2009R0428 — LV — 02.07.2014 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009

(2009. gada 5. maijs),

ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

(pārstrādāta versija)

(OV L 134, 29.5.2009, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1232/2011, (2011. gada 16. novembris),

  L 326

26

8.12.2011

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 388/2012 (2012. gada 19. aprīlis),

  L 129

12

16.5.2012

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 599/2014 (2014. gada 16. aprīlis),

  L 173

79

12.6.2014


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 224, 27.8.2009, lpp 21  (428/2009)
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009

(2009. gada 5. maijs),

ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

(pārstrādāta versija)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1334/2000 (2000. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei ( 1 ), ir vairākas reizes būtiski grozīta. Ņemot vērā, ka jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Divējāda lietojuma precēm (ietverot programmatūru un tehnoloģijas) vajadzētu noteikt efektīvu kontroli gadījumos, kad tās no Eiropas Kopienas eksportē.

(3)

Efektīva kopēja divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēma nepieciešama, lai nodrošinātu dalībvalstu un Eiropas Savienības (ES) starptautisko saistību izpildi, īpaši attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu.

(4)

Kopēja kontroles sistēma un saskaņota izpildes un kontroles politika visās dalībvalstīs ir priekšnoteikums divējāda lietojuma preču brīvas aprites ieviešanai Kopienā.

(5)

Par individuālo, visaptverošo vai valsts vispārējo eksporta atļauju, starpniecības pakalpojumu atļauju, divējāda lietojuma ārpuskopienas preču tranzīta vai pārvadājumu Kopienā atļauju piešķiršanu attiecībā uz IV pielikumā minētajām divējāda lietojuma precēm atbildīgas ir valstu iestādes. Valstu noteikumi un lēmumi, kas attiecas uz divējāda lietojuma preču eksportu, ir jāpieņem saskaņā ar kopējo tirdzniecības politiku, un jo īpaši Padomes Regulu (EEK) Nr. 2603/69 (1969. gada 20. decembris), ar ko ievieš kopējus eksporta noteikumus ( 2 ).

(6)

Lēmumam par eksporta kontrolei pakļauto divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšanu jāatbilst dalībvalstu saistībām un pienākumiem, kurus tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot attiecīgus starptautiskos līgumus.

(7)

Efektīvas eksporta kontroles režīma būtiski elementi ir kopēji divējāda lietojuma preču, galamērķu un pamatnorāžu saraksti.

(8)

Būtu jākontrolē arī programmatūras un tehnoloģu nodošana saņēmējiem ārpus Kopienas ar elektroniskajiem masu saziņas līdzekļiem, faksu vai tālruni.

(9)

Īpaša uzmanība jāpievērš ar reeksportu un galapatēriņu saistītajiem jautājumiem.

(10)

Papildus attiecīgajiem līgumiem starp dalībvalstīm, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru 1998. gada 22. septembrī dalībvalstu pārstāvji un Eiropas Komisija parakstīja protokolus, kas citu pasākumu starpā dalībvalstīm uzliek par pienākumu sniegt informāciju par īpašu iekārtu un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītu materiālu nodošanu.

(11)

Kopiena pieņēmusi muitas noteikumus, kas ietverti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 3 ) (turpmāk “Kopienas Muitas kodekss”) un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 ( 4 ), ar ko īsteno Regulu (EEK) Nr. 2913/92, un ar ko cita starpā paredz noteikumus par preču eksportu un reeksportu. Šī regula nekādi neierobežo pilnvaras, kas noteiktas saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksu un tā īstenošanas noteikumiem.

(12)

Saskaņā ar Līguma 30. pantu un tā kompetences robežās, kā arī līdz lielākas saskaņotības panākšanai dalībvalstis patur tiesības veikt kontroles pasākumus konkrētu divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību. Gadījumos, kad šādi kontroles pasākumi ir saistīti ar eksporta no Kopienas kontroles efektivitāti, Padomei tie būtu periodiski jāpārskata.

(13)

Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu piemērošanu, visām dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, kas kompetentajām iestādēm piešķir attiecīgas pilnvaras.

(14)

ES valstu vai valdību vadītāji 2003. gada jūnijā pieņēma rīcības plānu pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (Saloniku rīcības plāns). Šo rīcības plānu papildināja ar ES Stratēģiju pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, kuru Eiropadome pieņēma 2003. gada 12. decembrī. Saskaņā ar šīs stratēģijas III nodaļu Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi savi instrumenti, lai novērstu, aizkavētu, apturētu un pēc iespējas izskaustu izplatīšanas programmas, kas rada bažas visā pasaulē. Minētās nodaļas 30.A punkta 4. apakšpunktā ir īpaši minēts, ka jāstiprina eksporta kontroles politika un paņēmieni.

(15)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1540, kas pieņemta 2004. gada 28. aprīlī, nolemts, ka visas valstis pieņem un izpilda efektīvus pasākumus, lai izveidotu iekšzemes kontroli kodolieroču, ķīmisko ieroču vai bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu izplatīšanas novēršanai, tostarp izveidojot piemērotu kontroli attiecībā uz saistītiem materiāliem, un tālab tās, cita starpā, izveido tranzīta un starpniecības pakalpojumu kontroli. Saistītie materiāli ir materiāli, iekārtas un tehnoloģijas, uz kuriem attiecas atbilstīgi daudzpusēji līgumi un vienošanās, vai kas ir iekļauti valstu kontroles sarakstos, un kurus varētu izmantot kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu izstrādē, attīstīšanā, ražošanā vai lietošanā.

(16)

Šī regula attiecas uz tādām precēm, kuras tikai izved cauri Kopienas teritorijai, proti, uz precēm kurām netiek veikta cita muitas atļauta apstrāde vai pielietošana, izņemot ārējā tranzīta procedūru, vai arī uz precēm, kuras tikai novietotas brīvzonā vai brīvās zonas noliktavā un kuras nav jāreģistrē licencēto preču uzskaitē. Attiecīgi būtu jānosaka iespēja dalībvalstu iestādēm, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, aizliegt ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzītu, ja tām, balstoties uz izlūkdatiem vai citiem avotiem, ir pietiekams pamats aizdomām, ka preces kopumā vai daļēji ir vai var būt paredzētas masu iznīcināšanas ieroču vai to piegādes līdzekļu izplatīšanai.

(17)

Tāpat būtu jāievieš kontrole attiecībā uz noteikumu par starpniecības pakalpojumiem, kad kompetentas valsts iestādes ir starpnieku informējušas vai tas apzinās, ka šis noteikums var sekmēt masu iznīcināšanas ieroču ražošanu vai piegādi trešā valstī.

(18)

Vēlams panākt vienotu un konsekventu kontroles piemērošanu visā ES, lai veicinātu ES un starptautisko drošību un nodrošinātu ES eksportētājiem vienādus konkurences nosacījumus. Tālab ir lietderīgi saskaņā ar 2003. gada jūnijā pieņemtā Saloniku rīcības plāna ieteikumiem un ES Stratēģijas pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu aicinājumiem noteikt plašāka apjoma apspriedes starp dalībvalstīm pirms eksporta atļaujas piešķiršanas. Viens no šādas pieejas ieguvumiem būtu, piemēram, garantija, ka vienas dalībvalsts būtiskas drošības intereses netiek apdraudētas saistībā ar eksportu no citas dalībvalsts. Panākot šajā regulā neminēto divējāda lietojuma preču valsts kontroles īstenošanas nosacījumu lielāku konverģenci un dažāda veida atļauju, kuras var piešķirt saskaņā ar šo regulu, izmantošanas nosacījumu saskaņošanu, varētu nodrošināt, ka kontroli piemēro vienotāk un konsekventāk. Uzlabota tehnoloģijas nemateriālas nodošanas definīcija, ietverot tajā to, ka kontrolētā tehnoloģija tiek darīta pieejama personām, kas atrodas ārpus ES, sekmētu centienus drošības veicināšanas jomā, tāpat kā turpmāks darbs, lai pielāgotu kārtību konfidenciālas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm kārtībai, kas pastāv starptautiskos eksporta kontroles režīmos, jo īpaši nodrošinot iespēju izveidot drošu elektronisku sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm.

(19)

Visām dalībvalstīm būtu jānosaka iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas gadījumā, ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Ar šo regulu nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei.

2. pants

Šajā regulā:

1) “divējāda lietojuma preces” nozīmē preces, ietverot programmatūru un tehnoloģijas, kuras var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām un pie kurām pieder visas preces, ko var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;

2) “eksports” ir:

i) eksporta procedūra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (Kopienas Muitas kodekss) 161. panta nozīmē;

ii) reeksports šā kodeksa 182. panta nozīmē, tomēr neietverot tranzīta preces; un

iii) programmatūras vai tehnoloģiju nodošana saņēmējam ārpus Eiropas Kopienas, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu vai citus elektroniskos līdzekļus; tas ietver arī šādas programmatūras un tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanu elektroniskā formā fiziskām un juridiskām personām un personālsabiedrībām ārpus Kopienas. Eksports ir arī tehnoloģijas nodošana mutvārdu formā gadījumos, kad tehnoloģija tiek izklāstīta pa tālruni;

3) “eksportētājs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība:

i) kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t. i., persona, kurai deklarācijas iesniegšanas laikā ir līgums ar saņēmēju trešā valstī un kurai ir pilnvaras nosūtīt preci ārpus Kopienas muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir pilnvaras sūtīt preces ārpus Kopienas muitas teritorijas;

ii) kura pieņem lēmumu nodot vai darīt pieejamu programmatūru vai tehnoloģiju, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu, vai citus elektroniskos līdzekļus saņēmējam ārpus Kopienas.

Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar divējāda lietojuma precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā;

4) “eksporta deklarācija” ir akts, ar ko persona noteiktā formā un veidā izsaka vēlēšanos veikt divējāda lietojuma preču eksporta procedūru;

5) “starpniecības pakalpojumi” ir:

 darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu divējāda lietojuma preču iegādi, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti, vai

 divējāda lietojuma preču, kas atrodas trešās valstīs, pirkšana vai pārdošana, lai tās pārvestu uz citu trešo valsti.

Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

6) “starpnieks” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Kopienas dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta f) punktā definētos pakalpojumus no Kopienas trešās valsts teritorijā;

7) “tranzīts” ir ārpuskopienas divējāda lietojuma preču transportēšana, ievedot Kopienas muitas teritorijā un šķērsojot to, ar galamērķi ārpus Kopienas;

8) “individuālā eksporta atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz vienu tiešo lietotāju vai saņēmēju trešā valstī un kas attiecas uz vienu vai vairākām divējāda lietojuma precēm;

▼M1

9) “kopienas vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja eksportam uz konkrētām galamērķa valstīm, kas pieejama visiem eksportētājiem, kuri ievēro tās nosacījumus un prasības, kas norādītas IIa līdz IIf pielikumā;

▼B

10) “visaptverošā eksporta atļauja” ir atļauja, ko piešķir vienam konkrētam eksportētājam attiecībā uz divējāda lietojuma preču veidu vai kategoriju un kura var būt derīga eksportam vienam vai vairākiem konkrētiem tiešajiem lietotājiem un/vai vienā vai vairākās konkrētās trešās valstīs.

11) “valsts vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja, ko piešķir saskaņā ar šīs regulas 9. panta 2. punktu un kas ir definēta valsts tiesību aktos atbilstīgi 9. pantam un IIIc pielikumam.

12) “eiropas Savienības muitas teritorija” ir teritorija Kopienas muitas kodeksa 3. panta nozīmē.

13) “ārpuskopienas divējāda lietojuma preces” ir preces, kurām ir ārpuskopienas preču statuss Kopienas muitas kodeksa 4. panta 8. punkta nozīmē.II NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

3. pants

1.  Regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam vajadzīga atļauja.

2.  Saskaņā ar 4. vai 8. pantu atļauja var būt vajadzīga arī noteiktu I pielikumā neminētu dažu divējāda lietojuma preču eksportam uz visiem vai dažiem galamērķiem.

4. pants

1.  Atļauja vajadzīga I pielikumā neuzskaitītu divējāda lietojuma preču eksportam, ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces var pilnībā vai daļēji izmantot saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču un kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkalpi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, kā arī tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkalpi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus.

2.  Atļauja vajadzīga arī tādu I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja pircējai valstij vai saņēmējai valstij noteikts ieroču embargo, ►M1  kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju ◄ vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) lēmumu, vai ar ieroču embargo, kas noteikts ar saistošu ANO Drošības padomes rezolūciju, un ja šā panta 1. punktā minētās iestādes ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji var tikt izmantotas militāriem galamērķiem. Šajā punktā “militāri galamērķi” nozīmē:

a) iekļaušanu militārajās precēs, kas uzskaitītas dalībvalstu kara materiālu sarakstos;

b) izmantošanu ražošanas, pārbaužu un analītiskajām iekārtās un to komponentos, lai izstrādātu, ražotu vai apkalpotu kara materiālus, kas uzskaitīti minētajos sarakstos;

c) nepabeigtu produktu izmantošanu minētajos sarakstos uzskaitīto kara materiālu ražošanā.

3.  Atļauja vajadzīga arī I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, ja 1. punktā minētās iestādes ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces ir vai var tikt pilnībā vai daļēji izmantotas kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstā un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos.

4.  Ja eksportētājs zina, ka I pielikumā neminētas divējāda lietojuma preces, ko tas gatavojas eksportēt, pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot 1., 2. un 3. punktā minētajā veidā, viņam tas jāpaziņo 1. punktā minētajām iestādēm, kuras pieņems lēmumu par to, vai konkrēto preču eksportam ir lietderīgi noteikt prasību iegūt attiecīgu atļauju.

5.  Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt spēkā valstu tiesību aktus par I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksporta atļauju saņemšanu gadījumos, kad eksportētājam ir pamats uzskatīt, ka šīs preces pilnībā vai daļēji var tikt izmantotas 1. punktā minētajiem mērķiem.

6.  Dalībvalstis, kas, piemērojot 1. līdz 5. punktu, izvirza prasību saņemt atļauju I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportam, gadījumos, kad tas nepieciešams, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. Pārējās dalībvalstis pienācīgi ņem vērā šo informāciju un to paziņo savām muitas pārvaldēm un citām attiecīgajām valsts iestādēm.

7.  Regulas 13. panta 1. un 2. punkta un 5. līdz 7. punkta noteikumi attiecas uz I pielikumā neminētām divējāda lietojuma precēm.

8.  Šī regula neskar dalībvalstu tiesības veikt valstu pasākumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2603/69 11. pantu.

5. pants

1.  Šīs regulas I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem ir vajadzīga atļauja, ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību, ir viņu informējušas par to, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji tiek vai var tikt izmantotas jebkādiem 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem. Ja starpnieks zina, ka I pielikumā minētās divējāda lietojuma preces, par kurām viņš gatavojas sniegt starpniecības pakalpojumus, ir paredzētas pilnībā vai daļēji izmantot jebkādam 4. panta 1. punktā minētajam mērķim vai mērķiem, viņam tas jāpaziņo kompetentajām iestādēm, kuras pieņems lēmumu par to, vai ir lietderīgi, ka uz šādiem starpniecības pakalpojumiem attiecina prasību saņemt atļaujas.

2.  Dalībvalstis var attiecināt šā panta 1. punkta piemērošanu uz sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, ko izmanto 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un uz divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militāriem galamērķiem un ģeogrāfiskās vietās, kā minēts 4. panta 2. punktā.

3.  Dalībvalsts var pieņemt vai saglabāt spēkā valsts tiesību aktus, ar ko izvirza prasību saņemt atļauju divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumiem gadījumos, kad starpniekam ir pamats uzskatīt, ka šīs preces paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot šā panta 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem.

4.  Regulas 8. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumi attiecas uz šā panta 2. un 3. punktā minētajiem valstu pasākumiem.

6. pants

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes var aizliegt I pielikumā uzskaitīto ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzītu gadījumos, kad šādu tranzītu veic, ja šīs preces ir vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem. Pieņemot lēmumu par šādu aizliegumu, dalībvalstis ņem vērā saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgu starptautisko līgumu līgumslēdzējas puses vai starptautisko ieroču neizplatīšanas režīmu dalībnieces.

2.  Pirms lemt par to, vai aizliegt tranzītu, dalībvalstis var noteikt, ka to kompetentās iestādes var atsevišķos gadījumos izvirzīt prasību saņemt atļauju attiecībā uz konkrētu I pielikumā minēto divējāda lietojuma preču tranzītu, ja šīs preces ir vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem.

3.  Dalībvalstis var attiecināt 1. punkta piemērošanu uz sarakstā neuzskaitītām divējāda lietojuma precēm, ko izmanto 4. panta 1. punktā minētajiem mērķiem, un uz divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militāram galamērķim un ģeogrāfiskās vietās, kā minēts 4. panta 2. punktā.

4.  Regulas 8. panta 2., 3. un 4. punkta noteikumi attiecas uz šā panta 2. un 3. punktā minētajiem valstu pasākumiem.

7. pants

Šī regula neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu vai tehnoloģiju nodošanu gadījumos, kad tās saistītas ar robežu šķērsošanu, ko veic personas.

8. pants

1.  Dalībvalstis, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem, var aizliegt I pielikumā neminētu divējāda lietojuma preču eksportu vai izvirzīt prasību saņemt atļauju, lai veiktu šo eksportu.

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, tūliņ pēc to pieņemšanas, precīzi norādot šādu pasākumu pieņemšanas iemeslus.

3.  Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4.  Pasākumus, par kuriem paziņots saskaņā ar 2. un 3. punktu, Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.III NODAĻA

EKSPORTA ATĻAUJA UN STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATĻAUJA

9. pants

▼M1

1.  Ar šo regulu konkrētiem eksporta veidiem tiek ieviestas Savienības vispārējās eksporta atļaujas, kā noteikts IIa līdz IIf pielikumā.

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, var aizliegt eksportētājam izmantot šīs atļaujas, ja ir pamatotas aizdomas par eksportētāja spēju ievērot šādas atļaujas nosacījumus vai eksporta kontroles tiesību aktu noteikumus.

Dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par eksportētājiem, kuriem atņemtas tiesības izmantot Savienības vispārējo eksporta atļauju, ja vien tās nekonstatē, ka eksportētājs nemēģinās eksportēt divējāda lietojuma preces caur citas dalībvalsts teritoriju. Šim nolūkam izmanto 19. panta 4. punktā minēto sistēmu.

▼M3

Lai nodrošinātu, ka IIa līdz IIf pielikumā iekļautās Savienības vispārējās eksporta atļaujas attiecas tikai uz zema riska darījumiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai no minēto Savienības vispārējo eksporta atļauju darbības jomas svītrotu galamērķus, ja tiem sāk piemērot 4. panta 2. punktā minēto ieroču embargo.

Ja šādu ieroču embargo gadījumā konkrētus galamērķus no Savienības vispārējo eksporta atļauju darbības jomas nepieciešams svītrot nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 23.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.

▼B

2.  Visam pārējam eksportam, kam saskaņā ar šo regulu jāsaņem eksporta atļauja, to piešķir kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 4. punktā noteikto ierobežojumu, šī atļauja var būt individuāla, vispārēja vai visaptveroša.

Visas atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas saņemšanai, lai valstu kompetentajām iestādēm būtu pilnīga informācija, jo īpaši par tiešo lietotāju, galamērķa valsti un eksportētās preces tiešo lietojumu. Gadījumos, kad tas vajadzīgs, atļauju var piešķirt saskaņā ar deklarāciju par tiešo lietojumu.

3.  Dalībvalstis izskata pieteikumus individuālās vai visaptverošās atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

4.  Valsts vispārējās eksporta atļaujas:

▼M1

a) neattiecas uz precēm, kas minētas IIg pielikumā;

▼B

b) definē atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei. Tās var izmantot visi eksportētāji, kas ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura izdevusi šādu atļauju, ja tie atbilst prasībām, kas izklāstītas šajā regulā un attiecīgos valsts tiesību aktos. Atļaujas izdod saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti IIIc pielikumā. Tās izdod atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

Dalībvalstis nekavējoties ziņo Komisijai par visām izdotajām vai grozītajām valsts vispārējām eksporta atļaujām. Komisija šīs ziņas publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

c) nevar izmantot gadījumos, ja kompetentās iestādes informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces paredzēts vai var būt paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot kādam no 4. panta 1. un 3. punktā vai 4. panta 2. punktā minētajiem mērķiem valstīs, kurām noteikts ieroču embargo, ►M1  kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju ◄ , vai EDSO lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošu rezolūciju, kā arī tad, ja eksportētājs zina, ka preces paredzētas iepriekšminētajiem mērķiem.

5.  Dalībvalstis saglabā spēkā vai ievieš savos attiecīgajos tiesību aktos iespēju piešķirt visaptverošo eksporta atļauju.

6.  Dalībvalstis nosūta Komisijai to iestāžu sarakstu, kuras tās pilnvarojušas:

a) piešķirt atļaujas divējāda lietojuma preču eksportam;

b) lemt par ārpuskopienas divējāda lietojuma preču tranzīta aizliegšanu saskaņā ar šo regulu.

Komisija publicē šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

10. pants

1.  Starpniecības pakalpojumu atļaujas saskaņā ar šo regulu piešķir tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību. Šādas atļaujas piešķir noteiktam daudzumam konkrētu preču, kuras pārvadā starp divām vai vairākām trešām valstīm. Skaidri jānorāda šo preču atrašanās vieta trešā valstī, kur ir to izcelsme, tiešais lietotājs un precīza tā atrašanās vieta. Atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

2.  Starpnieki kompetentajām iestādēm iesniedz visu atbilstīgo informāciju, kas ir vajadzīga pieteikumam, lai saņemtu atļauju starpniecības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu, jo īpaši – sīkas ziņas par divējāda lietojuma preču atrašanās vietu trešā valstī, kur ir to izcelsme, skaidru preču aprakstu un norādi par attiecīgo daudzumu, ziņas par darījumā iesaistītajām trešajām personām, trešo valsti, kura ir galamērķis, tiešo lietotāju minētajā valstī un precīzu tā atrašanās vietu.

3.  Dalībvalstis izskata pieteikumus starpniecības pakalpojumu atļaujas saņemšanai termiņā, ko nosaka atbilstīgi valstu tiesību aktiem un praksei.

4.  Dalībvalstis nosūta Komisijai to iestāžu sarakstu, kuras ir pilnvarotas izdot atļaujas starpniecības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu. Komisija publicē šo iestāžu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

11. pants

1.  Iesniedzot pieteikumu divējāda lietojuma preču eksportam uz ►M1  IIa pielikumā ◄ neminētām valstīm vai IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču eksportam uz jebkuru valsti, ja šīs preces atrodas vai atradīsies vienā vai vairākās citās dalībvalstīs, nevis dalībvalstī, kurā iesniedz pieteikumu, šis fakts jānorāda pieteikumā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurām iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, nekavējoties vēršas pie attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sniedz tām attiecīgu informāciju. Šī dalībvalsts vai dalībvalstis 10 darbdienu laikā dara zināmus visus iebildumus, kādi tai vai tām varētu būt pret šādu atļauju piešķiršanu, un tie ir saistoši dalībvalstij, kurā iesniegts pieteikums eksporta atļaujas saņemšanai.

Ja iebildumi netiek saņemti 10 darbdienu laikā, uzskata, ka attiecīgajai dalībvalstij vai dalībvalstīm iebildumu nav.

Izņēmuma gadījumos dalībvalstis, pie kurām vēršas, var lūgt pagarināt šo 10 dienu termiņu. Tomēr termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 darbdienas.

2.  Ja eksports var skart dalībvalsts būtiskas drošības intereses, tā var lūgt citām dalībvalstīm eksporta atļauju nepiešķirt, bet gadījumos, kad eksporta atļauja jau ir piešķirta, lūgt to anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt. Šādu pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts ar pieprasījumu iesniegušo dalībvalsti nekavējoties sāk nesaistoša rakstura konsultācijas, kas jāpabeidz 10 darbdienu laikā. Ja pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, par to būtu jāpaziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot 13. panta 6. punktā minēto elektronisko sistēmu.

12. pants

1.  Pieņemot lēmumu par individuālās vai visaptverošās eksporta atļaujas vai starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujas piešķiršanas iespējām saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis ņem vērā visus atbilstīgos apsvērumus, tostarp:

a) saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai arī ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus;

b) savas saistības sakarā ar sankcijām, kas noteiktas ar ►M1  Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju ◄ vai ar EDSO lēmumu, vai ANO Drošības padomes saistošu rezolūciju;

c) apsvērumus saistībā ar valsts ārpolitiku un drošības politiku, ietverot jautājumus, uz ko attiecas Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli ( 5 );

d) apsvērumus par paredzēto tiešo lietojumu un diversiju risku.

2.  Papildus 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, novērtējot pieteikumu visaptverošajai eksporta atļaujai, dalībvalstis ņem vērā eksportētāja izmantotus samērīgus un piemērotus līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem un mērķiem, un atļaujas noteikumiem.

13. pants

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu var atteikties piešķirt eksporta atļauju, bet jau piešķirtās eksporta atļaujas var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt. Gadījumos, kad kompetentās iestādes eksporta atļauju nepiešķir, anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ vai konstatē, ka paredzēto eksportu nedrīkst atļaut, tās par to paziņo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai un sniedz tām attiecīgo informāciju. Gadījumos, kad kompetentās iestādes eksporta atļauju ir apturējušas, beidzoties apturēšanas periodam, dalībvalstīm un Komisijai dara zināmu galīgo novērtējumu.

2.  Trīs gadu laikā no paziņošanas brīža dalībvalstu kompetentās iestādes pārskata atļauju atteikumus, par kuriem paziņots saskaņā ar 1. punktu, un tos atceļ, groza vai atjauno. Pārskatīšanas rezultātus dalībvalstu kompetentās iestādes cik drīz vien iespējams dara zināmus pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Atteikumi, kas nav atcelti, ir spēkā.

3.  Dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties paziņo dalībvalstīm un Komisijai savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 6. pantu, aizliegt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču tranzītu. Šādos paziņojumos iekļauj visu atbilstīgo informāciju, tostarp attiecībā uz preču klasifikāciju, to tehniskajiem parametriem, galamērķa valsti un tiešo lietotāju.

4.  Šā panta 1. un 2. punkts attiecas arī uz atļaujām starpniecības pakalpojumu sniegšanai.

5.  Pirms dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu piešķir atļauju eksportam vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai vai pieņem lēmumu par tranzītu, tās izskata visus spēkā esošos atteikumus vai saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumus aizliegt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču tranzītu, lai pārliecinātos par to, vai kādas citas dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās iestādes ir atteikušās piešķirt atļauju vai tranzītu pēc būtības līdzīgam darījumam (t. i., precei ar pēc būtības līdzīgiem parametriem vai tehniskajām īpašībām tam pašam tiešajam lietotājam vai saņēmējam). Tās vispirms apspriežas ar dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas izdevušas šādu(-us) atteikumu(-us) vai lēmumus aizliegt tranzītu, kā paredzēts 1. un 3. punktā. Ja pēc šādām konsultācijām dalībvalsts kompetentās iestādes izlemj atļauju piešķirt un tranzītu atļaut, tās paziņo par to pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai, sniedzot visu atbilstīgo informāciju, ar ko izskaidro šādu lēmumu.

▼M1

6.  Visus saskaņā ar šo pantu nepieciešamos paziņojumus nosūta, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus, tostarp 19. panta 4. punktā minēto sistēmu.

▼B

7.  Visu informācijas apmaiņu saskaņā ar šā panta noteikumiem veic, ievērojot 19. panta 3., 4. un 6. punktu par šādas informācijas konfidencialitāti.

14. pants

1.  Visas individuālās un visaptverošās eksporta atļaujas un starpniecības pakalpojumu sniegšanas atļaujas izdod rakstiski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus uz veidlapām, kurās ir vismaz visi elementi un tādā secībā, kā parādīts paraugos IIIa un IIIb pielikumā.

2.  Pēc eksportētāju pieprasījuma tās visaptverošās eksporta atļaujas, kurās noteikti kvantitatīvi ierobežojumi, sadala daļās.IV NODAĻA

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTA ATJAUNINĀŠANA

15. pants

1.  Divējāda lietojuma preču sarakstu, kas noteikts šīs regulas I pielikumā, atjaunina atbilstīgi dalībvalstu saistībām un pienākumiem, un jebkādiem to grozījumiem, ko tās uzņēmušās kā attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles pasākumu dalībnieces vai ratificējot atbilstīgus starptautiskos līgumus.

2.  IV pielikumu, kas ir pakārtots I pielikumam, atjaunina attiecībā uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 30. pantu, proti, attiecībā uz dalībvalstu sabiedriskās kārtības vai sabiedrības drošības interesēm.

▼M3

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu attiecībā uz I pielikumā iekļautā divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšanu. I pielikumu atjaunina saskaņā ar šā panta 1. punktu. Ja I pielikuma atjaunināšana attiecas uz divējāda lietojuma precēm, kuras uzskaitītas arī IIa līdz IIg vai IV pielikumā, attiecīgi groza minētos pielikumus.

▼BV NODAĻA

MUITAS PROCEDŪRAS

16. pants

1.  Kārtojot formalitātes divējāda lietojuma preču eksportam, eksportētājs iesniedz muitas iestādē, kas ir atbildīga par eksporta deklarācijas noformēšanu, pierādījumu par jebkādas vajadzīgās eksporta atļaujas saņemšanu.

2.  Dalībvalstī, kurā iesniedz eksporta deklarāciju, eksportētājam var pieprasīt pierādījumam iesniegto dokumentu tulkojumu dalībvalsts oficiālajā valodā.

3.  Neskarot pilnvaras, kas dalībvalstīm ir piešķirtas saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksu, tās uz laiku, kas nepārsniedz 4. punktā minētos termiņus, var apturēt eksportu no savas teritorijas vai citādā veidā aizkavēt I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču, uz ko attiecas derīga eksporta atļauja, izvešanu no Kopienas caur tās teritoriju, ja ir pamats aizdomām, ka:

a) piešķirot eksporta atļauju, nav ņemta vērā būtiska informācija, vai

b) kopš atļaujas izdošanas apstākļi ir būtiski mainījušies.

4.  Gadījumā, kas minēts 3. punktā, vispirms vēršas pie eksporta atļauju piešķīrušās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās varētu rīkoties saskaņā ar 13. panta 1. punktu. Ja šīs kompetentās iestādes izlemj atstāt spēkā atļauju, tās dod atbildi desmit darbdienu laikā, bet izņēmuma gadījumos pēc šo iestāžu pieprasījuma minēto termiņu var pagarināt līdz 30 dienām. Ja šādos gadījumos 10 vai 30 dienu laikā atbilde netiek saņemta, divējāda lietojuma preces nekavējoties izlaiž. Dalībvalsts, kas piešķīrusi atļauju, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

17. pants

1.  Dalībvalstis var noteikt, ka muitas formalitātes divējāda lietojuma preču eksportam kārtojamas tikai šim nolūkam pilnvarotās muitas iestādēs.

2.  Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā noteiktās iespējas, informē Komisiju par attiecīgi pilnvarotajām muitas iestādēm. Komisija publicē informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

18. pants

Uz tādu divējāda lietojuma preču eksportu, reeksportu un izvešanu no muitas teritorijas, kam saskaņā ar šo regulu vajadzīga eksporta atļauja, attiecas ierobežojumi, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 843. pantā un 912.a līdz 912.g pantā.VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

19. pants

1.  Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, veic visus vajadzīgos pasākumus tiešas sadarbības un informācijas apmaiņas izveidošanai starp to kompetentajām iestādēm, jo īpaši – lai novērstu divējāda lietojuma preču eksporta kontroles iespējamās atšķirības, kas var izraisīt novirzes tirdzniecībā, un tas var radīt grūtības vienai vai vairākām dalībvalstīm.

2.  Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai izveidotu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm ar mērķi uzlabot Kopienas eksporta kontroles režīma efektivitāti. Šāda informācija var ietvert:

a) ziņas par eksportētājiem, kuriem, piemērojot valsts sankcijas, ir atņemtas tiesības izmantot valsts vispārējās eksporta atļaujas vai ►M1  Savienības vispārējās eksporta atļaujas ◄ ;

b) datus par aizdomīgiem tiešajiem lietotājiem, aizdomīgās piegādes darbībās iesaistītajiem un, ja tādi ir zināmi, par izmantotajiem maršrutiem.

3.  Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību un sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu pareizu to tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas uz muitas un lauksaimniecības jautājumiem ( 6 ), jo īpaši noteikumus par informācijas konfidencialitātes ievērošanu, un neskarot šīs regulas 23. pantu, piemēro mutatis mutandis.

▼M1

4.  Komisija, konsultējoties ar divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, kas izveidota saskaņā ar 23. pantu, izveido drošu un kodētu sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā – ar Komisiju. Eiropas Parlamentu informē par sistēmas budžetu, izstrādi, pagaidu un galīgo struktūru un darbību un tīkla izmaksām.

▼B

5.  Atbildība par to, lai eksportētājiem un starpniekiem sniegtu padomus, būs tām dalībvalstīm, kurās tie ir rezidenti vai veic uzņēmējdarbību. Komisija un Padome arī var darīt pieejamus padomus un/vai ieteikumus attiecībā uz paraugpraksi par šajā regulā minētajiem jautājumiem.

6.  Personas datu apstrādi veic saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( 7 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti ( 8 ).VII NODAĻA

KONTROLES PASĀKUMI

20. pants

1.  Divējāda lietojuma preču eksportētāji veic savu eksporta darījumu reģistrāciju vai uzskaiti saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem vai praksi. Pie šādas uzskaites vai reģistrācijas jo īpaši pieder komercdokumenti, piemēram, faktūras, preču saraksti, transporta vai cita veida pārsūtīšanas dokumenti, kas satur pietiekamu informāciju, lai varētu identificēt:

a) divējāda lietojuma preču aprakstu;

b) divējāda lietojuma preču daudzumu;

c) eksportētāja un saņēmēja nosaukumu (vārdu un uzvārdu) un adresi;

d) divējāda lietojuma preču tiešās izmantošanas veidu un tiešo lietotāju gadījumos, kad tas ir zināms.

2.  Saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem vai praksi starpnieki veic uzskaiti vai reģistrāciju par starpniecības pakalpojumiem, kas ietilpst 5. panta darbības jomā, lai pēc pieprasījuma varētu pierādīt to divējāda lietojuma preču aprakstu, attiecībā uz kurām tika sniegti starpniecības pakalpojumi, laikposmu, kad tika sniegti šādi starpniecības pakalpojumi, un to galamērķi, un valstis, uz kurām attiecas šie starpniecības pakalpojumi.

3.  Reģistrus vai uzskaites dokumentus, kā arī 1. un 2. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā veikts eksports vai sniegti starpniecības pakalpojumi. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību vai kurā starpnieks ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību.

21. pants

Lai nodrošinātu pareizu šīs regulas piemērošanu, dalībvalstis veic dažādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai to kompetentās iestādes varētu:

a) iegūt informāciju par pasūtījumiem vai darījumiem, kas attiecas uz divējāda lietojuma precēm;

b) nodrošināt, ka visi eksporta kontroles pasākumi tiek pienācīgi piemēroti, kas konkrēti var nozīmēt tiesības iekļūt eksporta darījumā ieinteresēto personu telpās vai starpnieku, kuri sniedz starpniecības pakalpojumus, telpās, atbilstīgi apstākļiem, kas izklāstīti 5. pantā.VIII NODAĻA

CITI NOTEIKUMI

22. pants

1.  Regulas IV pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē ir vajadzīga atļauja. Vispārējā atļaujā neiekļauj IV pielikuma 2. daļā uzskaitītās preces.

2.  Dalībvalsts var noteikt prasību saņemt atļauju citu divējāda lietojuma preču eksportam no savas teritorijas uz citu dalībvalsti gadījumos, kad pārvadājuma laikā:

 operators zina, ka attiecīgo preču nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Kopienas,

 šādu preču eksportam uz attiecīgo saņemšanas galapunktu saskaņā ar 3., 4. vai 8. pantu jāsaņem atļauja dalībvalstī, no kuras preces jānosūta, bet šāds eksports ar vispārējo vai visaptverošo atļauju tieši no tās teritorijas nav atļauts,

 dalībvalstī, uz kuru preces paredzēts nosūtīt, nav jāveic pārstrāde vai apstrāde, kā noteikts Kopienas Muitas kodeksa 24. pantā.

3.  Pārvadājuma atļauja jāpieprasa dalībvalstī, no kuras divējāda lietojuma preces ir paredzēts pārvietot.

4.  Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču turpmākajam eksportam 11. pantā noteiktajās konsultāciju procedūrās saņemta atļauja no dalībvalsts, no kuras preces paredzēts pārvest, pārvadājuma atļauju operatoram izdod nekavējoties, ja vien apstākļi nav būtiski mainījušies.

5.  Dalībvalstis, kas pieņem tiesību aktus, saskaņā ar kuriem noteikta šāda prasība, par veiktajiem pasākumiem informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. Komisija šo informāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

6.  Pasākumos, kas noteikti saskaņā ar 1. un 2. punktu, neietilpst pārbaude uz iekšējām robežām Kopienā, bet tikai kontrole, ko nediskriminējošā veidā Kopienas teritorijā veic kā parasto kontroles procedūru daļu.

7.  Piemērojot pasākumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, noteikumi preču pārvadāšanai no vienas dalībvalsts uz citu nedrīkst būt stingrāki kā to pašu preču eksporta noteikumi uz trešām valstīm.

8.  Dokumentus un uzskaiti par I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā pārvadājums veikts, un pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām iestādēm dalībvalstī, no kuras šīs preces pārvestas.

9.  Dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt, ka, Kopienas iekšienē pārvadājot no attiecīgās dalībvalsts tās preces, kas uzskaitītas I pielikuma 2. daļas 5. kategorijā, bet nav uzskaitītas IV pielikumā, minētās dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāsniedz papildu informācija par šīm precēm.

10.  Attiecīgajos komercdokumentos, kas saistīti ar I pielikumā uzskaitīto divējāda lietojuma preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē, skaidri norāda, ka gadījumā, ja šīs preces eksportē no Kopienas, uz tām attiecas kontroles pasākumi. Attiecīgie komercdokumenti ietver, konkrēti, visus pārdošanas līgumus, pasūtījuma apstiprinājumus, rēķinus vai pavadzīmes.

23. pants

1.  Izveido divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Dalībvalstis nozīmē savu pārstāvi šajā grupā.

Tā izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.

2.  Gadījumos, kad divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas priekšsēdētājs vai koordinācijas grupa uzskata par vajadzīgu, tā apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas šī regula.

▼M1

3.  Komisija par divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm Eiropas Parlamentam sniedz gada ziņojumu, kam piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. pantu ( 9 ).

▼M3

23.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 1. punktā un 15. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 2. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 1. punktā un 15. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 9. panta 1. punktu un 15. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

23.b pants

1.  Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 23.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

▼B

24. pants

Katra dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus visu šīs regulas noteikumu pilnīgas izpildes nodrošināšanai. Konkrēti, tās nosaka sankcijas par šīs regulas, kā arī tās izpildes nodrošināšanai pieņemto noteikumu pārkāpumiem. Šīm sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

▼M1

25. pants

1.  Katra dalībvalsts informē Komisiju par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas pieņemti, īstenojot šo regulu, tostarp par 24. pantā minētajiem pasākumiem. Komisija šo informāciju paziņo citām dalībvalstīm.

2.  Reizi trīs gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert priekšlikumus minētās regulas grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.

3.  Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:

a) divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu un tās darbības. Informāciju, ko Komisija sniedz par divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas pārbaudēm un apspriedēm, uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu. Informāciju vienmēr uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt informācijas sniedzēju vai avotu;

b) šīs regulas 19. panta 4. punkta īstenošanu un sniedz ziņojumu par līmeni, kas sasniegts tādas drošas un kodētas sistēmas ieviešanā, kas paredzēta informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju;

c) šīs regulas 15. panta 1. punkta īstenošanu;

d) šīs regulas 15. panta 2. punkta īstenošanu;

e) visaptverošu informāciju par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas saskaņā ar 24. pantu un kas paziņoti Komisijai saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4.  Ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu ar šīs regulas īstenošanas izvērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot IIb pielikuma un Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU002 īstenošanai un vajadzības gadījumā papildus sniedzot tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai, jo īpaši attiecībā uz jautājumu par zemas vērtības sūtījumiem.

▼M1

25.a pants

Neskarot noteikumus par tādiem savstarpējas administratīvas palīdzības nolīgumiem vai protokoliem muitas jautājumos, kas noslēgti starp Savienību un trešām valstīm, Padome var atļaut Komisijai ar trešām valstīm apspriest nolīgumus, ar ko paredz šajā regulā iekļauto divējāda lietojuma preču eksporta kontroles savstarpēju atzīšanu, un jo īpaši nolūkā atcelt prasības, kas attiecas uz atļauju saņemšanu reeksportam Savienības teritorijā. Šīs sarunas risina attiecīgi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktā noteikto kārtību un ar Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumu.

▼B

26. pants

Šī regula neskar:

 Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 296. panta piemērošanu,

 Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma piemērošanu.

27. pants

Regulu (EK) Nr. 1334/2000 atceļ no 2009. gada 27. augusta.

Taču eksporta atļaujas saņemšanas pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2009. gada 27. augusta, turpina piemērot attiecīgos Regulas (EK) Nr. 1334/2000 noteikumus.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar VI pielikumā doto atbilstības tabulu.

28. pants

Šī regula stājas spēkā 90 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2
I PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts šīs regulas 3. pantā

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTS

Šajā sarakstā iekļautas starptautiskai kontrolei pakļautās divējāda lietojuma preces, ieskaitot tādus instrumentus kā Vasenāras vienošanās, Raķešu tehnoloģiju kontroles režīms (MTCR), Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupa (NSG), Austrālijas grupa un Ķīmisko ieroču konvencija (CWC).

SATURS

Piezīmes

Akronīmi un saīsinājumi

Definīcijas

0. kategorija

Kodolmateriāli, jaudas un iekārtas

1. kategorija

Īpaši materiāli un ar tiem saistītas iekārtas

2. kategorija

Materiālu apstrāde un pārstrāde

3. kategorija

Elektronika

4. kategorija

Datori

5. kategorija

Sakari un “informācijas drošība”

6. kategorija

Sensori un lāzeri

7. kategorija

Navigācija un avioelektronika

8. kategorija

Jūrniecība

9. kategorija

Kosmoss, aviācija un vilces dzinēju sistēmas

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES PAR I PIELIKUMU

1. Par militārām vajadzībām ražotu vai pielāgotu preču kontroli sk. attiecīgo(-os) konkrētu dalībvalstu sastādīto(-os) militārām vajadzībām ražoto preču sarakstu(-us). Šajā pielikumā minētās atsauces “SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS” attiecas uz tādiem sarakstiem.

2. Šajā pielikumā iekļautos objektus, uz ko ir attiecināma kontrole, nedrīkst izvest kā nekontrolējamas preces (arī rūpnīcu iekārtas), ja tajās ir viens vai vairāki kontrolējami komponenti un ja kontrolējamais komponents vai kontrolējamie komponenti ir galvenās preču sastāvdaļas un tos var viegli atdalīt vai izmantot citiem mērķiem.

NB!   Vērtējot to, vai kontrolējamo komponentu vai kontrolējamos komponentus var uzskatīt par galvenām sastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, izmantotās tehnoloģiskās prasmes (know-how) un citi speciāli apstākļi, kas var palīdzēt noteikt to, vai kontrolējamie komponenti ir uzskatāmi par preču galvenām sastāvdaļām.

3. Šajā pielikumā minētās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

4. Dažos gadījumos ķīmiskas vielas ir iekļautas sarakstā, norādot to nosaukumu un CAS numuru. Saraksts attiecas uz ķīmiskām vielām ar tādu pašu strukturālu formulu (tostarp hidrātiem) neatkarīgi no nosaukuma un CAS numura. CAS numuri ir norādīti, lai palīdzētu noteikt konkrētu ķīmisku vielu vai maisījumu neatkarīgi no nomenklatūras. CAS numurus nevar izmantot kā vienīgos identifikatorus, jo dažām no sarakstā iekļauto ķīmisko vielu formām ir atšķirīgi CAS numuri un maisījumiem, kuru sastāvā ir sarakstā iekļauta ķīmiska viela, arī var būt atšķirīgi CAS numuri.

PIEZĪME PAR KODOLTEHNOLOĢIJĀM (PK)

(Jālasa saistībā ar 0. kategorijas E sadaļu.)

“Tehnoloģijas”, kas ir tieši saistītas ar visām 0. kategorijas precēm, kontrolē saskaņā ar 0. kategorijas noteikumiem.

“Tehnoloģijas” kontrolējamu preču “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” kontrolē arī tad, ja tās izmanto precēm, uz ko neattiecas kontrole.

Preču eksporta atļauja nozīmē arī to, ka tam pašam galalietotājam drīkst eksportēt “tehnoloģiju” tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei un remontam.

“Tehnoloģiju” nodošanas kontrole neattiecas uz “atklātībā pieejamu” informāciju vai “fundamentāliem zinātnes pētījumiem”.

VISPĀRĒJA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (VPT)

(Jālasa saistībā ar E sadaļu 1. līdz 9. kategorijā.)

Tās “tehnoloģijas” eksportu, kas ir “nepieciešama” 1. līdz 9. kategorijas preču “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”, kontrolē saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz 1. līdz 9. kategoriju.

“Tehnoloģiju” kontrolējamo preču “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” kontrolē arī tad, ja to lieto precēm, uz ko neattiecas kontrole.

Kontroli neattiecina uz tām “tehnoloģijām”, kas ir obligāti vajadzīgas to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, kuras nav pakļautas kontrolei vai kuras ir atļauts eksportēt.

NB!   Minētais neattiecas uz “tehnoloģijām”, kas minētas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. un 8E002.b. pozīcijā.

“Tehnoloģijas” nodošanas kontrole neattiecas uz “atklātībā pieejamu” informāciju un “fundamentāliem zinātnes pētījumiem”, kā arī uz informācijas minimumu, kas obligāti vajadzīgs patentu pieteikumiem.

VISPĀRĒJA PIEZĪME PAR PROGRAMMATŪRU (VPP)

(Šai piezīmei ir lielāks spēks par visiem kontroles pasākumiem, kas attiecas uz 0. līdz 9. kategorijas D sadaļu.)

Šā saraksta 0. līdz 9. kategorijai noteiktā kontrole neattiecas uz “programmatūru”, kas ir vai nu:

a. vispārpieejama, jo tā ir:

1. bez ierobežojumiem nopērkama mazumtirdzniecībā:

a. klātienē ir brīvi pieejama tirdzniecības vietās;

b. pasūtot pa pastu;

c. noslēdzot darījumu ar elektroniskiem līdzekļiem; vai

d. pasūtot pa tālruni; un

2. izveidota tā, lai lietotājs varētu pats to instalēt bez turpmākas būtiskas piegādātāja palīdzības; vai

NB!   Vispārējās piezīmēs par programmatūru a. ieraksts neattiecas uz 5. kategorijas 2. daļā (“Informācijas drošība”) minēto “programmatūru”.

b. “atklātībā pieejama”.

PIELIKUMĀ LIETOTIE AKRONĪMI UN SAĪSINĀJUMI

Akronīmu vai saīsinājumu, kad to lieto kā definētu terminu, var atrast sadaļā “Šajā pielikumā lietoto terminu definīcijas”.Akronīms vai saīsinājums

Nozīme

ABEC

Gredzenveida gultņu inženieru komiteja

AGMA

Amerikas Piedziņas mehānismu ražotāju asociācija

AHRS

stāvokļa un virziena etalonsistēmas

AISI

Amerikas Dzelzs un tērauda institūts

ALU

aritmētiskās loģikas elements

ANSI

Amerikas Nacionālais standartu institūts

ASTM

Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrība

ATC

aviosatiksmes kontrole

AVLIS

atomizēta tvaika lāzera izotopu separācija

CAD

datorprojektēšana

CAS

Ķīmijas analītisko apskatu indekss

CCITT

Starptautiskā Telegrāfa un telefona padomdevēja komiteja

CDU

indikācijas un kontroles bloks

CEP

varbūtējā cirkulārā kļūda

CNTD

vadāmas nukleācijas termopārklāšana

CRISLA

ķīmiskā reakcija ar izotopu jutīga lāzera aktivāciju

CVD

ķīmisko savienojumu tvaika kondensācijas pārklāšana

CW

ķīmiskais karš

CW (lāzeriem)

nepārtraukts vilnis

DME

iekārta attāluma mērīšanai

DS

virzīti sacietināts

EB-PVD

fizikāli termiskā pārklāšana elektronu kūlī

EBU

Eiropas Radio un televīzijas savienība

ECM

elektroķīmiskās mašīnas

ECR

elektronu ciklotrona rezonanse

EDM

elektriskā loka izlādes mašīnas

EEPROMS

elektriski pārprogrammējama lasāmatmiņa

EIA

Elektroniskās rūpniecības asociācija

EMC

elektromagnētiskā savietojamība

ETSI

Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts

FFT

ātrais Furjē pārveidojums

GLONASS

globālā navigācijas satelītu sistēma

GPS

globālā pozicionēšanas sistēma

HBT

heterobipolārie tranzistori

HDDR

augsta blīvuma ciparu ieraksts

HEMT

augsta elektronu kustīguma tranzistori

ICAO

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC

Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IEEE

Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts

IFOV

momentānais redzes leņķis

ILS

automātiskā nosēšanās sistēma

IRIG

starpdiapazonu instrumentu grupa

ISA

starptautiskā standartatmosfēra

ISAR

inversās sintētiskās diafragmas radars

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU

Starptautiskā Telekomunikāciju savienība

JIS

Japānas rūpnieciskais standarts

JT

Džoula-Tomsona

LIDAR

gaismas avota atklāšana un attāluma noteikšana līdz tam

LRU

viegli nomaināms bloks

MAC

informācijas drošības kods

Mach

objekta ātruma attiecība pret skaņas ātrumu (pēc Ernsta Maha)

MLIS

izotopu molekulu separācija ar lāzeru

MLS

nolaišanās vadības mikroviļņu sistēmas

MOCVD

metālorganisko savienojumu ķīmisko tvaiku kondensācija

MRI

kodolmagnētiskās rezonanses caurskate

MTBF

vidējais laiks starp atteicēm

Mtops

miljoni teorētisko operāciju sekundē

MTTF

vidējais laiks līdz atteicei

NBC

nukleārais, bioloģiskais un ķīmiskais

NDT

nesagraujoša pārbaude

PAR

precīza pielidojuma radars

PIN

personas identifikācijas numurs

ppm

miljondaļas

PSD

jaudas spektrālais blīvums

QAM

kvadrātiskā amplitūdas modulācija

RF

radiofrekvence

SACMA

Augstu tehnoloģiju kompozītmateriālu ražotāju asociācija

SAR

sintētiskās diafragmas radars

SC

monokristāls

SLAR

lidaparāta sānskata radars

SMPTE

Kino un televīzijas inženieru biedrība

SRA

nomaināms agregāts

SRAM

statiskā brīvpiekļuves atmiņa

SRM

SACMA ieteicamas metodes

SSB

individuāla blakusfrekvenču josla

SSR

sekundārs pārraudzības radars

TCSEC

datoru standarts Trusted computer system evaluation criteria

TIR

kopējais rādījums

UV

ultravioletais

UTS

robežspriegums

VOR

ļoti augstas frekvences vienvirziena diapazons

YAG

itrija/alumīnija granāts

ŠAJĀ PIELIKUMĀ LIETOTO TERMINU DEFINĪCIJAS

Terminu definīcijas ‘vienpēdiņās’ ir dotas tehniskās piezīmēs par katru attiecīgo preci.

Terminu definīcijas “pēdiņās” ir šādas:

NB!   Iekavās aiz termina dota atsauce uz preču kategoriju.

“Aktīvais punkts” (6 8) ir mazākais (individuāls) cietas fāzes kopuma elements, kas gaismas (elektromagnētiskā starojuma) iedarbībā darbojas kā fotoelektrisks pārveidotājs.

“Aktīvas lidojumu vadības sistēmas” (7) ir sistēmas, kuru funkcijas ir novērst nevēlamas “lidaparātu” un raķešu kustības vai struktūras slodzes, autonomi apstrādājot daudzu sensoru datus un dodot vajadzīgās preventīvās komandas automātiskas kontroles īstenošanai.

APP” (4) ir “koriģēta maksimālā jauda”.

“Ar izotopu 235 vai 233 bagātināts urāns” (0) ir urāns, kurā ir izotops 235 vai 233 (vai abus) tādā daudzumā, ka šo izotopu summārā satura attiecība pret izotopa 238 daudzumu ir lielāka par dabā sastopamā izotopa 235 attiecību pret izotopu 238 (izotopu attiecība 0,71 %).

“Ar visām iespējamām kompensācijām” (2) nozīmē to, ka ir ņemti vērā visi ražotājam pieejamie līdzekļi konkrētu metālapstrādes darbgaldu sistemātisku pozicionēšanas kļūdu vai konkrētu koordinātu mērīšanas darbgaldu kļūdu mazināšanai.

“Asimetriskais algoritms” (5) ir kriptogrāfisks algoritms, kas šifrēšanai un atšifrēšanai izmanto dažādas matemātiski saistītas kodu atslēgas.

NB!   Parastais “asimetriskā algoritma” pielietojums ir atslēgu vadība.

“Atkārtojamība” (7) ir viena un tā paša mainīgā lieluma atkārtotu mērījumu rezultātu tuva sakritība vienādos darba apstākļos, ja mērījumu starplaikā mainās apstākļi vai gadās dīkstāves (atsauce: IEEE STD 528-2001 (1 sigma standartnovirze)).

“Atklātībā pieejama” (PK VPT VPP) šajā kontekstā nozīmē “tehnoloģiju” vai “programmatūru”, kas ir darīta pieejama bez ierobežojumiem turpmākai izplatīšanai (autortiesību noteiktie ierobežojumi “tehnoloģiju” vai “programmatūru” nepadara par tādu, kas nav “atklātībā pieejama”).

“Attēlu korekcija” (4) ir ārējas izcelsmes informāciju nesošu attēlu apstrāde, izmantojot algoritmus, piemēram, laika kompresiju, filtrāciju, ekstrakciju, selekciju, korelāciju, sagriešanu vai pārveidošanu domēnu starpā (piem., ar ātriem Furjē vai Volša pārveidojumiem). Pie attēla korekcijas līdzekļiem nepieder algoritmi, ar ko veic tikai viena attēla lineāru vai rotācijas transformāciju, piemēram, translāciju, būtiskās daļas izdalīšanu, reģistrāciju vai nepatieso iekrāsošanu.

“Automātiska mērķa izsekošana” (6) ir datu apstrādes paņēmiens, ar ko automātiski nosaka un uzrāda reālā laikā ekstrapolētu visiespējamāko mērķa atrašanās vietu.

“Avota kods” (jeb avota valoda) (6 7 9) ir izteiksme, kas piemērota vienam vai vairākiem procesiem, ko programmēšanas sistēma var pārvērst iekārtai izpildāmā formā (“objekta kodā” vai objekta valodā).

“Bezpilota lidaparāts” (UAV) (9) ir jebkurš lidaparāts, kas spēj sākt lidojumu un veikt kontrolētu lidojumu, un navigēt bez cilvēku klātbūtnes lidaparātā.

CEP” (vienādas varbūtības apļa diagramma) (7) ir precizitātes mērs; noteikta garuma rādiuss aplim, kā centrs ir noteiktā attālumā novietotā mērķī, kam trāpa ar 50 % varbūtību.

“Ciparu dators” (4 5) ir iekārta, kas viena vai vairāku diskrētu mainīgo lielumu formā var veikt visas šīs operācijas:

a. saņemt datus;

b. glabāt datus vai instrukcijas fiksētās vai maināmās (rakstāmās) datu glabāšanas iekārtās;

c. apstrādāt datus ar iepriekš ievadītu maināmu instrukciju secību; un

d. izvadīt datus.

NB!   Pie saglabātās instrukciju secību maiņām pieder fiksētu datu glabāšanas iekārtu nomaiņa, nevis fiziskas pārmaiņas savstarpējos savienojumos vai komutācijā.

“Ciparu datu pārsūtīšanas ātrums” (def) ir kopējais bitu pārsūtīšanas ātrums tādai informācijai, ko tieši pārnes uz jebkuru datu nesējvidi.

NB!   Sk. arī “kopējais digitālu datu pārsūtīšanas ātrums”.

“Ciparu kontrole” (2) ir automātiska tāda procesa kontrole, ko veic ierīce, kas izmanto ciparu datus, kurus parasti ievada ierīces darbības laikā (sk. ISO 2382).

“Cirkulācijas kontrolētās pretvērpes vai cirkulācijas kontrolētas tiešās vadības sistēmas” (7) ir sistēmas, kas izmanto gaisa plūsmas iedarbību uz aerodinamiskām virsmām šo virsmu radīto spēku palielināšanai vai kontrolei.

“Civils lidaparāts” (1 3 4 7) ir “lidaparāts”, kas minēts publicētos civilās aviācijas iestāžu sertifikācijas sarakstos kā derīgs lidojumiem komerciālos iekšzemes un ārzemju maršrutos vai likumīgām civilām, privātām vai uzņēmējdarbības vajadzībām.

NB!   Sk. arī “lidaparāts”.

CW lāzers” ir “lāzers”, kas nomināli izstaro konstantu enerģiju ilgāk par 0,25 sekundēm.

“Dabīgais urāns” (0) ir urāns, kas satur dabā sastopamo izotopu maisījumus.

“Dalībvalsts” (7 9) ir Vasenāras vienošanās dalībvalsts.

“Datu apstrāde reālā laikā” (2 6 7) ir datu apstrāde ar datorsistēmu, kas, izmantojot reālas iespējas, nodrošina vajadzīgo servisa līmeni ar garantētu atbildes laiku neatkarīgi no sistēmas noslodzes, ja to ierosina ārēji notikumi.

“Daudzelementu integrālā shēma” (multichip) (3) ir divas vai vairākas “monolītas integrālās shēmas”, kas saistītas pie kopīga “substrāta”.

“Deformējami spoguļi” (6) (ko arī dēvē par pielāgojamiem optiskiem spoguļiem) ir spoguļi, kam ir:

a. viena nepārtraukta optiski atstarotāja virsma, kas ir dinamiski deformēta ar individuāliem vērpes spēkiem vai griezes momentiem, lai kompensētu spoguļa optisko viļņu formu radītās svārstības; vai

b. optiski atstarotāju elementu kopums, ko var individuāli un dinamiski pārvietot, pieliekot griezes momentus vai spēkus, lai kompensētu spoguļa optisko viļņu formu radītās svārstības.

“Difūzā savienošana” (1 2 9) notiek, ja vismaz divus dažādus metālus cietā stāvoklī molekulāri savieno vienā gabalā, kura stiprība ir vienlīdzīga vājākā materiāla stiprībai.

“Dinamiski signālu analizatori” (3) ir “signālu analizatori”, kas izmanto digitālus modelēšanas un pārveidošanas paņēmienus, lai formētu Furjē spektra attēlu konkrētam vilnim, ieskaitot informāciju par tā amplitūdu un fāzi.

NB!   Sk. arī “signālu analizatori”.

“Dreifa ātrums” (žiroskopiem) (7) ir žiroskopu izejas signāla sastāvdaļa, kas funkcionāli nav atkarīga no ieejas rotācijas. To izsaka kā leņķisko ātrumu (IEEE STD 528-2001).

“Dzija” (1) ir savērptu ‘šķiedru’ pavediens.

NB!   ‘Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” (parasti virs 200) kūlītis.

“Efektīvais grams” (0 1) attiecībā uz “speciālajiem skaldāmiem materiāliem” ir:

a. plutonija izotopiem un urānam-233 – to masa gramos;

b. urānam, kā izotops 235 ir bagātināts par 1 % vai vairāk, – elementa masa gramos, reizināta ar bagātināšanas koeficientu (izteiktu svara desmitdaļās) kvadrātā;

c. urānam, kā izotops urāns-235 ir bagātināts mazāk par 1 %, – elementa masa gramos, kas reizināta ar 0,0001.

“Ekspertsistēmas” (7) ir sistēmas, kas nodrošina rezultātus, piemērojot noteikumus datiem, ko glabā neatkarīgi no “programmas”, un kas spēj veikt jebkuru no šīm darbībām:

a. automātiski pārveidot lietotāja ievadītu “avota kodu”;

b. sniegt zināšanas, kas saistītas ar kādu problēmu grupu kvazinaturālā valodā; vai

c. iegūt zināšanas, kas vajadzīgas to attīstīšanai (simbolisks treniņš).

“Ekvivalentais blīvums” (6) ir optiskā masa uz optiskā laukuma vienību, kas projicēta uz optiskās virsmas.

“Elektroniski vadāma fāzētu bloku antena” (5 6) ir antena, kas formē fāzētu staru, t. i., stara virzienu kontrolē, izmantojot kompleksus izstaroto elementu ierosināšanas koeficientus, un stara virzienu var mainīt pēc azimuta vai augstuma, vai reizē abējādi, gan elektrisko signālu pārraides, gan uztveršanas režīmā.

“Elektronisks mezgls” (2 3 4 5) ir vairāki elektroniski komponenti (t. i., ‘shēmas elementi’, ‘diskrēti komponenti’, integrālās shēmas u. c.), kas savstarpēji savienoti, lai veiktu kādas(-u) konkrētas(-u) funkcijas(-u), un kas ir maināmi kā bloki, un ko normālos apstākļos var demontēt.

NB! 1:   ‘Shēmas elements’: viena aktīva vai pasīva funkcionāla elektroniskās shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u. c.

NB! 2:   ‘Diskrēts komponents’: individuālā blokā samontēts ‘shēmas elements’ ar saviem ārējiem kontaktiem.

“Energoietilpīgi materiāli” (1) ir vielas vai vielu maisījumi, kuri ķīmiskā reakcijā izdala enerģiju, kas vajadzīga to iecerētajam pielietojumam. Energoietilpīgu materiālu paveidi ir “sprāgstvielas”, “pirotehnika” un “propelenti”.

FADEC sistēmas” (7 9) ir pilnīgi vadāmas dzinēju ciparu kontroles sistēmas – ciparu kontroles sistēma gāzes turbīnas dzinējam, kas var autonomā režīmā kontrolēt dzinēju visā tā darbības diapazonā no dzinēja piespiedu palaišanas līdz dzinēja piespiedu apturēšanai gan parastos apstākļos, gan bojājuma gadījumā.

“Fokālās plaknes bloki” (6 8) ir plakans lineārs vai divdimensiju individuālu detektorelementu slānis vai plakanu individuālu detektorelementu slāņu kombinācija ar nolasīšanas iekārtu vai bez tās, kura darbojas fokusa plaknē.

NB!   Nav paredzēts, ka tajā ietvertu individuālu detektorelementu blokus vai jebkādus detektorus no diviem, trijiem vai četriem elementiem, ja kavēšana un integrēšana nenotiek pašā elementā.

“Frakcionālais frekvenču diapazons” (3 5) ir procentos izteikta “momentānā joslas platuma” attiecība pret diapazona centrālo frekvenci.

“Frekvenču lēciens” (5) ir “izkliedes spektra” forma, kurā kāda sakaru kanāla raidfrekvenci pakāpeniski maina ar nejauši izvēlētiem vai šķietami nejauši izvēlētiem diskrētiem soļiem.

“Frekvenču pārslēgšanās laiks” (3 5) ir signāla kavējums, kad to pārslēdz no konkrētas sākotnējās izejas frekvences, lai precīzi vai ar precizitāti ± 0,05 % sasniegtu konkrētu beigu frekvenci. Preces, kuru noteiktais frekvenču diapazons ir mazāks par ± 0,05 % ap to centrālo frekvenci, definē kā tādas, kurām nav iespējama frekvenču pārslēgšanās.

“Frekvenču sintezators” (3) ir jebkurš frekvenču avots, kas neatkarīgi no faktiski lietotā paņēmiena nodrošina vienlaicīgu vai mainīgu izejas frekvenču kopumu vienā vai vairākās izejās, kuru kontrolē ar mazāku skaitu standarta vai etalonfrekvenču.

“Fundamentāli zinātnes pētījumi” (VPT, PK) ir eksperimentāli vai teorētiski darbi, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par parādībām vai fundamentāliem novēroto faktu principiem, un kas nav speciāli vērsts uz konkrētu praktisku izmantojumu vai mērķi.

“Galvenā atmiņa” (4) ir primārā, centrālam izpildelementam ātri pieejama datu vai instrukciju krātuve. Tā sastāv no “ciparu datora” iekšējās atmiņas un tās hierarhiska paplašinājuma, piemēram, buferatmiņas vai nesekvenciāli izmantojamas paplašinātas atmiņas.

“Galvenais elements” (4) 4. kategorijas izpratnē ir “galvenais elements” gadījumos, kad tā aizstāšanas vērtība ir lielāka par 35 % no visas sistēmas kopvērtības, kurā tas ietilpst. Elementa vērtība ir cena, ko par elementu maksā sistēmas izgatavotājs vai komplektētājs. Kopējā vērtība ir parastā starptautiskā pārdošanas cena nesaistītām pusēm ražošanas vai sūtījuma komplektācijas vietā.

“Gāzes pulverizācija” (1) ir process, kurā izkausēta metāla sakausējuma plūsmu augstspiediena gāzes plūsmā sadala daļiņās, kuru diametrs nepārsniedz 500 μm.

“Ģeogrāfiski izkliedēts” (6) attiecas uz ģeogrāfiskiem punktiem, kas cits no cita atrodas vairāk nekā 1 500 m attālumā. Mobilos sensorus vienmēr uzskata par “ģeogrāfiski izkliedētiem”.

“Hibrīda integrālā shēma” (3) ir jebkurš integrālo shēmu slēgums vai integrālo shēmu slēgums ar shēmas ‘elementiem’ vai ‘diskrētiem komponentiem’, kas savienoti kādu noteiktu funkciju izpildei un kam piemīt visas šīs īpašības:

a. tai ir vismaz viena neiekapsulēta iekārta;

b. tās ir savā starpā savienotas, izmantojot tipiskas IS ražošanas metodes;

c. tās ir nomaināmas kā vienots veselums; un

d. tās parasti nav izveidotas tā, lai varētu atvienot citu no cita.

NB! 1:   ‘Shēmas elements’: viena aktīva vai pasīva funkcionāla elektroniskās shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u. c.

NB! 2:   ‘Diskrētais komponents’: individuāls ‘shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

“Iekšēju oderējumu” (9) izmanto par reaktīvu dzinēju cietās degvielas saistvirsmu ar apvalku vai izolācijas slāni. Parasti izmanto dispersētus ugunsizturīgus vai izolācijas materiālus uz šķidru polimēru bāzes, piemēram, ar oglekli bagātinātu hidroksila terminētu polibutadīnu (HTPB) vai citus polimērus ar pievienotām stabilizējošām vielām, un šos materiālus uzsmidzina vai uzklāj apvalka iekšpusē.

“Iepriekš atdalīts” (0 1) – jebkura procesa izmantošana, kas paredzēta kontrolējamā izotopa koncentrācijas palielināšanās

“Impulsa ilgums” (6) ir “lāzera” impulsa ilgums, ko mēra pilna platuma pusintensitātes (FWHI) līmenī.

“Impulsu kompresija” (6) ir garu radara signāla impulsu pārkodēšana un apstrāde, lai iegūtu īsus impulsus, reizē saglabājot priekšrocības, ko dod impulsi ar lielu enerģiju.

“Impulsu lāzers” (6) ir “lāzers”, kā “impulsa ilgums” līdzinās 0,25 sekundēm vai ir īsāks par to.

“Imunotoksīns” (1) ir vienas specifiskas šūnas monoklonālā antiviela un “toksīns” jeb “toksīna pirmējā vienība”, kas selektīvi iedarbojas uz slimām šūnām.

“Informācijas drošība” (4 5) ir visi līdzekļi un funkcijas, kas nodrošina informācijas vai komunikāciju pieejamību, konfidencialitāti vai integritāti, izņemot tos līdzekļus un funkcijas, kas paredzētas kā nodrošinājums pret disfunkciju. “Informācijas drošība” ietver “kriptogrāfiju”, “kriptogrāfijas aktivizēšanu”, ‘kriptoanalīzi’, datoru drošību un aizsardzību pret informācijas noplūdi.

NB!   ‘Kriptoanalīze’: kriptogrāfiskas sistēmas vai tās ieejas un izejas datu analīze, kā uzdevums ir iegūt konfidenciālus mainīgos lielumus vai datus, ieskaitot lasāmu tekstu.

“Instrumentālais attālums” (6) ir konkrēti norādītais radara ekrāna attēla nekļūdīgais attālums.

“Īpatnējā stiepes izturība” (0 1 9) ir maksimālā stiepes izturība Pa, kas izteikta N/m2, dalīta ar īpatnējo svaru N/m3, un ko mēra 296 + 2 K (23 + 2 °C) temperatūrā pie relatīvā gaisa mitruma 50 + 5 %.

“Īpatnējais modulis” (0 1 9) ir Junga modulis Pa, kas izteikts kā N/m2 dalījums ar īpatnējo svaru N/m3 un ko mēra 296 + 2 K (23 + 2 °C) temperatūrā pie relatīvā gaisa mitruma 50 + 5 %.

ITU piešķirts” (3 5) nozīmē frekvenču joslu piešķiršanu saskaņā ar ITU Radio noteikumiem (ITU Radio Regulations) pašreizējo redakciju par pamatpakalpojumu, atļauto pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu.

NB!   Nav ietvertas papildu vai alternatīvas frekvences.

“Izkliedētā spektra radars” (6), sk. “Radara izkliedes spektrs”.

“Izkliedētais spektrs” (5) ir tehnoloģija, kas ļauj relatīvi šaura sakaru kanāla enerģiju izvērst daudz plašākā enerģijas spektrā.

“Izolācija” (9) tiek izmantota raķešu dzinēju komponentiem, t. i., apvalkam, sprauslai, ielūdēm, apvalka savienojumiem, un pie tās pieder vulkanizētas vai pusvulkanizētas gumijas loksnes, kurās iestrādāts izolācijas vai ugunsizturīgs materiāls. “Izolāciju” var lietot arī kā slodzes izlīdzināšanas elementus.

“Izolētas dzīvkultūras” (1) ietver dzīvkultūras anabiotiskās formās un žāvētos preparātos.

“Izostatiskas preses” (2) ir iekārtas, kas spēj dažādās vidēs (gāzēs, šķidrumos, cietās daļiņās u. c.) iedarboties uz apstrādājamo detaļu vai materiālu ar vienādu spiedienu no visām pusēm noslēgtās iedobēs.

“Izšķiršanas spēja” (2) ir mēriekārtas mazākā izmērāmā vienība; digitāliem instrumentiem – vismazākais nozīmīgais bits (sk. ANSI B-89.1.12.).

“Izstarojuma jutība” (6) – izstarojuma jutība (mA/W) = 0,807 × (viļņu garums nm) × kvantu efektivitāte (QE).

Tehniska piezīme

QE parasti izsaka procentos; tomēr šajā formulā QE ir izteikts kā decimāldaļskaitlis, kas ir mazāks par 1, piemēram, 78 % ir 0,78.

“Izvirzījums” (2) ir aksiāla galvenās vārpstas nobīde viena apgrieziena laikā, ko mēra vārpstas virsmai perpendikulārā plaknes punktā uz ass aploces (sk. ISO 230/1 1986, pk. 5.63.).

“Jaudas pārvaldīšana” (7) ir altimetra pārraidītā signāla jaudas maiņa, lai saņemtā jauda vienmēr būtu tik liela, cik minimāli nepieciešams “lidaparāta” augstuma noteikšanai.

“Karstā izostatiskā sabiezināšana” (2) ir lējuma presēšanas process slēgtā telpā dažādās vidēs (gāzē, šķidrumā, cietās daļiņās u. c.) temperatūrā virs 375 K (102 °C), pieliekot vienādu spēku visos virzienos, lai mazinātu vai novērstu tukšumus lējumā.

“Kausējams” (1) – tāds, kurā siltuma, radiācijas, katalizatoru utt. ietekmē var veidoties šķērssaites vai kuru var papildus polimerizēt (vulkanizēt) vai izkausēt bez pirolīzes.

“Kausējuma ekstrakcija” (1) ir ‘ātras cietināšanas process’, ar ko iegūst lentveida sakausējumus, izkausētā metālu sakausējuma vannā ievietojot īsu atdzesēta rotējoša bloka daļu.

NB!   ‘Ātra cietināšana’: izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

“Kausējuma vērpšana” (1) ir ‘ātras cietināšanas process’, kurā izkausēta metāla plūsma nāk kontaktā ar atdzesētu rotējošu bloku, veidojot pārslveida, lentveida vai stieņveida izstrādājumus.

NB!   ‘Ātrā cietināšana’: izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

“Kodolreaktors” (0) ir pilnīgs reaktors, kas spēj darboties, saglabājot kontrolētu pašpietiekamu kodola šķelšanās ķēdes reakciju. Kodolreaktors ietver visus objektus, kas atrodas reaktora korpusā vai ir tieši saistīti ar to, iekārtas, kas kontrolē serdes jaudu, un to sastāvdaļas, kuri parasti satur reaktora serdes galveno siltummaini, ir tiešā saskarē ar to vai to kontrolē.

“Kompensācijas sistēmas” (6) sastāv no primāra skalāra sensora, viena vai vairākiem kontrolsensoriem (piem., vektora magnetometriem) līdz ar programmatūru, kas ļauj mazināt platformas cietā korpusa rotācijas trokšņus.

“Kompozīts” (1 2 6 8 9) ir “saistviela” (matrica) un papildu fāze vai fāzes, kas sastāv no daļiņām, matiņiem, šķiedrām vai no jebkuras to kombinācijas un kas pievienotas ar speciāliem nolūkiem vai nolūku.

“Konturēšanas kontrole” (2) ir divas vai vairākas “skaitliski kontrolētas” kustības, kas darbojas saskaņā ar instrukcijām, kuras nosaka nākamo vajadzīgo pozīciju un vajadzīgos padeves ātrumus šai pozīcijai. Minētos padeves ātrumus maina savā starpā, lai var radītu vēlamo kontūru (sk. ISO/DIS 2806-1980).

“Kopējais ciparu datu pārsūtīšanas ātrums” (5) ir bitu skaits laika vienībā, ieskaitot līnijkodēšanu, protokolu signālus utt., kas vajadzīgs signāla pārraidīšanai starp attiecīgām ciparu pārraides sistēmas iekārtām.

NB!   Sk. arī “ciparu datu pārsūtīšanas ātrums”.

“Kopējais strāvas blīvums” (3) ir kopējais spoles ampērvijumu skaits (t. i., vijumu skaita kopsumma, reizināta ar maksimālo strāvas stiprumu katrā vijumā), dalīts ar kopējo spoles šķērsgriezumu (ieskaitot supravadošos pavedienus, metāla matrici, kurā supravadītāja pavedieni iestrādāti, iekapsulētājmateriālu, visus dzesēšanas kanālus utt.).

“Koriģēta maksimālā jauda” (4) ir koriģēts maksimālais ātrums, kādā “ciparu datori” veic 64-bitu vai apjomīgāku summēšanu un reizināšanu “peldošā komata” režīmā, un to izsaka svērtās TeraFLOPS (WT) vienībās, pa 1012“peldošā komata” koriģētām darbībām sekundē.

NB!   Sk. arī 4. kategorijas tehnisko piezīmi.

“Kosmiskais kuģis” (7 9) ir aktīvs vai pasīvs pavadonis vai kosmiskā zonde.

“Kriptogrāfija” (5) ir disciplīna, kurā ietilpst datu pārveides principi, līdzekļi un metodes, lai slēptu to informatīvo saturu, aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai slepenu pārveidošanu. “Kriptogrāfija” ir ierobežota ar informācijas transformācijas metodēm, lietojot vienu vai vairākus ‘slepenus parametrus’ (piem., kriptomainīgos lielumus) vai vienotu koda atslēgu.

NB!   ‘Slepenais parametrs’ ir konstante vai koda atslēga, ko slēpj no citiem vai kas ir zināma tikai kādai personu grupai.

“Kriptogrāfijas aktivizēšana” (5) ir jebkāds paņēmiens, ar ko kriptogrāfijas spējas aktivizē vai dara pieejamas, izmantojot drošu mehānismu, ko precē ir iestrādājis tās ražotājs un kas ir piesaistīts tikai konkrētajai precei vai klientam, kura vajadzībām kriptogrāfijas spējas tiek aktivizētas vai tiek darītas pieejamas (piemēram, izmantojot uz sērijas numuru balstītu licences kodu vai autentifikācijas instrumentu, piemēram, sertifikātu ar digitālu parakstu).

Tehniska piezīme

“Kriptogrāfijas aktivizēšanas” paņēmienus un mehānismus var izstrādāt gan kā aparatūru, gan arī kā “programmatūru” vai “tehnoloģiju”.

“Kritiskā temperatūra” (1 3 5) ir “supravadītāja” materiāla temperatūra (dažreiz saukta par pārejas temperatūru), kurā materiāls zaudē jelkādu pretestību līdzstrāvas plūsmai.

“Kvantu kriptogrāfija” (5) ir paņēmienu kopums, ar ko izstrādā vienotu “kriptogrāfijas” atslēgu, mērot kādas fiziskas sistēmas kvantu un mehāniskās īpašības (tostarp tādas fiziskas īpašības, kas skaidri attiecas uz kvantu optikas, kvantu lauka teorijas vai kvantu elektrodinamikas jomu).

“Kurināmā elements” (8) ir elektroķīmiska iekārta, kura ķīmisku enerģiju tieši pārveido līdzstrāvā, patērējot kurināmo no ārēja avota.

“Ķīmiskais lāzers” (6) ir “lāzers”, kurā ierosinātās daļiņas rodas ķīmiskas reakcijas izdalītās enerģijas rezultātā.

“Ķīmiskais maisījums” (1) ir ciets, šķidrs vai gāzveida produkts no vismaz diviem komponentiem, kas maisījuma glabāšanas apstākļos savstarpēji nereaģē.

“Laika konstante” (6) ir laiks, kas uzņemts no gaismas stimula piemērošanas strāvas palielināšanai, lai sasniegtu vērtību 1–1/e reizes no galīgās vērtības (t. i., 63 % galīgās vērtības).

“Lāzera ilgums” (def) ir laiks, kurā “lāzers” emitē “lāzera” starojumu, kas “impulsu lāzeriem” atbilst laikam, kurā emitē vienu impulsu vai vairākus secīgus impulsus.

“Lāzers” (0 2 3 5 6 7 8 9) ir komponentu kopums, kas rada telpā un laikā koherentu starojumu, ko pastiprina ierosinātā starojuma emisija.

NB!   Sk. arī:

“ķīmiskais lāzers”;

“superjaudīgs lāzers”;

“pārneses lāzers”.

“Lente” (1) ir no savītām vai paralēlām “monošķiedrām”, ‘pavedieniem’, “paralēlu šķiedru kūlīšiem”, “tauvām” vai “dzijām” u. c. izgatavots materiāls, kas parasti piesūcināts ar sveķiem.

NB!   ‘Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” (parasti virs 200) kūlītis.

“Leņķa nejaušība” (7) ir pakāpenisks leņķveidīgs kļūdas palielinājums, ko rada leņķiskā ātruma baltais troksnis (IEEE STD 528-2001).

“Leņķiskā pozīcijas novirze” (2) ir maksimālā atšķirība starp leņķisko pozīciju un reālo, ļoti precīzi izmērīto leņķa pozīciju pēc tam, kad fiksētais darba objekts ir novirzīts no sākotnējās pozīcijas (sk. VDI/VDE 2617, projekts ‘Rotējošie galdi koordinātu darbgaldos’).

“Lidaparāts” (1 7 9) ir lidot spējīgs aviosatiksmes līdzeklis ar fiksētiem spārniem, šarnīra spārniem, ar rotējošiem spārniem (helikopteri), ar slīpu rotoru vai slīpspārniem.

NB!   Sk. arī “civils lidaparāts”.

“Lidojuma maršruta optimizācija” (7) ir procedūra, kas mazina novirzes no vēlamās četrdimensiju (laika un telpas) trajektorijas, maksimāli izmantojot aparatūras jaudas vai tehniskās iespējas, lai izpildītu doto uzdevumu.

“Lidojumu vadības optisko sensoru bloks” (7) ir izkliedētu optisko sensoru tīkls, kas izmanto “lāzera” starus, lai reālā laikā nodrošinātu lidojumu vadības datu apstrādi lidaparātā.

“Lietojams kosmosā” (3 6 8) attiecas uz produktiem, kuri ir izstrādāti, ražoti un pārbaudīti, lai izturētu speciālas elektriskas, mehāniskas u. c. prasības, un paredzēti izmantošanai raķešu palaišanā un pavadoņu vai citu lielā augstumā (100 km vai augstāk) lidojošu sistēmu darbības izvēršanai.

“Lietošana” (VPT, PK, visur sarakstā) ir darbināšana, uzstādīšana (ieskaitot uzstādīšanu darbības vietā), apkopi (pārbaudi), remontu, kapitālo remontu un atjaunošanu.

“Lietotājam pieejama programmējamība” (6) ir iekārta, kas ļauj lietotājam ievietot, pārveidot vai aizvietot “programmas” citādi, nevis:

a. fiziski pārmainot slēgumus vai savienojumus; vai

b. mainot kontrolparametru iestatītās vērtības, ieskaitot parametru ievadīšanu.

“Linearitāte” (2) (parasti to mēra kā nelinearitāti) ir lieluma maksimālā pozitīvā vai negatīvā faktiskās vērtības novirze no taisnas līnijas, kas novietota tā, lai izlīdzinātu un samazinātu lielākās novirzes.

“Magnētiskie gradiometri” (6) ir instrumenti, kas paredzēti, lai noteiktu ārpus instrumenta esoša magnētiska lauka telpiskas pārmaiņas. Tie sastāv no daudziem “magnetometriem” un ar tiem saistītām elektroniskām ierīcēm, kas izejas signālu dod magnētiskā lauka gradienta mērvienībās.

NB!   Sk. arī “patiesais magnētiskais gradiometrs”.

“Magnetometri” (6) ir instrumenti, kas paredzēti, lai noteiktu ārpus instrumenta esošus magnētiskos laukus. Tie sastāv no viena elementa, kas spēj noteikt magnētisko lauku un ar šo elementu saistītu elektronikas bloku, kā izejas signāls dod magnētiskā lauka mērījumu.

“Maināmas ģeometrijas aerodinamiskie elementi” (7) ir eleronu vai plākšņu izmantošana spārna priekšējās vai aizmugurējās malas formas maiņai vai noliecams lidaparāta priekšgals, ko var kontrolēt lidojuma laikā.

“Maksimāla jauda” (6) ir augstākā “lāzera ilguma” laikā sasniegtā jauda.

“Manipulatora izpildmehānismi” (2) ir satvērējierīces, ‘aktīvas darba instrumentu vienības’ un jebkuras citas instrumentu iekārtas, kas ir pierīkotas “robota” manipulatora rokas pamatplates galā.

NB!   ‘Aktīvās darba instrumentu vienības’ ir ierīces, ar ko apstrādājamai detaļai pievada dzinējspēku, apstrādes enerģiju vai nodrošina sensora funkciju.

“Materiāli, noturīgi pret UF6 koroziju” (0) var būt varš, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija oksīds, alumīnija sakausējumi, niķelis vai niķeļa sakausējumi, kurā 60 % vai vairāk niķeļa, un pret UF6 iedarbību noturīgi fluorētu ogļūdeņražu polimēri, ko izmanto attiecīgos separācijas procesos.

“Matrica” (1 2 8 9) (saistviela) ir viendabīga viela, kas aizpilda telpu starp daļiņām, kristālu šķiedrām vai šķiedrām.

“Mehāniska sakausēšana” (1) ir sakausēšanas process, kurā ar mehānisku iedarbību sagrauj un par jaunu savieno pievienojamā sakausējuma pulveri ar galveno sakausējuma pulveri. Nemetāliskas daļiņas var iekļaut “mehāniskā sakausējumā”, pievienojot attiecīgus pulverus.

“Mērījuma nenoteiktība” (2) ir raksturojošs lielums, ar ko norāda, kādā intervālā ar 95 % ticamību ir mērāmā lieluma īstā vērtība. Tā ietver nekoriģētas sistemātiskās kļūdas, nekoriģētas novirzes un gadījuma kļūdas (sk. ISO 10360-2 vai VDI/VDE 2617).

“Mērķa kods” (9) ir ērta viena vai vairāku procesu izpilde (“avota kods” (avota valoda)), kas sastādīts ar programmēšanas sistēmu un ko izpilda iekārta.

“Mēroga koeficients” (žiroskopam vai akselerometram) (7) ir izejas signāla izmaiņas attiecība pret mēramā ieejas signāla izmaiņām. Mēroga koeficientu parasti aprēķina kā tādas taisnes slīpumu, ko var konstruēt pēc mazāko kvadrātu metodes no ieejas un izejas datiem, ko iegūst, ieejas datus cikliski mainot visā ieejas diapazonā.

“Mešana” (2) ir galvenās vārpstas radiāla nobīde vienā apgriezienā, to mēra asij perpendikulārā plaknes punktā uz pārbaudāmās iekšējās vai ārējās rotācijas virsmas (sk. ISO 230/1 1986, pk. 5.61.).

“Mikrodatora mikroshēma” (3) ir “monolīta integrālā shēma” jeb “daudzelementu (čipu) integrālā shēma” ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura no ārējas atmiņas var izpildīt vispārējas instrukcijas iekšējas atmiņas datiem.

NB!   Iekšējo atmiņu var papildināt ar ārēju atmiņu.

“Mikroorganismi” (1 2) ir baktērijas, vīrusi, mikoplazmīdas, riketsijas, hlamīdijas vai sēnītes, dabīgas, uzlabotas vai pārveidotas, “izolētu dzīvkultūru” veidā vai arī kā materiāls, kas apzināti inokulēts vai inficēts ar šīm kultūrām.

“Mikroprocesora mikroshēma” (3) ir “monolīta integrālā shēma” jeb “daudzelementu (čipu) integrālā shēma” ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura var izpildīt vispārēju ārējas atmiņas instrukciju sekvences.

NB! 1:   “Mikroprocesora mikroshēma” parasti nesatur integrālu, lietotājiem pieejamu atmiņu, kaut arī čipā esošo atmiņu var izmantot čipa loģisko funkciju veikšanai.

NB! 2:   Iepriekš minētais attiecas arī uz čipu kompleksiem, kas paredzēti, lai darbotos kopā, nodrošinot “mikroprocesora mikroshēmas” funkcijas.

“Momentāns joslas platums” (3 5 7) ir frekvenču joslas platums, kurā izejas signāla līmenis ir konstants 3 dB robežās bez pieregulēšanas vai citu parametru maiņas.

“Monolīta integrālā shēma” (3) ir aktīvu un pasīvu vai abējādu ‘shēmas elementu’ kombinācija:

a. kas ir izveidota, izmantojot difūzijas, implantācijas vai nogulsnēšanas procesus atsevišķā pusvadītāja materiālā, t. s. čipā vai uz tāda materiāla;

b. ko var uzskatīt par nedalāmi savienotu; un

c. kas izpilda shēmas funkciju vai funkcijas.

NB!   ‘Shēmas elements’ ir individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u. c.

“Monospektrālu attēlu sensori” (6) ir sensori, kas spēj iegūt attēlu no viena diskrēta spektra viļņu garuma.

“Monošķiedra” (1) ir smalkākais šķiedrveida materiāls, parasti dažu mikronu diametrā.

“Multispektrālu attēlu sensori” (6) spēj reizē vai pēc kārtas iegūt attēlu datus no divām vai vairākām diskrētām spektra joslām. Sensorus, kam ir vairāk par 20 diskrētām spektra joslām, dažkārt dēvē par hiperspektrāliem attēlu sensoriem.

“Neirālais dators” (4) ir skaitļošanas iekārta, kas izstrādāta vai pārveidota, lai atdarinātu kāda neirona vai neironu grupas izturēšanos (funkcijas), t. i., skaitļošanas iekārta, kas speciāli izceļas ar iespējām modulēt daudzu skaitļošanas komponentu savstarpējo slēgumu noslodzi un skaitu, balstoties uz agrākiem datiem.

“Nemainīgs (fiksēts)” (5) nozīmē to, ka kodēšanas vai kompresijas algoritms nevar pieņemt parametrus no ārienes (t. i., kriptogrāfiskus vai atslēgu mainīgos lielumus) un to nevar pārveidot lietotājs.

“Nepieciešamais” (VPT, 1–9), pielietojot “tehnoloģijām”, attiecas tikai uz to “tehnoloģijas” daļu, kas ir tieši atbildīga par kontrolējamo izpildes līmeņu, raksturlielumu vai funkciju sasniegšanu vai pārsniegšanu. Šādu “nepieciešamo”“tehnoloģiju” var attiecināt uz vairākām precēm reizē.

“Noliecama vārpsta” (2) ir metālgriešanas instrumenta saturētāja vārpsta ar apstrādes procesa laikā maināmu centra līnijas leņķi attiecībā pret citām asīm.

“Noplicināts urāns” (0) ir urāns, kurā izotopa 235 ir mazāk nekā dabā sastopamajā urānā.

“Noskaņojams” (6) ir “lāzera” spēja radīt nepārtrauktu starojumu visos viļņa garumos vairākos “lāzera” impulsos. Līnijselektējams “lāzers” rada diskrēta viļņa garuma starojumu vienā “lāzera” impulsā un nav uzskatāms par “noskaņojamu”.

“Novirze” (akselerometra) (7) ir noteiktā laikposmā iegūts akselerometra izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darbības apstākļos, kuri nav saistīti ar ieejas paātrinājumu vai rotāciju. “Novirzi” izsaka gramos vai metros sekundē kvadrātā (g vai m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g ir vienāds ar 1 × 10–6 g).

“Novirze” (žiroskopa) (7) ir noteiktā laikposmā iegūts žiroskopa izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darbības apstākļos, kuri nav saistīti ar ieejas rotāciju vai paātrinājumu. “Novirzi” parasti izsaka grādos stundā (grādi/st.). (IEEE STD 528-2001).

“Oglekļa šķiedru sagataves” (1) ir noteiktā veidā sakārtotas, pārklātas vai nepārklātas šķiedras, kas veido armatūru vai tās daļu, pirms ievada “saistvielu” (matricu) “kompozīta” izveidošanai.

“Optiska integrālā shēma” (3) ir “monolīta integrālā shēma” vai “hibrīda integrālā shēma”, kurā ir viena vai vairākas detaļas, kas paredzētas, lai darbotos kā fotosensori vai fotoemiteri, lai izpildītu optisku vai fotoelektrisku funkciju vai funkcijas.

“Optiska pārslēgšana” (5) ir optisko signālu maršrutēšana vai pārslēgšana, tos nepārveidojot elektriskos signālos.

“Optisks dators” (4) ir dators, kas izveidots vai pārveidots tā, lai izmantotu gaismu, pārnesot un apstrādājot datus, un kura loģiskie skaitļošanas elementi izmanto tieši savienotas optiskas ierīces.

“Optisks pastiprinājums” (5) optiskās saziņas sistēmās ir pastiprināšanas metode, kas pastiprina konkrēta optiska avota ģenerētus optiskus signālus, tos nepārvēršot elektriskos signālos, piemēram, izmantojot pusvadītāju optiskos pastiprinātājus vai optisko šķiedru luminiscences pastiprinātājus.

“Par gaisu vieglāki aviotransportlīdzekļi” (9) ir baloni un lidaparāti, kas kā cēlējspēku izmanto karstu gaisu vai citas par gaisu vieglākas gāzes, piemēram, hēliju un ūdeņradi.

“Paralēlu šķiedru kūlis” (1) ir (parasti 12–120) aptuveni paralēlu ‘šķiedru’ kūlis.

NB!   ‘Šķiedra’ ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” (parasti vairāk nekā 200) kūlītis.

“Pārneses lāzers” (6) ir “lāzers”, kurā notiek enerģijas pārnese neierosināta atoma vai molekulas sadursmē ar atomu vai molekulu, kas ģenerē starojumu.

“Pārveidots militārām vajadzībām” (1) nozīmē jebkuru modifikāciju vai selekciju (piemēram, mainīt tīrības pakāpi, glabāšanas laiku, virulenci, izplatīšanas īpašības vai noturību pret ultravioleto starojumu), lai cilvēkiem, dzīvniekiem, iekārtām, ražai vai apkārtējai videi nodarītu pēc iespējas lielāku kaitējumu vai postījumus.

“Patiesais magnētisks gradiometrs” (6) ir viens magnētiskā lauka gradientu mērīšanas elements un attiecīga elektroniska shēma, kuras izejas signāls ir magnētiskā lauka gradienta mērvienībās.

NB!   Sk. arī “magnētisks gradiometrs”.

“Personālais tīkls (PAN)” (5) ir datu pārraides sistēma, kam piemīt visas šīs īpašības:

a) tajā nenoteiktam skaitam neatkarīgu vai savstarpēji savienotu ‘datu ierīču’ ir dota tiešu sakaru iespēja; un

b) tā aprobežojas ar ierīču savstarpējiem sakariem atsevišķas personas vai ierīču vadāmierīces tiešā tuvumā (piemēram, vienā telpā, birojā vai automašīnā).

Tehniska piezīme

‘Datu ierīce’ ir iekārta, ar kuras palīdzību var nosūtīt vai saņemt informāciju ciparu sekvenču formā.

“Pilnveidošana” (VPT, PK un visā sarakstā) attiecas uz visiem posmiem pirms sērijveida ražošanas, piemēram: projektēšanu, projektu pētījumiem, projekta analīzi, projekta koncepcijām, prototipu montāžu un izmēģinājumiem, eksperimentālo ražošanu, projektēšanas datu pārtapšanu izstrādājumā, konfigurācijas izstrādi, izstrādes integrāciju, dažādu elementu izvietojuma plānošanu un maketēšanu.

“Plēves tipa integrālās shēmas” (3) ir ‘shēmas elementu’ kopums un to savstarpēji metāla savienojumi, kas izveidoti, uzklājot biezu vai plānu plēvi uz izolatora “substrāta”.

NB!   ‘Shēmas elements’ ir viena aktīva vai pasīva elektroniskas shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u. c.

“Precizitāte” (2 6) ir maksimālā pozitīvā vai negatīvā rādījuma novirze no pieņemta standarta vai patiesās skaitliskās vērtības; to parasti mērī kā neprecizitāti.

“Primārā lidojumu vadība” (7) ir “lidaparāta” stabilitātes vai manevrēšanas kontrole, izmantojot virzītājspēka ģeneratorus, t. i., mainot aerodinamisko virsmas vai dzinējspēka pielikšanas virzienu (vektoru).

“Programma” (2 6) ir kāda procesa izpildei paredzētas secīgas instrukcijas, kas izstrādātas elektroniskam datoram saprotamā formā.

“Programmatūra” (VPP, visur sarakstā) ir vienas vai vairāku “programmu” vai ‘mikroprogrammu’ kopums, kas fiksēts jebkādā taustāmā nesējā.

NB!   ‘Mikroprogramma’ ir īpašā atmiņā glabāta elementāru instrukciju secība, kuras izpildi ierosina ar attiecīgu instrukciju no instrukciju reģistra.

“Radara frekvenču lēkāšana” (6) ir jebkura metode, ar ko pseidogadījuma secībā maina raidītājradara nesējfrekvenci starp impulsiem vai impulsu grupām par lielumu, kas līdzinās impulsa joslas plakumam vai ir lielāks par to.

“Radara izkliedes spektrs” (6) ir jebkura modulācijas metode, ar ko relatīvi šaurā frekvenču joslā raidīto signāla enerģiju izplata daudz plašākā frekvenču diapazonā, izmantojot gadījuma vai pseidogadījuma kodus.

“Raķetes” (1 3 6 7 9) ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kas spēj nogādāt vismaz 500 kg smagu kravu vismaz 300 km attālumā.

“Ražošana” (VPT PK un visur sarakstā) ir visas ražošanas fāzes, piemēram, konstruēšana, ražošanas iekārtu projektēšana, izgatavošana, integrācija, montāža (uzstādīšana), inspekcija, pārbaude, kvalitātes sertifikācija.

“Ražošanas aprīkojums” (7 9) ir “ražošanas iekārtas” un speciāli izveidota, iekārtās integrēta programmatūra, lai “pilnveidotu” vienu vai vairākas “ražošanas” fāzes.

“Ražošanas iekārtas” (1 7 9) ir tikai tie darbarīki, vadules, spīles, liešanas formas, veidnes, krāsas, armatūra, iestatīšanas mehānismi, pārbaudes ierīces, citas iekārtas un to komponenti, kas speciāli paredzēti vai pielāgoti “pilnveidošanai” vai arī vienai vai vairākām “ražošanas” fāzēm.

“Reālā laika joslas platums” (3) “dinamisku signālu analizatoriem” ir plašākais frekvenču diapazons, kuru analizators var izvadīt uz ekrāna vai atmiņas ierīces, nepārtraucot ieejas datu analīzi. Analizatoriem ar vairākiem kanāliem, izdarot aprēķinus, jālieto kanālu konfigurācijā iegūtais “reālā laika joslas platums”.

“Robots” (2 8) ir manipulācijas mehānisms, kas var būt konveijertipa vai darboties pēc principa “no punkta uz punktu”, tas var izmantot sensorus un tam ir visas šīs īpašības:

a. tas ir daudzfunkcionāls;

b. tas var pozicionēt vai orientēt materiālus, detaļas, instrumentus vai citas īpašas ierīces, veicot dažādas kustības trīsdimensiju telpā;

c. ietver trīs vai vairākas slēgta vai atvērta tipa servoiekārtas, pie kā var pieskaitīt soļu elektrodzinējus; un

d. kam ir “lietotājam pieejama programmējamība” pēc mācības/izpildes metodes vai izmantojot elektronisku datoru, kas var būt programmējams loģiskais kontrolieris, t. i., bez vajadzības mehāniski iejaukties.

NB!   Iepriekš minētā definīcija neattiecas uz šādām iekārtām:

1.   uz manipulācijas mehānismiem, ko kontrolē tikai ar roku/teleoperators;

2.   uz nemainīgas secības manipulācijas mehānismiem, kas ir iekārtas, kuras kustas automātiski un darbojas, veicot mehāniskas nemainīgi programmētas kustības. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem soļiem, ko nosaka atdures, piemēram, adatas vai izciļņi. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle nav mehāniski, elektroniski vai elektriski maināma;

3.   uz mehāniski kontrolētiem mainīgas secības manipulāciju mehānismiem, kas ir iekārtas, kuras kustas automātiski un darbojas saskaņā ar mehāniski nemainīgām, programmētām kustībām. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem, bet koriģējamiem soļiem, ko nosaka atdures, piemēram, adatas vai izciļņi. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle ir maināma nemainīgas programmas modelī. Programmas darbības pārmaiņas (piem., adatu izvietojuma maiņu vai izciļņu nomaiņu) vienā vai vairākās kustības asīs veic tikai mehāniski;

4.   uz mainīgas secības manipulācijas mehānismiem, ko nevada ar servoiekārtām un kas kustas automātiski un darbojas, veicot mehāniski nemainīgas programmētas kustības. To programma ir maināma, bet secību izpilda tikai vadotnēs, pēc mehāniski fiksētu elektrisko bināro iekārtu bināriem signāliem vai regulējamām atdurēm;

5.   uz noliktavu telferiem, kas definēti kā Dekarta koordinātu manipulatoru sistēmas, izgatavoti kā vertikālu glabāšanas tvertņu bloku sastāvdaļas un konstruēti tā, lai šo tvertņu saturs būtu pieejams un paņemams.

“Rotācijas pulverizācija” (1) ir process 500 μm vai mazāku metāla daļiņu iegūšanai, ar centrbēdzes spēkiem iedarbojoties uz izkausētu metālu vai izkausēta metāla strūklu.

“Sajauktas” (1) ir šķiedras, kas rodas, sajaucot un formējot termoplastiskas un armatīvas šķiedras, lai veidotu armētu “saistvielu” (matricu).

“Sakaru kanāla kontrolieris” (4) ir fiziska saskarne, kas kontrolē sinhronas vai asinhronas digitālas informācijas plūsmu. Šāds bloks var būt ievietots datorā vai tālsakaru iekārtā, lai nodrošinātu piekļuvi sakariem.

“Salikts rotējošais galds” (2) ir galds, kas ļauj darba objektam griezties un sagāzties slīpi pa divām neparalēlām asīm, kuras var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”.

“III/V savienojumi” (3 6) ir polikristāliski, bināri vai kompleksi monokristāliski produkti, kas sastāv no Mendeļejeva elementu periodiskās sistēmas tabulas III A un V A grupas elementiem (piemēram, gallija arsenīds, gallija un alumīnija arsenīds, indija fosfīds).

SHPL” ir “superjaudīgs lāzers”.

“Signālu analizatori” (3) ir aparāti, ar ko var mērīt un attēlot daudzfrekvenču signālu vienfrekvences komponentu galvenās īpašības.

“Signālu apstrāde” (3 4 5 6) ir algoritmiskas ārējas izcelsmes informācijas nesēju signālu apstrāde, piemēram, laika kompresija, filtrēšana, ekstrakcija, selekcija, korelācija, sagriešana vai transformēšana domēnu starpā (piem., ātrais Furjē vai Volša pārveidojums).

“Simetrisks algoritms” (5) ir kriptogrāfisks algoritms, kurā šifrēšanai un atšifrēšanai izmanto identiskas atslēgas.

NB!   “Simetrisko algoritmu” parasti izmanto konfidenciālu datu aizsardzībai.

“Sistēmsekošana” (6) ir apstrādāti, korelēti (radara datu saskaņošana ar lidaparāta pozīciju) un precizēti dati lidaparātu atrašanās vietas noteikšanai, kas ir pieejami Aviosatiksmes kontroles centra operatoriem.

“Sistoliska bloka dators” (4) ir dators, kurā datu plūsma un modifikācija ir lietotājam dinamiski kontrolējama loģiskās ieejas līmenī.

“Smalcināšana” (1) ir process, kas materiālu sadala daļiņās drupinot vai maļot.

“Speciālie skaldāmie materiāli” (0) ir plutonijs-239, urāns-233, “ar 233 vai 235 izotopu bagātināts urāns” vai jebkurš cits materiāls, kas tos satur.

“Spiediena devēji” (2) ir iekārtas, kas pārveido spiediena mērījumus elektriskā signālā.

“Sprāgstvielas” (1) ir cieta, šķidra vai gāzveida agregātstāvokļa vielas vai vielu maisījumi, kuriem jāsprāgst, ja tos izmanto kā injicētājlādiņus, palīglādiņus vai galvenos lādiņus kaujas uzgaļos, spridzināšanā un citos lietojumos.

“Stabilitāte” (7) ir attiecīgā parametra noviržu vidējā izkliede (1 sigma) no kalibrētās vērtības, kura mērīta stabilas temperatūras apstākļos. “Stabilitāti” var izteikt kā laika funkciju.

“Stabilizācijas laiks” (3) ir laiks, kas vajadzīgs, lai, pārslēdzoties starp jebkuriem diviem pārveidotāja līmeņiem, beigu vērtība būtu pusbita robežās.

“Substrāts” (3) ir pamatmateriāla loksne ar savienojumu zīmējumu vai bez tā un uz kā vai kurā var izvietot ‘diskrētos komponentus’ un/vai integrālās shēmas.

NB! 1:   ‘Diskrēts komponents’: individuāls ‘shēmas elements’ ar ārējiem izvadiem.

NB! 2:   ‘Shēmas elements’: individuāla aktīva vai pasīva funkcionāla elektroniskās shēmas daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u. c.

“Substrātu sagataves” (6) ir monolīti savienojumi ar atbilstošiem izmēriem, lai varētu izgatavot tādus optiskos elementus kā spoguļus vai optiskos logus.

“Superjaudīgs lāzers” (“SHPL”) (6) ir “lāzers”, kas spēj pārnest izejas starojuma enerģiju (kopējo vai daļu) virs 1 kJ 50 milisekundēs vai kura vidējā vai nepārtrauktas darbības jauda ir lielāka par 20 kW.

“Superplastiskā formēšana” (1 2) ir karsts tādu metālu deformācijas process, kuriem raksturīgas zemas stiepes deformācijas vērtības (zem 20 %) pārraušanas punktā, ko nosaka, stiepes stiprību pārbaudot istabas temperatūrā, lai iegūtu stiepes deformācijas, kas vismaz divkārt pārsniedz šīs vērtības.

“Supersakausējumi” (2 9) ir sakausējumi uz niķeļa, kobalta vai dzelzs bāzes, kas ir izturīgāki par jebkuru no AISI 300 sērijas sakausējumiem temperatūrā, kura pārsniedz 922 K (649 °C), pie smagiem vides un ekspluatācijas apstākļiem.

“Supravadoši” (1 3 5 6 8) ir materiāli, piemēram, metāli, sakausējumi vai savienojumi, kas var pilnībā zaudēt elektrisko pretestību, t. i., var sasniegt bezgalīgu elektrovadītspēju un vadīt ļoti stipru elektrisko strāvu bez Džoula siltuma.

NB!   Materiāla “supravadītāja” stāvokli konkrēti raksturo “kritiskā temperatūra”, kritisks magnētiskais lauks, kas ir temperatūras funkcija, un kritiskais strāvas blīvums, kas tomēr ir gan magnētiskā lauka, gan temperatūras funkcija.

“Šķiedru kūlis” (1) ir aptuveni paralēlu “monopavedienu” kūlis.

“Šķiedru vai pavedienu materiāli” (0 1 8) ietver:

a. viengabala “monopavedienus”;

b. viengabala “dzijas” un “šķiedras”;

c. “lentes”, audumus, neaustus materiālus un pinumus;

d. šķērētas šķiedras, vistras šķiedras un viendabīgus šķiedru slāņojumus;

e. jebkura garuma monokristālu vai polikristālu šķiedras;

f. aromātisko poliamīdu masu.

“Tehnoloģija” (VPT PK, visur sarakstā) ir specifiska informācija, kas vajadzīga preču “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”. Šī informācija ir ‘tehnisko datu’ vai ‘tehniskās palīdzības’ veidā.

NB! 1:   ‘Tehniskā palīdzība’ (VPT, PK) var būt instrukciju, prasmju, mācību, darba prasmes un konsultēšanas pakalpojumu veidā un var saturēt “tehnisko datu” nodošanu.

NB! 2:   ‘Tehniskie dati’ (VPT, PK) var būt rasējumu, plānu, diagrammu, modeļu, formulu, tabulu, inženierdizaina, rakstisku specifikāciju, rokasgrāmatu un instrukciju veidā, kas var būt rakstveida vai ierakstītas, piemēram, uz diska, lentē vai nolasāmās atmiņas ierīcēs.

“Tieša hidrauliska presēšana” (2) ir deformācijas process, kurā izmanto ar šķidrumu pildītu elastīgu kameru, kas ir tiešā saskarē ar apstrādājamo objektu.

“Tīkla piekļuves kontrolieris” (4) ir fiziska saskarne sadalītam komutācijas tīklam. Tas izmanto vienu kopīgu vidi, kas viscaur darbojas vienā un tajā pašā “ciparu datu pārsūtīšanas ātrumā”, pārraidei izmantojot arbitrāciju (piem., iezīmējot informāciju). Neatkarīgi no citām saskarnēm tas atlasa datu paketes vai datu grupas (piem., IEEE 802), kas attiecinātas uz to. Šādu iekārtu var iebūvēt datorā vai tālsakaru sistēmā, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

“Toksīna pirmējā vienība” (1) ir “toksīna” strukturāli vai funkcionāli diskrēts komponents.

“Toksīni” (1 2) ir preparātu vai maisījumu veidā speciāli izolēti toksīni neatkarīgi no to izgatavošanas veida, izņemot ar toksīniem piesārņotus materiālus, piemēram, patoloģiskos paraugus, labību, pārtikas produktus vai “mikroorganismu” sporas.

“Tolerance pret defektu kļūmēm” (4) ir datorsistēmas spēja turpināt darbību pēc jebkādas tās aparatūras vai programmatūras disfunkcijas bez cilvēka iejaukšanās kādā konkrētā pakalpojumu līmenī, konkrētā laikā nodrošinot nepārtrauktu darbību, datu integritāti un darbaspēju atjaunošanos bez ārējas iejaukšanās.

“Totāla lidojumu vadība” (7) ir “lidaparāta” stāvokļa mainīgo lielumu un lidojuma maršruta automātiska kontrole, lai izpildītu konkrētu uzdevumu atkarā no datu izmaiņām reālajā laikā par doto uzdevumu, apdraudējumiem vai citiem “lidaparātiem”.

“Uz datiem balstītas atsauces navigācijas” (“DBRN”) (7) sistēmas ir sistēmas, kas izmanto dažādus iepriekš mērītu ģeokartografēšanas datu avotus, kas integrēti, lai sniegtu precīzu navigācijas informāciju mainīgos apstākļos. Datu avoti ietver batimetriskās kartes, zvaigžņu kartes, gravitācijas kartes, magnētiskās kartes vai digitālas trīsdimensiju topografiskās kartes.

“Uzgaļa apvalks” (9) ir stacionārs gredzenveida komponents (viengabalains vai segmentēts), kas piestiprināts dzinēja turbīnas apvalka iekšējai virsmai, vai elements uz turbīnas lāpstiņas ārējā gala, kura galvenā funkcija ir nodrošināt gāzes blīvi starp stacionāriem un rotējošiem komponentiem.

“Uzsmidzināšana” (1) ir ‘ātrās cietināšanas’ process, kurā izkausēta metāla strūkla nonāk kontaktā ar atdzesētu bloku, veidojot pārslveida produktu.

NB!   ‘Ātrā cietināšana’ ir izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

“Vadības kompleksi” (7) ir sistēmas, kas integrē lidaparāta atrašanās vietas un ātruma (t. i., navigācijas) mērīšanu un izskaitļošanu ar komandu izskaitļošanu un sūtīšanu lidaparāta lidojumu vadības sistēmām, lai koriģētu lidojuma trajektoriju.

“Vakcīna” (1) ir medikaments ar farmaceitisku formulu, kuru ražotāja vai lietotāja valsts regulācijas iestādes ir licencējušas vai par ko ir izsniegušas tirdzniecības vai klīnisko izmēģinājumu atļauju, un kurš ir paredzēts cilvēku vai dzīvnieku imunoloģiskas aizsargreakcijas stimulēšanai, lai novērstu slimības tajos, kam tā iepotēta.

“Vakuumpulverizācija” (1) ir process, kurā iegūst 500 μm vai mazākas metāla daļiņas, izmantojot strauju izšķīdušas gāzes izdalīšanos, kad izkausēta metāla strūklu iepūš vakuumā.

“Valstis, kas (nav) Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis” (1) ir valstis, kurās (nav) spēkā Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas, glabāšanas un lietošanas aizliegšanu.

“Ventiļa nostrādāšanas kavējuma pamatlaiks” (3) ir izplatīšanās kavējuma laika vērtība, kas attiecināta uz pamatizeju, ko lieto “monolītās integrālās shēmās”. “Monolītu integrālo shēmu”‘saimē’ šo terminu var precizēt konkrētai ‘saimei’ kā kavējuma laiku tipiskai izejai šajā ‘saimē’ vai kā tipisku ātrumu kavējuma laiku izejai konkrētajā ‘saimē’.

NB! 1:   “Pamatizejas izplatīšanās kavējuma laiku” nedrīkst jaukt ar kompleksas “monolītas integrālās shēmas” ieejas vai izejas kavējuma laiku.

NB! 2:   ‘Saimē’ ietilpst visas integrālās shēmas, kam saskaņā ar izgatavošanas metodēm un parametriem ir visas šīs kopējās īpašības, izņemot to attiecīgās funkcijas:

a. kopēja datoru fizisko komponentu un programmatūras arhitektūra;

b. kopēja projektēšanas un procesa tehnoloģija; un

c. kopēji pamata raksturlielumi.

“Vidējā izejas jauda” (6) ir kopējā “lāzera” enerģija džoulos, kas dalīta ar “lāzera ilgumu” sekundēs.

“Vienkanāla signalizācija” (5) ir signalizācijas metode, kas paredz to, ka centrāļu informācijas apmaiņa notiek vienā kanālā ar iezīmētiem paziņojumiem, sūtot uz daudzām ķēdēm un daudziem pieslēgumiem attiecināmu informāciju vai izsaukumus un citu informāciju, piemēram, tīkla vadībai izmantojamu informāciju.

“Vielas nekārtību novēršanai” (1) ir vielas, kuras paredzētos izmantošanas apstākļos nekārtību novēršanā cilvēkiem ātri izraisa sensorisku kairinājumu vai fizisku vājumu, kas pazūd īsā laikā pēc iedarbības beigām.

Tehniska piezīme

Asaru gāzes ir “vielu nekārtību novēršanai” apakšklase.

“Vietējais tīkls” (LAN) (4 5) ir datu pārraides sistēma, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. tā ļauj jebkuram skaitam neatkarīgu ‘datu iekārtu’ tieši sazināties savā starpā; un

b. tā ir ierobežota ģeogrāfiski mazā platībā (piem., biroju ēkā, rūpnīcā, universitātes pilsētiņā, noliktavā).

NB!   ‘Datu iekārta’ ir aparatūra, kas spēj nosūtīt vai saņemt informāciju ciparu sekvenču formā.

0.    KATEGORIJA

KODOLMATERIĀLI, JAUDAS UN IEKĀRTAS

0ASistēmas, iekārtas un to komponentes

0A001“Kodolreaktori” un speciālas tiem konstruētas vai pielāgotas komponentes un iekārtas, tas ir:

a. “kodolreaktori”;

b. metāla tilpnes vai galvenās to rūpnieciski izgatavotās koponentes, tostarp reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāks, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas, lai ietvertu “kodolreaktora” aktīvo zonu, ieskaitot reaktora aktīvās zonas spiediena tilpnes vāku;

c. degvielas elementu manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas degvielas iekraušanai un izkraušanai “kodolreaktorā”;

d. kontrolstieņi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu “kodolreaktorā”, to balstu konstrukcijas vai struktūras, kā arī kontrolstieņu piedziņas mehānismi un piedziņas vadules;

e. spiediena caurules, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas degvielas elementiem un primārajam dzesēšanas aģentam “kodolreaktorā” pie darba spiediena virs 5,1 MPa;

f. caurules vai cauruļu bloki, kas izgatavoti no cirkonija vai tā sakausējumiem, kuros hafnija masas attiecība pret cirkonija masu ir mazāka par 1:500, un kas speciāli konstruēti vai pielāgoti darbam “kodolreaktorā”;

g. dzesēšanas sūkņi, kas speciālispeciāli izgatavoti vai pielāgoti primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai “kodolreaktorā”;

h. “kodolreaktora iekšējie komponenti”, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti izmantošanai “kodolreaktorā”, ieskaitot reaktora aktīvās zonas balstu struktūras, degvielas kanālus, siltumekrānus, atstarotājus, serdeņa sietplates un difuzora plates;

Piezīme.   0A001.h. pozīcijā “kodolreaktora iekšējie komponenti” ir visas galvenās struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas balstīšana, degvielas bloka regulācija, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzība, reakcijas tilpnes starojuma aizsargekrānu funkcija un reaktora aktīvās zonas instrumentu vadīšana.

i. siltummaiņi (tvaika ģeneratori), kas speciāli konstruēti vai pielāgoti izmantošanai “kodolreaktoru” primārajā dzesēšanas kontūrā;

j. neitronu detektori un mērinstrumenti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti neitronu plūsmas noteikšanai “kodolreaktora” aktīvajā zonā.

0BIzmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

0B001Rūpnīcas “dabīgā urāna” un “noplicinātā urāna” un “īpašo skaldmateriālu” izotopu separācijai, kā arī speciāli tām konstruēts vai pielāgotas iekārtas un to komponenti:

a. rūpnīcas, kas speciāli paredzētas “dabīgā urāna”, “noplicinātā urāna” un “speciālo skaldāmo materiālu” izotopu separācijai, tas ir:

1. gāzu centrifūgu separācijas ražotnes;

2. gāzu difūzijas separācijas ražotnes;

3. aerodinamiskās separācijas ražotnes;

4. ķīmiskās apmaiņas separācijas ražotnes;

5. jonu apmaiņas separācijas ražotnes;

6. atomizēta tvaika “lāzera” izotopu separācijas (AVLIS) ražotnes;

7. molekulāro “lāzeru” izotopu separācijas (MLIS) ražotnes;

8. plazmas separācijas ražotnes;

9. elektromagnētiskās separācijas ražotnes;

b. gāzu centrifūgas, agregāti un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas gāzu centrifūgas separācijas procesam:

Piezīme.   0B001.b. pozīcijā “materiāls ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu” ir jebkurš no šiem:

a.   martensīta tēraudi ar stiepes robežstiprību u 2 050 MPa vai vairāk;

b.   alumīnija sakausējumi ar stiepes robežstiprību 460 MPa vai vairāk; vai

c.   “šķiedru vai pavedienveida materiāli” ar “īpatnējo moduli”, kas lielāks par 3,18 × 106 m, un “īpatnējo stiepes izturību”, kas lielāka par 76,2 × 103 m;

1. gāzu centrifūgas;

2. pilnīgi rotoru kompleksi;

3. rotora cauruļu cilindri ar sieniņu biezumu 12 mm vai mazāk un diametru no 75 līdz 400 mm, kas izgatavoti no “materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu”;

4. gredzeni un balsti ar sieniņu biezumu 3 mm vai mazāku un diametru no 75 līdz 400 mm, kuru konstrukcija nodrošina vietēju atbalstu rotora caurulei vai vairākām savstarpēji saistītām caurulēm un kuri izgatavoti no “materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu”;

5. rotora caurulē iemontējami deflektori, kuru diametrs ir no 75 līdz 400 mm un kuri izgatavoti no “materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu”;

6. augšējie un apakšējie rotora caurules slēgi, kuru diametrs ir no 75 līdz 400 mm, kas pieguļ rotora caurules galiem un izgatavoti no “materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu”;

7. magnētiskās piekares gultņi, kas sastāv no riņķveida magnēta ar aizsargapvalku, kurš izgatavots no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai ar tiem aizsargāts un kuriem ir vibrācijas slāpētājoša vide un magnētiska saite ar polu vai ar citu magnētu, kas uzmontēts rotora virsējam slēgam;

8. speciāli gultņi ar šarnīra bloku, kas uzmontēti uz amortizatoriem;

9. molekulāri sūkņi, kas sastāv no cilindriem ar iestrādātām vai ekstrudētām spirālveida rievām un iekšējās virsmās iestrādātiem kanāliem;

10. gredzenveida motora statori daudzfāžu maiņstrāvas histerēzes (vai magnētiskās pretestības) motoriem sinhronai darbībai vakuumā un frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz ar jaudu no 50 līdz 1 000 VA;

11. centrifūgu apvalki/nodalījumi gāzu centrifūgu rotoru cauruļu ievietošanai, kas sastāv no nekustīgiem cilindriem ar precīzi apstrādātiem galiem, ko izgatavo no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” ar līdz 30 mm biezām sieniņām;

12. UF6 ekstrakcijas iekārtas uztvērējkauss, kas sastāv no caurulēm, kuru iekšējais diametrs ir līdz 12 mm, UF6 ekstrakcijai no centrifūgas rotoriem, izmantojot Pito cauruļu efektu, ko izgatavo no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai kas ir aizsargātas ar tiem;

13. frekvenču pārveidotāji (konvertori vai invertori) un speciāli tiem izgatavotas komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtu motoru statoru barošanai un kam ir visas šīs īpašības:

a. daudzfāžu izeja ar frekvenci no 600 līdz 2 000 Hz;

b. frekvenču kontrole labāka par 0,1 %;

c. harmoniskie kropļojumi mazāki par 2 %; un

d. lietderības koeficients lielāks par 80 %;

14. silfona vārsti, ko izgatavo no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai kas ir aizsargāti ar tiem, ar diametru no 10 mm līdz 160 mm;

c. iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas gāzu centrifūgu separācijas procesiem, tas ir:

1. gāzu difūzijas barjeru membrānas, kas izgatavotas no porainiem metāla, polimēriem vai keramikas “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” ar poru izmēru no 10 līdz 100 nm, biezumu 5 mm vai mazāku, vai cauruļveida formām, kuru diametrs ir 25 mm vai mazāks;

2. gāzu difuzoru apvalki, kas izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargāti ar tiem;

3. kompresori (turbo, centrbēdzes un aksiālas plūsmas tipa) vai gāzpūtēji, kas izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargāti ar tiem, ar ražību 1 m3/min UF6 vai vairāk un izejas spiedienu līdz 666,7 kPa;

4. 0B00l.c.3. pozīcijā minēto gāzpūtēju vai kompresoru rotējošo vārpstu blīvslēgi, kas izgatavoti tā, lai bufera gāzes ieplūdes ātrums būtu mazāks par 1 000 cm3/min;

5. siltummaiņi, kas izgatavoti no alumīnija, vara, niķeļa vai to sakausējumiem un satur vairāk nekā 60 % niķeļa, vai šo metālu kombinācijas oderētu cauruļu veidā, kas paredzētas darbam pie negatīva spiediena ar tādu noplūdes ātrumu, pie kuras spiediens nepieaug vairāk kā par 10 Pa stundā pie spiedienu starpības 100 kPa;

6. silfona vārsti, kuru diametrs ir no 40 līdz 1 500 mm un kuri ir pārklāti ar “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai izgatavoti no tiem;

d. iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas aerodinamiskas separācijas procesiem:

1. UF6 korozijas izturīgas separācijas sprauslas, kas sastāv no šķelta veida liektiem kanāliem, kuru liekuma rādiuss ir mazāks par 1 mm, un šķēlējplaknes, kas sadala caurplūstošo gāzi divās plūsmās;

2. cilindriskās vai koniskās tangenciālās ieplūdes caurules (virpuļcaurules), kuru diametrs ir no 0,5 līdz 4 cm un garuma attiecība pret diametru ir 20:1 vai mazāka, ar vienu vai vairākām tangenciālajām ieejām, kas izgatavotas no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargātas ar tiem;

3. kompresori (turbo, centrbēdzes, aksiālas plūsmas) vai gāzpūtēji ar ražību 2 m3/min kas izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju”un attiecīgie rotora vārpstas blīvslēgi, vai aizsargāti ar tiem;

4. siltummaiņi, kas izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargāti ar tiem;

5. aerodinamiskās separācijas elementu apvalki, kas satur virpuļcaurules vai separācijas sprauslas un izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargāti ar tiem;

6. silfona ventiļi, kuru diametrs ir no 40 līdz 1 500 mm un kuri izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargāti ar tiem;

7. pārstrādes sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (hēlija vai ūdeņraža) līdz UF6 saturam 1 ppm vai zemākam, ieskaitot:

a. kriogēnus siltummaiņus un krioseparātorus darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b. kriogēnās saldēšanas iekārtas darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c. separācijas sprauslas vai virpuļcaurules UF6 atdalīšanai no nesējgāzes;

d. UF6 izsaldēšanas iekārtas darbam 253 K (– 20 °C) vai zemākā temperatūrā;

e. iekārtas un to komponentes, kas speciāli paredzētas vai pielāgotas ķīmiskās apmaiņas separācijas procesiem:

1. ātras šķidruma–šķidruma apmaiņas pulsējošas kolonnas, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 s vai mazāks, noturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavotas no piemērotiem plastikātu materiāliem, tādiem, kā fluoroglekļa polimēri vai stikls, vai ar tiem oderētas);

2. ātrdarbīgi šķidruma-šķidruma centrbēdzes ekstraktori, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 s vai mazāks, noturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavoti no piemērotiem plastikātu materiāliem, tādiem kā, fluoroglekļa polimēri vai stikls, vai ar tiem oderēti);

3. pret koncentrētas sālsskābes šķīdumu iedarbību noturīgi elektroķīmiskās reducēšanas elementi urāna reducēšanai no vienas valences uz citu;

4. elektroķīmiskās reducēšanas elementu barošanas iekārtas U+4 separācijai no organisko vielu plūsmas, kurām daļas, kas ar to saskaras, ir izgatavotas no piemērotiem materiāliem (piemēram, no fluoroglekļa polimēriem, polifenilsulfāta, poliētera sulfona vai grafīta, kas impregnēts ar sveķiem) vai aizsargātas ar tiem;

5. barošanas sagatavošanas sistēmas augstas tīrības urāna hlorīda šķīduma ražošanai, kas sastāv no šķīdināšanas, šķīdinātāja ekstrakcijas un/vai jonu apmaiņas iekārtām bagātināšanai un elektrolītiskajiem elementiem, lai U+6 vai U+4 reducētu par U+3;

6. urāna oksidēšanas sistēmas U+3 oksidēšanai par U+4;

f. iekārtas un to komponentes, kas speciāli paredzētas vai pielāgotas jonu apmaiņas separācijas procesiem:

1. ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi, šūnveida vai poraini sašūti sveķi, kuros aktīvās ķīmiskās apmaiņas grupas ir ierobežotas līdz inertās porainā pamata virsmas pārklājumam, kā arī citas piemērotas formas kompozītu struktūras, ieskaitot daļiņas vai šķiedras, kuru diametrs ir 0,2 mm vai mazāks un kuras ir noturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību un izgatavotas tā, lai apmaiņas ātruma puslaiks būtu mazāks par 10 s un spētu darboties temperatūras intervālā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C);

2. jonu apmaiņas kolonnas (cilindriskas), kuru diametrs lielāks par 1 000 mm un kuras izgatavotas no materiāliem, kas ir noturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, titāna vai fluoroglekļa polimēriem), vai aizsargātas ar šiem materiāliem un spēj darboties temperatūras intervālā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C) un pie spiediena virs 0,7 MPa;

3. jonu apmaiņas atteces sistēmas (ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas vai reducēšanas sistēmas) jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtu kaskādēs lietoto ķīmiskās reducēšanas vai oksidēšanas aģentu reģenerēšanai;

g. iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas atomāras “lāzera” iztvaices (AVLIS) separācijas procesiem:

1. lieljaudas svītru vai skanējošie elektronu staru lielgabali, kuru jauda lielāka par 2,5 kW/cm, izmantošanai urāna iztvaicēšanas sistēmās;

2. šķidra urāna metāla apstādināšanas sistēmas urāna vai urāna sakausējumiem, kurās ietilpst tīģeļi, kas izgatavoti no piemērotiem karstumizturīgiem un pret koroziju izturīgiem materiāliem (piemēram, tantala, ar itriju pārklāta grafīta, grafīta, kas pārklāts ar citu retzemju elementu oksīdiem vai to savienojumiem) vai pārklāti ar tiem, un šo tīģeļu dzesēšanas iekārtas;

NB!   SK. ARĪ 2A225. POZĪCIJU.

3. produkta un atkritumproduktu kolektoru sistēmas, kas izgatavotas vai pārklātas ar materiāliem, kas izturīgi pret šķidra urāna vai tā tvaiku iedarbību, piemēram, ar itriju pārklāta grafīta vai tantala;

4. separatoru moduļu apvalki (cilindriski vai taisnstūrveida trauki), kuros ir urāna metāla tvaiku avots, elektronu staru lielgabals un produkta un atkritumproduktu kolektors;

5. “lāzerus” vai “lāzeru” sistēmas ar frekvenču spektra stabilizāciju ilgstošam urāna izotopu separācijas procesam;

NB!   SK. ARĪ 6A005. UN 6A205. POZĪCIJU.

h. iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas molekulārajiem “lāzera” izotopu separācijas (MLIS) procesiem vai ķīmiskām reakcijām ar izotopjutīgu lāzera aktivizāciju (CRISLA), tas ir:

1. virsskaņas izplešanās sprauslas UF6 un nesējgāzes maisījumu dzesēšanai līdz 150 K (– 123 °C) vai zemākai temperatūrai, izgatavotas no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju”;

2. urāna pentafluorīda (UF5) produktu kolektori, kas sastāv no filtra, trieciena vai ciklona tipa kolektoriem vai to kombinācijām un izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF5/UF6 koroziju”;

3. kompresori un to rotoru vārpstu blīvslēgi, kas izgatavoti no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai pārklāti ar tiem;

4. iekārtas UF5 (cietā fāze) fluorēšanai par UF6 (gāzveida fāze);

5. sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (piemēram, slāpekļa vai argona), ieskaitot:

a. kriogēnus siltummaiņus un krioseparatorus darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b. kriogēnās saldēšanas iekārtas darbam 153 K (– 120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c. UF6 izsaldēšanas iekārtas darbam 253 K (– 20 °C) vai zemākā temperatūrā;

6. “lāzerus” vai “lāzeru” sistēmas ar frekvenču spektra stabilizāciju ilgstošam urāna izotopu separācijas procesam;

NB!   SK. ARĪ 6A005. UN 6A205. POZĪCIJU.

i. iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas plazmas separācijas procesiem:

1. mikroviļņu enerģijas avoti un antenas jonu veidošanai vai paātrināšanai ar izejas frekvenci virs 30 GHz un vidējo izejas jaudu virs 50 kW;

2. radio frekvences jonu ierosmes spoles frekvencēm virs 100 kHz, kas spēj uzturēt vidējo jaudu virs 40 kW;

3. urāna plazmas ģeneratoru sistēmas;

4. sistēmas darbam ar šķidriem metāliem urāna vai urāna sakausējumiem, kurās ietilpst tīģeļi, kas izgatavoti no piemērotiem karstumizturīgiem un pret koroziju izturīgiem materiāliem (piemēram, tantala, ar itriju pārklāta grafīta, grafīta, kas pārklāts ar citu retzemju elementu oksīdiem vai to savienojumiem) vai pārklāti ar tiem, un šo tīģeļu dzesēšanas iekārtas;

NB!   SK. ARĪ 2A225. POZĪCIJU.

5. produktu un atkritumproduktu kolektori, kas izgatavoti no materiāliem, kuri ir karstumizturīgi un izturīgi pret urāna tvaiku koroziju, vai ar to pārklājumu, piemēram, grafīta ar itrija pārklājumu, vai no tantala;

6. separatoru moduļu apvalki (cilindriski) urāna plazmas avotam, radiofrekvences piedziņas spolei, produktu un atkritumproduktu kolektoriem, kas izgatavoti no piemērota nemagnētiska materiāla (piemēram, nerūsējošā tērauda);

j. iekārtas un to komponentes, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas elektromagnētiskās separācijas procesiem:

1. jonu avoti, individuāli vai salikti, kas sastāv no tvaiku avota, jonizētāja un staru kūļa paātrinātāja, izgatavoti no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta, nerūsējošā tērauda vai vara) un var nodrošināt 50 mA vai lielāku kopējo jonu staru kūļa strāvu;

2. jonu kolektoru plates bagātinātā vai noplicinātā urāna jonu staru kūļa savākšanai, kuras sastāv no diviem vai vairākiem šķēlumiem un kabatām un ir izgatavotas no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta vai nerūsējošā tērauda);

3. vakuumapvalki urāna elektromagnētiskajiem separatoriem, izgatavoti no nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, nerūsējošā tērauda) un paredzēti darbam pie 0,1 Pa vai zemākā spiediena;

4. magnētu poli, kuru diametrs ir lielāks par 2 m;

5. augstsprieguma energoavoti jonu avotiem, kuriem ir visas šīs īpašības:

a. spēj darboties nepārtraukti;

b. izejas spriegums ir 20 000 V vai lielāks;

c. izejas strāva ir 1 A vai lielāka; un

d. sprieguma regulācijas precizitāte ir labāka par 0,01 % astoņu stundu laikā;

NB!   SK. ARĪ 3A227. POZĪCIJU.

6. magnētu enerģijas avoti (lieljaudas, līdzstrāvas), kam piemīt visas šīs īpašības:

a. spēj nepārtraukti nodrošināt izejas strāvu 500 A vai vairāk pie sprieguma 100 V vai lielāka; un

b. strāvas vai sprieguma regulācijas precizitāte ir labāka par 0,01 % astoņu stundu laikā.

NB!   SK. ARĪ 3A226. POZĪCIJU.

0B002Speciāli konstruētas vai pielāgotas palīgsistēmas, iekārtas un to komponentes 0B001 pozīcijā minētajām izotopu separācijas iekārtām, kas izgatavotas no “materiāliem, izturīgiem pret UF6 koroziju” vai aizsargātas ar tiem:

a. padeves autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF6 ievadīšanai bagātināšanas procesā;

b. desublimatori un izsaldētāji, ko lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa un novadīšanai uz tam sekojošo uzkarsēšanu;

c. produkta un atkritumproduktu stacijas UF6 iepildīšanai konteineros;

d. sašķidrināšanas vai sacietināšanas iekārtas, kurās UF6 izdala no bagātināšanas procesa, to saspiežot, atdzesējot un pārveidojot šķidrā vai cietā stāvoklī;

e. cauruļvadu un vakuumsistēmas, kas speciāli paredzētas darbam ar UF6 gāzu difūzijas, centrifūgu vai aerodinamiskās kaskādēs;

f. 

1. vakuumaģistrāles un vakuumkolektori, kuru sūkšanas jauda ir 5 m3/min vai lielāka; vai

2. vakuumsūkņi, kas speciāli paredzēti izmantošanai UF6 nesēju atmosfērās;

g. UF6 masas spektrometri vai jonu avoti, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti nepārtrauktai produkta vai iemaisījumu paraugu analīzei, UF6, gāzu plūsmās, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. vienas vienības izšķirtspēja atommasām, kas lielākas par 320 atommasas oglekļa vienībām;

2. jonu avoti, kas pārklāti ar vai izgatavoti no nihroma vai monela, vai niķelēti;

3. ir elektronu bombardēšanas jonizācijas avoti; un

4. ir izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

0B003Urāna pārstrādes ražotnes un tām speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces, tas ir:

a. sistēmas UO3 ieguvei no urāna rūdas koncentrāta;

b. sistēmas UO3 pārvēršanai par UF6;

c. sistēmas UO3 pārvēršanai par UO2;

d. sistēmas UO2 pārvēršanai par UF4;

e. sistēmas UF4 pārvēršanai par UF6;

f. sistēmas UF4 pārvēršanai metāliskā urānā;

g. sistēmas UF6 pārvēršanai par UO2;

h. sistēmas UF6 pārvēršanai par UF4;

i. sistēmas UO2 pārvēršanai par UCl4.

0B004Rūpnīcas smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai vai koncentrēšanai un tām speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces un to komponentes:

a. ražotnes smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai, tas ir:

1. ūdens un sērūdeņraža apmaiņas ražotnes;

2. amonjaka un ūdeņraža apmaiņas ražotnes;

b. iekārtas un to sastāvdaļas:

1. ūdens-sērūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuras izgatavotas no smalkgraudaina oglekļa tērauda (piemēram, ASTM A516) un kuru diametrs ir no 6 līdz 9 m, kas spēj darboties pie spiediena, kurš lielāks vai vienāds ar 2 MPa, un ar korozijas pielaidi 6 mm vai vairāk;

2. vienpakāpes zemspiediena (t. i., 0,2 MPa) centrbēdzes gāzpūtēji vai kompresori gāzveida sērūdeņraža cirkulācijai (t. i., gāzei, kas satur vairāk par 70 % H2S) ar caurplūdes jaudu, kas vienāda ar vai lielāka par 56 m3/s pie darba spiediena, kas vienāds ar vai lielāks par 1,8 MPa, kuriem ir blīvslēgi, kas piemēroti kontaktam ar šķidru H2S;

3. amonjaka-ūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru augstums ir 35 m vai lielāks, bet diametrs – no 1,5 līdz 2,5 m, un kas piemērotas darba spiedieniem virs 15 MPa;

4. kolonnu iekšējās sastāvdaļas, ieskaitot pakāpju kontaktorus un pakāpju sūkņus, arī iegremdējamos sūkņus, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

5. amonjaka krekinga iekārtas darbam ar spiedieniem 3 MPa vai lielākiem, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

6. infrasarkanās absorbcijas analizatori, kas spēj veikt nepārtrauktas ūdeņraža un deitērija attiecības analīzes, ja deitērija koncentrācija ir 90 % vai lielāka;

7. katalītiski degļi bagātinātas deitērija gāzes pārvēršanai smagajā ūdenī, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

8. pilnīgas smagā ūdens koncentrēšanas sistēmas vai kolonnas smagā ūdens koncentrēšanai līdz reaktora kvalitātes deitērija koncentrācijai.

0B005Ražotnes, kas speciāli paredzētas “kodolreaktoru” kodoldegvielas elementu ražošanai un speciāli tām konstruētas vai pielāgotas iekārtas.

Piezīme.   “Kodolreaktoru” degvielas elementu ražošanas ražotnē ietilpst iekārtas, kuras:

a.   parasti ir tiešā kontaktā vai tieši apstrādā vai kontrolē kodolmateriālu ražošanas norisi;

b.   iekapsulē kodolmateriālus oderējumā;

c.   pārbauda iekapsulējuma vai oderējuma kvalitāti; vai

d.   pārbauda cietās iekapsulētās degvielas beigu apstrādi.

0B006Rūpnīcas izstrādātās “kodolreaktoru” kodoldegvielas elementu pārstrādei un šim nolūkam speciāli konstruētas vai pielāgotas komponentes un iekārtas.

Piezīme.   0B006 ietver:

a.   rūpnīcas izstrādātās “kodolreaktora” degvielas elementu pārstrādei, ieskaitot iekārtas un komponentus, kas parasti nonāk kontaktā ar izstrādāto degvielu un tieši vada izstrādātās degvielas, galvenā kodolmateriāla un kodoldalīšanās produktu apstrādes plūsmas;

b.   degvielas elementu kapāšanas vai smalcināšanas mašīnas, t. i., tālvadāmas izstrādātās “kodolreaktora” degvielas komplektu, stieņu vai pakešu griešanas, skaldīšanas vai smalcināšanas iekārtas;

c.   šķīdināšanas tvertnes, kritiski drošas tvertnes (t. i., apaļas vai taisnstūrveida maza diametra tvertnes), kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas izstrādātās “kodolreaktora” degvielas šķīdināšanai un spēj izturēt karstu, stipri korozīvu šķidrumu iedarbību un ko var iekraut/izkraut un apkopt ar tālvadību;

d.   pretplūsmas šķīdinātāju ekstraktoru un jonu apmaiņas procesu iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas izstrādātā “dabīgā urāna”, “noplicinātā urāna”, “speciālo skaldāmo materiālu” vai “citu kodolmateriālu” pārstrādei;

e.   tvertnes vai trauki, kas speciāli konstruēti kā kritiski droši un izturīgi pret slāpekļskābes koroziju;

Piezīme.   Kritiski drošām glabāšanas tvertnēm vai traukiem var būt šādas īpašības:

1.   tvertnes sienas vai iekšējās konstrukcijas ir ar minimālo “bora ekvivalentu” vismaz 2 % (rēķinot no visiem elementiem, kā definēts piezīmē pie 0C004);

2.   maksimālais diametrs cilindriskām tvertnēm ir 175 mm; vai

3.   maksimālais izmērs apaļām vai taisnstūrveida tvertnēm ir 75 mm.

f.   procesa kontroles instrumentu iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pielāgotas “dabīgā urāna”, “noplicinātā urāna”, “speciālo skaldāmo materiālu” vai citu “kodolmateriālu” pārstrādes procesa novērošanai vai kontrolei.

0B007Rūpnīcas plutonija pārveidošanai un šim nolūkam speciāli konstruētas vai pielāgotas ierīces:

a. sistēmas plutonija nitrāta pārvēršanai oksīdā;

b. sistēmas metāliska plutonija iegūšanai.

0CMateriāli

0C001“Dabīgs urāns”, “noplicināts urāns” vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem.

Piezīme.   0C001. pozīcija neattiecas uz:

a.   četriem vai mazāk gramiem “dabīgā urāna” vai “noplicinātā urāna”, ja tos satur instrumentu devēja komponentes;

b.   “noplicināto urānu”, kas speciāli ražots šādiem civiliem, nenukleāriem lietojumiem:

1.   ekranēšanai;

2.   paketēm;

3.   balastam ar masu ne lielāku par 100 kg;

4.   atsvariem ar masu ne lielāku par 100 kg;

c.   sakausējumiem, kuros ir mazāk par 5 % torija;

d.   keramiskiem izstrādājumiem, kuri satur toriju un kas izgatavoti nenukleārai izmantošanai.

0C002“Speciālie skaldāmie materiāli”

Piezīme.   0C002. pozīcija neattiecina kontroli uz četriem vai mazāk gramiem “dabīgā urāna” vai “vājināta urāna”, ja tos satur instrumenta devēja elements.

0C003Deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un citi deitērija savienojumi, kā arī citi deitēriju saturoši maisījumi un šķīdumi, kuros deitērija attiecība pret ūdeņradi ir lielāka par 1: 5 000.

0C004Izmantošanai kodoliekārtās paredzēts grafīts, kura tīrības pakāpe ir augstāka par 5 “bora ekvivalenta” miljondaļām, bet blīvums ir lielāks par 1,5 g/cm3.

NB!   SK. ARĪ 1C107. POZĪCIJU.

1. piezīme.   0C004. pozīcija neattiecas uz:

a.   grafīta izstrādājumiem ar masu, mazāku par 1 kg, ja tie nav speciāli paredzēti vai pielāgoti izmantošanai “kodolreaktoros”;

b.   grafīta pulveri.

2. piezīme.   0C004. pozīcijā “bora ekvivalents” (BE) definēts kā piemaisījumu BEz summa (izņemot BEogleklim, jo oglekli neuzskata par piemaisījumu), ieskaitot boru, kur:

BEz (ppm) – CF × elementa Z koncentrācija, ppm;

image

un σB un σZ ir siltuma neitronu absorbcijas efektīvais šķērsgriezums (barnos) attiecīgi dabā sastopamajiem boram un elementam Z; un AB un AZ ir attiecīgi dabā sastopamā bora un elementa Z atommasas.

0C005Speciāli pielāgoti savienojumi vai pulveri pret UF6 koroziju izturīgu gāzu difūzijas membrānu izgatavošanai (piem., niķelis vai sakausējums, kas pēc svara satur 60 % vai vairāk niķeļa, alumīnija oksīds un perfluorētu ogļūdeņražu polimēri), ar tīrības pakāpi 99,9 % pēc svara vai vairāk un vidējo daļiņu izmēru mazāk par 10 μm, ko mēra pēc Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (ASTM) B330 standarta, un augstu daļiņu izmēru viendabīguma pakāpi.

0DProgrammatūra

0D001“Programmatūra”, kas ir speciāli radīta vai pārveidota šajā kategorijā minēto preču “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

0ETehnoloģija

0E001“Tehnoloģija” saskaņā ar piezīmi par kodoltehnoloģijām šajā kategorijā minēto preču “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

1.    KATEGORIJA

ĪPAŠI MATERIĀLI UN AR TIEM SAISTĪTAS IEKĀRTAS

1ASistēmas, iekārtas un komponentes

1A001No fluorētiem savienojumiem izgatavotas komponentes:

a. blīvslēgi, blīves, blīvējuma materiāli un elastīgas degvielas tvertnes, kas speciāli izgatavotas “lidaparātu” vajadzībām vai “lietošanai kosmosā” un satur vairāk par 50 % no 1C009.b. vai 1C009.c. pozīcijā minētajiem materiāliem;

b. pjezoelektriski polimēri un kopolimēri no 1C009.a. pozīcijā minētajiem vinilidēnfluorīda (CAS 75-38-7) materiāliem, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. plākšņu vai plēvju formā; un

2. biezāki par 200 μm;

c. blīvslēgi, blīves, vārstu ligzdas, elastīgas tvertnes un diafragmas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. izgatavoti no fluorelastomēriem, kas satur vismaz vienu vinilētera monomēru; un

2. īpaši paredzēti “lietojumam kosmosā”, “lidaparātu” vai “raķešu” tehnikas vajadzībām.

Piezīme.   “Raķetes” 1A001.c. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

1A002“Kompozītu” vai slāņaino materiālu struktūras, kam ir jebkuras no šīm īpašībām:

NB!   SK. ARĪ 1A202., 9A010. un 9A110. POZĪCIJU.

a. tās sastāv no organiskas “matricas” un no 1C010.c., 1C010.d. vai 1C010.e. pozīcijā minētajiem materiāliem; vai

b. tās sastāv no metāla vai oglekļa “matricas” un viena no šiem materiāliem:

1. oglekļa “šķiedru vai pavedienu materiāliem”, kam ir visas šīs īpašības:

a. “īpatnēju moduli”, kas lielāks par 10,15 × 106 m; un

b. “īpatnēju stiepes izturību”, lielāku par 17,7 × 104 m; vai

2. 1C010.c. pozīcijā minētajiem materiāliem.

1. piezīme.   Saskaņā ar 1A002. pozīciju kontrole neskar no oglekļa “šķiedras vai pavedienu materiāliem” izgatavotus kompozītus vai laminātus, kas piesūcināti ar epoksīdsveķiem un ir paredzēti “civilu lidaparātu” remontdarbiem, un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a.   to platība nepārsniedz 1 m2;

b.   to garums nepārsniedz 2,5 m; un

c.   to platums nepārsniedz 15 mm.

2. piezīme.   Saskaņā ar 1A002. pozīciju kontroli neattiecina uz pusfabrikātiem, kas ir speciāli paredzēti civiliem mērķiem:

a.   sporta precēm;

b.   automobiļu rūpniecībai;

c.   metālapstrādes darbgaldu nozarei;

d.   medicīnas precēm.

3. piezīme.   Saskaņā ar 1A002.b.1. pozīciju kontroli neattiecina uz pusfabrikātiem, kuros maksimāli ir divdimensionāli saaustas šķiedras un kuri īpaši izgatavoti šādam lietojumam:

a.   metālu termiskās apstrādes krāsnīm metālu rūdīšanas nolūkos;

b.   silīcija kristāla ražošanas iekārtās.

4. piezīme.   Saskaņā ar 1A002. pozīciju kontroli neattiecina uz gataviem izstrādājumiem, kas speciāli izgatavoti konkrētam lietojumam.

1A003Izstrādājumi no “nekausējamiem” aromātiskiem poliimīdiem, kas minēti 1C008.a.3. pozīcijā, plēvju, lokšņu vai lenšu veidā un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. biezāki par 0,254 mm; vai

b. klāti vai laminēti ar oglekli, grafītu, metāliem vai vielām ar magnētiskām īpašībām.

Piezīme.   Saskaņā ar 1A003. pozīciju kontroli neattiecina uz ražojumiem, kas pārklāti vai laminēti ar varu un paredzēti elektronisko iespiesto shēmu ražošanai.

NB!   Attiecībā uz visu veidu “kausējamiem” aromātiskiem poliimīdiem skatīt 1C008.a.3. pozīciju.

1A004Aizsardzības un detektoru iekārtas un to komponenti, izņemot tos, kas minēti militāro preču kontroles sarakstos, tas ir:

NB!   SK. ARĪ 2B351. UN 2B352. POZĪCIJU.

a. gāzmaskas, filtru elementi un dezaktivācijas iekārtas un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas, kuras izgatavotas vai pielāgotas aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām:

1. bioloģiskie aģenti, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”;

2. radioaktīvie materiāli, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”;

3. ķīmiskā kara (CW) vielas; vai

4. “vielas nekārtību novēršanai”, tostarp:

a. α-brombenzolacetonitrils, (brombenzilcianīds) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-hlorfenil) metilēn] propāndinitrils (o-hlorobenzilidēnmalononitrils) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-hlor-1-feniletanons, fenilacilhlorīds (ω-hloracetofenons) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b,f)-1,4-oksazepīns (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-hlor-5,10-dihidrofenarsazīns (fenarsazīnhlorīds) (adamsīts) (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilmorfolīns (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. aizsargtērpi, cimdi un apavi, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām:

1. bioloģiskie aģenti, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”;

2. radioaktīvie materiāli, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”; vai

3. ķīmiskā kara (CW) vielas;

c. detektorsistēmas un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas, kuras speciāli izgatavotas vai pielāgotas jebkuru turpmāk minēto materiālu vai vielu atklāšanai vai identifikācijai:

1. bioloģiskie aģenti, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”;

2. radioaktīvie materiāli, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”; vai

3. ķīmiskā kara (CW) vielas;

d. elektroniska iekārta, kas paredzēta automātiskai “sprāgstvielu” atlikumu klātbūtnes atklāšanai un apzināšanai un “mikrodaļiņu uztveršanas” paņēmienu izmantošanai (piemēram, virsmas akustisku viļņu ierīces, jonu kustības spektrometrijas, diferenciālā kustības spektrometrija, masas spektrometrijas ierīces).

Tehniska piezīme

“Mikrodaļiņu uztveršana” ir definējama kā spēja uztvert daļiņas, kas mazākas par 1 ppm gāzveida vielā vai par 1 mg cietā vielā vai šķirdrumā.

1. piezīme.   1A004.d. pozīcijas kontrole nav attiecināma uz aprīkojumu, kas īpaši izstrādāts lietošanai laboratorijā.

2. piezīme.   1A004.d. pozīcijas kontrole nav attiecināma uz bezkontakta caurskates drošības vārtiem.

Piezīme.   Saskaņā ar 1A004. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   individuāliem radiācijas dozimetriem;

b.   iekārtām, kuru lietošana funkcionāli vai konstruktīvi ierobežota ar aizsardzību pret kaitīgajiem faktoriem dzīvojamo ēku drošībā vai civilā ražošanā, tostarp:

1.   kalnrūpniecībā;

2.   derīgo izrakteņu ieguvē karjeros;

3.   lauksaimniecībā;

4.   farmaceitiskajā rūpniecībā;

5.   medicīnā;

6.   veterinārijā;

7.   vides aizsardzībā;

8.   atkritumu apsaimniekošanā;

9.   pārtikas rūpniecībā.

Tehniskas piezīmes

1.   1A004. pozīcijā ietvertas iekārtas un sastāvdaļas, kas izgatavotas, veiksmīgi pārbaudītas saskaņā ar valsts standartiem vai citādi pieradījušas savu efektivitāti, lai atklātu vai aizsargātos pret radioaktīviem materiāliem, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”, bioloģiskiem aģentiem, kuri “pārveidoti militārām vajadzībām”, ķīmiskā kara vielām, “aizstājējvielām” vai “vielām nekārtību novēršanai”, pat ja šādas iekārtas un sastāvdaļas izmanto civilajā rūpniecībā, piemēram, kalnrūpniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē karjeros, lauksaimniecībā, farmaceitiskajā rūpniecībā, medicīnā, veterinārijā, vides aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā vai pārtikas rūpniecībā.

2.   “Aizstājējviela” ir viela vai materiāls, ko izmanto kā toksiska (ķīmiska vai bioloģiska) aģenta aizstājēju mācībās, pētniecībā, pārbaužu vai izvērtējuma veikšanā.

1A005Ķermeņa bruņas un speciāli tām izgatavotas sastāvdaļas, izņemot atbilstīgi militārajiem standartiem vai specifikācijām ražotos, vai arī pēc lietošanas īpašībām tiem līdzvērtīgus.

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

NB!   Par “šķiedru vai pavedienu materiāliem”, ko izmanto bruņuvestu izgatavošanai, sk. 1C010. pozīciju.

1. piezīme.   Saskaņā ar 1A005. pozīciju kontroli neattiecina uz individuālajām ķermeņa bruņām, kas ir līdzi to lietotājiem un tiek izmantoti personīgajai aizsardzībai.

2. piezīme.   Saskaņā ar 1A005. pozīciju kontroli neattiecina uz aizsargvestēm, kas paredzētas tikai frontālai aizsardzībai pret šķembām un triecienvilni no nemilitāru spridzināšanas iekārtu sprādzieniem.

1A006Iekārtas un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas un piederumi, kuri speciāli izstrādāti vai pārveidoti, lai likvidētu improvizētas spridzināšanas ierīces:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. transportlīdzekļi ar tālvadību;

b. “neitralizētāji”.

Tehniska piezīme

“Neitralizētāji” ir ierīces, kas speciāli izstrādātas, lai novērstu spridzināšanas ierīču darbību, izmetot šķidru, cietu vai trauslu šāviņu.

Piezīme.   Saskaņā ar 1A006. pozīciju kontroles režīmu neattiecina uz iekārtām, ja tās ir līdzi operatoram.

1A007Iekārtas un ierīces, kas speciāli izstrādātas, lai, izmantojot elektrību, ierosinātu lādiņus un ierīces, kurās ir “energoietilpīgi materiāli”:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS, 3A229. un 3A232. POZĪCIJU.

a. spridzināšanas ierīču detonācijas komplekti, kas paredzēti 1A007.b. pozīcijā minēto spridzekļu detonatoru ierosināšanai;

b. spridzekļu detonatori ar elektrisku ierosmi:

1. eksplodējošs tiltiņš (EB);

2. eksplodējoša tiltiņa vads (EBW);

3. belznis;

4. eksplodējošas folijas ierosinātāji (EFI).

Tehniskas piezīmes

1.   Dažkārt vārda “detonators” vietā lieto vārdu “ierosinātājs” vai “aizdedzinātājs”.

2.   Visiem 1A007.b. pozīcijā minētajiem detonatoriem izmanto mazu elektrovadošu elementu (tiltiņu, tiltiņa vadu vai foliju), kas eksplozīvi iztvaiko, ja caur to novada ātru lielas strāvas impulsu. Bezbelžņa tipu gadījumā eksplodējošais elektrovadošais elements ierosina ķīmisku detonāciju kontaktā esošajā spēcīgajā sprāgstvielā, piemēram, pentaeritritoltetranitrātā (PETN). Belžņu detonatoros elektrovadošā elementa iztvaikošana izraisa belžņa kustību cauri spraugai, un tā trieciens pa eksplozīvo vielu ierosina ķīmisko detonāciju. Dažās konstrukcijās belzni iedarbina magnētisks spēks. Termins eksplodējošas folijas detonators var attiekties vai nu uz EB, vai belžņa tipa detonatoriem.

1A008Šādi lādiņi, ierīces un komponenti:

a. “kumulatīvie lādiņi”, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. tīrais sprādzienbīstamais saturs (Net Explosive Quantity – NEQ) pārsniedz 90 g; un

2. ārapvalka diametrs ir 75 mm vai lielāks;

b. lineāri kumulatīvie griezējlādiņi (linear shaped cutting charges), kam piemīt visas šīs īpašības:

1. sprādzienbīstamā deva pārsniedz 40 g/m; un

2. platums ir 10 mm un vairāk;

c. detonējošās šņores ar sprāgstvielas pamatdevu, kas pārsniedz 64 g/m;

d. citi griežņi (cutter) kā tie, kas noteikti 1A008.b. pozīcijā, un citi šķelšanas līdzekļi ar tīro sprādzienbīstamo saturu, kas pārsniedz 3,5 kg.

Tehniska piezīme

“Kumulatīvie lādiņi” ir lādiņi ar formu, kas izstrādāta, lai koncentrētu triecenviļņa efektu.

1A102Pirolizēti atkārtoti piesātināti oglekļa-oglekļa materiāli, kas izstrādāti 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1A202Cauruļvadu konstrukcijas no kompozītu materiāliem, izņemot 1A002. pozīcijā minētās konstrukcijas, kurām piemīt abas šīs īpašības:

NB!   SK. ARĪ 9A010. UN 9A110. POZĪCIJU.

a. iekšējais diametrs no 75 līdz 400 mm; un

b. izgatavotas no 1C010.a. vai b. vai 1C210.a. pozīcijā minētajiem “šķiedru vai pavedienu materiāliem” vai 1C210.c. pozīcijā minētajiem iepriekš piesūcinātiem oglekļa materiāliem.

1A225Platinēti katalizatori, kas speciāli konstruēti vai pielāgoti ūdeņraža izotopu apmaiņas reakcijas starp ūdeni un ūdeņradi paātrināšanai, lai iegūstu tritiju no smagā ūdens vai smagā ūdens ražošanai.

1A226Speciālas paketes, ko var izmantot, lai atdalītu smago ūdeni no parastā ūdens, un kam ir abas šādas īpašības:

a. izgatavoti no fosfora bronzas pinuma, kas ķīmiski apstrādāts mitrināmības palielināšanai; un

b. paredzēti izmantošanai vakuumdestilācijas kolonnās.

1A227Radiācijas aizsarglogi no ļoti blīviem materiāliem (svina stikla vai citiem) un tiem speciāli izgatavoti rāmji, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. “aukstais laukums” ir lielāks par 0,09 m2;

b. blīvums ir lielāks par 3 g/cm3; un

c. biezums ir 100 mm vai lielāks.

Tehniska piezīme

1A227. pozīcijā “aukstais laukums” ir loga skata laukums ar viszemāko radiācijas līmeni attiecīgajai konstrukcijai.

1BIzmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

1B001Iekārtas 1A002. pozīcijā minēto “kompozītu” vai slāņaino materiālu vai 1C010. pozīcijā minēto “šķiedru vai pavedienu materiālu” ražošanai vai pārbaudei, kā izklāstīts turpmāk, un speciāli tām paredzēti piederumi un to komponentes:

NB!   SK. ARĪ 1B101. UN 1B201. POZĪCIJU.

a. pavedienu uztīšanas mašīnas, kurās uztīšanas un vērpšanas pozicionēšanas kustības var koordinēt un programmēt pa trīs vai vairākām “primārām servopozicionēšanas” asīm un kas ir speciāli konstruētas “kompozītu” materiālu vai laminātu ražošanai no “šķiedru vai pavedienu materiāliem”;

b. lentes veidošanas mašīnas, kurās lentes vai sloksnes veidošanas pozicionēšanas kustības koordinē un programmē pa piecām vai vairākām “primārām servopozicionēšanas” asīm un kas ir speciāli konstruētas lidaparātu vai “raķešu” konstrukciju “kompozītu” materiālu ražošanai;

Piezīme.   “Raķetes” 1B001.b. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

c. daudzvirzienu, daudzdimensiju stelles vai pinējmašīnas, ieskaitot adapterus un pārveidošanas komplektus, kas speciāli izstrādāti vai pārveidoti aušanai, pīšanai vai ārējā tinuma veidošanai, “kompozītiem” materiāliem;

Tehniska piezīme

1B001.c. pozīcijas izpratnē pīšanas tehnika ietver adīšanu.

d. armatūras šķiedru ražošanai speciāli konstruētas vai šim nolūkam pielāgotas iekārtas:

1. iekārtas oglekļa vai silīcija karbīda šķiedru ražošanai no polimēru materiālu šķiedrām (piemēram, poliakrilnitrīla, viskozes, polikarbosilāna), kā arī speciālas iekārtas šķiedru nospriegošanai karsēšanas laikā;

2. iekārtas silīcija karbīda šķiedras ražošanai, sakarsētu šķiedru substrātu pārklājot ar elementiem vai to savienojumiem ar ķīmisku tvaiku kondensācijas metodi;

3. iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

4. termiskās apstrādes iekārtas alumīnija oksīda šķiedru ieguvei no prekursoru šķiedrām, kurās ir alumīnijs;

e. iekārtas 1C010.e. pozīcijā minēto, iepriekš piesūcināto materiālu ražošanai ar karstas kausēšanas metodi;

f. šādas speciāli konstruētas “kompozītu” materiālus nesagraujošās kontroles iekārtas:

1. rentgena tomogrāfijas sistēmas defektu trīsdimensiju kontrolei;

2. ciparu vadības ultraskaņu kontroliekārtas, kuru pozicionēšanas kustības raidītāji vai uztvērēji tiek vienlaicīgi koordinēti un programmēti četrās vai vairākās asīs, sekojot kontrolējamo sastāvdaļu trīsdimensiju kontūrām;

g. grīstes veidošanas mašīnas, kurās tauvas vai sloksnes veidošanas pozicionēšanas kustības koordinē un programmē pa divām vai vairākām “primārām servopozicionēšanas” asīm un kuras ir īpaši konstruētas lidaparātu vai “raķešu” konstrukciju “kompozītu” struktūru ražošanai.

Tehniska piezīme

1B001. pozīcijā “primāras servopozicionēšanas” asis datorprogrammas vadībā vada manipulatora izpildmehānisma (galviņas) atrašanos telpā attiecībā pret apstrādājamo detaļu, to pareizi orientējot un virzot, lai panāktu vēlamo apstrādi.

1B002Iekārtas, kas speciāli konstruētas, lai novērstu piemaisījumu rašanos, un speciāli konstruētas izmantošanai 1C002.c.2. pozīcijā minētajiem procesiem metālu sakausējumu, metālu sakausējumu pulveru vai kausējumu materiālu ražošanai.

NB!   SK. ARĪ 1B102. POZĪCIJU.

1B003Instrumenti, presformas, liešanas formas un citas iekārtas titāna, alumīnija vai to sakausējumu “superplastiskai formēšanai” vai “difūzai savienošanai”, kas speciāli konstruētas, lai izgatavotu jebko no šā:

a. lidaparāta korpusus vai aerokosmisko iekārtu konstrukcijas;

b. “lidaparātu” vai aerokosmiskos dzinējus; vai

c. speciāli 1B003.a. pozīcijā noteiktajām konstrukcijām vai 1B003.b. pozīcijā noteiktajiem dzinējiem paredzētus komponentus.

1B101Iekārtas, kas nav ietvertas 1B001. pozīcijā un paredzētas konstrukcijām izmantojamo kompozītmateriālu “ražošanai”, to īpašas sastāvdaļas un piederumi:

NB!   SK. ARĪ 1B201. POZĪCIJU.

Piezīme.   1B101. pozīcijā minētajos komponentos un piederumos ietilpst liešanas formas, štances, presformas, armatūra un instrumenti sagatavju presēšanai, vulkanizācijai, liešanai, izgulsnēšanai vai saistīšanai kompozītu struktūrās, laminātos un to izstrādājumos.

a. šķiedru tīšanas mašīnas vai šķiedru pozicionēšanas mašīnas, kurās šķiedru tīšanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt trijās vai vairākās asīs, un kuras ir speciāli konstruētas kompozītmateriālu konstrukciju vai laminātu ražošanai no šķiedru vai pavedienu materiāliem, kā arī attiecīgas koordinācijas un programmvadības iekārtas;

b. lenšu veidošanas mašīnas, kurās lenšu vai slokšņu veidošanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt divās vai vairākās asīs, kuras ir paredzētas lidaparātu korpusu vai “raķešu” konstrukciju ražošanai no kompozītmateriāliem;

c. “šķiedru vai pavedienu materiālu”“ražošanai” konstruētas vai pārveidotas iekārtas:

1. iekārtas polimēru materiālu šķiedru (tādu kā poliakrilonitrīls, viskoze vai polikarbosilāns) konvertēšanai, ieskaitot speciālu aprīkojumu šķiedras nospriegošanai šķiedru karsējot;

2. iekārtas elementu vai savienojumu fizikālai tvaiku uzklāšanai uz sakarsētiem pavedienu substrātiem;

3. iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

d. iekārtas, kas konstruētas vai pielāgotas speciālai šķiedru virsmas apstrādei vai 9C110. pozīcijā minēto iepriekš piesūcinātu materiālu vai sagatavju ražošanai.

Piezīme .  1B101.d. pozīcijā ietilpst arī valči, ekstrūderi, pārklājumu veidošanas iekārtas, griešanas mašīnas un filjēras.

1B102Metālu pulveru “ražošanas iekārtas” un to komponenti, izņemot 1B002. pozīcijā minētos:

NB!   SK. ARĪ 1B115.b. POZĪCIJU.

a. metālu pulveru “ražošanas iekārtas”, kas izmantojamas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. pozīcijā vai militāras nozīmes preču kontroles sarakstos minēto sfērisku vai atomizētu materiālu “ražošanai” kontrolējamā vidē;

b. 1B002. vai 1B102.a. pozīcijā minēto “ražošanas iekārtu” speciālie komponenti.

Piezīme.   1B102. pozīcijā ietilpst:

a.   plazmas ģeneratori (augstfrekvences loka izlādes), ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona-ūdens vidē;

b.   elektrotrieciena iekārtas, ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona-ūdens vidē;

c.   iekārtas, ko var izmantot alumīnija pulvera “ražošanai” sfērisku daļiņu veidā, pārvēršot kausējumu pulverī inertā vidē (piemēram, slāpeklī).

1B115Propelantu un to sastāvdaļu ražošanas iekārtas, izņemot 1B002. vai 1B102. pozīcijā minētās, kā arī speciāli šīm iekārtām izgatavotas sastāvdaļas:

a. “ražošanas iekārtas” 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto šķidro propelantu vai to sastāvdaļu “ražošanai”, glabāšanai un kvalitātes kontrolei;

b. “ražošanas iekārtas” 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto šķidro propelantu vai to sastāvdaļu “ražošanai”, apstrādei, sajaukšanai, uzlabošanai, liešanai, presēšanai, ekstrūdēšanai un kvalitātes kontrolei.

Piezīme.   Saskaņā ar 1B115.b. pozīciju kontroli neattiecina uz dozācijas maisītājiem, caurplūdes maisītājiem vai šķidruma enerģijas dzirnavām. Dozācijas maisītāju, caurplūdes maisītāju un šķidruma enerģijas dzirnavu kontrolei sk. 1B117., 1B118. un 1B119. pozīciju.

1. piezīme.   Iekārtas, kas ir speciāli konstruētas militāras nozīmes preču ražošanai, – sk. militāro preču kontroles sarakstus.

2. piezīme.   Saskaņā ar 1B115. pozīciju kontroli neattiecina uz iekārtām bora karbīda “ražošanai”, apstrādei un kvalitātes kontrolei.

1B116Speciāli izgatavotas sprauslas pirolītiski iegūstamu materiālu formēšanai formās, aptverēs vai citās ierīcēs no prekursoru gāzēm, kas sadalās temperatūrā no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) un pie spiediena no 130 Pa līdz 20 kPa.

1B117Dozācijas maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā no nulles Pa līdz 13,326 kPa, ar iespēju regulēt temperatūru sajaukšanas kamerā, un tiem speciāli konsturētas komponentes, kam ir visas šīs īpašības:

a. kopējais tilpums 110 litri vai vairāk; un

b. ir vismaz viena ekscentriska sajaucējvārpsta.

1B118Caurplūdes maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā no nulles līdz 13,326 kPa spiedienā, ar iespēju regulēt sajaukšanas kameras temperatūru, un tiem speciāli konstruētas sastāvdaļas, kam ir visas šīs īpašības:

a. divas vai vairākas sajaukšanas vārpstas; vai

b. individuāla rotējoša vārpsta, kas svārstās un uz šīs vārpstas, kā arī sajaukšanas kameras apvalka iekšpusē ir mīcīšanas zobi/adatas.

1B119Šķidruma enerģijas dzirnavas, kas piemērotas 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā uzskaitīto vai militāro preču kontroles sarakstos minēto militāras nozīmes vielu malšanai.

1B201Šķiedru formēšanas mašīnas, izņemot 1B001. vai 1B101. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas:

a. šķiedru formēšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. pozicionēšanas kustības, šķiedru uztīšanu un vērpšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairākām asīm;

2. speciāli konstruētas kompozītmateriālu konstrukciju vai laminātu ražošanai no “šķiedru vai pavedienu materiāliem”; un

3. spēj tīt cilindriskos rotorus ar diametru no 75 mm līdz 400 mm un garumu 600 mm vai vairāk;

b. koordinācijas un programmēšanas kontroles iekārtas 1B201.a. pozīcijā minētajām šķiedru formēšanas mašīnām;

c. precīzijas serdeņi 1B201.a. pozīcijā minētajām šķiedru formēšanas mašīnām.

1B225Elektrolīzes šūnas fluora iegūšanai, kuru ražība ir lielāka par 250 g fluora stundā.

1B226Elektromagnētiskie izotopu separatori ar vienu vai vairākiem jonu avotiem, kas spēj radīt 50 mA vai lielāku jonu plūsmas kopējo strāvu.

Piezīme.   1B226. pozīcijā ietilpst separatori:

a.   kuros var bagātināt stabilos izotopus;

b.   ar magnētiskajā laukā ievietotiem jonu avotiem un kolektoriem, un konfigurācijas, kuros tie ir ārpus magnētiskā lauka.

1B227Amonjaka sintēzes konvertori vai sintēzes iekārtas, kurās sintēzes gāzes (slāpeklis un ūdeņradis) tiek izvadītas no amonjaka-ūdeņraža augstspiediena apmaiņas kolonnas, bet sintezētais amonjaks tiek ievadīts tajā atpakaļ.

1B228Ūdeņraža kriogēnās destilācijas kolonnas, kam ir visas šīs īpašības:

a. paredzētas darbam 35 K (– 238 °C) vai zemākā temperatūrā;

b. darba spiediens kolonnas iekšienē ir no 0,5 līdz 5 MPa;

c. tās ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla:

1. 300. sērijas nerūsējošā tērauda ar pazeminātu sēra saturu, kurā pēc ASTM (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; vai

2. līdzvērtīgiem materiāliem, kas ir gan kriogēni, gan saderīgi ar H2; un

d. iekšējais diametrs ir 1 m vai lielāks, bet efektīvais garums ir 5 m vai lielāks.

1B229Ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas un “iekšējās kontaktierīces”:

NB!   Par kolonnām, kas ir speciāli konstruētas vai pielāgotas smagā ūdens ražošanai, sk. 0B004. pozīciju.

a. ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. darba spiediens ir 2 MPa vai lielāks;

2. izgatavotas no oglekļa tērauda, kurā pēc ASTM (vai tam līdzvērtīga standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; un

3. diametrs ir 1,8 m vai lielāks;

b. “iekšējas kontaktierīces” 1B229.a. pozīcijā minētajām ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnām.

Tehniska piezīme

Kolonnu “iekšējās kontaktierīces” ir segmentēti šķīvji ar efektīvo komplektēto diametru 1,8 m vai lielāku, kas paredzēti, lai atvieglotu pretplūsmas kontaktus un ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar oglekļa saturu 0,03 % vai mazāk. Tie var būt sietu šķīvji, vārstu šķīvji, zvaniņu šķīvji vai turbulizācijas sietu šķīvji.

1B230Sūkņi atšķaidīta vai koncentrēta kālija amīda katalizatora šķīduma cirkulācijai šķidrā amonjakā (KNH2/NH3), kam ir visas šīs īpašības:

a. hermētiskums (t. i., tie ir hermētiski noslēgti);

b. jauda ir lielāka par 8,5 m3/h; un

c. piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. koncentrētiem kālija amīda šķīdumiem (1 % vai vairāk) darba spiediens ir no 1,5 līdz 60 MPa; vai

2. atšķaidītiem kālija amīda šķīdumiem (mazāk par 1 %) darba spiediens ir no 20 līdz 60 MPa.

1B231Tritija ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas:

a. ražotnes vai rūpnīcas tritija ražošanai, reģenerēšanai, ekstrahēšanai, koncentrēšanai un apstrādei;

b. tritija ražotņu vai rūpnīcu iekārtas:

1. ūdeņraža vai hēlija saldēšanas iekārtas, ar ko var atdzesēt līdz 23 K (– 250 °C) vai zemākai temperatūrai un kuru siltuma atdeves jauda ir lielāka par 150 W;

2. ūdeņraža izotopu uzkrāšanas un attīrīšanas sistēmas, kurās par uzkrāšanas vai attīrīšanas aģentiem izmanto metālu hidrīdus.

1B232Turboekspanderi un turboekspanderu-kompresoru kompleksi, kam piemīt abas šīs īpašības:

a. paredzēti darbam ar izejas temperatūru 35 K (– 238 °C) vai zemāk; un

b. paredzēti 1 000 kg/h vai lielākai ūdeņraža caurlaides spējai.

1B233Litija izotopu separācijas ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas:

a. litija izotopu separācijas ražotnes vai rūpnīcas;

b. ierīces litija izotopu separācijai:

1. litija amalgamām speciāli paredzētas kompaktās šķidruma-šķidruma apmaiņas kolonnas;

2. dzīvsudraba vai litija amalgamas sūkņi;

3. litija amalgamas elektrolīzes kameras;

4. koncentrēta litija hidroksīda šķīduma iztvaicētāji.

1CMateriāli

Tehniska piezīme

Metāli un sakausējumi:

ja nav norādīts citādi, tad vārdi “metāli” un “sakausējumi” 1C001. līdz 1C012. pozīcijā attiecas uz neapstrādātām formām un pusfabrikātiem.

Neapstrādātas formas:

anodi, lodītes, lielgabarīta sagataves, stieņi (ieskaitot iezāģētus stieņus un sagataves stieplēm), kvadrātveida sagataves, bloki, lielizmēra kvadrātveida sagataves, pikas, katodi, kristāli, kubi, diski, graudi, granulas, pārslas, pulveri, kluči, vairogi, sfēras, stabi (taisnstūra velmējumi), sagataves kalšanai, poraini gabali, stienīši.

Pusfabrikāti (ar pārklājumu vai bez tā, galvanizēti, urbti vai štancēti):

a.   izgatavoti velmējot, velkot, ekstrudējot, kaļot, štancējot, presējot, granulējot, pulverizējot, slīpējot, piemēram, leņķmetāli, profili, apļsagataves, diski, smalks pulveris, pārslas, folijas, lapiņas, kalumi, biezas loksnes, pulveri, presētas detaļas un presēšanas pārpalikumi, lentes, gredzeni, apaļi stieņi (ieskaitot elektrodu sagataves, tievus velmētus stienīšus un velmētu stiepli), profili, fasonmetāls, skārds, lentes, caurules un plānsienu caurules (ieskaitot apaļas, kvadrātiskas un dubultsienu caurules), vilkta un ekstrudēta stieple;

b.   lietie materiāli, kas izgatavoti, lejot smiltīs, kokilēs, metāla, ģipša vai citās formās, ieskaitot augstspiediena liešanu, sinterētās un pulvermetalurģijas formas.

Eksporta kontrole attiecas arī uz sarakstā neiekļautām formām, kas deklarētas kā gatavi produkti, bet faktiski ir neapstrādātās formas vai pusfabrikāti.

1C001Materiāli, kas speciāli paredzēti elektromagnētisko viļņu absorbcijai materiāli vai polimēru materiāli ar elektrovadītspēju:

NB!   SK. ARĪ 1C101. POZĪCIJU.

a. materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz no 2 × 108 Hz, bet ir mazākas par 3 × 1012 Hz;

1. piezīme.   Saskaņā ar 1C001.a. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   matiņu tipa absorbētājiem, izgatavotiem no dabīgām vai sintētiskām šķiedrām ar nemagnētisku pildījumu absorbcijas nodrošināšanai;

b.   absorbētājiem, kuriem nav magnētisko zudumu un kuru saskarsmes virsma pēc formas nav plakana, piemēram, piramīdas, konusi, ķīļveida un viļņotas virsmas;

c.   plakaniem absorbētājiem, kam ir visas šīs īpašības:

1.   tie ir izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a.   putuplastiem (elastīgiem vai cietiem) ar oglekļa vai organisku materiālu pildījumu, ieskaitot saistvielu, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 5 %, salīdzinājumā ar metāla virsmu, frekvenču joslas platumā, kura ir lielāka par ± 15 % no krītoša starojuma centrālās frekvences un kas neiztur temperatūru, lielāku par 450 K (177 °C); vai

b.   keramikas materiāliem, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 20 %, salīdzinot ar metāla virsmu, frekvenču joslas platumā, kas ir lielāka par ± 15 % no krītošā starojuma centrālās frekvences, un kas neiztur temperatūru, kura pārsniedz 800 K (527 °C);

Tehniska piezīme

Absorbcijas testa paraugi 1C001.a. pozīcijas piezīmē 1.c.1. ir jāņem kā vidējais kvadrātiskais lielums no vismaz pieciem viļņa garumiem attiecībā pret centrālo frekvenci un jānovieto attālināti no starojuma avota.

2.   to stiepes izturība ir mazāka par 7 × 106 N/m2; un

3.   to spiedes izturība ir mazāka par 14 × 106 N/m2;

d.   plakanus absorbētājus no sinterēta ferīta, kam ir visas šādas īpašības:

1.   ar īpatnējo svaru, kas lielāks par 4,4; un

2.   ar maksimālo darba temperatūru 548 K (275 °C).

2. piezīme.   1C001.a. pozīcijas 1. piezīme attiecas arī uz tiem magnētiskajiem materiāliem absorbcijas nodrošināšanai, ko satur krāsas.

b. materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz 1,5 × 1014 Hz, bet ir mazākas par 3,7 × 1014 Hz, un nelaiž cauri redzamo gaismu;

c. polimēru materiāli ar elektrovadītspējas īpašībām un “tilpuma elektrisko vadītspēju”, kas ir lielāka par 10 000 S/m (sīmensi uz metru), vai ar “īpatnējo virsmas pretestību”, kas mazāka par 100 omiem2, izgatavoti uz jebkura no šo polimēra bāzes:

1. polianilīna;

2. polipirola;

3. politiofēna;

4. polifenilvinilēna; vai

5. politienilvinilēna.

Tehniska piezīme

“Tilpuma elektrisko vadītspēju” un “virsmas īpatnējo pretestību” nosaka pēc ASTM D-257 standarta vai tam līdzvērtīga valsts standarta.

1C002Metālu sakausējumi, metālu sakausējumu pulveri vai sakausējumu materiāli, tas ir:

NB!   SK. ARĪ 1C202. POZĪCIJU.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C002. pozīciju kontroli neattiecina uz metālu sakausējumiem, metālu sakausējumu pulveriem un sakausējumu materiāliem substrātu virsmas pārklāšanai.

Tehniskas piezīmes

1.   1C002. pozīcijā metālu sakausējumi, kuros attiecīgo metālu masas daļa ir lielāka par visu citu elementu saturu;

2.   “sabrukšanas laiks” jānosaka pēc ASTM standarta E-139 vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts standarta;

3.   “zemāko noguruma ciklu skaits” jānosaka pēc ASTM standarta E-606 “Ieteiktās metodes zemāko nogurumu cikla pārbaudei pie vienādas amplitūdas” vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts standarta. Pārbaudei jābūt aksiālai ar vidējo slodzes koeficientu, vienādu ar 1, un sprieguma koncentrācijas faktoru (Kt), vienādu ar 1. Vidējo spriegumu nosaka kā maksimālo spriegumu, no kā atskaitīts minimālais spriegums, dalīts ar maksimālo spriegumu.

a. aluminīdi:

1. niķeļa aluminīdi, kas pēc svara satur vismaz 15 %, bet ne vairāk par 38 % alumīnija un vismaz vēl vienu leģējošu elementu;

2. titāna aluminīdi, kas satur pēc svara 10 % vai vairāk alumīniju un vismaz vēl vienu leģējošu elementu;

b. metālu sakausējumi no pozīcijā 1C002.c. minētajiem pulveru vai daļiņu materiāliem:

1. niķeļa sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. “sabrukšanas laiks” pie 676 MPa slodzes 923 K (650 °C) temperatūrā ir 10 000 stundu vai lielāks; vai

b. “zemākais noguruma ciklu skaits” pie maksimālās slodzes 1 095 MPa un pie 823 K (550°) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

2. niobija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. “sabrukšanas laiks” pie 400 MPa slodzes 1 073 K (800 °C) temperatūrā ir 10 000 stundu vai lielāks; vai

b. “zemākais noguruma ciklu skaits” pie maksimālās slodzes 700 MPa un pie 973 K (700°) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

3. titāna sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. “sabrukšanas laiks” pie 200 MPa slodzes 723 K (450 °C) temperatūrā ir 10 000 stundu vai lielāks; vai

b. “zemākais noguruma ciklu skaits” pie maksimālās slodzes 400 MPa un pie 723 K (450°) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

4. alumīnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. stiepes izturība ir 240 MPa vai augstāka 473 K (200 °C) temperatūrā; vai

b. stiepes izturība ir 415 MPa vai augstāka 298 K (25 °C) temperatūrā;

5. magnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a. stiepes izturība 345 MPa vai lielāka; un

b. korozijas ātrums 3 % nātrija hlorīda šķīdumā, ko nosaka pēc ASTM standarta G-31 vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta, nepārsniedz 1 mm gadā;

c. metāla sakausējumu pulveru vai daļiņu materiāls ar visām šīm īpašībām:

1. tie ir izgatavoti no jebkuras no šīm kompozītu sistēmām:

Tehniska piezīme

Ar X še turpmāk apzīmēti viens vai vairāki leģētāji elementi.

a. niķeļa sakausējumi (Ni-Al-X, Ni-X-Al), kas piemēroti turbīnu sastāvdaļām vai komponentiem, t. i., ar mazāk par trim nemetālu daļiņām ar izmēru virs 100 μm (ko pievieno ražošanas procesā) uz 109 sakausējuma daļiņām;

b. niobija sakausējumi (Nb-Al-X vai Nb-X-Al, Nb-Si-X vai Nb-X-Si, Nb-Ti-X vai Nb-X-Ti);

c. titāna sakausējumi (Ti-Al-X vai Ti-X-Al);

d. alumīnija sakausējumi (Al-Mg-X vai Al-X-Mg, Al-Zn-X vai Al-X-Zn, Al-Fe-X vai Al-X-Fe); vai

e. magnija sakausējumi (Mg-Al-X vai Mg-X-Al);

2. iegūti kontrolētā vidē ar kādu no šiem procesiem:

a. “vakuumpulverizāciju”;

b. “gāzes pulverizāciju”;

c. “rotācijas pulverizāciju”;

d. “uzsmidzināšanu”;

e. “kausējuma vērpšanu” un “smalcināšanu”;

f. “kausējuma ekstrakciju” un “smalcināšanu”; vai

g. “mehānisku sakausēšanu”; un

3. ko var izmantot 1C002.a. un 1C002.b. pozīcijā minēto materiālu veidošanā;

d. sakausēti materiāli, kam ir visas šīs īpašības:

1. to izgatavošanai izmantota kāda no 1C002.c.1. pozīcijā minētajām kompozītu sistēmām;

2. ir smalcinātu pārslu, lenšu vai tievu stienīšu veidā; un

3. iegūti kontrolējamas vides apstākļos ar kādu no šiem procesiem:

a. “uzsmidzināšana”;

b. “kausējuma vērpšana”; vai

c. “kausējuma ekstrakcija”.

1C003Visu tipu un formu magnētiskie metāli, kam piemīt jebkura no šīm īpašībām:

a. kuru sākotnējā relatīvā magnētiskā caurlaidība ir 120 000 vai lielāka, bet biezums – 0,05 mm vai mazāks;

Tehniska piezīme

Sākotnējās caurlaidības mērījumi jāveic pilnīgi atlaidinātiem materiāliem.

b. magnetostriktīvi sakausējumi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. piesātinājuma magnetostrikcija ir lielāka par 5 × 10–4; vai

2. magnetomehāniskās pievilkšanās koeficients (k) ir lielāks par 0,8; vai

c. amorfas vai “nanokristālu” sakausējuma lentes ar visām šīm īpašībām:

1. to sastāvā ir vismaz 75 % dzelzs, kobalta vai niķeļa;

2. piesātinājuma magnētiskā indukcija (BS) ir 1,6 T vai lielāka; un

3. kam piemīt jebkura no še turpmāk minētajām īpašībām:

a. lentes biezums 0,02 mm vai mazāks; vai

b. īpatnējā elektriskā pretestība ir 2 × 10–4 omi cm vai lielāka.

Tehniska piezīme

1C003.c. pozīcijā minētie “nanokristālu” materiāli ir tādi, kuru kristālu graudu lielums, nosakot ar rentgenstaru difrakcijas metodi, ir 50 nm vai mazāks.

1C004Urāna sakausējumi ar titānu vai volframa sakausējumi ar “matricu” uz dzelzs, niķeļa vai vara bāzes, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a. blīvums ir lielāks par 17,5 g/cm3;

b. elastības modulis ir lielāka par 880 MPa;

c. stiepes robežstiprība ir lielāka par 1 270 MPa; un

d. pagarinājums ir lielāks par 8 %.

1C005“Kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kuri ir garāki par 100 m vai smagāki par 100 g:

a. “kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kurā ir viens vai vairāki niobija- titāna “pavedieni”, kuriem piemīt abas šīs īpašības:

1. ir ievietoti “matricā”, kas nav vara “matrica” vai jaukta “matrica” uz vara bāzes; un

2. ir ar šķērsgriezumu, mazāku par 0,28 × 10–4 mm2 (ar diametru 6 μm – “pavedieniem” ar apaļu šķērsgriezumu);

b. “kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kurā ir viens vai vairāki “pavedieni” ar “supravadītspēju”, izņemot niobija-titāna pavedienus, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1. un “kritiskā temperatūra” ir lielāka par 9,85 K (– 263,31 °C) ja magnētiskā indukcijas līdzinās nullei; un

2. tie saglabā “supravadītspēju” 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūrā, magnētiskā laukā, kas orientēts jebkurā virzienā perpendikulāri strāvas vadītāja garenasij un atbilst 12 T magnētiskai indukcijai, ar kritiskais strāvas blīvumu lielāku par 1 750 A/mm2 vidējā strāvas vadītāja šķērsgriezumā;

c. “kompozītu” materiāli ar “supravadītspējas” īpašībām, kuros ir viens vai vairāki “supravadoši”“pavedieni” un kas saglabā “supravadītspēju” temperatūrā virs 115 K (– 158,16 °C).

Tehniska piezīme

Saistībā ar 1C005. pozīciju “pavedieni” var būt stieples, cilindra, plēves vai lentes formā.

1C006Šķidrumi un smērvielas:

a. hidrauliski šķidrumi, kuru galvenās sastāvdaļas ir kāds no šiem savienojumiem vai materiāliem:

1. sintētiskās “silīcijogļūdeņražu eļļas”, kam piemīt visas šīs īpašības:

Tehniska piezīme

1C006.a.1. pozīcija attiecas uz “silīcijogļūdeņražu eļļām”, kuru sastāvā ir tikai silīcijs, ūdeņradis un ogleklis.

a. “uzliesmošanas temperatūra” ir virs 477 K (204 °C);

b. “sastingšanas punkts” ir 239 K (– 34 °C) vai zemāks;

c. “viskozitātes indekss” ir 75 vai lielāks; un

d. ir “termiski stabili” 616 K (343 °C) temperatūrā; vai

2. “hlorfluorogļūdeņraži”, kam piemīt visas šīs īpašības:

Tehniska piezīme

1C006.a.2. pozīcija attiecas uz “hlorfluorogļūdeņražiem”, kuru sastāvā ir tikai ogleklis, fluors un hlors.

a. nav “uzliesmošanas temperatūras”;

b. “pašaizdegšanās temperatūra” augstāka par 977 K (704 °C);

c. “sastingšanas punkts” ir 219 K (– 54 °C) vai zemāks;

d. “viskozitātes indekss” ir 80 vai lielāks; un

e. viršanas temperatūra ir 473 K (200 °C) vai augstāka;

b. smērvielas, kuru galvenās sastāvdaļas ir kāds no šiem savienojumiem vai materiāliem:

1. fenilēnēteri, alkilfenilēnēteri, tioēteri, vai to maisījumi, kas satur vairāk par divām ētera vai tioētera funkcijām vai to maisījumi; vai

2. fluorēti silīcijorganiski šķidrumi ar kinemātisko viskozitāti, kas 298 K (25 °C) temperatūrā ir mazāka par 5 000 mm2/s (5 000 santistoksu);

c. mitrināšanas vai flotācijas šķidrumi, kuriem ir visas šīs īpašības:

1. tīrības pakāpe augstāka par 99,8 %;

2. 100 ml satur mazāk nekā 25. daļiņas ar diametru 200 μm vai lielākas; un

3. izgatavoti no kāda no šiem savienojumiem vai materiāliem (vismaz 85 %):

a. dibromtetrafluoretāna (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. polihlortrifluoretilēna (tikai eļļveidīgās vai vaskveidīgās modifikācijas); vai

c. polibromtrifluoretilēna;

d. fluoroglekļa šķidrumi elektronikas dzesēšanai, kuriem ir visas šīs īpašības:

1. satur 85 % vai vairāk jebkuras šīs vielas vai to maisījumu:

a. perfluorpolialkilētera triazīnu vai perfluoralifātisko ēteru monomēru formās;

b. perfluoralkilamīnus;

c. perfluorcikloalkānus; vai

d. perfluoralkānus;

2. blīvums 298 K (25 °C) temperatūrā ir 1,5 g/ml;

3. ir šķidrā agregātstāvoklī 273 K (0 °C) temperatūrā; un

4. satur 60 svara % vai vairāk fluora.

Tehniska piezīme

1C006. pozīcijā minētajiem materiāliem:

1.   “uzliesmošanas temperatūru” nosaka pēc Klīvlenda vaļējā tīģeļa metodes saskaņā ar ASTM D-92 standartu vai tam līdzvērtīgu attiecīgās valsts nacionālo standartu;

2.   “sastingšanas punktu” nosaka pēc ASTM D-97 standarta vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta;

3.   “viskozitātes indeksu” nosaka pēc ASTM D-2270 standartā noteiktās metodes vai līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta;

4.   “termisko stabilitāti” nosaka ar šādu vai līdzvērtīgu attiecīgā valstī pieņemtu procedūru:

20 ml testējamā šķidruma iepilda 46 ml 317. tipa nerūsējošā tērauda kamerā, kurā ir ievietota 12,5 mm (nomināls) M-10 instrumentu tērauda, 52100. markas tērauda vai jūras bronzas (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn) lodīte.

Kameru izpūš ar slāpekli, hermetizē atmosfēras spiedienā un temperatūru paaugstina līdz 644 + 6 K (371 ± 6 °C), un iztur šajā temperatūrā sešas stundas.

Paraugu uzskata par termiski stabilu, ja pēc iepriekš minētās procedūras tas atbilst visiem šiem parametriem:

a.   svara zudums uz katru lodīti ir mazāks par 10 mg/mm2 lodītes virsmas laukuma;

b.   sākotnējās viskozitātes izmaiņa pie 311 K (38 °C) ir mazāka par 25 %; un

c.   kopējais skābums vai bāziskums ir mazāks par 0,40;

5.   “pašaizdegšanās temperatūru” nosaka pēc ASTM E-659 standartā noteiktās metodes vai tam līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta.

1C007Materiāli uz keramikas bāzes, keramikas materiāli kas nav “kompozīti”, keramikas “matricas”, “kompozītu” materiāli un prekursoru materiāli:

NB!   SK. ARĪ 1C107. POZĪCIJU.

a. vienkāršo vai komplekso titāna borīdu bāzes materiāli, kuros metālisko piemaisījumu, kā arī to piedevu saturs nepārsniedz 5 000 ppm (mg/kg), bet daļiņu vidējais diametrs ir vienāds ar vai mazāks par 5 μm, un ne vairāk kā 10 % daļiņu ir lielākas par 10 μm;

b. titāna borīda, kas nav “kompozīts” keramikas materiāls, neapstrādātās formas vai pusfabrikāti, kuru blīvums ir vismaz 98 % no teorētiskās vērtības;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C007.b. pozīciju kontroli neattiecina uz abrazīviem materiāliem.

c. keramikas-keramikas “kompozītu” materiāli ar stikla vai oksīdu “matricu”, kuri ir armēti ar šķiedrām, kam ir visas šīs īpašības:

1. izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; vai

d. Si-O-N; un

2. “īpatnējo stiepes izturību”, lielāku par 12,7 × 103 m;

d. keramikas-keramikas “kompozītu” materiāli ar vienlaidus metālisko fāzi vai bez tās, kas saturdaļiņas, spirāles vai šķiedras, kuros “matricu” veido silīcija, cirkonija vai bora karbīdi vai nitrīdi;

e. prekursoru materiāli (t. i., speciālie polimēru vai metālorganiski materiāli) jebkuras pozīcijā 1C007.c. minēto materiālu fāzes vai fāžu ražošanai:

1. polidiorganosilāni (silīcija karbīda ražošanai);

2. polisilazāni (silīcija nitrīda ražošanai);

3. polikarbosilazāni (silīciju, oglekli un slāpekli saturošas keramikas ražošanai);

f. keramikas-keramikas “kompozītu” materiāli ar oksīda vai stikla “matricu”, armēti ar viengabala šādu sistēmu šķiedrām no jebkuras šīs sistēmas:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); vai

2. Si-C-N.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C007.f. pozīciju kontroli neattiecina uz “kompozītiem” no šo sistēmu šķiedrām ar stiepes robežstiprību zem 700 MPa pie 1 273 K (1 000 °C) temperatūras vai kuru šķiedru tecēšanas deformācija ir lielāka par 1 %, ja noslodze ir 100 MPa un temperatūra 1 273 K (1 000 °C), simt stundās.

1C008Nefluorinēti polimēri:

a. šādi imīdi:

1. bismaleimīdi;

2. aromātiskie poliamīdi-imīdi (PAI), kuru “stiklošanās temperatūra (Tg)” ir lielāka par 563 K (290 °C);

3. aromātiskie poliimīdi;

4. aromātiskie poliēterimīdi ar stiklošanās temperatūru (Tg), lielāku par 513 K (240 °C);

Piezīme.   1C008.a. pozīcijā ir paredzēta kontrole vielām šķidrā vai cietā “kausējamā” agregātstāvoklī, ietverot arī sveķus, pulverus, granulas, plēves, loksnes vai lentes.

NB!   Attiecībā uz “nekausējamiem” aromātiskiem poliimīdiem plēves, loksnes vai lentes veidā skatīt 1A003. pozīciju.

b. termoplastiski šķidro kristālu kopolimēri ar siltuma deformācijas temperatūru augstāku par 523 K (250 °C), ko nosaka pēc ISO 75-2 (2004) A metodes vai līdzvērtīga attiecīgās valsts nacionālā standarta, pie slodzes 1,80 N/mm2, kuri sastāv no:

1. kāda no šiem savienojumiem:

a. fenilēns, bifenilēns vai naftalīns; vai

b. metil-, treš-butil- vai fenil aizvietots fenilēns, bifenilēns vai naftalīns; un

2. kādas no šīm skābēm:

a. tereftālskābe (CAS 100-21-0);

b. 6-hidroksi-2-naftāļskābe (CAS 16712-64-4); vai

c. 4-hidroksibenzoskābe (CAS 99-96-7);

c. nepiemēro;

d. poliarilketoni;

e. poliarilsulfīdi, kuros arilgrupa ir bifenilēns, trifenilēns vai to kombinācija;

f. polibifenilenētersulfons, kura “stiklošanās temperatūra (Tg)” pārsniedz 513 K (240 °C).

Tehniska piezīme

1C008. pozīcijā minēto materiālu “stiklošanās temperatūru (Tg)” nosaka, izmantojot ISO 11357-2 (1999) vai līdzvērtīgu attiecīgās valsts nacionālā standarta metodi. Papildus attiecībā uz 1C008.a.2. pozīcijā minētajiem materiāliem “stiklošanās temperatūru (Tg)” nosaka, izmantojot PAI testa paraugu, kas sākotnēji sacietināts vismaz 15 minūtes vismaz 310 °C temperatūrā.

1C009Neapstrādāti fluorēti savienojumi:

a. nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar 75 % vai vairāk beta-kristālisko struktūru bez atšķaidījuma;

b. fluorēti poliimīdi, kas satur 10 % vai vairāk saistītā fluora pēc svara;

c. fluorēti fosfazīna elastomēri, kas satur 30 % vai vairāk saistītā fluora pēc svara.

1C010“Šķiedru vai pavedienu materiāli”:

NB!   SK. ARĪ 1C210. UN 9C110. POZĪCIJU.

a. organiski “šķiedru vai pavedienu materiāli”, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. to “īpatnējais modulis” ir lielāks par 12,7 × 106 m; un

2. to “īpatnējā stiepes izturība” ir lielāka par 23,5 × 104 m;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C010.a. pozīciju kontroli neattiecina uz polietilēnu.

b. oglekļa “šķiedru vai pavedienu materiāli”, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. “īpatnējais modulis”, kas lielāks par 14,65 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes izturība”, kas lielāka par 26,82 × 104 m;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C010.b. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   “šķiedru vai pavedienu materiāliem”, kas paredzēti “civilu lidaparātu” struktūru vai laminātu remontam un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.   to platība nepārsniedz 1m2;

2.   to garums nepārsniedz 2,5 m; un

3.   to platums nepārsniedz 15 mm;

b.   mehāniski smalcinātiem, maltiem vai grieztiem oglekļa “šķiedru vai pavedienu materiāliem”, kuru garums nepārsniedz 25,0 mm.

Tehniska piezīme

1C010.b. pozīcijā minēto materiālu raksturlielumi jānosaka pēc SACMA ieteiktām metodēm SRM12–17, ISO 10618 (2004) 10.2.1. A metodes vai līdzvērtīgām attiecīgo valstu nacionālajām metodēm, partijām norādot attiecīgo raksturlielumu vidējās vērtības.

c. neorganiski “šķiedru vai pavedienu materiāli”, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. “īpatnējais modulis” lielāks par 2,54 × 106 m; un

2. kušanas, sadalīšanās, mīksttapšanas vai sublimēšanās punkta temperatūra inertā atmosfērā ir augstāka par 1 922 K (1 694 °C);

Piezīme.   Saskaņā ar 1C010.c. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   sadrumstalotu, daudzfāžu, polikristālisku alumīnija oksīda šķiedru neausta materiāla veidā, kas satur 3 % vai vairāk pēc svara silīcija dioksīda, ar “īpatnējo moduli”, kas mazāks par 10 × 106 m;

b.   molibdēna vai molibdēna sakausējumu šķiedrām;

c.   bora šķiedrām;

d.   sadrumstalotām keramiskām šķiedrām, kuru kušanas, mīksttapšanas, sadalīšanās vai sublimēšanās temperatūra inertā atmosfērā ir zemāka par 2 043 K (1 770 °C).

d. “šķiedru vai pavedienu materiāli”, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. kas satur jebkuru no šīm vielām:

a. 1C008.a. pozīcijā minētos poliēterimīdus; vai

b. 1C008.b. līdz 1C008.f. pozīcijā minētos materiālus; vai

2. sastāv no 1C010.d.1.a. vai 1C010.d.1.b. pozīcijā minētajiem materiāliem, kam piejaukti citi 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā minētie šķiedrmateriāli;

e. ar sveķiem vai darvu pilnībā vai daļēji impregnēti “šķiedru vai pavedienu materiāli” (iepriekš piesūcināti), ar metālu vai oglekli pārklāti “šķiedru vai pavedienu materiāli” (sagataves) vai “oglekļa šķiedru sagataves”, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. atbilst jebkuram no turpmāk izklāstītajiem kritērijiem:

a. neorganiski 1C010.c. pozīcijā minētie “šķiedru vai pavedienu materiāli”; vai

b. organiski vai oglekļa oglekļa “šķiedru vai pavedienu materiāli”, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. “īpatnējais modulis” ir lielāks par 10,15 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes izturība” ir lielāka par 17,7 × 104 m; un

2. atbilst jebkuram no turpmāk izklāstītajiem kritērijiem:

a. sveķi vai darva, kā minēts 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā;

b. to “dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūra (DMA Tg)” ir ne mazāka par 453 K (180°C), un tie satur fenola sveķus; vai

c. to “dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūra (DMA Tg)” ir ne mazāka par 505 K (232 °C), un tie satur sveķus vai darvu, kas nav minēta 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā, un tie nav fenola sveķi.

1. piezīme.   Ar metālu vai oglekli pārklāti “šķiedru vai pavedienu materiāli” (sagataves) vai “oglekļa šķiedru sagataves”, kuri nav impregnēti ar sveķiem vai darvu, ir norādīti kā “šķiedru vai pavedienu materiāli” 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā.

2. piezīme.   Saskaņā ar 1C010.e. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   epoksīdsveķu “matricas” (saistvielas) impregnētiem “šķiedru vai pavedienu materiāliem” (iepriekš piesūcinātiem), kas paredzēti “civilu lidaparātu” struktūru vai laminētu remontam un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.   to platība nepārsniedz 1m2;

2.   to garums nepārsniedz 2,5 m; un

3.   to platums nepārsniedz 15 mm;

b.   pilnīgi vai daļēji ar sveķiem vai darvu impregnētiem, mehāniski smalcinātiem, maltiem vai grieztiem oglekļa “šķiedru vai pavedienu materiāliem”, kuru garums nepārsniedz 25,0 mm, ja ir izmantoti tādi sveķi vai darva, kas nav minēti 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā.

Tehniska piezīme

1C010.e. pozīcijā minēto materiālu “dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūru (DMA Tg)” nosaka pēc ASTM D-7028-07 standartā vai līdzvērtīgā valsts standartā aprakstītās metodes, izmantojot sausu paraugu. Termoreaktīvu materiālu gadījumā sausā parauga sacietēšanas pakāpei jābūt vismaz 90 %, kā norādīts ASTM E 2160-04 standartā vai līdzvērtīgā valsts standartā.

1C011Metāli un savienojumi, tas ir:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS un 1C111. POZĪCIJU.

a. metāli daļiņās, mazākās par 60 μm, sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā, no materiāliem, kuros ir 99 % vai vairāk cirkonija, magnija vai to sakausējumi;

Tehniska piezīme

Dabīgais hafnija saturs cirkonijā (parasti no 2 līdz 7 %) tiek pieskaitīts cirkonija saturam.

Piezīme.   Uz 1C011.a. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

b. šāds bors vai bora sakausējumi ar daļiņu izmēru 60 μm vai mazāku:

1. bors ar tīrības pakāpi 85 % no svara vai augstāku;

2. bora sakausējumi ar bora saturu 85 % no svara vai lielāku;

Piezīme.   Uz 1C011.b. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

c. guanidīna nitrāts (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidīns (NQ) (CAS 556-88-7).

NB!   Skatīt arī militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz metāla pulveriem, kas sajaukti ar citām vielām, lai izveidotu maisījumu, kas paredzēts militāriem nolūkiem.

1C012Materiāli:

Tehniska piezīme

Šos materiālus parasti izmanto kodoltermiskos siltuma avotos.

a. plutonijs jebkurā formā, kura izotopu sastāvā vairāk par 50 svara % ir plutonijs-238;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C012.a. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   kravām, kurās plutonija saturs ir 1 g vai mazāks;

b.   kravām, kas satur 3 vai mazāk “efektīvos gramus”, ja tie ietilpst instrumentos kā devēju komponenti.

b. “iepriekš atdalīts” neptūnijs-237 jebkurā formā.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C012.b. pozīciju kontroli neattiecina uz sūtījumiem, kuros neptūnijs-237 ir 1 g vai mazāk.

1C101Materiāli un ierīces aklājamības samazināšanai, tādai kā radaru signālu atstarojuma mazināšanai vai ultravioleto staru, infrasarkano staru un akustisko pazīšanās signālu vājināšanai, izņemot 1C001. pozīcijā minētos, lietojumam “raķetēs”, “raķešu” apakšsistēmās vai 9A012. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos.

1. piezīme.   1C101. pozīcijā ietilpst:

a.   konstrukciju materiāli vai pārklājumi, kas speciāli izstrādāti radaru signālu atstarojuma vājināšanai;

b.   pārklājumi, arī krāsojums, kas speciāli izstrādāts, lai atstarotu mikroviļņus, infrasarkanā un ultravioletā spektra elektromagnētisko starojumu – vai mazinātu izstarojumu.

2. piezīme.   1C101. pozīcija neietver pārklājumus, ja tie speciāli lietoti pavadoņu termiskai kontrolei.

Tehniska piezīme

“Raķete” 1C101. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.

1C102Pirolizēti, atkārtoti piesātināti oglekļa-oglekļa, kuri ir izstrādāti 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1C107Grafīta un keramikas materiāli, izņemot 1C007. pozīcijā minētos:

a. smalkgraudains grafīts ar 1,72 g/cm3 vai lielāku blīvumu 288 K (15 °C) temperatūrā, ar graudiņu izmēru 100 μm vai mazāku, raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, un ko var iestrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

1. cilindri ar 120 mm vai lielāku diametru un 50 mm gari vai garāki;

2. caurules ar iekšējo diametru 65 mm vai lielāku un sieniņu biezumu 25 mm vai lielāku un 50 mm garas vai garākas; vai

3. bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm vai lielāki;

NB!   Sk. arī 0C004.

b. pirolītisks vai armēts šķiedrains grafīts raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs;

NB!   Sk. arī 0C004.

c. keramikas kompozītmateriāli (dielektriskā konstante mazāka par 6 – frekvencēs no 100 MHz līdz 100 GHz), ko lieto aptecētāju izgatavošanai “raķetēm”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm;

d. mehāniski iegūtā birstošā ar silīcija karbīdu armētā keramika priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs;

e. ar silīcija karbīdu armētas keramikas kompozītmateriāli priekšgala smaiļu, atgriešanās moduļu un sprauslu eleronu izgatavošanai, ko var izmantot “raķetēs”, 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs.

1C111Propelanti un tajos ietilpstošas ķīmiskas vielas, izņemot 1C011. pozīcijā minētās:

a. propelantu vielas:

1. sfēriska alumīnija pulveris, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto, ar vidējo daļiņu izmēru, kas mazāks par 200 μm, un alumīnija saturu ne mazāk par 97 %, ja vismaz 10 % no kopējā svara veido daļiņas, kuru izmērs mazāks par 63 μm, ko nosaka saskaņā ar ISO 2591:1988 vai tam līdzvērtīgiem valstu nacionālajiem standartiem;

Tehniska piezīme

Daļiņu izmērs 63 μm (pēc ISO R-565) atbilst 250 sietam (Tyler) vai 230 sietam (ASTM standarts E-11).

2. metāliskas degvielas, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētās, sfērisku, atomizētu, sferisku daļiņu, pārslveida vai maltas, kuru izmērs mazāks par 60 μm un kuru sastāvā ne mazāk par 97 % jebkura šāda metāla:

a. cirkonija;

b. berilija;

c. magnija; vai

d. iepriekš no a. līdz c. apakšpunktā minēto metālu sakausējumu;

Tehniska piezīme

Dabīgo hafnija daudzumu cirkonijā (parasti no 2 līdz 7 %) pieskaita cirkonijam.

3. oksidētājvielas, ko var izmantot šķidrās degvielas raķešu dzinējos:

a. dislāpekļa trioksīds (CAS 10544-73-7);

b. slāpekļa dioksīds (CAS 10102-44-0) / slāpekļa tetraoksīds (CAS 10544-72-6);

c. dislāpekļa pentoksīds (CAS 10102-03-1);

d. slāpekļa jauktie oksīdi (MON);

Tehniska piezīme

Slāpekļa jauktie oksīdi (MON) ir slāpekļa oksīda (NO) šķīdumi dislāpekļa tetraoksīdā/slāpekļa dioksīdā (N2O4/NO2), ko var izmantot raķešu sistēmās. Ir sastāvu spektrs, ko var nosaukt par MONi vai MONij, kur i un j ir veseli skaitļi, kas raksturo slāpekļa oksīda procentuālo daļu maisījumā (piem., MON3 satur 3 % slāpekļa oksīda, MON25 25 % slāpekļa oksīda. Augšējā robeža ir MON40, 40 % no svara).

e.  SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS: inhibētā kūpošā slāpekļskābe (IRFNA);

f.  SK. MILITĀRO PREČU SARAKSTUS UN 1C238. POZĪCIJU: fluora un viena vai vairāku citu halogēnu, skābekļa vai slāpekļa savienojumi;

4. hidrazīna atvasinājumi:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. trimetilhidrazīns (CAS 1741-01-1);

b. tetrametilhidrazīns (CAS 6415-12-9);

c. N,N dialilhidrazīns;

d. alilhidrazīns (CAS 7422-78-8);

e. etilēndihidrazīns;

f. monometilēnhidrazīna dinitrāts;

g. asimetriskais dimetilhidrazīna nitrāts;

h. hidrazīna azīds (CAS 14546-44-2);

i. dimetilhidrazīna azīds;

j. hidrazīna dinitrāts;

k. diimido skābeņskābes hidrazīns (CAS 3457-37-2);

l. 2-hidrooksietilhidrazīna nitrāts (HEHN);

m.  hidrazīna perhlorātu skatīt militāro preču kontroles sarakstos;

n. hidrazīna diperhlorāts (CAS 13812-39-0);

o. metilhidrazīna nitrāts (MHN);

p. dietilhidrazīna nitrāts (DEHN);

q. 3,6-dihidrazīna tetrazīna nitrāts (1,4-dihidrazīna nitrāts) (DHTN);

5. augsta enerģijas blīvuma materiāli, kas nav norādīti militāro preču kontroles sarakstos un ko var izmantot “raķetēs” vai 9A012. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos:

a. jaukta degviela, kas sastāv no cietas un šķidras degvielas, piemēram, bora suspensija, un kuras enerģijas blīvums uz masas vienību ir ne mazāks kā 40 × 106 J/kg;

b. cita augsta enerģijas blīvuma degviela un degvielas piedevas (piemēram, kubāns, jonu šķīdumi, JP-10), kuru enerģijas blīvums uz apjoma vienību, mērīts 20 °C temperatūrā un vienas atmosfēras spiedienā (101,325 kPa), ir ne mazāks kā 37,5 × 109 J/m3;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C111.a.5.b. pozīciju kontroli neattiecina uz pārstrādātu fosilo degvielu un no dārzeņiem ražotu biodegvielu, tostarp degvielu, kas paredzēta dzinējiem, kuri sertificēti izmantošanai civilajā aviācijā, izņemot gadījumus, ja tie ir īpaši formulēti izmantošanai “raķetēs” vai 9A012. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos.

Tehniska piezīme

“Raķete” 1C111.a.5. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

b. polimēru vielas:

1. karboksiterminēts polibutadiēns (tostarp karboksilterminēts polibutadiēns) (CTPB);

2. hidroksiterminēts polibutadiēns (tostarp hidroksilterminēts polibutadiēns) (HTPB), kas nav minēts militāro preču kontroles sarakstos;

3. polibutadiēnakrilskābe (PBAA);

4. polibutadiēnakrilskābes akrilonitrīls (PBAN);

5. politetrahidrofurāna polietilēna glikols (TPEG);

Tehniska piezīme

Politetrahidrofurāna polietilēna glikols (TPEG) ir poli 1,4-butanediola un polietilēna glikola (PEG) blokkopolimērs.

c. citas propelantu piedevas un sastāvdaļas:

1.  SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS: karborāni, dekarborāni, pentaborāni to atvasinājumi;

2. trietilēnglikoldinitrāts (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilamīns (CAS 119-75-5);

4. trimetiloletāna trinitrāts (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietilēnglikola dinitrāts (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. perrocēna atvasinājumi, tas ir:

a.  sk. militāro preču kontroles sarakstus: katocēns;

b. etilperrocēns (CAS 1273-89-8);

c. propilperrocēns;

d.  sk. militāro preču kontroles sarakstus:n-butilperrocēns;

e. pentilperrocēns (CAS 1274-00-6);

f. diciklopentilperrocēns;

g. dicikloheksilperrocēns;

h. dietilperrocēns (CAS 1273-97-8);

i. dipropilperrocēns;

j. dibutilperrocēns (CAS 1274-08-4);

k. diheksilperrocēns (CAS 93894-59-8);

l. acetilperrocēns (CAS 1271-55-2) / 1,1′-diacetilperrocēns (CAS 1273-94-5);

m.  sk. militāro preču kontroles sarakstus: perrocēna karbonskābes;

n.  sk. militāro preču kontroles sarakstus: butacēns;

o. citi perrocēna atvasinājumi, ko lieto kā raķešu propelantu degšanas ātruma modifikatorus, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C111.c.6.o. pozīciju kontroli neattiecina uz perrocēna atvasinājumiem, kuri satur sešu oglekļa atomu aromātisko funcionālo grupu, kas piesaistīta perrocēna molekulai.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazols (iso-DAMTR), kas nav konkretizēts militāro preču kontroles sarakstos.

Piezīme.   1C111. pozīcijā neminētie propelanti vai to sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas – sk. militāro preču kontroles sarakstos.

1C116Martensīta tēraudi, kuru stiepes robežstiprība ir 1 500 MPa vai lielāka, mērot pie 293 K (20 °C), plākšņu vai cauruļu formā ar biezumu 5 mm vai mazāk.

NB!   SK. ARĪ 1C216. POZĪCIJU.

Tehniska piezīme

Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi, kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa daudzumu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un rūdījumu.

1C117Materiāli “raķešu” sastāvdaļu ražošanai:

a. volframs un sakausējumi smalku granulu veidā, kuros volframa saturs ir vismaz 97 % svara un daļiņu lielums nepārsniedz 50 × 10–6 m (50 μm);

b. molibdēns un sakausējumi smalku granulu veidā, kuros molibdēna saturs ir vismaz 97 % svara un daļiņu lielums nepārsniedz 50 × 10–6 m (50 μm);

c. volframa materiāli cietā veidā, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1. to sastāvā ietilpst jebkurš no šiem savienojumiem:

a. volframs un sakausējumi, kuros volframa saturs ir vismaz 97 % svara;

b. ar varu infiltrēts volframs, kurā volframa saturs ir vismaz 80 % svara; vai

c. ar sudrabu infiltrēts volframs, kurā volframa saturs ir vismaz 80 % svara; un

2. to var pārstrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

a. cilindri ar diametru vismaz 120 mm un garumu vismaz 50 mm;

b. caurules ar iekšējo diametru vismaz 65 mm, sieniņu biezumu vismaz 25 mm un garumu vismaz 50 mm; vai

c. bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm vai lielāki.

Tehniska piezīme

“Raķetes” 1C117. pozīcijā ir kompleksas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.

1C118Ar titānu stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds (Ti-DSS), kam piemīt visas šīs īpašības:

a. kam ir visi šādi raksturlielumi:

1. satur 17,0–23,0 svara % hroma un 4,5–7,0 svara % niķeļa;

2. satur titānu vairāk par 0,10 svara %; un

3. ferīta-austenīta struktūra (ko dēvē arī par divfāžu mikrostruktūru), no kuras vismaz 10 tilpuma % ir austenīts (ko nosaka ar ASTM E-1181-87 vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu); un

b. kam piemīt kāda no šīm formām:

1. lējumi vai stieņi, ar izmēriem visās dimensijās 100 mm vai lielākiem;

2. loksnes, 600 mm platas vai platākas un 3 mm biezas vai plānākas; vai

3. caurules ar ārējo diametru 600 mm vai lielāku un sieniņu biezumu 3 mm vai plānāku.

1C202Sakausējumi, izņemot 1C002.b.3. vai.b.4. pozīcijā minētos:

a. alumīnija sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. “var sasniegt” stiepes robežstiprību 460 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2. ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm;

b. titāna sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. “var sasniegt” stiepes robežstiprību 900 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2. ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm.

Tehniska piezīme

Minētais termins “var sasniegt” attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C210“Šķiedru vai pavedienu materiāli” vai iepriekš piesūcinātas šķiedras, kas nav minētas 1C010.a., b. vai e. pozīcijā:

a. oglekļa vai aramīda “šķiedru vai pavedienu materiāli”, kam piemīt jebkura šī īpašība:

1. “īpatnējais modulis”, kas līdzinās 12,7 × 106 m vai ir lielāks par to; vai

2. “īpatnējā stiepes izturība”, kas līdzinās 235 × 103 m vai ir lielāka par to;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C210.a. pozīciju kontroli neattiecina uz aramīda “šķiedru vai pavedienu materiāliem”, kuros 0,25 vai vairāk svara % ir šķiedras virsmas modifikators uz esteru bāzes.

b. stikla “šķiedru vai pavedienu materiāli” ar abām šīm īpašībām:

1. “īpatnējo moduli”, kas vienāds ar vai lielāks par 3,18 × 106 m; un

2. “īpatnējā stiepes izturība”, kas vienāda ar vai lielāka par 76,2 × 103 m;

c. ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas “dzijas”, “paralēlu šķiedru kūļi”, “tauvas” vai “lentes” ar platumu 15 mm vai mazāk, kas izgatavotas no 1C210.a. vai b. pozīcijā minētajiem oglekļa vai stikla “šķiedru vai pavedienu materiāliem”.

Tehniska piezīme

Kompozītu matrica (saistviela) ir sveķi.

Piezīme.   1C210. pozīcijā minētie “šķiedru vai pavedienu materiāli” attiecas tikai uz nepārtrauktiem “monopavedieniem”, “dzijām”, “paralēlu šķiedru kūļiem”, “tauvām” vai “lentēm”.

1C216Martensīta tēraudi, izņemot 1C116. pozīcijā minētos, kas “var sasniegt” stiepes robežstiprību 2 050 MPa vai vairāk 293 K (20 °C) temperatūrā.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C216. pozīciju kontroli neattiecina uz formām, kuru lineārie izmēri nepārsniedz 75 mm.

Tehniska piezīme

Minētais termins “var sasniegt” attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C225Bors, bagātināts līdz bora-10 (10B) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, tas ir:elementārais bors, bora savienojumi, boru saturoši maisījumi, bora izstrādājumi, lūžņi un atkritumi.

Piezīme:   Pie 1C225. pozīcijā minētiem bora maisījumiem pieder materiāli, kuros bors ir pildviela.

Tehniska piezīme

Dabā sastopamais bora-10 izotopa saturs ir aptuveni 18,5 svara % (20 atomprocenti).

1C226Volframs, volframa karbīds un sakausējumi, kuros volframa saturs pārsniedz 90 % svara, izņemot 1C117. pozīcijā minētos, un kam piemīt abas šīs īpašības:

a. izveidoti dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un

b. masa ir virs 20 kg.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C226. pozīciju kontroli neattiecina uz detaļām, kas speciāli konstruētas kā atsvari vai gamma staru kolimatori.

1C227Kalcijs, kam piemīt šīs abas īpašības:

a. satur mazāk par 1 000 ppm pēc svara citu metālu piemaisījumu, izņemot magniju; un

b. satur mazāk par 10 ppm pēc svara bora.

1C228Magnijs, kam piemīt abas šīs īpašības:

a. satur mazāk par 200 ppm pēc svara citu metālu piemaisījumu, izņemot kalciju; un

b. satur mazāk par 10 ppm pēc svara bora.

1C229Bismuts, kam piemīt abas šīs īpašības:

a. tīrības pakāpe ir 99,99 svara % vai augstāka; un

b. satur mazāk par 10 ppm pēc svara sudraba.

1C230Metālisks berilijs, sakausējumi, kuros berilija saturs pārsniedz 50 svara %, berilija savienojumi, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos.

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C230. pozīciju kontrole neattiecas uz:

a.   rentgenstaru iekārtu metāla logiem vai urbumos ievietotiem rentgenstaru avotiem (devējiem);

b.   gatavām oksīda vai tā sagatavju formām, kas speciāli konstruētas elektronikā izmantojamu sastāvdaļu vai elektronisko shēmu substrātu izgatavošanai;

c.   berilu (berilija un alumīnija silikātu), smaragdu un akvamarīnu formā.

1C231Metālisks hafnijs, sakausējumi, kuros hafnija saturs ir virs 60 svara %, hafnija savienojumi, kuros hafnija saturs ir virs 60 svara %, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi.

1C232Hēlijs-3 (3He), hēliju-3 saturoši maisījumi, kā arī tos saturoši produkti un iekārtas.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C232. pozīciju kontroli neattiecina uz produktiem vai iekārtām, kas satur mazāk par 1 g hēlija-3.

1C233Litijs, bagātināts līdz litija-6 (6Li) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, un šādi bagātinātu litiju saturoši produkti vai izstrādājumi, tas ir: metālisks litijs, litija sakausējumi, savienojumi, litiju saturoši maisījumi, izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi.

Piezīme.   1C233. pozīcija neattiecas uz termoluminiscences dozimetriem.

Tehniska piezīme

Dabā sastopamais litija-6 izotopa saturs ir aptuveni 6,5 svara % (7,5 atomprocenti).

1C234Cirkonijs ar tādu hafnija saturu, kas nepārsniedz vienu masas daļu hafnija uz 500 masas daļām cirkonija šādās formās, tas ir: metālisks cirkonijs un tā sakausējumi, kuros cirkonija saturs ir virs 50 svara %, cirkonija savienojumi, to izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C234. pozīciju kontroli neattiecina uz cirkoniju folijas veidā, ar biezumu 0,10 mm vai mazāku.

1C235Tritijs, tritija savienojumi, maisījumi, kuros tritija atomu attiecība pret ūdeņraža atomiem ir lielāka par 1:1 000, tos saturoši produkti un ierīces.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C235. pozīciju kontroli neattiecina uz ražojumiem un ierīcēm, kas satur mazāk par 1,48 × 103 GBq (40 Kiri) tritija.

1C236Šādas alfastarojuma radionuklīdu formas ar pussabrukšanas periodu lielāku par 10 dienām, bet mazāku par 200 gadiem, šādās formās:

a. elementu;

b. savienojumu veidā, ar kopējo alfa-starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Kiri/kg) vai vairāk;

c. maisījumu veidā, ar kopējo alfa-starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Kiri/kg) vai vairāk;

d. ražojumi un ierīces, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C236. pozīciju kontroli neattiecina uz izstrādājumiem vai iekārtām ar alfaα-starojuma aktivitāti, kas mazāka par 3,7 GBq (100 mKiri).

1C237Rādijs-226 (226Ra), rādija-226 sakausējumi, rādija-226 savienojumi, maisījumi, kas satur rādiju-226, to izstrādājumi, kā arī produkti un iekārtas, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme.   1C237. pozīcija neattiecas uz:

a.   medicīnas aparatūru;

b.   ražojumiem vai ierīcēm, kuros ir mazāk nekā 0,37 GBq (10 mKiri) rādija-226.

1C238Hlora trifluorīds (C1F3).

1C239Spēcīgas sprāgstvielas, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētās, vai vielas un maisījumi, kas satur tās vairāk par 2 svara %, ar kristālisko blīvumu, kas lielāks par 1,8 g/cm, un detonācijas ātrumu, kas lielāks par 8 000 m/s.

1C240Niķeļa pulveris un porains metālisks niķelis, izņemot 0C005. pozīcijā minētos:

a. niķeļa pulveris, kam ir abas šīs īpašības:

1. niķeļa tīrības pakāpe ir 99,0 svara % vai augstāka; un

2. daļiņu vidējais izmērs ir mazāks par 10 μm, ko nosaka pēc Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (ASTM) standarta B330 metodes;

b. porains metālisks niķelis, ko ražo no 1C240.a. pozīcijā minētajiem materiāliem.

Piezīme.   1C240. pozīcija neattiecas uz:

a.   pavedienveida niķeļa pulveriem;

b.   atsevišķām porainā niķeļa plāksnēm, kuru izmērs nepārsniedz 1 000 cm2.

Tehniska piezīme

1C240.b. attiecas uz porainu metālu, ko veido, presējot un sacepinot (sinterējot) 1C240.a. pozīcijas materiālus, lai veidotu metāla materiālu ar smalkām porām, kas struktūrā savstarpēji saistītas.

1C350Ķīmiskas vielas, ko var izmantot par toksisku ķīmisko vielu prekursoriem, un “ķīmiskie maisījumi”, kuros ir viena vai vairākas no šīm vielām, tas ir:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS UN 1C450. POZĪCIJU.

1. tiodiglikols (111-48-8);

2. fosfora oksihlorīds (10025-87-3);

3. dimetilmetilfosfonāts (756-79-6);

4.  SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTOS: metilfosfonildifluorīds (676-99-3);

5. metilfosfonildihlorīds (676-97-1);

6. dimetilfosfīts (DMP) (868-85-9);

7. trihlorfosfors (7719-12-2);

8. trimetilfosfīts (TMP) (121-45-9);

9. tionilhlorīds (7719-09-7);

10. 3-hidroksi-1-metilpiperidīns (3554-74-3);

11. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorids (96-79-7);

12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiols (5842-07-9);

13. 3-hinuklidinols (1619-34-7);

14. kālija fluorīds (7789-23-3);

15. 2-hloretanols (107-07-3);

16. dimetilamīns (124-40-3);

17. dietiletilfosfonāts (78-38-6);

18. dietil-N,N-dimetilamidofosfāts (2404-03-7);

19. dietilfosfīts (762-04-9);

20. dimetilamīna hidrogēnhlorīds (506-59-2);

21. etilfosfinildihlorīds (1498-40-4);

22. etilfosfonildihlorīds (1066-50-8);

23.  SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTOS: etilfosfonildifluorīds (753-98-0);

24. fluorūdeņradis (7664-39-3);

25. metilbenzilāts (76-89-1);

26. metilfosfinildihlorīds (676-83-5);

27. N,N-diizopropil- (beta)-aminoetanols (96-80-0);

28. pinakolilspirts (3,3-dimetil 2-butanols) (464-07-3);

29.  SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTOS: O-etil-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonīts (QL) (57856-11-8);

30. trietilfosfīts (122-52-1);

31. arsēna trihlorīds (trihlorarsēns) (7784-34-1);

32. benzilskābe (76-93-7);

33. dietilmetilfosfonīts (15715-41-0);

34. dietilmetilfosfonāts (6163-75-3);

35. etilfosfinildifluorīds (430-78-4);

36. metilfosfinildifluorīds (753-59-3);

37. 3-hinuklidons (3731-38-2);

38. fosfora pentahlorīds (10026-13-8);

39. pinakolons (75-97-8);

40. kālija cianīds (151-50-8);

41. kālija hidrogēnfluorīds (kālija bifluorīds) (7789-29-9);

42. amonija hidrogēnfluorīds vai amonija bifluorīds (1341-49-7);

43. nātrija fluorīds (7681-49-4);

44. nātrija hidrofluorīds (nātrija bifluorīds) (1333-83-1);

45. nātrija cianīds (143-33-9);

46. trietanolamīns (102-71-6);

47. fosfora pentasulfīds (1314-80-3);

48. diizopropilamīns (108-18-9);

49. dietilaminoetanols (100-37-8);

50. nātrija sulfīds (1313-82-2);

51. monohlorsērs (10025-67-9);

52. sēra dihlorīds (10545-99-0);

53. trietanolamīna hidrogēnhlorīds (637-39-8);

54. 2-hlor-N,N-diizopropilaminoetāna hidrogēnhlorīds (4261-68-1);

55. metilfosfonskābe (993-13-5);

56. dietilmetilfosfonāts (683-08-9);

57. N,N-dimetilaminofosfora dihlorīds (677-43-0);

58. triisopropilfosfīts (116-17-6);

59. etildietanolamīns (139-87-7);

60. O,O-Dietilfosfortioāts (2465-65-8);

61. O,O-Dietilfosforditioāts (298-06-6);

62. nātrija heksafluorsilikāts (16893-85-9);

63. metilfosfonotioiskais dihlorīds (676-98-2).

1. piezīme.   Eksportam uz “valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis”, saskaņā ar 1C350. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 un .63 ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 % no masas.

2. piezīme.   Eksportam uz “valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalsts”, saskaņā ar 1C350. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 un .63 ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

3. piezīme.   Saskaņā ar 1C350. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 un .62 ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

4. piezīme.   Saskaņā ar 1C350 nav jākontrolē ražojumi, ko identificē kā patēriņa preces, kas mazumtirdzniecībai iesaiņotas personiskam lietojumam vai iesaiņotas individuālam lietojumam.

1C351Cilvēka patogēni, zoonozes un “toksīni”, tas ir:

a. dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1. Andu vīruss;

2. Čapares vīruss;

3. Čikuguni drudža vīruss;

4. kukurūzas (choclo) vīruss;

5. Kongo-Krimas hemorāģiskā drudža vīruss;

6. tropu drudža vīruss;

7. Dobravas-Belgradas vīruss;

8. austrumu zirgu encefalīta vīruss;

9. Ebola vīruss;

10. Gvanarito vīruss;

11. Hanta (Korejas hemorāģiskā drudža) vīruss;

12.  Hendra vīruss (zirgu morbilivīruss);

13. Japānas encefalīta vīruss;

14. Džumina vīruss;

15. Kjasanuras meža vīruss;

16.  Laguna Negra vīruss;

17.  Lassa drudža vīruss;

18.  Louping ill vīruss;

19. Lujo vīruss;

20. limfocītu apvalku meningīta vīruss;

21. Mačupo vīruss;

22. Mārburgas vīruss;

23. pērtiķu baku vīruss;

24. Austrālijas encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss);

25. Nipahas vīruss;

26. Omskas hemorāģiskā drudža vīruss;

27. Oropučes vīruss;

28. Pousena (Powassan) vīruss;

29. infekciozā enzootiskā hepatīta (Rifta ielejas drudža) vīruss;

30. Ročo vīruss;

31. Sabijas vīruss;

32. Seulas vīruss;

33.  Sin nombre (bezvārda) vīruss;

34. Sentluisas encefalīta vīruss;

35. ērču encefalīta vīruss (Krievijas pavasara–vasaras encefalīta vīruss);

36. baku vīruss;

37. Venecuēlas zirgu encefalīta vīruss;

38. rietumu zirgu encefalīta vīruss;

39. dzeltenā drudža vīruss;

b. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas riketsijas “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki;

4.  Rickettsia rickettsii;

c. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10. Tīfa salmonella;

11.  Shigella dysenteriae;

12. holeras vibrioni;

13.  Yersinia pestis;

14.  Clostridium perfringens epsilon toksīna ražojošie tipi;

15. enterohemorāģiskā baktērijas Escherichia coli serotips O157 un citi verocitotoksikogēnie serotipi;

d. “toksīni” un to “toksīnu pirmējās vienības”:

1. botulīna toksīns;

2.  Clostridium perfringens toksīns;

3. konotoksīns;

4. rīcins;

5. saksitoksīns;

6. Šiga toksīns;

7.  Staphylococcus aureus toksīns;

8. tetrodotoksīns;

9. verotoksīns un Šiga toksīnam līdzīgi ribosomu dezaktivācijas proteīni;

10. mikrocistīns (ciānginosīns);

11. aflatoksīns;

12. abrīns;

13. holeras toksīns;

14. diacetoksicirpenola toksīns;

15. T-2 toksīns;

16. HT-2 toksīns;

17. modecīns;

18. volkensīns;

19.  Viscum album Lectin 1 (viskumīns);

Piezīme.   Saskaņā ar 1C351.d. pozīciju kontrole neattiecas uz botulīna toksīnu vai konotoksīnu tāda formā, kas atbilst visiem šiem kritērijiem:

1.   tas ir farmaceitiski izveidots ārstnieciskai lietošanai cilvēkiem;

2.   tas ir fasēts kā medikaments izplatīšanai;

3.   valsts veselības aizsardzības iestādes to atļauj tirgot kā medikamentu.

e. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas mikroskopiskās sēnītes “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C351. pozīciju kontroe neattiecas uz “vakcīnām” un “imunotoksīniem”.

1C352Dzīvnieku patogēni:

a. dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1. Āfrikas cūku drudža vīrusi;

2. putnu gripas vīrusi, kas:

a. nav raksturoti; vai

b. Padomes Direktīvas 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (OV L 10, 14.1.2006., 19. lpp.), I pielikuma 2. punktā definēti kā augstas patogenitātes vīrusi, tas ir:

1. A tipa vīrusi, kuru IVPI (intravenozās patogenitātes indekss) sešas nedēļas veciem cāļiem ir lielāks par 1,2; vai

2. A tipa vīrusi, kuri pieder apakštipam H5 un H7 ar genomu secības kodējumu daudzām pamataminoskābēm hemaglutinīna molekulas šķelšanās punktā, kas līdzīgs citos APPG vīrusos novērotajam un norāda, ka hemaglutinīna molekulu var šķelt saimnieka visuresošā proteāze;

3. infekciozā katarālā drudža (zilās mēles slimības) vīruss;

4. mutes un nagu sērgas vīruss;

5. kazu baku vīruss;

6. cūku herpesa vīruss;

7. cūku drudža (cūku holeras) vīruss;

8. trakumsērgas vīruss;

9. Ņūkāslas sērgas vīruss;

10. atgremotāju neīstā mēra vīruss;

11. cūku 9. tipa enterovīruss (cūku vezikulārās slimības vīruss);

12. liellopu mēra vīruss;

13. aitu baku vīruss;

14. enzootiskā encefalomielīta (Tešenas slimības) vīruss;

15. čūlainā stomatīta vīruss;

16. nodulārā dermatīta vīruss;

17. Āfrikas zirgu slimības vīruss;

b. dabā sastopamas, pastiprinātas vai pārveidotas mikoplazmas “izolētu dzīvkultūru” veidā vai tāda materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras, kas inokulēts vai inficēts ar šādām kultūrām:

1. mikoplazmas miocīdes pasugas miocīdes (neliela kolonija);

2. mikoplazmas capricolum pasugas capripneumoniae.

Piezīme.   Saskaņā ar 1C352. pozīciju kontroli neattiecina uz “vakcīnām”.

1C353Ģenētiski elementi un ģenētiski pārveidoti organismi:

a. ģenētiski pārveidoti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352. vai 1C354. pozīcijā uzskaitītās, ar organismu patogēnitāti saistītas nukleīnskābju sekvences;

b. ģenētiski pārveidoti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.d. pozīcijā uzskaitīto “toksīnu” vai to “toksīnu pirmējo vienību” nukleīnskābju sekvenču kodi.

Tehniskas piezīmes

1.   Pie ģenētiskiem elementiem pieder arī hromosomas, genomi, plazmīdas, transposoni un vektori – gan ģenētiski pārveidoti, gan nepārveidoti.

2.   Nukleīnskābju sekvences, kas saistītas ar 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352. vai 1C354. pozīcijā minēto organismu patogēnitāti, ir visas konkrētiem mikroorganismiem raksturīgas sekvences, kuras:

a.   pašas vai ar tās pārrakstīto vai pārtulkoto produktu starpniecību rada nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai; vai

b.   par ko ir zināms, ka tās spēj vairot kāda konkrēta mikroorganisma vai cita organisma – kurā tās var ievietot vai citādi iekļaut – spēju radīt nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai.

Piezīme.   1C353. pozīcija neattiecas uz patogēnām nukleīnskābju sekvencēm, kas ir saistītas ar enterohemorāģiskā vīrusa Escherichia coli serotipu O157 un citiem verotoksīnu ražojošiem paveidiem, izņemot tos, kuri kodēti kā verotoksīns vai tā apakšgrupas.

1C354Augu patogēni:

a. dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1. kartupeļu Andu latentais vīruss;

2. kartupeļu vārpstveida bumbuļu virusoīds;

b. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, ieskaitot sugas, kas nosauktas kā Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D un E vai klasificētas kā Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia vai Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv.Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum vai Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum Races 2 un 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 un 3 vai Burkholderia solanacearum Races 2 un 3);

c. dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas mikroskopiskās sēnītes “izolētu dzīvkultūru” veidā, inokulēta vai apzināti inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450Toksiskas ķīmiskās vielas, toksisku ķīmisko vielu prekursori un “ķīmiski maisījumi”, kuru sastāvā ir viena vai vairākas šīs vielas:

NB!   SK. ARĪ 1C350., 1C351.d. POZĪCIJU UN MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a. toksiskas ķīmiskās vielas:

1. amitons: O,O-dietil S-[2- (dietilamino)etil]tiofosfāts (78-53-5) un attiecīgie alkila vai protonu sāļi;

2. PFIB: 1,2,3,3,3-pentafluor-2- (trifluormetil)-1-propāns (382-21-8);

3.  SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS: BZ: 3-hinuklidinilbenzilāts (6581-06-2);

4. fosgēns, ogļskābes dihloranhidrīds (75-44-5);

5. hlorciāns (506-77-4);

6. ciānūdeņradis (74-90-8);

7. hlorpikrīns: trihlornitrometāns (76-06-2);

1. piezīme.   Eksportam uz “valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis”, saskaņā ar 1C450. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C450.a.1. un .a.2. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 1 % no masas.

2. piezīme.   Eksportam uz “valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis”, saskaņā ar 1C450. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C450.a.1. un .a.2. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

3. piezīme.   Saskaņā ar 1C450. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C450.a.4., .a.5., .a.6. un .a.7. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas maisījumā nav vairāk par 30 % no masas.

4. piezīme.   Saskaņā ar 1C450. pozīciju nav jākontrolē ražojumi, ko identificē kā patēriņa preces, kas mazumtirdzniecībai iesaiņotas personiskam lietojumam vai iesaiņotas individuālam lietojumam.

b. toksisku ķīmisko vielu prekursori:

1. ķīmiskas vielas, izņemot 1C350. pozīcijā vai militāro preču sarakstos minētās, saturošas fosfora atomu, ar ko saistīta tikai viena metil-, etil- vai propil- (normāla vai izo-) grupa, bet ne papildus oglekļa atomi;

Piezīme.   Saskaņā ar 1C450.b.1. pozīciju kontroli neattiecina uz fonofosu: O-etil-S-fenietilfosfontioltionātu (944-22-9).

2. N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-amidodihalofosfāti, izņemot N,N-dimetilaminofora dihloridu;

NB!   N,N-dimetilamidofosfora dihlordu sk. 1C350.57. pozīcijā.

3. dialkil (Me, Et, n-Pt vai i-Pr)-N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-amidofosfāti, izņemot 1C350. pozīcijā minēto dietil-N,N-dimetilamidofosfātu;

4. N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-aminoetil-2-hlorīdi un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot 1C350. pozīcijā minēto N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīdu un N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīda hidrohlorīdu;

5. N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-aminoetān-2-ols un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot 1C350. pozīcijā minētos N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) un N,N-dietilaminoetanolu (100-37-8);

Piezīme.   1C450.b.5. pozīcija neattiecina kontroli uz:

a.   N,N-dimetilaminoetanolu (108-01-8) un attiecīgajiem protonētajiem sāļiem;

b.   N,N-dietilaminoetanola (100-37-8) protonētajiem sāļiem.

6. N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-aminoetān-2-tioli un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot 1C350. pozīcijā minēto N,N-diizopropil-(beta)-aminoetāntiolu (5842-07-9);

7. skatīt 1C350. attiecībā uz etildietanolamīnu (139-87-7);

8. metildietanolamīns (105-59-9).

1. piezīme.   Eksportam uz “valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis”, nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. un .b.6. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 % no maisījuma masas.

2. piezīme.   Eksportam uz “valstīm, kas ir Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis”, nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. un .b.6. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 % no maisījuma masas.

3. piezīme.   Saskaņā ar 1C450. pozīciju nav jākontrolē “ķīmiski maisījumi”, kuros ir vismaz viena no 1C450.b.8. ierakstā minētajām vielām, ja atsevišķas vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 % no maisījuma masas.

4. piezīme.   Saskaņā ar 1C450. nav jākontrolē ražojumi, ko identificē kā patēriņa preces, kas mazumtirdzniecībai iesaiņotas personiskam lietojumam vai iesaiņotas individuālam lietojumam.

1DProgrammatūra

1D001“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 1B001. līdz 1B003. pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

1D002“Programmatūra” organisko “matricu”, metālisku “matricu”, oglekļa “matricu”, laminātu vai “kompozītu” materiālu “pilnveidošanai”.

1D003“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai liktu iekārtām veikt 1A004.c. vai 1A004.d. pozīcijā uzskaitīto iekārtu funkcijas.

1D101“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 1B101., 1B102., 1B115., 1B117., 1B118. vai 1B119. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

1D103“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta, lai analizētu grūti izšķiramus signālus, piemēram, radaru atstarošanas, ultravioleto/infrasarkano staru un akustiskos pazīšanas signālus.

1D201“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta 1B201. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

1ETehnoloģija

1E001“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām 1A001.b., 1A001.c., 1A002. līdz 1A005., 1A006.b., 1A007., 1B vai 1C pozīcijā minēto iekārtu vai materiālu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”.

1E002Pārējās “tehnoloģijas”:

a. “tehnoloģijas” polibenztiazolu vai polibenzoksazolu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”;

b. “tehnoloģijas” tādu fluorelastomēru savienojumu “pilnveidošanai” un “ražošanai”, kas satur vismaz vienu vinilētera monomēru;

c. “tehnoloģijas” šādu keramikas pamatmateriālu vai keramikas materiālu, kas nav “kompozīti”, “pilnveidošanai” un “ražošanai”:

1. pamatmateriāli, kam ir visas šīs īpašības:

a. kuros ietilpst jebkurš no šiem savienojumiem:

1. cirkonija mono vai kompleksie oksīdi, un kompleksie silīcija vai alumīnija oksīdi;

2. bora nitrīdi (kubiskā kristālu formā);

3. silīcija vai bora mono vai kompleksie karbīdi; vai

4. silīcija mono vai kompleksie nitrīdi;

b. jebkurš turpmāk minētais metālu piemaisījumu kopējais daudzums (izņemot apzināti pievienotas piedevas):

1. mazāk par 1 000 ppm monooksīdiem vai karbīdiem; vai

2. mazāk par 5 000 ppm mononitrīdiem vai kompleksiem savienojumiem; un

c. ir viens no šādiem:

1. cirkonijs (CAS 1314-23-4), kura daļiņu vidējais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 1 μm, bet ne vairāk kā 10 % daļiņu izmērs ir lielāks par 5 μm;

2. citi pamatmateriāli, kuru daļiņu vidējais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 5 μm, bet ne vairāk kā 10 % daļiņu izmērs ir lielāks par 10 μm; vai

3. kam ir visi šie raksturlielumi:

a. plāksnītes, kuru garuma un biezuma attiecību ir lielāka par 5;

b. spirāles, kuru garuma attiecību pret diametru ir lielāka par 10, ja diametrs mazāks par 2 μm; un

c. viendabīgas vai Smalcinātas šķiedras, kuru diametrs ir mazāks par 10 μm;

2. keramikas materiāli, kas nav “kompozīti”, sastāvoši no 1E002.c.1. pozīcijā definētajiem materiāliem;

Piezīme.   Saskaņā ar 1E002.c.2. pozīciju kontroli neattiecina uz abrazīvu projektēšanas vai ražošanas “tehnoloģiju”.

d. “tehnoloģijas” aromātisko poliamīdu šķiedru “ražošanai”;

e. “tehnoloģijas” 1C001. pozīcijā minēto materiālu uzstādīšanai, apkalpošanai vai remontam;

f. “tehnoloģijas” 1A002., 1C007.c. vai 1C007.d. pozīcijā minēto materiālu, laminātu vai “kompozītu” konstrukciju remontam;

Piezīme.   Saskaņā ar 1E002.f. pozīciju kontroli neattiecina uz “civilu lidaparātu” remonta “tehnoloģijām”, izmantojot oglekļa “šķiedru vai pavedienu materiālus” un epoksīdsveķus, kas paredzēti lidaparātu ražotāju rokasgrāmatās.

g. “bibliotēkas (tehnisku parametru datu bāzes)”, kas speciāli izstrādātas vai pārveidotas, lai liktu iekārtām veikt 1A004.c. vai 1A004.d. pozīcijā norādīto iekārtu funkcijas.

Tehniska piezīme

Saistībā ar 1E002.g. pozīciju ‘bibliotēka (tehnisku parametru datu bāze)” nozīmē tehniskas informācijas kopumu, ko nolasot, var paplašināt attiecīgu iekārtu vai sistēmu darbību.

1E101“Tehnoloģijas” 1A102., 1B001., 1B101., 1B102., 1B115. līdz 1B119., 1C001., 1C101., 1C107., 1C111. līdz 1C118., 1D101. vai 1D103. pozīcijā minēto preču “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

1E102“Tehnoloģijas” 1D001., 1D101. vai ID103. pozīcijā minēto “programmatūru”“pilnveidošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

1E103“Tehnoloģijas” temperatūras, spiediena vai atmosfēras regulācijai autoklāvos vai hidroklāvos, “ražojot”“kompozītus” vai daļēji apstrādātus “kompozītus”.

1E104“Tehnoloģijas”, kas saistītas ar pirolītiski atvasinātu materiālu “ražošanu” formās, veidnēs vai citā substrātā no gāzveida prekursoriem, kas sadalās temperatūras intervālā no 1 573 K (1 300 °C) līdz 3 173 K (2 900 °C) pie spiediena no 130 Pa līdz 20 kPa.

Piezīme.   1E104. pozīcijā ietilpst gāzveida prekursoru sastāvu veidošanas, plūsmas ātruma mērīšanas un procesa režīma un parametru kontroles “tehnoloģijas”.

1E201“Tehnoloģijas” 1A002., 1A007., 1A202., 1A225. līdz 1A227., 1B201., 1B225. līdz 1B233., 1C002.b.3. vai .b.4., 1C010.b., 1C202., 1C210., 1C216., 1C225. līdz 1C240. vai 1D201. pozīcijā minēto preču “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

1E202“Tehnoloģijas” 1A007., 1A202. vai 1A225. līdz 1A227. pozīcijā minēto preču “pilnveidošanai” vai “ražošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

1E203“Tehnoloģijas” 1D201. pozīcijā minētās “programmatūras”“pilnveidošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

2.    KATEGORIJA

MATERIĀLU APSTRĀDE UN PĀRSTRĀDE

2ASistēmas, iekārtas un to komponentes

NB!   Klusinātos gultņus sk. militāro preču kontroles sarakstos.

2A001Antifrikcijas gultņi, gultņu sistēmas un to komponentes:

NB!   SK. ARĪ 2A101. POZĪCIJU.

Piezīme.   Saskaņā ar 2A001. pozīciju kontroli neattiecina uz lodītēm, kuru ražotāja minētā izmēru pielaide saskaņā ar standartu ISO 3290 ir 5. klase vai zemāka

a. lodīšu un cieto rullīšu gultņi, kuru ražotāja dotā izmēru pielaide saskaņā ar standartu ISO 492 atbilst 4. klasei vai augstākai (vai līdzvērtīgam valsts standartam), kuru gredzeni un ritošie elementi (ISO 5593) izgatavoti no monela vai berilija;

Piezīme.   Saskaņā ar 2A001.a. pozīciju kontroli neattiecina uz koniskiem rullīšu gultņiem.

b. neizmanto;

c. aktīvu magnētisko gultņu sistēmas, kas izmanto jebkuru no šiem:

1. materiālus ar plūsmas blīvumu 2,0 T vai lielāku un spēku lielāku par 414 MPa;

2. pilnīgi elektromagnētisku trīsdimensiju homopolārās nobīdes manipulatoru konstrukciju; vai

3. augsttemperatūru (450 K (177 °C) un augstāka) pozīciju devējus.

2A101Radiāli lodīšu gultņi, izņemot 2A001.pozīcijā minētos, kuru dotās pielaides saskaņā ar standartu ISO 492 atbilst 2. klasei (vai ANSI/ABMA Std 20 ABEC-9 klasei vai līdzvērtīgam valsts standartam) vai augstākai klasei un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a. iekšējā gredzena urbuma diametrs ir no 12 līdz 50 mm;

b. ārējā gredzena urbuma diametrs ir no 25 līdz 100 mm; un

c. platums ir no 10 mm līdz 20 mm.

2A225Pret šķidru aktinīdu metālu iedarbību izturīgu materiālu tīģeļi:

a. tīģeļi ar abiem šiem raksturlielumiem:

1. tilpumu no 150 cm3 līdz 8 000 cm3; un

2. izgatavoti no jebkura šī materiāla, tīrāka par 98 svara % vai tīrāka, vai pārklāti ar šiem materiāliem:

a. kalcija fluorīda (CaF2);

b. kalcija cirkonāta (metacirkonāta) (CaZrO3);

c. cērija sulfīda (Ce2S3);

d. erbija oksīda (Er2Q3);

e. hafnija oksīda (HfO2);

f. magnija oksīda (MgO);

g. nitridēta niobija-titāna-volframa sakausējuma (apmēram 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. itrija oksīda (itrija) (Y2O3); vai

i. cirkonija oksīda (cirkonija dioksīda) (ZrO2);

b. tīģeļi ar abiem šiem raksturlielumiem:

1. tilpumu no 50 cm3 līdz 2 000 cm3; un

2. izgatavoti no tantala, kura tīrība ir 99,9 svara % vai augstāka, vai ar tā oderējumu;

c. tīģeļi ar visiem šiem raksturlielumiem:

1. tilpumu no 50 cm3 līdz 2 000 cm3;

2. izgatavoti no tantala, kura tīrība ir 98 svara % vai augstāka, vai ar tā oderējumu; un

3. tantala karbīda, nitrīda, borīda, vai to maisījumu pārklājumu.

2A226Ventiļi ar visiem šiem raksturlielumiem:

a. “nominālais izmērs” ir 5 mm vai lielāks;

b. ar silfonu blīvslēgu; un

c. izgatavoti no alumīnija vai alumīnija sakausējuma, niķeļa vai tā sakausējuma, kurā niķeļa saturs ir vismaz 60 svara %, vai ar tiem oderēti.

Tehniska piezīme

Ventiļiem ar atšķirīgu ieejas un izejas diametru 2A226. pozīcijā minētais “nominālais izmērs” attiecas uz mazāko diametru.

2BIzmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

Tehniskas piezīmes

1.   Sekundārās paralēlās kontūrasis (piemēram, horizontālo izvirpošanas mašīnu w-ass vai sekundārā rotējošā ass, kuras centra līnija ir paralēla primārai rotējošai asij) netiek ieskaitītas kontūrasu kopējā skaitā. Ass rotācijai nav jābūt lielākai par 360°. Rotējošo asi var vadīt ar lineāru ierīci (piem., skrūvi vai zobrata-zobstieņa ierīci).

2.   2B pozīcijā to asu skaitu, kuras var vienlaicīgi koordinēt “konturēšanas kontrolei”, nosaka pēc to asu skaita, gar kurām vai ap kurām, apstrādājot detaļu, veic vienlaicīgas un savstarpēji saistītas kustības starp apstrādājamo detaļu un instrumentu. Pie tām nepieder papildu asis, gar kurām vai ap kurām var veikt citas relatīvās kustības iekārtā, piemēram, šīs asis ir:

a.   slīpmašīnu dimanta sistēmas;

b.   paralēlas rotācijas asis, kas paredzētas dažādu apstrādājamo detaļu nostiprināšanai;

c.   kolineāras rotācijas asis, kas paredzētas iedarbībai uz vienu un to pašu apstrādājamo detaļu, to noturot patronā no abiem galiem.

3.   Asu nomenklatūra atbilst starptautiskajam standartam ISO 841 “Ciparus kontroles mašīnas. Asu un kustību nomenklatūra”.

4.   “Noliecamo vārpstu” 2B001. līdz 2B009. pozīcijā uzskata par rotējošu asi.

5.   Katram atsevišķam darbgaldam pārbaudes var neveikt, bet “deklarēto pozicionēšanas precizitāti” noteikt to modelim saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ( 10 )vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu. “Deklarētā pozicionēšanas precizitāte” nozīmē precizitātes līmeni, par ko informē kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs reģistrējies kā pārstāvis, kas atbild par konkrēta darbagalda modeļa precizitāti.

“Deklarētās pozicionēšanas precizitātes” noteikšana:

a.   izvēlas piecus novērtējamā modeļa darbagaldus;

b.   saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (10) izmēra lineāro asu precizitāti;

c.   visām iekārtām nosaka katras ass A-vērtības. A-vērtību noteikšanas metode aprakstīta ISO standartā;

d.   katrai asij nosaka A-vērtības vidējo lielumu. A-vērtības vidējais lielums ir modelas katras ass deklarētā pozicionēšanas precizitāte (Āx Āy …);

e.   tā kā 2. kategorija attiecas uz visām lineārajām asīm, deklarēto vērtību skaits ir vienāds ar asu skaitu;

f.   ja kādam darbagalda modelim, uz kuru kontroli neattiecina saskaņā ar 2B001.a. līdz 2B001.c. vai 2B201. pozīciju, kādas ass deklarētā precizitāte Ā ir 6 μm vai labāka slīpmašīnām un 8 μm vai labāka frēzēm un virpām, ražotājam precizitātes līmenis atkārtoti jāapstiprina ik pēc katriem astoņpadsmit mēnešiem.

2B001Darbgaldi un to jebkāda to kombinācija/apvienojums metālu, keramikas vai “kompozītu” materiālu atdalīšanai (vai griešanai), kurus saskaņā ar ražotāja dotiem tehniskiem parametriem var apgādāt ar elektroniskām “ciparu vadības” ierīcēm, kā arī to komponenti:

NB!   SK. ARĪ 2B201. POZĪCIJU.

1. piezīme.   2B001. pozīcija neattiecina kontroli uz speciāliem darbgaldiem, ko izmanto tikai zobratu ražošanai. Par tādām mašīnām sk. 2B003.

2. piezīme.   2B001. pozīcija neattiecas uz speciāliem darbgaldiem, ko izmanto jebkuru šādu detaļu izgatavošanai:

a.   kloķvārpstas vai sadales vārpstas;

b.   instrumenti vai griežņi;

c.   ekstrūderu gliemeži; vai

d.   gravētas vai slīpētas juvelierizstrādājumu detaļas.

3. piezīme.   Darbgalds ar vismaz divām no trim izvirpošanas, frēzēšanas vai slīpēšanas iespējām (piemēram, izvirpošanas mašīna ar frēzēšanas iespējām) jānosaka pēc katras atbilstīgās pozīcijas 2B001.a., b. vai c.

NB!   Attiecībā uz optikas apstrādes darbagaldiem sk. 2B002. pozīciju.

a. virpošanas darbgaldi, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ( 11 ) vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir 6 μm vai mazāk (labāka) pa jebkuru lineāro asi; un

2. ir divas vai vairāk asis, ko var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B001.a. pozīciju kontroli neattiecina uz virpošanas darbgaldiem, kas speciāli paredzēti kontaktlēcu ražošanai un kam piemīt abas šīs iezīmes:

a.   iekārtas vadības blokā var izmantot tikai oftalmoloģijas programmatūru; programmēšanas datu ievadei; un

b.   nav iespējama vakuuma štancēšana.

b. frēzēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. kam ir visas šīs īpašības:

a. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (11)  vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vismaz 6 μm pa jebkuru lineāro asi; un

b. ir trīs lineārās asis plus viena rotējošā ass, ko var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

2. ir piecas vai vairākas lineārās asis, kuras var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

3. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (11)  vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vismaz 4 μm pa jebkuru lineāro asi; vai

4. frēzmašīnas ar kustīgu griezni, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. vārpstas “mešana” un “izvirzījums” ir mazāks (labāks) nekā 0,0004 mm kopējā rādījuma (TIR); un

b. bīdes kustības leņķiskā novirze (kustības virzienā, šķērsvirzienā un vertikāli) ir mazāka (labāka) par divām loka sekundēm, TIR gājiena vairāk par 300 mm;

c. slīpēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. kam ir visi šādi raksturlielumi:

a. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ( 12 ) vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vismaz 4 μm pa jebkuru lineāro asi; un

b. ir trīs vai vairāk asis, ko var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”; vai

2. ir piecas vai vairākas lineārās asis, kuras var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B00.c. pozīciju kontroli neattiecina uz slīpmašīnām:

a.   cilindriskām ārējām, iekšējām un kombinētām iekšējām un ārējām slīpmašīnām, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.   kas paredzētas tikai cilindrisku virsmu slīpēšanai; un

2.   kuru apstrādājamo detaļu garums vai ārējais diametrs nepārsniedz 150 mm;

b.   uz speciāli projektētām profilslīpmašīnām, kurām nav z ass vai w ass, kuru pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām” ir mazāka (labāka) par 4 μm saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (12) vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu;

c.   uz plakanu virsmu slīpmašīnām.

d. bezstiepļu tipa elektriskā loka izlādes mašīnas (EDM) ar divām vai vairākām rotējošām asīm, ko var reizē koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

e. darbagaldi metālu, keramikas vai “kompozītu” materiālu noņemšanai, kuriem ir visas šīs īpašības:

1. noņem materiālu ar jebkuru šo līdzekli:

a. ūdens vai cita šķidruma strūklu, ieskaitot šķidrumus ar abrazīvu materiālu piedevu;

b. elektronu staru kūli; vai

c. “lāzera” staru; un

2. vismaz divas rotējošās asis, kurām ir visas šīs īpašības:

a. tās vienlaicīgi var koordinēt “konturēšanas kontrolei”; un

b. to pozicionēšanas precizitāte ir mazāka (labāka) par 0,003°;

f. dziļurbumu urbmašīnas un virpošanas iekārtas, kas pielāgotas dziļurbšanai, lielākai par 5 m, un to speciāli tām radītas sastāvdaļas.

2B002Optikas apstrādes darbgaldi ar ciparu vadību, kas piemēroti selektīvai materiāla noņemšanai, lai veiktu nesfērisku optisku virsmu apstrādi, un kuriem piemīt visas še turpmāk uzskaitītās iezīmes:

a. formas apstrāde līdz nelīdzenumam, mazākam (labākam) par 1,0 μm;

b. apstrāde līdz nelīdzenumam, mazākam (labākam) par 100 nm (vidējais kvadrātiskais).

c. četras vai vairākas asis, ko var vienlaicīgi koordinēt “konturēšanas kontroles” vajadzībām; un

d. tajos izmanto jebkurus šādus procesus:

1. magnetorheoloģiska apstrāde (“MRF”);

2. elektrorheoloģiska apstrāde (“ERF”);

3. “apstrāde ar enerģijas daļiņu strūklu”;

4. “apstrāde ar piepūšamas membrānas instrumentu”; vai

5. “apstrāde ar augstspiediena šķidruma strūklu”.

Tehniskas piezīmes

2B002. pozīcijā:

1.   “MRF” ir materiāla noņemšana, lietojot abrazīvu magnētisku šķidrumu, kura viskozitāti kontrolē ar magnētisku lauku.

2.   “ERF” ir materiāla noņemšana, izmantojot abrazīvu šķidrumu, kura viskozitāti kontrolē ar elektrisku lauku.

3.   “Apstrādē ar enerģijas daļiņu strūklu” lieto reaktīvas atomu plazmas (RAP) vai jonu strūklu, lai selektīvi noņemtu materiālu.

4.   “Apstrādē ar piepūšamas membrānas instrumentu” lieto membrānu zem spiediena, kura tiek deformēta, lai saskartos ar apstrādājamo objektu mazā platībā.

5.   “Apstrādē ar augstspiediena šķidruma strūklu” lieto šķidruma strūklu, lai noņemtu materiālu.

2B003“Ciparu vadības” vai manuāli metālapstrādes darbgaldi un speciāli tām radītas sastāvdaļas, vadības ierīces un piederumi, kas paredzēti rūdītu (Rc = 40 vai lielāks), konisko zobratu, paralēlo asu slīpzobu un dubulto slīpzobu zobratu, ar kāpes diametru lielāku par 1 250 mm un virsmas platumu – 15 % no diametra un lielāku, zobu griešanai, slīpēšanai vai honēšanai ar virsmas apstrādes kvalitāti AGMA 14 vai labāku (kas atbilst ISO 1328 3. klasei).

2B004Karstas presēšanas “izostatiskās preses”, speciāli tām izgatavotas sastāvdaļas un piederumi, kam piemīt visas šīs īpašības:

NB!   SK. ARĪ 2B104. UN 2B204. POZĪCIJU.

a. ir kontrolējama termiskā vide slēgtā dobumā, ar kameras dobuma diametru 406 mm vai vairāk; un

b. kam piemīt jebkura no šīm īpašībām:

1. maksimālais darba spiediens virs 207 MPa;

2. kontrolējama termiskā vide, kuras temperatūra ir lielāka par 1 773 K (1 500 °C); vai

3. ir iekārta, kas piesūcina ar ogļūdeņražiem un aizvada gāzveida sadalīšanās produktus, kas izdalās procesā.

Tehniska piezīme

Kameras iekšējās dimensijas nosaka tās daļā, kurā sasniedz darba temperatūru un spiedienu, neskaitot armatūru. Šīs dimensijas būs mazākais lielums no spiediena kameras iekšējā diametra vai izolētās termokameras iekšējā presformas diametra, atkarā no tā, kura kamera atrodas otras iekšpusē.

NB!   Speciālās, veidņus un piederumus sk. 1B003., 9B009. pozīcijā, kā arī militāro preču kontroles sarakstos.

2B005Speciāli konstruētas iekārtas neorganisku pārklājumu, un oderējumu klāšanai vai virsmu modifikācijai, apstrādei un darba procesu kontrolei neelektroniskajiem substrātiem procesos, kas uzrādīti tabulā un tai pievienotajās piezīmēs pēc 2E003.f. pozīcijas, un tām speciāli konstruētas sastāvdaļas automātiskai pārvietošanai, pozicionēšanai, manipulācijai un kontrolei:

a. ķīmiskas gāzu uzklāšanas (CVD) iekārtas, kam ir visas šīs īpašības:

NB!   SK. ARĪ 2B105. POZĪCIJU.

1. to darbības process ir pārveidots, lai veiktu kādu no šiem procesiem:

a. impulsu CVD;

b. vadāmas nukleācijas termopārklāšanu (CNTD); vai

c. plazmas veicinātu vai plazmas ierosinātu CVD; un

2. piemīt jebkas no še uzskaitītā:

a. dziļa vakuuma (kas ir 0,01 Pa vai mazāks) rotējoši blīvslēgi; vai

b. nodrošina pārklājuma biezuma kontroli pārklāšanas vietā;

b. jonu implantācijas ražošanas iekārtas, kam staru plūsmas strāva ir 5 mA vai vairāk;

c. elektronu kūļa fizisko tvaiku pārklājumu (EB-PVD) iekārtas, kas satur energosistēmas ar jaudu lielāku par 80 kW un kam ir jebkas no še uzskaitītā:

1. šķidruma tvertnes līmeņa “lāzera” kontroles sistēma, ar ko precīzi regulē kausējamā stieņa padeves ātrumu; vai

2. datorvadāms pārklāšanas ātruma monitors, kura darbības pamatā ir iztvaicētāja strūklas jonizēto atomu fotoluminiscencesparādības izmantošana divu vai vairāku pārklājošo elementu pārklāšanas ātruma regulēšanai;

d. plazmas izsmidzināšanas pārklāšanas ražošanas iekārtas, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. darbojas atmosfērā ar pazeminātu regulējamu spiedienu (spiediens vienāds ar 10 kPa vai mazāks, kas noteikts 300 mm virs plazmas izplūdes sprauslas) vakuumkamerā, kuru var vakuumēt līdz 0,01 Pa pirms procesa sākšanas; vai

2. pārklājuma biezuma kontroli uz vietas;

e. izsmidzināšanas iekārtas ar strāvas blīvumu 0,1 mA/mm2 vai vairāk pie nogulsnēšanas ātruma 15 μm/h vai vairāk;

f. katoda loka izlādes pārklāšanas iekārtas, kuras ietver elektromagnētu sistēmu izlādes loka punkta vadīšanai uz katoda;

g. jonu pārklājumu ražošanas iekārtas, kas spēj pārklāšanas laikā uz vietas mērīt kādu no šiem parametriem:

1. substrāta pārklājuma biezumu un pārklāšanas ātrumu; vai

2. optiskās īpašības.

Piezīme.   Saskaņā ar 2B005. pozīciju kontroli neattiecina uz ķīmisko tvaiku, katoda loka vai izsmidzināšanas pārklāšanas, jonu pārklāšanas vai jonu implantācijas iekārtām, kas speciāli paredzētas griešanas vai apstrādes darbgaldu instrumentiem.

2B006Izmēru pārbaudes vai mērīšanas sistēmas, iekārtas un “elektroniskie mezgli”:

a. datorkontrolētas vai “ciparu kontroles” koordinātu mēriekārtas (CMM), kam trīsdimensiju (tilpuma) maksimālā pieļaujamā garuma mērījuma kļūda (E0, MPE) jebkurā punktā iekārtas darbības rādiusā (t. i., asu garumā) līdzinās (1,7 + L/1 000) μm vai ir mazāka (labāka) par to (L ir mērāmais garums milimetros) saskaņā ar ISO 10360-2 (2009);

Tehniska piezīme

CMM visprecīzākās konfigurācijas E0, MPE, kā norādījis ražotājs (piemēram, labākais no turpmāk uzskaitītajiem rādītājiem: mērzonde, spalvas garums, kustības parametri, vide), un “ar visām iespējamām kompensācijām”, salīdzina ar 1,7 + L/1 000 μm robežvērtību.

NB!   SK. ARĪ 2B206. POZĪCIJU.

b. lineāro vai leņķa noviržu mērinstrumenti:

1. “lineāro noviržu” mērinstrumenti, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

Tehniska piezīme

2B006.b.1. pozīcijas nolūkā “lineārā novirze” ir attāluma maiņa starp taustu un mērīto objektu.

a. bezkontakta tipa mērīšanas sistēmas ar “izšķiršanas spēju” vienādu ar 0,2 μm vai ir mazāku (labāku) mērījumu diapazonā līdz 0,2 mm;

b. lineārās sprieguma diferenciālās transformējošās sistēmas, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. “linearitāte” vienāda vai ir mazāka (labāka) par 0,1 % mērījumu diapazonā līdz 5 mm; un

2. dreifs vienāds vai ir mazāks (labāks) par 0,1 % dienā standarta izmēģinājumu telpas temperatūrā ± 1 K;

c. mērīšanas sistēmas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. tajās ietilpst “lāzers”; un

2. var vismaz 12 stundas 20 ± 1 °C temperatūrā uzturēt visus šos parametrus:

a. “izšķiršanas spēju” 0,1 μm vai mazāku (labāku) visā mērījumu diapazonā; un

b. ņemot vērā gaisa refrakcijas koeficientu, var panākt “mērījumu nenoteiktību”, kas vienāda ar (0,2 + L/2 000) μm vai mazāka (labāka) par to (kur L ir garums mm); vai

d. tie ir “elektroniski mezgli”, kas speciāli izstrādāti, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti 2B006.b.1.c. pozīcijā minētajās sistēmās;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B006.b.1. pozīciju kontroli neattiecina uz interferometru sistēmām ar automātisku vadības sistēmu, kurām atgriezeniskās saites metodes nav paredzētas, un kurās ir “lāzers” metālgriešanas darbgaldu virzes kustības kļūdu mērīšanai, izmēru pārbaudes mašīnas vai līdzīgas iekārtas.

2. leņķiskās nobīdes mērinstrumenti, kam “leņķiskās pozīcijas novirze” ir vienāda ar 0,00025° vai mazāka (labāka);

Piezīme.   Saskaņā ar 2B006.b.2. pozīciju kontroli neattiecina uz tādiem optiskiem instrumentiem kā autokolimatori, kuros izmanto paralēlu staru kūli (piem., lāzera staru kūli), lai atklātu spoguļu leņķisko nobīdi.

c. iekārtas virsmas nelīdzenuma mērīšanai, mērot optisko izkliedi kā leņķa funkciju ar jutību 0,5 nm vai mazāku (labāku).

Piezīme.   2B006. pozīcija ietver darbgaldus, izņemot tos, kas minēti 2B001. pozīcijā, kurus var izmantot kā mērīšanas mašīnas, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti mērīšanas mašīnas funkcijām, vai tos pārsniedz.

2B007“Roboti”, kam piemīt jebkura no šīm īpašībām, un tiem speciāli konstruētas vadības ierīces un “manipulatora izpildmehānismi”:

NB!   SK. ARĪ 2B207. POZĪCIJU.

a. spējīgi reālā laikā apstrādāt pilnu trīsdimensiju attēlu vai dot pilnu trīsdimensiju “ainas analīzi”, lai ģenerētu vai pārveidotu “programmas” vai ciparu programmas datus;

Tehniska piezīme

“Ainas analīzes” ierobežojumi neietver trešās dimensijas aproksimāciju, skatoties no noteikta leņķa, vai uzdevuma veikšanai vajadzīgo padziļinājumu un tekstūras pustoņu interpretāciju (2 1/2 D).

b. speciāli konstruēti atbilstīgi valsts drošības standartiem, ko piemēro sprādzienbīstamas munīcijas videi;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B007.b. pozīciju kontroli neattiecina uz “robotiem”, kas speciāli konstruēti krāsas izsmidzināšanas kabīnēm.

c. speciāli konstruēti kā izturīgi pret radiāciju vai novērtēti kā tādi, kas varētu izturēt kopējo apstarojuma devu virs 5 × 103 Gy (silīcijs) bez darba spēju samazināšanās; vai

Tehniska piezīme

Termins Gy (silīcijs) šeit nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē neekranēts silīcija paraugs, kas pakļauts jonizējošam starojumam.

d. speciāli paredzēti darbam augstumā virs 30 000 metriem.

2B008Mezgli vai agregāti, kas speciāli konstruētas darbgaldiem vai dimensiju pārbaudes vai mērīšanas sistēmām un iekārtām:

a. lineārās pozicionēšanas atgriezeniskās saites ierīces (piemēram, induktīvā tipa ierīces, graduētas skalas, infrasarkano staru vai “lāzeru” sistēmas), kuru kopējā “precizitāte” ir mazāka (labāka) par (800 + (600 × L × 10–3)) nm (kur L vienāds ar faktisko garumu milimetros);

NB!   Par “lāzeru” sistēmām sk. arī piezīmi pie 2B006.b.1.c. un 2B006.b.1.d. pozīcijas.

b. rotācijas pozicionēšanas atgriezeniskās saites ierīces (piemēram, induktīvā tipa ierīces, graduētās skalas, infrasarkano staru vai “lāzeru” sistēmas), kuru kopējā “precizitāte” ir mazāka (labāka) par 0,00025°;

NB!   Par “lāzeru” sistēmām sk. arī piezīmi pie 2B006.b.2. pozīcijas.

c. “saliktas rotējošie galdi” un “noliecamās vārpstas”, ar ko saskaņā ar ražotāja specifikāciju var apstrādes darbgaldus uzlabot līdz 2B minētajam līmenim.

2B009Vērpes formēšanas un plūsmas formēšanas mašīnas, ko saskaņā ar ražotāja dotajiem tehniskajiem parametriem var apgādāt ar “ciparu kontroles” iekārtām vai datorvadību, un kurām ir viss še turpmāk minētais:

NB!   SK. ARĪ 2B109. UN 2B209. POZĪCIJU.

a. divas vai vairākas kontrolējamas asis, no kurām vismaz divas var vienlaicīgi koordinēt “konturēšanas kontrolei”; un

b. valču spēks, lielāks par 60 kN.

Tehniska piezīme

Piemērojot 2B009. pozīciju, mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.

2B104“Izostatiskās preses”, izņemot 2B004. pozīcijā minētās, kam ir visi šie raksturlielumi:

NB!   SK. ARĪ 2B204. POZĪCIJU.

a. maksimālais darba spiediens ir 69 MPa vai lielāks;

b. konstruētas, lai varētu sasniegt, uzturēt un kontrolēt 873 K (600 °C) vai augstāku temperatūru; un

c. presēšanas kameras dobuma iekšējais diametrs ir 254 mm vai lielāks.

2B105Ķīmisko tvaiku uzklāšanas (CVD) krāsnis, izņemot 2B005.a. pozīcijā minētās, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas oglekļa un oglekļa kompozītu blīvēšanai.

2B109Plūsmas formēšanas mašīnas, izņemot 2B009. pozīcijā minētās, un speciāli tām izgatavotas sastāvdaļas:

NB!   SK. ARĪ 2B209. POZĪCIJU.

a. plūsmas formēšanas mašīnas, kam piemīt abas šīs īpašības:

1. saskaņā ar ražotāja tehnisko specifikāciju var aprīkot ar “ciparu kontroles” iekārtām vai datorkontroli, arī tad, ja tās nav aprīkotas ar minētajām iekārtām; un

2. ar vairāk nekā divām asīm, ko var vienlaikus koordinēt “konturēšanas kontrolei”;

b. 2B009. vai 2B109.a. pozīcijā minētām plūsmas formēšanas mašīnām speciāli izgatavotas sastāvdaļas.

Piezīme.   Saskaņā ar 2B109. pozīciju kontroli neattiecina uz mašīnām, ko nevar izmantot 9A005., 9A007.a. vai 9A105.a. pozīcijā minēto vilces iekārtu vai sastāvdaļu (piemēram, motoru korpusu) ražošanai.

Tehniska piezīme

Mašīnas, kurās kombinēta vērpes formēšana un plūsmas formēšana, 2B009. pozīcijā uzskata par plūsmas formēšanas mašīnām.

2B116Vibrāciju pārbaudes sistēmas, iekārtas un to komponenti:

a. vibrāciju pārbaudes sistēmas, kuras izmanto atgriezeniskās saites vai slēgtā kontūra tehniku, un kurās iekļautas ciparu kontroles iekārtas, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kas vienāds ar 10 g (vid. kvadrātiskais) vai lielāks diapazonā no 20 Hz un 2 kHz, vienlaikus attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz “tukšā galda”;

b. ciparu kontrolierīces kombinācijā ar īpašu programmu vibrācijas pārbaudei “reālā laika kontroles frekvenču diapazonā”, kas lielāks par 5 kHz, izmantošanai 2B116.a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās;

Tehniska piezīme

2B116.b. pozīcijā “reālā laika kontroles frekvenču diapazons” ir maksimālais ātrums, kādā vadības bloks var veikt pilnīgus datu diskretizācijas, apstrādes cilklus un nosūtīt kontrolsignālus.

c. vibrokratītāji ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz “tukšā galda”, ko izmanto 2B116.a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās;

d. pārbaudāmās detaļas atbalsta ierīces un elektroniskās ierīces, kas paredzētas vairāku vibratoru mezglu savienošanai sistēmā, kas var radīt kopējo spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz “tukšā galda”, lietojumam 2B116.a. pozīcijā minētajās vibrācijas pārbaudes sistēmās.

Tehniska piezīme

2B116. pozīcijā minētais “tukšais galds” ir plakana virsma bez nostiprināšanas palīgierīcēm un citām palīgierīcēm.

2B117Iekārtas un ierīces procesu regulācijai, izņemot 2B004., 2B005.a., 2B104. vai 2B105. pozīcijā minētās, kas izveidotas vai pielāgotas raķešu sprauslu vai daudzkārt izmantojamo raķešu priekšgalu konstrukcijas kompozītmateriālu blīvēšanai un pirolīzei.

2B119Balansēšanas mašīnas un ar tām saistītās iekārtas:

NB!   SK. ARĪ 2B219. POZĪCIJU.

a. balansēšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa ir lielāka par 3 kg;

2. var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500 apgr./min;

3. var koriģēt disbalansu divās vai vairākās plaknēs; un

4. var balansēt līdz paliekošajam īpatnējam disbalansam 0,2 g mm uz 1 kg rotora masas;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B119.a. pozīciju kontroli neattiecina uz balansēšanas mašīnām, kas konstruētas vai pārveidotas izmantojumam zobārstniecības vai citās medicīniskās iekārtās.

b. indikatoru galviņas, kas konstruētas vai pārveidotas lietošanai 2B119.a. pozīcijā minētajās mašīnās.

Tehniska piezīme

Indikatoru galviņas dažkārt dēvē par balansēšanas instrumentiem.

2B120Kustību imitatori vai rotējošie galdi, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. ir divas vai vairākas asis;

b. ir konstruēti vai pielāgoti, lai iekļautu slīdkontaktu gredzenus vai integrētas bezkontakta ierīces, kas var pārraidīt elektrību vai signālinformāciju, vai abus; un

c. tiem ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. katrai asij ir visas šīs īpašības:

a. spēj attīstīt leņķisko ātrumu 400 grādus/s vai lielāku vai 30 grādus/s un mazāku; un

b. kustības ātruma izšķirtspēja līdzinās 6 grādiem/s vai mazāk, un precizitāte ir vienāda vai mazāka par 0,6 grādi/s;

2. ātruma nestabilitāte ir vienāda ar vai labāka (mazāka) par + 0,05 % vidēji uz 10 grādiem vai vairāk; vai

3. pozicionēšanas precizitāte ir piecas loka sekundes vai mazāka (labāka).

1. piezīme.   Saskaņā ar 2B120. pozīciju kontroli neattiecina uz rotējošiem galdiem, kas paredzēti vai pielāgoti izmantojumam darbgaldos vai medicīnas iekārtās. Darbgaldiem paredzēto rotējošo galsu kontroli sk. 2B008. pozīcijā.

2. piezīme.   Uz 2B120. pozīcijā minētiem kustību imitatoriem vai rotējošiem galdiem attiecas kontrole, neatkarīgi no tā, vai eksporta laikā ir iemontēti slīdkontaktu gredzeni vai bezkontakta ierīces.

2B121Pozicionēšanas galdi (iekārtas, ko var precīzi pozicionēt pa jebkuru asi), izņemot 2B120. pozīcijā minētās, kam piemīt visas šīs īpašības:

a. ir divas vai vairākas asis; un

b. pozicionēšanas “precizitāte” ir piecas loka sekundes vai mazāka (labāka).

Piezīme.   Saskaņā ar 2B121. pozīciju kontroli neattiecina uz rotācijas galdiem, kas paredzēti vai pielāgoti izmantojumam darbgaldos vai medicīnas iekārtās. Darbgaldiem paredzēto rotējošo galdu kontroli sk. 2B008. pozīcijā.

2B122Centrifūgas, kurās var sasniegt paātrinājumu virs 100 g un kuras ir konstruētas var pārveidotas, lai iemontētu slīdkontaktu gredzenus vai integrētas bezkontaktu ierīces, kas var pārraidīt elektrību vai signālinformāciju, vai abus.

Piezīme.   Uz 2B122. pozīcijā minētajām centrifūgām attiecas kontrole, neatkarīgi no tā, vai eksporta laikā ir iemontēti slīdkontaktu gredzeni vai bezkontakta ierīces.

2B201Darbgaldi un jebkāds to apvienojums, izņemot 2B001. pozīcijā minētos, metālu, keramikas vai “kompozītu” noņemšanai vai griešanai, kuriem saskaņā ar ražotāja tehniskiem parametriem var pierīkot elektroniskas ierīces vienlaicīgai “konturēšanas kontrolei” divās vai vairākās asīs:

a. frēzēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) ( 13 ) vai tam līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vismaz 6 μm pa jebkuru lineāro asi; vai

2. ir divas vai vairākas rotējošas asis konturēšanai;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B201.a. pozīciju kontroli neattiecina uz frēzmašīnām, kam ir šādas īpašības:

a.   gājiens pa X-asi ir lielāks par 2 m; un

b.   kopējā pozicionēšanas precizitāte uz x-ass pārsniedz (sliktāka par) 30 μm.

b. slīpēšanas darbgaldi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. pozicionēšanas precizitāte “ar visām iespējamām kompensācijām”, kas noteikta saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (13)  vai līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu, ir vienāda vai mazāka (labāka) par 4 μm pa jebkuru lineāro asi; vai

2. ir divas vai vairākas rotējošas asis konturēšanai.

Piezīme.   Saskaņā ar 2B201.b. pozīciju kontroli neattiecina uz šādām slīpmašīnām:

a.   cilindriskās ārējas, iekšējas un kombinētas iekšējas un ārējas slīpmašīnas, kam piemīt abas šīs īpašības:

1.   paredzētas tādu detaļu apstrādei, kuru ārējais diametrs vai garums nav lielāks par 150 mm; un

2.   ir tikai x, z un c asis;

b.   profilslīpmašīnas bez z ass vai w ass, kuru pozicionēšanas precizitāte kopumā ir mazāka (labāka) par 4 μm saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (13) vai līdzvērtīgu valsts nacionālo standartu.

1. piezīme.   Saskaņā ar 2B201. pozīciju kontroli neattiecina uz speciāliem darbgaldiem, ko izmanto tikai jebkuru šādu detaļu izgatavošanai:

a.   zobratiem;

b.   kloķvārpstām vai sadales vārpstām;

c.   instrumentiem vai griežņiem;

d.   ekstrūzijas gliemežiem.

2. piezīme.   Darbgaldi, kam ir vismaz divas no trijām spējām – virpošanas, frēzēšanas vai slīpēšanas (piemēram, virpa ar frēzēšanas iespēju) – jāvērtē saskaņā ar katru attiecīgo pozīciju – 2B001.a. vai 2B201.a. vai b.

2B204“Izostatiskās preses”, izņemot 2B004. vai 2B104. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas:

a. “izostatiskās preses”, kam ir abi šie raksturlielumi:

1. var sasniegt maksimālo darba spiedienu 69 MPa vai lielāku; un

2. kameras dobuma iekšējais diametrs pārsniedz 152 mms;

b. 2B204.a. pozīcijā minētajām “izostatiskajām presēm” speciāli paredzētas presformas, liešanas formas un kontroles ierīces.

Tehniska piezīme

2B204. pozīcijā kameras iekšējais diametrs attiecas uz kameru, kurā ir sasniegta darba temperatūra un spiediens (neskaitot armatūru). Šīs dimensijas būs mazākais lielums no spiediena kameras iekšējā diametra vai izolētās termokameras iekšējā diametra, atkarā no tā, kura kamera atrodas otras iekšpusē.

2B206Izmēru kontroles mašīnas, instrumenti vai sistēmas, izņemot 2B006. pozīcijā minētās:

a. koordinātu mērīšanas darbgaldi (CMM) ar datorkontroli vai ciparu kontroli, kam ir abi šie raksturlielumi:

1. divas vai vairākas asis; un

2. maksimāli pieļaujamā garuma mērījuma kļūda (E0, MPE) pa jebkuru asi (viendimensijas), kas apzīmēta ar E0X, E0Y, vai E0Z, ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par (1,25 + L/1 000) μm (kur L ir izmērītais garums mm) jebkurā iekārtas darbības diapazona punktā (proti, ass garumā), pārbaudīta atbilstīgi ISO 10360-2(2009);

b. sistēmas vienlaicīgai lineārai un leņķiskai pusložu pārbaudei, kurām piemīt abi šie raksturlielumi:

1. “mērījumu nenoteiktība” pa jebkuru lineāru asi ir vienāda ar vai mazāka (labāka) par 3,5 μm uz 5 mm; un

2. “leņķiskās pozīcijas novirze” ir vienāda ar vai mazāka par 0,02°.

1. piezīme.   Metālgriešanas darbgaldi, kurus var izmantot kā mērīšanas mašīnas, pakļauti kontrolei, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti darbgalda instrumenta funkcijām vai mērīšanas mašīnas funkcijām, vai tos pārsniedz.

2. piezīme.   Uz 2B006. pozīcijā minētajām mašīnām attiecina kontroli, ja kāds no to darba parametriem pārsniedz kontroles robežu.

Tehniska piezīme

Visi 2B206. pozīcijā dotie mērlielumi minēti ar pielaidi – plus/mīnus, tas ir, nav pilnīgs diapazons.

2B207“Roboti”, “manipulatora izpildmehānismi” un kontrolierīces, izņemot 2B007. pozīcijā minētās:

a. “roboti” vai “manipulatora izpildmehānismi”, kas speciāli konstruēti, lai atbilstu attiecīgo valstu nacionālajiem drošības standartiem, ko piemēro, darbojoties ar spēcīgām sprāgstvielām (piemēram, lai atbilstu elektrodrošības prasībām attiecībā uz spēcīgām sprāgstvielām);

b. visiem 2B207.a. pozīcijā minētajiem “robotiem” vai “manipulatora izpildmehānismam” paredzētās īpašās kontroles ierīces.

2B209Plūsmas formēšanas mašīnas, vērpes formēšanas mašīnas, kas spēj veikt plūsmas formēšanas funkcijas, izņemot 2B009. vai 2B109. pozīcijā minētās, un formas:

a. mašīnas ar abām šīm īpašībām:

1. ar trim vai vairākiem (aktīviem vai pasīviem) rullīšiem; un

2. saskaņā ar ražotāja dotiem parametriem var aprīkot ar “ciparu kontroli” vai datorkontroli;

b. rotoru veidošanas formas, kas paredzētas cilindrisku rotoru izgatavošanai ar iekšējo diametru no 75 līdz 400 mm.

Piezīme.   2B209.a. pozīcijā ietvertas mašīnas, kurām ir tikai viens metāla deformācijai paredzēts rullītis un divi papildu rullīši formas atbalstam, kuri tieši nepiedalās deformācijas procesā.

2B219Centrbēdzes daudzplakņu balansēšanas mašīnas, stacionāras vai portatīvas, horizontālas vai vertikālas:

a. centrbēdzes balansēšanas mašīnas, kas paredzētas 600 mm garu vai garāku elastīgo rotoru balansēšanai un kurām ir visi šie parametri:

1. centra vai ass gultņa kakliņa diametrs ir 75 mm vai lielāks;

2. spēj balansēt masu no 0,9 kg līdz 23 kg; un

3. balansēšanas ātrums ir lielāks par 5 000 apgr./min;

b. centrbēdzes balansēšanas mašīnas, kas paredzētas dobu cilindrisku rotoru sastāvdaļu balansēšanai un kurām ir visi šie parametri:

1. ass gultņa kakliņa diametrs ir lielāks par 75 mm;

2. spēj balansēt masu no 0,9 kg līdz 23 kg;

3. paliekošais disbalanss ir 0,01 kg × mm/kg uz plakni vai mazāks; un

4. ir ar siksnas piedziņu.

2B225Manipulatori ar tālvadību, ko izmanto radioķīmiskai separācijai vai karstajās kamerās, un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. spēj izkļūt cauri 0,6 m biezai karstās kameras sienai (veikt operācijas caur sienu); vai

b. spēj sniegties pāri par 0,6 m biezas sienas augšējai malai (veikt operācijas pāri sienai).

Tehniska piezīme

Tālvadības manipulatori nodrošina operatora-cilvēka darbību nosūtīšanu uz attālumā esošu izpildmehānismu un termināļa palīgierīcēm. Tie var darboties pēc vedējdatora-sekotājdatora principa vai darboties ar kursorsviru vai tastatūru.

2B226Kontrolējamas atmosfēras (vakuuma vai inertas gāzes) indukcijas krāsnis un to enerģijas apgādes sistēmas:

NB!   SK. ARĪ 3B.

a. krāsnis ar visiem šiem parametriem:

1. spēj strādāt pie darba temperatūrām virs 1 123 K (850 °C);

2. indukcijas spoļu diametrs ir 600 mm vai mazāks; un

3. paredzētas 5 kW vai lielākai jaudai;

b. enerģijas avoti ar nominālo jaudu 5 kW vai lielāku, kas speciāli paredzēti 2B226.a. pozīcijā minētajām krāsnīm.

Piezīme.   Saskaņā ar 2B226.a. pozīciju kontroli neattiecina uz krāsnīm, kas paredzētas pusvadītāju substrātu apstrādei.

2B227Vakuuma krāsnis vai citādas kontrolējamas atmosfēras kausējamās un lejamās metalurģijas krāsnis un ar tām saistītās iekārtas:

a. loka pārkausēšanas un liešanas krāsnis ar abiem šiem parametriem:

1. izlietojamo elektroda daudzums ir no 1 000 cm3 līdz 20 000 cm3; un

2. izmantojamas kušanas temperatūrām augstākām par 1 973 K (1 700 °C);

b. elektronu staru kūļa vai plazmas atomizācijas krāsnis ar abiem šiem parametriem:

1. 50 kW un lielāku jaudu; un

2. izmantojamas kušanas temperatūrām ir augstākām par 1 473 K (1 200 °C);

c. datorizētas kontroles un novērošanas sistēmas, kas speciāli konfigurētas jebkurām 2B227.a. vai b. pozīcijā minētajām krāsnīm.

2B228Rotoru izgatavošanas un montāžas ierīces, rotoru iztaisnošanas ierīces un silfonu formēšanas serdeņi un presformas:

a. rotoru montāžas iekārtas gāzu centrifūgu rotoru cauruļu sekciju, lāpstiņu un galvu montāžai;

Piezīme.   2B228.a. pozīcija ietver arī precīzijas serdeņus, skavas un sarukuma kompensācijas ierīces.

b. rotora iztaisnošanas iekārtas gāzu centrifūgas rotora cauruļu sekciju salāgošanai ar centrifūgas kopējo asi;

Tehniska piezīme

2B228.b. pozīcijā ietvertās iekārtas parasti sastāv no precīzās mērīšanas taustiem, kuras saistītas ar datoru, kas kontrolē, piemēram, pneimatisko zveltņu darbību, ko lieto rotora cauruļu sekciju iztaisnošanai.

c. veidņi un serdeņi viena viļņa silfonu izgatavošanai.

Tehniska piezīme

2B228.c. pozīcijā ietverti silfoni, kam ir visi šie raksturlielumi:

1.   iekšējais diametrs ir no 75 līdz 400 mm;

2.   garums ir 12,7 mm vai lielāks;

3.   viena viļņa dziļums ir lielāks par 2 mm; un

4.   izgatavoti no augstas stiprības alumīnija sakausējumiem, leģēta tērauda vai augstas izturības “šķiedru vai pavedienu materiāliem”.

2B230“Spiediena devēji” absolūtā spiediena mērīšanai jebkurā punktā, diapazonā no 0 līdz 13 kPa, kam ir abas šīs īpašības:

a. spiediena devēja jutīgie elementi izgatavoti no alumīnija, alumīnija sakausējuma, niķeļa, niķeļa sakausējuma, kurā ir vairāk nekā 60 svara % niķeļa, vai ar tiem aizsargāti; un

b. kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. pilna skala ir mazāka par 13 kPa un “precizitāte” augstāka par + 1 % no pilnas skalas vērtības; vai

2. pilna skala ir 13 kPa vai lielāka un “precizitāte” labāka par + 130 Pa.

Tehniska piezīme

2B230. pozīcijas nolūkā “precizitāte” ietver nelinearitāti, histerēzi un atkārtojamību pie normālas apkārtējās vides temperatūras.

2B231Vakuumsūkņi, kam ir visi šie raksturlielumi:

a. iesūkšanas īscaurules diametrs ir 380 mm vai lielāks;

b. atsūknēšanas ātrums 15 m3/s vai vairāk; un

c. var nodrošināt galīgo vakuumulabāku par 13 mPa.

Tehniskas piezīmes

1.   Sūkņa ražību mērīšanas punktā nosaka, izmantojot gāzveida slāpekli vai gaisu.

2.   Galīgais vakuums tiek noteikts pie sūkņa ieejas ar noslēgtu ieeju.

2B232Daudzpakāpju vieglās gāzes lielgabali un cita tipa lielas ātrdarbīgas lielgabalu sistēmas (indukcijas, elektromagnētiskie, elektrotermālie un citas modernas sistēmas), kas var nodrošināt lādiņa paātrināšanu līdz 2 km/s vai lielākam ātrumam.

2B350Ķīmijas rūpniecības ražošanas aprīkojums, iekārtas un to sastāvdaļas:

a. reakcijas tilpes vai reaktori ar vai bez maisītājiem, ar kopējo iekšējo (ģeometrisko) tilpumu, lielāku par 0,1 m3 (100 l), bet mazāku par 20 m3 (20 000 l), kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar tajos esošām vai apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no kāda šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājums vai stikla oderējums);

4. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantala vai tantala “sakausējumi”;

6. titāns vai titāna “sakausējumi”;

7. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”; vai

8. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

b. maisītāji izmantojumam 2B350.a. pozīcijā minētajos reaktoros vai reakcijas tilpēs, un tādiem maisītājiem paredzēti lāpstiņrati, lāpstiņas vai vārpstas, kam visas virsmas, kas tiešā saskaras ar reaktorā esošām vai apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantals vai tantala “sakausējumi”;

6. titāns vai titāna “sakausējumi”;

7. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”; vai

8. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

c. glabāšanas tvertnes vai uztvērēji ar kopējo iekšējo (ģeometrisko) tilpumu, lielāku par 0,1 m3 (100 l), kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar tajos esošām vai apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantals vai tantala “sakausējumi”;

6. titāns vai titāna “sakausējumi”;

7. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”; vai

8. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

d. siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmu lielāku par 0,15 m3, bet mazāku par 20 m3, un tādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem paredzētas caurules, plāksnes, cauruļu spirāles vai bloki (serdeņi), kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. grafīts vai “oglekļa grafīts”;

5. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

6. tantals vai tantala “sakausējumi”;

7. titāns vai titāna “sakausējumi”;

8. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”;

9. silīcija karbīds;

10. titāna karbīds; vai

11. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

e. destilācijas vai absorbcijas kolonnas ar iekšējo diametru, lielāku par 0,1 m, un tādām destilācijas vai absorbcijas kolonnām paredzēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikla (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. grafīts vai “oglekļa grafīts”;

5. niķelisvai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

6. tantals vai tantala “sakausējumi”;

7. titāns vai titāna “sakausējumi”;

8. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”; vai

9. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

f. no attāluma vadāmas uzpildes iekārtas, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma; vai

2. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

g. vārsti, ar “nominālajiem izmēriem” lielākiem par 10 mm un vārstu korpusi vai tādiem vārstiem izstrādāti, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām vai glabājamām ķimikālijām, ir izgatavoti no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

5. tantals vai tantala “sakausējumi”;

6. titāns vai titāna “sakausējumi”;

7. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”;

8. niobija (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”; vai

9. šādi keramikas materiāli:

a. silīcija karbīds, kura tīrības pakāpe ir 80 % svara vai ausgtāka;

b. alumīnija oksīds (alumina), kura tīrības pakāpe ir 99,9 % svara vai augstāka;

c. cirkonija oksīds (zirkonia);

Tehniska piezīme

“Nominālais izmērs” ir mazākais ieejas un izejas diametrs.

h. daudzsienu cauruļvadi ar noplūdes kontroles portu, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām vai glabājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

3. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

4. grafīts vai “oglekļa grafīts”;

5. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

6. tantals vai tantala “sakausējumi”;

7. titāns vai titāna “sakausējumi”;

8. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”; vai

9. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

i. sūkņi ar daudzkārtējiem blīvslēgiem un bez tiem ar izgatavotāja paredzētu ražību, lielāku par 0,6 m3/h, vai vakuumsūkņi ar ražotāja paredzētu maksimālo ražību, lielāku par 5 m3/h (pie standarta apstākļiem 273 K (0 °C) temperatūras un spiediena (101,3 kPa), un tādiem sūkņiem paredzēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņrati, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kam visas virsmas, kas tieši saskaras ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. keramika;

3. ferosilīcijs (dzelzs sakausējumi ar augstu silīcija saturu);

4. fluorpolimēri (polimēri vai elastomēri materiāli, kuros pēc svara ir vairāk nekā 35 % fluora);

5. stikls (arī stiklveida un emaljas pārklājumi vai stikla oderējums);

6. grafīts vai “oglekļa grafīts”;

7. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa;

8. tantals vai tantala “sakausējumi”;

9. titāns vai titāna “sakausējumi”;

10. cirkonijs vai cirkonija “sakausējumi”; vai

11. niobijs (kolumbijs) vai niobija “sakausējumi”;

j. dedzināšanas iekārtas 1C350. pozīcijā minēto ķimikāliju iznīcināšanai, kam ir īpašas atkritumu padeves sistēmas, iekraušanas ierīces, un kuru sadegšanas kamerā vidējā temperatūra ir lielāka par 1 273 K (1 000 °C), kurām visas atkritumu padeves sistēmas virsmas, kas ir tieši saskaras ar atkritumiem, ir izgatavotas no jebkura šī materiāla, vai ar tiem oderētas:

1. “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 25 % niķeļa un 20 % hroma;

2. keramika; vai

3. niķelis vai “sakausējumi”, kuros pēc svara ir vairāk par 40 % niķeļa.

Tehniska piezīme

1.   “Oglekļa grafīts” ir amorfā oglekļa un grafīta maisījums, kurā pēc svara ir 8 % vai vairāk grafīta.

2.   Materiālos, kas iekļauti iepriekšējās pozīcijās, ar jēdzienu “sakausējums”, ja tam nav norādīta īpaša elementu koncentrācija, apzīmē tādus sakausējumus, kuru sastāvā nosauktā metāla koncentrācija svara procentos ir augstākā, nekā jebkura cita elementa koncentrācija.

2B351Toksisku gāzu novērošanas sistēmas un tām paredzētās detektoru komponentes, kas nav precizētas 1A004. pozīcijā, un to detektori, sensoriekārtas un maināmas sensoru kasetnes:

a. nepārtrauktas darbības iekārtas ķīmisko kaujas vielu vai 1C350. pozīcijā minēto ķimikāliju detektēšanai pie to koncentrācijas mazāk par 0,3 mg/m3; vai

b. iekārtas, kas paredzētas holīnesterāzes inhibitorās aktivitātes noteikšanai.

2B352Iekārtas darbībām ar bioloģiskiem materiāliem:

a. kompleksas, bioloģiski sterilas laboratorijas ar P3, P4 sterilizācijas līmeni;

Tehniska piezīme

P3 un P4 (BL3, BL4, L3, L4) sterilizācijas līmenis ir definēts Pasaules Veselības organizācijas (WHO) laboratoriju bioloģiskās drošības rokasgrāmatā (3. izdevums, Ženēva, 2004).

b. fermentatori ar 20 litru vai lielāku kopējo tilpumu, kuros, neradot aerosolus, var kultivēt patogēnos “mikroorganismus”, vīrusus vai toksīnus;

Tehniska piezīme

Fermentatori ir arī bioreaktori, hemostati un nepārtrauktās plūsmas (caurplūdes) sistēmas.

c. nepārtrauktas darbības centrbēdzes separatori bez aerosolu veidošanās, kam ir visi šie raksturlielumi:

1. caurplūde lielāka par 100 l/h;

2. sastāvdaļas no pulēta nerūsējoša tērauda vai titāna;

3. viens vai vairāki blīvslēgi, kas norobežo nodalījumu sterilizācijai ar tvaiku; un

4. iespēja noslēgtā sistēmā sterilizēt ar tvaiku;

Tehniska piezīme

Pie centrbēdzes separatoriem pieder dekanteri.

d. nepārtrauktas darbības šķērsplūsmas (tangenciālās) filtrēšanas iekārtas un to sastāvdaļas:

1. nepārtrauktas darbības šķērsplūsmas (tangenciālās) filtrēšanas iekārtas bez aerosolu veidošanās, kas spēj nodalīt patogēniskus mikroorganismus, vīrusus, toksīnus vai šūnu kultūras, kurām ir visi šie raksturlielumi:

a. kopējais filtrācijas virsmas laukums ir 1m2 vai lielāks; un

b. un jebkura no šādām īpašībām:

1. tās var sterilizēt vai dezinficēt uz vietas; vai

2. tajās izmanto vienreizējas lietošanas filtrēšanas komponentus;

Tehniska piezīme

Sterilizēts 2B352.d.1.b. pozīcijā nozīmē visu dzīvotspējīgo mikrobu likvidāciju iekārtā, lietojot fiziskus (piem., tvaiku) vai ķīmiskus aģentus. Dezinficēt nozīmē iznīcināt mikrobiem potenciālu spēju inficēt, lietojot iekārtā baktericīdus vai ķīmiskus aģentus. Dezinfekcija un sterilizācija atšķiras no sanācijas; pēdējā ir tīrīšanas procedūra, kas izstrādāta, lai mazinātu mikrobu daudzumu iekārtā, mikrobiem nelaupot spēju inficēt vai to dzīvotspēju.

2. šķērsplūsmas (tangenciālas) filtrācijas sastāvdaļas (piem., moduļi, elementi, kasetes, bloki vai plāksnes) ar 0,2 m2 vai lielāku filtrācijas laukumu katrai sastāvdaļai, un kas ir izstrādāti lietojumam 2B352.d. minētajās nepārtrauktas darbības šķērsplūsmas (tangenciālās) filtrācijas iekārtās;

Piezīme.   Saskaņā ar 2B352.d. pozīciju kontroli neattiecina uz ražotāja deklarētajām atgriezeniskas osmozes iekārtam.

e. ar tvaiku sterilizējamas liofilizācijas iekārtas ar kondensatora ražību, lielāku par 10 kg ledus 24 stundās un mazāku par 1 000 kg ledus 24 stundās;

f. aizsardzības un lokalizācijas iekārtas:

1. pilni vai daļēji aizsargtērpi vai kapuces, kas ir atkarīgi no ārējas gaisa padeves un darbojas ar pozitīvu spiedienu;

Piezīme.   Saskaņā ar pozīciju 2B352.f.1. kontroli neattiecina uz tērpiem, kuri paredzēti valkāšanai ar autonomiem elpošanas aparātiem.

2. III klases bioloģiski drošas kameras vai izolatori ar līdzīgiem darbības raksturlielumiem;

Piezīme.   2B352.f.2. pozīcijā par izolatoriem uzskata arī elastīgus izolatorus, sausās kameras, anaerobas kameras, boksus ar cimdiem un lamināras plūsmas pārsegus (kas noslēgti ar vertikālu plūsmu).

g. kameras ar tilpumu 1 m3 vai lielāku, kas paredzētas patogēno “mikroorganismu” un “toksīnu” aerosolu signāltestēšanai (aklāšanai).

2CMateriāli

Nav.

2DProgrammatūra

2D001“Programmatūra”, izņemot 2D002. pozīcijā minēto, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 2A001. vai 2B001. līdz 2B009. pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

2D002“Programmatūra” elektroniskām ierīcēm, ieskaitot tās programmas, kas ir elektronisku ierīču vai sistēmu sastāvdaļas, kuras ļauj šādām ierīcēm vai sistēmām funkcionēt kā “digitālām kontroles” iekārtām, kuras vienlaicīgi var koordinēt “konturēšanas kontrolei” vairāk nekā četras asis.

1. piezīme.   Saskaņā ar 2D002. pozīciju kontroli neattiecina uz “programmatūru”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 2. kategorijā neminētu darbgaldu darbībai.

2. piezīme.   Saskaņā ar 2D002. pozīciju kontroli neattiecina uz 2B002. pozīcijā minēto preču “programmatūru”. 2B002. pozīcijā minēto preču “programmatūrai” sk. 2D001. pozīciju.

2D101“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 2B104., 2B105., 2B109., 2B116., 2B117. vai 2B119. līdz 2B122. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

NB!   SK. ARĪ 9D004. POZĪCIJU.

2D201“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta 2B204., 2B206., 2B207., 2B209., 2B219. vai 2B227. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

2D202“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 2B201. pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”.

2D351“Programmatūra”, kas nav precizēta 1D003. pozīcijā un kas īpaši izstrādāta tādu iekārtu “lietošanai”, kuras precizētas 2B351. pozīcijā.

2ETehnoloģija

2E001“Tehnoloģijas” 2A, 2B vai 2D pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“pilnveidošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

2E002“Tehnoloģijas” 2A vai 2B pozīcijā minēto iekārtu “ražošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

2E003Pārējās “tehnoloģijas”:

a. “tehnoloģija” interaktīvā grafika “pilnveidošanai”, kas ir “ciparu kontroles” ierīču kompleksa daļu programmu daļas izstrādes vai pielāgošanas sastāvdaļa;

b. metālapstrādes procesu “tehnoloģijas”:

1. tādu instrumentu, formu vai to iestiprināšanas armatūras projektēšanas “tehnoloģijas”, kas speciāli paredzētas jebkuram no šiem procesiem:

a. “superplastiskai formēšanai”;

b. “difūzai savienošanai”; vai

c. “tiešas darbības hidrauliskai presēšanai”;

2. tehniskie dati, kas sastāv no procesu metodes vai parametriem, lai kontrolētu:

a. alumīnija sakausējumu, titāna sakausējumu vai “supersakausējumu”“superplastisko formēšanu”:

1. virsmas sagatavošanu;

2. ātro deformāciju;

3. temperatūru;

4. spiedienu;

b. titāna sakausējumu vai “supersakausējumu”“difūzu savienošanu”:

1. virsmas sagatavošanu;

2. temperatūru;

3. spiedienu;

c. alumīnija sakausējumu vai titāna sakausējumu “tiešas darbības hidraulisko presēšanu”:

1. spiedienu;

2. cikla ilgumu;

d. titāna sakausējumu, alumīnija sakausējumu vai “supersakausējumu”“karsto izostatisko blīvēšanu”:

1. temperatūru;

2. spiedienu;

3. cikla ilgumu;

c. “tehnoloģijas” hidrauliskās stiepes-formēšanas mašīnu un to presformu “pilnveidošanai” un “ražošanai”, kas paredzētas lidaparātu korpusu konstrukciju izgatavošanai;

d. “tehnoloģijas” instrukciju ģeneratoru (piem., daļprogrammu) “pilnveidošanai” metālapstrādes instrumentiem, izmantojot projektēšanas datus, kas atrodas “ciparu kontroles” blokos;

e. “tehnoloģijas” integrācijas “programmatūras”“pilnveidošanai”, lai iekļautu ekspertu sistēmas “ciparus kontroles” blokos lēmumu pieņemšanai darba plānošanas operācijām;

f. “tehnoloģijas” neorganisko pārklājumu vai neorganisko virsmas modifikācijas pārklājumu lietošanai (minētas tabulas 3. ailē še turpmāk) uz neelektroniskiem substrātiem (minēti tabulas 2. ailē še turpmāk) ar tabulas 1. ailē minētā un tehniskajā piezīmē definētā procesa palīdzību.

Piezīme.   Tabula un tehniskā piezīme sarakstā ievietota aiz 2E301. pozīcijas.

NB!   Lai noteiktu konkrētā pārklāšanas procesā izmantoto tehnoloģiju, šajā tabulā sniegtā informācija būtu jāizmanto tikai tad, ja iegūstamais pārklājums, kas minēts 3. ailē, ir tieši pretī punktam ar attiecīgo substrātu 2. ailē. Piemēram, pārklāšanas procesā izmantotās ķīmiskās tvaiku kondensācijas pārklāšanas (CVD) tehniskie dati ir ietverti saistībā ar silicīdu klāšanu uz “kompozītiem” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu” substrātiem, bet nav ietverti saistībā ar silicīdu klāšanu uz “cementēta volframa karbīda” (16), “silikona karbīda” (18) substrātiem. Pēdējā gadījumā iegūstamais pārklājums nav ietverts 3. ailes punktā, kas ir tieši pretī 2. ailes punktam, kurā minēts “cementēts volframa karbīds” (16), “silīcija karbīds” (18).

2E101“Tehnoloģijas” 2B004., 2B009., 2B104., 2B109., 2B116., 2B119. līdz 2B122. vai 2D101. pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

2E201“Tehnoloģijas” 2A225., 2A226., 2B001., 2B006., 2B007.b., 2B007.c., 2B008., 2B009., 2B201., 2B204., 2B206., 2B207., 2B209., 2B225. līdz 2B232., 2D201. vai 2D202. pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

2E301“Tehnoloģijas” 2B350. līdz 2B352. pozīcijā minēto preču “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.Tabula

Pārklāšanas tehnikas

1.  Pārklāšanas process (1) (1)

2.  Substrāts

3.  Iegūstamais pārklājums

A.  Ķīmiska tvaiku kondensācijas pārklāšana (CVD)

“Supersakausējumi”

Aliminīdi iekšējām virsmām

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Silicīdi

Karbīdi

Dielektriķu slāņi (15)

Dimants

Dimantveidīgs ogleklis (17)

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

Grūti kūstoši metāli

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Aluminīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Bora nitrīds

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds (18)

Karbīdi

Volframs

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Dimants

Dimantveidīgs ogleklis (17)

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimants

Dimantveidīgs ogleklis (17)

B.  Fizikāli termiskā tvaiku kondensācijas pārklāšana (TE-PVD)

 
 

B.1.  Fizikālā tvaiku kondensācijas pārklāšana (PVD): elektronu staru kūlis (EB-PVD)

“Supersakausējumi”

Leģēti silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

MCrAlX (5)

Pārveidots cirkonija dioksīds (12)

Silicīdi

Aluminīdi

To maisījumi (4)

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Dielektriķu slāņi (15)

Korozijizturīgs tērauds (7)

MCrAlX (5)

Pārveidots cirkonija dioksīds (12)

To maisījumi (4)

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

Grūti kūstoši metāli

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Bora nitrīds

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds (18)

Karbīdi

Volframs

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Borīdi

Berilijs

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Titāna sakausējumi (13)

Borīdi

Nitrīdi

B.2.  Fizikāli termiskā tvaiku kondensācijas pārklāšana ar pretestības karsēšanu un jonu klātbūtni (PVD)(jonu pārklājumi)

Keramika (19) un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveidīgs ogleklis (17)

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa,keramikas un metāla “matricu”

Dielektriķu slāņi (15)

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds

Dielektriķu slāņi (15)

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveidīgs ogleklis (17)

B.3.  Fizikālā tvaiku kondensācijas pārklāšana (PVD): “lāzera” iztvaicēšana

Keramika (19) un stikls ar zemuizplešanās koeficientu (14)

Silicīdi

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveidīgs ogleklis (17)

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Dielektriķu slāņi (15)

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds

Dielektriķu slāņi (15)

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs un berilija sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveidīgs ogleklis

B.4.  Fizikālā tvaiku kondensācijas pārklāšana (PVD): katoda loka izlāde

“Supersakausējumi”

Leģēti silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

MCrAlX (5)

Polimēri (11) un organisko vielu “matricas”“kompozīti”

Borīdi

Karbīdi

Nitrīdi

Dimantveidīgs ogleklis (17)

C.  Cementēšana karbonizatorā (sk. A iepriekš cementēšanu bez karbonizatora) (10)

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

To maisījumi (4)

Titāna sakausējumi (13)

Silicīdi

Aluminīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Silicīdi

Oksīdi

D.  Plazmas uzsmidzināšana

“Supersakausējumi”

MCrAlX (5)

Pārveidots cirkonija dioksīds (12)

To maisījumi (4)

Abrazīvs niķelis-grafīts

Abrazīvi materiāli, kas satur Ni-Cr-Al

Abrazīvs Al-Si-poliesteris

Leģēti aluminīdi (2)

Alumīnija sakausējumi (6)

MCrAlX (5)

Pārveidots cirkonija dioksīds (12)

Silicīdi

To maisījumi (4)

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Aluminīdi

Silicīdi

Karbīdi

Korozijizturīgs tērauds (7)

MCrAlX (5)

Pārveidots cirkonija dioksīds (12)

To maisījumi (4)

Titāna sakausējumi (13)

Karbīdi

Aluminīdi

Silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Abrazīvs niķelis-grafīts

Abrazīvi materiāli, kas satur Ni-Cr-Al

Abrazīvs Al-Si-poliesteris

E.  Uzsmidzināšanas pārklājumi

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Kausētie silicīdi

Kausētie aluminīdi, izņemot sildelementu pretestības

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

To maisījumi (4)

F.  Uzputināšanas pārklājumi

“Supersakausējumi”

Leģēti silicīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Ar cēlmetāliem leģēti aluminīdi (3)

MCrAlX (5)

Pārveidots cirkonija dioksīds (12)

Platīns

To maisījumi (4)

Keramika un stikls ar zemu izplešanās koeficientu (14)

Silicīdi

Platīns

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveidīgs ogleklis (17)

Titāna sakausējumi (13)

Borīdi

Nitrīdi

Oksīdi

Silicīdi

Aluminīdi

Leģēti aluminīdi (2)

Karbīdi

“Kompozīti” ar oglekļa-oglekļa, keramikas un metāla “matricu”

Silicīdi

Karbīdi

Grūti kūstoši metāli

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Bora nitrīds

Cementēts volframa karbīds (16), silīcija karbīds (18)

Karbīdi

Volframs

To maisījumi (4)

Dielektriķu slāņi (15)

Bora nitrīds

Molibdēns un molibdēna sakausējumi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs un berilija sakausējumi

Borīdi

Dielektriķu slāņi (15)

Berilijs

Sensoru logu materiāli (9)

Dielektriķu slāņi (15)

Dimantveidīgs ogleklis (17)

Grūti kūstoši metāli un sakausējumi (8)

Aluminīdi

Silicīdi

Oksīdi

Karbīdi

G.  Jonu implantācija

Augsttemperatūras gultņu tēraudi

Hroma, tantala vai niobija (kolumbija) piedevas

Titāna sakausējumi (13)

Borīdi

Nitrīdi

Berilijs un berilija sakausējumi

Borīdi

Cementēts volframa karbīds (16)

Karbīdi

Nitrīdi

(1)   Numuri iekavās attiecas uz piezīmēm, kas atrodas pēc šīs tabulas.

Tabula – Pārklāšanas tehnikas – Piezīmes

1. Termins “pārklāšanas process” attiecas arī uz pārklājumu remontu, atjaunošanu un jauniem pārklājumiem.

2. Termins “leģētu aluminīdu pārklājumi” nozīmē vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumus, kuros kāds elements vai elementi tiek uzklāti pirms aluminīda uzklāšanas vai tā uzklāšanas laikā arī tad, ja šie elementi tiek uzklāti ar citu pārklāšanas metodi. Tomēr tas neietver vairākkārtēju vienpakāpes cementēšanas procesu karbonizatorā, lai iegūtu leģētus aluminīdus.

3. Termins “ar cēlmetāliem pārveidotu aluminīdu” pārklājums nozīmē daudzpakāpju pārklāšanas procesu, kurā cēlmetāls vai cēlmetāli pirms pārklāšanas ar aluminīdu tiek uzklāti citā procesā.

4. Termins “to maisījumi” nozīmē infiltrētu materiālu, frakcionētus sastāvus, vienā pārklājuma slānī uzklātus maisījumus un daudzslāņu pārklājumus, ko iegūst ar kādu no tabulā minētajiem pārklāšanas procesiem.

5. “MCrAlX” ir leģēts pārklājums, kurā M ir kobalts, dzelzs, niķelis vai to kombinācija un X ir hafnijs, itrijs, silīcijs, tantals jebkurā daudzumā vai jebkura cita piedeva daudzumā, kas pārsniedz 0,01 svara % dažādās attiecībās un kombinācijās, izņemot:

a. CoCrAlY pārklājumus, kas satur mazāk par 22 svara % hroma, mazāk par 7 svara % alumīnija un mazāk par 2 svara % itrija;

b. CoCrAlY pārklājumus, kas satur 22 līdz 24 svara % hroma, 10 līdz 12 svara % alumīnija un 0,5 līdz 0,7 svara % itrija; vai

c. NiCrAlY pārklājumus, kas satur 21 līdz 23 svara % hroma, 10 līdz 12 svara % alumīnija un 0,9 līdz 1,1 svara % itrija.

6. Termins “alumīnija sakausējumi” nozīmē sakausējumus, kuriem 293 K (20 °C) temperatūrā galīgā stiepes izturība ir 190 MPa vai augstāka.

7. Termins “korozijizturīgs tērauds” nozīmē AISI (Amerikas Dzelzs un tērauda institūts) 300. markas vai tam līdzvērtīga valsts standarta tēraudu.

8. Termins “grūti kūstoši metāli un sakausējumi” nozīmē šādus metālus un to sakausējumus: niobiju, molibdēnu, volframu un tantalu.

9. “Sensoru logu materiāli” ir: alumīnija oksīds, silīcijs, ģermānijs, cinka sulfīds, cinka selenīds, gallija arsenīds, dimants, gallija fosfīds, safīrs, un šādi metālu halogenīdi: cirkonija fluorīds un hafnija fluorīds materiāliem sensoru logiem, kā diametrs ir lielāks par 40 mm.

10. Saskaņā ar 2. kategoriju kontroli neattiecina uz “tehnoloģiju” cieto aerodinamisko formu vienpakāpes cementēšanai karbonizatorā.

11. “Polimēri” ir: poliimīdi, poliesteri, polisulfīdi, polikarbonāti un poliuretāni.

12. “Pārveidots cirkonija dioksīds” ir tāds cirkonija dioksīds, kuram pievienoti citu metālu oksīdi (piemēram, kalcija, magnija, itrija, hafnija, citu retzemju metālu oksīdi) noteiktas kristalografiskās fāzes vai fāžu maisījuma stabilizācijai. Kontroli neattiecina uz termiskās barjeras pārklājumiem no cirkonija dioksīda, kas pārveidots ar tam piejauktu vai ar to sakausētu kalcija vai magnija oksīdu.

13. “Titāna sakausējumi” ir tikai tie titāna sakausējumi, ko izmanto aerokosmiskajai tehnikai un kuru galīgā stiepes izturība mērot 293 K (20 °C) temperatūrā ir 900 MPa vai augstāka.

14. “Stikls ar zemu izplešanās koeficientu” ir stikls, kura termiskās izplešanās koeficients mērot 293 K (20 °C) temperatūrā ir 1 × 10–7 K–1 vai mazāks.

15. “Dielektriķu slāņi” ir daudzslāņu izolējošu materiālu pārklājumi, kuros interferences īpašības materiālu kompozīcijām ar atšķirīgiem refrakcijas koeficientiem tiek izmantotas atstarojot, caurlaižot vai absorbējot dažādu viļņu garumu joslas. “Dielektriķu slāņi” attiecas uz vairāk kā četriem dielektriķu vai dielektriķa-metāla “kompozītu” slāņiem.

16. “Cementēts volframa karbīds” neietver materiālus metālgriešanas un presēšanas instrumentiem no volframa karbīda / (kobalta, niķeļa), titāna karbīda / (kobalta, niķeļa), hroma karbīda / niķeļa-hroma un hroma karbīda / niķeļa.

17. Kontroli neattiecina uz “tehnoloģijām”, kas speciāli izstrādātas dimantveidīga oglekļa pārklājumiem uz jebko no še turpmāk uzskaitītā:

magnētisko disku piedziņām un galviņām, vienreiz lietojamu priekšmetu ražošanai, izlietņu krāniem, skaļruņu akustiskajām diafragmām, automobiļu motoru daļām, griezējinstrumentiem, štancēšanas-presēšanas formām, biroju darba automatizācijas iekārtām, mikrofoniem un medicīniskajām iekārtām vai liešanas formām, plastmasas liešanai vai veidošanai, kas ir izgatavoti no sakausējumiem, kas satur mazāk par 5 % berilija.

18. “Silīcija karbīds” neietver materiālus griešanas un profilveidošanas instrumentiem.

19. Pie tabulā minētajiem keramikas substrātiem nepieder keramikas materiāli, kas satur vairāk par 5 % pēc svara mālu vai cementu kā atsevišķas piedevas vai kombinācijā.

Tabula – Pārklāšanas tehnikas – Tehniska piezīme

Tabulas 1. ailē minētie pārklāšanas procesi ir šādi:

a. ķīmisko tvaiku kondensāta pārklāšana (CVD) ir virsmas pārklāšanas vai modifikācijas process, kurā sakarsētam substrātam uzklāj metālus, to sakausējumus, “kompozītus”, dielektriskus vai keramikas materiālus. Gāzveida reaģenti tiek sadalīti vai veidoti pie substrāta, un iegūstamajā substrāta pārklājumā uzklājas vajadzīgais elements, sakausējums vai savienojums. Šim sadalīšanās vai ķīmiskās reakcijas procesam vajadzīgo enerģiju var nodrošināt ar substrātā esošo siltumenerģiju, plazmas mirdzošo izlādi vai “lāzera” starojumu;

1. NB!   CVD ietver šādus procesus: cementēšana ārpus karbonizatora virzītā gāzes plūsmā, impulsu CVD, vadāmas nukleācijas termopārklāšana (CNTD), plazmas ierosināti vai veicināti CVD procesi.

2. NB!   Cementēšana karbonizatorā nozīmē substrāta iegremdēšanu pulverveida maisījumā.

3. NB!   Gāzveida reaģentus, ko izmanto cementēšanai ārpus karbonizatora, pārklāšanas procesā iegūst tāpat, kā cementējot karbonizatorā, taču pārklājamais substrāts nav tiešā kontaktā ar pulverveida maisījumu.

b. fizikāli termiskā tvaiku kondensācijas pārklāšana (TE-PVD) ir virsmas pārklāšanas process vakuumā, kas dziļāks par 0,1 Pa, kurā pārklājuma materiālu iztvaicēšanai izmanto termiskās enerģijas avotu. Šajā procesā uz attiecīgi pozicionētiem substrātiem kondensējas vai izgulsnējas pārklājuma materiāls.

Parastākā šā procesa modifikācija ir gāzu ievadīšana vakuumkamerā, pārklāšanas procesa laikā veidojot saliktus pārklājumus.

Šās tehnikas modifikācijas ir jonu vai elektronu staru kūļa vai plazmas izmantošana pārklāšanas procesa aktivizēšanai. Monitora izmantošana optisko parametru un pārklājuma biezuma mērīšanai procesa gaitā var būt viena no šā procesa īpatnībām.

Specifiski TE-PVD procesi ir šādi:

1. elektronu staru kūļa PVD izmanto elektronu staru kūli lai uzkarsētu un pārtvaicētu materiālu no kura veido pārklājumu;

2. jonu kūļa asistētajā PVD izmanto elektriskās pretestības karsēšanas avotu, kombinācijā ar jonu kūli, kas atsitoties veido regulējamu un viendabīgu pārklājumu ar iztvaikoto materiālu;

3. “lāzera” iztvaicēšanai izmanto nepārtrauktā viļņa vai impulsu “lāzera” staru, ar ko iztvaicē materiālu, kas veido pārklājumu;

4. katoda loka pārklāšanai izmanto katodu no pārklājumu veidojošā materiāla, un loka izlādi uz virsmas izraisa īslaicīgs kontakts ar iezemētu trigeri. Ar vadāmu loka kustību erodē katoda virsmu, veidojot stipri jonizētu plazmu. Anods var būt ar izolatoru pie katoda perifērijas pievienots konuss vai kamera. Nelineārajā pārklāšanā izmanto substrāta nobīdi;

NB!   Šī definīcija neattiecas uz nejaušiem katoda loka pārklājumiem ar nenobīdāmiem substrātiem.

5. jonu pārklājumi ir īpaša TE-PVD pamatprocesa modifikācija, kurā pārklājuma materiālu jonizē ar plazmas vai jonu avotu, bet lai no plazmas ekstrahētu pārklājuma materiālu, uz substrātu iedarbojas ar negatīvi lādētiem joniem. Šā procesa parastās modifikācijas ir reaģentu pievienošana vai cietu vielu iztvaicēšana kamerā, kurā veic procesu, kā arī monitora izmantošana optisko parametru un pārklājuma biezuma mērīšanai procesa laikā;

c. cementēšana karbonizatorā ir virsmas pārklāšanas vai virsmas pārveidošanas process, ievietojot substrātu pulverveida maisījumā (karbonizatorā), kas sastāv no:

1. uzklājamā metāla pulveriem (parasti alumīnija, hroma, silīcija vai to maisījumiem);

2. aktivatora (parasti – halogenīda); un

3. inerta pulvera, visbiežāk alumīnija oksīda.

Substrātu un pulvera maisījumu ievieto retortē, kuru uzkarsē līdz 1 030–1 375 K (757–1 102 °C) temperatūrai, un šādu temperatūru uztur pārklājuma veidošanai vajadzīgo laiku;

d. plazmas uzsmidzināšana ir virsmas pārklāšanas process, kura laikā pulverizācijas deglis, ar ko veido un vada plazmu, ņem pulveri vai pārklājamā materiāla stiepli, to izkausē un virza uz pārklājamo substrātu, uz kura veidojas integrāli saistīts pārklājums. Pārklājumus plazmā veic ar pazemināta spiediena vai liela ātruma plazmas uzsmidzināšanu;

1. NB!   Pazemināts spiediens ir spiediens, kas mazāks par normālo atmosfēras spiedienu.

2. NB!   Liels ātrums ir gāzes ātrums sprauslas izejā, kas pie 293 K (20 °C) temperatūras un pie spiediena 0,1 MPa pārsniedz 750 m/s.

e. pārklāšana uzputinot ir virsmas pārveidošana ar pārklāšanu, kurā metālu vai keramikas pulveri ar organisku saistvielu suspendē šķidrumā un to uzklāj substrātam, uzsmidzinot, iemērcot, vai uzklājot ar otu, pēc tam žāvējot gaisā vai žāvētavā, un vēlamā pārklājuma iegūšanai veicot termisko apstrādi;

f. pārklāšana uzsmidzinot ir virsmas pārklāšanas process, kas pamatojas uz inerces pārneses parādību, pie kuras pozitīvie joni elektriskā laukā gūst lielāku paātrinājumu, tuvojoties mērķim (pārklājamam materiālam). Jonu triecienu kinētiskā enerģija ir pietiekama, lai atbrīvotu mērķa virsmas atomus un ar tiem pārklātu attiecīgi novietotu substrātu;

1. NB!   Tabulas dati attiecas tikai uz pārklāšanu uzputinot, izmantojot triodes, magnetronus vai reaktīvo uzputināšanu, ko lieto pārklājuma adhēzijas un pārklājuma veidošanas ātruma palielināšanai, kā arī uzputināšanu radiofrekvencēs (RF), ko lieto nemetālisku pārklājuma materiālu uzputināšanai.

2. NB!   Pārklāšanas procesa aktivācijai var izmantot zemas enerģijas (zem 5 keV) jonu staru kūļu avotus.

g. jonu implantācija ir virsmas pārveidošanas process ar pārklāšanu, kurā leģējošo elementu jonizē, ar potenciālu starpību paātrina un implantē noteiktā substrāta virsmas apgabalā. Pie jonu implantācijas pieder arī procesi, kuros jonu implantāciju veic reizē ar elektronu staru kūļa vai uzputināšanas pārklāšanu.

3.    KATEGORIJA

ELEKTRONIKA

3ASistēmas, iekārtas un to komponentes

1. piezīme.   3A001. un 3A00.2 pozīcijā iekārtām un to komponentēm, izņemot 3A001.a.3. līdz 3A001.a.10. un 3A001.a.12. pozīcijā minētos, kas speciāli paredzēti citām iekārtām vai kam ir tādi paši funkcionālie raksturlielumi kā citām iekārtām, nosaka tādu pašu kontroles režīmu kā šīm citām iekārtām.

2. piezīme.   3A001.a.3. līdz 3A001.a.9. un 3A001.a.12. pozīcijā aprakstītajām integrālajām shēmām, kas ir nemaināmi programmētas vai ir paredzētas konkrētām funkcijām citās iekārtās, nosaka tādu pašu kontroles režīmu kā šīm citām iekārtām.

NB!   Gadījumos, kad ražotājs vai pieteikuma iesniedzējs šīs citas iekārtas kontroles režīmu noteikt nevar, integrālajām shēmām kontroles režīmu nosaka saskaņā ar 3A001.a.3. līdz 3A001.a.9. un 3A001.a.12. pozīciju.

3A001Elektroniskās komponentes un to īpaši izstrādātas sastāvdaļas:

a. universālās integrālās shēmas:

1. piezīme.   Kontroles režīmu pusvadītāju sagatavēm (pabeigtām un nepabeigtām), kuru funkcijas jau ir noteiktas, nosaka pēc 3A001.a. dotajiem parametriem.

2. piezīme.   Integrālās shēmām ir šādi tipi:

  “monolītas integrālās shēmas”;

  “hibrīdas integrālās shēmas”;

  “daudzelementu integrālās shēmas”;

  “plēves tipa integrālās shēmas”, arī silīcijs-uz-safīra integrālās shēmas;

  “optiskās integrālās shēmas”.

1. integrālās shēmas, kas ir izgatavotas vai klasificētas par tādām, kam ir paaugstināta izturību pret radiācijas iedarbību, un kas iztur jebkuru no šīm radiācijas devām:

a. kopējo apstarojuma devu 5 × 103 Gy (silīcijs) vai lielāku;

b. apstarojuma devas intensitāti 5 × 106 Gy (silīcijs) vai lielāku; vai

c. integrētu neitronu plūsmu (1 MeV ekvivalents) 5 × 1013 n/cm2 vai lielāku uz silīcija, vai tās ekvivalentu uz citiem materiāliem;

Piezīme.   3A001.a.1.c. pozīcija neattiecas uz metāla izolācijas pusvadītājiem (MIS).

2. “mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas”, mikrovadības mikroshēmas, datu uzkrājējas integrālas shēmas, kas izgatavotas no saliktiem pusvadītājiem, analogu-ciparu konvertori ciparu-analogu konvertori, elektrooptiskas vai “optiskas integrālas shēmas”, kas konstruētas “signālu apstrādei”, uz vietas programmējamas loģiskas iekārtas, uz pasūtījumu izgatavotas integrālas shēmas, kuru funkcijas nav zināmas, vai arī nav zināms to iekārtu kontroles režīms, kuras izmantos šīs shēmas, ātrā Furjē pārveidojuma (FFT) procesori, elektriski izdzēšami, programmējami, tikai nolasāmi atmiņas elementi (EEPROM) vai statiskas brīvpiekļuves atmiņas (SRAM) elementi, kurām ir kāda no šīm īpašībām:

a. paredzētas darbam vidēs ar temperatūru virs 398 K (125 °C);

b. paredzētas darbam vidēs ar temperatūru zem 218 K (– 55 °C); vai

c. paredzētas darbam visā apkārtējās vides temperatūru diapazonā no 218 K (– 55 °C) līdz 398 K (125 °C);

Piezīme.   3A001.a.2. pozīcija neattiecas uz integrālām mikroshēmām, ko lieto civilas nozīmes automobiļos vai vilcienos.

3. “mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas” un mikrokontrolleru mikroshēmas, kas izgatavotas no saliktiem pusvadītājiem, kuri darbojas ar takts frekvenci, lielāku par 40 MHz;

Piezīme.   3A001.a.3. pozīcijā ietilpst ciparu signālu procesori, ciparu procesoru bloki un ciparu līdzprocesori.

4. neizmanto;

5. analogdigitālo pārveidotāju (ADP) un digitālanalogo pārveidotāju (DAP) integrālas shēmas:

a. ADP, kuriem ir kāda no šīm īpašībām:

NB!   SK. ARĪ 3A101. POZĪCIJU.

1. izšķiršanas spēja – 8 biti vai vairāk, bet mazāk nekā 10 bitu, ar izvades ātrumu lielāku par 500 miljoniem vārdu sekundē;

2. izšķiršanas spēja – 10 bitu vai vairāk, bet mazāk par 12 bitiem, ar izvades ātrumu, lielāku par 300 miljoniem vārdu sekundē;

3. izšķiršanas spēja – 12 biti ar izvades ātrumu, lielāku par 200 miljoniem vārdu sekundē;

4. izšķiršanas spēja – vairāk nekā 12 bitu, bet līdzīga 14 bitiem vai mazāka, ar izvades ātrumu, lielāku par 125 miljoniem vārdu sekundē;

5. izšķiršanas spēja – vairāk par 14 bitiem ar izvades ātrumu, lielāku par 20 miljoniem vārdu sekundē;

Tehniskas piezīmes

1.   n bitu izšķirtspēja atbilst 2n līmeņu kvantizācijai.

2.   Bitu skaits izvades vārdā līdzinās ADP izšķirtspējai.

3.   Izvades ātrums ir maksimālais konvertera izvades līmenis, neatkarīgi no arhitektūras vai liekās diskreditizācijas.

4.   “Daudzkanālu ADP” izvades ātrums netiek summēts un to izvades ātrums ir jebkura atsevišķa kanāla maksimālais izvades ātrums.

5.   “Reizinošā algoritma ADP” vai “daudzkanālu ADP”, kuros ir paredzēts reizinošā algoritma darbības režīms, izvadi summē un izvades ātrums ir maksimālais kopējais izvades ātrums, ko kopā nodrošina visi izvades kanāli.

6.   Pārdevēji var atsaukties uz izvades ātrumu kā diskretizācijas frekvenci, konversijas līmeni vai caurplūdumu. To dažkārt dod megahercos (MHz) vai mega paraugos (samples) sekundē (MSPS).

7.   Lai mērītu izvades ātrumu, viens izvades vārds sekundē līdzinās vienam Hercam vai vienam paraugam sekundē.

8.   “Daudzkanālu ADP” definē kā ierīces, kurās integrēts vairāk nekā viens ADP un kuras ir izstrādātas tā, lai katram ADP būtu atsevišķs analogs ieejas kanāls.

9.   “Reizinošā algoritma ADP” definē kā ierīces, kurās ir vairākas ADP vienības, kas dažādos laikos veic nolasījumus no vienas un tās pašas analogās ieejas, tā, lai, apkopojot izvades rezultātus, paraugi no analogās ieejas būtu ņemti efektīvāk un būtu konvertēti augstākā diskretizācijas frekvencē.

b. digitālanalogie pārveidotāji (DAP), kuriem ir kāda no šīm īpašībām:

1. izšķiršanas spēja ir 10 biti vai vairāk un “regulējams atjaunošanas ātrums” ir 3 500 MSPS vai lielāks; vai

2. izšķiršanas spēja ir 12 biti vai vairāk un “regulējams atjaunošanas ātrums” ir 1 250 MSPS vai lielāks, un kuriem kāda no šīm īpašībām:

a. stabilizācijas laiks ir mazāks nekā 9 ns no pilnas skalas pakāpes uz 0,024 % no pilnas skalas; vai

b. “dinamiskais diapazons bez blakuskomponentēm” (SFDR) ir lielāks nekā 68 dBc (nesējs), sintezējot pilnas skalas analogu signālu 100 MHz vai augstāko pilnas skalas analogā signāla frekvenci, kas noteikta zem 100 MHz;

Tehniskas piezīmes

1.   “Dinamisko diapazonu bez blakuskomponentēm” (SFDR) definē kā attiecību starp nesējfrekvences (maksimālās signāla komponentes) RMS vērtību pie DAP ieejas un nākamā lielākā trokšņa vai harmoniskā kropļojuma RMS vērtību pie tā izvades.

2.   SFDR nosaka tieši, izmantojot specifikāciju tabulu vai raksturojošu diagrammu, kas ataino SFDR un frekvences attiecību.

3.   Signālu definē kā pilnas skalas signālu, ja tā amplitūda ir lielāka nekā -3 dBfs (pilna skala).

4.   DAP “regulējams atjaunošanas ātrums”:

a.   parastos (bez interpolācijas) DAP “regulējams atjaunošanas ātrums” ir ātrums, kādā DAP digiālu signālu konvertē analogā signālā un maina izvades analogās vērtības. Tādus DAP, kuru interpolācijas režīmu ir iespējams apiet (interpolācijas faktors 1), būtu jāuzskata par parastiem (bez interpolācijas) DAP;

b.   DAP ar interpolāciju (liekās diskreditizācijas DAP), “regulējamu atjaunošanas ātrumu” definē kā DAP atjaunošanas ātrumu, dalītu ar vismazāko interpolācijas faktoru. DAP ar interpolāciju “regulējamu atjaunošanas ātrumu” var saukt dažādi, tostarp:

  ieejas datu ātrums,

  ieejas vārdu caurlaides ātrums,

  ieejas apstrādes ātrums,

  maksimālais summārais ieejas kopnes ātrums,

  maksimālais DAP frekvences lielums priekš DAP ieejas frekvences.

6. elektrooptiskās un “optiskās integrālās shēmas”, kas konstruētas “signālu apstrādei” un kurām ir visas šīs pazīmes:

a. viena vai vairākas iekšējas “lāzera” diodes;

b. viens vai vairāki iekšēji gaismas detektorelementi; un

c. optiski viļņvadi;

7. “uz vietas programmējamas loģiskās iekārtas” ar kādu no šīm īpašībām:

a. maksimālais ciparu ievades/izvades skaits ir lielāks par 200; vai

b. sistēmas ventiļu skaits ir lielāks par 230 000;

Piezīme.   3A001.a.7. pozīcijā ietilpst:

  vienkāršas programmējamās loģiskās iekārtas (SPLD),

  kompleksas programmējamās loģiskās iekārtas (CPLD),

  uz vietas programmējamie ieejas bloki (FPGA),

  uz vietas programmējamie loģiskie bloki (FPLA),

  uz vietas programmējamie savstarpējie slēgumi (FPIC).

Tehniskas piezīmes

1.   “Uz vietas programmējamās loģiskās iekārtas” pazīstamas arī kā uz vietas programmējamie ventiļi vai uz vietas programmējamie loģiskie bloki.

2.   3A001.a.7.a. pozīcijā minētais maksimālais ciparu ievades/izvades skaits attiecas arī uz maksimālo lietotāja ievades/izvades skaitu vai maksimāli iespējamo ievades/izvades skaitu, ja integrālās shēmas ir iepakotas vai tikai plāksnes veidā.

8. neizmanto;

9. neirālo tīklu integrālās shēmas;

10. uz pasūtījumu izgatavotas integrālās shēmas, kuru izpildāmās funkcijas nav zināmas vai arī ražotājam nav zināms, kādās iekārtās šīs shēmas izmantos, ja tām ir kāda no šīm īpašībām:

a. vairāk nekā 1 500 termināļu;

b. raksturīgais “ventiļa nostrādāšanas kavējuma pamatlaiks” mazāks par 0,02 ns; vai

c. darbības takts frekvence ir lielāka par 3 GHz;

11. ciparu integrālās shēmas, izņemot tās, kas aprakstītas no 3A001.a.3. līdz 3A001.a.10. un 3A001.a.12. pozīcijā, kas bāzētas uz jebkuru saliktu pusvadītāju un kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. ekvivalento ventiļu skaits ir lielāks par 3 000 (divi ieejas kanāli); vai

b. komutācijas frekvence ir lielāka par 1,2 GHz;

12. ātrā Furjē pārveidojuma (FFT) procesori, kuru nominālais operācijas izpildes laiks N-punktu kompleksam ir mazāks par (N log2 N)/20 480 ms, kur N ir punktu skaits;

Tehniska piezīme

Ja N ir 1 024 punkti, pēc 3A001.a.12. punktā dotās formulas aprēķinātais izpildes laiks ir 500 μs.

b. mikroviļņu vai milimetru viļņu ierīču komponentes:

1. elektroniskas vakuumlampas un katodi:

1. piezīme.   Saskaņā ar 3A001.b.1. pozīciju kontroli neattiecina uz elektronu lampām, kas konstruētas darbībai jebkurā tādā frekvenču diapazonā un kam ir visas šīs īpašības:

a.   nepārsniedz 31,8 GHz; un

b.   paredzētas radiosakaru pakalpojumiem “ITU atvēlētajos diapazonos”, izņemot radiopeilēšanu.

2. piezīme.   Saskaņā ar 3A001.b.1. pozīciju kontroli neattiecina uz lampām, kas nav “lietojamas kosmosā” un kam piemīt visas šīs īpašības:

a.   vidējā izejas jauda vienāda ar vai mazāka par 50 W; un

b.   kas konstruētas vai paredzētas darbībai visos frekvenču diapazonos, kam ir šādas īpašības:

1.   pārsniedz 31,8 GHz, bet nepārsniedz 43,5 GHz; un

2.   paredzētas radiosakaru pakalpojumiem “ITU atvēlētajos diapazonos”, izņemot radiopeilēšanu.

a. skrejošo viļņu lampas ar pulsējošu vai nepārtrauktu vilni:

1. lampas, kas darbojas frekvencē, kura lielāka par 31,8 GHz;

2. lampas ar katodu karsētāju elementu, kura ierosinājuma laiks līdz nominālai radiofrekvences (RF) jaudai ir īsāks par trim sekundēm;

3. savietotas rezonatorlampas vai to modifikācijas, kuru “frakcionālā frekvenču diapazona” platums lielāks par 7 % vai maksimālā jauda ir lielāka par 2,5 kW;

4. spirālveida lampas vai to modifikācijas ar kādu no šīm īpašībām:

a. “momentānā frekvenču diapazona” joslas platums ir lielāks par vienu oktāvu, bet vidējās jaudas (kW) reizinājums ar frekvenci (GHz) ir lielāks par 0,5;

b. “momentānā frekvenču diapazona” joslas platums ir vienāds vai mazāks par vienu oktāvu, bet vidējās jaudas (kW) reizinājums ar frekvenci (GHz), ir lielāks par 1; vai

c. “lietojamas kosmosā”;

b. krustotu lauku pastiprinātāju lampas ar pastiprinājumu, kas lielāks par 17 dB;

c. impregnētie katodi elektroniskām lampām, kurās nepārtrauktās emisijas strāvas blīvums nominālos darba apstākļos ir lielāks par 5 A/cm2;

2. mikroviļņu “monolītās integrālās shēmas” (MMIC) jaudas pastiprinātāji ar kādu no šiem raksturlielumiem:

a. ar darbības frekvenci, lielāku par 3,2 GHz un līdz 6,8 GHz (ieskaitot), ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 4 W (36 dBm), un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 15 %;

b. ar darbības frekvenci, kas pārsniedz 6,8 GHz līdz 16GHz (ieskaitot), ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 1 W (30 dBm), un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 10 %;

c. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 16 GHz līdz 31,8 GHz (ieskaitot), ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,8 W (29 dBm) un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 10 %;

d. ar darbības frekvenci, lielāku par 31,8 GHz līdz 37,5 GHz (ieskaitot) un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,1 nW;

e. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 37,5 GHz līdz 43,5 GHz (ieskaitot), ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,25 W (24 dBm), un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 15 %; vai

f. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 43,5 GHz un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,1 nW;

1. piezīme.   Neizmanto.

2. piezīme.   Tās MMIC (mikroviļņu monolītās integrālās shēmas) kontroles režīmu, kuru nominālā darbības frekvence ietver frekvences, kas ietilpst vairāk nekā vienā frekvenču diapazonā, kas definēts no 3A001.b.2.a. pozīcijas līdz 3A001.b.2.f. pozīcijai, nosaka zemākā vidējās izejas jaudas kontroles robeža.

3. piezīme.   1. un 2. piezīme 3A sadaļas ievadā nozīmē, ka saskaņā ar 3A001.b.2. pozīciju kontroli neattiecina uz mikroviļņu monolītās integrālajām shēmām, ja tās ir speciāli konstruētas citām vajadzībām, piem., sakariem, radariem vai automobiļiem.

3. diskrēti mikroviļņu tranzistori, kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. ar darbības frekvenci, kas pārsniedz 3,2 GHz līdz 6,8 GHz (ieskaitot) un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 60 W (47,8 dBm);

b. ar darbības frekvenci, kas pārsniedz 6,8 GHz līdz 31,8 GHz (ieskaitot) un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 20 W (43 dBm);

c. ar darbības frekvenci, kas pārsniedz 31,8 GHz līdz 37,5 GHz (ieskaitot) un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,5 W (27 dBm);

d. ar darbības frekvenci, kas pārsniedz 37,5 GHz līdz 43,5 GHz (ieskaitot) un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 1 W (30 dBm); vai

e. ar darbības frekvenci, kas pārsniedz 43,5 GHz un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,1 nW;

Piezīme.   Tā tranzistora mikroviļņu monolītās integrālās shēmas kontroles režīmu, kuru nominālā darbības frekvence ietver frekvences, kas ietilpst vairāk nekā vienā frekvenču diapazonā, kā definēts no 3A001.b.3.a. pozīcijas līdz 3A001b.3.e. pozīcijai, nosaka viszemākā vidējās izejas jaudas kontroles robeža.

4. mikroviļņu cietvielas pastiprinātāji un mikroviļņu iekārtas/moduļi ar mikroviļņu cietvielas pastiprinātājiem, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 3,2 GHz līdz 6,8 GHz (ieskaitot), ar vidējo izejas jaudu, kas lielāka par 60 W (47, dBm), un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 1,5 %;

b. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 6,8 GHz līdz 31,8 GHz (ieskaitot), un vidējo izejas jaudu, kas lielāka par 15 W (42 dBm), un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 10 %;

c. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 31,8 GHz līdz 37,5 GHz (ieskaitot) un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,1 nW;

d. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 37,5 GHz līdz 43,5 GHz (ieskaitot), un vidējo izejas jaudu, kas lielāka par 1 W (30 dBm), un kuru “frakcionālais frekvenču diapazons” pārsniedz 10 %;

e. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 43,5 GHz un ar vidējo izejas jaudu, lielāku par 0,1 nW; vai

f. ar darbības frekvenci, kas lielāka par 3,2 GHz, un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. vidējā izejas jaudu (vatos) P, kas ir lielāka par 150, dalot ar maksimālo darba frekvenci (GHz) kvadrātā (P > 150 W*GHz2/fGHz 2);

2. frakcionālais frekvenču diapazons ir 5 % vai lielāks; un

3. jebkuras divas savstarpēji perpendikulāras malas ar garumu d (centimetros) ir 15, dalot ar vismazāko darba frekvenci GHz, vai mazāku garumu (d ≤ 15 cm*GHz/fGHz);

Tehniska piezīme

Pastiprinātājiem, kuru nominālie darba parametri tuvinās uz leju līdz 3,2 GHz un zemāk, 3,2 GHz būtu jāizmanto kā mazākā darba frekvence (fGHz) 3A001b.4.f.3. pozīcijā minētajā formulā (d ≤ 15 cm*GHz/3,2 GHz).

NB!   Mikroviļņu monolītās integrētās shēmas (MMIC) jaudas pastiprinātājus jānovērtē pēc 3A001.b.2. dotajiem parametriem.

1. piezīme.   Neizmanto.

2. piezīme.   Tādu preču kontroles režīmu, kuru nominālā darbības frekvence ietver frekvences, kas uzskaitītas vairāk nekā vienā frekvenču diapazonā, kā definēts no 3A001.b.4.a. pozīcijas līdz 3A001.b.4.e. pozīcijai, nosaka zemākā vidējās izejas jaudas kontroles robeža.

5. elektroniski vai magnētiski noskaņojami frekvenču joslu caurlaides vai aiztures filtri, kam ir vairāk par 5 noskaņojamiem rezonatoriem, kas spēj noskaņoties 1,5:1 frekvenču diapazonā (fmax/fmin) ātrāk par 10 μs, un kam piemīt visas šīs īpašības:

a. frekvenču caurlaides joslas platumu, kas lielāks par 0,5 % no centrālās frekvences; vai

b. frekvenču aiztures joslas platumu, kas mazāks par 0,5 % no centrālās frekvences;

6. neizmanto;

7. konverteri un harmoniski mikseri, kas paredzēti 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. vai 3A002.f. pozīcijā minēto iekārtu frekvenču diapazonu paplašināšanai ārpus tur minētajām robežām;

8. mikroviļņu jaudas pastiprinātāji, kuros izmanto 3A001.b.1. pozīcijā minētās lampas un kuriem ir visi šie raksturlielumi:

a. darbības frekvence pret masas attiecību ir lielāka par 3 GHz;

b. vidējā izejas jauda ir lielāka par 80 W/kg; un

c. tilpums līdz 400 cm3;

Piezīme.   Saskaņā ar 3A001.b.8. pozīciju kontroli neattiecina uz iekārtām, kas ir speciāli konstruētas vai atzītas par izmantojamām radiosakaru pakalpojumiem “ITU atvēlētās frekvencēs”, kas nav radiopeilēšana.

9. mikroviļņu jaudas moduļi (MPM), kuros ir vismaz skrejošo viļņu lampa, mikroviļņu “monolīta integrāla shēma” un integrēts elektroniskais jaudas stabilizators un kuriem piemīt visas šīs iezīmes:

a. “ierosinājuma laiks” no izslēgta stāvokļa līdz pilnīgam darba stāvoklim ir īsāks par 10 sekundēm;

b. tilpums ir mazāks par nominālo maksimālo jaudu vatos, reizinātu ar 10 cm3/W; un

c. “momentāns joslas platums” ir lielāks par vienu oktāvu (fmax. > 2f min.), un ir ievērots kāds no šiem nosacījumiem:

1. radiofrekvences (RF) izejas jauda lielāka par 100 W frekvencēm, vienādam ar 18 GHz vai mazākām; vai

2. frekvence lielāka par 18 GHz;

Tehniskas piezīmes

1.   Piemērs tilpuma aprēķināšanai 3A001.b.9.b. pozīcijā: 20 W nominālai maksimālai jaudai tilpums būtu: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   “Ierosinājuma laiks” 3A001.b.9.a. pozīcijā ir laiks no pilnībā izslēgta līdz pilnīgam darba stāvoklim; tas ir, tajā ietverts MPM iesilšanas laiks.

10. oscilatori vai oscilaora bloki, kas konstruēti lai darbotos ar šādiem elementiem:

a. individuālas blakusfrekvenču joslas (SSB) fāzes trokšņu raksturojums, izteikts dBc/Hz, ir labāks nekā –(126 + 20 log10F – 20 log10f) attiecībā uz 10 Hz < F < 10 kHz; un

b. individuālas blakusfrekvenču joslas (SSB) fāzes trokšņu raksturojums, izteikts dBc/Hz, ir labāks nekā –(114 + 20 log10F – 20 log10f) attiecībā uz 10 kHz ≤ F < 500 kHz;

Tehniska piezīme

3A001.b.10. pozīcijā F ir nobīde no darbības frekvences Hz un f ir darbības frekvence MHz.

11. “frekvences sintezatoru”“elektroniski bloki”, kuru “frekvenču pārslēgšanās laiku” raksturo viens no turpmāk uzskaitītā:

a. tas ir mazāks par 312 ps;

b. tas ir mazāks par 100 μs katrai frekvences maiņai, kura ir lielāka par 1,6 GHz sintezētā frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 3,2 GHz bet nepārsniedz 10,6 GHz;

c. tas ir mazāks par 250 μs katrai frekvences maiņai, kura ir lielāka par 550 MHz sintezētā frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 10,6 GHz bet nepārsniedz 31,8 GHz;

d. tas ir mazāks par 500 μs katrai frekvences maiņai, kura ir lielāka par 550 MHz sintezētā frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 31,8 GHz bet nepārsniedz 43,5GHz; vai

e. tas ir mazāks par 1 ms sintezētā frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 43,5 GHz;

NB!   Universāla pielietojuma “signālu analizatori”, signālu ģeneratori, tīklu analizatori un mikroviļņu pārbaudes uztvērēji iekļauti, attiecīgi, 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. un 3A002.f. pozīcijā.

c. šādas akustisku viļņu ierīces un tām speciāli konstruētas sastāvdaļas:

1. virsmas akustisku viļņu un virsmas virskārtas akustisku viļņu ierīces, ar kādu no šiem raksturlielumiem:

a. nesošā frekvence ir lielāka par 6 MHz;

b. nesošā frekvence ir lielāka par 1 GHz, bet nepārsniedz 6 GHz, un tai ir kāda no šīm īpašībām:

1. “frekvences blakuspīķu atdalīšana” (pavājinājums) lielāks par 65 dB;

2. maksimālā aiztures laika un frekvenču joslas platuma reizinājums (laiks μs × joslas platums MHz) ir lielāks par 100;

3. joslas platums ir lielāks par 250 MHz; vai

4. dispersā aizture ilgāka par 10 μs; vai

c. nesošā frekvence ir 1 GHz vai mazāka, un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. maksimālā aiztures laika un f joslas platuma reizinājums (laiks μs × joslas platums MHz) ir lielāks par 100;

2. dispersā aizture ilgāka par 10 μs; vai

3. “frekvences blakuspīķu atdalīšana” (pavājinājums) lielāks par 65 dB un joslas platumu virs 100 MHz;

Tehniska piezīme

“Frekvences blakuspīķu atdalīšana” (pavājinājums) ir maksimālais atdalīšanas rādītājs, kas norādīts tehnisko datu sarakstā.

2. masas (tilpuma) akustisku viļņu ierīces, ar ko var tieši apstrādāt signālus par 6 GHz lielākās frekvencēs;

3. akustiskas un optiskas “signālu apstrādes ierīces”, kurās izmanto akustisku viļņu (tilpuma viļņu vai virsmas viļņu) mijiedarbību ar gaismas viļņiem, ļaujot tieši apstrādāt signālus vai attēlus, ieskaitot spektrālanalīzi, korelāciju vai konvolūciju (integrālo pārveidojumu);

Piezīme.   3A001.c. pozīcijas kontrole neattiecas uz akustiskām viļņu ierīcēm, kurām ir tikai frekvenču joslas filtrs, zemo frekvenču filtrs, augsto frekvenču filtrs vai frekvenču aiztures filtrēšanas vai resonanses funkcija.

d. elektroniskas ierīces vai shēmas ar elementiem, kas ražoti no “supravadošiem” materiāliem, un kuras ir speciāli konstruētas darbam temperatūrā, zemākā par vismaz vienas “supravadošas” sastāvdaļas “kritisko temperatūru”, un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. strāvas komutācija ciparu shēmu “supravadošo” ventiļu katra ventiļa kavējuma laika (s) un ventiļa jaudas izkliedes (W) reizinājums ir mazāks par 10–14 J; vai

2. frekvenču selekcijai visās frekvencēs ir izmantotas rezonanses ķēdes ar Q vērtībām virs 10 000;

e. augstas enerģijas iekārtas:

1. “galvaniski elementi”, tas ir:

a. “primārie galvaniski elementi” ar “enerģijas blīvumu”, lielāku par 550 Wh/kg pie 20 °C;

b. “sekundārie galvaniski elementi” ar “enerģijas blīvumu”, lielāku par 250 Wh/kg pie 20 °C;

Tehniskas piezīmes

1.   3A001.e.1. pozīcijā “enerģijas blīvumu” (Wj/kg) aprēķina, reizinot nominālo spriegumu ar nominālo kapacitāti ampērstundās (Ah), dalot ar masu kilogramos. Ja nominālā kapacitāte nav norādīta, enerģijas blīvumu aprēķina, nominālo spriegumu kāpinot kvadrātā un reizinot ar izlādes ilgumu stundās, dalot ar izlādes slodzi omos un ar masu kilogramos.

2.   3A001.e.1. pozīcijā “galvaniskais elements” ir elektroķīmiska ierīce, kam ir pozitīvs un negatīvs elektrods, elektrolīts un kas ir elektroenerģijas avots. Tas ir baterijas pamatsastāvdaļa.

3.   3A001.e.1. pozīcijā “primārais galvaniskais elements” ir “galvaniskais elements”, ko nav paredzēts uzlādēt no cita avota.

4.   3A001.e.1. pozīcijā “sekundārais galvaniskais elements” ir “galvaniskais elements”, ko paredzēts uzlādēt no ārēja elektrības avota.

Piezīme.   Saskaņā ar 3A001.e. pozīciju kontroli neattiecina uz baterijām, ieskaitot baterijas ar vienu elementu.

2. augstas enerģijas ietilpības kondensatori,:

NB!   SK. ARĪ 3A201.a. POZĪCIJU.

a. kondensatori ar atkārtojuma frekvenci, mazāku par 10 Hz (vienas izlādes kondensatori), un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. nominālais spriegums vienāds ar 5 kV vai lielāks;

2. enerģijas blīvums vienāds ar 250 J/kg vai lielāks; un

3. pilna uzlādes enerģija vienāda ar 25 kJ vai lielāka;

b. kondensatori ar atkārtojuma frekvenci 10 Hz un lielāku (kondensatori atkārtotas izlādes nominālajam režīmam), un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. nominālais spriegums vienāds ar 5 kV vai lielāks;

2. enerģijas blīvums vienāds ar 50 J/kg vai lielāks;

3. pilna uzlādes enerģija vienāda ar 100 J vai lielāka; un

4. kalpošanas laiks – uzlādes un izlādes ciklu skaits vienāds ar 10 000 vai lielāks;

3. “supravadoši” elektromagnēti un solenoīdi, kas ir speciāli izstrādāti, lai pilnībā uzlādētos vai izlādētos laikā mazākā par vienu sekundi, un kuriem ir visi šie raksturlielumi:

NB!   SK. ARĪ 3A201.b. POZĪCIJU.

Piezīme.   Saskaņā ar 3A001.e.3. pozīciju kontroli neattiecina uz “supravadošiem” elektromagnētiem un solenoīdiem, ko paredzēts izmantot medicīnā, magnētiskas rezonanses caurskates (MRI) iekārtās.

a. enerģijas atdeve izlādes pirmajā sekundē ir lielāka par 10 kJ;

b. strāvas vadītāju vijumu iekšējais diametrs ir lielāks par 250 mm; un

c. nominālā magnētiskā indukcija ir lielāka par 8 T vai “kopējais strāvas blīvums” vijumos ir lielāks par 300 A/mm2;

4. saules baterijas, baterijas, to savienojumu un stikla apvalku (CIC) bloki, saules bateriju paneļi, kā arī saules bateriju bloki, kas ir “lietojami kosmosā”, kuru un kā minimālais vidējais lietderības koeficients 301 K (28 °C) darba temperatūrā pie simulētā “AM0”apgaismojumā ar starojumu 1 367 vati uz kvadrātmetru (W/m2) ir lielāks par 20 %;

Tehniska piezīme

“AM0” jeb “gaisa nulles masa” ir īpašs Saules gaismas starojums Zemes atmosfēras augšējos slāņos, ja Zemes attālums no Saules ir viena astronomiskā vienība (AV).

f. rotācijas ieejas absolūtā stāvokļa kodēšanas ierīces, kam precizitāte ir ± 1,0 loka sekundes vai mazāka (labāk);

g. cietvielu pulsējošas jaudas tiristoru slēdži un “tiristoru moduļi”, kuros izmanto elektriski, optiski vai ar elektronu starojumu vadāmas ieslēgšanas metodes, un kam ir kādi no šiem raksturlielumiem:

1. maksimālais ieslēgšanas strāvas pieauguma koeficients (di/dt) ir lielāks par 30 000 A/μs un izslēgtā stāvoklī spriegums ir lielāks par 1 100 V; vai

2. maksimālais ieslēgšanas strāvas pieauguma koeficients (di/dt) ir lielāks par 2 000 A/μs un ir visi no šiem raksturlielumiem:

a. izslēgtā stāvoklī spriegums ir 3 000 V vai lielāks; un

b. maksimālais (pārsprieguma) strāvas stiprums ir 3 000 A vai lielāks;

1. piezīme.   3A001.g. pozīcijā ir ietverti:

  silīcija vadāmie taisngrieži (SCR),

  elektriski pārslēdzami tiristori (ETT),

  ar gaismu pārslēdzami tiristori (LTT),

  komutējoši tiristori ar integrētu aizvaru (IGCT),

  ar vadības elektrodu aizverami tiristori (GTOs),

  tiristori ar MOS vadību (MCT),

  solidtroni.

2. piezīme.   Saskaņā ar 3A001.g. pozīciju kontroli neattiecina uz ierīcēm un “tiristoru moduļiem”, kas iebūvēti iekārtās, kuras konstruētas izmantojumam civilā dzelzceļu transportā vai “civilos lidaparātos”.

Tehniska piezīme

3A001.g. pozīcijā minētajā “tiristoru modulī” ir viena vai vairākas tiristoru ierīces.

h. cietvielu jaudas pusvadītāju slēdži, diodes vai “moduļi”, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. paredzētā maksimālā darba pievades temperatūra ir augstāka par 488 K (215 C);

2. izslēgtā stāvoklī atkārtotais stāvokļa maksimālais spriegums (bloķējošais spriegums) pārsniedz 300 V; un

3. pastāvīgā strāva ir lielāka par 1 A.

1. piezīme.   3A001.h. pozīcijā minētais atkārtoti maksimālais spriegums izslēgtā stāvoklī aptver avota pieplūdes spriegumu, spriegumu no kolektora uz izstarotāju, atkārti maksimālo pretspriegumu un atkārtoti maksimālo apturošo spriegumu izslēgtā stāvoklī.

2. piezīme.   3A001.h. pozīcijā ir ietverti arī:

  savienojuma kanāltranzistori (JFETs),

  vertikālā tipa lauktranzistori (VJFETs),

  metālu oksīdu pusvadītāju kanāltranzistori (MOSFETs),

  dubultais kliedētais metālu oksīdu pusvadītāju kanāltranzistors (DMOSFET),

  izolēta slēdža bipolārais tranzistors (IGBT),

  augsta elektronu kustīguma tranzistori (HEMTs),

  bipolāri savienojuma tranzistori (BJTs),

  tiristori un silīcija regulētie taisngrieži (SCRs),

  ar vadības elektrodu aizverami tiristori (GTOs),

  emitera aizveramie tiristori (ETOs),

  PiN diodes,

  Šotkija diodes.

3. piezīme.   3A001.h. pozīcijas kontrole neattiecas uz slēdžiem, diodēm un “moduļiem”, kas iemontēti ierīcēs, ko paredzēts izmantot civilas jomas automobiļu, dzelzceļa un lidaparātu būvē.

Tehniska piezīme

3A001.h. pozīcijas nozīmē “moduļos” ir viens vai vairāki cietvielu jaudas pusvadītāju slēdži vai diodes.

3A002Vispārēja lietojuma elektroniskas iekārtas un to piederumi:

a. šādas signālu ierakstu iekārtas un tām speciāli paredzētas testēšanas ierakstu lentes:

1. analogie instrumentālie magnetofoni, ieskaitot aparatūru, ar ko var ierakstīt diskrētus ciparu signālus (piemēram, ar augsta blīvuma ciparu ieraksta (HDDR) moduļiem), un kam ir kādi no šiem raksturlielumiem:

a. frekvenču joslas platums ir lielāks par 4 MHz katrā elektroniskajā kanālā vai celiņā;

b. frekvenču joslas platums ir lielāks par 2 MHz katrā elektroniskajā kanālā vai celiņā, un celiņu skaits ir lielāks par 42; vai

c. laika nobīdes (bāzes) kļūda, kas mērīta saskaņā ar IRIG vai EIA normatīvajiem dokumentiem, ir mazāka par ± 0,1 μs;

Piezīme.   Sadzīves videoierakstiem paredzētos analogos magnetofonus neuzskata par instrumentālajiem magnetofoniem.

2. ciparu videomagnetofoni ar maksimālo ciparu saskarnes caurlaides ātrumu, lielāku par 360 Mbitiem sekundē;

Piezīme.   Saskaņā ar 3A002.a.2. pozīciju kontroli neattiecina uz ciparu videomagnetofoniem, kas speciāli paredzēti televīzijas ierakstiem, kurā izmatotajā signālu formātā var būt ietverts saspiestais signālu formāts, ko ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI vai IEEE standartizējušas vai ieteikušas izmantojumam sabiedriskā televīzijā.

3. ciparu instrumentālie datu magnetofoni, kuros izmanto helikoidālas skenēšanas paņēmienu vai fiksētas galviņas metodi un kam ir kādi šie raksturlielumi:

a. ciparu saskarnes maksimālais caurlaides ātrums ir lielāks par 175 Mbit/s; vai

b. “lietojamas kosmosā”;

Piezīme.   Saskaņā ar 3A002.a.3. pozīciju kontroli neattiecina uz magnetofoniem analogu signālu ierakstīšanai, kuriem ir pierīkoti HDDR elektroniskie pārveidotāji un ir konfigurēti vienīgi ciparu datu ierakstīšanai.

4. iekārtas ar maksimālo ciparu saskarnes caurlaides ātrumu, lielāku par 175 Mbit/s, kas paredzētas videomagnetofonu pārveidei par ciparu instrumentu datu reģistrācijas iekārtām;

5. viļņu formu pārveidotāji ciparu formātā un pārejas procesu reģistrēšanas iekārtas ar visiem šiem raksturlielumiem:

a. ciparu informācijas diskretizācijas ātrums vienāds ar vai lielāks par 200 miljoniem paraugu sekundē, ar izšķiršanas spēju 10 bitu vai augstāku; un

b. “nepārtrauktā caurlaides spēja” ir 2 Gbit/s vai augstāka;

Tehniskas piezīmes

1.   Minētajiem aparātiem ar paralēlo kopņu arhitektūru “nepārtrauktā caurlaides spēja” ir lielākais vārdu caurlaides ātrums, kas reizināts ar bitu skaitu vārdā.

2.   “Nepārtrauktā caurlaide” ir ātrākais datu ātrums, ko instruments var izvadīt lielapjoma atmiņā, nezaudējot informāciju, reizē nodrošinot stabilu diskretizācijas ātrumu un informācijas analoga-ciparu pārveidošanu.

6. ciparu instrumentu datu ierakstītāji, kas informāciju glabā magnētiskos diskos un kam ir visas šīs īpašības:

a. ciparu informācijas diskretizācijas ātrums vienāds vai lielāks par 100 miljoniem paraugu sekundē, ar izšķiršanas spēju astoņi biti vai augstāku; un

b. “nepārtrauktas caurlaides spēja” ir 1 Gbit/s vai lielāka;

b. neizmanto;

c. šādi radio frekvenču “signālu analizatori”:

1. “signālu analizatori”, kam ir 3 dB frekvenču josla ar izšķiršanas spēju (RBW), augstāku par 10 MHz frekvenču diapazonā no 31,8 GHz līdz 37,5 GHz;

2. “signālu analizatori”, kuriem norādītais vidējais trokšņa līmenis (DANL) ir mazāks (labāks) par – 150 dBm/Hz frekvenču diapazonā no 43,5 GHz līdz 70 GHz;

3. “signālu analizatori” ar frekvenču diapazonu virs 70 GHz;

4. “dinamisku signālu analizatori” ar “reālā laika joslas platumu”, lielāku par 40 MHz;

Piezīme.   Saskaņā ar 3A002.c.4. kontroles režīmu nenosaka tādiem “dinamisku signālu analizatoriem”, kuros izmanto tikai filtrus ar frekvenču joslu, kas noteikta kā konstanti frekvenču joslas procenti (tos dēvē arī par oktāvas vai oktāvas daļas filtriem).

d. sintezētu frekvenču signālu ģeneratori, kas ar regulējamu precizitāti formē izejas frekvences, to īslaicīgu un ilglaicīgu stabilitāti, kuras ir atvasinātas vai stabilizētas ar iebūvētu atbalsta kontroles oscilatoru, un kam ir kāda no šīm iezīmēm:

1. paredzēts, lai radītu par 100 ns mazāku “impulsa ilgumu” jebkur sintezētās frekvences diapazonā, kas ir augstāks par 31,8 MHz, bet ne augstāks par 70 GHz;

2. izejas jauda ir lielāka par 100 mW (20 dBm) jebkur sintezētās frekvences diapazonā, kas ir augstāks par 43,5 MHz, bet ne augstāks par 70 GHz;

3. “frekvenču pārslēgšanas laiks” atbilst jebkurai no šīm īpašībām:

a. ir īsāks par 312 ps;

b. ir īsāks par 100 μs, sintezētu frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 3,2 GHz, bet nepārsniedz 10,6 GHz, jebkurai frekvenču izmaiņai lielākai par 1,6 GHz;

c. ir īsāks par 250 μs, sintezētu frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 10,6 GHz, bet nepārsniedz 31,8 GHz, jebkurai frekvenču izmaiņai lielākai par 550 MHz;

d. ir īsāks par 500 μs, sintezētu frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 31,8 GHz, bet nepārsniedz 43,5 GHz, jebkurai frekvenču izmaiņai, lielākai par 550 MHz;

e. ir īsāks par 1 ms, sintezētu frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 43,5 GHz, bet nepārsniedz 56 GHz, jebkurai frekvenču izmaiņai, lielākai par 550 MHz; vai

f. ir īsāks par 1 ms, sintezētu frekvenču diapazonā, kas pārsniedz 56 GHz, bet nepārsniedz 70 GHz, jebkurai frekvenču izmaiņai, lielākai par 2,2 GHz;

4. sintezētās frekvences pārsniedz 3,2 GHz, bet nepārsniedz 70 GHz, un tām ir visas šīs īpašības:

a. individuālas blakusfrekvenču joslas (SSB) fāzes trokšņu raksturojums, izteikts dBc/Hz, ir labāks nekā –(126 + 20 log10F – 20 log10 f) attiecībā uz 10 Hz < F < 10 kHz; un

b. individuālas blakusfrekvenču joslas (SSB) fāzes trokšņu raksturojums, izteikts dBc/Hz, ir labāks nekā –(114 + 20 log10F – 20 log10 f) attiecībā uz 10 kHz < F < 500 kHz; vai

Tehniska piezīme

3A002.d.4. pozīcijā F ir nobīde no darba frekvences Hz un f ir darba frekvence MHz.

5. maksimālā sintezētā frekvence pārsniedz 70 GHz;

1. piezīme.   Piemērojot 3A002.d. pozīciju, sintezētu frekvenču signālu ģeneratori attiecas uz nenoteiktas viļņu formas un funkciju ģeneratoriem.

2. piezīme.   Saskaņā ar 3A002.d. pozīciju kontroli neattiecina uz iekārtām, kuru izejas frekvenci iegūst, saskaitot vai atņemot divu vai vairāku kristāla oscilatoru frekvences, vai arī reizinot tādas saskaitīšanas vai atņemšanas rezultātus.

Tehniskas piezīmes

1.   Nenoteiktas viļņu formas un funkcijas ģeneratorus parasti raksturo ar apstrādes ātrumu (piem., GSample/s), ko pārvērš radio frekvencē ar Nyquist koeficientu 2. Tādējādi 1 GSample/s nenoteiktu formu viļņiem ir tieša izejas jauda 500 MHz. Vai, ja izmanto iztveršanu, maksimālā tiešā izejas jauda ir proporcionāli mazāka.

2.   3A002.d.1. pozīcijā “impulsa ilgums” ir laiks no brīža, kad impulsa fronte sasniedz 90 % no maksimālās vērtības, līdz brīdim, kad impulsa beigas sasniedz 10 % no maksimālās vērtības.

e. tīklu analizatori, kuriem piemīt kāda no šīm īpašībām:

1. to maksimālā darba frekvence pārsniedz 43,5 GHz un to izejas jauda pārsniedz 31,62 mW (15 dBm); vai

2. to maksimālā darba frekvence pārsniedz 70 GHz;

f. mikroviļņu pārbaudes uztvērēji, kam ir visi šie raksturlielumi:

1. maksimālā darba frekvence ir lielāka par 43,5 MHz; un

2. spēja reizē mērīt amplitūdu un fāzi;

g. Atomāro frekvenču standarti, kam ir jebkurš no šiem raksturlielumiem:

1. “lietojami kosmosā”;

2. nav rubīdija standarti, un to ilgtermiņa stabilitāte mazāka (labāka) nekā 1 × 10–11 mēnesī; vai

3. nav “lietojami kosmosā” un tiem ir visi šie raksturlielumi:

a. ir rubīdija standarti;

b. to ilgtermiņa stabilitāte mazāka (labāka) nekā 1 × 10–11 mēnesī; un

c. kopējais enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 W.

3A003Temperatūras regulācijas sistēmas, kas dzesē smidzinot, un kurās izmanto slēgta cikla šķidrumu glabāšanas un atjaunināšanas iekārtas noslēgtā vidē, kurā dielektrisku šķidrumu smidzina uz elektroniskiem komponentiem, izmantojot speciāli konstruētas sprauslas, kas darbojas tā, lai uzturētu elektroniskos komponentus paredzētā darba temperatūrā, kā arī tām speciāli konstruētas sastāvdaļas

3A101Elektroniskas ierīces, aparāti un to sastāvdaļas, kas nav definēti 3A001. pozīcijā:

a. analogu-ciparu informācijas konvertori ko izmanto “raķetēs” un kas konstruēti ar paaugstinātu izturību, atbilstoši militāriem tehniskajiem noteikumiem;

b. paātrinātāji, kas var formēt elektromagnētisku starojumu, ko rada līdz 2 MeV vai augstākai enerģijai paātrinātu elektronu bremzēšana, un sistēmas, kurās ir šādi paātrinātāji.

Piezīme.   3A101.b. pozīcija neattiecas uz medicīnas vajadzībām paredzētām iekārtām.

3A102“Termiskas baterijas”, kas izstrādātas vai pārveidotas izmantojumam “raķetēs”.

Tehniskas piezīmes

1.   3A102. pozīcijā “termiskas baterijas” ir vienreiz izmantojamas baterijas, kurās kā elektrolītu izmanto cietu neorganisku sāli, kas nevada elektrību. Tādās baterijās ir pirolītisks materiāls, ko aizdedzina, lai, izkausētu elektrolītu un aktivētu bateriju.

2.   3A102. pozīcijā “raķetes” ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota aviotransporta sistēmas, ar darbības rādiusu, lielāku par 300 km.

3A201Elektroniski komponenti, kas nav definēti 3A001. pozīcijā:

a. kondensatori ar kāda no šīm parametru grupām:

1. 

a. nominālais spriegums virs 1,4 kV;

b. energoietilpība lielāka par 10 J;

c. kapacitāte lielāka par 0,5 mikroF; un

d. virknes induktivitāte mazāka par 50 nH; vai

2. 

a. nominālais spriegums virs 750 kV;

b. kapacitāte lielāka par 0,25 μF; un

c. virknes induktivitāte mazāka par 10 nH;

b. supravadoši solenoidālie elektromagnēti, kam ir visi šie raksturlielumi:

1. var radīt magnētisko lauku ar indukciju, kas lielāka par 2 T;

2. garuma attiecība pret iekšējo diametru ir lielāka par 2;

3. iekšējais diametrs ir lielāks par 300 mm; un

4. magnētiskā lauka viendabīgums augstāks par 1 % iekšējā tilpuma centrālajos 50 %;

Piezīme.   Saskaņā ar 3A201.b. pozīciju kontroli neattiecina uz magnētiem, kas speciāli paredzēti un tiek eksportēti kā medicīnisko kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) aparātu attēlu veidošanas sistēmu “daļas”. Šeit “daļas” nenozīmē tikai tā paša sūtījuma daļu; atļauti sūtījumi no dažādiem avotiem ar nosacījumu, ka eksporta izvešanas dokumentos skaidri norādīts, ka kravas nosūtītas kā attēlu veidošanas sistēmas “daļas”.

c. impulsa tipa rentgenstaru ģeneratori vai pulsējošas darbības elektronu paātrinātāji, kam ir kāda no šo raksturlielumu grupām:

1. 

a. paātrinātāja maksimālā elektronu enerģija ir 500 keV vai lielāka, bet mazāka par 25 MeV; un

b. “labuma skaitlis” ir (K) 0,25 vai lielāks; vai

2. 

a. paātrinātāja maksimālā elektronu enerģija ir lielāka par 25 MeV; un

b. “maksimālā jauda” ir lielāka par 50 MW.

Piezīme.   Saskaņā ar 3A201.c. pozīciju kontroli neattiecina uz paātrinātājiem, kuri ir tādu iekārtu sastāvdaļas, kas paredzētas citiem nolūkiem, izņemot elektronu staru kūļa vai rentgenstaru iegūšanai, elektronu staru mikroskopiem), kā arī medicīniskajām iekārtām paredzētos:

Tehniskas piezīmes

1.   “Labuma skaitli” K aprēķina šādi:

K = 1,7 × 103 × V2,65 × Q

kur V ir maksimālā elektronu enerģija miljonos elektronvoltu.

Ja paātrinātāja staru kūļa impulsa ilgums ir mazāks vai vienāds ar 1 mikrsekundi, tad Q ir vienāds ar kopējo paātrināto lādiņu Kulonos. Ja paātrinātāja staru kūļa impulsa ilgums ir lielāks par 1 μs, tad Q ir maksimālais paātrinātais lādiņš 1 μs.

Q ir vienāds ar integrāli no i pēc t, laikā mazākā par 1 μs vai staru impulsa laikā (Q = v idt), kur i ir staru kūļa strāva ampēros, un t ir laiks sekundēs.

2.   “Maksimālā jauda” = (maksimālais potenciāls voltos) × (maksimālā staru kūļa strāva ampēros).

3.   Mašīnām, kuru princips balstās uz mikroviļņu paātrinošiem iedobumiem, staru kūļa impulsa laiks ir mazāks par 1 μs vai tās kopējās staru kūļa paketes ilgums, kuru rada viens mikroviļņu modulatora impulss.

4.   Mašīnām, kuru darbības princips balstās uz mikroviļņu paātrinošajiem iedobumiem, staru kūļa maksimālā strāva ir vidējā strāva kopējās staru kūļa paketes laikā.

3A225Frekvenču pārveidotāji vai ģeneratori, izņemot 0B001.b.13. pozīcijā minētos, kam ir visi šie raksturlielumi:

a. daudzfāžu izeja ar jaudu 40 W vai vairāk;

b. var darboties frekvenču diapazonā no 600 līdz 2 000 Hz;

c. kopējie harmoniskie kropļojumi ir labāki (mazāki) par 10 %; un

d. frekvences regulācijas precizitāte ir labāka (mazāka) par 0,1 %.

Tehniska piezīme

3A225. pozīcijā minētos frekvenču pārveidotājus dēvē arī par konvertoriem vai invertoriem.

3A226Lieljaudas līdzstrāvas avoti, izņemot 0B001.j.6. pozīcijā minētos, kam ir visi šie raksturlielumi:

a. astoņas stundas bez pārtraukuma spēj nodrošināt 100 V vai augstāku spriegumu pie 500 A vai lielākas strāvas; un

b. astoņu stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 %.

3A227Augstsprieguma līdzstrāvas avoti, izņemot 0B001.j.5. pozīcijā minētos, kam ir abi šie raksturlielumi:

a. astoņas stundas bez pārtraukuma spēj nodrošināt 20 kV vai augstāku spriegumu pie 1 A vai lielākas strāvas; un

b. astoņu stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 %.

3A228Komutācijas ierīces:

a. aukstā katoda lampas ar gāzes pildījumu vai bez tā, kas darbojas līdzīgi dzirksteļspraugai, un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. trīs vai vairāk elektrodi;

2. nominālais anoda sprieguma pīķis ir 2,5 kV vai augstāks;

3. nominālais anodstrāvas pīķis ir 100 A vai lielāks; un

4. anoda kavējuma laiks 10 μs vai mazāks;

Piezīme.   3A228. pozīcijā iekļauj gāzu kritronlampas un vakuuma spritronlampas.

b. trigera tipa dzirksteļspraugas, kam piemīt abi šie raksturlielumi:

1. anoda kavējuma laiks 15 μs vai mazāks; un

2. nominālā anoda maksimālā strāva ir 500 A vai lielāka;

c. moduļi vai bloki ar ātras pārslēgšanas funkciju, kuri nav uzskaitīti 3A001.g. vai 3A001.h. pozīcijā un kuriem ir visi šie raksturlielumi:

1. nominālais anoda sprieguma pīķis lielāks par 2 kV;

2. nominālais anodstrāvas pīķis ir 500 A vai lielāks; un

3. ierosinājuma laiks ir 1 μs vai īsāks.

3A229Lielu strāvas impulsu ģeneratori:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

NB!   Par spridzināšanas ierīču detonācijas komplektiem sk. 1A007.a. pozīciju.

a. neizmanto;

b. moduļu tipa elektrisko impulsu ģeneratori (pulsatori), kam ir visi šie raksturlielumi:

1. portatīvā, mobilā vai īpaši izturīgā izpildījumā;

2. ar putekļu necaurlaidīgu apvalku;

3. spēj izlādēt uzkrāto enerģiju laikā mazākā par 15 μs;

4. izejas strāva lielāka par 100 A;

5. “strāvas pieauguma laiks” ir mazāks par 10 μs, ja slodzes pretestība ir mazāka par 40 omiem;

6. neviens no izmēriem nepārsniedz 254 mm;

7. svars nepārsniedz 25 kg; un

8. paredzēti izmantošanai temperatūras diapazonā no 223 K (– 50 °C) līdz 373 K (100 °C) vai piemēroti aerokosmiskajiem lietojumiem.

Piezīme.   3A229.b. pozīcijā ietverti ksenona zibspuldžu ierosinātāji.

Tehniska piezīme

“Strāvas pieauguma laiks” 3A229.b.5. pozīcijā nozīmē laika sprīdi, kurā strāva pie aktīvas slodzes pieaug no 10 % līdz 90 % no amplitūdas vērtības.

3A230Ātrdarbīgi impulsu ģeneratori, kam ir abas šīs īpašības:

a. izejas spriegums ir lielāks par 6 V ar aktīvu slodzi mazāku par 55 omiem; un

b. “impulsa pārejas laiks” ir mazāks par 500 ps.

Tehniska piezīme

3A230. pozīcijā “impulsa pārejas laiks” nozīmē laiku starp 10 % un 90 % no sprieguma amplitūdas.

3A231Neitronu ģeneratoru sistēmas, ieskaitot lampas, kam ir abi šie raksturlielumi:

a. paredzētas darbam bez ārējas vakuuma iekārtas; un

b. tritija-deitērija kodolreakcijas izraisīšanai izmanto elektrostatisko paātrināšanu.

3A232Šādas daudzpunktu ierosinātājsistēmas, kas nav 1A007. pozīcijā minētās sistēmas:

NB!   SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

NB!   Par detonatoriem sk. 1A007. pozīciju.

a. neizmanto;

b. kompleksi, kuros izmanto individuālus detonatorus vai to kopas, un kas ir paredzēti, lai ar vienu pašu ierosinātāju impulsu ar ierosmes izplatīšanās laiku virsmā mazāku par 2,5 μs gandrīz reizē ierosinātu eksplozīvu virsmu, lielāku par 5 000 mm2.

Piezīme.   Saskaņā ar 3A232. pozīciju kontroli neattiecina uz detonatoriem, kuros izmanto tikai primārās sprāgstvielas, piemēram, svina azīdu.

3A233Masspektrometri, izņemot 0B002.g. pozīcijā minētos, kuri spēj reģistrēt jonus ar atommasu 230 vienības vai lielāku, un kuru izšķiršanas spēja ir lielāka par 2. daļām uz 230, ka arī tiem paredzētie jonu avoti:

a. induktīvi saistītas plazmas masspektrometri (ICP/MS);

b. mirdzizlādes masspektrometri (GDMS);

c. termiskās jonizācijas masspektrometri (TIMS);

d. elektronu bombardēšanas masspektrometri, kuru elektronu avota kamera ir izgatavota no materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju, ir ar tiem oderēta vai pārklāta;

e. molekulārā staru kūļa masas spektrometri, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. starojuma avota kamera no nerūsoša tērauda vai molibdēna vai ar šo materiālu oderējumu vai pārklājumu un kuriem ir aukstā uztvērējkamera, kas atdzesējama līdz 193 K (– 80 °C) temperatūrai vai zemāk; vai

2. starojuma avota kamera ir izgatavota no materiāliem, kas izturīgi pret UF6, vai ir ar tiem oderēta vai pārklāta;

f. masspektrometri, kas aprīkoti ar mikrofluorēšanas jonu avotu, kuri paredzēti darbam ar aktinīdiem vai aktinīdu fluorīdiem.

3BIzmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

3B001Pusvadītāju ierīču vai materiālu ražošanas vai izmēģināšanas iekārtas un to speciālās sastāvdaļas un piederumi:

a. iekārtas epitaksiālā slāņa audzēšanai:

1. iekārtas, ar ko var mazāk nekā ± 2,5 % viendabīgā biezumā ražot tāda materiāla slāni, kas nav silīcijs, 75 mm vai lielākā attālumā;

Piezīme.   3B001.a.1. pozīcija aptver arī atomārā slāņa epitaksijas (ALE) ierīces.

2. metālorganisko savienojumu ķīmisko tvaiku kondensācijas (MOCVD) reaktori, kas speciāli paredzēti saliktu pusvadītāju kristālu audzēšanai ar 3C003. vai 3C004. pozīcijā minēto materiālu ķīmisko reakciju;

3. molekulāro staru kūļa epitaksiālās audzēšanas iekārtas, kurās izmanto gāzveida vai cietus avotus;

b. iekārtas, kas paredzētas jonu implantācijai un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. staru kūļa enerģija (paātrināšanas spriegums) ir lielāka par 1 MeV;

2. speciāli paredzētas un optimizētas darbam, pie staru kūļa enerģijas (paātrināšanas sprieguma) mazākas par 2 keV;

3. ir tiešā ieraksta iespējas; vai

4. staru kūļa enerģija, ir 65 keV vai lielāka, un staru kūļa strāva, ir 45 mA vai lielāka, augstas enerģijas skābekļa jonu implantācijai uzkarsētā pusvadītāju materiāla “substrātā”;

c. iekārtas sausai izkodināšanai ar anizotropo plazmu, kurām piemīt visas šīs īpašības:

1. tās ir konstruētas vai optimizētas, lai iegūtu kritiskos izmērus 65 nm vai mazākus; un

2. neviendabība sagatavē nepārsniedz 10 % 3σ, kura izmērīta izslēdzot malas, kas nepārsniedz 2 mm;

d. iekārtas ar plazmu aktivētam ķīmisko savienojumu tvaika kondensācijas pārklāšanas (CVD) procesam, tas ir:

1. iekārtas ar kasešu nomaiņu un ielādes slūžām, konstruētas saskaņā ar ražotāja dotiem parametriem un optimizēti lietojumam tādu pusvadītāju ierīču ražošanā, kuru kritiskie izmēri ir 65 nm vai mazāki;

2. iekārtas, kas speciāli radītas iekārtām un kuras definētas 3B001.e. pozīcijā un izveidotas saskaņā ar ražotāja specifikāciju vai optimizētas lietošanai tādu pusvadītāju ierīču ražošanā, kuru kritiskie izmēri ir 65 nm vai mazāk;

e. daudzkameru automātiskas ielādēšanas sistēmas manipulācijām ar pusvadītāju sagatavēm, kam piemīt visas šīs īpašības:

1. ir pusvadītāju pamatņu disku ieejas un izejas saskarnes, kuras ir projektētas tā, lai tām varētu pievienot vairāk nekā divas funkcionāli atšķirīgas “pusvadītāju apstrādes iekārtas”, kas norādītas 3B001.a., 3B001.b., 3B001.c. vai 3B001.d. pozīcijā; un

2. ir paredzētas integrētu sistēmu veidošanai vakuumā un “secīgai daudzkārtējai pusvadītāju sagatavju disku apstrādei”;

Piezīme.   Saskaņā ar 3B001.e. pozīciju kontroli neattiecina uz automātiskām robotizētām sistēmām, ko izmanto manipulācijām ar pusvadītāju sagatavju diskiem, ir īpaši paredzētas sagatavoju paralēlai apstrādei.

Tehniskas piezīmes

1.   3B001.e. pozīcijā “pusvadītāju apstrādes iekārtas” ir modulāri instrumenti, kuri nodrošina funkcionāli atšķirīgus fiziskus procesus pusvadītāju ražošanai, piemēram, pārklāšana, izkodināšana, implantēšana vai termiska apstrāde.

2.   3B001.e. pozīcijā “secīga daudzkārtēja pusvadītāju sagatavju disku apstrāde” ir spēja apstrādāt katru sagatavi atšķirīgās “pusvadītāju apstrādes iekārtās”, piemēram, pārnest katru sagatavi no vienas iekārtas uz otru iekārtu un uz trešo iekārtu ar automātiskās ielādēšanas centrālām daudzkameru sistēmām manipulācijām ar pusvadītāju sagatavēm.

f. litogrāfijas iekārtas:

1. salāgošanas un eksponēšanas soļa un atkārtošanas (tiešais solis uz sagataves), vai soļa un skenēšanas iekārtas pusvadītāju sagatavju disku apstrādei, izmantojot fotooptisku vai rentgenstaru metodi, kam ir kādi no šiem raksturlielumiem:

a. gaismas avota viļņu garums mazāks par 245 nm; vai

b. spēj formēt trafaretattēlu ar “mazāko atšķiramu detaļu lielumu” (MRF) 95 nm vai mazāku;

Tehniska piezīme

“Mazāko atšķiramu detaļu lielumu” (MRF) aprēķina ar šādu formulu:

image

kur K koeficients = 0,35.

2. litogrāfijas iespiediekārtas, ar ko var iespiest 95 nm vai mazākus elementus;

Piezīme.   3B001.f.2. pozīcija attiecas uz šādām iekārtām:

  kontakta mikrodrukas ierīcēm,

  karstspieduma ierīcēm,

  nanodrukas litogrāfijas ierīcēm,

  Step and flash drukas (S-FIL) litogrāfijas ierīces.

3. speciālas iekārtas masku izgatavošanai vai pusvadītāju iekārtu apstrādei, izmantojot tiešās rakstīšanas metodes, un kam ir visi šie raksturlielumi:

a. izmanto novirzītu fokusētu elektronu staru kūli, jonu staru kūli vai “lāzera” staru kūli; un

b. ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. punkta izmērs ir mazāks par 0,2 μm;

2. spēj formēt trafaretattēlu ar “mazāko atšķiramu detaļu lielumu” mazāku par 1 μm;vai

3. pārklājuma precizitāte ir labāka par ± 0,20 μm (3 sigma);

g. maskas un rastri, kas konstruēti 3A001. pozīcijā minētajām integrālajām shēmām;

h. daudzslāņu maskas ar fāžu nobīdes slāni;

Piezīme.   Saskaņā ar 3B001.h. pozīciju kontroli neattiecina uz daudzslāņu maskām ar fāžu nobīdes slāni, kas paredzētas tādu atmiņu iekārtu ražošanai, uz kurām neattiecina kontroli saskaņā ar 3A001. pozīciju.

i. drukas litogrāfijas veidnes, kas paredzētas 3A001. pozīcijā minētajām integrālajām shēmām.

3B002Pārbaudes iekārtas, kas speciāli konstruētas korpusos neieslēgtu pusvadītāju un gatavu pusvadītāju ierīču pārbaudei, un tām speciāli konstruētas sastāvdaļas un piederumi:

a. tranzistoru S-parametru pārbaudei pie frekvencēm, kas pārsniedz 31,8 GHz;

b. neizmanto;

c. 3A001.b.2. pozīcijā minēto mikroviļņu integrālo shēmu pārbaudēm.

3CMateriāli

3C001Heteroepitaksiāli materiāli, ko veido “substrāts” ar sapakotiem daudzslāņu materiāliem, kas izaudzēti ar epitaksijas paņēmienu no kāda še turpmāk minētā:

a. silīcija (Si);

b. ģermānija (Ge);

c. silīcija karbīda (SiC); vai

d. gallija vai indija “III/V savienojumiem”.

3C002Aizsargpārklājumu materiāli un “substrāti”, kas pārklāti ar šādiem vadāmu īpašību aizsargpārklājumiem:

a. pozitīvi aizsargpārklājumi pusvadītāju litogrāfijai, speciāli pielāgoti (optimizēti) lietošanai viļņu garumos, kas mazāki par 245 nm;

b. visi aizsargpārklājumi, kas paredzēti lietojumam elektronu staru kūļa vai jonu staru kūļa starojuma tehnoloģijām, ar jutību ir 0,01 mikrokuloni/mm2 vai lielāku;

c. visi aizsargpārklājumi, kas paredzēti lietojumam rentgenstaru tehnoloģijās, ar jutību 2,5 mJ/mm2 vai lielāku;

d. visi aizsargpārklājumi, kas optimizēti attēlu formēšanas tehnoloģijām, arī “sililēti” pārklājumi;

Tehniska piezīme

“Sililēšanas” tehnoloģijas definē kā procesus, kas ietver aizsargpārklājuma oksidēšanu, lai celtu gan slapjas, gan sausas attīstīšanas intensitāti.

e. visi aizsargpārklājumi, kas paredzēti un optimizēti lietošanai 3B001.f.2. pozīcijā definētajās litogrāfijas iespiediekārtās un kuros lieto vai nu termisku, vai gaismā cietēšanas procesu.

3C003Organiski neorganiskie:

a. organometāliskie alumīnija, gallija un indija savienojumi ar (metāla bāzes) tīrības pakāpi, lielāku par 99,999 %;

b. organiski arsēna, antimona un fosfora savienojumi ar (neorganiskā elementa bāzes) tīrības pakāpi, lielāku par 99,999 %.

Piezīme.   Saskaņā ar 3C003. pozīciju kontroli attiecina tikai uz tiem savienojumiem, kuru metāliskais, daļēji metāliskais vai nemetāliskais elements molekulas organiskajā daļā ir tieši saistīts ar oglekli.

3C004Fosfora, arsēna vai antimona hidrīdi, ar tīrības pakāpi, lielāku par 99,999 %, arī tad, ja tie izšķīdināti inertā gāzē vai ūdeņradī.

Piezīme.   Saskaņā ar 3C004. pozīciju kontroli neattiecina uz hidrīdiem, kas satur 20 mol % vai vairāk inerto gāzu vai ūdeņraža.

3C005Silīcija karbīda (SiC), gallija nitrīda (GaN), alumīnija nitrīda (AlN) vai alumīnija gallija nitrīda (AlGaN) “substrāti” vai lējumi, lietņi vai citas šo materiālu sagataves ar pretestību, kas 20 °C temperatūrā ir lielāka par 10 000 omiem centimetrā.

3C0063C005. pozīcijā minētie “substrāti” ar vismaz vienu silīcija karbīda, gallija nitrīda, alumīnija nitrīda vai alumīnija gallija nitrīda epitaksiālo slāni.

3DProgrammatūra

3D001“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta 3A001.b. līdz 3A001.g. vai 3B pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”.

3D002“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta 3B001.a. līdz.f. pozīcijā vai 3B002. pozīcijā minētās iekārtas “lietošanai”.

3D003“Uz fizisku īpašību pamata izveidota” imitācijas “programmatūra”, kas ir speciāli paredzēta tādu litogrāfisko, izkodināšanas un uzklāšanas procesu “pilnveidošanai”, ar kuriem pārveido masku trafaretus specifiskās topogrāfiskās struktūrās strāvas vadītāja, dielektriķa vai pusvadītāja materiālos.

Tehniska piezīme

3D003. pozīcijā “uz fizisku īpašību pamata izveidots” nozīmē veikt aprēķinu, lai noteiktu fizisku cēloņu un seku notikumu secību, ņemot par pamatu fiziskas īpašības (piem., temperatūra, spiediens,difūzijas konstantes un pusvadītāju materiālu īpašības).

Piezīme.   Bibliotēkas, projektu daļas vai ar tiem saistītas datu bāzes pusvadītāju ierīču vai integrālo shēmu konstruēšanai uzskata par “tehnoloģijām”.

3D004“Programmatūra”, kas speciāli paredzēta 3A003. pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai”.

3D101“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 3A101.b. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

3ETehnoloģija

3E001“Tehnoloģijas” 3A, 3B vai 3C pozīcijā minēto preču “pilnveidošanai” vai “ražošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

1. piezīme.   Saskaņā ar 3E001. pozīciju kontroles režīmu neattiecina uz 3A003 minēto iekārtu vai komponentu “ražošanas”“tehnoloģijām”:

2. piezīme.   Saskaņā ar 3E001. pozīciju kontroli neattiecina uz “tehnoloģiju” 3A001.a.3. un 3A001.a.12. pozīcijā minēto integrālo shēmu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”, kam piemīt visas šīs īpašības:

a.   izmantotas 0,130 μm vai precīzākas “tehnoloģijas”; un

b.   ietver daudzslāņu struktūras ar trīs vai mazāk metāla slāņiem.

3E002“Tehnoloģijas” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām (GTN) tādu 3E001. pozīcijā neuzskaitītu “mikroprocesoru mikroshēmu”, “mikrodatoru mikroshēmu” vai mikrokontrolleru mikroshēmu kodolu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”, kuros loģiskā aritmētiskā elementa ieejas signāla koda platums ir 32 biti vai lielāks un kam ir kāda no šīm iezīmēm:

a. “vektorprocesora bloks” ir konstruēts tā, lai vienlaikus aprēķinātu vairāk par diviem vektoriem ar peldošo komatu (viendimensijas bloki no 32 bitu vai lielākiem skaitļiem);

Tehniska piezīme

“Vektorprocesora bloks” ir procesora elements ar iestrādātam instrukcijām, kas ļauj vienlaikus aprēķināt vairākus vektorus ar peldošo komatu (viendimensijas bloki no 32 bitu vai lielākiem skaitļiem), kam ir vismaz viens aritmētisks loģisks vektora elements.

b. tie ir konstruēti tā, lai veiktu divas vai vairāk 64 bitu vai lielākas operācijas ar peldošo komatu vienā ciklā; vai

c. tie ir konstruēti tā, lai ciklā veiktu vairāk nekā četrus 16 bitu fiksēta komata reizināšanas un uzkrāšanas rezultātus (piem., ciparu darbības ar analogu informāciju, iepriekš pārveidotu ciparu formātā, un kas pazīstams arī kā ciparu “signālu apstrāde”).

Piezīme.   Saskaņā ar 3E002.c. pozīciju kontroli neattiecina uz “tehnoloģiju” multivides paplašinājumiem.

1. piezīme.   Saskaņā ar 3E002. pozīciju kontroli neattiecina uz “tehnoloģiju” mikroprocesoru kodolu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”, kas atbilst visiem še turpmāk minētajiem kritērijiem:

a.   tajos izmantota 0,130 μm vai augstāka “tehnoloģija”; un

b.   tiem ir vairākslāņu struktūra ar pieciem vai mazāk metāla slāņiem.

2. piezīme.   3E002. pozīcija attiecas uz ciparu signālu procesoru un ciparu bloku procesoru “tehnoloģiju”.

3E003Citas “tehnoloģijas” šādu izstrādājumu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”:

a. vakuuma mikroelektronikas ierīces;

b. heterostruktūras pusvadītāju ierīces, piemēram, augstas elektronu mobilitātes tranzistori (HEMT), heterobipolārie tranzistori (HBT), ierīces, kurās izmanto kvantu potenciāla bedres vai superrežģus;

Piezīme.   Saskaņā ar 3E003.b. kontroli neattiecina uz “tehnoloģiju”, kas saistīta ar augsta elektronu kustīguma tranzistoriem (HEMT), kuru darba frekvences ir zemākas par 31,8 GHz, un heterobipolārie tranzistori (HBT), kuru darba frekvences ir zemākas par 31,8 GHz.

c. “supravadāmības” elektroniskās ierīces;

d. dimanta plēves substrāti elektronikas komponentiem;

e. substrāti ar silīciju uz izolatora (SOI) integrālajām shēmām, kurās izolators ir silīcija dioksīds;

f. silīcija karbīda substrāti elektronikas elementiem;

g. elektroniskās vakuuma lampas, kas darbojas pie frekvencēm 31,8 GHz vai lielākām.

3E101“Tehnoloģijas” 3A001.a.1. vai 2., 3A101., 3A102. vai 3D101. pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

3E102“Tehnoloģijas” 3D101. pozīcijā minētās “programmatūras”“pilnveidošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

3E201“Tehnoloģijas” 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201., 3A225. līdz 3A233. pozīcijā minēto preču “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

4.    KATEGORIJA

DATORI

1. piezīme.   Datori, ar tiem saistītās iekārtas vai “programmatūra”, kas veic sakaru vai “vietējā tīkla” funkcijas, jānovērtē arī pēc 5. kategorijā 1. daļā (“Sakari”) minētajiem darbības raksturlielumiem.

2. piezīme.   Vadības bloki, kuri tieši komutē centrālo procesoru bloku, “galvenās atmiņas” vai disku kontrolieru kopnes vai kanālus, netiek uzskatīti par 5. kategorijas 1. daļā (“Sakari”) aprakstītajām sakaru iekārtām.

NB!   Par kontroles režīmu “programmatūrai”, kas speciāli paredzēta pakešu komutēšanai, sk. 5D001. pozīciju.

3. piezīme.   Datori, ar tiem saistītās iekārtas vai “programmatūra”, kas realizē šifrēšanas, atšifrēšanas, garantētas daudzpakāpju drošības vai garantētas lietotāja izolēšanas funkcijas vai kas ierobežo elektromagnētisko savienojamību (EMC), jānovērtē arī pēc funkcionālajiem raksturlielumiem 5. kategorijas 2. daļā (“Informācijas drošība”).

4ASistēmas, iekārtas un to komponentes

4A001Elektroniski datori un ar tiem saistītas iekārtas, kam ir kāda no turpmāk minētajām īpašībām, kā arī “elektroniski mezgli”, un tiem speciāli konstruētas komponentes:

NB!   SK. ARĪ 4A101. POZĪCIJU.

a. speciāli konstruēti, lai tām būtu kāda no šīm īpašībām:

1. paredzēti darbam temperatūrā, kas zemāka par 228 K (– 45 °C) vai augstāka par 358 K (85 °C); vai

Piezīme.   4A001.a.1. pozīcijā kontrole neattiecas uz datoriem, kas paredzēti izmantojumam civilos automobiļos, vilcienos vai “civilos lidaparātos”.

2. izveidoti ar paaugstinātu izturību pret radiāciju, lai izturētu jebkuru no šiem parametriem:

kopējā apstarojuma deva:

5 × 103 Gy (silīcijs);

kļūdu izsaucošā apstarojuma devas intensitāte:

5 × 106 Gy (silīcijs)/s; vai

atsevišķu gadījuma kļūmes

1 × 10–8 kļūda/bits/diena;

Piezīme.   Saskaņā ar 4A001.a.2. pozīciju kontrole neattiecas uz datoriem, kas speciāli izstrādāti izmantojumam “civilos lidaparātos”.

b. nepiemēro.

4A003“Ciparu datori”, “elektroniski mezgli”, ar tiem saistītas iekārtas un tām speciāli konstruētas komponentes:

1. piezīme.   4A003. pozīcijā ir:

  “vektorprocesori”,

  matricu procesori,

  ciparu signālu procesori,

  loģiski procesori,

  iekārtas “attēlu korekcijai”,

  iekārtas “signālu apstrādei”.

2. piezīme.   4A003. pozīcijā minēto “ciparu datoru” vai saistīto iekārtu kontroles režīmu nosaka pārējo piegādājamo iekārtu vai sistēmu kontroles režīms, ja:

a.   “ciparu datori” vai saistītās iekārtas ir būtiskas pārējo iekārtu vai sistēmu funkcionēšanai;

b.   “ciparu datori” vai saistītās iekārtas nav pārējo iekārtu vai sistēmu “galvenais elements”; un

1. NB!   Kontroles režīmu “signālu apstrādes” vai “attēlu korekcijas” iekārtām, kas speciāli paredzētas izmantošanai citās iekārtās, kuru funkcijas šo iekārtu prasības ierobežo, nosaka pārējās iekārtas kontroles režīms, pat ja šajā gadījumā tiek pārsniegts “galvenajam elementam” noteiktais kritērijs.

2. NB!   Lai noteiktu kontroles režīmu “ciparu datoriem” vai saistītām iekārtām, kas paredzēti sakariem, sk. 5. kategoriju 1. daļu (“Sakari”).

c.   “ciparu datoru” un saistīto iekārtu “tehnoloģiju” nosaka pēc 4E pozīcijas.

a. speciāli izgatavoti vai pārveidoti kā “toleranti pret defektu kļūmēm”;

Piezīme.   4A003.a. pozīcijā “ciparu datorus” un ar tiem saistītās iekārtas neuzskata par speciāli izgatavotiem vai pārveidotiem kā “tolerantiem pret defektu kļūmēm”, ja tajos izmanto jebko no še turpmāk minētā:

1.   kļūdu konstatēšanas vai korekcijas algoritmus “galvenajā atmiņā”;

2.   tādu divu “ciparu datoru” savstarpēju savienojumu, kas gadījumā, ja aktīvajā centrālā procesora blokā notiek kļūme, ļauj simetriskam dīkajā režīmā esošam aktīvam centrālā procesora blokam nodrošināt sistēmas funkcionēšanu;

3.   divu centrālā procesora bloku savienojumu ar datu pārraides kanāliem vai kopīgu atmiņu, kas ļauj vienam centrālā procesora blokam veikt citu darbu līdz brīdim, kad otrajā centrālā procesora blokā notiek kļūme, kuras brīdī pirmais centrālā procesora bloks pārņem procesu, lai nodrošinātu sistēmas funkcionēšanu; vai

4.   divu centrālā procesora bloku sinhronizāciju ar “programmatūras” palīdzību tādējādi, ka viens centrālā procesora bloks konstatē otra centrālā procesora pieļauto kļūmi un atjauno uzdevumus no bojātā bloka.

b. “ciparu datori”, kuru “koriģētā maksimālā jauda” (“APP”) ir lielāka par 1,5 svērtām TeraFLOPS (WT) vienībām;

c. “elektroniski mezgli”, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai veicinātu ātrdarbību, apvienojot procesorus tā, ka to “APP” ir lielāka par punktā 4A003.b. pozīcijā noteikto robežlielumu;

1. piezīme.   4A003.c. pozīcijā kontrole attiecas tikai uz “elektroniskiem mezgliem” un programmējamiem savienotājelementiem, kuri nepārsniedz 4A003.b. pozīcijā noteikto robežu, ja tos piegādā kā individuālus “elektroniskos mezglus”. Kontrole neattiecas uz elektroniskiem mezgliem, kuri pēc savas konstrukcijas un rakstura ir neatņemami un ierobežoti lietojumam ar 4A003.e. pozīcijā minētajām saistītajām iekārtām.

2. piezīme.   Saskaņā ar 4A003.c. pozīciju kontroli neattiecina uz “elektroniskiem mezgliem”, kas paredzēti izstrādājumam vai izstrādājumu grupai, kuru maksimālā konfigurācija nepārsniedz 4A003.b. pozīcijā noteikto robežu.

d. neizmanto;

e. analogu-ciparu pārveidošanas iekārtas, kuru parametri pārsniedz 3A001.a.5. pozīcijā noteiktos robežlielumus;

f. neizmanto;

g. iekārtas, kas speciāli paredzētas “ciparu datoru” jaudas apvienošanai, nodrošinot ārējus savstarpējus savienojumus ar datu apmaiņas ātrumu vienā virzienā lielāku par 2,0 GB/s vienā savienojumā.

Piezīme.   Saskaņā ar 4A003.g. pozīciju kontroli neattiecina uz iekšējām savstarpējo savienojumu iekārtām (piemēram, aizmugures paneļiem, kopnēm), pasīvu savienojumu iekārtām, “tīkla piekļuves kontrolieriem” vai “sakaru kanāla kontrolieriem”.

4A004Datori un ar tiem saistītas speciāli konstruētas iekārtas, “elektroniski mezgli” un to komponentes:

a. “sistolisku bloku datori”;

b. “neirāli datori”;

c. “optiski datori”.

4A101Analogie datori, “ciparu datori” vai ciparu diferenciālanalizatori, neskaitot 4A001.a.1. pozīcijā minētos, kas paredzēti darbam ekstrēmos apstākļos un speciāli izgatavoti vai pielāgoti lietošanai 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs.

4A102“Hibrīdie datori”, kas speciāli projektēti 9A004. pozīcijā minēto kosmisko nesējraķešu vai 9A104. pozīcijā minēto raķešzondu modelēšanai, imitācijai vai konstrukciju integrēšanai.

Piezīme.   Kontroles režīmu nosaka tikai gadījumos, kad šīs iekārtas piegādā līdz ar 7D103. vai 9D103. pozīcijā minēto “programmatūru”.

4BIzmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas

Nav.

4CMateriāli

Nav.

4DProgrammatūra

Piezīme.   “Programmatūrai”, kas paredzēta citās kategorijās aprakstītu iekārtu “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”, kontroles režīms aprakstīts attiecīgajā kategorijā.

4D001Šāda “programmatūra”:

a. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 4A001. līdz 4A004. vai 4D pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“izstrādāšanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”;

b. “programmatūra”, izņemot 4D001.a. pozīcijā minēto, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai “pilnveidotu” vai “ražotu” turpmāk minētās iekārtas:

1. “ciparu datorus”, kuru “koriģētā maksimālā jauda” ir lielāka par 0,25 svērto TeraFLOPS (WT) vienību;

2. “elektroniskus mezglus”, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai palielinātu ātrdarbību, apvienojot procesorus tā, ka to kopējā “APP” ir lielāka par punktā 4D001.b.1. pozīcijā paredzēto robežlielumu.

4D002“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 4E pozīcijā minētās “tehnoloģijas” atbalstam.

4D003Nepiemēro.

4ETehnoloģija

4E001

a. “Tehnoloģijas” 4A vai 4D pozīcijā minēto iekārtu vai “programmatūras”“pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

b. “Tehnoloģija”, izņemot 4E001.a. pozīcijā minēto, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai “pilnveidotu” vai “ražotu” turpmāk minētās iekārtas:

1. “ciparu datorus”, kuru “koriģētā maksimālā jauda” ir lielāka par 0,25 svērto TeraFLOPS (WT) vienību;

2. “elektroniskie mezgli”, kas speciāli izgatavoti vai pielāgoti, lai palielinātu ātrdarbību, apvienojot procesorus tā, ka bloka “APP” ir lielāka par punktā 4E001.b.1. pozīcijā paredzēto robežlielumu.

APP” ir koriģēta maksimālā jauda, kādā “ciparu datori” veic 64 bitu vai apjomīgāku summēšanu un reizināšanu peldošā komata režīmā.

APP” izsaka svērtās TeraFLOPS (WT) koriģētā peldošā komata 1012 darbībām sekundē vienībās.

n

procesoru skaits “ciparu datorā”

i

procesora skaitlis (i = 1, …, n)

ti

procesora cikla ilgums (ti = 1/Fi)

Fi

procesora frekvence

Ri

maksimālais peldošā komata skaitļošanas ātrums

Wi

arhitektūras korekcijas koeficients

1. Katram procesora i nosaka maksimālo skaitu 64 bitu vai apjomīgāku peldošā komata operāciju, FPOi, ko vienā ciklā veic katrs “ciparu datora” procesors.

Piezīme.   Nosakot FPO, ņem vērā tikai 64 bitu vai apjomīgākas peldošā komata summēšanas un/vai reizināšanas darbības. Visas peldošā komata operācijas jāizsaka operācijās procesora cikla izteiksmē; operācijas, kam vajadzīgi vairāki cikli, var izteikt kā daļu no rezultāta vienā ciklā. Procesoriem, kas nespēj veikt aprēķinus par 64 bitu vai lielākiem peldošā komata operandiem, faktiskais skaitļošanas ātrums R ir nulle.

2. Aprēķina peldošā komata ātrumu R katram procesoram Ri = FPOi/ti.

3. Aprēķina “APP” pēc šādas formulas “APP” = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4. “Vektorprocesoriem” Wi = 0,9. Procesoriem, kas nav “vektorprocesori”, Wi = 0,3.

1. piezīme.   Procesoriem, kas cikliski veic saliktas operācijas, piemēram, saskaitīšanu un reizināšanu, ņem vērā katru operāciju.

2. piezīme.   Virknē slēgtiem procesoriem faktiskais skaitļošanas ātrums R ir ātrākais no virknes ātrumiem, kad virkne ir pilna, vai ātrums ārpus virknes.

3. piezīme.   Katra iesaistītā procesora skaitļošanas ātrums R jāaprēķina atbilstīgi teorētiski iespējamai maksimālai vērtībai, pirms atvasina bloka “APP”. Pieņem, ka operācijas notiek reizē, ja datora ražotājs datora rokasgrāmatā vai brošūrā apliecina, ka dators operācijas veic vai izpilda līdztekus, paralēli vai reizē.

4. piezīme.   Aprēķinot “APP”, neņem vērā procesorus, kuri paredzēti vienīgi ievadei/izvadei un perifērām funkcijām (piem., ārējiem cietajiem diskiem, komutācijai un videoekrāniem).

5. piezīme.   “APP” vērtības neaprēķina tādu procesoru blokiem, kas ir (savstarpēji) savienoti “vietējos tīklos”, teritoriālos tīklos, ar vispārēji pieejamām ievades un izvades ierīcēm, ievades un izvades kontrolieriem vai jebkādu ar “programmatūru” īstenojamu sakaru iekārtu.

6. piezīme.   “APP” vērtības jāaprēķina:

1.   procesoru blokiem, kuros ir procesori, kas speciāli izstrādāti, lai paātrinātu ātrdarbību, tos apvienojot, tiem darbojoties reizē un izmantojot kopīgu atmiņu; vai

2.   daudzkārtīgas atmiņas/procesoru blokiem, kas darbojas reizē, izmantojot speciālu aparatūru.

7. piezīme.   “Vektorprocesors” ir procesors ar iebūvētām instrukcijām, kas reizē veic daudzkārtējus peldošā komata vektoru aprēķinus (viendimensijas bloki no 64 bitu vai lielākiem skaitļiem), un kam ir vismaz 2 vektoru funkcionālas vienības un vismaz 8 vektoru reģistri, kuri katrs sastāv vismaz no 64 elementiem.

5.    KATEGORIJA

SAKARI UN “INFORMĀCIJAS DROŠĪBA”

1.    DAĻA

SAKARI

1. piezīme.   5. kategorijas 1. daļā definēts kontroles režīms komponentēm, “lāzeriem”, pārbaudes un “ražošanas” iekārtām, materiāliem un “programmatūrai”, kas speciāli izstrādātas sakaru iekārtām un sistēmām.

NB! 1:   Sakaru un iekārtām vai sistēmām īpaši paredzēti “lāzeri” iekļauti 6A005. pozīcijā.

NB! 2:   Attiecībā uz iekārtām, to komponentēm un “programmatūru” ar ko veic, vai kurās ir ietvertas “informācijas drošības” funkcijas, skatīt 5. kategorijas 2. daļu.

2. piezīme.   “Ciparu datori” ar saistītām iekārtām vai “programmatūru”, kuri ir vajadzīgi šajā kategorijā aprakstīto sakaru iekārtu darbībai un atbalstam, ir jāuzskata par speciāli projektētiem komponentiem, ja tie ir ražotāja piegādātās produkcijas standartparaugi. Pie tiem pieder arī operatīvās, tehniskās apkopes, administrēšanas, inženieru un rēķinu sastādīšanas datoru sistēmas.

5A001Šādas sakaru sistēmas, iekārtas, to sastāvdaļas un piederumi:

a. Visu tipu sakaru iekārtas ar jebkuru no šiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām:

1. speciāli izstrādātas, lai izturētu kodolsprādziena radītā īslaicīgā elektroniskā efekta un elektromagnētiskā impulsa iedarbību;

2. īpaši izturīgi pret gamma, neitronu vai jonu radiāciju; vai

3. speciāli izstrādātas, lai varētu darboties temperatūrā zem 218 K (– 55 °C) un virs 397 K (124 °C);

Piezīme.   5A001.a.3. pozīcija attiecas tikai uz elektroniskām iekārtām.

Piezīme.   Saskaņā ar 5A001.a.2. un 5A001.a.3. pozīciju kontroli neattiecina uz aparatūru, kas speciāli izgatavota vai pielāgota uzstādīšanai kosmiskos pavadoņos.

b. sakaru iekārtu sistēmas un iekārtas, kā arī to speciālās komponentes un piederumi, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem, funkcijām vai īpašībām:

1. tās ir nepiestiprinātas zemūdens sakaru sistēmas, kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. akustiskā nesējfrekvence ir ārpus diapazona joslas no 20 līdz 60 kHz;

b. izmanto elektromagnētisko nesējfrekvenci, kas mazāka par 30 kHz;

c. izmanto elektronu staru vadības tehniku; vai

d. “vietējā tīklā” izmanto “lāzerus” vai gaismas diodes (LED), kuru izejas viļņa garums ir lielāks par 400 nm un mazāks par 700 nm;

2. tās ir radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā no 1,5 MHz līdz 87,5 MHz un kam ir visas šīs īpašības:

a. automātiski nosaka un izvēlas frekvences un “kopējo digitālu datu pārsūtīšanas ātrumu” katram kanālam, lai optimizētu pārraidi; un

b. tam ir lineāro jaudas pastiprinātāju konfigurācija, kas spēj reizē nodrošināt vairāku signālu pastiprinājumu, ar izejas jaudu 1 kW vai lielāku 1,5 līdz 30 MHz frekvenču diapazonā vai 250 W un lielāku 30 līdz 87,5 MHz frekvenču diapazonā ar vienas oktāvas vai lielāku “momentāno joslas platumu” un par – 80 dB labāku izejas harmoniskiem kropļojumiem;

3. tās ir radioiekārtas, kurās izmanto “spektra izkliedes” vai frekvences maiņas (“lēkājošas frekvences”) paņēmienus, kas nav norādīti 5A001.b.4. pozīcijā, un kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. tām ir lietotāju programmējami izkliedes kodi; vai

b. kopējais pārraidāmo frekvenču joslas platums ir vismaz 100 reižu lielāks par jebkura informācijas kanāla joslas platumu un pārsniedz 50 kHz;

Piezīme.   Saskaņā ar 5A001.b.3.b. pozīciju kontroli neattiecina uz radioiekārtām, kas speciāli paredzētas mobilo radiosakaru sistēmām, ko izmanto civilām vajadzībām.

Piezīme.   Saskaņā ar 5A001.b.3. pozīciju kontroli neattiecina uz iekārtām, kuru izejas jauda ir 1 W vai mazāka.

4. tās ir radio iekārtas, kas izmanto ultra-platjoslas modulācijas paņēmienu ar lietotāja programmējamiem kanālu sadales kodiem, jaukšanas kodiem vai tīkla identifikācijas kodiem, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. joslas platums lielāks par 500 MHz; vai

b. “frakcionālais frekvenču diapazons” ir 20 % vai lielāks;

5. tā ir ciparu kontrolēta radio uztvērējiekārta ar visām šīm īpašībām:

a. vairāk nekā 1 000 termināļu;

b. “frekvenču pārslēgšanās laiks” ir mazāks par 1 ms;

c. automātiska elektromagnētiskā spektra daļas pārmeklēšana vai skenēšana; un

d. kas identificē uztvertos signālus vai raidītāja tipu; vai

Piezīme.   Saskaņā ar 5A001.b.5. pozīciju kontroli neattiecina uz radioiekārtām, kas speciāli paredzētas mobilo radiosakaru sistēmām, ko izmanto civilām vajadzībām.

6. izmanto ciparu “signālu apstrādi”, lai nodrošinātu “balss kodējumu” ar ātrumu, mazāku par 2 400 bitiem sekundē;

1.   Mainīga ātruma “balss kodēšanā” 5A001.b.6. pozīciju attiecina uz nepārtrauktas runas balss kodēšanu.

2.   5A001.b.6. pozīcijas nozīmē “balss kodēšana” ir definēta kā paņēmiens cilvēka balss paraugu ņemšanai un šo paraugu pārvēršanai ciparus signālos, kuros ņemtas vērā cilvēka balss īpatnības.

c. optiskas šķiedras, kas garākas par 500 m un pēc ražotāja datiem spēj izturēt “izturības pārbaudes” stiepes spriegumu 2 × 109 N/m2 vai vairāk;

NB!   Zemūdens savienotājkabeļus sk. 8A002.a.3. pozīcijā.

“Izturības pārbaude”: pievienotu vai nepievienotu produkciju pārbauda no 0,5 m līdz 3 m garai šķiedrai, dinamiski pieliekot paredzēto slodzi, velkot šķiedru ar ātrumu no 2 līdz 5 m/s caur divām apmēram 150 mm diametra grieztuvēm. Vides standartapstākļi: temperatūra ir 293 K (20 °C), relatīvais mitrums ir 40 %. Izturības pārbaudi var veikt arī pēc attiecīgu valstu nacionālajiem standartiem.

d. “elektroniski vadāmas fāzētu bloku antenas”, kas darbojas virs 31,8 GHz;

Piezīme.   Saskaņā ar 5A001.d. pozīciju kontroli neattiecina uz ICAO standartiem atbilstošām “elektroniski vadāmām fāzētu bloku antenām”, kas paredzētas nolaišanās vadības sistēmām ar instrumentiem, kas atbilst ICAO noteiktajiem nolaišanās vadības mikroviļņu sistēmām (MLS) noteiktajām prasībām.

e. radiopeilēšanas ierīces ar darba frekvenci lielāku par 30 MHz, un kam ir visas uzskaitītās īpašības, un tām speciāli izstrādātas sastāvdaļas:

1. “momentānais joslas platums” ir 10 MHz vai lielāks; un

2. spēja noteikt peilējuma līnijas (LOB) uz pasīviem radio raidītājiem, kuru raidītu signālu ilgums ir mazāks par 1 ms;

f. traucētājierīces, kas speciāli izstrādātas vai pielāgotas apzinātai un selektīvai mobilo sakaru traucēšanai, nomākšanai, kavēšanai, bojāšanai vai novirzīšanai, kā arī ir speciāli plānots, ka tās veic šādas darbības:

1. imitē radio piekļuves tīkla (RAN) iekārtu funkcijas;

2. nosaka un izmanto lietotā sakaru protokola (piem., GSM) konkrētās īpašības; vai

3. izmanto lietotā sakaru protokola (piem., GSM) konkrētās īpašības:

NB!   Par GNSS traucētājierīcēm sk. militāro preču kontroles sarakstus.

g. pasīvas koherentas atrašanās vietas (PLC) noteikšanas sistēmas vai iekārtas, kas speciāli konstruētas kustīgu objektu atklāšanai vai izsekošanai, mērot apkārtējās radiofrekvences, ko raida raidītāji, kas nav radari;

Raidītāji, kas nav radari, var būt komerciālas radio, televīzijas vai mobilu sakaru bāzes stacijas.

Piezīme.   Saskaņā ar 5A001.g. pozīciju kontroli neattiecina uz šādām iekārtām:

a.   radioastronomijas iekārtām; vai

b.   sistēmām vai iekārtām, kam vajadzīga jebkāda radioviļņu raidīšana no mērķa.

h. radiofrekvences (RF) pārraidītājas iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas, lai priekšlaicīgi aktivētu vai novērstu improvizētu spridzināšanas ierīču (IED) iedarbināšanu.

NB!   SKATĪT ARĪ 5A001.f. POZĪCIJU UN MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

5A101Telemetrijas un tālvadības iekārtas, arī uz zemes bāzētas ierīces, ko var izmantot “raķetēm”.

“Raķetes” 5A101. pozīcijā ir pilnīgas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss ir vismaz 300 km.

Piezīme.   Saskaņā ar 5A101. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   iekārtām, kas konstruētas vai pārveidotas pilotējamiem lidaparātiem vai pavadoņiem;

b.   uz zemes bāzētas ierīces, kas konstruētas vai pārveidotas lietošanai uz sauszemes vai jūrā;

c.   iekārtām, kas izstrādātas GNSS komerciāliem, civiliem vai “dzīvības drošības” (piem., datu integritātes, lidojumu drošības) dienestiem.

5B001Šādas sakaru izmēģinājumu, pārbaudes un ražošanas iekārtas, to sastāvdaļas un piederumi:

a. iekārtas, to speciālās sastāvdaļas un piederumi, kas paredzēti 5A001. pozīcijā minēto iekārtu, funkciju vai īpašību “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”;

Piezīme.   Saskaņā ar 5B001.a. pozīciju kontroli neattiecina uz optisko šķiedru raksturlīkņu noteikšanas iekārtām;

b. iekārtas, to speciālās sastāvdaļas un piederumi, kas paredzēti šādu sakaru līdzekļu pārraides vai komutācijas iekārtu “pilnveidošanai”:

1. nepiemēro;

2. iekārtas, kurās izmanto “lāzeru” un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. pārraides viļņu garums ir lielāks par 1 750 nm;

b. veic “optisko pastiprināšanu”, izmantojot ar prazeodīmu leģētu fluora šķiedru pastiprinātājus (PDFFA);

c. izmanto koherentās optiskās pārraides vai koherentās optiskās detektēšanas metodi (ko dēvē arī par optiskām heterodīna vai homodīna metodēm); vai

d. izmanto analogās tehnoloģijas, un joslas platums pārsniedz 2,5 GHz;

Piezīme.   Saskaņā ar 5B001.b.2.d. pozīciju kontroli neattiecina uz iekārtām, kas speciāli paredzētas komerciālo TV sistēmu “pilnveidošanai”.

3. nepiemēro;

4. radioiekārtas, kurās izmanto kvadrātiskās amplitūdas modulācijas (QAM) metodi virs 256. līmeņa; vai

5. iekārtas, kurās izmanto “vienkanāla signalizāciju” un kuras darbojas nesaistītā režīmā.

Nav.

5D001Šāda “programmatūra”:

a. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5A001. pozīcijā minēto iekārtu, funkciju vai raksturlielumu “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”;

b. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5E001. pozīcijā minētās “tehnoloģijas” atbalstam;

c. īpaša “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai nodrošinātu 5A001. vai 5B001. pozīcijā minēto iekārtu parametrus, funkcijas vai raksturlielumus;

d. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota šādu sakaru ierīču pārraides vai komutācijas iekārtu “pilnveidošanai”:

1. nepiemēro;

2. iekārtas, kurās izmanto “lāzeru” un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. pārraides viļņu garums ir lielāks par 1 750 nm;

b. izmanto analogās tehnoloģijas, un joslas platums pārsniedz 2,5 GHz; vai

Piezīme.   Saskaņā ar 5D001.d.2.b. pozīciju kontroli neattiecina uz “programmatūru”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota komerciālu TV sistēmu “pilnveidošanai”.

3. nepiemēro;

4. radioiekārtas, kurās izmanto kvadrātiskās amplitūdas modulācijas (QAM) metodi virs 256. līmeņa.

5D101“Programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5A101. pozīcijā minēto preču “lietošanai”.

5E001Šāda “tehnoloģija”:

a. “tehnoloģijas”, kas paredzētas 5A001. pozīcijā minēto iekārtu, funkciju, raksturlielumu vai 5D001.a. pozīcijā minēto “programmatūru”“pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” (izņemot ekspluatāciju) saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām;

b. speciālā “tehnoloģija”:

1. “nepieciešamās”“tehnoloģijas” kosmiskajos pavadoņos izmantošanai paredzēto sakaru iekārtu “pilnveidošanai” un “ražošanai”;

2. “tehnoloģijas”“lāzeru” sakaru tehnikas “pilnveidošanai” vai “lietošanai” pilnveidošanai, kas dotu iespēju automātiski uztvert un sekot signāliem, kā arī uzturēt sakarus caur ārpusatmosfēras vai zemūdens vidi;

3. “tehnoloģija” digitālu mobilo bāzes radio staciju uztvērējiekārtu “pilnveidošanai”, kuru uztvērējīpašības, kas dod iespēju veikt daudzjoslu, daudzkanālu, daudzmodu, daudzkodēšanas algoritma vai daudzprotokolu darbības, var pārveidot, veicot pārmaiņas “programmatūrā”;

4. “tehnoloģijas”“spektra izkliedes” metožu, ieskaitot “frekvenču lēciena” paņēmienu, “pilnveidošanai”;

Piezīme.   Saskaņā ar 5E001.b.4. pozīciju kontroli neattiecina uz “tehnoloģiju”, ar ko “pilnveido” mobilo radiosakaru sistēmas, ko izmanto civilām vajadzībām.

c. “tehnoloģijas” saskaņā ar GTN šādu raksturlielumu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”:

1. iekārtas, kurās izmanto ciparu tehnoloģijas, kas paredzētas darbam, kur “kopējais ciparu datu pārsūtīšanas ātrums” pārsniedz 50 Gbit/s;

Sakaru komutācijas iekārtām “kopējais digitālo datu pārsūtīšanas ātrums” ir vienotas saskarnes ātrums vienā virzienā, kuru mēra pie visātrākās pieslēgvietas vai līnijas.

2. iekārtas, kurās izmanto “lāzeru” un kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

a. pārraides viļņu garums ir lielāks par 1 750 nm;

b. veic “optisko pastiprināšanu”, izmantojot ar prazeodīmu leģētu fluora šķiedru pastiprinātājus (PDFFA);

c. izmanto koherentās optiskās pārraides vai koherentās optiskās detektēšanas metodi (ko dēvē arī par optiskām heterodīna vai homodīna metodēm);

d. izmanto optisko nesēju multipleksās viļņu garuma dalīšanas paņēmienus ar atstarpi, kas ir mazāka par 100 GHz; vai

e. izmanto analogās tehnoloģijas, un joslas platums pārsniedz 2,5 GHz;

Piezīme.   Saskaņā ar 5E001.c.2.e. pozīciju kontroli neattiecina uz “tehnoloģijām” komerciālu TV sistēmu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”.

NB!   Attiecībā uz “tehnoloģiju” tāda aprīkojuma “pilnveidošanai” vai “ražošanai”, kurš nav paredzēts tālsakariem un kurā izmantots lāzers, skatīt 6E pozīciju.

3. iekārtas ar “optisku komutāciju, kuru pārslēgšanās laiks ir mazāks par 1 ms;

4. radioiekārtas, kam ir kāda no šīm īpašībām:

a. izmanto kvadrātiskas amplitūdas modulācijas (QAM) metodi virs 256. līmeņa;

b. darbojas ar izejas vai ieejas frekvencēm virs 31,8 GHz; vai

Piezīme.   Saskaņā ar 5E001.c.4.b. pozīciju kontroli neattiecina uz “tehnoloģijām” tādu iekārtu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”, kuras ir speciāli izstrādātas vai pārveidotas jebkurā “ITU atļautajā frekvenču joslā” darbam radiosakaru pakalpojumu sniegšanai, kas nav radiopeilēšana.

c. darbojas 1,5 MHz līdz 87,5 MHz frekvenču diapazonā, un izmanto adaptīvus paņēmienus, kas nodrošina traucētāju signālu slāpēšanu vairāk par 15 dB; vai

5. iekārtas, kurās izmanto “vienkanāla signalizāciju” un kas darbojas nesaistītā režīmā; vai

6. mobilas iekārtas, kuras atbilst visiem šiem raksturlielumiem:

a. darbojas ar optisko viļņu garumu, kas ir 200 nm un vairāk, bet nepārsniedz 400 nm vai ir vienāds ar 400 nm; un

b. darbojas kā “vietējais tīkls (LAN)”;

d. “tehnoloģijas”, kas saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām paredzētas tādu mikroviļņu monolītās integrālās shēmas (MMIC) jaudas pastiprinātāju “izstrādei” vai “ražošanai”, kuri īpaši plānoti tālsakariem un kuriem piemīt kāds no šiem raksturlielumiem:

1. paredzētā darbības frekvence pārsniedz 3,2 GHz un sniedzas līdz 6,8 GHz (ieskaitot), un vidējā izejas jauda ir lielāka par 4 W (36 dBm), un “frekvenču joslas attiecība” pārsniedz 15 %;

2. paredzētā darbības frekvence pārsniedz 6,8 GHz un sniedzas līdz 16 GHz (ieskaitot), un vidējā izejas jauda ir lielāka par 1 W (30 dBm), un “frekvenču joslas attiecība” pārsniedz 10 %;

3. paredzētā darbības frekvence pārsniedz 16 GHz un sniedzas līdz 31,8 GHz (ieskaitot), un vidējā izejas jauda ir lielāka par 0,8 W (29 dBm), un “frekvenču joslas attiecība” pārsniedz 10 %;

4. paredzētā darbības frekvence pārsniedz 31,8 GHz un sniedzas līdz 37,5 GHz (ieskaitot);

5. paredzētā darbības frekvence pārsniedz 37,5 GHz un sniedzas līdz 43,5 GHz (ieskaitot), un vidējā izejas jauda ir lielāka par 0,25 W (24 dBm), un “frekvenču joslas attiecība” pārsniedz 10 %; vai

6. paredzētā darbības frekvence pārsniedz 43,5 GHz;

e. “tehnoloģijas”, kas saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām paredzētas tādu elektronisko ierīču un integrālo shēmu “izstrādei” vai “ražošanai”, kuras īpaši plānotas tālsakariem un kurās ir sastāvdaļas, kas izgatavotas no “supravadītājiem” materiāliem, kuri īpaši paredzēti darbībai temperatūrā zem “kritiskās temperatūras, vai kurās ir vismaz viens šāds “supravadītāja” elements un kurām ir šādas īpašības:

1. strāvas komutācija ciparu shēmu “supravadošo” ventiļu katra ventiļa kavējuma laika (s) un ventiļa jaudas izkliedes (W) reizinājums ir mazāks par 10–14 J; vai

2. frekvenču selekcijai visās frekvencēs ir izmantotas rezonanses shēmas ar Q vērtībām virs 10 000.

5E101“Tehnoloģijas” 5A101. pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām.

2.    DAĻA

“INFORMĀCIJAS DROŠĪBA”

1. piezīme.   “Informācijas drošības” kontroles režīms iekārtām, “programmatūrai”, sistēmām, kā arī speciālo “elektronisko mezglu”, moduļu un integrālo shēmu, sastāvdaļu vai funkciju izmantošanai noteikts 5. kategorijas 2. daļā arī tad, ja tie ir citu iekārtu sastāvdaļas vai “elektroniski mezgli”.

2. piezīme.   Saskaņā ar 5. kategorijas 2. daļu kontroli neattiecina uz izstrādājumiem, kas ir līdzi to lietotājiem un tiek izmantoti personīgām vajadzībām.

3. piezīme.   Piezīme par kriptogrāfiju

Saskaņā ar 5A002. un 5D002. pozīciju kontroli neattiecina uz precēm, kam piemīt visas šīs īpašības:

a.   iedzīvotājiem pieejamas, jo tās bez ierobežojumiem var iegādāties mazumtirdzniecībā kādā no šiem veidiem:

1.   klātienē tirdzniecības vietā;

2.   pasūtot pa pastu;

3.   noslēdzot darījumu elektroniskā veidā; vai

4.   pasūtot pa tālruni;

b.   lietotājs nevar viegli mainīt kriptogrāfijas funkcijas;

c.   izveidota tā, lai lietotājs varētu pats instalēt bez turpmākas būtiskas piegādātāja palīdzības; un

d.   vajadzības gadījumos ir iegūstamas sīkas ziņas par precēm, pēc pieprasījuma no tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā eksportētājs reģistrēts, lai apliecinātu atbilstību iepriekš a. līdz c. punktā noteiktajām prasībām.

4. piezīme.   5. kategorijas 2. daļā kontroli neattiecina uz vienībām, kas ietver vai izmanto “kriptogrāfiju” un atbilst visiem šādiem kritērijiem:

a.   primārā funkcija vai funkciju kopa neietver jebko no turpmāk izklāstītā:

1.   “informācijas drošība”;

2.   dators, tostarp tā operāciju sistēma, daļas vai komponentes;

3.   informācijas nosūtīšana, uztveršana vai glabāšana (izņemot izklaidei, masu komerciālai apraidei, ciparu tiesību pārvaldībai vai medicīnas ierakstu pārvaldībai); vai

4.   darbība tīklā (tostarp darbināšana, administrēšana, pārvaldība un sagatavošana);

b.   kriptografēšanas funkcija ir domāta vienīgi to primārās funkcijas vai funkciju kopas atbalstam un

c.   vajadzības gadījumā ir pieejama sīkāka informācija par vienībām un to pēc pieprasījuma nosūtīs eksportētājvalsts attiecīgajai iestādei, lai pārliecinātos, vai tās atbilst a. un b. apakšpunktos aprakstītajiem nosacījumiem.

Tehniska piezīme

5. kategorijas 2. daļā atslēgas garumā neiekļauj paritātes bitus.

5A002Šādas “informācijas drošības” sistēmas, iekārtas un to sastāvdaļas:

a. sistēmas, iekārtas, speciāli “elektroniski mezgli”, moduļi un integrālās shēmas, ko izmanto “informācijas drošībai”, un “informācijas drošībai” speciāli konstruētas komponentes:

NB!   Par kontroles režīmu globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztveršanas iekārtām, kurās iekļauta atšifrēšana vai to izmanto, sk. 7A005. pozīciju.

1. izstrādātas vai pārveidotas, lai lietotu “kriptogrāfiju”, izmantojot ciparu tehnikas, lai veiktu jebkādas kriptogrāfijas funkcijas, kas nav autentiskošana vai digitāls paraksts, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.   Autentiskošanas un digitālo parakstu funkcijas ietver ar tām saistītu atslēgas funkciju.

2.   Autentiskošanā ietilpst visi failu vai tekstu piekļuves kontroles aspekti, kuros nav kriptogrāfijas, izņemot ar parolēm, personas identifikācijas numuriem (PIN) vai līdzīgiem datiem tieši saistītos, neatļautas piekļuves novēršanai.

3.   “Kriptogrāfija” neietver “nemainīgu” datu kompresijas vai kodēšanas paņēmienus.

Piezīme.   5A002.a.1. pozīcija ietver iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas “kriptogrāfijas” lietošanai, izmantojot analogus principus, kad tos īsteno ar ciparu tehniku.

a. lieto “asimetrisku algoritmu”, izmantojot atslēgas garumu, lielāku par 56 bitiem; vai

b. lieto “asimetrisko algoritmu”, kura aizsardzība balstās uz kādu no šiem principiem:

1. integeru faktorizāciju lielāku par 512 bitiem (piem., RSA);

2. diskrēto logaritmu izskaitļošana multiplikatīvā grupā no galīgā lauka ir lielāka par 512 bitiem (piem., Difī-Helmaņa shēma virs Z/pZ); vai

3. diskrētajiem logaritmiem grupā, izņemot 5A002.a.1.b.2. pozīcijā minēto, ir lielāka par 112 bitiem (piem., Difī-Helmaņa shēma virs eliptiskas līknes);

2. izstrādātas vai pārveidotas kriptoanalīzes funkciju veikšanai;

3. neizmanto;

4. speciāli izstrādātas vai pārveidotas, lai mazinātu informācijas nesējsignālu noplūdes izstarojumu, ja tas nepārsniedz veselības, drošības vai elektromagnētiskās interferences normatīvus;

5. izstrādātas vai pārveidotas kriptogrāfijas tehnikas lietošanai, lai ģenerētu “spektra izkliedes” kodus, izņemot 5A002.a.6. pozīcijā minētos, vai lēkājošos kodus “lēkājošu frekvenču” sistēmām;

6. izstrādātas vai pārveidotas tādu kriptogrāfijas paņēmienu izmantošanai, lai izstrādātu kanālu sadales kodus, šifrēšanas kodus vai tīkla identifikācijas kodus sistēmām, kuras izmanto ultra-platjoslas modulācijas paņēmienu, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. joslas platums ir lielāks par 500 MHz; vai

b. “frakcionālais frekvenču diapazons” ir 20 % vai lielāks;

7. nekriptogrāfiskas informācijas un sakaru tehnoloģiju drošības sistēmas un ierīces, kuru drošības līmenis tiek vērtēts augstāk par kopīgo kritēriju (Common Criteria – CC) EAL-6 (drošības līmeņa novērtējums) līmeni;

8. sakaru kabeļu sistēmas, kas konstruētas vai pārveidotas tā, lai lietotājs ar mehāniskiem, elektroniskiem vai elektriskiem līdzekļiem varētu konstatēt slepenu pieslēgšanos;

9. izstrādātas vai pielāgotas, lai varētu izmantot “kvantu kriptogrāfiju”;

“Kvantu kriptogrāfiju” dēvē arī par kvantu atslēgu (QKD).

b. sistēmas, iekārtas, lietojumam speciāli izveidoti “elektroniski mezgli”, moduļi un integrālās shēmas, kas izstrādātas vai pielāgotas, lai prece varētu sasniegt vai pārsniegt 5A002.a. pozīcijā noteikto funkciju kontrolēto darbību līmeni, kas citādā gadījumā nebūtu pieejams.

Piezīme.   Saskaņā ar 5A002. pozīciju kontrolei nepakļauj:

a.   viedkartes un viedkaršu “lasītājus/rakstītājus”:

1.   viedkarte vai elektroniski lasāms personīgs dokuments (piemēram, nolasāms žetons, e-pase), kurš atbilst kādam no šiem kritērijiem:

a.   tās kriptogrāfijas spējas izmanto vienīgi iekārtās un sistēmās, kuras ir izslēgtas no 5A002. pozīcijas 4. piezīmē 5. kategorijas 2. daļā vai šīs piezīmes b. līdz i. apakšpunktā, un to nevar pārprogrammēt citādai lietošanai; vai

b.   kura atbilst visiem šiem kritērijiem:

1.   tā ir speciāli projektēta tam un tikai tam, lai aizsargātu tajā saturētos “personas datus”;

2.   tā ir personalizēta vai to var personalizēt tikai publiskiem vai privātiem darījumiem vai personas identificēšanai; un

3.   tās kriptogrāfijas spējas nav lietotājam pieejamas;

“Personas dati” ir jebkādi personai vai organizācijai īpaši dati, piemēram, saturētā naudas summa un autentificēšanas dati.

2.   “lasītāji/rakstītāji”, kas ir īpaši projektēti vai pielāgoti, un piemēroti tikai priekšmetiem, kas norādīti šīs piezīmes a.1. apakšpunktā.

“Lasītāji/rakstītāji” ietver ierīces, kas sazinās ar viedkartēm vai elektroniski nolasāmiem dokumentiem ar tīkla starpniecību.

b.   nepiemēro;

c.   nepiemēro;

d.   kriptogrāfijas iekārtas, kas speciāli paredzētas tikai banku operācijām vai “naudas darījumiem”;

Piezīmē d. pie 5A002. pozīcijas minētajos “naudas darījumos” ietilpst arī braukšanas biļešu samaksas vai kredīta funkcijas.

e.   mobilos radiotelefonus civilām vajadzībām (piem., lietošanai komerciālās civilās mobilu radiosakaru sistēmās), kuri nespēj nodrošināt tiešu šifrētu datu pārraidi citam radiotelefonam vai iekārtai (kas nav radio piekļuves tīkla (RAN) iekārta) un ar kuriem nevar nosūtīt šifrētus datus, izmantojot RAN iekārtu (piem., radio tīkla kontrolieri (RNC) vai bāzes stacijas kontrolieri (BSC));

f.   bezvadu telefonus, kuri nespēj nodrošināt pilnīgu šifrēšanu no viena gala līdz otram un kuriem nepastiprināta bezvadu darbība (t. i., vienkārša bezreleju saite starp terminālu un mājas bāzes staciju) saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir mazāka par 400 m;

g.   mobilos radiotelefonus un līdzīgas klientu bezvadu ierīces civilām vajadzībām, ar kurām īsteno vienīgi publicētus vai komerciālus kriptogrāfijas standartus (izņemot funkcijas, kas saistītas ar pirātisma apkarošanu, jo tās var nebūt publicētas) un kuras atbilst arī b. līdz d. punktam piezīmē par kriptogrāfiju (3. piezīme 5. kategorijas 2. daļā), un kuras pielāgotas konkrētam lietojumam civilā ražošanā ar īpašībām, kuras neietekmē šo sākotnējo nepielāgoto ierīču kriptogrāfijas funkcijas;

h.   nepiemēro;

i.   bezvadu “personālā tīkla PAN” iekārtas, kas īsteno tikai publicētus vai komerciālus šifrēšanas standartus, un ja atbilstīgi ražotāja specifikācijām šifrēšanas spēja aprobežojas ar nominālo darbības diapazonu, kas nepārsniedz 30 metrus; vai

j.   iekārtas, kurām nav 5A002.a.2., 5A002.a.4., 5A002.a.7. vai 5A002.a.8. pozīcijās noteikto funkciju, ja visas 5A002.a. pozīcijā noteiktās kriptogrāfijas spējas atbilst šādiem nosacījumiem:

1.   tās nav iespējams izmantot; vai

2.   tās ir iespējams darīt lietojamas, vienīgi izmantojot “kriptogrāfijas aktivizēšanu”.

NB!   Skatīt 5A002.a. pozīciju attiecībā uz iekārtām, kurām ir veikta “kriptogrāfijas aktivizēšana”.

5B002Šādas “informācijas drošības” izmēģinājumu, pārbaudes un “ražošanas” iekārtas:

a. šādas iekārtas, kas speciāli izstrādātas 5A002. vai 5B002.b. pozīcijā minēto iekārtu “pilnveidošanai” vai “ražošanai”;

b. mērīšanas iekārtas, kas speciāli paredzētas, lai novērtētu un noteiktu 5A002. pozīcijā konkretizēto iekārtu vai 5D002.a. vai 5D002.b. pozīcijā konkretizētās “programmatūras”“informācijas drošības” funkcijas.

Nav.

5D002Šāda “programmatūra”:

a. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5A002. pozīcijā konkretizēto iekārtu vai 5D002.c. pozīcijā konkretizētās “programmatūras”“pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai”;

b. “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta vai pārveidota 5E002. pozīcijā minētās “tehnoloģijas” atbalstam;

c. speciālā “programmatūra”:

1. “programmatūra”, kurai piemīt īpašības vai kas spēj veikt vai imitēt 5A002. pozīcijā minēto iekārtu funkcijas;

2. “programmatūra” 5D002.c.1. pozīcijā minētās “programmatūras” sertificēšanai;

d. “programmatūra”, kas izstrādāta vai pielāgota, lai prece varētu sasniegt vai pārsniegt 5A002.a. pozīcijā noteikto funkciju kontrolēto darbību līmeni, kas citādā gadījumā nebūtu pieejams.

Piezīme.   Saskaņā ar 5D002. pozīciju kontroli neattiecina uz šādu “programmatūru”:

a.   “programmatūru”, kas vajadzīga, lai “lietotu” iekārtas, uz kurām saskaņā ar piezīmēm pie 5A002. pozīcijas kontrole neattiecas;

b.   “programmatūru”, kas nodrošina kādu no funkcijām iekārtām, uz kurām saskaņā ar piezīmēm pie 5A002. pozīcijas kontrole neattiecas.

5E002“Tehnoloģija”:

a. 5A002., 5B002. pozīcijā minēto iekārtu vai 5D002.c. pozīcijā minētās “programmatūras”“pilnveidošanai”, “ražošanai” vai “lietošanai” saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām;

b. “tehnoloģija”, ar ko precei nodrošina iespēju sasniegt vai pārsniegt 5A002.a. pozīcijā noteikto funkciju kontrolēto darbību līmeni, kas citādā gadījumā nebūtu pieejams.

6.    KATEGORIJA

SENSORI UN LĀZERI

6ASistēmas, iekārtas un to komponentes

6A001Šādas akustiskās sistēmas, iekārtas un to komponentes:

a. jūras akustiskās sistēmas, iekārtas un tām speciāli konstruētas komponentes:

1. aktīvas (raidītāju vai raidītāju un uztvērēju) sistēmas, iekārtas un tām speciāli izstrādātas komponentes, piemēram:

Piezīme.   Saskaņā ar 6A001.a.1. pozīciju kontroli neattiecina uz:

a.   dziļuma eholotēm, kas darbojas vertikāli zem aparāta un kurām nav skenēšanas funkcijas, kas pārsniedz ± 20°, paredzētas tikai ūdens dziļuma mērījumiem, attāluma noteikšanai līdz iegremdētam vai apraktam objektam vai zivju meklēšanai;

b.   akustiskām bojām:

1.   akustiskām avārijas bojām;

2.   pīkstuļu bojas, kas paredzētas pozīcijas maiņai vai novietošanai atpakaļ zemūdens pozīcijā.

a. akustiskās jūras gultnes apsekošanas iekārtas:

1. kuģiem paredzētas apsekošanas iekārtas, kas konstruētas jūras gultnes topogrāfisko karšu izstrādei un kurām ir visi šie raksturlielumi:

a. paredzētas mērījumiem leņķī, kas lielāks par 20° no vertikāles;

b. paredzētas jūras gultnes topogrāfijas mērījumiem jūras gultnes dziļumā, kas pārsniedz 600 m;

c. “izšķirtspēja” mazāka nekā 2; un

d. dziļuma mērījumu precizitātes “uzlabojumi” izmantojot visu šo elementu kompensāciju:

1. akustiskā sensora kustība;

2. signālu izplatīšanās ūdenī no sensora līdz jūras gultnei un atpakaļ; un

3. skaņas ātrums pie sensora;

Tehniskas piezīmes

1.   “Izšķirtspēja” ir joslas platums (grādos) dalīts ar maksimālo zondēšanas mērījumu skaitu vienā kopā.

2.   “Uzlabojumi” ietver spēju kompensēt, izmantojot ārējus līdzekļus.

2. zemūdens apsekošanas iekārtas, kas konstruētas jūras gultnes topogrāfisko karšu izstrādei un kurām ir visi šie raksturlielumi:

a. konstruētas vai pārveidotas, lai darbotos dziļumā, kas pārsniedz 300 m; un

b. “raidīšanas ātrums” ir lielāks par 3 800;

Tehniska piezīme

“Raidīšanas ātrums” ir rezultāts, ko iegūst no sensora maksimālā darbības ātruma (m/s) un maksimālā zondējumu skaita uz mērījumu kopu.

3.  Side Scan Sonar (SSS) vai Synthetic Aperture Sonar (SAS), kas konstruēts jūras gultnes attēlu iegūšanai un kuram ir visas šīs īpašības:

a. konstruēts vai pārveidots, lai darbotos dziļumā, kas pārsniedz 500 m; un

b. “pārklājuma ātrums” ir lielāks nekā 570 m2/s, ja tas darbojas, izmantojot gan “garenisko izšķirtspēju (along track resolution)”, gan “šķērsenisko izšķirtspēju (across track resolution)”, kas mazāka par 15 cm;

Tehniskas piezīmes

1.   “Pārklājuma ātrums” (m2/s) ir maksimālā hidrolokatora darbības pārklājuma (m) un maksimālā sensora darbības ātruma (m/s) reizinājums, reizināts ar divi.

2.   “Gareniskā izšķirtspēja (along track resolution)” (cm) – tikai SSS – ir reizinājums, ko iegūst no azimuta (horizontālā) stara platuma (grādos) un maksimālā hidrolokatora darbības attāluma (m) un 0,873.

3.   “Šķērseniskā izšķirtspēja (across track resolution)” (cm) ir 75 dalīts ar signāla joslas platumu (kHz).

b. objektu atklāšanas vai atrašanās vietas noteikšanas sistēmas, kam ir kāds no šiem raksturlielumiem:

1. raidīšanas frekvence, mazāka par 10 kHz;

2. skaņas spiediena līmenis, lielāks par 224 dB (standarts 1 mikroPa uz metru), ar darba frekvenču joslu no 10 kHz līdz 24 kHz ieskaitot;

3. skaņas spiediena līmenis, lielāks par 235 dB (standarts 1 mikrPa uz metru), ar darba frekvenču joslu no 24 kHz līdz 30 kHz ieskaitot;

4. formējošā akustiskā starojuma kūlis, mazāks par 1° pa jebkuru asi un darba frekvence, mazāka par 100 kHz;

5. nodrošina skaidru attēlu no dziļuma, kas pārsniedz 5 120 m; vai

6. paredzētas darba spiedienam, kāds ir dziļumā, kas pārsniedz 1 000 m, un ir aprīkotas ar devējiem, un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a. spiediena dinamiskai kompensācijai; vai

b. devēja elements nav izgatavots no svina cirkonāta titanāta;

c. akustiskie projektori, ieskaitot devējus, kuros ir pjezoelektriski, magnetostriktīvi, elektrostriktīvi, elektrodinamiski vai hidrauliski darba elementi, kas darbojas individuāli vai paredzēti savienojumiem; kam piemīt kādi no šiem raksturlielumiem:

1. piezīme.   Kontroles režīmu akustiskajiem projektoriem, ietverot devējus, kas paredzēti izmantošanai citās iekārtās, nosaka atbilstoši šo iekārtu kontroles režīmam.

2. piezīme.   Saskaņā ar 6A001.a.1.c. pozīciju kontroli neattiecina uz elektroniskiem avotiem, kuri raida skaņu tikai vertikāli, vai uz mehāniskiem (piem., gaisa lielgabali vai tvaika trieciena lielgabali) vai ķīmiskiem (piem., eksplozīvi) akustiskiem avotiem.

1. momentānās izstarotās “akustiskās jaudas blīvums” ir lielāks par 0,01 W/mm2/Hz ierīcēm, kuru darba frekvences ir zemākas par 10 kHz;

2. momentānās izstarotās “akustiskās jaudas blīvums” ir lielāks par 0,001 W/mm2/Hz ierīcēm, kuru darba frekvences ir zemākas par 10 kHz; vai

Tehniska piezīme

“Akustiskās jaudas blīvumu” nosaka, dalot akustiskās jaudas izejas lielumu ar izstarojošās virsmas laukuma un darba frekvences reizinājumu.

3. blakustrokšņu slāpēšanas lielāka par 22 dB;

d. akustiskās sistēmas un iekārtas, kas paredzētas, lai noteiktu atrašanās vietu virsūdens vai zemūdens kuģiem, kuras atbilst visiem turpmāk uzskaitītajiem kritērijiem, un tām īpaši paredzētas komponentes:

1. to darbības rādiuss ir lielāks par 1 000 m; un

2. to pozicionēšanas precizitāte (vidējā kvadrātiskā kļūda) ir mazāka par 10 m, mērot 1 000 m attālumā;

Piezīme.   6A001.a.1.d. pozīcijā ietilpst:

a.   iekārtas, kas dod viendabīgu signālu plūsmu starp divām vai vairākām bojām un hidrofonu sistēmu, kura ir uz kuģa vai zemūdens transporta līdzekļa;

b.   iekārtas, kas punkta attāluma noteikšanai var automātiski koriģēt signāla izplatīšanās ātruma radītās kļūdas.

e. aktīvi individuāli sonari, kas ir īpaši projektēti vai pielāgoti peldētāju vai nirēju noteikšanai, pozicionēšanai un automātiskai klasificēšanai un kuriem piemīt visas šādas īpašības:

1. darbības rādiuss lielāks par 530 m;

2. pozicionēšanas precizitāte (vidējā kvadrātiskā kļūda) ir mazāka par 15 m rms, mērot 530 m attālumā; un

3. pārraidītā impulsa frekvence pārsniedz 3 kHz;

NB!   Nirēju noteikšanas sistēmas, kas ir īpaši paredzētas vai pielāgotas militārai izmantošanai, ir iekļautas Militāro preču kontrolsarakstā.

Piezīme.   6A001.a.1.e. pozīcijā gadījumā, ja dažādām vidēm ir paredzēti vairāki darbības rādiusi, piemēro lielāko darbības rādiusu.

2. pasīvas sistēmas, iekārtas vai tām speciāli konstruētas komponentes:

a. hidrofoni, kam piemīt kādi no šiem raksturlielumiem:

Piezīme.   Kontroles režīmu hidrofoniem, kas paredzēti izmantošanai citās iekārtās, nosaka saskaņā ar šo iekārtu kontroles režīmu.

1. tajos ir nepārtraukti, elastīgi devēju elementi;

2. tajos ir iekļauti elastīgu diskrētu devēju bloki, kuru diametrs vai garums ir mazāks par 20 mm, bet attālums starp individuāliem devējiem ir mazāks par 20 mm;