02009L0065 — LV — 07.01.2020 — 006.002


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/65/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/78/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2010. gada 24. novembris),

  L 331

120

15.12.2010

 M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2011/61/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2011. gada 8. jūnijs)

  L 174

1

1.7.2011

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/14/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2013. gada 21. maijs),

  L 145

1

31.5.2013

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/91/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2014. gada 23. jūlijs),

  L 257

186

28.8.2014

►M5

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris),

  L 347

35

28.12.2017

►M6

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/2162 Dokuments attiecas uz EEZ (2019. gada 27. novembris)

  L 328

29

18.12.2019


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 099, 12.4.2017, lpp 29 (2014/91/ES)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/65/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)SATURS

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

II NODAĻA

PVKIU DARBĪBAS ATĻAUŠANA

III NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRVALDĪBAS SABIEDRĪBĀM

1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

2. IEDAĻA

Attiecības ar trešām valstīm

3. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

4. IEDAĻA

Tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība

IV NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEPOZITĀRIJU

V NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBĀM

1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

2. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

VI NODAĻA

PVKIU APVIENOŠANA

1. IEDAĻA

Princips, atļauja un apstiprinājums

2. IEDAĻA

Trešo personu veikta kontrole, informācija sertifikātu turētājiem un citas sertifikātu turētāju tiesības

3. IEDAĻA

Izmaksas un stāšanās spēkā

VII NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PVKIU IEGULDĪJUMU POLITIKU

VIII NODAĻA

GALVENĀS–PAKĀRTOTĀS STRUKTŪRAS

1. IEDAĻA

Darbības joma un apstiprinājums

2. IEDAĻA

Kopīgi noteikumi pakārtotajiem PVKIU un galvenajiem PVKIU

3. IEDAĻA

Depozitāriji un revidenti

4. IEDAĻA

Obligātā informācija un tirgvedības paziņojumi, ko sniedz pakārtotie PVKIU

5. IEDAĻA

Pastāvošu PVKIU pārveidošana par pakārtotu PVKIU un galvenā PVKIU maiņa

6. IEDAĻA

Pienākumi un kompetentās iestādes

IX NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU, KO SNIEDZ IEGULDĪTĀJIEM

1. IEDAĻA

Prospekta un periodisko pārskatu publicēšana

2. IEDAĻA

Citas informācijas publicēšana

3. IEDAĻA

Pamatinformācija ieguldītājiem

X NODAĻA

VISPĀRĪGIE PVKIU PIENĀKUMI

XI NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO PVKIU, KURI TIRGO SAVUS SERTIFIKĀTUS DALĪBVALSTĪS, KAS NAV TO NODIBINĀŠANAS VALSTIS

XII NODAĻA

NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ IESTĀDĒM, KAS ATBILD PAR DARBĪBAS ATĻAUŠANU UN UZRAUDZĪBU

XIII NODAĻA

DELEĢĒTI AKTI UN IZPILDES PILNVARAS

XIV NODAĻA

IZŅĒMUMI, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

Izņēmumi

2. IEDAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

I PIELIKUMS

A un B saraksts

II PIELIKUMS

Kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā iekļautās funkcijas

III PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar sekojošo tās grozījumu sarakstu

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

IV PIELIKUMS

Atbilstības tabulaI NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.  Šo direktīvu piemēro pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (turpmāk – “PVKIU”), kas nodibināti dalībvalstu teritorijā.

2.  Šajā direktīvā, ievērojot 3. pantu, PVKIU ir uzņēmumi:

a) 

kuru vienīgais mērķis ir sabiedrības naudas līdzekļu kolektīvie ieguldījumi vērtspapīros un/vai citos 50. panta 1. punktā norādītajos likvīdajos finanšu aktīvos un kuri darbojas pēc dalīta riska principa; un

b) 

kuru sertifikāti pēc turētāju lūguma tieši vai netieši tiek atpirkti vai izpirkti no šo uzņēmumu aktīviem. Pasākumus, ko PVKIU veic, lai nodrošinātu, ka to sertifikātu fondu biržas cena būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, uzskata par līdzvērtīgiem šādai atpirkšanai vai izpirkšanai.

Dalībvalstis var atļaut, ka PVKIU tiek izveidots no dažādam ieguldījumu kategorijām.

3.  Saskaņā ar tiesību aktiem 2. punktā minētos uzņēmumus drīkst izveidot atbilstīgi līgumtiesībām (kā kopīgos fondus, ko pārvalda pārvaldības sabiedrības) vai trasta tiesībām (kā ieguldījumu fondus) vai saskaņā ar statūtiem (kā ieguldījumu sabiedrības).

Šajā direktīvā:

a) 

“kopīgie fondi” ir arī kopieguldījumu fondi;

b) 

PVKIU “sertifikāti” ir arī PVKIU akcijas.

4.  Šī direktīva neattiecas uz ieguldījumu sabiedrībām, kuru aktīvi ar meitasuzņēmumu starpniecību lielākoties tiek ieguldīti citādi, nevis pārvedamos vērtspapīros.

5.  Dalībvalstis aizliedz PVKIU, uz kuriem attiecas šī direktīva, pārveidoties par tādiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas.

6.  Ievērojot Kopienas tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz kapitāla apriti, kā arī 91., 92. pantu un 108. panta 1. punkta otro daļu, neviena dalībvalsts attiecībā uz PVKIU, kas nodibināti citā dalībvalstī, vai attiecībā uz sertifikātiem, ko ir emitējuši šādi PVKIU, ja tie tirgo savus sertifikātus šīs dalībvalsts teritorijā, nedrīkst piemērot nekādus citus noteikumus jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

7.  Neskarot šo sadaļu, dalībvalsts drīkst piemērot PVKIU, kas nodibināti to teritorijā, prasības, kuras ir stingrākas par tām, kas noteiktas šajā direktīvā, vai papildina tās – ar nosacījumu, ka tās ir vispārpiemērojamas un nav pretrunā šīs direktīvas noteikumiem.

2. pants

1.  Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“depozitārijs” ir iestāde, kurai uzticēti 22. un 32. pantā minētie pienākumi un uz kuru attiecas pārējie IV nodaļā un V nodaļas 3. iedaļā izklāstītie noteikumi;

b) 

“pārvaldības sabiedrība” ir sabiedrība, kuras regulārā uzņēmējdarbība ir PVKIU pārvaldīšana kopīgā fonda un/vai ieguldījumu sabiedrības veidā (PVKIU kolektīvā portfeļa pārvaldīšana);

c) 

“pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese;

d) 

“pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras teritorijā pārvaldības sabiedrībai ir filiāle vai kuras teritorijā pārvaldības sabiedrība sniedz pakalpojumus;

e) 

“PVKIU piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā PVKIU ir atļauts darboties saskaņā ar 5. punktu;

f) 

“PVKIU uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav PVKIU piederības dalībvalsts un kurā laiž pārdošanā PVKIU sertifikātus;

g) 

“filiāle” ir uzņēmējdarbības vieta, kas ir pārvaldības sabiedrības daļa, kurai nav juridiskas personas statusa un kura sniedz pakalpojumus, attiecībā uz kuriem ir pilnvarota pārvaldības sabiedrība;

h) 

“kompetentās iestādes” ir iestādes, ko katra dalībvalsts nozīmē saskaņā ar 97. pantu;

i) 

“cieša saikne” ir stāvoklis, kad divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas saista:

i) 

“līdzdalība”, tas nozīmē, ka vismaz 20 % balsstiesību vai kapitāla kādā uzņēmumā pieder tieši vai atrodas pārraudzībā; vai

ii) 

“kontrole”, kas ir saistība starp “mātesuzņēmumu” un “meitasuzņēmumu”, kā noteikts Padomes Septītās direktīvas 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem ( 1 ), 1. un 2. pantā un visos gadījumos, kuri minēti Direktīvas 83/349/EEK 1. panta 1. un 2. punktā, vai līdzīga saistība starp kādu fizisku vai juridisku personu un uzņēmumu;

j) 

“būtiska līdzdalība” ir tieša vai netieša līdzdalība pārvaldības sabiedrībā, kas ir 10 % vai vairāk no tās kapitāla vai balsstiesībām vai kas ļauj ievērojami ietekmēt vadību attiecīgajā pārvaldības sabiedrībā, kurā ir šī līdzdalība;

k) 

“sākumkapitāls” ir līdzekļi, kā noteikts Direktīvas 2006/48/EK 57. panta a) un b) punktā;

l) 

“pašu kapitāls” ir pašu kapitāls, kā noteikts Direktīvas 2006/48/EK V sadaļas 2. nodaļas 1. iedaļā;

m) 

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir instruments, kurš dod ieguldītājam iespēju personīgi viņam adresētu informāciju uzglabāt tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei laika posmā, kas atbilst informācijas mērķiem, un kurš ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

n) 

“pārvedamie vērtspapīri” ir:

i) 

uzņēmējsabiedrību akcijas un uzņēmējsabiedrību akcijām līdzvērtīgi vērtspapīri (“akcijas”);

ii) 

obligācijas un cita veida parādzīmes (“parāda vērtspapīri”);

iii) 

visi citi tirgojami vērtspapīri ar tiesībām iegādāties jebkurus šādus vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

o) 

“naudas tirgus instrumenti” ir likvīdi instrumenti, ko parasti tirgo naudas tirgū un kuru vērtību katrā laikā var precīzi noteikt;

p) 

“apvienošana” ir darbība, kad:

i) 

viens vai vairāki PVKIU vai to ieguldījumu apakšstruktūras (“pievienojamais PVKIU”), beidzot pastāvēt bez likvidācijas procesa, visus aktīvus un saistības nodod citam pastāvošam PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūrai (“iegūstošais PVKIU”) un apmaiņā to sertifikātu turētāji saņem iegūstošā PVKIU sertifikātus un attiecīgā gadījumā samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 % no minēto sertifikātu neto aktīvu vērtības;

ii) 

divi vai vairāki PVKIU vai to ieguldījumu apakšstruktūras (“pievienojamais PVKIU”), beidzot pastāvēt bez likvidācijas procesa, visus aktīvus un saistības nodod PVKIU, kuru tie izveido, vai šāda PVKIU ieguldījumu apakšstruktūrai (“iegūstošais PVKIU”) un apmaiņā to sertifikātu turētāji saņem iegūstošā PVKIU sertifikātus un attiecīgā gadījumā samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 % no minēto sertifikātu neto aktīvu vērtības;

iii) 

viens vai vairāki PVKIU vai to ieguldījumu apakšstruktūras (“pievienojamais PVKIU”), kurš turpina pastāvēt līdz saistību izpildei, savus neto aktīvus nodod citai tā paša PVKIU ieguldījumu apakšstruktūrai, PVKIU, kuru tie veido, vai citam pastāvošam PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūrai (“iegūstošais PVKIU”);

q) 

“pārrobežu apvienošana” ir tādu PVKIU apvienošana:

i) 

no kuriem vismaz divi ir nodibināti dažādās dalībvalstīs; vai

ii) 

kuri nodibināti vienā dalībvalstī un kurus apvieno jaunizveidotā PVKIU, kas nodibināts citā dalībvalstī;

r) 

“iekšzemes apvienošana” ir vienā dalībvalstī nodibinātu PVKIU apvienošana, ja vismaz viens no iesaistītajiem PVKIU ir paziņots saskaņā ar 93. pantu;

▼M4

s) 

“vadības struktūra” ir struktūra, kurai ir tiesības pieņemt galīgos lēmumus pārvaldības sabiedrībā, ieguldījumu sabiedrībā vai depozitārijā un kura veic uzraudzības un vadības funkcijas vai arī tikai vadības funkcijas, ja šīs divas funkcijas ir nodalītas. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem pārvaldības sabiedrībai, ieguldījumu sabiedrībai vai depozitārijam ir dažādas struktūras ar konkrētām funkcijām, šajā direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz vadības struktūru vai vadības struktūru, kura veic uzraudzības funkcijas, piemēro arī – vai tā vietā piemēro – tiem pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības vai depozitārija citu struktūru locekļiem, kuriem piemērojamie valsts tiesību akti piešķir attiecīgo atbildību;

t) 

“finanšu instruments” ir finanšu instruments, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ( 2 ) I pielikuma C iedaļā.

▼B

2.  Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pārvaldības sabiedrības regulārā uzņēmējdarbība iekļauj II pielikumā minētās funkcijas.

3.  Šā panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē visas darījumu vietas, ko vienā dalībvalstī ir izveidojusi pārvaldības sabiedrība, kuras galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, uzskata par vienu filiāli.

4.  Šā panta 1. punkta i) apakšpunkta ii) punktā:

a) 

arī meitasuzņēmumu meitasuzņēmumus uzskata par galvenā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem;

b) 

situācija, kad divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas ir pastāvīgi saistītas kontroles attiecībās ar vienu personu, arī ir uzskatāma par ciešu saikni starp šīm personām.

5.  Šā panta 1. punkta j) apakšpunktā ņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū ( 3 ), 9. un 10. pantā minētās balsstiesības.

6.  Šā panta 1. punkta l) apakšpunktā mutatis mutandis piemēro Direktīvas 2006/49/EK 13. līdz 16. pantu.

7.  Šā panta 1. punkta n) apakšpunktā pārvedami vērtspapīri nav 51. pantā norādītās metodes un instrumenti.

3. pants

Šī direktīva neattiecas uz šādiem uzņēmumiem:

a) 

slēgta veida kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi;

b) 

kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuri iegūst kapitālu, neveicinot savu sertifikātu publisku pārdošanu Kopienā vai kādā tās daļā;

c) 

kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuru sertifikātus saskaņā ar fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem drīkst publiski pārdot tikai trešās valstīs;

d) 

tādas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu kategorijas, ko noteikusi dalībvalsts, kurā kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir nodibināts, un uz ko – ņemot vērā to ieguldījumu un aizņēmumu politiku – neattiecas VII nodaļā un 83. pantā paredzētie noteikumi.

4. pants

Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU ir nodibināts savā piederības dalībvalstī.II NODAĻA

PVKIU DARBĪBAS ATĻAUŠANA

5. pants

1.  Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, kas izsniegta saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

Šāda atļauja ir derīga visās dalībvalstīs.

2.  Kopīgā fonda darbību atļauj vienīgi tad, ja tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrības pieteikumu par šā kopējā fonda pārvaldību, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījumu sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli un, vajadzības gadījumā, ieceltās pārvaldības sabiedrības pieteikumu pārvaldīt šo ieguldījumu sabiedrību.

3.  Neskarot 2. punktu, ja PVKIU nav dibināts pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalstī, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pamatojoties uz pārvaldības sabiedrības pieteikumu, lemj par PVKIU pārvaldīšanu atbilstīgi 20. pantam. Piešķirot atļauju, nedrīkst izvirzīt prasību, ka PVKIU jāpārvalda tādai pārvaldības sabiedrībai, kuras juridiskā adrese ir PVKIU piederības dalībvalstī, vai ka pārvaldības sabiedrība veic vai deleģē jebkuru savu darbību PVKIU piederības dalībvalstī.

4.  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var neatļaut PVKIU darbību, ja:

a) 

tās konstatē, ka ieguldījumu sabiedrība neievēro V nodaļā izklāstītos priekšnosacījumus; vai

b) 

pārvaldības sabiedrībai nav piešķirta atļauja pārvaldīt PVKIU tās piederības dalībvalstī.

Neskarot 29. panta 2. punktu, divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas pilna apjomā pārvaldības sabiedrību vai vajadzības gadījumā ieguldījumu sabiedrību informē par to, vai PVKIU atļauja tiek piešķirta.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neatļauj PVKIU darbību, ja depozitārija direktoriem nav atbilstīga reputācija vai ja viņiem nav pietiekamas pieredzes attiecībā uz pārvaldāmā PVKIU tipu. Tālab depozitārija direktoru vārdus un visu viņu vietnieku vārdus tūlīt paziņo kompetentajām iestādēm.

Direktori ir personas, kas saskaņā ar tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem pārstāv depozitāriju vai faktiski nosaka depozitārija politiku.

5.  PKVIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neizsniedz atļauju, ja PVKIU juridiski (piemēram, ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem) ir aizliegts laist pārdošanā tā sertifikātus piederības dalībvalstī.

6.  Bez PKVIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

7.  Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un kuri attiecas uz PVKIU izveidi un darbību, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka šī informācija ir pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

▼M1

8.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) (turpmāk “EVTI”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 ( 4 ) var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, precizējot, kāda informācija kompetentajām iestādēm sniedzama, pieprasot PVKIU atļauju.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

▼BIII NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRVALDĪBAS SABIEDRĪBĀM1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

6. pants

1.  Pārvaldības sabiedrību piekļuvi uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja atļauja, ko izsniedz pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Atļauja, kas saskaņā ar šo direktīvu izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ir derīga visās dalībvalstīs.

▼M1

Par ikvienu izsniegto atļauju informē EVTI, un tā savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi atjaunina to pārvaldības sabiedrību sarakstu, kurām izsniegta šāda atļauja.

▼B

2.  Neviena pārvaldības sabiedrība nedrīkst iesaistīties citādā darbībā kā tikai PVKIU pārvaldīšanā, kas atļauta saskaņā ar šo direktīvu, izņemot tādu citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldīšanu, uz kuriem neattiecas šī direktīva un attiecībā uz kuriem pārvaldības sabiedrība ir pakļauta konsultatīvai uzraudzībai, bet kuri saskaņā ar šo direktīvu nevar savus sertifikātus pārdot citās dalībvalstīs.

Šajā direktīvā PVKIU pārvaldīšana ietver II pielikumā minētās funkcijas.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis papildus PVKIU pārvaldīšanai var pilnvarot pārvaldības sabiedrības sniegt šādus pakalpojumus:

a) 

ieguldījumu portfeļu, tostarp pensiju fondu, pārvaldīšanu saskaņā ar diskrecionāru, atsevišķu klientu sniegtu pilnvarojumu, ja šādā portfelī ir viens vai vairāki Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļā uzskaitītie instrumenti; un

b) 

kā blakuspakalpojumus:

i) 

ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz vienu vai vairākiem Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļā uzskaitītajiem instrumentiem;

ii) 

uzraudzību un administratīvo vadību attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātiem.

Pārvaldības sabiedrībām saskaņā ar šo direktīvu nav atļauts sniegt tikai šajā punktā minētos pakalpojumus vai sniegt blakuspakalpojumus bez atļaujas attiecībā uz pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem.

4.  Uz to pārvaldības sabiedrību pakalpojumu sniegšanu, kuri minēti šā panta 3. punktā, attiecas Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 2. punkts un 12., 13. un 19. pants.

7. pants

1.  Neierobežojot citus vispārēji piemērojamus attiecīgās valsts tiesību aktu nosacījumus, kompetentās iestādes piešķir pārvaldības sabiedrībai darbības atļauju vienīgi tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

pārvaldības sabiedrības sākumkapitāls ir vismaz EUR 125 000 , ņemot vērā sekojošo:

i) 

ja pārvaldības sabiedrības portfeļu vērtība pārsniedz EUR 250 000 000 , jānosaka, ka pārvaldības sabiedrībai ir jānodrošina pašu kapitāla papildu summa, kas ir 0,02 % no summas, par kādu pārvaldības sabiedrības portfeļu vērtība pārsniedz EUR 250 000 000 , tomēr kopumā nepieciešamais sākumkapitāls un papildu summa tomēr nepārsniedz EUR 10 000 000 ;

ii) 

šajā punktā par pārvaldības sabiedrības portfeļiem jāuzskata šādi portfeļi:

— 
pārvaldības sabiedrības pārvaldītos kopīgos fondus, tostarp portfeļus, attiecībā uz kuriem tā ir deleģējusi pārvaldības funkciju, taču izņemot portfeļus, ko tā pārvalda saskaņā ar deleģēšanu,
— 
ieguldījumu sabiedrības, attiecībā uz kurām pārvaldības sabiedrība ir atbildīgā pārvaldības sabiedrība,
— 
pārvaldības sabiedrības pārvaldītos citus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, tostarp portfeļus, attiecībā uz kuriem tā ir deleģējusi pārvaldības funkciju, taču izņemot portfeļus, ko tā pārvalda saskaņā ar deleģēšanu;
iii) 

neatkarīgi no šo prasību apjoma pārvaldības sabiedrības pašu kapitāls nekad nevar būt mazāks par summu, kas noteikta Direktīvas 2006/49/EK 21. pantā;

b) 

personām, kuras faktiski vada pārvaldības sabiedrības darbību, ir atbilstīga reputācija un pietiekama pieredze arī attiecībā uz pārvaldības sabiedrības pārvaldītā PVKIU tipu; šo personu vārdi un visu viņu vietnieku vārdi ir nekavējoties paziņoti kompetentajām iestādēm, un par pārvaldības sabiedrības uzņēmējdarbības veikšanu ir lēmušas vismaz divas personas, kuras atbilst šādiem nosacījumiem;

c) 

atļaujas saņemšanas pieteikumam ir pievienota darbības programma, kurā norādīta vismaz pārvaldības sabiedrības organizatoriskā struktūra;

d) 

pārvaldības sabiedrības galvenais birojs un juridiskā adrese ir vienā un tajā pašā dalībvalstī.

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos dalībvalstis var atļaut pārvaldības sabiedrībām nenodrošināt līdz 50 % no a) apakšpunkta i) punktā minētās pašu kapitāla papildu summas, ja tās gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas, ko sniedz kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kur uz to attiecas uzraudzības normas, ko kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgām normām, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos.

2.  Ja pārvaldības sabiedrībai ir cieša saikne ar citām fiziskām vai juridiskām personām, kompetentās iestādes piešķir atļauju tikai tad, ja šī ciešā saikne nekavē sabiedrību efektīvi veikt uzraudzības funkcijas.

Kompetentās iestādes atsaka atļauju arī tad, ja trešās valsts administratīvie un normatīvie akti, kas attiecas uz vienu vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, ar kurām pārvaldības sabiedrība ir cieši saistīta, vai grūtības šo aktu izpildē kavē pārvaldības sabiedrību efektīvi veikt uzraudzības funkcijas.

Kompetentās iestādes pieprasa, lai pārvaldības sabiedrības sniegtu tām informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto nosacījumu izpildes nepārtrauktai kontrolei.

3.  Kompetentās iestādes sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē pieteikuma iesniedzēju, vai atļauja ir piešķirta. Ja atļauju atsaka, norāda atteikuma iemeslus.

4.  Pārvaldības sabiedrība var sākt uzņēmējdarbību, tiklīdz ir piešķirta atļauja.

5.  Kompetentās iestādes var atsaukt atļauju, kas izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ievērojot šo direktīvu, tikai tad, ja šī sabiedrība:

a) 

12 mēnešu laikā neizmanto atļauju, skaidri atsakās no atļaujas vai jau ilgāk nekā sešus mēnešus ir izbeigusi darbību, uz ko attiecas šī direktīva, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav paredzējusi, ka šādos gadījumos atļauja zaudē spēku;

b) 

ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

c) 

vairs neatbilst nosacījumiem, ar kādiem atļauja piešķirta;

d) 

vairs neatbilst Direktīvai 2006/49/EK, ja tās pilnvarojums attiecas arī uz šīs direktīvas 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā norādīto portfeļu diskrecionāras pārvaldīšanas pakalpojumu;

e) 

ir nopietni vai sistemātiski pārkāpusi noteikumus, kas pieņemti atbilstoši šai direktīvai; vai arī

f) 

atbilst kādam no gadījumiem, kuros attiecīgās valsts tiesību akti paredz atļaujas atsaukšanu.

▼M1

6.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu:

a) 

informāciju, kas pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas piešķiršanai jāsniedz kompetentajām iestādēm, tostarp darbības programmu;

b) 

prasības, kas pārvaldības sabiedrībai jāpiemēro saskaņā ar 2. punktu un paziņojamo informāciju kā noteikts 3. punktā;

c) 

precizēt prasības, kas piemērojamas akcionāriem un dalībniekiem, kam ir būtiska līdzdalība, kā arī šķēršļus, kas varētu kavēt kompetentās iestādes uzraudzības pienākumu efektīvu izpildi, kā paredzēts šīs direktīvas 8. panta 1. punktā un Direktīvas 2004/39/EK 10. panta 1. un 2. punktā, saskaņā ar šīs direktīvas 11. pantu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu veidlapas, veidnes un procedūras pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minēto paziņojumu sagatavošanai vai informācijas sniegšanai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt trešajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

8. pants

1.  Kompetentās iestādes nepiešķir atļauju sākt pārvaldības sabiedrību darbību, kamēr nav informētas par tiešu vai netiešu akcionāru vai dalībnieku personas datiem, fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir būtiska līdzdalība, un par šīs līdzdalības apmēru.

Kompetentās iestādes atsaka atļauju, ja, ņemot vērā vajadzību nodrošināt pārvaldības sabiedrības pārdomātu un piesardzīgu vadību, tās nav pārliecinātas par pirmajā daļā minēto akcionāru vai dalībnieku piemērotību.

2.  Attiecībā uz tādu pārvaldības sabiedrību filiālēm, kuru juridiskā adrese ir ārpus Kopienas un kuras uzsāk vai veic darbību, dalībvalstis nepiemēro nekādus noteikumus, kas nosaka labvēlīgāku režīmu par to, kādu piešķir tādu pārvaldības sabiedrību filiālēm, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstīs.

3.  Kompetentās iestādes iepriekš apspriežas ar citu iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piešķirot atļauju pārvaldības sabiedrībai, kura ir:

a) 

jebkuras citas pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir pilnvarota citā dalībvalstī, meitasuzņēmums;

b) 

jebkuras citas pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir pilnvarota citā dalībvalstī, mātesuzņēmuma meitasuzņēmums; vai

c) 

sabiedrība, ko kontrolē tās pašas fiziskās vai juridiskās personas, kuras kontrolē citu pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību, kredītiestādi vai apdrošināšanas sabiedrību, kas ir pilnvarota citā dalībvalstī.2. IEDAĻA

Attiecības ar trešām valstīm

9. pants

1.  Attiecības ar trešām valstīm reglamentē saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2004/39/EK 15. pantā.

Šajā direktīvā Direktīvas 2004/39/EK 15. pantā ietvertie jēdzieni “ieguldījumu sabiedrība” un “ieguldījumu sabiedrības” attiecīgi nozīmē “pārvaldības sabiedrība” un “pārvaldības sabiedrības”; Direktīvas 2004/39/EK 15. panta 1. punkta jēdziens “sniedz ieguldījumu pakalpojumus” nozīmē “sniedz pakalpojumus”.

▼M1

2.  Dalībvalstis informē EVTI un Komisiju par vispārējām grūtībām, ar kādām PVKIU sastopas savu sertifikātu tirdzniecībā jebkurā trešā valstī.

Komisija pēc iespējas ātrāk izskata šādas grūtības, lai atrastu atbilstīgu risinājumu. EVTI sniedz palīdzību minētā uzdevuma veikšanai.

▼B3. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

10. pants

1.  Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasa, lai pārvaldības sabiedrība, kuru tās pilnvarojušas, katrā laikā ievērotu 6. pantā un 7. panta 1. un 2. punktā izklāstītos nosacījumus.

Pārvaldības sabiedrības pašu kapitāla apmērs nedrīkst kristies zem 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā līmeņa. Ja tā notiek, kompetentās iestādes, ja apstākļi to attaisno, var piešķirt šādām sabiedrībām ierobežotu laika posmu, kurā izlabot šādu stāvokli vai izbeigt darbību.

2.  Par pārvaldības sabiedrības piesardzīgu uzraudzību atbild pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neatkarīgi no tā, vai pārvaldības sabiedrība nodibina filiāli vai sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī, neierobežojot tos šīs direktīvas noteikumus, kuri atbildību piešķir pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

11. pants

1.  Uz būtisku līdzdalību pārvaldības sabiedrībās attiecas tādi paši noteikumi, kādi noteikti Direktīvas 2004/39/EK 10., 10.a un 10.b pantā.

2.  Šajā direktīvā Direktīvas 2004/39/EK 10. pantā ietvertie termini “ieguldījumu sabiedrība” un “ieguldījumu sabiedrības” attiecīgi nozīmē “pārvaldības sabiedrība” un “pārvaldības sabiedrības”.

▼M1

3.  Lai nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus pilnīga informācijas saraksta sagatavošanai saskaņā ar šo pantu, ņemot vērā Direktīvas 2004/39/EK 10.b panta 4. punktu, lai ierosinātie ieguvēji to varētu iekļaut savā paziņojumā, neskarot šīs direktīvas 10.a panta 2. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras, kas nepieciešamas konsultāciju procesā starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo pantu, ņemot vērā Direktīvas 2004/39/EK 10. panta 4. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt trešajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

12. pants

1.  Katra dalībvalsts izstrādā uzraudzības noteikumus, kurus pārvaldības sabiedrības, kurām atļauja izsniegta šajā dalībvalstī, pastāvīgi ievēro attiecībā uz to PVKIU pārvaldīšanu, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

Jo īpaši pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, ņemot vērā arī pārvaldības sabiedrības pārvaldītā PVKIU raksturu, pieprasa, lai katra šāda sabiedrība:

a) 

izmantotu pareizas administratīvas un grāmatvedības procedūras, kontroles un aizsardzības pasākumus elektronisko datu apstrādei un atbilstīgus iekšējās kontroles mehānismus, jo īpaši noteikumus attiecībā uz darbinieku personīgajiem darījumiem vai tādu glabāšanu vai pārvaldību, kas attiecas uz ieguldījumiem finanšu instrumentos, lai ieguldītu pašu kontos, un nodrošinātu vismaz to, ka katru ar PVKIU saistīto darījumu var rekonstruēt pēc tā izcelsmes, iesaistītajām pusēm, būtības, veikšanas laika un vietas un ka PVKIU aktīvus, kas ir pārvaldības sabiedrības pārvaldībā, iegulda atbilstīgi fondu nolikumiem vai dibināšanas dokumentiem un spēkā esošajām tiesību normām;

b) 

būtu veidota un organizēta tādā veidā, lai samazinātu risku, ka interešu konflikti starp sabiedrību un tās klientu, diviem tās klientiem, vienu tās klientu un PVKIU vai diviem PVKIU skar PVKIU vai klientu intereses.

2.  Katra pārvaldības sabiedrība, kuras pilnvarojums attiecas arī uz 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto portfeļa diskrecionāras pārvaldīšanas pakalpojumu:

a) 

nedrīkst ieguldīt visus vai daļu no ieguldītāja portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, ko tā pārvalda, sertifikātiem, ja vien pārvaldības sabiedrība nesaņem no klienta iepriekšēju vispārēju akceptu;

b) 

attiecībā uz 6. panta 3. punktā norādītajiem pakalpojumiem ievēro noteikumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensāciju ( 5 ).

▼M1

3.  Neskarot 116. pantu, Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , pieņem pasākumus, precizējot procedūru un kārtību, kā tas noteikts 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā, kā arī struktūru un organizatoriskās prasības, lai izvairītos no interešu konfliktiem, kas minēti 1. punkta otrās daļas b) apakšpunktā.

▼M1 —————

▼M1

4.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai paredzētu nosacījumus, kā piemērojami deleģētie akti, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz 3. punktā minētajām procedūrām, kārtību, struktūrām un organizatoriskajām prasībām.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

13. pants

1.  Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesību akti to darbības efektīvākas veikšanas nolūkā atļauj šīm sabiedrībām deleģēt trešām personām veikt to vārdā vienu vai vairākas to funkcijas, jāizpilda visi turpmāk minētie priekšnosacījumi:

a) 

pārvaldības sabiedrībai piemērotā veidā jāinformē tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes; pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nodod informāciju PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

b) 

pilnvarojums nekavē veikt efektīvu pārvaldības sabiedrības uzraudzību, un jo īpaši tas nekavē pārvaldības sabiedrības darbību vai PVKIU pārvaldīšanu veidā, kas vislabāk atbilst ieguldītāju interesēm;

c) 

ja deleģēšana attiecas uz ieguldījumu pārvaldīšanu, pilnvarojums jādod uzņēmumiem, kas ir pilnvaroti vai reģistrēti aktīvu pārvaldīšanai un ir pakļauti konsultatīvai uzraudzībai; deleģēšanai jāatbilst ieguldījumu sadalījuma kritērijiem, ko periodiski nosaka pārvaldības sabiedrības;

d) 

ja pilnvarojums attiecas uz ieguldījumu pārvaldīšanu un to piešķir trešās valsts uzņēmumam, jānodrošina attiecīgo uzraudzības iestāžu sadarbība;

e) 

pilnvarojumu attiecībā uz ieguldījumu pārvaldīšanas pamatfunkciju nepiešķir depozitārijam vai jebkuram citam uzņēmumam, kura intereses var būt pretrunā pārvaldības sabiedrības vai sertifikātu turētāju interesēm;

f) 

pastāv pasākumi, kas dod iespēju personām, kuras vada pārvaldības sabiedrības darbību, katrā laikā efektīvi kontrolēt tā uzņēmuma darbību, kam piešķirts pilnvarojums;

g) 

pilnvarojums neattur personas, kuras vada pārvaldības sabiedrības darbību, katrā laikā dot turpmākus norādījumus uzņēmumiem, kuriem funkcijas deleģētas, un nekavējoties atsaukt pilnvarojumu, ja tas ir ieguldītāju interesēs;

h) 

ņemot vērā deleģējamo funkciju būtību, uzņēmumam, kuram šīs funkcijas deleģēs, jābūt kvalificētam un spējīgam uzņemties attiecīgās funkcijas; un

i) 

PVKIU prospektos ir uzskaitītas funkcijas, kuras pārvaldības sabiedrībai atļauts deleģēt saskaņā ar šo pantu.

2.  Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas trešām personām. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas tādā apmērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

14. pants

1.  Katra dalībvalsts izstrādā ētikas noteikumus, kurus vienmēr ievēro šajā dalībvalstī pilnvarotās pārvaldības sabiedrības. Ar šādiem noteikumiem ievieš vismaz tos principus, kas izklāstīti šajā punktā. Minētie principi nodrošina, ka pārvaldības sabiedrība:

a) 

savā darbībā rīkojas godīgi un taisnīgi, ievērojot tās pārvaldīto PVKIU un tirgus vienotības intereses;

b) 

darbojas pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi, ievērojot tās pārvaldīto PVKIU un tirgus vienotības intereses;

c) 

nodrošina un efektīvi izmanto darbības pienācīgai veikšanai vajadzīgos resursus un procedūras;

d) 

mēģina novērst interešu konfliktus un, ja tos nevar novērst, nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret tās pārvaldītajiem PVKIU; un

e) 

izpilda visas normatīvās prasības, kas piemērojamas tās uzņēmējdarbībai, lai atbalstītu ieguldītāju intereses un veicinātu tirgus vienotību.

▼M1

2.  Neskarot 116. pantu, Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrība pilda 1. punktā noteiktos pienākumus, jo īpaši attiecībā uz:

▼B

a) 

izstrādā atbilstīgus kritērijus godīgai un taisnīgai, pietiekami prasmīgai, rūpīgai un uzcītīgai rīcībai, kuru īstenojot tiek ņemtas vērā PVKIU intereses;

b) 

precizē principus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrības efektīvi izmanto uzņēmējdarbības pienācīgai veikšanai vajadzīgos resursus un procedūras; un

c) 

formulē darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti sagaidīt, ka tās veiks pārvaldības sabiedrības, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un/vai atklātu interešu konfliktus, kā arī lai izveidotu atbilstīgus kritērijus to interešu konfliktu noteikšanai, kuru esamība var kaitēt PVKIU interesēm.

▼M1 —————

▼M1

3.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros izklāstīti deleģētie akti, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz 2. punktā minētajiem kritērijiem, principiem un rīcību.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼M4

14.a pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai pārvaldības sabiedrības izveidotu un piemērotu tādas atlīdzības politikas nostādnes un prakses, kas atbilst un veicina pareizu un efektīvu riska pārvaldību un kas neveicina tāda riska uzņemšanos, kuri ir pretrunā ar to pārvaldīto PVKIU riska profiliem, noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem, un kas netraucē pārvaldības sabiedrībai ievērot pienākumu rīkoties PVKIU interešu labā.

2.  Atlīdzības politikas nostādnes un prakses ietver algu un diskrecionāro pensiju pabalstu nemainīgo un mainīgo daļu.

3.  Atlīdzības politikas nostādnes un prakses piemēro to kategoriju darbiniekiem, tostarp augstākai vadībai, par riska lēmumiem atbildīgajām personām, kontroles funkciju veicējiem un visiem darbiniekiem, kuri saņem kopējo atlīdzību, kas ietilpst to augstākā līmeņa vadības un par riska lēmumiem atbildīgo personu atlīdzības grupā, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē to pārvaldības sabiedrību vai PVKIU riska profilus, kurus tās pārvalda.

4.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu EVTI izdod kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu dalībniekiem adresētas pamatnostādnes attiecībā uz personām, kas minētas šā panta 3. punktā, un attiecībā uz 14.b pantā minēto principu piemērošanu. Minētajās pamatnostādnēs ņem vērā principus pareizas atlīdzības politikas nostādnēm, kas noteikti Komisijas Ieteikumā 2009/384/EK ( 6 ), kā arī pārvaldības sabiedrības un to pārvaldīto PVKIU apmēru, to iekšējo organizatorisko struktūru un darbību raksturu, jomu un sarežģītību. Izstrādājot minētās pamatnostādnes, EVTI cieši sadarbojas ar Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi) (EBI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 ( 7 ), lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas izstrādātas citām finanšu pakalpojumu nozarēm, jo īpaši kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

14.b pants

1.  Izstrādājot un piemērojot 14.a pantā minētās atlīdzības politikas nostādnes, pārvaldības sabiedrības ievēro šādus principus tādā veidā un tādā apmērā, kas atbilst to apmēram, iekšējai organizatoriskajai struktūrai un darbību raksturam, jomai un sarežģītībai:

a) 

atlīdzības politika atbilst pareizai un efektīvai riska pārvaldībai un sekmē to, turklāt tā nemudina uzņemties risku, kas neatbilst pārvaldības sabiedrību pārvaldīto PVKIU riska profiliem, nolikumiem vai dibināšanas dokumentiem;

b) 

atlīdzības politika atbilst pārvaldības sabiedrības un tās pārvaldīto PVKIU un ieguldītāju šādos PVKIU darījumdarbības stratēģijai, mērķiem, vērtībām un interesēm un ietver pasākumus, lai nepieļautu interešu konfliktus;

c) 

atlīdzības politiku pieņem pārvaldības sabiedrības vadības struktūra, pildot uzraudzības funkcijas, un šī struktūra pieņem un vismaz reizi gadā pārskata vispārējos atlīdzības politikas vispārējos principus un atbild par to īstenošanu un pārrauga to; šajā apakšpunktā minētos uzdevumus veic tikai tādi vadības struktūras locekļi, kuri neveic nekādas izpildfunkcijas attiecīgajā pārvaldības sabiedrībā un kuriem ir speciālās zināšanas riska pārvaldības un atlīdzības jautājumos;

d) 

vismaz reizi gadā tiek veikta atlīdzības politikas īstenošanas centralizēta un neatkarīga iekšējā pārbaude, lai noskaidrotu, vai tiek nodrošināta atbilstība atlīdzības politikai un procedūrām, ko, pildot uzraudzības funkcijas, pieņēmusi vadības struktūra;

e) 

personāls, kas veic kontroles funkcijas, saņem atlīdzību atbilstīgi to mērķu sasniegšanai, kuri ir noteikti saistībā ar viņu funkcijām, neatkarīgi no darbības rezultātiem darījumdarbības jomās, kuras viņi kontrolē;

f) 

augstāko amatpersonu, kas veic ar riska pārvaldību un atbilstības kontroli saistītas funkcijas, atlīdzību tieši pārrauga atlīdzības komiteja, ja šāda komiteja pastāv;

g) 

ja atlīdzība ir saistīta ar darbības rezultātiem, tad atlīdzības kopējais apmērs ir balstīts uz kombināciju, ko veido attiecīgās personas un uzņēmuma struktūrvienības vai attiecīgā PVKIU darbības rezultātu un risku novērtējums, kā arī pārvaldības sabiedrības kopējo darbības rezultātu novērtējums, individuālo rezultātu novērtējumā ņemot vērā gan finanšu, gan nefinanšu kritērijus;

h) 

rezultātu izvērtējumu veic, izmantojot daudzgadu shēmu, kas piemērota pārvaldības sabiedrības pārvaldītā PVKIU ieguldītājiem ieteiktajam turējuma periodam, lai nodrošinātu, ka izvērtējuma procesa pamatā ir PVKIU ilgtermiņa darbības rezultāti un tā ieguldījumu riski un ka faktiskā to atlīdzības daļu samaksa, kas atkarīgas no darbības rezultātiem, tiek sadalīta šajā pašā laikposmā;

i) 

garantētu mainīgo atlīdzību piešķir izņēmuma kārtā, tikai saistībā ar jaunu darbinieku pieņemšanu darbā un tikai pirmajā darbības gadā;

j) 

kopējās atlīdzības summas nemainīgā un mainīgā daļa ir pienācīgi sabalansētas; nemainīgā daļa veido pietiekami lielu proporciju no kopējās atlīdzības, lai varētu piemērot pilnībā elastīgu politiku attiecībā uz mainīgo atlīdzības daļu, tostarp arī iespēju nemaksāt mainīgo atlīdzības daļu;

k) 

maksājumi, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, atspoguļo darbības rezultātus ilgākā laikposmā un tiek veidoti tā, lai neatalgotu neveiksmes;

l) 

rezultātu, ko izmanto, lai aprēķinātu atlīdzības mainīgās daļas vai mainīgo daļu pūlus, novērtējumā ietver visaptverošu korekcijas mehānismu, lai integrētu visus pašreizējos un turpmākos riska veidus;

m) 

▼C1

atkarībā no PVKIU juridiskās struktūras un tā fondu nolikumu noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem atlīdzības mainīgās daļas būtisku daļu, un katrā ziņā vismaz 50 % no jebkuras mainīgās atlīdzības komponenta, veido attiecīgā PVKIU sertifikāti, līdzvērtīgas īpašumtiesību intereses vai ar fonda daļām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi nenaudas instrumenti ar tikpat efektīviem stimuliem kā jebkuram no šajā apakšpunktā minētajiem instrumentiem, izņemot gadījumus, kad PVKIU pārvaldība veido mazāk nekā 50 % no pārvaldības sabiedrības pārvaldītā kopējā portfeļa, – šādā gadījumā 50 % minimumu nepiemēro.

▼M4

Uz šajā apakšpunktā minētajiem instrumentiem attiecas piemērota aizturēšanas politika, kuras mērķis ir stimulus saskaņot ar pārvaldības sabiedrības un tās pārvaldītā PVKIU interesēm un šādu PVKIU ieguldītāju interesēm. Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var noteikt ierobežojumus šo instrumentu veidiem un struktūrai vai attiecīgā gadījumā dažus instrumentus aizliegt. Šo apakšpunktu piemēro gan tai mainīgajai atlīdzības daļai, kas ir atlikta saskaņā ar n) apakšpunktu, gan tai mainīgajai atlīdzības daļai, kas nav atlikta;

n) 

atlīdzības mainīgās daļas būtiskas daļas, un katrā ziņā vismaz 40 %, izmaksāšanu atliek tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, ņemot vērā attiecīgā PVKIU ieguldītājiem ieteikto turēšanas periodu, un to pienācīgi pielāgo konkrētā PVKIU risku būtībai.

Šajā apakšpunktā minētais laikposms ir vismaz trīs gadi; atlīdzību, kas izmaksājama saskaņā ar atliktā maksājuma noteikumiem, piešķir ne ātrāk kā tad, ja to piešķirtu proporcionāli; ja atlīdzības mainīgā daļa ir īpaši liela summa, atliek vismaz 60 % no summas;

o) 

mainīgo atlīdzību, tostarp atlikto maksājuma daļu, izmaksā vai piešķir tikai tad, ja tas ir iespējams, ņemot vērā pārvaldības sabiedrības finanšu stāvokli kopumā, un ja šāds maksājums ir pamatots ar uzņēmuma struktūrvienības, PVKIU un attiecīgās personas darbības rezultātiem.

Ja attiecīgās pārvaldības sabiedrības vai PVKIU finanšu darbības rezultāti pasliktinās vai ir negatīvi, parasti ievērojami samazina arī kopējo mainīgo atlīdzību, ņemot vērā gan pašreizējo kompensāciju, gan iepriekš nopelnītu summu izmaksu samazinājumu, tostarp piemērojot malus mehānismu vai atgūšanas (clawback) mehānismu;

p) 

pensiju politika atbilst pārvaldības sabiedrības un tās pārvaldītā PVKIU darījumdarbības stratēģijai, mērķiem, vērtībām un ilgtermiņa interesēm.

Ja darbinieks pārtrauc darba attiecības ar pārvaldības sabiedrību pirms pensionēšanās, pārvaldības sabiedrība tur diskrecionāro pensijas pabalstu piecus gadus m) apakšpunktā minēto instrumentu veidā. Ja darbinieks sasniedz pensionēšanās vecumu, diskrecionāros pensijas pabalstus darbiniekam izmaksā m) apakšpunktā noteikto instrumentu veidā, piemērojot piecu gadu aizturējuma laikposmu;

q) 

darbiniekiem ir jāapņemas neizmantot personīgā riska ierobežošanas stratēģijas vai ar atlīdzību un atbildību saistītu apdrošināšanu, lai izvairītos no atlīdzības nosacījumos paredzētās riska korekcijas ietekmes;

r) 

mainīgo atlīdzību neizmaksā, izmantojot instrumentus vai metodes, kas veicina izvairīšanos no šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

2.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantu EVTI var pieprasīt kompetentajām iestādēm informāciju par šīs direktīvas 14.a pantā minētajām atlīdzības politikas nostādnēm un praksēm.

EVTI ciešā sadarbībā ar EBI savās pamatnostādnēs par atlīdzības politikas nostādņu noteikumiem iekļauj informāciju par to, kā dažādi nozaru atlīdzības principi, piemēram, tie, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES ( 8 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES ( 9 ), ir jāpiemēro gadījumos, kuros darbinieki vai citu kategoriju personāls sniedz pakalpojumus, par kuriem samaksa tiek veikta, ievērojot dažādus nozaru atlīdzības principus.

3.  Principus, kas izklāstīti 1. punktā, piemēro jebkura veida pabalstiem, ko maksā pārvaldības sabiedrības, jebkurām summām, ko tieši maksā pats PVKIU, tostarp maksām par gūtajiem rezultātiem, un jebkuriem PVKIU sertifikātu vai daļu pārvedumiem, kas veikti šo personāla kategoriju labā, tostarp augstākajai vadībai, par riska lēmumiem atbildīgajām personām, kontroles funkciju veicējiem un visiem darbiniekiem, kas saņem kopējo atlīdzību, kas ietilpst augstākā līmeņa vadības un par riska lēmumiem atbildīgo personu atlīdzības grupā, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu sabiedrības vai to pārvaldīto PVKIU riska profilu.

4.  Pārvaldības sabiedrības, kas ir nozīmīgas, ņemot vērā to lielumu un to pārvaldīto PVKIU lielumu, to iekšējo organizatorisko struktūru un darbības raksturu, jomu un sarežģītību, izveido atlīdzības komiteju. Atlīdzības komiteju izveido tā, lai tā varētu kompetenti un neatkarīgi izvērtēt atlīdzības politiku un praksi un riska pārvaldībai radītos stimulus.

Atlīdzības komiteja, kas attiecīgā gadījumā izveidota saskaņā ar 14.a panta 4. punktā minētajām EVTI pamatnostādnēm, ir atbildīga par tādu lēmumu sagatavošanu, kas saistīti ar atlīdzību, tostarp par lēmumiem, kuri ietekmē attiecīgās pārvaldības sabiedrības vai PVKIU risku un riska pārvaldību un kurus pieņem vadības struktūra, īstenojot uzraudzības funkcijas. Atlīdzības komitejas priekšsēdētājs ir vadības struktūras loceklis, kuram attiecīgajā pārvaldības sabiedrībā nav nekādu izpildfunkciju. Atlīdzības komitejas locekļi ir vadības struktūras locekļi, kuriem attiecīgajā pārvaldības sabiedrībā nav nekādu izpildfunkciju.

Ja valsts tiesību aktos ir paredzēta darba ņēmēju pārstāvība vadības struktūrā, atlīdzības komitejā ir viens vai vairāki darba ņēmēju pārstāvji. Gatavojot savus lēmumus, atlīdzības komiteja ņem vērā ieguldītāju un citu ieinteresēto personu ilgtermiņa intereses un sabiedrības intereses.

▼B

15. pants

Pārvaldības sabiedrības vai vajadzības gadījumā ieguldījumu sabiedrības īsteno pasākumus saskaņā ar 92. pantu un izstrādā atbilstīgas procedūras un kārtību, lai nodrošinātu ieguldītāju sūdzību pienācīgu izskatīšanu un to, ka ieguldītājiem nav nekādu ierobežojumu īstenot savas tiesības tādā gadījumā, ja pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī, nevis PVKIU piederības dalībvalstī. Šie pasākumi atļauj ieguldītājiem iesniegt sūdzības to dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām.

Pārvaldības sabiedrības izstrādā arī atbilstošu kārtību un noteikumus, lai nodrošinātu informācijas pieejamību pēc valsts vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma.4. IEDAĻA

Tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība

16. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka pārvaldības sabiedrība, ko pilnvarojusi tās piederības dalībvalsts, var turpināt to teritorijā darbību, kādai tā pilnvarota, izveidojot filiāli vai brīvi sniedzot pakalpojumus.

Ja šāda pārvaldības sabiedrība, kurai ir piešķirta atļauja, neveidojot filiāli, piedāvā vienīgi pārdot tāda PVKIU sertifikātus, kura pārvaldību tā veic saskaņā ar II pielikumu, kādā citā dalībvalstī, nevis PVKIU piederības dalībvalstī, nepiedāvājot veikt citas darbības vai sniegt citus pakalpojumus, šāda tirdzniecība pakļauta vienīgi XI nodaļas prasībām.

2.  Dalībvalstis nedrīkst attiecināt uz filiāles izveidi vai pakalpojumu sniegšanu prasību par atļaujas saņemšanu, prasību nodrošināt dotāciju kapitālu vai citus līdzīgas iedarbības pasākumus.

3.  Ievērojot šā panta nosacījumus, PVKIU brīvi var iecelt pārvaldības sabiedrību, kurai piešķirta atļauja citā, nevis PVKIU piederības dalībvalstī, vai pakļauties tādas sabiedrības pārvaldībai saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem ar nosacījumu, ka šī pārvaldības sabiedrība atbilst šādiem kritērijiem:

a) 

tā atbilst 17. vai 18. panta noteikumiem; un

b) 

tā atbilst 19. un 20. panta noteikumiem.

17. pants

1.  Papildus to nosacījumu izpildei, kas noteikti 6. un 7. pantā, pārvaldības sabiedrības, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, lai veiktu tādas darbības, par kurām tai ir piešķirta atļauja, atbilstīgi dara to zināmu piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.  Dalībvalstis pieprasa, lai ikviena pārvaldības sabiedrība, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, iesniedzot 1. punktā paredzēto paziņojumu, nodrošinātu šādas ziņas un dokumentus:

a) 

dalībvalsts, kuras teritorijā pārvaldības sabiedrība plāno izveidot filiāli;

b) 

darbības programma, kurā atbilstoši 6. panta 2. un 3. punktam izklāstītas paredzētās darbības un pakalpojumi, kā arī filiāles organizatoriskā struktūra, kurā ir iekļauts riska pārvaldības procedūras apraksts, ko ieviesusi pārvaldības sabiedrība. Tajā iekļauts arī saskaņā ar 15. pantu veicamo procedūru un pasākumu apraksts;

c) 

adrese pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī, kur var iegūt dokumentus; un

d) 

par filiāles vadību atbildīgo personu vārdi.

3.  Ja vien pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ņemot vērā paredzētās darbības, nav iemesla apšaubīt pārvaldības sabiedrības administratīvo struktūru vai finanšu stāvokli, tās divu mēnešu laikā pēc visas 2. punktā minētās informācijas saņemšanas dara šo informāciju zināmu pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un attiecīgi informē attiecīgo pārvaldības sabiedrību. Tās sīki informē arī par visām kompensācijas shēmām, kas paredzētas ieguldītāju aizsardzībai.

Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atsakās sniegt pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm 2. punktā minēto informāciju, tās divu mēnešu laikā pēc visas informācijas saņemšanas dara attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai zināmus atteikuma iemeslus. Atteikums vai atbildes nesniegšana dod tiesības vērsties pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesās.

Ja pārvaldības sabiedrība vēlas sniegt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus, kas minēti II pielikumā, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajās iestādēs esošajiem dokumentiem, kurus nosūta pārvaldības sabiedrības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, pievieno apliecinājumu par to, ka šai pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, kā arī aprakstu par pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības jomu un detalizētu informāciju par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

4.  Pārvaldības sabiedrība, kas uzņēmējas dalībvalsts teritorijā darbojas ar filiāles starpniecību, pakļaujas noteikumiem, kurus izstrādājusi pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 14. pantu.

5.  Pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par atbilstības uzraudzību 4. punktam.

6.  Pirms pārvaldības sabiedrības filiāle sāk uzņēmējdarbību, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavojas, lai uzraudzītu pārvaldības sabiedrības atbilstību tiem noteikumiem, kuri ir to pārziņā.

7.  Filiāli var izveidot un tās darbību var sākt pēc tam, kad saņemts paziņojums no pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vai ja, beidzoties 6. punktā paredzētajam termiņam, nav nekāda paziņojuma.

8.  Ja mainās kādi dati, ko iesniedz saskaņā ar 2. punkta b), c) vai d) apakšpunktu, pārvaldības sabiedrība rakstiski ziņo par šīm izmaiņām pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu īstenošanas, lai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu pieņemt lēmumu par izmaiņām saskaņā ar 3. punktu un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes varētu pieņemt šādu lēmumu saskaņā ar 6. punktu.

9.  Ja mainās dati, ko paziņo saskaņā ar 3. punkta pirmo daļu, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina apliecinājumā sniegto informāciju, kas minēta 3. punkta trešajā daļā, un informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tad, ja tiek mainīta pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības joma vai detalizēta informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

▼M1

10.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros precizē informāciju, kas ir jāpaziņo saskaņā ar 1., 2., 3., 8. un 9. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai saskaņā ar 3. un 9. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt trešajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

18. pants

1.  Visas pārvaldības sabiedrības, kas pirmo reizi saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vēlas veikt darbības, attiecībā uz kurām tai piešķirta atļauja, citas dalībvalsts teritorijā, dara zināmu pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a) 

dalībvalsts, kuras teritorijā pārvaldības sabiedrība paredz darboties; un

b) 

darbības programma, kurā noteiktas 6. panta 2. un 3. punktā norādītās paredzētās darbības un pakalpojumi. Šajā programmā ir iekļauts riska pārvaldības procedūras apraksts, ko ieviesusi pārvaldības sabiedrība. Tajā iekļauts arī saskaņā ar 15. pantu veicamo procedūru un pasākumu apraksts.

2.  Mēneša laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta to pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sīki informē arī par visām piemērojamajām kompensācijas shēmām, kas paredzētas ieguldītāju aizsardzībai.

Ja pārvaldības sabiedrība vēlas sniegt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus, kas minēti II pielikumā, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādēs esošajiem dokumentiem, kurus nosūta pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, pievieno apliecinājumu par to, ka šai pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, kā arī aprakstu par pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības jomu un detalizētu informāciju par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU veidiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

Neskarot 20. un 93. panta noteikumus, pārvaldības sabiedrība tad var sākt darbību pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī.

3.  Pārvaldības sabiedrība, kura veic darbības saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, atbilst noteikumiem, kurus izstrādājusi pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts saskaņā ar 14. pantu.

4.  Ja jāgroza saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu sniegtās informācijas saturs, pārvaldības sabiedrība rakstiski paziņo par grozījumu pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms šo izmaiņu īstenošanas. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina apliecinājumā sniegto informāciju, kas minēta 2. punktā, un informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tad, ja tiek mainīta pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības joma vai detalizēta informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU veidiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

▼M1

5.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, kuros precizē informāciju, kas ir jāpaziņo saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai saskaņā ar 2. un 4. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt trešajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

19. pants

1.  Pārvaldības sabiedrība, kas sniedz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pārrobežu pakalpojumus, dibinot filiāli vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, ievēro pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrības darbības organizēšanu, tostarp deleģēšanas noteikumus, riska pārvaldības procedūras, uzraudzības un pārraudzības noteikumus, 12. pantā minētās procedūras un ziņojumu sniegšanas prasības attiecībā uz pārvaldības sabiedrību. Šie noteikumi nedrīkst būt stingrāki kā tie, kurus piemēro pārvaldības sabiedrībām, kuras darbojas tikai savā piederības dalībvalstī.

2.  Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par 1. punkta atbilstības uzraudzību.

3.  Pārvaldības sabiedrība, kas sniedz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pārrobežu pakalpojumus, dibinot filiāli vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, ievēro PVKIU piederības dalībvalsts noteikumus attiecībā uz PVKIU struktūru un darbību, proti, noteikumus, kas attiecas uz:

a) 

PVKIU izveidi un apstiprināšanu;

b) 

sertifikātu un akciju emisiju un izpirkšanu;

c) 

ieguldījumu politiku un ierobežojumiem, tostarp aprēķinot kopējo kredīta risku un parādus;

d) 

ierobežojumiem attiecībā uz aizņēmumiem, aizdevumiem un nenodrošināto tirdzniecību;

e) 

aktīvu novērtēšanu un PVKIU grāmatvedību;

f) 

emisijas cenas vai izpirkšanas cenas aprēķināšanu un kļūdām aktīvu patiesās vērtības un ar to saistītās ieguldītājiem paredzētās kompensācijas aprēķinos;

g) 

ieņēmumu sadali vai atkārtotu ieguldīšanu;

h) 

PVKIU informācijas un ziņojumu sniegšanas prasībām, tostarp attiecībā uz prospektiem, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un periodiskajiem pārskatiem;

i) 

tirdzniecības nodrošināšanai veiktajiem pasākumiem;

j) 

attiecībām ar sertifikātu turētājiem;

k) 

PVKIU apvienošanu un pārstrukturēšanu;

l) 

PVKIU likvidāciju un darbības izbeigšanu;

m) 

vajadzības gadījumā – sertifikātu turētāju reģistrā iekļaujamo informāciju;

n) 

maksu par PVKIU licencēšanu un uzraudzību; un

o) 

sertifikātu turētāju balsstiesību un citu tiesību, kas saistītas ar a) līdz m) apakšpunktu, īstenošanu.

4.  Pārvaldības sabiedrība ievēro fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos noteiktās saistības, kā arī prospektā noteiktās saistības, kas atbilst spēkā esošajiem 1. un 3. punktā minētajiem tiesību aktiem.

5.  PVKIU pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par 3. un 4. punkta atbilstības uzraudzību.

6.  Pārvaldības sabiedrība pieņem lēmumu un ir atbildīga par pasākumu un organizatorisko lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pārvaldības sabiedrības atbilstību noteikumiem, kuri attiecas uz PVKIU izveidi un darbību, un pienākumiem, kas noteikti fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, kā arī prospektā noteiktajiem pienākumiem.

7.  Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzrauga pasākumu atbilstību un pārvaldības sabiedrības organizēšanu, lai pārvaldības sabiedrība spētu nodrošināt atbilstību noteikumiem un tiesību normām attiecībā uz tās pārvaldītā PVKIU uzbūvi un darbību.

8.  Dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā uz šīs direktīvas priekšmetu, izņemot šajā direktīvā skaidri noteiktos gadījumos, pārvaldības sabiedrībām netiktu piemērotas citas PVKIU piederības dalībvalstī noteiktās prasības.

20. pants

1.  Neskarot 5. pantu, pārvaldības sabiedrība, kura iesniegusi pieteikumu par citā dalībvalstī nodibināta PVKIU pārvaldību, iesniedz PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

▼M4

a) 

rakstisku līgumu ar depozitāriju, kurš minēts 22. panta 2. punktā;

▼B

b) 

informāciju par deleģēšanas kārtību attiecībā uz ieguldījumu pārvaldīšanas un administratīvajām funkcijām, kas minētas II pielikumā.

Ja PVKIU piederības dalībvalstī pārvaldības sabiedrība jau pārvalda citu tāda paša veida PVKIU, pietiek ar atsauci uz jau iesniegtiem dokumentiem.

2.  Ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, par kuriem ir atbildīgas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, tās var pieprasīt no pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm paskaidrojumus un informāciju par 1. punktā minētajiem dokumentiem un, pamatojoties uz 17. un 18. pantā minēto apliecinājumu, to, vai šis fonda tips, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja, atbilst pārvaldības sabiedrībai piešķiramās atļaujas darbības jomai. Vajadzības gadījumā pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz savu atzinumu 10 darbdienu laikā pēc sākotnējā pieprasījuma.

3.  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var noraidīt pārvaldības sabiedrības pieteikumu tikai tad, ja:

a) 

pārvaldības sabiedrība neatbilst noteikumiem, kuri ietilpst to kompetencē atbilstīgi 19. pantam;

b) 

pārvaldības sabiedrība nav saņēmusi savas piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļauju pārvaldīt to PVKIU veidu, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja; vai

c) 

pārvaldības sabiedrība nav iesniegusi 1. punktā minētos dokumentus.

Pirms pieteikuma noraidīšanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jāapspriežas ar pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

4.  Pārvaldības sabiedrībai jāpaziņo PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visām turpmākām būtiskām izmaiņām 1. punktā minētajos dokumentos.

▼M1

5.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai noteiktu, kāda informācija jāsniedz kompetentajām iestādēm citā dalībvalstī dibināta PVKIU pārvaldīšanas pieteikumā.

Komisija pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus var pieņemt saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras šādai informācijas sniegšanai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt trešajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

21. pants

1.  Pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts statistikas vajadzībām var pieprasīt, lai visas pārvaldības sabiedrības un to filiāles to teritorijās regulāri ziņotu šīs uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par savu darbību šajā uzņēmējā dalībvalstī.

2.  Pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt, lai pārvaldības sabiedrības, kas darbojas tās teritorijā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai izveidojot filiāli, sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai uzraudzītu, kā tiek ievēroti uz tām attiecināmie pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts paredzētie noteikumi.

Šīs prasības nedrīkst būt stingrākas par tām, ko tā pati dalībvalsts nosaka pārvaldības sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja šajā dalībvalstī, lai uzraudzītu, kā tās ievēro šīs pašas normas.

Pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka 15. pantā minētas procedūras un pasākumi ļauj PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm saņemt šajā punktā minēto informāciju tieši no pārvaldības sabiedrības.

3.  Ja pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatē, ka pārvaldības sabiedrība, kurai ir filiāle vai kura sniedz pakalpojumus tās teritorijā, pārkāpj kādu no tās kompetencē esošajiem noteikumiem, tad minētās iestādes pieprasa attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai šos pārkāpumus novērst un informēt pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

4.  Ja attiecīgā pārvaldības sabiedrība atsakās sniegt pārvaldības sabiedrības uzņēmējai dalībvalstij tās kompetencē esošo informāciju vai neveic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 3. punktā minētos pārkāpumus, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par to attiecīgi informē pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes iespējami īsā laikā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā pārvaldības sabiedrība sniedz tās uzņēmējas dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu pieprasīto informāciju vai novērš minētos pārkāpumus. Šo pasākumu būtību dara zināmu pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

▼M1

5.  Ja, neraugoties uz pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tādēļ, ka šie pasākumi izrādās nepiemēroti vai nav attiecīgajā dalībvalstī veicami, pārvaldības sabiedrība turpina atteikties sniegt pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu pieprasīto informāciju vai pārkāpt šajā pašā punktā minētās tiesību normas, kas ir spēkā pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var veikt šādus pasākumus:

a) 

pēc pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas veikt attiecīgus pasākumus, tostarp tādus, kas minēti 98. un 99. pantā, lai novērstu turpmākus pārkāpumus vai noteiktu par tiem sankcijas un, ciktāl vajadzīgs, liegtu šai pārvaldības sabiedrībai veikt tās teritorijā jebkādus turpmākus darījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā ir iespējams oficiāli izsniegt juridiskos dokumentus, kas vajadzīgi šiem pasākumiem attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām. Ja pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī sniegtais pakalpojums ir PVKIU pārvaldība, pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt pārvaldības sabiedrībai pārtraukt šā PVKIU pārvaldību; vai

b) 

kad tās uzskata, ka pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nav rīkojusies atbilstīgi, informēt par to EVTI, kas var pieņemt lēmumu saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

▼B

6.  Visus pasākumus, kuri paredzēti, ievērojot 4. un 5. punktu, un kuri paredz pasākumus vai sodus, pienācīgi pamato un dara zināmus attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai. Par katru šādu pasākumu drīkst vērsties tās dalībvalsts tiesās, kura to pieņēmusi.

▼M1

7.  Pirms 3., 4. vai 5. punktā noteiktās procedūras izpildes pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ārkārtas gadījumos var veikt visus vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju un citu pakalpojumu saņēmēju intereses. Par šādiem pasākumiem pēc iespējas drīzāk informē Komisiju, EVTI un citu iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

Pēc apspriešanās ar attiecīgās dalībvalsts atbildīgajām iestādēm Komisija var nolemt, ka šai dalībvalstij ir jāgroza vai jāatceļ šādi pasākumi, neskarot EVTI pilnvaras, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantā.

▼B

8.  Pirms pārvaldības sabiedrībai izdotās atļaujas atsaukšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes konsultējas ar PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Šādos gadījumos PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju intereses. Šādi pasākumi var ietvert lēmumus, ar kuriem attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai liedz veikt jebkādus turpmākus darījumus šīs valsts teritorijā.

Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu par šādiem gadījumiem.

▼M1

9.  Dalībvalstis informē EVTI un Komisiju par to gadījumu skaitu un veidiem, kuros tās saskaņā ar 17. pantu ir atteikušas atļauju izsniegšanu vai saskaņā ar 20. pantu noraidījušas pieteikumu, un par jebkādiem pasākumiem saskaņā ar šā panta 5. punktu.

▼B

Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu par šādiem gadījumiem.IV NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEPOZITĀRIJU

▼M4

22. pants

1.  Ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu nodrošina, ka ir iecelts viens depozitārijs saskaņā ar šo nodaļu.

2.  Depozitārija iecelšanu apliecina ar rakstisku līgumu.

Minētajā līgumā inter alia reglamentē arī tādas informācijas plūsmu, ko uzskata par nepieciešamu, lai depozitārijs varētu veikt funkcijas tā PVKIU interesēs, kuram tas iecelts par depozitāriju, kā noteikts šajā direktīvā un citos attiecīgos normatīvos un administratīvos aktos.

3.  Depozitārijs:

a) 

nodrošina, ka PVKIU sertifikātu pārdošana, emisija, atpirkšana, dzēšana un anulēšana notiek saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem un fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem;

b) 

nodrošina, ka PVKIU sertifikātu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem un fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem;

c) 

izpilda pārvaldības sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrības norādījumus, ja vien tie nav pretrunā piemērojamiem valsts tiesību aktiem vai fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem;

d) 

nodrošina, ka darījumos ar PVKIU aktīviem atlīdzība PVKIU tiek izmaksāta parastajā termiņā;

e) 

nodrošina, ka PVKIU ieņēmumus izmanto saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem un fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem.

4.  Depozitārijs nodrošina, ka PVKIU naudas plūsmas tiek pienācīgi pārvaldītas, un jo īpaši nodrošina, ka visi maksājumi, ko veic ieguldītāji vai kas veikti to uzdevumā, ir saņemti pēc PVKIU apliecību iegādes un ka visa PVKIU nauda ir iegrāmatota naudas kontos, kuri:

a) 

atvērti PVKIU vai pārvaldības sabiedrības, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, vai depozitārija vārdā, kas rīkojas PVKIU uzdevumā;

b) 

atvērti vienībā, kas minēta Komisijas Direktīvas 2006/73/EK ( 10 ) 18. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā; un

c) 

tiek uzturēti saskaņā ar Direktīvas 2006/73/EK 16. pantā izklāstītajiem principiem.

Ja naudas līdzekļu kontus atver tā depozitārija vārdā, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, šādos kontos neiegrāmato ne pirmās daļas b) apakšpunktā minētās vienības naudas līdzekļus, ne depozitārija paša līdzekļus.

5.  PVKIU aktīvus uztic depozitārijam glabāšanā šādi:

a) 

attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko var pieņemt turēšanā, depozitārijs:

i) 

pieņem turēšanā visus finanšu instrumentus, kurus var reģistrēt finanšu instrumentu kontā, kas atvērts depozitārija reģistros, kā arī visus finanšu instrumentus, kurus fiziski var nodot depozitārijam;

ii) 

nodrošina, lai visi finanšu instrumenti, kurus var iegrāmatot depozitārija reģistros atvērtajā finanšu instrumentu kontā, depozitārija reģistros tiktu iegrāmatoti tādos atsevišķos kontos saskaņā ar Direktīvas 2006/73/EK 16. pantā izklāstītajiem principiem, kuri atvērti PVKIU vārdā vai tās pārvaldības sabiedrības vārdā, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, lai tos vienmēr varētu nepārprotami atpazīt kā PVKIU piederošus kontus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

b) 

attiecībā uz citiem aktīviem depozitārijs:

i) 

pārbauda PVKIU vai pārvaldības sabiedrības, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, īpašumtiesības uz šādiem aktīviem, novērtējot, vai PVKIU vai pārvaldības sabiedrībai, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, pieder īpašumtiesības, pamatojoties uz informāciju vai dokumentiem, ko iesniedz PVKIU vai pārvaldības sabiedrība, un, ja tādi pieejami, pamatojoties uz ārējiem pierādījumiem;

ii) 

uzskaita tos aktīvus, par kuriem tas ir pārliecinājies, ka PVKIU vai pārvaldības sabiedrībai, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, pieder īpašumtiesības, un uztur un atjaunina šo uzskaiti.

6.  Depozitārijs regulāri iesniedz pārvaldības sabiedrībai vai ieguldījumu sabiedrībai visaptverošu sarakstu ar visiem PVKIU aktīviem.

7.  Depozitārijs vai jebkura trešā persona, kurai deleģēta turēšanas funkcija, savā vārdā nevar atkalizmantot depozitārija turēšanā pieņemtus aktīvus. Atkalizmantošana ietver jebkādu darījumu ar turēšanā pieņemtiem aktīviem, tostarp, bet neaprobežojoties ar, to pārvešanu, ieķīlāšanu, pārdošanu un aizdošanu.

Depozitārija turēšanā pieņemtos aktīvus var atkalizmantot tikai, ja:

a) 

aktīvi tiek atkalizmantoti PVKIU vārdā;

b) 

depozitārijs ievēro pārvaldības sabiedrības norādījumus PVKIU uzdevumā;

c) 

atkalizmantošana nāk par labu PVKIU un ir sertifikātu turētāju interesēs; un

d) 

uz darījumu attiecas kvalitatīvs un likvīds nodrošinājums, ko saskaņā ar īpašumtiesību nodošanas kārtību ir saņēmis PVKIU.

Nodrošinājuma tirgus vērtība vienmēr ir vismaz atkalizmantoto aktīvu tirgus vērtība plus uzcenojums.

8.  Dalībvalstis nodrošina to, ka depozitārija un/vai jebkuras trešās personas, kura atrodas Savienībā un kurai deleģēta PVKIU aktīvu turēšana, maksātnespējas gadījumā turēšanā pieņemtie PVKIU aktīvi nav pieejami sadalei starp šāda depozitārija un/vai šādas trešās personas kreditoriem vai nav pārdodami par labu tiem.

▼M4

22.a pants

1.  Depozitārijs nedeleģē trešām personām funkcijas, kas minētas 22. panta 3. un 4. punktā.

2.  Depozitārijs var deleģēt trešām personām funkcijas, kas minētas 22. panta 5. punktā, tikai tad, ja:

a) 

uzdevumi netiek deleģēti, lai izvairītos no šajā direktīvā noteiktajām prasībām;

b) 

depozitārijs var pierādīt, ka deleģēšanai ir pamatots iemesls;

c) 

depozitārijs maksimāli prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi ir izraudzījies un iecēlis trešo personu, kurai tas iecerējis deleģēt daļu no saviem uzdevumiem, un tas turpina maksimāli prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi periodiski pārbaudīt un regulāri uzraudzīt ikvienu trešo personu, kurai tas deleģējis daļu no saviem uzdevumiem, kā arī trešās personas īstenotos pasākumus saistībā ar tai deleģēto uzdevumu izpildi.

3.  Šīs direktīvas 22. panta 5. punktā minētās funkcijas depozitārijs var deleģēt trešai personai tikai tad, ja minētajai trešai personai deleģēto uzdevumu izpildes laikā vienmēr:

a) 

ir struktūras un zināšanas, kas ir piemērotas un samērīgas ar tādu PVKIU vai pārvaldības sabiedrības, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, aktīvu raksturu un sarežģītību, kam tie ir uzticēti;

b) 

attiecībā uz šīs direktīvas 22. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto turēšanas uzdevumu izpildi piemēro:

i) 

efektīvu prudenciālo regulējumu, tostarp minimālā kapitāla prasības un uzraudzību attiecīgajā jurisdikcijā;

ii) 

periodiskas ārējās revīzijas, lai nodrošinātu, ka tās rīcībā ir finanšu instrumenti;

c) 

depozitārija klientu aktīvi ir nošķirti no saviem pašas aktīviem un no depozitārija aktīviem tā, lai tos jebkurā brīdī varētu skaidri identificēt kā konkrēta depozitārija klientiem piederošus aktīvus;

d) 

ir veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka trešās personas maksātnespējas gadījumā PVKIU aktīvi, ko trešā persona pieņēmusi turēšanā, nav pieejami sadalei trešās personas kreditoru labā vai pārdošanai; un

e) 

ir izpildīti vispārējie pienākumi un aizliegumi, kas noteikti 22. panta 2., 5. un 7. punktā un 25. pantā.

Neatkarīgi no pirmās daļas b) apakšpunkta i) punkta, ja trešās valsts tiesību aktos paredzēts, ka konkrētus finanšu instrumentus pieņem turēšanā vietējā vienība, un ja nav vietējo vienību, kas atbilst minētajā punktā noteiktajām deleģēšanas prasībām, depozitārijs var deleģēt savas funkcijas šādai vietējai vienībai vienīgi tiktāl, ciktāl tas paredzēts minētās trešās valsts tiesību aktos, un tikai tik ilgi, kamēr nav vietējo vienību, kas atbilst deleģēšanas prasībām, un tikai, ja:

a) 

attiecīgā PVKIU ieguldītāji pirms ieguldījuma veikšanas ir pienācīgi informēti par to, ka šāda deleģēšana ir nepieciešama trešās valsts tiesību aktos noteikto juridisko ierobežojumu dēļ, par apstākļiem, kas pamato deleģēšanu, un par riskiem, kas saistīti ar šādu deleģēšanu;

b) 

ieguldījumu sabiedrība vai pārvaldības sabiedrība PVKIU uzdevumā ir devusi norādījumus depozitārijam deleģēt šādu finanšu instrumentu turēšanu šādai vietējai vienībai.

Trešā persona savukārt var šīs funkcijas deleģēt tālāk tikai tad, ja ir ievērotas tās pašas prasības. Tādā gadījumā attiecīgajām personām 24. punkta 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

4.  Šā panta nolūkos pakalpojumu sniegšanu, kā noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK ( 11 ), izmantojot vērtspapīru norēķinu sistēmas, kas izraudzītas minētās direktīvas nolūkos vai līdzīgu pakalpojumu sniegšanai, izmantojot trešo valstu vērtspapīru norēķinu sistēmas, neuzskata par turēšanas funkciju deleģēšanu.

▼B

23. pants

1.  Depozitārija juridiskā adrese ir vai tas ir izveidots PVKIU piederības dalībvalstī.

▼M4

2.  Depozitārijs ir:

a) 

valsts centrālā banka;

b) 

kredītiestāde, kurai atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES; vai

c) 

cita juridiska persona, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir pilnvarojusi veikt depozitārija darbības saskaņā ar šo direktīvu un kurai piemēro kapitāla pietiekamības prasības, kas ir ne mazākas par prasībām, kuras aprēķinātas atkarībā no izvēlētās pieejas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ( 12 ) 315. vai 317. pantu, un kuras pašas kapitāls ir ne mazāks par Direktīvas 2013/36/ES 28. panta 2. punktā minēto sākotnējā kapitāla apmēru.

Juridiskajai personai, kas minēta pirmās daļas c) apakšpunktā, piemēro prudenciālo regulējumu un pastāvīgu uzraudzību, un tā atbilst šādām minimālajām prasībām:

a) 

tai ir infrastruktūra, kas nepieciešama, lai turētu finanšu instrumentus, kurus var reģistrēt finanšu instrumentu kontā, kas atvērts depozitārija reģistros;

b) 

tā nosaka piemērotu politiku un procedūras, kas ir pietiekamas, lai nodrošinātu to, ka vienība, tostarp tās vadītāji un darbinieki, pilda savus pienākumus, kas paredzēti šajā direktīvā;

c) 

tai ir atbilstīgas administratīvās un grāmatvedības procedūras, iekšējās kontroles mehānisms, efektīvas riska novērtēšanas procedūras un efektīvi informācijas apstrādes sistēmu kontroles un drošības pasākumi;

d) 

tā pastāvīgi piemēro efektīvus organizatoriskus un administratīvus pasākumus, lai veiktu visas pamatotās darbības, kas paredzētas, lai novērstu interešu konfliktus;

e) 

tā nodrošina visu savu pakalpojumu, darbību un darījumu uzskaiti, kas ir pietiekama, lai ļautu kompetentajai iestādei veikt savus uzraudzības pienākumus un izpildes darbības, kas paredzētas šajā direktīvā;

f) 

tā veic pamatotas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu tās depozitārija funkciju nepārtrauktību un regularitāti, izmantojot atbilstošas un samērīgas sistēmas, resursus un procedūras, tostarp, lai veiktu depozitārija darbības;

g) 

visiem tās vadības struktūras un augstākas vadības locekļiem vienmēr ir pietiekami laba reputācija, pietiekama kompetence, prasmes un pieredze;

h) 

tās vadības struktūrai ir atbilstīgas kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze, lai varētu izprast iestādes darbības, tostarp galvenos riskus;

i) 

ikviens tās vadības struktūras un augstākas vadības loceklis darbojas godīgi un godprātīgi.

3.  Dalībvalstis nosaka, no kurām no 2. punkta pirmajā daļā minētajām iestāžu kategorijām var izraudzīties depozitāriju.

4.  Ieguldījumu sabiedrības vai pārvaldības sabiedrības, kas rīkojas to PVKIU uzdevumā, ko tās pārvalda, un kas pirms 2016. gada 18. marta iecēlušas par depozitāriju iestādi, kura neatbilst 2. punktā noteiktajām prasībām, ieceļ prasībām atbilstošu depozitāriju pirms 2018. gada 18. marta.

▼M4 —————

▼M4

24. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka depozitārijs ir atbildīgs PVKIU un PVKIU sertifikātu turētājiem par zaudējumu, ko radījis depozitārijs vai trešā persona, kurai deleģēta turēšanā pieņemto finanšu instrumentu turēšana saskaņā ar 22. panta 5. punkta a) apakšpunktu.

Turēšanā pieņemtā finanšu instrumenta zaudējuma gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka depozitārijs bez liekas kavēšanās atdod identiska tipa finanšu instrumentu vai attiecīgo summu PVKIU vai pārvaldības sabiedrībai, kas rīkojas PVKIU uzdevumā. Depozitārijs nav atbildīgs, ja tas var pierādīt, ka zaudējumi radušies ārēju apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams kontrolēt un kuru sekas būtu bijušas neizbēgamas, neskatoties uz visiem saprātīgajiem centieniem panākt pretējo.

Dalībvalstis nodrošina, ka depozitārijs ir arī atbildīgs PVKIU un PVKIU ieguldītājiem par visiem citiem zaudējumiem, kas tiem radušies depozitārija nolaidības vai tīšas no šīs direktīvas izrietošo saistību pienācīgas neizpildes dēļ.

2.  Depozitārija atbildību, kas minēta 1. punktā, neietekmē nekāda deleģēšana, kā minēts 22.a pantā.

3.  Depozitārija atbildību, kas minēta 1. punktā, nevar izslēgt vai ierobežot ar nolīgumu.

4.  Neviens nolīgums, kas ir pretrunā 3. punktam, nav spēkā.

5.  PVKIU sertifikātu turētāji var ierosināt jautājumu par depozitārija atbildību tieši vai netieši, izmantojot pārvaldības sabiedrību vai ieguldījumu sabiedrību, ar noteikumu, ka tas nerada dubultu pārsūdzību vai nevienlīdzīgu attieksmi pret sertifikātu turētājiem.

25. pants

1.  Neviena sabiedrība nevar vienlaikus darboties gan kā pārvaldības sabiedrība, gan kā depozitārijs. Neviena sabiedrība nevar vienlaikus darboties gan kā ieguldījumu sabiedrība, gan kā depozitārijs.

2.  Veicot to attiecīgās funkcijas, pārvaldības sabiedrība un depozitārijs rīkojas godīgi, taisnīgi, profesionāli, neatkarīgi un vienīgi PVKIU un PVKIU ieguldītāju interesēs. Veicot to attiecīgās funkcijas, pārvaldības sabiedrība un depozitārijs rīkojas godīgi, taisnīgi, profesionāli, neatkarīgi un vienīgi PVKIU ieguldītāju interesēs.

Attiecībā uz PVKIU vai pārvaldības sabiedrību, kas rīkojas PVKIU uzdevumā, depozitārijs neveic darbības, kas varētu radīt interešu konfliktu starp PVKIU, PVKIU ieguldītājiem, pārvaldības sabiedrību un pašu depozitāriju, izņemot gadījumus, kad depozitārijs ir funkcionāli un hierarhiski nošķīris depozitārija funkcijas no citiem saviem uzdevumiem, kas potenciāli varētu būt konfliktējoši, un iespējamie interešu konflikti tiek pareizi konstatēti, pārvaldīti un uzraudzīti, un par tiem tiek informēti PVKIU ieguldītāji.

26. pants

1.  Tiesību akti vai kopējā fonda nolikums paredz pārvaldības sabiedrības un depozitārija maiņas nosacījumus un noteikumus, kas ļauj nodrošināt sertifikātu turētāju aizsardzību šādas maiņas gadījumā.

2.  Tiesību aktos vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredz pārvaldības sabiedrības vai depozitārija maiņas nosacījumus un noteikumus, kas ļauj nodrošināt sertifikātu turētāju aizsardzību šādas maiņas gadījumā.

▼M4

26.a pants

Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma depozitārijs nodrošina piekļuvi visai informācijai, kuru tas saņēmis, pildot savas pienākumus, un kura tā kompetentajām iestādēm vai PVKIU vai pārvaldības sabiedrības kompetentajām iestādēm varētu būt nepieciešama.

Ja PVKIU vai pārvaldības sabiedrības kompetentās iestādes atšķiras no depozitārija kompetentajām iestādēm, depozitārija kompetentās iestādes nekavējoties dalās ar saņemto informāciju ar PVKIU un pārvaldības sabiedrības kompetentajām iestādēm.

26.b pants

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 112.a pantu, precizējot:

a) 

ziņas, kas iekļaujamas 22. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā līgumā;

b) 

nosacījumus depozitārija funkciju veikšanai saskaņā ar 22. panta 3., 4. un 5. punktu, tostarp:

i) 

finanšu instrumenta veidus, kas jāietver depozitārija turēšanas pienākumu darbības jomā saskaņā ar 22. panta 5. punkta a) apakšpunktu;

ii) 

nosacījumus, atbilstīgi kuriem depozitārijs var pildīt centrālajā depozitārijā reģistrēto finanšu instrumentu turēšanas pienākumus;

iii) 

nosacījumus, atbilstīgi kuriem depozitārijs saskaņā ar 22. panta 5. punkta b) apakšpunktu glabā nominālā formā emitētus finanšu instrumentus, kurus reģistrējis emitents vai reģistrētājs;

c) 

depozitārija uzticamības pārbaužu veikšanas pienākumu atbilstīgi 22.a panta 2. punkta c) apakšpunktam;

d) 

nošķiršanas pienākumu atbilstīgi 22.a panta 3. punkta c) apakšpunktam;

e) 

pasākumus, kas jāveic trešām personām atbilstīgi 22.a panta 3. punkta d) apakšpunktam;

f) 

nosacījumus, saskaņā ar kuriem, un apstākļus, kuros turēšanā pieņemtos finanšu instrumentus uzskata par zaudētiem 24. panta nolūkā;

g) 

kas jāsaprot ar ārējiem apstākļiem, kurus nav bijis iespējams kontrolēt un kuru sekas būtu bijušas neizbēgamas, neskatoties uz visiem saprātīgajiem centieniem panākt pretējo, kā noteikts 24. panta 1. punktā;

h) 

nosacījumus 25. panta 2. punktā minētās neatkarīguma prasības izpildei.

▼BV NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBĀM1. IEDAĻA

Nosacījumi uzņēmējdarbības sākšanai

27. pants

Piekļuvi ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja atļauja, ko izsniedz ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

Dalībvalstis nosaka ieguldījumu sabiedrības juridisko formu.

Ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese atrodas ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalstī.

28. pants

Ieguldījumu sabiedrības nedrīkst veikt darbības, kas nav minētas 1. panta 2. punktā.

29. pants

1.  Neierobežojot pārējos vispārējas piemērošanas nosacījumus, kas noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos, ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neizsniedz atļauju ieguldījumu sabiedrībai, kura nav izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, ja vien ieguldījumu sabiedrībai nav pietiekams sākumkapitāls vismaz EUR 300 000 apmērā.

Turklāt, ja ieguldījumu sabiedrība nav izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu, piemēro šādus nosacījumus:

a) 

atļauju neizsniedz, ja vien atļaujas saņemšanas pieteikumam nav pievienota darbības programma, kurā norādīta vismaz ieguldījumu sabiedrības organizatoriskā struktūra;

b) 

ieguldījumu sabiedrības direktoriem jābūt ar atbilstīgu reputāciju un pietiekamu pieredzi attiecībā arī uz ieguldījumu sabiedrības veiktās uzņēmējdarbības veidu, tālab direktoru un visu viņu vietnieku vārdi tūlīt jāpaziņo kompetentajām iestādēm; par ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību jālemj vismaz divām personām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem; un direktori ir personas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem pārstāv ieguldījumu sabiedrību vai kuras faktiski nosaka šīs sabiedrības politiku; un

c) 

ja pārvaldības sabiedrībai ir cieša saikne ar citām fiziskām vai juridiskām personām, kompetentās iestādēm atļauja ir jāizsniedz vienīgi tad, ja šī ciešā saikne nekavē sabiedrību efektīvi veikt tās uzraudzības funkcijas.

Ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atsaka atļauju arī tad, ja trešās valsts normatīvie un administratīvie akti, kas attiecas uz vienu vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, ar kurām ieguldījumu sabiedrībai ir cieša saikne, vai grūtības šo aktu izpildē kavē ieguldījumu sabiedrību efektīvi veikt uzraudzības funkcijas.

Ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrības sniegtu tām nepieciešamo informāciju.

2.  Ja ieguldījumu sabiedrība nav iecēlusi pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē, vai atļauja ir piešķirta. Ja atļauju atsaka, norāda atteikuma iemeslus.

3.  Ieguldījumu sabiedrība var sākt uzņēmējdarbību, tiklīdz ir piešķirta atļauja.

4.  Ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var atsaukt atļauju, kas izsniegta ieguldījumu sabiedrībai, ievērojot šo direktīvu, tikai tad, ja šī sabiedrība:

a) 

12 mēnešu laikā neizmanto atļauju, skaidri atsakās no atļaujas vai jau ilgāk nekā sešus mēnešus ir izbeigusi darbību, uz ko attiecas šī direktīva, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav paredzējusi, ka šādos gadījumos atļauja zaudē spēku;

b) 

ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

c) 

vairs neatbilst nosacījumiem, ar kādiem atļauja piešķirta;

d) 

ir nopietni vai sistemātiski pārkāpusi noteikumus, kas pieņemti atbilstoši šai direktīvai; vai arī

e) 

atbilst kādam no gadījumiem, kuros attiecīgās valsts tiesību akti paredz atļaujas atsaukšanu.

▼M1

5.  Lai nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu:

a) 

informāciju, kas pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas piešķiršanai jāsniedz kompetentajām iestādēm, tostarp darbības programmu, un

b) 

šķēršļus, kas varētu kavēt kompetentās iestādes uzraudzības pienākumu efektīvu izpildi saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

6.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai saskaņā ar 5. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B2. IEDAĻA

Darbības nosacījumi

30. pants

▼M4

Ieguldījumu sabiedrībām, kuras nav izraudzījušās pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu, mutatis mutandis piemēro 13. līdz 14.b pantu.

▼B

Šā panta pirmajā daļā minētajos pantos termins “pārvaldības sabiedrība” nozīmē “ieguldījumu sabiedrība”.

Ieguldījumu sabiedrības var pārvaldīt tikai sava portfeļa aktīvus, un nekādos apstākļos tās nedrīkst pieņemt pilnvarojumu aktīvu pārvaldībai trešās personas vārdā.

31. pants

Katra ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts izstrādā uzraudzības noteikumus, ko pastāvīgi ievēro ieguldījumu sabiedrības, kuras nav izraudzījušās pārvaldības sabiedrību, kas pilnvarota saskaņā ar šo direktīvu.

Jo īpaši ieguldījumu sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, ņemot vērā arī ieguldījumu sabiedrības būtību, pieprasa, lai šī sabiedrība ieviestu pareizas administratīvas un grāmatvedības procedūras, kontroles un aizsardzības pasākumus elektronisko datu apstrādei un atbilstīgus iekšējās kontroles mehānismus, tostarp noteikumus attiecībā uz darbinieku personīgajiem darījumiem vai to ieguldījumu glabāšanu vai pārvaldību, kas ir finanšu instrumentos, lai ieguldītu sākumkapitālu, un nodrošinātu vismaz to, ka katru darījumu, kurā iesaistīta sabiedrība, var rekonstruēt pēc tā izcelsmes, iesaistītajām pusēm, būtības, veikšanas laika un vietas un ka ieguldījumu sabiedrības aktīvus iegulda atbilstīgi dibināšanas dokumentiem un spēkā esošajām tiesību normām.

▼M4 —————

▼BVI NODAĻA

PVKIU APVIENOŠANA1. IEDAĻA

Princips, atļauja un apstiprinājums

37. pants

Šajā nodaļā jēdziens PVKIU ietver arī tā ieguldījumu apakšstruktūras.

38. pants

1.  Dalībvalstis, ievērojot šajā nodaļā izklāstītos nosacījumus un neņemot vērā veidu, kādā PVKIU ir izveidots atbilstīgi 1. panta 3. punktā minētajam, atļauj pārrobežu apvienošanu un iekšzemes apvienošanu saskaņā ar 2. panta 1. punkta q) un r) apakšpunktu atbilstoši vienai vai vairākām apvienošanas metodēm, kas noteiktas 2. panta 1. punkta p) apakšpunktā.

2.  Apvienošanas metodēm, ko izmanto, lai veiktu pārrobežu apvienošanu, ir jābūt atļautām saskaņā ar pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktiem.

Apvienošanas metodēm, ko izmanto, lai veiktu iekšzemes apvienošanu, kā noteikts 2. panta 1. punkta r) apakšpunktā, ir jābūt atļautām saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā PVKIU ir izveidots.

39. pants

1.  Apvienošanai ir vajadzīga pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja.

2.  Pievienojamais PVKIU sniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a) 

ierosinātās apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu, ko pienācīgi apstiprinājuši pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU;

b) 

iegūstošā PVKIU prospekta un 78. pantā minētās ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas jaunāko redakciju, ja iegūstošais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī;

c) 

paziņojumu, kuru izdevuši gan pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU depozitāriji un kurā saskaņā ar 41. pantu apstiprināts, ka viņi ir pārbaudījuši 40. panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā noteikto elementu atbilstību šīs direktīvas prasībām un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem; un

d) 

informāciju, ko pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU plāno sniegt to attiecīgajiem sertifikātu turētājiem par ierosināto apvienošanu.

Šo informāciju pievienojamais PVKIU sniedz tādā veidā, lai gan pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, gan iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu ar to iepazīties attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu oficiālajā valodā vai valodās vai attiecīgo kompetento iestāžu akceptētā valodā.

3.  Kad dokumentācija pilnībā ir iesniegta, pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nosūta 2. punktā minētās informācijas kopiju iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi izvērtē apvienošanas iespējamo ietekmi uz pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, lai novērtētu, vai sertifikātu turētājiem ir sniegta atbilstoša informācija.

Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par vajadzīgu, tās var rakstveidā pieprasīt, lai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem paredzētā informācija tiktu precizēta.

Ja iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka tas nepieciešams, tās rakstveidā ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas, kas minēta 2. punktā, var pieprasīt, ka iegūstošais PVKIU atjauno tā sertifikātu turētājiem paredzēto informāciju.

Šādā gadījumā iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm norādi par to neapmierinātību. Tās 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas informē pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, vai tās ir apmierinātas ar atjaunoto informāciju, kura jāsniedz iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem.

4.  Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atļauj ierosināto apvienošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

ierosinātā apvienošana atbilst visām 39. līdz 42. panta prasībām;

b) 

saskaņā ar 93. pantu ir paziņots, ka iegūstošais PVKIU tirgo tā sertifikātus visās dalībvalstīs, kurās pievienojamajam PVKIU ir atļauts tirgot tā sertifikātus vai arī par tā sertifikātu tirdzniecību ir paziņots saskaņā ar 93. pantu; un

c) 

pievienojamā un iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir vai nu apmierinātas ar piedāvāto informāciju, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem, vai arī no iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar 3. punkta ceturto daļu nav saņemta nekāda norāde par neapmierinātību.

5.  Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka visi dokumenti nav iesniegti, tās pieprasa papildu informāciju ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas.

Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vēlākais 20 darbdienas pēc pilnīgas informācijas iesniegšanas atbilstīgi 2. punktam, informē pievienojamo PVKIU par to, vai apvienošana ir atļauta.

Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par savu lēmumu informē iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

6.  Dalībvalstis saskaņā ar 57. panta 1. punkta otro daļu var attiecībā uz iegūstošo PVKIU paredzēt atkāpes no 52. līdz 55. panta noteikumiem.

40. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU sagatavo apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu.

Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā izklāsta šādas ziņas:

a) 

apvienošanas veids un iesaistītie PVKIU;

b) 

ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un pamatojums;

c) 

ierosinātās apvienošanas paredzamā ietekme gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

d) 

kritēriji, kas pieņemti aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību vērtēšanai dienā, kad aprēķina apmaiņas koeficientu, kā norādīts 47. panta 1. punktā;

e) 

apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metode;

f) 

plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

g) 

noteikumi, ko piemēro attiecīgi aktīvu nodošanai un sertifikātu apmaiņai; un

h) 

ja notiek apvienošana saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta ii) punktu un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta iii) punktu, jaunizveidotā iegūstošā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti.

Kompetentās iestādes nevar pieprasīt, lai apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā tiktu iekļautas citas prasības.

2.  Pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU var pieņemt lēmumu apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā iekļaut vairāk informācijas.2. IEDAĻA

Trešo personu veikta kontrole, informācija sertifikātu turētājiem un citas sertifikātu turētāju tiesības

41. pants

Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji pārbaudītu 40. panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā izklāstīto elementu atbilstību šīs direktīvas un attiecīgā PVKIU fonda nolikuma vai dibināšanas dokumentu prasībām.

42. pants

1.  Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos paredz, ka depozitārijs vai neatkarīgs revidents, kas apstiprināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas ( 13 ), apstiprina:

a) 

kritērijus, kas pieņemti aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību vērtēšanai dienā, kad aprēķina apmaiņas koeficientu, kā norādīts 47. panta 1. punktā;

b) 

attiecīgos gadījumos maksājumu skaidrā naudā par vienu sertifikātu; un

c) 

apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi, kā arī faktisko apmaiņas koeficientu, kas noteikts dienā, kurā jāaprēķina minētais koeficients, kā noteikts 47. panta 1. punktā.

2.  Šā panta 1. punkta nozīmē pievienojamā PVKIU apstiprinātos revidentus vai iegūstošā PVKIU apstiprinātos revidentus uzskata par neatkarīgiem revidentiem.

3.  Neatkarīgā revidenta vai attiecīgā gadījumā depozitārija sagatavoto ziņojumu kopijas pēc pieprasījuma bez maksas dara pieejamu gan pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

43. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa pievienojamajam un iegūstošajam PVKIU sniegt to sertifikātu turētājiem pienācīgu un pareizu informāciju par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu vērtējumu par šā ierosinājuma ietekmi uz savu ieguldījumu.

2.  Informāciju gan pievienojamā, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedz vienīgi pēc tam, kad pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atļāvušas ierosināto apvienošanu saskaņā ar 39. pantu.

To sniedz vismaz 30 dienas pirms pēdējās dienas, kad bez papildu samaksas var pieprasīt atpirkšanu vai izpirkšanu, vai attiecīgā gadījumā pārvēršanu, kā paredzēts 45. panta 1. punktā.

3.  Informācijā, kas sniedzama pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, iekļauj pienācīgas un pareizas ziņas par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu lēmumu par apvienošanas iespējamo ietekmi uz savu ieguldījumu un izmantot 44. un 45. pantā minētās tiesības.

Tajā iekļauj šādas ziņas:

a) 

ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un pamatojums;

b) 

ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, tostarp (bet ne tikai) visas būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu, periodisku pārskatu sagatavošanu un iespējamo darbības rezultātu pasliktināšanos, un attiecīgā gadījumā nepārprotams brīdinājums ieguldītājiem par to, ka pēc apvienošanas var mainīties tiem piemērotais nodokļu režīms;

c) 

visas īpašās tiesības, kas sertifikātu turētājiem ir saistībā ar ierosināto apvienošanu, tostarp (bet ne tikai) tiesības iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt neatkarīgā revidenta vai depozitārija ziņojuma kopiju un tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, vai attiecīgā gadījumā pārvēršanu, kā norādīts 45. panta 1. punktā, un datums, līdz kuram šīs tiesības var izmantot;

d) 

attiecīgie procedūras aspekti un plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena; un

e) 

ieguldītājiem paredzētās un 78. pantā minētās iegūstošā PVKIU pamatinformācijas eksemplārs.

4.  Ja par pievienojamo PVKIU vai iegūstošo PVKIU ir paziņots saskaņā ar 93. pantu, šā panta 3. punktā minētā informācija ir jānodrošina attiecīgā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām vai šīs valsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā. PVKIU, kuram pieprasīts sniegt informāciju, ir atbildīgs par tulkojuma sagatavošanu. Minētais tulkojums patiesi atspoguļo oriģināla saturu.

▼M1

5.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, kas precizē 1. un 3. punktā minētās informācijas detalizētu saturu, formātu un metodi tās sniegšanai.

▼M1 —————

▼M1

6.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai paredzētu nosacījumus, kā piemērojami deleģētie akti, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz saturu, formātu un metodi, kā sniedzama šā panta 1. un 3. punktā minētā informācija.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

44. pants

Ja dalībvalstu tiesību aktos ir noteikts, ka PVKIU apvienošanai ir nepieciešams sertifikātu turētāju apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina to, ka šādam apstiprinājumam nav vajadzīgi vairāk kā 75 % no sertifikātu turētāju kopsapulcē klātesošo vai pārstāvēto sertifikātu turētāju faktiski nodotajām balsīm.

Pirmā daļa neskar valsts tiesību aktos paredzētu pārstāvības kvorumu. Attiecīgos gadījumos dalībvalstis pārrobežu apvienošanai nepiemēro stingrākus noteikumus attiecībā uz pārstāvības kvorumu nekā iekšzemes apvienošanai, kā arī PVKIU apvienošanai nepiemēro stingrākus noteikumus attiecībā uz kvorumu nekā korporatīvo struktūru apvienošanai.

45. pants

1.  Dalībvalstu tiesību aktos paredz, ka pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem ir tiesības bez maksas, izņemot PVKIU ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai likvidēšanas izmaksu segšanai, pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai, ja iespējams, pārvērst tos tāda cita PVKIU sertifikātos, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika un kuru pārvalda tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, ko ar attiecīgo pārvaldības sabiedrību saista kopēja pārvaldība vai kontrole, vai arī būtiska tieša vai netieša līdzdalība. Šīs tiesības stājas spēkā no brīža, kad pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāji ir informēti par ierosināto apvienošanu saskaņā ar 43. pantu un zaudē spēku piecas darbdienas pirms datuma, kad aprēķina 47. panta 1. punktā minēto apmaiņas koeficientu.

2.  Neskarot 1. punkta noteikumus un atkāpjoties no 84. panta 1. punkta, dalībvalstis attiecībā uz PVKIU apvienošanu var atļaut kompetentajām iestādēm pieprasīt vai atļaut parakstīšanās uz sertifikātiem, to atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu apturēšanu, ja šādas apturēšanas pamatojums ir sertifikātu turētāju aizsardzība.3. IEDAĻA

Izmaksas un stāšanās spēkā

46. pants

Izņemot gadījumus, kad PVKIU ieguldījumu sabiedrība nav noteikusi pārvaldības sabiedrību, dalībvalstis nodrošina to, ka visas juridiskās, konsultatīvās vai administratīvās izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un pilnīgu īstenošanu, nesedz ne pievienojamais PVKIU, ne iegūstošais PVKIU, ne to sertifikātu turētāji.

47. pants

1.  Attiecībā uz iekšzemes apvienošanu atbilstīgo dalībvalstu tiesību aktos nosaka dienu, kad apvienošana stājas spēkā, kā arī dienu, kad aprēķina apmaiņas koeficientu pievienojamā PVKIU sertifikātu pārvēršanai iegūstošā PVKIU sertifikātos, un attiecīgos gadījumos dienu, kad nosaka neto aktīvu vērtību skaidras naudas maksājumiem.

Attiecībā uz pārrobežu apvienošanu minētās dienas nosaka iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos. Dalībvalstis nodrošina to, ka attiecīgos gadījumos šīs dienas tiek noteiktas pēc tam, kad iegūstošā PVKIU vai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji ir apstiprinājuši apvienošanu.

2.  Apvienošanas stāšanos spēkā, izmantojot visus piemērotos līdzekļus, dara zināmu atklātībai tā, kā paredzēts iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos, un par to paziņo iegūstošā PVKIU un pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.  Apvienošanu, kas stājusies spēkā atbilstīgi 1. punktam, nevar pasludināt par spēkā neesošu.

48. pants

1.  Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta i) punktu, ir šādas sekas:

a) 

visi pievienojamā PVKIU aktīvi un saistības tiek nodoti iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam;

b) 

pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un attiecīgos gadījumos tiem ir tiesības uz skaidras naudas maksājumu, kas nepārsniedz 10 % no tiem piederošo pievienojamā PVKIU sertifikātu neto aktīvu vērtības; un

c) 

apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais PVKIU pārstāj pastāvēt.

2.  Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta ii) punktu, ir šādas sekas:

a) 

visi pievienojamā PVKIU aktīvi un saistības tiek nodoti jaunizveidotajam iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam;

b) 

pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par jaunizveidotā iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un attiecīgos gadījumos tiem ir tiesības uz skaidras naudas maksājumu, kas nepārsniedz 10 % no tiem piederošo pievienojamā PVKIU sertifikātu neto aktīvu vērtības; un

c) 

apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais PVKIU pārstāj pastāvēt.

3.  Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 2. panta 1. punkta p) apakšpunkta iii) punktu, ir šādas sekas:

a) 

pievienojamā PVKIU neto aktīvi tiek nodoti iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam;

b) 

pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem; un

c) 

pievienojamais PVKIU turpina pastāvēt līdz saistību izpildei.

4.  Dalībvalstis nosaka, ka tiek noteikta procedūra, ar kuras palīdzību iegūstošā PVKIU pārvaldības sabiedrība paziņo iegūstošā PVKIU depozitārijam, ka aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību nodošana ir pabeigta. Ja iegūstošais PVKIU nav noteicis pārvaldības sabiedrību, iegūstošā PVKIU depozitārijam šādu paziņojumu sniedz iegūstošais PVKIU.VII NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PVKIU IEGULDĪJUMU POLITIKU

49. pants

Šajā nodaļā tiem PVKIU, kurus veido vairāk nekā viena apakšstruktūra, katra ieguldījumu apakšstruktūra tiek uzskatīta par atsevišķu PVKIU.

50. pants

1.  PVKIU ieguldījumus veido vienas vai vairāku šādu kategoriju vērtspapīri:

a) 

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, ko iekļauj un tirgo regulētajā tirgū, kā tas definēts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) apakšpunktā;

b) 

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, ko tirgo citā regulētā dalībvalsts tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai;

c) 

pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, kas ir iekļauti fondu biržas oficiālajā sarakstā trešā valstī vai ko trešā valstī tirgo citā regulētā tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, ja kompetentās iestādes ir apstiprinājušas fondu biržas vai tirgus izvēli vai arī tā ir paredzēta kādā tiesību aktā vai fonda nolikumā, vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos;

d) 

nesen emitēti pārvedami vērtspapīri, ja:

i) 

emisijas noteikumos ir ietverta saistība iesniegt pieteikumu iekļaušanai fondu biržas oficiālajā sarakstā vai citā regulētā tirgū, kas darbojas regulāri un ir atzīts un atvērts plašai sabiedrībai, ja kompetentās iestādes ir apstiprinājušas fondu biržas vai tirgus izvēli vai arī tā ir paredzēta kādā tiesību aktā vai fondu nolikumā, vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos; un

ii) 

iekļaušanu, kas minēta i) punktā, panāk gada laikā pēc emisijas;

e) 

saskaņā ar šo direktīvu pilnvarotu PVKIU sertifikāti vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikāti 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē neatkarīgi no tā, vai šie uzņēmumi ir vai nav nodibināti dalībvalstī, ja:

i) 

attiecīgajiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem atļauju piešķir saskaņā ar tiesību aktiem, kuros paredzēts, ka uz uzņēmumiem attiecas uzraudzība, ko PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgu Kopienas tiesībās noteiktajai uzraudzībai, kā arī ir pietiekami nodrošināta iestāžu sadarbība;

ii) 

sertifikātu turētāju aizsardzības līmenis citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos ir līdzvērtīgs PVKIU sertifikātu turētājiem nodrošinātajam aizsardzības līmenim un jo īpaši noteikumi par aktīvu nošķiršanu, aizņēmumiem, kreditēšanu un vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu nenodrošinātu tirdzniecību ir līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām;

iii) 

pārējo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbību atspoguļo pusgada un gada pārskatos, lai varētu novērtēt aktīvus un pasīvus, ieņēmumus un darījumus attiecīgajā pārskata periodā; un

iv) 

kopumā ne vairāk kā 10 % PVKIU vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu aktīvu, kurus paredzēts pārņemt, saskaņā ar to fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem var veikt ieguldījumus cita PVKIU vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos;

f) 

noguldījumi kredītiestādēs, kurus atmaksā pēc pieprasījuma vai kurus ir tiesības izņemt un kuru noguldījuma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, ja šīs kredītiestādes juridiskā adrese ir dalībvalstī vai ja šīs kredītiestādes juridiskā adrese ir trešā valstī, ar nosacījumu, ka uz to attiecas uzraudzības noteikumi, ko PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgiem Kopienas tiesību aktos noteiktajiem noteikumiem;

g) 

atvasināti finanšu instrumenti, tostarp līdzvērtīgi skaidras naudas norēķinu instrumenti, ko tirgo regulētajā tirgū, kā norādīts a), b) un c) apakšpunktā, vai atvasināti ārpusbiržas finanšu instrumenti (“ārpusbiržas atvasinājumi”), ja:

i) 

pakārtotos atvasinājumus veido instrumenti, uz ko attiecas šis punkts, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtas maiņas likmes vai valūtas, kurās PVKIU var veikt ieguldījumus atbilstoši tā ieguldījumu mērķiem, kā noteikts tā fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos;

ii) 

darījumu partneri darījumos ar ārpusbiržas atvasinājumiem ir institūcijas, uz kurām attiecas konsultatīvā uzraudzība un kuras ietilpst PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātajās kategorijās; un

iii) 

ārpusbiržas atvasinājumus katru dienu pakļauj ticamam un pamatotam vērtējumam un tos, likvidētus vai slēgtus ar kompensējoša darījuma palīdzību, katrā laikā pēc PVKIU ierosmes var pārdot par vidējo cenu; vai

h) 

naudas tirgus instrumenti, kurus netirgo regulētā tirgū un uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkta o) apakšpunkts, ja šādu instrumentu emisija vai emitents pats sevi regulē, lai aizsargātu ieguldītājus un noguldījumus, ar nosacījumu, ka tos:

i) 

emitē vai garantē dalībvalsts centrālās, reģionālās vai vietējās varas iestādes vai centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, Kopiena vai Eiropas Investīciju banka, trešā valsts vai, federālas valsts gadījumā, viens no federācijas locekļiem, vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis;

ii) 

emitē uzņēmums, kura vērtspapīrus tirgo regulētos tirgos, kas norādīti a), b) vai c) apakšpunktā;

iii) 

emitē vai garantē uzņēmums, uz kuru attiecas konsultatīva uzraudzība saskaņā ar Kopienas tiesībās noteiktiem kritērijiem, vai uzņēmums, uz kuru attiecas un kurš ievēro uzraudzības noteikumus, ko kompetentās iestādes uzskata par vismaz tikpat stingriem kā Kopienas tiesībās noteiktie noteikumi; vai

iv) 

emitē citas institūcijas, kas ietilpst PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātajās kategorijās, ja uz ieguldījumiem šādos instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas ir līdzvērtīga i), ii) vai iii) punktā noteiktajai aizsardzībai, un ja emitents ir sabiedrība, kuras kapitāls un rezerves ir vismaz EUR 10 000 000  un kura uzrāda un publicē gada pārskatus saskaņā ar Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem ( 14 ), ir uzņēmums, kas sabiedrību grupā, kurā ietilpst viena vai vairākas minētās sabiedrības, ir paredzēts šīs grupas finansēšanai, vai ir uzņēmums, kas paredzēts, lai finansētu pārvēršanai vērtspapīros vajadzīgos līdzekļus, un kas izmanto banku likviditātes politiku.

2.  PVKIU nedrīkst veikt šādas darbības:

a) 

vairāk nekā 10 % no saviem aktīviem ieguldīt pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kas nav 1. punktā minētie vērtspapīri; vai

b) 

iegūt dārgmetālus vai sertifikātus par tiem.

PVKIU drīkst turēt papildu likvīdus līdzekļus.

3.  Ieguldījumu sabiedrība drīkst iegūt kustamu vai nekustamu īpašumu, kas ir būtisks tās tiešai darbībai.

▼M1

4.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu noteikumus attiecībā uz aktīvu kategorijām, kurās PVKIU var veikt ieguldījumus saskaņā ar šo pantu un Komisijas pieņemtiem deleģētajiem aktiem, kuri attiecas uz šādiem noteikumiem.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.līdz 14. pantu.

▼M5

50.a pants

Ja PVKIU pārvaldības sabiedrības vai iekšēji pārvaldīti PVKIU ir iesaistījušies vērtspapīrošanā, kas vairs neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2402 ( 15 ) noteiktajām prasībām, tie attiecīgo PVKIU ieguldītāju interesēs rīkojas un vajadzības gadījumā veic korektīvu pasākumu.

▼B

51. pants

▼M3

1.  Pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība izmanto riska pārvaldības procesu, kas ļauj tām katrā laikā uzraudzīt un izmērīt pozīciju risku un to daļu PVKIU portfeļa kopējā riska profilā. Jo īpaši tā PVKIU aktīvu kredītspējas novērtēšanā nepaļaujas tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem, ko izsniegušas kredītreitingu aģentūras, kas definētas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām ( 16 )

▼B

Tā izmanto ārpusbiržas instrumentu vērtības precīza un neatkarīga novērtējuma procesu.

Tā regulāri piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm dara zināmus atvasināto instrumentu tipus, pakārtotos riskus, daudzuma limitus un izvēlētās metodes, lai novērtētu riskus saistībā ar atvasināto instrumentu darījumiem attiecībā uz katru pārvaldīto PVKIU.

▼M1

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visa informācija, ko tās saņem saskaņā ar trešo daļu un apkopo par visām pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrībām, kuras tās pārrauga, ir pieejama EVTI saskaņā ar 35. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010 un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (“ESRK”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu ( 17 ) saskaņā ar minētās regulas 15. pantu nolūkā uzraudzīt sistēmiskos riskus Savienības līmenī.

▼B

2.  Dalībvalstis var atļaut PVKIU izmantot metodes un līdzekļus attiecībā uz vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem atbilstīgi nosacījumiem un ierobežojumiem, ko tās nosaka, ja šādas metodes un līdzekļus izmanto efektīvai portfeļa pārvaldībai.

Ja šīs darbības attiecas uz atvasināto instrumentu izmantošanu, šie nosacījumi un ierobežojumi atbilst šajā direktīvā izklāstītajiem noteikumiem.

Šīs darbības nekādos apstākļos neliek PVKIU novirzīties no PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.

3.  PVKIU nodrošina, ka tā vispārējie riska darījumi attiecībā uz atvasinātiem instrumentiem nepārsniedz tā portfeļa kopējo tīro vērtību.

Riska darījumus aprēķina, ņemot vērā pakārtoto aktīvu pašreizējo vērtību, darījuma partnera risku, turpmākas tirgus svārstības un iespējami pieejamo laiku pozīciju likvidācijai. Tādi paši noteikumi attiecas arī uz trešo un ceturto daļu.

PVKIU, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 52. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 52. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumā, ja PVKIU veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šie ieguldījumi nav jāapvieno saskaņā ar 52. pantā noteiktajiem limitiem.

Ja pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti ietver atvasinātu instrumentu, atvasināto instrumentu ņem vērā, izpildot šā panta prasības.

▼M3

3.a  Ņemot vērā PVKIU darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, kompetentās iestādes pārrauga pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrību kredītu novērtēšanas procesu atbilstību, izvērtē, kā PVKIU ieguldījumu politikā tiek izmantotas atsauces uz kredītreitingiem, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā, un attiecīgā gadījumā mudina mazināt šādu atsauču ietekmi, lai mazinātu paļaušanos tikai un mehāniski uz šādiem kredītreitingiem.

▼M1

4.  Neskarot 116. pantu, Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , pieņem pasākumus, precizējot:

▼M3

a) 

kritērijus pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrības izmantotā riska pārvaldības procesa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu;

▼M1

b) 

detalizētus noteikumus par ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu rūpīgu un neatkarīgu vērtības noteikšanu; un

c) 

detalizētus noteikumus par informācijas saturu un procedūru, ko izmanto šīs informācijas paziņošanai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kā minēts 1. punkta trešajā daļā.

▼M3

Pirmās daļas a) apakšpunktā minētie kritēriji nodrošina, ka pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrība PVKIU aktīvu kredītspējas novērtēšanā nepaļaujas tikai vai mehāniski uz kredītreitingiem, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā.

▼M1

5.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai paredzētu nosacījumus to deleģēto aktu piemērošanai, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punktā minētajiem kritērijiem un noteikumiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

52. pants

1.  PVKIU drīkst ieguldīt ne vairāk kā:

a) 

5 % no tā aktīviem šīs pašas institūcijas emitētos pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos; vai

b) 

20 % no tā aktīviem noguldījumos, kas izdarīti šajā pašā institūcijā.

PVKIU riska darījums ar darījumu partneri atvasinātu ārpusbiržas instrumentu darījumā nedrīkst pārsniegt šādus ierobežojumus:

a) 

10 % no tā aktīviem, ja darījuma partneris ir 50. panta 1. punkta f) apakšpunktā norādītā kredītiestāde; vai

b) 

5 % no tā aktīviem pārējos gadījumos.

2.  Dalībvalstis var paaugstināt 1. punkta pirmajā daļā noteikto 5 % limitu maksimāli līdz 10 %. Ja to veic, tad tādu pārvedamu vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu, ko PVKIU tur emitentiestādēs, kur katrā tas iegulda vairāk nekā 5 % aktīvu, kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no PVKIU aktīvu vērtības. Šo ierobežojumu nepiemēro noguldījumiem vai atvasinātu ārpusbiržas instrumentu darījumiem, ko veic ar finanšu iestādēm, uz kurām attiecas konsultatīvā uzraudzība.

Neatkarīgi no 1. punktā noteiktajiem individuālajiem limitiem PVKIU nedrīkst apvienot turpmāk minētos darījumus, ja to rezultātā vairāk nekā 20 % no tā aktīviem tiktu ieguldīti vienā struktūrā:

a) 

ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi minētā struktūra;

b) 

noguldījumi, ko pieņēmusi minētā struktūra;

c) 

riska darījumi, kas izriet no darījumiem ar atvasinātiem ārpusbiržas instrumentiem, ko noslēgusi minētā struktūra.

3.  Dalībvalstis var paaugstināt 1. punkta pirmajā daļā noteikto 5 % limitu maksimāli līdz 35 %, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus emitē vai garantē dalībvalsts, tās vietējās varas iestādes, trešā valsts vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

▼M6

4.  Dalībvalstis var paaugstināt 1. punkta pirmajā daļā noteikto 5 % limitu maksimums līdz 25 %, ja obligācijas tika emitētas pirms 2022. gada 8. jūlija un ja tās atbilda šajā punktā noteiktajām prasībām redakcijā, kas bija piemērojama to emisijas dienā, vai ja obligācijas atbilst segto obligāciju definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2162 ( 18 ) 3. panta 1. punktā.

▼B

Ja PVKIU iegulda vairāk nekā 5 % aktīvu pirmajā daļā minētajās obligācijās, ko emitējis viens emitents, šo ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 80 % PVKIU aktīvu vērtības.

▼M6 —————

▼B

5.  Pārvedamos vērtspapīrus un 3. un 4. punktā norādītos naudas tirgus instrumentus neņem vērā, piemērojot 2. punktā norādīto 40 % limitu.

Šā panta 1. līdz 4. punktā paredzētos limitus nedrīkst apvienot, un tādējādi ieguldījumi vienas emitentiestādes emitētajos pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, vai noguldījumos vai atvasinātos instrumentos šajā iestādē, kas veikti saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, kopumā nepārsniedz 35 % no PVKIU aktīviem.

Lai aprēķinātu šajā pantā ietvertos limitus, sabiedrības, kas konsolidēto pārskatu dēļ ir iekļautas vienā grupā saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK vai atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskata par vienotu organizāciju.

Dalībvalstis var atļaut kumulatīvu ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos šajā grupā līdz 20 %.

53. pants

1.  Neskarot 56. pantā noteiktos limitus, dalībvalstis šādos gadījumos var paaugstināt 52. pantā noteiktos limitus maksimāli līdz 20 % attiecībā uz tās pašas organizācijas emitētām akcijām vai parāda vērtspapīriem, ja saskaņā ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem PVKIU ieguldījumu politikas mērķis ir noteiktu akciju vai parāda instrumentu indeksa, ko atzīst kompetentās iestādes, sastāva replikācija, pamatojoties uz šādiem aspektiem:

a) 

sastāvs ir pietiekami daudzveidīgs;

b) 

indekss ir adekvāts attiecīgā tirgus standarts; un

c) 

tas ir atbilstoši publicēts.

2.  Dalībvalstis var paaugstināt 1. punktā noteikto limitu maksimāli līdz 35 %, ja to attaisno ārkārtēji tirgus nosacījumi, jo īpaši regulētajos tirgos, kuros dažu veidu pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti ir lielā mērā dominējoši. Ieguldījumu līdz šim limitam atļauj attiecībā tikai uz vienu emitentu.

54. pants

1.  Atkāpjoties no 52. panta, dalībvalstis drīkst ļaut PVKIU saskaņā ar dalīta riska principu ieguldīt līdz 100 % aktīvu dažādos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, viena vai vairākas no tās vietējās varas iestādēm, trešā valsts vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir šādu atkāpi tikai tad, ja uzskata, ka PVKIU sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga tādu PVKIU sertifikātu turētāju aizsardzībai, kuri nepārsniedz 52. pantā noteiktos ierobežojumus.

Šāda PVKIU turējumā ir vērtspapīri no vismaz sešām dažādām emisijām, bet vienas emisijas vērtspapīru apjoms nepārsniedz 30 % no PVKIU kopējiem aktīviem.

2.  Ieguldījumu sabiedrības fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos 1. punktā minētie PVKIU skaidri norāda dalībvalstij, vietējām varas iestādēm vai starptautiskām sabiedriskajām organizācijām, kas emitē vai garantē vērtspapīrus, kuros šie PVKIU paredz ieguldīt vairāk nekā 35 % no to aktīviem.

Kompetentās iestādes apstiprina šo fondu nolikumus vai dibināšanas dokumentus.

3.  Katrs šāds PVKIU, kas minēts 1. punktā, savā prospektā un tirgvedības paziņojumos iekļauj izceltu paziņojumu, vēršot uzmanību uz šādu atļauju un norādot dalībvalstis, vietējās varas iestādes vai starptautiskās sabiedriskās organizācijas, kuru vērtspapīros tas paredz ieguldīt vai ir jau ieguldījis vairāk nekā 35 % no saviem aktīviem.

55. pants

1.  PVKIU var iegādāties PVKIU vai citu 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādīto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ja ne vairāk kā 10 % tā aktīvu ir ieguldīti individuāla rakstura PVKIU vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma sertifikātos. Dalībvalstis var paaugstināt šo limitu maksimāli līdz 20 %.

2.  Ieguldījumi tādu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos, kas nav PVKIU, kopumā nedrīkst pārsniegt 30 % no PVKIU aktīviem.

Dalībvalstis var atļaut, ka gadījumā, ja PVKIU ir iegādājies citu PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ar noteikumu, ka attiecīgā PVKIU vai citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu aktīvi nav jāapvieno, lai piemērotu tiem 52. pantā noteiktos limitus.

3.  Ja PVKIU veic ieguldījumus tādu citu PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos, ko tieši vai deleģēšanas kārtībā pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, kuru ar pārvaldības sabiedrību saista kopīga vadība vai kontrole vai būtiska tieša vai netieša līdzdalība, šī pārvaldības sabiedrība vai attiecīgā minētā sabiedrība nedrīkst iekasēt parakstīšanas vai dzēšanas maksu par PVKIU ieguldījumu šo citu PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātos.

PVKIU, kas būtisku savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, prospektā paziņo pārvaldīšanas maksas maksimālo apjomu, kādu var noteikt pašam PVKIU un citiem PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros tas plāno veikt ieguldījumus. Savā gada pārskatā PVKIU norāda maksimālo pārvaldīšanas maksas apjomu, kas iekasēts no paša PVKIU un no citiem PVKIU vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros attiecīgais PVKIU veic ieguldījumus.

56. pants

1.  Ieguldījumu sabiedrība vai pārvaldības sabiedrība, kas darbojas saistīti ar visiem kopīgajiem fondiem, ko tā vada un uz ko attiecas šī direktīva, neiegādājas akcijas ar tādām balsstiesībām, kas ļautu tai būtiski ietekmēt emitentiestādes pārvaldību.

Līdz turpmākai koordinācijai dalībvalstīm jāievēro esošie noteikumi, kuri citu dalībvalstu tiesību aktos transponē principu, kas ir formulēts pirmajā daļā.

2.  PVKIU nedrīkst iegūt vairāk kā:

a) 

10 % no vienas emitentiestādes akcijām bez balsstiesībām;

b) 

10 % no vienas emitentiestādes parāda vērtspapīriem;

c) 

25 % no sertifikātiem, kas pieder kādam atsevišķam PVKIU vai citam kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē; vai

d) 

10 % no naudas tirgus instrumentiem, ko emitējis kāds atsevišķs emitents.

Šā punkta b), c) un d) apakšpunktā noteiktos limitus iegādes brīdī var neņemt vērā, ja tobrīd nav iespējams aprēķināt parāda vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu bruto vērtību vai emitējamo vērtspapīru tīro vērtību.

3.  Dalībvalsts drīkst atteikties no 1. un 2. punkta piemērošanas attiecībā uz:

a) 

pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai tās vietējās varas iestādes;

b) 

pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi vai garantējusi trešā valsts;

c) 

pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ko emitējušas starptautiskas sabiedriskās organizācijas, kurās piedalās viena vai vairākas dalībvalstis;

d) 

akcijām, ko PVKIU tur tādas trešās valsts sabiedrības kapitālā, kura iegulda savus aktīvus galvenokārt tādu emitentiestāžu vērtspapīros, kuru juridiskā adrese atrodas šajā valstī, ja saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem PVKIU tikai tā var ieguldīt šīs valsts emitentiestāžu vērtspapīros; vai

e) 

ieguldījumu sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrību turētām akcijām tādu meitasuzņēmumu kapitālā, kas veic tikai pārvaldības, konsultatīvo vai tirdzniecības darbību valstī, kurā attiecīgais meitasuzņēmums ir nodibināts, attiecībā uz sertifikātu atpirkšanu pēc sertifikātu turētāju lūguma vienīgi šīs sabiedrības vai sabiedrību vārdā.

Šā punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minēto atkāpi piemēro vienīgi tad, ja trešās valsts sabiedrība savā ieguldījumu politikā ievēro ierobežojumus, kas noteikti 52. un 55. pantā un šā panta 1. un 2. punktā. Ja robežas, kas noteiktas 52. un 55. pantā, ir pārkāptas, mutatis mutandis piemēro 57. pantu.

57. pants

1.  PVKIU nav jāievēro šajā nodaļā noteiktie ierobežojumi, izmantojot parakstīšanas tiesības attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, kas ir to aktīvu sastāvdaļa.

Nodrošinot dalīta riska principa ievērošanu, dalībvalstis var atļaut tādiem PVKIU, kuru darbības atļauja piešķirta nesen, atkāpties no 52. līdz 55. panta sešus mēnešus pēc darbības atļaujas saņemšanas dienas.

2.  Ja 1. punktā minētās robežas ir pārsniegtas no PVKIU neatkarīgu iemeslu dēļ vai īstenojot parakstīšanās tiesības, šis PVKIU attiecībā uz saviem tirdzniecības darījumiem par prioritāru mērķi pieņem minētā stāvokļa izlabošanu, atbilstīgi ņemot vērā tā sertifikātu turētāju intereses.VIII NODAĻA

GALVENĀS–PAKĀRTOTĀS STRUKTŪRAS1. IEDAĻA

Darbības joma un apstiprinājums

58. pants

1.  Pakārtots PVKIU ir PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūra, kas ir saņēmusi atļauju, atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 50. panta, 52. panta, 55. panta un 56. panta 2. punkta c) apakšpunkta, vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt citā PVKIU vai kādā no tā ieguldījumu apakšstruktūrām (“galvenais PVKIU”).

2.  Pakārtots PVKIU līdz pat 15 % no saviem aktīviem var turēt vienā vai vairākos šādos posteņos:

a) 

likvīdi palīgaktīvi saskaņā ar 50. panta 2. punkta otro daļu;

b) 

atvasināti finanšu instrumenti, kurus var izmantot tikai riska ierobežošanas nolūkā, saskaņā ar 50. panta 1. punkta g) apakšpunktu un 51. panta 2. un 3. punktu;

c) 

kustamais un nekustamais īpašums, kas ir tieši nepieciešams darbības veikšanai, ja pakārtotais PVKIU ir ieguldījumu sabiedrība.

Lai nodrošinātu atbilstību 51. panta 3. punktam, pakārtotais PVKIU var aprēķināt savu vispārējo risku saistībā ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, savu pirmās daļas b) apakšpunktā minēto tiešo risku kombinējot ar:

a) 

galvenā PVKIU faktisko risku saistībā ar atvasinātiem finanšu instrumentiem proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU; vai

b) 

ar galvenā PVKIU iespējamo maksimālo vispārējo risku, kas saistīts ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, kuri paredzēti galvenā PVKIU fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU.

3.  Galvenais PVKIU ir PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūra:

a) 

no kura sertifikātu turētājiem vismaz viens ir pakārtotais PVKIU;

b) 

kas pats nav pakārtots PVKIU;

c) 

kas nav pakārtota PVKIU sertifikātu turētājs.

4.  Attiecībā uz galveno PVKIU piemēro šādas atkāpes:

a) 

ja galvenā PVKIU sertifikātus tur vismaz divi pakārtoti PVKIU, 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 3. panta b) punktu nepiemēro, ļaujot galvenajam PVKIU izvēlēties, vai jāpiesaista citu ieguldītāju kapitāls;

b) 

ja galvenais PVKIU nepalielina kapitālu, piesaistot publiskus ieguldījumus citā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā tas nodibināts, bet tam vienīgi ir viens vai vairāki pakārtoti PVKIU šajā citā dalībvalstī, XI nodaļu un 108. panta 1. punkta otro daļu nepiemēro.

59. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka tādiem pakārtota PVKIU ieguldījumiem konkrētā galvenajā PVKIU, kuri pārsniedz robežvērtību, ko saskaņā ar 55. panta 1. punktu piemēro ieguldījumiem citā PVKIU, ir vajadzīgs pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšējs apstiprinājums.

2.  Pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas pakārtoto PVKIU 15 darbdienu laikā informē par to, vai kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

3.  Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un tā revidents, kā arī galvenais PVKIU, atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām. Šim nolūkam pakārtotais PVKIU iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

a) 

pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus;

b) 

pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas minēta 78. pantā;

c) 

pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanos vai noteikumus par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu, kā noteikts 60. panta 1. punktā;

d) 

attiecīgā gadījumā – sertifikātu turētājiem sniedzamo informāciju, kas minēta 64. panta 1. punktā;

e) 

ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji – 61. panta 1. punktā minēto vienošanos par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem depozitārijiem;

f) 

ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti – 62. panta 1. punktā minēto vienošanos par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem revidentiem.

Ja pakārtotais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī nekā galvenais PVKIU, arī pakārtotais PVKIU iesniedz galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apliecinājumu, ka galvenais PVKIU ir PVKIU vai kāda no tā ieguldījumu apakšstruktūrām, kas atbilst 58. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktajām prasībām. Dokumentus pakārtotais PVKIU iesniedz pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī šīs valsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā.2. IEDAĻA

Kopīgi noteikumi pakārtotajiem PVKIU un galvenajiem PVKIU

60. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai galvenais PVKIU pakārtotajam PVKIU iesniedz visus dokumentus un informāciju, kas pēdējam ir nepieciešami, lai varētu izpildīt šajā direktīvā izklāstītās prasības. Šajā nolūkā pakārtotais PVKIU noslēdz vienošanos ar galveno PVKIU.

Pakārtotā PVKIU ieguldījumi minētā galvenā PVKIU sertifikātos nepārsniedz 55. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, kamēr nav stājusies spēkā pirmajā daļā minētā vienošanās. Šī vienošanās pēc pieprasījuma un bez maksas ir pieejama visiem sertifikātu turētājiem.

Ja galveno un pakārtoto PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības vai administratīvā struktūra, vienošanos var aizstāt ar iekšējiem noteikumiem par uzņēmējdarbības veikšanu, nodrošinot atbilstību šajā punktā izklāstītajām prasībām.

2.  Galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU veic piemērotus pasākumus, lai koordinētu to neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un publicēšanas grafiku, nolūkā izvairīties no tirgus darbībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanas grafika saskaņošanas to vienībās, novēršot kursu atšķirību iespējas.

3.  Neskarot 84. pantu, ja galvenais PVKIU pēc paša iniciatīvas vai pēc tā kompetento iestāžu lūguma uz laiku aptur savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, visi tā pakārtotie PVKIU ir tiesīgi apturēt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai parakstīšanos uz tiem tajā pašā laikposmā kā galvenais PVKIU neatkarīgi no 84. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.  Ja galvenais PVKIU tiek likvidēts, likvidē arī pakārtoto PVKIU, izņemot gadījumus, ja tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atļauj:

a) 

vismaz 85 % no pakārtotā PVKIU aktīviem ieguldīt cita galvenā PVKIU sertifikātos;

b) 

grozīt tā fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus, lai pakārtoto PVKIU varētu pārveidot par PVKIU, kas nav pakārtots PVKIU.

Neskarot īpašus valsts tiesību aktus par obligātu likvidāciju, galveno PVKIU likvidē ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad galvenais PVKIU ir informējis visus savus sertifikātu turētājus un šo pakārtoto PVKIU piederības dalībvalstu kompetentās iestādes par saistošo likvidācijas lēmumu.

5.  Ja galveno PVKIU apvieno ar citu PVKIU vai sadala divos vai vairākos PVKIU, pakārtoto PVKIU likvidē, ja vien pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neapstiprina, ka pakārtotais PVKIU drīkst:

a) 

turpināt darboties kā galvenā PVKIU vai cita PVKIU pakārtotais PVKIU, kas radies galvenā PVKIU apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā;

b) 

vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt tāda cita galvenā PVKIU sertifikātos, kas nav radies apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā;

c) 

grozīt savu fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus, lai to pārveidotu par PVKIU, kas nav pakārtots PVKIU.

Galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana stājas spēkā tikai tad, ja galvenais PVKIU ne vēlāk kā 60 dienas pirms ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas stāšanās spēkā nodrošina visus savus sertifikātu turētājus un savu PVKIU un šo pakārtoto PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ar informāciju, kas minēta 43. pantā vai ir tai līdzvērtīga.

Ja vien pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav piešķīrušas apstiprinājumu saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, galvenais PVKIU ļauj pakārtotajam PVKIU atpirkt vai izpirkt visus savus sertifikātus no galvenā PVKIU, pirms stājas spēkā galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana.

▼M1

6.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, lai precizētu:

▼B

a) 

šā panta 1. punktā minētās vienošanās vai iekšējo noteikumu par uzņēmējdarbības veikšanu saturu;

b) 

kuri no 2. punktā minētajiem pasākumiem tiek uzskatīti par piemērotiem; un

c) 

procedūras vajadzīgo apstiprinājumu piešķiršanai saskaņā ar 4. un 5. punktu galvenā PVKIU likvidācijas, apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā.

▼M1 —————

▼M1

7.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai paredzētu to deleģēto aktu piemērošanas nosacījumus, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz 6. punktā minēto vienošanos, pasākumiem un procedūrām.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B3. IEDAĻA

Depozitāriji un revidenti

61. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, šie depozitāriji noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu depozitāriju pienākumu izpildi.

Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr šāda vienošanās nav stājusies spēkā.

Ja galvenā PVKIU vai pakārtotā PVKIU depozitārijs pilda šajā nodaļā noteiktās prasības, uzskata, ka tas nepārkāpj nevienu ierobežojumu attiecībā uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tam ir saistoši saskaņā ar līgumu vai jebkuru normatīvu vai administratīvu aktu. Ja ir ievērotas šīs prasības, ne depozitārijs, ne jebkura cita persona, kas rīkojas tā vārdā, nav saucama ne pie kāda veida atbildības.

Dalībvalstis prasa, lai pakārtotais PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrība uzņemas atbildību par to, lai pakārtotā PVKIU depozitārijam tiktu sniegta jebkāda informācija par galveno PVKIU, kas nepieciešama, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs varētu pildīt savus pienākumus.

2.  Galvenā PVKIU depozitārijs tūlīt informē galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pakārtoto PVKIU un – attiecīgā gadījumā – pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrību un depozitāriju par visiem pārkāpumiem, ko tas atklāj saistībā ar galveno PVKIU un ko tas uzskata par nelabvēlīgiem pakārtotajam PVKIU.

▼M1

3.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, lai precizētu:

a) 

ziņas, kas iekļaujamas 1. punktā minētās vienošanās tekstā; un

b) 

šā panta 2. punktā minēto pārkāpumu veidus, ko uzskata par pārkāpumiem, kuriem ir negatīva ietekme uz pakārtoto PVKIU.

▼M1

4.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai paredzētu nosacījumus to deleģēto aktu piemērošanai, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz 3. punktā minēto vienošanos, pasākumiem un pārkāpumu veidiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

62. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, šie revidenti noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu revidentu pienākumu izpildi, iekļaujot pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību 2. punkta prasībām.

Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr šāda vienošanās nav stājusies spēkā.

2.  Pakārtotā PVKIU revidents savā revīzijas ziņojumā ņem vērā galvenā PVKIU revīzijas ziņojumu. Ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir atšķirīgs pārskata gads, galvenā PVKIU revidents sagatavo ad hoc ziņojumu pakārtotā PVKIU pārskata gada pēdējā dienā.

Revidents jo īpaši ziņo par visiem pārkāpumiem, kas norādīti galvenā PVKIU revīzijas ziņojumā, un par to ietekmi uz pakārtoto PVKIU.

3.  Ja galvenā PVKIU vai pakārtotā PVKIU revidents pilda šajā nodaļā noteiktās prasības, uzskata, ka tas nepārkāpj nevienu ierobežojumu attiecībā uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tam ir saistoši saskaņā ar līgumu vai jebkuru tiesību, normatīvu vai administratīvu aktu. Ja ir ievērotas šīs prasības, ne šāds revidents, ne jebkura cita persona, kas rīkojas tā vārdā, nav saucama ne pie kāda veida atbildības.

▼M1

4.  Komisija, izmantojot deleģētos aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, lai precizētu 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās saturu.

▼B4. IEDAĻA

Obligātā informācija un tirgvedības paziņojumi, ko sniedz pakārtotie PVKIU

63. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai pakārtotā PVKIU prospektā papildus informācijai, kas paredzēta I pielikuma A sarakstā, būtu šāda informācija:

a) 

apliecinājums, ka pakārtotais PVKIU ir pakārtots konkrētam galvenajam PVKIU un šādā statusā 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda šā galvenā PVKIU sertifikātos;

b) 

ieguldījumu mērķis un politika, tostarp riska profils un ziņas par to, vai pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU darbības rezultāti ir identiski, vai par to, cik lielā mērā un kādu iemeslu dēļ tie atšķiras, tostarp ieguldījumu, kas veikts saskaņā ar 58. panta 2. punktu, apraksts;

c) 

īss apraksts par galveno PVKIU, tā organizāciju, tā ieguldījumu mērķi un politiku, tostarp riska profilu un par to, kā var iegūt aktualizētu galvenā PVKIU prospektu;

d) 

saskaņā ar 60. panta 1. punktu noslēgtās pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās vai noteikumu par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu kopsavilkums;

e) 

ziņas par to, kā sertifikātu turētāji var iegūt vairāk informācijas par galveno PVKIU un par vienošanos, ko pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU noslēguši saskaņā ar 60. panta 1. punktu;

f) 

apraksts par visu veidu atlīdzību vai izmaksu kompensāciju, ko pakārtotais PVKIU maksā saistībā ar saviem ieguldījumiem galvenā PVKIU sertifikātos, kā arī par pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU kopējām maksām; un

g) 

apraksts par nodokļu sekām pakārtotajiem PVKIU, tiem ieguldot galvenajā PVKIU.

2.  Pakārtotā PVKIU gada pārskatā papildus I pielikuma B sarakstā sniegtajai informācijai iekļauj paziņojumu par pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU kopējām maksām.

Pakārtotā PVKIU gada un pusgada pārskatā attiecīgi norāda, kur var iegūt galvenā PVKIU gada un pusgada pārskatu.

3.  Papildus 74. un 82. pantā izklāstītajām prasībām pakārtotais PVKIU nosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm galvenā PVKIU prospektu, 78. pantā minēto pamatinformāciju ieguldītājiem un visus tās grozījumus, kā arī gada un pusgada pārskatu.

4.  Pakārtotais PVKIU visos attiecīgajos tirgvedības paziņojumos norāda, ka tas 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda šā galvenā PVKIU sertifikātos.

5.  Pakārtotais PVKIU pēc ieguldītāju pieprasījuma tiem bez maksas nodrošina galvenā PVKIU prospekta un gada un pusgada pārskata papīra kopiju.5. IEDAĻA

Pastāvošu PVKIU pārveidošana par pakārtotu PVKIU un galvenā PVKIU maiņa

64. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, ka pakārtots PVKIU, kas jau veic darbības kā PVKIU, tostarp arī galvenā PVKIU darbības pakārtotā PVKIU, sniedz tā sertifikātu turētājiem šādu informāciju:

a) 

apliecinājums, ka pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumus šādu galveno PVKIU sertifikātos;

b) 

ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas minēta 78. pantā un kas attiecas uz pakārtoto PVKIU un galveno PVKIU;

c) 

diena, kad pakārtotajam PVKIU jāsāk veikt ieguldījumus galvenajā PVKIU, vai, ja attiecīgie ieguldījumi jau ir veikti, – diena, kad ieguldījums pārsniegs 55. panta 1. punktā noteikto limitu; un

d) 

apliecinājums, ka sertifikātu turētājiem 30 dienu laikā ir tiesības pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu bez maksas, izņemot PVKIU ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai likvidēšanas izmaksu segšanai; šīs tiesības stājas spēkā brīdī, kad pakārtotais PVKIU ir nodrošinājis šajā punktā minēto informāciju.

Šo informāciju sniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms dienas, kas norādīta pirmās daļas c) apakšpunktā.

2.  Gadījumā, ja par pakārtoto PVKIU ir paziņots saskaņā ar 93. pantu, šā panta 1. punktā minētā informācija ir jānodrošina pakārtotā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai tās kompetento iestāžu apstiprinātā valodā. Pakārtotais PVKIU atbild par tulkojuma sagatavošanu. Tulkojumā patiesi atspoguļo oriģināla saturu.

3.  Dalībvalstis pārliecinās par to, ka pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus konkrēta galvenā PVKIU sertifikātos, pārsniedzot 55. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, pirms ir beidzies 1. punkta otrajā daļā minētais 30 dienu periods.

▼M1

4.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, lai precizētu:

a) 

formātu un veidu, kādā jāsniedz 1. punktā minētā informācija; vai

b) 

gadījumā, ja pakārtotais PVKIU visus savus aktīvus vai daļu no tiem apmaiņā pret sertifikātiem nodod galvenajam PVKIU, – procedūru šāda materiālā ieguldījuma vērtības noteikšanai un revīzijas veikšanai un pakārtotā PVKIU depozitārija lomu šajā procesā.

▼M1

5.  Lai nodrošinātu informācijas sniegšanai vienādus piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu piemērošanas nosacījumus to deleģēto aktu piemērošanai, ko Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punktā minētās informācijas formātu un veidu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B6. IEDAĻA

Pienākumi un kompetentās iestādes

65. pants

1.  Pakārtotajam PVKIU efektīvi jāuzrauga galvenā PVKIU darbība. Izpildot šo pienākumu, pakārtotais PVKIU var paļauties uz informāciju un dokumentiem, kas saņemti no galvenā PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrības, depozitārija un revidenta, ja vien nav iemesla apšaubīt to pareizību.

2.  Ja pakārtotais PVKIU, tā pārvaldības sabiedrība vai ikviena persona, kas rīkojas pakārtotā PVKIU vai pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrības vārdā, saistībā ar ieguldījumu galvenā PVKIU sertifikātos saņem izplatīšanas maksu, komisijas maksu vai labumu naudas izteiksmē, šo maksu vai labumu iemaksā pakārtotā PVKIU aktīvos.

66. pants

1.  Galvenais PVKIU tūlīt informē savas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par katra pakārtotā PVKIU identitāti, kurš veic ieguldījumu tā sertifikātos. Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par šādu ieguldījumu tūlīt informē pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.  Galvenais PVKIU neuzliek parakstīšanās vai izpirkšanas maksas par pakārtotā PVKIU ieguldījumu tā sertifikātos vai par šādu ieguldījumu izņemšanu.

3.  Galvenais PVKIU nodrošina to, ka visa informācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo direktīvu, citiem Kopienas tiesību aktiem, piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, fonda nolikumu vai dibināšanas instrumentiem, laikus ir pieejama pakārtotajam PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrībai un pakārtotā PVKIU kompetentajām iestādēm, depozitārijam un revidentam.

67. pants

1.  Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti vienā un tajā pašā dalībvalstī, kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotajam PVKIU zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 106. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu.

2.  Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 106. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu. Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē pakārtoto PVKIU.IX NODAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU, KO SNIEDZ IEGULDĪTĀJIEM1. IEDAĻA

Prospekta un periodisko pārskatu publicēšana

68. pants

1.  Ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība attiecībā uz katru tās pārvaldīto kopīgo fondu publicē šādu informāciju:

a) 

prospektu;

b) 

gada pārskatu par katru finanšu gadu; un

c) 

pusgada pārskatu, kas aptver attiecīgā finanšu gada pirmos sešus mēnešus.

2.  Gada un pusgada pārskatus publicē, ievērojot šādus termiņus no tā perioda beigām, uz kuru tie attiecas:

a) 

četri mēneši attiecībā uz gada pārskatu; vai

b) 

divi mēneši attiecībā uz pusgada pārskatu.

69. pants

1.  Prospektā iekļauj informāciju, kas ieguldītājiem vajadzīga, lai pamatoti novērtētu viņiem piedāvāto ieguldījumu un jo īpaši ar to saistītos riskus.

Prospektā neatkarīgi no ieguldītajiem finanšu instrumentiem iekļauj skaidru un viegli saprotamu paskaidrojumu par fonda riska profilu.

▼M4

Prospektā iekļauj vai nu:

a) 

informāciju par atjauninātu atlīdzības politiku, tostarp, bet ne tikai, aprakstu par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un pabalsti, un to personu identitāti, kuras atbildīgas par atlīdzības un pabalstu piešķiršanu, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja šāda komiteja pastāv; vai

b) 

kopsavilkumu par atlīdzības politiku un paziņojumu par to, ka informācija par atjauninātu atlīdzības politiku, tostarp, bet ne tikai, aprakstu par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un pabalsti, un to personu identitāti, kuras atbildīgas par atlīdzības un pabalstu piešķiršanu, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja šāda komiteja pastāv, ir pieejama, izmantojot tīmekļa vietni – tostarp atsauci uz šo tīmekļa vietni –, un ka kopija papīra formātā būs pieejama pēc pieprasījuma bez maksas.

▼B

2.  Prospektā ietver vismaz I pielikuma A sarakstā paredzēto informāciju, ja šī informācija jau nav iekļauta fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, ko prospektam pievieno saskaņā ar 71. panta 1. punktu.

3.  Gada pārskatā iekļauj bilanci, aktīvu un pasīvu pārskatu, sīku ieņēmumu un izdevumu pārskatu par attiecīgo finanšu gadu, ziņojumu par darbību attiecīgajā finanšu gadā un pārējo I pielikuma B sarakstā paredzēto informāciju, kā arī visu nozīmīgo informāciju, lai ieguldītāji varētu pamatoti novērtēt PVKIU darbību un tās rezultātus.

▼M4

Gada pārskatā iekļauj arī:

a) 

kopējās atlīdzības summu par finanšu gadu, kas sadalīta nemainīgā un mainīgā atlīdzībā, kuru pārvaldības sabiedrība un ieguldījumu sabiedrība izmaksā saviem darbiniekiem, kā arī saņēmēju skaitu un attiecīgā gadījumā – jebkuru summu, ko PVKIU pats izmaksājis tieši, tostarp maksas par rezultātiem;

b) 

atlīdzības kopsummu, iedalot to pēc darbinieku vai citu personāla locekļu kategorijām, kā minēts 14.a panta 3. punktā;

c) 

aprakstu par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un pabalsti;

d) 

14.b panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās pārskatīšanas rezultātu, tostarp izdarītos pārkāpumus;

e) 

būtiskas izmaiņas pieņemtajā atlīdzības politikā.

▼B

4.  Pusgada pārskatā iekļauj vismaz to informāciju, kas paredzēta I pielikuma B saraksta I līdz IV iedaļā. Ja PVKIU ir izmaksājis vai piedāvā izmaksāt starpposma dividendes, skaitliski jāuzrāda rezultāti pēc nodokļu atskaitījuma attiecīgajā pusgada laika posmā un izmaksātās vai piedāvātās starpposma dividendes.

▼M1

5.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu noteikumus attiecībā uz I pielikumā noteiktā prospekta, gada pārskata un pusgada pārskata saturu un minēto dokumentu formātu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.līdz 14. pantu.

▼B

70. pants

1.  Prospektā norāda, kādās aktīvu kategorijās PVKIU ir pilnvarots veikt ieguldījumus. Prospektā norāda, ja ir atļauti darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, šajā gadījumā prospektā iekļauj skaidru paziņojumu, kurā norāda, vai šīs darbības var veikt cenu fiksēšanas nolūkā vai nolūkā sasniegt ieguldījumu mērķi, kā arī iespējamo atvasinātu finanšu instrumentu izmantošanas rezultātu attiecībā uz riska profilu.

2.  Ja PVKIU galvenokārt veic ieguldījumus 50. pantā noteikto aktīvu kategorijās, kas nav pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti, vai ja PVKIU veic akciju vai parāda vērtspapīru indeksa replikāciju saskaņā ar 53. pantu, tā prospektā un attiecīgā gadījumā tirgvedības paziņojumos iekļauj skaidri pamanāmu paziņojumu, kas pievērš uzmanību ieguldījumu politikai.

3.  Ja portfeļa sastāva vai iespējami izmantoto portfeļa pārvaldības metožu dēļ PVKIU neto aktīvu vērtība var izrādīties ļoti nepastāvīga, PVKIU prospektā un attiecīgā gadījumā tirgvedības paziņojumos iekļauj skaidri pamanāmu paziņojumu, kas vērš uzmanību uz šo iezīmi.

4.  Pēc ieguldītāja lūguma pārvaldības sabiedrība sniedz arī papildu informāciju attiecībā uz daudzuma limitiem, ko piemēro PVKIU riska pārvaldībā, attiecībā uz tālab izvēlētajām metodēm un instrumentu kategoriju galveno risku un ienesīguma jaunāko novērtējumu.

71. pants

1.  Fonda nolikums un ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumenti ir prospekta neatņemama sastāvdaļa un ir tam jāpievieno.

2.  Šā panta 1. punktā norādītos dokumentus tomēr nevajag pievienot prospektam, ja ieguldītājs ir informēts par to, ka viņam atsūtīs šos dokumentus vai informēs par vietu, kur katrā dalībvalstī, kurā šos sertifikātus tirgo, viņš varēs iepazīties ar šiem dokumentiem.

72. pants

Prospekta būtiskās daļas pastāvīgi aktualizē.

73. pants

Viena vai vairākas personas, ko tiesību akti pilnvaro veikt revīziju, saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK pārbauda gada pārskatos norādītos grāmatvedības datus. Revidentu ziņojumu, tostarp piezīmes, pilnībā iekļauj gada pārskatā.

74. pants

PVKIU nosūta PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm prospektu un visus tā grozījumus, kā arī gada un pusgada pārskatus. PVKIU pēc pieprasījuma iesniedz šos dokumentus pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

75. pants

1.  Ieguldītājus pēc viņu pieprasījuma bez maksas nodrošina ar prospektu un jaunākajiem publicētajiem gada un pusgada pārskatiem.

2.  Prospektu var nodrošināt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina papīra kopiju.

3.  Gada un pusgada pārskati ieguldītājiem ir pieejami tādā veidā, kā norādīts prospektā un 78. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem. Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina gada un pusgada pārskatu papīra kopiju.

▼M1

4.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, kuros paredz konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja prospektu nodrošina, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju nevis papīru, vai izmantojot tīmekļa vietni, kas nav uzskatāma par pastāvīgu informācijas nesēju.

▼B2. IEDAĻA

Citas informācijas publicēšana

76. pants

PVKIU piemērotā veidā publisko savu sertifikātu emisijas, pārdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas cenu ikreiz, kad tas tos emitē, pārdod, atpērk vai izpērk, un vismaz divreiz mēnesī.

Kompetentās iestādes tomēr drīkst PVKIU samazināt publicēšanas biežumu līdz vienai reizei mēnesī, ja šāds izņēmums neskar sertifikātu turētāju intereses.

77. pants

Visi tirgvedības paziņojumi ieguldītājiem ir nepārprotami atpazīstami kā šādi paziņojumi. Tie ir patiesi, skaidri un nav maldinoši. Jo īpaši visos tirgvedības paziņojumos, kuros iekļauts aicinājums iegādāties PVKIU sertifikātus un specifiska informācija par PVKIU, neiekļauj apgalvojumus, kas ir pretrunā informācijai, kura iekļauta prospektā un 78. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem, vai kas mazina šādas informācijas nozīmi. Tajā ir norādīts, ka ir sagatavots prospekts un ka ir pieejama 78. pantā minētā pamatinformācija ieguldītājiem, un precizēts, kur un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt šādu informāciju vai dokumentus vai kā viņi var iegūt tiem piekļuvi.3. IEDAĻA

Pamatinformācija ieguldītājiem

78. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu) sagatavo īsu dokumentu, kurā iekļauta pamatinformācija ieguldītājiem. Šajā direktīvā šo dokumentu uzskata par “pamatinformāciju ieguldītājiem”. Vārdi “pamatinformācija ieguldītājiem” skaidri jānorāda šajā dokumentā vienā no valodām, kas minētas 94. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

2.  Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā iekļauj atbilstīgu informāciju, proti, par attiecīgā PVKIU pamatrādītājiem, un dara to zināmu ieguldītājiem, lai tie varētu pamatoti spriest par viņiem piedāvātā pakalpojuma raksturu un riskiem un attiecīgi pieņemt pamatotus lēmumus par ieguldījumiem.

3.  Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā par attiecīgo PVKIU sniedz ziņas vismaz par šādiem galvenajiem elementiem:

▼M4

a) 

PVKIU un PVKIU kompetentās iestādes identifikācijas datus;

▼B

b) 

ieguldījumu mērķu un ieguldījumu politikas īsu aprakstu;

c) 

līdzšinējo darbības rezultātu izklāstu vai – attiecīgā gadījumā – iespējamo darbības rezultātu prognozes;

d) 

izmaksas un saistītās maksas; un

e) 

ieguldījuma riska/ienesīguma profilu, tostarp piemērotus norādījumus un brīdinājumus attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem attiecīgajā PVKIU.

Šiem galvenajiem elementiem ir jābūt ieguldītājam saprotamiem, bez atsaucēm uz citiem dokumentiem.

4.  Pamatinformācijā ieguldītājiem skaidri norāda, kur un kā saistībā ar piedāvāto ieguldījumu var iegūt papildu informāciju, tostarp (bet ne tikai) ziņas par to, kur un kā pēc pieprasījuma jebkurā laikā bez maksas var saņemt prospektu un gada vai pusgada pārskatu, un norāda valodu, kādā šāda informācija ir pieejama ieguldītājiem.

▼M4

Pamatinformācijā ieguldītajiem ietver arī paziņojumu par to, ka informācija par atjauninātu atlīdzības politiku, tostarp, bet ne tikai, aprakstu par to, kā tiek aprēķināta atlīdzība un pabalsti, un to personu identitāti, kuras atbildīgas par atlīdzības un pabalstu piešķiršanu, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja šāda komiteja pastāv, ir pieejama, izmantojot tīmekļa vietni – tostarp atsauci uz minēto tīmekļa vietni –, un ka kopija papīra formātā būs pieejama pēc pieprasījuma bez maksas.

▼B

5.  Pamatinformāciju ieguldītājiem sagatavo konspektīvā veidā un vienkāršā valodā. Šo informāciju sagatavo, izmantojot vienotu formātu, lai atvieglotu tās salīdzināšanu, un izklāsta tā, lai tā būtu viegli uztverama privātajiem ieguldītājiem.

6.  Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju bez pārveidojumiem vai papildinājumiem (izņemot tulkojumu) izmanto visās dalībvalstīs, kurās PVKIU saskaņā ar 93. pantu ir paziņojis par savu sertifikātu pārdošanu.

▼M1

7.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, nosakot:

a) 

detalizētu un izsmeļošu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu;

b) 

detalizētu un izsmeļošu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem šādos konkrētos gadījumos:

i) 

PVKIU, kam ir dažādas ieguldījumu apakšstruktūras, – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz konkrētu ieguldījumu apakšstruktūru, iekļaujot ziņas par to, kā pāriet no vienas ieguldījumu apakšstruktūras uz citu un kādas ir ar to saistītās izmaksas;

ii) 

PVKIU, kas piedāvā dažādu kategoriju akcijas, – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz konkrētas kategorijas akcijām;

iii) 

fondu fondiem – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz tāda PVKIU sertifikātiem, kas pats veic ieguldījumu citā PVKIU vai citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri minēti 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā;

iv) 

galvenajām–pakārtotajām struktūrām – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz pakārtota PVKIU sertifikātiem; un

v) 

strukturētiem PVKIU, PVKIU, kas dibināti kā kapitālsabiedrība, un citiem līdzīgiem PVKIU – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem saistībā ar šāda PVKIU īpašajām iezīmēm; un

c) 

sīki izstrādāti noteikumi par veidu un formu, kādā sagatavojama ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 5. punktu.

▼M1

8.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai paredzētu piemērošanas nosacījumus tiem deleģētajiem aktiem, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 7. punktu attiecībā uz 3. punktā minēto informāciju.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

79. pants

1.  Pamatinformācija ieguldītājiem ir uzskatāma par pirmslīguma informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. Tā ir atbilstīga attiecīgajām prospekta daļām.

2.  Dalībvalstis nodrošina to, ka civiltiesiskā atbildība personai neiestājas tikai uz ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas, tostarp uz jebkura tās tulkojuma, pamata, ja vien tā nav maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga attiecīgajām prospekta daļām. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļauj skaidru brīdinājumu šajā sakarā.

80. pants

1.  Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas tieši vai ar citas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, kura rīkojas attiecīgās sabiedrības vārdā, tai par šīs personas rīcību uzņemoties pilnīgu beznosacījuma atbildību, pārdod PVKIU sertifikātus, laikus pirms paredzētās parakstīšanās uz šādu PVKIU sertifikātiem nodrošinātu ieguldītājus ar tiem paredzēto pamatinformāciju par šiem PVKIU.

2.  Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas PVKIU sertifikātus ieguldītājiem nepārdod tieši vai ar tādas personas palīdzību, kura rīkojas attiecīgās sabiedrības vārdā, tai par šīs personas rīcību uzņemoties pilnīgu beznosacījuma atbildību, sniegtu ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju starpniekiem, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par potenciāliem ieguldījumiem šādā PVKIU. Dalībvalstis pieprasa, lai starpnieki, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par iespējām ieguldīt PVKIU, sniegtu ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju saviem esošajiem vai potenciālajiem klientiem.

3.  Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju tiem sniedz bez maksas.

81. pants

1.  Dalībvalstis atļauj ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām (par katru to pārvaldīto kopīgo fondu) nodrošināt ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc ieguldītāja pieprasījuma tam bez maksas nosūta minētās informācijas papīra kopiju.

Turklāt ieguldījumu sabiedrības vai pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē dara pieejamu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas atjauninātu versiju.

▼M1

2.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, kuros paredz konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja pamatinformāciju ieguldītājiem nodrošina, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju nevis papīru, vai izmantojot tīmekļa vietni, kas nav uzskatāma par pastāvīgu informācijas nesēju.

▼B

82. pants

1.  Pamatinformāciju ieguldītājiem un visus tās grozījumus PVKIU nosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.  Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas būtiskos elementus regulāri aktualizē.X NODAĻA

VISPĀRĪGIE PVKIU PIENĀKUMI

83. pants

1.  Nedrīkst aizņemties:

a) 

ieguldījumu sabiedrība;

b) 

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas kopīgā fonda vārdā.

Tomēr PVKIU drīkst iegūt valūtu ar kompensācijas aizņēmumu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts drīkst atļaut PVKIU aizņemties ar noteikumu, ka šāds aizņēmums:

a) 

ir pagaidu aizņēmums un atbilst:

— 
ieguldījumu sabiedrības gadījumā ne vairāk kā 10 % no tās aktīviem vai
— 
kopīga fonda gadījumā ne vairāk kā 10 % no fonda vērtības; vai
b) 

ļauj iegūt nekustamo īpašumu, kas ir būtisks tās uzdevumu tiešai veikšanai, un ieguldījumu sabiedrības gadījumā atbilst ne vairāk kā 10 % no tās aktīviem.

Ja ieguldījumu sabiedrībai saskaņā ar a) un b) apakšpunktu ir atļauts aizņemties, šis aizņēmums kopumā nedrīkst pārsniegt 15 % no tās aktīviem.

▼M1

3.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var pieņemt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu šā panta prasības, kuras attiecas uz aizņēmumu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.līdz 14. pantu.

▼B

84. pants

1.  Pēc katra sertifikātu turētāja lūguma PVKIU atpērk vai izpērk savus sertifikātus.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta:

a) 

piemērojamos valsts tiesību aktos, fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētos gadījumos un saskaņā ar tajos paredzēto kārtību PVKIU drīkst uz laiku pārtraukt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu;

b) 

PVKIU piederības dalībvalstis drīkst atļaut kompetentajām iestādēm prasīt sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu sertifikātu turētāju vai vispārības interesēs.

Šā punkta a) apakšpunktā minēto pārtraukumu uz laiku paredz tikai ārkārtējos gadījumos, ja apstākļi to prasa un ja pārtraukums ir attaisnojams, ņemot vērā sertifikātu turētāju intereses.

3.  Pārtraukuma uz laiku gadījumā, kas minēts 2. punkta a) apakšpunktā, PVKIU nekavējoties paziņo savu lēmumu piederības valsts kompetentajām iestādēm un attiecīgajām visu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kur tas tirgo savus sertifikātus.

▼M1

4.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai precizētu nosacījumus, kas jāievēro PVKIU pēc sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu apturēšanas, kura minēta 2. punkta a) apakšpunktā, ja par šādu apturēšanu ir izlemts.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus projektus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.līdz 14. pantu.

▼B

85. pants

Aktīvu vērtēšanas noteikumi un PVKIU sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas aprēķina noteikumi ir noteikti piemērojamos valsts tiesību aktos, fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos.

86. pants

PVKIU ieņēmumus sadala vai atkārtoti iegulda saskaņā ar tiesību aktiem un fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentiem.

87. pants

PVKIU sertifikātu emitē tikai tad, ja PVKIU aktīvos parastajā termiņā ir izdarīta iemaksa, kas ir vienāda ar tīro emisijas cenu. Šis noteikums neliedz izplatīt bezmaksas sertifikātus.

88. pants

1.  Neskarot 50. un 51. pantu, piešķirt aizdevumus vai kā galvotājs darboties trešās personas vārdā nedrīkst:

a) 

ieguldījumu sabiedrība;

b) 

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas kopīgā fonda vārdā.

2.  Šā panta 1. punkts neliedz šādiem uzņēmumiem iegādāties pārvedamus vērtspapīrus, naudas tirgus instrumentus vai citus 50. panta 1. punkta e), g) un h) apakšpunktā norādītos finanšu instrumentus, kas nav pilnībā apmaksāti.

89. pants

Nenodrošinātu tirdzniecību ar pārvedamiem vērtspapīriem, naudas tirgus instrumentiem vai citiem 50. panta 1. punkta e), g) un h) apakšpunktā norādītajiem finanšu instrumentiem nedrīkst veikt:

a) 

ieguldījumu sabiedrība;

b) 

pārvaldības sabiedrība vai depozitārijs, kas darbojas kopīgā fonda vārdā.

90. pants

PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos vai fonda nolikumā paredz atlīdzību un izdevumus, ko pārvaldības sabiedrība ir tiesīga prasīt no kopīgā fonda, un metodi, kā aprēķina šādu atlīdzību.

Tiesību aktos vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredz izdevumus, kurus segs sabiedrība.XI NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO PVKIU, KURI TIRGO SAVUS SERTIFIKĀTUS DALĪBVALSTĪS, KAS NAV TO NODIBINĀŠANAS VALSTIS

91. pants

1.  PVKIU uzņēmējas dalībvalstis nodrošina, ka PVKIU var pārdot savus sertifikātus to teritorijā pēc paziņošanas saskaņā ar 93. pantu.

2.  PVKIU uzņēmējas dalībvalstis šīs direktīvas reglamentētajā jomā nenosaka PVKIU piemērojamas papildu prasības vai administratīvas procedūras kā tikai tās, kas minētas 1. punktā.

3.  Dalībvalstis nodrošina to, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas neietilpst šīs direktīvas reglamentētajā jomā un kas konkrēti attiecas uz pasākumiem, kuri veikti citā dalībvalstī nodibinātu PVKIU sertifikātu tirdzniecībai to teritorijā, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka šī informācija ir pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

4.  Šajā nodaļā PVKIU jēdziens ietver arī tā ieguldījumu apakšstruktūras.

92. pants

PVKIU saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā tie tirgo savus sertifikātus, veic vajadzīgos pasākumus, lai šajā dalībvalstī nodrošinātu iespēju veikt maksājumus sertifikātu turētājiem, sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā arī darīt pieejamu informāciju, kas PVKIU ir jāsniedz.

93. pants

1.  Ja PVKIU paredz laist tirgū savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav šī PVKIU piederības dalībvalsts, tas vispirms nosūta paziņojuma vēstuli piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Paziņojuma vēstulē iekļauj informāciju par kārtību, kas noteikta PVKIU sertifikātu tirdzniecībai uzņēmējā dalībvalstī, tostarp attiecīgā gadījumā par akciju kategorijām. Atbilstīgi 16. panta 1. punktam tajā iekļauj norādi, ka ar PVKIU sertifikātu tirdzniecību nodarbojas pārvaldījuma sabiedrība, kas pārvalda PVKIU.

2.  Paziņojuma vēstulei, kas minēta 1. punktā, PVKIU pievieno šādu dokumentu jaunāko redakciju:

a) 

fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti, prospekts un attiecīgā gadījumā jaunākais gada pārskats un attiecīgais pusgada pārskats, kuru tulkojums nodrošināts atbilstīgi 94. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkta noteikumiem; un

b) 

ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kura minēta 78. pantā un kuras tulkojums nodrošināts atbilstīgi 94. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktam.

3.  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai dokumentācija, ko PVKIU iesniedzis saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir pilnīga.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma vēstules saņemšanas dienas nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, pilnu informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, kurai pievienoti visi 2. punktā minētie dokumenti. Dokumentācijai tās pievieno apliecinājumu, ka PVKIU atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem.

Pēc dokumentācijas nosūtīšanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē PVKIU par šo nosūtīšanu. PVKIU var piekļūt tirgum PVKIU uzņēmējā dalībvalstī no šā paziņojuma nosūtīšanas dienas.

4.  Dalībvalstis nodrošina to, ka 1. punktā minētā paziņojuma vēstule un 3. punktā minētais apliecinājums tiek sniegti valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ja vien PVKIU piederības dalībvalsts un PVKIU uzņēmēja dalībvalsts nav vienojušās, ka šo paziņojuma vēstuli un šo apliecinājumu iesniedz vienā no abu dalībvalstu oficiālajām valodām.

5.  Dalībvalstis nodrošina to, ka to kompetentās iestādes akceptē 3. punktā minēto dokumentu elektronisku nosūtīšanu un arhivēšanu.

6.  Šajā pantā izklāstītās paziņošanas procedūras izpildei tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, nepieprasa citus dokumentus, apstiprinājumus vai informāciju kā tikai šajā pantā paredzētos.

7.  PVKIU piederības dalībvalsts pārliecinās par to, ka PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir elektroniski pieejami 2. punktā minētie dokumenti un attiecīgā gadījumā šo dokumentu tulkojumi. Tā nodrošina, ka PVKIU minētos dokumentus un tulkojumus atjaunina. Par jebkādiem grozījumiem 2. punktā minētajos dokumentos PVKIU paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un norāda, kur šie dokumenti ir pieejami elektroniski.

8.  Ja mainās informācija par pasākumiem, kas veikti tirgvedības nolūkā, kura darīta zināma paziņojuma vēstulē saskaņā ar 1. punktu, PVKIU pirms grozījumu izdarīšanas nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm rakstisku paziņojumu par šiem grozījumiem.

94. pants

1.  Ja PVKIU tirgo savus sertifikātus PVKIU uzņēmējā dalībvalstī, tas ieguldītājiem šīs dalībvalsts teritorijā nodrošina visu informāciju un dokumentus, kas tam saskaņā ar IX nodaļas prasībām ir jānodrošina ieguldītājiem savā piederības dalībvalstī.

Šādu informāciju un dokumentus ieguldītājiem nodrošina saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) 

neskarot IX nodaļas noteikumus, šādu informāciju un/vai dokumentus ieguldītājiem nodrošina tādā veidā, kā noteikts PVKIU uzņēmējas dalībvalsts normatīvajos un/vai administratīvajos aktos;

b) 

ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas minēta 78. pantā, pārtulko PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī valodā, ko akceptējušas PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes;

c) 

informāciju vai dokumentus, kas nav 78. pantā minētā pamatinformācija ieguldītājiem, pēc PVKIU izvēles pārtulko PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai valodā, ko akceptējušas PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, vai valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā; un

d) 

PVKIU ir atbildīgs par b) un c) apakšpunktā minētās informācijas un dokumentu tulkojumu sagatavošanu, un šie tulkojumi ticami atspoguļo oriģinālvalodā sagatavoto informāciju.

2.  Prasības, kas izklāstītas 1. punktā, piemēro visiem grozījumiem turpat minētajā informācijā un dokumentos.

3.  PVKIU sertifikātu emisijas, pārdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas cenu saskaņā ar 76. pantu publicē tik bieži, kā noteikts PVKIU piederības dalībvalsts normatīvajos un administratīvajos aktos.

▼M1

95. pants

1.  Komisija, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ , var pieņemt pasākumus, lai precizētu:

a) 

šīs direktīvas 91. panta 3. punktā minētās informācijas saturu;

b) 

veidu, kā atvieglot PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu piekļuvi 93. panta 1., 2. un 3. punktā minētajai informācijai un/vai dokumentiem saskaņā ar 93. panta 7. punktu.

2.  Lai nodrošinātu vienādus 93. panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu:

a) 

tās paziņojuma vēstules standarta parauga formu un saturu, kas PVKIU jāizmanto, lai veiktu 93. panta 1. punktā minēto paziņošanu, tostarp norādi, uz kuriem dokumentiem attiecas tulkojumi;

b) 

tā apliecinājuma standarta parauga formu un saturu, kas jāizmanto 93. panta 3. punktā minētajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

c) 

informācijas apmaiņas procedūru un elektronisko sakaru izmantošanu saziņai starp kompetentajām iestādēm, lai veiktu paziņošanu saskaņā ar 93. pantu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

96. pants

Nolūkā veikt savas darbības PVKIU drīkst PVKIU uzņēmējā dalībvalstī izmantot savā nosaukumā to pašu atsauci uz juridisko formu (kā ieguldījumu sabiedrība vai kopīgais fonds), ko tas izmanto tā piederības dalībvalstī.XII NODAĻA

NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ IESTĀDĒM, KAS ATBILD PAR DARBĪBAS ATĻAUŠANU UN UZRAUDZĪBU

97. pants

▼M1

1.  Dalībvalstis nozīmē kompetentās iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē EVTI un Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.

▼B

2.  Kompetentās iestādes ir valsts iestādes vai struktūras, kuras ieceļ valsts iestādes.

3.  PVKIU piederības dalībvalsts iestāžu kompetencē ir minēto PVKIU uzraudzība, attiecīgos gadījumos arī saskaņā ar 19. pantu. Bet PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestāžu kompetencē ir uzraudzīt atbilstību noteikumiem, kuri neietilpst direktīvas reglamentētajā jomā, un 92. un 94. pantā izklāstītajām prasībām.

98. pants

1.  Kompetentajām iestādēm piešķir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju izpildei. Šādas pilnvaras īsteno:

a) 

tieši;

b) 

sadarbībā ar citām iestādēm;

c) 

kompetento iestāžu atbildībā, deleģējot pilnvaras tiesību subjektiem, kuriem ir deleģēti uzdevumi; vai

d) 

vēršoties kompetentajās tiesu iestādēs.

2.  Šā panta 1. punktā minētās pilnvaras ietver vismaz šādas tiesības:

a) 

piekļūt jebkuram dokumentam jebkādā formā un saņemt tā kopiju;

b) 

pieprasīt informāciju no jebkuras personas un, ja vajadzīgs, izsaukt un nopratināt personu, lai iegūtu informāciju;

c) 

veikt pārbaudes uz vietas;

▼M4

d) 

pieprasīt:

i) 

ciktāl to atļauj valsts tiesību akti, esošos telesakaru operatora rīcībā esošos datu plūsmas ierakstus, ja ir pamatotas aizdomas par pārkāpumu un ja šādi ieraksti var būt noderīgi, izmeklējot šīs direktīvas pārkāpumus;

ii) 

esošos telefonsarunu vai elektroniskās saziņas ierakstus vai citus datu plūsmas ierakstus, kas ir to PVKIU, pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību, depozitāriju vai citu vienību rīcībā, kuru darbību reglamentē šī direktīva;

▼B

e) 

pieprasīt izbeigt jebkuru darbību, kas ir pretrunā noteikumiem, kuri pieņemti, īstenojot šo direktīvu;

f) 

pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai sekvestrāciju;

g) 

pieprasīt profesionālās darbības pagaidu aizliegšanu;

h) 

pieprasīt, lai pilnvarotās ieguldījumu sabiedrības, pārvaldības sabiedrības vai depozitāriji sniedz informāciju;

i) 

pieņemt jebkāda veida pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumu sabiedrības, pārvaldības sabiedrības un depozitāriji turpina pildīt šīs direktīvas prasības;

j) 

pieprasīt sertifikātu izdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas apturēšanu sertifikātu turētāju vai vispārības interesēs;

k) 

atsaukt PVKIU, pārvaldības sabiedrībai vai depozitārijam izdotu atļauju;

l) 

nodot lietas kriminālvajāšanai; un

m) 

ļaut revidentiem vai speciālistiem veikt pārbaudes vai izmeklēšanu.

▼M4

99. pants

1.  Neskarot 98. pantā minētās kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaras un dalībvalstu tiesības paredzēt un noteikt kriminālsodus, dalībvalstis izstrādā noteikumus par administratīviem sodiem un citiem administratīviem pasākumiem, kas piemērojami uzņēmumiem un personām par to valsts noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu.

Ja dalībvalstis nolemj neizstrādāt noteikumus attiecībā uz administratīviem sodiem par pārkāpumiem, kuriem piemēro valsts krimināltiesības, tās informē Komisiju par attiecīgajām krimināltiesību normām.

Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

Līdz 2016. gada 18. martam dalībvalstis dara Komisijai un EVTI zināmus tos normatīvos un administratīvos aktus, ar kuriem transponē šo pantu, tostarp visas attiecīgās krimināltiesību normas. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās informē Komisiju un EVTI par visiem tajos veiktiem turpmākiem grozījumiem.

2.  Ja dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu ir izvēlējušās paredzēt kriminālsodus par minētajā punktā norādītajiem pārkāpumiem, tās nodrošina, ka visi attiecīgie pasākumi tiek ieviesti tā, lai kompetentajām iestādēm būtu visas nepieciešamās pilnvaras sadarbībai ar to jurisdikcijā esošajām tiesu iestādēm, lai saņemtu konkrētu informāciju, kas saistīta ar kriminālizmeklēšanu vai procedūrām, kuras sāktas attiecībā uz šīs direktīvas iespējamajiem pārkāpumiem, un lai izpildītu savus pienākumu šīs direktīvas nolūkos sadarboties savā starpā un ar EVTI, šo informāciju nodotu citām kompetentajām iestādēm un EVTI.

Kompetentās iestādes var sadarboties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm arī ar naudas sodu piedziņas nodrošināšanu saistītajos jautājumos.

3.  Kā daļu no šīs direktīvas darbības vispārējas pārskatīšanas Komisija ne vēlāk kā 2017. gada 18. septembrī pārskata administratīvo sodu un kriminālsodu piemērošanu un jo īpaši nepieciešamību saskaņot administratīvos sodus, kas noteikti par šajā direktīvā noteikto prasību neievērošanu.

4.  Kompetentā iestāde var atteikties atbildēt uz informācijas pieprasījumu vai lūgumu sadarboties ar izmeklēšanu tikai šādos ārkārtas apstākļos, proti, ja:

a) 

attiecīgās informācijas sniegšana var nelabvēlīgi ietekmēt tās dalībvalsts drošību, kurai pieprasījums adresēts, jo īpaši cīņu pret terorismu un citiem smagiem noziegumiem;

b) 

pieprasījuma ievērošana var nelabvēlīgi ietekmēt tās pašas veikto izmeklēšanu, izpildes pasākumus vai – attiecīgā gadījumā – kriminālizmeklēšanu;

c) 

pirms pieprasījuma saņemšanas dalībvalsts iestādes jau ir sākušas tiesvedību saistībā ar tām pašām darbībām un pret tām pašām personām; vai

d) 

pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī jau ir pasludināts galīgais spriedums attiecībā uz šādām personām un saistībā ar tām pašām darbībām.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad pienākumi attiecas uz PVKIU, pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai depozitārijiem, to valsts noteikumu pārkāpuma gadījumā, ar kuriem transponē šo direktīvu, var piemērot administratīvus sodus vai citus administratīvus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem vadības struktūras locekļiem un citām fiziskām personām, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par pārkāpumu.

6.  Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem nodrošina, ka visos 1. punktā minētajos gadījumos administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi, kurus var piemērot, ietver vismaz:

a) 

publisku paziņojumu, kurā norāda atbildīgo personu un pārkāpuma būtību;

b) 

rīkojumu, ar ko personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas;

c) 

PVKIU vai pārvaldības sabiedrības gadījumā – PVKIU vai pārvaldības sabiedrības atļaujas apturēšanu vai atsaukšanu;

d) 

pagaidu vai par atkārtotiem nopietniem pārkāpumiem pastāvīgu aizliegumu pārvaldības sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras loceklim vai jebkurai citai pie atbildības sauktai fiziskai personai veikt savas vadības funkcijas minētajās vai citās šādās sabiedrībās;

e) 

juridiskas personas gadījumā – maksimālos administratīvos naudas sodus vismaz EUR 5 000 000 apmērā vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, atbilstošu summu valsts valūtā 2014. gada 17. septembrī vai 10 % no juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo pārskatu, ko apstiprinājusi vadības struktūra; ja juridiskā persona ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES ( 19 ), – attiecīgais gada kopējais apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem konsolidētajiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūra;

f) 

fiziskas personas gadījumā – maksimālos administratīvos naudas sodus vismaz EUR 5 000 000 apmērā vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, atbilstošu summu valsts valūtā 2014. gada 17. septembrī;

g) 

kā alternatīvu e) un f) apakšpunktam – maksimālos administratīvos naudas sodus vismaz ekonomiskā ieguvuma, kas izriet no pārkāpuma, ja to var noteikt, dubulta apjoma apmērā, pat ja tas pārsniedz e) un f) apakšpunktā minēto maksimālo apmēru.

7.  Dalībvalstis var pilnvarot kompetentās iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem ieviest sankciju veidus papildus tiem, kas minēti 6. punktā, vai noteikt naudas sodus, kuru apmērs pārsniedz 6. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētos apmērus.

▼M4

99.a pants

Dalībvalstis nodrošina, lai to normatīvie vai administratīvie akti, ar kuriem transponē šo direktīvu, paredzētu sankcijas jo īpaši šādos gadījumos:

a) 

PVKIU veic darbību, neiegūstot atļauju, tādējādi pārkāpjot 5. pantu;

b) 

pārvaldības sabiedrības darījumdarbība tiek veikta bez iepriekšējas atļaujas iegūšanas, tādējādi pārkāpjot 6. pantu;

c) 

ieguldījumu sabiedrības darījumdarbība tiek veikta bez iepriekšējas atļaujas iegūšanas, tādējādi pārkāpjot 27. pantu;

d) 

būtiska līdzdalība pārvaldības sabiedrībā ir iegūta, tieši vai netieši, vai šāda būtiska līdzdalība pārvaldības sabiedrībā ir palielinājusies tā, ka tai piederošā balsstiesību vai kapitāla daļa sasniedz vai pārsniedz 20 %, 30 % vai 50 %, vai arī tā, ka pārvaldības sabiedrība kļūst par meitasuzņēmumu (“plānotā līdzdalības iegūšana”), rakstiski nepaziņojot tās pārvaldības sabiedrības kompetentajām iestādēm, kurā ieguvējs vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību, tādējādi pārkāpjot 11. panta 1. punktu;

e) 

būtiska līdzdalība pārvaldības sabiedrībā tiek likvidēta, tieši vai netieši, vai samazināta tā, ka tās īpašumā esošo balsstiesību vai kapitāla daļa samazinātos līdz 20 %, 30 % vai 50 %, vai arī tā, ka pārvaldības sabiedrība pārstātu būt par meitasuzņēmumu, rakstiski nepaziņojot kompetentajām iestādēm, tādējādi pārkāpjot 11. panta 1. punktu;

f) 

pārvaldības sabiedrība ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, tādējādi pārkāpjot 7. panta 5. punkta b) apakšpunktu;

g) 

ieguldījumu sabiedrība ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, tādējādi pārkāpjot 29. panta 4. punkta b) apakšpunktu;

h) 

pārvaldības sabiedrība, līdzko uzzina par iegūšanu vai atsavināšanu, kas izraisa līdzdalības palielināšanos vai samazināšanos, pārkāpjot kādu no Direktīvas 2014/65/ES 11. panta 1. punktā minētajām robežvērtībām, neinformē kompetentās iestādes par šīs līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu, tādējādi pārkāpjot šīs direktīvas 11. panta 1. punktu;

i) 

pārvaldības sabiedrība vismaz reizi gadā neinformē kompetento iestādi par to akcionāru un dalībnieku vārdiem un uzvārdiem, kuriem ir būtiska līdzdalība, un šādas līdzdalības lielumu, tādējādi pārkāpjot 11. panta 1. punktu;

j) 

pārvaldības sabiedrība neveic procedūras un pasākumus, kas noteikti saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

k) 

pārvaldības sabiedrība neizpilda struktūras un organizatoriskas prasības, kas noteiktas saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

l) 

ieguldījumu sabiedrība neveic procedūras un pasākumus, kas noteikti saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 31. pantu;

m) 

pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība neizpilda prasības, kas saistītas ar tās funkciju deleģēšanu trešām personām un kas noteiktas saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 13. un 30. pantu;

n) 

pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība neievēro rīcības noteikumus, kas noteikti saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 14. un 30. pantu;

o) 

depozitārijs neizpilda savus uzdevumus, kas noteikti saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem transponē 22. panta 3. līdz 7. punktu;

p) 

ieguldījumu sabiedrība vai – attiecībā uz katru tās pārvaldīto kopīgo fondu – pārvaldības sabiedrība atkārtoti nepilda pienākumus attiecībā uz PVKIU ieguldījumu politiku, ko paredz valsts noteikumi, ar kuriem transponē VII nodaļu;

q) 

pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība neizmanto riska pārvaldības procesu vai ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtības precīza un neatkarīga novērtējuma procesu, ko paredz valsts noteikumi, ar ko transponē 51. panta 1. punktu;

r) 

ieguldījumu sabiedrība vai – attiecībā uz katru tās pārvaldīto kopīgo fondu – pārvaldības sabiedrība atkārtoti nepilda pienākumus attiecībā uz ieguldītājiem sniedzamo informāciju, ko paredz valsts noteikumi, ar kuriem transponē 68. līdz 82. pantu;

s) 

pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība, kas tirgo tās pārvaldītā PVKIU sertifikātus dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, nepilda paziņošanas prasības, kas noteiktas 93. panta 1. punktā.

99.b pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicētu jebkuru nepārsūdzamu lēmumu, ar kuru piemēro administratīvu sodu vai pasākumu par to valsts noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, pēc tam, kad persona, kurai sods vai pasākums piemērots, ir informēta par minēto lēmumu. Publikācijā ietver vismaz informāciju par pārkāpuma veidu un raksturu un atbildīgo personu identitāti. Minētais pienākums neattiecas uz lēmumiem, ar ko nosaka pasākumus, kuriem piemīt izmeklēšanas raksturs.

Tomēr, ja kompetentās iestādes uzskata, ka juridisko personu identitātes vai fizisko personu datu publicēšana ir nesamērīga, ņemot vērā katra gadījuma atsevišķu izvērtējumu, ko veic saistībā ar šādas datu publicēšanas samērīgumu, vai ja šāda publicēšana nopietni apdraud finanšu tirgu stabilitāti vai patlaban notiekošu izmeklēšanu, dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes:

a) 

aizkavē soda vai pasākuma publicēšanu, līdz nepublicēšanas iemesli beidz pastāvēt; vai

b) 

publicē lēmumu piemērot sodu vai pasākumu anonīmi un tādā veidā, kas atbilst valsts tiesību aktiem, ja šāda anonīma publicēšana nodrošina attiecīgo personas datu efektīvu aizsardzību; vai

c) 

nepublicē lēmumu, ar kuru piemēro sodu vai pasākumu, ja a) un b) apakšpunktā noteiktie risinājumi tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai nodrošinātu:

i) 

to, ka netiek apdraudēta finanšu tirgu stabilitāte;

ii) 

šādu lēmumu publicēšanas samērīgumu attiecībā uz pasākumiem, kurus uzskata par mazāk nozīmīgiem.

Gadījumā, kad tiek pieņemts lēmums publicēt sodu vai pasākumu anonīmi, attiecīgo datu publicēšanu var atlikt uz saprātīgu laikposmu, ja ir paredzams, ka šajā laikposmā anonīmas publikācijas iemesli beigs pastāvēt.

2.  Kompetentās iestādes informē EVTI par visiem administratīviem sodiem, kas piemēroti, bet par kuriem informācija nav publicēta atbilstīgi 1. punkta otrās daļas c) apakšpunktam, tostarp arī informācija par jebkādu ar konkrētu sodu saistītu pārsūdzību un šādas pārsūdzības iznākumu. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes saņem informāciju un galīgo spriedumu par ikvienu piemēroto kriminālsodu un iesniedz to EVTI. EVTI uztur centrālu datubāzi par sodiem, kuri tai darīti zināmi vienīgi nolūkā veikt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Minētā datubāze ir pieejama tikai kompetentajām iestādēm, un to atjaunina, pamatojoties uz kompetento iestāžu sniegto informāciju.

3.  Ja lēmumu par soda vai pasākuma piemērošanu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu vai citā iestādē, kompetentās iestādes arī nekavējoties savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju un jebkādu turpmāku informāciju par šādas pārsūdzības iznākumu. Publicē arī jebkuru lēmumu, ar ko anulē iepriekšēju lēmumu par soda vai pasākuma piemērošanu.

4.  Kompetentās iestādes nodrošina, lai jebkura publikācija, kas veikta saskaņā ar šo pantu, būtu pieejama to oficiālajā tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus pēc tās publicēšanas. Personas datus, kas iekļauti publikācijā, kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē saglabā tikai tik ilgu laikposmu, cik ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.

99.c pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot administratīvo sodu vai pasākumu veidu un administratīvo naudas sodu līmeni, kompetentās iestādes nodrošina, lai tie būtu iedarbīgi, samērīgi un atturoši, un ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp attiecīgā gadījumā:

a) 

pārkāpuma nopietnību un ilgumu;

b) 

par pārkāpumu atbildīgās personas atbildības pakāpi;

c) 

par pārkāpumu atbildīgās personas finansiālo situāciju, uz ko norāda, piemēram, juridiskās personas gadījumā – tās kopējais apgrozījums vai fiziskās personas gadījumā – tās gada ienākumi;

d) 

par pārkāpumu atbildīgās personas ieguvumu vai novērsto zaudējumu, kā arī citām personām nodarītā kaitējuma un – attiecīgā gadījumā – kaitējuma tirgus darbībai vai ekonomikai kopumā, ja tos var noteikt, apmēru;

e) 

cik lielā mērā par pārkāpumu atbildīgā persona sadarbojas ar kompetento iestādi;

f) 

par pārkāpumu atbildīgās personas iepriekš pieļautos pārkāpumus;

g) 

pasākumus, ko pēc pārkāpuma veikusi par pārkāpumu atbildīgā persona, lai novērstu pārkāpuma atkārtošanos.

2.  Īstenojot savas pilnvaras piemērot sodus saskaņā ar 99. pantu, kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka to uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kā arī administratīvie sodi dod rezultātus saskaņā ar šīs direktīvas mērķiem. Tās arī koordinē savas darbības, lai izvairītos no iespējamas dublēšanās un pārklāšanās, piemērojot uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kā arī administratīvus sodus un pasākumus pārrobežu gadījumos saskaņā ar 101. pantu.

99.d pants

1.  Dalībvalstis izveido efektīvus un uzticamus mehānismus, lai veicinātu ziņošanu kompetentajām iestādēm par tādu valsts noteikumu iespējamiem vai faktiskajiem pārkāpumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, tostarp drošus saziņas kanālus ziņošanai par šādiem pārkāpumiem.

2.  Mehānismos, kas minēti 1. punktā, ietilpst vismaz:

a) 

konkrētas procedūras ziņojumu par pārkāpumiem saņemšanai un turpmākai rīcībai;

b) 

to ieguldījumu sabiedrību, pārvaldības sabiedrību un depozitāriju darbinieku pienācīga aizsardzība, kuri ziņo par minētajās vienībās izdarītiem pārkāpumiem vismaz saistībā ar atriebību, diskrimināciju un cita veida netaisnīgu attieksmi;

c) 

personas, kura ziņo par pārkāpumiem, un fiziskas personas, par kuru ir aizdomas, ka tā ir atbildīga par pārkāpumu, personas datu aizsardzība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK ( 20 );

d) 

skaidri noteikumi, ar kuriem nodrošina, ka tās personas konfidencialitāte, kura ziņo par pārkāpumiem, tiek garantēta visos gadījumos, ja vien valsts tiesību akti neparedz izpaušanu saistībā ar turpmāku izmeklēšanu vai vēlāku tiesvedību.

3.  EVTI nodrošina vienu vai vairākus drošus saziņas kanālus ziņošanai par valsts noteikumu, ar kuriem transponē šo direktīvu, pārkāpumiem. EVTI nodrošina, lai minētie saziņas kanāli atbilstu 2. punkta a) līdz d) apakšpunktam.

4.  Dalībvalstis nodrošina, lai 1. un 3. punktā minētā ieguldījumu sabiedrību, pārvaldības sabiedrību un depozitāriju darbinieku ziņošana netiktu uzskatīta par tādu ierobežojumu pārkāpumu, kas ar līgumu vai ar jebkādu normatīvu vai administratīvu aktu paredzēti attiecībā uz informācijas izpaušanu, un neuzliek personai, kas ziņo, nekādu atbildību saistībā ar šādu ziņošanu.

5.  Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrībām, pārvaldības sabiedrībām un depozitārijiem būtu izstrādātas atbilstīgas procedūras, kas ļautu to darbiniekiem, izmantojot speciālu, neatkarīgu un autonomu ziņošanas kanālu iestādes iekšienē, ziņot par pārkāpumiem.

99.e pants

1.  Kompetentās iestādes reizi gadā sniedz EVTI apkopotu informāciju par visiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 99. pantu. EVTI minēto informāciju publicē gada ziņojumā.

2.  Ja kompetentā iestāde ir publicējusi informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, tā vienlaikus par minētajiem administratīvajiem sodiem vai pasākumiem ziņo arī EVTI. Ja publicēts sods vai pasākums attiecas uz pārvaldības sabiedrību vai ieguldījumu sabiedrību, EVTI pievieno atsauci uz publicēto sodu vai pasākumu pārvaldības sabiedrību sarakstā, ko publicē saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

3.  EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai noteiktu informācijas nosūtīšanas procedūras un veidlapas, kas minētas šajā pantā.

EVTI iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2015. gada 18. septembrim.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

100. pants

1.  Dalībvalstis pārliecinās par to, ka ir izveidotas efektīvas un lietderīgas sūdzību un pārsūdzību procedūras, lai ārpustiesas kārtībā izšķirtu ar PVKIU darbību saistītus patērētāju strīdus, attiecīgā gadījumā izmantojot esošās iestādes.

2.  Dalībvalstis nodrošina to, ka normatīvie akti nekavē 1. punktā minēto iestāžu efektīvu sadarbību pārrobežu strīdu izšķiršanā.

101. pants

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes savstarpēji sadarbojas vienmēr, kad tas ir vajadzīgs, lai izpildītu šajā direktīvā paredzētos pienākumus vai īstenotu pilnvaras, kas tām piešķirtas ar šo direktīvu vai ar valsts tiesību aktiem.

Dalībvalstis veic vajadzīgos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai sekmētu šajā punktā paredzēto sadarbību.

Kompetentās iestādes izmanto savas pilnvaras, lai sadarbotos pat gadījumos, kad izmeklējamā rīcība nav to dalībvalstī spēkā esošu noteikumu pārkāpums.

2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes viena otrai tūlīt sniedz vajadzīgo informāciju, lai izpildītu šajā direktīvā paredzētos pienākumus.

▼M1

2.a  Kompetentās iestādes sadarbojas ar EVTI, lai nodrošinātu šīs direktīvas izpildi, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

Kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantu nekavējoties sniedz EVTI informāciju, kas ir nepieciešama tās pienākumu veikšanai.

▼B

3.  Ja vienas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka tādu struktūru, kas nav pakļautas šīs iestādes uzraudzībai, citas dalībvalsts teritorijā veiktas darbības ir pretrunā šīs direktīvas noteikumiem, tā par šīm darbībām pēc iespējas precīzāk ziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei. Attiecīgā kompetentā iestāde atbilstoši rīkojas. Tā informē attiecīgo paziņojumu iesniegušo kompetento iestādi par rīcības rezultātiem un, ciktāl iespējams, arī par būtiskiem starpposma notikumiem. Šis punkts neskar kompetentās iestādes pilnvaras.

4.  Vienas dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt citas dalībvalsts kompetentās iestādes sadarboties, lai veiktu uzraudzības darbību vai pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu minētās citas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar pilnvarām, kas piešķirtas ar šo direktīvu. Ja kompetentā iestāde saņem lūgumu attiecībā uz pārbaudi uz vietas vai izmeklēšanu, tā:

a) 

pati veic pārbaudi vai izmeklēšanu;

b) 

atļauj lūguma izteicējai iestādei veikt pārbaudi vai izmeklēšanu;

c) 

atļauj revidentiem vai speciālistiem veikt pārbaudi vai izmeklēšanu.

5.  Ja pārbaudi vai izmeklēšanu dalībvalsts teritorijā veic tās pašas dalībvalsts kompetentā iestāde, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izteikusi sadarbības lūgumu, var pieprasīt, lai tās darbinieki pavada personālu, kas veic pārbaudi vai izmeklēšanu. Tomēr pārbaude vai izmeklēšana ir tās dalībvalsts pilnīgā pārziņā, kuras teritorijā tiek veikta pārbaude vai izmeklēšana.

Ja pārbaudi vai izmeklēšanu vienas dalībvalsts teritorijā veic citas dalībvalsts kompetentās iestādes, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā notiek pārbaude vai izmeklēšana, var pieprasīt, lai tās darbinieki pavada personālu, kas veic pārbaudi vai izmeklēšanu.

6.  Dalībvalsts, kuras teritorijā notiek pārbaude vai izmeklēšana, kompetentās iestādes var atteikties apmainīties ar informāciju, kā paredzēts 2. punktā, vai atsaukties uz lūgumu sadarboties pārbaudes vai izmeklēšanas veikšanā, kā paredzēts 4. punktā, tikai tad, ja:

a) 

šāda izmeklēšana, pārbaude uz vietas vai informācijas apmaiņa var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās dalībvalsts suverenitāti, drošību vai sabiedrisko kārtību;

b) 

attiecībā uz tām pašām personām un darbībām jau ir uzsākta tiesvedība attiecīgās dalībvalsts iestādēs;

c) 

attiecībā uz tām pašām personām un darbībām galīgais spriedums jau ir pasludināts attiecīgajā dalībvalstī.

7.  Kompetentās iestādes par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 6. punktu, paziņo kompetentajām iestādēm, kuras izteikušas lūgumu. Šajā paziņojumā iekļauj informāciju par lēmuma pieņemšanas iemesliem.

▼M1

8.  Kompetentās iestādes var informēt EVTI par situācijām, kad pieprasījums:

a) 

apmainīties ar informāciju saskaņā ar 109. pantu ir noraidīts vai uz to nav sniegta atbilde atbilstīgā termiņā;

b) 

veikt izmeklēšanu vai pārbaudi uz vietas saskaņā ar 110. pantu ir noraidīts vai uz to nav sniegta atbilde atbilstīgā termiņā; vai

c) 

atļaut tās amatpersonām pavadīt citas dalībvalsts kompetentās iestādes amatpersonas ir noraidīts vai uz to nav sniegta atbilde atbilstīgā termiņā.

Neskarot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu, pirmajā daļā minētajās situācijās EVTI var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu, neskarot iespēju atteikt atbildi uz informācijas pieprasījumu vai atteikties veikt šā panta 6. punktā paredzēto izmeklēšanu un EVTI spēju šādos gadījumos rīkoties saskaņā ar minētās regulas 9. pantu.

9.  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai ieviestu vienotas procedūras kompetentajām iestādēm sadarbībai, veicot 4. un 5. punktā minētās pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

102. pants

1.  Dalībvalstis nosaka, ka visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetento iestāžu labā, kā arī kompetento iestāžu norīkotiem revidentiem un ekspertiem jāievēro profesionālais noslēpums. Šāds pienākums nozīmē, ka nekādu slepenu informāciju, ko šīs personas saņem, pildot pienākumus, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot pārskata vai apkopojuma formā un tā, ka nav iespējams identificēt konkrētus PVKIU, pārvaldības sabiedrības un depozitārijus (turpmāk minēti kā uzņēmumi, kas iesaistīti PVKIU uzņēmējdarbībā), neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesību akti.

Tomēr, ja PVKIU vai uzņēmums, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, ir atzīts par bankrotējušu vai tiek likvidēts, slepenu informāciju, kas neattiecas uz trešām personām, kuras iesaistītas ieguldījumu sabiedrības glābšanas pasākumos, var izpaust tiesvedības civillietās vai komerclietās gaitā.

▼M1

2.  Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm apmainīties ar informāciju saskaņā ar šo direktīvu vai citiem Savienības tiesību aktiem, kurus piemēro PVKIU vai uzņēmumiem, kas iegulda to uzņēmējdarbībā, vai nosūtīt šādu informāciju EVTI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010 vai ESRK. Uz šo informāciju attiecas 1. punktā izklāstītie dienesta noslēpuma nosacījumi.

▼B

Kompetentās iestādes, kas veic informācijas apmaiņu ar citām kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo direktīvu, darot zināmu šādu informāciju, var norādīt, ka to nedrīkst izpaust bez šo iestāžu skaidras piekrišanas, tādējādi darot zināmu, ka šādas informācijas apmaiņu var veikt tikai tādiem mērķiem, attiecībā uz kuriem tās sniegušas piekrišanu.

3.  Dalībvalstis var slēgt sadarbības nolīgumus, kuros paredz informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu iestādēm vai organizācijām, kā noteikts šā panta 5. punktā un 103. panta 1. punktā, vienīgi tad, ja uz sniedzamo informāciju attiecas profesionālā noslēpuma glabāšanas garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, kuras minētas šajā pantā. Šāda informācijas apmaiņa notiek, lai šīs iestādes vai organizācijas varētu pildīt to uzraudzības funkcijas.

Ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un attiecīgi tikai tiem mērķiem, attiecībā uz kuriem šīs iestādes devušas savu piekrišanu.

4.  Kompetentās iestādes, kas saņem slepenu informāciju saskaņā ar 1. vai 2. punktu, drīkst izmantot informāciju savu pienākumu izpildei vienīgi šādiem mērķiem:

a) 

lai pārbaudītu, vai ir izpildīti nosacījumi, kas reglamentē PVKIU vai tādu uzņēmumu darbības sākšanu, kuri iegulda tā uzņēmējdarbībā, un lai atvieglinātu minētās darbības, pārvaldes un grāmatvedības procedūru un iekšējās kontroles mehānismu uzraudzību;

b) 

lai piemērotu sodus;

c) 

sakarā ar sūdzību administratīvā lietā par kādu kompetentās iestādes lēmumu; un

d) 

tiesas procesos, ko sāk saskaņā ar 107. panta 2. punktu.

5.  Šā panta 1. un 4. punkts neliedz veikt informācijas apmaiņu vienā dalībvalstī vai starp dalībvalstīm, starp kompetentajām iestādēm un:

a) 

valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par kredītiestāžu, ieguldījumu uzņēmumu, apdrošināšanas sabiedrību vai citu finanšu iestāžu uzraudzību, vai iestādēm, kas ir atbildīgas par finanšu tirgu uzraudzību;

b) 

struktūrām, kas ir iesaistītas PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, likvidācijā vai bankrota procedūrās, vai struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās procedūrās; vai

c) 

personām, kas ir atbildīgas par tiesību aktos noteiktās grāmatvedības pārbaudes veikšanu apdrošināšanas sabiedrībās, kredītiestādēs, ieguldījumu uzņēmumos un citās finanšu iestādēs;

▼M1

d) 

EVTI, Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 ( 21 ), Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 ( 22 ), un ESRK.

▼B

Jo īpaši 1. un 4. punkts neliedz iepriekš minētajām kompetentajām iestādēm veikt uzraudzības uzdevumus, nedz arī atklāt kompensācijas shēmas administrējošām struktūrām informāciju, kāda vajadzīga to pienākumu izpildei.

Uz informāciju, kuras apmaiņa veikta saskaņā ar pirmo daļu, attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 1. punktā.

103. pants

1.  Neatkarīgi no 102. panta 1. līdz 4. punkta dalībvalstis drīkst atļaut informācijas apmaiņu starp kompetento iestādi un:

a) 

iestādēm, kas pārrauga iestādes, kuras iesaistītas PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, likvidācijā un bankrota procedūrās, vai struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās procedūrās;

b) 

iestādēm, kas pārrauga personas, kuru uzdevums ir veikt tiesību aktos noteikto grāmatvedības dokumentu revīziju apdrošināšanas sabiedrībās, kredītiestādēs, ieguldījumu sabiedrībās un citās finanšu iestādēs.

2.  Dalībvalstis, kas izmanto 1. punktā paredzēto atkāpi, prasa izpildīt vismaz šādus nosacījumus:

a) 

informāciju izmanto, lai izpildītu 1. punktā minēto pārraudzības uzdevumu;

b) 

uz saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kas paredzēti 102. panta 1. punktā; un

c) 

ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un, attiecīgi, tikai tiem mērķiem, attiecībā uz ko šīs iestādes devušas savu piekrišanu.

▼M1

3.  Dalībvalstis paziņo EVTI, Komisijai un pārējām dalībvalstīm iestādes, kuras drīkst saņemt informāciju saskaņā ar 1. punktu.

▼B

4.  Neatkarīgi no 102. panta 1. līdz 4. punkta noteikumiem dalībvalstis, lai stiprinātu finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī vienotību, drīkst atļaut informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un iestādēm vai struktūrām, kas saskaņā ar tiesību aktiem atbild par uzņēmējdarbības tiesību pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu.

5.  Dalībvalstis, kas izmanto 4. punktā paredzēto atkāpi, prasa izpildīt vismaz šādus nosacījumus:

a) 

informāciju izmanto, lai izpildītu 4. punktā minēto uzdevumu;

b) 

uz saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kas paredzēti 102. panta 1. punktā; un

c) 

ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un, attiecīgi, tikai tiem mērķiem, attiecībā uz ko šīs iestādes devušas savu piekrišanu.

Lai ieviestu c) apakšpunktu, 4. punktā minētās iestādes vai struktūras kompetentajām iestādēm, kas ir sniegušas attiecīgo informāciju, paziņo to personu vārdus un pienākumus, kam tā ir jāsūta.

6.  Ja dalībvalstī iestādēm vai struktūrām, kas minētas 4. punktā, atklāšanas vai izmeklēšanas uzdevumu palīdz pildīt personas, kas šim nolūkam norīkotas, ņemot vērā viņu īpašo kompetenci, un kas nestrādā valsts sektorā, uz šādām personām drīkst attiecināt minētajā punktā paredzēto informācijas apmaiņu saskaņā ar 5. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

▼M1

7.  Dalībvalstis paziņo EVTI, Komisijai un pārējām dalībvalstīm iestādes vai struktūrvienības, kuras drīkst saņemt informāciju saskaņā ar 4. punktu.

▼B

104. pants

1.  Šīs direktīvas 102. un 103. pants neliedz kompetentajai iestādei piegādāt centrālajām bankām un citām iestādēm ar līdzīgu uzdevumu, kas darbojas kā valsts iestādes, informāciju to uzdevuma veikšanai, tāpat minētie panti neliedz šādām valsts iestādēm vai struktūrām izpaust kompetentajām iestādēm informāciju, kas tām var būt vajadzīga 102. panta 4. punkta nolūkā. Uz šajā sakarā saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 102. panta 1. punktā.

2.  Šīs direktīvas 102. un 103. pants neliedz kompetentajām iestādēm sniegt 102. panta 1. līdz 4. punktā minēto informāciju ieskaita iestādei vai līdzīgai iestādei, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem sniedz ieskaita vai norēķinu pakalpojumus kādam dalībvalsts tirgum, ja tās atzīst, ka šāda informācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu šo iestāžu pienācīgu darbību attiecībā uz tirgus dalībnieku pārkāpumiem vai varbūtējiem pārkāpumiem.

Uz šajā sakarā saņemto informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 102. panta 1. punktā.

Dalībvalstis tomēr nodrošina, ka informācija, ko saņem saskaņā ar 102. panta 2. punktu, nav izpaužama šā punkta pirmajā daļā minētajos apstākļos bez to kompetento iestāžu noteiktas piekrišanas, kuras to ir sniegušas.

3.  Neatkarīgi no 102. panta 1. un 4. punkta dalībvalstis atbilstīgi tiesību aktiem drīkst atļaut sniegt noteiktu informāciju citām valsts pārvaldes struktūrām, kas atbild par tiesību aktiem, kuri attiecas uz PVKIU un uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, kredītiestāžu, finanšu iestāžu, ieguldījumu sabiedrību un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzību, un minēto struktūru norīkotiem inspektoriem.

Šādu informāciju tomēr drīkst sniegt tikai vajadzības gadījumā konsultatīvās uzraudzības nolūkā.

Dalībvalstis tomēr nosaka, ka informāciju, ko saņem saskaņā ar 102. panta 2. un 5. punktu, nedrīkst izpaust šajā punktā minētajos apstākļos citādi kā vien ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras šo informāciju ir sniegušas.

▼M4

104.a pants

1.  Dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu izmantoto personas datu apstrādei dalībvalstīs piemēro Direktīvu 95/46/EK.

2.  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 ( 23 ) attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic EVTI saskaņā ar šo direktīvu.

▼M1

105. pants

Lai nodrošinātu, ka tiek vienādus šīs direktīvas noteikumu par informācijas apmaiņu piemērošanas nosacījumus, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros izklāstīti piemērošanas nosacījumi attiecībā uz procedūru informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un starp kompetentajām iestādēm un EVTI.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼B

106. pants

1.  Dalībvalstis nosaka vismaz to, ka personām, kuras apstiprinātas Direktīvas 2006/43/EK nozīmē un kuras PVKIU vai uzņēmumā, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, veic likumā noteikto revīziju, kas minēta Direktīvas 78/660/EEK 51. pantā, Direktīvas 83/349/EEK 37. pantā vai šīs direktīvas 73. pantā, vai jebkuru citu tiesību aktos noteiktu uzdevumu, ir pienākums kompetentajām iestādēm tūlīt ziņot par visiem faktiem vai lēmumiem sakarā ar uzņēmumu, kas tām šo uzdevumu izpildē kļuvuši zināmi un var izraisīt turpmāk minētās sekas:

a) 

to normatīvo aktu būtisks pārkāpums, kas nosaka atļaujas piešķiršanas nosacījumus vai kas īpaši reglamentē PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, darbību;

b) 

traucējumi PVKIU vai uzņēmuma, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, turpmākajā darbībā; vai

c) 

likt atteikties apstiprināt pārskatus vai likt izteikt iebildumus.

Šai personai ir pienākums ziņot par visiem faktiem un lēmumiem, kas tām kļuvuši zināmi, izpildot uzdevumu, kā aprakstīts a) apakšpunktā, uzņēmumā, kuram ar PVKIU vai uzņēmumu, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, ir ciešas saiknes kontroles attiecību dēļ un kurā tās pilda minēto uzdevumu.

2.  Kāda 1. punktā minēta fakta vai lēmuma labticīga izpaušana kompetentajām iestādēm, ko izdara personas, kas ir apstiprinātas Direktīvas 2006/43/EK nozīmē, nav līgumā vai kādā normatīvā vai administratīvā aktā paredzēta informācijas izpaušanas ierobežojuma pārkāpums, un šādām personām neuzliek nekādu atbildību.

107. pants

1.  Kompetentās iestādes rakstiski pamato katru lēmumu neizsniegt atļauju un katru atteikumu, kas pieņemts, ieviešot vispārīgos pasākumus, kuri noteikti šīs direktīvas piemērošanai, un pamatojumu dara zināmu iesniedzējam.

2.  Dalībvalstis nosaka, ka jebkurš lēmums, ko pieņem atbilstoši tiesību aktiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, ir attiecīgi pamatots un dod tiesības pārsūdzēt to tiesā, tostarp arī tad, ja attiecībā uz atļaujas pieteikumu, kurā sniegta visa vajadzīgā informācija, lēmums nav pieņemts sešu mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas.

3.  Lai nodrošinātu to, ka tiek piemēroti šīs direktīvas īstenošanai pieņemtie valsts noteikumi, dalībvalstis paredz, ka patērētāju interesēs un saskaņā ar valsts tiesību aktiem prasību tiesā vai kompetentajās administratīvajās iestādēs var iesniegt viena vai vairākas no šādām struktūrām, kā noteikts attiecīgajos valstu tiesību aktos:

a) 

valsts iestādes vai to pārstāvji;

b) 

patērētāju organizācijas, kam ir likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā;

c) 

profesionālas organizācijas, kam ir likumīgas intereses rīkoties, lai aizstāvētu savus biedrus.

108. pants

1.  Tikai PVKIU piederības dalībvalsts iestādes ir tiesīgas veikt pasākumus attiecībā pret šo PVKIU, ja tas pārkāpis kādu no normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai fonda nolikumā vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentos paredzētajiem noteikumiem.

Tomēr PVKIU piederības dalībvalsts iestādes ir tiesīgas veikt pasākumus attiecībā pret šo PVKIU, ja tas pārkāpj normatīvos vai administratīvo aktus, kas ir spēkā šīs dalībvalsts teritorijā un uz ko neattiecas šīs direktīvas darbības joma vai 92. un 94. pantā izklāstītās prasības.

2.  Katru lēmumu atsaukt atļauju vai citādu nopietnu pasākumu, kas vērsts pret PVKIU, vai katru tā sertifikātu emisijas, atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu, kurš tam piemērots, PVKIU piederības dalībvalsts iestādes nekavējoties paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestādēm un arī PVKIU pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm gadījumā, ja pārvaldības sabiedrība atrodas citā dalībvalstī.

3.  Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var attiecīgi veikt pasākumus pret pārvaldības sabiedrību, ja tā pārkāpj noteikumus, par kuru ievērošanu atbild šīs iestādes.

4.  Gadījumā, ja PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir skaidri un pierādāmi iemesli uzskatīt, ka PVKIU, kura sertifikātus tirgo šīs dalībvalsts teritorijā, pārkāpj pienākumu, kas izriet no atbilstīgi šai direktīvai pieņemtiem noteikumiem, kuri nepiešķir pilnvaras PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, tās par konstatētajiem faktiem informē PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras veic attiecīgus pasākumus.

5.  Ja, neraugoties uz PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tāpēc, ka šādi pasākumi izrādījušies nepiemēroti, vai tāpēc, ka PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nerīkojas saprātīgā termiņā, PVKIU turpina darboties tā, ka tas nepārprotami kaitē PVKIU uzņēmējas dalībvalsts ieguldītāju interesēm, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pamats veikt kādu no turpmāk minētajām darbībām:

a) 

pēc PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu ieguldītājus, tostarp izmantojot iespēju liegt attiecīgajam PVKIU turpināt sertifikātu pārdošanu PVKIU uzņēmējas dalībvalsts teritorijā; vai

▼M1

b) 

vajadzības gadījumā informē EVTI, un šī iestāde var rīkoties atbilstīgi pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

Komisiju un EVTI nekavējoties informē par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu.

▼B

6.  Dalībvalstis nodrošina to, ka to teritorijā ir likumīgi iespējams iepazīties ar juridiskajiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai PVKIU uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 2. līdz 5. punktu varētu veikt pasākumus attiecībā uz PVKIU.

109. pants

1.  Ja pārvaldības sabiedrība sakarā ar pakalpojumu sniegšanu vai filiāļu izveidi darbojas vienā vai vairākās pārvaldības sabiedrības uzņēmējās dalībvalstīs, visu šo attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas.

Pēc pieprasījuma tās nodod viena otrai visu to informāciju par šādu pārvaldības sabiedrību vadību un īpašumu, kas varētu veicināt šādu sabiedrību uzraudzību, un visas ziņas, kas varētu palīdzēt šādu sabiedrību kontrolē. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts iestādes jo īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts iestādes savāc 21. panta 2. punktā norādītos datus.

2.  Ciktāl tas nepieciešams, lai īstenotu piederības dalībvalsts uzraudzības pilnvaras, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, ko pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts veikusi saskaņā ar 21. panta 5. punktu un kas saistīti ar pārvaldības sabiedrībai noteiktiem pasākumiem vai sodiem vai pārvaldības sabiedrības darbības ierobežojumiem.

3.  Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties ziņo PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkuru problēmu, kas konstatēta pārvaldības sabiedrības līmenī un kas var būtiski ietekmēt pārvaldības sabiedrības spēju pienācīgi pildīt savus pienākumus attiecībā uz konkrēto fondu, un par jebkuru III nodaļas prasību neievērošanas gadījumu.

4.  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties ziņo pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkuru problēmu, kas konstatēta PVKIU līmenī un kas var būtiski ietekmēt pārvaldības sabiedrības spēju pienācīgi pildīt savus pienākumus vai pildīt tās šīs direktīvas prasības, par kurām ir atbildīga PVKIU piederības dalībvalsts.

110. pants

1.  Katra pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts nodrošina, ka, ja pārvaldības sabiedrība, kam darbības atļauja piešķirta citā dalībvalstī, veic darbību tās teritorijā ar filiāles starpniecību, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas pašas vai ar šādam nolūkam sagatavotu starpnieku starpniecību var veikt 109. pantā norādītās informācijas pārbaudi uz vietas.

2.  Šā panta 1. punkts neietekmē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu tiesības, tām pildot pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, veikt šīs dalībvalsts teritorijā reģistrētu filiāļu pārbaudes uz vietas.XIII NODAĻA

▼M1

DELEĢĒTI AKTI UN IZPILDES PILNVARAS

111. pants

Komisija var pieņemt šīs direktīvas tehniskos grozījumus šādās jomās:

a) 

definīciju precizējums, lai nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu saskaņošanu un vienotu piemērošanu visā Savienībā; vai

b) 

terminoloģijas sakārtošana un definīciju strukturēšana saskaņā ar turpmākiem tiesību aktiem par PVKIU un jautājumiem, kas ar tiem saistīti.

Pirmajā daļā minētos pasākumus pieņem, izmantojot deleģētus aktus ►M4  saskaņā ar 112.a pantu ◄ .

▼M4

112. pants

Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/528/EK ( 24 ).

112.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 12., 14., 43., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. un 111. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2011. gada 4. janvāra.

Pilnvaras pieņemt 26.b pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2014. gada 17. septembra.

Pilnvaras pieņemt 50.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2011. gada 21. jūlija.

Pilnvaras pieņemt 51. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2013. gada 20. jūnija.

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms četru gadu laikposmu beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarināšanu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12., 14., 26.b, 43., 50.a, 51., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. un 111. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 12., 14., 26.b, 43., 50.a, 51., 60., 61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. un 111. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trīs mēnešiem.

▼M4 —————

▼BXIV NODAĻA

IZŅĒMUMI, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI1. IEDAĻA

Izņēmumi

113. pants

1.  Tikai attiecībā uz Dānijas PVKIU, Dānijā emitētos pantebreve uzskata par līdzvērtīgiem 50. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem pārvedamajiem vērtspapīriem.

2.  Atkāpjoties no 22. panta 1. punkta un 32. panta 1. punkta, kompetentās iestādes drīkst atļaut tiem PVKIU, kam 1985. gada 20. decembrī ir divi vai vairāk depozitāriji, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem saglabāt attiecīgo depozitāriju skaitu, ja šīm iestādēm ir garantijas, ka uzdevumi, kas jāpilda saskaņā ar 22. panta 3. punktu un 32. panta 3. punktu, patiešām tiks pildīti.

3.  Atkāpjoties no 16. panta, dalībvalstis drīkst ļaut pārvaldības sabiedrībām emitēt uzrādītāja sertifikātus, kas ir citu sabiedrību vārda vērtspapīri.

114. pants

1.  Ieguldījumu sabiedrības, kā noteikts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kuras ir pilnvarotas sniegt tikai minētās direktīvas pielikuma A iedaļas 4. un 5. punktā paredzētos pakalpojumus, saskaņā ar šo direktīvu var iegūt atļauju pārvaldīt PVKIU un kvalificēties kā “pārvaldības sabiedrības”. Šādā gadījumā šīm ieguldījumu sabiedrībām jāatsakās no atļaujas, kas iegūta saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK.

2.  Pārvaldības sabiedrības, kas saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK jau ir pilnvarotas savā piederības dalībvalstī līdz 2004. gada 13. februārim, lai pārvaldītu PVKIU, šajā pantā uzskata par pilnvarotām, ja šīs dalībvalsts tiesību akti nosaka, ka šādas darbības sākšanai sabiedrībām jāievēro nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi 7. un 8. pantā noteiktajiem nosacījumiem.2. IEDAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

115. pants

Līdz 2013. gada 1. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

116. pants

1.  Dalībvalstis līdz 2011. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. panta 2. punkta otro daļu, 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 2. panta 1. punkta e), m), p), q) un r) apakšpunktu, 2. panta 5. punktu, 4. pantu, 5. panta 1. līdz 4. punktu, 6. un 7. punktu, 6. panta 1. punktu, 12. panta 1. punktu, 13. panta 1. punkta ievadvārdus, 13. panta 1. punkta a) un i) apakšpunktu, 15. pantu, 16. panta 1. punktu, 16. panta 3. punktu, 17. panta 1. punktu, 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 17. panta 3. punkta pirmo un trešo daļu, 17. panta 4. līdz 7. punktu, 17. panta 9. punkta otro daļu, 18. panta 1. punkta ievadvārdus, 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 18.panta 2. punkta trešo un ceturto daļu, 18. panta 3. un 4. punktu, 19. pantu, 20. pantu, 21. panta 2. līdz 6. punktu, 8. un 9. punktu, 22. panta 1. punktu, 22. panta 3. punkta a), d) un e) apakšpunktu, 23. panta 1., 2., 4. un 5. punktu, 27. panta trešo daļu, 29. panta 2. punktu, 33. panta 2., 4. un 5. punktu, 37. līdz 42. pantu, 43. panta 1. līdz 5. punktu, 44. līdz 49. pantu, 50. panta 1. punkta ievadvārdus, 50. panta 3. punktu, 51. panta 1. punkta trešo daļu, 54. panta 3. punktu, 56. panta 1. punktu, 56. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdus, 58. un 59. pantu, 60. panta 1. līdz 5. punktu, 61. panta 1. un 2. punktu, 62. panta 1., 2. un 3. punktu, 63. pantu, 64. panta 1., 2. un 3. punktu, 65., 66. un 67. pantu, 68. panta 1. punkta ievadvārdus un a) apakšpunktu, 69. panta 1. un 2. punktu, 70. panta 2. un 3. punktu, 71., 72. un 74. pantu, 75. panta 1., 2. un 3. punktu, 77. līdz 82. pantu, 83. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 83. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu, 86. pantu, 88. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 89. panta b) punktu, 90. līdz 94. pantu, 96. līdz 100. pantu, 101. panta 1. līdz 8. punktu, 102. panta 2. punkta otro daļu, 102. panta 5. punktu, 107. un 108. pantu, 109. panta 2., 3. un 4. punktu, 110. pantu un I pielikumu. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro šos pasākumus no 2011. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Tajos arī iekļauj teikumu, ka atsauces uz Direktīvu 85/611/EEK spēkā esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams minētais teikums.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

117. pants

Direktīvu 85/611/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar III pielikuma A daļā norādītajām direktīvām, atceļ no 2011. gada 1. jūlija, neierobežojot dalībvalstu pienākumus, kas saistīti ar III pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem šo direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar IV pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

Atsauces uz vienkāršoto prospektu formulē kā atsauces uz 78. pantā minēto pamatinformāciju ieguldītājiem.

118. pants

1.  Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs direktīvas 1. panta 1. punktu, 1. panta 2. punkta pirmo daļu, 1. panta 3. punkta a) apakšpunktu, 1. panta 4. līdz 7. punktu, 2. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu. f) līdz l) apakšpunktu, n) un o) apakšpunktu, 2. panta 2., 3. un 4. punktu, 2. panta 6. un 7. punktu, 3. pantu, 5. panta 5. punktu, 6. panta 2., 3. un 4. punktu, 7. līdz 11. pantu, 12. panta 2. punktu, 13. panta 1. punkta b) līdz h) apakšpunktu, 13. panta 2. punktu, 14. panta 1. punktu, 16. panta 2. punktu, 17. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktu, 17. panta 3. punkta otro daļu, 17. panta 8. punktu, 17. panta 9. punkta pirmo daļu, 18. panta 1. punktu, izņemot ievadvārdus un a) apakšpunktu, 18. panta 2. punkta pirmo un otro daļu, 21. panta 1. un 7. punktu, 22. panta 2. punktu, 22. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktu, 23. panta 3. punktu, 24. pantu, 25. un 26. pantu, 27. panta pirmo un otro daļu, 28. pantu, 29. panta 1., 3. un 4. punktu, 30., 31. un 32. pantu, 33. panta 1. un 3. punktu, 34., 35. un 36. pantu, 50. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktu, 50. panta 2. punktu, 51. panta 1. punkta pirmo un otro daļu, 51. panta 2. un 3. punktu, 52. un 53. pantu, 54. panta 1. un 2. punktu, 55. pantu, 56. panta 2. punkta pirmo daļu, 56. panta 2. punkta otro daļu, 56. panta 3. punktu, 57. pantu, 68. panta 2. punktu, 69. panta 3. un 4. punktu, 70. panta 1. un 4. punktu, 73. pantu, 76. pantu, 83. panta 1. punktu, izņemot tā b) apakšpunktu, 83. panta 2. punkta a) apakšpunktu, izņemot tā otro ievilkumu, 84., 85. un 87. pantu, 88. panta 1. punktu, izņemot tā b) apakšpunktu, 88. panta 2. punktu, 89. pantu, izņemot tā b) punktu, 102. panta 1. punktu, 102. panta 2. punkta pirmo daļu, 102. panta 3. un 4. punktu, 103. līdz 106. pantu, 109. panta 1. punktu, 111., 112., 113. un 117. pantu un II, III un IV pielikumu piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka PVKIU iespējami drīz un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc termiņa beigām 78. panta 7. punktā minēto īstenošanas pasākumu ieviešanai valsts tiesību aktos saīsinātos prospektus, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 85/611/EEK noteikumiem, aizstāj ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas sagatavota saskaņā ar 78. pantu. Minētajā laikposmā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes akceptē saīsinātos prospektus par PVKIU, kurus tirgo šo dalībvalstu teritorijā.

119. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

A SARAKSTS1.  Ziņas par kopīgo fondu

1.  Ziņas par pārvaldības sabiedrību, tostarp norāde, vai pārvaldības sabiedrība atrodas citā dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts

1.  Ziņas par ieguldījumu sabiedrību

1.1.  Nosaukums

1.1.  Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi

1.1.  Nosaukums vai veids, juridiskā forma, juridiskā adrese un pārvaldes iestādes adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi

1.2.  Kopīgā fonda dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots

1.2.  Sabiedrības dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots

1.2.  Sabiedrības dibināšanas datums. Norāde par darbības laiku, ja tas ir ierobežots

 

1.3.  Ja sabiedrība pārvalda citus kopīgos fondus, norāde par šiem citiem fondiem

1.3.  Ja ieguldījumu sabiedrībai ir dažādas ieguldījumu kategorijas, norāde par šīm kategorijām

1.4.  Paziņojums par vietu, kur var saņemt fonda nolikumu, ja tas nav pielikumā, un periodiskos pārskatus

 

1.4.  Paziņojums par vietu, kur var saņemt sabiedrības dibināšanas dokumentus, ja tie nav pielikumā, un periodiskos pārskatus

1.5.  Sertifikātu turētājiem būtiskas īsas norādes par nodokļu sistēmu, ko piemēro kopīgajam fondam. Ziņas par to, vai sākumā izdara atskaitījumus no ieņēmumiem un vai kopīgais fonds maksā sertifikātu turētājiem no kapitāla peļņas

 

1.5.  Sertifikātu turētājiem būtiskas īsas norādes par nodokļu sistēmu, ko piemēro sabiedrībai. Ziņas par to, vai sākumā izdara atskaitījumus no ieņēmumiem un vai sabiedrība maksā sertifikātu turētājiem no kapitāla peļņas

1.6.  Aprēķina un sadales dienas

 

1.6.  Aprēķina un sadales dienas

1.7.  To personu vārdi, kas atbild par 73. pantā minēto grāmatvedības dokumentu pārbaudi

 

1.7.  To personu vārdi, kas atbild par 73. pantā minēto grāmatvedības dokumentu pārbaudi

 

1.8.  Sabiedrības vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļu vārdi un amati. Ziņas par galveno darbību, ko viņi veic ārpus sabiedrības, ja tai ir būtisks sakars ar šo sabiedrību

1.8.  Sabiedrības vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļu vārdi un amati. Ziņas par galveno darbību, ko viņi veic ārpus sabiedrības, ja tai ir būtisks sakars ar šo sabiedrību

 

1.9.  Reģistrētā kapitāla apmērs ar norādi par apmaksāto kapitālu

1.9.  Pamatkapitāls

1.10.  Ziņas par attiecīgo sertifikātu veidiem un galvenajām pazīmēm, un jo īpaši:

— attiecīgā sertifikātā nostiprināto tiesību veids (materiālās, personiskās vai citas),

— oriģināli vērtspapīri vai īpašumtiesību apliecības; iegrāmatojums reģistrā vai kontā,

— sertifikātu veids: vārda vai uzrādītāja. Norāde par visiem nomināliem, kas var būt paredzēti,

— norāde par sertifikātu turētāja balsstiesībām, ja tādas ir,

— apstākļi, kādos var pieņemt lēmumu par kopīgā fonda likvidāciju un likvidācijas procedūra, īpaši attiecībā uz sertifikātu turētāju tiesībām

 

1.10.  Ziņas par attiecīgo sertifikātu veidiem un galvenajām pazīmēm, un jo īpaši:

— oriģināli vērtspapīri vai īpašumtiesību apliecības; iegrāmatojums reģistrā vai kontā,

— sertifikātu veids: vārda vai uzrādītāja. Norāde par visiem nomināliem, kas var būt paredzēti,

— norāde par sertifikātu turētāja balsstiesībām,

— apstākļi, kādos var pieņemt lēmumu par ieguldījumu sabiedrības likvidāciju, un likvidācijas procedūra, īpaši attiecībā uz sertifikātu turētāju tiesībām

1.11.  Vajadzības gadījumā norāde par fondu biržām vai tirgiem, kur sertifikāti tiek kotēti vai tirgoti

 

1.11.  Vajadzības gadījumā norāde par fondu biržām vai tirgiem, kur sertifikāti tiek kotēti vai tirgoti

1.12.  Sertifikātu emisijas un pārdošanas procedūras un nosacījumi

 

1.12.  Sertifikātu emisijas un pārdošanas procedūras un nosacījumi

1.13.  Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un apstākļi, kādos atpirkšanu vai izpirkšanu drīkst pārtraukt

 

1.13.  Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un apstākļi, kādos atpirkšanu vai izpirkšanu drīkst pārtraukt. Ja ieguldījumu sabiedrībai ir dažādas ieguldījumu kategorijas, informācija par to, kā sertifikātu turētājs var pāriet no vienas kategorijas uz citu, un šādos gadījumos piemērojamie maksājumi

1.14.  Ieņēmumu noteikšanas un izmantošanas noteikumi

 

1.14.  Ieņēmumu noteikšanas un izmantošanas noteikumi

1.15.  Kopīgā fonda ieguldījumu mērķu apraksts, tostarp tā finanšu mērķi (kapitāla pieaugums vai ieņēmumi), ieguldījumu politika (piem., specializācija ģeogrāfiskos apgabalos vai tautsaimniecības nozarēs), šīs ieguldījumu politikas ierobežojumi un norāde par visām metodēm, instrumentiem vai pilnvarām aizņemties, kuras var izmantot kopīgā fonda pārvaldībā

 

1.15.  Sabiedrības ieguldījumu mērķu apraksts, tostarp tās finanšu mērķi (kapitāla pieaugums vai ieņēmumi), ieguldījumu politika (piem., specializācija ģeogrāfiskos apgabalos vai tautsaimniecības nozarēs), šīs ieguldījumu politikas ierobežojumi un norāde par visām metodēm, instrumentiem vai pilnvarām aizņemties, kuras var izmantot sabiedrības pārvaldībā

1.16.  Aktīvu vērtēšanas noteikumi

 

1.16.  Aktīvu vērtēšanas noteikumi

1.17.  Sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas noteikšana, jo īpaši:

— šo cenu aprēķina metode un biežums,

— ziņas par sertifikātu pārdošanas vai emisijas un atpirkšanas vai izpirkšanas izmaksām,

— šo cenu publicēšanas līdzekļi, vietas un biežums

 

1.17.  Sertifikātu pārdošanas vai emisijas cenas un atpirkšanas vai izpirkšanas cenas noteikšana, jo īpaši:

— šo cenu aprēķina metode un biežums,

— ziņas par sertifikātu pārdošanas vai emisijas un atpirkšanas vai izpirkšanas izmaksām,

— šo cenu publicēšanas līdzekļi, vietas un biežums (1)

1.18.  Ziņas par atlīdzības veidu, apmēru un aprēķinu, kas kopīgajam fondam jāmaksā pārvaldības sabiedrībai, depozitārijam vai trešām personām, pārvaldības sabiedrības, depozitārija vai trešo pušu izdevumu atlīdzināšana, ko veic kopīgais fonds

 

1.18.  Ziņas par atlīdzības veidu, apmēru un aprēķinu, kas sabiedrībai jāmaksā saviem direktoriem, vadības, pārvaldības un pārraudzības struktūru locekļiem, depozitārijam vai trešām personām, tās direktoru, depozitārija vai trešo pušu izdevumu atlīdzināšana, ko veic sabiedrība

(1)   Ieguldījumu sabiedrības šīs direktīvas 32. panta 5. punkta nozīmē norāda arī:

▼M4

2.

Ziņas par depozitāriju:

2.1.

PVKIU depozitārija identitāte un apraksts par tā pienākumiem un interešu konfliktiem, kas var rasties.

2.2.

Depozitārija deleģēto glabāšanas funkciju apraksts, saraksts ar personām, kurām deleģētas un tālāk deleģētas funkcijas, un jebkādi interešu konflikti, kas var rasties no šādas deleģēšanas.

2.3.

Paziņojums par to, ka atjaunināta informācija attiecībā uz 2.1. un 2.2. punktu tiks darīta pieejama ieguldītājiem pēc pieprasījuma.

▼B

3.

Ziņas par konsultatīvajiem uzņēmumiem vai ārējiem ieguldījumu konsultantiem, kas saskaņā ar līgumu sniedz padomus, par ko tiek maksāts no PVKIU aktīviem:

3.1.

Uzņēmuma nosaukums vai veids vai konsultanta vārds

3.2.

Līguma ar pārvaldības sabiedrību vai ieguldījumu sabiedrību būtiskākie noteikumi, kas var būt svarīgi sertifikātu turētājiem, izņemot noteikumus par atlīdzību

3.3.

Citas nozīmīgas darbības

4.

Ziņas par kārtību, kādā izdara maksājumus sertifikātu turētājiem, atpērk vai izpērk pajas un dara pieejamu informāciju par PVKIU. Šādai informācijai jebkurā gadījumā jābūt pieejamai dalībvalstī, kurā PVKIU ir nodibināts. Turklāt, ja sertifikāti tiek tirgoti citā dalībvalstī, šādu informāciju attiecībā uz šo valsti sniedz prospektā, ko publicē tur.

5.

Pārējā informācija par ieguldījumiem:

5.1.

PVKIU agrākā darbība (attiecīgā gadījumā) – šādu informāciju var iekļaut prospektā vai pievienot tam

5.2.

Tipiskā ieguldītāja, kam paredzēts PVKIU, raksturojums

6.

Ekonomiska informācija:

6.1.

Iespējamie izdevumi vai maksājumi, kas nav minēti 1.17. punktā, nodalot maksājumus, kas jāveic sertifikātu turētājam, un maksājumus, kas jāveic no PVKIU aktīviem

B SARAKSTS

Ziņas, kas jāiekļauj regulārajos ziņojumos

I.   Paziņojums par aktīviem un pasīviem:

— 
pārvedami vērtspapīri,
— 
banku bilances,
— 
citi aktīvi,
— 
kopējie aktīvi,
— 
pasīvi,
— 
tīrā aktīvu vērtība.

II.

Apgrozībā esošo sertifikātu skaits

III.

Tīro aktīvu vērtība uz vienu sertifikātu

IV.

Vērtspapīru portfelis, norādot atsevišķi:
a) 

pārvedamus vērtspapīrus, kas reģistrēti fondu biržas oficiālā sarakstā;

b) 

pārvedamus vērtspapīrus, ko tirgo citā regulētā tirgū;

c) 

direktīvas 50. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā veida pārvedamus vērtspapīrus, kas nesen emitēti;

d) 

direktīvas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā veida pārvedamus vērtspapīrus;

turklāt – izvērtējot saskaņā ar vispiemērotākajiem kritērijiem, ņemot vērā PVKIU ieguldījumu politiku (piem., saskaņā ar ekonomikas, ģeogrāfijas vai valūtas kritēriju), izsakot kā procentuālo daļu no tīrajiem aktīviem; katram no iepriekš minētajiem ieguldījumiem – tā procentuālo daļu no attiecīgā PVKIU kopējiem aktīviem.

Paziņojums par izmaiņām vērtspapīru portfeļa struktūrā pārskata periodā.

V.

Paziņojums par pārmaiņām PVKIU aktīvos pārskata periodā, tostarp:
— 
ieņēmumi no ieguldījumiem,
— 
citi ieņēmumi,
— 
pārvaldības izmaksas,
— 
depozitārija izmaksas,
— 
citas izmaksas un nodokļi,
— 
tīrie ieņēmumi,
— 
sadalītie un no jauna ieguldītie ieņēmumi,
— 
izmaiņas kapitāla bilancē,
— 
ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums,
— 
visas citas izmaiņas, kas iespaido PVKIU aktīvus un pasīvus,
— 
darījuma izmaksas, kas ir PVKIU radītās izmaksas saistībā ar darījumiem tā portfelī.

VI.

Salīdzinājuma tabula, kura aptver pēdējos trīs finanšu gadus un kurā par katru finanšu gadu uzrāda finanšu gada beigu:
— 
kopējo tīro aktīvu vērtību,
— 
tīro aktīvu vērtību uz vienu sertifikātu.

VII.

Ziņas par saistību galīgo apjomu pa darījumu kategorijām 51. panta izpratnē, kurus PVKIU ir izpildījis pārskata periodā.
II PIELIKUMS

Kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā iekļautās funkcijas:

— 
ieguldījumu pārvaldīšana,
— 
administratīvā vadība:
a) 

juridiskie un līdzekļu pārvaldīšanas grāmatvedības pakalpojumi;

b) 

klienta pieprasījumi;

c) 

vērtēšana un cenas noteikšana (tostarp nodokļu deklarācijas);

d) 

reglamentējoša atbilstības uzraudzība;

e) 

sertifikātu turētāju reģistra kārtošana;

f) 

ienākuma sadale;

g) 

sertifikātu emisija un dzēšana;

h) 

līguma norēķini (tostarp sertifikātu nosūtīšanu);

i) 

lietvedība,

— 
tirdzniecība.
III PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošo tās grozījumu sarakstu

(minēti 117. pantā)Padomes Direktīva 85/611/EEK

(OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp.)

 

Padomes Direktīva 88/220/EEK

(OV L 100, 19.4.1988., 31. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/26/EK

(OV L 168, 18.7.1995., 7. lpp.)

tikai 1. panta ceturtais ievilkums; 4. panta 7. punkts un 5. panta piektais ievilkums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/64/EK

(OV L 290, 17.11.2000., 27. lpp.)

tikai 1. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/107/EK

(OV L 41, 13.2.2002., 20. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/108/EK

(OV L 41, 13.2.2002., 35. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK

(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)

tikai 66. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/1/EK

(OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.)

tikai 9. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/18/EK

(OV L 76, 19.3.2008., 42. lpp.)

 

B DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 117. pantā)Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

85/611/EEK

1989. gada 1. oktobris

88/220/EEK

1989. gada 1. oktobris

95/26/EK

1996. gada 18. jūlijs

2000/64/EK

2002. gada 17. novembris

2001/107/EK

2003. gada 13. augusts

2004. gada 13. februāris

2001/108/EK

2003. gada 13. augusts

2004. gada 13. februāris

2004/39/EK

2006. gada 30. aprīlis

2005/1/EK

2005. gada 13. maijs
IV PIELIKUMS

Atbilstības tabulaDirektīva 85/611/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta ievadvārdi

1. panta 2. punkta ievadvārdi

1. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta otrā daļa

1. panta 3. punkta pirmā daļa

1. panta 3. punkta pirmā daļa

1. panta 3. punkta otrā daļa

1. panta 3. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

1. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

1. panta 4. līdz 7. punkts

1. panta 4. līdz 7. punkts

1. panta 8. punkta ievadvārdi

2. panta 1. punkta n) apakšpunkta ievadvārdi

1. panta 8. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

2. panta 1. punkta n) apakšpunkta i), ii) un iii) punkts

1. panta 8. punkta pēdējais teikums

2. panta 7. punkts

1. panta 9. punkts

2. panta 1. punkta o) apakšpunkts

1.a panta ievadvārdi

2. panta 1. punkta ievadvārdi

1.a panta 1. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1.a panta 2. punkta teikuma pirmā daļa

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1.a panta 2. punkta teikuma otrā daļa

2. panta 2. punkts

1.a panta 3. līdz 5. punkts

2. panta 1. punkta c) līdz e) apakšpunkts

1.a panta 6. punkts

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

1.a panta 7. punkta teikuma pirmā daļa

2. panta 1. punkta g) apakšpunkts

1.a panta 7. punkta teikuma otrā daļa

2. panta 3. punkts

1.a panta 8. līdz 9. punkts

2. panta 1. punkta h) līdz i) apakšpunkts

1.a panta 10. punkta pirmā daļa

2. panta 1. punkta j) apakšpunkts

1.a panta 10. punkta otrā daļa

2. panta 5. punkts

1.a panta 11. punkts

1.a panta 12. un 13. punkts, pirmais teikums

2. panta 1. punkta i) apakšpunkta ii) punkts

1.a panta 13. punkta otrais teikums

2. panta 4. punkta a) apakšpunkts

1.a panta 14. un 15. punkts, pirmais teikums

2. panta 1. punkta k) un l) apakšpunkts

1.a panta 15. punkta otrais teikums

2. panta 6. punkts

2. panta 1. punkta m) apakšpunkts

2. panta 1. punkta ievadvārdi

3. panta ievadvārdi

2. panta 1. punkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

3. panta a), b), c) un d) punkts

2. panta 2. punkts

3. pants

4. pants

4. panta 1. un 2. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkts

4. panta 3. punkta pirmā daļa

5. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

4. panta 3. punkta otrā daļa

5. panta 4. punkta trešā daļa

4. panta 3. punkta trešā daļa

5. panta 4. punkta ceturtā daļa

4. panta 3.a punkts

5. panta 5. punkts

4. panta 4. punkts

5. panta 6. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

6. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkta pirmās daļas ievadvārdi

6. panta 3. punkta pirmās daļas ievadvārdi

5. panta 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

6. panta 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

5. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ievadvārdi

6. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ievadvārdi

5. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

6. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) un ii) punkts

5. panta 3. punkta otrā daļa

6. panta 3. punkta otrā daļa

5. panta 4. punkts

6. panta 4. punkts

5.a panta 1. punkta ievadvārdi

7. panta 1. punkta ievadvārdi

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais ievilkums

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma ievadvārdi

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta ievadvārdi

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma i), ii) un iii) punkts

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta trešais un ceturtais ievilkums

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

5.a panta 1. punkta a) apakšpunkta piektais ievilkums

5.a panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts

7. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts

5.a panta 2. līdz 5. punkts

7. panta 2. līdz 5. punkts

5.b pants

8. pants

5.c pants

9. pants

5.d pants

10. pants

5.e pants

11. pants

5.f panta 1. punkta pirmā daļa

12. panta 1. punkta pirmā daļa

5.f panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

12. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

5.f panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta pirmais teikums

12. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

5.f panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta pēdējais teikums

5.f panta 2. punkta ievadvārdi

12. panta 2. punkta ievadvārdi

5.f panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

12. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

12. panta 3. punkts

5.g pants

13. pants

5.h pants

14. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

15. pants

6. panta 1. punkts

16. panta 1. punkta pirmā daļa

16. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 2. punkts

16. panta 2. punkts

16. panta 3. punkts

6.a panta 1. punkts

17. panta 1. punkts

6.a panta 2. punkts

17. panta 2. punkts

6.a panta 3. punkts

17. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa

17. panta 3. punkta trešā daļa

17. panta 4. un 5. punkts

6.a panta 4. līdz 6. punkts

17. panta 6. līdz 8. punkts

6.a panta 7. punkts

17. panta 9. punkta pirmā daļa

17. panta 9. punkta otrā daļa

6.b panta 1. punkts

18. panta 1. punkts

6.b panta 2. punkts

18. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

18. panta 2. punkta trešā daļa

6.b panta 3. punkta pirmā daļa

18. panta 2. punkta ceturtā daļa

6.b panta 3. punkta otrā daļa

18. panta 3. punkts

6.b panta 4. punkts

18. panta 4. punkts

6.b panta 5. punkts

19. un 20. pants

6.c panta 1. punkts

21. panta 1. punkts

6.c panta 2. punkta pirmā daļa

6.c panta 2. punkta otrā daļa

21. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

21. panta 2. punkta trešā daļa

6.c panta 3. līdz 5. punkts

21. panta 3. līdz 5. punkts

6.c panta 6. punkts

6.c panta 7. līdz 10. punkts

21. panta 6. līdz 9. punkts

7. pants

22. pants

8. pants

23. panta 1. līdz 3. punkts

23. panta 4. līdz 6. punkts

9. pants

24. pants

10. pants

25. pants

11. pants

26. pants

12. pants

27. panta pirmā un otrā daļa

27. panta trešā daļa

13. pants

28. pants

13.a panta 1. punkta pirmā daļa

29. panta 1. punkta pirmā daļa

13.a panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

29. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

13.a panta 1. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

29. panta 1. punkta otrās daļas a), b) un c) apakšpunkts

13.a panta 1. punkta trešā un ceturtā daļa

29. panta 1. punkta trešā un ceturtā daļa

13.a panta 2., 3. un 4. punkts

29. panta 2., 3. un 4. punkts

13.b pants

30. pants

13.c pants

31. pants

14. pants

32. pants

15. pants

33. panta 1. līdz 3. punkts

33. panta 4. līdz 6. punkts

16. pants

34. pants

17. pants

35. pants

18. pants

36. pants

37. līdz 49. pants

19. panta 1. punkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkts

50. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkts

19. panta 1. punkta d) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta d) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta d) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

50. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) un ii) punkts

19. panta 1. punkta e) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta e) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta e) apakšpunkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

50. panta 1. punkta e) apakšpunkta i), ii), iii) un iv) punkts

19. panta 1. punkta f) apakšpunkts

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts

19. panta 1. punkta g) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta g) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta g) apakšpunkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

50. panta 1. punkta g) apakšpunkta i), ii) un iii) punkts

19. panta 1. punkta h) apakšpunkta ievadvārdi

50. panta 1. punkta h) apakšpunkta ievadvārdi

19. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

50. panta 1. punkta h) apakšpunkta i), ii), iii) un iv) punkts

19. panta 2. punkta ievadvārdi

50. panta 2. punkta ievadvārdi

19. panta 2. punkta a) apakšpunkts

50. panta 2. punkta a) apakšpunkts

19. panta 2. punkta c) apakšpunkts

50. panta 2. punkta b) apakšpunkts

19. panta 2. punkta d) apakšpunkts

50. panta 2. punkta otrā daļa

19. panta 4. punkts

50. panta 3. punkts

21. panta 1. līdz 3. punkts

51. panta 1. līdz 3. punkts

21. panta 4. punkts

51. panta 4. punkts

22. panta 1. punkta pirmā daļa

52. panta 1. punkta pirmā daļa

22. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

52. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

22. panta 1. punkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums

52. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunkts

22. panta 2. punkta pirmā daļa

52. panta 2. punkta pirmā daļa

22. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

52. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

22. panta 2. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

52. panta 2. punkta otrās daļas a), b) un c) apakšpunkts

22. panta 3. līdz 5. punkts

52. panta 3. līdz 5. punkts

22.a panta 1. punkta ievadvārdi

53. panta 1. punkta ievadvārdi

22.a panta 1. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

53. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

22.a panta 2. punkts

53. panta 2. punkts

23. pants

54. pants

24. pants

55. pants

24.a pants

70. pants

25. panta 1. punkts

56. panta 1. punkts

25. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdi

56. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdi

25. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

56. panta 2. punkta pirmās daļas a), b), c) un d) apakšpunkts

25. panta 2. punkta otrā daļa

56. panta 2. punkta otrā daļa

25. panta 3. punkts

56. panta 3. punkts

26. pants

57. pants

58. līdz 67. pants

27. panta 1. punkta ievadvārdi

68. panta 1. punkta ievadvārdi

27. panta 1. punkta pirmais ievilkums

27. panta 1. punkta otrais, trešais un ceturtais ievilkums

68. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

27. panta 2. punkta ievadvārdi

68. panta 2. punkta ievadvārdi

27. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

68. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

28. panta 1. un 2. punkts

69. panta 1. un 2. punkts

28. panta 3. un 4. punkts

28. panta 5. un 6. punkts

69. panta 3. un 4. punkts

29. pants

71. pants

30. pants

72. pants

31. pants

73. pants

32. pants

74. pants

33. panta 1. punkta pirmā daļa

33. panta 1. punkta otrā daļa

75. panta 1. punkts

33. panta 2. punkts

75. panta 1. punkts

33. panta 3. punkts

75. panta 3. punkts

75. panta 4. punkts

34. pants

76. pants

35. pants

77. pants

78. līdz 82. pants

36. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

83. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

36. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

83. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) punkts

36. panta 1. punkta pirmās daļas nobeiguma vārdi

83. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

36. panta 1. punkta otrā daļa

83. panta 1. punkta otrā daļa

36. panta 2. punkts

83. panta 2. punkts

37. pants

84. pants

38. pants

85. pants

39. pants

86. pants

40. pants

87. pants

41. panta 1. punkta ievadvārdi

88. panta 1. punkta ievadvārdi

41. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums

88. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

41. panta 1. punkta nobeiguma vārdi

88. panta 1. punkta ievadvārdi

41. panta 2. punkts

88. panta 2. punkts

42. panta ievadvārdi

89. panta ievadvārdi

42. panta pirmais un otrais ievilkums

89. panta a) un b) punkts

42. panta nobeiguma vārdi

89. panta ievadvārdi

43. pants

90. pants

44. panta 1. līdz 3. punkts

91. panta 1. līdz 4. punkts

45. pants

92. pants

46. panta pirmās daļas ievadvārdi

93. panta 1. punkta pirmā daļa

93. panta 1. punkta otrā daļa

46. panta pirmās daļas pirmais ievilkums

46. panta pirmās daļas otrais, trešais un ceturtais ievilkums

93. panta 2. punkta a) apakšpunkts

46. panta pirmās daļas piektais ievilkums

46. panta otrā daļa

93. panta 2. punkta b) apakšpunkts

93. panta 3. līdz 8. punkts

47. pants

94. pants

95. pants

48. pants

96. pants

49. panta 1. līdz 3. punkts

97. panta 1. līdz 3. punkts

49. panta 4. punkts

98. līdz 100. pants

50. panta 1. punkts

101. panta 1. punkts

101. panta 2. līdz 9. punkts

50. panta 2. līdz 4. punkts

102. panta 1. līdz 3. punkts

50. panta 5. punkta ievadvārdi

102. panta 4. punkta ievadvārdi

50. panta 5. punkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums

102. panta 4. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts

50. panta 6. punkta ievadvārdi un a) un b) apakšpunkts

102. panta 5. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50. panta 6. punkta b) apakšpunkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

102. panta 5. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

50. panta 6. punkta b) apakšpunkta nobeiguma vārdi

102. panta 5. punkta otrā un trešā daļa

50. panta 7. punkta pirmās daļas ievadvārdi

103. panta 1. punkta ievadvārdi

50. panta 7. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

103. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

50. panta 7. punkta otrās daļas ievadvārdi

103. panta 2. punkta ievadvārdi

50. panta 7. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

103. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

50. panta 7. punkta trešā daļa

103. panta 3. punkts

50. panta 8. punkta pirmā daļa

103. panta 4. punkts

50. panta 8. punkta otrās daļas ievadvārdi

103. panta 5. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50. panta 8. punkta otrās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

103. panta 5. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

50. panta 8. punkta trešā daļa

103. panta 6. punkts

50. panta 8. punkta ceturtā daļa

103. panta 5. punkta otrā daļa

50. panta 8. punkta piektā daļa

103. panta 7. punkts

50. panta 8. punkta sestā daļa

50. panta 9. līdz 11. punkts

104. panta 1. līdz 3. punkts

105. pants

50.a panta 1. punkta ievadvārdi

106. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50.a panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

106. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

50.a panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

106. panta 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

50.a panta 1. punkta b) apakšpunkts

106. panta 1. punkta otrā daļa

50.a panta 2. punkts

106. panta 2. punkts

51. panta 1. un 2. punkts

107. panta 1. un 2. punkts

107. panta 3. punkts

52. panta 1. punkts

108. panta 1. punkta pirmā daļa

52. panta 2. punkts

108. panta 1. punkta otrā daļa

52. panta 3. punkts

108. panta 2. punkts

108. panta 3. līdz 6. punkts

52.a pants

109. panta 1. un 2. punkts

109. panta 3. un 4. punkts

52.b panta 1. punkts

110. panta 1. punkts

52.b panta 2. punkts

52.b panta 3. punkts

110. panta 2. punkts

53.a pants

111. pants

53.b panta 1. punkts

112. panta 1. punkts

53.b panta 2. punkts

112. panta 2. punkts

112. panta 3. punkts

54. pants

113. panta 1. punkts

55. pants

113. panta 2. punkts

56. panta 1. punkts

113. panta 3. punkts

56. panta 2. punkts

57. pants

114. pants

58. pants

116. panta 2. punkts

115. pants

116. panta 1. punkts

117. un 118. pants

59. pants

119. pants

I pielikuma A un B saraksts

I pielikuma A un B saraksts

I pielikuma C saraksts

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums( 1 ) OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

( 3 ) OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

( 4 ) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

( 5 ) OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.

( 6 ) Komisijas Ieteikums 2009/384/EK (2009. gada 30. aprīlis) par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 120, 15.5.2009., 22. lpp.).

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

( 10 ) Komisijas Direktīva 2006/73/EK (2006. gada 10. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.).

( 11 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

( 12 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

( 13 ) OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.

( 14 ) OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

( 15 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

( 16 ) OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

( 17 ) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

( 18 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2162 (2019. gada 27. novembris) par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK un 2014/59/ES (OV L 328, 18.12.2019., 29. lpp.).

( 19 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

( 20 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

( 21 ) OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

( 22 ) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

( 23 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

( 24 ) Komisijas Lēmums 2001/528/EK (2001. gada 6. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru komiteju (OV L 191, 13.7.2001., 45. lpp.).