2010R1061 — LV — 06.06.2014 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1061/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 314, 30.11.2010, p.47)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 518/2014 (2014. gada 5. marts),

  L 147

1

17.5.2014


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 297, 16.11.2011, lpp 72  (1061/2010)
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1061/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm ( 1 ), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES prasīts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie tiesību akti attiecībā uz tādu ražojumu marķēšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, norādot uz to ievērojamo energoietaupījuma potenciālu un būtiskajām atšķirībām energoefektivitātes rādītājos ar līdzvērtīgām funkcijām.

(2)

Noteikumi par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu tika paredzēti ar Komisijas 1995. gada 23. maija Direktīvu 95/12/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības veļas mazgājamām mašīnām ( 2 ).

(3)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu elektroenerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Eiropas Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 95/12/EK būtu jāatceļ, un ar šo regulu būtu jānosaka jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums ir dinamisks stimuls ražotājiem tālāk uzlabot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energoefektivitāti un paātrināt tirgus pievēršanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Uz mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām attiecas Komisijas 1996. gada 19. septembra Direktīva 96/60/EK, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz energomarķējumu mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām ( 3 ), tādēļ tās ir jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tomēr, ņemot vērā to līdzīgās funkcijas ar sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, Direktīva 96/60/EK ir jāpārskata pēc iespējas ātrāk.

(6)

Marķējumā norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas metodes un procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp attiecīgā gadījumā arī metodes, kas noteiktas saskaņotajos standartos, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kā minēts I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā ( 4 ).

(7)

Šajā regulā būtu jānosaka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu marķējuma vienots paraugs un saturs.

(8)

Turklāt šajā regulā būtu jānorāda prasības attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tehnisko dokumentāciju un datu lapu.

(9)

Turklāt šajā regulā ir arī jānorāda prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama, ja tiek izmantota sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tālpārdošana, reklamēšana un ražojumu veicināšanas tehniskā literatūra.

(10)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.

(11)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 95/12/EK uz šo regulu, ir lietderīgi noteikt, ka sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, kas marķētas saskaņā ar šo regulu, uzskata par atbilstīgām Direktīvai 95/12/EK.

(12)

Tāpēc Direktīva 95/12/EK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kas pieslēdzamas pie elektrotīkla, un tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras pieslēdzamas pie elektrotīkla un kuras ir iespējams darbināt arī ar baterijām vai akumulatoru, tostarp prasības attiecībā uz tādām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras tiek pārdotas lietojumiem, kas nav izmantošana mājsaimniecībās, un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām.

2.  Šī regula neattiecas uz kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir automātiska veļas mazgāšanas mašīna, kura tīra un skalo tekstilizstrādājumus, izmantojot ūdeni, un kura ir aprīkota arī ar centrifugēšanas funkciju un ir paredzēta izmantošanai galvenokārt neprofesionālām vajadzībām;

2) “iebūvējamā sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” nozīmē sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu, kuru paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā sienā vai līdzīgā vietā un kurai nepieciešama furnitūras apdare;

3) “automātiska veļas mazgāšanas mašīna” ir veļas mazgāšanas mašīna, kura apstrādā veļu bez lietotāja iejaukšanās kādā programmas izpildes brīdī;

4) “sadzīves kombinēta veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kurā ir iekļauta gan centrifugēšanas funkcija, gan arī žāvēšanas funkcija, kas parasti tiek īstenota, karsējot un griežot tekstilizstrādājumus;

5) “programma” ir iepriekš noteiktu darbību sērija, ko ražotājs ir norādījis kā piemērotu noteikta veida tekstilizstrādājumu mazgāšanai;

6) “cikls” ir pabeigts mazgāšanas, skalošanas un centrifugēšanas process izvēlētajā programmā;

7) “programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma (izņemot lietotāja iestatītu darbības atlikšanu) līdz tās beigām;

8) “nominālā ietilpība” ir noteikta veida sausu tekstilizstrādājumu maksimālā pieļaujamā masa kilogramos, ko ražotājs ir norādījis 0,5 kg intervālos un ko ir iespējams apstrādāt izvēlētajā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas programmā, ja veļa tiek ievietota saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

9) “daļēja noslodze” ir puse no sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālās ietilpības, kas noteikta attiecīgai programmai;

10) “atlikušā mitruma saturs” ir mitruma daudzums tekstilizstrādājumos pēc centrifugēšanas pabeigšanas;

11) “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir izslēgta, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko jaudas patēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir pievienota enerģijas avotam un izmantota saskaņā ar ražotāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir automātiski pārslēgusies uz stacionāra jaudas patēriņa režīmu;

12) “ieslēgtais režīms” ir zemākā jaudas patēriņa režīms, kas bez jebkādas lietotāja turpmākas iejaukšanās var pastāvēt nenoteiktu laiku pēc programmas pabeigšanas un veļas izņemšanas;

13) “līdzvērtīga sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir tirgū laists sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, enerģijas un ūdens patēriņu un gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisiju mazgāšanas un centrifugēšanas laikā kā citam sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modelim, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

14) “lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai, iespējams, iegādāsies sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu;

15) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas tiek izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

3. pants

Ražotāju pienākumi

Ražotāji nodrošina, ka:

a) katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar drukātu marķējumu, kas atbilst I pielikumā noteiktajai formai un ietver I pielikumā norādīto informāciju;

b) ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

c) pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma nodrošina tām iespēju iepazīties ar III pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d) jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu, ir nodrošināts marķējums, kurā norādīta energoefektivitātes klase;

e) ražojuma veicināšanas jebkāda tehniskā literatūra attiecībā uz konkrētu veļas mazgāšanas mašīnas modeli, kas raksturo tās tehniskos parametrus, ietver konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi;

▼M1

f) tirgotājiem par katru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst I pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļiem;

g) tirgotājiem par katru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts II pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļiem.

▼B

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

a) tirdzniecības vietā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu priekšējās vai augšējās virsmas ir skaidri redzams ražotāja nodrošināts marķējums atbilstīgi 3. panta a) punktam;

▼M1

b) sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar IV pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska datu lapa ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta f) un g) punktu – tādā gadījumā piemēro VIII pielikuma noteikumus;

▼B

c) jebkura reklāma, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeli, ietver atsauci uz tās energoefektivitātes klasi;

d) ražojuma veicināšanas jebkāda tehniskā literatūra attiecībā uz konkrētu veļas mazgāšanas mašīnas modeli, kas raksturo tās tehniskos parametrus, ietver atsauci uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu metodes

Informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mūsdienīgas atzītas mērīšanas procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto procedūru, pārbaudot ierīces atbilstību norādītajai energoefektivitātes klasei, enerģijas patēriņam gadā, ūdens patēriņam gadā, centrifugēšanas efektivitātei, jaudas patēriņam izslēgtajā un ieslēgtajā režīmā, ieslēgtā režīma ilgumam, atlikušā mitruma saturam, griešanās ātrumam un gaisa vadītajai akustiskā trokšņa emisijai.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Veicot pārskatīšanu, it sevišķi novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 95/12/EK atceļ no 2011. gada 20. decembra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.  Uz drukātu reklāmu un drukātu ražojuma veicināšanas tehnisko literatūru, kas ir publicēta pirms 2012. gada 20. aprīļa, neattiecas 3. panta d) un e) punkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

2.  Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, kas laistas tirgū pirms 2011. gada 20. decembra, atbilst Direktīvas 95/12/EK prasībām.

3.  Ja tiek pieņemts pasākums, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK ( 5 ) attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas mazgājamām mašīnām, mājsaimniecības veļas mazgājamās mašīnas, kuras atbilst minētā īstenošanas pasākuma noteikumiem attiecībā uz mazgāšanas efektivitātes prasībām un šīs regulas noteikumiem un kuras laistas tirgū vai piedāvātas pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā līdz 2011. gada 20. decembrim, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 95/12/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro no 2011. gada 20. decembra. Taču regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 20. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS

image

1) Marķējumā norāda šādu informāciju:

I. ražotāja nosaukums vai preču zīme;

II. ražotāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

III. energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu; bultiņai, uz kuras norādīta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā bultiņai, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV. novērtētais enerģijas patēriņš gadā (AEc ), kas izteikts kWh gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim saskaņā ar VII pielikumu;

V. novērtētais ūdens patēriņš gadā (AWC ), kas izteikts litros gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim saskaņā ar VII pielikumu;

VI. nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē atkarībā no tā, kura nominālā ietilpība ir mazāka;

VII. centrifugēšanas efektivitātes kategorija atbilstīgi VI pielikuma 2. punktam;

VIII. gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, kas rodas mazgāšanas un centrifugēšanas posmā kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē un kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim.

2) Marķējuma noformējums atbilst 2. punktam. Ja modelim ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 ( 6 ), tad, atkāpjoties no 2. punkta, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

image

Kur:

a) marķējumam ir jābūt vismaz 110 mm platam un 220 mm augstam. Ja tiek drukāts lielāka formāta marķējums, tā satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b) fonam ir jābūt baltam;

c) krāsas ir CMYK krāsu modelis – ciāna, fuksīna, dzeltena un melna krāsa –, un tās izmanto atbilstoši šim paraugam: 00-70-X-00 – 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d) marķējumam jāatbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

image   Marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image   Enerģijas logotips: krāsa: X-00-00-00.

Piktogramma kā attēlā: ES logotips un enerģijas logotips (apvienots) – platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

image   A-G skala

  Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

 

 augstākā klase: X-00-X-00,

 otrā klase: 70-00-X-00,

 trešā klase: 30-00-X-00,

 ceturtā klase: 00-00-X-00,

 piektā klase: 00-30-X-00,

 sestā klase: 00-70-X-00,

 zemākā klase: 00-X-X-00.

  Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Energoefektivitātes klase

  Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm; 100 % melna.

  Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Enerģija: teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

image   Novērtētais enerģijas patēriņš gadā

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 42 pt, 100 % melns; un Calibri regular 17 pt, 100 % melns.

image   Novērtētais ūdens patēriņš gadā

  Piktogramma kā attēlā.

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

image   Nominālā ietilpība

  Piktogramma kā attēlā.

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

image   Centrifugēšanas efektivitātes klase

  Piktogramma kā attēlā.

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri regular 16 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns; un Calibri bold 22 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns.

image   Akustiskā trokšņa emisija gaisā

  Piktogrammas kā attēlā.

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

image   Ražotāja nosaukums vai preču zīme

image   Ražotāja modeļa identifikators

image  Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

image   Regulas numerācija: Calibri bold 12 pt, 100 % melns.
II PIELIKUMS

Datu lapa

1. Informāciju sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas datu lapā norāda atbilstoši turpmāk minētajai kārtībai un iekļauj produkta brošūrā vai citos informatīvos dokumentos attiecībā uz produktu:

a) ražotāja nosaukums vai preču zīme;

b) ražotāja modeļa identifikators – parasti burtu un ciparu kods –, ar kuru konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai ražotāja nosaukumu;

c) nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē atkarībā no tā, kura nominālā ietilpība ir mazāka;

d) energoefektivitātes klase, kā noteikts VI pielikuma 1. punktā;

e) ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju;

f) novērtētais ūdens patēriņš gadā (AWC ), kas izteikts litros gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim; to apraksta šādi: “Enerģijas patēriņš “X” kWh gadā, pamatojoties uz enerģijas patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un enerģijas patēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

g) enerģijas patēriņš (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

h) novērtētais jaudas patēriņš “izslēgtā režīmā” un “ieslēgtā režīmā”;

i) novērtētais ūdens patēriņš gadā (AW c), kas izteikts litros gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim; to apraksta šādi: “Ūdens patēriņš “X” litri gadā, pamatojoties uz ūdens patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

j) centrifugēšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu un izteikta kā “centrifugēšanas efektivitātes klase “X” skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)”; to var izteikt arī citādi, skaidri nosakot, ka mērogs ir no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte);

k) maksimālais griešanās ātrums kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir mazāks, un atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir lielāks;

l) norāde, ka “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma 40 °C temperatūrā” ir standarta mazgāšanas programmas, uz kurām attiecas marķējumā un datu lapā norādītā informācija, un ka šīs programmas ir piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai un ir visefektīvākās programmas enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā;

m) programmas laiks “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā” daļējā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

n) laiks ieslēgtā režīmā (Tl ), ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar jaudas vadības sistēmu;

o) gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim, kas rodas mazgāšanas un centrifugēšanas posmā kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

p) ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2. Viena datu lapa var attiekties uz vairākiem viena ražotāja piegādātiem sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļiem.

3. Datu lapā ietverto informāciju var sniegt kā krāsainu vai melnbaltu marķējuma kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas nav norādīta marķējumā.
III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1. Regulas 3. panta c) punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a) ražotāja nosaukums un adrese;

b) veļas mazgāšanas mašīnas modeļa vispārīgs apraksts, kas ir pietiekams, lai to varētu nepārprotami un viegli atpazīt;

c) attiecīgā gadījumā atsauces uz saskaņotajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d) attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e) tās personas dati un paraksts, kura ir pilnvarota pārstāvēt ražotāju;

f) norāde, vai sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modelis izdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā, kas skan šādi: “Šis produkts izdala/neizdala sudraba jonus mazgāšanas ciklā.”;

g) šādi mērījumu tehniskie parametri:

i) enerģijas patēriņš;

ii) programmas laiks;

iii) ūdens patēriņš;

iv) jaudas patēriņš izslēgtajā režīmā;

v) jaudas patēriņš ieslēgtajā režīmā;

vi) ieslēgtā režīma ilgums;

vii) atlikušā mitruma saturs;

viii) gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija;

ix) maksimālais griešanās ātrums;

h) saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2. Ja informācija, kas ietverta konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju, un/vai ar ekstrapolāciju no citām līdzvērtīgām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, tad dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju, un testiem, kurus ražotāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Informācijā iekļauj arī visu citu to līdzvērtīgo sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļu sarakstu, par kuriem informācija tika iegūta uz tā paša pamata.
IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav iespējas pārbaudīt izstādīto ražojumu

1. Regulas 4. panta b) punktā minēto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a) nominālā ietilpība kilogramos kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē atkarībā no tā, kura nominālā ietilpība ir mazāka;

b) energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam;

c) novērtētais enerģijas patēriņš gadā, kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 1. punkta c) apakšpunktam;

d) novērtētais ūdens patēriņš gadā, kas izteikts litros gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VII pielikuma 2. punkta a) apakšpunktam;

e) centrifugēšanas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

f) maksimālais griešanās ātrums kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir mazāks, un atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē atkarībā no tā, kurā programmā šis rādītājs ir lielāks;

g) gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz veselam skaitlim, kas rodas mazgāšanas un centrifugēšanas posmā kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

h) ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu ir paredzēts iebūvēt, par to dod attiecīgu norādi.

2. Ja sniedz arī citu informāciju, kas ietverta preces datu lapā, to norāda II pielikumā noteiktajā formā un kārtībā.

3. Visu šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un fontā.
V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes pārbauda vienu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu. Ja izmērītie parametri neatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajos vērtību diapazonos, mērījumus veic vēl trim sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām. Šo trīs sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām izmērīto vērtību vidējai aritmētiskajai vērtībai ir jāatbilst ražotāja norādītajām vērtībām 1. tabulā noteiktajā diapazonā, izņemot enerģijas patēriņu, kura izmērītā vērtība nepārsniedz nominālo vērtību Et vairāk kā par 6 %.

Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka konkrētais modelis un visi citi līdzvērtīgie sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļi neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

Dalībvalsts iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.1. tabula

Mērāmais parametrs

Verifikācijas pielaides

Enerģijas patēriņš gadā

Izmērītā vērtība nepārsniedz AEC nominālo vērtību (1) vairāk kā par 10 %.

Enerģijas patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Et nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Programmas laiks

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tt nominālās vērtības vairāk kā par 10 %.

Ūdens patēriņš

Izmērītā vērtība nepārsniedz Wt nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Atlikušā mitruma saturs

Izmērītā vērtība nepārsniedz D nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Griešanas ātrums

Izmērītā vērtība nav mazāka par nominālo vērtību Tt vairāk kā par 10 %.

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā un ieslēgtā režīmā

Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas ir lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 10 %. Patērētās jaudas Po un Pl izmērītā vērtība, kas nav lielāka 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums

Izmērītā vērtība nepārsniedz Tl nominālo vērtību vairāk kā par 10 %.

Akustiskā trokšņa emisija gaisā

Izmērītā vērtība sakrīt ar nominālo vērtību.

(1)   “Nominālā vērtība” ir ražotāja norādītā vērtība.
VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un centrifugēšanas efektivitātes klases

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu.1.  tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 87

2.   CENTRIFUGĒŠANAS EFEKTIVITĀTES KLASES

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas centrifugēšanas efektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz 2. tabulā norādīto atlikušā mitruma saturu (D).

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas atlikušā mitruma saturu (D) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 3. punktu.2.  tabula

Centrifugēšanas efektivitātes klases

Centrifugēšanas efektivitātes klase

Atlikušā mitruma saturs (%)

A (visaugstākā efektivitāte)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (viszemākā efektivitāte)

D ≥ 90
VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa, ūdens patēriņa gadā un atlikušā mitruma satura aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas energoefektivitātes indeksu (EEI), sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas novērtēto enerģijas gada patēriņu kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē salīdzina ar standarta enerģijas patēriņu gadā.

a) Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

image

kur:

AEC

=

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas enerģijas patēriņš gadā;

SAEC

=

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas standarta enerģijas patēriņš gadā.

b) Standarta enerģijas patēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kur:

c

=

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē vai kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā pilnā noslodzē – mazākais no šiem rādītājiem.

c) Novērtēto enerģijas patēriņu gadā (AEC ) aprēķina kWh gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i) 

image

kur:

Et

=

novērtētais enerģijas patēriņš;

Po

=

jauda izslēgtā režīmā;

Pl

=

svērtā jauda ieslēgtā režīmā;

Tt

=

novērtētais programmas laiks;

220

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits gada laikā;

ii) ja tiek nodrošināta jaudas vadība un sadzīves veļas mazgāšanas mašīna pēc programmas beigām automātiski atgriežas “izslēgtajā režīmā”, novērtēto enerģijas patēriņu gadā (AEC ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu:

image

kur:

Tl

=

laiks “ieslēgtajā režīmā”.

d) Novērtēto enerģijas patēriņu (Ec ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka kWh, noapaļojot līdz trīs decimālzīmēm:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kur:

Et,60

=

enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Et,60½

=

enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Et,40½

=

enerģijas patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

e) Novērtēto jaudu “izslēgtā režīmā” (Po ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka W, noapaļojot līdz divām decimālzīmēm:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kur:

Po,60

=

jauda “izslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Po,60½

=

jauda “izslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Po,40½

=

jauda “izslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

f) Novērtēto jaudu “ieslēgtā režīmā” (Pl ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka W, noapaļojot līdz divām decimālzīmēm:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kur:

Pl,60

=

jauda “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Pl,60½

=

jauda “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Pl,40½

=

jauda “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

g) Novērtēto programmas laiku (Tt ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka minūtēs, noapaļojot līdz pilnai minūtei:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kur:

Tt,60

=

programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Tt,60½

=

programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Tt,40½

=

programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

h) Novērtēto programmas laiku “ieslēgtā režīmā” (Tl ) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un izsaka minūtēs, noapaļojot līdz pilnai minūtei:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kur:

Tl,60

=

laiks “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Tl,60½

=

laiks “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Tl,40½

=

laiks “ieslēgtā režīmā” kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

2.   NOVĒRTĒTĀ ŪDENS PATĒRIŅA GADĀ APRĒĶINĀŠANA

a) Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas novērtēto ūdens patēriņu gadā (AWC ) aprēķina litros saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz veselam skaitlim:

AWc = Wt × 220

kur:

Wt

=

novērtētais ūdens patēriņš gadā;

220

=

standarta mazgāšanas ciklu kopējais skaits gada laikā.

b) Novērtēto ūdens patēriņu (Wt ) aprēķina litros saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz veselam skaitlim:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kur:

Wt,60

=

ūdens patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē;

Wt,60½

=

ūdens patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē;

Wt,40½

=

ūdens patēriņš kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē.

3.   NOVĒRTĒTĀ ATLIKUŠĀ MITRUMA SATURA APRĒĶINĀŠANA

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas novērtēto atlikušā mitruma saturu (D) aprēķina procentos saskaņā ar turpmāk norādīto formulu, noapaļojot līdz veselam skaitlim:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kur:

D60

atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē, izteikts procentos un noapaļots līdz veselam skaitlim;

D60½

atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē, izteikts procentos un noapaļots līdz veselam skaitlim;

D40½

atlikušā mitruma saturs kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē, izteikts procentos un noapaļots līdz veselam skaitlim.

▼M1
VIII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1. Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a) “vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b) “ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c) “skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d) “alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2. Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta f) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla I pielikuma 2. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a) tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b) uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c) tas ir vienā no šādiem formātiem:

image

4. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a) šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b) attēls satur saiti uz etiķeti;

c) etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d) etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e) lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f) etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g) attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5. Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta g) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.( 1 ) OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

( 2 ) OV L 47, 24.2.1996., 35. lpp.

( 3 ) OV L 266, 18.10.1996., 1. lpp.

( 4 ) OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

( 5 ) OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

( 6 ) OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.