2011R0019 — LV — 11.04.2012 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 19/2011

(2011. gada 11. janvāris),

kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 008, 12.1.2011, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 249/2012 (2012. gada 21. marts),

  L 82

1

22.3.2012
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 19/2011

(2011. gada 11. janvāris),

kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību ( 1 ) un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 661/2009 ir atsevišķā regula saistībā ar tipa apstiprināšanu, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) ( 2 ).

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 atcelta Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi ( 3 ). Prasības, kas izklāstītas minētajā direktīvā, jāpārņem šajā regulā un vajadzības gadījumā jāgroza, lai tās pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

(3)

Regulā (EK) Nr. 661/2009 ir paredzēti pamatnoteikumi prasībām, kas attiecas uz transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu attiecībā uz transportlīdzekļa identifikācijas paņēmieniem. Tāpēc jānosaka arī konkrētās procedūras, testi un prasības šādai tipa apstiprināšanai.

(4)

Situācijā, kad nav saskaņotu tiesību aktu par maksimālo pieļaujamo pilno masu vai maksimālo pieļaujamo masu uz lieljaudas transportlīdzekļu asīm vai asu grupām, Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK ( 4 ), paredz noteikt maksimālo pieļaujamo masu reģistrācijā/ekspluatācijā lieljaudas transportlīdzekļu reģistrācijas, nodošanas ekspluatācijā vai lietošanas vajadzībām dalībvalsts teritorijā. Tāpēc ir lietderīgi reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamo maksimālo masu iekļaut obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugā. Ceļu satiksmes drošības labad ir arī lietderīgi norādīt maksimālo pieļaujamo masu asu grupai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz M, N un O kategorijas pabeigtiem un nepabeigtiem transportlīdzekļiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “obligātā izgatavotāja plāksnīte” ir plāksnīte vai uzlīme, kuru izgatavotājs piestiprina pie transportlīdzekļa un kurā norādīti galvenie tehniskie raksturlielumi, kas vajadzīgi, lai identificētu transportlīdzekli un kompetentajām iestādēm norādītu attiecīgo informāciju par maksimālo pieļaujamo pilno masu;

2) “transportlīdzekļa identifikācijas numurs” (VIN) ir burtu un ciparu kods, ko izgatavotājs piešķīris transportlīdzeklim, lai katrs transportlīdzeklis tiktu pienācīgi identificēts;

3) “transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļu kopa, kas definēta Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma B daļā.

3. pants

EK tipa apstiprināšanas noteikumi transportlīdzekļu tipam attiecībā uz obligāto izgatavotāja plāksnīti un transportlīdzekļa identifikācijas numuru

1.  Izgatavotājs vai viņa pārstāvis iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei transportlīdzekļa tipa EK tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz obligātās izgatavotāja plāksnītes izkārtojumu un novietojumu un transportlīdzekļa identifikācijas numura sastāvu un novietojumu.

2.  Pieteikumu sagatavo saskaņā ar III pielikuma A daļā iekļauto informācijas dokumenta paraugu.

3.  Ja apstiprinātāja iestāde vai tehniskais dienests uzskata par vajadzīgu, izgatavotājs inspekcijas vajadzībām dara pieejamu apstiprināmā transportlīdzekļu tipa paraugu.

4.  Ja šīs regulas I un II pielikumā izklāstītās attiecīgās prasības ir izpildītas, tad atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā izklāstītajai numerācijas sistēmai apstiprinātāja iestāde piešķir tipa apstiprinājumu.

Dalībvalsts nevar piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļu tipam.

5.  Šā panta 4. punkta vajadzībām tipa apstiprinātāja iestāde izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas sagatavots saskaņā ar III pielikuma B daļā sniegto paraugu.

4. pants

Saskaņā ar Direktīvu 76/114/EEK piešķirto EK tipa apstiprinājumu derīgums un paplašināšana

Valsts iestādes atļauj pārdot un nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, kuru tips apstiprināts pirms Regulas (EK) Nr. 661/2009 13. panta 2. punktā minētās dienas, un turpina paplašināt apstiprinājumus, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvas 76/114/EEK noteikumiem.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 1. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A   DAĻA

Obligātā izgatavotāja plāksnīte

1.    Vispārīgi noteikumi

1.1.

Katram transportlīdzeklim piestiprina obligāto izgatavotāja plāksnīti, kas aprakstīta šajā iedaļā.

1.2.

Obligāto izgatavotāja plāksnīti piestiprina transportlīdzekļa izgatavotājs vai viņa pārstāvis.

1.3.

Obligātajā izgatavotāja plāksnītē ietilpst:

a) taisnstūrveida metāla loksne;

b) taisnstūrveida pašlīmējoša uzlīme.

1.4.

Metāla plāksnītes piestiprina ar kniedēm.

1.5.

Uzlīmes ir apzīmogotas, drošas pret viltojumiem un, ja mēģina tās noņemt, tiek sabojātas.

2.    Informācija, kas minama uz obligātās izgatavotāja plāksnītes

2.1.

Uz obligātās izgatavotāja plāksnītes turpmāk norādītajā secībā ir šāda neizdzēšami uzdrukāta informācija:

a) izgatavotāja uzņēmuma nosaukums;

b) pilnīgs transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs;

c) transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

d) tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa;

e) tehniski pieļaujamā sakabinātu transportlīdzekļu maksimālā masa;

f) tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi, ko norāda secībā no priekšas uz aizmuguri.

▼M1

2.2.

Transportlīdzekļa identifikācijas numura, kas minēts 2.1. punkta c) apakšpunktā, rakstzīmes ir vismaz 4 mm augstas.

▼M1

2.3.

Informācijas, kas minēta 2.1. punktā un nav transportlīdzekļa identifikācijas numurs, rakstzīmes ir vismaz 2 mm augstas.

▼B

3.    Īpaši noteikumi

3.1.    Piekabes

3.1.1. Piekabēm norāda tehniski pieļaujamo maksimālo statisko vertikālo masu uz sakabes punktu.

3.1.2. Sakabes punktu uzskata par pirmo asi un numurē ar 0.

3.1.3. Pirmo asi numurē ar 1, otro ar 2 utt., pēc cipara lieto defisi.

3.1.4. Sakabinātu transportlīdzekļu maksimālo masu, kas minēta 2.1. punkta e) apakšpunktā, izlaiž.

3.2.    Visi lieljaudas transportlīdzekļi

3.2.1. N3, O3 vai O4 kategorijas transportlīdzekļiem norāda arī tehniski pieļaujamo maksimālo masu uz asu grupu. Ierakstu, kas atbilst asu grupai, norāda ar burtu T.

3.2.2. M3, N3, O3 vai O4 kategorijas transportlīdzekļiem izgatavotājs uz obligātās izgatavotāja plāksnītes var norādīt paredzēto reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamo maksimālo pilno masu.

3.2.2.1. Tādā gadījumā daļu, kurā norāda masu, sadala divās slejās: paredzēto reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamo maksimālo masu norāda kreisajā slejā un maksimālo tehniski pieļaujamo pilno masu norāda labajā slejā.

3.2.2.2. Tās valsts kodu, kurā transportlīdzekli paredzēts reģistrēt, norāda kā kreisās slejas virsrakstu.

Kods atbilst standartam ISO 3166-1: 2006.

3.2.3. 3.2.1. punkta prasības nepiemēro, ja:

a) tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz asu grupu ir tehniski pieļaujamo maksimālo masu uz tām asīm summa, kas veido minēto grupu; un

b) maksimālajai masai uz katru asi, kas veido asu grupu, ir pievienots burts T;

c) kad piemēro 3.2.2. punkta prasības, reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamā maksimālā masa uz asu grupu ir reģistrācijā/ekspluatācijā pieļaujamās maksimālās masas uz tām asīm summa, kas veido minēto grupu.

4.    Papildu informācija

4.1.

Izgatavotājs zem noteiktā marķējuma vai sāniski ārpusē var sniegt papildinformāciju ārpus skaidri apzīmēta taisnstūra, kas ietver tikai to informāciju, kas noteikta 2. un 3. iedaļā.

5.    Obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugs

5.1.

Dažādu iespējamu obligāto izgatavotāja plāksnīšu paraugi iekļauti šā pielikuma papildinājumā.

5.2.

Paraugos norādītie dati ir izdomāti.

B   DAĻA

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)

1.    Vispārīgi noteikumi

1.1.

VIN tiek marķēts uz katra transportlīdzekļa.

1.2.

VIN ir unikāls un nepārprotami piešķirts konkrētam transportlīdzeklim.

1.3.

Kad transportlīdzeklis atstāj plūsmas līniju, VIN ir marķēts uz šasijas vai transportlīdzekļa.

1.4.

Izgatavotājs nodrošina, lai ar VIN transportlīdzeklis būtu izsekojams 30 gadus.

1.5.

Apstiprinot tipu, nav jāpārbauda, vai izgatavotājs veicis pasākumus, lai nodrošinātu 1.4. punktā minēto izsekojamību.

2.    VIN sastāvs

2.1.

Transportlīdzekļa identifikācijas numuram ir trīs daļas:

a) starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (WMI);

b) transportlīdzekļa apraksta daļa (VDS);

c) transportlīdzekļa norādes daļa (VIS).

2.2.

WMI sastāv no koda, kurš piešķirts transportlīdzekļa izgatavotājam un pēc kura to var identificēt.

2.2.1. Kodā ietilpst trīs burtciparu rakstzīmes, lielie latīņu burti vai arābu cipari, ko piešķir kompetentā iestāde valstī, kurā izgatavotājam ir galvenā darbības vieta.

2.2.2. Kompetentā iestāde darbojas saskaņoti ar starptautisko organizāciju, kura minēta ISO standartā 3780: 2009 “Mehāniskie transportlīdzekļi – starptautiskais izgatavotāja identifikācijas (WMI) kods”.

2.2.3. Ja izgatavotāja kopējā produkcija ir mazāka par 500 transportlīdzekļiem gadā, trešā rakstzīme vienmēr ir 9. Lai identificētu šādus izgatavotājus, 2.2.1. punktā minētā kompetentā iestāde piešķir arī VIS trešo, ceturto un piekto rakstzīmi.

2.3.

VDS sastāv no sešām burtciparu rakstzīmēm, lielajiem latīņu burtiem vai arābu cipariem, kas vispārīgi raksturo transportlīdzekli. Ja izgatavotājs neizmanto vienu vai vairāk rakstzīmju no sešām, neizmantotās vietas aizpilda ar burtciparu rakstzīmēm pēc izgatavotāja ieskatiem, lai kopējais vajadzīgo rakstzīmju skaits būtu 6.

2.4.

VIS sastāv no astoņām burtciparu rakstzīmēm, lielajiem latīņu burtiem vai arābu cipariem, no kuriem pēdējie četri ir tikai cipari.

Tas kopā ar WMI un VDS skaidri identificē konkrēto transportlīdzekli. Lai iegūtu vajadzīgo kopējo zīmju skaitu, visās neizmantotajās vietās ieraksta ciparu 0.

2.5.

VIN izmantotās rakstzīmes, ko uzspiež uz šasijas, ir vismaz 7 mm augstas.

2.6.

Starp rakstzīmēm nav atstarpes.

2.7.

Nav atļauts lietot burtus T, O vai Q.

2.8.

VIN sākumā un beigās pēc izgatavotāja izvēles var izmantot ne vairāk kā vienu simbolu, kas nav ne latīņu lielais burts, ne arābu cipars.

2.8.1. Šo noteikumu var nepiemērot, ja VIN marķē vienā rindā.

2.8.2. Ja VIN marķē divās rindās, šo noteikumu piemēro katrai rindai.
Papildinājums

Obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugs

1.   A PARAUGS M1 vai N1 kategorijas transportlīdzekļiem

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1 – 1 100 kg

2 – 880 kg

Obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugs M1 kategorijas transportlīdzeklim, kura tips apstiprināts Itālijā

2.   B PARAUGS M vai N kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot M1 vai N1MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1 – 7 100 kg

1 – 7 100 kg

2 – 11 500 kg

2 – 11 500 kg

T. – kg

T. – kg

Obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugs N3 kategorijas transportlīdzeklim, kura tips apstiprināts Vācijā

Piezīme: kreisā sleja nav obligāta

3.   C PARAUGS O1 vai O2 kategorijas transportlīdzekļiem

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0 – 100 kg

1 – 850 kg

2 – 850 kg

Obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugs O2 kategorijas transportlīdzeklim, kura tips apstiprināts Apvienotajā Karalistē

4.   D PARAUGS O kategorijas transportlīdzekļiem, izņemot O1 vai O2REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0 – 8 000 kg

0 – 8 000 kg

1 – 9 000 kg

1 – 10 000 kg

2 – 9 000 kg

2 – 10 000 kg

3 – 9 000 kg

3 – 10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Obligātās izgatavotāja plāksnītes paraugs O4 kategorijas puspiekabei, kuras tips apstiprināts Beļģijā

Piezīme: kreisā sleja nav obligāta
II PIELIKUMS

PRASĪBAS NOVIETOJUMAM UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA

A   DAĻA

Obligātā izgatavotāja plāksnīte

1. Obligāto izgatavotāja plāksnīti stingri piestiprina labi redzamā un viegli pieejamā vietā.

2. Plāksnīti novieto, piestiprinot to pie transportlīdzekļa daļas, kuru ekspluatācijas laikā nenomaina.

B   DAĻA

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)

1.  VIN marķē vienā rindā.

1.1. Ja tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, vietas trūkuma dēļ, VIN nav iespējams marķēt vienā rindā, valsts iestāde pēc izgatavotāja pieprasījuma var atļaut VIN marķēt divās rindās.

Šādā gadījumā I pielikuma B daļas 2.1. punktā noteiktās daļas nedrīkst pārtraukt.

2.  VIN marķē, to uzspiežot vai mehāniski iekaļot uz šasijas, rāmja vai citas tamlīdzīgas konstrukcijas.

3. Šā paņēmiena vietā var izmantot citus paņēmienus, kam pierādīta spēja nodrošināt tādu pašu aizsardzību pret nomaiņu vai viltošanu kā mehāniskai iekalšanai.

4.  VIN ir skaidri redzamā un pieejamā vietā. VIN novietojums ir tāds, lai to nevarētu iznīcināt vai sabojāt.

5.  VIN atrodas transportlīdzekļa labajā pusē.
III PIELIKUMS

A   DAĻA

Informācijas dokuments

IZMANTOJAMAIS PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. …, kas attiecas uz mehāniskā transportlīdzekļa un tā piekabes EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz obligāto izgatavotāja plāksnīti un VIN.

Turpmāk tekstā norādīto informāciju iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz piemērotā mērogā un pietiekami detalizētus A4 formātā vai A4 formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

0.   VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1.

Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): …

0.2.

Tips: …

0.2.1.

Komercnosaukums(-i) (ja ir): …

0.3.

Tipa identifikācijas veids (ja marķēts uz transportlīdzekļa) ( 5 ): …

0.3.1.

Minētā marķējuma novietojums: …

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija ( 6 ):…

0.5.

Izgatavotāja nosaukums un adrese: …

0.6.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes novietojums un piestiprināšanas metode: …

0.6.1.

Uz šasijas ( 7 ): …

0.6.2.

Uz virsbūves (7) : …

0.7.

VIN novietojums: …

0.7.1.

Uz šasijas (7) : …

0.7.2.

Uz virsbūves (7) : …

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

0.9.

Izgatavotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese: …

1.   VISPĀRĪGS TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS RAKSTUROJUMS

1.1.

Transportlīdzekļa tipa parauga fotoattēli un/vai rasējumi: …

9.   VIRSBŪVE

9.17.   Obligātās izgatavotāja plāksnītes un VIN

9.17.1.

Obligāto izgatavotāja plāksnīšu, uzrakstu un VIN novietojuma fotoattēli un/vai rasējumi: …

9.17.2.

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un uzrakstu fotogrāfijas un/vai rasējumi (pilnīgs piemērs ar izmēriem): …

9.17.3.

VIN fotogrāfijas un/vai rasējumi (pilnīgs piemērs ar izmēriem): …

9.17.4.

Izgatavotāja paziņojums par atbilstību Regulas (ES) Nr. 19/2011 I pielikuma B daļas 2.2. punkta prasībām.

9.17.5.

Detalizēts VIN sastāva apraksts: …

Paskaidrojumi:

B   DAĻA

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

PARAUGS

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Paziņojums par:— EK tipa apstiprinājumu (1)

— EK tipa apstiprinājuma paplašināšanu (1)

— EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

— EK tipa apstiprinājuma anulēšanu (1)

right accolade

transportlīdzekļu tipam attiecībā uz obligāto izgatavotāja plāksnīti un transportlīdzekļa identifikācijas numuru

ņemot vērā Regulu (ES) Nr. …/…, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr. …/… (1).

EK tipa apstiprinājuma numurs: …

Paplašināšanas pamatojums: …

(1)   Lieko svītrot.

I    IEDAĻA

0.1.

Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): …

0.2.

Tips: …

0.2.1.

Komercnosaukums(-i) (ja ir): …

0.3.

Tipa identifikācijas veids, ja atrodas uz transportlīdzekļa ( 8 ): …

0.3.1.

Minētā marķējuma novietojums: …

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija ( 9 ): …

0.5.

Izgatavotāja nosaukums un adrese: …

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

0.9.

Izgatavotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese: …

II    IEDAĻA

1.

Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): sk. papildpielikumu

2.

Par testu izdarīšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

3.

Testa protokola datums: …

4.

Testa protokola numurs: …

5.

Piezīmes (ja ir): …

6.

Vieta: …

7.

Datums: …

8.

Paraksts: …

Pievienotie dokumenti

:

informācijas pakete

testa ziņojums
Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …

Nepiemēro( 1 ) OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.

( 2 ) OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

( 3 ) OV L 24, 30.1.1976., 1. lpp.

( 4 ) OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.

( 5 ) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir zīmes, kas neraksturo transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipus, uz ko attiecas šis informatīvais dokuments, dokumentācijā tādas zīmes attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

( 6 ) Klasifikācija atbilst Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas definīcijām.

( 7 ) Lieko svītrot.

( 8 ) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir zīmes, kas neraksturo transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu vai individuālu tehnisku vienību tipus, uz ko attiecas šis informatīvais dokuments, dokumentācijā tādas zīmes attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

( 9 ) Definēta II pielikuma A iedaļā.