma soļa propellers un ievelkama šasija.

PRASMJU PĀRBAUDE

9. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(A) prasmju pārbaudi ar viendzinēja vai daudzdzinēju lidmašīnu.

E.    CPL moduļu mācību kurss – lidmašīnas

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(A) moduļu mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana PPL(A) turētājiem, lai sasniegtu CPL(A) izsniegšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni.

2. Pirms CPL(A) moduļu mācību kursa sākšanas pretendentam ir jābūt saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(A) turētājam.

3. Pirms mācību lidojumu sākšanas pretendents:

a) ir veicis 150 lidojumu stundas;

b) ir izpildījis daudzdzinēju lidmašīnu klases vai tipa kvalifikācijas saņemšanas priekšnosacījumus saskaņā ar H apakšiedaļu, ja prasmju pārbaudē izmanto daudzdzinēju lidmašīnu.

4. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(A) moduļu mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO. Teorētiskās mācības var apgūt ATO, kas nodrošina tikai teorētiskās mācības.

5. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(A) nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā CPL(A) teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 250 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(A) turētājam.

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Pretendentiem bez IR nodrošina vismaz 25 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, tostarp 10 instrumentālo mācību stundas, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar BITD, FNPT I vai II, FTD 2 vai FFS.

9. Pretendentiem ar derīgu IR(A) pilnā apjomā ieskaita instrumentālo mācību nolidojumu ar instruktoru laiku. Pretendentiem ar derīgu IR(H) ieskaita ne vairāk par 5 instrumentālo mācību nolidojumu ar instruktoru stundām; šādā gadījumā vismaz 5 instrumentālo mācību nolidojumu stundas veic lidmašīnā. Pretendentam, kam ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāts, ieskaita ne vairāk kā 10 stundas no instrumentālā mācību laika.

10. 

a) Pretendentiem ar IR nodrošina vismaz 15 stundas apmācības vizuālos nolidojumus ar instruktoru.

b) Pretendentiem bez lidmašīnu nakts lidojumu kvalifikācijas papildus nodrošina vismaz 5 nakts mācību lidojumu stundas, no kurām 3 stundas ir apmācības nolidojumi ar instruktoru, tostarp vismaz 1 maršruta navigācijas stunda un 5 patstāvīgas pacelšanās un nolaišanās ar pilnīgu apstāšanos.

11. Vismaz 5 lidojumu stundas veic ar lidmašīnu, kas sertificēta vismaz 4 personu pārvadāšanai un kam ir maināma soļa propellers un ievelkama šasija.

PIEREDZE

12. CPL(A) pretendents ir veicis 200 mācību lidojumu stundas, tostarp vismaz:

a) 100 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp 20 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumu atbilstīgi VFR vismaz 540 km (300 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

b) 5 lidojumu stundas naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru ar vismaz 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgas pacelšanās un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos; un

c) 10 instrumentālo mācību lidojumu stundas, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNTP I, FNPT II vai FFS. Pretendentam, kam ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāts, ieskaita ne vairāk kā 10 stundas no instrumentālā mācību laika. Netiek ieskaitīts mācību laiks ar BITD;

▼M3

d) 6 lidojuma stundas ir jāizpilda daudzdzinēju lidmašīnā, ja prasmju pārbaudei izmanto daudzdzinēju lidmašīnu.

▼B

e) PIC statusā veikto lidojumu laiku ar citu kategoriju gaisa kuģiem 200 lidojumu stundu laikā var ieskaitīt šādos gadījumos:

i) 30 lidojumu stundas ar helikopteriem, ja pretendents ir PPL(H) turētājs; vai

ii) 100 lidojumu stundas ar helikopteriem, ja pretendents ir CPL(H) turētājs; vai

iii) 30 lidojumu stundas ar TMG vai planieriem; vai

iv) 30 lidojumu stundas ar dirižabļiem, ja pretendents ir PPL(As) turētājs; vai

v) 60 lidojumu stundas ar dirižabļiem, ja pretendents ir CPL(As) turētājs.

PRASMJU PĀRBAUDE

13. Pēc mācību lidojumu apguves un attiecīgo pieredzes prasību izpildes pretendents kārto CPL(A) prasmju pārbaudi ar viendzinēja vai daudzdzinēju lidmašīnu.

F.    ATP/IR integrētais mācību kurss – helikopteri

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. ATP(H)/IR integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu otrā pilota funkciju pildīšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni komerciālu gaisa pārvadājumu daudzpilotu daudzdzinēju helikopteru lidojumos un lai iegūtu CPL(H)/IR.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt ATP(H)/IR integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no attiecīgajām pieredzes prasībām, bet ne vairāk kā:

a) 40 stundas, no kurām ne vairāk kā 20 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru; vai

b) 50 stundas, no kurām ne vairāk kā 25 stundas var būt apmācības nolidojumi ar instruktoru, ja ir iegūta helikopteru nakts lidojumu kvalifikācija.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības ATPL(H) un IR nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi; un

c) MCC mācības lidojumiem ar daudzpilotu helikopteriem.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu ATP(H)/IR mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. ATP(H)/IR teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 750 stundu apjomā.

7. MCC mācību kursā ir teorētiski mācību uzdevumi vismaz 25 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

8. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir ATPL(H) un IR turētājam.

MĀCĪBU LIDOJUMI

9. Mācību lidojumi kopumā ir vismaz 195 stundu apjomā, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā. Šajās 195 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 140 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, tostarp:

1) 75 vizuālo mācību stundās var būt:

i) 30 stundas ar helikoptera FFS, C/D līmenis, vai

ii) 25 stundas ar FTD 2/3, vai

iii) 20 stundas ar helikoptera FNTP II/III, vai

iv) 20 stundas ar lidmašīnu vai TMG;

2) 50 instrumentālās mācību stundās var būt:

i) ne vairāk kā 20 stundas ar helikoptera FFS, FTD 2/3 vai FNTP II/III, vai

ii) 10 stundas vismaz ar helikoptera FNTP I vai lidmašīnu;

3) 15 stundas ir MCC apguve, kur atļauts izmantot helikoptera FFS vai FTD 2/3(MCC), vai FNPT II/III(MCC).

Ja mācību lidojumos izmantotais helikopters atšķiras no helikoptera FFS, ko izmanto vizuālajās mācībās, maksimālo ieskaitāmo prasību apjomu ierobežo līdz apjomam, ko piešķir par helikoptera FNPT II/III.

b) 55 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 40 stundas var būt lidojumi SPIC statusā. Veic vismaz 14 stundu patstāvīgos dienas un 1 stundas patstāvīgos nakts lidojumus.

c) 50 maršruta lidojumu stundas, tostarp vismaz 10 maršruta lidojumu stundas SPIC statusā atbilstīgi VFR vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

d) 5 lidojumu stundas ar helikopteriem veic naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgos nakts ciklus. Katrā ciklā ir pacelšanās un nolaišanās;

e) 50 apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru mācību stundās ir:

i) 10 pamata instrumentālo mācību lidojumu stundas; un

ii) 40 IR mācību stundas, tostarp vismaz 10 stundu mācības ar daudzdzinēju helikopteru, kam ir IFR sertifikāts.

PRASMJU PĀRBAUDE

10. Pēc attiecīgo mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(H) prasmju pārbaudi ar daudzdzinēju helikopteru un IR prasmju pārbaudi ar daudzdzinēju helikopteru, kam ir IFR sertifikāts, un izpilda MCC mācību prasības.

G.    ATP integrētais mācību kurss – helikopteri

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. ATP(H) integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu otrā pilota funkciju pildīšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni komerciālo gaisa pārvadājumu daudzpilotu daudzdzinēju helikopteru lidojumos ar VFR tiesībām un lai iegūtu CPL(H).

2. Pretendents, kas vēlas apgūt ATP(H) integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no attiecīgajām pieredzes prasībām, bet ne vairāk kā:

a) 40 stundas, no kurām ne vairāk kā 20 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru; vai

b) 50 stundas, no kurām ne vairāk kā 25 stundas var būt apmācības nolidojumi ar instruktoru, ja ir iegūta helikopteru nakts lidojumu kvalifikācija.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības ATPL(H) nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) vizuālie un pamata instrumentālie mācību lidojumi; un

c) MCC mācības lidojumiem ar daudzpilotu helikopteriem.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu ATP(H) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. ATP(H) teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 650 stundu apjomā.

7. MCC mācību kursā ir teorētiski mācību uzdevumi vismaz 20 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

8. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir ATPL(H).

MĀCĪBU LIDOJUMI

9. Mācību lidojumi kopumā ir vismaz 150 stundu apjomā, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā. Šajās 150 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 95 apmācību nolidojumu stundas ar instruktoru, tostarp:

i) 75 vizuālo mācību stundās var būt:

1) 30 stundas ar helikoptera FFS, C/D līmenis, vai

2) 25 stundas ar helikoptera FTD 2/3, vai

3) 20 stundas ar helikoptera FNTP II/III, vai

4) 20 stundas ar lidmašīnu vai TMG;

ii) 10 pamata instrumentālo mācību lidojumu stundās var būt 5 stundas ar vismaz helikoptera FNTP I vai lidmašīnu;

iii) 10 stundas MCC, kuras nolūkos: var izmantot helikopteru FFS vai FTD 2,3(MCC) vai FNPT II/III(MCC).

Ja mācību lidojumos izmantotais helikopters atšķiras no helikoptera FFS, ko izmanto vizuālajās mācībās, maksimālo ieskaitāmo prasību apjomu ierobežo līdz apjomam, ko piešķir par helikoptera FNPT II/III.

b) 55 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 40 stundas var būt lidojumi SPIC statusā. Veic vismaz 14 stundu patstāvīgos dienas un 1 stundas patstāvīgos nakts lidojumus;

c) 50 maršruta lidojumu stundas, tostarp vismaz 10 maršruta lidojumu stundas SPIC statusā atbilstīgi VFR vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

d) 5 lidojumu stundas ar helikopteriem veic naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgos nakts ciklus. Katrā ciklā ir pacelšanās un nosēšanās.

PRASMJU PĀRBAUDE

10. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(H) prasmju pārbaudi ar daudzdzinēju helikopteru un izpilda MCC mācību prasības.

H.    ATP moduļu mācību kurss – helikopteri

1. ATPL(H) pretendenti, kas apgūst teorētiskās zināšanas moduļu mācību kursā, ir vismaz PPL(H) turētāji un 18 mēnešos apgūst mācības vismaz šādā apjomā:

a) pretendentiem, kas ir PPL(H) turētāji, kas izsniegta saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu: 550 stundas;

b) pretendentiem, kas ir CPL(H) turētāji: 300 stundas.

2. ATPL(H)/IR pretendenti, kas apgūst teorētiskās zināšanas moduļu mācību kursā, ir vismaz PPL(H) turētāji un apgūst mācības vismaz šādā apjomā:

a) pretendentiem, kas ir PPL(H) turētāji: 650 stundas;

b) pretendentiem, kas ir CPL(H) turētāji: 400 stundas;

c) pretendentiem, kas ir IR(H) turētāji: 500 stundas;

d) pretendentiem, kas ir ar CPL(H) un IR(H) turētāji: 250 stundas.

I.    CPL/IR integrētais mācību kurss – helikopteri

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(H)/IR integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu nepieciešamo kvalifikācijas līmeni lidojumu veikšanai ar vienpilota daudzdzinēju helikopteriem un lai iegūtu daudzdzinēju helikopteru CPL(H)/IR.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(H)/IR integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no attiecīgajām pieredzes prasībām, bet ne vairāk kā:

a) 40 stundas, no kurām ne vairāk kā 20 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru; vai

b) 50 stundas, no kurām ne vairāk kā 25 stundas var būt apmācības nolidojumi ar instruktoru, ja ir iegūta helikopteru nakts lidojumu kvalifikācija.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(H) un IR, kā arī sākotnējai daudzdzinēju helikoptera tipa kvalifikācijai nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu CPL(H)/IR mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. CPL(H)/IR teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 500 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(H) un IR.

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumi kopumā ir vismaz 180 stundu apjomā, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā. Šajās 180 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 125 apmācību nolidojumu stundas ar instruktoru, tostarp:

i) 75 vizuālo mācību stundas, kur var iekļaut:

1) 30 stundas ar helikoptera FFS, C/D līmenis, vai

2) 25 stundas ar helikoptera FTD 2/3, vai

3) 20 stundas ar helikoptera FNTP II/III, vai

4) 20 stundas ar lidmašīnu vai TMG;

ii) 50 instrumentu mācību stundas, kur var iekļaut:

1) ne vairāk kā 20 stundas ar helikoptera FFS, FTD 2/3 vai FNTP II/III, vai

2) 10 stundas vismaz ar helikoptera FNTP I vai lidmašīnu.

Ja mācību lidojumos izmantotais helikopters atšķiras no FFS, ko izmanto vizuālajās mācībās, maksimālo ieskaitāmo prasību apjomu ierobežo līdz apjomam, ko piešķir par FNPT II/III.

b) 55 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 40 stundas var būt lidojumi SPIC statusā. Veic vismaz 14 stundu patstāvīgos dienas un 1 stundas patstāvīgos nakts lidojumus;

c) 10 apmācības maršruta lidojumu stundas ar instruktoru;

d) 10 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumu atbilstīgi VFR vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

e) 5 lidojumu stundas ar helikopteriem veic naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu ar instruktoru stundas, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgos nakts ciklus. Katrā ciklā ir pacelšanās un nolaišanās;

f) 50 apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru stundās ir:

i) 10 pamata instrumentālo lidojumu mācību stundas; un

ii) 40 IR mācību stundas, tostarp vismaz 10 stundu mācības ar daudzdzinēju helikopteru, kam ir IFR sertifikāts.

PRASMJU PĀRBAUDE

9. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(H) prasmju pārbaudi ar viendzinēja vai daudzdzinēju helikopteru un IR prasmju pārbaudi ar daudzdzinēju helikopteru, kam ir IFR sertifikāts.

J.    CPL integrētais mācību kurss – helikopteri

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(H) integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu CPL(H) izsniegšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(H) integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(H) turētājs, tiek ieskaitīti 50 % no attiecīgajām pieredzes prasībām, bet ne vairāk kā:

a) 40 stundas, no kurām ne vairāk kā 20 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru; vai

b) 50 stundas, no kurām ne vairāk kā 25 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru, ja ir iegūta helikopteru nakts lidojumu kvalifikācija.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(H) nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu CPL(H) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā CPL(H) teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 350 stundu apjomā – vai 200 stundu apjomā, ja pretendentam ir PPL.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(H).

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumi kopumā ir vismaz 135 stundu apjomā, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks. Šajās 135 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 85 apmācību nolidojumu stundas ar instruktoru, tostarp:

i) ne vairāk kā 75 vizuālo mācību stundas, no kurām var būt:

1) 30 stundas ar helikoptera FFS, C/D līmenis, vai

2) 25 stundas ar helikoptera FTD 2/3, vai

3) 20 stundas ar helikoptera FNTP II/III, vai

4) 20 stundas ar lidmašīnu vai TMG;

ii) ne vairāk kā 10 pamatinstrumentu mācību stundas, no kurām 5 stundas var būt ar vismaz helikoptera FNTP I vai lidmašīnu.

Ja mācību lidojumos izmantotais helikopters atšķiras no FFS, ko izmanto vizuālajās mācībās, maksimālo ieskaitāmo prasību apjomu ierobežo līdz apjomam, ko piešķir par FNPT II/III.

b) 50 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 35 stundas var būt lidojumi SPIC statusā. Veic vismaz 14 stundu patstāvīgos dienas un 1 stundas patstāvīgos nakts lidojumus;

c) 10 apmācības maršruta lidojumu stundas ar instruktoru;

d) 10 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumu atbilstīgi VFR vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki;

e) 5 lidojumu stundas ar helikopteriem veic naktī, tostarp 3 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgos nakts ciklus. Katrā ciklā ir pacelšanās un nolaišanās;

f) 10 apmācības instrumentālo lidojumu stundas ar instruktoru, tostarp vismaz 5 stundas ar helikopteru.

PRASMJU PĀRBAUDE

9. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(H) prasmju pārbaudi.

K.    CPL moduļu mācību kurss – helikopteri

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(H) moduļu mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana PPL(H) turētājiem, lai sasniegtu CPL(H) izsniegšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni.

2. Pirms CPL(H) moduļu mācību kursa sākšanas pretendentam ir jābūt saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(H) turētājam.

3. Pirms mācību lidojumu sākšanas pretendents:

▼M3

a) ir veicis 155 stundas lidojuma laika, ieskaitot 50 stundas PIC statusā ar helikopteriem, no tām 10 stundām jābūt maršruta lidojumam. Citu gaisa kuģu kategoriju laiku PIC režīmā var ieskaitīt 155 stundu lidojuma laikā, kā noteikts K iedaļas 11. punktā;

▼B

b) ir izpildījis FCL.725 un FCL.720.H, ja prasmju pārbaudē izmanto daudzdzinēju helikopteru.

4. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(H) moduļu mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO. Teorētiskās mācības var apgūt ATO, kas nodrošina tikai teorētiskās mācības.

5. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(H) nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā CPL(H) teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 250 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(H).

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Pretendentiem bez IR nodrošina vismaz 30 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām:

a) 20 ir vizuālo mācību stundas, kur var iekļaut 5 stundu mācības ar helikoptera FFS, FTD 2/3 vai FNPT II,III; un

b) 10 ir instrumentu mācību stundas, kur var iekļaut 5 stundas ar vismaz helikoptera FNTP I, FNPT I vai lidmašīnu.

9. Pretendentiem ar derīgu IR(H) pilnā apjomā ieskaita apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru laiku. Pretendenti ar derīgu IR(A) veic vismaz 5 apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru mācību stundas ar helikopteru.

10. Pretendentiem bez helikopteru nakts lidojumu kvalifikācijas papildus nodrošina vismaz 5 nakts mācību lidojumu stundas, no kurām 3 stundas ir apmācības nolidojumi ar instruktoru, tostarp vismaz 1 maršruta navigācijas stunda un 5 patstāvīgi nakts cikli. Katrā ciklā ir pacelšanās un nosēšanās.

PIEREDZE

11. CPL(H) pretendents ir veicis vismaz 185 lidojumu stundas, tostarp vismaz 50 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 10 stundas ir maršruta lidojumi PIC statusā, tostarp maršruta lidojums atbilstīgi VFR vismaz 185 km (100 NM) attālumā, veicot nosēšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki.

PIC statusā veikto lidojumu laiku ar citu kategoriju gaisa kuģiem 185 lidojumu stundu laikā var ieskaitīt šādos gadījumos:

a) 20 lidojumu stundas ar lidmašīnām, ja pretendentam ir PPL(A); vai

b) 50 lidojumu stundas ar lidmašīnām, ja pretendentam ir CPL(A); vai

c) 10 lidojumu stundas ar TMG vai planieriem; vai

d) 20 lidojumu stundas ar dirižabļiem, ja pretendents ir PPL(As) turētājs; vai

e) 50 lidojumu stundas ar dirižabļiem, ja pretendents ir CPL(As) turētājs.

PRASMJU PĀRBAUDE

12. Pēc mācību lidojumu apguves un attiecīgo pieredzes prasību izpildes pretendents kārto CPL(H) prasmju pārbaudi.

L.    CPL/IR integrētais mācību kurss – dirižabļi

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(As)/IR integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu nepieciešamo kvalifikācijas līmeni lidojumu veikšanai ar dirižabļiem un lai iegūtu CPL(As)/IR.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(As)/IR integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(As), PPL(A) vai PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(As), PPL(A) vai PPL(H) turētājs, tiek ieskaitītas ne vairāk kā:

a) 10 stundas, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru; vai

b) 15 stundas, no kurām ne vairāk kā 7 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru, ja ir iegūta dirižabļu nakts lidojumu kvalifikācija.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(As) un IR, kā arī sākotnējai daudzdzinēju dirižabļu tipa kvalifikācijai nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu CPL/IR(As) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. CPL(As)/IR teorētiskajā mācību kursā ir mācības vismaz 500 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(As) un IR.

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumi kopumā ir vismaz 80 stundu apjomā, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā. Šajās 80 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 60 apmācību nolidojumu stundas ar instruktoru, tostarp:

i) 30 vizuālo mācību stundas, kur var iekļaut:

1) 12 stundas ar dirižabļa FFS, vai

2) 10 stundas ar dirižabļa FTD, vai

3) 8 stundas ar dirižabļa FNTP II/III, vai

4) 8 stundas ar lidmašīnu, helikopteru vai TMG;

ii) 30 instrumentu mācību stundas, kur var iekļaut:

1) ne vairāk kā 12 stundas ar dirižabļa FFS, FTD vai FNTP II/III, vai

2) 6 stundas vismaz ar dirižabļa FTD 1 vai FNTP I vai lidmašīnu.

Ja mācību lidojumos izmantotais dirižablis atšķiras no FFS, ko izmanto vizuālajās mācībās, maksimālo ieskaitāmo prasību apjomu ierobežo līdz 8 stundām;

b) 20 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 5 stundas var būt lidojumi SPIC statusā. Veic vismaz 14 stundu patstāvīgos dienas un 1 stundas patstāvīgos nakts lidojumus;

c) 5 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumu atbilstīgi VFR vismaz 90 km (50 NM) attālumā, veicot divas nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos galamērķa lidlaukā;

d) 5 lidojumu stundas ar dirižabļiem veic naktī, tostarp 3 apmācības lidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgos nakts ciklus. Katrā ciklā ir pacelšanās un nolaišanās;

e) 30 apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru stundās ir:

i) 10 pamata instrumentālo lidojumu mācību stundas; un

ii) 20 IR mācību stundas, tostarp vismaz 10 stundu mācības ar daudzdzinēju dirižabli, kam ir IFR sertifikāts.

PRASMJU PĀRBAUDE

9. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(As) prasmju pārbaudi ar viendzinēja vai daudzdzinēju dirižabli un IR prasmju pārbaudi ar daudzdzinēju dirižabli, kam ir IFR sertifikāts.

M.    CPL integrētais mācību kurss – dirižabļi

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(As) integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu CPL(As) izsniegšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni.

2. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(As) integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO.

3. Pretendents mācības var sākt kā jaunpienācējs bez priekšzināšanām vai kā saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu izsniegtas PPL(As), PPL(A) vai PPL(H) turētājs. Ja kursu sāk PPL(As), PPL(A) vai PPL(H) turētājs, tiek ieskaitītas ne vairāk kā:

a) 10 stundas, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru; vai

b) 15 stundas, no kurām ne vairāk kā 7 stundas var būt nolidojumi ar instruktoru, ja ir iegūta dirižabļu nakts lidojumu kvalifikācija.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(As) nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

5. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu CPL(As) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā CPL(As) teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 350 stundu apjomā – vai 200 stundu apjomā, ja pretendentam ir PPL.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

7. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(As).

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumi kopumā ir vismaz 50 stundu apjomā, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks. Šajās 50 stundās pretendenti veic vismaz:

a) 30 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks;

b) 20 stundas PIC statusā;

c) 5 apmācības maršruta lidojumu stundas ar instruktoru;

d) 5 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp maršruta lidojumu atbilstīgi VFR vismaz 90 km (50 NM) attālumā, veicot divas nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos galamērķa lidlaukā;

e) 5 lidojumu stundas ar dirižabļiem veic naktī, tostarp 3 apmācības lidojumu stundas ar instruktoru, tajā skaitā 1 maršruta navigācijas stundu un 5 patstāvīgos nakts ciklus. Katrā ciklā ir pacelšanās un nolaišanās;

f) 10 apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru stundas, tostarp vismaz 5 stundas ar dirižabli.

PRASMJU PĀRBAUDE

9. Pēc mācību lidojumu apguves pretendents kārto CPL(As) prasmju pārbaudi.

N.    CPL moduļu mācību kurss – dirižabļi

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. CPL(As) moduļu mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana PPL(As) turētājiem, lai sasniegtu CPL(As) izsniegšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni.

2. Pirms CPL(As) moduļu mācību kursa sākšanas pretendents:

a) ir PPL(As) turētājs, kas izsniegta saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu;

b) ir veicis 200 lidojumu stundas dirižabļa pilota statusā, tostarp vismaz 100 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 50 stundas ir maršruta lidojumi.

3. Pretendents, kas vēlas apgūt CPL(As) moduļu mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO. Teorētiskās mācības var apgūt ATO, kas nodrošina tikai teorētiskās mācības.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības CPL(As) nepieciešamajā zināšanu līmenī; un

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

5. Apstiprinātā CPL(As) teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 250 stundu apjomā.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

6. Pretendents apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst tiesībām, ko piešķir CPL(As).

MĀCĪBU LIDOJUMI

7. Pretendentiem bez IR nodrošina vismaz 20 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām:

10 ir vizuālo mācību stundas, kur var iekļaut 5 stundu mācības ar dirižabļa FFS, FTD 2/3 vai FNPT II, III; un

10 ir instrumentu mācību stundas, kur var iekļaut 5 stundas ar vismaz dirižabļa FTD 1, FNPT I vai lidmašīnu.

8. Pretendentiem ar derīgu IR(As) pilnā apjomā ieskaita instrumentālo mācību nolidojumu ar instruktoru laiku. Pretendenti ar derīgu IR veic vismaz 5 apmācības instrumentālo lidojumu ar instruktoru mācību stundas ar dirižabli.

9. Pretendentiem bez dirižabļa nakts lidojumu kvalifikācijas papildus nodrošina vismaz 5 nakts mācību lidojumu stundas, no kurām 3 stundas ir apmācības nolidojumi ar instruktoru, tostarp vismaz 1 maršruta navigācijas stunda un 5 patstāvīgi nakts cikli. Katrā ciklā ir pacelšanās un nosēšanās.

PIEREDZE

10. CPL(As) pretendents ir veicis vismaz 250 lidojumu stundas ar dirižabļiem, tostarp vismaz 125 lidojumu stundas PIC statusā, no kurām 50 stundas ir maršruta lidojumi PIC statusā, tostarp maršruta lidojums atbilstīgi VFR vismaz 90 km (50 NM) attālumā, veicot nosēšanos galamērķa lidlaukā.

PIC statusā veikto lidojumu laiku ar citu kategoriju gaisa kuģiem 185 lidojumu stundu laikā var ieskaitīt šādos gadījumos:

a) 30 lidojumu stundas ar lidmašīnām vai helikopteriem, ja pretendentam ir attiecīgi PPL(A) vai PPL(H); vai

b) 60 lidojumu stundas ar lidmašīnām vai helikopteriem, ja pretendentam ir attiecīgi CPL(A) vai CPL(H); vai

c) 10 lidojumu stundas ar TMG vai planieriem; vai

d) 10 lidojumu stundas ar gaisa baloniem.

PRASMJU PĀRBAUDE

11. Pēc mācību lidojumu apguves un attiecīgo pieredzes prasību izpildes pretendents kārto CPL(As) prasmju pārbaudi.
4. papildinājums

Prasmju pārbaude CPL izsniegšanai

A.    Vispārīga informācija

1. CPL prasmju pārbaudes pretendents ir apguvis tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģa mācības, kādu izmanto prasmju pārbaudē.

2. Pretendentam jānokārto visas attiecīgās prasmju pārbaudes iedaļas. Ja netiek nokārtots kāds no iedaļas punktiem, nav nokārtota visa iedaļa. Ja pretendents nenokārto vairākas iedaļas, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Pretendents, kas nav nokārtojis tikai vienu iedaļu, vēlreiz kārto tikai nenokārtoto iedaļu. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtota kāda no iedaļām, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotās iedaļas, pretendents vēlreiz kārto visu pārbaudi. Visas attiecīgās prasmju pārbaudes iedaļas ir jānokārto 6 mēnešu laikā. IR pretendents ir apguvis tādas pašas klases vai tipa lidaparāta mācības, kādu izmanto pārbaudē.

3. Pēc jebkuras nenokārtotas prasmju pārbaudes var būt nepieciešamas papildu mācības. Prasmju pārbaudes kārtošanas reižu skaits nav ierobežots.

PĀRBAUDES NORISE

4. Ja pretendents izvēlas pārtraukt prasmju pārbaudi tādu iemeslu dēļ, kurus lidojumu eksaminētājs (FE) uzskata par neadekvātiem, pretendents vēlreiz kārto visu prasmju pārbaudi. Ja pārbaudes pārtraukšanas iemeslus FE uzskata par adekvātiem, citā lidojumā pārbauda tikai nenokārtotās iedaļas.

5. Ja FE uzskata par nepieciešamu, pretendents vēlreiz atkārto jebkuru no manevriem vai procedūrām. FE jebkurā brīdī var pārtraukt pārbaudi, ja FE uzskata, ka pretendenta demonstrētās lidojuma prasmes liecina par nepieciešamību vēlreiz kārtot visu pārbaudi.

6. Pretendents vada gaisa kuģi no stāvokļa, kurā ir iespējams veikt PIC funkcijas, un veic pārbaudi tā, it kā gaisa kuģī nebūtu neviena cita apkalpes locekļa. Atbildību par lidojumu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem

7. Pretendents FE norāda izpildītas pārbaudes un pienākumus, tostarp identificētos radiotehniskos līdzekļus. Pārbaudes veic saskaņā ar pārbaudes punktu tabulu gaisa kuģim, ar kuru veic prasmju pārbaudi. Pārbaudes pirmslidojuma posmā pretendents nosaka dzinēja un ātruma režīmus. Pretendents aprēķina pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās tehniskā raksturojuma parametrus saskaņā ar izmantotā gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatu vai lidojumu rokasgrāmatu.

8. FE nekādā veidā neiesaistās lidojuma norisē, izņemot gadījumu, ja iejaukšanās ir nepieciešama drošības interesēs vai ja ir jānovērš nepieņemama satiksmes aizkavēšana.

B.    Prasmju pārbaudes saturs CPL izsniegšanai – lidmašīnas

1. Prasmju pārbaudē izmantotā lidmašīna atbilst mācību lidmašīnu prasībām un ir sertificēta vismaz četru personu pārvadāšanai, tai ir maināma soļa propellers un ievelkama šasija.

2. Maršrutu izvēlas FE, un galamērķis ir lidlauks ar aviācijas dispečeru dienestu. Pretendents atbild par lidojuma plānošanu un nodrošina, ka uz gaisa kuģa klāja ir viss lidojumam nepieciešamais aprīkojums un dokumenti. Lidojuma ilgums ir vismaz 90 minūtes.

3. Pretendents apliecina spēju:

a) vadīt lidaparātu, nepārsniedzot ierobežojumus;

b) izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

c) pareizi spriest un lidotmāku;

d) izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē; un

e) pastāvīgi vadīt lidaparātu tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

4. Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un lidmašīnas tehnisko raksturojumu attiecināmas pielaides šeit norādītajās robežās.

Augstums

normāls lidojums

± 100 pēdas

ar imitētu dzinēja atteici

± 150 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana ar radionavigācijas līdzekļiem

± 5°

Kurss

normāls lidojums

± 10°

ar imitētu dzinēja atteici

± 15°

Ātrums

pacelšanās un nolaišanās

± 5 mezgli

visi citi lidojuma režīmi

± 10 mezgli

PĀRBAUDES SATURS

5. Darbības 2. iedaļas c) punktā un e) punkta iv) apakšpunktā, kā arī visā 5. un 6. iedaļā var veikt ar FNPT II vai FFS.

Uz visām iedaļām attiecināma lidmašīnas pārbaudes punktu tabulu izmantošana, lidotmāka, lidmašīnas vadība pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem, pretapledošanas apstrādes un atledošanas procedūru piemērošana un apdraudējuma un kļūdu pārvaldības principu ievērošana.1. IEDAĻA —  PIRMSLIDOJUMA DARBĪBAS UN IZLIDOŠANA

a

Darbības pirmslidojuma posmā, tostarp:

Lidojuma plānošana, dokumentu sagatavošana, masas un līdzsvara noteikšana, meteoroloģisko apstākļu informācija, pirmslidojuma informācijas biļeteni (NOTAMS)

b

Lidmašīnas pārbaude un tehniskā apkalpošana

c

Manevrēšana uz zemes un pacelšanās

d

Tehniskais raksturojums un balansēšana

e

Lidlauka un kustības shēmu ekspluatācija

f

Izlidošanas procedūra, altimetra iestatīšana, sadursmju novēršana (skats no kabīnes)

g

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

2. IEDAĻA —  LIDOJUMI NORMĀLOS APSTĀKĻOS

a

Lidmašīnas vadība pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem, tostarp taisna un horizontāla kustība, augstuma uzņemšana un samazināšana, skats no kabīnes

b

Lidojums kritiski zemā ātrumā, tostarp sākotnējas vai pilnīgas ātruma zaudēšanas noteikšana un iziešana no tās

c

Pagriezieni, tostarp nosēšanās konfigurācijā. Asi pagriezieni 45°

d

Lidojums kritiski augstā ātrumā, tostarp spirālveida pikēšanas noteikšana un iziešana no tās

e

Lidojums, ņemot vērā tikai instrumentus, tostarp:

i)  horizontāls lidojums, kreisēšanas konfigurācija, kursa vadīšana, augstums un ātrums gaisā

ii)  pagriezieni, uzņemot un samazinot augstumu ar 10°–30° sānsveri

iii)  iziešana no neparasta stāvokļa gaisā

iv)  ierobežota paneļa instrumentu funkcionēšana;

f

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

3. IEDAĻA —  MARŠRUTA PROCEDŪRAS

a

Lidmašīnas vadības pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem, tostarp kreisēšanas konfigurācija Lidojuma attālums ar iepildīto degvielas daudzumu

b

Orientēšanās, kartes nolasīšana

c

Augstums, ātrums, kursa vadīšana, skats no kabīnes

d

Altimetra iestatīšana. Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

e

Lidojuma norises uzraudzīšana, lidojuma žurnāls, degvielas izlietojums, atrašanās vietas noteikšanas kļūdas novērtējums un pareizas atrašanās vietas noteikšanas atjaunošana

f

Meteoroloģisko apstākļu novērošana, tendenču novērtēšana, lidojuma maršruta maiņas plānošana

g

Atrašanās vietas noteikšana, pozīcija (NDB vai VOR), tehnisko līdzekļu identificēšana (instrumentāls lidojums). Lidojuma maršruta maiņas plāna īstenošana, lidojot uz citu lidlauku (vizuāls lidojums)

4. IEDAĻA —  NOLAIŠANĀS UN NOSĒŠANĀS PROCEDŪRAS

a

Ielidošanas procedūras, altimetra iestatīšana, pārbaudes, skats no kabīnes

b

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

c

Riņķošana zemā augstumā

d

Normāla nosēšanās, nosēšanās sānvējā (ja ir piemēroti apstākļi)

e

Nosēšanās uz īsa skrejceļa

f

Nolaišanās un nosēšanās ar dīkstāves jaudu (tikai viendzinēja lidmašīnas)

g

Nosēšanās, neizmantojot aizspārņus

g

Darbības pēclidojuma posmā

5. IEDAĻA —  NESTANDARTA UN ĀRKĀRTAS PROCEDŪRAS

Šo iedaļu var apvienot ar 1.–4. iedaļu

a

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās (drošā augstumā), ugunsgrēka trauksmes imitācija

b

Aprīkojuma darbības traucējumi

tostarp rezerves šasijas izlaišana, elektrisko ierīču un bremžu atteice

c

Piespiedu nosēšanās (imitēta)

d

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

e

Mutiski jautājumi

6. IEDAĻA —  IMITĒTS ASIMETRISKS LIDOJUMS UN ATTIECĪGIE KLASES VAI TIPA PUNKTI

Šo iedaļu var apvienot ar 1.–5. iedaļu

a

Imitēta dzinēja atteice pacelšanās laikā (drošā augstumā, ja neveic ar FFS)

b

Asimetriska nolaišanās un riņķošana

c

Asimetriska nolaišanās un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos

d

Dzinēja izslēgšana un atkārtota iedarbināšana

e

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras, lidotmāka

f

Pēc FE izvēles – jebkuri attiecīgie klases vai tipa kvalifikācijas prasmju pārbaudes punkti:

i)  lidmašīnas sistēmas, tostarp autopilota režīma vadīšana

ii)  pārspiediena sistēmas ekspluatācija

iii)  atledošanas un pretapledošanas apstrādes sistēmas izmantošana

g

Mutiski jautājumi

C.    Prasmju pārbaudes saturs CPL izsniegšanai – helikopteri

1. Prasmju pārbaudē izmantotais helikopters atbilst mācību helikopteru prasībām.

2. Lidojuma zonu un maršrutu izvēlas FE, un visas darbības zemā augstumā un gaidot gaisā notiek lidlaukā ar aviācijas dispečeru dienestu. Maršruti, ko izmanto 3. iedaļā, var beigties izlidošanas lidlaukā vai citā lidlaukā, un viens no galamērķiem ir lidlauks ar aviācijas dispečeru dienestu. Prasmju pārbaudi veic 2 lidojumos. Kopējais lidojuma/-u ilgums ir vismaz 90 minūtes.

3. Pretendents apliecina spēju:

a) vadīt helikopteru, nepārsniedzot ierobežojumus;

b) izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

c) pareizi spriest un lidotmāku;

d) izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē; un

e) pastāvīgi vadīt helikopteru tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

4. Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un helikoptera tehnisko raksturojumu ir attiecināmas pielaides šādās robežās.

Augstums

normāls lidojums

± 100 pēdas

imitēta smagas avārijas situācija

± 150 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana ar radionavigācijas līdzekļiem

± 10°

Kurss

normāls lidojums

± 10°

imitēta smagas avārijas situācija

± 15°

Ātrums

pacelšanās un nolaišanās, daudzdzinēju

± 5 mezgli

visi citi lidojuma režīmi

± 10 mezgli

Nonesums

pacelšanās, gaidīšana zemes ietekmes zonā

± 3 pēdas

nosēšanās bez kustības uz sāniem vai atpakaļ

PĀRBAUDES SATURS

5. Visus 4. iedaļas punktus var veikt ar helikoptera FNTP vai helikoptera FFS. Uz visām iedaļām attiecināma helikoptera pārbaudes punktu tabulu izmantošana, lidotmāka, helikoptera vadība pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem un apdraudējuma un kļūdu pārvaldības principu ievērošana.1. IEDAĻA —  PĀRBAUDES UN PROCEDŪRAS PIRMSLIDOJUMA/PĒCLIDOJUMA POSMĀ

a

Zināšanas par helikopteru (piemēram, tehniskais žurnāls, degviela, masa un līdzsvars, tehniskais raksturojums), lidojuma plānošana, dokumenti, pirmslidojuma informācijas biļeteni (NOTAMS), meteoroloģiskie apstākļi

b

Pārbaude/darbības pirmslidojuma posmā, detaļu novietojums un funkcijas

c

Apkalpes kabīnes pārbaude, startēšanas procedūra

d

Sakaru un navigācijas ierīču pārbaude, frekvenču atlase un iestatīšana

e

Pirmspacelšanās procedūra, radiosakaru procedūra, atbilstīga sadarbība ar ATC

f

Novietošana stāvēšanai, izslēgšana un procedūra pēclidojuma posmā

2. IEDAĻA —  MANEVRI, GAIDOT GAISĀ, PAAUGSTINĀTA LĪMEŅA VADĪBA UN NOROBEŽOTAS ZONAS

a

Pacelšanās un nosēšanās (pacelšanās un piezemēšanās)

b

Manevri un manevri, gaidot gaisā

c

Statiska gaidīšana gaisā ar pretvēju/sānvēju/ceļavēju

d

Statiski pagriezieni, gaidot gaisā, 360° pa kreisi un pa labi (pagriezieni, stāvot uz vietas)

e

Manevrēšanas kustības uz priekšu, uz sāniem un atpakaļ, gaidot gaisā

f

Imitēta dzinēja atteice, gaidot gaisā

g

Īsas apstāšanās vējā un pa vējam

h

Nosēšanās un pacelšanās nogāzēs/nesagatavotās vietās

i

Pacelšanās (dažādi profili)

j

Pacelšanās sānvējā, ceļavējā (ja iespējams)

k

Pacelšanās ar maksimālo pacelšanās masu (faktisko vai imitēto) l

l

Nolaišanās (dažādi profili)

m

Pacelšanās un nosēšanās ar ierobežotu jaudu

n

Autorotācija (FE izvēlas divus punktus no šiem: pamata, loka, zema ātruma un 360° pagriezieni)

o

Nosēšanās ar autorotāciju

p

Piespiedu nosēšanās ar jaudas atgūšanu

q

Jaudas pārbaudes, tehniskā atzīšana (reconnaissance technique), nolaišanās un izlidošanas metodes

3. IEDAĻA —  NAVIGĀCIJA — MARŠRUTA PROCEDŪRAS

a

Navigācija un orientēšanās dažādos augstumos, kartes nolasīšana

b

Augstuma saglabāšana, ātrums, kursa vadīšana, gaisa telpas novērošana, altimetra iestatīšana

c

Lidojuma norises uzraudzīšana, lidojuma žurnāls, degvielas izlietojums, lidojuma attālums ar iepildīto degvielas daudzumu, ETA, atrašanas vietas noteikšanas kļūdu novērtēšana un pareizas atrašanas vietas noteikšanas atgūšana, instrumentu uzraudzīšana

d

Meteoroloģisko apstākļu novērošana, maršruta maiņas plānošana

e

Atrašanās vietas noteikšana, pozīcija (NDB un/vai VOR), tehnisko līdzekļu identificēšana

f

Sadarbība ar ATC, noteikumu ievērošana utt.

4. IEDAĻA —  LIDOJUMA PROCEDŪRAS UN MANEVRI, ŅEMOT VĒRĀ TIKAI INSTRUMENTUS

a

Horizontāls lidojums, kursa vadīšana, augstums un ātrums

b

1. pakāpes horizontāli pagriezieni līdz norādītajam kursam, no 180° līdz 360° pa kreisi un pa labi

c

Augstuma uzņemšana un samazināšana, tostarp 1. ātruma pagriezieni līdz norādītajam kursam

d

Iziešana no neparasta stāvokļa gaisā

e

Pagriezieni ar 30° sānsveri, pagriezieni līdz 90° pa kreisi un pa labi

5. IEDAĻA —  NESTANDARTA UN ĀRKĀRTAS PROCEDŪRAS (JA NEPIECIEŠAMS, IMITĒTAS)

1. piezīme:  ja pārbaudi veic ar daudzdzinēju helikopteru, pārbaudē iekļauj imitētu dzinēja atteices trauksmi, tostarp nolaišanos un nosēšanos ar vienu dzinēju.

2. piezīme:  FE izvēlas četrus no šādiem punktiem:

a

Dzinēja darbības traucējumi, tostarp regulatora atteice, karburatora/dzinēja apledojums, eļļošanas sistēmas traucējumi

b

Degvielas sistēmas darbības traucējumi

c

Elektriskās sistēmas darbības traucējumi

d

Hidrauliskās sistēmas darbības traucējumi, tostarp nolaišanās un nosēšanās bez hidraulikas

e

Galvenā rotora un/vai pretvērpes sistēmas darbības traucējumi (FFS vai tikai pārrunas)

f

Ugunsgrēka trauksmes imitācija, tostarp dūmu kontrole un izvadīšana

g

Citas nestandarta un ārkārtas procedūras, kas norādītas attiecīgajā lidojumu rokasgrāmatā, tostarp daudzdzinēju helikopteriem.

Imitēta dzinēja atteice pacelšanās laikā:

atteikta pacelšanās TDP vai pirms tā vai droša piespiedu nosēšanās DPATO vai pirms tā, tūlīt pēc TDP vai DPATO.

Nosēšanās ar imitētu dzinēja atteici:

nosēšanās vai riņķošana pēc dzinēja atteices pirms LDP vai DPBL,

pēc dzinēja atteices pēc LDP vai droša nosēšanās pēc DPBL.

D.    Prasmju pārbaudes saturs CPL izsniegšanai – dirižabļi

1. Prasmju pārbaudē izmantotais dirižablis atbilst mācību dirižabļa prasībām.

2. Zonu un maršrutu izvēlas FE. Maršruti, ko izmanto 3. iedaļā, var beigties izlidošanas lidlaukā vai citā lidlaukā, un viens no galamērķiem ir lidlauks ar aviācijas dispečeru dienestu. Prasmju pārbaudi veic 2 lidojumos. Kopējais lidojuma/-u ilgums ir vismaz 60 minūtes.

3. Pretendents apliecina spēju:

a) vadīt dirižabli, nepārsniedzot ierobežojumus;

b) izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

c) pareizi spriest un lidotmāku;

d) izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē; un

e) pastāvīgi vadīt dirižabli tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

4. Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un dirižabļa tehnisko raksturojumu ir attiecināmas pielaides šādās robežās.

Augstums

normāls lidojums

± 100 pēdas

imitēta smagas avārijas situācija

± 150 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana ar radionavigācijas līdzekļiem

± 10°

Kurss

normāls lidojums

± 10°

imitēta smagas avārijas situācija

± 15°

PĀRBAUDES SATURS

5. Visus 5. un 6. iedaļas punktus var veikt ar dirižabļa FNTP vai dirižabļa FFS. Uz visām iedaļām attiecināma dirižabļu pārbaudes punktu tabulu izmantošana, lidotmāka, dirižabļu vadība pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem, pretapledošanas apstrādes procedūru piemērošana un apdraudējuma un kļūdu pārvaldības principu ievērošana.1. IEDAĻA —  PIRMSLIDOJUMA DARBĪBAS UN IZLIDOŠANA

a

Darbības pirmslidojuma posmā, tostarp:

Lidojuma plānošana, dokumentu sagatavošana, masas un līdzsvara noteikšana, meteoroloģisko apstākļu informācija, pirmslidojuma informācijas biļeteni (NOTAMS)

b

Dirižabļa pārbaude un tehniskā apkalpošana

c

Procedūra atbrīvošanai no masta, manevrēšana uz zemes un pacelšanās

d

Tehniskais raksturojums un balansēšana

e

Lidlauka un kustības shēmu ekspluatācija

f

Izlidošanas procedūra, altimetra iestatīšana, sadursmju novēršana (skats no kabīnes)

g

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

2. IEDAĻA —  LIDOJUMI NORMĀLOS APSTĀKĻOS

a

Dirižabļa vadība pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem, tostarp taisna un horizontāla kustība, augstuma uzņemšana un samazināšana, skats no kabīnes

b

Lidojums barometriskā augstumā

c

Pagriezieni

d

Strauja augstuma samazināšana un paaugstināšana

e

Lidojums, ņemot vērā tikai instrumentus, tostarp:

i)  horizontāls lidojums, kursa vadīšana, augstums un ātrums gaisā

ii)  pagriezieni, uzņemot un samazinot augstumu

iii)  iziešana no neparasta stāvokļa gaisā

iv)  ierobežoti paneļa instrumenti

f

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

3. IEDAĻA —  MARŠRUTA PROCEDŪRAS

a

Dirižabļa vadība pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem,

Lidojuma attālums ar iepildīto degvielas daudzumu

b

Orientēšanās, kartes nolasīšana

c

Augstums, ātrums, kursa vadīšana, skats no kabīnes

d

Altimetra iestatīšana, sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

e

Lidojuma norises uzraudzīšana, lidojuma žurnāls, degvielas izlietojums, atrašanās vietas noteikšanas kļūdas novērtējums un pareizas atrašanās vietas noteikšanas atjaunošana

f

Meteoroloģisko apstākļu novērošana, tendenču novērtēšana, lidojuma maršruta maiņas plānošana

g

Atrašanās vietas noteikšana, pozīcija (NDB vai VOR), tehnisko līdzekļu identificēšana (instrumentāls lidojums). Lidojuma maršruta maiņas plāna īstenošana, lidojot uz citu lidlauku (vizuāls lidojums)

4. IEDAĻA —  NOLAIŠANĀS UN NOSĒŠANĀS PROCEDŪRAS

a

Ielidošanas procedūras, altimetra iestatīšana, pārbaudes, skats no kabīnes

b

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

c

Riņķošana zemā augstumā

d

Normāla nosēšanās

e

Nosēšanās uz īsa skrejceļa

f

Nolaišanās un nosēšanās ar dīkstāves jaudu (tikai viendzinēja dirižabļi)

g

Nosēšanās, neizmantojot aizspārņus

h

Darbības pēclidojuma posmā

5. IEDAĻA —  NESTANDARTA UN ĀRKĀRTAS PROCEDŪRAS

Šo iedaļu var apvienot ar 1.–4. iedaļu

a

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās (drošā augstumā), ugunsgrēka trauksmes imitācija

b

Aprīkojuma darbības traucējumi

c

Piespiedu nosēšanās (imitēta)

d

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

e

Mutiski jautājumi

6. IEDAĻA —  ATTIECĪGĀS KLASES VAI TIPA PUNKTI

Šo iedaļu var apvienot ar 1.–5. iedaļu

a

Imitēta dzinēja atteice pacelšanās laikā (drošā augstumā, ja neveic ar FFS)

b

Nolaišanās un riņķošana ar dzinēja/-u atteici

c

Nolaišanās un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos ar dzinēja/-u atteici

d

Balona apvalka spiediena sistēmas darbības traucējumi

e

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras, lidotmāka

f

Pēc FE izvēles – jebkuri attiecīgie klases vai tipa kvalifikācijas prasmju pārbaudes punkti:

i)  dirižabļu sistēmas

ii)  balona apvalka spiediena sistēmas darbība

g

Mutiski jautājumi
5. papildinājums

Integrēts MPL mācību kurss

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. MPL integrētā mācību kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu otrā pilota funkciju pildīšanai nepieciešamo kvalifikācijas līmeni gaisa pārvadājumu daudzpilotu vairāku turbīndzinēju lidmašīnu lidojumos atbilstīgi VFR un IFR un lai iegūtu MPL.

▼M3

2. Apstiprinājumu MPL apmācības kursam dod tikai ATO, kas ietilpst komerciālā gaisa pārvadājumu ekspluatantā, kurš sertificēts saskaņā ar ORO daļu, vai kuram ir īpaša vienošanās ar šādu ekspluatantu. Licence attiecas tikai uz konkrēto ekspluatantu līdz brīdim, kad aviokompānijas ekspluatants pabeidz pārkvalifikācijas kursu.

▼B

3. Pretendents, kas vēlas apgūt MPL integrēto mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā, ko nodrošina ATO. Mācību pamatā ir kompetenču pieeja, un tās notiek daudzpilotu apkalpes darbības vidē.

4. Mācību kursā iekļauj tikai pretendentus bez priekšzināšanām.

5. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības ATPL(A) nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi;

c) MCC mācības lidojumiem ar daudzpilotu lidmašīnām; un

d) tipa kvalifikācijas mācības.

6. Pretendents, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu MPL mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

7. Apstiprinātā MPL teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 750 stundu apjomā, lai sasniegtu ATPL(A) nepieciešamo zināšanu līmeni, kā arī attiecīgās tipa kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās teorētisko mācību stundas saskaņā ar H apakšiedaļu.

MĀCĪBU LIDOJUMI

8. Mācību lidojumu kopējais ilgums ir vismaz 240 stundas, tostarp PF un PNF statusā, īstos vai imitētos lidojumos, 4 mācību posmos.

a) 1. posms – lidojumu pamatprasmes

Īpašs mācību kurss lidojumiem ar vienpilota lidmašīnu.

b) 2. posms – pamata līmenis

Daudzpilotu apkalpes lidojumu un instrumentālo lidojumu mācību ievadkurss.

c) 3. posms – vidējais līmenis

Daudzpilotu apkalpes lidojumu prakse ar vairāku turbīndzinēju lidmašīnu, kas sertificēta kā augstas veiktspējas lidmašīna saskaņā ar 21. daļu.

d) 4. posms – augstākais līmenis

Tipa kvalifikācijas mācības aviokompāniju vidē.

Faktisko lidojumu pieredzē iekļauj visas H apakšiedaļas prasības, mācības iziešanai no neparasta stāvokļa, nakts lidojumus, lidojumus, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, un pieredzi, kas nepieciešama atbilstīgas lidojumprasmes sasniegšanai.

Norādītajos mācību posmos attiecīgi iekļauj MCC mācību prasības.

Asimetrisko lidojumu mācības veic lidmašīnā vai ar FFS.

9. Katru mācību lidojumu programmas posmu veido gan pamatzināšanu apguve, gan praktiskas mācības.

10. Mācību kursā ir nepārtraukta mācību programmas un studentu novērtēšana. Izvērtēšana nodrošina, ka:

a) kompetences un attiecīgais novērtējums atbilst daudzpilotu lidmašīnas otrā pilota uzdevumiem; un

b) studenti apgūst nepieciešamās zināšanas progresīvā un apmierinošā veidā.

11. Mācību kursā kompetences iegūšanas nolūkā ir vismaz 12 pacelšanās un nosēšanās. Šīs pacelšanās un nosēšanās veic instruktora uzraudzībā ar lidmašīnu, kuras tipa kvalifikāciju plānots izsniegt.

NOVĒRTĒJUMA LĪMENIS

12. MPL pretendents visās 9 kompetences vienībās, kas norādītas 13. punktā, ir apliecinājis sniegumu augstākajā kompetences līmenī, kas nepieciešams otrā pilota funkciju izpildei un sadarbībai turbīndzinēju daudzpilotu lidmašīnā lidojumos vizuālā un instrumentālā režīmā. Novērtējums apstiprina, ka konsekventi tiek saglabāta lidmašīnas vai situācijas kontrole, lai nodrošinātu procedūras vai manevra izdošanos. Pretendents konsekventi apliecina zināšanas, prasmes un attieksmi, kāda nepieciešama drošiem attiecīgā tipa lidmašīnas lidojumiem saskaņā ar MPL snieguma kritērijiem.

KOMPETENCES VIENĪBAS

13. Pretendents apliecina kompetenci šādās 9 kompetences vienībās:

1) cilvēka veiktspējas principu, tostarp draudu un kļūdu pārvaldības principu, izmantošana;

2) lidmašīnas lidojumu procedūras uz zemes;

3) pacelšanās;

4) augstuma uzņemšana;

5) kreisēšana;

6) augstuma samazināšana;

7) nolaišanās;

8) nosēšanās; un

9) darbības pēc nosēšanās un lidmašīnas pēclidojuma posmā.

IMITĒTS LIDOJUMS

14. Minimālās FSTD prasības.

a) 1. posms – lidojumu pamatprasmes

E-mācības un sava uzdevuma izpildes ierīces, kuras apstiprina kompetentā iestāde un kuras atbilst šādam raksturojumam:

 ir palīgierīces, kuru parasti nav galddatoriem, piemēram, droseles vadības ierīču sektora funkcionālie dublikāti, sānu vadības svira vai FMS tastatūra; un

 nosaka psihomotoro darbību līdz ar noteikta spēka iedarbību un reakcijas laiku.

b) 2. posms – pamata līmenis

FNPT II MCC, kas atbilst tipveida vairāku turbodzinēju lidmašīnai.

c) 3. posms – vidējais līmenis

FSTD, kas atbilst vairāku turbodzinēju lidmašīnai, kuras ekspluatācijā ir nepieciešams otrais pilots, un kas ir kvalificēta B līmenim līdzvērtīgā standartā, ar šādām papildu funkcijām:

 dienasgaismas/krēslas/nakts vizuālā sistēma, nepārtraukts kabīnes minimālais kolimētais vizuālais redzes lauks, kas katram pilotam nodrošina 180° horizontālo un 40° vertikālo redzes lauku;

 ATC vides imitācija.

d) 4. posms – augstākais līmenis

FFS ir pilnīgi līdzvērtīgs D vai C līmenim ar paaugstināta līmeņa dienasgaismas vizuālo sistēmu, tostarp ar ATC vides imitāciju.
6. papildinājums

IR moduļu mācību kursi

A.    IR(A) – moduļu mācību lidojumu kurss

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. IR(A) moduļu mācību lidojumu kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu lidmašīnu lidojumiem nepieciešamo kvalifikācijas līmeni atbilstīgi IFR un ar IMC. Mācību kursā ir divi moduļi, ko var apgūt atsevišķi vai kopā.

a) Pamata instrumentālo lidojumu modulis.

Tajā ir 10 instrumentu mācību stundas, no kurām 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar BITD, FNPT I vai II vai FFS. Pēc pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves kandidātam izsniedz mācību kursa apguves sertifikātu.

b) Instrumentālo lidojumu procedūru modulis.

Tajā ir pārējās IR(A) mācību programmas daļas – 40 stundu viendzinēja vai 45 stundu daudzdzinēju lidmašīnas instrumentu mācības un IR(A) teorētiskais mācību kurss.

▼M3

2. Modulāra IR(A) kursa pieteikuma iesniedzējs ir PPL(A) vai CPL(A) turētājs. Procedurālo instrumentālo lidojumu moduļa pieteikuma iesniedzējs, kam nav CPL(A), ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apmācības pabeigšanas sertifikāta turētājs.

ATO nodrošina, ka daudzdzinēju IR(A) kursa pieteikuma iesniedzējs, kuram nav bijis daudzdzinēju lidmašīnas klases vai tipa kvalifikācijas, pirms IR(A) kursa mācību lidojumu sākšanas ir izgājis H apakšiedaļā noteikto daudzdzinēju apmācību

▼B

3. Pretendents, kas vēlas apgūt IR(A) moduļu mācību kursa instrumentālo lidojumu procedūru moduli, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā apstiprinātā mācību kursā. Pirms instrumentālo lidojumu procedūru moduļa sākšanas ATO nodrošina pretendenta atbilstību pamata instrumentālo lidojumu prasmēm. Ja nepieciešams, tiek nodrošinātas prasmju atsvaidzināšanas mācības.

4. Teorētisko mācību kursu apgūst 18 mēnešos. Instrumentālo lidojumu procedūru moduli un prasmju pārbaudi pabeidz, derīguma termiņa laikā nokārtojot teorētisko eksāmenu.

5. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības IR nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā IR(A) moduļu mācību kursā ir teorētiskās mācības vismaz 150 stundu apjomā.

MĀCĪBU LIDOJUMI

7. Viendzinēja IR(A) mācību kursā ir vismaz 50 instrumentu mācību stundas, no kurām ne vairāk kā 20 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I vai ne vairāk kā 35 stundas ar FFS vai FNPT II. Ne vairāk kā 10 stundas no zemes instrumentālā treniņa laika ar FNPT II vai FFS var veikt ar FNPT I.

8. Daudzdzinēju IR(A) mācību kursā ir vismaz 55 instrumentu mācību stundas, no kurām ne vairāk kā 25 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I vai ne vairāk kā 40 stundas ar FFS vai FNPT II. Ne vairāk kā 10 stundas no zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT II vai FFS var veikt ar FNPT I. Pārējie instrumentālie mācību lidojumi ir vismaz 15 lidojumu stundas ar daudzdzinēju lidmašīnām.

9. Viendzinēja IR(A) turētājs, kam ir arī daudzdzinēju klases vai tipa kvalifikācija un kas vēlas iegūt pirmreizējo daudzdzinēju IR(A), apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO un kur ir vismaz 5 instrumentālo mācību lidojumu stundas ar daudzdzinēju lidmašīnām, no kurām 3 stundas var veikt ar FFS vai FNPT II.

10.1. CPL(A) vai pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāta turētājam 7. un 8. punktā noteikto mācību apjomu var samazināt par 10 stundām.

▼M3

10.2. IR(H) turētājam kopējo apmācības apjomu, kas prasīts iepriekš 7. vai 8. punktā, var samazināt līdz 10 stundām.

▼B

10.3. Kopējais instrumentālo mācību lidojumu laiks ar lidmašīnu atbilst attiecīgi 7. vai 8. punkta prasībām.

11. Lidojumu uzdevumus līdz IR(A) prasmju pārbaudei veido:

a) Pamata instrumentālo lidojumu modulis: Pamata instrumentālo lidojumu procedūras un manevri, tostarp vismaz:

pamata instrumentāls lidojums bez ārējiem vizuāliem orientieriem:

 horizontāls lidojums,

 augstuma uzņemšana,

 augstuma samazināšana,

 pagriezieni horizontālā lidojumā, uzņemot augstumu, samazinot augstumu;

instrumentāla lidojuma shēma;

ass pagrieziens;

radionavigācija;

iziešana no neparasta stāvokļa gaisā;

ierobežots instrumentu panelis;

sākotnējas vai pilnīgas ātruma zaudēšanas noteikšana un iziešana no tās;

b) Instrumentālo lidojumu procedūru modulis:

i) pirmslidojuma procedūras, kas attiecas uz IFR lidojumiem, tostarp lidojumu rokasgrāmatas un attiecīgo gaisa satiksmes vadības dokumentu izmantošana IFR lidojuma plāna sagatavošanā;

ii) procedūras un manevri attiecībā uz IFR normālos, nestandarta un ārkārtas apstākļos, tostarp vismaz:

 pāreja no vizuāla uz instrumentālu lidojumu pacelšanās laikā,

 standarta instrumentāla izlidošana un ielidošana,

 maršruta IFR procedūras,

 procedūra, gaidot nosēšanās atļauju,

 instrumentāla nolaišanās, ievērojot noteiktās obligātās prasības,

 atkārtotas nolaišanās procedūras neizdošanās gadījumā,

 nosēšanās pēc instrumentālas nolaišanas, tostarp riņķošanas;

iii) manevri lidojuma laikā un lidaparāta lidojuma spējas;

iv) ja nepieciešams, daudzdzinēju lidmašīnas izmantošana iepriekš norādītajos uzdevumos, tostarp lidmašīnas izmantošana, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, imitējot viendzinēja darbības atteici, kā arī dzinēja izslēgšana un atkārtota iedarbināšana (pēdējo uzdevumu izpilda drošā augstumā, ja to neveic ar FFS vai FNPT II).

▼M3

Aa    IR(A) – Uz kompetenci balstīts lidošanas apmācības moduļu kurss

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

▼M4

1. Uz kompetenci balstīta moduļu lidojumu apmācības kursa mērķis ir apmācīt PPL vai CPL turētājus instrumentālo lidojumu kvalifikācijai, ņemot vērā iepriekšējos instrumentālos mācību lidojumus un pieredzi. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu kvalifikācijas līmeni, kāds nepieciešams lidmašīnu vadīšanai saskaņā ar IFR un IMC. Kursu apgūst saskaņā ar ATO, vai kurss apvieno instrumentālos mācību lidojumus pie IRI(A) vai FI(A), kam ir tiesības nodrošināt IR apmācību, un mācību lidojumus saskaņā ar ATO.

▼M3

2. Šāda uz kompetenci balstīta moduļu IR(A) kursa pieteikuma iesniedzējs ir PPL(A) vai CPL(A) turētājs.

3. Teorētiskās apmācības kursu pabeidz 18 mēnešos. Instrumentālos mācību lidojumus un prasmju pārbaudi pabeidz, derīguma termiņa laikā nokārtojot teorētiskos eksāmenus.

4. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības IR(A) nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

5. Apstiprinātā IR(A) uz kompetenci balstītā moduļu mācību kursā ietilpst teorētiskās mācības vismaz 80 stundu apjomā. Teorētisko zināšanu mācību kursā var iekļaut datorizētās apmācības un e-mācību elementus. Jānodrošina ORA.ATO.305. noteiktais teorētisko mācību minimālais apjoms.

MĀCĪBU LIDOJUMI

6. IR(A) iegūšanas metode pēc šā moduļu kursa ir balstīta uz kompetenci. Taču pieteikuma iesniedzējam jāizpilda tālāk norādītās obligātās prasības. Lai iegūtu vajadzīgo kompetenci, var būt nepieciešama papildu apmācība.

a) Viendzinēja uz kompetenci balstītajā moduļu IR(A) mācību kursā jābūt vismaz 40 instrumentu mācību stundām, no kurām ne vairāk kā 10 stundas var būt instrumentu mācības uz zemes ar FNPT I vai ne vairāk kā 25 stundas ar FFS vai FNPT II. Ne vairāk kā 5 stundas no instrumentu mācībām uz zemes ar FNPT II vai FFS var veikt ar FNPT I.

i) Ja pieteikuma iesniedzējs:

A) ir pabeidzis instrumentālos mācību lidojumus pie IRI(A) vai FI(A), kam ir tiesības sniegt IR apmācību; vai

▼M4

B) viņam ir iepriekšēja instrumentālu lidojumu stundu pieredze ar lidmašīnu PIC statusā atbilstoši kvalifikācijai, kas dod tiesības veikt lidojumus IFR un IMC apstākļos,

▼M3

ne vairāk kā 30 šo stundu var ieskaitīt noteikto 40 stundu prasību izpildē,

ii) Ja pieteikuma iesniedzējam ir iepriekšējs instrumentālo lidojumu laiks, kas gūts tādā apmācībā, kura nav norādīta a) apakšpunkta i) daļā, ne vairāk kā 15 šo stundu var ieskaitīt noteikto 40 stundu prasību izpildē.

iii) Jebkurā gadījumā mācību lidojumos ietilpst vismaz 10 stundas instrumentālā mācību lidojuma laika ar lidmašīnu ATO ietvaros.

iv) Divējādai instrumentālajai apmācībai kopumā jābūt vismaz 25 stundas ilgai.

b) Daudzdzinēju uz kompetenci balstītajā moduļu IR(A) mācību kursā jābūt vismaz 45 instrumentu mācību stundām, no kurām ne vairāk kā 10 stundas var būt instrumentu mācības uz zemes ar FNPT I vai ne vairāk kā 30 stundas ar FFS vai FNPT II. Ne vairāk kā 5 stundas no instrumentu mācībām uz zemes ar FNPT II vai FFS var veikt ar FNPT I.

i) Ja pieteikuma iesniedzējs:

A) ir pabeidzis instrumentālos mācību lidojumus pie IRI(A) vai FI(A), kam ir tiesības sniegt IR apmācību; vai

▼M4

B) viņam ir iepriekšēja instrumentālu lidojumu stundu pieredze ar lidmašīnu PIC statusā atbilstoši kvalifikācijai, kas dod tiesības veikt lidojumus IFR un IMC apstākļos,

▼M3

ne vairāk kā 35 šo stundu var ieskaitīt noteikto 45 stundu prasību izpildē,

ii) Ja pieteikuma iesniedzējam ir iepriekšējs instrumentālo lidojumu laiks, kas gūts tādā apmācībā, kura nav norādīta b) apakšpunkta i) daļā, ne vairāk kā 15 šo stundu var ieskaitīt noteikto 45 stundu prasību izpildē.

iii) Jebkurā gadījumā mācību lidojumos ietilpst vismaz 10 stundas instrumentālā mācību lidojuma laika ar daudzdzinēju lidmašīnu ATO ietvaros.

iv) Divējādās instrumentālās apmācības kopējais apjoms ir vismaz 25 stundas, no kurām vismaz 15 stundas jāveic ar daudzdzinēju lidmašīnu.

c) Lai noteiktu, cik stundu var ieskaitīt noteikto prasību izpildē, kā arī apzinātu apmācības vajadzības, pieteikuma iesniedzējs ATO aizpilda pirmsiestāšanās novērtējumu.

d) Saskaņā ar a) apakšpunkta i) daļu vai b) apakšpunkta i) daļu IRI(A) vai FI(A) sniegtās instrumentālo lidojumu apmācības izpildi dokumentē īpašā mācību dokumentā, un to paraksta instruktors.

7. Uz kompetenci balstītajos moduļu IR(A) mācību lidojumos ietilpst:

a) pamata instrumentālo lidojumu procedūras un manevri, tostarp vismaz:

i) pamata instrumentāls lidojums bez ārējiem vizuāliem orientieriem;

ii) horizontāls lidojums;

iii) augstuma uzņemšana;

iv) augstuma samazināšana;

v) pagriezieni horizontālā lidojumā, uzņemot augstumu un samazinot augstumu;

vi) instrumentāla lidojuma shēma;

vii) ass pagrieziens;

viii) radionavigācija;

ix) iziešana no neparasta stāvokļa gaisā;

x) ierobežota paneļa instrumentu funkcionēšana; un

xi) sākotnējas vai pilnīgas ātruma zaudēšanas noteikšana un iziešana no tās;

b) pirmslidojuma procedūras, kas attiecas uz IFR lidojumiem, tostarp lidojumu rokasgrāmatas un attiecīgo gaisa satiksmes vadības dokumentu izmantošana IFR lidojuma plāna sagatavošanā;

c) procedūras un manevri attiecībā uz IFR normālos, nestandarta un ārkārtas apstākļos, tostarp vismaz:

i) pāreja no vizuāla uz instrumentālu lidojumu pacelšanās laikā;

ii) standarta instrumentāla izlidošana un ielidošana;

iii) maršruta IFR procedūras;

iv) procedūras, gaidot nosēšanās atļauju;

v) instrumentāla pieeja, ievērojot noteiktās obligātās prasības;

vi) atkārtotas pieejas procedūras neizdošanās gadījumā; un

vii) nosēšanās pēc instrumentālām pieejām, tostarp riņķošanas;

d) manevri lidojuma laikā un lidaparāta lidojuma spējas;

e) ja vajadzīgs, daudzdzinēju lidmašīnas izmantošana iepriekš norādītajos uzdevumos, tostarp:

i) lidmašīnas vadīšana, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, imitējot viendzinēja darbības atteici;

ii) dzinēja izslēgšana un atkārtota iedarbināšana (izpilda drošā augstumā, ja to neveic ar FFS vai FNPT II).

8. Uz kompetenci balstītas moduļu IR(A) pieteikuma iesniedzējiem, kam ir FCL daļas PPL vai CPL un derīgs IR(A), ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikuma prasībām, var pilnā apmērā ieskaitīt šā punkta c) apakšpunktā norādīto mācību kursu prasību izpildi. Lai saņemtu EIR:

a) pieteikuma iesniedzējs sekmīgi nokārto EIR prasmju pārbaudi saskaņā ar 7. papildinājuma prasībām;

b) prasmju pārbaudes laikā pieteikuma iesniedzējs eksaminētājam apliecina, ka pieteikuma iesniedzējam ir atbilstoša līmeņa teorētiskās zināšanas par aviācijas tiesību aktiem, meteoroloģiju un lidojumu plānošanu un veikšanu (IR); un

c) pieteikuma iesniedzējam ir vismaz 50 stundu lidojuma laika pieredze lidojumos ar lidmašīnām IFR apstākļos PIC statusā.

PIRMSIESTĀŠANĀS NOVĒRTĒJUMS

9. Pirmsiestāšanās novērtējuma saturu un ilgumu nosaka ATO, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iepriekšējo instrumentālo pieredzi.

VAIRĀKI DZINĒJI

10. Viendzinēja IR(A) turētājs, kam ir arī daudzdzinēju klases vai tipa kvalifikācija un kas vēlas iegūt pirmreizējo daudzdzinēju IR(A), apgūst mācību kursu, ko nodrošina ATO un kur ir vismaz 5 instrumentālo mācību lidojumu stundas ar daudzdzinēju lidmašīnām, no kurām 3 stundas var veikt ar FFS vai FNPT II, un nokārto prasmju pārbaudi.

▼B

B.    IR(H) – moduļu mācību lidojumu kurss

1. IR(H) moduļu mācību lidojumu kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu helikopteru lidojumiem nepieciešamo kvalifikācijas līmeni atbilstīgi IFR un ar IMC.

▼M3

2. Moduļu IR(A) kursa pieteikuma iesniedzējs ir PPL(A), CPL(A) vai ATPL(H) turētājs. Pirms IR(H) kursa apmācības posma gaisa kuģī sākuma pieteikuma iesniedzējam ir helikoptera tipa kvalifikācija, kas izmantota IR(H) prasmju pārbaudei, vai arī viņš ir pabeidzis apstiprinātu tipa kvalifikācijas apmācību par minēto tipu. Pieteikuma iesniedzējam ir sertifikāts, kas apliecina MCC kursa apmierinošu apguvi, ja prasmju pārbaude jāveic vairāku pilotu apstākļos.

▼B

3. Pretendents, kas vēlas apgūt IR(H) moduļu mācību kursu, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā apstiprinātā mācību kursā.

4. Teorētisko mācību kursu apgūst 18 mēnešos. Mācību lidojumus un prasmju pārbaudi pabeidz, derīguma termiņa laikā nokārtojot teorētisko eksāmenu.

5. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības IR nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā IR(H) moduļu mācību kursā ir mācības vismaz 150 stundu apjomā.

MĀCĪBU LIDOJUMI

7. Viendzinēja IR(H) moduļu mācību kursā ir vismaz 50 instrumentu mācību stundas, no kurām:

a) ne vairāk kā 20 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I(H) vai (A). Šīs 20 mācību stundas ar FNPT I (H) vai (A) var aizstāt ar 20 mācību stundām IR(H) iegūšanai, izmantojot šim mācību kursam apstiprinātu lidmašīnu; vai

b) ne vairāk kā 35 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FTD 2/3, FNPT II/III vai FFS.

Instrumentālie mācību lidojumi ir vismaz 10 stundu mācības ar helikopteru, kam ir IFR sertifikāts.

8. Daudzdzinēju IR(H) mācību kursā ir vismaz 55 instrumentu mācību stundas, no kurām:

a) ne vairāk kā 20 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I(H) vai (A). Šīs 20 mācību stundas ar FNPT I (H) vai (A) var aizstāt ar 20 mācību stundām IR(H) iegūšanai, izmantojot šim mācību kursam apstiprinātu lidmašīnu; vai

b) ne vairāk kā 40 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FTD 2/3, FNPT II/III vai FFS.

Instrumentālie mācību lidojumi ir vismaz 10 stundu mācības ar daudzdzinēju helikopteru, kam ir IFR sertifikāts.

9.1. ATPL(H) turētājiem teorētisko mācību apjomu samazina par 50 stundām.

▼M3

9.2. IR(A) turētājam prasīto apmācības apjomu var samazināt līdz 10 stundām.

▼M3

9.3. PPL(H) turētājam ar kvalifikāciju helikoptera lidojumu veikšanai naktī vai CPL(H) turētājam instrumentālo lidojumu, kas veikts prasītajā apmācībā, kopējo laiku var samazināt par 5 stundām.

▼B

10. Lidojumu uzdevumus līdz IR(H) prasmju pārbaudei veido:

a) pirmslidojuma procedūras, kas attiecas uz IFR lidojumiem, tostarp lidojumu rokasgrāmatas un attiecīgo gaisa satiksmes vadības dokumentu izmantošana IFR lidojuma plāna sagatavošanā;

b) procedūras un manevri attiecībā uz IFR normālos, nestandarta un ārkārtas apstākļos, tostarp vismaz:

pāreja no vizuāla uz instrumentālu lidojumu pacelšanās laikā,

standarta instrumentāla izlidošana un ielidošana,

maršruta IFR procedūras,

procedūra, gaidot nosēšanās atļauju,

instrumentāla nolaišanās, ievērojot noteiktās obligātās prasības,

atkārtotas nolaišanās procedūras neizdošanās gadījumā,

nosēšanās pēc instrumentālas nolaišanās, tostarp riņķošanas;

c) manevri lidojuma laikā un lidaparāta lidojuma spējas;

d) ja nepieciešams, daudzdzinēju helikoptera izmantošana iepriekš norādītajos uzdevumos, tostarp helikoptera izmantošana, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, imitējot viendzinēja darbības atteici, kā arī dzinēja izslēgšana un iedarbināšana (pēdējo uzdevumu izpilda drošā augstumā, ja to neveic ar FFS, FNPT II vai FTD 2/3).

C.    IR(As) – moduļu mācību lidojumu kurss

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. IR(As) moduļu mācību lidojumu kursa mērķis ir mācību nodrošināšana pilotiem, lai sasniegtu dirižabļu lidojumiem nepieciešamo kvalifikācijas līmeni atbilstīgi IFR un ar IMC. Mācību kursā ir divi moduļi, ko var apgūt atsevišķi vai kopā.

a) Pamata instrumentālo lidojumu modulis.

Tajā ir 10 instrumentu mācību stundas, no kurām 5 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar BITD, FNPT I vai II vai FFS. Pēc pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves kandidātam izsniedz mācību kursa apguves sertifikātu.

b) Instrumentālo lidojumu procedūru modulis.

Tajā ir pārējā IR(As) mācību programmas daļa – 25 instrumentu mācību stundas un IR(As) teorētiskais mācību kurss.

2. IR(As) moduļu mācību kursa pretendentam ir PPL(As), tostarp nakts lidojumu tiesības, vai CPL(A). Instrumentālo lidojumu procedūru moduļa pretendentam, kam nav CPL(As), ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa mācību kursa apguves sertifikāts.

3. Pretendents, kas vēlas apgūt IR(As) moduļu mācību kursa instrumentālo lidojumu procedūru moduli, visus mācību posmus apgūst vienā nepārtrauktā mācību kursā. Pirms instrumentālo lidojumu procedūru moduļa sākšanas ATO nodrošina pretendenta atbilstību pamata instrumentālo lidojumu prasmēm. Ja nepieciešams, tiek nodrošinātas prasmju atsvaidzināšanas mācības.

4. Teorētisko mācību kursu apgūst 18 mēnešos. Instrumentālo lidojumu procedūru moduli un prasmju pārbaudi pabeidz, derīguma termiņa laikā nokārtojot teorētisko eksāmenu.

5. Mācību kursā ir:

a) teorētiskās mācības IR nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b) instrumentālie mācību lidojumi.

TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS

6. Apstiprinātā IR(As) moduļu mācību kursā ir teorētiskās mācības vismaz 150 stundu apjomā.

MĀCĪBU LIDOJUMI

7. IR(As) mācību kursā ir vismaz 35 instrumentu mācību stundas, no kurām ne vairāk kā 15 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I vai ne vairāk kā 20 stundas ar FFS vai FNPT II. Ne vairāk kā 5 stundas no zemes instrumentālā treniņa laika ar FNPT II vai FFS var veikt ar FNPT I.

8. CPL(As) vai pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāta turētājam 7. punktā noteikto mācību apjomu var samazināt par 10 stundām. Kopējais instrumentālo mācību lidojumu laiks ar dirižabli atbilst 7. punkta prasībām.

9. Ja pretendentam ir citas gaisa kuģa kategorijas IR, kopējo mācību lidojumu apjomu ar dirižabļiem var samazināt līdz 10 stundām.

10. Lidojumu uzdevumus līdz IR(As) prasmju pārbaudei veido:

a) Pamata instrumentālo lidojumu modulis:

Pamata instrumentālo lidojumu procedūras un manevri, tostarp vismaz:

pamata instrumentāls lidojums bez ārējiem vizuāliem orientieriem:

 horizontāls lidojums,

 augstuma uzņemšana,

 augstuma samazināšana,

 pagriezieni horizontālā lidojumā, uzņemot augstumu, samazinot augstumu;

instrumentāla lidojuma shēma;

radionavigācija;

iziešana no neparasta stāvokļa gaisā;

ierobežots instrumentu panelis;

b) Instrumentālo lidojumu procedūru modulis:

i) pirmslidojuma procedūras, kas attiecas uz IFR lidojumiem, tostarp lidojumu rokasgrāmatas un attiecīgo gaisa satiksmes vadības dokumentu izmantošana IFR lidojuma plāna sagatavošanā;

ii) procedūras un manevri attiecībā uz IFR normālos, nestandarta un ārkārtas apstākļos, tostarp vismaz:

 pāreja no vizuāla uz instrumentālu lidojumu pacelšanās laikā,

 standarta instrumentāla izlidošana un ielidošana,

 maršruta IFR procedūras,

 procedūra, gaidot nosēšanās atļauju,

 instrumentāla nolaišanās, ievērojot noteiktās obligātās prasības,

 atkārtotas nolaišanās procedūras neizdošanās gadījumā,

 nosēšanās pēc instrumentālas nolaišanās, tostarp riņķošanas;

iii) manevri lidojuma laikā un lidaparāta lidojuma spējas;

iv) dirižabļa izmantošana iepriekš norādītajos uzdevumos, tostarp dirižabļa izmantošana, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, imitējot viendzinēja darbības atteici, kā arī dzinēja izslēgšana un iedarbināšana (pēdējo uzdevumu izpilda drošā augstumā, ja to neveic ar FFS vai FNPT II).
7. papildinājums

IR prasmju pārbaude

1. IR pretendents ir apguvis tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģa mācības, kādu izmanto pārbaudē.

2. Pretendentam jānokārto visas attiecīgās prasmju pārbaudes iedaļas. Ja netiek nokārtots kāds no iedaļas punktiem, nav nokārtota visa iedaļa. Ja pretendents nenokārto vairākas iedaļas, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Ja pretendents nenokārto tikai vienu iedaļu, vēlreiz jākārto tikai nenokārtotā iedaļa. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtota kāda no iedaļām, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotās iedaļas, pretendents vēlreiz kārto visu pārbaudi. Visas attiecīgās prasmju pārbaudes iedaļas ir jānokārto 6 mēnešu laikā. IR pretendents ir apguvis tādas pašas klases vai tipa lidaparāta mācības, kādu izmanto pārbaudē.

3. Pēc nenokārtotas prasmju pārbaudes var būt nepieciešamas papildu mācības. Prasmju pārbaudes kārtošanas reižu skaits nav ierobežots.

PĀRBAUDES NORISE

4. Pārbaudes nolūks ir simulēt faktisku lidojumu. Lidojuma maršrutu izvēlas eksaminētājs. Būtiska iezīme ir pretendenta spēja plānot un veikt lidojumu, izmantojot ikdienas instruktāžas materiālus. Pretendents veic lidojuma plānošanu un nodrošina, ka uz gaisa kuģa ir viss lidojumam nepieciešamais aprīkojums un dokumenti. Lidojuma ilgums ir vismaz 1 stunda.

5. Ja pretendents izvēlas pārtraukt prasmju pārbaudi tādu iemeslu dēļ, kurus eksaminētājs uzskata par neadekvātiem, pretendents visu prasmju pārbaudi kārto vēlreiz. Ja pārbaudes pārtraukšanas iemeslus eksaminētājs uzskata par adekvātiem, citā lidojumā pārbauda tikai nenokārtotās iedaļas.

6. Ja eksaminētājs uzskata par nepieciešamu, pretendents vēlreiz atkārto jebkuru no manevriem vai procedūrām. Eksaminētājs jebkurā brīdī var pārtraukt pārbaudi, ja uzskata, ka pretendenta demonstrētās lidojuma prasmes liecina par nepieciešamību vēlreiz kārtot visu pārbaudi.

7. Pretendents vada gaisa kuģi no stāvokļa, kurā ir iespējams veikt PIC funkcijas, un veic pārbaudi tā, it kā gaisa kuģī nebūtu neviena cita apkalpes locekļa. Eksaminētājs nekādā veidā neiesaistās gaisa kuģa lidojumā, izņemot gadījumus, kad iejaukšanās nepieciešama drošības interesēs vai ja ir jānovērš nepieņemama satiksmes aizkavēšana. Atbildību par lidojumu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem

8. Lēmumu par relatīvo/absolūto augstumu, minimālo augstuma samazināšanas relatīvo/absolūto augstumu un atkārtotas nolaišanās punktu neizdošanās gadījumā pieņem pretendents, saskaņojot ar eksaminētāju.

9. IR pretendents eksaminētājam norāda izpildītas pārbaudes un pienākumus, tostarp identificētos radiotehniskos līdzekļus. Pārbaudes veic saskaņā ar pārbaudes punktu tabulu gaisa kuģim, ar kuru veic prasmju pārbaudi. Sagatavošanās posmā pirms pārbaudes lidojuma pretendents nosaka dzinēja un ātruma režīmus. Pretendents aprēķina pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās tehniskā raksturojuma parametrus saskaņā ar izmantotā gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatu vai lidojumu rokasgrāmatu.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

10. Pretendents apliecina spēju:

vadīt gaisa kuģi, nepārsniedzot ierobežojumus;

izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

pareizi spriest un lidotmāku;

izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē; un

pastāvīgi vadīt gaisa kuģi tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos.

11. Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un gaisa kuģa tehnisko raksturojumu ir attiecināmas pielaides šādās robežās.

Augstums

viscaur

± 100 pēdas

riņķošanas sākšana lēmumu pieņemšanas relatīvajā/absolūtajā augstumā

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

minimālais augstuma samazināšanas relatīvais/absolūtais augstums/MAP

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana

ar radionavigācijas līdzekļiem

± 5°

nolaišanās precizitāte

50 % novirze, azimuts un nolaišanās trajektorija

Kurss

visi dzinēji darbojas

± 5°

ar imitētu dzinēja atteici

± 10°

Ātrums

visi dzinēji darbojas

± 5 mezgli

ar imitētu dzinēja atteici

+ 10 mezgli/– 5 mezgli

PĀRBAUDES SATURSLidmašīnas

Pārbaudes punktu saraksts, lidotmāka, atledošanas un pretapledošanas apstrādes procedūru u. c. procedūru izmantošana attiecas uz visām iedaļām

1. IEDAĻA –  PIRMSLIDOJUMA DARBĪBAS UN IZLIDOŠANA

a

Lidojumu rokasgrāmatas (vai līdzvērtīga dokumenta) izmantošana, īpaši attiecībā uz gaisa kuģa lidojuma spēju aprēķiniem, masu un līdzsvaru

b

Gaisa satiksmes vadības dokumenta, meteoroloģisko apstākļu dokumenta izmantošana

c

ATC lidojuma plāna, IFR lidojuma plāna/žurnāla sagatavošana

d

Pārbaude pirmslidojuma posmā

e

Obligātie meteoroloģisko apstākļu nosacījumi

f

Manevrēšana uz zemes

g

Instruktāža pirms pacelšanās, pacelšanās

((o))

Pāreja uz instrumentālu lidojumu

((o))

Instrumentālas izlidošanas procedūras, altimetra iestatīšana

((o))

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

2. IEDAĻA –  VISPĀRĒJĀ VADĪBA ((o))

a

Lidmašīnas vadība, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, tostarp: horizontāls lidojums dažādos ātrumos, balansēšana

b

Pagriezieni, uzņemot un samazinot augstumu, ar fiksētu 1. ātruma horizontālu pagriezienu

c

Iziešana no neparasta stāvokļa gaisā, tostarp fiksēts 45° sānsveres pagrieziens un asi pagriezieni, samazinot augstumu

(1)

Iziešana no nolaišanās līdz ātruma zaudēšanai horizontālā lidojumā, pagriezieni, uzņemot un samazinot augstumu, un nosēšanās konfigurācijā – attiecas tikai uz lidmašīnām

e

Ierobežota paneļa instrumentu funkcionēšana: stabilizēta augstuma uzņemšana vai samazināšana, 1. ātruma horizontāli pagriezieni līdz norādītajam kursam, iziešana no neparasta stāvokļa gaisā – attiecas tikai uz lidmašīnām

3. IEDAĻA –  MARŠRUTA IFR PROCEDŪRAS ((o))

a

Atrašanās vietas noteikšana, tostarp pārtveršana, piem., NDB, VOR, RNAV

b

Radionavigācijas līdzekļu izmantošana

c

Horizontāls lidojums, kursa vadīšana, augstums un ātrums gaisā, jaudas iestatīšana, balansēšanas metodes

d

Altimetra iestatījumi

e

ETA grafiks un pārskatīšana (ja nepieciešams, gaidīšana maršrutā)

f

Lidojuma procesa uzraudzīšana, lidojuma žurnāls, degvielas patēriņš, sistēmu pārvaldība

g

Pretapledojuma procedūras; ja nepieciešams, attiecīgos gadījumos imitē

h

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

4. IEDAĻA –  PRECĪZAS NOLAIŠANĀS PROCEDŪRAS ((o))

a

Navigācijas tehnisko līdzekļu iestatīšana un pārbaude, tehnisko līdzekļu identificēšana

b

Ielidošanas procedūras, altimetra pārbaude

c

Nolaišanās un nosēšanās instruktāža, tostarp augstuma samazināšanas/nolaišanās/nosēšanās pārbaude

((+))

Gaidīšanas procedūra

e

Atbilstība publicētajai nolaišanās procedūrai

f

Nolaišanās laiks

g

Augstums, ātrums, kursa vadīšana (stabilizēta nolaišanās)

((+))

Riņķošana

((+))

Atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā/nosēšanās

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

5. IEDAĻA –  NEPRECĪZAS NOLAIŠANĀS PROCEDŪRAS ((o))

a

Navigācijas tehnisko līdzekļu iestatīšana un pārbaude, tehnisko līdzekļu identificēšana

b

Ielidošanas procedūras, altimetra iestatījumi

c

Nolaišanās un nosēšanās instruktāža, tostarp augstuma samazināšanas/nolaišanās/nosēšanās pārbaude

((+))

Gaidīšanas procedūra

e

Atbilstība publicētajai nolaišanās procedūrai

f

Nolaišanās laiks

g

Augstums, ātrums, kursa vadīšana (stabilizēta nolaišanās)

((+))

Riņķošana

((+))

Atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā/nosēšanās

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

6. IEDAĻA –  LIDOJUMS AR VIENA DZINĒJA DARBĪBAS ATTEICI (tikai daudzdzinēju lidmašīnām) ((o))

a

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās vai riņķošanas laikā

b

Nolaišanās, riņķošana un atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā ar viena dzinēja darbības atteici

c

Nolaišanās un nosēšanās ar viena dzinēja darbības atteici

d

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

(1)   Var veikt FFS, FTD 2/3 vai FNPT II.

(+)  Var veikt 4. vai 5. iedaļā.

(o)  Jāveic, tikai vadoties pēc instrumentiem.Helikopteri

Pārbaudes punktu saraksts, lidotmāka, atledošanas un pretapledošanas apstrādes procedūru u. c. procedūru izmantošana attiecas uz visām iedaļāmŠo iedaļu var apvienot ar 1.–5. iedaļu. Pārbaude saistīta ar helikoptera vadību, dzinēja atteices identificēšanu, neatliekamām darbībām (praktiski veiktiem uzdevumiem), turpmākajām darbībām un pārbaudēm un lidojuma precizitāti šeit norādītajās situācijās:

1. IEDAĻA –  IZLIDOŠANA

a

Lidojumu rokasgrāmatas (vai līdzvērtīga dokumenta) izmantošana, īpaši attiecībā uz lidaparāta lidojuma spēju aprēķinu; masa un līdzsvars

b

Gaisa satiksmes vadības dokumenta, meteoroloģisko apstākļu dokumenta izmantošana

c

ATC lidojuma plāna, IFR lidojuma plāna/žurnāla sagatavošana

d

Pārbaude pirmslidojuma posmā

e

Obligātie meteoroloģisko apstākļu nosacījumi

f

Manevrēšana uz zemes/gaisā saskaņā ar ATC vai instruktora norādījumiem

g

Instruktāža, procedūras un pārbaudes pirms pacelšanās

h

Pāreja uz instrumentālu lidojumu

i

Instrumentālās izlidošanas procedūras

2. IEDAĻA –  VISPĀRĒJĀ VADĪBA

a

Helikoptera vadība, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, tostarp:

b

Pagriezieni, uzņemot un samazinot augstumu, ar fiksētu 1. ātruma horizontālu pagriezienu

c

Iziešana no neparasta stāvokļa gaisā, tostarp fiksēts 30° sānsveres pagrieziens un asi pagriezieni, samazinot augstumu

3. IEDAĻA –  MARŠRUTA IFR PROCEDŪRAS

a

Atrašanās vietas noteikšana, tostarp pārtveršana, piem., NDB, VOR, RNAV

b

Radionavigācijas līdzekļu izmantošana

c

Horizontāls lidojums, kursa vadīšana, augstums un ātrums gaisā, jaudas iestatīšana

d

Altimetra iestatījumi

e

ETA grafiks un pārskatīšana

f

Lidojuma procesa uzraudzīšana, lidojuma žurnāls, degvielas patēriņš, sistēmu pārvaldība

g

Pretapledojuma procedūras; ja nepieciešams, attiecīgos gadījumos imitē

h

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

4. IEDAĻA –  PRECĪZA NOLAIŠANĀS

a

Navigācijas tehnisko līdzekļu iestatīšana un pārbaude, tehnisko līdzekļu identificēšana

b

Ielidošanas procedūras, altimetra pārbaude

c

Nolaišanās un nosēšanās instruktāža, tostarp augstuma samazināšanas/nolaišanās/nosēšanās pārbaude

(1)

Gaidīšanas procedūra

e

Atbilstība publicētajai nolaišanās procedūrai

f

Nolaišanās laiks

g

Augstums, ātrums, kursa vadīšana (stabilizēta nolaišanās)

(1)

Riņķošana

(1)

Atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā/nosēšanās

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

5. IEDAĻA –  NEPRECĪZA NOLAIŠANĀS

a

Navigācijas tehnisko līdzekļu iestatīšana un pārbaude, tehnisko līdzekļu identificēšana

b

Ielidošanas procedūras, altimetra pārbaude

c

Nolaišanās un nosēšanās instruktāža, tostarp augstuma samazināšanas/nolaišanās/nosēšanās pārbaude

(1)

Gaidīšanas procedūra

e

Atbilstība publicētajai nolaišanās procedūrai

f

Nolaišanās laiks

g

Augstums, ātrums, kursa vadīšana (stabilizēta nolaišanās)

(1)

Riņķošana

(1)

Atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā (1)/nosēšanās

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

6. IEDAĻA –  NESTANDARTA UN ĀRKĀRTAS PROCEDŪRAS

a

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās un nolaišanās laikā (2) (drošā augstumā, ja neveic ar FFS vai FNTP II/III, FTD 2/3)

b

Stabilitātes palielināšanas ierīču/hidrauliskās sistēmas atteice (piemērojamos gadījumos)

c

Ierobežota paneļa instrumentu funkcionēšana

d

Autorotācija un atgriešanās iepriekš noteiktā augstumā

e

Manuāla precīza nolaišanās bez lidojuma pilotāžas komandierīces (3)

Manuāla precīza nolaišanās ar lidojuma pilotāžas komandierīci (3)

(1)   Jāveic 4. vai 5. iedaļā.

(2)   Tikai daudzdzinēju helikopteriem.

(3)   Pārbauda tikai vienu punktu.Dirižabļi

Pārbaudes punktu saraksts, lidotmāka, atbilstības sadarbībai ar ATC, radiosakaru procedūru izmantošana attiecas uz visām iedaļāmŠo iedaļu var apvienot ar 1.–5. iedaļu. Pārbaude saistīta ar dirižabļa vadību, dzinēja atteices identificēšanu, neatliekamām darbībām, turpmākajām darbībām un pārbaudēm un lidojuma precizitāti šeit minētajās situācijās

1. IEDAĻA –  PIRMSLIDOJUMA DARBĪBAS UN IZLIDOŠANA

a

Lidojumu rokasgrāmatas (vai līdzvērtīga dokumenta) izmantošana, īpaši attiecībā uz gaisa kuģa lidojuma spēju aprēķiniem, masu un līdzsvaru

b

Gaisa satiksmes vadības dokumenta, meteoroloģisko apstākļu dokumenta izmantošana

c

ATC lidojuma plāna, IFR lidojuma plāna/žurnāla sagatavošana

d

Pārbaude pirmslidojuma posmā

e

Obligātie meteoroloģisko apstākļu nosacījumi

f

Instruktāža pirms pacelšanās, procedūra atbrīvošanai no masta, manevrēšana uz zemes

g

Pacelšanās

h

Pāreja uz instrumentālu lidojumu

i

Instrumentālas izlidošanas procedūras, altimetra iestatīšana

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

2. IEDAĻA –  VISPĀRĒJĀ VADĪBA

a

Dirižabļa vadība, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus

b

Pagriezieni, uzņemot un samazinot augstumu, ar fiksētu pagrieziena ātrumu

c

Iziešana no neparasta stāvokļa gaisā

d

Ierobežota paneļa instrumentu funkcionēšana

3. IEDAĻA –  MARŠRUTA IFR PROCEDŪRAS

a

Atrašanās vietas noteikšana, tostarp pārtveršana, piem., NDB, VOR, RNAV

b

Radionavigācijas līdzekļu izmantošana

c

Horizontāls lidojums, kursa vadīšana, augstums un ātrums gaisā, jaudas iestatīšana, balansēšanas metodes

d

Altimetra iestatījumi

e

ETA grafiks un pārskatīšana

f

Lidojuma procesa uzraudzīšana, lidojuma žurnāls, degvielas patēriņš, sistēmu pārvaldība

g

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

4. IEDAĻA –  PRECĪZAS NOLAIŠANĀS PROCEDŪRAS

a

Navigācijas tehnisko līdzekļu iestatīšana un pārbaude, tehnisko līdzekļu identificēšana

b

Ielidošanas procedūras, altimetra pārbaude

c

Nolaišanās un nosēšanās instruktāža, tostarp augstuma samazināšanas/nolaišanās/nosēšanās pārbaude

((+))

Gaidīšanas procedūra

e

Atbilstība publicētajai nolaišanās procedūrai

f

Nolaišanās laiks

g

Stabilizēta nolaišanās (augstums, ātrums un kursa vadīšana)

((+))

Riņķošana

((+))

Atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā/nosēšanās

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

5. IEDAĻA –  NEPRECĪZAS NOLAIŠANĀS PROCEDŪRAS

a

Navigācijas tehnisko līdzekļu iestatīšana un pārbaude, tehnisko līdzekļu identificēšana

b

Ielidošanas procedūras, altimetra iestatījumi

c

Nolaišanās un nosēšanās instruktāža, tostarp augstuma samazināšanas/nolaišanās/nosēšanās pārbaude

((+))

Gaidīšanas procedūra

e

Atbilstība publicētajai nolaišanās procedūrai

f

Nolaišanās laiks

g

Stabilizēta nolaišanās (augstums, ātrums un kursa vadīšana)

((+))

Riņķošana

((+))

Atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā/nosēšanās

j

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

6. IEDAĻA –  LIDOJUMS AR VIENA DZINĒJA DARBĪBAS ATTEICI

a

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās vai riņķošanas laikā

b

Nolaišanās, riņķošanas procedūra ar viena dzinēja darbības atteici

c

Nolaišanās un nosēšanās, atkārtotas nolaišanās procedūra neizdošanās gadījumā ar viena dzinēja darbības atteici

d

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

(+)  Var veikt 4. vai 5. iedaļā.
8. papildinājums

Prasību izpildes ieskaitīšana daļai no klases vai tipa kvalifikācijas prasmju pārbaudes

A.    Lidmašīnas

Prasību izpildi ieskaita tikai tad, ja turētājs pagarina IR tiesību termiņu attiecīgi viendzinēja vai vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām.Ja tiek kārtota kvalifikācijas pārbaude, tostarp IR, un turētājam ir derīga:

Prasību izpildes ieskaitīšana ir spēkā prasmju pārbaudes IR daļā attiecībā uz:

MP tipa kvalifikācija;

Augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas tipa kvalifikācija

SE klasi (1) un

SE tipa kvalifikāciju (1), un

SP ME klasi, un SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikāciju, tikai 3.B iedaļas prasību izpildes ieskaitīšana prasmju pārbaudē ar vienpilota zemas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu (9. pielikums) (1)

SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikācija, veikta kā vienpilota lidojums

SP ME klasi (1) un

SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikāciju un

SE klases un tipa kvalifikāciju (1)

SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikācija, attiecas tikai uz MP lidojumu

a.  SP ME klasi (1) un

b.  SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikāciju (1),

c.  SE klases un tipa kvalifikāciju (1)

SP ME klases kvalifikācija, veikta kā vienpilota lidojums

SE klases un tipa kvalifikāciju,

SP ME klasi,

SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikāciju

SP ME klases kvalifikācija, attiecas tikai uz MP lidojumu

SE klases un tipa kvalifikāciju (1),

SP ME klasi (1) un

SP ME zemas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikāciju (1)

SP SE klase kvalifikācija

SE klases un tipa kvalifikāciju

SP SE tipa kvalifikācija

SE klases un tipa kvalifikāciju

(1)   Ar nosacījumu, ka iepriekšējos 12 mēnešos pretendents ir veicis vismaz trīs IFR izlidošanas un nolaišanās ar SP klases vai tipa lidmašīnu vienpilota lidojumos, bet attiecībā uz daudzdzinēju zemas veiktspējas nesarežģītām lidmašīnām pretendents ir nokārtojis prasmju pārbaudes 6. iedaļu ar vienpilota zemas veiktspējas nesarežģītu lidmašīnu, vienpilota lidojumā ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus.

B.    Helikopteri

Prasību izpildi ieskaita tikai tad, ja turētājs pagarina IR tiesību termiņu attiecīgi viendzinēja vai vienpilota daudzdzinēju helikopteriem.Ja tiek kārtota kvalifikācijas pārbaude, tostarp IR, un turētājam ir derīga:

Prasību izpildes ieskaitīšana ir spēkā attiecībā uz IR daļu kvalifikācijas pārbaudē, ko veic lai iegūtu:

MPH tipa kvalifikācija

SE tipa kvalifikāciju (1), un

SP ME tipa kvalifikāciju (1)

SP ME tipa kvalifikācija, veikta kā vienpilota lidojums

SE tipa kvalifikāciju,

SP ME tipa kvalifikāciju

SP ME tipa kvalifikācija, attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumu

SE tipa kvalifikāciju, (1)

SP ME tipa kvalifikāciju (1)

(1)   Ar nosacījumu, ka iepriekšējos 12 mēnešos pretendents ir veicis vismaz 3 IFR izlidošanas un nolaišanās ar SP tipa helikopteru SP lidojumos.
9. papildinājums

Mācības, prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes attiecībā uz MPL, ATPL, TIPA un klases kvalifikācijām, kā arī IR kvalifikācijas pārbaude

A.    Vispārīga informācija

1.

Prasmju pārbaudes pretendents ir apguvis tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģa mācības, kādu izmanto prasmju pārbaudē.

2.

Ja visas iedaļas netiek nokārtotas divos mēģinājumos, ir nepieciešamas papildu mācības.

3.

Prasmju pārbaudes kārtošanas reižu skaits nav ierobežots.

MĀCĪBU, PRASMJU PĀRBAUDES/KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDES SATURS

▼M4

4.

Ja atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, mācību lidojumu programma, prasmju pārbaude un kvalifikācijas pārbaude atbilst šim papildinājumam. Programmu, prasmju pārbaudi un kvalifikācijas pārbaudi var sašaurināt, ieskaitot prasību izpildi par iepriekšēju pieredzi ar līdzīga tipa gaisa kuģiem saskaņā ar atbilstīgi 21. daļai noteiktajiem datiem par piemērotību ekspluatācijai.

5.

Izņemot prasmju pārbaudes ATPL iegūšanai, ja attiecīgajam gaisa kuģim to nosaka atbilstīgi 21. daļai noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai, var ieskaitīt tādu prasmju pārbaužu punktu prasību izpildi, kas ir kopīgi citiem gaisa kuģu tipiem vai variantiem, kuru kvalifikāciju pilots ir ieguvis.

▼B

PĀRBAUDES NORISE

6.

Eksaminētājs var izvēlēties starp dažādiem prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes norises scenārijiem, kur ietilpst attiecīgas imitētas darbības un ko izstrādājusi apstiprināta kompetenta iestāde. Pieejamos pilnīgos lidojumu trenažierus un citas mācību ierīces izmanto saskaņā ar šo daļu.

7.

Kvalifikācijas pārbaudē eksaminētājs pārliecinās, vai klases vai tipa kvalifikācijas turētājs uztur adekvātu teorētisko zināšanu līmeni.

8.

Ja pretendents izvēlas pārtraukt prasmju pārbaudi tādu iemeslu dēļ, kurus eksaminētājs uzskata par neadekvātiem, pretendents visu prasmju pārbaudi kārto vēlreiz. Ja pārbaudes pārtraukšanas iemeslus eksaminētājs uzskata par adekvātiem, citā lidojumā pārbauda tikai nenokārtotās iedaļas.

9.

Ja eksaminētājs uzskata par nepieciešamu, pretendents vēlreiz atkārto jebkuru no manevriem vai procedūrām. Eksaminētājs jebkurā brīdī var pārtraukt pārbaudi, ja uzskata, ka pretendenta demonstrētās lidojuma prasmes liecina par nepieciešamību vēlreiz kārtot visu pārbaudi.

10.

Pretendents vada gaisa kuģi no stāvokļa, kurā ir iespējams veikt PIC vai otrā pilota funkcijas, un veic pārbaudi tā, it kā gaisa kuģī nebūtu neviena cita apkalpes locekļa, ja pārbaude tiek kārtota vienpilota lidojuma apstākļos. Atbildību par lidojumu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem

11.

Pārbaudes pirmslidojuma posmā pretendents nosaka dzinēja un ātruma režīmus. Pretendents eksaminētājam norāda izpildītās pārbaudes un pienākumus, tostarp radiotehniskos līdzekļus. Pārbaudes veic saskaņā ar pārbaudes punktu sarakstu gaisa kuģim, ar kuru veic prasmju pārbaudi, kā arī (piemērojamos gadījumos) saskaņā ar MCC koncepciju. Pretendents aprēķina pacelšanās, nolaišanās un nosēšanās tehniskā raksturojuma parametrus saskaņā ar izmantotā gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatu vai lidojumu rokasgrāmatu. Lēmumu par relatīvo/absolūto augstumu, minimālo augstuma samazināšanas relatīvo/absolūto augstumu un atkārtotas nolaišanās punktu neizdošanās gadījumā saskaņo ar eksaminētāju.

12.

Eksaminētājs nekādā veidā neiesaistās lidojuma norisē, izņemot gadījumu, kad iejaukšanās ir nepieciešama drošības interesēs vai ja ir jānovērš nepieņemama satiksmes aizkavēšana.

ĪPAŠAS PRASĪBAS PRASMJU PĀRBAUDEI/KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDEI, LAI IEGŪTU DAUDZPILOTU GAISA KUĢA TIPA KVALIFIKĀCIJAS, VIENPILOTA LIDAPARĀTA TIPA KVALIFIKĀCIJAS, VEICOT DAUDZPILOTU LIDOJUMUS, UN MPL, UN ATPL

13.

Prasmju pārbaudi ar daudzpilotu gaisa kuģi vai ar vienpilota lidaparātu, veicot daudzpilotu lidojumus, kārto daudzpilotu apkalpes apstākļos. Otrā pilota funkcijas var veikt cits pretendents vai cits pilots ar tipa kvalifikāciju. Ja tiek izmantots gaisa kuģis, otrais pilots ir eksaminētājs vai instruktors.

14.

Pretendents visās prasmju pārbaudes iedaļās rīkojas kā PF, izņemot tās nestandarta un ārkārtas procedūras, ko var veikt kā PF vai PNF saskaņā ar MCC. Pretendents, kas piesakās uz pirmreizējo daudzpilotu gaisa kuģa tipa kvalifikāciju vai ATPL, apliecina spēju rīkoties kā PNF. Pretendents prasmju pārbaudē var izvēlēties kreisās vai labās puses sēdekli, ja izvēlētajā sēdeklī ir iespējams izpildīt visus pārbaudes punktus.

15.

Attiecībā uz pretendentiem, kas piesakās uz ATPL, daudzpilotu gaisa kuģa tipa kvalifikāciju vai daudzpilotu lidojumiem ar vienpilota lidmašīnu, pildot PIC pienākumus, neatkarīgi no tā, vai pretendents rīkojas kā PF vai PNF, eksaminētājs īpaši pārbauda šādas prasmes:

a) apkalpes sadarbības pārvaldība;

b) pastāvīga vispārēja gaisa kuģa darbības uzraudzīšana; un

c) prioritāšu noteikšana un lēmumu pieņemšana saskaņā ar drošības apsvērumiem un attiecīgajiem noteikumiem, kas jāņem vērā konkrētajā darbības situācijā, tostarp ārkārtas situācijā.

16.

Pārbaudi veic saskaņā ar IFR, ja ir iekļauta IR kvalifikācija, un pēc iespējas veic imitētos komerciālu gaisa pārvadājumu apstākļos. Ir būtiski pārbaudīt pretendenta spēju plānot un veikt lidojumu, izmantojot ikdienas instruktāžas materiālus.

17.

Ja tipa kvalifikācijas mācību kursā mācību lidojumu ilgums ir bijis mazāk kā 2 stundas, prasmju pārbaudi var veikt ar FFS un kārtot pirms mācību lidojumiem ar gaisa kuģi. Šajā gadījumā tipa kvalifikācijas mācību kursa, kā arī mācību lidojumu apguves sertifikātu nosūta kompetentajai iestādei pirms jaunās tipa kvalifikācijas atzīmes iekļaušanas pretendenta apliecībā.

B.    Īpašas prasības lidmašīnu kategorijai

SEKMĪGS NOVĒRTĒJUMS

1.

Attiecībā uz vienpilota lidmašīnām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas, pretendents kārto visas prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes iedaļas. Ja netiek nokārtots kāds no iedaļas punktiem, nav nokārtota visa iedaļa. Ja pretendents nenokārto vairākas iedaļas, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Ja pretendents nenokārto tikai vienu iedaļu, vēlreiz jākārto tikai nenokārtotā iedaļa. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtota kāda no iedaļām, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotās iedaļas, pretendents vēlreiz kārto visu pārbaudi. Vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām – kārto attiecīgās pārbaudes 6. iedaļu saistībā ar asimetrisku lidojumu.

2.

Attiecībā uz daudzpilotu un vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām pretendents kārto visas prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes iedaļas. Ja pretendents nenokārto vairāk kā 5. punktus, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Ja pretendents nenokārto 5 vai mazāk punktus, vēlreiz jākārto tikai nenokārtotie punkti. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtots kāds no punktiem, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotie punkti, pretendents vēlreiz kārto visu pārbaudi. 6. iedaļa nav daļa no ATPL vai MPL prasmju pārbaudes. Ja pretendents nenokārto vai vispār nekārto tikai 6. iedaļu, tipa kvalifikāciju izsniedz bez CAT II vai CAT III tiesībām. Lai tipa kvalifikācijas tiesības attiecinātu uz CAT II vai CAT III, pretendents nokārto 6. iedaļu ar attiecīgā tipa gaisa kuģi.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

3.

Pretendents apliecina spēju:

a) vadīt lidaparātu, nepārsniedzot ierobežojumus;

b) izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

c) pareizi spriest un lidotmāku;

d) izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē;

e) pastāvīgi vadīt lidmašīnu tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos.

f) attiecīgos gadījumos izprast un izmantot apkalpes sadarbības un darba nespējas procedūras; un

g) attiecīgos gadījumos lietpratīgi sazināties ar citiem apkalpes locekļiem.

4.

Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un lidmašīnas tehnisko raksturojumu attiecināmas pielaides šeit norādītajās robežās.

Augstums

viscaur

± 100 pēdas

riņķošanas sākšana lēmumu pieņemšanas relatīvajā augstumā

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

minimālais augstuma samazināšanas relatīvais/absolūtais augstums

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana

ar radionavigācijas līdzekļiem

± 5°

nolaišanās precizitāte

50 % novirze, azimuts un nolaišanās trajektorija

Kurss

visi dzinēji darbojas

± 5°

ar imitētu dzinēja atteici

± 10°

Ātrums

visi dzinēji darbojas

± 5 mezgli

ar imitētu dzinēja atteici

+ 10 mezgli/– 5 mezgli

MĀCĪBU, PRASMJU PĀRBAUDES, KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDES SATURS

5.

Vienpilota lidmašīnas, izņemot augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas

a) Simbolu nozīme:

P

=

apmācīts PIC vai otrā pilota statusā un kā pilots, kas lido (PF) vai nelido (PNF)

X

=

šajā uzdevumā izmanto lidojumu trenažierus, ja tādi ir pieejami; pretējā gadījumā izmanto lidmašīnu, ja tā ir piemērota attiecīgajam manevram vai procedūrai;

P#

=

mācības pabeidz, veicot uzraudzītu lidmašīnas pārbaudi.

b) Praktiskās mācības veic vismaz ar tāda līmeņa mācību aprīkojumu, kas apzīmēts ar (P), vai ar jebkura augstāka līmeņa aprīkojumu, kas apzīmēts ar bultiņu (—>).

Mācību aprīkojuma apzīmēšanai izmantoti šādi saīsinājumi:

A

=

lidmašīna;

FFS

=

pilnīgs lidojumu trenažieris;

FTD

=

lidojumu trenažieru iekārta (tostarp FNTP II, kas paredzēta ME klases kvalifikācijai).

c) Ar zvaigznīti (*) atzīmētos punktus 3.B iedaļā un – attiecībā uz daudzdzinēju lidmašīnām – 6. iedaļas punktus veic, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, ja prasmju pārbaudē vai kvalifikācijas pārbaudē ir iekļauta IR derīguma termiņa pagarināšana vai atjaunošana. Ja prasmju pārbaudē vai kvalifikācijas pārbaudē ar zvaigznīti (*) atzīmētos punktus neveic, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, un ja nav ieskaitīta prasību izpilde attiecībā uz IR tiesībām, klases vai tipa kvalifikācija attiecas tikai uz VFR.

d) 3.A iedaļu kārto, lai pagarinātu tipa vai daudzdzinēju klases kvalifikācijas derīguma termiņu tikai ar VFR tiesībām, ja nav izpildītas pieredzes prasības par 10 maršruta sektoru veikšanu iepriekšējos 12 mēnešos. 3.A iedaļas kārtošana nav nepieciešama, ja ir nokārtota 3.B iedaļa.

e) Burts “M” prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes kolonnā norāda uz obligātu uzdevumu vai izvēli, ja ir redzami vairāki uzdevumi.

f) Tipa vai daudzdzinēju klases kvalifikāciju praktiskajās mācībās izmanto FFS vai FNPT II, ja tās ir daļa no apstiprināta klases vai tipa kvalifikācijas mācību kursa. Mācību kursa apstiprināšanā ņem vērā šādus apsvērumus:

▼M3

i) FFS vai FNPT II kvalifikācija, kā noteikts ARA daļas attiecīgajās prasībās un ORA daļā;

▼B

ii) instruktoru kvalifikācija;

iii) mācību kursā nodrošināto FFS vai FNPT II mācību apjoms; un

iv) apmācāmā pilota citu tipu kvalifikācijas vai iepriekšējā pieredze.

g) Ja prasmju pārbaude vai kvalifikācijas pārbaude tiek veikta daudzpilotu lidojumos, tipa kvalifikācija attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumiem.VIENPILOTA LIDMAŠĪNAS, IZŅEMOT AUGSTAS VEIKTSPĒJAS SAREŽĢĪTĀS LIDMAŠĪNAS

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

KLASES VAI TIPA KVALIF. PĀRBAUDE

Manevri/procedūras

 
 
 

Instruktora iniciāļi pēc mācību apguves

Pārb. ar

Eksaminētāja iniciāļi pēc pārbaudes pabeigšanas

FTD

FFS

A

FFS

A

1.  IEDAĻA

1  Izlidošana

1.1  Darbības pirmslidojuma posmā, tostarp:

dokumentu sagatavošana,

masa un līdzsvars,

meteoroloģisko apstākļu instruktāža,

NOTAM

 
 
 
 
 
 

1.2  Pirmsiedarbināšanas pārbaudes

 
 
 
 
 
 

1.2.1  Ārējās

P#

 

P

 
 
 

1.2.2  Iekšējās

 
 

P