02010R1060 — LV — 07.03.2017 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1060/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 314, 30.11.2010., 17. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 518/2014 (2014. gada 5. marts),

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/254 (2016. gada 30. novembris),

  L 38

1

15.2.2017
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1060/2010

(2010. gada 28. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā noteiktas prasības no maiņstrāvas tīkla darbināmu mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu ar uzglabāšanas tilpumu no 10 līdz 1 500 litriem marķēšanai un papildu informācijas sniegšanai par ražojumu.

2.  Šo regulu piemēro no maiņstrāvas tīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, tostarp tām, ko pārdod lietošanai ārpus mājsaimniecībām vai nepārtikas preču saldēšanai, ietverot iebūvētas iekārtas.

To piemēro arī no maiņstrāvas tīkla darbināmām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kuras var darboties ar akumulatoru.

3.  Šo regulu nepiemēro:

a) aukstumiekārtām, kuras galvenokārt darbina no citiem enerģijas avotiem, izņemot elektroenerģiju, piemēram, ar sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), petroleju vai biodīzeļdegvielu;

b) tādām aukstumiekārtām, kuras var pieslēgt elektrotīklam ar maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, kas jāpērk atsevišķi;

c) pēc pasūtījuma vienā eksemplārā izgatavotām aukstumiekārtām, kas nav ekvivalentas citiem aukstumiekārtu modeļiem;

d) aukstumiekārtām lietošanai terciārajā sektorā, kuras saldēto pārtikas produktu izņemšanu uzskaita elektroniski, un šo informāciju caur tīkla savienojumu automātiski var pārraidīt uz attālu kontroles sistēmu reģistrācijai;

e) iekārtām, kuru primārā funkcija nav pārtikas produktu uzglabāšana tos saldējot, piemēram, autonomiem ledus gatavošanas aparātiem vai atdzesētu dzērienu automātiem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā izklāstītajām definīcijām, šajā regulā tiek izmantotas šādas definīcijas:

1) “pārtikas produkti” ir pārtika, sastāvdaļas, dzērieni, tostarp vīns, un citi produkti, kas galvenokārt paredzēti patēriņam un kuriem nepieciešama atdzesēšana noteiktā temperatūrā;

2) “mājsaimniecībā lietojama aukstumiekārta” ir izolēta kamera ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, paredzēta pārtikas produktu atdzesēšanai vai saldēšanai, vai atdzesētu vai sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai neprofesionālos nolūkos, dzesēta ar viena vai vairāku enerģiju patērējošu procesu palīdzību, tostarp iekārtas, ko pārdod kā iebūves, kuras uzstāda lietotājs;

3) “iebūvēta iekārta” ir fiksēta aukstumiekārta, kuru paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā sienā vai līdzīgā vietā un kurai nepieciešama furnitūras apdare;

4) “ledusskapis” ir aukstumiekārta, kas paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai, ar vismaz vienu svaigas pārtikas un/vai dzērienu, tostarp vīna, uzglabāšanai piemērotu nodalījumu;

5) “kompresijas tipa aukstumiekārta” ir aukstumiekārta, kurā saldēšanu nodrošina ar motoru darbināts kompresors;

6) “absorbcijas tipa aukstumiekārta” ir aukstumiekārta, kurā saldēšanu nodrošina absorbcijas process, kurā kā enerģijas avotu izmanto siltumu;

7) “ledusskapis–saldētājs” ir aukstumiekārta ar vismaz vienu svaigas pārtikas nodalījumu un vismaz vienu nodalījumu, kas piemērots svaigas pārtikas saldēšanai un saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai trīs zvaigznīšu uzglabāšanas apstākļos (pārtikas saldēšanas nodalījums);

8) “saldētas pārtikas uzglabāšanas kamera” ir aukstumiekārta ar vienu vai vairākiem saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai piemērotiem nodalījumiem;

9) “pārtikas saldētājs” ir aukstumiekārta ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, kas piemēroti pārtikas produktu saldēšanai un kurā temperatūra ir robežās no apkārtējās vides temperatūras līdz – 18 °C, un ir piemērots arī saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai trīs zvaigznīšu uzglabāšanas apstākļos; pārtikas saldētājā var būt arī divu zvaigznīšu sekcijas un/vai nodalījumi attiecīgajā nodalījumā vai kamerā;

10) “vīna uzglabāšanas iekārta” ir aukstumiekārta, kurai ir tikai viens vai vairāki vīna uzglabāšanas nodalījumi;

11) “daudzfunkcionāla iekārta” ir aukstumiekārta, kurai ir tikai viens vai vairāki daudzfunkcionāli nodalījumi;

12) “ekvivalenta mājsaimniecībā lietojama aukstumiekārta” ir mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modelis, kas laists tirgū ar tādiem pašiem bruto un uzglabāšanas tilpumiem, tādiem pašiem tehniskajiem, efektivitātes un raksturlielumu rādītājiem un tāda paša veida nodalījumiem kā cits mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modelis, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu tirdzniecības koda numuru;

13) “lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai sagaidāms, ka iegādāsies aukstumiekārtu;

14) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas ir izstādītas vai kurā tās piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai.

Piemēro arī definīcijas, kas ietvertas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju atbildība

Piegādātāji nodrošina, ka:

a) katrai mājsaimniecībā lietojamai aukstumiekārtai ir drukāts marķējums, kas atbilst II pielikumā noteiktajam formātam un ietver II pielikumā norādīto informāciju;

b) ir pieejama III pielikumā noteiktā speciālā zīme;

c) pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar IV pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju;

d) jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e) jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta konkrētā modeļa energoefektivitātes klase;

▼M1

f) tirgotājiem par katru mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst II pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeļiem;

g) tirgotājiem par katru mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska speciālā zīme, kā noteikts III pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeļiem.

▼B

4. pants

Tirgotāju atbildība

Tirgotāji nodrošina, ka:

a) pārdošanas vietā katrai mājsaimniecībā lietojamai aukstumiekārtai uz tās priekšējās vai augšējās virsmas saskaņā ar 3. panta a) punktu ir skaidri redzams marķējums, ko nodrošina piegādātājs;

▼M1

b) mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar V pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska speciālā zīme ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta f) un g) punktu – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;

▼B

c) jebkurā reklāmā, ja tajā ir atklāta informācija par energopatēriņu vai cenu attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, ir norādīta energoefektivitātes klase;

d) jebkādos tehniskajos reklāmizdevumos attiecībā uz konkrētu mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas modeli, kuri raksturo tā tehniskos parametrus, ir ietverta atsauce uz konkrētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts VI pielikumā.

6. pants

Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra

Novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases, ikgadējā enerģijas patēriņa, svaigas un saldētas pārtikas nodalījumu tilpumu, saldēšanas jaudas un gaisā emitētā trokšņa atbilstību, dalībvalstis piemēro VII pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanā it sevišķi izvērtē VII pielikumā izklāstītās verifikācijas pielaides un iespējas atcelt VIII pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus vai samazināt to vērtību.

8. pants

Atcelšana

Direktīva 94/2/EK tiek atcelta no 2011. gada 30. novembra.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.  Uz drukātu reklāmu un tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas ir publicēti pirms 2012. gada 30. marta, neattiecas 3. panta d) un e) punkts un 4. panta b), c) un d) punkts.

2.  Mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas, ko laiž tirgū pirms 2011. gada 30. novembra, atbilst Direktīvas 94/2/EK noteikumiem.

3.  Mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas, kas atbilst šīs regulas noteikumiem un ko laiž tirgū vai piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai pirms 2011. gada 30. novembra, uzskata par atbilstīgām Direktīvas 94/2/EK prasībām.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro, sākot no 2011. gada 30. novembra. Tomēr 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro, sākot no 2012. gada 30. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Definīcijas, ko izmanto II līdz IX pielikumā

Regulas II līdz IX pielikumā izmanto šādas definīcijas:

a) “bezsarmas sistēma” ir sistēma, kura darbojas automātiski, lai novērstu pastāvīgu sarmas veidošanos – ja dzesēšanu nodrošina piespiedu gaisa cirkulācija, iztvaices aparātu vai aparātus atkausē automātiska atkausēšanas sistēma, un ūdeni no atkausēšanas novada automātiski;

b) “bezsarmas nodalījums” ir jebkurš nodalījums, kuru atkausē ar bezsarmas sistēmu;

c) “ledusskapis–pieliekamais” ir aukstumiekārta, kurā ir vismaz viens nodalījums svaigas pārtikas uzglabāšanai un viens pieliekamā nodalījums, bet nav saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma, dzesēšanas nodalījuma vai ledus gatavošanas nodalījuma;

d) “pieliekamais” ir aukstumiekārta, kurā ir tikai viens vai vairāki pieliekamā nodalījumi;

e) “ledusskapis–dzesētājs” ir aukstumiekārta, kurā ir vismaz svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums un dzesēšanas nodalījums, bet nav saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu;

f) “nodalījumi” ir jebkurš no g) līdz n) punktā minētajiem nodalījumiem;

g) “svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts nesaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un kas var būt sadalīts apakšnodalījumos;

h) “pieliekamā nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts konkrētu pārtikas produktu vai dzērienu uzglabāšanai temperatūrā, kas ir augstāka nekā svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījumā;

i) “dzesēšanas nodalījums” ir nodalījums, kas īpaši paredzēts ātrbojīgu pārtikas produktu uzglabāšanai;

j) “ledus gatavošanas nodalījums” ir zemas temperatūras nodalījums, kas īpaši paredzēts ledus saldēšanai un uzglabāšanai;

k) “saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums” ir zemas temperatūras nodalījums, kas īpaši paredzēts saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un ko klasificē atbilstīgi temperatūrai šādi:

i)

“vienas zvaigznītes nodalījums” : saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra nav augstāka par –6 °C;

ii)

“divu zvaigznīšu nodalījums” : saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra nav augstāka par –12 °C;

iii)

“trīs zvaigznīšu nodalījums” : saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra nav augstāka par –18 °C;

iv)

“pārtikas saldēšanas nodalījums” (jeb “četru zvaigznīšu nodalījums”) : nodalījums, kas piemērots vismaz 4,5 kg pārtikas produktu saldēšanai uz 100 l uzglabāšanas tilpuma un nekādā gadījumā ne mazāk par 2 kg – no apkārtējās vides temperatūras līdz –18 °C 24 stundu laikā un kas ir piemērots arī saldētas pārtikas uzglabāšanai trīs zvaigznīšu uzglabāšanas apstākļos, un nodalījumā var būt divu zvaigznīšu sekcijas;

v)

“bezzvaigznītes nodalījums” : ir saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums, kurā temperatūra ir < 0 °C un kuru var izmantot arī ledus saldēšanai un uzglabāšanai, bet kas nav paredzēts ātrbojīgu pārtikas produktu uzglabāšanai;

l) “vīna uzglabāšanas nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts vienīgi vai nu īslaicīgai vīna uzglabāšanai, lai atdzesētu vīnu līdz ideālai dzeršanas temperatūrai, vai ilgstošai vīna uzglabāšanai, tas ir, vīna izturēšanai, ar šādiem raksturlielumiem:

i) pastāvīga uzglabāšanas temperatūra, kas ir vai nu iepriekš iestatīta, vai iestatāma ar roku atbilstīgi ražotāja norādījumiem robežās no + 5 °C līdz + 20 °C;

ii) uzglabāšanas temperatūra(-s) ar novirzi laikā, kas nepārsniedz 0,5 K pie katras deklarētās apkārtējās vides temperatūras, ko nosaka mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu klimata klase;

iii) aktīva vai pasīva mitruma regulēšana nodalījumā robežās no 50 % līdz 80 %;

iv) projektēts, lai samazinātu vibrācijas pārraidi uz nodalījumu neatkarīgi no tā, vai tā ir ledusskapja kompresora vai ārēja avota radīta vibrācija;

m) “daudzfunkcionāls nodalījums” ir nodalījums, kas paredzēts lietošanai divu vai vairāku nodalījumu veidu temperatūrās un ko atbilstīgi ražotāja norādījumiem var iestatīt lietotājs, lai pastāvīgi uzturētu temperatūru katram nodalījuma veidam piemērotās robežās; tomēr, ja ar šīs funkcijas iestatījumu var mainīt nodalījuma temperatūras tikai uz ierobežotu laiku (piemēram, ātrās sasaldēšanas iekārta), nodalījums saskaņā ar šajā regulā noteikto definīciju nav “daudzfunkcionāls nodalījums”;

n) “cits nodalījums” ir nodalījums, kas nav vīna uzglabāšanas nodalījums un kas paredzēts konkrētu pārtikas produktu uzglabāšanai temperatūrā virs + 14 °C;

o) “divu zvaigznīšu sekcija” ir pārtikas saldētāja, pārtikas saldētāja nodalījuma, trīs zvaigznīšu nodalījuma vai trīs zvaigznīšu saldētas pārtikas uzglabāšanas kameras daļa, kam nav savas atsevišķas piekļuves durvis vai vāks un kurā temperatūra nav augstāka par –12 °C;

p) “saldēšanas skapis” ir pārtikas saldētājs, kurā nodalījumam(-iem) var piekļūt no iekārtas augšas vai kuram ir gan no augšas atverama veida, gan vertikālā veida nodalījumi, bet kurā no augšas atverama veida nodalījuma(-u) bruto tilpums pārsniedz 75 % no kopējā iekārtas bruto tilpuma;

q) “no augšas atverams veids” vai “skapja veids” ir aukstumiekārta, kuras nodalījumam(-iem) var piekļūt no iekārtas augšpuses;

r) “vertikālais veids” ir aukstumiekārta, kuras nodalījumam(-iem) var piekļūt no iekārtas priekšpuses;

s) “ātrā saldēšana” ir atgriezeniska funkcija, kas jāaktivizē lietotājam atbilstīgi ražotāja norādījumiem un kas samazina saldētāja vai saldētāja nodalījuma uzglabāšanas temperatūru, lai panāktu nesasaldēto pārtikas produktu ātrāku sasaldēšanu;

t) “modeļa identifikators” ir kods, parasti sastāv no burtiem un cipariem, ar kuru atšķir īpašu aukstumiekārtas modeli no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu.
II PIELIKUMS

Marķējums

1.   MARĶĒJUMS MĀJSAIMNIECĪBĀ LIETOJAMĀM AUKSTUMIEKĀRTĀM, KAS KLASIFICĒTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASĒS NO A+++ LĪDZ C

image

1) Marķējumā norāda šādu informāciju:

I. piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II. piegādātāja modeļa identifikators;

III. energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar IX pielikumu; tās bultas smailei, uz kuras norādīta mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas energoefektivitātes klase, jābūt tādā pašā augstumā kā attiecīgās energoefektivitātes klases bultas smailei;

IV. ikgadējais enerģijas patēriņš (AEC) kWh gadā, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktu;

V. visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpumu summa, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (t. i., ekspluatācijas temperatūra > – 6 °C); summu noapaļo līdz veselam skaitlim;

VI. visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpumu summa, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (t. i., ekspluatācijas temperatūra ≤ – 6 °C); summu noapaļo līdz veselam skaitlim; norāda tā nodalījuma zvaigznīšu apzīmējumu, kurš veido lielāko daļu no šīs summas; ja mājsaimniecībā lietojamai aukstumiekārtai nav saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma(-u), piegādātājs vērtības vietā norāda “- L” un atstāj tukšu vietu tur, kur būtu jānorāda zvaigznīšu apzīmējums;

VII. gaisā emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim.

Tomēr vīna uzglabāšanas iekārtām V un VI punktu aizstāj ar nominālo ietilpību, kas izteikta kā standarta 75 cl tilpuma pudeļu skaits, kuras var ievietot iekārtā atbilstīgi ražotāja norādījumiem.

2) Marķējuma noformējums atbilst šā pielikuma 3. punkta 1. apakšpunktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 66/2010 ( 1 ), ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   MARĶĒJUMS MĀJSAIMNIECĪBĀ LIETOJAMĀM AUKSTUMIEKĀRTĀM, KAS KLASIFICĒTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASĒS NO D LĪDZ G

image

1) Marķējumā norāda informāciju, kas noteikta 1. punkta 1. apakšpunktā.

2) Marķējuma noformējums atbilst šā pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

3.   MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

1) Visām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas klasificētas energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz C, izņemot vīna uzglabāšanas iekārtas, marķējums atbilst turpmāk norādītajam attēlam.

image

Kur:

a) marķējums ir vismaz 110 mm plats un 220 mm augsts. Ja marķējumu iespiež lielākā formātā, tā saturu attēlo, saglabājot iepriekš norādīto elementu proporcijas;

b) marķējuma fons ir balts;

c) krāsas ir CMYK – ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis, un tās norāda atbilstīgi šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d) marķējums atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz attēlu iepriekš):

image   ES marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image  

Energomarķējums

:

krāsa X-00-00-00.

Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

image   A-G skala

  Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

pēdējā klase: 00-X-X-00.

  Teksts: Calibri bold 19 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 13 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Energoefektivitātes klase

  Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna;

  Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Enerģija

  Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, melni.

image   Ikgadējais enerģijas patēriņš:

  Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 45 pt, 100 % melni.

  Otrā rindiņa: Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

image   Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam:

  Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 25 pt, 100 % melni. Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

image   Gaisā emitētais akustiskais troksnis:

  Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

 

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

image   Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam:

  Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

 

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators

image  Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 90 × 15 mm laukumā.

image   Regulas numerācija:

Teksts: Calibri bold 11 pt.

2) Visām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas klasificētas energoefektivitātes klasēs no D līdz G, izņemot vīna uzglabāšanas iekārtas, marķējums atbilst turpmāk norādītajam attēlam.

image

Kur:

marķējuma noformējums atbilst šā pielikuma 3. punkta 1. apakšpunktam, izņemot 8. ievilkumu, uz kuru attiecas turpmāk minētie nosacījumi.

image   Ikgadējais enerģijas patēriņš:

  Ietvars: 3 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 32 pt, 100 % melni.

  Otrā rindiņa: Calibri regular 14 pt, 100 % melni.

3) Vīna uzglabāšanas iekārtu marķējums atbilst turpmāk norādītajam attēlam.

image

Kur:

a) marķējums ir vismaz 110 mm plats un 220 mm augsts. Ja marķējumu iespiež lielākā formātā, tā saturu attēlo, saglabājot iepriekš norādīto elementu proporcijas;

b) marķējuma fons ir balts;

c) krāsas ir CMYK – ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis, un tās norāda atbilstīgi šim paraugam: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d) marķējums atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz attēlu iepriekš):

image   ES marķējuma ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

image   ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

image  

Energomarķējums

:

krāsa: X-00-00-00.

Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

image   Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

image   A-G skala

  Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

pēdējā(-s) klase(-s): 00-X-X-00.

  Teksts: Calibri bold 19 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 13 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Energoefektivitātes klase

  Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna;

  Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti, sakārtoti vienā rindā.

image   Enerģija

  Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, melni.

image   Ikgadējais enerģijas patēriņš

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

  Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melni.

  Otrā rindiņa: Calibri regular 14 pt, 100 % melni.

image   Nominālā ietilpība, kas izteikta kā standarta vīna pudeļu skaits

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

 

Vērtība

:

Calibri bold 28 pt, 100 % melni.

Calibri regular 15 pt, 100 % melni.

image   Gaisā emitētais akustiskais troksnis

  Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

 

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melni.

Calibri regular 17 pt, 100 % melni.

image   Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

image   Piegādātāja modeļa identifikators

image  Informācijai par piegādātāja nosaukumu vai preču zīmi un modeli jāietilpst 90 × 15 mm laukumā.

image   Regulas numerācija

Teksts: Calibri bold 11 pt.
III PIELIKUMS

Speciālā zīme

1. Informāciju speciālajā zīmē norāda turpmāk noteiktajā kārtībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu.

a) Piegādātāja nosaukums vai preču zīme.

b) Piegādātāja modeļa identifikators, kā definēts I pielikuma t) punktā.

c) Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modeļa kategorija, kā noteikts VIII pielikuma 1. punktā.

d) Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IX pielikumā.

e) Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju.

f) Ikgadējais enerģijas patēriņš (AEC ) kWh gadā, ko noapaļo līdz veselam skaitlim un aprēķina saskaņā ar VIII pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktu. To izsaka šādi: “Enerģijas patēriņš “XYZ” kWh gadā, balstoties uz 24 stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās atrašanās vietas”.

g) Katra nodalījuma uzglabāšanas tilpums un zvaigznīšu apzīmējums, kā noteikts II pielikuma 1. punkta 1. apakšpunkta VI daļā.

h) Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” I pielikuma n) punkta nozīmē. Vīna uzglabāšanas nodalījumiem norāda zemāko uzglabāšanas temperatūru, kura nodalījumam ir iepriekš iestatīta vai kuru lietotājs var iestatīt un pastāvīgi saglabāt atbilstīgi ražotāja norādījumiem.

i) Norāde “bezsarmas” attiecībā uz attiecīgo(-iem) nodalījumu(-iem), kā noteikts I pielikuma b) punktā.

j) “Enerģijas pārtraukšanas drošs “X” h” definēts kā “temperatūras paaugstināšanās laiks”.

k) Saldēšanas jauda, kg/24 h.

l) “Klimata klase”, kā noteikts VIII pielikuma 1. punkta 3. tabulā, izteikta šādi: “Klimata klase: W [klimata klase]. Šī iekārta paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no “X” [zemākā temperatūra] °C līdz “Y” [augstākā temperatūra] °C”.

m) Gaisā emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim.

n) Ja modeli paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu, to norāda.

o) Vīna uzglabāšanas iekārtām šāda informācija: “šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai”. Šo punktu nepiemēro mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas nav īpaši paredzētas vīna uzglabāšanai, bet kuras tomēr var izmantot šādā nolūkā, ne arī mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kurās ir vīna uzglabāšanas nodalījums apvienojumā ar jebkuru citu nodalījuma veidu.

2. Vienā speciālajā zīmē var ietvert vairākus viena piegādātāja piegādātus aukstumiekārtu modeļus.

3. Speciālajā zīmē ietverto informāciju var sniegt marķējuma krāsainas vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informācija, kuras nav marķējumā.
IV PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1. Regulas 3. panta c) apakšpunktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a) piegādātāja nosaukums un adrese;

b) vispārējs aukstumiekārtas modeļa apraksts, kas pietiekams tā nepārprotamai un vieglai identificēšanai;

c) vajadzības gadījumā atsauces uz piemērotiem saskaņotiem standartiem;

d) vajadzības gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e) piegādātāju pārstāvēt pilnvarotās personas vārds un paraksts;

f) mērāmie tehniskie raksturlielumi saskaņā ar VIII pielikumu:

i) vispārējie izmēri;

ii) kopējā izmantošanai nepieciešamā vieta;

iii) kopējais bruto tilpums(-i);

iv) uzglabāšanas tilpums(-i) un kopējais uzglabāšanas tilpums(-i);

v) saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma(-u) zvaigznīšu apzīmējums;

vi) atkausēšanas veids;

vii) uzglabāšanas temperatūra;

viii) enerģijas patēriņš;

ix) temperatūras paaugstināšanās laiks;

x) saldēšanas jauda;

xi) elektroenerģijas patēriņš;

xii) vīna uzglabāšanas nodalījuma mitrums;

xiii) gaisā emitētais akustiskais troksnis;

g) saskaņā ar VIII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2. Ja informācija, kas ietverta tehniskajā dokumentācijā konkrētam mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modelim, ir iegūta pēc aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju, un/vai ekstrapolāciju no citām ekvivalentām aukstumiekārtām, tad dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un testiem, kurus veikuši piegādātāji, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Informācijai pievieno arī visu citu ekvivalento mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeļu sarakstu, ja informācija tika iegūta uz tā paša pamata.
V PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājs nevar pats veikt piedāvātā ražojuma apsekošanu

1. Regulas 4. panta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a) modeļa energoefektivitātes klase atbilstoši IX pielikumam;

b) ikgadējais enerģijas patēriņš, kas izteikts kWh/gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi VIII pielikuma 3. punkta 2. apakšpunktam;

c) katra nodalījuma uzglabāšanas tilpums un zvaigznīšu apzīmējums, kā noteikts II pielikuma 1. punkta 1. apakšpunkta VI daļā;

d) “klimata klase”, kā noteikts VIII pielikuma 1. punkta 3. tabulā;

e) gaisā emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW, noapaļojot līdz veselam skaitlim;

f) ja modeli paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu, to norāda;

g) vīna uzglabāšanas iekārtām šāda informācija: “šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai”. Šo punktu nepiemēro mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kas nav īpaši paredzētas vīna uzglabāšanai, bet kuras tomēr var izmantot šādā nolūkā, ne arī mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām, kurās ir vīna uzglabāšanas nodalījums apvienojumā ar jebkuru citu nodalījuma veidu.

2. Ja sniedz arī citu speciālajā zīmē ietverto informāciju, to norāda III pielikumā noteiktajā veidā un kārtībā.

3. Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un fontu.
VI PIELIKUMS

Mērījumi

1.

Lai noteiktu un verificētu atbilstību šīs regulas prasībām, jāveic mērījumi, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas izklāstītas dokumentos, kuru atsauces numuri šādā nolūkā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.

TESTĒŠANAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Testēšanai jāievēro šādi vispārīgi noteikumi:

1) ja ir antikondensācijas sildītāji, kurus lietotājs var ieslēgt un izslēgt, tos ieslēdz un, ja tie ir regulējami, iestata uz maksimālo sildīšanu;

2) ja ir “caur durvīm apkalpojamas iekārtas” (piemēram, ledus vai dzesēta ūdens/dzērienu automāti), kuras lietotājs var ieslēgt un izslēgt, elektroenerģijas patēriņa mērīšanas laikā tās ieslēdz, bet nedarbina;

3) daudzfunkcionālajām iekārtām un nodalījumiem elektroenerģijas patēriņa mērīšanas laikā uzglabāšanas temperatūra ir aukstākā nodalījuma veida nominālā temperatūra, kas paredzēta pastāvīgai normālai izmantošanai atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

4) mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas elektroenerģijas patēriņu nosaka aukstākajā konfigurācijā atbilstīgi ražotāja norādījumiem pastāvīgai normālai izmantošanai jebkuram “citam nodalījumam” saskaņā ar VIII pielikuma 5. tabulā definēto.

3.

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Nosaka šādus raksturlielumus:

a) “vispārējie izmēri”, kurus izsaka milimetros, noapaļojot līdz veselam skaitlim;

b) “kopējā izmantošanai nepieciešamā vieta”, kuru izsaka milimetros, noapaļojot līdz veselam skaitlim;

c) “kopējais bruto tilpums(-i)”, ko izsaka kubikdecimetros vai litros, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

d) “uzglabāšanas tilpums(-i) un kopējais uzglabāšanas tilpums(-i)”, ko izsaka kubikdecimetros vai litros, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim;

e) “atkausēšanas veids”;

f) “uzglabāšanas temperatūra”;

g) “elektroenerģijas patēriņš”, ko izsaka kilovatstundās diennaktī (kWh/24 h), noapaļojot līdz trim decimālzīmēm aiz komata;

h) “temperatūras paaugstināšanās laiks”;

i) “saldēšanas jauda”;

j) “vīna uzglabāšanas nodalījuma mitrums”, kuru izsaka procentos, noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim; un

k) “gaisā emitētais akustiskais troksnis”.

▼M2
VII PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu izmērīto parametru verifikāciju, un piegādātājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz marķējuma un ražojuma datu lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nav izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas noteiktas šajā deleģētajā regulā, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 5. punkta b) apakšpunktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, piegādātājam nav izdevīgākas kā atbilstošās vērtības, kas pārbaudes ziņojumos [testa protokolos] norādītas saskaņā ar minētā punkta apakšpunkta iii) punktu; un

b) uz marķējuma un ražojuma datu lapā publicētās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas kā deklarētās vērtības, un norādītā energoefektivitātes klase piegādātājam nav izdevīgāka kā klase, kas atbilst deklarētajām vērtībām; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modeļi, neatbilst šīs deleģētās regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā ekvivalenti mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modeļi, neatbilst šīs deleģētās regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto VI un VIII pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Bruto tilpums

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 litru mazāka par deklarēto vērtību atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka.

Uzglabāšanas tilpums

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 3 % vai 1 litru mazāka par deklarēto vērtību atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka. Ja pieliekamā nodalījuma un svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma tilpumus lietotājs var regulēt attiecībā vienu pret otru, tilpumu mēra, kad pieliekamā nodalījums ir noregulēts līdz minimālajam tilpumam.

Saldēšanas jauda

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 10 % mazāka nekā deklarētā vērtība.

Enerģijas patēriņš

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību (E24h ) vairāk kā par 10 %.

Vīna uzglabāšanas iekārtu mitrums

Testēšanā noteiktā relatīvā mitruma vērtība nepārsniedz deklarēto diapazonu vairāk kā par 10 % jebkurā virzienā.

Gaisā emitētais akustiskais troksnis

Noteiktā vērtība atbilst deklarētajai vērtībai.

▼B
VIII PIELIKUMS

Mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu klasifikācija, ekvivalentā tilpuma un energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas metode

1.   MĀJSAIMNIECĪBĀ LIETOJAMU AUKSTUMIEKĀRTU KLASIFIKĀCIJA

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas klasificē kategorijās, kā norādīts 1. tabulā.

Katra kategorija ir definēta pēc īpaša nodalījumu sastāva, kā norādīts 2. tabulā, un tā nav atkarīga no durvju un/vai atvilktņu skaita.1.  tabula

Mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu kategorijas

Kategorija

Raksturojums

1

Ledusskapis ar vienu vai vairākiem svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījumiem

2

Ledusskapis–pieliekamais, pieliekamais un vīna uzglabāšanas iekārtas

3

Ledusskapis–dzesētājs un ledusskapis ar bezzvaigznītes nodalījumu

4

Ledusskapis ar 1 zvaigznītes nodalījumu

5

Ledusskapis ar 2 zvaigznīšu nodalījumu

6

Ledusskapis ar 3 zvaigznīšu nodalījumu

7

Ledusskapis–saldētājs

8

Vertikālais saldētājs

9

Saldēšanas skapis

10

Daudzfunkcionālas un citas aukstumiekārtas

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas, kuras nevar klasificēt 1. līdz 9. kategorijā nodalījuma temperatūras dēļ, klasificē kā 10. kategorijas iekārtas.2.  tabula

Mājsaimniecībā lietojamu aukstumiekārtu klasifikācija un attiecīgais nodalījumu sastāvs

Nominālā temperatūra (EEI) (°C)

Projektētā T

+ 12

+ 12

+ 5

0

0

– 6

– 12

– 18

– 18

Kategorija

(numurs)

Nodalījumu veidi

Cits

Vīna uzglabāšana

Pieliekamais

Svaigas pārtikas uzglabāšana

Dzesēšana

Bezzvaigznītes/Ledus gatavošana

1 zvaigznīte

2 zvaigznītes

3 zvaigznītes

4 zvaigznītes

Iekārtas kategorija

Nodalījumu sastāvs

Ledusskapis ar vienu vai vairākiem svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījumiem

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

Ledusskapis–pieliekamais, pieliekamais un vīna uzglabāšanas iekārta

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Ledusskapis–dzesētājs un ledusskapis ar bezzvaigznītes nodalījumu

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

Ledusskapis ar 1 zvaigznītes nodalījumu

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

Ledusskapis ar 2 zvaigznīšu nodalījumu

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

Ledusskapis ar 3 zvaigznīšu nodalījumu

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

Ledusskapis–saldētājs

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

Vertikālais saldētājs

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) ()

Y

8

Saldēšanas skapis

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

Daudzfunkcionālas un citas iekārtas

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

(1)   ietver arī saldētas pārtikas 3 zvaigznīšu kameras.

Piezīmes:

Y = nodalījums ir; N = nodalījuma nav; O = nodalījuma var nebūt;

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas klasificē vienā vai vairākās klimata klasēs, kā norādīts 3. tabulā.3.  tabula

Klimata klases

Klase

Simbols

Vidējā apkārtējās vides temperatūra

°C

Subnormālā

SN

no + 10 līdz + 32

Mērenā

N

no + 16 līdz + 32

Subtropiskā

ST

no + 16 līdz + 38

Tropiskā

T

no + 16 līdz + 43

Aukstumiekārta spēj uzturēt nepieciešamās uzglabāšanas temperatūras dažādos nodalījumos vienlaikus un pieļaujamo temperatūras noviržu ietvaros (atkausēšanas cikla laikā), kas noteiktas 4. tabulā dažādu veidu mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām un attiecīgajām klimata klasēm.

Ja temperatūras var iestatīt lietotājs atbilstīgi ražotāja norādījumiem, daudzfunkcionālās iekārtas un/vai nodalījumi spēj uzturēt dažādajiem nodalījumu veidiem nepieciešamās uzglabāšanas temperatūras.4.  tabula

Uzglabāšanas temperatūras

Uzglabāšanas temperatūras (°C)

Cits nodalījums

Vīna uzglabāšanas nodalījums

Pieliekamais nodalījums

Svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

Dzesēšanas nodalījums

Vienas zvaigznītes nodalījums

Divu zvaigznīšu nodalījums/sekcija

Pārtikas saldētājs un trīs zvaigznīšu nodalījums/kamera

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 ()

≤ – 18 ()

(1)   mājsaimniecībā lietojamām bezsarmas aukstumiekārtām atkausēšanas cikla laikā ir pieļaujama temperatūras novirze, kas nepārsniedz 3 K 4 stundu laikā vai 20 % no darbības cikla ilguma – īsāko no šiem periodiem.

Piezīmes:

— tom: uzglabāšanas temperatūra citā nodalījumā

— twma: uzglabāšanas temperatūra ar novirzi 0,5 K vīna uzglabāšanas nodalījumā

— tcm: uzglabāšanas temperatūra pieliekamā nodalījumā

— t1m, t2m, t3m: uzglabāšanas temperatūras svaigas pārtikas nodalījumā

— tma: vidējā uzglabāšanas temperatūra svaigas pārtikas nodalījumā

— tcc: tūlītējā uzglabāšanas temperatūra dzesēšanas nodalījumā

— t*, t**, t***: maksimālās temperatūras saldētās pārtikas uzglabāšanas nodalījumos

— uzglabāšanas temperatūra ledus gatavošanas nodalījumā un bezzvaigznītes nodalījumā ir zem 0 °C

2.   EKVIVALENTĀ TILPUMA APRĒĶINĀŠANA

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ekvivalentais tilpums ir visu nodalījumu ekvivalento tilpumu summa. To aprēķina litros un noapaļo līdz veselam skaitlim:

image

kur:

  n ir nodalījumu skaits,

  Vc ir nodalījuma(-u) uzglabāšanas tilpums,

  Tc ir 2. tabulā noteiktā nodalījuma(-u) nominālā temperatūra,

 
image ir 5. tabulā norādītais termodinamiskais koeficients,

  FFc , CC un BI ir 6. tabulā norādītie tilpuma korekcijas koeficienti.

Termodinamiskais korekcijas koeficients
image ir temperatūras starpība starp nodalījuma Tc nominālo temperatūru (norādīta 2. tabulā) un apkārtējās vides temperatūru standarta testa apstākļos pie + 25 °C, izteikta kā tās pašas starpības attiecība svaigas pārtikas nodalījumam pie + 5 °C.

Termodinamiskie koeficienti nodalījumiem, kas uzskaitīti I pielikuma g) līdz n) punktā, ir norādīti 5. tabulā.5.  tabula

Aukstumiekārtu nodalījumu termodinamiskie koeficienti

Nodalījums

Nominālā temperatūra

(25-Tc )/20

Cits nodalījums

Projektētā temperatūra

image

Pieliekamā nodalījums / vīna uzglabāšanas nodalījums

+ 12 °C

0,65

Svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

+ 5 °C

1,00

Dzesēšanas nodalījums

0 °C

1,25

Ledus gatavošanas nodalījums un bezzvaigznītes nodalījums

0 °C

1,25

Vienas zvaigznītes nodalījums

– 6 °C

1,55

Divu zvaigznīšu nodalījums

– 12 °C

1,85

Trīs zvaigznīšu nodalījums

– 18 °C

2,15

Pārtikas saldēšanas nodalījums (četru zvaigznīšu nodalījums)

– 18 °C

2,15

Piezīmes:

i) daudzfunkcionāliem nodalījumiem termodinamisko koeficientu nosaka pēc 2. tabulā norādītās aukstākā nodalījuma veida nominālās temperatūras, kuru lietotājs var iestatīt un pastāvīgi saglabāt atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

ii) jebkurai divu zvaigznīšu sekcijai (saldētājā) termodinamisko koeficientu nosaka pie Tc = – 12 °C;

iii) citiem nodalījumiem termodinamisko koeficientu nosaka pēc zemākās projektētās temperatūras, kuru lietotājs var iestatīt un pastāvīgi saglabāt atbilstīgi ražotāja norādījumiem.6.  tabula

Korekcijas koeficientu vērtības

Korekcijas koeficients

Vērtība

Nosacījumi

FF (bezsarmas)

1,2

Bezsarmas saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumiem

1

Citādi

CC (klimata klase)

1,2

T klases (tropiskām) iekārtām

1,1

ST klases (subtropiskām) iekārtām

1

Citādi

BI (iebūvēts)

1,2

Iebūvētām iekārtām, kuru platums nepārsniedz 58 cm

1

Citādi

Piezīmes:

i)  FF ir tilpuma korekcijas koeficients bezsarmas nodalījumiem.

ii)  CC ir tilpuma korekcijas koeficients konkrētajai klimata klasei. Ja aukstumiekārta klasificēta vairākās klimata klasēs, ekvivalentā tilpuma aprēķināšanai izmanto klimata klasi ar lielāko korekcijas koeficientu.

iii)  BI ir tilpuma korekcijas koeficients iebūvētām iekārtām.

3.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas modeļa energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšanai mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ikgadējo enerģijas patēriņu salīdzina ar standarta ikgadējo enerģijas patēriņu.

1) Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina un noapaļo līdz vienai decimālzīmei aiz komata šādi:

image

kur:

AEC

=

mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ikgadējais enerģijas patēriņš,

SAEC

=

mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas standarta ikgadējais enerģijas patēriņš.

2) Enerģijas ikgadējo patēriņu (AEC) aprēķina kWh/gadā un noapaļo līdz divām decimālzīmēm aiz komata šādi:

AEC = E24h × 365

kur:

E24h

ir mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas enerģijas patēriņš kWh/diennaktī, noapaļojot līdz trīs decimālzīmēm aiz komata.

3) Standarta ikgadējo enerģijas patēriņu (SAEC ) aprēķina kWh/gadā un noapaļo līdz divām decimālzīmēm aiz komata šādi:

SAEC = Veq × M + N + CH

kur:

Veq ir mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas ekvivalentais tilpums,

CH ir vienāds ar 50 kWh/gadā mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām ar dzesēšanas nodalījumu, kura uzglabāšanas tilpums ir vismaz 15 litru,

M un N vērtības katrai mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas kategorijai dotas 7. tabulā.7.  tabula

M un N vērtības pēc mājsaimniecībā lietojamas aukstumiekārtas kategorijas

Kategorija

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (1)

 (1)

(*1)    Piezīme: 10. kategorijas mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām M un N vērtības ir atkarīgas no temperatūras un zvaigznīšu skaita nodalījumam ar zemāko uzglabāšanas temperatūru, ko atbilstīgi ražotāja norādījumiem var iestatīt un pastāvīgi uzturēt lietotājs. Ja ir tikai “cits nodalījums”, kā definēts 2. tabulā un I pielikuma n) punktā, izmanto M un N vērtības 1. kategorijai. Iekārtas ar trīs zvaigznīšu nodalījumiem vai pārtikas saldēšanas nodalījumiem uzskata par ledusskapjiem–saldētājiem.
IX PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

Mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energoefektivitātes klasi nosaka pēc energoefektivitātes indeksa (EEI), kas norādīts 1. tabulā periodam no 2011. gada 20. decembra līdz 2014. gada 30. jūnijam un 2. tabulā periodam no 2014. gada 1. jūlija.

Mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energoefektivitātes indeksu nosaka saskaņā ar VIII pielikuma 3. punktu.1.  tabula

Energoefektivitātes klases līdz 2014. gada 30. jūnijam

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 1502.  tabula

Energoefektivitātes klases no 2014. gada 1. jūlija

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (viszemākā efektivitāte)

EEI ≥ 150

▼M1
X PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1. Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a) “vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b) “ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c) “skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d) “alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2. Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta f) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla II pielikuma 3. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a) tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b) uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c) tas ir vienā no šādiem formātiem:

image

4. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a) šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b) attēls satur saiti uz etiķeti;

c) etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d) etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e) lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f) etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g) attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5. Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta g) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.( 1 ) OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.