2009L0075 — LV — 01.07.2013 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/75/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 261, 3.10.2009, p.40)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES DIREKTĪVA 2013/15/ES (2013. gada 13. maijs),

  L 158

172

10.6.2013
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/75/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 1 ),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 2 ),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 79/622/EEK (1979. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana) ( 3 ) ir vairākkārt būtiski grozīta ( 4 ). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt minētās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 79/622/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas sistēmu, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu, kura aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām ( 5 ) un kas nosaka tehniskos priekšrakstus lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru projektēšanai un izgatavošanai attiecībā uz apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana). Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas paredzēta Direktīvā 2003/37/EK, varētu tikt piemērota attiecībā uz katru traktora tipu. Tātad Direktīvā 2003/37/EK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem X pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Šī direktīva attiecas uz traktoriem, kas definēti Direktīvas 2003/37/EK 2. panta j) apakšpunktā un kam ir šādi parametri:

a) klīrenss zem pakaļējā tilta nepārsniedz 1 000 mm;

b) viena piedziņas tilta nemainīgais vai mazākais pielāgojamais šķērsbāzes platums ir 1 150 mm vai vairāk;

c) iespējamība aprīkot ar daudzpunktu sakabes ierīci noņemamām daļām un sakabes stieni;

d) masa 800 kg vai vairāk, kas atbilst traktora pašmasai, kas minēta Direktīvas 2003/37/EK I pielikuma 2.1.1. punktā, ieskaitot apgāšanās aizsargkonstrukciju, kas piestiprināta saskaņā ar šo direktīvu, un ražotāja ieteiktā lielākā izmēra riepas.

2. pants

1.  Katra dalībvalsts piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu tādām visu tipu apgāšanās aizsargkonstrukcijām un tādiem to stiprinājumiem pie traktora, kuri atbilst I līdz V pielikumā noteiktajām uzbūves un testēšanas prasībām.

2.  Dalībvalsts, kas piešķīrusi EK detaļas tipa apstiprinājumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā sadarbībā ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm pārliecinātos, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam. Šāda pārliecināšanās notiek tikai pārbaudēs uz vietas.

3. pants

Dalībvalstis katra tipa apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kā arī to stiprinājumiem pie traktora, ko tās apstiprina saskaņā ar 2. pantu, izsniedz traktora vai aizsardzības konstrukcijas ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kura atbilst VI pielikumā parādītajam paraugam.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju izmantošanu, kas varētu radīt iespēju sajaukt apgāšanās aizsargkonstrukcijas, kurām piešķirts detaļas tipa apstiprinājums saskaņā ar 2. pantu, ar citām ierīcēm.

4. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst aizliegt laist tirgū apgāšanās aizsargkonstrukcijas vai to stiprinājumus pie traktora, pamatojoties uz to uzbūvi, ja uz tiem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

Dalībvalsts tomēr var aizliegt laist tirgū apgāšanās aizsargkonstrukcijas, uz kurām ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kuras pastāvīgi neatbilst apstiprinājuma tipam.

Šī dalībvalsts tūlīt informē citas dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot sava lēmuma iemeslus.

5. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes mēneša laikā nosūta citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tādu EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu kopijas, kuru paraugs sniegts VII pielikumā un kurus aizpilda katra tipa apgāšanās aizsargkonstrukcijai, ko tās apstiprina vai atsakās apstiprināt.

6. pants

1.  Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EK detaļas tipa apstiprinājumu, atklāj, ka daļa apgāšanās aizsargkonstrukciju un to stiprinājumu pie traktora, kam ir tā pati EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam.

Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem, kas gadījumā, ja nopietnu neatbilstību atklāj atkārtoti, ja vajadzīgs, var novest pie EK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas.

Šīs iestādes veic tādus pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informē par šādu neatbilstību.

2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes mēneša laikā informē cita citu par jebkuru EK detaļas tipa apstiprinājumu anulēšanu un visu šādu pasākumu iemesliem.

7. pants

Visos lēmumos, ko pieņem saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas noteikumiem, lai atteiktu vai anulētu EK detaļas tipa apstiprinājumu apgāšanās aizsargkonstrukcijām un to stiprinājumiem pie traktora vai lai aizliegtu tās laist tirgū vai lietot, sīki izklāsta iemeslus, kas ir to pamatā.

Šādu lēmumu paziņo pusei, uz ko tas attiecas, reizē informējot to arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tai ir pieejami saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošiem tiesību aktiem, un par termiņiem, kuri paredzēti šādu līdzekļu izmantošanai.

8. pants

1.  Dalībvalsts nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu, Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) apakšpunktā minēta dokumenta izsniegšanu, kā arī atteikt piešķirt traktora tipa valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz to apgāšanās aizsargkonstrukcijām, ja ir izpildītas I līdz IX pielikumā noteiktās prasības.

2.  Dalībvalsts nedrīkst izsniegt Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) apakšpunktā minēto dokumentu traktora tipam, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalsts var atteikt piešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktora tipam, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

9. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, pirmo nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar tā apgāšanās aizsargkonstrukciju, ja ir izpildītas I līdz IX pielikumā noteiktās prasības.

10. pants

EK tipa apstiprinājuma mērķiem visi traktori, uz ko attiecas 1. pants, jāaprīko ar apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas atbilst I līdz IV pielikumā noteiktajām prasībām.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/57/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām ( 6 ) 1. pantā noteiktos traktorus EK tipa apstiprinājuma mērķiem tomēr var aprīkot ar apgāšanās aizsargkonstrukciju, kas atbilst minētās direktīvas I līdz IV pielikumā noteiktajām prasībām.

11. pants

Grozījumi, kas vajadzīgi, lai pielāgotu I līdz IX pielikuma prasības tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

12. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

13. pants

Direktīvu 79/622/EEK, kā tā grozīta ar aktiem, kā izklāstīts X pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts X pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas XI pielikumā.

14. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

EK detaļas tipa apstiprinājuma nosacījumi

II PIELIKUMS

Izturības testēšanas nosacījumi aizsardzības konstrukcijām un to stiprinājumam pie traktora

III PIELIKUMS

Testa procedūra

IV PIELIKUMS

Attēli

V PIELIKUMS

Paraugs. Ziņojums par aizsargkonstrukcijas (drošības karkasa vai kabīnes) EK detaļas tipa apstiprinājuma testu attiecībā uz tās izturību, kā arī tās stiprinājuma pie traktora izturību (statiska testēšana)

VI PIELIKUMS

Zīmes

VII PIELIKUMS

EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs

VIII PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājuma nosacījumi

IX PIELIKUMS

Paraugs. Traktora EK tipa apstiprinājuma sertifikāta pielikums attiecībā uz aizsargkonstrukciju izturību (drošības kabīne vai karkass), kā arī to stiprinājuma pie traktora izturību (statiska testēšana)

X PIELIKUMS

A daļa. Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

B daļa. Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

XI PIELIKUMS

Atbilstības tabula
I PIELIKUMS

EK detaļas tipa apstiprinājuma nosacījumi

1.   DEFINĪCIJA

1.1. “Apgāšanās aizsargkonstrukcija” (drošības kabīne vai karkass), še turpmāk “aizsardzības konstrukcija”, ir tāda konstrukcija uz traktora, kuras galvenais mērķis ir novērst vai ierobežot vadītājam apdraudējumu, ko izraisa traktora apgāšanās, to parasti lietojot.

1.2. Konstrukcijām, kas minētas 1.1. punktā, ir raksturīgi, ka II un III pielikumā noteiktajos testos to iekšienē ir nodrošināta brīva telpa, kas ir pietiekami liela, lai aizsargātu vadītāju.

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1. Visām aizsardzības konstrukcijām un to stiprinājumiem pie traktora jābūt projektētām un veidotām tā, lai tās atbilstu 1. punktā noteiktajam galvenajam mērķim.

2.2. Uzskata, ka šis nosacījums ir izpildīts, ja ir izpildītas II un III pielikuma prasības.

3.   EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. EK detaļas tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz aizsardzības konstrukcijas izturību un tās stiprinājuma pie traktora izturību iesniedz traktora ražotājs vai aizsardzības konstrukcijas ražotājs, vai arī viņa pilnvarotie pārstāvji.

3.2. EK detaļas tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno turpmāk minētos dokumentos trīs eksemplāros un šo:

 vispārīgu konstrukcijas rasējumu, kas atbilst rasējumā atzīmētajam mērogam vai kur norādīti aizsardzības konstrukcijas galvenie izmēri. Šajā rasējumā jo īpaši attēlo stiprinājuma detaļas,

 fotogrāfijas sānskatā un skatā no aizmugures, parādot stiprinājuma detaļas,

 īsu aizsardzības konstrukcijas aprakstu, ieskaitot uzbūves tipu, precīzas ziņas par stiprinājumu pie traktora un, ja vajadzīgs, precīzas ziņas par apšuvumu, piekļuves un evakuācijas veidus, precīzas ziņas par iekšējo apšuvumu un ierīcēm ilgstošas velšanās novēršanai, kā arī precīzas ziņas par apsildīšanu un vēdināšanu,

 precīzas ziņas par konstrukcijas elementos izmantotajiem materiāliem, ieskaitot stiprinājuma kronšteinus un stiprinājuma skrūves (sk. V pielikumu).

3.3. Traktoru, kas pieder pie to traktoru tipa, kuriem paredzēta aizsardzības konstrukcija, kas jāapstiprina, nodod tehniskajā dienestā, kurš atbildīgs par detaļas tipa apstiprinājuma testu veikšanu. Šādu traktoru aprīko ar aizsardzības konstrukciju.

3.4. EK detaļas tipa apstiprinājuma turētājs var lūgt to attiecināt arī uz citiem traktoru tipiem. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi EK detaļas tipa sākotnējo apstiprinājumu, piešķir minēto attiecinājumu, ja apstiprinātā aizsardzības konstrukcija un traktora tips(-i), kam lūdz minēto attiecinājumu, atbilst šādiem nosacījumiem:

 nenoslogota traktora masa, kā noteikts II pielikuma 1.3. punktā, nepārsniedz testēto atsauces masu vairāk kā par 5 %,

 stiprinājuma metode un traktora detaļas, pie kurām veic piestiprināšanu, ir vienādas,

 visas detaļas, piemēram, dubļusargi un motora pārsegi, kas varētu balstīt aizsardzības konstrukciju, ir vienādas,

 sēdekļa novietojums un kritiskie izmēri aizsardzības konstrukcijā, kā arī aizsardzības konstrukcijas un traktora relatīvais novietojums ir tāds, ka visos testos būtu jāpaliek klīrensa zonai novirzītās konstrukcijas aizsardzībai.

4.   MARĶĒJUMI

4.1. Katrai aizsardzības konstrukcijai, kas atbilst apstiprinātajam tipam, ir šāds marķējums:

4.1.1. preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;

4.1.2. detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kas atbilst paraugam VI pielikumā;

4.1.3. aizsardzības konstrukcijas sērijas numurs;

4.1.4. traktora(-u) marka un tips(-i), kam paredzēta aizsardzības konstrukcija.

4.2. Visiem šiem datiem jābūt uz neliela izmēra plāksnītes.

4.3. Šiem marķējumiem jābūt labi saskatāmiem, skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem.
II PIELIKUMS

Aizsardzības konstrukciju un to stiprinājuma pie traktora izturības testēšanas nosacījumi

1.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

1.1.   Testa mērķi

Testi, ko veic, izmantojot īpašas ierīces, ir paredzēti, lai imitētu slodzi, kādai pakļauj aizsardzības konstrukciju, ja traktors apgāžas. Šie testi, kas aprakstīti III pielikumā, ļauj novērot aizsardzības konstrukcijas izturību un visu to kronšteinu izturību, ar kuriem tā piestiprināta pie traktora, kā arī visas traktora detaļas, kas pārnes testa spēku.

1.2.   Sagatavošanās testam

1.2.1.

Aizsardzības konstrukcijām jāatbilst ražojumu sērijas specifikācijai. To piestiprina saskaņā ar ražotāja noteikto piestiprināšanas metodi vienam no traktoriem, kam tā ir projektēta. Lai veiktu testu, nav vajadzīgs viss traktors, tomēr aizsardzības konstrukcija un traktora detaļas, pie kurām to piestiprina testa vajadzībām, ir no iekārtas darba kārtībā, še turpmāk “ierīce”.

1.2.2.

Ierīci nostiprina pie atbalsta plātnes, lai detaļas, kas savieno ierīci un atbalsta plātni, ievērojami nenovirzītos attiecībā pret noslogoto aizsardzības konstrukciju. Pati ierīces stiprinājuma metode pie atbalsta plātnes nedrīkst būt tāda, ka tiek pārveidota ierīces izturība.

1.2.3.

Ierīce jānostiprina vai jāpārveido tā, lai visu enerģiju absorbētu aizsardzības konstrukcija un tās stiprinājums pie traktora nekustīgajām detaļām.

1.2.3.1.

Lai izpildītu 1.2.3. punkta prasības, modifikācija bloķē visu traktora ritošo balstiekārtas sistēmu tā, lai nodrošinātu, ka tā neabsorbē testa enerģiju.

1.2.4.

Testu vajadzībām traktors jāaprīko ar visām ražojumu sērijas konstrukcijas detaļām, kas varētu ietekmēt aizsardzības konstrukcijas izturību vai kas varētu būt vajadzīgas izturības testam.

Jāpiemontē arī detaļas, kas varētu radīt apdraudējumu klīrensa zonā, tā, lai tās varētu pārbaudīt nolūkā noskaidrot, vai ir izpildītas 4. punkta prasības.

Pirms testa jānoņem visas aprīkojuma detaļas, ko vadītājs pats var noņemt. Ja, lietojot traktoru, pastāv iespēja atvērt durvis un logus vai tos noņemt, tie testa laikā jāatstāj vaļā vai jānoņem, lai tie nepalielinātu apgāšanās aizsargkonstrukcijas izturību. Ja, traktoram apgāžoties, tie šādā stāvoklī rada draudus vadītājam, šis fakts jāpiemin testa ziņojumā.

1.3.   Traktora masa

Atsauces masa mt, ko izmanto formulā (sk. III pielikumu), lai aprēķinātu enerģijas un saspiešanas spēku, ir vismaz Direktīvas 2003/37/EK I pielikuma 2.1.1. punktā noteiktā masa (t. i., izņemot neobligātās palīgierīces, taču ieskaitot dzesētāju, eļļas, degvielu, instrumentus un vadītāju), kam pieskaita arī aizsardzības konstrukcijas masu, un tā nepārsniedz 75 kg.

Nav iekļauta neobligātā priekšējā un aizmugurējā masa, riepu balasts, montētie instrumenti vai jebkuras specifiskas detaļas.

2.   APARATŪRA UN APRĪKOJUMS

2.1.   Horizontālās slogošanas testi (sānu un gareniskie)

2.1.1.

Materiāls, aprīkojums un piesaistes līdzekļi, kas ir piemēroti, lai nodrošinātu to, ka ierīce ir stingri nostiprināta uz atbalsta plātnes neatkarīgi no riepām, ja tādas ir piemontētas.

2.1.2.

Horizontālā spēka pielikšanas veids aizsardzības konstrukcijai ar nelokāmu sviru, kā parādīts IV pielikuma 1. un 2. attēlā.

2.1.2.1.

Nelokāmās sviras vertikālās virsmas izmērs ir 150 mm.

2.1.2.2.

Jāparedz, ka slodzi var vienmērīgi sadalīt parastajā slogojuma virzienā un gar sviru, kuras garumu izsaka kāds no skaitļa 50 precīziem daudzkārtņiem starp 250 un 700 mm.

2.1.2.3.

Sviras šķautņu, kas saskaras ar aizsardzības konstrukciju, maksimālais liekuma rādiuss ir 50 mm.

2.1.2.4.

Universālos savienojumus vai to ekvivalentus pievieno, lai nodrošinātu, ka slogošanas iekārta neierobežo konstrukcijas griešanos vai liekšanos nevienā virzienā, izņemot slodzes virzienu.

2.1.2.5.

Ja aizsardzības konstrukcijas horizontālais garums, kam jāpieliek slodze, nav taisna līnija, kas ir perpendikulāra slodzes pielikšanas virzienam, telpu piepilda tā, lai slodzi sadalītu visā tās garumā.

2.1.3.

Iekārtas aizsardzības konstrukcijas un traktora nekustīgo daļu, pie kurām tā piestiprināta, absorbētās enerģijas mērīšanai, cik vien tas tehniski iespējams, piemēram, mērot pielikšanas virzienā pielikto spēku un atbilstošās novirzes attiecībā pret punktu uz traktora šasijas.

2.1.4.

Līdzekļi, lai pārbaudītu, vai klīrensa zona testa laikā palikusi neskarta. Var izmantot kādu ierīci saskaņā ar IV pielikuma 6.a, 6.b un 6.c attēlu.

2.2.   Saspiešanas testi (aizmugurējie un frontālie)

2.2.1.

Materiāls, aprīkojums un piesaistes līdzekļi, kas ir piemēroti, lai nodrošinātu to, ka traktors neatkarīgi no riepām ir stingri nostiprināts uz atbalsta plātnes.

2.2.2.

Vertikāla spēka pielikšanas līdzekļi aizsardzības konstrukcijai, kā parādīts IV pielikuma 3. attēlā, ieskaitot nekustīgu trieciena siju, kas ir 250 mm plata.

2.2.3.

Aprīkojums kopējā vertikāli pieliktā spēka mērīšanai.

2.2.4.

Līdzekļi, lai pārbaudītu, vai klīrensa zona testa laikā ir palikusi neskarta. Var izmantot kādu ierīci saskaņā ar IV pielikuma 6.a, 6.b un 6.c attēlu.

2.3.   Pieļaujamās pielaides mērījumos

2.3.1.

Izmēri: ± 3 mm.

2.3.2.

Novirze: ± 3 mm.

2.3.3.

Traktora masa: ± 20 kg.

2.3.4.

Slodzes un spēki: ± 2 %.

2.3.5.

Slodzes virziens: III pielikumā norādītā atkāpe no horizontālā un vertikālā virziena:

 testa sākumā nulles slodze: ± 2°,

 testa laikā pakļauts slodzei: 10° virs un 20° zem horizontāles. Šīm novirzēm vajadzētu būt pēc iespējas mazām.

3.   TESTI

3.1.   Vispārīgas prasības

3.1.1.   Testu secība

3.1.1.1.

Testu secība ir šāda:

3.1.1.1.1. Gareniskā slogošana (III pielikuma 1.2. punkts)

Traktoriem, kam masa uz aizmugurējiem riteņiem ir vismaz 50 % no 1.3. punktā noteiktās masas, garenisko slogošanu veic no aizmugures (1. gadījums). Pārējiem traktoriem garenisko slogošanu veic no priekšas (2. gadījums).

3.1.1.1.2. Pirmais saspiešanas tests

Pirmo saspiešanas testu veic tajā pašā aizsardzības ierīces galā, kurā garenisko slogošanu, t. i.,

 aizmugurē 1. gadījumā (III pielikuma 1.5. punkts) vai

 priekšā 2. gadījumā (III pielikuma 1.6. punkts).

3.1.1.1.3. Sānu slogošana (III pielikuma 1.3. punkts)

3.1.1.1.4. Otrais saspiešanas tests

Otro saspiešanas testu veic gareniskajai slogošanai pretējā aizsardzības konstrukcijas galā, t. i.,

 priekšā 1. gadījumā (III pielikuma 1.6. punkts) vai

 aizmugurē 2. gadījumā (III pielikuma 1.5. punkts).

3.1.1.1.5. Otrā gareniskā slogošana (III pielikuma 1.7. punkts)

Otro garenisko slogošanu veic traktoriem, kas aprīkoti ar aizsardzības konstrukciju, kuru paredzēts sašķiebt, ja gareniskās slogošanas virziens (sk. 3.1.1.1.1. punktu) nebūtu sašķiebis aizsardzības konstrukciju.

3.1.1.2.

Ja testa laikā kāda atturošā aprīkojuma daļa salūst vai pārvietojas, testu sāk no sākuma.

3.1.1.3.

Testu laikā traktoru vai aizsardzības konstrukciju nedrīkst labot vai mainīt.

3.1.2.   Šķērsbāze

Riteņus nomontē vai šķērsbāzi iestata tā, lai nodrošinātu, ka testu laikā nenotiek nekāda mijiedarbība ar aizsardzības konstrukciju.

3.1.3.   Apdraudējumu neradošu detaļu noņemšana

Visas traktora un aizsardzības konstrukcijas detaļas, kas pilnā komplektācijā aizsargā vadītāju, ieskaitot aizsardzību pret laika apstākļiem, pārbaudei piegādā komplektācijā ar traktoru.

Aizsardzības konstrukcija, kas jātestē, nav jāaprīko ar priekšējo stiklu vai sānu stikliem vai aizmugures stikliem, kas izgatavoti no aizsargstikla vai līdzīga materiāla, nedz ar kādiem atdalāmiem paneļiem, veidgabaliem un armatūru, kas nestiprina konstrukciju un kas nevar radīt apdraudējumu apgāšanās gadījumā.

3.1.4.   Mēraparatūra

Aizsardzības konstrukcijā uzstāda vajadzīgo aprīkojumu, lai iegūtu datus, kas vajadzīgi, lai uzzīmētu spēka un novirzes diagrammu (sk. IV pielikuma 4. attēlu). Kopējo un pastāvīgo aizsardzības konstrukcijas novirzi mēra un atzīmē katrā testa stadijā (sk. IV pielikuma 5. attēlu).

3.1.5.   Slogošanas virziens

Traktoram, kura sēdeklis neatrodas uz traktora vidus plaknes un/vai ierīces nesimetriskas izturības gadījumā sānu slogošanu veiks tajā pusē, kurā testu laikā visdrīzāk varētu notikt klīrensa zonas ierobežošana (sk. arī III pielikuma 1.3. punktu).

4.   APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMI

4.1.

EK detaļas tipa apstiprinājumam pieteiktu aizsardzības konstrukciju uzskata par atbilstīgu izturības prasībām, ja pēc testiem tā atbilst šādiem nosacījumiem:

4.1.1. Neviena klīrensa zonas daļa, kā aprakstīts III pielikuma 3.2. punktā, neietilpst aizsargkonstrukcijā vai nepaliek bez aizsardzības III pielikuma 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. un vajadzības gadījumā 1.7. punktā norādītajos testos.

Ja ir veikts pārslodzes tests, spēks, ko pieliek, ja norādīto enerģiju absorbē, pārsniedz 0,8 Fmax, kas rodas gan galvenajā testā, gan attiecīgajā pārslodzes testā (sk. IV pielikuma 4.b un 4.c zīmējumu).

4.1.2. Testu laikā aizsardzības konstrukcija nedrīkst ierobežot sēdekļa konstrukciju.

4.1.3. Brīdī, kad katrā norādītajā horizontālās slogošanas testā ir sasniegts vajadzīgais enerģijas līmenis, spēks pārsniedz 0,8 Fmax.

4.2.

Turklāt nav citu pazīmju, kas radītu īpašu apdraudējumu vadītājam, piemēram, nepietiekams polsterējums jumta iekšpusē vai citur, kur varētu atsisties vadītāja galva.

5.   TESTA ZIŅOJUMS

5.1.

Testa ziņojumu pievieno VII pielikumā minētajam EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātam. Ziņojuma noformējums ir tāds, kā parādīts V pielikumā. Tajā iekļauj šo:

5.1.1. Vispārīgu aizsardzības konstrukcijas formas un uzbūves aprakstu (sk. V pielikumu par obligātajiem izmēriem), ieskaitot noteikumus par parastu ieeju, izeju un avārijas izeju; noteikumus par sildīšanas un vēdināšanas sistēmām un pārējām iekārtām, ja tās ir pieejamas un ja tās varētu ietekmēt klīrensa zonu vai radīt apdraudējumu.

5.1.2. Sīkas ziņas par īpašu aprīkojumu, piemēram, ierīcēm, kas novērš traktora ilgstošu velšanos.

5.1.3. Visa iekšējā polsterējuma īsu aprakstu.

5.1.4. Pārskatu par izmantotā priekšējā stikla un stiklojuma tipu, kā arī pievienoto EK vai citu apstiprinājuma marķējumu.

5.2.

Ja EK detaļas tipa apstiprinājumu attiecina uz citiem traktoru tipiem, ziņojumā iekļauj precīzas atsauces uz sākotnējo EK detaļas tipa apstiprinājuma ziņojumu, kā arī precīzas norādes attiecībā uz I pielikuma 3.4. punktā noteiktajām prasībām.

5.3.

Ziņojumā skaidri jānorāda testēšanai izmantotā traktora tips (marka, tips un komercapraksts utt.) un tipi, kam ir paredzētas aizsardzības konstrukcijas.

6.   SIMBOLI

mt

=

traktora atsauces masa (kg), kā noteikts 1.3. punktā

D

=

ierīces novirze (mm) slodzes pielikšanas punktā un saistībā ar slodzes pielikšanu

D'

=

ierīces novirze (mm) aprēķinātajai vajadzīgajai enerģijai

F

=

statiskās slodzes spēks (N) (ņūtonos)

Fmax

=

maksimālais statiskās slodzes spēks slogošanas laikā (N), izņemot pārslogošanu

F'

=

spēks vajadzīgajai aprēķinātajai enerģijai

F-D

=

spēka un novirzes līkne

Eis

=

tās enerģijas pievade, kura jāabsorbē sānu slogošanas laikā (J) (džoulos)

Eil 1

=

tās enerģijas pievade, kura jāabsorbē gareniskās slogošanas laikā (J)

Eil2

=

tās enerģijas pievade, kura jāabsorbē, veicot otro garenisko slogošanu (J)

Fr

=

saspiešanas testā pieliktais spēks (N)

Ff

=

priekšā pieliktais spēks saspiešanas testā (N)
III PIELIKUMS

TESTA PROCEDŪRA

1.   HORIZONTĀLĀS SLOGOŠANAS TESTI UN SASPIEŠANAS TESTI

1.1.   Vispārīgi noteikumi horizontālās slogošanas testiem

1.1.1.

Aizsardzības konstrukcijai pieliktās slodzes sadala ar nelokāmu sviru, kas atbilst II pielikuma 2.1.2. punktā noteiktajai specifikācijai un ko novieto parastajā slodzes pielikšanas virzienā, nelokāmo sviru var aprīkot tā, lai novērstu tās novirzes uz sāniem. Novirzes koeficients slogošanas laikā nedrīkst pārsniegt 5 mm/s. Pieliekot slodzi, F un D reģistrē vienlaicīgi pēc 15 mm vai mazākas novirzes intervāliem, lai nodrošinātu precizitāti. Pēc sākotnējās slodzes pielikšanas slodzi nesamazina līdz testa beigām, taču, ja vēlas, ir atļauts pārtraukt slodzes palielināšanu, piemēram, lai reģistrētu mērījumus.

1.1.2.

Ja konstrukcijas elements, kam jāpieliek slodze, saliecas, jāievēro II pielikuma 2.1.2.5. punktā noteiktā specifikācija. Slodzes pielikšanai tomēr jāatbilst iepriekšējā 1.1.1. punkta un II pielikuma 2.1.2. punkta prasībām.

1.1.3.

Ja slodzes pielikšanas punktā nav nevienas šķērssijas, testam var izmantot aizstājēju testa siju, kas nepalielina konstrukcijas izturību.

1.1.4.

Konstrukciju pārbauda vizuāli pēc slodzes noņemšanas pēc katra slogošanas testa beigām. Ja slogošanas laikā parādījušās plaisas vai plīsumi, pirms uzsāk nākamo slogošanu II pielikuma 3.1.1.1. punktā minētajā secībā, veic turpmāk 1.4. punktā precizēto pārslodzes testu.

1.2.   Gareniskā slogošana (sk. IV pielikuma 2. attēlu)

Slodzi pieliek horizontāli un paralēli traktora vertikālajai vidus plaknei.

Traktoriem, uz kuru aizmugurējiem riteņiem ir vismaz 50 % masas, kā noteikts II pielikuma 1.3. punktā, garenisko aizmugurējo slodzi un šķērsslodzi pieliek aizsargkonstrukcijas gareniskās vidusplaknes dažādās pusēs. Traktoriem, uz kuru priekšējiem riteņiem ir vismaz 50 % masas, gareniskā priekšējā slodze ir tajā pašā aizsargkonstrukcijas gareniskās vidusplaknes pusē, kur sānu slodze.

To pieliek visaugstāk esošajai aizsargkonstrukcijas uzbūves šķērssijai (t. i., tai daļai, kura apgāšanās gadījumā pirmā saskartos ar zemi).

Slodzes pielikšanas punkts atrodas vienu sestdaļu no aizsargkonstrukcijas virsas izmēra uz iekšpusi no ārējā stūra. Par aizsargkonstrukcijas platumu uzskata attālumu starp divām līnijām, kas paralēlas traktora vertikālajai vidus plaknei, kas pieskaras visvairāk uz āru izvirzītajām aizsargkonstrukcijas daļām horizontālajā plaknē, kura pieskaras visaugstākajai šķērssijai.

Sijas garums nav mazāks par vienu trešdaļu no aizsargkonstrukcijas platuma (kā iepriekš aprakstīts) un nepārsniedz šo lielumu vairāk kā par 49 mm.

Garenisko slogošanu veic no aizmugures vai priekšas, kā noteikts II pielikuma 3.1.1.1. punktā.

Testu pārtrauc, kad:

a) deformācijas potenciālā enerģija, ko absorbē aizsargkonstrukcija, ir vienāda vai lielāka nekā vajadzīgā enerģijas pievade Eil l (ja Eil l = 1,4 mt);

b) konstrukcija ierobežo klīrensa zonu vai atstāj neaizsargātu klīrensa zonu.

1.3.   Sānu slogošana (sk. IV pielikuma 1. attēlu)

Slodzi pieliek horizontāli 90° grādu leņķī pret traktora vertikālo vidus plakni. To pieliek aizsardzības konstrukcijas augšējai malai 300 mm uz priekšu no sēdekļa atskaites punkta, sēdeklim atrodoties galējā aizmugurējā stāvoklī, kā noteikts turpmāk 2.3.1. punktā. Ja aizsardzības konstrukcijai ir kāds sānu izvirzījums, kas noteikti pirmais saskartos ar zemi, traktoram apgāžoties uz sāniem, slodzi pieliek tajā vietā. Ja traktors ir aprīkots ar grozāmu vadītāja vietu, slodzi pielieto apgāšanās aizsargkonstrukcijas augšējam galam pusceļā starp diviem sēdekļa atskaites punktiem.

Sija ir cik iespējams gara, taču ne vairāk kā 700 mm gara.

Testu pārtrauc, ja:

a) spriedzes enerģija, ko absorbē aizsardzības konstrukcija, ir vienāda vai lielāka nekā vajadzīgā enerģijas pievade Eis (ja Eis = 1,75 mt); vai

b) konstrukcija pārkāpj klīrensa zonu vai atstāj neaizsargātu klīrensa zonu.

1.4.   Pārslodzes tests (sk. IV pielikuma 4.a, 4.b un 4.c attēlu)

1.4.1.

Pārslodzes tests jāveic, ja spēks samazinās vairāk nekā par 3 % pēdējos 5 % iegūto noviržu, ja konstrukcija absorbē vajadzīgo enerģiju (sk. 4.b attēlu).

1.4.2.

Pārslodzes testā ietilpst pakāpeniska sākotnēji vajadzīgās enerģijas horizontālās slodzes palielināšana ar 5 % pieaugumu līdz ne vairāk kā 20 % pievienotas enerģijas (sk. 4.c attēlu).

1.4.2.1.

Pārslodzes tests ir apmierinošs, ja ikreiz pēc vajadzīgās enerģijas palielināšanas par 5 %, 10 % vai 15 %, spēks samazinās mazāk nekā par 3 % attiecībā uz 5 % pieaugumu un saglabājas vairāk nekā 0,8 Fmax.

1.4.2.2.

Pārslodzes tests ir apmierinošs, ja pēc tam, kad ierīce ir absorbējusi 20 % no pievienotās enerģijas, spēks pārsniedz 0,8 Fmax.

1.4.2.3.

Pārslodzes testa laikā ir pieļaujamas papildu plaisas vai plīsumi un/vai iekļuve klīrensa aizsardzības zonā vai klīrensa aizsardzības zonas trūkums elastīgas deformācijas dēļ. Pēc slodzes noņemšanas konstrukcija tomēr neieiet klīrensa zonā, kurai jābūt pilnīgi aizsargātai.

1.5.   Saspiešana aizmugurē

Siju novieto virs aizmugurējā augstākā konstrukcijas elementa, un rezultējošos saspiešanas spēkus novieto vertikālajā gareniskajā atskaites plaknē. Pieliek spēku Fr = 20 mt.

Ja aizsardzības konstrukcijas jumta aizmugurējā daļa neiztur pilnu saspiešanas spēku, spēku piemēro, līdz jumts ir novirzīts līdz saskarei ar plakni, kas savieno aizsardzības ierīces augšējo daļu ar to traktora aizmugurējo daļu, kura spēj balstīt transportlīdzekļa masu apgāšanās gadījumā. Tad spēku noņem un traktoru vai slogošanas spēku novieto atpakaļ tā, lai sija atrastos virs tā aizsardzības konstrukcijas punkta, kurš atbalstītu traktoru pilnīgas apgāšanās gadījumā. Tad pieliek spēku Fr.

Spēku Fr pieliek vismaz piecas sekundes pēc vizuāli nosakāmas novirzīšanās pārtraukšanas.

Testu pārtrauc, ja konstrukcija pārkāpj klīrensa zonu vai atstāj neaizsargātu klīrensa zonu.

1.6.   Saspiešana priekšā

Siju novieto pār priekšējā augstāko konstrukcijas elementu, un rezultējošos saspiešanas spēkus novieto vertikālajā gareniskajā atskaites plaknē. Pieliek spēku Fr = 20 mt.

Ja aizsardzības konstrukcijas jumta priekšējā daļa neiztur pilnu saspiešanas spēku, spēku piemēro, līdz jumts ir novirzīts līdz saskarei ar plakni, kas savieno aizsardzības konstrukcijas augšējo daļu ar traktora priekšējo daļu, kura spēj atbalstīt transportlīdzekļa masu apgāšanās gadījumā. Tad spēku noņem un traktoru vai slogošanas spēku novieto atpakaļ tā, lai sija atrastos virs aizsardzības konstrukcijas punkta, kas atbalstītu traktoru pilnīgas apgāšanās gadījumā. Tad pieliek spēku Ff.

Spēku Ff pieliek vismaz piecas sekundes pēc vizuāli nosakāmas novirzīšanās pārtraukšanas.

Testu pārtrauc, ja konstrukcija pārkāpj klīrensa zonu vai atstāj neaizsargātu klīrensa zonu.

1.7.   Otrā gareniskā slogošana

Slodzi pieliek horizontāli paralēli traktora vertikālajai vidus plaknei.

Otru garenisko slogošanu veic no aizmugures vai priekšas, kā noteikts II pielikuma 3.1.1.1. punktā.

Attiecībā pret 1.2. punktā minēto garenisko slogošanu to veic pretējā virzienā un vistālākajā stūrī.

Slodzi pieliek visaugstāk esošajai aizsardzības konstrukcijas uzbūves šķērssijai (t. i., tai daļai, kura apgāšanās gadījumā saskartos ar zemi).

Slodzes pielikšanas punkts atrodas vienu sestdaļu no aizsardzības konstrukcijas virsas izmēra uz iekšpusi no ārējā stūra. Par aizsardzības konstrukcijas platumu uzskata attālumu starp divām līnijām, kas ir paralēlas traktora vidus plaknei un kas pieskaras visvairāk uz āru izvirzītajām aizsardzības konstrukcijās daļām horizontālajā plaknē, kura pieskaras visaugstākajai šķērssijai.

Sijas garums nav mazāks par vienu trešdaļu aizsardzības konstrukcijas platuma (kā iepriekš aprakstīts) un nepārsniedz šo lielumu vairāk kā par 49 mm.

Testu pārtrauc, ja:

a) spriedzes enerģija, ko absorbē konstrukcija, ir vienāda vai lielāka nekā vajadzīgā enerģijas pievade Eil2 (ja Eil2 = 0,35 mt);

b) konstrukcija pārkāpj klīrensa zonu vai atstāj neaizsargātu klīrensa zonu.

2.   KLĪRENSA ZONA

2.1.

Klīrensa zona ir attēlota IV pielikuma 6. attēlā, un to nosaka saistībā ar vertikālo atskaites plakni, kas parasti ir gareniska attiecībā pret traktoru un iet cauri 2.3. punktā aprakstītajam sēdekļa atskaites punktam un stūres rata centram. Uzskata, ka slodzes pielikšanas laikā atskaites plakne pārvietojas horizontāli ar sēdekli un stūres ratu, tomēr paliek perpendikulāra traktora vai aizsardzības konstrukcijas grīdai, ja tā ir elastīgi montēta.

Ja stūres rats ir regulējams, tas būtu jānovieto parastā braukšanas stāvoklī.

2.2.

Par zonas robežām uzskata šīs:

2.2.1.

tās vertikālās plaknes 250 mm katrā atskaites plaknes pusē, kuras iet 300 mm uz augšu no sēdekļa atskaites punkta;

2.2.2.

paralēlās plaknes, kas iet no 2.2.1. punktā minētās plaknes augšējās malas vismaz 900 mm uz augšu virs sēdekļa atskaites punkta un kas ir vērstas tā, ka augšējā mala plaknei tajā pusē, no kuras pieliek slodzi, ir vismaz 100 mm no atskaites plaknes;

2.2.3.

horizontālu plakni 900 mm virs sēdekļa atskaites punkta;

2.2.4.

noliektu plakni, kas ir perpendikulāra atskaites plaknei un pie kā pieder punkts 900 mm tieši virs sēdekļa atskaites punkta un sēdekļa atzveltnes galējā aizmugurējā punkta;

2.2.5.

virsmu, kas vajadzības gadījumā ir liekta, ar vairākām atskaites plaknei perpendikulārām taisnām līnijām, kuras iet uz leju no sēdekļa galējā aizmugurējā punkta, kas saskaras ar sēdekļa atzveltni garuma dēļ;

2.2.6.

līklīniju virsmu, kas ir perpendikulāra atskaites plaknei, ar 120 mm rādiusu, kurš ir tangenciāls 2.2.3. un 2.2.4. punktā minētajām plaknēm;

2.2.7.

līklīniju virsmu, kas ir perpendikulāra atskaites plaknei, ar 900 mm rādiusu, kurš iet 400 mm tangenciāli uz priekšu no 2.2.3. punktā minētās plaknes punktā, kas ir 150 mm uz priekšu no sēdekļa atskaites punkta;

2.2.8.

noliektu plakni, kas ir perpendikulāra atskaites plaknei un pieskaras 2.2.7. punktā minētās virsmas priekšējai malai un atrodas 40 mm no stūres rata. Ja stūres rats atrodas augstu, šo plakni aizstāj 2.2.7. punktā minētās virsmas tangentes plakne;

2.2.9.

vertikālu plakni, kas ir perpendikulāra atskaites plaknei, 40 mm uz priekšu no stūres rata;

2.2.10.

horizontālu plakni, kas iet caur sēdekļa atskaites punktu;

2.2.11.

ja traktors ir aprīkots ar grozāmu vadītāja vietu, brīvo telpu veido divu brīvu telpu kopums, ko nosaka stūres rata un sēdekļa divi stāvokļi;

2.2.12.

ja traktoru var aprīkot ar papildu sēdekļiem, testi balstās uz sēdekļu atskaites punktu summāro brīvo telpu visiem iespējamiem sēdekļu variantiem. Apgāšanās aizsargkonstrukcija nedrīkst kaut daļēji aizņemt summāro brīvo telpu ap dažādiem sēdekļa atskaites punktiem;

2.2.13.

ja pēc testa veikšanas piedāvā jaunu sēdekļa izvietojumu, izdara aprēķinus, lai noskaidrotu, vai brīvā telpa ap jauno sēdekļa balsta punktu pilnībā iekļaujas iepriekš noteiktajā brīvajā telpā. Ja tas tā nav, jāveic jauns tests.

2.3.

Sēdekļa atrašanās vieta un sēdekļa atskaites punkts

2.3.1.

Lai noteiktu klīrensa zonu, kas minēta 2.1. punktā, sēdeklis atrodas galējā aizmugurējā punktā visā horizontālās regulēšanas diapazonā. To iestata augstākajā vertikālās regulēšanas diapazona punktā, ja to regulē neatkarīgi no horizontālā stāvokļa.

Atskaites punktu nosaka, lietojot IV pielikuma 7. un 8. attēlā parādīto aparatūru, lai imitētu cilvēka radītu slodzi. Aparatūra sastāv no sēdekļa iedobuma plāksnes un atzveltnes plāksnes. Apakšējo atzveltnes plāksni pievieno iegurņa kaula pauguru (A) un krustu (B) apvidū, (B) savienojuma augstumu var regulēt.

2.3.2.

Atskaites punktu nosaka kā punktu sēdekļa gareniskajā vidus plaknē, ja apakšējās atzveltnes tangenciālā plakne un horizontālā plakne krustojas. Šī horizontālā plakne sadala sēdekļa iedobuma plāksnes apakšējo virsmu 150 mm pirms iepriekšminētās tangentes.

2.3.3.

Ja sēdeklim ir brīvs atsperes piekares gājiens neatkarīgi no tā, vai to var regulēt atbilstīgi vadītāja svaram, sēdekli iestata šā gājiena vidū.

Aparatūru novieto uz sēdekļa. Pēc tam to slogo ar 550 N spēku 50 mm pirms savienojuma (A), un atzveltnes plāksnes divas daļas viegli piespiež tangenciāli atzveltnei.

2.3.4.

Ja nav iespējams noteikt tangentes katram atzveltnes laukumam (zem un virs jostas vietas), būtu jārīkojas šādi:

2.3.4.1. ja nav iespējams iegūt apakšējā laukuma noteiktu tangenti, atzveltnes plāksnes apakšējo daļu piespiež vertikāli pie atzveltnes;

2.3.4.2. ja nav iespējams iegūt augšējā laukuma noteiktu tangenti, savienojumu (B) nostiprina 230 mm augstumā virs sēdekļa atskaites punkta, ja atzveltnes plāksnes apakšējā daļa atrodas vertikāli. Tad abas atzveltnes plāksnes daļas viegli piespiež pie atzveltnes.

3.   PĀRBAUDES UN MĒRĪJUMI, KAS JĀVEIC

3.1.   Klīrensa zona

Katra testa laikā aizsardzības konstrukciju pārbauda, lai noteiktu, vai kāda aizsardzības konstrukcijas daļa nav iekļuvusi klīrensa zonā ap vadītāja sēdekli, kā noteikts 2.1. punktā. Turklāt pārbauda aizsardzības konstrukciju, lai noteiktu vai kāda klīrensa zonas daļa nav palikusi aizsardzības konstrukcijas neaizsargāta. Šajā nolūkā uzskata, ka kāda klīrensa zonas daļa ir palikusi aizsardzības konstrukcijas neaizsargāta, ja kāda tās daļa ir saskārusies ar līdzenu zemi gadījumā, ja traktors ir apgāzies uz to pusi, no kuras pielika slodzi. Šajā nolūkā riepu un šķērsbāzes izmēri atbilst ražotāja norādītajam mazākajam platumam.

3.2.   Galīgā pastāvīgā novirze

Pēc testiem reģistrē aizsardzības konstrukcijas galīgo pastāvīgo novirzi. Šajā nolūkā pirms testa sākuma reģistrē galveno aizsardzības konstrukcijas elementu atrašanās vietu attiecībā pret sēdekļa atskaites punktu.
IV PIELIKUMS

ATTĒLI

1. attēls

:

Sānu slodzes pielikšanas vieta

2. attēls

:

Gareniskās aizmugurējās slodzes pielikšanas vieta

3. attēls

:

Izvietojuma paraugs saspiešanas testam

4a. attēls

:

Spēka/novirzes līkne – pārslodzes tests nav vajadzīgs

4.b attēls

:

Spēka/novirzes līkne – pārslodzes tests ir vajadzīgs

4.c attēls

:

Spēka/novirzes līkne – pārslodzes tests jāturpina

5. attēls

:

Terminu “pastāvīga novirze”, “elastīga novirze” un “kopējā novirze” attēlojums

6.a attēls

:

Klīrensa zonas sānskats

6.b attēls

:

Klīrensa zonas priekšējais/aizmugurējais skats

6.c attēls

:

Izometriskais skats

7. attēls

:

Sēdekļa atskaites punkta noteikšanas aparatūra

8. attēls

:

Sēdekļa atskaites punkta noteikšanas metode

image

image

3. attēls

Izvietojuma paraugs saspiešanas testam

image

1. Atsauces punkts aF' = 0,95 D'.

1.1. Pārslodzes tests nav vajadzīgs, jo aF' < 1,03 F'.

4.a attēls

Spēka/novirzes līkne – pārslodzes tests nav vajadzīgs

image

1. Atsauces punkts aF' = 0,95 D'.

1.1. Pārslodzes tests ir vajadzīgs, jo aF' > 1,03 F'.

1.2. Pārslodzes tests ir apmierinošs, jo bF' > 0,97 F' un bF' > 0,8 Fmax.

4.b attēls

Spēka/novirzes līkne – pārslodzes tests ir vajadzīgs

image

1. Atsauces punkts aF' = 0,95 D'.

1.1. Pārslodzes tests ir nepieciešams, jo aF' > 1,03 F'.

1.2. Ja bF' ir < 0,97 F', jāveic pārslodzes tests.

1.3. Tā kā cF' < 0,97 bF' pārslodzes tests ir jāturpina.

1.4. Tā kā dF' < 0,97 cF' pārslodzes tests ir jāturpina.

1.5. Pārslodzes tests ir apmierinošs, jo eF' > 0,8 Fmax.

NB! Ja kādā brīdī F samazinās zem 0,8 Fmax, konstrukcija ir izbrāķēta.

4.c attēls

Spēka/novirzes līkne – pārslodzes tests ir jāturpina

image

5. attēls

Terminu “pastāvīga novirze”, “elastīga novirze” un “kopējā novirze” attēlojums

image

6.a attēls

Klīrensa zonas sānskats

image

6.b attēls

Klīrensa zonas priekšējais/aizmugurējais skats

image

6.c attēls

Izometriskais skats

image

7. attēls

Sēdekļa atskaites punkta noteikšanas iekārta

image

8. attēls

Sēdekļa atskaites punkta noteikšanas metode
V PIELIKUMS

PARAUGSZiņojums par aizsargkonstrukcijas (drošības karkasa vai kabīnes) eek detaļas tipa apstiprinājuma testu attiecībā uz tās izturību, kā arī tās stiprinājuma pie traktora izturību(Statiska testēšana)AizsargkonstrukcijaMarkaTipsTraktora markaTraktora tipsNorāde par testēšanas stacijuEEK detaļas tipa apstiprinājuma Nr. …1. Aizsargkonstrukcijas preču zīme vai tirdzniecības nosaukums …2. Aizsargkonstrukcijas un/vai traktora ražotāja nosaukums un adrese …3. Vajadzības gadījumā aizsargkonstrukcijas un/vai traktora ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese …4. Tā traktora specifikācija, uz kura veic testus4.1. Preču zīme vai tirdzniecības nosaukums …4.2. Tips un komercapraksts …4.3. Sērijas numurs …4.4. Tāda nepiekrauta traktora masa, kuram piemontēta aizsardzības konstrukcija, bez vadītāja … kgRiepu izmērs: priekšējās …aizmugurējās …5. EK detaļas tipa apstiprinājuma attiecinājums(-i) uz citiem traktoru tipiem (1)5.1. Preču zīme vai tirdzniecības nosaukums …(1) Šis ziņas jāatkārto attiecībā uz katru tipu.

5.2. Tips un komercapraksts …5.3. Tāda nepiekrauta traktora masa, kuram piemontētu aizsardzības konstrukciju, bez vadītāja … kgRiepu izmērs: priekšējās …aizmugurējās …6. Aizsargkonstrukcijas specifikācija6.1. Vispārīgs aizsargkonstrukcijas un tās stiprinājuma uzbūves rasējums6.2. Fotogrāfijas no sāniem un aizmugures, kurās redzamas stiprinājuma daļas6.3. Aizsargkonstrukcijas īss apraksts, ieskaitot uzbūves veidu, sīkas ziņas par stiprinājumu pie traktora, sīkas ziņas par apšuvumu, piekļuves un glābšanās līdzekļi, sīkas ziņas par iekšējo polsterējumu, tehniskie parametri, kas novērš ilgstošu velšanos, kā arī sīkas ziņas par apsildīšanu un ventilāciju6.4. Izmēri6.4.1. Jumta detaļu augstums virs sēdekļa atskaites punkta … mm6.4.2. Jumta detaļu augstums virs traktora pamata platformas … mm6.4.3. Aizsargkonstrukcijas iekšējais platums 900 mm virs sēdekļa atskaites punkta … mm6.4.4. Aizsargkonstrukcijas iekšējais platums virs sēdekļa stūres rata centra augstumā … mm6.4.5. Attālums no stūres rata centra līdz aizsargkonstrukcijas labajai pusei … mm6.4.6. Attālums no stūres rata centra līdz aizsargkonstrukcijas kreisajai pusei … mm6.4.7. Minimālais attālums no stūres rata aploces līdz aizsargkonstrukcijai … mm6.4.8. Durvju ailas platums:augšā … mmvidū … mmapakšā … mm6.4.9. Durvju ailas augstums:virs pamata platformas … mmvirs augstākā kāpšļa … mmvirs zemākā kāpšļa … mm

6.4.10. Kopējais traktora augstums ar piemontētu aizsargkonstrukciju … mm6.4.11. Kopējais aizsargkonstrukcijas platums (bez spārniem) … mm6.4.12. Horizontālais attālums no sēdekļa atskaites punkta 900 mm augstuma līdz aizsargkonstrukcijas aizmugurei … mm6.5. Sīkas ziņas par izmantotajiem materiāliem un to kvalitāte, izmantotie standarti …Galvenais korpuss … (materiāls un izmēri)Stiprinājumi … (materiāls un izmēri)Apšuvums … (materiāls un izmēri)Jumts … (materiāls un izmēri)Iekšējais polsterējums … (materiāls un izmēri)Montāžas un stiprinājuma skrūves … (šķira un izmēri)Priekšējā stikla un stiklojuma tips un sīkas ziņas par marķējumu …7. Testa rezultāti7.1. Slogošanas tests un saspiešanas testsSlogošanas testus veica no kreisās/labās puses aizmugurē (1) , no labās/kreisās puses (1) priekšā un no labās/kreisās puses sānos (1)7.2. Atsauces masa, ko izmantoja, lai aprēķinātu enerģijas pievadi un saspiešanas spēkus, bija … kg7.3. Tika izpildītas prasības attiecībā uz plaisām vai plīsumiem un klīrensa zonas aizsardzību7.4. Slogošanas enerģija:aizmugurē/priekšā (1) … kJsānos … kJSaspiešanas spēks … kNOtro gareniskās slogošanas testu veica labajā/kreisajā pusē, priekšā/aizmugurē (1) … kJ7.5. Pēc testiem izmērītā galīgā pastāvīgā novirze:aizmugurē: uz priekšu/atpakaļ (1)pa kreisi … mmpa labi … mmpriekšā: uz priekšu/atpakaļ (1)pa kreisi … mmpa labi … mm(1) Lieko svītrot.

sānā sāniski:priekšā … mmaizmugurē … mmaugšā uz leju/uz augšu (1):priekšā … mmaizmugurē … mm8. Ziņojuma numurs …9. Ziņojuma datums …10. Paraksts …(1) Lieko svītrot.
VI PIELIKUMS

ZĪMES

EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme sastāv no taisnstūra, kas ietver mazo burtu “e”, kam seko tās dalībvalsts atšķirības numurs, kura piešķīrusi detaļu tipa apstiprinājumu:

1Vācijai,

2Francijai,

3Itālijai,

4Nīderlandei,

5Zviedrijai,

6Beļģijai,

7Ungārijai,

8Čehijas Republikai,

9Spānijai,

11Apvienotajai Karalistei,

12Austrijai,

13Luksemburgai,

17Somijai,

18Dānijai,

19Rumānijai,

20Polijai,

21Portugālei,

23Grieķijai,

24Īrijai,

▼M1

25Horvātijai,

▼B

26Slovēnijai,

27Slovākijai,

29Igaunijai,

32Latvijai,

34Bulgārijai,

36Lietuvai,

49Kiprai,

50Maltai.

Netālu no taisnstūra iekļauj arī EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, kas atbilst EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta numuram, ko izdod attiecībā uz aizsargkonstrukcijas tipa izturību un tās stiprinājuma pie traktora izturību.

EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugs

EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi papildina ar papildu simbolu “S”.

image

Paskaidrojums

:

Aizsargkonstrukcija ar iepriekš parādīto EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir konstrukcija, kam EK detaļas tipa apstiprinājums piešķirts Vācijā (e 1) ar numuru 1471.
VII PIELIKUMS

PARAUGSEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTSKompetentas iestādes nosaukumsPaziņojums par EK detaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanu, atteikšanu, anulēšanu vai attiecināšanu uz citiem traktoru tipiem saistībā uz aizsargkonstrukcijas izturību (drošības kabīne vai karkass) un konstrukcijas stiprinājuma izturību(statiska testēšana)EK detaļas tipa apstiprinājums Nr. …… attiecinājums uz citiem traktoru tipiem (1)1. Aizsargkonstrukcijas tirdzniecības nosaukums vai preču zīme …2. Aizsargkonstrukcijas ražotāja nosaukums un adrese …3. Vajadzības gadījumā aizsargkonstrukcijas ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese …4. Traktora, kam paredzēta aizsargkonstrukcija, preču zīme vai tirdzniecības nosaukums, tips un komercapraksts …5. EK detaļas tipa apstiprinājuma attiecinājums uz šādu(-iem) traktora(-u) tipu(-iem) …5.1. Nenoslogota traktora masa, kā noteikts II pielikuma 1.3. iedaļā, pārsniedz/nepārsniedz (2) testam izmantoto atsauces masu vairāk nekā/kā par 5 %.5.2. Stiprinājuma metode un vieta ir/nav (2) vienādas.5.3. Visas detaļas, ko varētu izmantot kā aizsargkonstrukcijas balstus, ir/nav (2) vienādas.5.4. I pielikuma 3.4. iedaļas ceturtā ievilkuma prasības ir/nav (2) izpildītas.6. Iesniegts EEK detaļas tipa apstiprinājumam … (datums)7. Testēšanas stacija …8. Testēšanas stacijas ziņojuma datums un numurs …9. EK detaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanas/atteikuma/anulēšanas (2) datums …10. EK detaļas tipa apstiprinājuma attiecinājuma uz citiem traktoru tipiem piešķiršanas/atteikuma/anulēšanas (2) datums. …11. Vieta …12. Datums …13. Šim sertifikātam ir pievienoti šādi dokumenti, kam ir iepriekš parādītais detaļas tipa apstiprinājuma numurs (piemēram, testēšanas stacijas ziņojums) …14. Piezīmes, ja ir …15. Paraksts …(1) Vajadzības gadījuma noradīt, vai tas ir pirmais, otrais utt. sākotnēja EK detaļas tipa apstiprinājuma attiecinājums.(2) Lieko svītrot.
VIII PIELIKUMS

EK Tipa apstiprinājuma nosacījumi

1. Pieteikumu EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz aizsargkonstrukcijas izturību un tās stiprinājuma pie traktora izturību iesniedz traktora ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

2. Traktoru, kas pārstāv traktora tipu, kam piemontēta pienācīgi apstiprināta aizsargkonstrukcija un tās stiprinājumi, nodod tehniskajā dienestā, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testiem.

3. Tehniskais dienests, kas atbildīgs par tipa apstiprinājumu testu veikšanu, pārbauda, vai apstiprinātais aizsargkonstrukcijas tips paredzēts montēšanai uz tā tipa traktora, kam ir pieprasīts tipa apstiprinājums. Jo īpaši tas pārliecinās, ka aizsargkonstrukcijas stiprinājums atbilst stiprinājumam, ko testēja, piešķirot EK detaļas tipa apstiprinājumu.

4. EK tipa apstiprinājuma īpašnieks var lūgt to attiecināt uz citiem aizsargkonstrukciju tipiem.

5. Kompetentās iestādes piešķir šādu attiecinājumu ar šādiem nosacījumiem:

5.1. jaunajam aizsargkonstrukcijas un tās stiprinājuma tipam ir piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums;

5.2. tas ir paredzēts montēšanai pie tāda tipa traktora, kuram ir pieprasīts EK tipa apstiprinājuma attiecinājums;

5.3. aizsargkonstrukcijas stiprinājums pie traktora atbilst stiprinājumam, ko testēja, piešķirot EK detaļas tipa apstiprinājumu.

6. EK tipa apstiprinājuma sertifikātam attiecībā uz katru tipa apstiprinājumu vai tipa apstiprinājuma attiecinājumu, kas ir piešķirts vai atteikts, pievieno sertifikātu, kura paraugs redzams IX pielikumā.

7. Ja pieteikumu EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz kādu traktoru tipu iesniedz vienlaicīgi ar pieprasījumu EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz kādu aizsargkonstrukcijas tipu, kas paredzēts montēšanai pie tā tipa traktora, kuram pieprasa EK tipa apstiprinājumu, 2. un 3. punktā noteiktās pārbaudes neveiks.
IX PIELIKUMS

PARAUGSKompetentās iestādes nosaukumsTRAKTORA TIPA EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PIELIKUMS ATTIECĪBA UZ AIZSARGKON-STRUKCIJU IZTURĪBU (DROŠĪBAS KABĪNE VAI KARKASS), KA ARĪ ŠO KONSTRUKCIJU STIPRINĀJUMA IZTURĪBU(statiska testēšana)(4. panta 2. punkts un 10. pants Padomes Direktīva 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu)EK tipa apstiprinājuma Nr. …… attiecinajums uz citiem traktoru tipiem (1)1. Traktora tirdzniecības nosaukums vai preču zīme …2. Traktora tips …3. Traktora ražotajā nosaukums un adrese …4. Ražotajā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese, ja tāds ir …5. Aizsargkonstrukcijas tirdzniecības nosaukums vai preču zīme …6. EK tipa apstiprinājuma attiecinajums uz šadu(-iem) aizsargkonstrukciju tipu(-iem) …7. Traktors iesniegts EK tipa apstiprināšanai …8. Tehniskais dienests, kas ir atbildīgs par EK tipa apstiprinājuma atbilstības kontroli …9. Diena, kad izdots ša dienesta ziņojums …10. Ša dienesta izdota ziņojuma numurs …11. EK tipa apstiprinājums attiecība uz aizsargkonstrukciju izturību un šo konstrukciju stiprinājuma izturību piešķirts/atteikts (2)Lieko svītrot.12. EK tipa apstiprinājuma attiecinajums saistība ar aizsargkonstrukciju izturību un šo konstrukciju stiprinājuma pie traktora izturību ir piešķirts/atteikts (2) …13. Vieta …14. Datums …15. Paraksts …(1) Vajadzības gadījumā norādit, vai tas ir pirmais, otrais utt. sākotnejā EK detalas tipa apstiprinājuma attiecinājums.(2)
X PIELIKUMS

A   DAĻAAtceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēta 13. pantā)

Padomes Direktīva 79/622/EEK

(OV L 179, 17.7.1979., 1. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 82/953/EEK

(OV L 386, 31.12.1982., 31. lpp.)

 

1985. gada Pievienošanās akta I pielikuma IX.A.15.h) punkts

(OV L 302, 15.11.1985., 213. lpp.)

 

Padomes Direktīva 87/354/EEK

(OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.)

tikai attiecībā uz atsauci 1. pantā un pielikuma 9. panta h) apakšpunktā Direktīvā 79/622/EEK

Komisijas Direktīva 88/413/EEK

(OV L 200, 26.7.1988., 32. lpp.)

 

1994. gada Pievienošanās akta I pielikuma XI.C.II.4. punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 206. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 1999/40/EK

(OV L 124, 18.5.1999., 11. lpp.)

 

2003. gada Pievienošanās akta II pielikuma I.A.29. punkts

(OV L 236, 23.9.2003., 61. lpp.)

 

Padomes Direktīva 2006/96/EK

(OV L 363, 20.12.2006., 81. lpp.)

tikai attiecībā uz atsauci 1. pantā un pielikuma A.28. punktā Direktīvā 79/622/EEK

B   DAĻATermiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 13. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

79/622/EEK

1980. gada 27. decembris

82/953/EEK

1983. gada 30. septembris (1)

87/354/EEK

1987. gada 31. decembris

88/413/EEK

1988. gada 30. septembris (2)

1999/40/EK

2000. gada 30. jūnijs (3)

2006/96/EK

2006. gada 31. decembris

(1)   Saskaņā ar Direktīvas 82/953/EEK 2. pantu:“1.No 1983. gada 1. oktobra dalībvalstis nedrīkst:

— atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, izsniegt dokumentus, kas minēti Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktoru tipu, vai

— aizliegt laist traktorus ekspluatācijā,

ja attiecīgā tipa traktoru apgāšanās aizsargkonstrukcija vai šie traktori atbilst šīs direktīvas noteikumiem.2.No 1984. gada 1. oktobra dalībvalstis:

— vairs neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu attiecībā uz to traktoru tipu, kuru apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

— var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz tādu traktoru tipu, kuriem apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

3.No 1985. gada 1. oktobra dalībvalstis var aizliegt laist ekspluatācijā traktorus, kuru apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.4.Šīs direktīvas 1. līdz 3. punkta noteikumi neierobežo Direktīvas 77/536/EEK noteikumus.”

(2)   Saskaņā ar Direktīvas 88/413/EEK 2. pantu:“1.No 1988. gada 1. oktobra neviena dalībvalsts nedrīkst:

— atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu kādam traktora tipam, izsniegt dokumentu, kas minēts Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu, vai

— aizliegt laist ekspluatācijā traktorus,

ja apgāšanās aizsargkonstrukcijas attiecīgā tipa traktoram vai traktoriem atbilst šīs direktīvas noteikumiem.2.No 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis:

— neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu attiecībā uz tādu traktoru tipu, kuru apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem,

— var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz tādu traktoru tipu, kuru apgāšanās aizsargkonstrukcija neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.”

(3)   Saskaņā ar Direktīvas 1999/40/EK 2. pantu:“1.No 2000. gada 1. jūlija dalībvalstis nedrīkst:

— atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam traktora tipam, kā arī

— aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja minētie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 79/622/EEK prasībām.2.No 2001. gada 1. janvāra dalībvalstis:

— vairs neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu nevienam traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 79/622/EEK prasībām,

— var atteikties piešķirt savas valsts tipa apstiprinājumu jebkuram traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 79/622/EEK prasībām.”
XI PIELIKUMSATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 79/622/EEK

Direktīva 1999/40/EK

Šī direktīva

1. un 2. pants

 

2. un 3. pants

3. panta 1. punkts

 

4. panta pirmā daļa

3. panta 2. punkts

 

4. panta otrā un trešā daļa

4. un 5. pants

 

5. un 6. pants

6. panta pirmais teikums

 

7. panta pirmā daļa

6. panta otrais teikums

 

7. panta otrā daļa

 

2. pants

8. pants

8. pants

 

9. pants

9. panta ievadvārdi

 

1. panta ievadvārdi

9. panta pirmais ievilkums

 

1. panta a) apakšpunkts

9. panta otrais ievilkums

 

1. panta b) apakšpunkts

9. panta trešais ievilkums

 

1. panta c) apakšpunkts

9. panta ceturtais ievilkums

 

1. panta d) apakšpunkts

10. līdz 11. pants

 

10. līdz 11. pants

12. panta 1. punkts

 

12. panta 2. punkts

 

12. pants

 

13. un 14. pants

13. pants

 

15. pants

I līdz IX pielikums

 

I līdz IX pielikums

 

X pielikums

 

XI pielikums( 1 ) OV C 211, 19.8.2008., 17. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 22. jūnija Lēmums.

( 3 ) OV L 179, 17.7.1979., 1. lpp.

( 4 ) Sk. X pielikuma A daļu.

( 5 ) OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

( 6 ) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.