02009F0315 — LV — 27.06.2019 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/315/TI

(2009. gada 26. februāris)

par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

(OV L 093, 7.4.2009., 23. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/884 (2019. gada 17. aprīlis),

  L 151

143

7.6.2019
▼B

PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/315/TI

(2009. gada 26. februāris)

par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm▼M1

1. pants

Priekšmets

Ar šo pamatlēmumu:

a) nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem notiesāšanas dalībvalsts dalās ar informāciju ar citām dalībvalstīm par notiesājošiem spriedumiem;

b) nosaka pienākumus notiesāšanas dalībvalstij un notiesātās personas valstspiederības dalībvalstij (“personas valstspiederības dalībvalsts”) un precizē metodes, kas jāizmanto, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju no sodāmības reģistra;

c) izveido decentralizētu informācijas tehnoloģijas sistēmu informācijas apmaiņai par notiesājošiem spriedumiem, kas balstās uz katras dalībvalsts sodāmības reģistru datubāzēm, – Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatlēmumā:

a) “notiesājošs spriedums” ir jebkurš krimināltiesas pieņemts galīgs lēmums, ar ko fizisku personu notiesā par noziedzīgu nodarījumu, ciktāl šāds lēmums ir iekļauts notiesāšanas valsts sodāmības reģistrā;

b) “kriminālprocess” ir pirmstiesas stadija, pati tiesas stadija un notiesājošā sprieduma izpilde;

c) “sodāmības reģistrs” ir attiecīgās valsts reģistrs vai reģistri, kuros saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem reģistrē notiesājošus spriedumus;

▼M1

d) “notiesāšanas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir pasludināts notiesājošs spriedums;

e) “trešās valsts valstspiederīgais” ir persona, kas nav Savienības pilsonis LESD 20. panta 1. punkta nozīmē vai kas ir bezvalstnieks, vai persona, kuras valstspiederība nav zināma;

f) “pirkstu nospiedumu dati” ir dati par uzspiestiem un pārveltiem personas katra pirksta nospiedumiem;

g) “sejas attēls” ir digitāls personas sejas attēls;

h) ECRIS ieteicamā īstenošanas programmatūra” ir programmatūra, ko izstrādājusi Komisija un kas darīta pieejama dalībvalstīm, lai apmainītos ar sodāmības reģistra informāciju, izmantojot ECRIS sistēmu.

▼B

3. pants

Centrālā iestāde

1.  Saskaņā ar šo pamatlēmumu katra dalībvalsts norāda centrālo iestādi. Tomēr informācijas nodošanai saskaņā ar 4. pantu un saskaņā ar 7. pantu sniegtām atbildēm uz 6. pantā minētajiem lūgumiem dalībvalstis var norādīt vienu vai vairākas centrālās iestādes.

2.  Katra dalībvalsts informē Padomes Ģenerālsekretariātu un Komisiju par centrālo iestādi vai centrālajām iestādēm, kas norādītas saskaņā ar 1. punktu. Padomes Ģenerālsekretariāts šo informāciju dara zināmu dalībvalstīm un Eurojust.

4. pants

Notiesāšanas dalībvalsts pienākumi

▼M1

1.  Katra notiesāšanas dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tās teritorijā pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem tiek pievienota informācija par notiesātās personas valstspiederību vai valstspiederībām, ja attiecīgā persona ir kādas citas dalībvalsts vai trešās valsts valstspiederīgais. Ja notiesātās personas valstspiederība nav zināma, vai notiesātā persona ir bezvalstnieks, to norāda sodāmības reģistrā.

▼B

2.  Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde, cik drīz vien iespējams, informē pārējo dalībvalstu centrālās iestādes par notiesājošiem spriedumiem, kas attiecīgās citas dalībvalsts valstspiederīgajiem pasludināti šīs dalībvalsts teritorijā un iekļauti tās sodāmības reģistrā.

Ja ir zināms, ka notiesātā persona ir vairāku dalībvalstu valstspiederīgais, attiecīgo informāciju nodod katrai no šīm dalībvalstīm pat tad, ja notiesātā persona ir tās dalībvalsts valstspiederīgais, kuras teritorijā tā notiesāta.

3.  Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde tūlīt nodod personas valstspiederības dalībvalsts centrālajai iestādei informāciju par sodāmības reģistrā iekļautās informācijas turpmāku grozīšanu vai svītrošanu.

4.  Jebkura dalībvalsts, kas sniegusi informāciju saskaņā ar 2. un 3. punktu, katrā konkrētā gadījumā pēc personas valstspiederības dalībvalsts centrālās iestādes lūguma nosūta tai attiecīgo notiesājošo spriedumu un turpmāko pasākumu kopijas, kā arī visu citu uz minētajiem attiecīgo informāciju, lai tā varētu izlemt, vai šajā sakarā ir jāveic kādi pasākumi valsts līmenī.

5. pants

Personas valstspiederības dalībvalsts pienākumi

1.  Personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 11. panta 1. un 2. punktu glabā visu saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punktu nodoto informāciju, lai to varētu nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu.

2.  Ja saskaņā ar 4. panta 3. punktu nodota informācija par jebkādiem grozījumiem vai svītrošanu informāciju, personas valstspiederības dalībvalsts izdara identiskus grozījumus vai svītrojumus attiecībā uz informāciju, ko glabā saskaņā ar šā panta 1. punktu, lai to varētu nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu.

3.  Tālāknodošanai atbilstīgi 7. pantam personas valstspiederības dalībvalsts var izmantot vienīgi tādu informāciju, kas atjaunināta saskaņā ar šā panta 2. punktu.

6. pants

Lūgumi sniegt informāciju par notiesājošiem spriedumiem

1.  Ja informācija no kādas dalībvalsts sodāmības reģistra ir vajadzīga saistībā ar kriminālprocesu pret personu vai jebkādiem citiem mērķiem, kas nav kriminālprocess, dalībvalsts centrālā iestāde var saskaņā ar saviem tiesību aktiem iesniegt citas dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītus datus no sodāmības reģistra.

2.  Ja persona lūdz informāciju par savām sodāmībām, lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde var saskaņā ar saviem tiesību aktiem iesniegt citas dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītus datus no sodāmības reģistra ar nosacījumu, ka attiecīgā persona ir vai ir bijusi lūguma iesniedzējas dalībvalsts vai lūguma saņēmējas dalībvalsts iedzīvotājs vai valstspiederīgais.

▼M1

3.  Ja kādas dalībvalsts valstspiederīgais lūdz citas dalībvalsts centrālajai iestādei informāciju par savu sodāmību, tad minētā centrālā iestāde iesniedz personas valstspiederības dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītus datus no sodāmības reģistra un šādu informāciju un saistītos datus ietver uzziņā, kas izdodama attiecīgajai personai.

▼M1

3.a  Ja trešās valsts valstspiederīgais lūdz kādas dalībvalsts centrālajai iestādei informāciju par savu sodāmību, minētā centrālā iestāde lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītos datus no sodāmības reģistra iesniedz tikai to dalībvalstu centrālajām iestādēm, kurām ir informācija par attiecīgās personas sodāmību, un šādu informāciju un saistītos datus ietver uzziņā, kas izdodama attiecīgajai personai.

▼B

4.  Visus dalībvalsts centrālās iestādes lūgumus sniegt informāciju no sodāmības reģistra iesniedz, izmantojot pielikumā paredzēto veidlapu.

7. pants

Atbilde uz lūgumu sniegt informāciju par notiesājošiem spriedumiem

1.  Ja personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 6. pantu ir lūgta sniegt informāciju no sodāmības reģistra saistībā ar kriminālprocesu, minētā centrālā iestāde nodod lūguma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei informāciju par:

a) personas valstspiederības dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas iekļauti sodāmības reģistrā;

b) citās dalībvalstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas tai nodoti pēc 2012. gada 27. aprīļa, piemērojot 4. pantu, un ko glabā saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu;

c) citās dalībvalstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas tai nodoti līdz 2012. gada 27. aprīlim un iekļauti sodāmības reģistrā;

d) trešās valstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas pēc tam tai nodoti un iekļauti sodāmības reģistrā.

2.  Ja personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 6. pantu ir lūgta sniegt informāciju no sodāmības reģistra tādiem mērķiem, kas nav kriminālprocess, minētā centrālā iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem sniedz atbildi par personas valstspiederības dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem un par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti trešās valstīs un pēc tam tai nodoti, un iekļauti tās sodāmības reģistrā.

Attiecībā uz informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti citā dalībvalstī un kas pēc tam nodoti personas valstspiederības dalībvalstij, šīs dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem nodod lūguma iesniedzējai dalībvalstij informāciju, kuru glabā saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī informāciju, kura šīs dalībvalsts centrālajai iestādei ir nodota līdz 2012. gada 27. aprīlim un ir iekļauta tās sodāmības reģistrā.

Nododot informāciju saskaņā ar 4. pantu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde var paziņot personas valstspiederības dalībvalstij, ka informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti notiesāšanas dalībvalstī un nodoti personas valstspiederības dalībvalsts centrālajai iestādei, drīkst nodot tālāk vienīgi kriminālprocesa vajadzībām. Šādā gadījumā personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde attiecībā uz šādiem notiesājošiem spriedumiem paziņo lūguma iesniedzējai dalībvalstij, kura cita dalībvalsts ir sniegusi šādu informāciju, lai lūguma iesniedzēja dalībvalsts varētu tieši notiesāšanas dalībvalstij iesniegt lūgumu sniegt informāciju par šiem notiesājošajiem spriedumiem.

3.  Ja trešā valsts lūdz personas valstspiederības dalībvalsts centrālo iestādi sniegt informāciju no sodāmības reģistra, personas valstspiederības dalībvalsts var sniegt atbildi attiecībā uz notiesājošiem spriedumiem, ko nodevusi cita dalībvalsts, vienīgi ievērojot ierobežojumus, kuri saskaņā ar 1. un 2. punktu piemērojami informācijas nodošanai citām dalībvalstīm.

▼M1

4.  Ja saskaņā ar 6. pantu informāciju no sodāmības reģistra par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti pret kādas dalībvalsts valstspiederīgo, lūdz kādai dalībvalsts centrālajai iestādei, kas nav attiecīgās personas valstspiederības dalībvalsts, lūguma saņēmēja dalībvalsts tādu informāciju nodod tādā apmērā, kā noteikts 13. pantā Eiropas Konvencijā par savstarpējo palīdzību krimināllietās.

▼M1

4.a  Ja saskaņā ar 6. pantu informāciju no sodāmības reģistra par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti pret trešās valsts valstspiederīgo, lūdz kriminālprocesa nolūkos, lūguma saņēmēja dalībvalsts nodod informāciju par visiem notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti lūguma saņēmējā dalībvalstī un ievadīti sodāmības reģistrā, un par visiem notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti trešās valstīs un pēc tam tai nodoti un ievadīti sodāmības reģistrā.

Ja šādu informāciju lūdz kādam nolūkam, kas nav kriminālprocess, attiecīgi piemēro šā panta 2. punktu.

▼B

5.  Atbildei izmanto pielikumā paredzēto veidlapu. Tai pievieno notiesājošo spriedumu sarakstu, kā paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos.

8. pants

Atbildes termiņš

1.  Lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde atbildi lūguma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei uz 6. panta 1. punktā minēto lūgumu sniedz tūlīt un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit darbdienās pēc lūguma saņemšanas dienas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, noteikumiem vai praksi, šim nolūkam izmantojot pielikumā paredzēto veidlapu.

Ja lūguma saņēmējai dalībvalstij ir vajadzīga turpmāka informācija, lai identificētu personu, uz ko attiecas lūgums, tā tūlīt apspriežas ar lūguma iesniedzēju dalībvalsti, lai sniegtu atbildi desmit darbdienās pēc papildu informācijas saņemšanas dienas.

▼M1

2.  Atbildi uz 6. panta 2., 3. un 3.a punktā minētajiem lūgumiem nodod divdesmit darba dienās pēc lūguma saņemšanas dienas.

▼B

9. pants

Personas datu izmantošanas nosacījumi

1.  Personas datus, kas saskaņā ar ►M1  7. panta 1., 4. un 4.a punktu ◄ nodoti kriminālprocesa vajadzībām, lūguma iesniedzēja dalībvalsts var izmantot vienīgi tā kriminālprocesa vajadzībām, saistībā ar kuru tos lūdza un kā norādīts pielikumā paredzētajā veidlapā.

2.  Personas datus, kas nodoti saskaņā ar ►M1  7. panta 2., 4. un 4.a punktu ◄ mērķiem, kas nav kriminālprocess, lūguma iesniedzēja dalībvalsts saskaņā ar tās tiesību aktiem var izmantot vienīgi tam mērķim, kuram tos lūdza un ievērojot ierobežojumus, ko lūguma saņēmēja dalībvalsts norādījusi pielikumā paredzētajā veidlapā.

3.  Neskarot 1. un 2. punktu, personas datus, kas nodoti saskaņā ar ►M1  7. panta 1., 2., 4. un 4.a punktu ◄ , lūguma iesniedzēja dalībvalsts var izmantot tam, lai novērstu tūlītēju un nopietnu sabiedriskās kārtības apdraudējumu.

4.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka uz personas datiem, kas saskaņā ar 4. pantu saņemti no citas dalībvalsts un ko saskaņā ar 7. panta 3. punktu nodod trešai valstij, attiecina tos pašus izmantošanas ierobežojumus, ko saskaņā ar šā panta 2. punktu piemēro lūguma iesniedzējā dalībvalstī. Dalībvalstis norāda, ka personas datus, ko nodod trešai valstij kriminālprocesa vajadzībām, šī trešā valsts pēc tam drīkst izmantot vienīgi kriminālprocesa vajadzībām.

5.  Šo pantu nepiemēro personas datiem, kurus dalībvalsts ir ieguvusi atbilstīgi šim pamatlēmumam un kuru izcelsme ir minētajā dalībvalstī.

10. pants

Valodas

Iesniedzot 6. panta 1. punktā minēto lūgumu, lūguma iesniedzēja dalībvalsts nosūta lūguma saņēmējai dalībvalstij pielikumā paredzēto veidlapu lūguma saņēmējas dalībvalsts valsts valodā vai vienā no tās valsts valodām.

Lūguma saņēmēja dalībvalsts atbild vai nu vienā no savām valsts valodām, vai arī citā valodā, kas ir pieņemama abām dalībvalstīm.

Pieņemot šo pamatlēmumu vai vēlāk katra dalībvalsts Padomes Ģenerālsekretariātam adresētā paziņojumā var norādīt, kuras no Eiropas Kopienu iestāžu oficiālajām valodām tā pieņem. Padomes Ģenerālsekretariāts šo informāciju paziņo dalībvalstīm.

11. pants

Formāts un citi paņēmieni, lai organizētu un atvieglinātu informācijas apmaiņu attiecībā uz notiesājošiem spriedumiem

1.  Nododot informāciju saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punktu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde nodod šādu informāciju:

a) informācija, ko nodod vienmēr, izņemot konkrētus gadījumus, kad šāda informācija nav zināma centrālajai iestādei (obligātā informācija):

i) informācija par notiesāto personu (pilns vārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta (pilsēta un valsts), dzimums, valstspiederība un – attiecīgā gadījumā –iepriekšējais vārds vai vārdi);

ii) informācija par notiesājošā sprieduma būtību (notiesājošā sprieduma datums, tiesas nosaukums, diena, kad spriedums kļuva galīgs);

iii) informācija par noziedzīgo nodarījumu, kas ir notiesājošā sprieduma pamatā (notiesājošā sprieduma pamatā esošā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas diena un noziedzīgā nodarījuma nosaukums vai juridiskā kvalifikācija, kā arī atsauce uz piemērojamajām tiesību normām); un

iv) informācija par notiesājošā sprieduma saturu (proti, piespriestais sods, kā arī jebkādi papildsodi, drošības pasākumi un turpmāki lēmumi, kas ietekmē sprieduma izpildi;

b) informācija, ko nodod, ja tā ir iekļauta sodāmības reģistrā (fakultatīva informācija):

i) notiesātās personas vecāku vārdi;

ii) notiesājošā sprieduma atsauces numurs;

iii) noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vieta; un

iv) no notiesājošā sprieduma izrietoši aizliegumi veikt noteiktu profesionālo darbību;

c) informācija, ko nodod, ja tā ir pieejama centrālajai iestādei (papildu informācija):

i) notiesātās personas identitātes numurs vai personas identifikācijas dokumenta veids un numurs;

ii) attiecīgajai personai noņemti pirkstu nospiedumi; un

iii) attiecīgā gadījumā – pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i); un

▼M1

iv) sejas attēls.

▼B

Papildus tam centrālā iestāde var nodot jebkuru citu informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kura iekļauta sodāmības reģistrā.

2.  Personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde glabā 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto veidu informāciju, ko tā ir saņēmusi saskaņā ar 5. panta 1. punktu, lai to varētu nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu. Šajā nolūkā tā var glabāt 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā un otrajā daļā minēto veidu informāciju.

▼M1

3.  Dalībvalstu centrālās iestādes turpmāk minēto informāciju nosūta elektroniski, izmantojot ECRIS un standartizētu formātu saskaņā ar standartiem, kas tiks noteikti īstenošanas aktos:

a) 4. pantā minēto informāciju;

b) 6. pantā minētos lūgumus;

c) 7. pantā minētās atbildes; un

d) citu attiecīgu informāciju.

4.  Ja 3. punktā minētais informācijas nodošanas veids nav pieejams, dalībvalstu centrālās iestādes nodod visu 3. punktā minēto informāciju, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstveida apliecinājumu saskaņā ar nosacījumiem, kas ļauj saņēmējas dalībvalsts centrālajai iestādei noteikt informācijas autentiskumu, ņemot vērā informācijas nodošanas drošības apsvērumus.

Ja 3. punktā minētais informācijas nodošanas veids nav pieejams ilgākā laikposmā, attiecīgā dalībvalsts par to informē citas dalībvalstis un Komisiju.

5.  Katra dalībvalsts veic tehniskās izmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai tā varētu izmantot standartizēto formātu, lai, izmantojot ECRIS, pārējām dalībvalstīm elektroniski nosūtītu visu informāciju, kā minēts 3. punktā,. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai dienu, no kuras tās varēs veikt šādu nosūtīšanu.

▼M1

11.a pants

Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)

1.  Lai elektroniski apmainītos ar informāciju no sodāmības reģistriem saskaņā ar šo pamatlēmumu, ir izveidota decentralizēta informācijas tehnoloģijas sistēma, kas balstās uz katras dalībvalsts sodāmības reģistru datubāzēm, – Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS). Tā sastāv no šādiem elementiem:

a)  ECRIS ieteicamā īstenošanas programmatūra;

b) kopīga komunikācijas infrastruktūra starp centrālajām iestādēm, kas nodrošina šifrētu tīklu.

Lai nodrošinātu citām dalībvalstīm nodotās sodāmības reģistra informācijas konfidencialitāti un integritāti izmanto piemērotus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, ņemot vērā tehnoloģijas attīstības līmeni, īstenošanas izmaksas un informācijas apstrādes radītos riskus.

2.  Visus sodāmības reģistra datus uzglabā tikai datubāzēs, kuras pārvalda dalībvalstis.

3.  Dalībvalstu centrālajām iestādēm nav tiešas piekļuves citu dalībvalstu sodāmības reģistru datubāzēm.

4.  Par ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru un datubāzu, kurās uzglabā, sūta un saņem no sodāmības reģistriem iegūto informāciju, darbību ir atbildīga attiecīgā dalībvalsts. Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1726 ( 1 ), sniedz atbalstu dalībvalstīm saskaņā ar tās uzdevumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/816 ( 2 ).

5.  Par kopīgās komunikācijas infrastruktūras darbību ir atbildīga Komisija. Kopīgā komunikācijas infrastruktūra atbilst nepieciešamajām drošības prasībām un pilnībā atbilst ECRIS vajadzībām.

6.  eu-LISA nodrošina, pilnveido un uztur ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru.

7.  Katra dalībvalsts sedz savas izmaksas, kas tai rodas no savas sodāmības reģistra datubāzes ieviešanas, pārvaldības, izmantošanas un uzturēšanas un no ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras instalēšanas un izmantošanas.

Komisija sedz izmaksas, kuras rada kopīgās komunikācijas infrastruktūras ieviešana, pārvaldīšana, izmantošana, uzturēšana un pilnveidošana.

8.  Dalībvalstis, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2019/816 4. panta 4. līdz 8. punktu izmanto savu valsts ECRIS īstenošanas programmatūru, var turpināt izmantot savu valsts ECRIS īstenošanas programmatūru, nevis ECRIS ieteicamo īstenošanas programmatūru, ar noteikumu, ka tās izpilda visus minētajos punktos izklāstītos nosacījumus.

11.b pants

Īstenošanas akti

1.  Komisija īstenošanas aktos paredz sekojošo:

a) 11. panta 3. punktā minēto standartizēto formātu, tostarp attiecībā uz informāciju par noziedzīgu nodarījumu, kas dod pamatu notiesājošam spriedumam, un informāciju par notiesājošā sprieduma saturu;

b) noteikumus par ECRIS tehnisko ieviešanu un apmaiņu ar pirkstu nospiedumu datiem;

c) jebkādus citus tehniskus līdzekļus, ar ko organizē un atvieglo informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem starp dalībvalstu centrālajām iestādēm, tostarp:

i) līdzekļus, kas atvieglo nodotās informācijas saprašanu un automātisku tulkošanu;

ii) līdzekļus, lai ar informāciju varētu apmainīties elektroniski, jo īpaši attiecībā uz izmantojamām tehniskām specifikācijām un, vajadzības gadījumā, jebkādas piemērojamās apmaiņas procedūras.

2.  Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

12. pants

Saistība ar citiem juridiskiem instrumentiem

1.  Dalībvalstu savstarpējās attiecībās šis pamatlēmums papildina noteikumus, kas ietverti Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. pantā un tās 1978. gada 17. marta un 2001. gada 8. novembra papildprotokolos, kā arī Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada 16. oktobra protokolā ( 3 ).

2.  Šā pamatlēmuma nolūkā dalībvalstis atsakās no tiesībām savstarpējās attiecībās izmantot savas atrunas attiecībā uz Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. pantu.

3.  Neskarot to piemērošanu attiecībās starp dalībvalstīm un trešām valstīm, attiecībās starp dalībvalstīm no 2012. gada 27. aprīļa ar šo pamatlēmumu aizstāj Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 22. pantu, kas papildināts ar 4. pantu minētās konvencijas 1978. gada 17. marta papildprotokolā.

4.  Ar šo tiek atcelts Lēmums 2005/876/TI.

5.  Šis pamatlēmums neietekmē tādu labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, kas ietverti dalībvalstu savstarpēji noslēgtos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos.

▼M1

12.a pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

▼B

13. pants

Īstenošana

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2012. gada 27. aprīlim nodrošinātu atbilstību šim pamatlēmumam.

2.  Dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos tiesību aktos transponē pienākumus, ko tām uzliek ar šo pamatlēmumu.

3.  Pamatojoties uz minēto informāciju, Komisija līdz 2015. gada 27. aprīlim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā pamatlēmuma piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību aktu priekšlikumus.

▼M1

13.a pants

Komisijas ziņojums un pārskatīšana

1.  Līdz 2023. gada 29. jūnijam Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šā pamatlēmuma piemērošanu. Ziņojumā novērtē to, kādā apjomā dalībvalstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai panāktu atbilstību šim pamatlēmumam, tostarp tā tehnisko īstenošanu.

2.  Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

3.  Komisija regulāri publicē ziņojumu par no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, izmantojot ECRIS, un par ECRIS-TCN izmantošanu, jo īpaši balstoties uz eu-LISA un dalībvalstu sniegto statistiku saskaņā ar Regulu (ES) 2019/816. Šo ziņojumu pirmo reizi publicē vienu gadu pēc tam, kad ir iesniegts 1. punktā minētais ziņojums.

4.  Šā panta 3. punktā minētajā Komisijas ziņojumā jo īpaši ietver informāciju par to, kādā līmenī dalībvalstis apmainījušās ar informāciju, tostarp par trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī par lūgumu nolūku un to attiecīgo skaitu, tostarp par lūgumiem, kuri veikti citos nolūkos, kas nav kriminālprocess, piemēram, lūgumiem iepriekšējās darbības pārbaužu vajadzībām un attiecīgo personu lūgumiem saņemt sodāmības informāciju par sevi.

▼B

14. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
PIELIKUMS

Veidlapa, kas minēta 6., 7., 8., 9. un 10. pantā Padomes Pamatlēmumā 2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

Lūgums sniegt informāciju no sodāmības reģistra

Lai šo veidlapu aizpildītu pareizi, dalībvalstīm jāņem vērā procedūras rokasgrāmata.

a) Informācija par lūguma iesniedzēju dalībvalsti

Dalībvalsts:

Centrālā(-ās) iestāde(-es):

Kontaktpersona:

Tālrunis (norādīt valsts kodu):

Fakss (norādīt valsts kodu):

E-pasts:

Pasta adrese:

Lietas numurs, ja zināms:

b) Informācija par tās personas identitāti, uz kuru attiecas lūgums ( *1 ):

Pilns vārds (vārdi un visi uzvārdi):

Iepriekšējie vārdi:

Pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i), ja tādi ir:

Dzimums: V □S□

Valstspiederība:

Dzimšanas datums (cipariem: dd/mm/gggg):

Dzimšanas vieta (pilsēta un valsts):

Tēva vārds:

Mātes vārds:

Dzīvesvieta vai zināmā adrese:

Personas identitātes numurs vai personas identifikācijas dokumenta veids un numurs:

Pirkstu nospiedumi:

Cita pieejamā identifikācijas informācija:

c) Lūguma mērķis

Lūdzu, izdariet atzīmi atbilstīgā lodziņā

Kriminālprocess (lūdzu, norādiet iestādi, kurā kriminālprocess notiek, un lietas atsauces numuru, ja tāds ir pieejams)…

Ar kriminālprocesu nesaistīts lūgums (lūdzu, norādiet iestādi, kurā notiek attiecīgās procedūras, un lietas atsauces numuru, ja tāds ir pieejams, izdarot atzīmi atbilstīgā lodziņā):

tiesu iestādes lūgums …

kompetentas pārvaldes iestādes lūgums …

attiecīgās personas lūgums par savām sodāmībām…

Nolūks, kādā informāciju lūdz:

Lūguma iesniedzēja iestāde:

Attiecīgā persona nepiekrīt, ka šo informāciju izpauž (ja saskaņā ar lūguma iesniedzējas dalībvalsts tiesību aktiem tika lūgta attiecīgās personas piekrišana).

Kontaktpersona gadījumiem, ja ir vajadzīga papildu informācija:

Vārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cita informācija (piem., lūguma steidzamība):

Atbilde uz lūgumu

Informācija par attiecīgo personu

Lūdzu, izdariet atzīmi atbilstīgā lodziņā

Šo dokumentu parakstījusī amatpersona apstiprina, ka:

sodāmības reģistrā nav informācijas par attiecīgajai personai pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem

sodāmības reģistrā ir informācija par attiecīgajai personai pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem; notiesājošo spriedumu saraksts pievienots pielikumā

sodāmības reģistrā ir cita informācija par attiecīgo personu; šāda informācija ir pievienota pielikumā (fakultatīvi)

sodāmības reģistrā ir informācija par attiecīgajai personai pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, taču notiesāšanas dalībvalsts darīja zināmu, ka informāciju par šiem notiesājošiem spriedumiem drīkst nodot vienīgi kriminālprocesa vajadzībām. Lūgumu pēc papildu informācijas var iesniegt tieši … (lūdzu, norādiet notiesāšanas dalībvalsti)

saskaņā ar lūguma saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem nav iespējams sniegt atbildi uz lūgumu, kas iesniegts citiem mērķiem, kas nav kriminālprocess.

Kontaktpersona gadījumiem, kad ir vajadzīga papildu informācija:

Vārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cita informācija (ierobežojumi datu izmantošanai tādu pieprasījumu gadījumos, kas nav saistīti ar kriminālprocesu):

Lūdzu, norādiet atbildes veidlapai pievienoto lapu skaitu:

Sagatavots (vieta)

(datums)

Paraksts un oficiālais zīmogs (ja vajadzīgs):

Uzvārds un amats/organizācija:

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, pievienojiet notiesājošo spriedumu sarakstu un visu kopā nosūtiet lūguma iesniedzējai dalībvalstij. Veidlapa vai saraksts nav jātulko lūguma iesniedzējas dalībvalsts valodā.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1726 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 295, 21.11.2018., 99. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (OV L 135, 22.5.2019., 1. lpp.).

( 3 ) OV C 326, 21.11.2001., 1. lpp.

( *1 ) Lai atvieglinātu personas identifikāciju, jāsniedz pēc iespējas vairāk informācijas.