02011D0172 — LV — 23.03.2017 — 007.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS 2011/172/KĀDP

(2011. gada 21. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

(OV L 076, 22.3.2011., 63. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES LĒMUMS 2012/159/KĀDP (2012. gada 19. marts),

  L 80

18

20.3.2012

►M2

PADOMES LĒMUMS 2012/723/KĀDP (2012. gada 26. novembris),

  L 327

44

27.11.2012

 M3

PADOMES LĒMUMS 2013/144/KĀDP (2013. gada 21. marts),

  L 82

54

22.3.2013

 M4

PADOMES LĒMUMS 2014/153/KĀDP (2014. gada 20. marts),

  L 85

9

21.3.2014

 M5

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/486 (2015. gada 20. marts),

  L 77

16

21.3.2015

 M6

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/411 (2016. gada 18. marts),

  L 74

40

19.3.2016

►M7

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/496 (2017. gada 21. marts),

  L 76

22

22.3.2017

►M8

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2017/498 (2017. gada 21. marts),

  L 76

33

22.3.2017
▼B

PADOMES LĒMUMS 2011/172/KĀDP

(2011. gada 21. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē1. pants

1.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir pielikumā uzskaitīto personu un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir identificētas kā atbildīgas par Ēģiptes valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

2.  Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai to interesēs.

3.  Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus atbrīvo vai arī ka konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto fizisko personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citu dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķīrusi saskaņā ar šo punktu.

▼M2

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai tiesas nolēmums, kas ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem šādā nolēmumā, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; kā arī

d) šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

▼B

5.  Ar 1. punktu neierobežo to, ka sarakstā iekļauta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra veic obligātus maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas, vienības vai struktūras iekļaušanas pielikumā, ja vien attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem šā panta 1. punktā minētā persona, vienība vai struktūra.

▼M2

6.  Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, no kuras uz minētajiem kontiem attiecas 1. un 2. punktā noteiktie pasākumi; vai

c) maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā taisītiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktā noteiktos pasākumus.

▼B

2. pants

1.  Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma nolemj izstrādāt un grozīt pielikumā iekļauto sarakstu.

2.  Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un par to informē attiecīgo personu, vienību vai struktūru.

3. pants

1.  Pielikumā norāda pamatojumu 1. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.  Pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās fiziskās un juridiskās personas, vienības vai struktūras, ja šāda informācija ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identifikācijas kartes numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

Lai 1. panta 1. un 2. punktā minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā noteiktajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

▼M1

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M7

Šo lēmumu piemēro līdz 2018. gada 22. martam.

▼M1

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza.

▼B
PIELIKUMSLēmuma 1. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pseidonīmi)

Informācija personas identificēšanai

Iekļaušanas pamatojums

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušais prezidents

Dzimšanas datums: 4.5.1928.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

2.

Suzanne Saleh Thabet

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 28.2.1941.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 26.11.1960.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 5.10.1971.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta Mohamed Hosni Elsayed Mubarak dēls

Dzimšanas datums: 28.12.1963.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Ēģiptes Arābu Republikas bijušā prezidenta dēla Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak laulātā

Dzimšanas datums: 13.10.1982.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas juridiskas procedūras vai līdzekļu atgūšanas procesu, ievērojot tiesas galīgo nolēmumu saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Bijušais Parlamenta deputāts

Dzimšanas datums: 12.1.1959.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 31.1.1963.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 25.5.1959.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz kunga laulātā

Dzimšanas datums: 9.10.1969.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bijušais mājokļu, komunālo pakalpojumu un pilsētu attīstības ministrs

Dzimšanas datums: 16.5.1945.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby kunga laulātā

Dzimšanas datums: 3.6.1956.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bijušais tūrisma ministrs

Dzimšanas datums: 20.2.1959.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bijušais iekšlietu ministrs

Dzimšanas datums: 01.3.1938.

Vīrietis

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli kunga laulātā

Dzimšanas datums: 23.1.1963.

Sieviete

Persona, pret kuru Ēģiptes iestādes ir uzsākušas tiesvedību saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu izlietošanu saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret korupciju