02011D0072 — LV — 30.01.2019 — 010.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

(2011. gada 31. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

(OV L 028, 2.2.2011., 62. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/79/KĀDP (2011. gada 4. februāris),

  L 31

40

5.2.2011

 M2

PADOMES LĒMUMS 2012/50/KĀDP (2012. gada 27. janvāris),

  L 27

11

31.1.2012

►M3

PADOMES LĒMUMS 2012/724/KĀDP (2012. gada 26. novembris),

  L 327

45

27.11.2012

 M4

PADOMES LĒMUMS 2013/72/KĀDP (2013. gada 31. janvāris),

  L 32

20

1.2.2013

 M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2013/409/KĀDP (2013. gada 30. jūlijs),

  L 204

52

31.7.2013

 M6

PADOMES LĒMUMS 2014/49/KĀDP (2014. gada 30. janvāris),

  L 28

38

31.1.2014

 M7

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/157 (2015. gada 30. janvāris),

  L 26

29

31.1.2015

►M8

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/119 (2016. gada 28. janvāris),

  L 23

65

29.1.2016

►M9

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/153 (2017. gada 27. janvāris),

  L 23

19

28.1.2017

►M10

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/141 (2018. gada 29. janvāris),

  L 25

38

30.1.2018

►M11

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/135 (2019. gada 28. janvāris),

  L 25

23

29.1.2019
▼B

PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

(2011. gada 31. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā1. pants

1.  Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to pielikumā uzskaitīto personu un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu vai vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

2.  Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, vai šo personu interesēs.

3.  Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus atbrīvo vai arī ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus, ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citu dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

▼M3

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai tiesas nolēmums, kas ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem attiecīgajā nolēmumā, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; kā arī

d) šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

5.  Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, no kuras uz minētajiem kontiem attiecas šis lēmums; vai

c) maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā taisītiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktā noteiktos pasākumus.

▼B

2. pants

1.  Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma izstrādā pielikumā iekļauto sarakstu un to groza.

2.  Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

3.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu vai vienību.

3. pants

1.  Pielikumā norāda pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.  Ja iespējams, pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

Lai iepriekš minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā ietvertajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

▼M11

5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 31. janvārim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu vajadzības gadījumā var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

▼B

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M8
PIELIKUMS

1. PANTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis Hamman-Sousse1936. gada 3. septembrī, Selma HASSEN dēls, precējies ar Leïla TRABELSI, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par publisko līdzekļu piesavināšanos, ko valsts amatpersona veikusi, esot amatā, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1956. gada 24. oktobrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Zine El Abidine BEN ALI, NIK Nr. 00683530.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 11 rue de FranceRadès Ben Arous, NIK Nr. 05000799.

Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Sabha-Lybie1980. gada 7. janvārī, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar Inès LEJRI, adrese: Résidence de l'Étoile du Nordsuite B- 7th floorapt. No 25Centre urbain du nordCité El KhadraTunis, NIK Nr. 04524472.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā (attiecībā uz Banque Nationale Agricole uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektora amatu), lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M10

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās Tunisijas publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā valsts prezidenta Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu, bijušo valsts prezidentu Ben Ali, nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

▼M8

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1987. gada 16. janvārī, Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI, NIK Nr. 00299177.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1992. gada 17. jūlijā, Leïla TRABELSI meita, dzīvo prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1962. gada 5. novembrī, Saida DHERIF dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 32 rue Hédi KarrayEl MenzahTunis, NIK Nr. 00777029.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1948. gada 24. jūnijā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Nadia MAKNI, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: 20 rue El AchfatCarthageTunis, NIK Nr. 00104253.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1953. gada 19. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed MAHJOUB, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 21 rue d'AristoteCarthage Salammbô, NIK Nr. 00403106.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1974. gada 26. augustā, Najia JERIDI dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib BourguibaCarthage presidence, NIK Nr. 05417770.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 3 rue de la ColombeGammarth Supérieur, NIK Nr. 00178522.

Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonu nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1955. gada 25. septembrī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 20 rue Ibn ChabatSalammbôCarthage -Tunis, NIK Nr. 05150331.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed Montassar MEHERZI, komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik EI HakimLa Marsa, NIK Nr. 00166569.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisijas pilsonis, dzimis La Marsa1959. gada 5. maijā, Fatma SFAR dēls, precējies ar Samira TRABELSI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, NIK Nr. 00046988.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Habib ZAKIR, adrese: 4 rue de la MouetteGammarth Supérieur, NIK Nr. 00235016.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, Saida BEN ABDALLAH dēls, precējies ar Nefissa TRABELSI, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: 4 rue EnnawrasGammarth Supérieur, NIK Nr. 00547946.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1973. gada 3. jūlijā, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese daudzdzīvokļu ēkā: Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du LacTunis, NIK Nr. 05411511.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā)1975. gada 25. jūnijā, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI māsas) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar Mourad MEHDOUI, adrese: 41 rue GaribaldiTunis, NIK Nr. 05417907.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1962. gada 3. maijā, Neila BARTAJI dēls, precējies ar Lilia NACEF, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue GaribaldiTunis, NIK Nr. 05189459.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, Najia JERIDI dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese dzīvojamo ēku kompleksā: Erriadh.2-GammarthTunis, NIK Nr. 05412560.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, Yamina SOUIEI meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue El FarroujLa Marsa, NIK Nr. 05418095.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, Radhia MATHLOUTHI dēls, precējies ar Linda CHERNI, biroja darbinieks sabiedrībā Tunisair, adrese: 12 rue Taieb Mhiri-Le KramTunis, NIK Nr. 00300638.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, Kaouther Feriel HAMZA dēls, uzņēmējsabiedrības StafiemPeugeot ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Mohamed MakhloufEl Manar.2-Tunis.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, Leïla CHAIBI dēls, precējies ar Dorsaf BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: rue du JardinSidi BousaidTunis, NIK Nr. 00400688.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā valsts prezidenta Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1965. gada 5. jūlijā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Slim CHIBOUB, adrese: 5 rue El MontazahSidi BousaidTunis, NIK Nr. 00589759.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M9

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1971. gada 21. augustā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Marwan MABROUK, NIK Nr. 05409131.

Tunisijas pase Nr. x599070, izdota 2016. gada novembrī, derīga līdz 2021. gada 21. novembrim.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11 —————

▼M8

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1963. gada 8. martā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Slim ZARROUK, ārste, adrese: 49 avenue Habib BourguibaCarthage, NIK Nr. 00589758.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā)1960. gada 13. augustā, Maherzia GUEDIRA dēls, precējies ar Ghazoua BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 49 avenue Habib BourguibaCarthage, NIK Nr. 00642271.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1949. gada 22. novembrī, Selma HASSEN dēls, preses fotogrāfs Vācijā, adrese: 11 rue Sidi el GharbiHammamSousse, NIK Nr. 02951793.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: rue El MoezHammam-Sousse, NIK Nr. 02800443.

Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Hammam-Sousse1952. gada 16. maijā, Selma HASSEN meita, precējusies ar Fathi REFAT, sabiedrības Tunisair pārstāve, adrese: 17 avenue de la RépubliqueHammam-Sousse, NIK Nr. 02914657.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Sousse1956. gada 18. septembrī, Selma HASSEN meita, precējusies ar Sadok Habib MHIRI, uzņēmuma vadītāja, adrese: avenue de l'Imam MuslimKhezama ouest-Sousse, NIK Nr. 02804872.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, Selma HASSEN dēls, pensionārs, Selma MANSOUR atraitnis, adrese: 255 cité El BassatineMonastir, NIK Nr. 028106l4.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1969. gada 21. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, precējies ar Monia CHEDLI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: avenue Hédi NouiraMonastir, NIK Nr. 04180053.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1974. gada 29. aprīlī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: 83 Cap MarinaMonastir, NIK Nr. 04186963.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1972. gada 12. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: avenue Mohamed Salah SayadiSkanesMonastir, NIK Nr. 04192479.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1980. gada 8. martā, Selma MANSOUR meita, precējusies ar Zied JAZIRI, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: rue Abu Dhar El GhafariKhezama estSousse, NIK Nr. 06810509.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis HammamSousse1978. gada 8. oktobrī, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: 17 avenue de la RépubliqueHammam-Sousse, NIK Nr. 05590835.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis HammamSousse1977. gada 9. augustā, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 17 avenue de la RépubliqueHammamSousse, NIK Nr. 05590836.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1982. gada 30. augustā, Hayet BEN ALI meita, precējusies ar Badreddine BENNOUR, adrese: rue Ibn Maja – Khezama estSousse, NIK Nr. 08434380.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1970. gada 13. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā Tunisair, adrese: Résidence les Jardins, apt. Block bEl Menzah 8l'Ariana, NIK Nr. 05514395.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis HammamSousse1967. gada 22. oktobrī, Naïma BEN ALI dēls, Transporta ministrijas īpašais padomdevējs, adrese: 4 avenue Tahar SFAREl Manar 2-Tunis, NIK Nr. 05504161.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1973. gada 3. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, precējies ar Lamia JEGHAM, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 13 Ennakhil housing estateKantaouiHammamSousse, NIK Nr. 05539378.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Paris (Parīzē) 1966. gada 27. oktobrī, Paulette HAZAT dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, NIK Nr. 05515496 (dubulta valstspiederība).

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā valsts prezidenta Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas un Francijas valstspiederība, dzimis Le Petit Quevilly (76) 1971. gada 6. aprīlī (vai 16. aprīlī saskaņā ar viņa Tunisijas identitātes karti); 1932. gada 9. februārī dzimušā Tijani BEN ALI un 1936. gada 23. februārī dzimušās Paulette HAZET (vai HAZAT) dēls, precējies ar Amel SAIED (vai SAID), uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: Chouket El Arressa, HammamSousse saskaņā ar viņa Tunisijas NIK Nr. 00297112, un adrese: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) saskaņā ar viņa Francijas NIK Nr. 111277501841.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1974. gada 28. augustā, Leila DEROUICHE dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, NIK Nr. 04622472.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.