02009R0428 — LV — 16.12.2017 — 007.002


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009

(2009. gada 5. maijs),

ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

(pārstrādāta versija)

(OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1232/2011, (2011. gada 16. novembris),

  L 326

26

8.12.2011

 M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 388/2012 (2012. gada 19. aprīlis),

  L 129

12

16.5.2012

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 599/2014 (2014. gada 16. aprīlis),

  L 173

79

12.6.2014

 M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1382/2014 (2014. gada 22. oktobris),

  L 371

1

30.12.2014

 M5

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2420 (2015. gada 12. oktobris),

  L 340

1

24.12.2015

 M6

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1969 (2016. gada 12. septembris),

  L 307

1

15.11.2016

►M7

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2268 (2017. gada 26. septembris),

  L 334

1

15.12.2017


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 224, 27.8.2009, lpp 21 (428/2009)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 060, 5.3.2016, lpp 93 (2015/2420,)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 025, 31.1.2017, lpp 36 (2016/1969)

 C4

Kļūdu labojums, OV L 012, 17.1.2018, lpp 62 (2017/2268)
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009

(2009. gada 5. maijs),

ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

(pārstrādāta versija)I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Ar šo regulu nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei.

2. pants

Šajā regulā:

1) “divējāda lietojuma preces” nozīmē preces, ietverot programmatūru un tehnoloģijas, kuras var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām un pie kurām pieder visas preces, ko var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;

2) “eksports” ir:

i) eksporta procedūra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (Kopienas Muitas kodekss) 161. panta nozīmē;

ii) reeksports šā kodeksa 182. panta nozīmē, tomēr neietverot tranzīta preces; un

iii) programmatūras vai tehnoloģiju nodošana saņēmējam ārpus Eiropas Kopienas, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu vai citus elektroniskos līdzekļus; tas ietver arī šādas programmatūras un tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanu elektroniskā formā fiziskām un juridiskām personām un personālsabiedrībām ārpus Kopienas. Eksports ir arī tehnoloģijas nodošana mutvārdu formā gadījumos, kad tehnoloģija tiek izklāstīta pa tālruni;

3) “eksportētājs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība:

i) kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t. i., persona, kurai deklarācijas iesniegšanas laikā ir līgums ar saņēmēju trešā valstī un kurai ir pilnvaras nosūtīt preci ārpus Kopienas muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir pilnvaras sūtīt preces ārpus Kopienas muitas teritorijas;

ii) kura pieņem lēmumu nodot vai darīt pieejamu programmatūru vai tehnoloģiju, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu, vai citus elektroniskos līdzekļus saņēmējam ārpus Kopienas.

Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar divējāda lietojuma precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā;

4) “eksporta deklarācija” ir akts, ar ko persona noteiktā formā un veidā izsaka vēlēšanos veikt divējāda lietojuma preču eksporta procedūru;

5) “starpniecības pakalpojumi” ir:

 darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu divējāda lietojuma preču iegādi, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti, vai

 divējāda lietojuma preču, kas atrodas trešās valstīs, pirkšana vai pārdošana, lai tās pārvestu uz citu trešo valsti.

Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

6) “starpnieks” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Kopienas dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta f) punktā definētos pakalpojumus no Kopienas trešās valsts teritorijā;

7) “tranzīts” ir ārpuskopienas divējāda lietojuma preču transportēšana, ievedot Kopienas muitas teritorijā un šķērsojot to, ar galamērķi ārpus Kopienas;

8) “individuālā eksporta atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz vienu tiešo lietotāju vai saņēmēju trešā valstī un kas attiecas uz vienu vai vairākām divējāda lietojuma precēm;

▼M1

9) “kopienas vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja eksportam uz konkrētām galamērķa valstīm, kas pieejama visiem eksportētājiem, kuri ievēro tās nosacījumus un prasības, kas norādītas IIa līdz IIf pielikumā;

▼B

10) “visaptverošā eksporta atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz divējāda lietojuma preču veidu vai kategoriju un kura var būt derīga eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem un/vai vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs.

11) “valsts vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja, ko piešķir saskaņā ar šīs regulas 9. panta 2. punktu un kas ir definēta valsts tiesību aktos atbilstīgi 9. pantam un IIIc pielikumam.

12) “eiropas Savienības muitas teritorija” ir teritorija Kopienas muitas kodeksa 3. panta nozīmē.

13) “ārpuskopienas divējāda lietojuma preces” ir preces, kurām ir ārpuskopienas preču statuss Kopienas muitas kodeksa 4. panta 8. punkta nozīmē.II NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

3. pants

1.  Regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam vajadzīga atļauja.

2.  Saskaņā ar 4. vai 8. pantu atļauja var būt vajadzīga arī noteiktu I pielikumā neminētu dažu divējāda lietojuma preču eksportam uz visiem vai dažiem galamērķiem.

4. pants

1.  Atļauja vajadzīga I pielikumā neuzskaitītu divējāda lietojuma preču eksportam, ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces var pilnībā vai daļēji izmantot saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču un kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkalpi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, kā arī tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkalpi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus.

2.  Atļauja vajadzīga arī tādu I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja pircējai valstij vai saņēmējai valstij noteikts ieroču embargo, ►M1  kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju ◄ vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) lēmumu, vai ar ieroču embargo, kas noteikts ar saistošu ANO Drošības padomes rezolūciju, un ja šā panta 1. punktā minētās iestādes ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji var tikt izmantotas militāriem galamērķiem. Šajā punktā “militāri galamērķi” nozīmē:

a) iekļaušanu militārajās precēs, kas uzskaitītas dalībvalstu kara materiālu sarakstos;

b) izmantošanu ražošanas, pārbaužu un analītiskajām iekārtās un to komponentos, lai izstrādātu, ražotu vai apkalpotu kara materiālus, kas uzskaitīti minētajos sarakstos;

c) nepabeigtu produktu izmantošanu minētajos sarakstos uzskaitīto kara materiālu ražošanā.

3.  Atļauja vajadzīga arī I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja 1. punktā minētās iestādes ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces ir vai var tikt pilnībā vai daļēji izmantotas kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstā un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos.

4.  Ja eksportētājs zina, ka I pielikumā neminētas divējāda lietojuma preces, ko tas gatavojas eksportēt, pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot 1., 2. un 3. punktā minētajā veidā, viņam tas jāpaziņo 1. punktā minētajām iestādēm, kuras pieņems lēmumu par to, vai konkrēto preču eksportam ir lietderīgi noteikt prasību iegūt attiecīgu atļauju.

5.  Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt spēkā valstu tiesību aktus par I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksporta atļauju saņemšanu gadījumos, kad eksportētājam ir pamats uzskatīt, ka šīs preces pilnībā vai daļēji var tikt izmantotas 1. punktā minētajiem mērķiem.

6.  Dalībvalstis, kas, piemērojot 1. līdz 5. punktu, izvirza prasību saņemt atļauju I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, gadījumos, kad tas nepieciešams, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. Pārējās dalībvalstis pienācīgi ņem vērā šo informāciju un to paziņo savām muitas pārvaldēm un citām attiecīgajām valsts iestādēm.

7.  Regulas 13. panta 1. un 2. punkta un 5. līdz 7. punkta noteikumi attiecas uz I pielikumā neminētām divējāda lietojuma precēm.

8.  Šī regula neskar dalībvalstu tiesības veikt valstu pasākumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2603/69 11. pantu.

5. pants

1.  Šīs regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem ir vajadzīga atļauja, ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ir viņu informējušas par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji tiek vai var tikt izmantotas jebkādiem 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem. Ja starpnieks zina, ka I pielikumā minētās divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt starpniecības pakalpojumus, ir paredzētas pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajām iestādēm, kuras pieņems lēmumu par to, vai ir lietderīgi, ka uz šādiem starpniecības pakalpojumiem attiecina prasību saņemt atļaujas.

2.  Dalībvalstis var attiecināt šā panta 1. punkta piemērošanu uz sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, ko izmanto 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un uz divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militāriem galamērķiem un ģeogrāfiskās vietās, kā minēts 4. panta 2. punktā.

3.  Dalībvalsts var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko izvirza prasību saņemt atļauju divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem gadījumos, kad starpniekam ir pamats uzskatīt, ka šīs preces paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot šā panta 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem.

4.  Regulas 8. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumi attiecas uz šā panta 2. un 3. punktā minētajiem valstu pasākumiem.

6. pants

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes var aizliegt I pielikumā uzskaitīto ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzītu gadījumos, kad šādu tranzītu veic, ja šīs preces ir vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem. Pieņemot lēmumu par šādu aizliegumu, dalībvalstis ņem vērā saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko līgumu līgumslēdzējas puses vai starptautisko ieroču neizplatīšanas režīmu dalībnieces.

2.  Pirms lemt par to, vai aizliegt tranzītu, dalībvalstis var noteikt, ka to kompetentās iestādes var atsevišķos gadījumos izvirzīt prasību saņemt atļauju attiecībā uz konkrētu I pielikumā minēto divējāda lietojuma preču tranzītu, ja šīs preces ir vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem.

3.  Dalībvalstis var attiecināt 1. punkta piemērošanu uz sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, ko izmanto 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un uz divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militāram galamērķim un ģeogrāfiskās vietās, kā minēts 4. panta 2. punktā.

4.  Regulas 8. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumi attiecas uz šā panta 2. un 3. punktā minētajiem valstu pasākumiem.

7. pants

Šī regula neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu vai tehnoloģiju nodošanu gadījumos, kad tās saistītas ar robežu šķērsošanu, ko veic personas.

8. pants

1.  Dalībvalstis, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem, var aizliegt I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportu vai izvirzīt prasību saņemt atļauju, lai veiktu šo eksportu.

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, tūliņ pēc to pieņemšanas, precīzi norādot šādu pasākumu pieņemšanas iemeslus.

3.  Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4.  Pasākumus, par kuriem paziņots saskaņā ar 2. un 3. punktu, Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.III NODAĻA

EKSPORTA ATĻAUJA UN STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATĻAUJA

9. pants

▼M1

1.  Ar šo regulu konkrētiem eksporta veidiem tiek ieviestas Savienības vispārējās eksporta atļaujas, kā noteikts IIa līdz IIf pielikumā.

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, var aizliegt eksportētājam izmantot šīs atļaujas, ja ir pamatotas aizdomas par eksportētāja spēju ievērot šādas atļaujas nosacījumus vai eksporta kontroles tiesību aktu noteikumus.

Dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par eksportētājiem, kuriem atņemtas tiesības izmantot Savienības vispārējo eksporta atļauju, ja vien tās nekonstatē, ka eksportētājs nemēģinās eksportēt divējāda lietojuma preces caur citas dalībvalsts teritoriju. Šim nolūkam izmanto 19. panta 4. punktā minēto sistēmu.

▼M3

Lai nodrošinātu, ka IIa līdz IIf pielikumā iekļautās Savienības vispārējās eksporta atļaujas attiecas tikai uz zema riska darījumiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai no minēto Savienības vispārējo eksporta atļauju darbības jomas svītrotu galamērķus, ja tiem sāk piemērot 4. panta 2. punktā minēto ieroču embargo.

Ja šādu ieroču embargo gadījumā konkrētus galamērķus no Savienības vispārējo eksporta atļauju darbības jomas nepieciešams svītrot nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 23.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.

▼B

2.  Visam pārējam eksportam, kam saskaņā ar šo regulu jāsaņem eksporta atļauja, to piešķir kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 4. punktā noteikto ierobežojumu, šī atļauja var būt individuāla, vispārēja vai visaptveroša.

Visas atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas saņemšanai, lai valstu kompetentajām iestādēm būtu pilnīga informācija, jo īpaši par tiešo lietotāju, galamērķa valsti un eksportētās preces tiešo lietojumu. Gadījumos, kad tas vajadzīgs, atļauju var piešķirt saskaņā ar deklarāciju par tiešo lietojumu.

3.  Dalībvalstis izskata pieteikumus individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

4.  Valsts vispārējās eksporta atļaujas:

▼M1

a) neattiecas uz precēm, kas minētas IIg pielikumā;

▼B

b) definē atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei. Tās var izmantot visi eksportētāji, kas ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izdevusi šādu atļauju, ja tie atbilst prasībām, kas izklāstītas šajā regulā un attiecīgos valsts tiesību aktos. Atļaujas izdod saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti IIIc pielikumā. Tās izdod atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

Dalībvalstis nekavējoties ziņo Komisijai par visām izdotajām vai grozītajām valsts vispārējām eksporta atļaujām. Komisija šīs ziņas publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

c) nevar izmantot gadījumos, ja kompetentās iestādes informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot kādam no 4. panta 1. un 3. punktā vai 4. panta 2. punktā minētajiem mērķiem valstīs, kurām noteikts ieroču embargo, ►M1  kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju ◄ , vai EDSO lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošu rezolūciju, kā arī tad, ja eksportētājs zina, ka preces paredzētas iepriekšminētajiem mērķiem.

5.  Dalībvalstis saglabā spēkā vai ievieš savos attiecīgajos tiesību aktos iespēju piešķirt visaptverošo eksporta atļauju.

6.  Dalībvalstis nosūta Komisijai to iestāžu sarakstu, kuras tās pilnvarojušas:

a) piešķirt atļaujas divējāda lietojuma preču eksportam;

b) lemt par ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzīta aizliegšanu saskaņā ar šo regulu.

Komisija publicē šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

10. pants

1.  Starpniecības pakalpojumu atļaujas saskaņā ar šo regulu piešķir tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Šādas atļaujas piešķir noteiktam daudzumam konkrētu preču, kuras pārvadā starp divām vai vairākām trešām valstīm. Skaidri jānorāda šo preču atrašanās vieta trešā valstī, kur ir to izcelsme, tiešais lietotājs un precīza tā atrašanās vieta. Atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

2.  Starpnieki kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas ir vajadzīga pieteikumam, lai saņemtu atļauju starpniecības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu, jo īpaši – sīkas ziņas par divējāda lietojuma preču atrašanās vietu trešā valstī, kur ir to izcelsme, skaidru preču aprakstu un norādi par attiecīgo daudzumu, ziņas par darījumā iesaistītajām trešajām personām, trešo valsti, kura ir galamērķis, tiešo lietotāju minētajā valstī un precīzu tā atrašanās vietu.

3.  Dalībvalstis izskata pieteikumus starpniecības pakalpojumu atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

4.  Dalībvalstis nosūta Komisijai to iestāžu sarakstu, kuras ir pilnvarotas izdot atļaujas starpniecības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu. Komisija publicē šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

11. pants

1.  Iesniedzot pieteikumu divējāda lietojuma preču eksportam uz ►M1  IIa pielikumā ◄ neminētām valstīm vai IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam uz jebkuru valsti, ja šīs preces atrodas vai atradīsies vienā vai vairākās citās dalībvalstīs, nevis dalībvalstī, kurā iesniedz pieteikumu, šis fakts jānorāda pieteikumā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurām iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, nekavējoties vēršas pie attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sniedz tām attiecīgu informāciju. Šī dalībvalsts vai dalībvalstis 10 darbdienu laikā dara zināmus visus iebildumus, kādi tai vai tām varētu būt pret šādu atļauju piešķiršanu, un tie ir saistoši dalībvalstij, kurā iesniegts pieteikums eksporta atļaujas saņemšanai.

Ja iebildumi netiek saņemti 10 darbdienu laikā, uzskata, ka attiecīgajai dalībvalstij vai dalībvalstīm iebildumu nav.

Izņēmuma gadījumos dalībvalstis, pie kurām vēršas, var lūgt pagarināt šo 10 dienu termiņu. Tomēr termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 darbdienas.

2.  Ja eksports var skart dalībvalsts būtiskas drošības intereses, tā var lūgt citām dalībvalstīm eksporta atļauju nepiešķirt, bet gadījumos, kad eksporta atļauja jau ir piešķirta, lūgt to anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt. Šādu pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts ar pieprasījumu iesniegušo dalībvalsti nekavējoties sāk nesaistoša rakstura konsultācijas, kas jāpabeidz 10 darbdienu laikā. Ja pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, par to būtu jāpaziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot 13. panta 6. punktā minēto elektronisko sistēmu.

12. pants

1.  Pieņemot lēmumu par individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas vai starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujas piešķiršanas iespējām saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis ņem vērā visus atbilstīgos apsvērumus, tostarp:

a) saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai arī ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus;

b) savas saistības sakarā ar sankcijām, kas noteiktas ar ►M1  Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju ◄ vai ar EDSO lēmumu, vai ANO Drošības padomes saistošu rezolūciju;

c) apsvērumus saistībā ar valsts ārpolitiku un drošības politiku, ietverot jautājumus, uz ko attiecas Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli ( 1 );

d) apsvērumus par paredzēto tiešo lietojumu un diversiju risku.

2.  Papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, novērtējot pieteikumu visaptverošajai eksporta atļaujai, dalībvalstis ņem vērā eksportētāja izmantotus samērīgus un piemērotus līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem un mērķiem, un atļaujas noteikumiem.

13. pants

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu var atteikties piešķirt eksporta atļauju, bet jau piešķirtās eksporta atļaujas var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt. Gadījumos, kad kompetentās iestādes eksporta atļauju nepiešķir, anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ vai konstatē, ka paredzēto eksportu nedrīkst atļaut, tās par to paziņo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai un sniedz tām attiecīgo informāciju. Gadījumos, kad kompetentās iestādes eksporta atļauju ir apturējušas, beidzoties apturēšanas periodam, dalībvalstīm un Komisijai dara zināmu galīgo novērtējumu.

2.  Trīs gadu laikā no paziņošanas brīža dalībvalstu kompetentās iestādes pārskata atļauju atteikumus, par kuriem paziņots saskaņā ar 1. punktu, un tos atceļ, groza vai atjauno. Pārskatīšanas rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes cik drīz vien iespējams dara zināmus pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Atteikumi, kas nav atcelti, ir spēkā.

3.  Dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties paziņo dalībvalstīm un Komisijai savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 6. pantu, aizliegt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču tranzītu. Šādos paziņojumos iekļauj visu atbilstīgo informāciju, tostarp attiecībā uz preču klasifikāciju, to tehniskajiem parametriem, galamērķa valsti un tiešo lietotāju.

4.  Šā panta 1. un 2. punkts attiecas arī uz atļaujām starpniecības pakalpojumu sniegšanai.

5.  Pirms dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu piešķir atļauju eksportam vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai vai pieņem lēmumu par tranzītu, tās izskata visus spēkā esošos atteikumus vai saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumus aizliegt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču tranzītu, lai pārliecinātos par to, vai kādas citas dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās iestādes ir atteikušās piešķirt atļauju vai tranzītu pēc būtības līdzīgam darījumam (t. i., precei ar pēc būtības līdzīgiem parametriem vai tehniskajām īpašībām tam pašam tiešajam lietotājam vai saņēmējam). Tās vispirms apspriežas ar dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas izdevušas šādu(-us) atteikumu(-us) vai lēmumus aizliegt tranzītu, kā paredzēts 1. un 3. punktā. Ja pēc šādām konsultācijām dalībvalsts kompetentās iestādes izlemj atļauju piešķirt un tranzītu atļaut, tās paziņo par to pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai, sniedzot visu atbilstīgo informāciju, ar ko izskaidro šādu lēmumu.

▼M1

6.  Visus saskaņā ar šo pantu nepieciešamos paziņojumus nosūta, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus, tostarp 19. panta 4. punktā minēto sistēmu.

▼B

7.  Visu informācijas apmaiņu saskaņā ar šā panta noteikumiem veic, ievērojot 19. panta 3., 4. un 6. punktu par šādas informācijas konfidencialitāti.

14. pants

1.  Visas individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas un starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujas izdod rakstiski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus uz veidlapām, kurās ir vismaz visi elementi un tādā secībā, kā parādīts paraugos IIIa un IIIb pielikumā.

2.  Pēc eksportētāju pieprasījuma tās visaptverošās eksporta atļaujas, kurās noteikti kvantitatīvi ierobežojumi, sadala daļās.IV NODAĻA

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTA ATJAUNINĀŠANA

15. pants

1.  Divējāda lietojuma preču sarakstu, kas noteikts šīs regulas I pielikumā, atjaunina atbilstīgi dalībvalstu saistībām un pienākumiem, un jebkādiem to grozījumiem, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus.

2.  IV pielikumu, kas ir pakārtots I pielikumam, atjaunina attiecībā uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 30. pantu, proti, attiecībā uz dalībvalstu sabiedriskās kārtības vai sabiedrības drošības interesēm.

▼M3

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu attiecībā uz I pielikumā iekļautā divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšanu. I pielikumu atjaunina saskaņā ar šā panta 1. punktu. Ja I pielikuma atjaunināšana attiecas uz divējāda lietojuma precēm, kuras uzskaitītas arī IIa līdz IIg vai IV pielikumā, attiecīgi groza minētos pielikumus.

▼BV NODAĻA

MUITAS PROCEDŪRAS

16. pants

1.  Kārtojot formalitātes divējāda lietojuma preču eksportam, eksportētājs iesniedz muitas iestādē, kas ir atbildīga par eksporta deklarācijas noformēšanu, pierādījumu par jebkādas vajadzīgās eksporta atļaujas saņemšanu.

2.  Dalībvalstī, kurā iesniedz eksporta deklarāciju, eksportētājam var pieprasīt pierādījumam iesniegto dokumentu tulkojumu dalībvalsts oficiālajā valodā.

3.  Neskarot pilnvaras, kas dalībvalstīm ir piešķirtas saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksu, tās uz laiku, kas nepārsniedz 4. punktā minētos termiņus, var apturēt eksportu no savas teritorijas vai citādā veidā aizkavēt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču, uz ko attiecas derīga eksporta atļauja, izvešanu no Kopienas caur tās teritoriju, ja ir pamats aizdomām, ka:

a) piešķirot eksporta atļauju, nav ņemta vērā būtiska informācija, vai

b) kopš atļaujas izdošanas apstākļi ir būtiski mainījušies.

4.  Gadījumā, kas minēts 3. punktā, vispirms vēršas pie eksporta atļauju piešķīrušās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās varētu rīkoties saskaņā ar 13. panta 1. punktu. Ja šīs kompetentās iestādes izlemj atstāt spēkā atļauju, tās dod atbildi desmit darbdienu laikā, bet izņēmuma gadījumos pēc šo iestāžu pieprasījuma minēto termiņu var pagarināt līdz 30 dienām. Ja šādos gadījumos 10 vai 30 dienu laikā atbilde netiek saņemta, divējāda lietojuma preces nekavējoties izlaiž. Dalībvalsts, kas piešķīrusi atļauju, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

17. pants

1.  Dalībvalstis var noteikt, ka muitas formalitātes divējāda lietojuma preču eksportam kārtojamas tikai šim nolūkam pilnvarotās muitas iestādēs.

2.  Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā noteiktās iespējas, informē Komisiju par attiecīgi pilnvarotajām muitas iestādēm. Komisija publicē informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

18. pants

Uz tādu divējāda lietojuma preču eksportu, reeksportu un izvešanu no muitas teritorijas, kam saskaņā ar šo regulu vajadzīga eksporta atļauja, attiecas ierobežojumi, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 843. pantā un 912.a līdz 912.g pantā.VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

19. pants

1.  Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, veic visus vajadzīgos pasākumus tiešas sadarbības un informācijas apmaiņas izveidošanai starp to kompetentajām iestādēm, jo īpaši – lai novērstu divējāda lietojuma preču eksporta kontroles iespējamās atšķirības, kas var izraisīt novirzes tirdzniecībā, un tas var radīt grūtības vienai vai vairākām dalībvalstīm.

2.  Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai izveidotu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm ar mērķi uzlabot Kopienas eksporta kontroles režīma efektivitāti. Šāda informācija var ietvert:

a) ziņas par eksportētājiem, kuriem, piemērojot valsts sankcijas, ir atņemtas tiesības izmantot valsts vispārējās eksporta atļaujas vai ►M1  Savienības vispārējās eksporta atļaujas ◄ ;

b) datus par aizdomīgiem tiešajiem lietotājiem, aizdomīgās piegādes darbībās iesaistītajiem un, ja tādi ir zināmi, par izmantotajiem maršrutiem.

3.  Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību un sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu pareizu to tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas uz muitas un lauksaimniecības jautājumiem ( 2 ), jo īpaši noteikumus par informācijas konfidencialitātes ievērošanu, un neskarot šīs regulas 23. pantu, piemēro mutatis mutandis.

▼M1

4.  Komisija, konsultējoties ar divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, kas izveidota saskaņā ar 23. pantu, izveido drošu un kodētu sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā – ar Komisiju. Eiropas Parlamentu informē par sistēmas budžetu, izstrādi, pagaidu un galīgo struktūru un darbību un tīkla izmaksām.

▼B

5.  Atbildība par to, lai eksportētājiem un starpniekiem sniegtu padomus, būs tām dalībvalstīm, kurās tie ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību. Komisija un Padome arī var darīt pieejamus padomus un/vai ieteikumus attiecībā uz paraugpraksi par šajā regulā minētajiem jautājumiem.

6.  Personas datu apstrādi veic saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( 3 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti ( 4 ).VII NODAĻA

KONTROLES PASĀKUMI

20. pants

1.  Divējāda lietojuma preču eksportētāji veic savu eksporta darījumu reģistrāciju vai uzskaiti saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem vai praksi. Pie šādas uzskaites vai reģistrācijas jo īpaši pieder komercdokumenti, piemēram, faktūras, preču saraksti, transporta vai cita veida pārsūtīšanas dokumenti, kas satur pietiekamu informāciju, lai varētu identificēt:

a) divējāda lietojuma preču aprakstu;

b) divējāda lietojuma preču daudzumu;

c) eksportētāja un saņēmēja nosaukumu (vārdu un uzvārdu) un adresi;

d) divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju gadījumos, kad tas ir zināms.

2.  Saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem vai praksi starpnieki veic uzskaiti vai reģistrāciju par starpniecības pakalpojumiem, kas ietilpst 5. panta darbības jomā, lai pēc pieprasījuma varētu pierādīt to divējāda lietojuma preču aprakstu, attiecībā uz kurām tika sniegti starpniecības pakalpojumi, laikposmu, kad tika sniegti šādi starpniecības pakalpojumi, un to galamērķi, un valstis, uz kurām attiecas šie starpniecības pakalpojumi.

3.  Reģistrus vai uzskaites dokumentus, kā arī 1. un 2. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā veikts eksports vai sniegti starpniecības pakalpojumi. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību vai kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību.

21. pants

Lai nodrošinātu pareizu šīs regulas piemērošanu, dalībvalstis veic dažādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai to kompetentās iestādes varētu:

a) iegūt informāciju par pasūtījumiem vai darījumiem, kas attiecas uz divējāda lietojuma precēm;

b) nodrošināt, ka visi eksporta kontroles pasākumi tiek pienācīgi piemēroti, kas konkrēti var nozīmēt tiesības iekļūt eksporta darījumā ieinteresēto personu telpās vai starpnieku, kuri sniedz starpniecības pakalpojumus, telpās, atbilstīgi apstākļiem, kas izklāstīti 5. pantā.VIII NODAĻA

CITI NOTEIKUMI

22. pants

1.  Regulas IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē ir vajadzīga atļauja. Vispārējā atļaujā neiekļauj IV pielikuma 2. daļā uzskaitītās preces.

2.  Dalībvalsts var noteikt prasību saņemt atļauju citu divējāda lietojuma preču eksportam no savas teritorijas uz citu dalībvalsti gadījumos, kad pārvadājuma laikā:

 operators zina, ka attiecīgo preču nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Kopienas,

 šādu preču eksportam uz attiecīgo saņemšanas galapunktu saskaņā ar 3., 4. vai 8. pantu jāsaņem atļauja dalībvalstī, no kuras preces jānosūta, bet šāds eksports ar vispārējo vai visaptverošo atļauju tieši no tās teritorijas nav atļauts,

 dalībvalstī, uz kuru preces paredzēts nosūtīt, nav jāveic pārstrāde vai apstrāde, kā noteikts Kopienas Muitas kodeksa 24. pantā.

3.  Pārvadājuma atļauja jāpieprasa dalībvalstī, no kuras divējāda lietojuma preces ir paredzēts pārvietot.

4.  Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču turpmākajam eksportam 11. pantā noteiktajās konsultāciju procedūrās saņemta atļauja no dalībvalsts, no kuras preces paredzēts pārvest, pārvadājuma atļauju operatoram izdod nekavējoties, ja vien apstākļi nav būtiski mainījušies.

5.  Dalībvalstis, kas pieņem tiesību aktus, saskaņā ar kuriem noteikta šāda prasība, par veiktajiem pasākumiem informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. Komisija šo informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

6.  Pasākumos, kas noteikti saskaņā ar 1. un 2. punktu, neietilpst pārbaude uz iekšējām robežām Kopienā, bet tikai kontrole, ko nediskriminējošā veidā Kopienas teritorijā veic kā parasto kontroles procedūru daļu.

7.  Piemērojot pasākumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, noteikumi preču pārvadāšanai no vienas dalībvalsts uz citu nedrīkst būt stingrāki kā to pašu preču eksporta noteikumi uz trešām valstīm.

8.  Dokumentus un uzskaiti par I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā pārvadājums veikts, un pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām iestādēm dalībvalstī, no kuras šīs preces pārvestas.

9.  Dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt, ka, Kopienas iekšienē pārvadājot no attiecīgās dalībvalsts tās preces, kas uzskaitītas I pielikuma 2. daļas 5. kategorijā, bet nav uzskaitītas IV pielikumā, minētās dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāsniedz papildu informācija par šīm precēm.

10.  Attiecīgajos komercdokumentos, kas saistīti ar I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē, skaidri norāda, ka gadījumā, ja šīs preces eksportē no Kopienas, uz tām attiecas kontroles pasākumi. Attiecīgie komercdokumenti ietver, konkrēti, visus pārdošanas līgumus, pasūtījuma apstiprinājumus, rēķinus vai pavadzīmes.

23. pants

1.  Izveido divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Dalībvalstis nozīmē savu pārstāvi šajā grupā.

Tā izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.

2.  Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas priekšsēdētājs vai koordinācijas grupa uzskata par vajadzīgu, tā apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula.

▼M1

3.  Komisija par divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm Eiropas Parlamentam sniedz gada ziņojumu, kam piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. pantu ( 5 ).

▼M3

23.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 1. punktā un 15. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 2. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 1. punktā un 15. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 9. panta 1. punktu un 15. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

23.b pants

1.  Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 23.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

▼B

24. pants

Katra dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus visu šīs regulas noteikumu pilnīgas izpildes nodrošināšanai. Konkrēti, tās nosaka sankcijas par šīs regulas, kā arī tās izpildes nodrošināšanai pieņemto noteikumu pārkāpumiem. Šīm sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

▼M1

25. pants

1.  Katra dalībvalsts informē Komisiju par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas pieņemti, īstenojot šo regulu, tostarp par 24. pantā minētajiem pasākumiem. Komisija šo informāciju paziņo citām dalībvalstīm.

2.  Reizi trīs gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert priekšlikumus minētās regulas grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.

3.  Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:

a) divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu un tās darbības. Informāciju, ko Komisija sniedz par divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas pārbaudēm un apspriedēm, uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu. Informāciju vienmēr uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt informācijas sniedzēju vai avotu;

b) šīs regulas 19. panta 4. punkta īstenošanu un sniedz ziņojumu par līmeni, kas sasniegts tādas drošas un kodētas sistēmas ieviešanā, kas paredzēta informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju;

c) šīs regulas 15. panta 1. punkta īstenošanu;

d) šīs regulas 15. panta 2. punkta īstenošanu;

e) visaptverošu informāciju par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas saskaņā ar 24. pantu un kas paziņoti Komisijai saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4.  Ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu ar šīs regulas īstenošanas izvērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot IIb pielikuma un Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU002 īstenošanai un vajadzības gadījumā papildus sniedzot tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai, jo īpaši attiecībā uz jautājumu par zemas vērtības sūtījumiem.

▼M1

25.a pants

Neskarot noteikumus par tādiem savstarpējas administratīvas palīdzības nolīgumiem vai protokoliem muitas jautājumos, kas noslēgti starp Savienību un trešām valstīm, Padome var atļaut Komisijai ar trešām valstīm apspriest nolīgumus, ar ko paredz šajā regulā iekļauto divējāda lietojuma preču eksporta kontroles savstarpēju atzīšanu, un jo īpaši nolūkā atcelt prasības, kas attiecas uz atļauju saņemšanu reeksportam Savienības teritorijā. Šīs sarunas risina attiecīgi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktā noteikto kārtību un ar Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumu.

▼B

26. pants

Šī regula neskar:

 Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 296. panta piemērošanu,

 Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma piemērošanu.

27. pants

Regulu (EK) Nr. 1334/2000 atceļ no 2009. gada 27. augusta.

Taču eksporta atļaujas saņemšanas pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2009. gada 27. augusta, turpina piemērot attiecīgos Regulas (EK) Nr. 1334/2000 noteikumus.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar VI pielikumā doto atbilstības tabulu.

28. pants

Šī regula stājas spēkā 90 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M7
I PIELIKUMS

Šīs regulas 3. pantā minētais saraksts

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTS

Ar šo sarakstu tiek īstenotas starptautiskās saistības attiecībā uz divējāda lietojuma preču kontroli, kuras citstarp izriet Vasenāras vienošanās, Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma (MTCR), Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas (NSG) un Austrālijas grupas vienošanās un Ķīmisko ieroču konvencijas (CWC).

SATURS

Piezīmes

Akronīmi un abreviatūras (saīsinājumi)

Definīcijas

0. kategorija

Kodolmateriāli, ražotnes un iekārtas

1. kategorija

Īpaši materiāli un saistīts aprīkojums

2. kategorija

Materiālu apstrāde un pārstrāde

3. kategorija

Elektronika

4. kategorija

Datori

5. kategorija

Telesakari un “informācijas drošība”

6. kategorija

Sensori un lāzeri

7. kategorija

Navigācija un avioelektronika

8. kategorija

Jūrniecība

9. kategorija

Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES PAR I PIELIKUMU

1. Attiecībā uz militārām vajadzībām konstruētu vai pārveidotu preču kontroli sk. konkrētu dalībvalstu sastādītos militārām vajadzībām ražoto preču sarakstus. Šajā pielikumā ietvertās norādes "SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS" attiecas uz tādiem sarakstiem.

2. Nedrīkst pieļaut, ka tiktu eksportētas nekontrolētas preces (arī ietaises), kurās ir viens vai vairāki kontrolēti komponenti, ja kontrolētais komponents (vai komponenti) ir preces galvenā sastāvdaļa un tos ir iespējams atdalīt vai lietot citiem nolūkiem, un tādējādi tiktu mazināts šajā pielikumā noteiktās kontroles iedarbīgums.

NB!   Novērtējot to, vai kontrolētie komponenti ir uzskatāmi par galveno sastāvdaļu, ir jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, izmantotā tehnoloģiju zinātība un citi īpaši apstākļi, kas var palīdzēt konstatēt, vai kontrolētie komponenti ir uzskatāmi par iegādājamās preces galveno sastāvdaļu.

3. Šajā pielikumā minētās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

4. Dažos gadījumos ķīmiskās vielas šajā sarakstā ir minētas kopā ar nosaukumu un CAS numuru. Saraksts attiecas uz ķīmiskajām vielām ar tādu pašu strukturālu formulu (tostarp hidrātiem) neatkarīgi no nosaukuma un CAS numura. CAS numuri ir norādīti, lai palīdzētu identificēt konkrētu ķīmisko vielu vai maisījumu neatkarīgi no nomenklatūras. CAS numurus nevar izmantot kā unikālus identifikatorus, jo dažām uzskaitīto ķimikāliju formām ir dažādi CAS numuri, tāpat arī maisījumiem, kas sastāv no uzskaitītajām ķimikālijām, var būt dažādi CAS numuri.

PIEZĪME PAR KODOLTEHNOLOĢIJĀM (PK)

(Lasāma kopsakarā ar 0. kategorijas E sadaļu.)

“Tehnoloģijas”, kas ir tieši saistītas ar visām 0. kategorijā kontrolētajām precēm, kontrolē saskaņā ar 0. kategorijas noteikumiem.

“Tehnoloģijas” kontrolēto preču “projektēšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” ir pakļautas kontrolei arī tad, ja tās lieto nekontrolētās precēs.

Konkrētas preces eksporta atļauja ietver arī atļauju tam pašam galalietotājam eksportēt “tehnoloģijas” tādā apjomā, kas nepieciešamas preces uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai un remontam.

“Tehnoloģiju” nodošanas kontrole neattiecas uz “atklātībā pieejamu” informāciju vai “fundamentāliem zinātnes pētījumiem”.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (GTN)

(Lasāma kopsakarā ar 1.–9. kategorijas E sadaļu.)

To “tehnoloģiju” eksportu, kas ir “nepieciešamas” 1.–9. kategorijas preču “projektēšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”, kontrolē saskaņā ar 1.–9. kategorijas noteikumiem.

“Tehnoloģijas”, kas “nepieciešamas” kontrolēto preču “projektēšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”, ir pakļauta kontrolei arī tad, ja tās lieto nekontrolētās precēs.

Kontrole neattiecas uz “tehnoloģijām”, kas ir nepieciešamas tādu preču uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai (pārbaudēm) vai remontam, kuras nav pakļautas kontrolei vai attiecībā uz kurām ir saņemta eksporta atļauja.

NB!   Minētais neattiecas uz “tehnoloģijām”, kas minētas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. un 8E002.b. pozīcijā.

“Tehnoloģiju” nodošanas kontrole neattiecas uz “atklātībā pieejamu” informāciju, “fundamentāliem zinātnes pētījumiem” un patenta pieteikumā obligāti sniedzamām ziņām.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR PROGRAMMATŪRU (VPP)

(Šī piezīme prevalē pār visiem kontroles pasākumiem 0.–9. kategorijas D sadaļā.)

Šā saraksta 0.–9. kategorijai noteiktā kontrole neattiecas uz “programmatūru”, kas atbilst kādam no turpmāk minētajiem kritērijiem, proti, tā ir:

a. vispārēji pieejama, jo tā ir:

1. bez ierobežojumiem nopērkama mazumtirdzniecībā, proti:

a. klātienē tirdzniecības vietā;

b. pasūtot pa pastu;

c. noslēdzot darījumu elektroniskā veidā; vai

d. pasūtot pa tālruni; un

2. izstrādāta tā, lai lietotājs pats varētu ierīkot bez būtiskas piegādātāja palīdzības;

NB!   Vispārīgās piezīmes par programmatūru a. punkts neattiecas uz 5. kategorijas 2. daļā (“Informācijas drošība”) minēto “programmatūru”.

b. “atklātībā pieejama”; vai

c. “objektkods”, kas nepieciešams tādu preču uzstādīšanai (instalēšanai), ekspluatācijai, uzturēšanai (pārbaudēm) vai remontam, attiecībā uz kurām ir saņemta eksporta atļauja.

NB!   Vispārīgās piezīmes par programmatūru c. punkts neattiecas uz 5. kategorijas 2. daļā (“Informācijas drošība”) minēto “programmatūru”.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR "INFORMĀCIJAS DROŠĪBU" (VPID)

Attiecībā uz “informācijas drošības” precēm un funkcijām ievēro 5. kategorijas 2. daļas noteikumus, pat ja tās ir komponenti, “programmatūra” vai citu preču funkcijas.

NOFORMĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLAJĀ VĒSTNESĪ

Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas 2015. gada izdevuma 6.5. punktā (110. lpp.), tekstiem latviešu valodā, kurus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

 skaitļa veselo daļu no decimāldaļas atdala ar komatu,

 skaitļa veselajā daļā ciparus grupē pa trim, katru grupu atdalot ar saistīto atstarpi. Teksts šajā pielikumā atbilst minētajai praksei.

PIELIKUMĀ LIETOTIE AKRONĪMI UN ABREVIATŪRAS

Akronīmi un abreviatūras (saīsinājumi), kas lietoti kā definēti termini, ir iekļauti sadaļā “Šajā pielikumā lietotie definētie termini”.Akronīmi un abreviatūras

ABEC

gredzenveida gultņu inženieru komiteja

ADC

analogciparu pārveidotājs

AGMA

Amerikas Piedziņas mehānismu ražotāju asociācija

AHRS

stāvokļa un kursa etalonsistēmas;

AISI

Amerikas Dzelzs un tērauda institūts

ALE

atomārā slāņa epitaksija

ALU

aritmētiskās loģikas elements

ANSI

Amerikas Nacionālais standartu institūts

APP

koriģētā maksimālā jauda

APU

palīgdzinējs

ASTM

Amerikas Testēšanas un materiālu biedrība

ATC

gaisa satiksmes kontrole

BJT

bipolāri savienojuma tranzistori

BPP

stara parametru produkts

BSC

bāzes stacijas kontrolieris

CAD

datorprojektēšana

CAS

Informatīvais ķīmijas dienests

CCD

lādiņsaistes matricas

CDU

vadības un indikācijas bloks

CEP

varbūtīgā cirkulārā kļūda

CMM

koordinātu mērīšanas darbgalds

CMOS

komplementārā metālu oksīdu pusvadītājs

CNTD

termopārklāšana, izmantojot vadāmu nukleāciju

CPLD

kompleksa programmējamā loģiskā iekārta

CPU

centrālais procesors

CVD

ķīmiska pārklāšana, izmantojot tvaiku

CW

ķīmiskā karadarbība

CW (lāzeriem)

nepārtrauktas darbības

DAC

ciparanalogu pārveidotājs

DANL

norādītais vidējais trokšņa līmenis

DBRN

uz datiem balstīta navigācija

DDS

tiešās ciparsintēze

DMA

dinamiskā mehāniskā analīze

DME

iekārta attāluma mērīšanai

DMOSFET

kliedētais metālu oksīdu pusvadītāju kanāltranzistors

DS

virzīti sacietināts

EB

eksplodējošs tiltiņš

EB-PVD

fizikāla tvaika pārklāšana, izmantojot elektronu kūli

EBW

eksplodējoša tiltiņa vads

ECM

elektroķīmiskā apstrāde

EDM

elektriskās izlādes iekārtas

EEPROMS

elektriski pārprogrammējama lasāmatmiņa

EFI

eksplodējošas folijas ierosinātāji

EIRP

efektīvā izotropiski izstarotā jauda

ERF

elektrorheoloģiska apstrāde

ERP

efektīvā izstarotā jauda

ETO

emitera aizveramais tiristors

ETT

elektriski pārslēdzamais tiristors

FADEC

pilnīgi vadāma dzinēju kontroles sistēma

FFT

ātrais Furjē pārveidojums

FPGA

lauka programmējamā ventiļu matrica

FPIC

uz vietas programmējamais savstarpējais slēgums

FPLA

lauka programmējamā loģiskā matrica

FPO

peldošā komata darbība

FWHM

pilna platuma pusmaksimums

GSM

globālā mobilo sakaru sistēma

GLONASS

globālā satelītnavigācijas sistēma

GPS

globālā pozicionēšanas sistēma

GNSS

globālā satelītnavigācijas sistēma

GTO

ar vadības elektrodu aizverams tiristors

HBT

heterobipolārais tranzistors

HEMT

augsta elektronu kustīguma tranzistori

ICAO

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC

Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IED

improvizēta spridzināšanas ierīce

IEEE

Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts

IFOV

momentānais redzes leņķis

IGBT

izolēta slēdža bipolārais tranzistors

IGCT

komutējošs tiristors ar integrētu aizvaru

IHO

Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija

ILS

instrumentālās nosēšanās sistēma

IMU

inerciālas mērīšanas vienība

INS

inerciālā aeronavigācijas sistēma

IP

Internet Protocol (interneta protokols)

IRS

inerciālā atsauces sistēma

IRU

inerciālā atsauces vienība

ISA

starptautiskā standartatmosfēra

ISAR

inversās sintētiskās diafragmas radars

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU

Starptautiskā Telesakaru savienība

JT

Džoula–Tomsona

LIDAR

detektēšana un attāluma noteikšana ar gaismu

LIDT

lāzera izraisītā kaitējuma robežvērtība

LOA

garuma kopsumma

LRU

viegli nomaināms bloks

MLS

nosēšanās vadības mikroviļņu sistēma

MMIC

monolīta integrālā shēma

MOCVD

ķīmiska pārklāšana, izmantojot metālorganisku savienojumu tvaiku

MOSFET

metālu oksīdu pusvadītāju kanāltranzistors

MPM

mikroviļņu jaudas modulis

MRAM

magnētiskā brīvpiekļuves atmiņa

MRF

magnetorheoloģiska apstrāde

MRF

mazākais atšķiramu detaļu lielums

MRI

kodolmagnētiskās rezonanses attēldiagnostika

MTBF

vidējais laiks starp atteicēm

MTTF

vidējais laiks līdz atteicei

NA

ciparu atvērums

NDT

nesagraujošais tests

NEQ

tīrais sprāgstvielas daudzums

OAM

ekspluatācija, administrēšana vai uzturēšana

OSI

atvērto sistēmu starpsavienojums

PAI

poliamīdi-imīdi

PAR

precīza pielidojuma radars

PCL

pasīva koherenta atrašanās vieta

PIN

personas identifikācijas numurs

PMR

privātie mobilie radiosakari

PVD

fiziska pārklāšana, izmantojot tvaiku

ppm

miljondaļas

QAM

kvadrātiskā amplitūdas modulācija

RAP

reaktīvas atomu plazmas

RF

radiofrekvence

RNC

radio tīkla kontrolieris

S-FIL

Step and flash drukas litogrāfija

SAR

sintētiskās diafragmas radars

SAS

sintētiskās diafragmas hidrolokators

SC

monokristāls

SCR

silīcija vadāmais taisngriezis

SFDR

dinamiskais diapazons bez blakuskomponentiem

SHPL

superjaudīgs lāzers

SLAR

gaisa kuģa sānskata radars

SOI

silīcijs uz izolatora

SPLD

vienkārša programmējamā loģiskā iekārta

SQUID

supervadītāja kvantu interferences ierīce

SRA

nomaināms agregāts

SRAM

statiskā brīvpiekļuves atmiņa

SSB

individuāla blakusfrekvenču josla

SSR

sekundārs novērošanas radars

SSS

sānskenēšanas hidrolokators

TIR

kopējais norādītais rādījums

TVR

raidīšanas sprieguma raksturlīkne

UPR

vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība

UV

ultraviolets

UTS

stiepes robežstiprība

VJFET

vertikālā tipa lauktranzistors

VOR

ļoti augstas frekvences vienvirziena diapazons

WLAN

bezvadu lokālais tīkls

ŠAJĀ PIELIKUMĀ LIETOTIE DEFINĒTIE TERMINI

Definētie termini, kas iekļauti vienpēdiņās (‘[…]’), ir izskaidroti tehniskajā piezīmē par attiecīgo preci.

Definētie termini, kas iekļauti pēdiņās (“[…]”), ir izskaidroti šeit.

NB!   Iekavās aiz definētā termina ir sniegta norāde uz attiecīgajām preču kategorijām.

“Precizitāte” (2 3 6 7 8) ir rādījuma maksimālā pozitīvā vai negatīvā novirze no pieņemta standarta vai patiesās skaitliskās vērtības; to parasti mēra neprecizitātes izteiksmē.

“Aktīvās lidojumu vadības sistēmas” (7) ir sistēmas, kuru funkcija ir novērst nevēlamas “gaisa kuģu” un raķešu kustības vai struktūras slodzes, autonomi apstrādājot vairāku sensoru datus un dodot automātiskas vadības veikšanai nepieciešamās preventīvās komandas.

“Aktīvais punkts” (6) ir mazākais (individuālais) cietās fāzes kopuma elements, kas gaismas (elektromagnētiskā) starojuma iedarbībā darbojas kā fotoelektrisks pārveidotājs.

“Koriģētā maksimālā jauda” (4) ir koriģēts maksimālais ātrums, kādā “cipardatori” veic 64 bitu vai apjomīgāku summēšanu un reizināšanu peldošā komata režīmā; to izsaka svērtās TeraFLOPS (WT) vienībās pa 1012 koriģētām peldošā komata darbībām sekundē.

NB!   Sk. tehnisko piezīmi pie 4. kategorijas.

“Gaisa kuģis” (1 6 7 9) ir gaisa transportlīdzeklis ar fiksētiem spārniem, šarnīra spārniem, rotējošiem spārniem (helikopters), slīpu rotoru vai slīpspārniem.

NB!   Sk. arī “civilās aviācijas gaisa kuģis”.

“Dirižablis” (9) ir mehānisks gaisa transportlīdzeklis, ko gaisā notur ķermenis, kas pildīts ar gāzi (parasti hēliju, agrāk ūdeņradi), kura ir vieglāka par gaisu.

“Ar visām iespējamām kompensācijām” (2) nozīmē to, ka ir ņemti vērā visi iespējamie, ražotājam pieejamie līdzekļi konkrētu metālapstrādes darbgaldu sistemātisku pozicionēšanas kļūdu vai konkrētu koordinātu mērīšanas darbgaldu mērījumu kļūdu mazināšanai.

“ITU piešķirts” (3 5) nozīmē, ka ir piešķirta frekvenču josla saskaņā ar ITU Radio noteikumu pašreizējo redakciju attiecībā uz pamatpakalpojumu, atļauto pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu.

NB!   Neattiecas uz papildu un alternatīvo frekvenču piešķiršanu.

“Leņķiskā pozīcijas novirze” (2) ir maksimālā atšķirība starp leņķisko pozīciju un faktisko, ļoti precīzi izmērīto leņķisko pozīciju pēc fiksētā darba objekta izkustināšanas no sākotnējās pozīcijas.

“Leņķa nejaušība” (7) ir pakāpenisks leņķveidīgs kļūdas palielinājums, ko rada leņķiskā ātruma baltais troksnis (IEEE STD 528-2001).

“APP” (4) ir “koriģētā maksimālā jauda”.

“Asimetriskais algoritms” (5) ir kriptogrāfisks algoritms, kurā šifrēšanai un atšifrēšanai tiek izmantotas dažādas matemātiski saistītas kodu atslēgas.

NB!   Parasti “asimetriskos algoritmus” izmanto kodu atslēgu pārvaldībā.

“Autentifikācija” (5) ir lietotāja, procesa vai ierīces identitātes verificēšana, bieži vien kā priekšnosacījums tam, lai atļautu piekļuvi informācijas sistēmas resursiem. Tā ietver pārbaudi par ziņas vai citas informācijas izcelsmi vai saturu un visus piekļuves kontroles aspektus, ja datnes vai teksti netiek šifrēti, izņemot ar paroļu, personas identifikācijas numuru (PIN) vai līdzīgu datu aizsardzību tieši saistītos, neatļautas piekļuves novēršanai.

“Mērķa automātiska izsekošana” (6) ir datu apstrādes paņēmiens, ar ko reāllaikā automātiski nosaka un uzrāda ekstrapolētu mērķa atrašanās vietu (ar vislielāko varbūtību).

“Vidējā izejas jauda” (6) ir "lāzera" izejas enerģijas kopsummas (džoulos) dalījums ar laiku (sekundēs), kurā tiek emitēta secīgu impulsu virkne. Vienādos atstatumos emitētu impulsu virknē tā ir vienāda ar “lāzera” enerģijas vienā impulsā (džoulos) reizinājumu ar “lāzera” impulsu frekvenci (hercos).

“Pamatelementa signāla nodošanas kavējuma laiks” (3) ir nodošanas kavējuma laika vērtība pamatelementam, kas lietots “monolītā integrālā shēmā”. Attiecībā uz “monolītu integrālo shēmu”‘saimi’ var precizēt, vai tas ir signāla kavējuma laiks tipiskam elementam konkrētajā ‘saimē’ vai tipisks signāla kavējuma laiku elementam konkrētajā ‘saimē’.

NB! 1.   “Pamatelementa signāla nodošanas kavējuma laiku” nedrīkst jaukt ar kompleksas “monolītas integrālās shēmas” ieejas vai izejas kavējuma laiku.

NB! 2.   ‘Saimē’ ietilpst visas integrālās shēmas, kuru izgatavošanā tiek piemērotas visas šādas metodes un specifikācijas (izņemot to attiecīgās funkcijas):

a.   kopīga datoru fizisko komponentu un programmatūras arhitektūra;

b.   kopīga projektēšanas un procesa tehnoloģija; un

c.   kopīgas pamatīpašības.

“Fundamentāli zinātnes pētījumi” (VPT, PK) ir eksperimentāls vai teorētisks darbs, ko veic galvenokārt nolūkā iegūt jaunas zināšanas par parādību vai novēroto faktu pamatprincipiem, un kas nav primāri vērsts uz konkrētu praktisku izmantojumu vai mērķi.

“Nosliece” (akselerometra) (7) ir konkrētā laikposmā iegūts akselerometra izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darba apstākļos, kam nav korelācijas ar ieejas paātrinājumu vai rotāciju. “Noslieci” izsaka g vai metros sekundē kvadrātā (g vai m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g ir vienāds ar 1×10–6 g).

“Nosliece” (žiroskopa) (7) ir konkrētā laikposmā iegūts žiroskopa izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darba apstākļos, kam nav korelācijas ar ieejas rotāciju vai paātrinājumu. “Noslieci” parasti izsaka grādos stundā (grādi/h). (IEEE STD 528-2001).

“Bioloģiskie aģenti” (1) ir patogēni vai toksīni, kas ir atlasīti vai pārveidoti (piemēram, mainot tīrības pakāpi, glabāšanas laiku, virulenci, izplatīšanas īpašības vai noturību pret ultravioleto starojumu), lai cilvēkiem vai dzīvniekiem, iekārtām, ražai vai apkārtējai videi nodarītu kaitējumu vai postījumus.

"Izvirzījums" (2) ir aksiāla galvenās vārpstas nobīde viena apgrieziena laikā, ko mēra vārpstas virsmai perpendikulārā plaknes punktā uz ass aploces (Sk. ISO 230/1 1986, 5.63. punkts).

“Oglekļa šķiedru sagataves” (1) ir konkrētā veidā sakārtotas pārklātas vai nepārklātas šķiedras, kas veido daļas armatūru, pirms "kompozītmateriāla" izveidošanai ievada "matricu".

“Ķīmiskais lāzers” (6) ir “lāzers”, kurā ierosinātās daļiņas rodas ķīmiskas reakcijas izdalītās enerģijas rezultātā.

“Ķīmisko vielu maisījums” (1) ir ciets, šķidrs vai gāzveida produkts no vismaz diviem komponentiem, kas maisījuma glabāšanas apstākļos savstarpēji nereaģē.

“Varbūtīgā cirkulārā kļūda” (“CEP”) (7) cirkulārā normālajā sadalījumā ir tāda apļa rādiuss, kas ietver 50 % no atsevišķiem veiktiem mērījumiem, vai tāda apļa rādiuss, kurā tie atrodas ar 50 % lielu varbūtību.

“Cirkulācijas kontrolētas pretmomenta vai cirkulācijas kontrolētas virziena kontroles sistēmas” (7) ir sistēmas, kurās tiek izmantota gaisa plūsmas iedarbība uz aerodinamiskām virsmām, lai palielinātu vai kontrolētu šo virsmu radīto spēku.

“Civilās aviācijas gaisa kuģis” (1 3 4 7) ir "gaisa kuģis", par kuru vienas vai vairāku ES dalībvalstu vai Vasenāras vienošanās dalībvalstu civilās aviācijas iestāžu publicētos sertifikācijas sarakstos minēts, ka tas ir derīgs lidojumiem komerciālos iekšzemes un starptautiskos maršrutos vai tiesiski pamatotām civilām, privātām vai komercdarbības vajadzībām.

NB!   Sk. arī “gaisa kuģis”.

“Sajaukti” (1) ir pavedieni, kas rodas, sajaucot un formējot termoplastiskas un armatīvas šķiedras, lai veidotu armētu šķiedru “matricu”.

“Smalcināšana” (1) ir process, kurā, materiālu drupinot vai maļot, to sadala daļiņās.

“Sakaru kanāla kontrollers” (4) ir fiziska saskarne, kas kontrolē sinhronas vai asinhronas digitālas informācijas plūsmu. Šādu iekārtu var integrēt datorā vai telesakaru iekārtās, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

“Kompensācijas sistēmas” (6) sastāv no primāra skalāra sensora, viena vai vairākiem kontrolsensoriem (piem., vektora magnetometriem) un programmatūras, ar ko ir iespējams mazināt platformas cietā korpusa rotācijas trokšņus.

“Kompozītmateriāls” (1 2 6 8 9) ir "matrica" un papildu fāze vai fāzes, kas sastāv no daļiņām, matiņiem, šķiedrām vai no jebkuras to kombinācijas, kas pievienoti konkrētā nolūkā.

“Salikts rotējošais galds” (2) ir galds, kas ļauj darba objektam rotēt un sagāzties slīpi pa divām neparalēlām asīm, kuras var vienlaikus koordinēt “kontūrvadības” vajadzībām.

“III/V savienojumi” (3 6) ir polikristāliski, bināri vai kompleksi monokristāliski produkti, kas sastāv no Mendeļejeva elementu periodiskās sistēmas tabulas IIIA un VA grupas elementiem (piemēram, gallija arsenīds, gallija-alumīnija arsenīds, indija fosfīds).

“Kontūrvadība” (2) ir divas vai vairākas ar “digitālu vadāmierīci” vadītas kustības, kas darbojas saskaņā ar instrukcijām, kuras nosaka nākamo nepieciešamo pozīciju un padeves ātrumu attiecībā uz šo pozīciju. Minētos padeves ātrumus savstarpēji maina, lai radītu vēlamo kontūru (sk. ISO/DIS 2806 - 1980).

“Kritiskā temperatūra” (1 3 5) ir konkrēta “supravadītāja” materiāla temperatūra (dēvēta arī par pārejas temperatūru), kurā materiāls zaudē visu pretestību līdzstrāvas plūsmai.

“Kriptogrāfijas aktivizēšana” (5) ir paņēmiens, ar kuru tiek aktivizētas vai darītas pieejamas kriptogrāfijas spējas, izmantojot drošu mehānismu, ko precē ir iestrādājis tās ražotājs, un ja šis mehānisms ir piesaistīts vienīgi jebkurai no šādām precēm:

1. prece tiek lietota tikai vienreiz; vai

2. viens pircējs preci lieto vairākkārt.

Tehniskas piezīmes:

1.   “Kriptogrāfijas aktivizēšanas” paņēmieni un mehānismi var būt datortehnikas, “programmatūras” vai “tehnoloģiju” formā.

2.   “Kriptogrāfijas aktivizēšanas” mehānismi var būt, piemēram, uz sērijas numuru balstītas licences kodu atslēgas vai autentifikācijas instrumenti, piemēram, sertifikāti ar digitālu parakstu.

“Kriptogrāfija” (5) ir disciplīna, kas aptver datu pārveides principus, līdzekļus un metodes, kurus izmanto, lai slēptu datu informatīvo saturu, aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai slepenu pārveidošanu. “Kriptogrāfija” attiecas tikai uz informācijas pārvēršanu, kurā izmanto vienu vai vairākus ‘slepenus parametrus’ (piem., kriptomainīgos lielumus) vai ar to saistītu kodu atslēgu pārvaldību.

Piezīme:   “Kriptogrāfija” neietver ‘fiksētas’ datu kompresijas un kodēšanas paņēmienus.

Tehniskas piezīmes:

1.   ‘Slepens parametrs’: konstante vai koda atslēga, ko neizpauž citiem vai kas ir zināma vienīgi konkrētu personu grupai.

2.   ‘Fiksēts’: kodēšanas vai kompresijas algoritms nevar pieņemt parametrus no ārienes (piem., kriptogrāfijas jeb kodu atslēgu mainīgos lielumus), un lietotājs to nevar pārveidot.

“CW lāzers” (6) ir “lāzers”, kas ilgāk par 0,25 sekundēm izstaro nomināli konstantu enerģiju.

“Uz datiem balstītas navigācijas” ("DBRN") (7) sistēmas ir sistēmas, kurās izmanto dažādus iepriekš mērītu ģeokartografēšanas datu avotus, kas integrēti, lai sniegtu precīzu navigācijas informāciju mainīgos apstākļos. Datu avoti ietver batimetriskās kartes, zvaigžņu kartes, gravitācijas kartes, magnētiskās kartes un digitālas trīsdimensiju topogrāfiskās kartes.

“Deformējami spoguļi” (6) (kurus dēvē arī par pielāgojamiem optiskiem spoguļiem) ir spoguļi, kam ir:

a. viena nepārtraukta optiska atstarotāja virsma, ko dinamiski deformē, piemērojot individuālu spēka momentu vai citādus spēkus, lai kompensētu optisko viļņu formu izkropļojumus uz spoguļa; vai

b. optisku atstarotāju elementu kopums, ko var individuāli un dinamiski pārvietot, piemērojot spēka momentus vai citādus spēkus, lai kompensētu optisko viļņu formu izkropļojumus uz spoguļa.

“Vājināts urāns” (0) ir urāns, kurā izotopa 235 ir mazāk nekā dabā sastopamajā urānā.

“Projektēšana” (VPT, PK un visā sarakstā) attiecas uz visiem posmiem pirms sērijveida ražošanas, piemēram: projektēšanu, konstruktīviem pētījumiem, konstruktīvu analīzi, konstrukcijas koncepcijām, prototipu montāžu un izmēģinājumiem, eksperimentālo ražošanu, datiem par izstrādi, procesu, kas izstrādes datus pārvērš par ražojumu, konfigurācijas izstrādi, izstrādes integrāciju, dažādu elementu izvietojuma plānošanu un maketēšanu.

“Difūzā savienošanās” (1 2 9) ir vismaz divu atsevišķu metāla gabalu savienošanās cietā stāvoklī vienā gabalā, kura apvienotā stiprība ir ekvivalenta vājākā materiāla stiprībai, un šajā procesā galvenais mehānisms ir atomu savstarpēja difūzija saskarnē.

“Cipardators” (4 5) ir iekārta, kas viena vai vairāku diskrētu mainīgo lielumu formā var veikt visas šādas darbības:

a. pieņemt datus;

b. glabāt datus vai instrukcijas fiksētās vai maināmās (rakstāmās) datu glabāšanas ierīcēs;

c. apstrādāt datus ar iepriekš ievadītu maināmu instrukciju secību; un

d. izvadīt datus.

NB!   Saglabātā instrukciju secības pārveidošana ietver fiksētu datu glabāšanas ierīču maiņu, bet ne fiziskas izmaiņas vadu slēgumā vai starpsavienojumos.

“Cipardatu pārsūtīšanas ātrums” (def) ir kopējais tādas informācijas pārsūtīšanas ātrums (bitos), ko tieši pārnes uz jebkāda veida datu nesēju.

NB!   Sk. arī “kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums”.

“Tieša hidrauliska presēšana” (2) ir deformācijas process, kurā izmanto ar šķidrumu pildītu elastīgu kameru, kas ir tiešā saskarē ar apstrādājamo objektu.

“Dreifa ātrums” (žiroskopiem) (7) ir žiroskopu izejas signāla sastāvdaļa, kas ir funkcionāli neatkarīga no ieejas rotācijas. To izsaka leņķiskā ātruma izteiksmē (IEEE STD 528-2001).

“Speciālo skaldmateriālu”“efektīvais grams” (0 1) ir:

a. plutonija izotopiem un urānam-233 – izotopa masa gramos;

b. urānam, kura bagātinājums ar urāna-235 izotopu ir vismaz 1 % – elementa masas (gramos) reizinājums ar bagātinājumu kvadrātā;

c. urānam, kura bagātinājums ar urāna-235 izotopu ir mazāks par 1 % – elementa masas (gramos) reizinājums ar 0,0001.

“Elektronisks mezgls” (2 3 4) ir vairāki elektroniski komponenti (t.i., 'ķēdes elementi', 'diskrēti komponenti', integrālās shēmas u.c.), kas savstarpēji savienoti, lai veiktu kādas(-u) konkrētas(-u) funkcijas(-u), un kas ir maināmi kā bloki un ko normālos apstākļos var demontēt. NB!

NB! 1.   ‘Shēmas elements’: individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

NB! 2.   ‘Diskrēts komponents’: individuāls ‘shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

“Elektroniski vadāma fāzētu bloku antena” (5 6) ir antena, kas formē fāzētu staru, t. i., vada stara virzienu, izmantojot kompleksus izstarojošo elementu ierosināšanas koeficientus, un šāda stara virzienu var mainīt (azimuta un/vai augstuma ziņā), gan elektriskā signālu raidīšanas, gan uztveršanas režīmā.

“Energoietilpīgi materiāli” (1) ir vielas vai vielu maisījumi, kuri ķīmiskā reakcijā izdala enerģiju, kas nepieciešama to paredzētajam lietojumam. Energoietilpīgu materiālu paveidi ir “sprāgstvielas”, “pirotehnika” un “propelenti”.

“Manipulācijas orgāni” (2) ir spīles, 'aktīvās instrumentu aprīkojuma vienības' un citi instrumenti, kas ir piestiprināti “robota” manipulatora rokas galā esošajai balsta plātnei.

NB!   ‘Aktīvā instrumentu aprīkojuma vienība’ ir ierīce, ar ko apstrādājamai detaļai pievada dzinējspēku, apstrādes enerģiju vai nodrošina sensora funkciju.

“Ekvivalentais blīvums” (6) ir optiskā masa uz optiskā laukuma vienību, kas projicēta uz optiskās virsmas.

“Sprāgstvielas” (1) ir cieta, šķidra vai gāzveida agregātstāvokļa vielas vai vielu maisījumi, kuriem jāsprāgst, ja tos lieto kā injicētājlādiņus, palīglādiņus vai galvenos lādiņus kaujas uzgaļos, spridzināšanā un citam lietojumam.

“FADEC sistēmas” (9) ir pilnīgi autonomas dzinēju digitālās kontroles sistēmas – digitāla elektroniska vadāmierīce gāzturbīnas dzinējam, ar kuru var autonomi kontrolēt dzinēju visā tā darbības diapazonā no dzinēja piespiedu palaišanas līdz dzinēja piespiedu apturēšanai gan parastos apstākļos, gan bojājuma gadījumā.

“Šķiedru vai pavedienu materiāli” (0 1 8 9) ietver:

a. vienlaida “monopavedienus”;

b. vienlaida “dzijas” un “paralēlu šķiedru kūļus”;

c. “lentes”, audumus, neaustus materiālus un pinumus;

d. cirstas šķiedras, štāpelšķiedras un viendabīgus šķiedru slāņojumus;

e. jebkura garuma monokristālu vai polikristālu matiņus;

f. aromātisko poliamīdu masu.

“Plēves tipa integrālās shēmas” (3) ir ‘shēmas elementu’ kopums un to savstarpēji metāla savienojumi, kas izveidoti, uzklājot biezu vai plānu plēvi uz izolatora “substrāta.

NB!   ‘Shēmas elements’ ir individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

“Lidojuma vadības optisko sensoru bloks” (7) ir izkliedētu optisko sensoru tīkls, kurā izmanto “lāzera” starus, lai reāllaikā nodrošinātu lidojumu vadības datu apstrādi gaisa kuģī.

“Lidojuma maršruta optimizācija” (7) ir procedūra, kas mazina novirzes no vēlamās četrdimensiju (laika un telpas) trajektorijas, maksimāli izmantojot aparatūras jaudas vai tehniskās iespējas, lai izpildītu doto uzdevumu.

"Lidojumu vadības optiskā sistēma (fly-by-light)" (7) ir primārā lidojumu vadības digitāla sistēma, kurā izmanto atgriezenisko saiti, lai kontrolētu gaisa kuģi tā lidojuma laikā, ja manipulācijas orgāniem/ izpildmehānismiem dotās komandas ir optiski signāli.

"Lidojumu vadības elektriskā sistēma (fly-by-wire)" (7) ir primārā lidojumu vadības digitāla sistēma, kurā izmanto atgriezenisko saiti, lai kontrolētu gaisa kuģi tā lidojuma laikā, ja manipulācijas orgāniem/ izpildmehānismiem dotās komandas ir elektriski signāli.

“Fokālās plaknes bloks” (6 8) ir plakans lineārs vai divdimensiju individuālu detektorelementu slānis vai plakanu individuālu detektorelementu slāņu kombinācija ar elektronisku nolasīšanas ierīci vai bez tās, kura darbojas fokālajā plaknē.

NB!   Nav paredzēts tajā ietvert individuālu detektorelementu blokus vai detektorus no diviem, trijiem vai četriem elementiem, ja vien kavēšana un integrēšana nenotiek pašā elementā.

“Frakcionālais joslas platums” (3 5) ir procentos izteikta “momentānā joslas platuma” attiecība pret diapazona centrālo frekvenci.

“Frekvenču lēciens” (5 6) ir “izkliedes spektra” forma, kurā kāda sakaru kanāla raidfrekvenci pakāpeniski maina pa nejauši izvēlētiem vai šķietami nejauši izvēlētiem diskrētiem soļiem.

“Frekvenču maskēšanas izraisītājs” (3) attiecībā uz “signālu analizatoriem” ir mehānisms, ar kuru trigera funkcija spēj atlasīt frekvenču diapazonu, kas kā trigers iedarbojas uz uztveršanas joslas platuma apakškopu, ignorējot citus signālus, kas arī varētu būt tajā pašā uztveršanas joslas platumā. “Frekvenču maskēšanas izraisītājam” var būt vairāk nekā viens neatkarīgs ierobežojumu kopums.

“Frekvenču pārslēgšanās laiks” (3) ir laiks (t. i., signāla kavējums), kad to pārslēdz no konkrētas sākotnējās izejas frekvences, lai sasniegtu šādu frekvenci:

a. ± 100 Hz no konkrētas beigu frekvences, kas mazāka par 1 GHz, vai

b. ± 0,1 miljonā daļa no konkrētas beigu frekvences, kas vienāda ar vai lielāka par 1 GHz.

“Frekvenču sintezators” (3) ir jebkurš frekvenču avots, kurš neatkarīgi no faktiski lietotā paņēmiena vienā vai vairākās izejās nodrošina vienlaicīgu vai alternatīvu izejas frekvenču kopumu, ko kontrolē ar (vai iegūst no, vai pārvalda ar) mazāku skaitu standarta frekvenču vai etalonfrekvenču.

“Degvielas elements” (8) ir elektroķīmiska ierīce, kura ķīmisku enerģiju tieši pārvēršot līdzstrāvā, patērējot degvielu no ārēja avota.

“Kūstošs” (1) – tāds, kam siltuma, radiācijas, katalizatoru utt. ietekmē var veidoties šķērssaites vai kuru var papildus polimerizēt (vulkanizēt) vai izkausēt bez pirolīzes (pārogļošanas).

“Gāzes atomizācija” (1) ir process, kurā izkausēta metāla sakausējuma plūsma augstspiediena gāzes plūsmas ietekmē tiek sadalīta daļiņās, kuru diametrs nepārsniedz 500 μm.

“Ģeogrāfiski izkliedēts” (6) ir stāvoklis, kad ģeogrāfiskie punkti atrodas vairāk nekā 1 500 m attālumā cits no cita (jebkurā virzienā). Mobilos sensorus vienmēr uzskata par “ģeogrāfiski izkliedētiem”.

"Vadības komplekss" (7) ir sistēmas, kas integrē transportlīdzekļa atrašanās vietas un ātruma mērīšanu un izskaitļošanu (t.i., navigāciju) ar komandu izskaitļošanu un sūtīšanu transportlīdzekļa lidojumu vadības sistēmām, lai koriģētu trajektoriju.

“Karstā izostatiskā sabiezināšana” (2) ir lējuma presēšanas process slēgtā telpā temperatūrā virs 375 K (102 °C) dažādās vidēs (gāzes, šķidruma, cieto daļiņu u. c.), lai radītu vienādu spēku visos virzienos ar nolūku lējumā mazināt vai novērst iekšējus tukšumus.

“Hibrīda integrālā shēma” (3) ir integrālo shēmu slēgums vai integrālo shēmu slēgums ar ‘shēmas elementiem’ vai ‘diskrētiem komponentiem’, kas savstarpēji savienoti konkrētu funkciju izpildei, kurai piemīt visas šādas īpašības:

a. tai ir vismaz viena neiekapsulēta ierīce;

b. tā ir savstarpēji savienota, izmantojot tipiskas integrālās shēmas ražošanas metodes;

c. tās ir nomaināmas kā vienots veselums; un

d. parasti to nevar izjaukt.

NB! 1.   ‘Shēmas elements’: individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

NB! 2.   ‘Diskrēts komponents’: individuāls ‘shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

“Attēlu korekcija” (4) ir ārējas izcelsmes informācijas nesēju attēlu apstrāde, kurā izmanto algoritmus, piemēram, laika kompresiju, filtrāciju, ekstrakciju, atlasi, korelāciju, konvolūciju vai pārveidošanu starp domēniem (piem., ar ātriem Furjē vai Volša pārveidojumiem). Tā neietver algoritmus, kuros izmanto tikai viena attēla lineāru vai rotācijas transformāciju, piemēram, translāciju, būtiskās daļas izdalīšanu, reģistrāciju vai nepatieso iekrāsošanu.

“Imūntoksīns” (1) ir vienas specifiskas šūnas monoklonālās antivielas un “toksīna” vai “toksīna pirmējās vienības” konjugāts, kas selektīvi iedarbojas uz slimām šūnām.

“Atklātībā pieejama” (PK VPT VPP) šajā kontekstā nozīmē, ka “tehnoloģijas” vai “programmatūra” ir darīta pieejama bez ierobežojumiem turpmākai izplatīšanai (autortiesību noteiktie ierobežojumi “tehnoloģijas” un “programmatūru” nepadara par tādu, kas nav “atklātībā pieejama”).

“Informācijas drošība” (VPP VPID 5) ir visi līdzekļi un funkcijas, kas nodrošina informācijas vai komunikāciju pieejamību, konfidencialitāti vai integritāti, izņemot līdzekļus un funkcijas, kas paredzēti, lai aizsargātu pret disfunkciju. Tas ietver “kriptogrāfiju”, “kriptogrāfijas aktivizēšanu”, ‘kriptoanalīzi’, datoru drošību un aizsardzību pret informācijas noplūdi.

Tehniska piezīme:

‘Kriptoanalīze’: kriptogrāfiskas sistēmas vai tās ieejas un izejas datu analīze, lai iegūtu konfidenciālus mainīgos lielumus vai konfidenciālus datus, ieskaitot lasāmu tekstu.

"Momentāns joslas platums" (3 5 7) ir frekvenču joslas platums, kurā izejas signāla līmenis ir konstants 3 dB robežās bez citu darba parametru pieregulēšanas.

“Instrumentālais attālums” (6) ir konkrēti norādīts radara darbības attālums.

“Izolācija” (9) tiek lietota raķešu dzinēju komponentiem, t.i., apvalkam, sprauslai, ieplūdes caurulēm, apvalka savienojumiem, un tā ietver vulkanizētas vai pusvulkanizētas gumijas loksnes, kurās iestrādāts izolācijas vai ugunsizturīgs materiāls. To var lietot arī par slodzes izlīdzināšanas elementu.

“Iekšējais pārklājums” (9): lieto par atdalošo virsmu starp cieto propelentu un apvalku vai izolācijas slāni. Parasti izmanto ugunsizturīgu vai siltumizolācijas materiālu dispersijas uz šķidru polimēru bāzes, piem., ar oglekli pildītu polibutadiēnu (HTPB) ar gala hidroksilgrupām vai citus polimēru materiālus, kam pievienoti cietināšanas aģenti, kurus izsmidzina vai uzklāj apvalka iekšējai virsmai.

“Patiesais magnētiskais gradiometrs” (6) ir atsevišķs magnētiskā lauka gradientu mērīšanas elements un attiecīgā elektronika, ar ko veic magnētiskā lauka gradienta mērījumus.

NB!   Sk. arī “magnētiskais gradiometrs”.

“Ielaušanās programmatūra” (4) ir “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai izvairītos no tā, ka to atklāj 'novērošanas instrumenti', vai lai pārvarētu datora vai tīkla ierīces 'aizsardzības pretpasākumus', un ar ko veic kādu no šādām darbībām:

a. datu vai informācijas iegūšana no datora vai tīkla ierīces vai sistēmas vai lietotāja datu pārveidošana; vai

b. programmas vai procesa standarta izpildes ceļa pārveidošana, lai dotu iespēju izpildīt no ārienes dotas instrukcijas.

Piezīmes:

1.   “Ielaušanās programmatūra” neietver šādas preces:

a.   hipervizorus, atkļūdotājus un programmatūras reversās izstrādes (SRE) instrumentus;

b.   digitālās autortiesību aizsardzības (DRM) "programmatūru"; vai

c.   “programmatūru”, kas izstrādāta, lai to instalētu ražotāji, administratori vai lietotāji preces izsekošanas vai atgūšanas nolūkā.

2.   Tīkla ierīces ietver arī mobilās ierīces un viedos skaitītājus.

Tehniskas piezīmes:

1.   “Novērošanas instrumenti”: “programmatūra” vai datortehnikas ierīces, ar kurām uzrauga sistēmas darbību vai procesus, kas norisinās ierīcē. Tas ietver antivīrusu (AV) produktus, termināļu drošības izstrādājumus, personiskās drošības izstrādājumus (PSP), ielaušanās atklāšanas sistēmas (IDS), ielaušanās novēršanas sistēmas (IPS) un ugunsmūrus.

2.   'Aizsardzības pretpasākumi': paņēmieni, kas izstrādāti, lai nodrošinātu drošu koda izpildi, piemēram, aizsardzība pret datu izpildi (DEP), datu atrašanās vietas maiņa pēc nejaušības principa (ASLR) un drošības mehānisms darbojošos programmu nodalīšanai.

“Izolētas dzīvkultūras” (1) ietver dzīvkultūras anabiotiskās formās un žāvētos preparātos.

“Izostatiskas preses” (2) ir iekārtas, kas spēj dažādās vidēs (gāzēs, šķidrumos, cietās daļiņās u.c.) slēgtā telpā iedarboties uz apstrādājamo detaļu vai materiālu ar vienādu spiedienu no visām pusēm.

“Lāzers” (0 1 2 3 5 6 7 8 9) ir prece, kas līdz ar ierosinātas starojuma emisijas pastiprināšanu rada telpā un laikā koherentu gaismas staru.

NB!  

Skatīt arī:

“ķīmiskais lāzers”;

“CW lāzers”;

“impulsu lāzers”;

“superjaudīgs lāzers”;

“pārneses lāzers”.

“Bibliotēka” (1) (tehnisko parametru datu bāze) ir tehniskās informācijas kopums, kuru izmantojot, ir iespējams uzlabot attiecīgu sistēmu, iekārtu vai komponentu darbību.

“Par gaisu vieglāki lidaparāti” (9) ir baloni un “dirižabļi”, kuros par cēlējspēku izmanto karstu gaisu vai citas par gaisu vieglākas gāzes, piemēram, hēliju un ūdeņradi.

“Linearitāte” (2) (parasti mēra nelinearitātes izteiksmē) ir faktiska raksturlieluma maksimālā pozitīvā vai negatīvā novirze no taisnās līnijas, kas novietota tā, lai pēc iespējas izlīdzinātu un samazinātu lielākās novirzes.

“Vietējais tīkls” (LAN) (4 5) ir datu pārraides sistēma, kam piemīt visas šādas īpašības:

a. tā ļauj jebkuram skaitam neatkarīgu ‘datu ierīču’ tieši sazināties savā starpā un un

b. tā ir ierobežota ģeogrāfiski nelielā platībā (piem., biroju ēkā, rūpnīcā, universitātes pilsētiņā, noliktavā).

NB!   ‘Datu ierīce’ ir iekārta, ar ko var nosūtīt vai saņemt ciparinformācijas sekvences.

“Magnētiskie gradiometri” (6) ir instrumenti, kas ir paredzēti tam, lai konstatētu ārpus instrumenta esoša avota radīta magnētiskā lauka izmaiņas apkārtējā telpā. Tie sastāv no daudziem “magnetometriem” un ar tiem saistītām elektroniskām ierīcēm, ar kurām veic magnētiskā lauka gradienta mērījumus.

NB!   Sk. arī “patiesais magnētiskais gradiometrs”.

“Magnetometri” (6) ir instrumenti, kas paredzēti, lai konstatētu ārpus instrumenta esošu avotu radītus magnētiskos laukus. Tie sastāv no viena elementa, kas spēj mērīt magnētisko lauku, un ar to saistītas elektroniskas ierīces, ar kurām veic magnētiskā lauka mērījumus.

“Galvenā atmiņa” (4) ir primārā, centrālajam procesoram ātri pieejama datu vai instrukciju krātuve. Tā sastāv no "cipardatora" iekšējās atmiņas un tās hierarhiska paplašinājuma, piemēram, buferatmiņas vai nesekvenciāli izmantojamas paplašinātas atmiņas.

“Materiāli, kas izturīgi pret UF6 koroziju” (0) ir varš, vara sakausējumi, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija oksīds, alumīnija sakausējumi, niķelis un tā sakausējumi ar niķeļa saturu vismaz 60 % no masas, kā arī fluorogļūdeņražu polimēri.

“Matrica” (1 2 8 9) (saistviela) ir viendabīga viela, kas aizpilda telpu starp daļiņām, matiņiem vai šķiedrām.

“Mērījuma nenoteiktība” (2) ir raksturojošs parametrs, ar ko norāda, kādā intervālā ap iegūto vērtību ar 95 % ticamību atrodas mērāmā lieluma pareizā vērtība. Tā ietver nekoriģētas sistemātiskās novirzes, nekoriģētu brīvgājienu un gadījuma novirzes (sk. ISO 10360-2).

“Mehāniska kausēšana” (1) ir kausēšanas process, kurā ar mehānisku iedarbību saista, sagrauj un no jauna savieno pievienojamā kausējuma pulveri ar ligatūras pulveri. Nemetāliskas daļiņas kausējumā var iekļaut, pievienojot attiecīgus pulverus.

“Kausējuma ekstrakcija” (1) ir ‘ātras cietināšanas’ process, kurā iegūst lentveida sakausējumus, vannā ar izkausētu metālu sakausējumu iegremdējot nelielu atdzesēta rotējoša bloka segmentu.

NB!   ‘Ātrā cietināšana’: izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

“Kausējuma vērpšana” (1) ir ‘ātrās cietināšanas’ process, kurā izkausēta metāla plūsma kontaktā ar atdzesētu rotējošu bloku veido pārslveida, lentveida vai stieņveida produktus.

NB!   ‘Ātrā cietināšana’: izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

“Mikrodatora mikroshēma” (3) ir “monolīta integrālā shēma” jeb “daudzelementu (čipu) integrālā shēma” ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura no iekšējas atmiņas var izpildīt vispārīgas instrukcijas attiecībā uz iekšējas atmiņas datiem.

NB!   Iekšējo atmiņu var papildināt ar ārēju atmiņu.

“Mikroprocesora mikroshēma” (3) ir “monolīta integrālā shēma” jeb “daudzelementu (čipu) integrālā shēma” ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura var izpildīt vispārīgu instrukciju sekvences no ārējas atmiņas.

NB! 1.   “Mikroprocesora mikroshēma” parasti neietver integrālu, lietotājiem pieejamu atmiņu, kaut arī čipā esošo atmiņu var izmantot čipa loģisko funkciju veikšanai.

NB! 2.   Iepriekš minētais attiecas arī uz čipu komplektiem, kas paredzēti, lai darbotos kopā, nodrošinot “mikroprocesora mikroshēmas” funkciju.

“Mikroorganismi” (1 2) ir dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas, vīrusi, mikoplazmas, riketsijas, hlamīdijas vai sēnītes “izolētu dzīvkultūru” veidā vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, tostarp dzīvu šūnu kultūras.

“Raķetes” (1 3 6 7 9) ir nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, ar kurām var nogādāt vismaz 500 kg smagu kravu vismaz 300 km attālumā.

“Monopavediens” (1) ir smalkākais šķiedrveida materiāls, parasti ar dažu mikronu diametru.

“Monolīta integrālā shēma” (3) ir aktīvu un/vai pasīvu 'shēmas elementu' kombinācija:

a. kas ir izveidota, izmantojot difūzijas, implantācijas vai pārklāšanas procesus atsevišķā pusvadītāja materiālā, t.s. čipā, vai uz tā;

b. ko var uzskatīt par nedalāmi piesaistītu un un

c. kas veic vienu vai vairākas shēmas funkcijas.

NB!   ‘Shēmas elements’ ir individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

“Monolīta mikroviļņu integrālā shēma” (“MMIC”) (3 5) ir “monolīta integrālā shēma”, kas darbojas mikroviļņu vai milimetru viļņu frekvencēs.

“Monospektrāla attēla sensori” (6) ir sensori, ar kuriem var iegūt attēla datus no vienas diskrēta spektra joslas.

“Daudzelementu integrālā shēma” (3) ir divas vai vairākas “monolītas integrālās shēmas”, kas piesaistītas kopīgam “substrātam”.

“Multispektrāla attēla sensori” (6) spēj vienlaikus vai pēc kārtas iegūt attēlu datus no divām vai vairākām diskrētām spektra joslām. Sensorus, kam ir vairāk par 20 diskrētām spektra joslām, dažkārt dēvē par hiperspektrāla attēla sensoriem.

“Dabīgais urāns” (0) ir urāns, kas satur dabā sastopamo izotopu maisījumus.

“Tīkla piekļuves kontrolieris” (4) ir fiziska saskarne sadalītam komutācijas tīklam. Tas izmanto vienu kopīgu vidi, kas viscaur darbojas vienā un tajā pašā "cipardatu pārsūtīšanas ātrumā", pārraidei izmantojot arbitrāciju (piem., marķējot informāciju). Neatkarīgi no citām saskarnēm tas atlasa datu paketes vai datu grupas (piem., IEEE 802), kas tam nosūtītas. Šādu iekārtu var integrēt datorā vai telesakaru iekārtās, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

“Neirodators” (4) ir skaitļošanas ierīce, kas konstruēta vai pārveidota, lai atdarinātu kāda neirona vai neironu grupas darbību, t.i., skaitļošanas ierīce, kas izceļas ar tās spējām modulēt daudzu skaitļošanas komponentu savstarpējo slēgumu noslodzi un skaitu, balstoties uz agrākiem datiem.

“Kodolreaktors” (0) ir nokomplektēts reaktors, kas spēj darboties, saglabājot kontrolētu pašuzturošu kodoldalīšanās ķēdes reakciju. “Kodolreaktors” ietver visus objektus, kas atrodas reaktora korpusā vai ir tam tieši pievienoti, iekārtas, kas kontrolē jaudu aktīvajā zonā, un komponentus, kuri parasti satur reaktora aktīvās zonas primāro dzesēšanas aģentu, ir tiešā saskarē ar to vai to kontrolē.

“Ciparvadība” (2) ir procesa automātiska vadība, ko veic ierīce, kura izmanto skaitliskus datus, kurus parasti ievada darbības laikā (sk. ISO 2382).

“Objektkods” (VPP) ir ar iekārtu izpildāma viena vai vairāku procesu izpausmes forma (“pirmkods” (pirmvaloda)), ko kompilējusi programmēšanas sistēma.

“Ekspluatācija, administrēšana, uzturēšana” (“OAM”) (5) ir darbība, kuras ietvaros veic vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem:

a. izveidot vai pārvaldīt jebkurus no šādiem datiem:

1. lietotāju vai administratoru konti vai privilēģijas;

2. preces iestatījumi vai vai

3. autentifikācijas dati, kas izmantojami a.1. vai a.2. punktā minēto uzdevumu veikšanā;

b. uzraudzīt vai pārvaldīt preces darba stāvokli vai veiktspēju; vai

c. pārvaldīt reģistrācijas žurnāla ierakstus vai audita datus jebkura a. vai b. punktā minētā uzdevuma veikšanas vajadzībām.

Piezīme:   “OAM” neietver šādus uzdevumiem un attiecīgās kodu atslēgu pārvaldības funkcijas:

a.   tādas kriptogrāfijas funkcionalitātes nodrošināšana vai uzlabošana, kas nav tieši saistīta ar autentifikācijas datu izveidi vai pārvaldību iepriekš a.1. vai a.2. punktā minēto uzdevumu veikšanas vajadzībām, vai

b.   kriptogrāfijas funkciju veikšana attiecībā uz preces pārsūtīšanas vai datu virsmu.

“Optiskais dators” (4) ir dators, kurš konstruēts vai pārveidots tā, lai datu attēlošanai izmantotu gaismu, un kura skaitļošanas loģiskie elementi ir balstīti uz tieši savienotām optiskām ierīcēm.

“Optiska integrālā shēma” (3) ir “monolīta integrālā shēma” vai “hibrīda integrālā shēma”, kas ietver vienu vai vairākas detaļas, kas konstruētas, lai darbotos par fotosensoriem vai fotoemiteriem vai lai veiktu vienu vai vairākas optiskas vai elektrooptiskas funkcijas.

“Optiska pārslēgšana” (5) ir optisko signālu maršrutēšana vai pārslēgšana bez to pārvēršanas elektriskos signālos.

“Kopējais strāvas blīvums” (3) ir spoles ampērvijumu kopskaits (t.i., vijumu kopskaits, kas reizināts ar maksimālo strāvas stiprumu katrā vijumā), kas dalīts ar kopējo spoles šķērsgriezumu (ieskaitot supravadošos pavedienus, metāla matricu, kurā ir iegulti supravadītāja pavedieni, iekapsulētājmateriālu, visus dzesēšanas kanālus utt.).

“Dalībvalsts” (7 9) ir Vasenāras vienošanās dalībvalsts (sk. www.wassenaar.org).

“Maksimāla jauda” (6) ir lielākā “impulsa ilguma” laikā sasniegtā jauda.

“Personālais tīkls” (5) ir datu pārraides sistēma, kurai piemīt visas šādas īpašības:

a. tajā izvēlētam skaitam neatkarīgu vai savstarpēji savienotu 'datu ierīču' ir dota tiešu sakaru iespēja un

b. tajā ierīču savstarpējie sakari ir iespējami tikai atsevišķas personas vai ierīču kontroliera tiešā tuvumā (piemēram, vienā telpā, birojā vai automašīnā un attiecīgajā tiešajā apkārtnē).

Tehniska piezīme:

‘Datu ierīce’ ir iekārta, ar ko var nosūtīt vai saņemt ciparinformācijas sekvences.

“Plazmas atomizācija” (1) ir process, kurā izkausēta metāla plūsmu vai cietu metālu sadala daļiņās, kuru diametrs nepārsniedz 500 μm, inerto gāzu vidē izmantojot plazmas degļus.

“Jaudas pārvaldīšana” (7) ir altimetra signāla pārraidītās jaudas maiņa, lai saņemtā jauda "gaisa kuģa" augstumā vienmēr būtu tik liela, cik minimāli nepieciešams augstuma noteikšanai.

“Iepriekš atdalīts” (0 1) nozīmē, ka tiek izmantots process, kura nolūks ir palielināt kontrolētā izotopa koncentrāciju.

“Lidojuma primārā vadība” (7) ir “gaisa kuģa” stabilitātes vai manevrēšanas vadība, kurā izmanto spēka/momenta ģeneratorus, t. i., maina aerodinamisko virsmas vai dzinējspēka pielikšanas virzienu (vektoru).

“Galvenais elements” (4) 4. kategorijas izpratnē ir "galvenais elements" gadījumos, kad tā aizstāšanas vērtība ir lielāka par 35 % no visas sistēmas, kurā tas ietilpst, kopvērtības. Elementa vērtība ir cena, ko par elementu maksā sistēmas ražotājs vai komplektētājs. Kopējā vērtība ir parastā nesaistītām personām starptautiski piedāvātā pārdošanas cena (ražošanas vai sūtījuma komplektācijas vietā).

“Ražošana” (VPT, PK un visā sarakstā) ir visi ražošanas posmi, piemēram: būvniecība, ražošanas iekārtu projektēšana, izgatavošana, integrācija, montāža (uzstādīšana), pārbaudes, testēšana, kvalitātes nodrošināšana.

“Ražošanas iekārtas” (1 7 9) ir tikai tie darbarīki, vadplāksnes, spīles, liešanas formas, veidnes, krāsas, armatūra, iestatīšanas mehānismi, testēšanas iekārtas, citas iekārtas un to komponenti, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti “projektēšanai” vai vienam vai vairākiem “ražošanas” posmiem.

“Ražotnes” (7 9) ir “ražošanas iekārtas” un speciāli izstrādāta, iekārtās integrēta programmatūra, kas paredzēta viena vai vairāku “ražošanas” posmu “projektēšanai”.

“Programma” (2 6) ir kāda procesa izpildei paredzētas secīgas instrukcijas, kas ir izstrādātas vai ir pārvēršamas elektroniskam datoram izpildāmā formā.

“Impulsu kompresija” (6) ir ilga radara signālu impulsa kodēšana un apstrāde, lai iegūtu īsu impulsu, vienlaikus saglabājot liela impulsa enerģijas priekšrocības.

“Impulsa ilgums” (6) ir "lāzera" impulsa ilgums, proti, laiks starp punktiem uz atsevišķa impulsa kāpjošās un krītošās līknes, kuros tiek sasniegta puse no impulsa intensitātes.

“Impulsu lāzers” (6) ir “lāzers”, kura “impulsa ilgums” nepārsniedz 0,25 sekundes.

“Kvantu kriptogrāfija” (5) ir tādu paņēmienu kopums, ar kuriem izstrādā vienotu “kriptogrāfijas” kodu atslēgu, mērot fiziskas sistēmas kvantu un mehāniskās īpašības (tostarp tādas fiziskas īpašības, kas ir tieši aplūkotas kvantu optikas, kvantu lauku vai kvantu elektrodinamikas teorijā).

“Radara frekvenču lēkāšana” (6) ir paņēmiens, ar kuru šķietami nejauši izvēlētā secībā maina raidītājradara nesējfrekvenci starp impulsiem vai impulsu grupām par lielumu, kas ir vienāds ar vai lielāks par impulsa joslas platumu.

“Radara izkliedes spektrs” (6) ir jebkura modulācijas paņēmiens, ar ko relatīvi šaurā frekvenču joslā raidīta signāla enerģiju izplata daudz plašākā frekvenču diapazonā, izmantojot nejauši vai šķietami nejauši izvēlētus kodus.

“Izstarojuma jutība” (6) ir izstarojuma jutība (mA/W) = 0,807 × (viļņu garums, nm) × kvantu efektivitāte (QE).

Tehniska piezīme:

QE parasti izsaka procentos; tomēr šajā formulā QE ir izteikts kā decimāldaļskaitlis, kas ir mazāks par 1, piemēram, 78 % ir 0,78.

“Reālā laika joslas platums” (3) attiecībā uz “signālu analizatoriem” ir plašākais frekvenču diapazons, kurā analizators var pastāvīgi pilnīgi transformēt laika domēna datus frekvenču domēna rezultātos, izmantojot Furjē vai citu diskrēto laika pārveidojumu, kas katru ienākošo laika punktu apstrādā bez mērītās amplitūdas (virs 3 dB) samazinājuma zem faktiskās signāla amplitūdas, ko izraisījušas atstarpes vai logošanas efekti, vienlaikus izdodot vai parādot transformētos datus.

“Apstrāde reāllaikā” (6) ir datu apstrāde ar datorsistēmu, kas atkarībā no pieejamiem resursiem nodrošina nepieciešamo servisa līmeni garantētā atbildes laikā neatkarīgi no sistēmas noslodzes, kad to ierosina ārējs notikums.

“Atkārtojamība” (7) ir viena un tā paša mainīgā lieluma atkārtotu mērījumu rezultātu tuva sakritība vienos un tajos pašos darba apstākļos, ja mērījumu starplaikā mainās apstākļi vai gadās dīkstāves. (Sk.: IEEE STD 528-2001 (1 sigma standartnovirze)).

“Nepieciešamais” (VPT 5 6 7 9) attiecībā uz “tehnoloģijām” attiecas tikai uz to “tehnoloģiju” daļu, kas ir tieši atbildīga par kontrolētās veiktspējas līmeņa, raksturlielumu vai funkciju sasniegšanu vai pārsniegšanu. Šādas “nepieciešamās”“tehnoloģijas” vienlaikus var tikt lietotas vairākām precēm.

“Izšķiršanas spēja” (2) ir mēriekārtas mazākā izmērāmā vienība; digitāliem instrumentiem – vismazākais nozīmīgais bits (sk. ANSI B-89.1.12).

“Vielas nekārtību novēršanai” (1) ir vielas, kuras tām paredzētos izmantošanas apstākļos – nekārtību novēršanā – cilvēkiem ātri izraisa sensorisku kairinājumu vai fizisku paralizējošu iedarbību, kas pazūd īsā laikā pēc iedarbības beigām.

Tehniska piezīme:

Asaru gāzes ir “vielu nekārtību novēršanai” apakškopa.

“Robots” (2 8) ir manipulācijas mehānisms, kas var būt konveijertipa vai darboties pēc principa no punkta līdz punktam, tajā var izmantot sensorus, un tam ir visas šādas īpašības:

a. tas ir daudzfunkcionāls;

b. tas var pozicionēt vai orientēt materiālus, detaļas, instrumentus vai īpašas ierīces, veicot dažādas kustības trīsdimensiju telpā;

c. ietver trīs vai vairākas slēgta vai atvērta tipa servoiekārtas, pie kā var pieskaitīt soļu elektrodzinējus; un

d. tam ir “lietotājam pieejama programmējamība”, kas balstīta uz apmācības/ierakstu metodes vai izmanto elektronisku datoru, kas var būt programmējams loģiskais kontrollers, t. i., bez mehāniskas iejaukšanās.

NB!   Iepriekš izklastītā definīcija neattiecas uz šādām ierīcēm:

1.   manipulācijas mehānismi, kurus kontrolē vienīgi manuāli vai teleoperators;

2.   nemainīgas secības manipulāciju mehānismi, kas ir automātiskas, kustīgas ierīces un darbojas, veicot mehāniskas, nemainīgi programmētas kustības. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem soļiem, kas atkarīgi no atdurēm, piemēram, adatām vai izciļņiem. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle nav mehāniski, elektroniski vai elektriski maināma;

3.   mehāniski kontrolēti mainīgas secības manipulāciju mehānismi, kas ir automātiskas, kustīgas ierīces, kuras darbojas, veicot mehāniskas, nemainīgi programmētas kustības. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem, bet koriģējamiem soļiem, kas atkarīgi no atdurēm, piemēram, adatām vai izciļņiem. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle ir maināma nemainīgas programmas modelī. Izmaiņas un modifikācijas (piemēram, adatu izvietojuma maiņu vai izciļņu nomaiņu) “programmas” modelī vienā vai vairākās kustības asīs veic tikai mehāniski;

4.   mainīgas secības manipulāciju mehānismi, kas netiek servokontrolēti un kas ir automātiskas, kustīgas ierīces, kuras darbojas, veicot mehāniski nemainīgas, programmētas kustības. “Programma” ir maināma, bet secību izpilda tikai vadotnēs, pēc mehāniski fiksētu elektrisko bināro ierīču bināriem signāliem vai regulējamām atdurēm;

5.   noliktavu telferi, kas definēti kā Dekarta koordinātu manipulatoru sistēmas, izgatavoti kā vertikālu glabāšanas tvertņu bloku sastāvdaļas un izstrādāti tā, lai piekļūtu šo tvertņu saturam noglabāšanai vai izguvei.

“Rotācijas pulverizācija” (1) ir process, kurā, ar centrbēdzes spēkiem iedarbojoties uz izkausētu metālu vai izkausēta metāla plūsmu, iegūst metāla daļiņas ar diametru līdz 500 μm.

“Paralēlu šķiedru kūlis” (1) ir (parasti 12–120) aptuveni paralēlu ‘šķiedru’ kūlis.

NB!   ‘Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” (parasti virs 200) kūlis.

“Ekscentriskums” (2) ir galvenās vārpstas radiāla nobīde vienā apgriezienā, to mēra asij perpendikulārā plaknes punktā uz pārbaudāmās iekšējās vai ārējās rotācijas virsmas (Sk.: ISO 230/1 1986, 5.61. punkts).

“Mēroga koeficients” (žiroskopam vai akselerometram) (7) ir izejas signāla izmaiņas attiecība pret mērāmā ieejas signāla izmaiņām. Mēroga koeficientu parasti aprēķina kā tādas taisnes slīpumu, ko var konstruēt, piemērojot mazāko kvadrātu metodi ieejas un izejas datiem, kas iegūti, ieejas datus cikliski mainot visā ieejas diapazonā.

“Stabilizācijas laiks” (3) ir laiks, kas nepieciešams, lai, pārslēdzoties starp jebkuriem diviem pārveidotāja līmeņiem, beigu vērtība būtu pusbita robežās.

“Signālu analizatori” (3) ir aparāti, ar kuriem var mērīt un attēlot daudzfrekvenču signālu vienfrekvences komponentu pamatīpašības.

“Signālu apstrāde” (3 4 5 6) ir ārējas izcelsmes informācijas signālu apstrāde, kurā izmanto algoritmus, piemēram, laika kompresiju, filtrāciju, ekstrakciju, atlasi, korelāciju, konvolūciju vai pārveidošanu starp domēniem (piem., ar ātriem Furjē vai Volša pārveidojumiem).

“Programmatūra” (VPP, visā sarakstā) ir vienas vai vairāku “programmu” vai ‘mikroprogrammu’ kopums, kas fiksēts taustāmā nesējā.

NB!   ‘Mikroprogramma’ ir īpašā atmiņā glabāta elementāru instrukciju secība, kuras izpildi ierosina, instrukciju reģistrā ievadot atsauces instrukciju.

“Pirmkods” (jeb pirmvaloda) (6 7 9) ir izteiksme vienam vai vairākiem procesiem, ko programmēšanas sistēma var pārvērst iekārtai izpildāmā formā (“objektkodā” (jeb objektvalodā)).

“Kosmiskais kuģis” (9) ir aktīvs vai pasīvs pavadonis vai kosmiskā zonde.

“Kosmosa kuģa mezgls” (9) ir iekārta, kas nodrošina “kosmosa kuģa” atbalsta infrastruktūru un “kosmosa kuģa derīgās kravas” izvietošanu.

“Kosmosa kuģa derīgā krava” (9) ir iekārta, kas piestiprināta “kosmosa kuģa mezglam” un ar ko ir paredzēts veikt misiju kosmosā (piem., sakari, novērojumi, zinātniskie pētījumi).

“Lietojams kosmosā” (3 6 7) ir konstruēts, izgatavots vai sekmīgā testēšanā atzīts par ekspluatējamu augstumā virs 100 km no Zemes virsmas.

NB!   Ja konkrēta prece ir atzīta par “lietojamu kosmosā”, balstoties uz testēšanu, tas nenozīmē, ka “lietojamas kosmosā” ir arī citas preces no tās pašas ražojumu partijas vai modeļa sērijas (ja tās nav atsevišķi testētas).

“Speciālie skaldāmie materiāli” (0) ir plutonijs-239, urāns-233, “ar 235 vai 233 izotopu bagātināts urāns” vai jebkurš cits materiāls, kas tos satur.

“Īpatnējais modulis” (0 1 9) ir Janga modulis (paskālos), kas ekvivalents N/m2 dalījumam ar īpatnējo blīvumu (N/m3 izteiksmē) un ko mēra (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) temperatūrā un relatīvajā gaisa mitrumā (50 ± 5) %.

“Īpatnējā stiepes robežstiprība” (0 1 9) ir galīgā stiepes robežstiprība paskālos, kas ekvivalenta N/m2 dalījumam ar īpatnējo blīvumu (N/m3 izteiksmē) un ko mēra (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) temperatūrā un relatīvajā gaisa mitrumā (50 ± 5) %.

“Rotējošas masas žiroskops” (7) ir žiroskops, kurā izmanto pastāvīgi rotējošu masu, lai uztvertu leņķisku kustību.

“Uzsmidzināšana” (1) ir ‘ātrās cietināšanas’ process, kurā izkausēta metāla plūsma nonāk kontaktā ar atdzesētu bloku, veidojot pārslveida produktu.

NB!   ‘Ātrā cietināšana’ ir izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

“Izkliedētais spektrs” (5) ir paņēmiens, ar kuru relatīvi šaura sakaru kanāla enerģiju var izvērst daudz plašākā enerģijas spektrā.

“Izkliedētā spektra radars” (6) – sk. “radara izkliedes spektrs”.

“Stabilitāte” (7) ir attiecīgā parametra izkliedes (no tā kalibrētās vērtības) standartnovirze (1 sigma), ko mēra stabilas temperatūras apstākļos. To var izteikt kā laika funkciju.

“[Valstis, kas nav] Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” (1) ir valstis, kurās [nav] stājusies spēkā Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (sk. www.opcw.org).

“Substrāts” (3) ir pamatmateriāla loksne ar savienojuma struktūru vai bez tās, uz kuras vai kurā var izvietot 'diskrētus komponentus' un/vai integrālās shēmas.

NB! 1.   ‘Diskrēts komponents’: individuāls ‘shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

NB! 2.   ‘Shēmas elements’: individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

“Substrātu sagataves” (3 6) ir monolīti savienojumi, kuru izmēri ir piemēroti tam, lai varētu ražot optiskos elementus, piemēram, spoguļus vai optiskos logus.

“Toksīna pirmējā vienība” (1) ir vesela “toksīna” strukturāli un funkcionāli diskrēts komponents.

“Supersakausējumi” (2 9) ir sakausējumi uz niķeļa, kobalta vai dzelzs bāzes, kuri ir izturīgāki par ikvienu no AISI 300 sērijas sakausējumiem temperatūrā virs 922 K (649°C) un smagos vides un ekspluatācijas apstākļos.

“Supravadoši” (1 3 5 6 8) ir materiāli, piemēram, metāli, sakausējumi vai savienojumi, kas var pilnībā zaudēt elektrisko pretestību, t.i., var sasniegt bezgalīgu elektrovadītspēju un vadīt ļoti stipru elektrisko strāvu, neizdalot Džoula siltumu.

NB!   Konkrētā materiāla “supravadītāja” stāvokli raksturo “kritiskā temperatūra”, kritiskais magnētiskais lauks, kas ir temperatūras funkcija, un kritiskais strāvas blīvums, kas savukārt ir gan magnētiskā lauka, gan temperatūras funkcija.

“Superjaudīgs lāzers” (“SHPL”) (6) ir “lāzers”, kas spēj sasniegt izejas enerģiju (kopējo vai daļu) virs 1 kJ 50 milisekundēs vai kura vidējā vai CW jauda ir lielāka par 20 kW.

“Superplastiskā formēšana” (1 2) ir tādu metālu deformācijas process karstumā, kuriem raksturīgas zemas stiepes deformācijas vērtības (zem 20 %) pārraušanas punktā, ko nosaka, veicot stiepes stiprības pārbaudi istabas temperatūrā nolūkā iegūt stiepes deformācijas, kuras vismaz 2 reizes pārsniedz šīs vērtības.

“Simetrisks algoritms” (5) ir kriptogrāfisks algoritms, kurā gan šifrēšanai, gan atšifrēšanai izmanto identisku kodu atslēgu.

NB!   “Simetrisko algoritmu” parasti izmanto konfidenciālu datu aizsardzībai.

“Sistoliska bloka dators” (4) ir dators, kurā lietotājs var dinamiski kontrolēt datu plūsmu un pārveidojumus loģiskā elementa līmenī.

“Lente” (1) ir no savītiem vai paralēliem “monopavedieniem”, “šķiedrām”, “paralēlu šķiedru kūļiem”, “tauvām” vai “dzijām” u.c. izgatavots materiāls, kas parasti iepriekš piesūcināts ar sveķiem.

NB!   ‘Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” (parasti virs 200) kūlis.

“Tehnoloģijas” (VPT PK, visā sarakstā) ir konkrēta informācija, kas nepieciešama preces “projektēšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”. Šī informācija ir pieejama ‘tehnisko datu’ vai ‘tehniskās palīdzības’ veidā.

NB! 1.   ‘Tehniskā palīdzība’ (VPT, PK) var pastāvēt instrukciju, prasmju, apmācības, darba prasmes un konsultēšanas pakalpojumu veidā un var būt saistīta ar 'tehnisko datu' nodošanu.

NB! 2.   ‘Tehniskie dati’ var pastāvēt rasējumu, plānu, diagrammu, modeļu, formulu, tabulu, inženierdizaina, specifikāciju, rokasgrāmatu un instrukciju veidā (rakstveidā vai ierakstītas citādos nesējos, piemēram, uz diska, lentē vai nolasāmās atmiņas ierīcēs).

“Trīsdimensiju integrālā shēma” (3) ir savstarpēji integrētu pusvadītāju mikroshēmu vai aktīvu ierīces slāņu kopums ar pusvadītāju savienojumiem, kuri pilnīgi šķērso starplicēju, substrātu, mikroshēmu vai slāni, lai izveidotu starpsavienojumus starp ierīces slāņiem. Starplicējs ir saskarne, kas padara iespējamus elektriskus savienojumus.

“Noliecama vārpsta” (2) ir metālgriešanas instrumenta saturētājvārpsta, kurai apstrādes procesa laikā var mainīt centra līnijas leņķi attiecībā pret jebkuru no pārējām asīm.

“Laika konstante” (6) ir laiks no gaismas stimula piemērošanas līdz brīdim, kad strāvas palielinājums sasniedz vērtību 1-1/e reizes no galīgās vērtības (t.i., 63 % galīgās vērtības).

“Uzgaļa apvalks” (9) ir stacionārs gredzenveida komponents (vienlaids vai segmentēts), kas piestiprināts dzinēja turbīnas apvalka iekšējai virsmai, vai elements uz turbīnas lāpstiņas ārējā gala, kura galvenā funkcija ir nodrošināt gāzes blīvi starp stacionāriem un rotējošiem komponentiem.

“Pilnīga lidojuma vadība” (7) ir “gaisa kuģa” stāvokļa mainīgo lielumu un lidojuma maršruta automātiska vadība, kuras mērķis ir misijas uzdevumu izpilde un kura reaģē uz datu par uzdevumu, apdraudējumiem vai citiem “gaisa kuģiem” izmaiņām reāllaikā.

“Kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums” (5) ir bitu skaits laika vienībā, ieskaitot līnijkodēšanu, protokolu signālus utt., kas vajadzīgs signāla pārraidīšanai starp attiecīgajām ciparpārraides sistēmas iekārtām.

NB!   Sk. arī "cipardatu pārsūtīšanas ātrums".

“Tauva” (1) ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” kūlis.

“Toksīni” (1 2) ir preparātu vai maisījumu veidā speciāli izolēti toksīni, neatkarīgi no to izgatavošanas veida, izņemot toksīnus, kas piesārņojuma veidā sastopami citos materiālos, piemēram, patoloģiskos paraugos, kultūraugos, pārtikas produktos vai “mikroorganismu” sporās.

“Pārneses lāzers” (6) ir “lāzers”, kurā notiek enerģijas pārnese neierosināta atoma vai molekulas sadursmē ar atomu vai molekulu, kas ģenerē starojumu.

“Noskaņojams” (6) nozīmē, ka “lāzers” spēja radīt nepārtrauktu starojumu visos viļņa garumos vairākos "lāzera" impulsu diapazonā. Līnijselektējams “lāzers” rada diskrēta viļņu garuma starojumu vienā “lāzera” impulsā un nav uzskatāms par “noskaņojamu”.

“Paralēlās pozicionēšanas atkārtojamība” (2) ir mazākā no atsevišķas darbgalda ass vērtībām R↑ un R↓ (uz priekšu un atpakaļ), kas definētas ISO 230-2:2014 3.21. punktā vai ekvivalentā valsts standartā.

“Bezpilota lidaparāts” (“UAV”) (9) ir gaisa kuģis, kas spēj sākt lidojumu, veikt kontrolētu lidojumu un navigēt bez cilvēku klātbūtnes tajā.

“Ar izotopu 235 vai 233 bagātināts urāns” (0) ir urāns, kurā ir izotops 235 vai 233 (vai abus) tādā daudzumā, ka šo izotopu summārā satura attiecība pret izotopa 238 daudzumu ir lielāka par dabā sastopamā izotopa 235 attiecību pret izotopu 238 (izotopu attiecība 0,71 %).

“Lietošana” (VPT, PK, visā sarakstā) ir ekspluatācija, uzstādīšana (ieskaitot uzstādīšanu ekspluatācijas vietā), uzturēšana (pārbaudes), remonts, kapitālais remonts un atjaunošana.

“Lietotājam pieejama programmējamība” (6) ir līdzekļi, ar kuriem lietotājs var ievadīt, modificēt vai nomainīt “programmas”, izņemot:

a. fiziski pārmainot slēgumus vai savienojumus; vai

b. funkciju kontrolparametru iestatīšana, ieskaitot parametru ievadīšanu.

“Vakcīna” (1) ir zāles ar farmaceitisku formulu, kuru ražotāja vai lietotāja valsts regulēšanas iestādes ir izsniegušas licenci vai tirdzniecības vai klīnisko izmēģinājumu atļauju, un kuras ir paredzētas cilvēku vai dzīvnieku imunoloģiskas aizsargreakcijas stimulēšanai, lai nepieļautu saslimšanu tiem, kuriem tā ievadīta.

“Vakuumpulverizācija” (1) ir process, kurā izkausēta metāla plūsmu vakuumā pārvērš metāla daļiņās ar diametru līdz 500 μm, izmantojot izšķīdušas gāzes strauju izdalīšanos.

“Maināmas ģeometrijas aerodinamiskie elementi” (7) ir eleroni vai plāksnes, kas tiek lietoti spārna priekšējās vai aizmugurējās malas formas maiņai, vai noliecams gaisa kuģa priekšgals; visu minēto var kontrolēt lidojuma laikā.

“Dzija” (1) ir savērptu ‘šķiedru’ pavediens.

NB!   ‘Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” (parasti virs 200) kūlis

0. KATEGORIJA – KODOLMATERIĀLI, RAŽOTNES UN IEKĀRTAS

0ASistēmas, iekārtas un komponenti

0A001Šādi "kodolreaktori" un speciāli tiem konstruētas vai sagatavotas iekārtas un to komponenti:

a. "kodolreaktori";

b. metāla tilpnes vai to rūpnieciski izgatavotās, galvenās sastāvdaļas, tostarp reaktora spiediena tilpnes vāks, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas tam, lai ietvertu "kodolreaktora" aktīvo zonu;

c. manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas degvielas ievietošanai "kodolreaktorā" un izņemšanai no tā;

d. kontrolstieņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu "kodolreaktorā", to balstu vai piekares struktūras, kā arī kontrolstieņu piedziņas mehānismi un vadulas;

e. spiediena caurules, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas tam, lai "kodolreaktorā" ietvertu gan degvielas elementus, gan primāro dzesēšanas aģentu;

f. cirkonija metāla caurules vai cirkonija sakausējuma caurules (vai cauruļu komplekti), kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas lietošanai par degvielas apvalku "kodolreaktorā" un kuru daudzums pārsniedz 10 kg;

N.B!   Attiecībā uz cirkonija spiediena caurulēm sk. 0A001.e. pozīciju, bet attiecībā uz kalandra caurulēm – 0A001.h. pozīciju.

g. dzesēšanas sūkņi jeb cirkulācijas sūkņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti “kodolreaktora” primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai;

h. "kodolreaktora iekšējie komponenti", kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktorā", tostarp reaktora aktīvās zonas balsti, degvielas kanāli, kalandra caurules, siltumekrāni, atstarotāji, serdeņa sietplates un difuzora plates;

Tehniska piezīme:

0A001.h pozīcijā 'kodolreaktora iekšējie komponenti' ir lielas struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas atbalstīšana, degvielas elementu izkārtojuma uzturēšana, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzīšana, reaktora starojuma ekranēšana un instrumentu vadīšana aktīvajā zonā.

i. šādi siltummaiņi:

1. tvaika ģeneratori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktora" primārajā vai sekundārajā dzesēšanas kontūrā;

2. citi siltummaiņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktora" primārajā dzesēšanas kontūrā;

Piezīme:   Kontrole 0A001.i. pozīcijā neattiecas uz reaktora atbalsta sistēmu siltummaiņiem, piem., ārkārtas dzesēšanas sistēmu un sabrukšanas siltuma aizvadīšanas sistēmu.

j. neitronu detektori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti neitronu plūsmas līmeņa konstatēšanai “kodolreaktora” aktīvajā zonā;

k. 'ārējie siltumekrāni', kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktorā" siltuma zudumu mazināšanai un arī reaktora apvalkstruktūras aizsardzībai.

Tehniska piezīme:

0A001.k pozīcijā 'ārējie siltumekrāni' ir lielas struktūras, kas novietotas virs reaktora korpusa un kas samazina siltuma zudumus no reaktora, kā arī samazina temperatūru reaktora apvalkstruktūrā.

0BTestēšanas, pārbaužu un ražošanas iekārtas

0B001Šādas ietaises, kas paredzētas "dabīgā urāna", "vājinātā urāna" vai "speciālo skaldmateriālu" izotopu atdalīšanai, kā arī tiem speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas un komponenti:

a. šādas ietaises, kas speciāli konstruētas "dabīgā urāna", "vājinātā urāna" vai "speciālo skaldmateriālu" izotopu atdalīšanai:

1. gāzu centrifūgas atdalīšanas ietaises;

2. gāzu difūzijas atdalīšanas ietaises;

3. aerodinamiskās atdalīšanas ietaises;

4. ķīmiskās apmaiņas atdalīšanas ietaises;

5. jonu apmaiņas atdalīšanas ietaises;

6. ietaises izotopu atdalīšanai ar atomu tvaiku "lāzeru";

7. ietaises izotopu atdalīšanai ar molekulāro "lāzeru";

8. plazmas atdalīšanas ietaises;

9. elektromagnētiskās atdalīšanas ietaises;

b. šādas gāzu centrifūgas, agregāti un to komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti gāzu centrifūgas atdalīšanas procesam:

Tehniska piezīme:

0B001.b pozīcijā 'materiāls ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu' ir jebkurš no šādiem materiāliem:

1.   martensīta tērauds ar stiepes robežstiprību vismaz 1,95 GPa;

2.   alumīnija sakausējumi ar maksimālo stiepes izturību 0,46 GPa vai vairāk; vai

3.   "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" ar "īpatnējo moduli", kas lielāks par 3,18 × 106 m, un "īpatnējo stiepes stiprību", kas lielāka par 7,62 × 10 m;

1. gāzu centrifūgas;

2. nokomplektēti rotoru bloki;

3. rotora cauruļu cilindri ar sieniņu biezumu līdz 12 mm un diametru, kas lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm, kuri izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

4. gredzeni un balsti ar sieniņu biezumu līdz 3 mm un diametru, kas lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm, kuru konstrukcija nodrošina vietēju atbalstu rotora caurulei vai savstarpēji sasaista caurules un kuri izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

5. rotora caurulē iemontējami deflektori, kuru diametrs ir lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm un kuri izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

6. augšējie un apakšējie rotora caurules slēgi, kuru diametrs ir lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm, kuri pieguļ rotora caurules galiem un ir izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

7. šādi magnētiskās piekares gultņi:

a. a. gultņu bloki, kas sastāv no riņķveida magnēta ar aizsargapvalku, kurš izgatavots no vai aizsargāts ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju" un kurš satur vibrāciju slāpējošu līdzekli, un kuram ir un magnētiska saite ar polu vai ar citu magnētu, kas piemontēts rotora virsējam slēgam;

b. aktīvi magnētiskie gultņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai gāzu centrifūgās.

8. speciāli sagatavoti gultņi ar šarnīra bloku, kuri piemontēti pie amortizatoriem;

9. molekulāri sūkņi, kas sastāv no cilindriem ar iestrādātām vai ekstrudētām spirālveida rievām un iekšējās virsmās iestrādātiem kanāliem;

10. gredzenveida motora statori daudzfāzu maiņstrāvas histerēzes (vai magnētiskās pretestības) motoriem sinhronai darbībai vakuumā vismaz 600 Hz lielā frekvencē ar jaudu vismaz 40 VA;

11. centrifūgu apvalki/nodalījumi gāzu centrifūgas rotoru cauruļu ievietošanai, kas sastāv no nekustīga cilindra ar sieniņu biezumu zem 30 mm ar precīzi apstrādātiem, savstarpēji paralēliem galiem, kuri ir perpendikulāri cilindra garenvirziena asij ar novirzi līdz 0,05 grādiem;

12. ekstrakcijas iekārtas uztvērējkausi, kuri speciāli konstruēti vai sagatavoti UF6 gāzes ekstrakcijai no rotora caurules, izmantojot Pito cauruļu efektu, un kurus var piestiprināt centrālajai gāzu ekstrakcijas sistēmai;

13. frekvences pārveidotāji (konvertori vai invertori), ieskaitot speciāli tiem izgatavotus komponentus, kuri ir speciāli konstruēti vai sagatavoti gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtu motoru statoru barošanai un kuriem ir visas šādas īpašības:

a. daudzfāzu frekvences jauda 600 Hz un lielāka; un

b. augsta stabilitāte (ar frekvenču kontroli virs 0,2 %);

14. šādi slēgvārsti (momentvārsti) un regulētājvārsti:

a. slēgvārsti (momentvārsti), kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti darbam ar atsevišķas gāzes centrifūgas UF6 gāzveida plūsmām – ienākošām, produkta vai "astu" plūsmām;

b. slēgvārsti (momentvārsti) vai regulētājvārsti ar silfona noblīvējumu, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", ar iekšējo diametru 10–160 mm un kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai gāzu centrifūgu bagātināšanas ietaišu galvenajās sistēmās vai palīgsistēmās;

c. šādas iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti gāzu difūzijas atdalīšanas procesam:

1. gāzu difūzijas barjeru membrānas, kas izgatavotas no porainiem metāla, polimēru vai keramikas "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju" ar poru izmēru 10–100.nm, biezumu līdz 5 mm un – cauruļveida formu gadījumā – ar diametru līdz 25 mm;

2. gāzu difuzoru apvalki, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

3. kompresori vai gāzpūtēji, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", ar sūknēšanas caurlaides spēju vismaz 1 m3 UF6/min, izejas spiediens ir zem 500 kPa, bet spiediena attiecība līdz 10:1;

4. 0B001.c.3. pozīcijā minēto gāzpūtēju vai kompresoru rotējošo vārpstu blīvslēgi, kas paredzēti bufera gāzes ieplūdei ar ātrumu, kas mazāks par 1 cm3/min;

5. siltummaiņi, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un paredzēti noplūdei ar spiediena attiecību, kas mazāka par 10 Pa stundā, spiedienu starpībai esot 100 kPa;

6. manuāli vai automātiski slēgvārsti (momentvārsti) vai regulētājvārsti ar silfona noblīvējumu, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

d. šādas iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti aerodinamiskās atdalīšanas procesam:

1. pret UF6 koroziju izturīgas atdalīšanas sprauslas, kas sastāv no šķelta veida liektiem kanāliem, kuru liekuma rādiuss ir mazāks par 1 mm, un kas ietver šķēlējplaknes, kuras sadala caur sprauslu plūstošo gāzi divās plūsmās;

2. cilindriskas vai koniskas caurules (virpuļcaurules), kuras izgatavotas no vai aizsargātas ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", ar vienu vai vairākām tangenciālām ieejām;

3. kompresori vai gāzpūtēji, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un to rotējošo vārpstu blīvslēgi;

4. siltummaiņi, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

5. atdalīšanas elementu apvalki, kuri izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un kuros paredzēts ietvert virpuļcaurules vai atdalīšanas sprauslas;

6. manuāli vai automātiski slēgvārsti (momentvārsti) vai regulētājvārsti ar silfona noblīvējumu ar diametru vismaz 40 mm, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

7. pārstrādes sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (ūdeņraža vai hēlija) līdz UF6 saturam, kas nepārsniedz 1 ppm, tostarp:

a. kriogēnie siltummaiņi un krioseparatori, kas spēj darboties 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b. kriogēnās saldēšanas iekārtas, kas spēj darboties 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c. c. atdalīšanas sprauslas vai virpuļcaurules UF6 atdalīšanai no nesējgāzes;

d. UF6 izsaldētāji, ar ko var izsaldēt UF6.

e. iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ķīmiskās apmaiņas atdalīšanas procesam:

1. ātrdarbīgas šķidruma–šķidruma pulsācijas kolonnas, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 sekundes vai mazāks un kuras ir izturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavotas no vai aizsargātas ar piemērotiem plastmasas materiāliem, piemēram, fluorogļūdeņražu polimēriem vai stikla);

2. ātrdarbīgi šķidruma–šķidruma centrifugālie ekstraktori, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 sekundes vai mazāks un kuri ir izturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavoti no vai aizsargāti ar piemērotiem plastmasas materiāliem, piemēram, fluorogļūdeņražu polimēriem vai stikla);

3. pret koncentrētas sālsskābes šķīdumu iedarbību izturīgi elektroķīmiskās reducēšanas elementi urāna reducēšanai no vienas vērtības uz citu;

4. elektroķīmiskās reducēšanas elementu barošanas iekārtas U+ 4 atdalīšanai no organisko vielu plūsmas, kuru daļas, kas ar šo plūsmu saskaras, ir izgatavotas no vai aizsargātas ar piemērotiem materiāliem (piemēram, no stikla, fluorogļūdeņražu polimēriem, polifenilsulfāta, poliētera sulfona vai grafīta, kas piesūcināts ar sveķiem);

5. barošanas sagatavošanas sistēmas augstas tīrības urāna hlorīda šķīduma ražošanai, kuras sastāv no šķīdināšanas, šķīdinātāja ekstrakcijas un/vai jonu apmaiņas iekārtām bagātināšanai un elektrolītiskiem elementiem U+ 6 vai U+ 4 reducēšanai par U+ 3;

6. urāna oksidēšanas sistēmas U+ 3 oksidēšanai par U+ 4;

f. šādas iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti jonu apmaiņas atdalīšanas procesam:

1. ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi, šūnveida vai poraini sašūti sveķi, kuros aktīvās ķīmiskās apmaiņas grupas pastāv tikai inertā porainā atbalsta struktūras virsmas pārklājumā, kā arī citas piemērotas formas kompozītu struktūras, tostarp daļiņas vai šķiedras, ar diametru līdz 0,2 mm, kuras ir izturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību, kuru paredzētais apmaiņas pusperiods ir mazāks par 10 sekundēm un kuras spēj darboties temperatūrā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C);

2. jonu apmaiņas kolonnas (cilindriskas), kuru diametrs pārsniedz 1 000 mm un kuras izgatavotas no vai aizsargātas ar materiāliem, kas ir izturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, no titāna vai no fluorogļūdeņražu plastmasas), un spēj darboties temperatūrā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C) un spiedienā virs 0,7 MPa;

3. jonu apmaiņas sistēmas (ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas vai reducēšanas sistēmas) jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtu kaskādēs lietojamo ķīmiskās reducēšanas vai oksidēšanas aģentu reģenerācijai;

g. Šādas iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti uz lāzera balstītiem atdalīšanas procesiem, procesiem, kuros notiek izotopu atdalīšana, izmantojot atomizēta tvaika lāzeru izotopu separācijas (AVLIS) metodi:

1. metāliskā urāna sublimācijas sistēmas ar izejas jaudu vismaz 1 kW uz mērķa, kas paredzētas lietošanai lāzerbagātināšanā;

2. sistēmas manipulācijām ar šķidru urānu vai tā tvaikiem, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas manipulācijām ar izkausētu urānu, izkausētiem urāna sakausējumiem vai metāliskā urāna tvaikiem lietošanai lāzerbagātināšanā, un tām speciāli konstruēti komponenti;

N.B.   SK. ARĪ 2A225. POZĪCIJU.

3. produkta un "astu" kolektoru komplekti metāliskajam urānam šķidrā vai cietā formā, kuri ir izgatavoti no vai aizsargāti ar karstumizturīgiem materiāliem, kas izturīgi pret šķidra urāna vai tā tvaiku koroziju, piemēram, no tantala vai grafīta ar itrija pārklājumu;

4. separatoru moduļu apvalki (cilindriski vai taisnstūrveida trauki), kas paredzēti metāliskā urāna tvaiku avotam, elektronu staru lielgabalam, kā arī produkta un "astu" kolektoriem;

5. "lāzeri" vai "lāzeru" sistēmas ar spektra frekvenču stabilizāciju, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ilgstošam urāna izotopu atdalīšanas procesam;

N.B.   SK. ARĪ 6A005. UN 6A205.

h. Šādas iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti uz lāzera balstītiem izotopu atdalīšanas procesiem, lietojot molekulāro lāzeru (MLIS):

1. virsskaņas diverģējošas sprauslas UF6 un nesējgāzes maisījumu atdzesēšanai līdz 150 K (– 123 °C) vai zemākai temperatūrai, kuras izgatavotas no "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

2. produktu un "astu" kolektoru komponenti vai ierīces, kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna materiāla vai urāna "astu" materiāla savākšanai pēc izgaismošanas ar lāzeru un kas ir izgatavotas no "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

3. kompresori, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un tiem paredzēti rotējošo vārpstu blīvslēgi;

4. iekārtas UF5 (cietā fāze) fluorēšanai par UF6 (gāzes fāze);

5. procesu sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (piemēram, slāpekļa, argona vai citas gāzes), tostarp:

a. kriogēnie siltummaiņi un krioseparatori, kas spēj darboties 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b. kriogēnās saldēšanas iekārtas, kas spēj darboties 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c. UF6 izsaldētāji, ar ko var izsaldēt UF6.

6. "lāzeri" vai "lāzeru" sistēmas ar spektra frekvenču stabilizāciju, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ilgstošam urāna izotopu atdalīšanas procesam;

N.B!   SK. ARĪ 6A005. UN 6A205.

i. šādas iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti plazmas atdalīšanas procesam:

1. mikroviļņu strāvas avoti un antenas jonu radīšanai vai paātrināšanai, ar izejas frekvenci virs 30 GHz un vidējo izejas jaudu virs 50 kW;

2. radio frekvences jonu ierosmes spoles darba frekvencei virs 100 kHz, kuras spēj izturēt vidējo jaudu virs 40 kW;

3. urāna plazmas ģeneratoru sistēmas;

4. nepiemēro;

5. produktu un "astu" kolektoru komplekti metāliskajam urānam cietā veidā, kuri izgatavoti no vai aizsargāti ar materiāliem, kas ir karstumizturīgi un izturīgi pret urāna tvaiku koroziju, piemēram, no tantala vai grafīta ar itrija pārklājumu;

6. separatoru moduļu (cilindriski) apvalki, kas paredzēti urāna plazmas avotam, radiofrekvences piedziņas spolei, produktu un "astu" kolektoriem un izgatavoti no piemērota nemagnētiska materiāla (piemēram, nerūsējošā tērauda);

j. iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti elektromagnētiskās atdalīšanas procesam:

1. atsevišķi vai salikti jonu avoti, kas sastāv no tvaiku avota, jonizētāja un staru kūļa paātrinātāja un kas izgatavoti no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta, nerūsējošā tērauda vai vara) un var nodrošināt vismaz 50 mA lielu kopējo jonu staru kūļa strāvu;

2. jonu kolektoru plates bagātinātā vai vājinātā urāna jonu staru kūļa savākšanai, kuras sastāv no diviem vai vairākiem šķēlumiem un kabatām un ir izgatavotas no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta vai nerūsējošā tērauda);

3. urāna elektromagnētisko separatoru vakuumapvalki, kas izgatavoti no nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, nerūsējošā tērauda) un paredzēti darbam spiedienā, kas nepārsniedz 0,1 Pa;

4. magnētu poli, kuru diametrs ir lielāks par 2 m;

5. augstsprieguma energobloku jonu avotiem, kuriem ir visas šādas īpašības:

a. spēj darboties nepārtraukti;

b. izejas spriegums ir vismaz 20 000 V;

c. izejas strāva ir vismaz 1 A un

d. sprieguma regulēšanas precizitāte ir labāka par 0,01 % 8 stundu laikā;

N.B.   SK. ARĪ 3A227. POZĪCIJU.

6. magnētu enerģijas avoti (lieljaudas, līdzstrāvas), kam piemīt visas šādas īpašības:

a. spēj nepārtraukti nodrošināt vismaz 500 A lielu izejas strāvu, spriegumam esot vismaz 100 V, un

b. strāvas vai sprieguma regulācijas precizitāte ir labāka par 0,01 % 8 stundu laikā.

N.B.   SK. ARĪ 3A226. POZĪCIJU.

0B002.Šādas speciāli konstruētas vai sagatavotas palīgsistēmas, iekārtas un komponenti 0B001. pozīcijā minētajai izotopu atdalīšanas ietaisei, kuri izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju":

a. padeves autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF6 ievadīšanai bagātināšanas procesā;

b. desublimatori un izsaldētāji, kurus lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa un turpmākai aizvadīšanai pēc uzkarsēšanas;

c. produkta un “astu” stacijas UF6 novadīšanai uz konteineriem;

d. sašķidrināšanas vai sacietēšanas stacijas, kuras lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa, veicot UF6 kompresiju, dzesēšanu un konversiju šķidrā vai cietā formā; sašķidrināšanas vai sacietēšanas stacijas, kuras lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa, veicot UF6 kompresiju, dzesēšanu un konversiju šķidrā vai cietā formā;

e. cauruļvadu un kolektoru sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas darbam ar UF6 gāzu difūzijas, centrifūgu vai aerodinamiskās kaskādēs;

f. šādas vakuumsistēmas un sūkņi:

1. vakuumlīnijas, vakuumkolektori un vakuumsūkņi, kuru sūknēšanas ātrums ir vismaz 5 m3/min;

2. vakuumsūkņi, kas speciāli konstruēti lietošanai UF6 nesēju atmosfērās un izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", vai

3. vakuumsistēmas, kas sastāv no vakuumlīnijām, vakuumkolektoriem un vakuumsūkņiem un kas paredzētas lietošanai UF6 nesēju atmosfērās;

g. UF6 masas spektrometri / jonu avoti, ar kuriem tiešsaistē var ņemt UF6 gāzes plūsmas paraugus un kuriem piemīt visi šādi parametri:

1. spēj reģistrēt jonus ar vismaz 320 vienības lielu atommasu, un izšķirtspēja ir labāka par 1 daļiņu uz 320;

2. jonu avoti ir konstruēti no vai aizsargāti ar niķeļa, niķeļa un vara sakausējumiem ar niķeļa saturu vismaz 60 % no masas vai niķeļa un hroma sakausējumiem;

3. elektronu apšaudes jonizācijas avoti; un

4. tiem ir izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

0B003.Šādas urāna konversijas ietaises un tām speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas:

a. sistēmas urāna rūdas koncentrāta konversijai par UO3;

b. sistēmas UO3 konversijai par UF6.

c. sistēmas UO3 konversijai par UO2.

d. sistēmas UO2 konversijai par UF4.

e. sistēmas UF4 konversijai par UF6.

f. sistēmas UF4 konversijai par metālisko urānu;

g. sistēmas UF6 konversijai par UO2.

h. sistēmas UF6 konversijai par UF4.

i. sistēmas UO2 konversijai par UCI4.

0B004.Ietaises smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai vai koncentrēšanai, un tām speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas un komponenti:

a. šādas ietaises smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai:

1. ūdens-sērūdeņraža apmaiņas ietaises;

2. amonjaka-ūdeņraža apmaiņas ietaises;

b. šādas iekārtas un komponenti:

1. ūdens un sērūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru diametrs ir vismaz 1,5 m un kuras ir piemērotas vismaz 2 MPa lielam darba spiedienam;

2. vienpakāpes zemspiediena (t.i., 0,2 MPa) centrifugālie gāzpūtēji vai kompresori gāzveida sērūdeņraža cirkulācijai (t.i., gāzei, kas satur vairāk par 70 % H2S) ar caurplūdes jaudu vismaz 56 m3/s vismaz 1,8 MPa lielā nosūces spiedienā un ar blīvslēgiem, kas piemēroti kontaktam ar mitru H2S;

3. amonjaka-ūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru augstums ir vismaz 35 m, diametrs – no 1,5 līdz 2,5 m un kuras ir piemērotas darba spiedienam virs 15 MPa;

4. kolonnu iekšējās sastāvdaļas, ieskaitot pakāpju kontaktorus un pakāpju sūkņus, ieskaitot iegremdējamos sūkņus, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesu;

5. amonjaka sašķelšanas iekārtas ar vismaz 3 MPa lielu darba spiedienu smagā ūdens ražošanai, kurās izmanto amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

6. infrasarkanās absorbcijas analizatori, kas spēj tiešsaistē veikt ūdeņraža un deitērija attiecības analīzi, kad deitērija koncentrācija ir vismaz 90 %;

7. katalītiskie degļi bagātināta deitērija konversijai par smago ūdeni, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

8. nokomplektētas smagā ūdens koncentrēšanas sistēmas vai to kolonnas smagā ūdens koncentrēšanai līdz reaktora kvalitātes deitērija koncentrācijai;

9. amonjaka sintēzes konvertori un sintēzes iekārtas, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai un kurās izmanto amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu.

0B005.Ietaises, kas speciāli konstruētas "kodolreaktoru" degvielas elementu izgatavošanai un speciāli tām konstruētas vai sagatavotas iekārtas.

Tehniska piezīme:

"Kodolreaktoru" degvielas elementu izgatavošanai speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas ietver iekārtas, kas:

1.   parasti ir tiešā kontaktā ar kodolmateriāliem vai tieši virza vai vada to ražošanas norisi;

2.   iekapsulē kodolmateriālus apvalkā;

3.   pārbauda apvalka vai iekapsulējuma viendabību;

4.   pārbauda cietās iekapsulētās degvielas beigu apstrādi vai

5.   tiek lietotas reaktora degvielas elementu savienošanai.

0B006.Ietaises izstrādātās "kodolreaktoru" degvielas elementu pārstrādei un tām speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas un komponenti.

Piezīme:   0B006. pozīcija ietver:

a.   ietaises izstrādātās "kodolreaktora" degvielas elementu pārstrādei, tostarp iekārtas un komponentus, kas parasti nonāk tiešā kontaktā ar izstrādāto degvielu un tieši vada izstrādātās degvielas, galvenā kodolmateriāla un kodoldalīšanās produktu apstrādes plūsmas;

b.   degvielas elementu skaldīšanas vai smalcināšanas mašīnas, t.i., tālvadāmas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas komplektu, pakešu vai stieņu griešanas, skaldīšanas vai smalcināšanas iekārtas;

c.   šķīdināšanas tvertnes, pret kodolkritiskumu nodrošinātas tvertnes (t.i., maza diametra, apaļas, cilindriskas vai taisnstūrveida tvertnes), kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas šķīdināšanai un spēj izturēt karstu, stipri korozīvu šķidrumu iedarbību un kuras var iekraut vai izkraut un apkalpot ar tālvadību;

d.   šķīdinātāju ekstraktori, piemēram, pildītas vai pulsējošas kolonnas, sajaukšanas-noslāņošanas separatori vai centrifūgu sajaucēji, kas ir izturīgi pret slāpekļskābes radīto koroziju un kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai izstrādātās kodoldegvielas – "dabīgā urāna" – vai "vājinātā urāna", vai "speciālo skaldmateriālu" pārstrādes ietaisēs;

e.   turēšanas vai uzglabāšanas tvertnes, kas speciāli konstruētas izturīgas pret slāpekļskābes koroziju un nodrošinātas pret kodolkritiskumu;

Tehniska piezīme:

Turēšanas vai uzglabāšanas tvertnēm vai traukiem var būt šādas iezīmes:

1.   sienu vai iekšējo konstrukciju minimālais bora ekvivalents ir vismaz 2 % (aprēķināts visām sastāvdaļām un definēts piezīmē pie 0C004. pozīcijas);

2.   maksimālais diametrs cilindriskām tvertnēm ir 175 mm vai

3.   cilindriskas tvertnes maksimālais platums ir 75 mm.

f.   neitronu mērīšanas sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas integrēšanai un lietošanai automatizētās procesa kontroles sistēmās izstrādāta "dabīgā urāna", "vājinātā urāna" vai "speciālo skaldmateriālu" pārstrādes ietaisē.

0B007.Šādas ietaises plutonija konversijai un šim nolūkam speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas:

a. sistēmas plutonija nitrāta konversijai par oksīdu,

b. sistēmas metāliskā plutonija ražošanai.

0C.Materiāli

0C001."Dabīgs urāns", "vājināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, un citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem;

Piezīme:   Kontrole 0C001. pozīcijā neattiecas uz:

a.   četriem vai mazāk gramiem "dabīgā urāna" vai "vājinātā urāna", ja tos satur instrumentu sensora komponents;

b.   "vājināto urānu", kas speciāli izgatavots šādiem civilam ar kodoldegvielas ciklu nesaistītiem lietojumam:

1.   ekranēšanai;

2.   iepakošanai;

3.   balastam ar masu, kas nepārsniedz 100 kg;

4.   atsvaram ar masu, kas nepārsniedz 100 kg;

c.   sakausējumiem, kuros torija saturs ir mazāks par 5 %;

d.   keramikas izstrādājumiem, kas satur toriju un kas izgatavoti ar kodoldegvielas ciklu nesaistītam lietojumam.

0C002."Speciālie skaldmateriāli".

Piezīme:   Kontrole 0C002. pozīcijā neattiecas uz četriem vai mazāk "efektīvajiem gramiem", ja tos satur instrumentu sensora komponents.

0C003.Deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un citi deitērija savienojumi, kā arī citi deitēriju saturoši maisījumi un šķīdumi, kuros deitērija izotopa attiecība pret ūdeņradi ir lielāka par 1:5000.

0C004.Grafīts, kura tīrība ir lielāka par 5 ppm 'bora ekvivalenta', bet blīvums ir lielāks par 1,50 g/cm3, lietošanai "kodolreaktorā" daudzumā, kas pārsniedz 1 kg.

N.B!   SK. ARĪ 1C107.

1. piezīme:   piezīme: Eksporta kontroles nolūkā kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, nosaka, vai minētajām specifikācijām atbilstoša grafīta eksports ir paredzēts lietošanai "kodolreaktorā".

2. piezīme:   0C004. pozīcijā definētais 'bora ekvivalents' (BE) ir piemaisījumu BEz summa (izņemot BEogleklim, jo oglekli neuzskata par piemaisījumu), ieskaitot boru, ja:

BEZ (ppm) = CF × elementa Z koncentrācija (ppm izteiksmē);

image

un sB un sZ ir siltuma neitronu absorbcijas šķērsgriezums (barnos) attiecīgi dabā sastopamajiem boram un elementam Z; un AB un AZ ir attiecīgi dabā sastopamo bora un elementa Z atommasa.

0C005.Speciāli sagatavoti savienojumi vai pulveri pret UF6 koroziju izturīgu gāzu difūzijas membrānu izgatavošanai (piemēram, niķelis vai sakausējums ar niķeļa saturu vismaz 60 % no masas, alumīnija oksīds un perfluorogļūdeņražu polimēri), ar tīrības pakāpi vismaz 99,9 % no masas, ar daļiņu izmēru, mazāku par 10 μm (ko mēra pēc ASTM B330 standarta) un ar daļiņu izmēru augstu viendabīgumu.

0D.Programmatūra

0D001."Programmatūra", kas ir speciāli konstruēta vai pārveidota šajā kategorijā minēto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

0E.Tehnoloģija

0E001."Tehnoloģijas" saskaņā ar piezīmi par kodoltehnoloģijām šajā kategorijā minēto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

1. KATEGORIJA – SPECIĀLI MATERIĀLI UN AR TIEM SAISTĪTAS IEKĀRTAS

1 ASistēmas, iekārtas un komponenti

1A001Šādi no fluorētiem savienojumiem izgatavoti komponenti:

a. blīvslēgi, blīves, blīvējuma materiāli un elastīgas degvielas tvertnes, kas speciāli konstruētas “gaisa kuģu” vai kosmiskās aviācijas vajadzībām un satur vairāk par 50 % no 1C009.b. vai 1C009. c. pozīcijā minētajiem materiāliem;

b. netiek lietots;

c. netiek lietots.

1A002“Kompozītu” struktūras vai lamināti, kam ir jebkuras no šīm īpašībām:

NB!   SK. ARĪ 1A202., 9A010. un 9A110. POZĪCIJU.

a. tās sastāv no organiskas “matricas” un no 1C010.c, 1C010.d vai 1C010.e pozīcijā minētajiem materiāliem; vai

b. tās sastāv no metāla vai oglekļa “matricas” un kāda no šiem materiāliem:

1. oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”, kam ir visas šādas īpašības:

a. “īpatnējais modulis” pārsniedz 10,15 × 106 m; un

b. “īpatnējā stiepes robežstiprība” pārsniedz 17,7 × 104 m; vai

2. 1C010.c. pozīcijā minētie materiāli.

1. piezīme:   Kontrole 1A002. pozīcijā neattiecas uz “kompozītu” struktūrām vai laminātiem, kas izgatavoti no oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”, kuri piesūcināti ar epoksīdsveķiem, un kas paredzēti “civilās aviācijas gaisa kuģu” remontam, un kam piemīt visas šādas īpašības:

a.   laukums nepārsniedz 1 m2;

b.   garums nepārsniedz 2,5 m; un

c.   platums pārsniedz 15 mm.

2. piezīme:   Kontrole 1A002. pozīcijā neattiecas uz šādiem pusfabrikātiem, kas ir speciāli konstruēti civiliem mērķiem:

a.   sporta preces;

b.   automobiļu rūpniecība;

c.   metālapstrādes darbgaldu nozare;

d.   lietojums medicīnā.

3. piezīme:   Kontrole 1A002.b.1 pozīcijā neattiecas uz pusfabrikātiem, kuros maksimāli ir divdimensionāli saaustas šķiedras un kuri speciāli konstruēti šādam lietojumam:

a.   metālu termiskās apstrādes krāsnīm metālu rūdīšanai;

b.   silīcija kristāla ražošanas iekārtām.

4. piezīme:   Kontrole 1A002. pozīcijā neattiecas uz gataviem izstrādājumiem, kas speciāli konstruēti konkrētam lietojumam.

1A003Izstrādājumi no “nekausējamiem” aromātiskajiem poliimīdiem plēvju, lokšņu vai lenšu veidā, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. biezums pārsniedz 0 254 mm; vai

b. klāti vai laminēti ar oglekli, grafītu, metāliem vai vielām ar magnētiskām īpašībām.

Piezīme:   Kontrole 1A003. pozīcijā neattiecas uz ražojumiem, kas pārklāti vai laminēti ar varu un paredzēti elektronisko iespiedshēmas plašu ražošanai.

NB!   Attiecībā uz visu veidu “kausējamiem” aromātiskajiem poliimīdiem sk. 1C008.a.3. pozīciju.

1A004Aizsardzības un detektoru iekārtas un to komponenti, kas nav speciāli konstruēti militārai lietošanai:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS, 2B351. UN 2B352. POZĪCIJU.

a. Maskas visai sejai, filtru elementi un dekontaminācijas iekārtas, kuri konstruēti vai pārveidoti aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām (un tiem speciāli konstruēti komponenti):

Piezīme:   1A004.a. pozīcija ietver ar strāvu darbināmus gaisa attīrīšanas respiratorus (PAPR), kas konstruēti vai pārveidoti aizsardzībai pret vielām vai materiāliem 1A004.a. pozīcijā.

Tehniska piezīme:

1A004.a. pozīcijas vajadzībām:

1.   visas sejas maskas dēvē arī par gāzmaskām;

2.   filtru elementi ietver filtru kasetnes.

1. “bioloģiskie aģenti”;

2. ‘radioaktīvie materiāli’;

3. ķīmiskās kaujas (CW) vielas; vai

4. “vielas nekārtību novēršanai”, tostarp:

a. alfa-Brombenzenacetonitrīls, (brombenzilcianīds) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-hlorfenil) metilēn] propāndinitrils (o-hlorobenzilidenmalononitrils) (CS)(CAS 2698-41-1);

c. 2-hlor-1-feniletanons, fenacilhlorīds (ω-hloracetofenons) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b, f)-1,4-oksazepīns (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-hlor-5,10-dihidrofenarsazīns (fenarsazīnhlorīds) (Adamsits) (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilmorfolīns (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. aizsargtērpi, cimdi un apavi, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti aizsardzībai pret jebkuru no šādiem materiāliem vai vielām:

1. “bioloģiskie aģenti”;

2. ‘radioaktīvie materiāli’; vai

3. ķīmiskās kaujas (CW) vielas;

c. detektorsistēmas, kuras speciāli konstruētas vai pārveidotas jebkuru turpmāk minēto materiālu vai vielu detektēšanai vai identifikācijai (un tām speciāli konstruēti komponenti):

1. “bioloģiskie aģenti”;

2. ‘radioaktīvie materiāli’; vai

3. ķīmiskās kaujas (CW) vielas.

d. elektroniskas iekārtas, kas paredzētas automātiskai “sprāgstvielu” atlikumu klātbūtnes detektēšanai vai identificēšanai un 'pēdu detektēšanas' paņēmienu lietošanai (piemēram, virsmas akustisko viļņu ierīces, jonu kustīguma spektrometrijas, diferenciālās kustības spektrometrijas, masas spektrometrijas ierīces).

Tehniska piezīme:

‘Pēdu detektēšana’ ir spēja detektēt daļiņas, kas mazākas par 1 ppm gāzveida vielā vai par 1 mg cietā vielā vai šķidrumā.

1. piezīme:   Kontrole 1A004.d. pozīcijā neattiecas uz iekārtām, kas speciāli konstruētas lietošanai laboratorijā.

2. piezīme:   Kontrole 1A004.d. pozīcijā neattiecas uz bezkontakta caurskates drošības vārtiem..

Piezīme:   Kontrole 1A004. pozīcijā neattiecas uz:

a.   individuāliem radiācijas dozimetriem;

b.   darba aizsardzības iekārtām, kuru lietošana funkcionāli vai konstruktīvi ierobežota ar aizsardzību pret kaitīgajiem faktoriem dzīvojamo ēku drošībā vai civilā ražošanā, tostarp:

1.   kalnrūpniecībā;

2.   derīgo izrakteņu ieguvē karjeros;

3.   zemkopībā;

4.   farmaceitiskajā rūpniecībā;

5.   medicīnā;

6.   veterinārijā;

7.   vides aizsardzībā;

8.   atkritumu apsaimniekošanā;

9.   pārtikas rūpniecībā.

Tehniskas piezīmes:

1.   1A004. pozīcija ietver iekārtas un komponentus, kas izgatavoti, veiksmīgi testēti saskaņā ar valsts standartiem vai citādi pierādījuši iedarbīgumu, lai atklātu vai aizsargātos pret ‘radioaktīviem materiāliem’, “bioloģiskiem aģentiem”, ķīmiskās kaujas vielām, ‘imitatoriem’ vai “vielām nekārtību novēršanai”, pat ja šādas iekārtas un komponentus lieto civilajā rūpniecībā, piemēram, kalnrūpniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē, lauksaimniecībā, farmaceitiskajā rūpniecībā, medicīnā, veterinārijā, vides aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā vai pārtikas rūpniecībā.

2.   ‘Imitators’ ir viela vai materiāls, ko lieto par toksiska (ķīmiska vai bioloģiska) aģenta aizstājēju mācībās, pētniecībā, testēšanā vai novērtēšanā

3.   1A0004. pozīcijas vajadzībām ‘radioaktīvie materiāli’ ir materiāli, kas atlasīti vai pārveidoti, lai palielinātu to iedarbīgumu kaitējuma nodarīšanā cilvēkiem, dzīvniekiem vai iekārtām vai postījumu nodarīšanā ražai vai apkārtējai videi.

1A005Bruņuvestes un to komponenti:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. mīkstas bruņuvestes, kas nav ražotas atbilstīgi militāriem standartiem, militārām specifikācijām vai to ekvivalentiem, un tām speciāli konstruēti komponenti;

b. cietas bruņuvestu plāksnes, kas nodrošina aizsardzību pret lodēm līdzvērtīgu IIIA līmenim vai zemākam (NIJ 0101 .06, 2008. gada jūlijs) vai atbilstīgi valsts ekvivalentam.

NB!   Par “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”, ko lieto bruņuvestu izgatavošanai, sk. 1C010. pozīciju.

1. piezīme:   Kontrole 1A005. pozīcijā neattiecas uz bruņuvestēm, kuras lietotāji nes sev līdzi un lieto personīgajai aizsardzībai.

2. piezīme:   Kontrole 1A005. pozīcijā neattiecas uz bruņuvestēm, kas paredzētas tikai frontālai aizsardzībai pret šķembām un triecienvilni no nemilitāru spridzināšanas iekārtu sprādzieniem.

3. piezīme:   Kontrole 1A005. pozīcijā neattiecas uz bruņuvestēm, kas paredzētas tikai aizsardzībai pret traumām, kuras var radīt ar nazi, smailu priekšmetu, adatu vai truliem priekšmetiem.

1A006Iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas, lai likvidētu improvizētas spridzināšanas ierīces, un to speciāli konstruēti komponenti un piederumi:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. transportlīdzekļi ar tālvadību;

b. ‘neitralizētāji’.

Tehniska piezīme:

‘Neitralizētāji’ ir ierīces, kas speciāli konstruētas, lai novērstu spridzināšanas ierīču darbību, izmetot šķidru, cietu vai trauslu šāviņu.

Piezīme:   Kontrole 1A006. pozīcijā neattiecas uz iekārtām, kas ir līdzi to operatoram.

1A007Iekārtas un ierīces, kas speciāli konstruētas, lai, lietojot elektrību, ierosinātu lādiņus un ierīces, kurās ir “energoietilpīgi materiāli”:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS, 3A229. UN 3A232. POZĪCIJU.

a. spridzināšanas ierīču detonācijas komplekti, kas paredzēti 1A007.b. pozīcijā minēto spridzekļu detonatoru ierosināšanai;

b. šādi sprāgstvielu elektrodetonatori:

1. eksplodējošs tiltiņš (EB);

2. eksplodējoša tiltiņa vads (EBW),

3. trieciendarbības tipa detonators;

4. eksplodējošas folijas ierosinātāji (EFI).

Tehniskas piezīmes:

1.   Dažkārt detonatoru dēvē arī par ierosinātāju vai aizdedzinātāju.

2.   Visiem 1A007.b. pozīcijā minētajiem detonatoriem lieto mazu elektrovadošu elementu (tiltiņu, tiltiņa vadu vai foliju), kas eksplozīvi iztvaiko, ja caur to novada ātru lielas strāvas impulsu. Bezbelžņa tipu gadījumā eksplodējošais elektrovadošais elements ierosina ķīmisku detonāciju kontaktā esošajā spēcīgajā sprāgstvielā, piemēram, pentaeritrīttetranitrātā (PETN). Belžņu detonatoros elektrovadošā elementa iztvaikošana izraisa belžņa kustību cauri spraugai, un tā trieciens pa eksplozīvo vielu ierosina ķīmisko detonāciju. Dažās konstrukcijās belzni iedarbina magnētiskais spēks. Eksplodējošas folijas detonators var attiekties vai nu uz EB, vai belžņa tipa detonatoriem.

1A008Šādi lādiņi, ierīces un komponenti:

a. ‘formas lādiņi’, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. tīrais sprāgstvielas saturs (NEQ) pārsniedz 90 g; un

2. ārējā apvalka diametrs ir vismaz 75 mm;

b. lineāras formas griezējlādiņi, kam piemīt visas turpmāk minētās īpašības, un tiem speciāli konstruēti komponenti:

1. sprāgstvielas apjoms pārsniedz 40 g/m; un

2. platums ir vismaz 10 mm;

c. detonējoša aukla ar sprāgstvielas kodola īpatsvaru virs 64 g/m;

d. griežņi, kas nav minēti 1A008.b. pozīcijā, un šķelšanas rīki ar tīro sprāgstvielas saturu (NEQ) virs 3,5 kg.

Tehniska piezīme:

‘Formas lādiņi’ ir lādiņi ar īpašu formu, kas izveidota, lai koncentrētu triecenviļņa efektu.

1A102Atkārtoti piesātināti pirolizēti oglekļa-oglekļa komponenti, kas paredzēti 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1A202Kompozītu struktūras, izņemot 1A002. pozīcijā minētās, cauruļu veidā, kurām piemīt abas šīs īpašības:

NB!   SK. ARĪ 9A010. UN 9A110. POZĪCIJU.

a. iekšējais diametrs no 75 līdz 400 mm; un

b. izgatavotas no 1C010.a. vai 1C010.b. vai 1C210.a. pozīcijā minētajiem “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem” vai 1C210.c. pozīcijā minētajiem oglekļa prepregiem.

1A225Platinēti katalizatori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ūdeņraža izotopu apmaiņas reakcijas paātrināšanai starp ūdeni un ūdeņradi, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens, vai smagā ūdens ražošanai.

1A226Speciālas paketes, ko var lietot smagā ūdens atdalīšanai no parastā ūdens un kam ir abas šādas īpašības:

a. izgatavotas no fosfora bronzas pinuma, kas ķīmiski apstrādāts saslapināmības palielināšanai; un

b. paredzētas lietošanai vakuumdestilācijas kolonnās.

1A227Augsta blīvuma (svina stikla vai cita materiāla) aizsargstikli darbam ar jonizējošo starojumu un tiem speciāli konstruēti rāmji, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. ‘aukstais laukums’ ir lielāks par 0,09 m2;

b. blīvums ir lielāks par 3 g/cm3; un

c. biezums ir vismaz 100 mm.

Tehniska piezīme:

1A227. pozīcijā ‘aukstais laukums’ ir aizsargstikla skata laukums ar paredzētajam lietojumam zemāko radiācijas līmeni.

1 BTestēšanas, inspekcijas un ražošanas iekārtas

1B001Iekārtas 1A002. pozīcijā minēto “kompozītu” struktūru vai laminātu vai 1C010. pozīcijā minēto “šķiedrveida vai pavedienveida materiālu” ražošanai vai pārbaudēm, kā izklāstīts turpmāk, un speciāli tām konstruēti komponenti un piederumi:

NB!   SK. ARĪ 1B101. UN 1B201. POZĪCIJU.

a. pavedienu uztīšanas mašīnas, kurās uztīšanas un vērpšanas pozicionēšanas kustības var koordinēt un programmēt pa trīs vai vairāk ‘primārām servopozicionēšanas’ asīm un kuras ir speciāli konstruētas “kompozītu” struktūru vai laminātu ražošanai no “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”;

b. ‘lentes veidošanas mašīnas’, kurās lentes veidošanas pozicionēšanas kustības koordinē un programmē pa piecām vai vairāk ‘primārām servopozicionēšanas’ asīm un kuras ir speciāli konstruētas gaisa kuģu korpusu vai ‘raķešu’ “kompozītu” struktūru ražošanai;

Piezīme:   1B001.b. pozīcijā 'raķetes' ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

Tehniska piezīme:

1B001.b. pozīcijā ‘lentes veidošanas mašīnas’ spēj likt vienu vai vairākus ‘pavediena elementus’ platumā no 25,4 mm līdz 304,8 mm, kā arī likšanas procesā pārtraukt un atsākt atsevišķus ‘pavediena elementa’ gājienus.

c. daudzvirzienu, daudzdimensiju stelles vai pinējmašīnas, ieskaitot adapterus un pārveidošanas komplektus, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti aušanai, pīšanai vai ārējā tinuma veidošanai, “kompozītām” struktūrām.

Tehniska piezīme:

1B001.c. pozīcijā pīšanas tehnika ietver adīšanu.

d. armatūras šķiedru ražošanai speciāli konstruētas vai pielāgotas iekārtas:

1. iekārtas oglekļa vai silīcija karbīda šķiedru (piemēram, poliakrilnitrila, viskozes, polikarbosilāna) ražošanai no polimēru materiālu šķiedrām, kā arī speciālas iekārtas šķiedru nospriegošanai karsēšanas laikā;

2. iekārtas silīcija karbīda šķiedras ražošanai, karstu šķiedru substrātu pārklājot ar elementiem vai to savienojumiem ar ķīmiskas pārklāšanas, lietojot tvaiku, metodi;

3. iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

4. termiskās apstrādes iekārtas alumīnija oksīda šķiedru ieguvei no prekursoru šķiedrām, kurās ir alumīnijs;

e. iekārtas 1C010.e. pozīcijā minēto prepregu ražošanai ar karstas kausēšanas metodi;

f. šādas nesagraujošās pārbaužu iekārtas, kas speciāli konstruētas “kompozītu” materiāliem:

1. rentgena tomogrāfijas sistēmas defektu trīsdimensiju pārbaudēm;

2. ciparvadības ultraskaņas testēšanas iekārtas, kuru pozicionēšanas kustības raidītāji vai uztvērēji tiek vienlaicīgi koordinēti un programmēti četrās vai vairāk asīs, sekojot pārbaudāmo sastāvdaļu trīsdimensiju kontūrām;

g. ‘tauvas veidošanas mašīnas’, kurās tauvas veidošanas pozicionēšanas kustības koordinē un programmē pa divām vai vairāk ‘primārām servopozicionēšanas’ asīm un kuras ir speciāli konstruētas gaisa kuģu korpusu vai ‘raķešu’“kompozītu” struktūru ražošanai.

Tehniska piezīme:

1B001.g. pozīcijā ‘tauvas veidošanas mašīnas’ spēj likt vienu vai vairākus ‘pavediena elementus’ 25,4 mm platumā vai šaurākus, kā arī veidošanas procesā pārtraukt un atsākt atsevišķus ‘pavediena elementa’ gājienus.

Tehniskas piezīmes:

1.   1B001. pozīcijā ‘primāras servopozicionēšanas’ asis datorprogrammas vadībā vada manipulācijas orgāna (galviņas) atrašanos telpā attiecībā pret apstrādājamo detaļu, to pareizi orientējot un virzot, lai panāktu vēlamo apstrādi.

2.   1B001. pozīcijā ‘pavediena elements’ ir atsevišķa, nepārtraukta platuma pilnīgi vai daļēji ar sveķiem piesūcināta lente, tauva vai šķiedra. Pilnīgi vai daļēji ar sveķiem piesūcināti ‘pavediena elementi’ ietver arī tādus, kas pārklāti ar sausu pulveri, kas karsējot salīp.

1B002Iekārtas metālu sakausējumu, metālu sakausējumu pulveru vai kausējumu materiālu ražošanai, kas speciāli konstruētas, lai novērstu piemaisījumu rašanos, un speciāli konstruētas lietošanai 1C002.c.2. pozīcijā minētajiem procesiem.

NB!   SK. ARĪ 1B102. POZĪCIJU.

1B003Instrumenti, presformas, liešanas formas un citas iekārtas titāna, alumīnija vai to sakausējumu “superplastiskai formēšanai” vai “difūzajai savienošanās”, kas speciāli konstruētas, lai izgatavotu jebkuru šādu izstrādājumu:

a. gaisa kuģu korpusi vai kosmiskās aviācijas iekārtu konstrukcijas;

b. “gaisa kuģu” vai kosmiskās aviācijas dzinēji; vai

c. speciāli 1B003.a. pozīcijā minētajām konstrukcijām vai 1B003.b. pozīcijā minētajiem dzinējiem paredzēti komponenti.

1B101Iekārtas, kas nav ietvertas 1B001. pozīcijā un paredzētas konstrukcijām lietojamo kompozītmateriālu “ražošanai”, to īpašas sastāvdaļas un piederumi:

NB!   SK. ARĪ 1B201. POZĪCIJU!

Piezīme:   1B101. pozīcijā minētajos komponentos un piederumos ietilpst liešanas formas, štances, krāsas, armatūra un instrumenti kompozītu struktūru, laminātu un to izstrādājumu sagatavju presēšanai, vulkanizācijai, liešanai, izgulsnēšanai vai saistīšanai.

a. pavedienu uztīšanas mašīnas vai šķiedru formēšanas mašīnas, kurās šķiedru tīšanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt trijās vai vairāk asīs un kuras ir speciāli konstruētas kompozītu struktūru vai laminātu ražošanai no šķiedru vai pavedienu materiāliem, kā arī attiecīgas koordinācijas un programmvadības iekārtas;

b. lentes veidošanas mašīnas, kurās lenšu vai slokšņu veidošanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt divās vai vairāk asīs un kuras ir paredzētas gaisa kuģu korpusu vai “raķešu” konstrukciju ražošanai no kompozītiem.

c. “šķiedrveida vai pavedienveida materiālu”“ražošanai” konstruētas vai pārveidotas iekārtas:

1. iekārtas polimēru materiālu šķiedru (tādu kā poliakrilonitrils, viskoze vai polikarbosilāns) konvertēšanai, ieskaitot speciālu aprīkojumu šķiedras nospriegošanai karsēšanas laikā;

2. iekārtas elementu vai savienojumu tvaiku uzklāšanai uz sakarsētiem pavedienu substrātiem;

3. iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

d. iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas speciālai šķiedru virsmas apstrādei vai 9C110. pozīcijā minēto prepregu vai sagatavju ražošanai.

Piezīme:   1B101.d. pozīcijā ietilpst arī valči, ekstrūderi, pārklājumu veidošanas iekārtas, griešanas mašīnas un filjēras.

1B102Metālu pulveru “ražošanas iekārtas” un to komponenti, izņemot 1B002. pozīcijā minētos:

NB!   SK. ARĪ 1B115.b. POZĪCIJU.

a. metālu pulveru “ražošanas iekārtas”, kas lietojamas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto sfērisko, sferoidālo vai atomizēto materiālu “ražošanai” kontrolējamā vidē;

b. 1B002. vai 1B102.a. pozīcijā minētajām “ražošanas iekārtām” speciāli konstruēti komponenti.

Piezīme:   1B102. pozīcija ietver:

a.   plazmas ģeneratorus (augstfrekvences lokizlādes), kurus var lietot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona – ūdens vidē;

b.   elektrotrieciena iekārtas, kuras var lietot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona – ūdens vidē;

c.   iekārtas, kuras var lietot alumīnija pulvera “ražošanai” sfērisku daļiņu veidā, pārvēršot kausējumu pulverī inertā vidē (piemēram, slāpeklī).

1B115Propelentu un to sastāvdaļu ražošanas iekārtas, izņemot 1B002. vai 1B102. pozīcijā minētās, kā arī speciāli šīm iekārtām izgatavoti komponenti:

a. “ražošanas iekārtas” 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto šķidro propelentu vai to sastāvdaļu “ražošanai”, glabāšanai un kvalitātes testēšanai;

b. “ražošanas iekārtas” 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto cieto propelentu vai to sastāvdaļu “ražošanai”, apstrādei, sajaukšanai, uzlabošanai, liešanai, presēšanai, ekstrūzijai un kvalitātes testēšanai;

Piezīme:   Kontrole 1B115.b. pozīcijā neattiecas uz dozācijas maisītājiem, caurplūdes maisītājiem vai šķidruma enerģijas dzirnavām. Attiecībā uz dozācijas maisītāju, caurplūdes maisītāju un šķidruma enerģijas dzirnavu kontroli sk. 1B117., 1B118. un 1B119. pozīciju.

1. piezīme:   Attiecībā uz iekārtām, kas speciāli konstruētas militāras nozīmes preču ražošanai, sk. militāro preču kontroles sarakstus.

2. piezīme:   Kontrole 1B115. pozīcijā neattiecas uz iekārtām bora karbīda “ražošanai”, apstrādei un kvalitātes testēšanai.

1B116Speciāli konstruētas sprauslas pirolītiski iegūstamu materiālu formēšanai uz veidņa, serdeņa vai citās ierīcēs no prekursoru gāzēm, kas sadalās temperatūrā no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) un pie spiediena no 130 Pa līdz 20 kPa.

1B117Periodiskas darbības maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā 0–13,326 kPa apstākļos, ar iespēju regulēt temperatūru sajaukšanas kamerā, kam ir visas turpmāk minētās īpašības, un tiem speciāli konstruēti komponenti:

a. kopējais tilpums ir vismaz 110 litri; un

b. ir vismaz viena ekscentriska 'sajaukšanas vārpsta'.

Piezīme:   1B117.b. pozīcijā termins 'sajaukšanas vārpsta' neattiecas uz deaglomeratoriem vai nažveida vārpstām.

1B118Nepārtrauktas darbības maisītāji, kuri nodrošina sajaukšanu vakuumā, pastāvot 0–13,326 kPa lielam spiedienam, ar iespēju regulēt sajaukšanas kameras temperatūru, un tiem speciāli konstruēti komponenti, un kuriem ir jebkura no šādām īpašībām:

a. divas vai vairākas sajaukšanas vārpstas; vai

b. individuāla rotējoša vārpsta, kas svārstās, un uz šīs vārpstas un sajaukšanas kameras apvalka iekšpusē ir mīcīšanas zobi/adatas.

1B119Šķidruma enerģijas dzirnavas, kas piemērotas 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto vielu sasmalcināšanai vai malšanai, un tām speciāli konstruēti komponenti.

1B201Pavedienu uztīšanas mašīnas, izņemot 1B001. vai 1B101. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas:

a. pavedienu uztīšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. pozicionēšanas kustības, šķiedru uztīšanu un vērpšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairāk asīm;

2. speciāli konstruētas kompozītu stuktūru vai laminātu ražošanai no “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”un

3. spēj tīt cilindriskas caurules ar iekšējo diametru 75–650 mm un garumu vismaz 300 mm;

b. koordinācijas un programmēšanas kontroles iekārtas 1B201.a. pozīcijā minētajām pavedienu uztīšanas mašīnām;

c. precīzijas serdeņi 1B201.a. pozīcijā minētajām pavedienu uztīšanas mašīnām.

1B225Elektrolīzes elementi fluora ražošanai, kuru darba ražība ir lielāka par 250 g fluora stundā.

1B226Elektromagnētiskie izotopu separatori, kas paredzēti darbībām ar vienu vai vairākiem jonu avotiem vai kas ar tādiem aprīkoti un spēj nodrošināt 50 mA vai lielāku jonu kūļa strāvu.

Piezīme:   1B226. pozīcijā ietilpst separatori:

a.   kuros var bagātināt stabilos izotopus;

b.   ar magnētiskajā laukā ievietotiem jonu avotiem un kolektoriem, kā arī konfigurācijas, kuros tie ir ārpus magnētiskā lauka.

1B228Ūdeņraža kriogēnās destilācijas kolonnas, kam ir visas šīs īpašības:

a. paredzētas darbam 35 K (– 238 °C) vai zemākā temperatūrā;

b. darba spiediens kolonnas iekšienē ir no 0,5 līdz 5 MPa;

c. tās ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. 300. sērijas nerūsējošā tērauda ar zemu sēra saturu, kurā pēc ASTM (vai ekvivalenta standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; vai

2. ekvivalentiem materiāliem, kas ir gan kriogēni, gan saderīgi ar H2; un

d. iekšējais diametrs ir 30 cm vai lielāks, bet 'efektīvais garums' ir 4 m vai lielāks.

Tehniska piezīme:

1B228. pozīcijā 'efektīvais garums' ir pakojuma materiāla aktīvais augstums kompaktajā kolonnā vai iekšējo kontaktierīču aktīvais augstums plākšņu tipa kolonnā.

1B229Šādas ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas un 'iekšējās kontaktierīces':

NB!   Attiecībā uz kolonnām, kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai, sk. 0B004. pozīciju.

a. ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. darba spiediens ir 2 MPa vai lielāks;

2. izgatavotas no oglekļa tērauda, kurā pēc ASTM (vai ekvivalenta standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; un

3. diametrs ir 1,8 m vai lielāks;

b. ‘iekšējās kontaktierīces’ 1B229.a. pozīcijā minētajām ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnām.

Tehniska piezīme:

Kolonnu ‘iekšējās kontaktierīces’ ir segmentēti šķīvji ar efektīvo komplektēto diametru 1,8 m vai lielāku, kas paredzēti, lai atvieglotu pretplūsmas kontaktus, un ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar oglekļa saturu 0,03 % vai mazāk. Tie var būt sietveida šķīvji, vārstu šķīvji, zvaniņu šķīvji vai turbosietu šķīvji.

1B230Sūkņi atšķaidīta vai koncentrēta kālija amīda katalizatora šķīduma cirkulācijai šķidrā amonjakā (KNH2/NH3), kuriem ir visi šie raksturlielumi:

a. hermētiskums (t.i., tie ir hermētiski noslēgti);

b. jauda ir lielāka par 8,5 m3/h; un

c. piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. koncentrētiem kālija amīda šķīdumiem (1 % vai vairāk) darba spiediens ir no 1,5 līdz 60 MPa; vai

2. atšķaidītiem kālija amīda šķīdumiem (mazāk par 1 %) darba spiediens ir no 20 līdz 60 MPa.

1B231Šādas tritija ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas:

a. ražotnes vai rūpnīcas tritija ražošanai, reģenerācijai, ekstrakcijai, koncentrēšanai vai pārkraušanai;

b. tritija ražotņu vai rūpnīcu iekārtas:

1. ūdeņraža vai hēlija saldēšanas iekārtas dzesēšanai līdz 23 K (– 250 °C) vai zemākai temperatūrai ar siltuma absorbcijas jaudu virs 150 W;

2. ūdeņraža izotopu glabāšanas un attīrīšanas sistēmas, kurās par glabāšanas vai attīrīšanas aģentiem lieto metālu hidrīdus.

1B232Turboekspanderi un turboekspanderu-kompresoru kompleksi, kam piemīt abas šīs īpašības:

a. paredzēti ekspluatācijai 35 K (– 238 °C) vai zemākā izejas temperatūrā; un

b. paredzēti 1 000 kg/h vai lielākai ūdeņraža caurlaides spējai.

1B233Litija izotopu atdalīšanas ražotnes vai rūpnīcas un sistēmas un tām paredzētas iekārtas:

a. litija izotopu atdalīšanas ražotnes vai rūpnīcas;

b. iekārtas litija izotopu atdalīšanai, lietojot litija-dzīvsudraba amalgamas procesu:

1. piepildītas šķidruma-šķidruma apmaiņas kolonnas litija izotopu apmaiņai, kas speciāli konstruētas darbam ar litija amalgamu;

2. dzīvsudraba vai litija amalgamu sūkņi;

3. litija amalgamas iegūšanas šūnas;

4. ietvaicētāji koncentrētam litija hidroksīda šķīdumam;

c. litija izotopu atdalīšanai speciāli konstruētas jonu apmaiņas sistēmas un tām speciāli konstruēti komponenti;

d. litija izotopu atdalīšanai speciāli konstruētas ķīmiskās apmaiņas sistēmas (kurās lieto kraunēterus, kriptandus un lariatēterus) un tām speciāli konstruēti komponenti.

1B234Tvertnes, kameras, konteineri un līdzīgas lokalizācijas iekārtas spēcīgu sprāgstvielu izolācijai, kas paredzētas spēcīgu sprāgstvielu vai spridzekļu testēšanai un kam ir abas turpmāk minētās īpašības:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. tie paredzēti pilnīgai 2 kg TNT eksplozijas vai lielākas eksplozijas lokalizēšanai; un

b. to konstrukcijas elementi vai iezīmes ļauj reālajā laikā vai ar aizturi pārvadīt diagnostisko vai mērījumu informāciju.

1 CMateriāli

Tehniska piezīme:

Metāli un sakausējumi:

ja nav norādīts citādi, tad vārdi 'metāli' un 'sakausējumi' 1C001. līdz 1C012. pozīcijā attiecas uz turpmāk minētajām neapstrādātām formām un pusfabrikātiem.

Neapstrādātas formas:

anodi, lodītes, lielgabarīta sagataves, stieņi (ieskaitot iezāģētus stieņus un sagataves stieplēm), kvadrātveida sagataves, bloki, lielizmēra kvadrātveida sagataves, pikas, katodi, kristāli, kubi, diski, graudi, granulas, pārslas, pulveri, kluči, vairogi, sfēras, stabi (taisnstūra velmējumi), sagataves kalšanai, poraini gabali, stienīši.

Pusfabrikāti (ar pārklājumu vai bez tā, galvanizēti, urbti vai štancēti):

a.   formēti vai apstrādāti materiāli, kas izgatavoti, velmējot, velkot, ekstrudējot, kaļot, štancējot, presējot, granulējot, pulverizējot, slīpējot, piemēram, leņķmetāli, profili, apļsagataves, diski, smalks pulveris, pārslas, folijas, lapiņas, kalumi, biezas loksnes, pulveri, presētas detaļas un presēšanas pārpalikumi, lentes, gredzeni, apaļi stieņi (ieskaitot elektrodu sagataves, tievus velmētus stienīšus un velmētu stiepli), profili, fasonmetāls, skārds, lentes, caurules un plānsienu caurules (ieskaitot apaļas, kvadrātiskas un dubultsienu caurules), vilkta un ekstrudēta stieple;

b.   lietie materiāli, kas izgatavoti, lejot smiltīs, kokilēs, metāla, ģipša vai citās formās, ieskaitot augstspiediena liešanu, sinterētās un pulvermetalurģijas formas.

Eksporta kontrole attiecas arī uz sarakstā neiekļautām formām, kas deklarētas kā gatavi produkti, bet faktiski ir neapstrādātās formas vai pusfabrikāti.

1C001Materiāli, kas speciāli konstruēti elektromagnētisko viļņu absorbcijai, vai polimēru materiāli ar elektrovadītspēju:

NB!   SK. ARĪ 1C101. POZĪCIJU.

a. materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz 2×108 Hz, bet ir mazākas par 3×1012 Hz;

1. piezīme:   Kontrole 1C001.a. pozīcijā neattiecas uz:

a.   matiņu tipa absorbētājiem, kas izgatavoti no dabīgām vai sintētiskām šķiedrām ar nemagnētisku pildījumu absorbcijas nodrošināšanai;

b.   absorbētājiem, kuriem nav magnētisko zudumu un kuru saskarsmes virsma pēc formas nav plakana, piemēram, piramīdas, konusi, ķīļveida un viļņotas virsmas;

c.   plakaniem absorbētājiem, kam ir visas šīs īpašības:

1.   tie ir izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a.   putuplastiem (elastīgiem vai cietiem) ar oglekļa daļu, vai organiskiem materiāliem, tostarp saistvielu, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 5 % salīdzinot ar metālu, frekvenču joslas platumā, kura ir lielāka par ± 15 % no krītoša starojuma centrālās frekvences, un kas neiztur temperatūru lielāku par 450 K (177 °C); vai

b.   keramikas materiāliem, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 20 %, salīdzinot ar metālu, frekvenču joslas platumā, kura ir lielāka par ± 15 % no krītošā starojuma centrālās frekvences, un kas neiztur temperatūru lielāku par 800 K (527 °C);

Tehniska piezīme:

Absorbcijas testa paraugi 1C001.a. pozīcijai Piezīme: 1.c.1. pozīcijā ir jābūt kvadrātam, kura malas garums ir vismaz pieckāršs centrālās frekvences viļņu garums, un tas ir jānovieto attālināti no starojuma avota.

2.   to stiepes stiprība ir mazāka par 7 × 106 N/m2; un

3.   to stiepes stiprība ir mazāka par 14 × 106 N/m2;

d.   plakaniem absorbētājiem no sinterēta ferīta, kam ir visas šādas īpašības:

1.   īpatnējais smagums pārsniedz 4,4; un

2.   maksimālā darba temperatūra ir 548 K (275 °C).

2. piezīme:   1C001.a. pozīcijas 1. piezīme neierobežo kontroli attiecībā uz tādiem magnētiskajiem materiāliem absorbcijas nodrošināšanai, kurus satur krāsas.

b. materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz 1,5×1014 Hz, bet ir mazākas par 3,7×1014 Hz, un nelaiž cauri redzamo gaismu;

Piezīme:   Kontroli 1C001.b pozīcijā neattiecina uz materiāliem, kas speciāli konstruēti vai izgatavoti kādam no šiem lietojumiem:

a.   polimēru marķēšana ar “lāzeru”; vai

b.   polimēru metināšana ar “lāzeru”.

c. Polimēru materiāli ar elektrovadītspējas īpašībām un ‘tilpuma elektrisko vadītspēju’, kas ir lielāka par 10 000 S/m (sīmensi uz metru), vai ar ‘īpatnējo (virsmas) pretestību’, kas mazāka par 100 omi/kvadrāts, izgatavoti uz jebkura no šo polimēru bāzes:

1. polianilīns;

2. polipirols;

3. politiofēns;

4. polifenilēnvinilēns; vai

5. politienilēnvinilēns.

Piezīme:   Kontrole 1C001.c. pozīcijā neattiecas uz materiāliem šķidrā veidā.

Tehniska piezīme:

‘Tilpuma elektrovadītspēju’ un ‘īpatnējo (virsmas) pretestību’ nosaka pēc ASTM D-257 standarta vai ekvivalenta valsts standarta.

1C002Šādi metālu sakausējumi, metālu sakausējumu pulveri vai sakausējumu materiāli:

NB!   SK. ARĪ 1C202. POZĪCIJU.

Piezīme:   Kontrole 1C002. pozīcijā neattiecas uz metālu sakausējumiem, metālu sakausējumu pulveriem un sakausējumu materiāliem, kas speciāli definēti virsmas pārklāšanas vajadzībām.

Tehniskas piezīmes:

1.   Metālu sakausējumi 1C002. pozīcijā ir tie, kuros attiecīgo metālu masas daļa ir lielāka par visu citu elementu saturu;

2.   ‘Mehāniskās izturības ilgums’ ir jāmēra saskaņā ar ASTM standartu E-139 vai ekvivalenta valsts standartu.

3.   ‘Zemāko noguruma ciklu skaits’ jānosaka pēc ASTM standarta E-606 'Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing' vai ekvivalenta valsts standarta. Testēšanai jābūt aksiālai ar vidējo slodzes koeficientu vienādu ar 1 un sprieguma koncentrācijas koeficientu (Kt) vienādu ar 1. Vidējo spriegumu nosaka šādi: maksimālais spriegums mīnus minimālais spriegums un dalīts ar maksimālo spriegumu.

a. aluminīdi:

1. niķeļa aluminīdi, kas masas izteiksmē satur vismaz 15 %, bet ne vairāk par 38 % alumīnija, kā arī vismaz vēl vienu leģētājelementu;

2. titāna aluminīdi, kas satur 10 % vai vairāk alumīniju un vismaz vēl vienu leģētājelementu;

b. metālu sakausējumi no 1C002.c. pozīcijā minētajiem pulveru vai daļiņu materiāliem:

1. niķeļa sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. ‘mehāniskās izturības ilgums’ 676 MPa slodzes apstākļos 923 K (650 °C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai ilgāks; vai

b. ‘zemākais noguruma ciklu skaits’ maksimālās slodzes 1 095 MPa apstākļos 823 K (550 °C) temperatūrā ir 10 000 vai vairāk ciklu;

2. niobija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. ‘mehāniskās izturības ilgums’ 400 MPa slodzes apstākļos 1 073 K (800 C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b. ‘zemākais noguruma ciklu skaits’ maksimālās slodzes 700 MPa apstākļos 973 K (700 °C) temperatūrā ir 10 000 vai vairāk ciklu;

3. titāna sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. ‘mehāniskās izturības ilgums’ 200 MPa slodzes apstākļos 723 K (450 C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b. ‘zemākais noguruma ciklu skaits’ maksimālās slodzes 400 MPa apstākļos 723 K (450 °C) temperatūrā ir 10 000 vai vairāk ciklu;

4. alumīnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. stiepes stiprība ir 240 MPa vai augstāka 473 K (200°C) temperatūrā; vai

b. stiepes stiprība ir 415 MPa vai augstāka 298 K (25 °C) temperatūrā;

5. magnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. stiepes stiprība 345 MPa vai lielāka; un

b. korozijas ātrums 3 % nātrija hlorīda šķīdumā, ko nosaka pēc ASTM standarta G-31 vai ekvivalenta valsts standarta, ir mazāks par 1 mm/gadā;

c. metāla sakausējumu pulveru vai daļiņu materiāls ar visām šīm īpašībām:

1. tie ir izgatavoti no jebkura turpmāk minētā sastāva:

Tehniska piezīme:

Ar X turpmāk apzīmēti viens vai vairāki leģētājelementi.

a. niķeļa sakausējumi (Ni-Al-X, Ni-X-Al), kas piemēroti turbīnu sastāvdaļām vai komponentiem, t.i., ar mazāk par trim nemetālu daļiņām ar izmēru virs 100 μm (ko pievieno ražošanas procesā) uz 109 sakausējuma daļiņām;

b. niobija sakausējumi (Nb-Al-X vai Nb-X-Al, Nb-Si-X vai Nb-X-Si, Nb-Ti-X vai Nb-X-Ti);

c. titāna sakausējumi (Ti-Al-X vai Ti-X-Al);

d. alumīnija sakausējumi (Al-Mg-X vai Al-X-Mg, Al-Zn-X vai Al-X-Zn, Al-Fe-X vai Al-X-Fe); vai

e. magnija sakausējumi (Mg-Al-X vai Mg-X-Al);

2. iegūti kontrolētā vidē ar kādu no šiem procesiem:

a. “vakuumpulverizācija”;

b. “gāzes atomizācija”;

c. “rotācijas pulverizācija”;

d. “uzsmidzināšana”;

e. “kausējuma vērpšana” un “smalcināšana”;

f. “kausējuma ekstrakcija” un “smalcināšana”;

g. “mehāniska kausēšana”; vai

h. “plazmas atomizācija”; un

3. ko var lietot 1C002.a. un 1C002.b. pozīcijā minēto materiālu veidošanā.

d. kausējumu materiāli, kuriem ir visas šādas īpašības:

1. tie izgatavoti no kāda 1C002.c.1. pozīcijā minētā sastāva;

2. ir smalcinātu pārslu, lenšu vai tievu stienīšu veidā; un

3. iegūti kontrolējamas vides apstākļos ar kādu no šiem procesiem:

a. “uzsmidzināšana”;

b. “kausējuma vērpšana”; vai

c. “kausējuma ekstrakcija”.

1C003Visu tipu un formu magnētiskie metāli, kam piemīt jebkura no šīm īpašībām:

a. sākotnējā relatīvā magnētiskā caurlaidība ir 120 000 vai lielāka, bet biezums – 0,05 mm vai mazāks;

Tehniska piezīme:

Sākotnējās relatīvās caurlaidības mērījumi jāveic pilnīgi atlaidinātiem materiāliem.

b. magnetostriktīvi sakausējumi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. piesātinājuma magnetostrikcija ir lielāka par 5 × 10–4; vai

2. magnetomehāniskās pievilkšanās koeficients (k) ir lielāks par 0,8; vai

c. amorfu vai ‘nanokristālisko’ sakausējumu lentes ar visām šādām īpašībām:

1. to sastāvā ir vismaz 75 % dzelzs, kobalta vai niķeļa;

2. piesātinājuma magnētiskā indukcija (Bs) ir 1,6 T vai lielāka; un

3. Jebkuru no šādām darbībām:

a. lentes biezums ir 0,02 mm vai mazāks; vai

b. īpatnējā elektriskā pretestība ir 2 × 10–4 omi/cm vai lielāka.

Tehniska piezīme:

1C003.c. pozīcijā minētie ‘nanokristāliskie’ materiāli ir tādi, kuru kristālu graudu izmērs, nosakot ar rentgenstaru difrakcijas metodi, ir 50 nm vai mazāks.

1C004Urāna sakausējumi ar titānu vai volframa sakausējumi ar “matricu” uz dzelzs, niķeļa vai vara bāzes, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a. blīvums ir lielāks par 17,5 g/cm3;

b. elastības modulis ir lielāks par 880 MPa;

c. stiepes robežstiprība ir lielāka par 1 270 MPa; un

d. relatīvais pagarinājums pārsniedz 8 %.

1C005“Kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kuru garums ir lielāks par 100 m vai masa lielāka par par 100 g:

a. “kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kuros ir viens vai vairāki niobija-titāna 'pavedieni' un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1. ir ievietoti “matricā”, izņemot vara “matricu” vai jaukto materiālu “matrica” uz vara bāzes; un

2. ir ar šķērsgriezumu mazāku par 0,28 × 10–4 mm2 (ar diametru 6 μm – ‘pavedieniem’ ar apaļu šķērsgriezumu);

b. “kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kuri satur vienu vai vairākus ‘pavedienus’ ar “supravadītspēju”, izņemot niobija-titāna pavedienus, un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1. “kritiskā temperatūra” 0 magnētiskās indukcijas apstākļos pārsniedz 9,85 K (– 263,31 °C); un

2. tie saglabā “supravadītspēju” 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūrā magnētiskā laukā, kas orientēts jebkurā virzienā perpendikulāri strāvas vadītāja garenasij un atbilst 12 T magnētiskai indukcijai ar kritisko strāvas blīvumu lielāku par 1 750 A/mm2 visā strāvas vadītāja šķērsgriezumā;

c. “kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kuros ir viens vai vairāki “supravadoši”‘pavedieni’ un kuri saglabā “supravadītspēju” temperatūrā virs 115 K (– 158,16 C).

Tehniska piezīme:

Saistībā ar 1C005. pozīciju ‘pavedieni’ var būt stieples, cilindra, plēves vai lentes formā.

1C006Šķidrumi un lubrikanti:

a. netiek lietots;

b. lubrikanti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kāda no šādām:

1. fenilēnēteri, alkilfenilēnēteri, tioēteri, vai to maisījumi, kas satur vairāk par divām ētera vai tioētera funkcijām, vai to maisījumi; vai

2. fluorēts silikons ar kinemātisko viskozitāti, kas 298 K (25 °C) temperatūrā ir mazāka par 5 000 mm2/s (5 000 centistoksi);

c. mitrināšanas vai flotācijas šķidrumi, kuriem ir visas šīs īpašības:

1. tīrības pakāpe pārsniedz 99,8 %;

2. 100 ml satur mazāk nekā 25 daļiņas ar diametru 200 μm vai lielākas; un

3. vismaz 85 % apmērā ir izgatavoti no kāda no šiem savienojumiem vai materiāliem:

a. dibromtetrafluoretāns (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. polihlortrifluoretilēns (tikai eļļveidīgās vai vaskveidīgās modifikācijas); vai

c. polibromtrifluoretilēns;

d. fluorogļūdeņraža šķidrumi elektronikas dzesēšanai, kuriem ir visas šīs īpašības:

1. masas izteiksmē vismaz 85 % satur jebkuru no šādām vielām vai to maisījumiem:

a. perfluorpolialkilētertriazīnus vai perfluoralifātiskos ēterus monomēru formās;

b. perfluoralkilamīnus;

c. perfluorcikloalkānus; vai

d. perfluoralkānus;

2. blīvums 298 K (25 °C) temperatūrā ir vismaz 1,5 g/ml;

3. 273 K (0 °C) temperatūrā ir šķidrā agregātstāvoklī; un

4. masas izteiksmē vismaz 60 % satur fluoru.

Piezīme:   Kontrole 1C006.d. pozīcijā neattiecas uz materiāliem, kas norādīti un iepakoti kā medicīnas produkti.

1C007Šādi keramikas pulveri, keramikas “matricas”, “kompozītu” materiāli un prekursoru materiāli:

NB!   SK. ARĪ 1C107. POZĪCIJU.

a. titāna diborīda (TiB2) keramikas pulveri (CAS 12045-63-5), kuros metālisko piemaisījumu kopapjoms, neskaitot apzinātus papildinājumus, ir vienāds vai mazāks par 5 000 ppm, bet daļiņu vidējais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 5 μm, un maksimāli 10 % šo daļiņu ir lielākas par 10 μm;

b. netiek lietots;

c. Šādi keramikas “matricas”“kompozītu” materiāli:

1. keramikas-keramikas “kompozītu” materiāli ar stikla vai oksīdu “matricu”, kuri ir armēti ar jebkuru no šādiem materiāliem:

a. nepārtrauktas šķiedras, kas izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); vai

2. Si-C-N; vai

Piezīme:   1C007.c.1.a. pozīcija neattiecas uz “kompozītiem” ar šķiedrām ar stiepes robežstiprību zem 700 MPa pie 1 273 K (1 000 °C) temperatūras vai ar tecēšanas deformāciju lielāku par 1 %, ja noslodze ir 100 MPa un temperatūra 1 273 K (1 000 °C), 100 stundās.

b. šķiedrām, kurām ir visas šādas īpašības:

1. izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; vai

d. Si-O-N; un

2. “īpatnējā stiepes robežstiprība” pārsniedz 12,7 × 103 m;

2. keramikas “matricas”“kompozītu” materiāli, kuros “matricu” veido silīcija, cirkonija vai bora karbīdi vai nitrīdi;

d. netiek lietots;

e. Šādi ‘prekursoru materiāli’, kas speciāli paredzēti 1C007.c pozīcijā minēto materiālu “ražošanai”:

1. polidiorganosilāni;

2. polisilazāni;

3. polikarbosilazāni;

Tehniska piezīme:

1C007. pozīcijas vajadzībām ‘prekursoru materiāli’ ir speciālam nolūkam paredzēti polimēru vai metālorganiskie materiāli, kurus lieto silīcija karbīda, silīcija nitrīda vai keramikas ar silīciju, oglekli un slāpekli “ražošanai”.

f. netiek lietots.

1C008Šādi fluoru nesaturoši polimēri:

a. Šādi imīdi:

1. bismaleimīdi;

2. aromātiskie poliamīdi-imīdi (PAI) ar ‘stiklošanās temperatūru (Tg)’ virs 563 K (290 °C);

3. aromātiskie polimīdi ar ‘stiklošanās temperatūru (Tg)’ virs 505 K (232 °C);

4. aromātiskie poliēterimīdi ar ‘stiklošanās temperatūru (Tg)’ virs 563 K (290 °C);

Piezīme:   Kontrole 1C008.a. pozīcijā attiecas uz vielām šķidrā vai cietā “kausējamā” formā, ietverot arī sveķus, pulverus, granulas, plēves, loksnes vai lentes.

NB!   Attiecībā uz “nekausējamiem” aromātiskiem poliimīdiem plēves, loksnes vai lentes veidā sk. 1A003. pozīciju.

b. netiek lietots;

c. netiek lietots;

d. poliarilēnketoni;

e. poliarilēnsulfīdi, kuros arilēna grupas ir bifenilēngrupa, trifenilēngrupa vai to kombinācija;

f. polibifenilenētersulfons, kura ‘stiklošanās temperatūra (Tg)’ pārsniedz 563 K (290 °C).

Tehniskas piezīmes:

1.   1C008.a.2. pozīcijā minēto termoplastisko materiālu, 1C008.a.4. pozīcijā minēto materiālu un 1C008.f. pozīcijā minēto materiālu ‘stiklošanās temperatūru (Tg)’ konstatē, lietojot ISO standartā 11357-2 (1999) vai ekvivalentā valsts standartā izklāstīto metodi.

2.   1C008.a.2. pozīcijā minēto termoreaktīvo materiālu un 1C008.a.3. pozīcijā minēto materiālu ‘stiklošanās temperatūru (Tg)’ nosaka, lietojot 3 punktu liekšanas metodi, kas aprakstīta ASTM D 7028-07, vai ekvivalentu valsts standartu. Testu veic, lietojot sausu testēšanas paraugu, kura sacietēšanas pakāpe ir vismaz 90 %, kā aprakstīts ASTM E 2160-04 vai ekvivalentā valsts standartā, un kurš ir sacietināts, kombinējot standarta un pēccietināšanas procesus, ar ko var sasniegt visaugstāko Tg.

1C009Neapstrādāti fluorēti savienojumi:

a. netiek lietots;

b. fluorēti poliimīdi, kuri masas izteiksmē vismaz 10 % apmērā satur saistīto fluoru;

c. fluorēti fosfazēna elastomēri, kuri masas izteiksmē vismaz 30 % apmērā saistīto fluoru.

1C010“Šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”:

NB!   SK. ARĪ 1C210. UN 9C110. POZĪCIJU.

Tehniskas piezīmes:

1.   Lai aprēķinātu attiecīgi 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. vai 1C010.e.1.b. pozīcijā minēto “šķiedrveida vai pavedienveida materiālu”“īpatnējo stiepes stiprību”, “īpatnējo moduli” vai blīvumu, stiepes stiprība un moduli konstatē, lietojot A metodi, kas izklāstīta ISO standartā 10618 (2004) vai ekvivalentā valsts standartā.

2.   1C010. pozīcijā minēto neparalēlo “šķiedrveida vai pavedienveida materiālu” (piemēram, auduma, neausta materiāla vai pinuma) “īpatnējās stiepes stiprības”, “īpatnējā moduļa” un blīvuma novērtējums ir balstāms uz attiecīgo paralēlo monošķiedru (piemēram, monošķiedru, dziju, paralēlu šķiedru kūļu vai tauvu) mehāniskajām īpašībām pirms to pārstrādes neparalēlos “šķiedrveida vai pavedienveida materiālos”.

a. organiskie “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”, kam piemīt visas turpmākās īpašības:

1. “īpatnējais modulis” pārsniedz 12,7 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes robežstiprība” pārsniedz 23,5 × 104 m;

Piezīme:   Kontrole 1C010.a. pozīcijā neattiecas uz polietilēnu.

b. oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”, kam ir visas šādas īpašības:

1. “īpatnējais modulis” pārsniedz 14,65 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes robežstiprība” pārsniedz 26,82 × 104 m;

Piezīme:   Kontrole 1C010.b. pozīcijā neattiecas uz:

a.   “šķiedru vai pavedienu” materiāliem, kas paredzēti “civilās aviācijas gaisa kuģu” struktūru vai laminātu remontam un kam piemīt visas šīs īpašības:

1.   laukums nepārsniedz 1 m2;

2.   garums nepārsniedz 2,5 m; un

3.   platums pārsniedz 15 mm.

b.   mehāniski smalcinātiem, maltiem vai grieztiem oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”, kuru garums nepārsniedz 25,0 mm.

c. neorganiskie “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”, kam piemīt visas turpmākās īpašības:

1. “īpatnējais modulis” pārsniedz 2,54 × 106 m; un

2. kušanas, mīksttapšanas, sadalīšanās vai sublimēšanās punkta temperatūra inertā vidē ir augstāka par 1 922 K (1 694 °C);

Piezīme:   Kontrole 1C010.c. pozīcijā neattiecas uz:

a.   sadrumstalotas, daudzfāžu, polikristāliskas alumīnija oksīda šķiedras neausta materiāla veidā, kam 3 % vai vairāk no masas satur silīcija dioksīda, ar “īpatnējo moduli”, kas mazāks par 10 × 106 m;

b.   molibdēna vai molibdēna sakausējumu šķiedrām;

c.   bora šķiedrām;

d.   sadrumstalotām keramikas šķiedrām, kuru kušanas, mīksttapšanas, sadalīšanās vai sublimācijas temperatūra inertā vidē ir zemāka par 2 043 K (1 770 °C).

d. “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. kas satur jebkuru no šīm vielām:

a. 1C008.a. pozīcijā minētos poliēterimīdus; vai

b. 1C008.d.–1C008.f. pozīcijā minētie materiāli; vai

2. sastāv no 1C010.d.1.a. vai 1C010.d.1.b. pozīcijā minētajiem materiāliem un “sajaukti” ar citām 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā minētajām šķiedrām;

e. ar sveķiem vai darvu pilnībā vai daļēji piesūcināti “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli” (prepregi), ar metālu vai oglekli pārklāti “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli” (sagataves) vai “oglekļa šķiedru sagataves”, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. kam ir kāda no šādām īpašībām:

a. neorganiskie 1C010.c. pozīcijā minētie “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”; vai

b. organiskie vai oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli”, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. “īpatnējais modulis” pārsniedz 10,15 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes robežstiprība” pārsniedz 17,7 × 104 m; un

2. kam ir kāda no šādām īpašībām:

a. sveķi vai darva, kā minēts 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā;

b. to ‘dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūra (DMA Tg)’ ir ne mazāka par 453 K (180 °C) un tie satur fenola sveķus; vai

c. to ‘dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūra (DMA Tg)’ ir ne mazāka par 505 K (232 °C) un tie satur sveķus vai darvu, kas nav minēta 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā, un tie nav fenola sveķi;

1. piezīme:   Ar metālu vai oglekli pārklāti “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli” (sagataves) vai “oglekļa šķiedru sagataves”, kuri nav piesūcināti ar sveķiem vai darvu, ir norādīti kā “šķiedrveida vai pavedienveida materiāli” 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā.

2. piezīme:   Kontrole 1C010.e. pozīcijā neattiecas uz:

a.   epoksīdsveķu “matricas” piesūcinātiem “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem” (prepregiem), kuri paredzēti “civilās aviācijas gaisa kuģu” struktūru vai laminātu remontam un kuriem piemīt visas šādas īpašības:

1.   laukums nepārsniedz 1 m2;

2.   garums nepārsniedz 2,5 m; un

3.   platums pārsniedz 15 mm.

b.   pilnīgi vai daļēji ar sveķiem vai darvu piesūcinātiem, mehāniski smalcinātiem, maltiem vai grieztiem oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”, kuru garums nepārsniedz 25,0 mm, ja ir lietoti tādi sveķi vai darva, kas nav minēti 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā.

Tehniska piezīme:

1C010.e. pozīcijā minēto materiālu ‘dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūru (DMA Tg)’ konstatē, lietojot ASTM standartā D-7028-07 vai ekvivalentā valsts standartā izklāstīto metodi, ko piemēro sausam testa paraugam. Termoreaktīvu materiālu gadījumā sausā testa parauga sacietēšanas pakāpei jābūt vismaz 90 %, kā norādīts ASTM E 2160-04 standartā vai ekvivalentā valsts standartā.

1C011Metāli un savienojumi:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS UN 1C111. POZĪCIJU.

a. metāli daļiņās, kas mazākas par 60 μm, sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā un ražotas no materiāliem, kuros ir 99 % vai vairāk cirkonija, magnija vai to sakausējumu;

Tehniska piezīme:

Dabīgo hafnija daudzumu cirkonijā (parasti 2–7 %) pieskaita cirkonijam.

Piezīme:   Uz 1C011.a. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

b. šāds bors vai bora sakausējumi ar daļiņu izmēru 60 μm vai mazāku:

1. bors ar tīrības pakāpi vismaz 85 % (masas izteiksmē);

2. bora sakausējumi ar bora saturu vismaz 85 % (masas izteiksmē);

Piezīme:   Uz 1C011.b. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

c. guanidīna nitrāts (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidīns (CAS 556-88-7).

NB!   Sk. arī militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz metāla pulveriem, kas sajaukti ar citām vielām, lai izveidotu maisījumu, kas paredzēts militāriem nolūkiem.

1C012Šādi materiāli:

Tehniska piezīme:

Šos materiālus parasti lieto kodoltermiskiem siltuma avotiem.

a.  plutonijs jebkādā formā ar plutonija-238 izotopu mērījumu vairāk par 50 % no masas;

Piezīme:   Kontrole 1C012.a. pozīcijā neattiecas uz:

a.   sūtījumiem, kuros plutonija saturs ir 1 g vai mazāks;

b.   sūtījumiem, kas satur 3 vai mazāk “efektīvos gramus”, ja tos satur instrumentu sensora komponents.

b. “iepriekš atdalīts” neptūnijs-237 jebkurā formā.

Piezīme:   Kontrole 1C012.b. pozīcijā neattiecas uz sūtījumiem, kuros neptūnija-237 saturs ir 1 g vai mazāk.

1C101Materiāli un ierīces atklājamības samazināšanai, piemēram, radaru atstarojuma mazināšanai vai ultravioletās / infrasarkano staru un akustiskās signatūras vājināšanai, izņemot 1C001. pozīcijā minētos, lietojumam ‘raķetēs’, “raķešu” apakšsistēmās vai bezpilota lidaparātos 9A012. vai 9A112.a. pozīcijā.

1. piezīme:   1C101. pozīcija ietver:

a.   konstrukciju materiāli un pārklājumi, kas speciāli konstruēti radaru atstarojuma mazināšanai;

b.   pārklājumi, arī krāsojums, kas speciāli konstruēts, lai samazinātu vai konkrētai vajadzībai pielāgotu elektromagnētiskās viļņu skalas mikroviļņu, infrasarkano staru un ultravioleto atstarojumu vai izstarojumu.

2. piezīme:   1C101. pozīcija neietver pārklājumus, ja tie speciāli lietoti pavadoņu termoizolācijai.

Tehniska piezīme:

1C101. pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

1C102Atkārtoti piesātināti pirolizēti oglekļa-oglekļa materiāli, kas izstrādāti 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1C107Grafīta un keramikas materiāli, izņemot 1C007. pozīcijā minētos:

a. smalkgraudains grafīts ar 1,72 g/cm3 vai lielāku tilpuma blīvumu 288 K (15 °C) temperatūrā ar graudiņu izmēru 100 μm vai mazāku raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var iestrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

1. cilindri ar diametru vismaz 120 mm un garumu vismaz 50 mm;

2. caurules ar iekšējo diametru vismaz 65 mm, sieniņu biezumu vismaz 25 mm un garumu vismaz 50 mm; vai

3. bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm vai lielāki;

NB!   Sk. arī 0C004. pozīciju.

b. pirolītisks vai šķiedrains armēts grafīts raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var lietot “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs;

NB!   Sk. arī 0C004. pozīciju.

c. keramikas kompozītmateriāli (dielektriskā konstante mazāka par 6 frekvencēs no 100 MHz līdz 100 GHz), ko lieto aptecētāju izgatavošanai “raķetēm”, 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm;

d. mehāniski iegūta birstoša ar silīcija karbīdu armēta keramika priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var lietot “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs;

e. ar silīcija karbīdu armētas keramikas kompozītu materiāli priekšgala smaiļu, atgriešanās moduļu un eleronu izgatavošanai, ko var lietot “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs.

f. mehāniski iegūti birstoši keramikas kompozītu materiāli, kuri sastāv no vienas ‘īpaši augstas temperatūras keramikas (UHTC)’ matricas ar kušanas temperatūru vismaz 3 000 °C, stiprinātas ar šķiedrām vai pavedieniem, un lietojami raķešu komponentiem (piem., uzgaļiem, daudzkārt lietojamiem lidaparātiem, uzplūdes malām, dzinēja lāpstiņu kontroles iekārtām, vadības darbvirsmai vai raķetes motora sprauslu ieliktņi) “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs, 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs vai ‘raķetēs’.

Piezīme:   Kontrole 1C107.f. pozīcijā neattiecas uz ‘īpaši augstas temperatūras keramikas (UHTC)’ materiāliem nekompozītu formā.

1. tehniskā piezīme:

1C107.f pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

2. tehniskā piezīme:

‘īpaši augstas temperatūras keramika (UHTC)’ ietver:

1.   titāna diborīdu (TiB2);

2.   cirkonija diborīdu (ZrB2);

3.   niobija diborīdu (NbB2);

4.   hafnija diborīdu (HfB2);

5.   tantala diborīdu (TaB2);

6.   titāna karbīdu (TiC);

7.   cirkonija karbīdu (ZrC);

8.   niobija karbīdu (NbC);

9.   hafnija karbīdu (HfC);

10.   tantala karbīdu (TaC).

1C111Propelenti un tajos ietilpstošas ķīmiskās vielas, izņemot 1C011. pozīcijā minētās:

a. propelentu vielas:

1. sfēriskas vai sferiodālas formas alumīnija daļiņu pulveris, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto, ar daļiņu izmēru, kas mazāks par 200 μm, un alumīnija saturu (masas izteiksmē) vismaz 97 %, ja vismaz 10 % no masas kopsummas veido daļiņas, kuru izmērs mazāks par 63 μm, ko nosaka saskaņā ar ISO 2591-1:1988 vai ekvivalentiem valsts standartiem;

Tehniska piezīme:

Daļiņu izmērs 63 μm (pēc ISO R-565) atbilst tīkla acs izmēram 250 (Tyler) vai 230 (ASTM standarts E-11).

2. šādi metāla pulveri, kas nav minēti militāro preču kontroles sarakstos:

a. metāla pulveri no cirkonija, berilija vai magnija, vai šo metālu sakausējumiem, ja vismaz 90 % no visām daļiņām pēc daļiņu tilpuma vai masas ir daļiņas izmērā zem 60 μm (to nosakot ar tādām mērīšanas metodēm kā sieta lietošana, lāzera difrakcija vai optiskā skenēšana); tās var būt sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā un 97 % sastāv no kāda no turpmākajiem elementiem:

1. cirkonija;

2. berilija; vai

3. magnija;

Tehniska piezīme:

Dabīgo hafnija daudzumu cirkonijā (parasti 2–7 %) pieskaita cirkonijam.

b. metāla pulveri no bora vai bora sakausējumiem ar bora saturu 85 % vai vairāk, ja vismaz 90 % no visām daļiņām pēc daļiņu tilpuma vai masas ir daļiņas izmērā zem 60 μm (to nosakot ar tādām mērīšanas metodēm kā sieta lietošana, lāzera difrakcija vai optiskā skenēšana); tās var būt sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā;

Piezīme:   Kontrole 1C111a.2.a. un 1C111a.2.b. pozīcijā attiecas uz pulveru maisījumiem ar multimodālu daļiņu sadalījumu (piemēram, maisījumiem ar dažādiem graudiņu izmēriem), ja kontrolē vienu vai vairākus veidus.

3. oksidētāji, ko var lietot raķešu dzinējos ar šķidro propelentu:

a. dislāpekļa trioksīds (CAS 10544-73-7);

b. slāpekļa dioksīds (CAS 10102-44-0)/dislāpekļa tetroksīds (CAS 10544-72-6);

c. dislāpekļa pentoksīds (CAS 10102-03-1);

d. slāpekļa oksīdu maisījums (MON);

Tehniska piezīme:

Slāpekļa oksīdu maisījums (MON) ir slāpekļa oksīda (NO) šķīdumi dislāpekļa tetroksīdā/ slāpekļa dioksīdā (N2O4/NO2), ko var lietot raķešu sistēmās. Pastāv kompozīciju spektrs, ko var apzīmēt ar MONi vai MONij, kur i un j ir veseli skaitļi, kas raksturo slāpekļa oksīda īpatsvaru maisījumā (piem., MON3 satur 3 % slāpekļa oksīda, MON25 – 25 % slāpekļa oksīda. Augšējā robeža ir MON40 ar 40 % no masas).

e. SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz inhibēto kūpošo slāpekļskābi (IRFNA);

f. SK. MILITĀRO PREČU SARAKSTUS UN 1C238. POZĪCIJU attiecībā uz savienojumiem, kuru sastāvā ir fluors un viens vai vairāki citi halogēni, skābeklis vai slāpeklis;

4. hidrazīna atvasinājumi:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. trimetilhidrazīns (CAS 1741-01-1);

b. tetrametilhidrazīns (CAS 6415-12-9);

c. N,N dialilhidrazīns (CAS 5164-11-4);

d. alilhidrazīns (CAS 7422-78-8);

e. etilēndihidrazīns (CAS 6068-98-0);

f. monometilēnhidrazīna dinitrāts;

g. nesimetriskais dimetilhidrazīna nitrāts;

h. hidrazīnija azīds (CAS 14546-44-2);

i. 1,1-dimetilhidrazīnija azīds (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilhidrazīnija azīds (CAS 299177-50-7);

j. hidrazīnija dinitrāts (CAS 13464-98-7);

k. diimidoskābeņskābes dihidrazīns (CAS 3457-37-2);

l. 2-hidrooksietilhidrazīna nitrāts (HEHN);

m. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz hidrazīnija perhlorātu;

n. hidrazīnija diperhlorāts (CAS 13812-39-0);

o. metilhidrazīnija nitrāts (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 1,1-dietilhidrazīna nitrāts (DEHN) / 1,2-dietilhidrazīna nitrāts (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 3,6-dihidrazīntetrazīna nitrāts (1,4-dihidrazīna nitrāts) (DHTN);

5. augsta enerģijas blīvuma materiāli, kas nav minēti militāro preču kontroles sarakstos un ko var lietot ‘raķetēs’ vai 9A012. vai 9A112.a. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos;

a. jaukta degviela, kas sastāv no cietas un šķidras degvielas, piemēram, bora suspensija, kuras enerģijas blīvums uz masas vienību ir vismaz 40 × 106 J/kg;

b. citas augsta enerģijas blīvuma degvielas un degvielas piedevas (piem., kubāns, jonu šķīdumi, JP-10), kuru enerģijas blīvums uz tilpuma vienību 20 °C temperatūrā un vienas atmosfēras spiedienā (101,325 kPa) ir vismaz 37,5 × 109 J/m3;

Piezīme:   Kontrole 1C111.a.5.b. pozīcijā neattiecas uz pārstrādātu fosilo degvielu un no dārzeņiem ražotu biodegvielu, tostarp degvielu, kas paredzēta dzinējiem, kuri sertificēti lietošanai civilajā aviācijā, ja vien tā nav speciāli izveidota lietošanai 'raķetēs' vai 9A012. vai 9A112.a. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos.

Tehniska piezīme:

1C111.a.5. pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km..

6. šādi hidrazīna aizstājdegvielas veidi:

a. 2-dimetilaminoetilazīds (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. polimēru vielas:

1. polibutadiēns ar gala karboksigrupām (tostarp polibutadiēns ar gala karboksilgrupām) (CTPB);

2. polibutadiēns ar gala hidroksigrupām (tostarp polibutadiēns ar gala hidroksilgrupām) (HTPB) (CAS 69102-90-5), kas nav minēts militāro preču kontroles sarakstos;

3. polibutadiēnakrilskābe (PBAA);

4. polibutadiēnakrilskābes akrilnitrils (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. politetrahidrofurāna polietilēnglikols (TPEG);

Tehniska piezīme:

Politetrahidrofurāna polietilēnglikols (TPEG) ir poli 1,4-butanediola (CAS 110-63-4) un polietilēna glikola (PEG) (CAS 25322-68-3) blokkopolimērs.

6. Poliglicidila nitrāts (PGN vai poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. citas propelentu piedevas un komponenti:

1. SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS ATTIECĪBĀ UZ karborāniem, dekarborāniem, pentaborāniem un to atvasinājumiem;

2. trietilēnglikoldinitrāts (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilamīns (CAS 119–75–5);

4. trimetiloletāna trinitrāts (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietilēnglikola dinitrāts (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. šādi ferocēna atvasinājumi:

a. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz katocēnu;

b. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz etilferocēnu;

c. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz propilferocēnu;

d. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz n-butilferocēnu;

e. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz pentilferocēnu;

f. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz diciklopentilferocēnu;

g. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dicikloheksilferocēnu;

h. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dietilferocēnu;

i. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dipropilferrocēnu;

j. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dibutilferocēnu;

k. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz diheksilferocēnu;

l. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz acetilferocēnu / 1,1’-diacetilferocēnu.

m. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz ferocēna karbonskābēm;

n. sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz butacēnu;

o. citi ferocēna atvasinājumi, ko lieto kā raķešu propelentu sadegšanas ātruma modifikatorus, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos.

Piezīme:   Kontrole 1C111.c.6.o. pozīcijā neattiecas uz ferocēna atvasinājumiem, kuri satur sešu oglekļa atomu aromātisko funcionālo grupu, kas piesaistīta ferocēna molekulai.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazols (iso-DAMTR), kas nav minēts militāro preču kontroles sarakstos.

d. ‘šķidrais propelents’, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto, kas konkrēti paredzēts lietošanai ‘raķetēs’.

Tehniskas piezīmes:

1.   1C111.d. pozīcijā ‘šķidrais propelents’ ir degviela vai oksidētājpreparāts, kurā lietots želatinizācijas līdzeklis, piem., silikāti, kaolīns (māls), ogleklis vai polimēru želatinizācijas līdzeklis.

2.   1C111.d pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

Piezīme:   Attiecībā uz propelentiem un to sastāvā ietilpstošajām ķīmiskajām vielām, kas nav minētas 1C111. pozīcijā, sk. militāro preču kontroles sarakstus.

1C116'Raķetēs' lietojams martensīta tērauds, kam piemīt visas turpmākās īpašības:

NB!   SK. ARĪ 1C216. POZĪCIJU.

a. stiepes robežstiprība 293 K (20 °C) temperatūrā ir vismaz:

1. 0,9 GPa pie atdzesēšanas šķīdumā; vai

2. 1,5 GPa vecināšanas posmā; un

b. jebkurā no turpmāk minētajām formām:

1. plākšņu vai cauruļu formā ar sienas vai plāksnes biezumu līdz 5,0 mm;

2. cauruļveida formā ar sienas biezumu, kas ir 50 mm vai mazāks, un ar iekšējo diametru, kas ir 270 mm vai lielāks.

1. tehniskā piezīme:

Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi,

1.   kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa saturu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un cietēšanu ekspluatācijas laikā, un

2.   tiek pakļauti termiskās apstrādes cikliem, lai veicinātu martensītisko transformācijas procesu (atdzesēšana šķīdumā) un turpmāko cietēšanu (vecināšanas posmā).

2. tehniskā piezīme:

1C116. pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

1C117Materiāli 'raķešu' sastāvdaļu ražošanai:

a. volframs un sakausējumi sīku daļiņu veidā, kuros volframa saturs ir vismaz 97 % no masas un daļiņu lielums nepārsniedz 50 × 10–6 m (50 μm);

b. molibdēns un sakausējumi sīku daļiņu veidā, kuros molibdēna saturs ir vismaz 97 % no masas un daļiņu lielums nepārsniedz 50 × 10–6 m (50 μm);

c. volframa materiāli cietā veidā, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1. to sastāvā ietilpst jebkurš no šiem savienojumiem:

a. volframs un sakausējumi, kuros volframa saturs ir vismaz 97 % no masas;

b. ar varu piesūcināts volframs, kurā volframa saturs ir vismaz 80 % no masas; vai

c. ar sudrabu piesūcināts volframs, kurā volframa saturs ir vismaz 80 % no masas; un

2. to var pārstrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

a. cilindri ar diametru vismaz 120 mm un garumu vismaz 50 mm;

b. caurules ar iekšējo diametru vismaz 65 mm, sieniņu biezumu vismaz 25 mm un garumu vismaz 50 mm; vai

c. bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm vai lielāki.

Tehniska piezīme:

1C117. pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

1C118Ar titānu stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds (Ti-DSS), kam piemīt visas šīs īpašības:

a. kam ir visi šādi raksturlielumi:

1. satur 17,0-23,0 % hroma un 4,5-7,0 % niķeļa;

2. satur titānu vairāk par 0,10 %; un

3. ferīta-austenīta struktūra (ko dēvē arī par divfāzu mikrostruktūru), no kuras vismaz 10 tilpuma % ir austenīts (ko nosaka ar ASTM E-1181-87 vai ekvivalentiem valstu standartiem); un

b. kam piemīt kāda no šīm formām:

1. lējumi vai stieņi, ar izmēriem vismaz 100 mm visās dimensijās;

2. loksnes, kas ir vismaz 600 mm platas un līdz 3 mm biezas; vai

3. caurules ar ārējo diametru 600 mm vai lielāku un ar sieniņu biezumu 3 mm vai plānāku.

1C202Sakausējumi, izņemot 1C002.b.3. vai .b.4. pozīcijā minētos:

a. alumīnija sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. ‘var sasniegt’ stiepes robežstiprību 460 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2. ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru virs 75 mm;

b. titāna sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. ‘var sasniegt’ stiepes robežstiprību 900 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2. ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru virs 75 mm.

Tehniska piezīme:

Minētais termins 'var sasniegt' attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C210‘Šķiedru vai pavedienu materiāli’ vai prepregi, kas nav minēti 1C010.a., b. vai e. pozīcijā:

a. oglekļa vai aramīda ‘šķiedru vai pavedienu materiāli’, kam piemīt jebkura šī īpašība:

1. “īpatnējais modulis” ir vismaz 12,7 × 106 m; vai

2. “īpatnējā stiepes robežstiprība” ir vismaz 23,5 × 104 m;

Piezīme:   Kontroli 1C210.a. pozīcijā neattiecina uz aramīda 'šķiedru vai pavedienu materiāliem', kuros 0,25 % vai vairāk ir šķiedras virsmas modifikators uz esteru bāzes.

b. stikla 'šķiedru vai pavedienu materiāli' ar abām šīm īpašībām:

1. “īpatnējais modulis” ir vismaz 3,18 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes robežstiprība” ir vismaz 7,62 × 104 m;

c. ar termoreaktīviem sveķiem piesūcinātas “dzijas”, “paralēlu šķiedru kūļi”, “tauvas” vai “lentes” (prepregi) ar platumu 15 mm vai mazāk, kas izgatavotas no 1C210.a. vai b. pozīcijā minētajiem oglekļa vai stikla 'šķiedru vai pavedienu materiāliem';

Tehniska piezīme:

Kompozīta matrica ir sveķi.

Piezīme:   1C210. pozīcijā minētie ‘šķiedru vai pavedienu materiāli’ attiecas tikai uz nepārtrauktiem “monopavedieniem”, “dzijām”, “paralēlu šķiedru kūļiem”, “tauvām” vai “lentēm”.

1C216Martensīta tēraudi, izņemot 1C116. pozīcijā minētos, kas 293 K (20 °C) temperatūrā 'var sasniegt' stiepes robežstiprību vismaz 1 950 MPa.

Piezīme:   Kontroli 1C216. pozīcijā neattiecina uz formām, kuru lineārie izmēri nepārsniedz 75 mm.

Tehniska piezīme:

Minētais termins 'var sasniegt' attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc tā termiskās apstrādes.

1C225Bors, kas bagātināts līdz bora-10 (10B) izotopa saturam, kas pārsniedz dabā sastopamo, proti: bors elementa veidā, bora savienojumi, boru saturoši maisījumi, bora izstrādājumi, kā arī visa iepriekš minētā lūžņi vai atkritumi.

Piezīme:   Pie 1C225. pozīcijā minētajiem bora maisījumiem pieder materiāli, kuros bors ir pildviela.

Tehniska piezīme:

Dabā sastopamais bora-10 izotopa saturs ir aptuveni 18,5 % (20 atomprocenti).

1C226Volframs, volframa karbīds un sakausējumi, kuros volframa īpatsvars pārsniedz 90 % no masas, izņemot 1C117. pozīcijā minētos, un kuriem piemīt abas šādas īpašības:

a. izveidoti dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un

b. masa pārsniedz 20 kg.

Piezīme:   Kontroli 1C226. pozīcijā neattiecina uz izstrādājumiem, kas speciāli konstruēti kā atsvari vai gamma staru kolimatori.

1C227Kalcijs, kam piemīt abas šādas īpašības:

a. satur mazāk par 1 000 ppm citu metālu piemaisījumu, izņemot magniju; un

b. satur mazāk par 10 ppm bora (masas izteiksmē).

1C228Magnijs, kam piemīt abas šādas īpašības:

a. satur mazāk par 200 ppm citu metālu piemaisījumu, izņemot kalciju; un

b. satur mazāk par 10 ppm bora (masas izteiksmē).

1C229Bismuts, kam piemīt abas šādas īpašības:

a. masas tīrības pakāpe ir vismaz 99,99 %; un

b. satur mazāk par 10 ppm sudraba (masas izteiksmē).

1C230Metālisks berilijs, sakausējumi, kuros vairāk nekā 50 % no masas ir berilijs, berilija savienojumi, to izstrādājumi, atkritumi vai lūžņi, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos.

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

Piezīme:   Kontroli 1C230. pozīcijā neattiecina uz:

a.   rentgenstaru iekārtu metāla logiem vai urbumos ievietotiem devējiem;

b.   gatavām oksīda vai tā sagatavju formām, kas speciāli konstruētas elektronikā lietojamu sastāvdaļu vai elektronisko shēmu substrātu izgatavošanai;

c.   berilu (berilija un alumīnija silikātu), smaragdu un akvamarīnu formā.

1C231Metālisks hafnijs, sakausējumi ar hafnija saturu virs 60 % no masas, hafnija savienojumi ar hafnija saturu virs 60 % no masas, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi.

1C232Hēlijs-3 (3He), hēliju-3 saturoši maisījumi, kā arī tos saturoši produkti un ierīces.

Piezīme:   Kontroli 1C232. pozīcijā neattiecina uz produktiem vai ierīcēm, kas satur mazāk par 1 g hēlija-3.

1C233Litijs, bagātināts līdz litija-6 (6 Li) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, un šādi bagātinātu litiju saturoši produkti vai izstrādājumi: litijs elementa veidā, litija sakausējumi, savienojumi, litiju saturoši maisījumi, izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi.

Piezīme:   Kontroli 1C233. pozīcijā neattiecina uz termoluminiscences dozimetriem.

Tehniska piezīme:

Dabā sastopamais litija-6 izotopa saturs ir aptuveni 6,5 masas % (7,5 atomprocenti).

1C234Cirkonijs ar tādu hafnija saturu, kas nepārsniedz 1 masas daļu hafnija uz 500 masas daļām cirkonija šādās formās: metāla sakausējumi, kuros cirkonija saturs ir virs 50 %, savienojumi, izstrādājumi, kā arī minētā atkritumi un lūžņi, izņemot 0A001.f. pozīcijā minētos.

Piezīme:   Kontroli 1C234. pozīcijā neattiecina uz cirkoniju folijas veidā ar biezumu līdz 0,10 mm.

1C235Tritijs, tritija savienojumi, maisījumi, kuros tritija atomu attiecība pret ūdeņraža atomiem ir lielāka par 1:1 000 , tos saturoši produkti vai ierīces.

Piezīme:   Kontroli 1C235. pozīcijā neattiecina uz izstrādājumiem un ierīcēm, kuros tritija saturs ir mazāks par 1,48 × 103 GBq (40 Ci).

1C236Šādas ‘radionuklīdu’ formas, kas piemērotas neitronu avotu radīšanai (alfa-n reakcija), izņemot 0C001. un 1C012.a. pozīcijā minētās:

a. elementa veidā;

b. savienojumu veidā, ar kopējo starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vai vairāk;

c. maisījumu veidā, ar kopējo starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vai vairāk;

d. produkti vai ierīces, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme:   Kontroli 1C236. pozīcijā neattiecina uz produktiem vai ierīcēm ar starojuma aktivitāti, kas mazāka par 3,7 GBq (100 mCi).

Tehniska piezīme:

‘Radionuklīdi’ 1C236. pozīcijā ir kāds no turpmākajiem:

  aktīnijs-225 (Ac-225)

  aktīnijs-227 (Ac-227)

  kalifornijs-253 (Cf-253)

  kirijs-240 (Cm-240)

  kirijs-241 (Cm-241)

  kirijs-242 (Cm-242)

  kirijs-243 (Cm-243)

  kirijs-244 (Cm-244)

  einšteinijs-253 (Es-253)

  einšteinijs-254 (Es-254)

  gadolīnijs-148 (Gd-148)

  plutonijs-236 (Pu-236)

  plutonijs-238 (Pu-238)

  polonijs-208 (Po-208)

  polonijs-209 (Po-209)

  polonijs-210 (Po-210)

  rādijs-223 (Ra-223)

  torijs-227 (Th-227)

  torijs-228 (Th-228)

  urāns-230 (U-230)

  urāns-232 (U-232)

1C237Rādijs226 (226Ra), rādija-226 sakausējumi, rādija-226 savienojumi, maisījumi, kas satur rādiju-226, to izstrādājumi, kā arī produkti un iekārtas, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme:   Kontroli 1C237. pozīcijā neattiecina uz:

a.   medicīnas aparatūru;

b.   produktiem vai ierīcēm, kurās ir mazāk nekā 0,37 GBq (10 mCi) rādija-226.

1C238Hlorīna trifluorīds (ClF3).

1C239Spēcīgas sprāgstvielas, kas nav minētas militāro preču kontroles sarakstos, vielas un maisījumi, kuros vairāk nekā 2 % no masas ir/veido spēcīgas sprāgstvielas, ar kristālu blīvumu, kas lielāks par 1,8 g/cm3, un ar detonācijas ātrumu, kas lielāks par 8 000 m/s.

1C240Niķeļa pulveris un porains metālisks niķelis, izņemot 0C005. pozīcijā minētos:

a. niķeļa pulveris, kam ir abas šīs īpašības:

1. niķeļa tīrības pakāpe (masas izteiksmē) ir vismaz 99,0 %; un

2. daļiņu vidējais izmērs ir mazāks par 10 μm, ko nosaka pēc ASTM standarta B330 metodes;

b. porains metālisks niķelis, ko ražo no 1C240.a. pozīcijā minētajiem materiāliem.

Piezīme:   Kontroli 1C240. pozīcijā neattiecina uz:

a.   pavedienveida niķeļa pulveriem;

b.   atsevišķām porainā niķeļa plāksnēm, kuru virsmas laukums nepārsniedz 1 000 cm2.

Tehniska piezīme:

1C240.b. pozīcija attiecas uz porainu metālu, ko veido, presējot un sacepinot (sinterējot) 1C240.a. pozīcijas materiālus, lai veidotu metāla materiālu ar smalkām porām, kas struktūrā savstarpēji saistītas.

1C241Rēnijs un sakausējumi, kuros rēnija saturs ir vismaz 90 % no masas; un rēnija un volframa sakausējumi, kuros rēnija un volframa daudzums jebkādā to kombinācijā ir vismaz 90 % no masas, izņemot 1C226. pozīcijā minētos, kuriem ir abas turpmāk minētās īpašības:

a. tie ir dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un

b. masa pārsniedz 20 kg.

1C350Ķīmiskās vielas, ko var lietot par toksisku ķīmisko vielu prekursoriem, un “ķīmisko vielu maisījumi”, kuros ir viena vai vairākas no šīm vielām:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS UN 1C450. POZĪCIJU.

1. tiodiglikols (111-48-8);

2. fosfora oksihlorīds (10025-87-3);

3. dimetilmetilfosfonāts (756-79-6);

4. SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz metilfosfonildifluorīdu (676-99-3);

5. metilfosfonildihlorīds (676-97-1);

6. dimetilfosfīts (DMP) (868-85-9);

7. fosfora trihlorīds (7719-12-2);

8. trimetilfosfīts (TMP) (121-45-9);

9. tionilhlorīds (7719-09-7);

10. 3-hidroksi-1-metilpiperidīns (3554-74-3);

11. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīds (96-79-7);

12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetāntiols (5842-07-9);

13. 3-hinuklidinols (1619–34–7);

14. kālija fluorīds (7789-23-3);

15. 2-hloretanols (107-07-3);

16. dimetilamīns (124-40-3);

17. dietiletilfosfonāts (78-38-6);

18. dietil-N,N-dimetilfosfoamidāts (2404-03-7);

19. dietilfosfīts (762-04-9);

20. dimetilamīna hidrohlorīds (506-59-2);

21. etilfosfinildihlorīds (1498-40-4);

22. etilfosfonildihlorīds (1066-50-8);

23. SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz etilfosfonildifluorīdu (753-98-0);

24. fluorūdeņradis (7664-39-3);

25. metilbenzilāts (76-89-1);

26. metilfosfinildihlorīds (676-83-5);

27. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanols (96-80-0);

28. pinakolilspirts (464-07-3);

29. SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz O-etil O-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonītu (QL) (57856-11-8);

30. trietilfosfīts (122-52-1);

31. arsēna trihlorīds (7784-34-1);

32. benzilskābe (76-93-7);

33. dietilmetilfosfonīts (15715-41-0);

34. dimetiletilfosfonāts (6163-75-3);

35. etilfosfinildifluorīds (430-78-4);

36. metilfosfinildifluorīds (753-59-3);

37. 3-hinuklidons (3731-38-2);

38. fosfora pentahlorīds (10026-13-8);

39. pinakolons (75-97-8);

40. kālija cianīds (151-50-8);

41. kālija bifluorīds (7789-29-9);

42. amonija hidrogēnfluorīds jeb amonija bifluorīds (1341-49-7);

43. nātrija fluorīds (7681-49-4);

44. nātrija bifluorīds (1333-83-1);

45. nātrija cianīds (143-33-9);

46. trietanolamīns (102-71-6);

47. fosfora pentasulfīds (1314-80-3);

48. diizopropilamīns (108-18-9);

49. dietilaminoetanols (100-37-8);

50. nātrija sulfīds (1313-82-2);

51. sēra monohlorīds (10025-67-9);

52. sēra dihlorīds (10545-99-0);

53. trietanolamīna hidrogēnhlorīds (637-39-8);

54. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīda hidrohlorīds (4261-68-1);

55. metilfosfonskābe (993-13-5);

56. dietilmetilfosfonāts (683-08-9);

57. N,N-dimetilaminofosforildihlorīds (677-43-0);

58. triizopropilfosfīts (116-17-6);

59. etildietanolamīns (139-87-7);

60. O,O-dietilfosfortioāts (2465-65-8);

61. O,O-dietilfosforditioāts (298-06-6);

62. nātrija heksafluorsilikāts (16893-85-9);

63. metilfosfontiodihlorīds (676-98-2);

64. dietilamīns (109-89-7).

1. piezīme:   Eksportam uz “valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” kontrole 1C350. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C350.1., .3., .5., .11., .12., .13., .17., .18., .21., .22., .26., .27., .28., .31., .32., .33., .34., .35., .36., .54., .55., .56., .57. un .63. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 %.

2. piezīme:   Eksportam uz “valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” kontrole 1C350. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C350.1., .3., .5., .11., .12., .13., .17., .18., .21., .22., .26., .27., .28., .31., .32., .33., .34., .35., .36., .54., .55., .56., .57. un .63. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 %.

3. piezīme:   Kontrole 1C350. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C350.2., .6., .7., .8., .9., .10., .14., .15., .16., .19., .20., .24., .25., .30., .37., .38., .39., .40., .41., .42., .43., .44., .45., .46., .47., .48., .49., .50., .51., .52., .53., .58., .59., .60., .61., .62. un 64. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 %.

4. piezīme:   Kontrole 1C350. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

1C351Cilvēka un dzīvnieku patogēni un “toksīni”:

a. dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi vai nu “izolētu dzīvkultūru” veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1. Āfrikas zirgu mēra vīruss;

2. Āfrikas cūku mēra vīruss;

3. Andu vīruss;

4. putnu gripas vīrusi, kas:

a. nav raksturoti; vai

b. EK Direktīvas 2005/94/EK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp), I pielikuma 2. punktā definēti kā augstas patogenitātes vīrusi:

1. A tipa vīrusi, kuru IVPI (intravenozās patogenitātes indekss) 6 nedēļas veciem cāļiem ir lielāks par 1,2; vai

2. A tipa vīrusi, kuri pieder apakštipam H5 un H7 ar genomu secības kodējumu daudzām pamataminoskābēm hemaglutinīna molekulas šķelšanās punktā, kas līdzīgs citos APPG vīrusos novērotajam un norāda, ka hemaglutinīna molekulu var šķelt saimnieka visuresošā proteāze;

5. infekciozā katarālā drudža vīruss;

6. Čapares vīruss;

7. Čikungunjas drudža vīruss;

8. Hoklo vīruss;

9. Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss;

10. netiek lietots;

11. Dobravas-Belgradas vīruss;

12. austrumu zirgu encefalomielīta vīruss;

13. Ebolas vīruss: visi Ebolas vīrusa ģints locekļi;

14. mutes un nagu sērgas vīruss;

15. kazu baku vīruss;

16. Gvanarito vīruss;

17. Hantanas (Korejas hemorāģiskā drudža) vīruss;

18. Hendra vīruss (zirgu morbilivīruss);

19. cūku herpesvīruss 1 (Pseidotrakumsērgas vīruss; Aujeski slimība);

20. Klasiskais cūku mēris (cūku holēras vīruss);

21. Japāņu encefalīta vīruss;

22. Argentīnas hemorāģiskā drudža vīruss;

23. Kjasanuras meža vīruss;

24. Laguna Negra vīruss;

25. Lasas vīruss;

26.  Louping ill vīruss;

27. Lujo vīruss;

28. nodulārā dermatīta vīruss;

29. limfocītu apvalku meningīta vīruss;

30. Mačupo vīruss;

31. Marburgas vīruss: visi Marburgas vīrusa ģints locekļi

32. pērtiķu baku vīruss;

33. Austrālijas encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss);

34. Ņūkāslas slimības vīruss;

35. Nipah vīruss;

36. Omskas hemorāģiskā drudža vīruss;

37. Oropučes vīruss;

38. atgremotāju neīstā mēra vīruss;

39. cūku vezikulārās slimības vīruss;

40.  Powassan vīruss;

41. trakumsērgas vīruss un visi pārējie lisavīrusa ģints locekļi;

42. infekciozā enzootiskā hepatīta (Rifta ielejas drudža) vīruss;

43. govju mēra vīruss;

44. Rocio vīruss;

45. Sabia vīruss;

46. Seulas vīruss;

47. aitu baku vīruss;

48. Sin nombre vīruss;

49. Sentluisas encefalīta vīruss;

50. cūku enzootiskā encefalomielīta vīruss (Porcine Teschovirus);

51. ērču encefalīta vīruss (Tālo Austrumu apakštips);

52. baku vīruss

53. Venecuēlas zirgu encefalīta vīruss;

54. vezikulārā stomatīta vīruss;

55. rietumu zirgu encefalīta vīruss;

56. dzeltenā drudža vīruss;

57. ar smagu akūtu respiratoro sindromu saistīts koronavīruss (ar SARS saistīts koronavīruss);

58. atjaunojies 1918. gada gripas vīruss;

b. netiek lietots;

c. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas vai nu “izolētu dzīvkultūru” veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (iepriekšējais nosaukums – G tipa Clostridium botulinum), botulīna neirotoksīnu ražojoši paveidi;

9.  Clostridium baratii, botulīna neirotoksīnu ražojoši paveidi;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, botulīna neirotoksīnu ražojoši paveidi;

12.  Clostridium perfringens epsilontoksīnu ražojoši paveidi;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum pasuga capripneumoniae (celms F38);

16.  Mycoplasma mycoides pasuga mycoides SC (neliela kolonija);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica pasuga enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19. Šigas toksīns, kas ražo Escherichia coli (STEC) serogrupas O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, un citas šigas toksīnu ražojošas serogrupas;

Piezīme:   Šigas toksīns, kas ražo Escherichia coli (STEC), ietver arī enterohemorāģisko E. coli (EHEC), verotoksīnu ražojošo E. coli (VTEC) vai verocitotoksīnu ražojošo E. coli (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  holeras vibrioni;

22.  Yersinia pestis;

d. Šādi “toksīni” un šo “toksīnu pirmējās vienības”:

1. botulīna toksīni;

2.  Clostridium perfringens alfa, beta 1, beta 2, epsilontoksīni un iota toksīni;

3. konotoksīns;

4. rīcins;

5. saksitoksīns;

6. Šigas toksīni (Šigai līdzīgi toksīni, verotoksīni un verocitotoksīni)

7. Staphylococcus aureus enterotoksīni, hemolysin alpha toksīns un toksiskā šoka sindroma toksīns (iepriekš pazīstams ar nosaukumu Staphylococcus enterotoxin F);

8. tetrodotoksīns;

9. netiek lietots;

10. mikrocistīns (ciānginosīns);

11. aflatoksīns;

12. abrīns;

13. holēras toksīns;

14. diacetoksicirpenols;

15. T-2 toksīns;

16. HT-2 toksīns;

17. modecīns;

18. volkensīns;

19. viskumīns (Viscum album lectin 1);

Piezīme:   Kontrole 1C351.d. pozīcijā neattiecas uz botulīna toksīnu vai konotoksīnu tādā formā, kas atbilst visiem turpmākajiem kritērijiem:

1.   tas ir farmaceitiski izveidots ārstnieciskai lietošanai cilvēkiem;

2.   tas ir fasēts kā medikaments izplatīšanai;

3.   valsts veselības aizsardzības iestādes to atļauj tirgot kā medikamentu.

e. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas sēnītes vai nu “izolētu dzīvkultūru” veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Piezīme:   Kontrole 1C351. pozīcijā neattiecas uz “vakcīnām” un “imūntoksīniem”.

1C352netiek lietots

1C353Ģenētiski elementi un ģenētiski modificēti organismi:

a. ģenētiski modificēti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. vai 1C354. pozīcijā uzskaitītās ar organismu patogenitāti saistītas nukleīnskābju sekvences;

b. ģenētiski modificēti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.d. pozīcijā uzskaitīto “toksīnu” vai to “toksīnu pirmējo vienību” nukleīnskābju sekvenču kodi.

Tehniskas piezīmes:

1.   Ģenētiski modificēti organismi ietver organismus, kuru ģenētiskais materiāls (nukleīnskābes sekvences) ir izmainītas tādā veidā, kas nav dabiskā kopulācija un/vai dabiskā krustmija, un aptver tos, kas pilnīgi vai daļēji radīti mākslīgi.

2.   Pie ģenētiskiem elementiem pieder arī hromosomas, genomi, plazmīdas, transposoni un vektori – ģenētiski modificēti, nemodificēti vai pilnīgi vai daļēji ķīmiski sintezēti.

3.   Nukleīnskābju sekvences, kas saistītas ar 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. vai 1C354. pozīcijā minēto “mikroorganismu” patogenitāti, ir visas konkrētiem “mikroorganismiem” raksturīgas sekvences, kuras:

a.   pašas vai ar tās pārrakstīto vai pārtulkoto produktu starpniecību rada nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai; vai

b.   par ko ir zināms, ka tās spēj vairot kāda konkrēta “mikroorganisma” vai cita organisma – kurā tās var ievietot vai citādi iekļaut – spēju radīt nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai.

Piezīme:   Kontrole 1C353. pozīcijā neattiecas uz patogēnām nukleīnskābju sekvencēm, kas ir saistītas ar enterohemorāģiskā vīrusa Escherichia coli serotipu 0157 un citiem verotoksīnu ražojošiem paveidiem, izņemot tos, kuri kodēti kā verotoksīns vai tā apakšgrupas.

1C354Augu patogēni:

a. dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi vai nu “izolētu dzīvkultūru” veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1. kartupeļu Andu latentais vīruss;

2. kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

b. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas vai nu “izolētu dzīvkultūru” veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā:

1.  kartupeļu Andu latentais vīruss;

2. kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds (Xanthomonas campestris) pv. citri A [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis pasuga sepedonicus (Corynebacterium michiganensis pasuga sepedonicum jeb Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, 3. rases 2. biovars;

c. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas sēnītes vai nu “izolētu dzīvkultūru” veidā, var ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum variants virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (jeb Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis pasuga graminis variants graminis / Puccinia graminis pasuga graminis variants stakmanii (Puccinia graminis [jeb Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (jeb Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae variants zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Toksiskas ķīmiskās vielas, toksisku ķīmisko vielu prekursori un “ķīmisko vielu maisījumi”, kuru sastāvā ir viena vai vairākas šīs vielas:

NB!   SK. ARĪ 1C350., 1C351.d. UN MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. toksiskas ķīmiskās vielas:

1. amitons: O,O-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosfortiolāts (78-53-5) un attiecīgie alkilētie un protonētie sāļi;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2- (trifluormetil)-1-propēns (382-21-8);

3. SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz BZ: BZ: 3-hinuklidinilbenzilāts (6581–06–2);

4. fosgēns: karbonildihlorīds (75-44-5),

5. hlorciāns (506-77-4),

6. ciānūdeņradis (74-90-8),

7. hlorpikrīns: trihlornitrometāns (76-06-2),

1. piezīme:   Eksportam uz “valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C450.a.1. un a.2. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 1 %.

2. piezīme:   Eksportam uz “valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C450.a.1. un a.2. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

3. piezīme:   Kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C450.a.4., .a.5., .a.6. un .a.7. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 30 %.

4. piezīme:   Kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

b. toksisku ķīmisko vielu prekursori:

1. ķīmiskās vielas, izņemot militāro preču sarakstos vai 1C350. pozīcijā minētās, kuras satur fosfora atomu, kas saistīts ar vienu metil-, etil- vai propil-(vai izopropil-) grupu, bet ne papildu oglekļa atomiem;

Piezīme:   Kontrole 1C450.b.1. pozīcijā neattiecas uz fonofosu: O-etil-S-feniletilfosfontioltionātu (944-22-9);

2. N,N-dialkil[metil-, etil- un propil- (taisnas un zarotas virknes)]fosfamīdu dihalogenīdi, izņemot N,N-dimetilaminofosforildihlorīdu

NB!   Attiecībā uz N,N-dimetilamidofosfora dihlorīdu sk. 1C350.57. pozīciju.

3. dialkil[metil-, etil- vai propil- (vai izopropil-)] N,N-dialkil[metil-, etil- vai propil- (vai izopropil-)]-amidofosfāti, izņemot dietil-N,N-dimetilosfamīdātu, kas minēts 1C350. pozīcijā;

4. N,N-dialkil [metil-, etil- vai propil- (vai izopropil-)] aminoetil-2-hlorīdi un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīdu un N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīda hidrohlorīdu, kas minēti 1C350. pozīcijā;

5. N,N-dialkil [metil-, etil- un propil- (taisnas un zarotas virknes)] aminoetān-2-ols un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) un N,N-dietilaminoetanolu (100-37-8), kas minēti 1C350. pozīcijā;

Piezīme:   Kontrole 1C450.b.5. pozīcijā neattiecas uz:

a.   N,N-dimetilaminoetanolu (108-01-0) un attiecīgajiem protonētajiem sāļiem;

b.   N,N-dietilaminoetanola (100-37-8) protonētajiem sāļiem;

6. N,N-dialkil [metil-, etil- vai propil- (vai izopropil-)] aminoetān-2-tioli un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot N,N-diizopropil-(beta)-aminoetāntiolu, kas minēts 1C350. pozīcijā;

7. attiecībā uz etildietanolamīnu (139-87-7) sk. 1C350. pozīciju;

8. metildietanolamīns (105-59-9).

1. piezīme:   Eksportam uz “valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C450.b.1, .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. un .b.6. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 %.

2. piezīme:   Eksportam uz “valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C450.b.1, .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. un .b.6. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 %.

3. piezīme:   Kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no 1C450. b.8. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 %.

4. piezīme:   Kontrole 1C450. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

1 DProgrammatūra

1D001“Programmatūra”, kas speciāli konstruēta vai pārveidota 1B001. līdz 1B003. pozīcijā minēto iekārtu “projektēšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

1D002“Programmatūra” organisko “matricu”, metālisku “matricu”, oglekļa “matricu”, laminātu vai “kompozītu” materiālu “projektēšanai”.

1D003“Programmatūra”, kas speciāli konstruēta vai pārveidota, lai liktu iekārtām veikt 1A004.c. vai 1A004.d. pozīcijā minēto iekārtu funkcijas.

1D101“Programmatūra”, kas speciāli konstruēta vai pārveidota 1B101., 1B102., 1B115., 1B117., 1B118. vai 1B119. pozīcijā minēto preču ekspluatēšanai vai uzturēšanai.

1D103“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta, lai analizētu grūti izšķiramus signālus, piemēram, radaru atstarošanu, atstarotos ultravioletos/infrasarkanos signālus vai atstarotos akustiskos signālus.

1D201“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta 1B201. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

1 ETehnoloģija

1E001“Tehnoloģijas” (saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām) 1A002.–1A005., 1A006.b., 1A007., 1B. vai 1C. pozīcijā minēto iekārtu vai materiālu “projektēšanai” vai “ražošanai”.

1E002Šādas citas “tehnoloģijas”:

a. “tehnoloģijas” polibenztiazolu vai polibenzoksazolu “projektēšanai” vai “ražošanai”;

b. “tehnoloģijas” tādu fluoru saturošu elastomēru savienojumu “projektēšanai” un “ražošanai”, kas satur vismaz vienu vinilētera monomēru;

c. “tehnoloģijas” šādu keramikas pulveru vai keramikas materiālu, kas nav “kompozīti”, izstrādāšanai un “ražošanai”:

1. keramikas pulveris, kam piemīt visas šādas īpašības:

a. jebkurš no turpmāk minētajiem sastāviem:

1. cirkonija mono vai kompleksie oksīdi, un kompleksie silīcija vai alumīnija oksīdi;

2. bora nitrīdi (kubiskā kristālu formā);

3. silīcija vai bora mono vai kompleksie karbīdi; vai

4. silīcija mono vai kompleksie nitrīdi;

b. jebkurš turpmāk minētais metālu piemaisījumu kopējais daudzums (izņemot pievienotas piedevas):

1. mazāk par 1 000 ppm monooksīdu vai karbīdu; vai

2. mazāk par 5 000 ppm kompleksiem savienojumiem vai mononitrīdiem; un

c. ir viens no šādiem:

1. cirkonijs (CAS 1314-23-4), kura daļiņu vidējais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 1 μm, bet ne vairāk kā 10 % daļiņu izmērs ir lielāks par 5 μm; vai

2. citi keramikas pulveri, kuros daļiņu vidējais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 5 μm, un ne vairāk kā 10 % daļiņu izmērs ir lielāks par 10 μm;

2. keramikas materiāli, kas nav “kompozīti” un sastāv no 1E002.c.1. pozīcijā definētajiem materiāliem;

Piezīme:   Kontrole 1E002.c.2. pozīcijā neattiecas uz “tehnoloģijām” saistībā ar abrazīviem materiāliem.

d. netiek lietots.

e. “tehnoloģijas” 1C001. pozīcijā minēto materiālu uzstādīšanai, apkalpošanai vai remontam;

f. “tehnoloģijas” 1A002 vai 1C007.c. pozīcijā minēto materiālu, laminātu vai “kompozītu” struktūru remontam;

Piezīme:   Kontrole 1E002.f. pozīcijā neattiecas uz “civilās aviācijas gaisa kuģu” struktūru remonta “tehnoloģijām”, lietojot oglekļa “šķiedrveida vai pavedienveida materiālus” un epoksīdsveķus, kas paredzēti “gaisa kuģu” izgatavotāju rokasgrāmatās.

g. “Bibliotēkas”, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas, lai ar iekārtām varētu veikt 1A004.c. vai 1A004.d. pozīcijā minētās funkcijas.

1E101“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 1A102., 1B001., 1B101., 1B102., 1B115. līdz 1B119., 1C001., 1C101., 1C107., 1C111. līdz 1C118., 1D101. vai 1D103. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

1E102“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 1D001., 1D101. vai 1D103. pozīcijā minētās “programmatūras”“projektēšanai”.

1E103“Tehnoloģijas” temperatūras, spiediena vai atmosfēras regulācijai autoklāvos vai hidroklāvos, “ražojot”“kompozītus” vai daļēji apstrādātus “kompozītus”.

1E104“Tehnoloģijas”, kuras saistītas ar pirolītiski atvasinātu materiālu “ražošanu” formās, veidnēs vai citā substrātā no gāzveida prekursoriem, kas sadalās temperatūras intervālā no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) spiediena 130 Pa – 20 kPa apstākļos.

Piezīme:   1E104. pozīcijā ietilpst gāzveida prekursoru sastāvu veidošanas, plūsmas ātruma mērīšanas un procesa režīma un parametru kontroles “tehnoloģijas”.

1E201“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 1A002., 1A007., 1A202., 1A225. līdz 1A227., 1B201., 1B225. līdz 1B234., 1C002.b.3. vai .b.4., 1C010.b., 1C202., 1C210., 1C216., 1C225. līdz 1C241. vai 1D201. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

1E202“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 1A007., 1A202. vai 1A225. līdz 1A227. pozīcijā minēto preču “projektēšanai” vai “ražošanai”.

1E203“Tehnoloģijas” (saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām) 1D201. pozīcijā minētās “programmatūras”“projektēšanai”.

2. KATEGORIJA – MATERIĀLU APSTRĀDE UN PĀRSTRĀDE

2 ASistēmas, iekārtas un komponenti

NB!   Klusinātos gultņus sk. militāro preču kontroles sarakstos.

2A001Antifrikcijas gultņi, gultņu sistēmas un to komponenti:

NB!   SK. ARĪ 2A101. POZĪCIJU.

Piezīme:   Kontrole 2A001. pozīcijā neattiecas uz lodītēm, kuru ražotāja minētā izmēru pielaide saskaņā ar standartu ISO 3290 ir 5. klase vai zemāka (sliktāka).

a. lodīšu un cieto veltņu gultņi, kuru ražotāja dotā izmēru pielaide saskaņā ar standartu ISO 492 atbilst 4. klasei vai augstākai (vai ekvivalentam valsts standartam), kuru ‘gredzeni’ un ‘ritošie elementi’ izgatavoti no monela vai berilija;

Piezīme:   Kontrole 2A001.a. pozīcijā neattiecas uz koniskiem veltņu gultņiem.

Tehniskas piezīmes:

1.   ‘Gredzens’ – radiāla ritgultņa gredzenveida daļa, kas ietver vienu vai vairākas trases (ISO 5593:1997).

2.   ‘Ripojošais elements’ – lode vai veltnis, kas ripo starp trasēm (ISO 5593:1997).

b. netiek lietots;

c. aktīvu magnētisko gultņu sistēmas, kurās lieto jebkuru no šiem:

1. materiālus ar plūsmas blīvumu 2,0 T vai lielāku un spēku lielāku par 414 MPa;

2. pilnīgi elektromagnētisku 3 dimensiju homopolārās nobīdes manipulatoru konstrukciju; vai

3. augsttemperatūras (vismaz 450 K (177 °C)) stāvokļa sensorus.

2A101Radiāli lodīšu gultņi, izņemot 2A001. pozīcijā minētos, kuru pielaides saskaņā ar standartu ISO 492 atbilst 2. klasei (vai ANSI/ABMA Std 20 ABEC-9 klasei vai ekvivalentam valsts standartam) vai augstākai klasei un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a. iekšējā gredzena urbuma diametrs ir no 12 līdz 50 mm;

b. ārējā gredzena ārējais diametrs ir no 25 līdz 100 mm; un

c. platums ir no 10 mm līdz 20 mm.

2A225Pret šķidru aktinīdu metālu iedarbību izturīgu materiālu tīģeļi:

a. tīģeļi ar abiem šiem raksturlielumiem:

1. tilpums ir virs 150 cm3, bet nepārsniedz 8 000 cm3; un

2. izgatavoti no jebkura turpmāk minētā materiāla vai to kombinācijas, vai ar tiem pārklāti un ar kopējo piemaisījumu saturu 2 % no masas vai mazāk:

a. kalcija fluorīds (CaF2);

b. kalcija cirkonāts (metacirkonāts) (CaZrO3);

c. cērija sulfīds (Ce2S3);

d. erbija oksīds (Er2O3);

e. hafnija oksīds (HfO2);

f. magnija oksīds (MgO);

g. nitridēts niobija-titāna-volframa sakausējums (apm. 50 % Nb, 30% Ti, 20% W);

h. itrija oksīds (Y2O3); vai

i. cirkonija oksīds (ZrO2);

b. tīģeļi ar abiem šādiem raksturlielumiem:

1. tilpums ir virs 50 cm3, bet nepārsniedz 2 000 cm3; un

2. izgatavoti no tantala, kura tīrība ir 99,9 % vai augstāka, vai ar tā oderējumu;

c. tīģeļi ar visiem šādiem raksturlielumiem:

1. tilpums ir virs 50 cm3, bet nepārsniedz 2 000 cm3;

2. izgatavoti no tantala, kura tīrība ir 98 % vai augstāka, vai ar tā oderējumu; un

3. tantala karbīda, nitrīda, borīda, vai to maisījumu pārklājumu.

2A226Ventiļi ar visiem šiem raksturlielumiem:

a. ‘nominālais izmērs’ ir 5 mm vai lielāks;

b. ar silfona noblīvējumu; un

c. izgatavoti no alumīnija vai alumīnija sakausējuma, niķeļa vai tā sakausējuma, kurā niķeļa saturs ir virs 60 %, vai ar tiem oderēti.

Tehniska piezīme:

Ventiļiem ar atšķirīgu ieejas un izejas diametru 2A226. pozīcijā minētais 'nominālais izmērs' attiecas uz mazāko diametru.

2 BTestēšanas, inspekcijas un ražošanas iekārtas

Tehniskas piezīmes:

1.   Sekundārās paralēlās kontūrasis (piemēram, horizontālo izvirpošanas mašīnu w-ass vai sekundārā rotējošā ass, kuras centra līnija ir paralēla primārai rotējošai asij) netiek ieskaitītas kontūrasu kopējā skaitā. Ass rotācijai nav jābūt lielākai par 360o. Rotējošo asi var vadīt ar lineāru ierīci (piem., skrūvi vai zobrata-zobstieņa ierīci).

2.   2B sadaļā to asu skaitu, kuras var vienlaicīgi koordinēt “konturēšanas kontrolei”, nosaka pēc to asu skaita, gar kurām vai ap kurām, apstrādājot detaļu, veic vienlaicīgas un savstarpēji saistītas kustības starp apstrādājamo detaļu un instrumentu. Pie tām nepieder papildu asis, gar kurām vai ap kurām var veikt citas relatīvās kustības iekārtā, piemēram, šīs asis ir:

a.   slīpmašīnu dimanta sistēmas;

b.   paralēlas rotācijas asis, kas paredzētas dažādu apstrādājamo detaļu nostiprināšanai;

c.   kolineāras rotācijas asis, kas paredzētas iedarbībai uz vienu un to pašu apstrādājamo detaļu, to noturot patronā no abiem galiem.

3.   Ass nomenklatūra atbilst starptautiskajam standartam ISO 841:2001 (“Industrial automation systems and integration - Numerical control of machines - Coordinate system and Motion nomenclature”).

4.   “Noliecamo vārpstu” 2B001. līdz 2B009. pozīcijā uzskata par rotējošu asi.

5.   ‘Deklarētā “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība”’ var tikt lietota katram darbgalda modelim kā alternatīva atsevišķa darbgalda testēšanai un tiek konstatēta šādi:

a.   izvēlas piecus novērtējamā modeļa darbgaldus;

b.   izmēra lineārās ass atkārtojamību (R↑,R↓) saskaņā ar ISO 230-2:2014 un novērtē “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamību” katrai asij katrā no šiem pieciem darbgaldiem;

c.   visu piecu darbgaldu visām asīm konstatē “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamības” vidējo aritmētisko vērtību. Šīs “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamības” vidējās aritmētiskās vērtības (
image ) kļūst par katras modeļa ass deklarēto vērtību (
image ,
image , …);

d.   tā kā 2. kategorijas saraksts atsaucas uz katru lineāro asi, 'deklarētās "vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamības"' vērtību skaits ir vienāds ar lineāro asu skaitu;

e.   ja kādam darbgalda modelim, uz kuru neattiecas kontrole 2B001.a.–2B001.c. pozīcijā, kādas ass 'deklarētā “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība”' ir vienāda ar vai mazāka par katram darbgalda modelim norādīto “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamību” plus 0,7 μm, izgatavotājam precizitātes līmenis ir atkārtoti jāapstiprina ik pēc astoņpadsmit mēnešiem;

6.   2B001.a.–2B001.c. pozīcijas vajadzībām neņem vērā darbgaldu "vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamību" mērījuma nenoteiktību, kas definēts starptautiskajā standartā ISO 230-2:2014 vai ekvivalentos valsts standartos.

7.   2B001.a.–2B001.c. pozīcijas vajadzībām asu mērījumus veic saskaņā ar testēšanas procedūrām ISO 230-2:2014 standarta 5.3.2. punktā. Testēšanu asīm, kas garākas par 2 metriem, veic attiecībā uz 2 m gariem segmentiem. Asīm, kas garākas par 4 m, ir nepieciešama vairākkārtēja testēšana (piem., divi testi asīm, kas garākas par 4 m, bet nepārsniedz 8 m, trīs testi asīm, kas garākas par 8 m, bet nepārsniedz 12 m), un katru veic virs 2 m gariem segmentiem un sadalījumā pa vienādiem intervāliem visā ass garumā. Testēšanas segmenti ir vienādi telpiski izvietoti pa visu ass garumu, bet jebkurš garuma pārpalikums ir vienādi sadalīts testēšanas segmentu sākumā, vidū un beigās. Ir jāziņo testēšanas segmentu mazākā “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamības” vērtība.

2B001Šādi darbgaldi un to jebkāda to kombinācija metālu, keramikas vai “kompozītu” materiālu atdalīšanai (vai griešanai), kurus saskaņā ar izgatavotāja tehnisko specifikāciju var aprīkot ar elektroniskām “ciparvadības” ierīcēm:

NB!   SK. ARĪ 2B201. POZĪCIJU.

1. piezīme:   Kontrole 2B001. pozīcijā neattiecas uz speciāliem darbgaldiem, ko lieto tikai zobratu ražošanai. Attiecībā uz tādām mašīnām sk. 2B003. pozīciju.

2. piezīme:   Kontroli 2B001. pozīcijā neattiecina uz speciāliem darbgaldiem, ko lieto jebkuru šādu detaļu izgatavošanai:

a.   kloķvārpstas vai sadales vārpstas;

b.   instrumenti vai griežņi;

c.   ekstrūderu gliemeži;

d.   gravētas vai slīpētas juvelierizstrādājumu detaļas; vai

e.   zobu protēzes.

3. piezīme:   Darbgalds ar vismaz divām no trim iespējām iespējām – izvirpošana, frēzēšana vai slīpēšana (piemēram, izvirpošanas mašīna ar frēzēšanas iespējām) ir jānovērtē pēc katras attiecīgās pozīcijas, proti, 2B001.a., b. vai c.

NB!   Attiecībā uz optiskās apstrādes darbgaldiem sk. 2B002. pozīciju.

a. virpošanas darbgaldi ar vismaz divām asīm, kas vienlaikus var tikt koordinētas “konturēšanas kontroles” vajadzībām un kam piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. “Vienvirziena pozicionēšana atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 0,9 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir mazāks par 1 m; vai

2. “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība”, kas vienāda vai mazāka (labāka) par 1,1 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm ar pārvietojuma garumu vismaz 1,0 m;

1. piezīme:   Kontroli 2B001.a. pozīcijā neattiecina uz virpošanas darbgaldiem, kas speciāli paredzēti kontaktlēcu ražošanai un kam piemīt visas šīs iezīmes.

a.   iekārtas vadības blokā var lietot tikai oftalmoloģijas programmatūru iekārtas programmēšanas datu ievadei; un

b.   nav iespējama vakuuma štancēšana.

2. piezīme:   Kontrole 2B001.a. pozīcijā neattiecas uz stieņu darbgaldiem (Swissturn), kas apstrādā tikai stieņu padevi, ja stieņa maksimālais diametrs nepārsniedz 42 mm un ja nav iespējams uzstādīt spīļpatronas. Darbgaldiem var būt urbšanas un frēzēšanas iespējas detaļu apstrādei ar diametru zem 42 mm.

b. frēzēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. ir trīs lineārās asis plus viena rotējošā ass, kas vienlaikus var tikt koordinētas “konturēšanas kontroles” vajadzībām un kam piemīt kāda no šādām īpašībām:

a. “Vienvirziena pozicionēšana atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 0,9 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir mazāks par 1 m; vai

b. “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība”, kas vienāda vai mazāka (labāka) par 1,1 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm ar pārvietojuma garumu vismaz 1,0 m;

2. ir piecas vai vairākas asis, kuras var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”, ar kādu no turpmākajām īpašībām:

a. “Vienvirziena pozicionēšana atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 0,9 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir mazāks par 1 m;

b. “Vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 1,4 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir vienāds ar vai lielāks par 1 m, bet nepārsniedz 4 m; vai

c. “Vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 6,0 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir vienāds ar vai lielāks par 4 m;

d. netiek lietots;

3. “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” koordinātizvirpošanas darbgaldiem, kas vienāda vai mazāka (labāka) par 1,1 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm; vai

4. frēzmašīnas ar kustīgu griezni, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. vārpstas “mešana” un “izvirzījums” ir mazāks (labāks) nekā 0,0004 mm kopējā rādījuma (TIR); un

b. bīdes kustības leņķiskā novirze (kustības virzienā, šķērsvirzienā un vertikāli) ir mazāka (labāka) par 2 loka sekundēm, TIR gājiena vairāk par 300 mm;

c. slīpēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. ir visi šie raksturlielumi:

a. “Vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība”, kas vienāda vai mazāka (labāka) par 1,1 μm gar vienu vai vairākām lineārajām asīm; un

b. ir trīs vai vairāk asis, ko var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”; vai

2. piecas vai vairākas asis, kuras var vienlaikus koordinēt “konturēšanas kontrolei”, ar kādu no šādām īpašībām:

a. “Vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 1,1 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir mazāks par 1 m;

b. “Vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 1,4 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir vienāds ar vai lielāks par 1 m, bet nepārsniedz 4 m; vai

c. “Vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” ir vienāda vai mazāka (labāka) par 6,0 μm pa vienu vai vairākām lineārajām asīm, bet pārvietojuma garums ir vienāds ar vai lielāks par 4 m.

Piezīme:   Kontroli 2B001.c. pozīcijā neattiecina uz šādām slīpmašīnām:

a.   uz cilindriskām ārējām, iekšējām un kombinētām iekšējām un ārējām slīpmašīnām, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.   tās paredzētas tikai cilindrisku virsmu slīpēšanai; un

2.   apstrādājamām detaļām nedz garums, nedz ārējais diametrs nepārsniedz 150 mm;

b.   darbgaldi, kas speciāli konstruēti kā profilslīpmašīnas, kuriem nav z-ass vai w-ass, bet “vienvirziena pozicionēšanas atkārtojamība” ir mazāka (labāka) nekā 1,1 μm.

c.   uz plakanu virsmu slīpmašīnām.

d. bezstieples tipa elektriskās izlādes iekārtas (EDM) ar divām vai vairākām rotējošām asīm, ko var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

e. darbgaldi metālu, keramikas vai “kompozītu” materiālu noņemšanai, kuriem ir visas šīs īpašības:

1. noņem materiālu ar jebkuru šo līdzekli:

a. ūdens vai cita šķidruma strūklu, ieskaitot šķidrumus ar abrazīvu materiālu piedevu;

b. elektronu kūli; vai

c. “lāzera” staru; un

2. vismaz divas rotējošās asis, kurām ir visas šādas īpašības:

a. tās vienlaikus var koordinēt “konturēšanas kontroles” vajadzībām; un

b. pozicionēšanas “precizitāte” ir mazāka (labāka) par 0,003o;

f. dziļurbumu urbjmašīnas un virpošanas iekārtas, kas pārveidotas un pielāgotas dziļurbšanai, ar maksimālo dziļurbšanas jaudu virs 5 m.

2B002Optiskās apstrādes darbgaldi ar skaitlisko programmvadību, kuri aprīkoti selektīvai materiālu noņemšanai, lai ražotu nesfēriskas optiskas virsmas, un kuriem piemīt visas šādas īpašības:

a. formas apstrāde līdz nelīdzenumam mazākam (labākam) par 1,0 μm;

b. apstrāde līdz nelīdzenumam mazākam (labākam) par 100 nm (vidējais kvadrātiskais).

c. četras vai vairākas asis, ko var vienlaicīgi koordinēt “konturēšanas kontroles” vajadzībām; un

d. tajos lieto jebkurus šādus procesus:

1. magnetorheoloģiska apstrāde (‘MRF’);

2. elektrorheoloģiska apstrāde (‘ERF’);

3. ‘apstrāde ar enerģijas daļiņu strūklu’;

4. ‘apstrāde ar piepūšamas membrānas instrumentu’; vai

5. ‘apstrāde ar augstspiediena šķidruma strūklu’.

Tehniskas piezīmes:

2B002. pozīcijas vajadzībām:

1.   'MRF' ir materiāla noņemšana, lietojot abrazīvu magnētisku šķidrumu, kura viskozitāti kontrolē ar magnētisku lauku.

2.   'ERF' ir materiāla noņemšana, lietojot abrazīvu šķidrumu, kura viskozitāti kontrolē ar elektrisku lauku.

3.   ‘Apstrādē ar enerģijas daļiņu strūklu’ lieto reaktīvas atomu plazmas (RAP) vai jonu strūklu, lai selektīvi noņemtu materiālu.

4.   ‘Apstrādē ar piepūšamas membrānas instrumentu’ lieto membrānu zem spiediena, kura tiek deformēta, lai saskartos ar apstrādājamo objektu mazā platībā.

5.   ‘Apstrādē ar augstspiediena šķidruma strūklu’ lieto šķidruma strūklu, lai noņemtu materiālu.

2B003Darbgaldi “ar skaitlisko programmvadību” vai manuāli darbgaldi un speciāli tām radītas sastāvdaļas, vadības ierīces un piederumi, kas paredzēti rūdītu (Rc = 40 vai lielāks) konisko zobratu, paralēlo asu slīpzobu un dubulto slīpzobu zobratu ar kāpes diametru lielāku par 1 250 mm un virsmas platumu 15 % no diametra un lielāku zobu griešanai, slīpēšanai vai honēšanai ar virsmas apstrādes kvalitāti AGMA 14 vai labāku (ekvivalents ISO 1328 3. klasei).

2B004Karstas presēšanas “izostatiskās preses”, speciāli tām izgatavotas sastāvdaļas un piederumi, kam piemīt visas šīs īpašības:

NB!   SK. ARĪ 2B104. UN 2B204. POZĪCIJU.

a. kontrolējama termiskā vide slēgtā dobumā un kameras dobums ar vismaz 406 mm lielu iekšējo diametru; un

b. kam ir kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālais darba spiediens virs 207 MPa;

2. kontrolējama termiskā vide, kurā temperatūra pārsniedz 1 773 K (1 500 °C); vai

3. ir iekārta, kas piesūcina ar ogļūdeņražiem un aizvada gāzveida sadalīšanās produktus, kuri izdalās procesā.

Tehniska piezīme:

Kameras iekšējās dimensijas nosaka tās daļā, kurā sasniedz darba temperatūru un spiedienu, neskaitot armatūru. Šīs dimensijas būs mazākais lielums no spiediena kameras iekšējā diametra vai izolētās termokameras iekšējā diametra, atkarībā no tā, kura kamera atrodas otras iekšpusē.

NB!   Speciālās presformas, veidņus un piederumus sk. 1B003., 9B009. pozīcijā, kā arī militāro preču kontroles sarakstos.

2B005Iekārtas, kas speciāli konstruētas neorganisko pārklājumu, oderējumu un virsmas pārveidojumu pārklāšanai, apstrādei un darba procesu kontrolei attiecībā uz substrātiem, kas minēti 2. ailē, lietojot procesus, kas izklāstīti tabulas 1. ailē 2E003.f. pozīcijas, kā arī tām speciāli konstruēti komponenti automātiskai apstrādei, pozicionēšanai, manipulācijai un kontrolei:

a. iekārtas ķīmiskai pārklāšanai, lietojot tvaiku (CVD), kam ir visas šīs īpašības:

NB!   SK. ARĪ 2B105. POZĪCIJU.

1. to darbības process ir pārveidots, lai veiktu kādu no šiem procesiem:

a. impulsu CVD;

b. termopārklāšanu, lietojot vadāmu nukleāciju (CNTD); vai

c. plazmas veicinātu vai plazmas ierosinātu CVD; un

2. kam ir kāda no šādām īpašībām:

a. dziļa vakuuma (kas ir 0,01 Pa vai mazāks) rotējoši blīvslēgi; vai

b. ietver pārklājuma biezuma kontroli in situ;

b. jonu implantācijas ražošanas iekārtas, kurām staru plūsmas strāva ir vismaz 5 mA;

c. iekārtas fizikālai tvaika pārklāšanai, lietojot elektronu kūli (EB-PVD), kuras ietver energosistēmas, ir paredzētas jaudai, kas pārsniedz 80 kW, un kurām ir jebkurš no šādiem komponentiem vai īpašībām:

1. šķidruma tvertnes līmeņa “lāzera” kontroles sistēma, ar ko precīzi regulē kausējamā stieņa padeves ātrumu; vai

2. datorvadāms pārklāšanas ātruma monitors, kura darbības pamatā ir iztvaicētāja strūklas jonizēto atomu fotoluminiscences parādības lietošana divu vai vairāku pārklājošo elementu pārklāšanas ātruma regulēšanai,

d. plazmas izsmidzināšanas pārklāšanas ražošanas iekārtas, kam piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. darbojas atmosfērā ar pazeminātu regulējamu spiedienu (spiediens vienāds ar 10 kPa vai mazāks, mērot 300 mm virs plazmas izplūdes sprauslas) vakuumkamerā, kuru var vakuumēt līdz 0,01 Pa pirms procesa sākšanas; vai

2. ietver pārklājuma biezuma kontroli in situ;

e. izsmidzināšanas iekārtas, kas spēj sasniegt vismaz 0,1 mA/mm2 lielu strāvas blīvumu, ja pārklāšanas ātrums ir vismaz 15 μm/h;

f. katoda lokizlādes pārklāšanas iekārtas, kuras ietver elektromagnētu sistēmu izlādes loka punkta vadīšanai uz katoda;

g. jonu pārklājumu ražošanas iekārtas, kas spēj mērīt (in situ) jebkuru no šādiem parametriem:

1. substrāta pārklājuma biezumu un pārklāšanas ātrumu; vai

2. optiskās īpašības.

Piezīme:   Kontrole 2B005. pozīcijā neattiecas uz ķīmiskas pārklāšanas, lietojot tvaiku, katoda lokizlādes vai izsmidzināšanas pārklāšanas, jonu pārklāšanas un jonu implantācijas iekārtām, kas speciāli konstruētas griešanas vai apstrādes darbgaldu instrumentiem.

2B006Izmēru inspekcijas vai mērīšanas sistēmas, iekārtas un "elektroniski mezgli":

a. koordinātu mēriekārtas (CMM) ar datorvadību vai “ar skaitlisko programmvadību”, kurām trīsdimensiju (tilpuma) maksimālā pieļaujamā garuma mērījuma kļūda (E0,MPE) jebkurā punktā iekārtas darbības rādiusā (t.i., asu garumā) ir vienāda vai mazāka (labāka) par (1,7 + L/1000) μm (L ir mērāmais garums milimetros) saskaņā ar ISO standartu 10360-2 (2009);

Tehniska piezīme:

CMM visprecīzākās konfigurācijas E0,MPE, ko norādījis izgatavotājs (piemēram, labākais no šādiem rādītājiem: mērzonde, irbuļa garums, kustības parametri, vide), un “ar visām iespējamām kompensācijām” salīdzina ar robežvērtību 1,7+L/1000 μm.

NB!   SK. ARĪ 2B206. POZĪCIJU.

b. lineāro vai leņķa noviržu mērinstrumenti:

1. ‘lineāro noviržu’ mērinstrumenti, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

Piezīme:   Uz interferometru un optisko kodētāju noviržu mērīšanas sistēmām, kas ietver “lāzeru”, attiecas vienīgi 2B006.b.1.c. un 2B206.c. pozīcijā paredzētā kontrole.

Tehniska piezīme:

2B006.b.1. pozīcijas vajadzībām: ‘lineārā novirze’ ir attāluma maiņa starp mērīšanas taustu un mērīto objektu.

a. bezkontakta tipa mērīšanas sistēmas ar "izšķiršanas spēju" vienādu ar 0,2 μm vai ir mazāku (labāku) mērījumu diapazonā līdz 0,2 mm;

b. lineārās mainīgās diferenciālās transformējošās (LVDT) sistēmas, kam piemīt visas turpmāk minētās īpašības:

1. kam ir kāda no šādām īpašībām:

a. “linearitāte” vienāda ar vai mazāka (labāka) par 0,1 %, mērot no 0 līdz ‘pilnam darbības diapazonam’ LVDT sistēmām ar ‘pilnu darbības diapazonu’ līdz ±5 mm ieskaitot; vai

b. “linearitāte”, kas vienāda ar vai mazāka (labāka) par 0,1 %, mērot no 0 līdz 5 mm LVDT sistēmām ar ‘pilnu darbības diapazonu’ virs ± 5 mm; un

2. dreifs vienāds vai ir mazāks (labāks) par 0,1 % dienā standarta testēšanas telpas temperatūrā ± 1 K;

Tehniska piezīme:

2B006.b.1.b. pozīcijā ‘pilns darbības diapazons’ ir puse no LVDT kopējās iespējamās lineārās novirzes. Piemēram, LVDT ar pilnu darbības diapazonu līdz ±5 mm ieskaitot var izmērīt kopējo iespējamo lineāro novirzi 10 mm.

c.  mērīšanas sistēmas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. ietver “lāzeru”;

2. “izšķirtspēja” visā mērījumu diapazonā ir 0,200 nm vai mazāka (labāka); un

3. spēj sasniegt “mērījuma nenoteiktību”, kas vienāda ar vai mazāka (labāka) par (1,6 + L/2000) nm (kur L ir mērāmais garums, mm) jebkurā mērīšanas diapazona punktā, kad tiek kompensēts gaisa refrakcijas koeficients un mērīts 30 sekunžu laikā 20±0,01 °C temperatūrā; vai

d. tie ir “elektroniski mezgli”, kas speciāli izstrādāti, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti 2B006.b.1.c. pozīcijā minētajās sistēmās;

Piezīme:   Kontrole 2B006.b.1. pozīcijā neattiecas uz interferometru sistēmām ar automātisku vadības sistēmu, kurām atgriezeniskās saites metodes nav paredzētas, un kurās ir “lāzers” metālgriešanas darbgaldu virzes kustības kļūdu mērīšanai, izmēru inspekcijas mašīnas vai līdzīgas iekārtas.

2. leņķiskās nobīdes mērinstrumenti, kam leņķiskās pozīcijas “precizitāte” ir vienāda ar 0,00025 o vai mazāka (labāka);

Piezīme:   Kontrole 2B006.b.2. pozīcijā neattiecas uz tādiem optiskiem instrumentiem kā autokolimatori, kuros lieto paralēlu staru kūli (piem., “lāzera” staru kūli), lai atklātu spoguļu leņķisko nobīdi.

c. iekārtas virsmas nelīdzenuma (tostarp virsmas defektu) mērīšanai, mērot optisko izkliedi ar jutību 0,5 nm vai mazāku (labāku).

Piezīme:   2B006. pozīcija ietver darbgaldus, izņemot tos, kas minēti 2B001. pozīcijā, kurus var lietot kā mērīšanas mašīnas, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti mērīšanas mašīnas funkcijām, vai tos pārsniedz.

2B007“Roboti” ar jebkuru no šādām īpašībām un ar speciāli tiem konstruētām vadības ierīces un “manipulācijas rīkiem”:

NB!   SK. ARĪ 2B207. POZĪCIJU.

a. spējīgi reālā laikā apstrādāt pilnu trīsdimensiju attēlu vai dot pilnu trīsdimensiju ‘ainas analīzi’, lai ģenerētu vai pārveidotu “programmas” vai ciparu programmas datus;

Tehniska piezīme:

‘Ainas analīze’ neietver trešās dimensijas aproksimāciju, skatoties no noteikta leņķa, vai ierobežotu pelēkās krāsas gradācijas interpretāciju dziļuma vai tekstūras noteikšanai, kas vajadzīga uzdevuma veikšanai (2 1/2 D).

b. speciāli konstruēti atbilstīgi valsts drošības standartiem, ko piemēro sprādzienbīstamas munīcijas videi;

Piezīme:   Kontrole 2B007.b. pozīcijā neattiecas uz “robotiem”, kas speciāli konstruēti krāsas izsmidzināšanas kabīnēm.

c. īpaši paredzēti izturīgi pret radiāciju vai klasificēti kā tādi, kas varētu izturēt kopējo apstarojuma dozu virs 5×103 Gy (silīcijs) bez ekspluatācijas īpašību samazināšanās; vai

Tehniska piezīme:

Termins Gy (silīcijs) nozīmē enerģiju džoulos uz kilogramu, ko absorbē jonizējošam starojumam pakļauts neekranēts silīcija paraugs.

d. speciāli konstruēti darbam augstumā virs 30 000 metriem.

2B008Šādi mezgli vai vienības, kas speciāli konstruēti darbgaldiem, vai dimensiju pārbaužu vai mērīšanas sistēmas un iekārtas:

a. lineārās pozicionēšanas atgriezeniskās saites ierīces, kuru kopējā “precizitāte” ir mazāka (labāka) par (800 + (600×L/1000)) nm (kur L ir faktiskais garums, mm);

NB!   Attiecībā uz “lāzeru” sistēmām sk. arī piezīmi pie 2B006.b.1.c., 2B006.b.1.d. un 2B206.c. pozīcijas.

b. rotācijas pozicionēšanas atgriezeniskās saites ierīces, kuru “precizitāte” ir mazāka (labāka) par 0,00025o;

NB!   Attiecībā uz “lāzeru” sistēmām sk. arī piezīmi pie 2B006.b.2. pozīcijas.

Piezīme:   2B008.a. un 2B008.b. pozīcijā kontrolierīces, kas paredzētas lineārās pozicionēšanas atgriezeniskās saites nodrošināšanai, piemēram, induktīvā tipa ierīces, graduētas skalas, infrasarkano staru vai "lāzeru" sistēmas.

c. “salikti rotējošie galdi” un “noliecamās vārpstas”, ar ko saskaņā ar ražotāja specifikāciju var apstrādes darbgaldus uzlabot vismaz līdz 2B sadaļā minētajam līmenim.

2B009Vērpes formēšanas un plūsmas formēšanas mašīnas, ko saskaņā ar ražotāja tehniskajām specifikācijām var apgādāt ar “ciparvadības” iekārtām vai datorvadību un kurām ir viss turpmāk minētais:

NB!   SK. ARĪ 2B109. UN 2B209. POZĪCIJU.

a. trīs vai vairāk asis, kuras var vienlaikus koordinēt “konturēšanas kontrolei”; un

b. valču spēks lielāks par 60 kN.

Tehniska piezīme:

Piemērojot 2B009. pozīciju, mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.

2B104“Izostatiskās preses”, izņemot 2B004. pozīcijā minētās, kam ir visi šie raksturlielumi:

NB!   SK. ARĪ 2B204. POZĪCIJU.

a. maksimālais darba spiediens ir 69 MPa vai lielāks;

b. paredzētas tam, lai varētu sasniegt un uzturēt kontrolētu, vismaz 873 K (600 °C) augstu vides temperatūru; un

c. presēšanas kameras dobuma iekšējais diametrs ir 254 mm vai lielāks.

2B105Krāsnis ķīmiskai pārklāšanai, lietojot tvaiku (CVD), izņemot 2B005.a. pozīcijā minētās, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas oglekļa un oglekļa kompozītu blīvēšanai.

2B109Plūsmas formēšanas mašīnas, izņemot 2B009. pozīcijā minētās, un speciāli tām izgatavotas sastāvdaļas:

NB!   SK. ARĪ 2B209. POZĪCIJU.

a. plūsmas formēšanas mašīnas, kam piemīt visas šādas īpašības:

1. saskaņā ar ražotāja tehnisko specifikāciju var tikt aprīkotas ar “ciparvadības” iekārtām vai datorkontroli, arī tad, ja tās nav aprīkotas ar minētajām iekārtām; un

2. ar vairāk nekā divām asīm, ko var vienlaikus koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

b. 2B009. vai 2B109.a. pozīcijā minētajām plūsmas formēšanas mašīnām speciāli izgatavotas sastāvdaļas.

Piezīme:   Kontrole 2B109. pozīcijā neattiecas uz mašīnām, ko nevar lietot 9A005., 9A007.a. vai 9A105.a. pozīcijā minēto vilces iekārtu vai sastāvdaļu (piemēram, motoru korpusu un starppakāpju) ražošanai.

Tehniska piezīme:

Mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, 2B109. pozīcijā uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.

2B116Vibrācijas testu sistēmas, iekārtas un to komponenti:

a. vibrācijas testu sistēmas, kuras lieto atgriezeniskās saites vai noslēgtā kontūra metodes un kurās iekļautas digitālas vadāmierīces, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kurš vienāds ar 10 g (vid. kvadrātiskais) vai lielāks diapazonā no 20 Hz un 2 kHz, vienlaikus attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz ‘testēšanas galda’;

b. ciparvadības bloki kombinācijā ar speciāli izstrādātu programmatūru vibrācijas testiem ‘reāllaika kontroles frekvenču diapazonā’, kas lielāks par 5 kHz, lietošanai 2B116.a. pozīcijā minētajās vibrācijas testu sistēmās;

Tehniska piezīme:

2B116.b. pozīcijā ‘reāllaika kontroles frekvenču diapazons’ ir maksimālais ātrums, kādā vadības bloks var veikt pilnīgu datu datu paraugu ņemšanas to apstrādes un kontrolsignālu nosūtīšanas ciklus.

c. vibrodzinekļi (vibrobloki) ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kurš vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz 'testēšanas galda', lietojumam 2B116.a. pozīcijā minētajās vibrācijas testu sistēmās;

d. pārbaudāmās detaļas balsta konstrukcijas un elektroniskās ierīces vairāku vibrobloku savienošanai kompleksā vibrosistēmā, kas var radīt summāro spēku, kurš vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz 'testēšanas galda', lietojumam 2B116.a. pozīcijā minētajās vibrācijas testu sistēmās.

Tehniska piezīme:

2B116. pozīcijā minētais ‘testēšanas galds’ ir plakana virsma bez nostiprināšanas palīgierīcēm un citām palīgierīcēm.

2B117Iekārtu un procesu kontrolierīces, izņemot 2B004., 2B005.a., 2B104. vai 2B105. pozīcijā minētās, kas izveidotas vai pielāgotas raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgalu konstrukcijas kompozītmateriālu blīvēšanai un pirolīzei.

2B119Līdzsvarošanas mašīnas un ar tām saistītās iekārtas:

NB!   SK. ARĪ 2B219. POZĪCIJU.

a. līdzsvarošanas mašīnas, kurām piemīt visas šādas īpašības:

1. nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa ir lielāka par 3 kg;

2. var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500 apgr./min.;

3. var koriģēt nelīdzsvarotību divās vai vairākās plaknēs; un

4. var līdzsvarot līdz paliekošajai īpatnējai nelīdzsvarotībai 0,2 g × mm uz 1 kg rotora masas;

Piezīme:   Kontrole 2B119.a. pozīcijā neattiecas uz balansēšanas mašīnām, kas konstruētas vai pārveidotas lietojumam zobārstniecības vai citās medicīniskās iekārtās.

b. indikatoru galviņas, kas konstruētas vai pārveidotas lietošanai 2B119.a. pozīcijā minētajās mašīnās.

Tehniska piezīme:

Indikatoru galviņas dažkārt dēvē par līdzsvarošanas instrumentiem.

2B120Kustību imitatori vai rotējošie galdi, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. ir divas vai vairākas asis;

b. ir konstruēti vai pielāgoti, lai iekļautu slīdkontaktu gredzenus vai integrētas bezkontakta ierīces, kas var pārraidīt elektrību vai signālinformāciju, vai abus; un

c. ir jebkura šāda īpašība:

1. katrai asij ir visas šīs īpašības:

a. spēj attīstīt leņķisko ātrumu 400 grādi/s vai lielāku vai 30 grādi/s un mazāku; un

b. kustības ātruma izšķirtspēja līdzinās 6 grādiem/s vai mazāk, un precizitāte ir vienāda vai mazāka par 0,6 grādiem/s;

2. ātruma nestabilitāte ir vienāda ar vai labāka (mazāka) par 0,05 % vidēji uz 10 grādiem vai vairāk; vai

3. pozicionēšanas “precizitāte” ir 5 loka sekundes vai mazāka (labāka).

1. piezīme:   Kontrole 2B120. pozīcijā neattiecas uz rotējošiem galdiem, kas paredzēti vai pielāgoti lietojumam darbgaldos vai medicīnas iekārtās. Attiecībā uz darbgaldiem paredzēto rotējošo galdu kontroli sk. 2B008. pozīciju.

2. piezīme:   Uz 2B120. pozīcijā minētajiem kustību imitatoriem vai rotējošiem galdiem attiecas kontrole, neatkarīgi no tā, vai eksporta laikā ir iemontēti slīdkontaktu gredzeni vai bezkontakta ierīces.

2B121Pozicionēšanas galdi (iekārtas, ko var precīzi pozicionēt pa jebkuru asi), izņemot 2B120. pozīcijā minētos, un kam piemīt visas šīs īpašības:

a. ir divas vai vairākas asis; un

b. pozicionēšanas “precizitāte” ir 5 loka sekundes vai mazāka (labāka).

Piezīme:   Kontrole 2B121. pozīcijā neattiecas uz rotējošiem galdiem, kas paredzēti vai pielāgoti lietojumam darbgaldos vai medicīnas iekārtās. Attiecībā uz darbgaldiem paredzēto rotējošo galdu kontroli sk. 2B008. pozīciju.

2B122Centrifūgas, kurās var sasniegt paātrinājumu virs 100 g un kuras ir konstruētas var pārveidotas, lai iemontētu slīdkontaktu gredzenus vai integrētas bezkontaktu ierīces, kas var pārraidīt elektrību vai signālinformāciju, vai abus.

Piezīme:   Uz 2B122. pozīcijā minētajām centrifūgām šī kontrole attiecas neatkarīgi no tā, vai eksporta laikā ir iemontēti slīdkontaktu gredzeni vai integrētas bezkontakta ierīces.

2B201Darbgaldi un jebkāds to apvienojums, izņemot 2B001. pozīcijā minētos, metālu, keramikas vai “kompozītu” noņemšanai vai griešanai, kuriem saskaņā ar ražotāja tehniskajām specifikācijām var pierīkot elektroniskas ierīces vienlaicīgai “konturēšanas kontrolei” divās vai vairākās asīs:

Tehniska piezīme:

Katra darbgalda modeļa testēšanā var lietot deklarēto pozicionēšanas precizitātes līmeni, kas saskaņā ar šādām procedūrām konstatēta no mērījumiem, kas veikti saskaņā ar ISO 230-2:1988 ( 6 )vai ekvivalentu valsts standartu, ja par to ir tikušas informētas valsts iestādes, kuras ir piekritušas tā lietošanai (atsevišķu darbgaldu testēšanas vietā). Deklarētās pozicionēšanas precizitātes konstatēšana:

a.   izvēlas piecus novērtējamā modeļa darbgaldus;

b.   saskaņā ar ISO 230/-2:1988 (6)  izmēra lineāro asu precizitāti;

c.   Katrai iekārtai konstatē katras ass precizitātes vērtības (A). Precizitātes vērtības aprēķināšanas metodeir izklāstīta ISO 230/-2 (1988) (6)  standartā;

d.   konstatē katras ass vidējo precizitātes vērtību. Šī vidējā vērtība ir modeļa katras ass deklarētā pozicionēšanas precizitāte (Âx-Ây...);

e.   tā kā 2B201. pozīcijā ir norāde uz visām lineārajām asīm, deklarēto ‘pozicionēšanas precizitātes’ vērtību skaits ir vienāds ar lineāro asu skaitu;

f.   ja darbgalda, uz kuru neattiecina kontroli 2B201.a., 2B201.b. vai 2B201.c. pozīcijā, kādas ass 'deklarētā pozicionēšanas precizitāte' ir 6 μm vai labāka (mazāka) slīpmašīnām un 8 μm vai labāka (mazāka) frēzēm un virpām, abos gadījumos saskaņā ar ISO 230/-2:1988 (6) , tad izgatavotājam ik pēc astoņpadsmit mēnešiem ir atkārtoti jāapstiprina precizitātes līmenis.

a. frēzēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/-2:1988 (6)  vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vismaz 6 mikroni pa jebkuru lineāro asi;

2. tiem ir divas vai vairākas rotējošas asis konturēšanai; vai

3. tiem ir piecas vai vairākas lineārās asis, kuras var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”.

Piezīme:   Kontroli 2B201.a. pozīcijā neattiecina uz frēzmašīnām, kam ir šādas īpašības:

a.   gājiens pa X-asi ir lielāks par 2 m; un

b.   kopējā pozicionēšanas precizitāte uz x-ass pārsniedz (sliktāka par) 30 μm.

b. slīpēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/-2:1988 (6)  vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vismaz 4 mikroni pa jebkuru lineāro asi;

2. tiem ir divas vai vairākas rotējošas asis konturēšanai; vai

3. tiem ir piecas vai vairākas lineārās asis, kuras var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”.

Piezīme:   Kontroli 2B201.b. pozīcijā neattiecina uz šādām slīpmašīnām:

a.   cilindriskās ārējas, iekšējas un kombinētas iekšējas un ārējas slīpmašīnas, kam piemīt visas turpmākās īpašības:

1.   paredzētas tādu detaļu apstrādei, kuru ārējais diametrs vai garums nav lielāks par 150 mm; un

2.   ir tikai x, z un c asis;

b.   profilslīpmašīna bez z ass vai w ass, kuras vispārējā 'pozicionēšanas precizitāte' ir mazāka (labāka) par 4 μm saskaņā ar ISO 230/-2:19881 vai ekvivalentiem valsts standartiem.

c. virpošanas darbgaldi ar ‘pozicionēšanas precizitāti’ ar “visām iespējamām kompensācijām” labāku (mazāku) nekā 6 μm, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/-2:1988 (6)  kā arī jebkāda lineārā ass (vispārējā pozicionēšana) darbgaldiem, kas spēj apstrādāt diametru, kas lielāks par 35 mm;

Piezīme:   Kontrole 2B201.c. pozīcijā neattiecas uz stieņu darbgaldiem (Swissturn), kas apstrādā tikai stieņu padevi, ja stieņa maksimālais diametrs nepārsniedz 42 mm un ja nav iespējams uzstādīt spīļpatronas. Darbgaldiem var būt urbšanas un frēzēšanas iespējas detaļu apstrādei ar diametru zem 42 mm.

1. piezīme:   Kontroli 2B201. pozīcijā neattiecina uz speciāliem darbgaldiem, ko lieto tikai jebkuru šādu detaļu izgatavošanai:

a.   zobratiem;

b.   kloķvārpstas vai sadales vārpstas;

c.   instrumenti vai griežņi;

d.   ekstrūzijas gliemeži.

2. piezīme:   Darbgalds ar vismaz divām no trim iespējām iespējām – izvirpošana, frēzēšana vai slīpēšana (piemēram, izvirpošanas mašīna ar frēzēšanas iespējām) ir jānovērtē pēc katras attiecīgās pozīcijas, proti, 2B201.a., b. vai c.

3. piezīme:   2B201a.3. un 2B201b.3. pozīcija ietver mašīnas, kas balstītas uz paralēlu lineāru kinemātisku konstrukciju (piemēram, heksapodi), kurām ir vismaz 5 asis, neviena no kurām nav rotācijas ass.

2B204“Izostatiskās preses”, izņemot 2B004. vai 2B104. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas:

a. “izostatiskās preses”, kam ir abi šādi raksturlielumi:

1. spēj sasniegt maksimālo darba spiedienu 69 MPa vai lielāku; un

2. kameras dobuma iekšējais diametrs pārsniedz 152 mm;

b. 2B204.a. pozīcijā minētajām “izostatiskajām presēm” speciāli paredzētas presformas, liešanas formas un kontrolierīces.

Tehniska piezīme:

2B204. pozīcijā kameras iekšējās dimensijas nosaka tās daļā, kurā sasniedz darba temperatūru un spiedienu, neskaitot armatūru. Šīs dimensijas būs mazākais lielums no spiediena kameras iekšējā diametra vai izolētās termokameras iekšējā diametra, atkarībā no tā, kura kamera atrodas otras iekšpusē.

2B206Šādas izmēru pārbaudes iekārtas, instrumenti vai sistēmas, kas nav minētas 2B006. pozīcijā:

a. koordinātu mērīšanas darbgaldi (CMM) ar datorkontroli vai digitālu vadāmierīci, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. ir tikai divas asis un maksimāli pieļaujamā garuma mērījuma kļūda pa jebkuru asi (viendimensijas), kas apzīmēta ar jebkuru E0x,MPE, E0y,MPE vai E0z,MPE kombināciju, ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par (1,25 + L/1000) μm (kur L ir mērītais garums, mm) jebkurā darbgalda darbības diapazona punktā (proti, ass garumā) atbilstīgi ISO 10360-2(2009); vai

2. ir trīs vai vairāk asis un trīsdimensiju (tilpuma) maksimāli pieļaujamā garuma mērījuma kļūda (E0,MPE) ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par (1,7 + L/800) μm (kur L ir mērītais garums, mm) jebkurā darbgalda darbības diapazona punktā (proti, ass garumā) atbilstīgi ISO 10360-2(2009);

Tehniska piezīme:

CMM visprecīzākās konfigurācijas E0,MPE, ko saskaņā ar ISO 10360-2(2009) norādījis izgatavotājs (piemēram, labākais šādiem rādītājiem: mērzonde, irbuļa garums, kustības parametri, vide), un “ar visām iespējamām kompensācijām” salīdzina ar 1,7 +L/800 μm robežvērtību.

b. sistēmas vienlaicīgai lineārai un leņķiskai pusložu pārbaudei, kurām piemīt abi šie raksturlielumi:

1. “mērījuma nenoteiktība” pa jebkuru lineāru asi ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par 3,5 μm uz 5 mm; un

2. “leņķiskās pozīcijas novirze” ir vienāda ar vai mazāka par 0,02o;

c. ‘lineāro noviržu’ mērīšanas sistēmas, kurām piemīt visas šādas īpašības:

Tehniska piezīme:

2B206.c. pozīcijas vajadzībām: ‘lineārā novirze’ ir attāluma maiņa starp mērīšanas taustu un mērīto objektu.

1.   ietver “lāzeru”; un

2.   vismaz 12 stundas temperatūrā, kas ir ± 1 K ap standarttemperatūru, un standartspiedienā uztur visus šādus raksturlielumus:

a.   “izšķirtspēja” visā mērījumu diapazonā ir 0,1 μm vai labāka; un

b.   “mērījuma nenoteiktība” vienāda ar vai mazāka (labāka) par (0,2 + L/2000) μm (L ir mērītais garums, mm).

Piezīme:   kontrole 2B206.c. pozīcijā neattiecas uz mērīšanas interferometru sistēmām bez atgriezeniskās saites ar vaļēju vai slēgtu cilpu, kuras ietver lāzeru, kas paredzēts slīdes kustības kļūdu mērīšanai mašīnu darbrīkos, dimensiju pārbaužu mašīnās vai līdzīgās iekārtās.

1. piezīme:   Metālgriešanas darbgaldi, kurus var lietot kā mērīšanas mašīnas, pakļauti kontrolei, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti darbgalda instrumenta funkcijām vai mērīšanas mašīnas funkcijām, vai tos pārsniedz.

2. piezīme:   Uz 2B206. pozīcijā minētajām mašīnām šī kontrole attiecas tad, ja kāds no to darba parametriem pārsniedz kontroles robežu.

Tehniskas piezīmes:

Visi 2B206. pozīcijā minētie mērlielumi ir uzskatāmi par aptuveniem – plus/mīnus, t.i., tas nav pilnīgs diapazons.

2B207“Roboti”, “manipulācijas orgāni” un kontrolierīces, izņemot 2B007. pozīcijā minētās:

a. “roboti” vai “manipulācijas rīki”, kas speciāli konstruēti, lai atbilstu attiecīgo valstu drošības standartiem, kurus piemēro, darbojoties ar spēcīgām sprāgstvielām (piemēram, lai atbilstu elektrodrošības prasībām attiecībā uz spēcīgām sprāgstvielām);

b. visiem 2B207.a. pozīcijā minētajiem “robotiem” vai “manipulācijas rīkiem” speciāli paredzētās kontrolierīces.

2B209Plūsmas formēšanas mašīnas, vērpes formēšanas mašīnas, kas spēj veikt plūsmas formēšanas funkcijas, izņemot 2B009. vai 2B109. pozīcijā minētās, un formas:

a. mašīnas ar abām šādām īpašībām:

1. ar trim vai vairākiem (aktīviem vai pasīviem) veltņiem; un

2. saskaņā ar ražotāja dotiem parametriem var tikt aprīkotas ar “ciparvadību” vai datorkontroli;

b. rotoru veidošanas formas, ar kurām paredzēts izgatavot cilindriskus rotorus, kuru iekšējais diametrs ir lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 400 mm.

Piezīme:   2B209.a. pozīcijā ietvertas mašīnas, kam ir tikai viens metāla deformācijai paredzēts veltnis un divi papildu veltņi formas atbalstam, kuri tieši nepiedalās deformācijas procesā.

2B219Centrifugālās daudzplakņu līdzsvarošanas mašīnas, stacionāras vai portatīvas, horizontālas vai vertikālas:

a. centrifugālās līdzsvarošanas mašīnas, kuras paredzētas 600 mm garu vai garāku elastīgo rotoru līdzsvarošanai un kurām ir visi šādi parametri:

1. šarnīra vai vārpstas diametrs ir 75 mm vai lielāks;

2. spēja līdzsvarot masu no 0,9 kg līdz 23 kg; un

3. spēj sasniegt līdzsvarošanas ātrumu virs 5 000 apgriezieniem minūtē;

b. centrifugālās līdzsvarošanas mašīnas, kuras paredzētas tukšu cilindrisku rotoru komponentu līdzsvarošanai un kurām ir visi šie parametri:

1. vārpstas diametrs ir lielāks par 75 mm;

2. spēja līdzsvarot masu no 0,9 kg līdz 23 kg;

3. minimālais sasniedzamais atlikušais īpatnais dislīdzsvars ir 10 g mm/kg uz vienu pakāpi vai mazāks; un

4. siksnas tipa piedziņa.

2B225Tālvadības manipulatori, kurus var lietot radioķīmiskai atdalīšanai vai karstajās kamerās un kuriem ir jebkurš no šādiem raksturlielumiem:

a. nodrošina izspiešanos cauri vismaz 0,6 m biezai karstās kameras sienai (darbība caur sienu); vai

b. spēj sniegties pāri par 0,6 m biezas sienas augšējai malai (darbība pāri sienai).

Tehniska piezīme:

Tālvadības manipulatori nodrošina operatora (cilvēka) darbību nosūtīšanu uz attālumā esošu izpildmehānismu un termināļa palīgierīcēm. Tie var darboties pēc vedējsekotājsistēmas principa vai būt darbināmi ar kursorsviru vai papildtastatūru.

2B226Kontrolētas atmosfēras (vakuuma vai inertas gāzes) indukcijas krāsnis, izņemot 9B001. un 3B001. pozīcijā minētās, un to barošanas iekārtas:

NB!   SK. ARĪ 3B001. UN 9B001. POZĪCIJU.

a. krāsnis ar visiem šiem parametriem:

1. var darboties temperatūrā virs 1 123 K (850 °C);

2. indukcijas spoļu diametrs ir 600 mm vai mazāks; un

3. paredzētas 5 kW vai lielākai ieejas jaudai;

b. barošanas iekārtas ar nominālo izejas jaudu 5 kW vai lielāku, kas speciāli paredzēta 2B226.a. pozīcijā minētajām krāsnīm.

Piezīme:   Kontroli 2B226.a. pozīcijā neattiecina uz krāsnīm, kas paredzētas pusvadītāju substrātu apstrādei.

2B227Vakuuma krāsnis vai citas kontrolētas atmosfēras kausējamās un lejamās metalurģijas krāsnis un ar tām saistītās iekārtas:

a. elektriskā loka pārkausēšanas un liešanas krāsnis ar abiem šiem raksturlielumiem:

1. izlietojamo elektrodu tilpums ir 1 000 –20 000 cm3; un

2. var darboties kušanas temperatūrā virs 1 973 K (1 700 °C);

b. elektronu staru kūļa vai plazmas atomizācijas krāsnis ar abiem šiem parametriem:

1. vismaz 50 kW liela jauda; un

2. spēj darboties kušanas temperatūrā virs 1 473 K (1 200 °C);

c. datorizētas vadības un novērošanas sistēmas, kas speciāli konfigurētas jebkurām 2B227.a. vai 2B227.b. pozīcijā minētajām krāsnīm.

d. plazmas degļi, kas speciāli konstruēti 2B227.b. pozīcijā minētajām krāsnīm un kam ir abi šādi raksturlielumi:

1. darbojas ar jaudu, kas lielāka par 50 kW; un

2. spēj darboties temperatūrā virs 1 473 K (1 200 °C);

e. elektronu staru lielgabali, kuri speciāli konstruēti 2B227.b. pozīcijā minētajām krāsnīm un kuri darbojas ar jaudu, kas lielāka par 50 kW.

2B228Rotoru izgatavošanas un montāžas iekārtas, rotoru iztaisnošanas iekārtas un silfona formēšanas serdeņi un presformas:

a. rotoru montāžas aprīkojums gāzu centrifūgu rotoru cauruļu sekciju, deflektoru un galvu montāžai;

Piezīme:   2B228.a. pozīcija ietver arī precīzijas serdeņus, skavas un sarukuma kompensācijas ierīces.

b. rotora iztaisnošanas aprīkojums gāzu centrifūgas rotora cauruļu sekciju salāgošanai ar centrifūgas kopējo asi;

Tehniska piezīme:

2B228.b. pozīcijā ietvertās iekārtas parasti sastāv no precīzās mērīšanas taustiem, kuras saistītas ar datoru, kas kontrolē, piemēram, pneimatisko zveltņu darbību, kurus lieto rotora cauruļu sekciju iztaisnošanai.

c. veidņi un serdeņi vienas konvolūcijas silfona izgatavošanai.

Tehniska piezīme:

2B228.c. pozīcijā ietverts silfons, kam ir visi šie raksturlielumi:

1.   iekšējais diametrs no 75 līdz 400 mm;

2.   garums ir vismaz 12,7 mm;

3.   vienas konvolūcijas dziļums lielāks par 2 mm; un

4.   izgatavots no augstas stiprības alumīnija sakausējumiem, martensīta tērauda vai augstas izturības “šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem”.

2B230Visu veidu ‘spiediena devēji’ absolūtā spiediena mērīšanai, kam ir visas turpmāk minētās īpašības:

a. spiediena sensori, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar alumīniju, alumīnija sakausējumu, alumīnija oksīdu (alumīnija oksīdu vai safīru) niķeli, niķeļa sakausējumu, kurā niķeļa īpatsvar pārsniedz 60 % no masas, vai perfluorogļūdeņražu polimēriem;

b. blīvslēgi, ja tādi ir, kas ir būtiski spiediena sensora noslēgšanai, atrodas tiešā saskarē ar procesa saskarni un ir izgatavoti no vai aizsargāti ar alumīniju, alumīnija sakausējumu, alumīnija oksīdu (alumīnija oksīdu vai safīru) niķeli, niķeļa sakausējumu, kurā niķeļa īpatsvar pārsniedz 60 % no masas, vai perfluorogļūdeņražu polimēriem; un

c. kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. pilna skala ir mazāka par 13 kPa un ‘precizitāte’ ir labāka par 1 % no pilnas skalas; vai

2. pilna skala ir 13 kPa vai vairāk un 'precizitāte' ir labāka par 130 Pa, mērot 13 kPa apstākļos.

Tehniskas piezīmes:

1.   2B230. pozīcijā 'spiediena devējs' ir ierīce, kas pārvērš spiediena mērījumu signālā.

2.   2B230. pozīcijā 'precizitāte' ietver nelinearitāti, histerēzi un atkārtojamību pie normālas apkārtējās vides temperatūras.

2B231Vakuumsūkņi, kam ir visi šie raksturlielumi:

a. iesūkšanas īscaurules diametrs ir 380 mm vai lielāks;

b. sūknēšanas ātrums ir vismaz 15 m3/s; un

c. spēj radīt galīgo vakuumu labāku par 13 mPa.

Tehniskas piezīmes:

1.   Sūkņa ražību mērīšanas punktā nosaka, lietojot gāzveida slāpekli vai gaisu.

2.   Galīgais vakuums tiek noteikts pie sūkņa ieejas ar noslēgtu ieeju.

2B232Ātrdarbīgu lielgabalu sistēmas (propelentu, gāzes, indukcijas, elektromagnētiskā, elektrotermālā tipa un citas modernas sistēmas), kas var nodrošināt šāviņa paātrināšanu līdz 1,5 km/s vai lielākam ātrumam.

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

2B233Spirālveida kompresori ar silfona noblīvējumu un spirālveida vakuumsūkņi ar silfona noblīvējumu, kam ir visas turpmāk minētās īpašības:

NB!   SK. ARĪ 2B350.i. POZĪCIJU.

a. spēj sasniegt maksimālo ieejas plūsmu, kas ir vismaz 50 m3/h;

b. spēj darboties ar spiediena attiecību 2:1 vai lielāku; un

c. visas virsmas, kas tieši saskaras ar procesa gāzi, ir izgatavotas no jebkura turpmāk minētā materiāla:

1. alumīnijs vai alumīnija sakausējums;

2. alumīnija oksīds;

3. nerūsējošais tērauds;

4. niķelis vai niķeļa sakausējums;

5. fosfora bronza; vai

6. fluorpolimēri.

2B350Ķīmisko vielu ražošanas aprīkojums, iekārtas un to sastāvdaļas:

a. reakcijas trauki vai reaktori ar vai bez maisītājiem ar kopējo iekšējo (ģeometrisko) tilpumu lielāku par 0,1 m3 (100 litri), bet mazāku par 20 m3 (20 000 litri), kuriem visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām vai tajos esošajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājums vai stikla oderējums);

4. niķelis vai sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

6. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

7. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’; vai

8. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

b. maisītāji lietojumam 2B350.a. pozīcijā minētajos reaktoros vai reakcijas tilpēs; un tādiem maisītājiem paredzēti lāpstiņrati, lāpstiņas vai vārpstas, kam visas virsmas, kas tiešā saskaras ar reaktorā esošām vai apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

3. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. niķelis vai sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

6. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

7. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’; vai

8. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

c. glabāšanas tvertnes, konteineri vai savācēji ar kopējo iekšējo (ģeometrisko) tilpumu lielāku par 0,1 m3 (100 litri), kuriem visas virsmas, kuras tieši saskaras ar apstrādājamajām vai tajos esošajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

3. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. niķelis vai sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

6. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

7. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’; vai

8. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

d. Siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmas lielumu vairāk par 0,15 m2 un mazāk par 20 m2, tādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem paredzētas caurules, plāksnes, glodenes vai bloki (serdeņi), kam visas virsmas, kuras tieši saskaras ar apstrādājamajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

3. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. grafīts vai ‘oglekļa grafīts’;

5. niķelis vai sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

6. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

7. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

8. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’;

9. silīcija karbīds;

10. titāna karbīds; vai

11. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

e. destilācijas vai absorbcijas kolonnas ar iekšējo diametru virs 0,1 m, un tādām destilācijas vai absorbcijas kolonnām paredzēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

3. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. grafīts vai ‘oglekļa grafīts’;

5. niķelis vai sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

6. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

7. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

8. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’; vai

9. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

f. attālināti vadāmas uzpildes iekārtas, kam visas virsmas, kuras tieši saskaras ar apstrādājamām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma; vai

2. niķelis vai ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

g. šādi vārsti un to sastāvdaļas:

1. vārsti, kam ir abas šādas īpašības:

a. ‘nominālais izmērs’ ir lielāks par 10 mm (3/8"); un

b. visas virsmas, kas tieši saskaras ar ražojamajām, apstrādājamajām vai glabājamajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no ‘materiāla, kas izturīgs pret koroziju’;

2. vārsti, izņemot 2B350.g.1. pozīcijā minētos, kam ir viss turpmāk minētais:

a. ‘nominālais izmērs’ ir vienāds ar vai lielāks par 25,4 mm (1") un vienāds ar vai mazāks par 101,6 mm (4");

b. vārsta korpuss vai iepriekš sagatavots korpusa oderējums;

c. noslēdzējelements ir konstruēts tā, ka tas ir maināms; un

d. visas vārsta korpusa vai iepriekš sagatavota vārsta oderējuma virsmas, kas tieši saskaras ar ražojamajām, apstrādājamajām vai glabājamajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no 'materiāla, kas izturīgs pret koroziju';

3. šādi komponenti, kas konstruēti vārstiem 2B350.g.1 vai 2B350.g.2. pozīcijā, kuros visas virsmas, kas tieši saskaras ar ražojamajām, apstrādājamajām vai glabājamajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no 'materiāla, kas izturīgs pret koroziju';

a. vārsta korpuss;

b. iepriekš sagatavots vārsta oderējums;

Tehniskas piezīmes:

1.   2B350.g. pozīcijā ‘materiāls, kas izturīgs pret koroziju’ ir jebkurš no šādiem materiāliem:

a.   niķelis vai sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

b.   sakausējumi, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

c.   fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

d.   stikls vai stikla odere (tostarp stiklveida vai emaljas pārklājumi);

e.   tantals vai tantala sakausējumi;

f.   titāns vai titāna sakausējumi;

g.   cirkonijs vai cirkonija sakausējumi;

h.   niobijs (kolumbijs) vai niobija sakausējumi; vai

i.   šādi keramikas materiāli:

1.   silīcija karbīds, kura tīrības pakāpe ir vismaz 80 % no masas;

2.   alumīnija oksīds, kura tīrības pakāpe ir vismaz 99,9 % no masas;

3.   cirkonija oksīds.

2.   ‘Nominālais izmērs’ ir mazākais diametrs starp ieejas un izejas diametriem.

h. daudzsienu cauruļvadi ar noplūdes detektēšanas portu, kam visas virsmas, kuras tieši saskaras ar apstrādājamajām vai glabājamajām ķīmiskajām vielām, ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

3. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. grafīts vai ‘oglekļa grafīts’;

5. niķelis vai ‘sakausējumi’, kuros ir vairāk par 40 % niķeļa.

6. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

7. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

8. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’; vai

9. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

i. sūkņi ar daudzkārtējiem blīvslēgiem un bez tiem ar izgatavotāja paredzētu ražību, lielāku par 0,6 m3/h, vai vakuumsūkņi ar ražotāja paredzētu maksimālo ražību, lielāku par 5 m3/h (pie standarta apstākļiem 273 K (0 °C) temperatūras un spiediena (101,3 kPa), izņemot 2B233. pozīcijā minētos; un tādiem sūkņiem paredzēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņrati, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. keramika;

3. ferosilīcijs (dzelzs sakausējumi ar augstu silīcija saturu);

4. fluoru saturoši polimēri (polimēri vai elastomēru materiāli ar fluora saturu virs 35 % no masas);

5. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

6. grafīts vai ‘oglekļa grafīts’;

7. niķelis vai ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

8. tantals vai tantala ‘sakausējumi’;

9. titāns vai titāna ‘sakausējumi’;

10. cirkonijs vai cirkonija ‘sakausējumi’; vai

11. niobijs (kolumbijs) vai niobija ‘sakausējumi’;

Tehniska piezīme:

Ar 2B350.i. pozīcijā minētajiem blīvslēgiem saprotami vienīgi tie blīvslēgi, kuri nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķīmiskajām vielām (vai šādai saskarei paredzēti) un nodrošina noslēgšanu, ja rotējošā vai virzuļu dzenvārpsta iet cauri sūkņa korpusam.

j. atkritumu sadedzināšanas krāsnis, kas paredzētas 1C350. pozīcijā minēto ķīmisko vielu iznīcināšanai, ar speciāli konstruētām atkritumu padeves sistēmām un speciālām iekraušanas ierīcēm un kuru sadegšanas kamerā vidējā temperatūra pārsniedz 1 273 K (1 000 °C), bet visas atkritumu padeves sistēmas virsmas, kurām ir tieša saskare ar atkritumiem, ir izgatavotas no vai ir oderētas ar jebkuru no šādiem materiāliem:

1. ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. keramika; vai

3. niķelis vai ‘sakausējumi’, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

Piezīme:   Saistībā ar 2B350. pozīciju materiāli, kas lietoti starplikām, iepakojumam, blīvēm, skrūvēm, paplāksnēm un citiem materiāliem, kuri veic noslēgšanas funkciju, nenosaka kontroles statusu, ja šie komponenti pēc konstrukcijas ir nomaināmi.

Tehniskas piezīmes:

1.   ‘Oglekļa grafīts’ ir amorfā oglekļa un grafīta maisījums, kas satur 8 % vai vairāk grafīta.

2.   Materiālos, kas iekļauti iepriekšējās pozīcijās, ar jēdzienu 'sakausējums', ja tam nav norādīta īpaša elementu koncentrācija, apzīmē tādus sakausējumus, kuru sastāvā nosauktā metāla saturs procentos ir augstāks nekā jebkura cita elementa saturs.

2B351Šādas toksisku gāzu monitoringa sistēmas un tām paredzētie detektoru komponenti, kas nav minēti 1A004. pozīcijā; un detektori; sensoriekārtas; un tām paredzētas maināmas sensoru kasetnes:

a. nepārtrauktai darbībai paredzētas iekārtas ķīmisko kaujas vielu vai 1C350. pozīcijā minēto ķīmisko vielu (ar koncentrāciju zem 0,3 mg/m3) atklāšanai; vai

b. iekārtas, kas paredzētas holīnesterāzes inhibēšanas detektēšanai.

2B352Iekārtas darbībām ar bioloģiskiem materiāliem:

a. Šādas noslēgta laboratorija un ar tām saistītas iekārtas:

1. Pilnīgi iekārtota noslēgta laboratorija, kas atbilst P3 vai P4 (BL3, BL4, L3, L4) izolācijas līmenim, kas konkretizēts Pasaules veselības organizācijas izdevumā WHO Laboratory Biosafety Manual (3. izdevums, Ženēva, 2004).

2. Šādas iekārtas, kas paredzētas stacionārai uzstādīšanai noslēgtā laboratorijā, uz kuru attiecas 2B352.a. pozīcijā minētā kontrole:

a. divdurvju pārejas dekontaminācijas autoklāvi;

b. elpošanas aizsargtērpu dekontaminācijas dušas;

c. pārejas durvis ar mehānisku vai piepūšamu izolāciju;

b. šādi fermentatori un to sastāvdaļas:

1. fermentatori ar 20 litru vai lielāku kopējo tilpumu, kuros, neradot aerosolus, var kultivēt “mikroorganismus” vai dzīvas šūnas vīrusu vai toksīnu ražošanai;

2. šādas 2B352.b.1. pozīcijā minēto fermentatoru sastāvdaļas:

a. kultivācijas kameras, kuras paredzēts sterilizēt vai dezinficēt in situ;

b. kultivācijas kameru turētāji;

c. procesa vadības ierīces, ar ko var vienlaikus uzraudzīt un regulēt divu vai vairāku fermentācijas sistēmu parametrus (piemēram, temperatūru, pH, barības vielu saturu, maisīšanu, izšķīdušo skābekli, gaisa plūsmu, putošanos);

Tehniska piezīme:

Par fermentatoriem 2B352.b. pozīcijā uzskata arī bioreaktorus, vienreizlietojamos bioreaktorus, hemostatus un caurplūdes sistēmas.

c. nepārtrauktas darbības centrifugālie separatori, kas nerada aerosolus un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. caurplūde lielāka par 100 l/h;

2. sastāvdaļas no pulēta nerūsējošā tērauda vai titāna;

3. viens vai vairāki blīvslēgi, kas norobežo tvaika izolācijas zonu; un

4. iespēja noslēgtā stāvoklī in situ sterilizēt ar tvaiku;

Tehniska piezīme:

Pie centrifugālajiem separatoriem pieder dekantatori.

d. šķērsplūsmas (tangenciālās plūsmas) filtrēšanas iekārtas un to sastāvdaļas:

1. nepārtrauktas darbības šķērsplūsmas (tangenciālās plūsmas) filtrēšanas iekārtas, kas spēj atdalīt “mikroorganismus”, vīrusus, toksīnus vai šūnu kultūras un kam ir visi šie raksturlielumi:

a. kopējais filtrācijas virsmas laukums ir vismaz 1 m2; un

b. ir jebkura šāda īpašība:

1. tās spēj sterilizēt vai dezinficēt in situ; vai

2. tajās lieto vienreizējas lietošanas filtrēšanas komponentus;

Tehniska piezīme:

2B352.d.1.b. pozīcijā sterilizēts nozīmē, ka iekārtā ir likvidēti visi dzīvotspējīgie mikrobi, lietojot fiziskus aģentus (piem., tvaiku) vai ķīmiskus aģentus. Dezinficēt nozīmē iznīcināt potenciālu mikrobu infekciju iekārtā, lietojot ķīmiskus aģentus ar baktericīdu iedarbību. Dezinfekcija un sterilizācija atšķiras no sanitārās apstrādes; pēdējā ir tīrīšanas procedūra, kas paredzēta, lai mazinātu mikrobu saturu iekārtā, ne vienmēr novēršot mikroorganismu infekciozitāti vai dzīvotspēju.

Piezīme:   Kontrole 2B352.d. pozīcijā neattiecas uz izgatavotāja norādītajām atgriezeniskās osmozes un hemodialīzes iekārtām.

2. šķērsplūsmas (tangenciālās plūsmas) filtrācijas komponenti (piem., moduļi, elementi, kasetes, kasetnes, bloki vai plāksnes) ar filtrācijas laukumu vismaz 0,2 m2 katram komponentam, kuri izstrādāti lietošanai 2B352.d. pozīcijā minētajās šķērsplūsmas (tangenciālās plūsmas) filtrācijas iekārtās:

e. ar tvaiku, gāzi vai garaiņiem sterilizējamas liofilizācijas iekārtas ar kondensatora ražību vismaz 10 kg (bet mazāk par 1 000 kg) ledus 24 stundās;

f. šādas aizsardzības un izolācijas iekārtas:

1. pilni vai daļēji aizsargtērpi vai kapuces ar ārēju gaisa padevi un darbojas zem pārspiediena;

Piezīme:   Kontrole 2B352.f.1. pozīcijā neattiecas uz tērpiem, kas paredzēti valkāšanai ar autonomiem elpošanas aparātiem.

2. bioloģiski drošas kameras vai izolatori, kuru parastai darbībai piemīt visas šādas īpašības:

a. pilnīgi aptverta darbtelpa, kur tās operators no veicamā darba ir nošķirts ar fizisku barjeru;

b. spēj darboties negatīvā spiedienā;

c. droši apstrādā priekšmetus, kas atrodas darbtelpā;

d. gaiss, ko tā pievada darbtelpai un aizvada no tās, tiek filtrēts ar HEPA;

1. piezīme:   2B352.f.2. pozīcija ietver III kategorijas bioloģiski drošas kameras, kas aprakstītas jaunākajā izdevumā WHO Laboratory Biosafety Manual vai izgatavotas saskaņā ar valsts standartiem, noteikumiem vai vadlīnijām.

2. piezīme:   2B352.f.2. pozīcija neietver izolatorus, kas speciāli konstruēti inficētu pacientu norobežotai aprūpei vai transportēšanai.

g. šādas aerosolu inhalācijas iekārtas, kas paredzētas aerosolu signāltestēšanai ar “mikroorganismiem”, “vīrusiem” vai “toksīniem”:

1. kameras visa ķermeņa aptveršanai ar tilpumu vismaz 1 m3;

2. aparāti degunam, kuros lieto vērstu aerosola plūsmu un kuri var iedarboties uz:

a. vismaz 12 grauzējiem; vai

b. vismaz 2 dzīvniekiem, kas nav grauzēji;

3. slēgtas dzīvnieku ieslēgšanas caurules, kas paredzētas lietošanai aparātos degunam, kuros lieto vērstu aerosola plūsmu.

h. iekārtas žāvēšanai ar izsmidzināšanu, ar kurām var žāvēt toksīnus vai patogēnus “mikroorganismus” un kurām ir visas šādas īpašības:

1. ūdens iztvaikošanas jauda ≥ 0,4 kg/h un ≤ 400 kg/h;

2. spēja radīt tipisku vidējo produkta daļiņu ar izmēru ≤10 μm ar esošo aprīkojumu vai minētā žāvētāja minimālu modificēšanu, lai izsmidzināšanas sprauslas radītu nepieciešamā izmēra daļiņas; un

3. tās iespējams sterilizēt vai dezinficēt in situ.

2 CMateriāli

Nav.

2 DProgrammatūra

2D001“Programmatūra”, izņemot 2D002. pozīcijā minēto:

a. “programmatūra”, kas speciāli paredzēta vai pielāgota 2A001. vai 2B001. pozīcijā minēto iekārtu “projektēšanai” vai “ražošanai”,

b. “programmatūra”, kas speciāli paredzēta vai pielāgota 2A001.c., 2B001. vai 2B003. līdz 2B009. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

Piezīme:   Kontroli 2D001. pozīcijā neattiecina uz iekārtu programmēšanas “programmatūru”, kas ģenerē “ciparvadības” kodus iekārtas daļu datorizētai vadībai.

2D002“Programmatūra” elektroniskām ierīcēm, ieskaitot programmatūru, kas ir elektroniskas ierīces vai sistēmas sastāvdaļa, kura šādai ierīcei vai sistēmai dod iespēju funkcionēt kā “ciparvadības” iekārtai, kas “konturēšanas kontroles” nolūkā vienlaikus var koordinēt vairāk nekā četras asis.

1. piezīme:   Kontroli 2D002. pozīcijā neattiecina uz “programmatūru”, kas speciāli paredzēta vai pielāgota 2. kategorijā neminētu darbgaldu ekspluatācijai.

2. piezīme:   Kontroli 2D002. pozīcijā neattiecina uz 2B002. pozīcijā minēto preču “programmatūru”. Attiecībā uz 2B002. pozīcijā minēto preču “programmatūru” sk. 2D001. un 2D003. pozīciju.

3. piezīme:   Kontroli 2D002. pozīcijā neattiecina uz “programmatūru”, kas tiek eksportēta kopā ar 2. kategorijā neminētām precēm un kas ir obligāti nepieciešama šo preču ekspluatācijai.

2D003“Programmatūra”, kas izstrādāta vai pārveidota 2B002. pozīcijā minēto iekārtu ekspluatācijai un kas pārvērš optisko dizainu, apstrādājamā izstrādājuma mērījumus un materiāla noņemšanas funkcijas "ciparvadības" komandās, lai iegūtu vēlamo apstrādājamā izstrādājuma formu.

2D101“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta vai pielāgota 2B104., 2B105., 2B109., 2B116., 2B117. vai 2B119. līdz 2B122. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

NB!   SK. ARĪ 9D004. POZĪCIJU.

2D201“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta 2B204., 2B206., 2B207., 2B209., 2B219. vai 2B227. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

2D202“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 2B201. pozīcijā minēto iekārtu “projektēšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

Piezīme:   Kontroli 2D202. pozīcijā neattiecina uz iekārtu programmēšanas “programmatūru”, kas ģenerē “ciparvadības” kodus, taču neļauj tieši lietot aprīkojumu iekārtas daļu datorizētai vadībai.

2D351“Programmatūra”, kas nav minēta 1D003. pozīcijā un kas speciāli izstrādāta 2B351. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

2 ETehnoloģija

2E001“Tehnoloģijas” (saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām) iekārtu “projektēšanai” vai 2A, 2B vai 2D. sadaļā minētā “programmatūra”.

Piezīme:   2E001. pozīcija ietver arī “tehnoloģiju” zondes sistēmu integrēšanai 2B006.a. pozīcijā norādītajās koordinātu mēriekārtās.

2E002“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām 2A vai 2B sadaļā minēto iekārtu “ražošanai”.

2E003Šādas citas “tehnoloģijas”:

a. “tehnoloģija” interaktīvās grafikas “projektēšanai”, kas ir “ciparvadības” ierīču kompleksa daļu programmu daļas izstrādes vai modificēšanas sastāvdaļa;

b. metālapstrādes procesu “tehnoloģijas”:

1. tādu instrumentu, formu vai to iestiprināšanas armatūras projektēšanas “tehnoloģijas”, kas speciāli paredzētas jebkuram no šiem procesiem:

a. “superplastiskā formēšana”;

b. “difūzā savienošanās”; vai

c. “tiešas darbības hidrauliskā presēšana”;

2. tehniskie dati, kas sastāv no procesu metodes vai parametriem, lai kontrolētu:

a. alumīnija sakausējumu, titāna sakausējumu vai “supersakausējumu”“superplastisko formēšanu”:

1. virsmas sagatavošanu;

2. ātro deformāciju;

3. temperatūru;

4. spiedienu;

b. titāna sakausējumu vai “supersakausējumu”“difūzo savienošanos”:

1. virsmas sagatavošanu;

2. temperatūru;

3. spiedienu;

c. alumīnija sakausējumu vai titāna sakausējumu “tiešas darbības hidraulisko presēšanu”:

1. spiedienu;

2. cikla ilgumu;

d. titāna sakausējumu, alumīnija sakausējumu vai “supersakausējumu”“karsto izostatisko blīvēšanu”:

1. temperatūru;

2. spiedienu;

3. cikla ilgumu;

c. “tehnoloģijas” hidrauliskās stiepes-formēšanas mašīnu un to presformu “projektēšanai” un “ražošanai”, kas paredzētas lidaparātu korpusu konstrukciju izgatavošanai;

d. “tehnoloģijas” instrukciju ģeneratoru (piem., daļprogrammu) “projektēšanai” apstrādes instrumentiem, lietojot projektēšanas datus, kas atrodas “ciparvadības” blokos;

e. “tehnoloģijas” integrācijas “programmatūras”“projektēšanai”, lai iekļautu ekspertu sistēmas “ciparvadības” blokos lēmumu pieņemšanai darba plānošanas operācijām;

f. “tehnoloģijas” neorganisko pārklājumu vai neorganisko virsmas modifikācijas pārklājumu lietošanai (minētas tabulas 3. ailē) uz neelektroniskiem substrātiem (minēti tabulas 2. ailē) ar tabulas 1. ailē minētā un tehniskajā piezīmē definētā procesa palīdzību.

Piezīme:   Tabula un tehniskā piezīme atrodas aiz 2E301. pozīcijas.

NB!   Lai konkretizētu konkrētam pārklāšanas procesam lietoto “tehnoloģiju”, šajā tabulā sniegtā informācija ir lietojama vienīgi tad, ja iegūstamais pārklājums, kas minēts 3. ailē, ir punktā tieši pretī attiecīgajam substrātam, kas minēts 2. ailē. Piemēram, pārklāšanas procesā lietotās ķīmiskās pārklāšanas, lietojot tvaiku (CVD), tehniskie dati ir ietverti saistībā ar silicīdu klāšanu uz “kompozītiem” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu” substrātiem, bet nav ietverti saistībā ar silicīdu klāšanu uz ‘cementēta volframa karbīda’ (16), ‘silikona karbīda’ (18) substrātiem. Pēdējā gadījumā iegūstamais pārklājums nav ietverts 3. ailes punktā, kas ir tieši pretī 2. ailes punktam, kurā minēts ‘cementēts volframa karbīds’ (16), ‘silīcija karbīds’ (18).

2E101“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 2B004., 2B009., 2B104., 2B109., 2B116., 2B119. līdz 2B122. vai 2D101. pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“lietošanai”.

2E201“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 2A225., 2A226., 2B001., 2B006., 2B007.b., 2B007.c., 2B008., 2B009., 2B201., 2B204., 2B206., 2B207., 2B209., 2B225. līdz 2B233., 2D201. vai 2D202. pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“lietošanai”.

2E301“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 2B350. līdz 2B352. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.Tabula

Pārklāšanas metodes

1.  Pārklāšanas process (1) (1)

2.  Substrāts

3.  Iegūstamais pārklājums

A.  Ķīmiska pārklāšana, lietojot tvaiku (CVD)

“Supersakausējumi”

Aluminīdi iekšējām virsmām

 

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Silicīdi

Karbīdi

Dielektriķu slāņi (15)

Dimants

Dimantveida ogleklis (17)

 

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

Grūti kūstoši metāli

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Aluminīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Bora nitrīds

 

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds (18)

Karbīdi

Volframs

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

 

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Dimants

Dimantveida ogleklis (17)

 

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimants

Dimantveida ogleklis (17)

Fizikāli termiskā tvaika pārklāšana (TE-PVD)

 

 

B.1.  Fizikālā tvaika pārklāšana (PVD): elektronu kūlis (EB-PVD)

“Supersakausējumi”

Leģēti silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

MCrAlX (5)

Modificēts cirkonija dioksīds (12)

Silicīdi

Aluminīdi

To maisījumi (4)

 

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Dielektriķu slāņi (15)

 

Pret koroziju izturīgs tērauds (7)

MCrAlX (5)

Modificēts cirkonija dioksīds (12)

To maisījumi (4)

 

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

Grūti kūstoši metāli

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Bora nitrīds

 

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds (18)

Karbīdi

Volframs

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

 

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Borīdi

Berilijs

 

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

 

Titāna sakausējumi (13)

Borīdi

Nitrīdi

B.2.  Fizikālā tvaika pārklāšana ar pretestības karsēšanu un jonu klātbūtni (PVD) (jonu pārklājumi)

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveida ogleklis (17)

 

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Dielektriķu slāņi (15)

 

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds

Dielektriķu slāņi (15)

 

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveida ogleklis (17)

B.3.  Fizikālā tvaika pārklāšana (PVD): “Lāzera” iztvaicēšana

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Silicīdi

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveida ogleklis (17)

 

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Dielektriķu slāņi (15)

 

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds

Dielektriķu slāņi (15)

 

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveida ogleklis

B.4.  Fizikālā tvaika pārklāšana (PVD): Katoda lokizlāde

“Supersakausējumi”

Leģēti silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

MCrAlX (5)

 

Polimēri (11) un organisko vielu “matricas”“kompozīti”

Borīdi

Karbīdi

Nitrīdi

Dimantveida ogleklis (17)

C.  Cementēšana karbonizatorā (sk. iepriekš A sadaļu attiecībā uz cementēšanu bez karbonizatora) (10)

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

To maisījumi (4)

 

Titāna sakausējumi (13)

Silicīdi

Aluminīdi

Leģēti aluminīdi (2)

 

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Silicīdi

Oksīdi

D.  Plazmas izsmidzināšana

“Supersakausējumi”

MCrAlX (5)

Modificēts cirkonija dioksīds (12)

To maisījumi (4)

Abrazīvs niķelis-grafīts

Abrazīvi materiāli, kas satur Ni-Cr-Al

Abrazīvs Al-Si-poliesteris

Leģēti aluminīdi (2)

 

Alumīnija sakausējumi (6)

MCrAlX (5)

Modificēts cirkonija dioksīds (12)

Silicīdi

To maisījumi (4)

 

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Aluminīdi

Silicīdi

Karbīdi

 

Pret koroziju izturīgs tērauds (7)

MCrAlX (5)

Modificēts cirkonija dioksīds (12)

To maisījumi (4)

 

Titāna sakausējumi (13)

Karbīdi

Aluminīdi

Silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Abrazīvs niķelis-grafīts

Abrazīvi materiāli, kas satur Ni-Cr-Al

Abrazīvs Al-Si-poliesteris

E.  Suspensijas pārklāšana

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Kausētie silicīdi

Kausētie aluminīdi izņemot pretestības sildelementus

 

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

To maisījumi (4)

F.  Izsmidzināšanas pārklāšana (uzputināšana)

“Supersakausējumi”

Leģēti silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Ar cēlmetāliem leģēti aluminīdi (3)

MCrAlX (5)

Modificēts cirkonija dioksīds (12)

Platīns

To maisījumi (4)

 

Keramika un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Silicīdi

Platīns

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveida ogleklis (17)

 

Titāna sakausējumi (13)

Borīdi

Nitrīdi

Oksīdi

Silicīdi

Aluminīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Karbīdi

 

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

Grūti kūstoši metāli

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Bora nitrīds

 

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds (18)

Karbīdi

Volframs

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Bora nitrīds

 

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

 

Berilijs un berilija sakausējumi

Borīdi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs

 

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveida ogleklis (17)

 

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Aluminīdi

Silicīdi

Oksīdi

Karbīdi

G.  Jonu implantācija

Augsttemperatūras gultņu tēraudi

Hroma, tantala vai niobija (kolumbija) piedevas

 

Titāna sakausējumi (13)

Borīdi

Nitrīdi

 

Berilijs un berilija sakausējumi

Borīdi

 

Cementēts volframa karbīds (16)

Karbīdi

Nitrīdi

(*1)   Numuri iekavās attiecas uz piezīmēm, kas atrodas pēc šīs tabulas.

TABULA – PĀRKLĀŠANAS METODES – PIEZĪMES

1. Termins ‘pārklāšanas process’ attiecas arī uz pārklājumu remontu, atjaunošanu un jauniem pārklājumiem.

2. Termins 'leģētu aluminīdu pārklājumi' nozīmē vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumus, kuros kāds elements vai elementi tiek uzklāti pirms aluminīda uzklāšanas vai tā uzklāšanas laikā arī tad, ja šie elementi tiek uzklāti ar citu pārklāšanas metodi. Tomēr tas neietver vairākkārtēju vienpakāpes cementēšanas procesu karbonizatorā, lai iegūtu leģētus aluminīdus.

3. Termins 'ar cēlmetāliem modificētu aluminīdu' pārklājums nozīmē daudzpakāpju pārklāšanas procesu, kurā cēlmetāls vai cēlmetāli pirms pārklāšanas ar aluminīdu tiek uzklāti citā procesā.

4. Termins 'to maisījumi' nozīmē infiltrētu materiālu, frakcionētus sastāvus, vienā pārklājuma slānī uzklātus maisījumus un daudzslāņu pārklājumus, ko iegūst ar kādu no tabulā minētajiem pārklāšanas procesiem.

5. ‘MCrAlX’ ir leģēts pārklājums, kurā M ir kobalts, dzelzs, niķelis vai to kombinācija, un X ir hafnijs, itrijs, silīcijs, tantals jebkurā daudzumā, vai jebkura cita piedeva daudzumā, kas pārsniedz 0,01 % dažādās attiecībās un kombinācijās, izņemot:

a. CoCrAlY pārklājumus ar hroma saturu zem 22 %, alumīnija saturu zem 7 % un itrija saturu zem 2 % no masas;

b. CoCrAlY pārklājumus, kas satur 22 līdz 24 % hroma, 10 līdz 12 % alumīnija un 0,5 līdz 0,7 % itrija; vai

c. NiCrAlY pārklājumus, kas satur 21 līdz 23 % hroma, 10 līdz 12 % alumīnija un 0,9 līdz 1,1 % itrija.

6. Termins ‘alumīnija sakausējumi’ nozīmē sakausējumus, kuriem 293 K (20 °C) temperatūrā stiepes robežstiprība ir 190 MPa vai augstāka.

7. Termins ‘pret koroziju izturīgs tērauds’ nozīmē Amerikas Dzelzs un tērauda institūta (AISI) 300. markas vai ekvivalenta valsts standarta tēraudu.

8. Termins 'grūti kūstoši metāli un sakausējumi' ietver šādus metālus un to sakausējumus: niobijs (kolumbijs), molibdēns, volframs un tantals.

9. Šādi ‘sensoru logu materiāli’: alumīnija oksīds, silīcijs, ģermānijs, cinka sulfīds, cinka selenīds, gallija arsenīds, dimants, gallija fosfīds, safīrs; šādi metālu halogenīdi: cirkonija fluorīda un hafnija fluorīda sensoru logu materiāli, kuru diametrs ir lielāks par 40 mm.

10. 2. kategorija neietver “tehnoloģijas” cieto aerodinamisko formu vienpakāpes cementēšanai karbonizatorā.

11. Šādi ‘polimēri’: poliimīdi, poliesteri, polisulfīdi, polikarbonāti un poliuretāni.

12. ‘Modificēts cirkonija dioksīds’ ir tāds cirkonija dioksīds, kuram pievienoti citu metālu oksīdi (piemēram, kalcija, magnija, itrija, hafnija, citu retzemju metālu oksīdi) noteiktas kristalografisko fāzu vai fāzu maisījuma stabilizācijai. Kontrole neattiecas uz termiskās barjeras pārklājumiem no cirkonija dioksīda, kas modificēts ar tam piejauktu vai ar to sakausētu kalcija vai magnija oksīdu.

13. ‘Titāna sakausējumi’ ir tikai tie titāna sakausējumi, ko lieto kosmiskās aviācijas tehnikai un kā stiepes robežstiprība 293 K (20 °C) temperatūrā ir 900 MPa vai augstāka.

14. ‘Stikls ar zemu izplešanās koeficientu’ ir stikls, kura termiskās izplešanās koeficients 293 K (20 °C) temperatūrā ir 1 × 10–7 K–1 vai mazāks.

15. ‘Dielektriķu slāņi’ ir daudzslāņu izolējošu materiālu pārklājumi, kuros interferences īpašības materiālu kompozīcijām ar atšķirīgiem refrakcijas koeficientiem tiek lietotas, lai atstarotu, caurlaistu vai absorbētu dažādu viļņu garumu joslas. Dielektriķu slāņi attiecas uz vairāk kā četriem dielektriķu vai dielektriķa-metāla “kompozītu” slāņiem.

16. 'Cementēts volframa karbīds' neietver materiālus metālgriešanas un presēšanas instrumentiem no volframa karbīda/ (kobalta, niķeļa), titāna karbīda/ (kobalta, niķeļa), hroma karbīda/niķeļa-hroma un hroma karbīda/niķeļa.

17. Kontrole neattiecas uz “tehnoloģijām”, kas speciāli izstrādātas dimantveidīga oglekļa pārklājumiem uz jebko no turpmāk uzskaitītā:

magnētiskie diskdziņi un galviņas, iekārtas vienreiz lietojamu priekšmetu ražošanai, izlietņu krāni, skaļruņu akustiskās diafragmas, automobiļu motoru daļas, griezējinstrumenti, štancēšanas-presēšanas formas, biroju darba automatizācijas iekārtas, mikrofoni un medicīniskās iekārtas vai liešanas formas plastmasas liešanai vai veidošanai, kas ir izgatavoti no sakausējumiem, kuros berilija saturs ir mazāks par 5 %.

18. ‘Silīcija karbīds’ neietver materiālus griešanas un profilveidošanas instrumentiem.

19. Šajā pozīcijā minētie keramikas substrāti neietver keramikas materiālus, kuros vismaz 5 % no masas veido māls vai cements – kā atsevišķas sastāvdaļas vai to kombinācija.

TABULA – PĀRKLĀŠANAS METODES – TEHNISKA PIEZĪME

Tabulas 1. ailē minētie pārklāšanas procesi ir šādi:

a. ķīmiska pārklāšana, lietojot tvaiku (CVD), ir virsmas pārklāšanas vai modifikācijas process, kurā sakarsētam substrātam uzklāj metālus, to sakausējumus, “kompozītus”, dielektriskus vai keramikas materiālus. Gāzveida reaģenti tiek sadalīti vai veidoti pie substrāta, un iegūstamajā substrāta pārklājumā nogulsnējas vajadzīgais elements, sakausējums vai savienojums. Šim sadalīšanās vai ķīmiskās reakcijas procesam vajadzīgo enerģiju var nodrošināt ar substrātā esošo siltumenerģiju, plazmas kvēles izlādi vai “lāzera” starojumu;

NB! 1.   CVD ietver šādus procesus: cementēšana ārpus karbonizatora virzītā gāzes plūsmā, impulsu CVD, termopārklāšana, lietojot vadāmu nukleāciju (CNTD), plazmas ierosināti vai veicināti CVD procesi.

NB! 2.   Cementēšana karbonizatorā nozīmē substrāta iegremdēšanu pulverveida maisījumā.

NB! 3.   Gāzveida reaģentus, ko lieto cementēšanai ārpus karbonizatora, pārklāšanas procesā iegūst tāpat, kā cementējot karbonizatorā, taču pārklājamais substrāts nav tiešā kontaktā ar pulverveida maisījumu.

b. fizikāli termiskā tvaiku kondensācijas pārklāšana (TE-PVD) ir virsmas pārklāšanas process vakuumā, kas dziļāks par 0,1 Pa, kurā pārklājuma materiālu iztvaicēšanai lieto termiskās enerģijas avotu. Šajā procesā uz attiecīgi pozicionētiem substrātiem kondensējas vai izgulsnējas pārklājuma materiāls.

Parastākā šā procesa modifikācija ir gāzu ievadīšana vakuumkamerā, pārklāšanas procesa laikā veidojot saliktus pārklājumus.

Šīs metodes parastās modifikācijas ir jonu vai elektronu kūļa vai plazmas lietošana pārklāšanas procesa aktivizēšanai. Monitora lietošana optisko parametru un pārklājuma biezuma mērīšanai procesa gaitā var būt viena no šā procesa īpatnībām.

Specifiski TE-PVD procesi ir šādi:

1. elektronu kūļa PVD lieto elektronu kūli lai uzkarsētu un pārtvaicētu materiālu no kura veido pārklājumu;

2. jonu pārklāšanas PVD lieto elektriskās pretestības siltums avotu kombinācijā ar jonu kūli, kas atsitoties veido regulējamu un viendabīgu pārklājumu ar iztvaicēto materiālu;

3. “lāzera” iztvaicēšanai lieto nepārtrauktā viļņa vai impulsu “lāzera” staru, ar ko iztvaicē materiālu, kurš veido pārklājumu;

4. katoda lokizlādes pārklāšanai lieto katodu no pārklājumu veidojošā materiāla, un lokizlādi uz virsmas izraisa īslaicīgs kontakts ar iezemētu trigeri. Ar vadāmu loka kustību erodē katoda virsmu, veidojot stipri jonizētu plazmu. Anods var būt ar izolatoru pie katoda perifērijas pievienots konuss vai kamera. Nelineārajā pārklāšanā lieto substrāta nobīdi;

NB!   Šī definīcija neattiecas uz nejaušiem katoda lokizlādes pārklājumiem ar nenobīdāmiem substrātiem.

5. jonu pārklājumi ir īpaša TE-PVD pamatprocesa modifikācija, kurā pārklājuma materiālu jonizē ar plazmas vai jonu avotu, bet, lai no plazmas ekstrahētu pārklājuma materiālu, uz substrātu iedarbojas ar negatīvi lādētiem joniem. Šā procesa parastās modifikācijas ir reaģentu pievienošana vai cietu vielu iztvaicēšana kamerā, kurā veic procesu, kā arī monitora lietošana optisko parametru un pārklājuma biezuma mērīšanai procesa laikā;

c. cementēšana karbonizatorā ir virsmas pārklāšanas vai virsmas modificēšanas process, ievietojot substrātu pulverveida maisījumā (karbonizatorā), kas sastāv no:

1. uzklājamā metāla pulveriem (parasti alumīnija, hroma, silīcija vai to maisījumiem);

2. aktivatora (parasti – halogenīda); un

3. inerta pulvera, visbiežāk alumīnija oksīda.

Substrātu un pulvera maisījumu ievieto retortē, kuru uzkarsē līdz 1 030 – 1 375 K (757 – 1102 °C) temperatūrai, un šādu temperatūru uztur pārklājuma veidošanai vajadzīgo laiku;

d. plazmas izsmidzināšana ir virsmas pārklāšanas process, kura laikā ar pulverizācijas degli, ar ko veido un vada plazmu, iedarbojas uz pulveri vai pārklājamā materiāla stiepli, to izkausē un virza uz pārklājamo substrātu, uz kura veidojas integrāli saistīts pārklājums. Pārklājumus plazmā veic ar pazemināta spiediena plazmas izsmidzināšanu vai liela ātruma plazmas izsmidzināšanu.

NB! 1.   Pazemināts spiediens ir spiediens, kas mazāks par parasto atmosfēras spiedienu.

NB! 2.   Liels ātrums ir gāzes ātrums sprauslas izejā, kas pie 293 K (20 °C) temperatūras un pie spiediena 0,1 MPa pārsniedz 750 m/s.

e. suspensijas pārklāšana ir virsmas modificēšana ar pārklāšanu, kurā metālu vai keramikas pulveri ar organisku saistvielu suspendē šķidrumā un to uzklāj substrātam, uzsmidzinot, iegremdējot vai uzklājot ar otu, pēc tam žāvējot gaisā vai krāsnī, un vēlamā pārklājuma iegūšanai veicot termisko apstrādi;

f. izsmidzināšanas pārklāšana (uzputināšana) ir virsmas pārklāšanas process, kas pamatojas uz inerces pārneses parādību, pie kuras pozitīvie joni elektriskā laukā iegūst lielāku paātrinājumu, tuvojoties mērķim (pārklājamam materiālam). Jonu triecienu kinētiskā enerģija ir pietiekama, lai atbrīvotu atomus uz mērķa virsmas un ar tiem pārklātu attiecīgi novietotu substrātu;

NB! 1.   Tabulas dati attiecas tikai uz pārklāšanu uzputinot, lietojot triodes, magnetronus vai reaktīvo uzputināšanu, ko lieto pārklājuma adhēzijas un pārklājuma veidošanas ātruma palielināšanai, kā arī uzputināšanu radiofrekvencēs (RF), ko lieto nemetālisku pārklājuma materiālu uzputināšanai.

NB! 2.   Pārklāšanas procesa aktivācijai var lietot zemas enerģijas (zem 5 keV) jonu staru kūļu avotus.

g. jonu implantācija ir virsmas modificēšanas process ar pārklāšanu, kurā leģējošo elementu jonizē, ar potenciālu starpību paātrina un implantē noteiktā substrāta virsmas apgabalā. Tā ietver arī procesus, kuros jonu implantāciju veic vienlaikus ar fizikālu tvaika pārklāšanu, lietojot elektronu kūli, vai uzputināšanas pārklāšanu.

3. KATEGORIJA – ELEKTRONIKA

3 ASistēmas, iekārtas un komponenti

1. piezīme:   3A001. un 3A002. pozīcijas iekārtām un to komponentiem, izņemot 3A001.a.3. līdz 3A001.a.10. un 3A001.a.12. vai 3A001.a.14. pozīcijā minēto, kas speciāli paredzēt Ierakstītājiem s citām iekārtām vai kam ir tādi paši funkcionālie raksturlielumi kā citām iekārtām, nosaka tādu pašu kontroles režīmu kā šīm citām iekārtām.

2. piezīme:   3A001.a.3. līdz 3A001.a.9. un 3A001.a.12. vai 3A001.a.14. pozīcijā aprakstītajām integrālajām shēmām, kas ir nemaināmi programmētas vai ir paredzētas konkrētām funkcijām citā aprīkojumā, nosaka tādu pašu kontroles režīmu kā šīm citām iekārtām.

NB!   Ja ražotājs vai pieteikuma iesniedzējs šo citu iekārtu kontroles režīmu noteikt nevar, integrālajām shēmām kontroles režīmu nosaka saskaņā ar 3A001.a.3 līdz 3A001.a.9., 3A001.a.12. un 3A001.a.14. pozīciju.

3A001Šādas elektroniskas preces:

a. universālās integrālās shēmas:

1. piezīme:   Kontroles režīmu pusvadītāju sagatavēm (pabeigtām un nepabeigtām), kuru funkcijas jau ir noteiktas, nosaka pēc 3A001.a. pozīcijā dotajiem parametriem.

2. piezīme:   Integrālajām shēmām ir šādi tipi:

 “monolītas integrālās shēmas”;

 “hibrīdas integrālās shēmas”;

 “daudzelementu (čipu) integrālās shēmas”;

 “plēves tipa integrālās shēmas”, arī silīcija-uz-safīra integrālās shēmas;

 “optiskās integrālās shēmas”;

 “trīsdimensiju integrālās shēmas”;

 “monolītas mikroviļņu integrālās shēmas” (“MMIC”).

1. integrālās shēmas, kas ir konstruētas vai paredzētas kā tādas, kurām ir paaugstināta izturība pret radiācijas iedarbību un kuras iztur:

a. kopējo apstarojuma devu, kas ir vismaz 5×103 Gy (silīcijs);

b. apstarojuma dozas intensitāti 5×106 Gy (silīcijs)/s vai lielāku; vai

c. kopējo neitronu plūsmu (1 MeV ekvivalents), kas ir vismaz 5 × 1013 n/cm2 uz silīcija, vai tās ekvivalentu uz citiem materiāliem;

Piezīme:   Kontrole 3A001.a.1.c. pozīcijā neattiecas uz metāla izolācijas pusvadītājiem (MIS).

2. “mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas”, mikrovadības mikroshēmas, datu uzglabāšanas integrālshēmas, kas izgatavotas no saliktiem pusvadītājiem, analogciparu pārveidotājiem, integrālshēmām, kas ietver analogciparu pārveidotājus un uzglabā vai apstrādā cipardatus, ciparanalogus pārveidotāji, elektrooptiskas vai “optiskas integrālas shēmas”, kas konstruētas “signālu apstrādei”, uz vietas programmējamas loģiskas iekārtas, pēc pasūtījuma izgatavotas integrālas shēmas, kuru funkcijas nav zināmas, vai arī nav zināms to iekārtu kontroles režīms, kuras lietos šīs shēmas, ātrā Furjē pārveidojuma (FFT) procesori, elektriski izdzēšami, programmējami, tikai nolasāmi atmiņas elementi (EEPROM) vai statiskas brīvpiekļuves atmiņas (SRAM) vai magnētiskas brīvpiekļuves atmiņas (MRAM) elementi, kurām ir jebkura no šādām īpašībām:

a. klasificētas ekspluatācijai vidē ar temperatūru virs 398 K (125 °C);

b. klasificētas ekspluatācijai vidē ar temperatūru zem 218 K (– 55 °C); vai

c. klasificētas ekspluatācijai vidē ar temperatūru diapazonu no 218 K (– 55 °C) līdz 398 K (125 °C);

Piezīme:   Kontrole 3A001.a.2. pozīcijā neattiecas uz integrālām mikroshēmām, kuras lieto civilas jomas automobiļos vai dzelzceļa vilcienos.

3. “mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas” un mikrokontrolleru mikroshēmas, kas izgatavotas no saliktiem pusvadītājiem un darbojas ar takts frekvenci, lielāku par 40 MHz;

Piezīme:   3A001.a.3. pozīcijā ietilpst ciparsignālu procesori, ciparprocesoru bloki un ciparu līdzprocesori.

4. netiek lietots;

5. analogciparu pārveidotāju (ADC) un ciparanalogu pārveidotāju (DAC) integrālas shēmas:

a. ADC, kuriem ir kāda no šīm īpašībām:

NB!   SK. ARĪ 3A101. POZĪCIJU.

1. izšķiršanas spēja – 8 bitu vai lielāka, bet mazāka par 10 bitiem, ar izvades ātrumu lielāku par 1,3 gigaparaugiem sekundē (GSPS);

2. izšķiršanas spēja – 10 bitu vai lielāka, bet mazāka par 12 bitiem, ar izvades ātrumu lielāku par 600 megaparaugiem sekundē (MSPS);

3. izšķiršanas spēja – 12 bitu vai lielāka, bet mazāka par 14 bitiem, ar izvades ātrumu lielāku par 400 megaparaugiem sekundē (MSPS);

4. izšķiršanas spēja – 14 bitu vai lielāka, bet mazāka par 16 bitiem, ar izvades ātrumu lielāku par 250 megaparaugiem sekundē (MSPS); vai

5. ar izšķiršanas spēju vismaz 16 biti un izvades ātrumu lielāku par 65 megaparaugiem sekundē (MSPS);

NB!   Par integrālshēmām, kas ietver analogciparu pārveidotājus un uzglabā vai apstrādā cipardatus sk. 3A001.a.14. pozīciju.

Tehniskas piezīmes:

1.   n bitu izšķirtspēja atbilst 2n līmeņu kvantizācijai.

2.   Bitu skaits izvades vārdā līdzinās ADC izšķirtspējai.

3.   Izvades ātrums ir maksimālais konvertora izvades līmenis, neatkarīgi no arhitektūras vai liekās diskreditizācijas.

4.   ‘Daudzkanālu ADC’ izvades ātrums netiek summēts un to izvades ātrums ir jebkura atsevišķa kanāla maksimālais izvades ātrums.

5.   ‘reizinošā algoritma ADC’ vai ‘daudzkanālu ADC’, kuros ir paredzēts reizinošā algoritma darbības režīms, izvadi summē un izvades ātrums ir maksimālais kopējais izvades ātrums, ko kopā nodrošina visi izvades kanāli.

6.   Pārdevēji var izvades ātrumu dēvēt arī par diskretizācijas frekvenci, konversijas līmeni vai caurplūdumu. To dažkārt norāda megahercos (MHz), megavārdos sekundē vai megaparaugos (samples) sekundē (MSPS).

7.   Lai mērītu izvades ātrumu, viens paraugs sekundē ir ekvivalents vienam hercam vai vienam izvades vārdam sekundē.

8.   ‘Daudzkanālu ADC’ definē kā ierīces, kurās integrēts vairāk nekā viens ADC un kuras ir konstruētas tā, lai katram ADC būtu atsevišķs analogs ieejas kanāls.

9.   'Reizinošā algoritma ADC' definē kā ierīces, kurās ir vairākas ADC vienības, kas dažādos laikos veic nolasījumus no vienas un tās pašas analogās ieejas, tā, lai, apkopojot izvades rezultātus, paraugi no analogās ieejas būtu ņemti efektīvāk un būtu konvertēti augstākā diskretizācijas frekvencē.

b. ciparanalogu pārveidotāji (DAC), kuriem ir kāda no šīm īpašībām:

1. izšķirtspēja ir vismaz 10 biti un ‘regulējams atjaunošanas ātrums’ pārsniedz 3 500 MSPS vai vai

2. izšķirtspēja ir 12 biti vai lielāka un 'regulējams atjaunošanas ātrums' pārsniedz 1 250 MSPS, un tai ir jebkura no šādām īpašībām:

a. stabilizācijas laiks no pilnas skalas uz 0,024 % ir mazāks par 9 ns; vai

b. ‘dinamiskais diapazons bez blakuskomponentiem’ (SFDR) ir lielāks nekā 68 dBc (nesējs), ja sintezē pilnas skalas analogu signālu ar frekvenci 100 MHz vai augstāko pilnas skalas analogā signāla frekvenci, kas norādīta zem 100 MHz.

Tehniskas piezīmes:

1.   ‘Dinamisko diapazonu bez blakuskomponentiem’ (SFDR) definē kā attiecību starp nesējfrekvences (maksimālā signāla komponenta) RMS vērtību pie DAC ieejas un nākamā lielākā trokšņa vai harmoniskā kropļojuma RMS vērtību pie tā izvades.

2.   SFDR nosaka tieši, lietojot specifikāciju tabulu vai raksturojošu diagrammu, kas ataino SFDR un frekvences attiecību.

3.   Signālu definē kā pilnas skalas signālu, ja tā amplitūda ir lielāka nekā -3 dBfs (pilna skala).

4.   DAC ‘regulējams atjaunošanas ātrums’:

a.   Parastos (bez interpolācijas) DAC 'regulējams atjaunošanas ātrums' ir ātrums, kādā DAC konvertē ciparsignālu analogā signālā un maina izvades analogās vērtības. Tādus DAC, kuru interpolācijas režīmu ir iespējams apiet (interpolācijas faktors 1), būtu jāuzskata par konvencionāliem DAC (bez interpolācijas).

b.   DAC ar interpolāciju (liekās diskreditizācijas DAC), ‘regulējamu atjaunošanas ātrumu’ definē kā DAC atjaunošanas ātrumu, dalītu ar vismazāko interpolācijas faktoru. DAC ar interpolāciju ‘regulējamu atjaunošanas ātrumu’ var saukt dažādi, tostarp:

  ievades datu apstrādes ātrums;

  ievades vārdu apstrādes ātrums;

  ievades paraugu apstrādes ātrums;

  maksimālais summārais ievades kopnes ātrums;

  maksimālais DAC frekvences lielums DAC ievadei.

6. elektrooptiskās un “optiskās integrālās shēmas”, kas konstruētas “signālu apstrādei” un kam ir visas šādas pazīmes:

a. viena vai vairākas iekšējas “lāzera” diodes;

b. viens vai vairāki iekšēji gaismas detektorelementi; un

c. optiski viļņvadi;

7. uz vietas programmējamas loģiskās ierīces ar kādu no šādām īpašībām:

a. maksimālais vienvirziena ciparu ievades/izvades skaits ir lielāks par 700; vai

b. ‘kopējais vienvirziena seriālā raiduztvērēja maksimālais datu ātrums’ ir vismaz 500 Gb/s;

Piezīme:   3A001.a.7. pozīcija ietver:

  vienkāršas programmējamās loģiskās iekārtas (SPLD);

  kompleksas programmējamās loģiskās iekārtas (CPLD);

  uz vietas programmējamu elementu bloki (FPGA);

  uz vietas programmējamie loģiskie bloki (FPLA);

  uz vietas programmējamie savstarpējie slēgumi (FPIC).

NB!   Par integrālshēmām, kurām ir laukprogrammējama loģiskā ierīce, kas apvienota ar analogciparu pārveidotāju, sk. 3A001.a.14. pozīciju.

Tehniskas piezīmes:

1.   3A001.a.7.a. pozīcijā minētais maksimālais ciparu ievades/izvades skaits attiecas arī uz maksimālo lietotāja ievades/izvades skaitu vai maksimāli iespējamo ievades/izvades skaitu, ja integrālās shēmas ir iepakotas vai tikai plāksnes veidā.

2.   ‘kopējais vienvirziena seriālā raiduztvērēja maksimālais datu ātrums’ ir vienvirziena seriālā raiduztvērēja maksimālā datu ātruma reizinājums ar raiduztvērēju skaitu FPGA.

8. netiek lietots;

9. neirotīklu integrālās shēmas;

10. pēc pasūtījuma izgatavotas integrālās shēmas, kuru izpildāmās funkcijas nav zināmas vai arī ražotājam nav zināms, kādās iekārtās šīs shēmas lietos, ja tām ir kāda no šīm īpašībām:

a. vairāk nekā 1 500 termināļu;

b. raksturīgais "pamatelementa signāla nodošanas kavējuma laiks" mazāks par 0,02 ns; vai

c. darba frekvence ir lielāka par 3 GHz;

11. ciparu integrālās shēmas, izņemot tās, kas aprakstītas no 3A001.a.3. līdz 3A001.a.10. un 3A001.a.12. pozīcijā, kas bāzētas uz jebkuru saliktu pusvadītāju un kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. ekvivalento elementu skaits ir lielāks par 3 000 (2 ieejas elementi); vai

b. komutācijas frekvence pārsniedz 1,2 GHz;

12. ātrā Furjē pārveidojuma (FFT) procesori, kuru nominālais operācijas izpildes laiks N-punktu kompleksam FFT ir mazāks par (N log2 N) /20 480 ms, kur N ir punktu skaits;

Tehniska piezīme:

Ja N ir 1 024 punkti, tad pēc 3A001.a.12. pozīcijā dotās formulas aprēķinātais izpildes laiks ir 500 μs.

13. tiešās ciparsintēzes (DDS) integrālās shēmas, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. ciparanalogu pārveidotāja (DAC) takts frekvence ir 3,5 GHz vai augstāka un DAC izšķiršanas spēja ir 10 biti vai augstāka, bet ne augstāka kā 12 biti; vai

b. DAC takts frekvence ir 1,25 GHz vai augstāka un DAC izšķiršanas spēja ir 12 biti vai augstāka;

Tehniska piezīme:

DAC takts frekvenci var norādīt kā pamata takts frekvenci vai ievades takts frekvenci.

14. Integrālshēmas, ar kurām veic visas šādas darbības:

a. analogciparu konversija, kas atbilst jebkuram no šādiem raksturlielumiem:

1. izšķiršanas spēja – 8 bitu vai lielāka, bet mazāka par 10 bitiem, ar ievades paraugu apstrādes ātrumu lielāku par 1,3 gigaparaugiem sekundē (GSPS);

2. izšķiršanas spēja – 10 bitu vai lielāka, bet mazāka par 12 bitiem, ar ievades paraugu apstrādes ātrumu lielāku par 1,0 gigaparaugiem sekundē (GSPS);

3. izšķiršanas spēja – 12 bitu vai lielāka, bet mazāka par 14 bitiem, ar ievades paraugu apstrādes ātrumu lielāku par 1,0 gigaparaugiem sekundē (GSPS);

4. izšķiršanas spēja – 14 bitu vai lielāka, bet mazāka par 16 bitiem, ar ievades paraugu apstrādes ātrumu lielāku par 400 megaparaugiem sekundē (MSPS); vai

5. ar izšķiršanas spēju vismaz 16 biti un ievades paraugu apstrādes ātrumu virs 180 megaparaugiem sekundē (MSPS); un

b. Jebkuru no šādām darbībām:

1. cipariskotu datu glabāšana; vai

2. cipariskotu datu apstrāde.

NB! 1.   Par integrālshēmām, kas ietver analogciparu pārveidotājus sk. 3A001.a.5.a. pozīciju.

NB! 2.   Par laukprogrammējamām loģiskām ierīcēm sk. 3A001.a.7. pozīciju.

b. mikroviļņu vai milimetru viļņu ierīču preces:

Tehniskas piezīmes:

1.   3A001.b. pozīcijā tehnisko datu sarakstā parametra maksimuma izejas jauda piesātinājumā var būt minēta kā izejas jauda, izejas jauda piesātinājumā, maksimālā izejas jauda, maksimuma izejas jauda vai maksimuma pakešu izejas jauda.

2.   3A001.b.1. pozīcijā ‘elektroniskas vakuumierīces’ ir elektroniskas ierīces, kuru darbība balstīta uz elektronu kūļa mijiedarbību ar elektromagnētisku vilni, kas tiek pavairota vakuumshēmā vai kas mijiedarbojas ar radiofrekvenču vakuumdobuma rezonatoriem. ‘Elektroniskas vakuumierīces’ ietver klistronus, skrejviļņa lampas un to atvasinājumus.

1. šādas ‘elektroniskas vakuumierīces’ un katodi:

1. piezīme:   Kontrole 3A001.b.1. pozīcijā neattiecas uz ‘elektroniskām vakuumierīcēm’, kas konstruētas vai paredzētas ekspluatācijai jebkurā frekvenču diapazonā un kam ir visas šādas īpašības:

a.   nepārsniedz 31,8 GHz; un

b.   paredzētas radiosakaru pakalpojumiem “ITU atvēlētajos diapazonos”, izņemot radiopeilēšanu.

2. piezīme:   Kontrole 3A001.b.1. pozīcijā neattiecas uz ‘elektroniskām vakuumierīcēm’, kas nav “lietojamas kosmosā” un kam piemīt visas šādas īpašības:

a.   vidējā izejas jauda vienāda ar vai mazāka par 50 W; un

b.   kas konstruētas vai paredzētas ekspluatācijai visos frekvenču diapazonos un kam ir visas šādas īpašības:

1.   pārsniedz 31,8 GHz, bet nepārsniedz 43,5 GHz; un

2.   paredzētas radiosakaru pakalpojumiem “ITU atvēlētajos diapazonos”, izņemot radiopeilēšanu.

a. šādas skrejviļņu ‘elektroniskas vakuumierīces’ ar pulsējošu vai nepārtrauktu vilni:

1. ierīces, kas darbojas frekvencēs virs 31,8 GHz;

2. ierīces ar katodu karsētāju, kura ierosinājuma laiks līdz nominālai radiofrekvences (RF) jaudai ir īsāks par 3 sekundēm;

3. savietotas rezonatorierīces vai to atvasinājumi, kuru “frakcionālais joslas platums” lielāks par 7 % vai maksimuma jauda ir lielāka par 2,5 kW;

4. ierīces, kas balstītas uz spirālveida liektā viļņvada vai serpentīnveida viļņvada shēmām vai to atvasinājumiem, kurām ir jebkura no šādām īpašībām:

a. “momentānais joslas platums” ir lielāks par vienu oktāvu, bet vidējās jaudas (kW izteiksmē) reizinājums ar frekvenci (GHz izteiksmē) ir lielāks par 0,5;

b. “momentānā frekvenču diapazona” joslas platums ir vienāds vai mazāks par vienu oktāvu, bet vidējās jaudas (kW) reizinājums ar frekvenci (GHz), ir lielāks par 1;

c. “lietojamas kosmosā”; vai

d. ar elektronu lielgabalu (ar sietu);

5. ierīces, kuru “frakcionālais joslas platums” ir vismaz 10 %, kurām ir jebkura no šādām īpašībām:

a. gredzenveida elektronu staru kūlis;

b. attiecībā pret asi nesimetrisks elektronu staru kūlis; vai

c. vairāki elektronu staru kūļi;

b. krustotu lauku pastiprinātāju ‘elektroniskas vakuumierīces’ ar pastiprinājumu, kas lielāks par 17 dB;

c. termokatodi, kas paredzēti ‘elektroniskām vakuumierīcēm’, kurās emisijas strāvas blīvums nominālos darba apstākļos ir lielāks 5 A/cm2 vai impulsrežīma (nepastāvīgās) strāvas blīvums nominālos darba apstākļos pārsniedz 10 A/cm2;

d. ‘elektroniskas vakuumierīces’ ar spēju darboties ‘divejādā režīmā’.

Tehniska piezīme:

‘Divejāds režīms’ nozīmē, ka ‘elektroniskas vakuumierīces’ kūļa strāva var pēc sava ieskata tikt mainīta no darbības nepārtrauktu viļņu režīmā uz darbību impulsrežīmā, lietojot sietu, un tās radītā maksimālā impulsa izejas jauda ir lielāka nekā nepārtrauktu viļņu režīma izejas jauda.

2. “monolītās mikroviļņu integrālshēmu” (MMIC) jaudas pastiprinātāji ar jebkuru no šiem raksturlielumiem:

NB!   Par “MMIC” jaudas pastiprinātājiem, kuriem ir integrēts fāzes pārveidotājs, sk. 3A001.b.12.

a. paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 6,8 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 15 %, un tiem ir kāds no šādiem raksturlielumiem:

1. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 75 W (48,75 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 2,9 GHz;

2. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 55 W (47,4 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,9 GHz un līdz 3,2 GHz;

3. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 40 W (46 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,2 GHz un līdz 3,7 GHz; vai

4. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 20 W (43 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,7 GHz un līdz 6,8 GHz;

b. paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 16 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %, un tiem piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 10 W (40 dBm) jebkurā frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 8,5 GHz; vai

2. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 5 W (37 dBm) jebkurā frekvencē virs 8,5 GHz un līdz 16 GHz;

c. paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 3 W (34,77 dBm) jebkurā frekvencē virs 16 GHz un līdz 31,8 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %;

d. paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 0,1 nW (– 70 dBm) jebkurā frekvencē virs 31,8 GHz un līdz 37 GHz;

e. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā virs 1 W (30 dBm) jebkurā frekvencē virs 37 GHz un līdz 43,5 GHz un ar "frakcionālo joslas platumu" virs 10 %;

f. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā virs 31,62 mW (15 dBm) jebkurā frekvencē virs 43,5 GHz un līdz 75 GHz un ar "frakcionālo joslas platumu" virs 10 %;

g. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā virs 10 mW (10 dBm) jebkurā frekvencē virs 75 GHz un līdz 90 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 5 %; vai

h. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā, kas pārsniedz 0,1 nW (– 70 dBm) jebkurā frekvencē virs 90 GHz;

1. piezīme:   Netiek lietots.

2. piezīme:   Kontroles režīmu MMIC, kuru nominālā darba frekvence ietver frekvences, kas ietilpst vairāk nekā vienā frekvenču diapazonā, kā definēts 3A001.b.2.a.–3A001.b.2.h. pozīcijā, nosaka maksimuma izejas jaudas piesātinājumā zemākā robeža.

3. piezīme:   3A sadaļas 1. un 2. piezīme nozīmē, ka kontrole 3A001.b.2. pozīcijā neattiecas uz MMIC, ja tās ir speciāli konstruētas citām vajadzībām, piem., telesakariem, radariem vai automobiļiem.

3. diskrēti mikroviļņu tranzistori, kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. paredzēti ekspluatācijai frekvencē, kas pārsniedz 2,7 GHz un līdz 6,8 GHz, kuriem piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 400 W (56 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 2,9 GHz;

2. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 205 W (53,12 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,9 GHz un līdz 3,2 GHz;

3. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 115 W (50,61 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,2 GHz un līdz 3,7 GHz; vai

4. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 60 W (47,78 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,7 GHz un līdz 6,8 GHz;

b. paredzēti ekspluatācijai frekvencē, kas pārsniedz 6,8 GHz un līdz 31,8 GHz, kuriem piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 50 W (47 dBm) jebkurā frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 8,5 GHz;

2. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 15 W (41,76 dBm) jebkurā frekvencē virs 8,5 GHz un līdz 12 GHz;

3. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 40 W (46 dBm) jebkurā frekvencē virs 12 GHz un līdz 16 GHz; vai

4. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 7 W (38,45 dBm) jebkurā frekvencē virs 16 GHz un līdz 31,8 GHz;

c. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā virs 0,5 W (27 dBm) jebkurā frekvencē virs 31,8 GHz un līdz 37 GHz (ieskaitot);

d. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā virs 1 W (30 dBm) jebkurā frekvencē virs 37 GHz un līdz 43,5 GHz (ieskaitot);

e. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā, kas pārsniedz 0,1 nW (– 70 dBm) jebkurā frekvencē virs 43,5 GHz;

1. piezīme:   Kontroles režīmu tranzistoram, kura nominālā darba frekvence ietver frekvences, kas ietilpst vairāk nekā vienā frekvenču diapazonā, kā definēts 3A001.b.3.a. līdz 3A001.b.3.e. pozīcijā, nosaka maksimuma izejas jaudas piesātinājumā zemākā robeža.

2. piezīme:   3A001.b.3. pozīcijā ietilpst neapstrādātas pusvadītāju matricas, pusvadītāju matricas apvalkos vai pakās. Daži diskrētie tranzistori var tikt dēvēti arī par jaudas pastiprinātājiem, bet šo diskrēto tranzistoru statusu nosaka 3A001.b.3. pozīcija.

4. mikroviļņu cietvielas pastiprinātāji un mikroviļņu iekārtas/moduļi ar mikroviļņu cietvielas pastiprinātājiem, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 6,8 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 15 %, un tiem piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 500 W (57 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 2,9 GHz;

2. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 270 W (54,3 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,9 GHz un līdz 3,2 GHz;

3. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 200 W (53 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,2 GHz un līdz 3,7 GHz; vai

4. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 90 W (49,54 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,7 GHz un līdz 6,8 GHz;

b. paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 31,8 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %, un tiem piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 70 W (48,54 dBm) jebkurā frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 8,5 GHz;

2. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 50 W (47 dBm) jebkurā frekvencē virs 8,5 GHz un līdz 12 GHz;

3. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 30 W (44,77 dBm) jebkurā frekvencē virs 12 GHz un līdz 16 GHz; vai

4. maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 20 W (43 dBm) jebkurā frekvencē virs 16 GHz un līdz 31,8 GHz;

c. paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā virs 0,5 W (27 dBm) jebkurā frekvencē virs 31,8 GHz un līdz 37 GHz (ieskaitot);

d. paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 2 W (33 dBm) jebkurā frekvencē virs 37 GHz un līdz 43,5 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %;

e. paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 43,5 GHz, un tiem ir jebkura no šādām īpašībām:

1. maksimuma izejas jauda piesātinājumā virs 0,2 W (23 dBm) jebkurā frekvencē virs 43,5 GHz un līdz 75 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %;

2. maksimuma izejas jauda piesātinājumā virs 20 mW (13 dBm) jebkurā frekvencē virs 75 GHz un līdz 90 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 5 %; vai

3. maksimuma izejas jauda piesātinājumā pārsniedz 0,1 nW (– 70 dBm) jebkurā frekvencē virs 90 GHz; vai

f. netiek lietots

NB! 1.   Par MMIC jaudas pastiprinātājiem sk. 3A001.b.2. pozīciju.

NB! 2.   Par ‘raidīšanas/uztveršanas moduļiem’ un ‘raidīšanas moduļiem’ sk. 3A001.b.12. pozīciju.

1. piezīme:   Netiek lietots.

2. piezīme:   Kontroles režīmu precei, kuras nominālā darba frekvence ietver frekvences, kas ietilpst vairāk nekā vienā frekvenču diapazonā, kā definēts 3A001.b.4.a. līdz 3A001.b.4.e. pozīcijā, nosaka maksimuma izejas jaudas piesātinājumā robežvērtība.

5. elektroniski vai magnētiski noskaņojami frekvenču joslu caurlaides vai aiztures filtri, kuriem ir vairāk par 5 noskaņojamiem rezonatoriem, kas par 10 μs īsākā laikā spēj noskaņoties 1,5:1 frekvenču diapazonā (fmax/fmin), un kuriem piemīt jebkura no šādām īpašībām:

a. frekvenču caurlaides joslas platums ir lielāks par 0,5 % no centrālās frekvences; vai

b. frekvenču aiztures joslas platums ir mazāks par 0,5 % no centrālās frekvences;

6. Netiek lietots;

7. Pārveidotāji un harmoniski mikseri ar jebkuru no šādām īpašībām:

a. paredzēti tam, lai “signālu analizatori” frekvenču diapazonu paplašinātu virs 90 GHz;

b. paredzēti tam, lai signālu ģeneratoru darbības diapazonu paplašinātu šādi:

1. virs 90 GHz;

2. līdz izejas jaudai, kas lielāka par 100 mW (20 dBm) jebkur frekvences diapazonā virs 43,5 MHz, kas nepārsniedz 90 GHz;

c. paredzēti tam, lai tīkla analizatori darbības diapazonu paplašinātu šādi:

1. virs 110 GHz;

2. līdz izejas jaudai, kas lielāka par 31,62 mW (15 dBm) jebkur frekvences diapazonā virs 43,5 MHz, kas nepārsniedz 90 GHz;

3. līdz izejas jaudai, kas lielāka par 1 mW (0 dBm) jebkur frekvences diapazonā virs 90 GHz, kas nepārsniedz 110 GHz; vai

d. paredzēts tam, lai mikroviļņu testēšanas uztvērēju frekvenču diapazonu paplašinātu virs 110 GHz;

8. mikroviļņu jaudas pastiprinātāji, kuri ietver 3A001.b.1. pozīcijā minētās ‘elektroniskās vakuumierīces’ un kuriem ir visas šādas īpašības:

a. darba frekvence ir virs 3 GHz;

b. vidējās izejas jauda attiecība pret masu ir lielāka par 80 W/kg; un

c. tilpums mazāks par 400 cm3;

Piezīme:   Kontrole 3A001.b.8. pozīcijā neattiecas uz iekārtām, kas ir konstruētas vai paredzētas ekspluatācijai radiosakaru pakalpojumiem “ITU atvēlētās frekvencēs”, kas nav radiopeilēšana.

9. mikroviļņu jaudas moduļi (MPM), kuros ir vismaz skrejošo viļņu ‘elektroniska vakuumierīce’, “monolīta mikroviļņu integrālshēma” (“MMIC”) un integrēts elektroniskais jaudas stabilizators un kuriem piemīt visas šādas iezīmes:

a. ‘ierosinājuma laiks’ no izslēgta stāvokļa līdz pilnīgam darba stāvoklim ir īsāks par 10 sekundēm.

b. tilpums ir mazāks par nominālo maksimālo jaudu vatos, kas reizināta ar 10 cm3/W; un

c. “momentānais joslas platums” ir lielāks par 1 oktāvu (fmax > 2fmin), un tam piemīt jebkura no šādām īpašībām:

1. frekvencēm līdz 18 GHz radiofrekvences izejas jauda lielāka par 100 W; vai

2. frekvence lielāka par 18 GHz.

Tehniskas piezīmes:

1.   Piemērs tilpuma aprēķināšanai 3A001.b.9.b. pozīcijā: 20 W nominālajai maksimālajai jaudai šis tilpums būtu: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   ‘Ierosinājuma laiks’ 3A001.b.9.a. pozīcijā ir laiks no pilnībā izslēgta līdz pilnīgam darba stāvoklim; proti, tajā ietverts MPM iesilšanas laiks.

10. Oscilatori vai oscilatoru mezgli, par kuriem norādīts, ka tie darbojas ar vienas sānjoslas (SSB) fāzes troksni (dBc/Hz), kas mazāks (labāks) par -(126 + 20log10F - 20log10f) jebkurā punktā diapazonā 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Tehniska piezīme:

3A001.b.10. pozīcijā F ir nobīde no darba frekvences Hz un f ir darba frekvence MHz.

11. “frekvences sintezatoru”“elektroniski mezgli”, kuru “frekvenču pārslēgšanās laiku” raksturo jebkura no šādām īpašībām:

a. mazāks par 143 ps;

b. ir mazāks par 100 μs jebkurai frekvenču izmaiņai, kas pārsniedz 2,2 GHz sintezētu frekvenču diapazonā virs 4,8 GHz, kas nepārsniedz 31,8 GHz;

c. Netiek lietots;

d. ir mazāks par 500 μs jebkurai frekvenču izmaiņai, kas pārsniedz 550 MHz sintezētu frekvenču diapazonā virs 31,8 GHz, kas nepārsniedz 37 GHz;

e. ir mazāks par 100 μs jebkurai frekvenču izmaiņai, kas pārsniedz 2,2 GHz sintezētu frekvenču diapazonā virs 37 GHz, kas nepārsniedz 90 GHz;

f. Netiek lietots; vai

g. ir mazāks par 1 ms sintezētu frekvenču diapazonā virs 90 GHz;

NB!   Attiecībā uz universāla pielietojuma "signālu analizatoriem", signālu ģeneratoriem, tīklu analizatoriem un mikroviļņu testa uztvērējiem sk. attiecīgi 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. un 3A002.f. pozīciju.

12. ‘raidīšanas/uztveršanas moduļi’, ‘raidīšanas/uztveršanas MMIC’, ‘raidīšanas moduļi’ un ‘raidīšanas MMIC’, kas paredzēti darbībai ar frekvencēm virs 2,7 GHz un ar visām šādām īpašībām:

a. maksimuma izejas jauda piesātinājumā Psat ir lielāka par 505,62, dalītu ar maksimālo darba frekvenci (in GHz) kvadrātā [Psat>505,62 W*GHz2/fGHz 2] attiecībā uz jebkuru kanālu;

b. “frakcionālais joslas platums” ir 5 % vai lielāks attiecībā uz jebkuru kanālu;

c. jebkura plaknes mala ar garumu d (centimetros) ir vienāda ar vai mazāka par 15, dalītiem ar vismazāko darba frekvenci GHz izteiksmē [d≤ 15cm*GHz*N/fGHz], kur N ir raidīšanas vai raidīšanas/uztveršanas kanālu skaits; un

d. elektroniski maināms fāzes pārveidotājs uz katru kanālu.

Tehniskas piezīmes:

1.   ‘raidīšanas/uztveršanas modulis’: ir daudzfunkcionāls “elektronisks mezgls”, kas nodrošina divvirzienu amplitūdu un fāzu kontroli raidīšanas un signālu uztveršanas vajadzībām.

2.   ‘raidīšanas modulis’: ir “elektronisks mezgls”, kas nodrošina amplitūdu un fāzu kontroli signālu raidīšanas vajadzībām.

3.   ‘raidīšanas/uztveršanas MMIC’: ir daudzfunkcionāls “MMIC”, kas nodrošina divvirzienu amplitūdu un fāzu kontroli raidīšanas un signālu uztveršanas vajadzībām.

4.   ‘raidīšanas MMIC’: ir “MMIC”, kas nodrošina amplitūdu un fāzu kontroli signālu raidīšanas vajadzībām.

5.   ‘raidīšanas/uztveršanas moduļiem’ vai ‘raidīšanas moduļiem’, kuru nominālie darba parametri ir pietuvināti lejup līdz 2,7 GHz un zemāk, 3A001.b.12.c. pozīcijā minētajā formulā [d ≤ 15 cm*GHz*N/ 2,7 GHz] 2,7 GHz ir jālieto kā zemākā darba frekvence (fGHz).

6.   3A001.b.12. pozīcija attiecas uz ‘raidīšanas/uztveršanas moduļiem’ vai ‘raidīšanas moduļiem’ ar dzesētāju vai bez tā. 3A001.b.12.c. pozīcijā minētā d vērtība neietver nevienu daļu no ‘raidīšanas/uztveršanas moduļa’ vai ‘raidīšanas moduļa’, kas darbojas kā dzesētājs.

7.   ‘raidīšanas/uztveršanas moduļiem’, ‘raidīšanas moduļiem’, ‘raidīšanas/uztveršanas MMIC’ un ‘raidīšanas MMIC’ var būt N integrēti izstarojoši antenas elementi, kur N ir raidīšanas vai raidīšanas/uztveršanas kanālu skaits.

c. šādas akustisku viļņu ierīces un tām speciāli konstruētas sastāvdaļas:

1. virsmas akustisku viļņu un virsmas virskārtas akustisku viļņu ierīces ar kādu no šiem raksturlielumiem:

a. nesējfrekvence ir lielāka par 6 GHz;

b. nesējfrekvence pārsniedz 1 GHz, bet nepārsniedz 6 GHz, un tai ir jebkura no šādām īpašībām:

1. ‘frekvences blakuspīķu atdalīšana’ (pavājinājums) pārsniedz 65 dB;

2. maksimālā aiztures laika un f joslas platuma reizinājums (laiks μs izteiksmē, bet joslas platums MHz izteiksmē) ir lielāks par 100;

3. joslas platums ir lielāks par 250 MHz; vai

4. dispersā aizture ilgāka par 10 μs; vai

c. nesējfrekvence nepārsniedz 1 GHz, un tai piemīt kāda no šādām īpašībām:

1. maksimālā aiztures laika un f joslas platuma reizinājums (laiks μs izteiksmē, bet joslas platums MHz izteiksmē) ir lielāks par 100;

2. dispersā aizture ilgāka par 10 μs; vai

3. ‘frekvences blakuspīķu atdalīšana' (pavājinājums) pārsniedz 65 dB, un joslas platums ir lielāks par 100 MHz;

Tehniska piezīme:

'Frekvences blakuspīķu atdalīšana' (pavājinājums) ir maksimālais atdalīšanas rādītājs, kas norādīts tehnisko datu sarakstā.

2. apjoma (tilpuma) akustisku viļņu ierīces, ar kurām var tieši apstrādāt signālus ar frekvenci virs 6 GHz;

3. akustiskas un optiskas “signālu apstrādes ierīces”, kurās lieto akustisku viļņu (tilpuma viļņu vai virsmas viļņu) mijiedarbību ar gaismas viļņiem, ļaujot tieši apstrādāt signālus vai attēlus, ieskaitot spektrālanalīzi, korelāciju vai konvolūciju;

Piezīme:   Kontrole 3A001.c. pozīcijā neattiecas uz akustiskām viļņu ierīcēm, kurām ir tikai frekvenču joslas filtrs, zemo frekvenču filtrs, augsto frekvenču filtrs vai frekvenču aiztures filtrēšanas vai rezonanses funkcija.

d. elektroniskas ierīces vai shēmas ar elementiem, kas ražoti no “supravadošiem” materiāliem, kuras ir speciāli konstruētas ekspluatācijai temperatūrā, kas zemāka par vismaz vienas “supravadošas” sastāvdaļas “kritisko temperatūru”, un kurām ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. strāvas komutācija ciparshēmu “supravadošo” katra elementa kavējuma laika (sekundēs) un elementa jaudas izkliedes (W) reizinājums ir mazāks par 10-14 J; vai

2. frekvenču selekcijai visās frekvencēs ir lietotas rezonanses ķēdes ar Q vērtībām virs 10 000 ;

e. augstas enerģijas ierīces:

1. ‘galvaniski elementi’:

a. ‘primāri galvaniski elementi’ ar ‘enerģijas blīvumu’ virs 550 Wh/kg 20 °C temperatūrā;

b. ‘sekundāri galvaniski elementi’ ar ‘enerģijas blīvumu’ virs 350 Wh/kg 20 °C temperatūrā;

Tehniskas piezīmes:

1.   3A001.e.1. pozīcijas vajadzībām ‘enerģijas blīvumu’ (Wh/kg) aprēķina, nominālo spriegumu reizinot ar nominālo kapacitāti ampērstundās (Ah) un dalot ar masu kilogramos. Ja nominālā kapacitāte nav norādīta, enerģijas blīvumu aprēķina, nominālo spriegumu kāpinot kvadrātā un reizinot ar izlādes ilgumu stundās, dalot ar izlādes slodzi omos un ar masu kilogramos.

2.   Pozīcijā 3A001.e.1 'galvaniskais elements' ir elektroķīmiska ierīce, kam ir pozitīvs un negatīvs elektrods, elektrolīts un kas ir elektroenerģijas avots. Tas ir baterijas pamatsastāvdaļa.

3.   Pozīcijā 3A001.e.1 'primārais galvaniskais elements' ir 'galvaniskais elements', ko nav paredzēts uzlādēt no cita avota.

4.   3A001.e.1. pozīcijā 'sekundārais galvaniskais elements' ir 'galvaniskais elements', ko paredzēts uzlādēt no ārēja elektrības avota.

Piezīme:   Kontrole 3A001.e.1. pozīcijā neattiecas uz baterijām, tostarp baterijām ar vienu elementu.

2. šādi augstas enerģijas ietilpības kondensatori:

NB!   Sk. arī 3A201.a. pozīciju un militāro preču kontroles sarakstus.

a. kondensatori ar atkārtojuma frekvenci mazāku par 10 Hz (vienas izlādes kondensatori), kuriem ir visi šie raksturlielumi:

1. nominālais spriegums vienāds ar vai lielāks par 5 kV;

2. enerģijas blīvums vienāds ar 250 J/kg vai lielāks; un

3. pilna uzlādes enerģija vienāda ar vai lielāka par 25 kJ;

b. kondensatori ar atkārtojuma frekvenci 10 Hz un lielāku (kondensatori atkārtotas izlādes nominālajam režīmam), kuriem ir visi šie raksturlielumi:

1. nominālais spriegums vienāds ar vai lielāks par 5 kV;

2. enerģijas blīvums vienāds ar 50 J/kg vai lielāks;

3. pilna uzlādes enerģija vienāda ar vai lielāka par 100 J; un

4. kalpošanas laiks – uzlādes un izlādes ciklu skaits – vienāds ar vai lielāks par 10 000 ;

3. “supravadoši” elektromagnēti un solenoīdi, kas ir speciāli izstrādāti, lai pilnībā uzlādētos vai izlādētos laikā mazākā par vienu sekundi, un kam ir visi šie raksturlielumi:

NB!   SK. ARĪ 3A201.b. POZĪCIJU.

Piezīme:   Kontrole 3A001.e.3. pozīcijā neattiecas uz "supravadošiem" elektromagnētiem un solenoīdiem, ko paredzēts lietot medicīnā magnētiskas rezonanses caurskates (MRI) iekārtās.

a. enerģijas atdeve izlādes pirmajā sekundē pārsniedz 10 kJ;

b. strāvas vadītāju vijumu iekšējais diametrs ir lielāks par 250 mm; un

c. nominālā magnētiskā indukcija, kas lielāka par 8 T vai “kopējais strāvas blīvums” vijumos ir lielāks par 300 A/mm2;

4. saules enerģijas elementi, elementu, to savienojumu un stikla apvalku (CIC) bloki, saules enerģijas paneļi, kā arī fotoelementu virknes, kas ir “lietojami kosmosā” un kuru minimālais vidējais lietderības koeficients 301 K (28 °C) darba temperatūrā simulētā ‘AM0’ apgaismojumā ar starojumu 1 367 vati uz kvadrātmetru (W/m2) pārsniedz 20 %;

Tehniska piezīme:

‘AM0’ jeb ‘gaisa nulles masa’ ir īpašs Saules gaismas starojums Zemes atmosfēras augšējos slāņos, ja Zemes attālums no Saules ir viena astronomiskā vienība (AV).

f. rotācijas ievades absolūtā stāvokļa kodēšanas ierīces, kam “precizitāte” ir 1,0 loka sekunde vai mazāka (labāka), un speciāli tām paredzēti kodēšanas gredzeni, diski vai svari;

g. cietvielu pulsējošas jaudas tiristoru slēdži un 'tiristoru moduļi', kuros lieto elektriski, optiski vai ar elektronu starojumu vadāmas ieslēgšanas metodes un kuriem ir kādi no šiem raksturlielumiem:

1. maksimālais ieslēgšanas strāvas pieauguma koeficients (di/dt) ir lielāks par 30 000 A/μs un izslēgtā stāvoklī spriegums ir lielāks par 1 100 V; vai

2. maksimālais ieslēgšanas strāvas pieauguma koeficients (di/dt) ir lielāks par 2 000 A/μs un ir kuram ir visi šādi raksturlielumi:

a. izslēgtā stāvoklī maksimālais spriegums ir vismaz 3 000 V; un

b. maksimālais (pārsprieguma) strāvas stiprums ir vismaz 3 000 A.

1. piezīme:   3A001.g. pozīcija ietver:

  silīcija vadāmie taisngrieži (SCR)

  elektriski pārslēdzami tiristori (ETT)

  ar gaismu pārslēdzami tiristori (LTT)

  komutējoši tiristori ar integrētu aizvaru (IGCT)

  ar vadības elektrodu aizverami tiristori (GTO)

  tiristori ar MOS vadību (MCT)

  solidtroni

2. piezīme:   Kontrole 3A001.g. pozīcijā neattiecas uz ierīcēm un 'tiristoru moduļiem', kas iebūvēti iekārtās, kuras konstruētas lietojumam civilā dzelzceļu transportā vai "civilos lidaparātos".

Tehniska piezīme:

3A001.g. pozīcijā minētajā 'tiristoru modulī' ir viena vai vairākas tiristoru ierīces.

h. cietvielu jaudas pusvadītāju slēdži, diodes vai 'moduļi', kam piemīt visas šādas īpašības:

1. paredzēts darbībai ar maksimālo pievades temperatūru virs 488 K (215 °C);

2. izslēgtā stāvoklī atkārtotais stāvokļa maksimālais spriegums (bloķējošais spriegums) pārsniedz 300 V; un

3. pastāvīgā strāva ir lielāka par 1 A.

1. piezīme:   3A001.h. pozīcijā minētais atkārtoti maksimālais spriegums izslēgtā stāvoklī ietver avota pieplūdes spriegumu, spriegumu no kolektora uz izstarotāju, atkārti maksimālo pretspriegumu un atkārtoti maksimālo apturošo spriegumu izslēgtā stāvoklī.

2. piezīme:   3A001.h. pozīcija ietver:

  savienojuma kanāltranzistori (JFET)

  vertikālā tipa lauktranzistori (VJFET)

  metālu oksīdu pusvadītāju kanāltranzistori (MOSFET)

  dubultais kliedētais metālu oksīdu pusvadītāju kanāltranzistors (DMOSFET)

  izolēta slēdža bipolārais tranzistors (IGBT)

  augsta elektronu kustīguma tranzistori (HEMT)

  bipolāri savienojuma tranzistori (BJT)

  tiristori un silīcija regulētie taisngrieži (SCR)

  ar vadības elektrodu aizverami tiristori (GTO)

  emitera aizveramie tiristori (ETO)

  PiN diodes,

  Šotkija diodes

3. piezīme:   Kontrole 3A001.h. pozīcijā neattiecas uz slēdžiem, diodēm un ‘moduļiem’, kas iemontēti iekārtās, ko paredzēts lietot civilas jomas automobiļos, dzelzceļā un “civilos gaisa kuģos”.

Tehniska piezīme:

3A001.h. pozīcijā 'moduļos' ir viens vai vairāki cietvielu jaudas pusvadītāju slēdži vai diodes.

3A002Šādi vispārēja lietojuma “elektroniski mezgli”, moduļi un iekārtas:

a. šādas ierakstu iekārtas un osciloskopi:

1. Netiek lietots;

2. Netiek lietots;

3. Netiek lietots;

4. Netiek lietots;

5. Netiek lietots;

6. cipardatu ierakstītāji ar visiem šādiem raksturlielumiem:

a. stabila ‘nepārtrauktas caurlaides spēja’ (uz disku vai cietvielu diska atmiņu) ir lielāka par 6,4 Gbit/s; un

b. procesors, kas radiofrekvenču signāla datu ierakstīšanas laikā veic to analīzi.

Tehniskas piezīmes:

1.   Ierakstītājiem ar paralēlo kopņu arhitektūru ‘nepārtrauktas caurlaides spējas’ rādītājs ir lielākais vārdu caurlaides ātrums, kas reizināts ar bitu skaitu vārdā.

2.   ‘Nepārtrauktas caurlaides spēja’ ir lielākais ātrums, ar kādu instruments var datus ierakstīt diskā vai cietvielu diska atmiņā, nezaudējot informāciju, vienlaikus uzturot cipardatu ievades ātrumu vai digitalizētāja konversijas ātrumu.

7. Reālā laika osciloskopi ar trokšņa voltāžas vidējo kvadrātisko vērtību (rms) mazāk par 2 % no pilnas skalas vertikālas skalas iestatījumā, kas dod vismazāko trokšņa vērtību 3dB joslas platumā un 60 GHz vai augstākā frekvencē katrā kanālā;

Piezīme:   Kontrole 3A002.a.7. pozīcijā neattiecas uz ekvivalentā laika izlases kontroles osciloskopiem.

b. Netiek lietots;

c. šādi “signālu analizatori”:

1. “signālu analizatori”, kuriem ir 3 dB joslas platums ar izšķiršanas spēju (RBW) virs 10 HMZ jebkur frekvenču diapazonā no 31,8 GHz līdz 37 GHz;

2. “signālu analizatori”, kuriem norādītais vidējais trokšņa līmenis (DANL) ir mazāks (labāks) par –150 dBm/Hz jebkurā punktā frekvenču diapazonā no 43,5 GHz līdz 90 GHz;

3. “signālu analizatori” ar frekvenci virs 90 GHz;

4. “signālu analizatori”, kuriem piemīt visas šādas īpašības:

a. “reāllaika joslas platums” pārsniedz 170 MHz; un

b. kam ir kāda no šādām īpašībām:

1. 100 % atklāšanas iespējamība ar mazāk nekā 3 dB samazinājumu no pilnās amplitūdas sakarā ar signālu, kuru ilgums ir 15 μs vai mazāk, atstarpēm vai logošanas efektiem; vai

2. “frekvenču maskēšanas izraisītāja” funkcija ar 100 % varbūtību izraisīt (vai uztvert) signālus, kuru ilgums nepārsniedz 15 μs;

Tehniskas piezīmes:

1.   3A002.c.4.b.1. pozīcijā minēto atklāšanas iespējamību dēvē arī par pārtveršanas vai uztveršanas iespējamību.

2.   3A002.c.4.b.1. pozīcijas vajadzībām atklāšanas (ar 100 % varbūtību) ilgums ir ekvivalents minimālajam signāla ilgumam, kas nepieciešams konkrētā līmeņa mērījuma nenoteiktībai.

Piezīme:   Kontrole 3A002.c.4. pozīcijā neattiecas uz tādiem “signālu analizatoriem”, kuros lieto tikai filtrus ar joslas platumu, kas noteikta kā konstanti frekvenču joslas procenti (tos dēvē arī par oktāvas vai oktāvas daļas filtriem).

5. netiek lietots;

d. signālu ģeneratori, kuriem piemīt jebkura no šādām īpašībām

1. paredzēti tam, lai radītu impulsa modulētus signālus ar visām šādām īpašībām jebkurā punktā frekvences diapazonā virs 31,8 GHz, bet līdz 37 GHz;

a. ‘impulsa ilgums’ ir mazāks par 25 ns; un

b. ieslēgšanas/izslēgšanas attiecība ir vienāda ar vai lielāka par 65 dB;

2. izejas jauda ir lielāka par 100 mW (20 dBm) jebkur frekvences diapazonā no 43,5 GHz līdz 90 GHz;

3. "frekvenču pārslēgšanas laiks" atbilst jebkurai no šādām īpašībām:

a. netiek lietots;

b. ir mazāks par 100 μs jebkurām frekvenču izmaiņām, kas pārsniedz 2,2 GHz frekvenču diapazonā virs 4,8 GHz, bet nepārsniedz 31,8 GHz;

c. netiek lietots;

d. ir mazāks par 500 μs jebkurām frekvenču izmaiņām, kas pārsniedz 550 MHz frekvenču diapazonā virs 31,8 GHz, bet nepārsniedz 37 GHz; vai

e. ir mazāks par 100 μs jebkurām frekvenču izmaiņām, kas pārsniedz 2,2 GHz frekvenču diapazonā virs 37 GHz, bet nepārsniedz 90 GHz;

f. netiek lietots;

4. vienas sānjoslas (SSB) fāzes troksnis (dBc/Hz izteiksmē) ar jebkuru no šādiem norādītiem parametriem:

a. ir mazāks (labāks) nekā – (126 + 20log10F – 20log10f) 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz diapazona ietvaros jebkur frekvenču diapazonā no 3,2 GHz līdz 90 GHz; vai

b. ir mazāks (labāks) nekā -(206- 20log10f) jebkur 10 kHz< F≤ 100 kHz diapazona ietvaros jebkur frekvenču diapazonā no 3,2 GHz līdz 90 GHz; vai

Tehniska piezīme:

3A002.d.4. pozīcijā F ir nobīde no darba frekvences Hz un f ir darba frekvence MHz;

5. maksimālā frekvence pārsniedz 90 GHz;

1. piezīme:   3A002.d. pozīcijas vajadzībām signālu ģeneratori ietver arī izvēlētas viļņu formas un funkciju ģeneratorus.

2. piezīme:   Kontrole 3A002.d. pozīcijā neattiecas uz iekārtām, kuru izejas frekvenci iegūst, saskaitot vai atņemot divu vai vairāku kristāla oscilatoru frekvences, vai arī reizinot tādas saskaitīšanas vai atņemšanas rezultātus.

Tehniskas piezīmes:

1.   Nenoteiktu viļņu formu un funkciju ģeneratora maksimālo frekvenci aprēķina, apstrādes ātrumu (paraugos sekundē) dalot ar koeficientu 2,5.

2.   3A002.d.1.a. pozīcijas vajadzībām ‘impulsa ilgums’ ir definēts kā laikposms no brīža impulsa sākumā, kad tiek sasniegti 50 % no signāla amplitūdas, līdz brīdim impulsa beigās, kad tiek sasniegti 50 % no signāla amplitūdas.

e. tīklu analizatori, kuriem piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. izejas jauda pārsniedz 31,62 mW (15 dBm) jebkur darba frekvences diapazonā virs 43,5 GHz, kas nepārsniedz 90 GHz;

2. izejas jauda pārsniedz 1 mW (0 dBm) jebkur darba frekvences diapazonā virs 90 GHz, kas nepārsniedz 110 GHz;

3. ‘nelineāra vektora mērīšanas iespēja’ frekvencēs, kas pārsniedz 50 GHz, bet nepārsniedz 110 GHz; vai

Tehniska piezīme:

‘Nelineāra vektora mērīšanas iespēja’ ir instrumenta spēja analizēt ierīču testa rezultātus plašo signālu jomā vai nelineāro traucējumu jomā.

4. maksimālā darba frekvence ir lielāka par 110 GHz;

f. mikroviļņu testa uztvērēji, kam ir visi šie raksturlielumi:

1. maksimālā darba frekvence ir lielāka par 110 GHz; un

2. spēja reizē mērīt amplitūdu un fāzi;

g. atomāro frekvenču standarti, kuriem ir jebkura no šādām īpašībām:

1. “lietojami kosmosā”;

2. nav rubīdija standarti un ar ilgtermiņa stabilitāti, kas mazāka (labāka) nekā 1 × 10–11/mēnesī; vai

3. nav “lietojami kosmosā” un tiem ir visi šie raksturlielumi:

a. ir rubīdija standarti;

b. to ilgtermiņa stabilitāte mazāka (labāka) nekā 1×10–11/mēnesī; un

c. enerģijas patēriņa kopapjoms ir mazāks par 1 W;

h. “Elektroniski bloki”, moduļi un iekārtas, par kuriem norādīts, ka tie veic visas šādas darbības:

1. analogciparu konversija, kas atbilst jebkuram no šādiem raksturlielumiem:

a. ar izšķiršanas spēju vismaz 8 biti, bet mazāk par 10 bitiem, un ar ieejas apstrādes ātrumu virs 1 300 miljoniem paraugu sekundē;

b. ar izšķiršanas spēju vismaz 10 biti, bet mazāk par 12 bitiem, un ar ieejas apstrādes ātrumu virs 1 000 miljoniem paraugu sekundē;

c. ar izšķiršanas spēju vismaz 12 biti, bet mazāk par 14 bitiem, un ar ieejas apstrādes ātrumu virs 1 000 miljoniem paraugu sekundē;

d. ar izšķiršanas spēju vismaz 14 biti, bet mazāk par 16 bitiem, un ar ieejas apstrādes ātrumu virs 400 miljoniem paraugu sekundē; vai

e. ar izšķiršanas spēju vismaz 16 biti un ieejas apstrādes ātrumu virs 180 miljoniem paraugu sekundē; un

2. Jebkuru no šādām darbībām:

a. cipariskotu datu izvade;

b. cipariskotu datu glabāšana; vai

c. cipariskotu datu apstrāde.

NB!   Cipardatu ierakstītāji, osciloskopi, “signālu analizatori”, signālu ģeneratori, tīkla analizatori un mikroviļņu testa uztvērēji ir minēti attiecīgi 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. un 3A002.f. pozīcijā.

Tehniska piezīme:

Attiecībā uz daudzkanālu “elektroniskiem blokiem” vai moduļiem kontroles statusu nosaka pēc augstākajiem norādītajiem vienkanāla darbības rezultātiem.

Piezīme:   3A002.h. pozīcija ietver ADC kartes, viļņu formu digitalizētājus, datu ieguves kartes, signālu ieguves kartes un pārejas procesu reģistrētājus.

3A003Temperatūras regulācijas sistēmas, kuras dzesē smidzinot un kurās lieto slēgta cikla šķidrumu glabāšanas un atjaunināšanas iekārtas noslēgtā vidē, kurā dielektrisku šķidrumu smidzina uz elektroniskiem komponentiem, lietojot speciāli konstruētas sprauslas, kas darbojas tā, lai uzturētu elektroniskos komponentus paredzētā darba temperatūrā, kā arī tām speciāli konstruētas sastāvdaļas.

3A101Elektroniskas iekārtas, ierīces un to sastāvdaļas, kas nav definētas 3A001. pozīcijā:

a. analogdigitālie pārveidotāji, kas lietojami “raķetēs” un kas konstruēti ar paaugstinātu izturību atbilstoši militārajām specifikācijām;

b. paātrinātāji, kas var formēt elektromagnētisku starojumu, kuru rada līdz 2 MeV vai augstākai enerģijai paātrinātu elektronu bremzēšana, un sistēmas, kurās ir šādi paātrinātāji.

Piezīme:   Iepriekš 3A101.b. pozīcijā nav konkretizētas iekārtas, kas speciāli konstruētas medicīnas vajadzībām.

3A102'Termiskas baterijas', kas izstrādātas vai pārveidotas lietojumam 'raķetēs'.

Tehniskas piezīmes:

1.   3A102. pozīcijā ‘termiskas baterijas’ ir vienreiz lietojamas baterijas, kurās kā elektrolītu lieto cietu neorganisku sāli, kas nevada elektrību. Tādās baterijās ir pirolītisks materiāls, ko aizdedzina, lai, izkausētu elektrolītu un aktivētu bateriju.

2.   ‘Raķetes’ 3A102. pozīcijā ir nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

3A201Elektroniski komponenti, kas nav minēti 3A001. pozīcijā:

a. kondensatori ar kādu no šīm parametru kopām:

1.

 

a. nominālais spriegums virs 1,4 kV;

b. uzkrājamās enerģijas daudzums virs 10J;

c. kapacitāte virs 0,5 μF; un

d. virknes slēguma induktivitāte zem 50 nH; vai

2.

 

a. nominālais spriegums virs 750 V;

b. kapacitāte virs 0,25 μF; un

c. virknes slēguma induktivitāte zem 10 nH;

b. supravadoši solenoidālie elektromagnēti, kam ir visi šie raksturlielumi:

1. spēj radīt magnētisko lauku ar indukciju, kas lielāka par 2 T;

2. garuma attiecība pret iekšējo diametru ir lielāka par 2;

3. iekšējais diametrs ir lielāks par 300 mm; un

4. magnētiskā lauka viendabīgums ir labāks par 1 % virs iekšējā tilpuma centrālajos 50 %;

Piezīme:   Kontroli 3A201.b. pozīcijā neattiecina uz magnētiem, kas speciāli paredzēti un tiek eksportēti kā medicīnisko kodolmagnētiskās rezonanses aparātu attēlu veidošanas sistēmas ‘sastāvdaļas’. Šeit ‘sastāvdaļas’ ne obligāti nozīmē, ka tās fiziski ietilpst tajā pašā sūtījumā; atļauti sūtījumi no dažādiem avotiem ar nosacījumu, ka eksporta izvešanas dokumentos skaidri norādīts, ka kravas nosūtītas kā attēlu veidošanas sistēmas 'daļas'.

c. impulsa tipa rentgenstaru ģeneratori vai pulsējošas darbības elektronu paātrinātāji, kam ir kāda no šo raksturlielumu grupām:

1.

 

a. paātrinātāja maksimālā elektronu enerģija ir 500 keV vai lielāka, bet mazāka par 25 MeV; un

b. ‘labuma skaitlis’ ir (K) 0,25 vai lielāks; vai

2.

 

a. paātrinātāja maksimālā elektronu enerģija ir vismaz 25 MeV; un

b. ‘maksimālā jauda’ ir lielāka par 50 MW.

Piezīme:   Kontroli 3A201.c. pozīcijā neattiecina ne uz paātrinātājiem, kuri ir tādu iekārtu sastāvdaļas, kas paredzētas citiem nolūkiem, izņemot elektronu kūļa vai rentgenstaru iegūšanai, elektronu staru mikroskopiem), ne arī uz medicīniskajām iekārtām paredzētiem.

Tehniskas piezīmes:

1.   ‘Labuma skaitli’ K aprēķina šādi:

K = 1,7 x 103V2,65Q

kur V ir maksimālā elektronu enerģija miljonos elektronvoltu.

Ja paātrinātāja staru kūļa impulsa ilgums ir mazāks par vai vienāds ar 1 μs, tad Q ir vienāds ar kopējo paātrināto lādiņu kulonos. Ja paātrinātāja staru kūļa impulsa ilgums ir lielāks par 1 μs, tad Q ir maksimālais paātrinātais lādiņš 1 μs.

Q ir vienāds ar integrāli no i pēc t, laikā mazākā par 1 μs vai staru impulsa laikā (Q = ò idt), kur i ir staru kūļa strāva ampēros, un t ir laiks sekundēs.

2.   ‘maksimālā jauda’ = (maksimālais potenciāls voltos) × (maksimālā staru kūļa strāva ampēros).

3.   Mašīnām, kuru darbības princips balstās uz mikroviļņu paātrinošiem iedobumiem, staru kūļa impulsa laiks ir īsāks par 1 μs vai tās kopējās staru kūļa paketes ilgums, kuru rada viens mikroviļņu modulatora impulss.

4.   Mašīnām, kuru darbības princips balstās uz mikroviļņu paātrinošajiem iedobumiem, staru kūļa maksimālā strāva ir vidējā strāva kopējās staru kūļa paketes laikā.

3A225Frekvences pārveidotāji vai ģeneratori, izņemot 0B001.b.13. pozīcijā minētos, kas lietojami kā maiņfrekvences vai fiksētas frekvences motoru piedziņas ierīces un kam ir visas šādas īpašības:

NB! 1.   “Programmatūra”, kas īpaši izveidota, lai veicinātu vai nodrošinātu to, ka frekvences pārveidotājs vai ģenerators atbilst 3A225. pozīcijas prasībām, ir norādīta 3D225. pozīcijā.

NB! 2.   “Tehnoloģijas” kodu vai atslēgu veidā, lai veicinātu vai nodrošinātu to, ka frekvences pārveidotājs vai ģenerators atbilst 3A225. pozīcijas prasībām, ir norādītas 3E225. pozīcijā.

a. daudzfāzu izeja ar jaudu 40 VA vai vairāk;

b. darbojas 600 Hz vai augstākā frekvencē; un

c. frekvences regulēšana ir labāka (mazāka) par 0,2 %.

Piezīme:   Kontroli 3A225. pozīcijā neattiecina uz frekvences pārveidotājiem vai ģeneratoriem, ja tiem ir tehniskā nodrošinājuma, “programmatūras” vai “tehnoloģiju” ierobežojumi, kas neļauj tiem sasniegt iepriekš norādītos raksturlielumus, ja tie atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1.   tās jānosūta atpakaļ sākotnējam ražotājam uzlabojumu veikšanai vai ierobežojumu novēršanai;

2.   tiem nepieciešama 3D225. pozīcijā norādītā “programmatūra”, lai veicinātu vai nodrošinātu atbilstību 3A225. pozīcijas prasībām; vai

3.   tām nepieciešamas 3E225. pozīcijā norādītās “tehnoloģijas” kodu vai atslēgu veidā, lai veicinātu vai nodrošinātu atbilstību 3A225. pozīcijas prasībām.

Tehniskas piezīmes:

1.   3A225 pozīcijā minētos frekvenču pārveidotājus sauc arī par konvertoriem vai invertoriem.

2.   3A225. pozīcijā minētos frekvences pārveidotājus var tirgot kā ģeneratorus, elektroniskas testēšanas iekārtas, maiņstrāvas enerģijas avotus, maiņātruma motoru piedziņas ierīces, maiņātruma piedziņas ierīces (VSD), maiņfrekvences piedziņas ierīces (VFD), frekvencregulējamas piedziņas ierīces (AFD) vai ātrumregulējamas piedziņas ierīces (ASD).

3A226Lieljaudas līdzstrāvas barošanas bloki, izņemot 0B001.j.6. pozīcijā minētos, kuriem ir abas šādas īpašības:

a. 8 stundas bez pārtraukuma spēj ģenerēt 100 V vai lielāku spriegumu ar izejas strāvu 500 A vai lielāku; un

b. 8 stundu laikposmā strāvas vai sprieguma stabilizācija ir labāka par 0,1 %.

3A227Augstsprieguma līdzstrāvas barošanas avoti, izņemot 0B001.j.5. pozīcijā minētos, kam ir abi šie raksturlielumi:

a. 8 stundas bez pārtraukuma spēj ģenerēt 20 kV vai lielāku spriegumu ar izejas strāvu 1 A vai lielāku; un

b. 8 stundu laikposmā strāvas vai sprieguma stabilizācija ir labāka par 0,1 %.

3A228Komutācijas ierīces:

a. aukstā katoda lampas ar gāzes pildījumu vai bez tā, kuras darbojas līdzīgi dzirksteļizlādei un kurām ir visi šādi raksturlielumi:

1. ietver 3 vai vairākus elektrodus;

2. anoda maksimālais spriegums ir 2,5 kV vai augstāks;

3. anoda maksimālā strāva ir 100 A vai lielāka; un

4. anoda aizkavēšanās laiks 10 μs vai mazāks;

Piezīme:   3A228. pozīcija ietver gāzu kritronlampas un vakuuma spritronlampas.

b. vadāmās dzirksteļu izlādes ierīces, kam piemīt abi šie raksturlielumi:

1. anoda aizkavēšanas laiks 15 μs vai mazāks; un

2. anoda maksimālā strāva ir 500 A vai lielāka;

c. moduļi vai bloki ātrai komutācijai, kuri nav uzskaitīti 3A001.g. vai 3A001.h. pozīcijā un kuriem ir visi šie raksturlielumi:

1. anoda maksimālais spriegums lielāks par 2 kV;

2. anoda maksimālā strāva ir 500 A vai lielāka; un

3. ieslēgšanas laiks ir 1 μs vai īsāks.

3A229Spēcīgas strāvas impulsu ģeneratori:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. detonatoru palaišanas ierīces (ierosinātāju sistēmas, palaidēji), tostarp elektroniski ierosināmas, ar eksploziju ierosināmas un optiski ierosināmas palaidējierīces, izņemot tās, kas minētas 1A007.a. pozīcijā, kuras paredzētas, lai ierosinātu 1A007.b. pozīcijā minētos vairākveidu kontrolējamos detonatorus;

b. moduļu tipa elektrisko impulsu ģeneratori (pulsatori), kam ir visi šie raksturlielumi:

1. portatīvā, mobilā vai īpaši izturīgā izpildījumā;

2. spēj izlādēt uzkrāto enerģiju mazāk nekā 15 μs paketēs zem 40 omiem;

3. izejas strāva lielāka par 100 A;

4. neviens izmērs nepārsniedz 30 cm;

5. svars nepārsniedz 30 kg; un

6. paredzēti lietošanai plašā temperatūras diapazonā no 223 K (– 50 °C) līdz 373 K (100 °C) vai piemēroti lietošanai aviācijā un kosmosā.

Piezīme:   3A229.b. pozīcija ietver ksenona zibspuldžu ierosinātājus.

c. ļoti mazas palaišanas vienības, kurām ir visas šādas īpašības:

1. neviens izmērs nepārsniedz 35 mm;

2. spriegums vienāds ar vai lielāks par 1 kV; un

3. kapacitāte vienāda ar vai lielāka par 100 nF.

3A230Augstfrekvences impulsu ģeneratori un to ‘impulsa galviņas’, kam ir abas šīs īpašības:

a. izejas spriegums ir lielāks par 6 V ar pretestības slodzi zem 55 omiem un

b. ‘impulsu periods’ ir mazāks par 500 ps.

Tehniskas piezīmes:

1.   3A230. pozīcijā ‘impulsa periods’ ir laiks starp 10 % un 90 % no sprieguma amplitūdas.

2.   ‘Impulsa galviņas’ ir impulsu radošie tīkli, kas ir paredzēti, lai uztvertu spriegumu un pārvērstu to dažādos impulsa veidos (piemēram, taisnstūra, trijstūra, soļa, impulsa, eksponenciāla vai viencikla). ‘Impulsa galviņas’ var būt impulsa ģeneratora neatņemama sastāvdaļa, bet tās var būt arī kā ierīcei pieslēdzams modulis vai kā ārēji pieslēdzama ierīce.

3A231Neitronu ģeneratoru sistēmas, ieskaitot caurulītes, kam ir abas šīs īpašības:

a. paredzētas ekspluatācijai bez ārējām vakuumsistēmām; un

b. lieto kaut ko no turpmāk minētā:

1. tritija-deitērija kodolreakcijas izraisīšanai lieto elektrostatisko paātrināšanu; vai

2. deitērija-deitērija kodolreakcijas izraisīšanai lietotu elektrostatisko paātrināšanu, kuras jauda var sasniegt vismaz 3 × 109 neitroni/s.

3A232Šādas daudzpunktu ierosinātājsistēmas, kas nav 1A007. pozīcijā minētās sistēmas:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

NB!   Attiecībā uz detonatoriem sk. 1A007. pozīciju.

a. netiek lietots;

b. kompleksi, kuros lieto individuālus detonatorus vai to kopas un kuri ir paredzēti tam, lai ar vienu pašu ierosinātāju impulsu ar ierosmes izplatīšanās laiku virsmā zem 2,5 μs gandrīz vienlaikus ierosinātu eksplozīvu virsmu platībā, kas lielāka par 5 000 mm2.

Piezīme:   Kontroli 3A232. pozīcijā neattiecina uz detonatoriem, kuros lieto tikai primārās sprāgstvielas, piemēram, svina azīdu.

3A233Masas spektrometri, izņemot 0B002.g. pozīcijā minētos, kuri spēj reģistrēt jonus ar atommasu 230 vai vairāk un kuru izšķiršanas spēja ir labāka par 2 daļiņām uz 230, kā arī tiem paredzētie jonu avoti:

a. plazmas masas spektrometri ar induktīvo saiti (ICP/MS);

b. kvēles izlādes masas spektrometri (GDMS);

c. termiskās jonizācijas masas spektrometri (TIMS);

d. elektronu bombardēšanas masas spektrometri, kam ir abi šie raksturlielumi:

1. molekulārā stara ievades sistēma, kas ievada analizējamo molekulu kollimētu staru tajā jonu avota vietā, kur molekulas jonizē ar elektronu staru; un

2. viens vai vairāki ‘izsaldētāji’, ko var atdzesēt līdz temperatūrai 193 K (– 80 °C);

e. netiek lietots;

f. masas spektrometri, kas aprīkoti ar mikrofluorizācijas jonu avotu, kuri paredzēti lietošanai kopā ar aktinīdiem vai aktinīdu fluorīdiem.

Tehniskas piezīmes:

1.   Elektronu bombardēšanas masas spektrometri 3A233.d. pozīcijā tiek dēvēti arī par elektronu ietekmes masas spektrometriem vai elektronu jonizācijas masas spektrometriem.

2.   3A233.d.2 pozīcijā 'izsaldētājs' ir ierīce, kas savāc gāzes molekulas, tās kondensējot vai sasaldējot uz aukstām virsmām. 3A233.d.2. pozīcijas vajadzībām noslēgtās sistēmas gāzveida hēlija kriogēniskais vakuumsūknis nav ‘izsaldētājs’.

3A234Transversālas elektromagnētisko viļņu pārraides elementi, kas nodrošina zemas induktivitātes ceļu detonatoriem, ar šādām īpašībām:

a. nominālais spriegums virs 2 kV; un

b. induktivitāte mazāka par 20 nH.

3 BTestēšanas, inspekcijas un ražošanas iekārtas

3B001Pusvadītāju ierīču vai materiālu ražošanas iekārtas un to speciālās sastāvdaļas un piederumi:

NB!   SK. ARĪ 2B226. POZĪCIJU.

a. iekārtas epitaksiālā slāņa audzēšanai:

1. iekārtas, kas paredzētas vai pārveidotas tam, lai veidotu tāda materiāla slāni, kas nav silīcijs, viendabīgā biezumā ar mazāk nekā ±2,5 % ap 75 mm vai lielāku attālumu;

Piezīme:   3B001.a.1. pozīcija ietver arī atomārā slāņa epitaksijas (ALE) iekārtas.

2. reaktori ķīmiskai pārklāšanai, lietojot metālorganisku savienojumu tvaiku (MOCVD), kas konstruēti saliktu pusvadītāju materiāla epitaksiālai audzēšanai, ar diviem vai vairākiem šādiem elementiem: alumīnijs, gallijs, indijs, arsēns, fosfors, antimons, slāpeklis;

3. molekulāro staru kūļa epitaksiālās audzēšanas iekārtas, kurās lieto gāzveida vai cietus avotus;

b. iekārtas, kas paredzētas jonu implantācijai un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. netiek lietots;

2. ir konstruētas un uzlabotas, lai ar tām varētu veikt ūdeņraža, deitērija vai hēlija jonu implantāciju apstākļos, kad staru kūļa enerģija ir vismaz 20 keV, bet staru kūļa strāva ir vismaz 10 mA;

3. ir tiešā ieraksta iespējas;

4. staru kūļa enerģija ir 65 keV vai lielāka un staru kūļa strāva ir 45 mA vai lielāka augstas enerģijas skābekļa jonu implantācijai uzkarsētā pusvadītāju materiāla “substrātā”; vai

5. ir konstruētas un uzlabotas, lai darbotos pie staru kūļa enerģijas, kas ir 20 keV vai lielāka, un staru kūļa strāvas, kas ir 10 mA vai lielāka, silīcija jonu implantācijai pusvadītāju materiāla “substrātā”, kurš sakarsēts vismaz līdz 600 °C;

c. netiek lietots;

d. netiek lietots;

e. daudzkameru automātiskas ielādēšanas sistēmas manipulācijām ar pusvadītāju sagatavēm, kam piemīt visas šādas īpašības:

1. ir pusvadītāju pamatņu disku ieejas un izejas saskarnes, kuras ir konstruētas tā, lai tām varētu pievienot vairāk nekā divas funkcionāli atšķirīgas 'pusvadītāju apstrādes iekārtas', kas minētas 3B001.a.1., 3B001.a.2., 3B001.a.3. vai 3B001.b. pozīcijā; un

2. ir paredzētas integrētu sistēmu veidošanai vakuumā un 'secīgai daudzkārtējai pusvadītāju sagatavju disku apstrādei';

Piezīme:   Kontrole 3B001.e. pozīcijā neattiecas uz automātiskām robotizētām sistēmām manipulācijām ar pusvadītāju sagatavju diskiem, kuras ir speciāli paredzētas sagatavoju paralēlai apstrādei.

Tehniskas piezīmes:

1.   3B001.e. pozīcijā 'pusvadītāju apstrādes iekārtas' ir modulāri instrumenti, kuri nodrošina funkcionāli atšķirīgus fizikālus procesus pusvadītāju ražošanai, piemēram, pārklāšana, implantēšana vai termiska apstrāde.

2.   3B001.e. pozīcijā 'secīga daudzkārtēja pusvadītāju sagatavju disku apstrāde' ir spēja apstrādāt katru sagatavi atšķirīgās 'pusvadītāju apstrādes iekārtās', piemēram, pārnest katru sagatavi no vienas iekārtas uz otru iekārtu un uz trešo iekārtu ar automātiskās ielādēšanas centrālām daudzkameru sistēmām manipulācijām ar pusvadītāju sagatavēm.

f. litogrāfijas iekārtas:

1. salāgošanas un eksponēšanas soļa un atkārtošanas (tiešais solis uz sagataves) vai soļa un skenēšanas iekārtas pusvadītāju sagatavju disku apstrādei, lietojot fotooptisku vai rentgenstaru metodi, kurām ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. gaismas avota viļņu garums mazāks par 193 nm; vai

b. spēj formēt trafaretattēlu ar 'mazāko atšķiramu detaļu lielumu' (MRF) 45 nm vai mazāku;

Tehniska piezīme:

‘Mazāko atšķiramu detaļu lielumu’ (MRF) aprēķina ar šādu formulu:

image

kur K koeficients = 0,35

2. litogrāfijas iespiediekārtas, ar kurām var iespiest elementus, kuru izmēri nepārsniedz 45 nm;

Piezīme:   3B001.f.2. pozīcija ietver:

  kontakta mikrodrukas ierīces;

  karstspieduma ierīces;

  nanodrukas litogrāfijas ierīces;

  step and flash drukas (S-FIL) litogrāfijas ierīces

3. speciāli masku izgatavošanai konstruētas iekārtas ar visiem šādiem raksturlielumiem:

a. novirzīts fokusēts elektronu kūlis, jonu kūlis vai “lāzera” staru kūlis; un

b. kam ir kāda no šādām īpašībām:

1. pilna platuma pusmaksimuma (FWHM) punkta izmērs ir mazāks par 65 nm un attēla novietojums ir mazāks par 17 nm (vidējais + 3 sigmas); vai

2. netiek lietots;

3. maskas otrā slāņa pārklājuma kļūda ir mazāka par 23 nm (vidējais + 3 sigmas);

3B001.f. turpinājums

4. Iekārtas, kuras konstruētas ierīču apstrādei, lietojot tiešās rakstīšanas metodes, un kurām ir visi šādi raksturlielumi:

a. novirzīts fokusēts elektronu kūlis un

b. kam ir kāda no šādām īpašībām:

1. minimālais kūļa izmērs ir 15 nm vai mazāks vai

2. pārklājuma kļūda ir mazāka par 27 nm (vidējais + 3 sigmas);

g. maskas un rastri, kas konstruēti 3A001. pozīcijā minētajām integrālajām shēmām;

h. daudzslāņu maskas ar fāžu nobīdes slāni, kas nav precizētas 3B001.g. pozīcijā un kam ir kāda no turpmāk minētajām īpašībām:

1. izgatavotas uz “substrātu sagataves” maskas no stikla, par kuru norādīts, ka dubultlaušana tam ir mazāka par 7 nm/cm; vai

2. paredzētas lietošanai ar litogrāfijas iekārtām, kam gaismas avota viļņu garums nepārsniedz 245 mm;

Piezīme:   Kontrole 3B001.h. pozīcijā neattiecas uz daudzslāņu maskām ar fāžu nobīdes slāni, kas paredzētas tādu atmiņu iekārtu ražošanai, uz kurām neattiecas 3A001. pozīcijā paredzētā kontrole.

i. drukas litogrāfijas veidnes, kas paredzētas 3A001. pozīcijā minētajām integrālajām shēmām.

3B002Testēšanas iekārtas, kas speciāli konstruētas korpusos neieslēgtu pusvadītāju un gatavu pusvadītāju ierīču pārbaudei, un tām speciāli konstruētas sastāvdaļas un piederumi:

a. tranzistoru S-parametru testēšanai frekvencēs virs 31,8 GHz;

b. netiek lietots;

c. 3A001.b.2. pozīcijā minēto mikroviļņu integrālo shēmu testēšanai.

3 CMateriāli

3C001Hetero-epitaksiāli materiāli, ko veido “substrāts” ar sapakotiem daudzslāņu materiāliem, kas izaudzēti ar epitaksijas paņēmienu no kāda turpmāk minētā:

a. silīcijs (Si);

b. ģermānijs (Ge);

c. silīcija karbīds (SiC); vai

d. gallija vai indija “III/V savienojumi”.

Piezīme:   Kontrole 3C001.d. pozīcijā neattiecas uz "substrātu", kam ir viens vai vairāki P-veida GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP vai InGaAlP epitaksiāli slāņi neatkarīgi no elementu secības, izņemot gadījumus, kad P-veida epitaksiālais slānis ir starp N-veida slāņiem.

3C002Aizsargpārklājumu materiāli un “substrāti”, kas pārklāti ar šādiem vadāmu īpašību aizsargpārklājumiem:

a. aizsargpārklājumi pusvadītāju litogrāfijai:

1. pozitīvi aizsargpārklājumi, kas pielāgoti (optimizēti) lietošanai viļņu garumos, kas mazāki par 245 nm, bet ir vismaz 15 nm;

2. aizsargpārklājumi, kas pielāgoti (optimizēti) lietošanai viļņu garumos, kas mazāki par 15 nm, bet lielāki par 1 nm;

b. visi aizsargpārklājumi, kas paredzēti lietojumam elektronu kūļa vai jonu kūļa starojuma tehnoloģijām, ar jutību ir 0,01 mikrokuloni/mm2 vai lielāku;

c. netiek lietots;

d. visi aizsargpārklājumi, kas optimizēti attēlu formēšanas tehnoloģijām;

e. visi aizsargpārklājumi, kas paredzēti un optimizēti lietošanai 3B001.f.2. pozīcijā definētajās litogrāfijas iespiediekārtās un kuros lieto vai nu termiskas, vai fotoķīmiskas cietināšanas procesu.

3C003Šādi organiski-neorganiskie savienojumi:

a. organometāliskie alumīnija, gallija un indija savienojumi, kuru (metāla bāzes) tīrības pakāpe ir labāka par 99,999 %;

b. organiskie arsēna, antimona un fosfora savienojumi, kuru (neorganiskā elementa bāzes) tīrības pakāpe ir labāka par 99,999 %.

Piezīme:   Kontrole 3C003. pozīcijā attiecas vienīgi uz savienojumiem, kuru metāliskais, amfotērais vai nemetāliskais elements ir tieši saistīts ar oglekli molekulas organiskajā daļā.

3C004Fosfora, arsēna vai antimona hidrīdi, kuru tīrības pakāpe ir labāka par 99,999 % pat tad, ja tie izšķīdināti inertā gāzē vai ūdeņradī.

Piezīme:   Kontrole 3C004. pozīcijā neattiecas uz hidrīdiem, kuros inerto gāzu vai ūdeņraža īpatsvars ir vismaz 20 % (molārā izteiksmē).

3C005Silīcija karbīda (SiC), gallija nitrīda (GaN), alumīnija nitrīda (AlN) vai alumīnija gallija nitrīda (AlGaN) pusvadītāju “substrāti” vai lējumi, lietņi vai citas šo materiālu sagataves ar īpatnējo pretestību, kas pie 20 °C ir lielāka par 10 000 omi/cm.

3C0063C005. pozīcijā minētie “substrāti” ar vismaz vienu silīcija karbīda, gallija nitrīda, alumīnija nitrīda vai alumīnija gallija nitrīda epitaksiālo slāni

3 DProgrammatūra

3D001“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta 3A001.b. līdz 3A002.h. vai 3B sadaļā minēto iekārtu “projektēšanai” vai “ražošanai”.

3D002“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta 3B001.a. līdz.f. pozīcijā, 3B002. vai 3A225. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

3D003‘Uz fizikālu īpašību pamata izveidota’ imitācijas “programmatūra”, kas ir speciāli paredzēta tādu litogrāfisko, kodināšanas un uzklāšanas procesu “projektēšanai”, ar kuriem pārveido masku trafaretus specifiskās topogrāfiskās struktūrās strāvas vadītāja, dielektriķa vai pusvadītāja materiālos.

Tehniska piezīme:

3D003. pozīcijā ‘uz fizikālu īpašību pamata izveidots’ nozīmē veikt aprēķinu, lai noteiktu fizisku cēloņu un seku notikumu secību, ņemot par pamatu fizikālas īpašības (piem., temperatūra, spiediens, difūzijas konstantes un pusvadītāju materiālu īpašības).

Piezīme:   Bibliotēkas, projektu daļas vai ar tiem saistītas datu bāzes pusvadītāju ierīču vai integrālo shēmu konstruēšanai uzskata par “tehnoloģijām”.

3D004“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta 3A003. pozīcijā minēto iekārtu “projektēšanai”.

3D101“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta vai pielāgota 3A101.b. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

3D225“Programmatūra”, kas speciāli izveidota, lai veicinātu vai nodrošinātu to, ka frekvences pārveidotāji vai ģeneratori atbilst 3A225. pozīcijas prasībām.

3 ETehnoloģijas

3E001“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 3A, 3B vai 3C sadaļā minēto iekārtu vai materiālu “projektēšanai” vai “ražošanai”.

1. piezīme:   Kontrole 3E001. pozīcijā neattiecas uz “tehnoloģijām” 3A003. pozīcijā minēto iekārtām vai komponentiem.

2. piezīme:   Kontroli 3E001 pozīcijā neattiecina uz “tehnoloģijām” 3A001.a.3.–3A001.a.12. pozīcijā minētajām integrālshēmām, kurām piemīt visas šādas īpašības:

a.   lietotas 0 130 μm vai augstākas “tehnoloģijas”; un

b.   ietver daudzslāņu struktūras ar trīs vai mazāk metāla slāņiem.

3E002“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām, kas nav minētas 3E001. pozīcijā, tādu “mikroprocesoru mikroshēmu”, “mikrodatoru mikroshēmu” vai mikrokontrolleru mikroshēmu kodolu “projektēšanai” vai “ražošanai”, kuros loģiskā aritmētiskā elementa ieejas signāla koda platums ir 32 biti vai lielāks, un kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. ‘vektorprocesora bloks’ ir konstruēts tā, lai vienlaikus aprēķinātu vairāk par diviem vektoriem ar peldošo komatu (viendimensijas bloki no 32 bitu vai lielākiem skaitļiem);

Tehniska piezīme:

'Vektorprocesora bloks' ir procesora elements ar iestrādātām instrukcijām, kas ļauj vienlaikus aprēķināt vairākus vektorus ar peldošo komatu (viendimensijas bloki no 32 bitu vai lielākiem skaitļiem), kam ir vismaz viens aritmētisks loģisks vektora elements un vektoru reģistri, kuri katrs sastāv no vismaz 32 elementiem.

b. tie ir konstruēti tā, lai veiktu vairāk nekā četras 64 bitu vai lielākas operācijas ar peldošo komatu vienā ciklā; vai

c. tie ir konstruēti tā, lai ciklā veiktu vairāk nekā astoņus 16 bitu fiksēta komata reizināšanas un uzkrāšanas rezultātus (piem., cipardarbības ar analogu informāciju, kas iepriekš pārveidota ciparformātā, dēvē arī par ciparu “signālu apstrādi”).

1. piezīme:   Kontrole 3E002. pozīcijā neattiecas uz “tehnoloģiju” multivides paplašinājumiem.

2. piezīme:   Kontrole 3E002. pozīcijā neattiecas uz “tehnoloģijām” mikroprocesoru kodoliem, kuras atbilst visiem šādiem raksturlielumiem:

a.   lietotas “tehnoloģijas” ar 0,130 μm vai vairāk; un

b.   tiem ir vairākslāņu struktūra ar pieciem vai mazāk metāla slāņiem.

3. piezīme :  3E002. pozīcija attiecas arī uz ciparsignālu procesoru un ciparbloku procesoru “projektēšanas” vai “ražošanas”“tehnoloģijām”.

3E003Citas “tehnoloģijas” šādu izstrādājumu “projektēšanai” vai “ražošanai”:

a. vakuuma mikroelektronikas ierīces;

b. heterostruktūras pusvadītāju elektroniskas ierīces, piemēram, augstas elektronu mobilitātes tranzistori (HEMT), heterobipolārie tranzistori (HBT), ierīces, kurās lieto kvantu potenciāla bedres vai superrežģus;

Piezīme:   Kontrole 3E003.b. pozīcijā neattiecas uz “tehnoloģijām”, kas saistītas ar augsta elektronu kustīguma tranzistoriem (HEMT), kuru darba frekvences ir zemākas par 31,8 GHz, un heterobipolāriem tranzistoriem (HBT), kuru darba frekvences ir zemākas par 31,8 GHz.

c. “supravadāmības” elektroniskās ierīces;

d. dimanta plēves substrāti elektronikas komponentiem;

e. substrāti ar silīciju uz izolatora (SOI) integrālajām shēmām, kurās izolators ir silīcija dioksīds;

f. silīcija karbīda substrāti elektronikas elementiem;

g. ‘elektroniskas vakuumierīces’, kas darbojas ar 31,8 GHz vai augstākām frekvencēm.

3E101“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 3A001.a.1. vai 2., 3A101., 3A102. vai 3D101. pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“lietošanai”.

3E102“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 3D101. pozīcijā minētās “programmatūras”“projektēšanai”.

3E201“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201. un 3A225. līdz 3A234. pozīcijā minēto iekārtu “lietošanai”.

3E225“Tehnoloģijas” kodu vai atslēgu veidā, lai veicinātu vai nodrošinātu to, ka frekvences pārveidotāji vai ģeneratori atbilst 3A225. pozīcijas prasībām.

4. KATEGORIJA – DATORI

1. piezīme:   Datori, ar tiem saistītās iekārtas un “programmatūra”, kas veic telesakaru vai “vietējā tīkla” funkcijas, ir jānovērtē arī pēc 5. kategorijas 1. daļā (“Telesakari”) minētajiem veiktspējas raksturlielumiem.

2. piezīme:   Vadības bloki, kas tieši un savstarpēji savieno centrālo procesoru blokus vai kanālus, “iekšējās atmiņas” vai disku kontrolleru kopnes vai kanālus, nav uzskatāmi par 5. kategorijas 1. daļā (“Telesakari”) aprakstītajām telesakaru iekārtām.

N.B.   Attiecībā uz kontroles režīmu “programmatūru”, kas speciāli izstrādāta pakešu komutācijai, sk. 5D001. pozīciju.

4ASistēmas, iekārtas un komponenti

4A001Elektroniski datori un ar tiem saistītas iekārtas ar jebkuru no šādām īpašībām, kā arī “elektroniski mezgli” un tiem speciāli konstruēti komponenti:

N.B.   SK. ARĪ 4A101. POZĪCIJU.

a. speciāli konstruēti, lai tām būtu kāda no šīm īpašībām:

1. paredzēti ekspluatācijai vides temperatūrā, kas zemāka par 228 K (– 45 °C) vai augstāka par 358 K (85 °C); vai

Piezīme:   Kontrole 4A001.a.1. pozīcijā neattiecas uz datoriem, kas speciāli konstruēti izmantošanai civilās jomas automobiļos, dzelzceļa vilcienos vai “civilās aviācijas gaisa kuģos”.

2. izveidoti ar paaugstinātu izturību pret radiāciju, lai izturētu jebkuru no šādiem parametriem:a.

kopējā apstarojuma deva:

5 × 310 Gy (silīcijs);

b.

kļūdu izsaucošā apstarojuma devas intensitāte:

5 × 106 Gy (silīcijs); vai

c.

atsevišķa gadījuma kļūda:

1 × 10–8 kļūda/bits/diena;

Piezīme:   Kontrole 4A001.a.2. pozīcijā neattiecas uz datoriem, kas speciāli konstruēti lietošanai “civilās aviācijas gaisa kuģos”.

b. nepiemēro.

4A003Šādi “cipardatori”, “elektroniski mezgli”, ar tiem saistītas iekārtas un tām speciāli konstruēti komponenti:

1. piezīme:   4A003. pozīcijā ietilpst:

 'vektorprocesori';

  matricu procesori;

  ciparsignālu procesori;

  loģiskie procesori;

 “attēlu uzlabošanai” paredzētas iekārtas.

2. piezīme:   4A003. pozīcijā aprakstīto “cipardatoru” un ar tiem saistīto iekārtu kontroles režīms ir atkarīgs no pārējo iekārtu vai sistēmu kontroles režīma, ja vien:

a.   “cipardatori” vai saistītās iekārtas ir būtiskas pārējo iekārtu vai sistēmu ekspluatācijai;

b.   “cipardatori” vai saistītās iekārtas nav pārējo iekārtu vai sistēmu “galvenais elements”; un

N.B. 1:   Kontroles režīmu “signālu apstrādes” vai “attēlu uzlabošanas” iekārtām, kas speciāli konstruētas lietošanai citās iekārtās, kuru funkcijas nepārsniedz pārējām iekārtām nepieciešamās funkcijas, ir atkarīgs no pārējo iekārtu kontroles režīma, pat ja šajā gadījumā tiek pārsniegts “galvenā elementa” kritērijs.

N.B. 2:   Attiecībā uz kontroles režīmu “cipardatoriem” vai saistītām iekārtām, kas paredzēti telesakariem, sk. 5. kategorijas 1. daļu (“Telesakari”).

c.   “cipardatoriem” un saistītām iekārtām paredzētās “tehnoloģijas” konstatē saskaņā ar 4E sadaļu.

a. nepiemēro;

b. “cipardatori”, kuru “koriģētā maksimumjauda” (“APP”) pārsniedz 16 svērto TeraFLOPS (WT) vienību;

c. “elektroniski mezgli”, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti, lai uzlabotu veiktspēju, apvienojot procesorus tā, ka to kopējā “APP” pārsniedz 4A003.b. pozīcijā minēto robežlielumu;

1. piezīme:   Kontrole 4A003.c. pozīcijā attiecas tikai uz “elektroniskiem mezgliem” un programmējamiem starpsavienojumiem, kuri nepārsniedz 4A003.b. pozīcijā minēto robežlielumu, ja tos piegādā kā atsevišķus “elektroniskos mezglus”.

2. piezīme:   Kontrole 4A003.c. pozīcijā neattiecas uz “elektroniskiem mezgliem”, kas speciāli konstruēti izstrādājumam vai izstrādājumu grupai, kuru maksimālā konfigurācija nepārsniedz 4A003.b. pozīcijā minēto robežlielumu.

d. nepiemēro;

e. nepiemēro;

f. nepiemēro;

g. iekārtas, kas speciāli konstruētas “cipardatoru” jaudas apvienošanai, nodrošinot ārējus starpsavienojumus ar datu apmaiņas ātrumu, kas vienā virzienā pārsniedz 2,0 GB/s (vienā savienojumā).

Piezīme:   Kontrole 4A003.g. pozīcijā neattiecas uz iekšējām starpsavienojumu iekārtām (piemēram, aizmugures paneļiem, kopnēm), pasīvu starpsavienojumu iekārtām, “tīkla piekļuves kontrolleriem” vai “sakaru kanāla kontrolleriem”.

4A004d. dimanta plēves substrāti elektronikas komponentiem;

a. “sistolisku bloku datori”;

b. “neirodatori”;

c. “optiski datori”.

4A005Sistēmas, iekārtas un to komponenti, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti “ielaušanās programmatūras” izstrādāšanai, vadībai un kontrolei, vai piegādei.

4A101Analogie datori, “cipardatori” vai ciparu diferenciālanalizatori, izņemot 4A001.a.1. pozīcijā minētās iekārtas ar paaugstinātu izturību, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas lietošanai 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs.

4A102Attiecībā uz kontroles režīmu "programmatūru", kas speciāli izstrādāta pakešu komutācijai, sk. 5D001. pozīciju. 4A Sistēmas, iekārtas un komponenti

Piezīme:   Šī kontrole attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad šīs iekārtas piegādā kopā ar 7D103. vai 9D103. pozīcijā minēto “programmatūru”.

4BTestēšanas, pārbaužu un ražošanas iekārtas

Nav.

4CMateriāli

Nav.

4DProgrammatūra

Piezīme:   "attēlu uzlabošanai" paredzētas iekārtas.

4D001Šāda "programmatūra":

a. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 4A001.–4A004. pozīcijā vai 4D sadaļā minēto iekārtu vai “programmatūras”“projektēšanai” vai “ražošanai”.

b. šāda “programmatūra” (izņemot 4D001.a. pozīcijā minēto), kas speciāli izstrādāta vai pārveidota šādu iekārtu “projektēšanai” vai “ražošanai”:

1. “cipardatori”, kuru “koriģētā maksimumjauda” (“APP”) pārsniedz 8,0 svērto TeraFLOPS (WT) vienību;

2. “elektroniski mezgli”, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti, lai palielinātu veiktspēju, apvienojot procesorus tā, ka to kopējā “APP” pārsniedz 4D001.b.1. pozīcijā minēto robežlielumu;

4D002nepiemēro

4D003nepiemēro.

4D004"Programmatūra", kas speciāli konstruēta vai pārveidota “ielaušanās programmatūras” izstrādāšanai, vadībai un kontrolei, vai piegādei.

4ETehnoloģija

4E001

a. 4E001 a. “tehnoloģijas” (saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām) 4A vai 4D sadaļā minēto iekārtu vai “programmatūras”“projektēšanai”/”izstrādāšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

b. "tehnoloģijas" (saskaņā ar vispārīgo piezīmi par tehnoloģijām), kas nav norādītas 4E001.a pozīcijā, šādu iekārtu "izstrādāšanai" vai "ražošanai":

1. “cipardatori”, kuru “koriģētā maksimumjauda” (“APP”) pārsniedz 8,0 svērto TeraFLOPS (WT) vienību;

2. “elektroniski mezgli”, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti, lai palielinātu veiktspēju, apvienojot procesorus tā, ka to kopējā “APP” pārsniedz 4E001.b.1. pozīcijā minēto robežlielumu;

c. “Tehnoloģijas”“ielaušanās programmatūras”“izstrādāšanai”.

TEHNISKA PIEZĪME PAR "KORIĢĒTO MAKSIMUMJAUDU" ("APP")

"APP" ir koriģēta maksimumjauda, ar kādu "cipardatori" veic 64 bitu vai apjomīgāku summēšanu un reizināšanu peldošā komata režīmā.

"APP" ir izteikta svērtās TeraFLOPS (WT) vienībās (ar 1012 koriģētā peldošā komata operācijām sekundē).

Tehniskajā piezīmē lietotās abreviatūras (saīsinājumi)

n

procesoru skaits “cipardatorā”

i

procesora kārtas skaitlis (i,...n)

ti

procesora cikla ilgums (ti = 1/Fi)

Fi

procesora frekvence

Ri

maksimālais peldošā komata skaitļošanas ātrums

Wi

arhitektūras korekcijas koeficients

"APP" aprēķinu metodes īss apraksts

1. Katram procesoram i nosaka 64 bitu vai apjomīgāku peldošā komata operāciju (FPOi) maksimālo skaitu, ko vienā ciklā veic ar katru "cipardatora" procesoru.

Piezīme:   Lai konstatētu FPO, ņem vērā vienīgi 64 bitu vai apjomīgākas peldošā komata summēšanas un/vai reizināšanas darbības. Visas peldošā komata operācijas jāizsaka operācijās uz vienu procesora ciklu; operācijas, kurām nepieciešami vairāki cikli, var izteikt ar daļu no rezultāta vienā ciklā. Procesoriem, kas nespēj veikt aprēķinus par 64 bitu vai lielākiem peldošā komata operandiem, faktiskais skaitļošanas ātrums R ir nulle.

2. Aprēķina peldošā komata ātrumu R katram procesoram Ri = FPOi/ti.

3. Aprēķina “APP”: “APP” = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4. 'Vektorprocesoriem' Wi = 0,9. Procesoriem, kas nav 'vektorprocesori', Wi = 0,3.

1. piezīme   Procesoriem, kas cikliski veic saliktas operācijas, piemēram, saskaitīšanu un reizināšanu, ņem vērā katru operāciju.

2. piezīme   Virknē slēgtam procesoram faktiskais skaitļošanas ātrums R ir vai nu virknes ātrums, kad virkne ir pilna, vai arī ātrums ārpus virknes (atkarībā no tā, kurš ir lielāks).

3. piezīme   Katra iesaistītā procesora skaitļošanas ātrums R ir aprēķināms tā teorētiski iespējamā maksimālā vērtībā, pirms tiek atvasināts kombinācijas "APP". Pieņem, ka operācijas notiek vienlaikus, ja datora ražotājs datora rokasgrāmatā vai brošūrā apliecina, ka dators operācijas veic vai izpilda līdztekus, paralēli vai vienlaikus.

4. piezīme   Aprēķinot "APP", nepieskaita procesorus, kuri paredzēti tikai ievadei/izvadei un perifērām funkcijām (piem., diskdzinim, sakariem un videoattēlam).

5. piezīme   "APP" vērtības nav aprēķināmas tādu procesoru kombinācijām, kas ir (savstarpēji) savienoti datoru "lokālajos tīklos" vai teritoriālajos tīklos, ar vispārēji pieejamām ievades vai izvades ierīcēm, ievades vai izvades kontrolleriem un ar "programmatūru" nodrošinātu sakaru starpsavienojumu.

6. piezīme   "APP" vērtības ir jāaprēķina procesoru kombinācijām, kas ietver procesorus, kuri ir speciāli konstruēti, lai palielinātu veiktspēju, tos apvienojot un ekspluatējot vienlaikus un izmantojot kopēju atmiņu;

Tehniska piezīme:

1.   Summē visus procesorus un paātrinātājus, kas darbojas vienlaikus un atrodas uz vienas un tās pašas mikroshēmas.

2.   Procesoru kombinācijās tiek izmantota kopēja atmiņa, ja jebkurš procesors spēj piekļūt jebkurai atmiņas atrašanās vietai sistēmā, ar datortehniku pārsūtot kešrindiņas vai atmiņas vārdus, neiesaistoties nevienam programmatūras mehānismam, ko var panākt, izmantojot 4A003.c. pozīcijā minētos "elektroniskos mezglus".

7. piezīme   'Vektorprocesors' ir procesors ar iekļautām instrukcijām, kas vienlaikus veic daudzkārtējus peldošā komata vektoru aprēķinus (64 bitu vai lielāku skaitļu viendimensijas bloki), un kam ir vismaz 2 vektoru funkcionālas vienības un vismaz 8 vektoru reģistri, kuri katrs sastāv no vismaz 64 elementiem

5. KATEGORIJA – TELESAKARI UN “INFORMĀCIJAS DROŠĪBA”

1. daļa – TELESAKARI

1. piezīme:   5. kategorijas 1. daļā definēts kontroles režīms komponentiem, testēšanas un “ražošanas” iekārtām, materiāliem un “programmatūrai”, kas speciāli paredzēta telesakaru iekārtām un sistēmām.

NB!   Attiecībā uz telesakaru iekārtām vai sistēmām speciāli paredzētiem “lāzeriem” sk. 6A005. pozīciju.

2. piezīme:   “Cipardatori” ar saistītām iekārtām vai “programmatūru”, kuri ir vajadzīgi šajā kategorijā aprakstīto telesakaru iekārtu darbībai un atbalstam, ir jāuzskata par speciāli projektētiem komponentiem, ja tie ir ražotāja piegādātās produkcijas standartparaugi. Pie tiem pieder arī operatīvās, tehniskās apkopes, administrēšanas, inženieru un rēķinu sastādīšanas datoru sistēmas.

5A1Sistēmas, iekārtas un komponenti

5A001Šādas telesakaru sistēmas, iekārtas, to sastāvdaļas un piederumi:

a. jebkura veida telesakaru iekārtas ar jebkuru no šiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām:

1. speciāli paredzēta tam, lai izturētu kodolsprādziena radīta īslaicīgā elektroniskā efekta un elektromagnētiskā impulsa iedarbību;

2. īpaši rūdītas, lai būtu izturīgas pret gamma, neitronu vai jonu radiāciju; vai

3. speciāli paredzēta tam, lai varētu darboties temperatūrā zem 218 K (– 55 °C) un virs 397 K (124 °C);

Piezīme:   5A001.a.3. pozīcija attiecas tikai uz elektroniskām iekārtām.

Piezīme:   Kontroli 5A001.a.2. un 5A001.a.3. pozīcijā neattiecina uz iekārtām, kas speciāli izgatavotas vai pielāgotas uzstādīšanai kosmiskos pavadoņos.

b. telesakaru iekārtu sistēmas un iekārtas, kā arī to speciālie komponenti un piederumi, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām:

1. tās ir nepiestiprinātas zemūdens sakaru sistēmas, kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. akustiskā nesējfrekvence ir ārpus diapazona joslas no 20 līdz 60 kHz;

b. lieto elektromagnētisko nesējfrekvenci, kas mazāka par 30 kHz;

c. lieto elektronu staru vadības tehniku; vai

d. “vietējā tīklā” lieto “lāzerus” vai gaismas diodes (LED), kuru izejas viļņa garums ir lielāks par 400 nm un mazāks par 700 nm;

2. tās ir radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā no 1,5 MHz līdz 87,5 MHz un kam ir visas šīs īpašības:

a. automātiski nosaka un izvēlas frekvences un “kopējo cipardatu pārsūtīšanas ātrumu” katram kanālam, lai optimizētu pārraidi; un

b. tam ir lineāro jaudas pastiprinātāju konfigurācija, kas spēj reizē nodrošināt vairāku signālu pastiprinājumu, ar izejas jaudu 1 kW vai lielāku 1,5 līdz 30 MHz frekvenču diapazonā vai 250 W un lielāku 30 līdz 87,5 MHz frekvenču diapazonā ar vienas oktāvas vai lielāku "momentāno joslas platumu" un par -80 dB labāku izejas harmoniskiem kropļojumiem;

3. tās ir radioiekārtas, kurās izmanto “spektra izkliedes” vai frekvences maiņas (“frekvenču lēciena”) paņēmienus, kas nav norādīti 5A001.b.4. pozīcijā, un kurām ir kāda no šīm īpašībām:

a. tām ir lietotāju programmējami izkliedes kodi; vai

b. kopējais pārraidāmo frekvenču joslas platums ir vismaz 100 reižu lielāks par jebkura informācijas kanāla joslas platumu un pārsniedz 50 kHz;

Piezīme:   Kontroli 5A001.b.3.b. pozīcijā neattiecina uz radioiekārtām, kas speciāli paredzētas lietošanai ar jebkuru no šādām iekārtām:

a.   mobilo radiosakaru sistēmas, ko izmanto civilām vajadzībām; vai

b.   fiksētas vai mobilas stacijas uz zemes satelītu signāla uztveršanai komerciālajos civilajos telesakaros.

Piezīme:   Kontroli 5A001.b.3. pozīcijā neattiecina uz iekārtām, kas paredzētas darbam ar izejas jaudu līdz 1 W.

4. tās ir radioiekārtas, kas izmanto ultra-platjoslas modulācijas paņēmienu ar lietotāja programmējamiem kanālu sadales kodiem, jaukšanas kodiem vai tīkla identifikācijas kodiem, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. joslas platums pārsniedz 500 MHz; vai

b. “frakcionālais joslas platums” ir 20 % vai lielāks.

5. tā ir radio uztvērējiekārta ar digitālu vadāmierīci ar visām šīm īpašībām:

a. vairāk nekā 1 000 kanālu;

b. ‘kanālu pārslēgšanās laiks’ ir mazāks par 1 ms;

c. automātiska elektromagnētiskā spektra daļas pārmeklēšana vai skenēšana; un

d. kas identificē uztvertos signālus vai raidītāja tipu; vai

Piezīme:   Kontroli 5A001.b.5. pozīcijā neattiecina uz radioiekārtām, kuras speciāli paredzētas mobilo radiosakaru sistēmām, ko izmanto civilām vajadzībām.

Tehniska piezīme:

'Kanālu pārslēgšanās laiks' ir laiks (kavējums), lai pārslēgtos no vienas uztveršanas frekvences uz citu, precīzi vai ar precizitāti ±0,05 % sasniedzot noteikto uztveršanas frekvenci. Preces, kuru noteiktais frekvenču diapazons ir mazāks par ±0,05 % ap to centrālo frekvenci, definē kā tādas, kurām nav iespējama kanālu frekvenču pārslēgšanās.

6. izmanto ciparu “signālu apstrādi”, lai nodrošinātu 'balss kodējumu' ar ātrumu mazāku par 700 bitiem sekundē.

Tehniskas piezīmes:

1.   Mainīga ātruma 'balss kodēšanā' pozīciju 5A001.b.6. attiecina uz nepārtrauktas runas 'balss kodēšanu'.

2.   5A001.b.6. pozīcijā 'balss kodēšana' ir metode cilvēka balss paraugu ņemšanai un šo paraugu pārvēršanai ciparsignālā, ņemot vērā cilvēka balss īpatnības.

c. optiskas šķiedras, kas garākas par 500 m un pēc izgatavotāja datiem spēj izturēt 'izturības testa' stiepes spriegumu vismaz 2×109 N/m2;

NB!   Attiecībā uz zemūdens savienotājkabeļiem sk. 8A002.a.3. pozīciju.

Tehniska piezīme:

‘Izturības tests’: pievienotu vai nepievienotu produkciju testē no 0,5 m līdz 3 m garai šķiedrai, dinamiski pieliekot paredzēto slodzi, velkot šķiedru ar ātrumu no 2 līdz 5 m/s caur divām apmēram 150 mm diametra grieztuvēm. Vides nominālā temperatūra ir 293 K (20 °C), un relatīvais mitrums ir 40 %. Izturības testu var veikt arī saskaņā ar ekvivalentiem valsts standartiem.

d. šādas “elektroniski vadāmas fāzētu bloku antenas”:

1. kas paredzētas darbībai ar frekvenci virs 31,8 GHz, bet ne vairāk kā 57 GHz, un kuru efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.) ir vismaz +20 dBm (efektīvā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) – 22,15 dBm);

2. kas paredzētas darbībai ar frekvenci virs 57 GHz, bet ne vairāk kā 66 GHz, un kuru e.r.p. ir vismaz +24 dBm (e.i.r.p. – 26,15 dBm);

3. kas paredzētas darbībai ar frekvenci virs 66 GHz, bet ne vairāk kā 90 GHz, un kuru e.r.p. ir vismaz +20 dBm (e.i.r.p. – 22,15 dBm);

4. kas paredzētas darbībai ar frekvenci virs 90 GHz;

Piezīme:   Kontroli 5A001.d. pozīcijā neattiecina uz ICAO standartiem atbilstošām “elektroniski vadāmām fāzētu bloku antenām”, kas paredzētas nolaišanās vadības sistēmām ar instrumentiem, kas atbilst ICAO noteiktajiem nolaišanās vadības mikroviļņu sistēmām (MLS) noteiktajām prasībām.

e. radiopeilēšanas iekārtas ar darba frekvenci virs 30 MHz, kurām ir visas šādas īpašības, un tām speciāli konstruēti komponenti:

1. “momentānais joslas platums” ir 10 MHz vai lielāks; un

2. spēja noteikt peilējuma līnijas (LOB) uz pasīviem radio raidītājiem, kuru raidītu signālu ilgums ir mazāks par 1 ms;

f. iekārtas mobilo telesakaru pārtveršanai vai traucēšanai un to uzraudzības iekārtas, kā arī tām speciāli izstrādāti komponenti:

1. pārtveršanas iekārtas, kas paredzētas pa gaisu pārraidītu balss vai datu izgūšanai;

2. pārtveršanas iekārtas, kas nav minētas 5A001.f.1. pozīcijā un ir paredzētas klienta ierīces vai abonenta identifikācijas informācijas (piemēram, IMSI, TIMSI vai IMEI), signālu vai citu pa gaisu pārraidītu metadatu izgūšanai;

3. traucētājiekārtas, kas speciāli paredzētas vai pielāgotas apzinātai un selektīvai mobilo telesakaru pakalpojumu traucēšanai, nomākšanai, kavēšanai, bojāšanai vai novirzīšanai un ar ko veic šādas darbības:

a. imitē radio piekļuves tīkla (RAN) iekārtu funkcijas;

b. nosaka un izmanto lietotā mobilo telesakaru protokola (piem., GSM) konkrētās īpašības; vai

c. izmanto lietotā mobilo telesakaru protokola (piem., GSM) konkrētās īpašības:

4. RF uzraudzības iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas 5A001.f.1., 5A001.f.2. vai 5A001.f.3. pozīcijā minēto iekārtu darbības noteikšanai;

Piezīme:   Kontroli 5A001.f.1. un 5A001.f.2. pozīcijā neattiecina uz turpmāko:

a.   iekārtām, kas speciāli paredzētas analogo privāto mobilo radiosakaru (PMR), IEEE 802.11 WLAN pārtveršanai;

b.   iekārtām, kas paredzētas mobilo telesakaru tīklu operatoriem;