2009L0005 — LV — 20.02.2009 — 000.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/5/EK

(2009. gada 30. janvāris),

ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 029, 31.1.2009, p.45)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 256, 29.9.2009, lpp 38  (09/5)
▼B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/5/EK

(2009. gada 30. janvāris),

ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu ( 1 ), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2006/22/EK III pielikumā ietverts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 ( 2 ), un Padomes 1985. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā ( 3 ), pārkāpumu sākotnējais saraksts.

(2)

Direktīvas 2006/22/EK 9. panta 3. punktā ir paredzēta iespēja pielāgot minēto pielikumu, lai izveidotu pamatnostādnes attiecībā uz pārkāpumu vispārējo kopumu, sadalot pārkāpumus kategorijās. Kā visnopietnākie pārkāpumi būtu jāietver pārkāpumi, kas rada nopietnu nāves vai smaga miesas bojājuma risku.

(3)

Sīkāka pamatnostādņu izstrāde pārkāpumu sadalīšanai kategorijās ir svarīgs pasākums, lai nodrošinātu uzņēmumiem tiesisko noteiktību un godīgāku konkurenci starp uzņēmumiem.

(4)

Saskaņota pārkāpumu sadalīšana kategorijās ir vēlama arī, lai sniegtu kopīgu pamatu riska novērtējuma sistēmām, kas dalībvalstīm jāievieš saskaņā ar Direktīvas 2006/22/EK 9. panta 1. punktu. Pamatojoties uz šīm saskaņotajām kategorijām, tiktu atvieglota tādu pārkāpumu iekļaušana, ko transportlīdzekļa vadītājs vai uzņēmums izdarījis citās dalībvalstīs nevis uzņēmuma dibināšanas dalībvalstī.

(5)

Vispārējs noteikums ir, ka pārkāpumi jāsadala kategorijās pēc to smaguma un iespējamās ietekmes uz ceļu satiksmes drošību, kā arī pēc iespējamības kontrolēt transportlīdzekļa vadītāja un uzņēmuma atbilstību tiesību aktu prasībām.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 3821/85 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMS
“III PIELIKUMS

Pārkāpumi

Saskaņā ar 9. panta 3. punktu turpmāk tabulā iekļautas pamatnostādnes attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 561/2006 un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 pārkāpumu vispārējo kopumu, sadalot pārkāpumus kategorijās pēc to smaguma.1.  Regulas (EK) Nr. 561/2006 pārkāpumu grupas

Nr.

Juridiskais pamats

Pārkāpuma veids

Pārkāpuma smagums (1)

VSI

SI

MI

A

Apkalpe

 
 
 

A1

5. panta 1. punkts

Transportlīdzekļa vadītāju minimālā vecuma neievērošana

 

X

 

B

Transportlīdzekļa vadīšanas laikposmi

 
 
 

B1

6. panta 1. punkts

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagarinājums līdz 10 h nav atļauts

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laikposma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

6. panta 2. punkts

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

6. panta 3. punkts

Divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Pārtraukumi

 
 
 

C1

7. pants

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Atpūtas laikposmi

 
 
 

D1

8. panta 2. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h

3 h+(8 h<…<9 h)

 
 

X

D8

3 h+(7 h<…<8 h)

 

X

 

D9

3 h+(…<7 h)

X

 
 

D10

8. panta 5. punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

8. panta 6. punkts

Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 24 h

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Samaksas veids

 
 
 

E1

10. panta 1. punkts

Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

X

 
 

(1)    VSI = ļoti nopietns pārkāpums / SI = nopietns pārkāpums / MI = neliels pārkāpums2.  Regulas (EEK) Nr. 3821/85 pārkāpumu grupas

Nr.

Juridiskais pamats

Pārkāpuma veids

Pārkāpuma smagums (1)

VSI

SI

MI

F

Reģistrācijas kontrolierīču uzstādīšana

 
 
 

F1

3. panta 1. punkts

Uzstādītas un izmantotas reģistrācijas kontrolierīces, kurām nav tipa apstiprinājuma

X

 
 

G

Reģistrācijas kontrolierīču, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana

 
 
 

G1

13. pants

Reģistrācijas kontrolierīces nedarbojas pareizi (piemēram, reģistrācijas kontrolierīces nav pienācīgi pārbaudītas, kalibrētas un aizzīmogotas)

X

 
 

G2

Reģistrācijas kontrolierīces netiek izmantotas pareizi (derīgas transportlīdzekļa vadītāja kartes neizmantošana, tīša ļaunprātīga izmantošana, …)

X

 
 

G3

14. panta 1. punkts

Nepietiekams skaits datu reģistrācijas diagrammu

 

X

 

G4

Datu reģistrācijas diagrammas paraugs nav apstiprināts

 

X

 

G5

Nav pietiekami daudz papīra izdrukām

 
 

X

G6

14. panta 2. punkts

Uzņēmumā nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejuplādētos datus

X

 
 

G7

14. panta 4. punkts

Transportlīdzekļa vadītājam ir vairāk nekā viena derīga vadītāja karte

X

 
 

G8

14. panta 4. punkts

Transportlīdzekļa vadītājs izmanto vadītāja karti, kas nav tā personiskā derīgā vadītāja karte

X

 
 

G9

14. panta 4. punkts

Bojātas transportlīdzekļa vadītāja kartes vai vadītāja kartes, kam beidzies derīguma termiņš, izmantošana

X

 
 

G10

14. panta 5. punkts

Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz 365 dienas

X

 
 

G11

15. panta 1. punkts

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karšu izmantošana, ja dati ir salasāmi

 
 

X

G12

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karšu izmantošana, ja dati nav salasāmi

X

 
 

G13

Transportlīdzekļa vadītāja kartes, kas ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir nozaudēta vai nozagta, aizstāšana nav pieprasīta 7 kalendāra dienu laikā

 

X

 

G14

15. panta 2. punkts

Datu reģistrācijas diagrammu/ transportlīdzekļa vadītāja karšu nepareiza izmantošana

X

 
 

G15

Datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

X

 
 

G16

Datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas neietekmē reģistrētos datus

 
 

X

G17

Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu, ja dati nav zaudēti

 
 

X

G18

Datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk nekā paredzēto laikposmu, ja dati ir zaudēti

X

 
 

G19

Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts

X

 
 

G20

Netiek izmantota pareiza datu reģistrācijas diagramma, vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji)

X

 
 

G21

15. panta 3. punkts

Diagrammā reģistrētais laiks nesakrīt ar transportlīdzekļa reģistrācijas valsts oficiālo pulksteņa laiku

 

X

 

G22

Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana

X

 
 

H

Informācijas ierakstīšana

 
 
 

H1

15. panta 5. punkts

Datu reģistrācijas diagrammā nav uzvārda

X

 
 

H2

Datu reģistrācijas diagrammā nav vārda

X

 
 

H3

Nav datu reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma vai beigu datuma

 

X

 

H4

Nav datu reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma vai beigu vietas

 
 

X

H5

Datu reģistrācijas diagrammā nav reģistrācijas numura

 
 

X

H6

Datu reģistrācijas diagrammā nav odometra nolasījuma (sākuma)

 

X

 

H7

Datu reģistrācijas diagrammā nav odometra nolasījuma (beigu)

 
 

X

H8

Datu reģistrācijas diagrammā nav transportlīdzekļa nomaiņas laika

 
 

X

H9

15. panta 5.a punkts

Reģistrācijas kontrolierīcē nav ievadīts valsts apzīmējums

 
 

X

I

Informācijas uzrādīšana

 
 
 

I1

15. panta 7. punkts

Atteikšanās pakļauties pārbaudei

X

 
 

I2

15. panta 7. punkts

Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu

X

 
 

I3

Nav iespējams uzrādīt datus par iepriekšējām 28 dienām

X

 
 

I4

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte

X

 
 

I5

►C1  Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām ◄

X

 
 

I6

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti

X

 
 

I7

►C1  Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām ◄

X

 
 

J

Krāpšana

 
 
 

J1

15. panta 8. punkts

Datu, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammās, saglabāti reģistrācijas kontrolierīcēs vai transportlīdzekļa vadītāja kartē, vai izdruku no reģistrācijas kontrolierīcēm falsifikācija, slēpšana vai iznīcināšana

X

 
 

J2

Manipulācijas ar reģistrācijas kontrolierīcēm, datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karti, kā rezultātā var notikt datu un/vai izdrukās norādītās informācijas falsifikācija

X

 
 

J3

Transportlīdzeklī ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu datus un/vai izdrukās norādīto informāciju (slēdzis/stieple …)

X

 
 

K

Bojājumi

 
 
 

K1

16. panta 1. punkts

Remontu nav veicis apstiprinātais montieris vai licencētā darbnīca

X

 
 

K2

Remonts nav veikts pa ceļam

 

X

 

L

Manuālā datu ievade izdrukās

 
 
 

L1

16. panta 2. punkts

Transportlīdzekļa vadītājs neatzīmē visu informāciju par laikposmiem, kas nav reģistrēti, kamēr reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi

X

 
 

L2

Datu reģistrācijas pagaidu diagrammā nav norādīts transportlīdzekļa vadītāja kartes numurs un/vai vārds un uzvārds, un/vai autovadītāja apliecības numurs

X

 
 

L3

Datu reģistrācijas pagaidu diagramma nav parakstīta

 

X

 

L4

16. panta 3. punkts

Par transportlīdzekļa vadītāja kartes nozaudēšanu vai zādzību nav oficiāli paziņots tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zādzība notikusi

X

 
 

(1)    VSI = ļoti nopietns pārkāpums / SI = nopietns pārkāpums / MI = neliels pārkāpums”( 1 ) OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.

( 2 ) OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

( 3 ) OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.