02011R0211 — LV — 08.10.2018 — 005.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 211/2011

(2011. gada 16. februāris)

par pilsoņu iniciatīvu

(OV L 065, 11.3.2011., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 268/2012 (2012. gada 25. janvāris),

  L 89

1

27.3.2012

 M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013

►M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 887/2013 (2013. gada 11. jūlijs),

  L 247

11

18.9.2013

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 531/2014 (2014. gada 12. marts),

  L 148

52

20.5.2014

►M5

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1070 (2015. gada 31. marts),

  L 178

1

8.7.2015

►M6

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1239 (2018. gada 9. jūlijs),

  L 234

1

18.9.2018


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 094, 30.3.2012, lpp 49 (211/2011)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 354, 11.12.2014, lpp 90 (Nr. 887/2013)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 211/2011

(2011. gada 16. februāris)

par pilsoņu iniciatīvu1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka procedūras un nosacījumus, kas nepieciešami pilsoņu iniciatīvai, kā paredzēts LES 11. pantā un LESD 24. pantā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1) “pilsoņu iniciatīva” ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar ko aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu ceturtdaļu visu dalībvalstu;

2) “parakstītāji” ir Savienības pilsoņi, kas ir atbalstījuši attiecīgo pilsoņu iniciatīvu, aizpildot veidlapu paziņojumam par atbalstu minētajai iniciatīvai;

3) “organizatori” ir fiziskas personas, kas veido pilsoņu komiteju, kura ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu un iesniegšanu Komisijai.

3. pants

Prasības organizatoriem un parakstītājiem

1.  Organizatori ir Savienības pilsoņi un sasnieguši vecumu, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

2.  Organizatori izveido pilsoņu komiteju vismaz no septiņām personām, kuras ir vismaz septiņu dažādu dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji.

Organizatori ieceļ vienu pārstāvi un vienu vietnieku (“kontaktpersonas”), kuri visas procedūras laikā veic starpnieku funkcijas starp pilsoņu komiteju un Savienības iestādēm un kuriem ir pilnvaras izteikties un rīkoties pilsoņu komitejas vārdā.

Organizatorus, kas ir Eiropas Parlamenta deputāti, neiekļauj to personu minimālajā skaitā, kas vajadzīgs pilsoņu komitejas izveidošanai.

Lai ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrētu saskaņā ar 4. pantu, Komisija izskata tikai uz tiem septiņiem pilsoņu komitejas locekļiem attiecināmo informāciju, kuri ir vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 1. punktā un šajā punktā minētajām prasībām.

3.  Komisija var prasīt, lai organizatori iesniedz atbilstīgus pierādījumus par to, ka 1. un 2. punktā minētās prasības ir izpildītas.

4.  Lai parakstītāji būtu tiesīgi atbalstīt ierosināto pilsoņu iniciatīvu, tie ir Savienības pilsoņi un sasnieguši vecumu, kas dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

4. pants

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācija

1.  Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātajai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoriem izvirza prasību reģistrēt minēto iniciatīvu Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, jo īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas priekšmetu un mērķiem.

Minēto informāciju vienā no Savienības oficiālajām valodām iesniedz tiešsaistes reģistrā, kuru minētajam nolūkam ir darījusi pieejamu Komisija (“reģistrs”).

Organizatori reģistram un attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē sniedz regulāri atjaunotu informāciju par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas atbalsta un finansējuma avotiem.

Pēc reģistrācijas apstiprināšanas saskaņā ar 2. punktu organizatori var ierosināto pilsoņu iniciatīvu iekļaušanai reģistrā nodrošināt citās Savienības oficiālajās valodās. Par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tulkošanu citās Savienības oficiālajās valodās ir atbildīgi organizatori.

Komisija nosaka kontaktpersonu, kas sniedz informāciju un palīdzību.

2.  Divos mēnešos pēc II pielikumā norādītās informācijas saņemšanas Komisija reģistrē ierosināto pilsoņu iniciatīvu, piešķirot tai vienreizēju reģistrācijas numuru, un nosūta apstiprinājumu organizatoriem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) ir izveidota pilsoņu komiteja un ir izraudzītas kontaktpersonas saskaņā ar 3. panta 2. punktu;

b) ierosinātā pilsoņu iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus;

c) ierosinātā pilsoņu iniciatīva nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša; un

d) ierosinātā pilsoņu iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā.

3.  Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu, ja nav ievēroti 2. punktā minētie nosacījumi.

Ja Komisija atsakās reģistrēt ierosināto pilsoņu iniciatīvu, tā informē organizatorus par šāda atteikuma iemesliem un visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami.

4.  Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu, kas ir bijis reģistrēts, dara pieejamu atklātībai reģistrā. Neskarot Regulā (EK) Nr. 45/2001 paredzētās datu subjektu tiesības, datu subjekti ir tiesīgi pieprasīt savu personas datu dzēšanu no reģistra, ja kopš ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas ir pagājuši divi gadi.

5.  Jebkurā laikā pirms paziņojumu par atbalstu iesniegšanas saskaņā ar 8. pantu organizatori var atsaukt ierosināto pilsoņu iniciatīvu, kas ir bijusi reģistrēta. Šādā gadījumā reģistrā iekļauj attiecīgu norādi.

5. pants

Procedūras un nosacījumi paziņojumu par atbalstu vākšanai

1.  Organizatori ir atbildīgi par paziņojumu par atbalstu ierosinātajai pilsoņu iniciatīvai, kas reģistrēta saskaņā ar 4. pantu, savākšanu no parakstītājiem.

Paziņojumu par atbalstu savākšanai drīkst izmantot vienīgi paziņojumu par atbalstu veidlapas, kas atbilst III pielikumā dotajiem paraugiem un kas ir sagatavotas vienā no valodu versijām, kuras ietvertas reģistrā attiecīgajai ierosinātajai pilsoņu iniciatīvai. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizatori aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

2.  Paziņojumus par atbalstu organizatori var vākt papīra formātā vai elektroniski. Ja paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, piemēro 6. pantu.

Piemērojot šo regulu, paziņojumus par atbalstu, kas parakstīti elektroniski, izmantojot uzlabotu elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu ( 1 ) nozīmē, pielīdzina paziņojumiem par atbalstu papīra formātā.

3.  Parakstītāji aizpilda paziņojuma par atbalstu veidlapas, ko nodrošina organizatori. Parakstītaji norāda tikai tos personas datus, kas vajadzīgi, lai dalībvalstis varētu veikt verifikāciju, kā izklāstīts III pielikumā.

Parakstītāji var atbalstīt konkrētu ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz.

4.  Dalībvalstis ziņo Komisijai par visām izmaiņām III pielikumā iekļautajā informācijā. Ņemot vērā šīs izmaiņas, Komisija, saskaņā ar 17. pantu un ievērojot 18. un 19. panta nosacījumus, var pieņemt III pielikuma grozījumus, izmantojot deleģētos aktus.

5.  Visus paziņojumus par atbalstu vāc pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas un laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

Minētā laikposma beigās reģistrā norāda, ka termiņš beidzies un – attiecīgos gadījumos – ka nepieciešamais paziņojumu par atbalstu skaits nav saņemts.

6. pants

Vākšanas tiešsaistes sistēmas

1.  Ja paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, datus, ko iegūst vākšanas tiešsaistes sistēmā, glabā dalībvalsts teritorijā.

Vākšanas tiešsaistes sistēmas saskaņā ar 3. punktu apstiprina dalībvalstī, kurā glabās datus, kas savākti ar paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu. Organizatori var izmantot vienu vākšanas tiešsaistes sistēmu, lai paziņojumus par atbalstu vāktu vairākās vai visās dalībvalstīs.

Paziņojuma par atbalstu veidlapu paraugus var pielāgot tiešsaistes vākšanas vajadzībām.

2.  Organizatori nodrošina, ka vākšanas tiešsaistes sistēma, ko izmanto, lai no parakstītājiem vāktu paziņojumus par atbalstu, atbilst 4. punktam.

Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu, organizatori lūdz attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi apliecināt, ka vākšanas tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam mērķim, atbilst 4. punktam.

Organizatori var sākt vākt paziņojumus par atbalstu, izmantojot vākšanas tiešsaistes sistēmu, tikai tad, kad viņi ir saņēmuši 3. punktā minēto sertifikātu. Organizatori nodrošina minētā sertifikāta kopijas publisku pieejamību tīmekļa vietnē, ko izmanto vākšanas tiešsaistes sistēmai.

Komisija līdz 2012. gada 1. janvārim izstrādā un uztur atvērta koda lietojumprogrammas, ietverot tehniskos un drošības parametrus, kuri vajadzīgi, lai izpildītu šīs regulas noteikumus attiecībā uz vākšanas tiešsaistes sistēmām. Programmatūra ir pieejama bez maksas.

3.  Ja vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst 4. punktam, attiecīgā kompetentā iestāde vienā mēnesī izsniedz sertifikātu atbilstīgi IV pielikumā dotajam paraugam.

Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtos sertifikātus.

4.  Vākšanas tiešsaistes sistēmām ir atbilstīgi drošības un tehniskie parametri, lai nodrošinātu, ka:

a) tiešsaistē paziņojumus par atbalstu var iesniegt vienīgi fiziskas personas;

b) tiešsaistē iesniegtie dati tiek droši savākti un uzglabāti, lai nodrošinātu inter alia, ka tos nav iespējams izmainīt vai izmantot citiem mērķiem, kas nav norādītais atbalsts konkrētajai pilsoņu iniciatīvai, un lai personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, izmainīšanu vai neatļautu izpaušanu, vai piekļuvi tiem;

c) sistēma var radīt paziņojumus par atbalstu veidlapas veidā, kas atbilst III pielikumā dotajiem paraugiem, lai dalībvalstis varētu veikt verifikāciju saskaņā ar 8. panta 2. punktu.

5.  Līdz 2012. gada 1. janvārim Komisija pieņem tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 20. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

7. pants

Minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī

1.  Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu ceturtdaļu dalībvalstu.

2.  Parakstītāji vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu aptver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanas laikā noteikts I pielikumā. Šis minimālais skaits atbilst katrā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, kas reizināts ar 750.

3.  Komisija, izmantojot deleģētos aktus, saskaņā ar 17. pantu un ievērojot 18. un 19. panta nosacījumus, pieņem atbilstīgus pielāgojumus I pielikumā, lai atspoguļotu jebkādas izmaiņas Eiropas Parlamenta sastāvā.

4.  Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kura ir atbildīga par viņu paziņojuma par atbalstu verifikāciju saskaņā ar 8. panta 1. punkta otro daļu.

8. pants

Paziņojumu par atbalstu verifikācija un sertificēšana, ko veic dalībvalstis

1.  Pēc tam, kad saskaņā ar 5. un 7. pantu no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu, organizatori paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas 15. pantā minētas verifikācijas un sertificēšanas veikšanai. Šajā nolūkā organizatori izmanto V pielikumā doto veidlapu un nošķir paziņojumus par atbalstu, kas savākti papīra formātā, no tiem, kas parakstīti elektroniski, izmantojot uzlabotu elektronisko parakstu, un tiem, kas savākti, izmantojot vākšanas tiešsaistes sistēmu.

Organizatori paziņojumus par atbalstu attiecīgajai dalībvalstij iesniedz šādi:

a) dalībvalstij, kas ir parakstītāja dzīvesvietas vai valstspiederības valsts, kā norādīts III pielikuma C daļas 1. punktā; vai

b) dalībvalstij, kas piešķīrusi personas kodu vai izdevusi personu apliecinošu dokumentu, kurš norādīts paziņojumā par atbalstu, kā norādīts III pielikuma C daļas 2. punktā.

2.  Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus no pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz atbilstīgu pārbaudi, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju vai nu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vai praksi. Pamatojoties uz šo verifikāciju, tās nosūta organizatoriem sertifikātu, kas atbilst VI pielikumā dotajam paraugam un ar ko apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu no attiecīgās dalībvalsts.

Paziņojumu par atbalstu verifikācijai parakstu autentiskuma noteikšana nav nepieciešama.

3.  Sertifikātu, kas minēts 2. punktā, izsniedz bez maksas.

9. pants

Pilsoņu iniciatīvas iesniegšana Komisijai

Pēc tam, kad ir saņemti 8. panta 2. punktā paredzētie sertifikāti, un ar noteikumu, ka ir izpildītas visas šajā regulā paredzētās attiecīgās procedūras un nosacījumi, organizatori var iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai, pievienojot informāciju par visu iniciatīvai sniegto atbalstu un finansējumu. Šo informāciju publisko reģistrā.

No jebkāda avota saņemtā atbalsta un finansējuma apmērs, kas pārsniedz pieļaujamo summu un par ko ir jāsniedz informācija, ir tāds pats, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2004/2003 (2003. gada 4. novembris) par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu ( 2 ).

Piemērojot šo pantu, organizatori izmanto veidlapu, kas dota VII pielikumā, un iesniedz aizpildīto veidlapu kopā ar 8. panta 2. punktā minēto sertifikātu kopijām papīra vai elektroniskā formātā.

10. pants

Pilsoņu iniciatīvas izskatīšanas procedūra Komisijā

1.  Saņemot pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar 9. pantu, Komisija:

a) nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu reģistrā;

b) atbilstīgā līmenī tiekas ar organizatoriem, lai viņiem dotu iespēju detalizēti paskaidrot pilsoņu iniciatīvā ierosinātos jautājumus;

c) trīs mēnešos izklāsta paziņojumā savus juridiskos un politiskos secinājumus par pilsoņu iniciatīvu, rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un šādas rīcības veikšanas vai neveikšanas iemeslus.

2.  Paziņojumu, kas minēts 1. punkta c) apakšpunktā, dara zināmu iniciatīvas organizatoriem, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei un dara pieejamu atklātībai.

11. pants

Atklāta uzklausīšana

Ja 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti un ievērojot 10. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto termiņu, organizatoriem dod iespēju atklātā uzklausīšanā iepazīstināt ar pilsoņu iniciatīvu. Komisija un Eiropas Parlaments nodrošina, ka šī uzklausīšana tiek rīkota Eiropas Parlamentā, attiecīgā gadījumā kopā ar citām Savienības iestādēm un struktūrvienībām, kam varētu būt vēlme piedalīties, un ka Komisija ir pārstāvēta atbilstīgā līmenī.

12. pants

Personas datu aizsardzība

1.  Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo regulu, pilsoņu iniciatīvas organizatori un dalībvalsts kompetentās iestādes ievēro Direktīvu 95/46/EK un saskaņā ar to pieņemtos valsts noteikumus.

2.  Savu attiecīgo personas datu apstrādē pilsoņu iniciatīvas organizatorus un kompetentās iestādes, kas norīkotas saskaņā ar 15. panta 2. punktu, uzskata par datu apstrādātājiem saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktu.

3.  Organizatori nodrošina, ka personas dati, kas vākti šai pilsoņu iniciatīvai, netiek izmantoti citiem nolūkiem, izņemot norādītajam minētās iniciatīvas atbalstam, un vēlākais vienu mēnesi pēc konkrētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar 9. pantu vai 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas – atkarībā no tā, kura diena ir agrāk, – iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz šo iniciatīvu, un to kopijas.

4.  Kompetentā iestāde saistībā ar konkrētu pilsoņu iniciatīvu saņemtos personas datus izmanto tikai nolūkā veikt paziņojumu par atbalstu verifikāciju saskaņā ar 8. panta 2. punktu, un vēlākais vienu mēnesi pēc šajā pantā minētā sertifikāta izsniegšanas tā iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas.

5.  Konkrētās pilsoņu iniciatīvas paziņojumus par atbalstu un to kopijas var saglabāt ilgāk par 3. un 4. punktā noteikto termiņu, ja tas ir vajadzīgs ar ierosināto pilsoņu iniciatīvu saistītā tiesas vai administratīvajā procesā. Organizatori un kompetentā iestāde ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc minēto procesu noslēgšanās ar galīgo nolēmumu iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas.

6.  Organizatori īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, jo īpaši, ja apstrāde ietver datu pārraidi tīklā, un pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

13. pants

Atbildība

Organizatori saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir atbildīgi par kaitējumu, ko tie nodara, organizējot pilsoņu iniciatīvu.

14. pants

Sankcijas

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka uz organizatoriem attiecas atbilstīgas sankcijas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem un jo īpaši par:

a) nepatiesām ziņām, ko snieguši organizatori;

b) datu krāpniecisku izmantošanu.

2.  Sankcijas, kas minētas 1. punktā, ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

15. pants

Kompetentās iestādes dalībvalstīs

1.  Regulas 6. panta 3. punkta īstenošanas nolūkā dalībvalstis norīko kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par minētajā punktā paredzētā sertifikāta izsniegšanu.

2.  Regulas 8. panta 2. punkta īstenošanas nolūkā katra dalībvalsts norīko vienu kompetento iestādi, kas ir atbildīga par paziņojumu par atbalstu verifikācijas procesa koordināciju un minētajā punktā paredzēto sertifikātu izsniegšanu.

3.  Ne vēlāk kā 2012. gada 1. martā dalībvalstis nosūta Komisijai kompetento iestāžu nosaukumus un adreses.

4.  Komisija kompetento iestāžu sarakstu dara publiski pieejamu.

16. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 17. pantu un ievērojot 18. un 19. panta nosacījumus, var pieņemt šīs regulas pielikumu grozījumus, ievērojot attiecīgos šīs regulas noteikumus.

17. pants

Deleģējuma īstenošana

1.  Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt 16. pantā minētos deleģētos aktus.

2.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas, ievērojot 18. un 19. panta nosacījumus.

18. pants

Deleģējuma atsaukšana

1.  Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 16. pantā minēto pilnvaru deleģējumu.

2.  Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, apņemas savlaicīgi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas iespējamos iemeslus.

3.  Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējums. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

19. pants

Iebildumi attiecībā uz deleģētajiem aktiem

1.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divos mēnešos no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

2.  Ja pēc 1. punktā minētā laikposma beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un deleģētais akts stājas spēkā dienā, kas tajā norādīta.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms minētā laikposma beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

3.  Ja 1. punktā noteiktajā laikposmā Eiropas Parlaments vai Padome izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus pamato.

20. pants

Komiteja

1.  Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

21. pants

Valstu noteikumu paziņošana

Visas dalībvalstis paziņo Komisijai par īpašajiem noteikumiem, ko tās pieņem šīs regulas īstenošanai.

Komisija par tiem informē pārējās dalībvalstis.

22. pants

Pārskatīšana

Līdz 2015. gada 1. aprīlim un turpmāk ik pēc trīs gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

23. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M4
I PIELIKUMSMINIMĀLAIS PARAKSTĪTĀJU SKAITS KATRĀ DALĪBVALSTĪ

Beļģija

15 750

Bulgārija

12 750

Čehijas Republika

15 750

Dānija

9 750

Vācija

72 000

Igaunija

4 500

Īrija

8 250

Grieķija

15 750

Spānija

40 500

Francija

55 500

Horvātija

8 250

Itālija

54 750

Kipra

4 500

Latvija

6 000

Lietuva

8 250

Luksemburga

4 500

Ungārija

15 750

Malta

4 500

Nīderlande

19 500

Austrija

13 500

Polija

38 250

Portugāle

15 750

Rumānija

24 000

Slovēnija

6 000

Slovākija

9 750

Somija

9 750

Zviedrija

15 000

Apvienotā Karaliste

54 750

▼M3
II PIELIKUMS

INFORMĀCIJA IEROSINĀTĀS PILSOŅU INICIATĪVAS REĢISTRĒŠANAI

1. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmju).

2. Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmju).

3. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērķu apraksts (ne vairāk kā 500 rakstu zīmju).

4. Līgumu noteikumi, ko organizatori uzskata par atbilstīgiem attiecībā uz ierosināto rīcību.

5.  ►C2  Pilsoņu komitejas septiņu locekļu pilni vārdi, uzvārdi, pasta adreses, valstspiederība un dzimšanas datumi, konkrēti norādot pārstāvi un vietnieku, kā arī viņu e-pasta adreses un tālruņa numuri ( 3 ). ◄

6. Dokumenti, kas apliecina pilsoņu komitejas septiņu locekļu pilnu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, valstspiederību un dzimšanas datumu.

7. Visi ierosinātās pilsoņu iniciatīvas atbalsta un finansēšanas avoti tās reģistrācijas brīdī (3) .

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt tiesību akta projektu.

▼M5
III PIELIKUMS

image

image

►(1) M6  

image

image

►(1) M6  

C daļa

1.    Prasības tām dalībvalstīm, kurās nav jānorāda personas kods/personu apliecinoša dokumenta numurs (paziņojuma par atbalstu veidlapas A daļa)Dalībvalsts

Parakstītāji, kuru paziņojumu par atbalstu iesniedz attiecīgajai dalībvalstij

Beļģija

— Beļģijas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Beļģijas valstspiederīgie, ja tie ir informējuši savas valsts iestādes par savu dzīvesvietu

Dānija

— Dānijas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Dānijas valstspiederīgie, ja tie ir informējuši savas valsts iestādes par savu dzīvesvietu

Vācija

— Vācijas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Vācijas valstspiederīgie, ja tie ir informējuši savas valsts iestādes par savu dzīvesvietu

Igaunija

— Igaunijas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Igaunijas valstspiederīgie

Īrija

— Īrijas iedzīvotāji

Luksemburga

— Luksemburgas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Luksemburgas valstspiederīgie, ja tie ir informējuši savas valsts iestādes par savu dzīvesvietu

Nīderlande

— Nīderlandes iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Nīderlandes valstspiederīgie

Slovākija

— Slovākijas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Slovākijas valstspiederīgie

Somija

— Somijas iedzīvotāji

— Ārvalstīs dzīvojošie Somijas valstspiederīgie

Apvienotā Karaliste

— Apvienotās Karalistes iedzīvotāji

2.    To dalībvalstu saraksts, kurās ir jānorāda viens no turpmāk norādītajiem personas kodiem/personu apliecinoša dokumenta numuriem, ko izsniegusi attiecīgā dalībvalsts (paziņojuma par atbalstu veidlapas B daļa)

BULGĀRIJA

  Единен граждански номер (personas kods)

ČEHIJAS REPUBLIKA

  Občanský průkaz (valsts identifikācijas karte)

  Cestovní pas (pase)

GRIEĶIJA

  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (personas apliecība)

  Διαβατήριο (pase)

  Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (dzīvesvietas apliecība/pastāvīgas dzīvesvietas apliecība)

SPĀNIJA

  Documento Nacional de Identidad (personas apliecība)

  Pasaporte (pase)

  Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (uz kartes vai sertifikāta norādītais ārvalstnieka identifikācijas numurs (NIE), kas atbilst ierakstam Ārvalstnieku centrālajā reģistrā)

FRANCIJA

  Passeport (pase)

  Carte nationale d'identité (personas apliecība)

HORVĀTIJA

  Osobni identifikacijski broj (personas kods)

ITĀLIJA

  Passaporto (pase), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (tostarp izdevējiestāde)

  Carta di identità (personas apliecība), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (tostarp izdevējiestāde)

KIPRA

  Δελτίο Ταυτότητας (pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja personas apliecība)

  Διαβατήριο (pase)

LATVIJA

 Personas kods

LIETUVA

  Asmens kodas (personas kods)

UNGĀRIJA

  személyazonosító igazolvány (personas apliecība)

  útlevél (pase)

  személyi azonosító szám (személyi szám) (personas kods)

MALTA

  Karta tal-Identità (personas apliecība)

  Dokument ta 'residenza (uzturēšanās atļauja)

AUSTRIJA

  Reisepass (pase)

  Personalausweis (personas apliecība)

POLIJA

  Numer ewidencyjny PESEL (PESEL identifikācijas numurs)

PORTUGĀLE

  Bilhete de identidade (personas apliecība)

  Passaporte (pase)

  Cartão de Cidadão (pilsoņa apliecība)

RUMĀNIJA

  carte de identitate (personas apliecība)

  pașaport (pase)

  certificat de înregistrare (reģistrācijas apliecība)

  carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (pastāvīgās dzīvesvietas apliecība ES pilsoņiem)

  Cod Numeric Personal (personas kods)

SLOVĒNIJA

  Enotna matična številka občana (personas kods)

ZVIEDRIJA

  Personnummer (personas kods)

▼B
IV PIELIKUMS

SERTIFIKĀTS, KAS APSTIPRINA VĀKŠANAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS ATBILSTĪBU EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2011. GADA 16. FEBRUĀRA REGULAI (ES) Nr. 211/2011 PAR PILSOŅU INICIATĪVU

[…] (dalībvalsts nosaukums) […] (kompetentās iestādes nosaukums) ar šo apliecina, ka vākšanas tiešsaistes sistēma […] (tīmekļa vietnes adrese), ko izmanto paziņojumu par atbalstu … (ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums) vākšanai, atbilst attiecīgajiem Regulas (ES) Nr. 211/2011 noteikumiem.

Datums, paraksts un kompetentās iestādes oficiālais zīmogs:

▼M5
V PIELIKUMS

VEIDLAPA PAZIŅOJUMU PAR ATBALSTU IESNIEGŠANAI DALĪBVALSTU KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

image

▼B
VI PIELIKUMS

SERTIFIKĀTS, KAS APSTIPRINA DERĪGO PAZIŅOJUMU PAR ATBALSTU SKAITU, KURI SAVĀKTI … (DALĪBVALSTS NOSAUKUMS)

… (dalībvalsts nosaukums) … (kompetentās iestādes nosaukums) pēc nepieciešamo verifikāciju veikšanas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāris Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu 8. pantā, ar šo apstiprina, ka … paziņojumi par atbalstu ierosinātajai pilsoņu iniciatīvai, kurai piešķirts reģistrācijas numurs …, ir derīgi saskaņā ar minētās regulas noteikumiem.

Datums, paraksts un kompetentās iestādes oficiālais zīmogs:

▼M5
VII PIELIKUMS

VEIDLAPA PILSOŅU INICIATĪVAS IESNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

image( 1 ) OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

( 2 ) OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

( 3 ) Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti datu subjekti tiek informēti par to, ka Komisija apkopo šos personas datus procedūrai saistībā ar ierosināto pilsoņu iniciatīvu. Komisijas tiešsaistes reģistrā atklātībai dara zināmu tikai organizatoru pilnus vārdus un uzvārdus, kontaktpersonu e-pasta adreses un informāciju, kas saistīta ar atbalsta un finansējuma avotiem. Datu subjekti ir tiesīgi iebilst pret viņu personas datu publiskošanu, ja tam ir svarīgs un likumīgs pamatojums, kurš saistīts ar viņu konkrēto stāvokli, pieprasīt izmaiņu veikšanu šajos datos jebkurā laikā, kā arī to, lai šie dati tiktu dzēsti no Komisijas tiešsaistes reģistra divus gadus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanas.