2008R1165 — LV — 10.01.2014 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1165/2008

(2008. gada 19. novembris)

par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr. 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 321, 1.12.2008, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1350/2013 (2013. gada 11. decembris),

  L 351

1

21.12.2013
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1165/2008

(2008. gada 19. novembris)

par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr. 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 1 ),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 93/23/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par statistikas pārskatiem, kas veicami attiecībā uz cūkkopību ( 2 ), Padomes Direktīva 93/24/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz liellopu ražošanu ( 3 ) un Padomes Direktīva 93/25/EEK (1993. gada 1. jūnijs) par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju ( 4 ) ir vairākas reizes grozīta. Tā kā šobrīd nepieciešami turpmākie grozījumi un vienkāršojumi, šie tiesību akti skaidrības labad būtu jāaizstāj ar vienu aktu.

(2)

Lai nodrošinātu pareizu kopējās lauksaimniecības politikas vadību, jo īpaši attiecībā uz, liellopu, teļa gaļas, cūkgaļas, aitu, kazu un mājputnu gaļas tirgu, Komisijai vajadzīgi sistemātiski dati par tendencēm attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem un gaļas ražošanu.

(3)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 571/88 (1988. gada 29. februāris) par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu ( 5 ) ir paredzēta Kopienas apsekojumu programma, lai apkopotu statistiku par lauku saimniecību struktūru līdz 2007. gadam.

(4)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi ( 6 ) visā statistikā, ko dalībvalstis nosūta Komisijai un kas sadalīta pa teritoriālajām vienībām, jāizmanto NUTS klasifikācija. Tādējādi, lai ieviestu salīdzināmu reģionālo statistiku, teritoriālās vienības būtu jādefinē saskaņā ar NUTS klasifikāciju.

(5)

Lai mazinātu dalībvalstu slogu, reģionālo datu prasībām nevajadzētu būt stingrākām par prasībām, kuras noteiktas iepriekšējos tiesību aktos (ja vien pa šo laiku nav izveidojušies jauni reģionālie līmeņi), un būtu jābūt iespējai reģionālos datus izvēlēties gadījumos, kad attiecīgā reģiona lauksaimniecības dzīvnieku skaits nesasniedz zināmu robežlielumu.

(6)

Lai atvieglinātu šīs regulas īstenošanu, vajadzīga cieša sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju, un tā būtu jāīsteno jo īpaši ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgajā komitejas atbalstu, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK ( 7 ).

(7)

Lai attiecībā uz dalībvalstīm, kur šīs regulas piemērošana valsts statistikas sistēmām prasītu lielus pielāgojumus un, iespējams, radītu nozīmīgas praktiskas problēmas, varētu nodrošināt netraucētu pāreju no režīma, ko piemēro saskaņā ar Direktīvu 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK, regulai būtu jāparedz viena gada vai īsāks pārejas periods, bet attiecībā uz aitām un kazām – divu gadu vai īsāks periods.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi statistikas izveidei ir nepieciešami Kopienas darbību veikšanai. Ņemot vērā to, ka šīs Regulas mērķi, proti, radīt kopīgu juridisku sistēmu regulārai Kopienas statistikas datu sagatavošanai par lauksaimniecības dzīvniekiem un gaļas ražošanu dalībvalstīs, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka šo mērķi labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(9)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku ( 8 ), kas ir šīs regulas pamatnoteikumu kopums, statistikas vākšanai jābūt saderīgai ar taisnīguma principiem, ar to jo īpaši saprotot objektivitāti un zinātnisko neatkarību, kā arī ar pārredzamību, ticamību, atbilstību, izmaksu efektivitāti un statistikas konfidencialitāti.

(10)

Pasākumi šīs regulas īstenošanai būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību ( 9 ).

(11)

Jo īpaši Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras grozīt I, II, IV un V pielikumu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja rakstura un ir paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

(12)

Tādēļ būtu jāatceļ Direktīva 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK.

(13)

Ir notikusi apspriešanās ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgo komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets

Šīs regulas mērķis ir radīt vienotu sistēmu, lai regulāri apkopotu Kopienas statistiku par lauksaimniecības dzīvniekiem un gaļas ražošanu, konkrēti:

a) liellopiem, cūkām, aitām un kazām;

b) statistiku par liellopu, cūku, aitu, kazu un mājputnu kaušanu; un

c) prognozes par liellopu gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas ražošanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1) “lauku saimniecība” ir lauku saimniecība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1166/2008 (2008. gada 19. novembris) par lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu ( 10 ) 2.a pantā;

2) “izlases apsekojums” ir apsekojums, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1166/2008 2.c pantā;

3) “liellops” ir Bos taurus un Bubalus bubalis sugas lauksaimniecības dzīvnieks, tostarp tāds krustojums kā Beefalo;

4) “cūka” ir Sus scrofa domestica sugas lauksaimniecības dzīvnieks;

5) “aita” ir Ovis aries sugas lauksaimniecības dzīvnieks;

6) “kaza” ir Capra aegagrus hircus pasugas lauksaimniecības dzīvnieks;

7) “mājputni” ir Gallus domesticus (vistas), Meleagris (tītari), Anas un Cairina moschata (pīles), kā arī Anser anser dom (zosis) sugu mājputni. Definīcijā ietver arī šādu sugu mājputnus: Coturnix (paipalas), Phasianus (fazāni), Numida meleagris dom (pērļu vistiņas), Colombinae (baloži) un Struthio camelus (strausi). Tomēr definīcijā nav ietverti putni, ko audzē nebrīvē medībām, nevis gaļas ražošanai;

8) “kautuve” ir oficiāli reģistrēts un apstiprināts uzņēmums tādu dzīvnieku kaušanai un apstrādei, kuru gaļa paredzēta lietošanai pārtikā.

Citas šajā regulā izmantotās definīcijas ir izklāstītas I pielikumā.I IEDAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU STATISTIKA

3. pants

Aptvērums

1.  Katra dalībvalsts apkopo statistiku par to liellopu, cūku, aitu un kazu skaitu, kas atrodas lauku saimniecībās tās teritorijā.

2.  Dalībvalstis, kas veic izlases apsekojumus, aptver pietiekami daudz lauku saimniecību, lai varētu sniegt rezultātu par vismaz 95 % no kopējās populācijas, kas noteikta pēdējā lauku saimniecību struktūras apsekojumā.

4. pants

Biežums un pārskata periods

1.  Statistiku par liellopu skaitu apkopo divas reizes gadā – vienā noteiktā dienā maijā/jūnijā un vienā noteiktā dienā novembrī/decembrī. Tās dalībvalstis, kurās liellopu populācija nepārsniedz 1,5 miljonus, var apkopot šo statistiku tikai vienu reizi gadā – vienā noteiktā dienā novembrī/decembrī.

2.  Statistiku par cūku skaitu apkopo divas reizes gadā – vienā noteiktā dienā maijā/jūnijā un vienā noteiktā dienā novembrī/decembrī. Tās dalībvalstis, kurās cūku populācija nepārsniedz 3 miljonus, var apkopot šo statistiku tikai vienu reizi gadā – vienā noteiktā dienā novembrī/decembrī.

3.  Dalībvalstis, kurās aitu populācija ir 500 000 vai vairāk, statistiku par aitu skaitu apkopo vienu reizi gadā – vienā noteiktā dienā novembrī/decembrī.

4.  Dalībvalstis, kurās kazu populācija ir 500 000 vai vairāk, statistiku par kazu skaitu apkopo vienu reizi gadā – vienā noteiktā dienā novembrī/decembrī.

5. pants

Kategorijas

Statistiku par lauksaimniecības dzīvniekiem apkopo tādās kategorijās, kā noteikts II pielikumā.

6. pants

Precizitāte

1.  Dalībvalstis, kuras veic izlases apsekojumus, veic vajadzīgos pasākumus, lai vispārinātie valstu apsekojumu rezultāti atbilstu precizitātes prasībām, kuras noteiktas III pielikumā.

2.  Dalībvalsts, kura nolemj izmantot administratīvu avotu, par to iepriekš informē Komisiju un sniedz sīki izklāstītu informāciju par izmantojamo metodi un no minētā administratīvā avota iegūto datu kvalitāti.

3.  Dalībvalsts, kura nolemj izmantot avotus, kas nav apsekojumi, nodrošina to, ka iegūtās informācijas kvalitāte ir vismaz tāda pati kā statistikas apsekojumos gūtās informācijas kvalitāte.

7. pants

Nosūtīšanas termiņi

1.  Dalībvalstis nosūta Komisijai provizorisko statistiku par lauksaimniecības dzīvniekiem līdz

a) tā paša gada 15. septembrim – maija/jūnija statistiku;

b) nākamā gada 15. februārim – novembra/decembra statistiku.

2.  Dalībvalstis nosūta Komisijai galīgo statistiku par lauksaimniecības dzīvniekiem līdz

a) tā paša gada 15. oktobrim – maija/jūnija statistiku;

b) nākamā gada 15. maijam – novembra/decembra statistiku.

8. pants

Reģionālā statistika

Novembra/decembra statistiku apkopo NUTS 1 un NUTS 2 teritoriālo vienību dalījumā, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1059/2003. Izņēmuma kārtā Vācija un Apvienotajā Karaliste to var sniegt tikai NUTS 1 teritoriālo vienību dalījumā. Tā nav obligāta teritoriālajām vienībām, kurās ir mazāk par 75 000 liellopu, 150 000 cūku, 100 000 aitu un 25 000 kazu, ja šajās teritoriālajās vienībās kopā ir 5 % vai mazāk no attiecīgās sugas populācijas konkrētajā valstī.II IEDAĻA

KAUŠANAS STATISTIKA

9. pants

Aptvērums

Katra dalībvalsts apkopo statistiku par tās teritorijā esošajās kautuvēs nokauto liellopu, cūku, aitu, kazu un mājputnu skaitu un kautsvaru, kuru gaļa atzīta par derīgu lietošanai pārtikā. Tā iesniedz arī aprēķinus par kaušanu, ko neveic kautuvēs, lai statistika ietvertu visus tās teritorijā nokautos liellopus, cūkas, aitas un kazas.

10. pants

Biežums un pārskata periods

1.  Statistiku par kaušanu kautuvēs katra dalībvalsts apkopo katru mēnesi. Pārskata periods ir kalendārais mēnesis.

2.  Statistiku par kaušanu, ko neveic kautuvēs, katra dalībvalsts apkopo reizi gadā. Pārskata periods ir kalendārais gads.

11. pants

Kategorijas

Statistiku par kaušanu apkopo tādās kategorijās, kā noteikts IV pielikumā.

12. pants

Nosūtīšanas termiņi

Dalībvalstis nosūta Komisijai statistiku:

a) par kaušanu kautuvēs – 60 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām;

b) par kaušanu, ko neveic kautuvēs, – līdz nākamā gada 30. jūnijam.III IEDAĻA

GAĻAS RAŽOŠANAS PROGNOZES

13. pants

Aptvērums

Dalībvalstis izmanto I un II iedaļā minēto statistiku un citu pieejamo informāciju, lai veidotu prognozes par to liellopu, cūku, aitu un kazu piedāvājumu. Šo piedāvājumu izsaka kā bruto pašmāju produkciju, ietverot visus nokautos liellopus, cūkas, aitas un kazas, pieskaitot Kopienas iekšējās un ārējās tirdzniecības bilanci ar dzīviem minēto sugu dzīvniekiem.

14. pants

Biežums un pārskata periods

1.  Prognozes attiecībā uz liellopiem katra dalībvalsts veido divas reizes gadā. Dalībvalstis, kurās liellopu populācija nepārsniedz 1,5 miljonus, var veidot šo statistiku prognozi tikai vienu reizi gadā.

2.  Prognozes attiecībā uz cūkām katra dalībvalsts veido divas reizes gadā. Dalībvalstis, kurās cūku populācija nepārsniedz 3 miljonus, var veidot šo statistiku prognozi tikai vienu reizi gadā.

3.  Prognozi attiecībā uz aitām veido vienu reizi gadā tās dalībvalstis, kurās ir 500 000 vai vairāk aitu.

4.  Prognozi attiecībā uz kazām veido vienu reizi gadā tās dalībvalstis, kurās ir 500 000 vai vairāk kazu.

5.  Prognozes aptver:

a) trīs pusgadus attiecībā uz liellopiem un četrus ceturkšņus attiecībā uz cūkām dalībvalstīs, kas veido prognozes divas reizes gadā;

b) četrus pusgadus attiecībā uz liellopiem un sešus ceturkšņus attiecībā uz cūkām dalībvalstīs, kas veido prognozes vienu reizi gadā;

c) divus pusgadus attiecībā uz aitām un kazām.

15. pants

Kategorijas

Prognozes veido tādās kategorijās, kā noteikts V pielikumā.

16. pants

Nosūtīšanas termiņi

Dalībvalstis nosūta Komisijai gaļas ražošanas prognozes:

a) līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par liellopiem no kārtējā gada pirmā pusgada sākuma līdz nākamā gada pirmajam pusgadam un līdz 15. septembrim attiecībā uz prognozēm no kārtējā gada otrā pusgada sākuma līdz nākamā gada otrā pusgada beigām – dalībvalstis, kas veido prognozes divas reizes gadā;

b) līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par liellopiem no kārtējā gada pirmā pusgada sākuma līdz nākamā gada otrā pusgada beigām – dalībvalstis, kas veido prognozes vienu reizi gadā;

c) līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par cūkām no kārtējā gada pirmā ceturkšņa sākuma līdz tā paša gada ceturtā ceturkšņa beigām un līdz 15. septembrim attiecībā uz prognozēm no tā paša gada trešā ceturkšņa sākuma līdz nākamā gada otrā ceturkšņa beigām – dalībvalstis, kas veido prognozes divas reizes gadā;

d) līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par cūkām no kārtējā gada pirmā ceturkšņa sākuma līdz nākamā gada otrā ceturkšņa beigām – dalībvalstis, kas veido prognozes vienu reizi gadā;

e) līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par aitām un kazām no kārtējā gada pirmā pusgada sākuma līdz tā paša gada otrā pusgada beigām.IV IEDAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

17. pants

Kvalitātes novērtējums un ziņojumi

1.  Šajā regulā uz nosūtāmajiem datiem attiecina šādus kvalitātes vērtējuma rādītājus:

a) “atbilstība” raksturo līmeni, kādā statistika atbilst lietotāju pašreizējām un iespējamām vajadzībām;

b) “precizitāte” raksturo novērtējuma pietuvinājumu nezināmajām faktiskajām vērtībām;

c) “savlaicīgums” raksturo laikposmu starp notikumu vai parādību un informācijas pieejamību par to;

d) “punktualitāte” raksturo laika novirzi starp datu paziņošanas dienu un dienu, kad tie būtu bijuši jāpaziņo;

e) “pieejamība” un “skaidrība” raksturo kārtību un nosacījumus, kā lietotāji var saņemt, izmantot un interpretēt datus;

f) “salīdzināmība” raksturo piemēroto statistikas jēdzienu, pārbaudes līdzekļu un procedūru atšķirību ietekmes apjomu, salīdzinot statistikas datus dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos, sektoros vai laikposmos;

g) “saskaņotība” raksturo datu piemērotību, lai tos varētu ticami kombinēt un dažādi izmantot.

2.  Dalībvalstis reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 2011. gada 1. jūlijam iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti.

3.  Kvalitātes ziņojumos raksturo:

a) šajā regulā minēto apsekojumu organizēšanu un lietoto metodiku;

b) precizitātes līmeni, kas gūts šajā regulā minētajos izlases apsekojumos;

c) to izmantoto avotu kvalitāti, kuri nav apsekojumi, un

d) šajā regulā minēto prognožu kvalitāti.

4.  Dalībvalstis informē Komisiju par metodiskām vai citādām izmaiņām, kuras varētu ievērojami ietekmēt statistiku. To dara ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad attiecīgā izmaiņa stājusies spēkā.

5.  Ņem vērā principu, ka papildu izmaksām un slogam jābūt saprātīgam.

▼M1

18. pants

Grozījumi pielikumos

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 19. pantu attiecībā uz grozījumiem I, II, IV un V pielikumā.

Minētos deleģētos aktus pieņem tikai tad, ja tie nepieciešami, lai ņemtu vērā ekonomisko un tehnisko attīstību, ar tiem nemaina prasītās informācijas fakultatīvo raksturu un ar tiem neuzliek būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem.

Komisija kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 ( 11 ) 14. panta 3. punkta c) apakšpunktā pienācīgi pamato minētajos deleģētajos aktos paredzētās statistikas darbības, attiecīgā gadījumā izmantojot kompetentu ekspertu veiktu izmaksu lietderības analīzi, tostarp respondentu sloga un ražošanas izmaksu novērtējumu.

19. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 18. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 10. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 18. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼B

20. pants

Atkāpe

1.  Ja dalībvalsts statistikas sistēmā, lai piemērotu šo regulu, ir jāveic lieli pielāgojumi un tas var radīt ievērojamas praktiskas problēmas, Komisija dalībvalstij šīs regulas īstenošanai var piešķirt atkāpi no tās piemērošanas līdz 2010. gada 1. janvārim vai statistikai attiecībā uz aitām un kazām līdz 2011. gada 1. janvārim.

2.  Attiecīgās dalībvalstis par to informē Komisiju ne vēlāk kā 2009. gada 21. martā.

21. pants

Atcelšana

1.  Neskarot šā panta 3. punktu, atceļ Direktīvu 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK.

2.  Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3.  Atkāpjoties no 22. panta 2. punkta, dalībvalsts, kam piešķirta atkāpe saskaņā ar 20. pantu, piešķirtajā pārejas periodā turpina piemērot Direktīvas 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK noteikumus.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.   Liellopu kategorijas: 

II pielikums

IV un V pielikums

Teļi

 

8 mēnešus veci vai jaunāki liellopi

Jaunlopi

 

Liellopi, kas vecāki par 8 mēnešiem, bet nav vecāki par 12 mēnešiem

Teļi un jaunlopi kaušanai

Teļi un jaunlopi kaušanai, kas nav vecāki par 12 mēnešiem

 

Buļļi

 

Nekastrēti vīriešu kārtas liellopi, kas nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Kastrēti vērši

 

Kastrēti vīriešu kārtas liellopi, kas nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Teles

Sieviešu kārtas liellopi, kas vēl nav atnesušies un kas nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Sieviešu kārtas liellopi, kas ir vecāki par 12 mēnešiem un vēl nav atnesušies, un kas nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Teles kaušanai

Teles, kuras audzē gaļas ražošanai

 

Pārējās teles

Teles, kuras audzē vaislai un kuras paredzētas slaucamo un citu govju populācijas aizstāšanai

 

Govis

Sieviešu kārtas liellopi, kas ir atnesušies (tostarp tādi, kas jaunāki par diviem gadiem)

Sieviešu kārtas liellopi, kas ir atnesušies

Slaucamās govis

Govis, kuras tur vienīgi vai galvenokārt piena, kas paredzēts lietošanai pārtikā un/vai pārstādei piena produktos, tostarp izbrāķētas govis kaušanai (kuras laikā no pēdējās laktācijas līdz kaušanai ir vai nav nobarotas)

 

Pārējās govis

Govis, kas nav slaucamās govis, iespējams, ietverot vilcējgovis

 

2.   Aitu kategorijas:

Aitas un aplecināti jēri: aitu sugas sieviešu kārtas dzīvnieki, kas jau ir vismaz vienu reizi atnesušies, kā arī tie, kas tiek aplecināti pirmo reizi.

Slaucamas aitas: aitas, kas tiek turētas vienīgi vai galvenokārt, lai ražotu pienu lietošanai pārtikā un/vai pārstrādei piena produktos, tostarp izbrāķētas slaucamas aitas (kuras laikā no pēdējās laktācijas līdz kaušanai ir vai nav nobarotas).

Pārējās aitas: aitas, kuras nav slaucamas.

Jēri: vīriešu un sieviešu kārtas aitas, kas jaunākas par 12 mēnešiem.

3.   Termins “liemenis”:

a) liellopiem – nokauta dzīvnieka ķermenis pēc atasiņošanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, bez galvas (atdalīta pie atlanto-okciptiāla locītavas); bez kājām (atdalītas pie karpometakarpālās vai tarsometatarsālās locītavas); bez krūškurvja un vēderdobuma orgāniem, ar vai bez nierēm, nieru taukiem un iegurņa taukiem; bez dzimumorgāniem un ar tiem saistītajiem muskuļiem, kā arī bez tesmeņa vai piena dziedzeru taukiem;

b) cūkām – nokautas cūkas ķermenis pēc atasiņošanas un iekšu izņemšanas, vesels vai sadalīts uz pusēm pa vidus līniju, bez mēles, sariem, nagiem, dzimumorgāniem, zemādas taukiem, nierēm un diafragmas;

c) aitām un kazām – nokauta dzīvnieka ķermenis pēc atasiņošanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, bez galvas (atdalīta pie atlanto-okciptiāla locītavas); bez kājām (atdalītas pie karpometakarpālās vai tarsometatarsālās locītavas); bez astes (atdalīta starp sesto un septīto astes skriemeli); bez krūškurvja un vēderdobuma orgāniem (izņemot nieres un nieru taukus); un bez tesmeņa un dzimumorgāniem; nieres un nieru tauki ir liemeņa daļa;

d) mājputniem – noplūkts un izķidāts putns bez galvas un kājām, bez kakla, sirds, aknām un guzas, t. s. “65 % cālis”, vai citādi sagatavots.

4. Termins “kautsvars” ir atdzesēta liemeņa svars, ko cūkām aprēķina, atņemot 2 % no svara, kāds bija siltam liemenim ne vēlāk kā 45 minūtes pēc cūkas atasiņošanas, un liellopiem to aprēķina, atņemot 2 % no svara, kāds bija siltam liemenim ne vēlāk kā 60 minūtes pēc dzīvnieka atasiņošanas.
II PIELIKUMS

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU STATISTIKAS KATEGORIJAS

Liellopi:

 liellopi, kas jaunāki par 1 gadu:

 

 kaujami teļi un jaunlopi

 pārējie:

 

 vīriešu kārtas

 sieviešu kārtas

 liellopi, kas vecāki par 1 gadu, bet nav vecāki 2 gadiem (izņemot sieviešu kārtas dzīvniekus, kas atnesušies):

 

 vīriešu kārtas

 sieviešu kārtas (teles; dzīvnieki, kas vēl nav atnesušies):

 

 dzīvnieki kaušanai

 pārējie

 2 gadus veci un vecāki liellopi:

 

 vīriešu kārtas

 sieviešu kārtas:

 

 teles:

 

 teles kaušanai

 pārējās

 govis (liellopi, kas ir atnesušies, tostarp tie, kuri ir jaunāki par 2 gadiem):

 

 slaucamas govis

 pārējās

 bifeļi:

 

 vaislas bifeļu mātītes

 pārējie bifeļi

Cūkas:

 sivēni ar dzīvsvaru, kas mazāks par 20 kg

 cūkas ar dzīvsvaru 20 kg vai vairāk, taču mazāku par 50 kg

 nobarojamās cūkas, tai skaitā kaujamie vepri un kaujamās sivēnmātes ar dzīvsvaru:

 

 50 kg vai vairāk, taču mazāk par 80 kg

 80 kg vai vairāk, taču mazāk par 110 kg

 110 kg vai vairāk

 vaislas cūkas ar dzīvsvaru 50 kg un vairāk:

 

 kuiļi

 apsēklotas sivēnmātes, no kurām:

 

 pirmo reizi apsēklotas sivēnmātes

 pārējās sivēnmātes, ko kurām:

 

 vēl neapsēklotas sivēnmātes.

Aitas:

 aitas un aplecināti jēri:

 

 slaucamās aitas un aplecināti slaucamo aitu jēri

 pārējās aitas un aplecināti jēri

 pārējās aitas

Kazas:

 kazas, kurām jau bijuši kazlēni, un aplecinātas kazas:

 

 kazas, kurām jau bijuši kazlēni

 pirmo reizi aplecinātas kazas

 pārējās kazas.
III PIELIKUMS

PRECIZITĀTES PRASĪBAS

Lauksaimniecības dzīvnieku apsekojumos izlases kļūdas katras dalībvalsts rezultātos (ar ticamības intervālu 68 %) nepārsniedz:

a) 1 % no liellopu kopējā skaita (5 %, ja liellopu populācija nepārsniedz 1 000 000);

b) 1,5 % no govju kopējā skaita (5 %, ja govju populācija nepārsniedz 500 000);

c) 2 % no cūku kopējā skaita (5 %, ja cūku populācija nepārsniedz 1 000 000);

d) 2 % no aitu un kazu kopējā skaita (5 %, ja aitu un kazu populācija nepārsniedz 1 000 000).
IV PIELIKUMS

KAUŠANAS STATISTIKAS KATEGORIJAS

Liellopi:

 teļi

 jaunlopi

 teles

 govis

 buļļi

 vērši

Cūkas:

dalījuma nav

Aitas:

 jēri

 pārējie

Kazas:

dalījuma nav

Mājputni:

 vistas

 tītari

 pīles

 pārējie.
V PIELIKUMS

GAĻAS RAŽOŠANAS PROGNOŽU KATEGORIJAS

Liellopi:

 teļi un jaunlopi

 teles

 govis

 buļļi un vērši

Cūkas:

dalījuma nav

Aitas:

dalījuma nav

Kazas:

dalījuma nav.( 1 ) Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 27. oktobra Lēmums.

( 2 ) OV L 149, 21.6.1993., 1. lpp.

( 3 ) OV L 149, 21.6.1993., 5. lpp.

( 4 ) OV L 149, 21.6.1993., 10. lpp.

( 5 ) OV L 56, 2.3.1988., 1. lpp.

( 6 ) OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.

( 7 ) OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

( 8 ) OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

( 9 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

( 10 ) Sk. šo 14. lpp. OV.

( 11 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).