02010R0605 — LV — 02.09.2018 — 007.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

►M6  KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 605/2010

(2010. gada 2. jūlijs)

ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā ◄

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 914/2011 (2011. gada 13. septembris),

  L 237

1

14.9.2011

 M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 957/2012 (2012. gada 17. oktobris),

  L 287

5

18.10.2012

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 300/2013 (2013. gada 27. marts),

  L 90

71

28.3.2013

 M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 556/2013 (2013. gada 14. jūnijs),

  L 164

13

18.6.2013

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 209/2014 (2014. gada 5. marts),

  L 66

11

6.3.2014

►M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/83 (2018. gada 19. janvāris),

  L 16

6

20.1.2018

►M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1120 (2018. gada 10. augusts),

  L 204

31

13.8.2018
▼B

▼M6

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 605/2010

(2010. gada 2. jūlijs)

ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā

▼B

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteikti:

▼M6

a) sabiedrības un dzīvnieku veselības nosacījumi un sertificēšanas prasības svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu sūtījumu ievešanai Eiropas Savienībā;

▼B

b) to trešo valstu saraksts, no kurām ir atļauta šādu sūtījumu ievešana Eiropas Savienībā.

▼M1

Šo regulu piemēro, neskarot nekādas īpašas sertifikācijas prasības, kas paredzētas citos Savienības tiesību aktos vai nolīgumos, kurus Savienība noslēgusi ar trešām valstīm.

▼M6

2. pants

Svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu imports no trešām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma A slejā

Dalībvalstis atļauj svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu sūtījumu importu no tām trešām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma A slejā.

▼B

3. pants

Noteiktu piena produktu imports no trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma B slejā

Dalībvalstis atļauj no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma B slejā norādītajām trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kurās nepastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šie piena produkti ir pasterizēti vai izgatavoti no svaigpiena, kas pasterizēts, izmantojot vienreizēju termisko apstrādi:

a) ar termisko iedarbību, kas ir vismaz līdzvērtīga termiskajai iedarbībai, ko sasniedz pasterizācijas procesā 72 °C temperatūrā 15 sekundēs;

b) kas vajadzības gadījumā ir pietiekama, lai nodrošinātu negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, kuru veic uzreiz pēc termiskās apstrādes.

4. pants

Noteiktu piena produktu imports no trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kuras ir norādītas I pielikuma C slejā

►M3

 

Dalībvalstis atļauj no govju, aitu, kazu, bifeļu vai – ja tas konkrēti atļauts I pielikumā – sugas Camelus dromedarius kamieļu svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma C slejā norādītajām trešām valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie izgatavoti, ir veikta šāda termiskā apstrāde:

 ◄

a) sterilizācija, sasniedzot F0 vērtību, kas ir vienāda ar trīs vai lielāka par to;

b) ultrasterilizācija temperatūrā, kas nav zemāka par 135 °C (UHT), apvienojumā ar piemērotu izturēšanas laiku;

c)

 

i) divkārša pasterizācija augstā temperatūrā uz īsu laiku (HTST) 72 °C temperatūrā 15 sekundes pienam, kura pH ir 7,0 vai lielāks, attiecīgā gadījumā panākot negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, ko veic uzreiz pēc termiskās apstrādes, vai

ii) apstrāde ar līdzvērtīgu pasterizācijas iedarbību kā i) punktā, attiecīgā gadījumā panākot negatīvu reakciju uz bāziskās fosfatāzes testu, ko veic uzreiz pēc termiskās apstrādes;

d)  HTST apstrāde pienam ar Ph, kas zemāks par 7,0, vai

e)  HTST apstrāde kopā ar citu fizikālu apstrādi:

i) pazeminot pH līmeni zem 6 vismaz vienu stundu vai

ii) veicot papildu karsēšanu temperatūrā, kas vienāda 72 °C ar vai augstāka par to, apvienotu ar žāvēšanu.

2.  Dalībvalstis atļauj no 1. punktā neminētu dzīvnieku svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma C slejā norādītajām trešajām valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie ir izgatavoti, ir veikta šāda apstrāde:

a) sterilizācija, lai sasniegtu F0 vērtību, kas ir trīs vai lielāka, vai

b) ultrasterilizācija temperatūrā, kas nav zemāka par 135 °C (UHT), apvienojumā ar piemērotu izturēšanas laiku.

5. pants

Sertifikāti

Sūtījumiem, ko atļauts importēt saskaņā ar 2., 3. un 4. pantu, pievieno veselības sertifikātus, kuri sagatavoti atbilstīgi konkrētajai precei piemērojamam paraugam, kas norādīts II pielikuma 2. daļā, un aizpildīti saskaņā ar šā pielikuma 1. daļā izklāstītajiem paskaidrojumiem.

Tomēr šajā pantā noteiktā prasība neliedz izmantot elektronisko sertificēšanu vai citas sistēmas, par kurām ir panākta vienošanās un kuras saskaņotas Eiropas Savienības līmenī.

▼M6

6. pants

Tranzīta un uzglabāšanas nosacījumi

Tādu svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu sūtījumu ievešanu Eiropas Savienībā, kas nav paredzēti importēšanai Eiropas Savienībā, bet gan ievešanai trešā valstī tiešā tranzītā caur Eiropas Savienību vai pēc uzglabāšanas Eiropas Savienībā saskaņā ar Padomes Direktīvas 97/78/EK 11., 12. vai 13. pantu, atļauj tikai tad, ja sūtījumi atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tie ir ievesti no trešās valsts vai kādas tās daļas, kas iekļauta I pielikuma sarakstā attiecībā uz svaigpiena, piena produktu, jaunpiena vai jaunpiena produktu sūtījumu ievešanu Eiropas Savienībā, un atbilst attiecīgajiem apstrādes nosacījumiem, kas šādiem sūtījumiem noteikti 2., 3. un 4. pantā;

b) tie atbilst īpašiem dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas noteikti svaigpiena, piena produktu, jaunpiena vai attiecīgo jaunpiena produktu importam Eiropas Savienībā un izklāstīti II pielikuma 2. daļā – attiecīgā veselības sertifikāta parauga II.1. daļā iekļautajā dzīvnieku veselības apliecinājumā;

c) tiem ir pievienots veselības sertifikāts, kas sagatavots attiecībā uz konkrēto sūtījumu saskaņā ar atbilstīgo II pielikuma 3. daļā noteikto paraugu un aizpildīts saskaņā ar šā pielikuma 1. daļā izklāstītajiem paskaidrojumiem;

d) kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 136/2004 2. panta 1. punktā un ko Eiropas Savienības ievešanas robežkontroles punktā ir parakstījis oficiālais veterinārārsts, ir apstiprināta sūtījumu tranzīta atļauja, kurā attiecīgā gadījumā ietilpst arī uzglabāšanas atļauja.

▼B

7. pants

Atkāpe no tranzīta un uzglabāšanas nosacījumiem

1.  Atkāpjoties no 6. panta, starp izraudzītiem robežkontroles punktiem Latvijā, Lietuvā un Polijā, kas norādīti Komisijas Lēmumā 2009/821/EK ( 1 ), atļauj tādu sūtījumu sauszemes vai dzelzceļa tranzītpārvadājumus, kurus, šķērsojot Eiropas Savienību, uz Krieviju un no tās ved tieši vai caur citu trešo valsti, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) kompetentās iestādes veterinārais dienests ir aizzīmogojis sūtījumu robežkontroles punktā, caur kuru to ieved Eiropas Savienībā, ar zīmogu ar sērijas numuru;

b) sūtījumam pievienotajos dokumentos, kas minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, kompetentās iestādes valsts pilnvarots veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par attiecīgo robežkontroles punktu, caur kuru notiek ievešana Eiropas Savienībā, katrā lappusē iespiež uzrakstu “TIKAI KĀ TRANZĪTKRAVA UZ KRIEVIJU, ŠĶĒRSOJOT ES”;

c) ir ievēroti Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētie procedūras noteikumi;

d) kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā šā sūtījuma tranzīta atļauju ir apstiprinājis valsts pilnvarots Eiropas Savienības ievešanas robežkontroles punkta veterinārārsts.

2.  Šādu sūtījumu izkraušana un uzglabāšana Eiropas Savienības teritorijā atbilstīgi tam, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, ir aizliegta.

3.  Kompetentā iestāde regulāri veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Eiropas Savienības teritorijas, atbilst Eiropas Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.

▼M5

7.a pants

Atkāpe attiecībā uz tādu sūtījumu tranzītu caur Horvātiju, kuru izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā un kuri paredzēti nosūtīšanai uz trešām valstīm

1.  Atkāpjoties no 6. panta, starp robežkontroles punktu Nova Sela un robežkontroles punktu Ploče atļauj tādu sūtījumu tiešos sauszemes tranzītpārvadājumus, kurus, šķērsojot Savienību, uz trešām valstīm ved no Bosnijas un Hercegovinas, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) valsts pilnvarotais veterinārārsts ir aizzīmogojis sūtījumu ievešanas robežkontroles punktā ar zīmogu ar sērijas numuru;

b) sūtījumam pievienotajos dokumentos, kas minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, valsts pilnvarotais veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā katrā lappusē iespiež uzrakstu “TIKAI KĀ TRANZĪTKRAVA UZ TREŠĀM VALSTĪM, ŠĶĒRSOJOT ES”;

c) ir ievēroti Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētie procedūras noteikumi;

d) kopīgajā veterinārajā ievešanas dokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 136/2004 2. panta 1. punktā, šā sūtījuma tranzīta atļauju ievešanas robežkontroles punktā ir apstiprinājis valsts pilnvarotais veterinārārsts.

2.  Šādu sūtījumu izkraušana vai uzglabāšana Savienības teritorijā atbilstīgi tam, kā noteikts Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktā vai 13. pantā, ir aizliegta.

3.  Kompetentā iestāde regulāri veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzums, ko izved no Savienības, atbilst Savienībā ievestajam sūtījumu skaitam un produktu daudzumam.

▼M6

8. pants

Īpaša apstrāde

Piena produktu un jaunpiena produktu sūtījumus, kuru ievešana Eiropas Savienībā ir atļauta saskaņā ar 2., 3., 4., 6. vai 7. pantu, no trešām valstīm vai šo valstu daļām, kurās mutes un nagu sērga ir uzliesmojusi 12 mēnešu laikā pirms veselības sertifikāta parakstīšanas datuma vai kurās šajā periodā ir veikta vakcinācija pret minēto slimību, atļauj ievest Eiropas Savienībā tikai tad, ja šie produkti ir apstrādāti vienā no 4. pantā minētajiem veidiem.

▼B

9. pants

Atcelšana

Lēmumu 2004/438/EK atceļ.

Atsauces uz Lēmumu 2004/438/EK uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

10. pants

Pārejas noteikumi

Pārejas posmā līdz 2010. gada 30. novembrim Eiropas Savienībā var ievest Lēmumā 2004/438/EK noteikto svaigpiena un piena produktu sūtījumus, attiecībā uz kuriem atbilstīgi veselības sertifikāti ir izsniegti saskaņā ar Lēmumu 2004/438/EK.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M6
I PIELIKUMSTrešās valstis vai šo valstu daļas, no kurām ir atļauta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena (1) un jaunpiena produktu (1) sūtījumu ievešana Eiropas Savienībā, un šādām precēm piemērojamais termiskās apstrādes veids

Trešās valsts ISO kods

Trešā valsts vai tās daļa

A sleja

B sleja

C sleja

▼M7

AE

Apvienoto Arābu Emirātu Abū Dabī emirāts un Dubaijas emirāts (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andora

+

+

+

AL

Albānija

0

0

+

AR

Argentīna

0

0

+

AU

Austrālija

+

+

+

BR

Brazīlija

0

0

+

BW

Botsvāna

0

0

+

BY

Baltkrievija

0

0

+

BZ

Beliza

0

0

+

▼M8

BA

Bosnija un Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanāda

+

+

+

CH

Šveice (2)

+

+

+

CL

Čīle

0

+

+

CN

Ķīna

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžīrija

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlande

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Honkonga

0

0

+

HN

Hondurasa

0

0

+

IL

Izraēla

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islande

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroka

0

0

+

▼M7

ME

Melnkalne

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskara

0

0

+

MK (3)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

0

+

+

MR

Mauritānija

0

0

+

MU

Maurīcija

0

0

+

MX

Meksika

0

0

+

NA

Namībija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Jaunzēlande

+

+

+

PA

Panama,

0

0

+

PY

Paragvaja

0

0

+

RS (4)

Serbija

0

+

+

RU

Krievija

0

0

+

SG

Singapūra

0

0

+

SV

Salvadora

0

0

+

SZ

Svazilenda

0

0

+

TH

Taizeme

0

0

+

TN

Tunisija

0

0

+

TR

Turcija

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Savienotās Valstis

+

+

+

UY

Urugvaja

0

0

+

ZA

Dienvidāfrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+

(*1)   Jaunpienu un jaunpiena produktus var ievest Eiropas Savienībā tikai no A slejā apstiprinātajām valstīm.

(*2)   Sertifikāti saskaņā ar nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).

(*3)   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par galīgo nomenklatūru šai valstij vienosies pēc tam, kad būs noslēgušās sarunas, kas par šo tematu pašlaik notiek ANO līmenī.

(*4)   Izņemot Kosovu, kas pašlaik saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūciju ir pakļauta starptautiskai pārvaldei.

(1)   Tikai piena produkti, kas ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu piena.

(2)   Ir atļauti piena produkti, kas ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu piena.

▼B
II PIELIKUMS

▼M6

1.    DAĻA

Veselības sertifikātu paraugi

“Milk-RM”

veselības sertifikāts svaigpienam, kas iegūts I pielikuma A slejā atļautajās trešajās valstīs vai šo valstu daļās un ko Eiropas Savienībā pirms lietošanas pārtikā ir paredzēts pārstrādāt.

“Milk-RMP”

veselības sertifikāts no svaigpiena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma A slejā atļautām trešām valstīm vai šo valstu daļām.

“Milk-HTB”

veselības sertifikāts no govs, aitas, kazas un bifeļa piena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma B slejā atļautām trešām valstīm vai šo valstu daļām.

“Milk-HTC”

veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma C slejā atļautām trešām valstīm vai šo valstu daļām.

“Colostrum-C/CPB”

veselības sertifikāts no govs, aitas, kazas un bifeļa iegūtam jaunpienam un jaunpiena produktiem, kas iegūti no minēto sugu jaunpiena, ko lietošanai pārtikā Eiropas Savienībā paredzēts importēt no I pielikuma A slejā atļautām trešām valstīm vai šo valstu daļām.

“Milk/ Colostrum-T/S”

dzīvnieku veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētam svaigpienam, jaunpienam, piena produktiem vai jaunpiena produktiem to tranzītam caur Eiropas Savienību vai uzglabāšanai Eiropas Savienībā.

Paskaidrojumi

a) Veselības sertifikātus izsniedz tās trešās valsts kompetentās iestādes, kas ir izcelsmes valsts, saskaņā ar atbilstīgo šā pielikuma 2. daļā norādīto paraugu, ievērojot attiecīgi svaigpienam, jaunpienam, piena produktiem vai jaunpiena produktiem piemērotā parauga noformējumu. Tie satur – numurētā secībā, kā norādīts paraugā – apliecinājumus, ko pieprasa jebkurai trešai valstij, un atkarībā no situācijas tās papildu garantijas, ko pieprasa konkrētajai eksportētājai trešai valstij.

b) Veselības sertifikāta oriģinālu sagatavo uz vienas lapas, kas apdrukāta no abām pusēm, vai, ja teksta apjoms ir lielāks, uz vairākām lapām, kas kopā veido vienu nedalāmu dokumentu.

c) Par katru preču sūtījumu, ko no I pielikuma tabulā norādītas trešās valsts eksportē uz vienu un to pašu galamērķi un pārvadā vienā un tajā pašā dzelzceļa vagonā, sauszemes transportlīdzeklī, lidmašīnā vai kuģī, ir jāuzrāda atsevišķs veselības sertifikāts.

d) Veselības sertifikāta oriģinālu un sertifikāta paraugā minētos marķējumus sagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic robežkontroli, un galamērķa ES dalībvalsts oficiālajā valodā. Tomēr dalībvalstis var atļaut veselības sertifikātos aizstāt savas valsts valodu ar kādu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu, vajadzības gadījumā pieprasot pievienot oficiālu tulkojumu.

e) Ja veselības sertifikātam ir pievienotas papildu lapas, lai identificētu sūtījumā iekļautās preces, arī šīs papildu lapas uzskata par daļu no sertifikāta oriģināla, ja uz katras lappuses ir apstiprinātāja oficiālā veterinārārsta paraksts un zīmogs.

f) Ja veselības sertifikāts sastāv no vairāk nekā vienas lappuses, tad katru lappusi numurē “–x (lappuses numurs) no y (kopējais lappušu skaits)–” tās lejasdaļā, un lappuses augšdaļā norāda kompetentās iestādes piešķirto sertifikāta atsauces numuru.

g) Veselības sertifikāta oriģināls ir jāaizpilda un jāparaksta kompetentās iestādes pārstāvim, kurš ir atbildīgs par to, lai tiktu pārbaudīta un apstiprināta svaigpiena, jaunpiena, piena produktu vai jaunpiena produktu atbilstība veselības nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX iedaļas I nodaļā un Direktīvā 2002/99/EK.

h) Eksportētājas trešās valsts kompetentās iestādes nodrošina, ka tiek ievēroti Padomes Direktīvā 96/93/EK ( 2 ) noteiktajiem principiem līdzvērtīgi sertifikācijas principi.

i) Oficiālā veterinārārsta paraksta krāsa atšķiras no veselības sertifikāta veidlapā izmantotās iespiedkrāsas. Šī prasība attiecas arī uz zīmogiem, ja vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmēm.

j) Veselības sertifikāta oriģinālam ir jābūt kopā ar sūtījumu līdz robežkontroles punktam, kurā sūtījumu ieved Eiropas Savienībā.

k) Ja sertifikātā norādīts, ka jāatstāj tikai atbilstīgie paziņojumi, oficiālais veterinārārsts neatbilstīgos paziņojumus drīkst vai nu svītrot, to apliecinot ar iniciāļiem un zīmogu, vai arī pilnībā dzēst tos no sertifikāta veidlapas.

▼M1

2. DAĻA

Paraugs “Milk-RM”

Veselības sertifikāts svaigpienam, kas iegūts Komisijas Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma A slejā apstiprinātās trešās valstīs vai šo valstu daļās un ko Eiropas Savienībā pirms lietošanas pārtikā ir paredzēts pārstrādāt

image

image

image

Paraugs “Milk-RMP”

Veselības sertifikāts no svaigpiena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma A slejā apstiprinātām trešām valstīm vai to daļām

image

image

image

Paraugs “Milk-HTB”

Veselības sertifikāts no govs, aitas, kazas un bifeļa piena iegūtiem, lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma B slejā apstiprinātām trešām valstīm vai to daļām

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Paraugs “Milk-HTC”

Veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā apstiprinātām trešām valstīm vai to daļām

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

3.   DAĻA

image

image

image( 1 ) OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.

( 2 ) OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.