02008R1008 — LV — 18.12.2020 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1008/2008

(2008. gada 24. septembris)

par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs)

  L 212

1

22.8.2018

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2 (2018. gada 11. decembris),

  L 11

1

14.1.2019

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/696 (2020. gada 25. maijs),

  L 165

1

27.5.2020

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2114 (2020. gada 16. decembris),

  L 426

1

17.12.2020

►M5

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2115 (2020. gada 16. decembris),

  L 426

4

17.12.2020
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1008/2008

(2008. gada 24. septembris)

par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

▼M3

1.  
Ar šo regulu reglamentē Kopienas gaisa pārvadātāju licencēšanu, Kopienas gaisa pārvadātāju tiesības veikt gaisa pārvadājumus Kopienā un cenu noteikšanu gaisa pārvadājumiem Kopienā. Tajā izklāstīti arī pagaidu noteikumi par apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniegšanu Savienības lidostās.

▼B

2.  
Šīs regulas III nodaļas piemērošana Gibraltāra lidostai neskar Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes attiecīgo tiesisko statusu saistībā ar domstarpībām par tās teritorijas suverenitāti, kurā atrodas minētā lidosta.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) 

“darbības licence” ir atļauja, ko kompetentā licencētāja iestāde piešķīrusi uzņēmumam, atļaujot tam sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus, kā noteikts darbības licencē;

2) 

“kompetentā licencētāja iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kam ir tiesības saskaņā ar II nodaļu piešķirt, atteikt, anulēt vai apturēt darbības licenci;

3) 

“uzņēmums” ir komerciāla vai bezpeļņas fiziska vai juridiska persona vai oficiāla iestāde, kas pati par sevi ir vai nav juridiska persona;

4) 

“gaisa pārvadājums” ir viens lidojums vai vairāki lidojumi, ko veic, par maksu un/vai par nomas maksu pārvadājot pasažierus, kravu un/vai pastu;

5) 

“lidojums” ir izlidošana no konkrētas lidostas uz konkrētu mērķa lidostu;

6) 

“vietējais lidojums” ir lidojums, kurā neveic pasažieru, pasta un/vai kravas pārvadājumus starp dažādām lidostām vai citām oficiāli atļautām nosēšanās vietām;

7) 

“lidosta” ir jebkura vieta dalībvalstī, kas ir īpaši pielāgota gaisa pārvadājumu veikšanai;

8) 

“gaisakuģa ekspluatanta apliecība (AOC)” ir apliecība, ko uzņēmumam izdod, apliecinot, ka pārvadātājam piemīt profesionalitāte un ir struktūra, lai nodrošinātu apliecībā norādīto darbību drošību, kā paredzēts Kopienas vai attiecīgā gadījumā valsts tiesību aktu attiecīgajos noteikumos;

9) 

“faktiska kontrole” ir attiecības, ko veido tiesības, līgumi vai citi līdzekļi, kas atsevišķi vai kopā un sakarā ar attiecīgiem faktiskiem vai juridiskiem apsvērumiem dod iespēju tieši vai netieši izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, jo īpaši ar:

a) 

tiesībām izmantot visus uzņēmuma aktīvus vai daļu no tiem;

b) 

tiesībām vai līgumiem, kas piešķir izšķirošu ietekmi uz uzņēmumu vadības struktūru sastāvu, balsošanu vai lēmumiem vai kā citādi izšķiroši ietekmē uzņēmuma darbību;

10) 

“gaisa pārvadātājs” ir uzņēmums, kam ir derīga darbības licence vai tai līdzvērtīga licence;

11) 

“Kopienas gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs, kuram ir darbības veikšanai derīga licence, kuru kompetentā licencētāja iestāde izdevusi saskaņā ar II nodaļu;

12) 

“komercdarbības plāns” ir gaisa pārvadātāja attiecīgajā laikposmā paredzētās komercdarbības sīks apraksts, jo īpaši saistībā ar paredzamo tirgus attīstību un veicamajiem ieguldījumiem, ieskaitot šo darbību finansiālos un saimnieciskos aspektus;

13) 

“gaisa pārvadājums Kopienā” ir gaisa pārvadājums, ko veic Kopienas teritorijā;

14) 

“satiksmes tiesības” ir tiesības veikt gaisa pārvadājumus starp divām Kopienas lidostām;

15) 

“tikai pasažieru vietu pārdošana” nozīmē, ka konkrētais gaisa pārvadātājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai fraktētājs veic pasažieru vietu publisko pārdošanu, nepievienojot nekādus citus pakalpojumus, piemēram, izvietošanu viesnīcā;

16) 

“regulāri gaisa pārvadājumi” ir lidojumu sērijas, kam piemīt visas šīs pazīmes:

a) 

ikviens individuāli var iegādāties sēdvietas un/vai kravas un/vai pasta pārvadājumu kapacitāti katram lidojumam (tieši no attiecīgā gaisa pārvadātāja vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem);

b) 

tos veic, lai apkalpotu satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām lidostām:

— 
vai nu saskaņā ar publicēto sarakstu,
— 
vai ar tādu lidojumu regularitāti vai biežumu, ka tie veido atpazīstamas plānveida sērijas;
17) 

“kapacitāte” ir pasažieru vietu skaits vai derīgās kravas apjoms, ko noteiktā laikposmā plašai sabiedrībai piedāvā regulāros gaisa pārvadājumos;

18) 

“gaisa pārvadājumu maksas” ir euro vai vietējā valūtā izteiktas cenas, ko maksā gaisa pārvadātājiem vai to pārstāvjiem, vai citiem biļešu pārdevējiem par pasažieru pārvadāšanu, izmantojot gaisa pārvadājumus, un visi nosacījumi, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, tostarp atlīdzība un nosacījumi, ko piedāvā starpniekam un citiem palīgdienestiem;

19) 

“gaisa pārvadājumu tarifi” ir euro vai vietējā valūtā izteiktas cenas, kas jāmaksā par kravas pārvadāšanu, un nosacījumi, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, tostarp atlīdzība un nosacījumi, ko piedāvā starpniekam un citiem palīgdienestiem;

20) 

“attiecīgās dalībvalstis” ir dalībvalstis, kuru teritorijā vai starp kurām veic gaisa pārvadājumus;

21) 

“iesaistītās dalībvalstis” ir attiecīgās dalībvalstis un dalībvalstis, kurās gaisa pārvadātājs vai pārvadātāji, kas veic gaisa pārvadājumus, ir licencēti;

22) 

“konurbācija” ir apdzīvota vieta, kas aptver vairākas lielākas un mazākas pilsētas, kuras iedzīvotāju skaita pieauguma un paplašināšanās dēļ ir fiziski saplūdušas, izveidojot vienu apbūvētu teritoriju;

23) 

“vadības pārskats” ir gaisa pārvadātāja sīki izstrādāts attiecīga laikposma ienākumu un izmaksu izklāsts, nošķirot ar gaisa pārvadājumiem saistītas darbības un citas darbības, kā arī aspektus, kas saistīti ar finansēm, un aspektus, kas nav saistīti ar finansēm;

24) 

“nolīgums par nomāšanu bez apkalpes” ir nolīgums starp uzņēmumiem, saskaņā ar ko gaisakuģi ekspluatē atbilstīgi nomnieka AOC;

25) 

“nolīgums par nomāšanu ar apkalpi” ir nolīgums starp gaisa pārvadātājiem, saskaņā ar ko gaisakuģi ekspluatē atbilstīgi iznomātāja AOC;

26) 

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir galvenais birojs vai jebkurš Kopienas gaisa pārvadātāja birojs, kas reģistrēts dalībvalstī, kurā veic Kopienas gaisa pārvadātāja galvenās finanšu darbības un darbības kontroli, tostarp nepārtrauktu lidojumderīguma uzraudzību.II NODAĻA

DARBĪBAS LICENCE

3. pants

Darbības licence

1.  

Nevienam uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, nav atļauts par atlīdzību un/vai nomas maksu pārvadāt pa gaisu pasažierus, pastu un/vai kravu, kamēr tam nav piešķirta atbilstoša darbības licence.

Uzņēmums, kas atbilst šīs nodaļas prasībām, ir tiesīgs saņemt darbības licenci.

2.  
Kompetentā licencētāja iestāde nepiešķir darbības licences vai neuztur tās spēkā, ja nav ievērotas šīs nodaļas prasības.
3.  

Neierobežojot citus piemērojamos Kopienas noteikumus, valsts vai starptautiskos tiesību aktus, prasība par derīgu darbības licenci neattiecas uz šādām gaisa pārvadājumu kategorijām:

a) 

gaisa pārvadājumi, ko veic ar bezmotora gaisakuģiem un/vai ultraviegliem mehāniskajiem gaisakuģiem; un

b) 

vietējie lidojumi.

4. pants

Nosacījumi darbības licences piešķiršanai

Dalībvalsts kompetentā licencētāja iestāde piešķir darbības licenci uzņēmumam, ja:

a) 

tā galvenā uzņēmējdarbības vieta ir dalībvalstī;

▼M1

b) 

tam ir derīga gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC), ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 ( 1 ) izdevusi vai nu dalībvalsts valsts iestāde, vairākas dalībvalstu valsts iestādes, kuras darbojas kopīgi saskaņā ar minētās regulas 62. panta 5. punktu, vai Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra;

▼B

c) 

tā rīcībā ir viens vai vairāki gaisakuģi, kuri ir tā īpašumā vai kurus tas lieto saskaņā ar nolīgumu par nomāšanu bez apkalpes;

d) 

tā galvenā darbības joma ir gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšana atsevišķi vai arī kopā ar cita veida komercdarbību, kas saistīta ar gaisakuģiem vai gaisakuģu remontu un ekspluatāciju;

e) 

uzņēmuma struktūra ļauj kompetentajai licencētājai iestādei īstenot šīs nodaļas noteikumus;

f) 

dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem pieder vairāk nekā 50 % uzņēmuma, un šīs dalībvalstis un/vai šie valstspiederīgie uzņēmumu faktiski kontrolē – vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību, izņemot gadījumus, kas paredzēti kādā nolīgumā ar trešo valsti, kura līgumslēdzēja puse ir Kopiena;

g) 

tas atbilst 5. pantā paredzētajiem finanšu nosacījumiem;

h) 

tas atbilst 11. pantā un Regulā (EK) Nr. 785/2004 noteiktajām apdrošināšanas prasībām; un

i) 

tas atbilst noteikumiem par labu reputāciju atbilstīgi 7. pantam.

5. pants

Finanšu nosacījumi darbības licences piešķiršanai

1.  

Kompetentā licencētāja iestāde rūpīgi novērtē, vai uzņēmums, kas pirmoreiz iesniedz pieteikumu darbības licences saņemšanai, var pierādīt, ka:

a) 

tas 24 mēnešos no darbības uzsākšanas jebkurā laikā spēj izpildīt savas faktiskās un iespējamās saistības, kas noteiktas saskaņā ar reālistiskiem pieņēmumiem; un

b) 

tas pirmos trīs darbības mēnešus, nerēķinoties ne ar kādiem ienākumiem no darbības, spēj segt savas fiksētās un darbības izmaksas, kas ir saskaņā ar komercdarbības plānu un kas noteiktas saskaņā ar reālistiskiem pieņēmumiem.

2.  
Šā panta 1. punktā minētās novērtēšanas nolūkā katrs pretendents iesniedz komercdarbības plānu vismaz pirmajiem trīs darbības gadiem. Komercdarbības plānā sīki izklāsta pretendenta finansiālās saiknes ar jebkādu citu komercdarbību, kurā pretendents ir iesaistīts tieši vai ar citu saistītu uzņēmumu starpniecību. Pretendents sniedz arī visu attiecīgo informāciju, jo īpaši ziņas, kas minētas I pielikuma 1. punktā.
3.  

Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumu, lai saņemtu darbības licenci darbībām ar gaisakuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir mazāka par 10 t un/vai kuros ir mazāk nekā 20 vietas. Šādi uzņēmumi pierāda, ka to tīrais kapitāls ir vismaz EUR 100 000 , vai pēc kompetentās licencētājas iestādes pieprasījuma sniedz visu attiecīgo informāciju 1. punktā minētās novērtēšanas vajadzībām, jo īpaši datus, kas minēti I pielikuma 1. punktā.

Tomēr kompetentā licencētāja iestāde var piemērot 1. un 2. punktu attiecībā uz uzņēmumiem, kuri iesniedz pieteikumu darbības licences saņemšanai saskaņā ar iepriekšējā apakšpunkta noteikumiem, plānojot veikt regulārus gaisa pārvadājumus, vai kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 3 miljonus.

▼M1

6. pants

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība

1.  
Darbības licences piešķiršana un tās derīgums ir atkarīgs no tā, vai gaisa pārvadātājam ir derīga AOC, kurā norādītas darbības, uz ko attiecas minētā darbības licence.
2.  
Visas izmaiņas Kopienas gaisa pārvadātāja AOC attiecīgā gadījumā atspoguļo tā darbības licencē.

Par AOC kompetentā iestāde pēc iespējas drīz informē kompetento licencētāju iestādi par visām attiecīgajām ierosinātajām izmaiņām AOC.

3.  
Par AOC kompetentā iestāde un kompetentā licencētāja iestāde vienojas par pasākumiem proaktīvai tādas informācijas apmaiņai, kas attiecīga AOC un darbības licences novērtēšanai un paturēšanai.

Minētā apmaiņa cita starpā – bet ne tikai – var ietvert informāciju par Kopienas gaisa pārvadātāja finanšu, īpašumtiesību vai organizatoriska rakstura vienošanos, kas var ietekmēt tā darbību drošību vai maksātspēju vai kas var palīdzēt par AOC kompetentajai iestādei veikt uzraudzības darbības saistībā ar drošību. Ja informāciju sniedz slepeni, ievieš pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija tiek pienācīgi aizsargāta.

3.a  
Ja ir iespējams, ka būs nepieciešams pasākums izpildes nodrošināšanai, par AOC kompetentā iestāde un kompetentā licencētāja iestāde pēc iespējas drīz pirms šāda pasākuma veikšanas apspriežas viena ar otru un sadarbojas, cenšoties pirms pasākuma veikšanas problēmas atrisināt. Gadījumā, ja pasākums tiek veikts, par AOC kompetentā iestāde un kompetentā licencētāja iestāde pēc iespējas drīz paziņo viena otrai par to, ka pasākums ir veikts.

▼B

7. pants

Labas reputācijas apliecinājums

1.  
Ja darbības licences izsniegšanai vajadzīgi pierādījumi par to, ka personām, kas ilgstoši faktiski vadīs uzņēmuma darbību, ir laba reputācija un ka tās nav tikušas izsludinātas par maksātnespējīgām, kompetentā licencētāja iestāde kā pietiekamu pierādījumu attiecībā uz dalībvalsts valstspiederīgajiem pieņem to, ka tiek uzrādīti dokumenti, ko izsniegušas kompetentās iestādes izcelsmes valstī vai dalībvalstī, kurā attiecīgajām personām ir pastāvīgā dzīvesvieta, par to, ka minētās prasības ir ievērotas.
2.  
Ja izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalsts, kurā ir attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta, neizsniedz dokumentus, kas minēti 1. punktā, šādus dokumentus aizstāj ar zvērestu vai – dalībvalstīs, kur nav noteikumu par zvērestu, – ar svinīgu solījumu, ko attiecīgā persona dod kompetentajai juridiskajai vai administratīvajai iestādei vai, vajadzības gadījumā, notāram vai kvalificētai profesionālai organizācijai izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā ir attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Šāda iestāde, notārs vai kvalificēta profesionāla organizācija izsniedz sertifikātu, kas apliecina zvēresta vai svinīgā solījuma autentiskumu.
3.  
Kompetentā licencētāja iestāde var pieprasīt, lai 1. un 2. punktā minētie dokumenti un sertifikāti tiktu iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc to izdošanas datuma.

8. pants

Darbības licences derīgums

1.  

Darbības licence ir derīga tik ilgi, kamēr Kopienas gaisa pārvadātājs atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

Kopienas gaisa pārvadātājam pēc pieprasījuma vienmēr jāspēj pierādīt kompetentajai licencētājai iestādei to, ka tas atbilst visām šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

2.  

Kompetentā licencētāja iestāde rūpīgi uzrauga atbilstību šīs nodaļas prasībām. Tā noteikti pārbauda atbilstību minētajām prasībām šādos gadījumos:

a) 

ja ir pagājuši divi gadi pēc jaunas darbības licences piešķiršanas;

b) 

ja ir aizdomas par iespējamām problēmām; vai

c) 

ja to pieprasa Komisija.

Ja kompetentajai licencētājai iestādei rodas aizdomas par to, ka Kopienas gaisa pārvadātāja finanšu problēmas var ietekmēt tā darbību drošību, tā nekavējoties informē iestādi, kuras kompetencē ir AOC izdošana.

3.  

Darbības licenci iesniedz atkārtotai apstiprināšanai, ja Kopienas gaisa pārvadātājs:

a) 

sešos mēnešos pēc darbības licences piešķiršanas nav uzsācis darbību;

b) 

ir pārtraucis darbību uz vairāk nekā sešiem mēnešiem; vai

c) 

kas saņēmis licenci, pamatojoties uz 5. panta 3. punkta pirmo daļu, plāno veikt darbības ar gaisakuģiem, kuru izmērs pārsniedz 5. panta 3. punktā norādīto robežlielumu vai vairs neatbilst minētajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.  

Katru finanšu gadu Kopienas gaisa pārvadātājs vēlākais sešus mēnešus pēc attiecīgā finanšu gada pēdējās dienas, ja vien attiecīgās valsts tiesību aktos nav noteikts citādi, kompetentajai licencētājai iestādei iesniedz pārbaudītus finanšu pārskatus. Pirmajos divos Kopienas gaisa pārvadātāja darbības gados I pielikuma 3. punktā minētos datus pēc pieprasījuma dara pieejamus kompetentajai licencētājai iestādei.

Kompetentā licencētāja iestāde jebkurā laikā var pārbaudīt finanšu stāvokli Kopienas gaisa pārvadātājam, kuram tā piešķīrusi darbības licenci, pieprasot attiecīgu informāciju. Notiekot šādai pārbaudei, attiecīgais Kopienas gaisa pārvadātājs atjaunina I pielikuma 3. punktā minētos datus un pēc pieprasījuma tos iesniedz kompetentajai licencētājai iestādei.

5.  

Kopienas gaisa pārvadātājs paziņo kompetentajai licencētājai iestādei:

a) 

iepriekš – par plāniem attiecībā uz gaisa pārvadājumu veikšanu uz kontinentu vai pasaules reģionu, kuru tas nav iepriekš apkalpojis, vai jebkurām citām būtiskām izmaiņām darbības mērogā, piemēram, par izmantoto gaisakuģu skaita vai tipa izmaiņām;

b) 

iepriekš – par jebkādu paredzētu uzņēmumu apvienošanos vai pārņemšanu;

c) 

14 dienās – par visām pārmaiņām īpašumtiesībās, kas ir 10 % vai vairāk no Kopienas gaisa pārvadātāja vai tā mātesuzņēmuma, vai koncerna galvenā uzņēmuma kopējā akciju portfeļa.

6.  

Ja kompetentā licencētāja iestāde uzskata, ka izmaiņām, kas paziņotas saskaņā ar 5. punktu, ir būtiska ietekme uz Kopienas gaisa pārvadātāja finansēm, tā papildus 4. punktā paredzētajai informācijai var pieprasīt pārskatīta komercdarbības plāna iesniegšanu, tajā ietverot minētās izmaiņas un aptverot vismaz 12 mēnešu laikposmu no tā īstenošanas sākuma, kā arī ziņas, kas minētas I pielikuma 2. punktā.

Kompetentā licencētāja iestāde pieņem lēmumu saistībā ar pārskatīto komercdarbības plānu par to, vai Kopienas gaisa pārvadātājs šajā 12 mēnešu laikposmā var izpildīt esošos un paredzamos pienākumus. Šādu lēmumu pieņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tai iesniegta visa vajadzīgā informācija.

7.  
Kompetentā licencētāja iestāde saistībā ar Kopienas gaisa pārvadātājiem, kurus tā licencējusi, izlemj, vai darbības licence no jauna jāiesniedz apstiprināšanai gadījumos, kad mainījies viens vai vairāki elementi, kas skar Kopienas gaisa pārvadātāja juridisko stāvokli, jo īpaši gadījumos, kad notiek uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšana.
8.  

Šā panta 4., 5. un 6. punktu nepiemēro Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas veic darbības vienīgi ar gaisakuģiem, kuru MTOM ir mazāka par 10 t un/vai kuros ir mazāk par 20 vietām. Šādiem Kopienas gaisa pārvadātājiem vienmēr jāspēj pierādīt, ka to tīrais kapitāls ir vismaz EUR 100 000 , vai pēc kompetentās licencētājas iestādes pieprasījuma sniegt informāciju, kas saistīta ar 9. panta 2. punktā minēto novērtēšanu.

Tomēr kompetentās licencētājas iestādes var piemērot 4., 5. un 6. punktu attiecībā uz Kopienas gaisa pārvadātājiem, kurus tā licencējusi un kuri veic regulārus gaisa pārvadājumus, vai kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 3 miljonus.

9. pants

Darbības licences apturēšana vai anulēšana

1.  
Kompetentā licencētāja iestāde var jebkurā laikā pārbaudīt finanšu stāvokli Kopienas gaisa pārvadātājam, kuram tā piešķīrusi darbības licenci. Pamatojoties uz šo novērtējumu, iestāde uz 12 mēnešiem aptur vai anulē darbības licenci, ja tā vairs nav pārliecināta par attiecīgā Kopienas gaisa pārvadātāja faktisko vai iespējamo saistību izpildi. Tomēr kompetentā licencētāja iestāde uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, var piešķirt pagaidu licenci līdz Kopienas gaisa pārvadātāja finansiālai reorganizācijai, ja tas neapdraud drošību, ja minētajā pagaidu licencē vajadzības gadījumā atspoguļotas visas izmaiņas AOC un ja ir reālas izredzes attiecīgajā laikposmā pietiekami uzlabot finanšu stāvokli.

▼M5

1.a  
Uz 1. punktā minēto no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim iegūto novērtējumu pamata kompetentā licencētāja iestāde pirms minētā laikposma beigām var pieņemt lēmumu neapturēt un neatsaukt Savienības pārvadātāja darbības licenci, ja nav briesmu drošumam un ir reālistiskas izredzes nākamos 12 mēnešos apmierinoši atjaunot finansiālo spēju. 12 mēnešu laikposma beigās tā pārskata šā Savienības gaisa pārvadātāja darbību un izlemj par darbības licences apturēšanu vai atsaukšanu, un uz 1. punkta pamata tiek piešķirta pagaidu licence.

▼M3

1.b  
Ja Komisija, pamatojoties uz datiem, ko publicējusi Eirokontrole, kas ir tīkla pārvaldītājs Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes tīkla funkcijām, konstatē, ka gaisa satiksmes apjoma samazināšanās salīdzinājumā ar satiksmes apjomu attiecīgajā laikposmā 2019. gadā turpinās un, visticamāk, turpināsies, un, pamatojoties uz vislabākajiem pieejamajiem zinātniskajiem datiem, kā piemēram, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, arī konstatē, ka šī situācija ir Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultāts, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu, lai grozītu šo regulu, attiecīgi pagarinot laikposmu – 2020. gada 1. marts līdz 2020. gada 31. decembris, – kas minēts šā panta 1.a punktā.
1.c  
Komisija pastāvīgi pārrauga situāciju, izmantojot 1.b punktā noteiktos kritērijus. Pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, Komisija līdz 2020. gada 15. novembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu par šo jautājumu. Ja 1.b punktā minētie kritēriji ir izpildīti, Komisija iespējami drīz pieņem 1.b punktā paredzēto deleģēto aktu.
1.d  
Ja, Covid-19 pandēmijas ietekmei uz gaisa pārvadājumu nozari Savienībā ieilgstot, tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 25.b pantā paredzēto procedūru.

▼B

2.  

Ja konstatētas skaidras pazīmes par to, ka pastāv finanšu problēma, vai ja pret Kopienas gaisa pārvadātāju, ko licencējusi kompetentā licencētāja iestāde, celta prasība par maksātnespēju vai līdzīga prasība, tā nekavējoties veic finanšu stāvokļa sīku novērtēšanu un, pamatojoties uz tajā izdarītajiem secinājumiem, saskaņā ar šo pantu trīs mēnešos pārskata darbības licences statusu.

Kompetentā licencētāja iestāde informē Komisiju par tās lēmumiem attiecībā uz darbības licences statusu.

3.  

Ja informācija par 8. panta 4. punktā minētajiem pārbaudītajiem finanšu pārskatiem nav sniegta 8. pantā minētajā termiņā, kompetentā licencētāja iestāde bez nepamatotas vilcināšanās pieprasa Kopienas gaisa pārvadātājam darīt zināmu informāciju par minētajiem pārbaudītajiem finanšu pārskatiem.

Ja informācija par pārbaudītajiem finanšu pārskatiem netiek sniegta viena mēneša laikā, darbības licenci var anulēt vai apturēt.

4.  
Kompetentā licencētāja iestāde anulē vai aptur darbības licenci, ja Kopienas gaisa pārvadātājs apzināti vai bezatbildīgi kompetentajai licencētājai iestādei ir iesniedzis informāciju, kas ir nepatiesa, jo īpaši attiecībā uz būtiskiem jautājumiem.
5.  
Ja Kopienas gaisa pārvadātāja AOC ir apturēta vai anulēta, kompetentā licencētāja iestāde tūlīt aptur vai anulē minētā gaisa pārvadātāja darbības licenci.
6.  
Kompetentā licencētāja iestāde var anulēt vai apturēt Kopienas gaisa pārvadātāja darbības licenci, ja šis pārvadātājs vairs neatbilst 7. pantā izklāstītajām labas reputācijas prasībām.

10. pants

Lēmumi par darbības licencēm

1.  
Lēmumus par iesniegumiem kompetentā licencētāja iestāde pieņem iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad iesniegta visa nepieciešamā informācija, ņemot vērā visus iegūstamos pierādījumus. Lēmumu dara zināmu pieteikuma iesniedzējam. Atteikumā jābūt norādītiem tā iemesliem.
2.  
Kompetentās licencētājas iestādes atklātībā izziņo darbības licenču piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas procedūru, tās arī par to informē Komisiju.
3.  
Sarakstu ar kompetento licencētāju iestāžu lēmumiem par darbības licences piešķiršanu, apturēšanu vai anulēšanu katru gadu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Apdrošināšanas prasības

Neskatoties uz Regulu (EK) Nr. 785/2004, gaisa pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumā ir apdrošināta attiecībā uz pastu.

12. pants

Reģistrācija

▼M1

1.  
Gaisa kuģus, ko izmanto Kopienas gaisa pārvadātājs, pēc tās dalībvalsts izvēles, kuras kompetentā iestāde izdod darbības licenci, reģistrē vai nu šīs pašas dalībvalsts valsts reģistrā, vai citas dalībvalsts valsts reģistrā. Tomēr, ja gaisa kuģi izmanto saskaņā ar līgumu par nomāšanu bez apkalpes vai nomāšanu ar apkalpi atbilstoši 13. pantam, šādu gaisa kuģi var reģistrēt valsts reģistrā vai nu jebkurā dalībvalstī vai trešā valstī.

▼B

2.  
Atbilstīgi 1. punktam un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem kompetentā iestāde bez jebkādas diskriminējošas maksas nevilcinoties uzņem savas valsts reģistrā gaisakuģus, kas pieder citu dalībvalstu valstspiederīgajiem, un pārreģistrē tos no citu dalībvalstu reģistriem. Gaisakuģu pārreģistrēšanai nepiemēro nekādu maksu papildus parastajai reģistrācijas maksai.

13. pants

Noma

1.  
Neskarot 4. panta c) punktu, Kopienas gaisa pārvadātāja rīcībā viens vai vairāki gaisakuģi var būt saskaņā ar nolīgumu par nomāšanu bez apkalpes vai nolīgumu par nomāšanu ar apkalpi. Kopienas gaisa pārvadātāji var brīvi izmantot Kopienā reģistrētus gaisakuģus, ko nomā ar apkalpi, izņemot gadījumus, kad tas radītu draudus drošībai. Komisija nodrošina to, ka šāda noteikuma īstenošana ir saprātīga un samērīga, kā arī pamatota ar drošības apsvērumiem.
2.  
Pirms Kopienas gaisa pārvadātājs noslēdz nolīgumu par nomāšanu bez apkalpes vai līgumu par gaisakuģa nomāšanu ar apkalpi, kurā Kopienas gaisa pārvadātājs ir ar apkalpi nomātā gaisakuģa nomnieks, šo nolīgumu apstiprina saskaņā ar spēkā esošiem Kopienas vai attiecīgās valsts tiesību aktiem aviācijas drošības jomā.
3.  

Kopienas gaisa pārvadātājs, kas no cita uzņēmuma nomā trešā valstī reģistrētus gaisakuģus ar apkalpi, no kompetentās licencētājas iestādes saņem iepriekšēju darbības apstiprinājumu. Kompetentā iestāde var piešķirt apstiprinājumu, ja:

a) 

Kopienas gaisa pārvadātājs pierāda kompetentajai iestādei, ka ir ievēroti visi drošības standarti, kas ir līdzvērtīgi Kopienas vai attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem standartiem; un

b) 

►M2  ja vien Savienības parakstītā starptautiskā nolīgumā par gaisa kuģu nomāšanu ar apkalpi, kas ir balstīts uz gaisa transporta nolīgumu, kura puse ir Savienība un kurš tika parakstīts pirms 2008. gada 1. janvāra, nav paredzēts citādi, ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem: ◄

i) 

ja Kopienas gaisa pārvadātājs šādu nomāšanu pamato ar ārkārtas vajadzībām, tad apstiprinājumu var piešķirt laikposmam līdz septiņiem mēnešiem, turklāt šo apstiprinājumu var vienreiz atjaunināt uz laikposmu, kas nepārsniedz septiņus mēnešus;

ii) 

ja Kopienas gaisa pārvadātājs pierāda, ka šāda nomāšana ir vajadzīga, lai apmierinātu sezonas vajadzības, ko pietiekami nevar apmierināt ar Kopienā reģistrētu gaisakuģu nomāšanu, tad šo apstiprinājumu var atjaunot; vai

iii) 

ja Kopienas gaisa pārvadātājs pierāda, ka nomāšana ir vajadzīga, lai pārvarētu darbības grūtības, un nav iespējams vai nav saprātīgi nomāt Kopienā reģistrētus gaisakuģus, tad apstiprinājumu izsniedz uz ierobežotu termiņu, kas vajadzīgs, lai pārvarētu šīs darbības grūtības.

4.  

Kompetentā iestāde apstiprinājumu var izsniegt ar nosacījumiem. Šādi nosacījumi ir iekļauti nolīgumā par nomāšanu ar apkalpi.

Kompetentā iestāde var atteikties piešķirt apstiprinājumu, ja attiecībā uz nomāšanu ar apkalpi nepastāv savstarpējība starp attiecīgo dalībvalsti vai Kopienu un trešo valsti, kurā ir reģistrēts attiecīgais gaisakuģis, ko izmanto saskaņā ar nolīgumu par nomāšanu ar apkalpi.

Kompetentā iestāde informē attiecīgās dalībvalstis par apstiprinājumu, ko tā piešķīrusi trešā valstī reģistrētu gaisakuģu nomāšanai ar apkalpi.

14. pants

Tiesības tikt uzklausītam

Kompetentā licencētāja iestāde nodrošina, ka, pieņemot lēmumu apturēt vai anulēt Kopienas gaisa pārvadātāja darbības licenci, attiecīgajam Kopienas gaisa pārvadātājam ir dota iespēja tikt uzklausītam, atsevišķos gadījumos ņemot vērā steidzamības procedūru.III NODAĻA

PIEKĻUVE MARŠRUTIEM

15. pants

Gaisa pārvadājumu veikšana Kopienā

1.  
Kopienas gaisa pārvadātājiem ir tiesības Kopienā veikt gaisa pārvadājumus.
2.  
Kopienas gaisa pārvadātājam nav jāsaņem atļauja vai pilnvarojums no dalībvalstīm, lai tas Kopienā varētu veikt gaisa pārvadājumus. Dalībvalsts nepieprasa Kopienas gaisa pārvadātājiem iesniegt dokumentus vai sniegt informāciju, ko tie jau nodevuši kompetentās licencētājas iestādes rīcībā, ja attiecīgo informāciju var laikus saņemt no kompetentās licencētājas iestādes.
3.  

Ja Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta saskaņā ar 26. panta 2. punktu, ir secinājusi, ka Kopienas gaisa pārvadātājam izsniegtā darbības licence nav atbilstīga šīs regulas prasībām, tā šos secinājumus pārsūta kompetentajai licencētājai iestādei, kas 15 darbdienās Komisijai nosūta paskaidrojumus.

Ja pēc kompetentās licencētājas iestādes paskaidrojumu izskatīšanas Komisija turpina uzskatīt, ka darbības licence nav atbilstīga, vai arī ja no kompetentās licencētājas iestādes nav saņemti nekādi paskaidrojumi, tad tā saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu lūgt kompetentajai licencētājai iestādei paredzēt piemērotus korekcijas pasākumus vai pārtraukt vai atsaukt darbības licenci.

Lēmumā paredz dienu, līdz kurai īsteno šos kompetentās licencētājas iestādes paredzētos korekcijas pasākumus vai darbības. Ja līdz šai dienai nav īstenoti šie korekcijas pasākumi vai darbības, tad Kopienas gaisa pārvadātājs zaudē 1. punktā minētās tiesības.

Kopienas gaisa pārvadātājs var atgūt 1. punktā minētās tiesības pēc tam, kad Komisija no kompetentās licencētājas iestādes ir saņēmusi paziņojumu par to, ka korekcijas pasākumi ir īstenoti un ka kompetentā licencētāja iestāde šo īstenošanu ir pārbaudījusi.

4.  

Kopienas gaisa pārvadātājiem, veicot gaisa pārvadājumus Kopienā, ir atļauts tos savienot un slēgt vienošanās par kodu koplietošanu, neierobežojot Kopienas konkurences noteikumus, ko piemēro uzņēmumiem.

Atceļ visus ierobežojumus, kas attiecas uz Kopienas gaisa pārvadātāju brīvību veikt gaisa pārvadājumus Kopienā un izriet no divpusējiem dalībvalstu nolīgumiem.

5.  

Neatkarīgi no dalībvalstu divpusējo nolīgumu noteikumiem un saskaņā ar Kopienas konkurences noteikumiem, ko piemēro uzņēmumiem, attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis atļauj Kopienas gaisa pārvadātājiem apvienot gaisa pārvadājumus un ar jebkuru gaisa pārvadātāju slēgt vienošanās par kodu koplietošanu, veicot gaisa pārvadājumus no lidostas, uz vai caur lidostu to teritorijā uz jebkuru vietu vai vietām vai no jebkuras vietas vai vietām trešās valstīs.

Saistībā ar divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem ar attiecīgo trešo valsti dalībvalsts var noteikt ierobežojumus attiecībā uz Kopienas gaisa pārvadātāju un trešās valsts gaisa pārvadātāju kodu koplietošanu, jo īpaši, ja attiecīgā trešā valstī nesniedz līdzīgas komerciālas iespējas Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas pakalpojumus sniedz no attiecīgās dalībvalsts. Nosakot šādus ierobežojumus, dalībvalstis nodrošina to, ka attiecīgie ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar minētajiem nolīgumiem, neierobežo konkurenci, nerada diskrimināciju starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un nav stingrāki, kā nepieciešams.

16. pants

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību vispārīgie principi

1.  

Pēc apspriedēm ar citām attiecīgajām dalībvalstīm un pēc paziņošanas Komisijai, attiecīgajām lidostām un gaisa pārvadātājiem, kas darbojas konkrētajā maršrutā, dalībvalsts var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulāriem gaisa pārvadājumiem starp lidostu Kopienā un lidostu, kas apkalpo nomaļus vai attīstības reģionus savā teritorijā, vai attiecībā uz maz noslogotu maršrutu uz jebkuru lidostu tās teritorijā, jebkuru šādu maršrutu uzskatot par vitāli svarīgu ekonomikas un sociālajai attīstībai reģionā, kurā attiecīgā lidosta sniedz pakalpojumus Minētās saistības uzliek vienīgi tādēļ, lai šajā maršrutā nodrošinātu regulāru gaisa pārvadājumu minimālo apjomu, kas atbilst noteiktajiem nepārtrauktības, regularitātes, cenu veidošanas vai minimālās kapacitātes standartiem, kurus gaisa pārvadātāji neievērotu, ja ņemtu vērā vienīgi savas komerciālās intereses.

Noteiktie standarti, ko piemēro maršrutam, attiecībā uz kuru uzliktas minētās sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ir izstrādāti pārskatāmā un nediskriminējošā veidā.

2.  
Gadījumos, kad citi pārvadājumu veidi nevar nodrošināt nepārtrauktu apkalpošanu, veicot vismaz divus reisus dienā, attiecīgās dalībvalstis var iekļaut sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās prasību par to, ka jebkurš Kopienas gaisa pārvadātājs, kas plāno darboties šajā maršrutā, garantē, ka tas darbosies šajā maršrutā noteiktu laiku, kurš jānosaka konkrēti un saskaņā ar pārējiem sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikumiem.
3.  

Paredzēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību nepieciešamību un piemērotību dalībvalsts(-is) izvērtē, ņemot vērā:

a) 

paredzēto saistību un attiecīgā reģiona ekonomiskās attīstības vajadzību proporcionalitāti;

b) 

iespēju izmantot citus pārvadājumu veidus un to iespējas apmierināt attiecīgās pārvadājumu vajadzības, jo īpaši tad, ja plānoto maršrutu apkalpo dzelzceļa transports un brauciena laiks ir īsāks nekā trīs stundas, turklāt tas kursē pietiekami bieži, ir nodrošinātas pietiekamas satiksmes iespējas un piemērots laika grafiks;

c) 

gaisa pārvadājumu maksas un nosacījumus, ko var piedāvāt klientiem;

d) 

visu to gaisa pārvadātāju kopējo ietekmi, kas darbojas vai plāno darboties šajā maršrutā.

4.  

Ja dalībvalsts vēlas uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, tai jāpaziņo Komisijai, citām attiecīgajām dalībvalstīm, attiecīgajām lidostām un gaisa pārvadātājam, kas apkalpo attiecīgo maršrutu, pilns tā dokumenta teksts, ar kuru paredzēts uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības.

Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē informatīvu paziņojumu, kurā:

a) 

norādītas abas lidostas, ko savieno attiecīgais maršruts, un iespējamās starpnolaišanās vietas;

b) 

minēta diena, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības; un

c) 

norādīta pilna adrese, kurā attiecīgā dalībvalsts nekavējoties un bez maksas dara pieejamu minēto tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām.

5.  
Neskarot 4. punktā izklāstītos noteikumus, attiecībā uz maršrutiem, kuros ir gaidāms, ka gaisa pārvadājumu pakalpojumus izmantos mazāk nekā 10 000 pasažieru gadā, publicē informatīvu paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai attiecīgās dalībvalsts oficiālā izdevumā.
6.  
Diena, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, nevar būt pirms 4. punkta otrajā daļā minētā informatīvā paziņojuma publicēšanas dienas.
7.  
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības uzliktas saskaņā ar 1. un 2. punktu, Kopienas gaisa pārvadātājs var piedāvāt tikai pasažieru vietu pārdošanu, ja attiecīgais gaisa pārvadājums atbilst visām prasībām saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām. Tādējādi šo gaisa pārvadājumu pakalpojumu uzskata par regulāru gaisa pārvadājumu pakalpojumu.
8.  
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ir uzliktas saskaņā ar 1. un 2. punktu, jebkuram citam Kopienas gaisa pārvadātājam ir atļauts jebkurā laikā sākt regulārus gaisa pārvadājumus, kas ir saskaņā ar visām prasībām saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām, tostarp darbības ilgumu, kurš var būt prasīts atbilstīgi 2. punktam.
9.  

Neskarot 8. punktu, ja neviens no Kopienas gaisa pārvadātājiem nav uzsācis vai nevar pierādīt, ka tas ir gatavs sākt regulārus gaisa pārvadājumus maršrutā saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kas uzliktas attiecībā uz šo maršrutu, attiecīgā dalībvalsts var ierobežot piekļuvi regulāriem gaisa pārvadājumiem šajā maršrutā, atļaujot to tikai vienam Kopienas gaisa pārvadātājam uz laiku līdz četriem gadiem, un pēc tam situāciju pārskata.

Minētais laikposms var būt līdz pieciem gadiem, ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ir uzliktas attiecībā uz maršrutu, kura galamērķis ir lidosta kādā no tālākajiem reģioniem, kā minēts Līguma 299. panta 2. punktā.

10.  
Par tiesībām veikt 9. punktā minētos pārvadājumus vai nu atsevišķos maršrutos, vai – gadījumos, kad tas ir pamatots ar darbības efektivitātes apsvērumiem, – maršrutu grupā saskaņā ar 17. pantu izsludina atklātu konkursu, kurā var piedalīties visi Kopienas gaisa pārvadātāji, kas ir tiesīgi veikt šādus pārvadājumus. Administratīvās efektivitātes dēļ dalībvalsts var izsludināt vienu konkursu, kas attiecas uz dažādiem maršrutiem.
11.  
Uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības vairs nav spēkā, ja vairāk nekā 12 mēnešus nav veikti regulāri gaisa pārvadājumi maršrutā, attiecībā uz kuru uzliktas šādas saistības.
12.  

Ja saskaņā ar 17. pantu izvēlētais Kopienas gaisa pārvadātājs pēkšņi pārtrauc pārvadājumus, attiecīgā dalībvalsts, noslēdzot savstarpēju vienošanos, ko nevar atjaunot, ārkārtas apstākļos var izvēlēties citu Kopienas gaisa pārvadātāju, kas pilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ne ilgāk kā septiņus mēnešus, saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

a) 

visas kompensācijas dalībvalsts maksā atbilstīgi 17. panta 8. punktam;

b) 

saskaņā ar pārskatāmības un nediskriminējošas attieksmes principiem izraugās vienu no Kopienas gaisa pārvadātājiem;

c) 

izsludina jaunu konkursu.

Par rīcību ārkārtas apstākļos un tās iemesliem nekavējoties informē Komisiju un attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstis. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas ierosmes Komisija var saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru apturēt šo rīcību, ja pēc novērtējuma veikšanas tā uzskata, ka minētā rīcība neatbilst šā punkta prasībām vai kā citādi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

17. pants

Procedūra atklātajam konkursam attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

1.  
Šīs regulas 16. panta 10. punktā paredzēto atklāto konkursu organizē saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta šā panta 2. līdz 10. punktā.
2.  
Attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai pilnu tekstu uzaicinājumam piedalīties konkursā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 16. panta 5. punktu dalībvalsts ir paziņojusi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, publicējot informatīvu paziņojumu attiecīgā oficiālā valsts izdevumā. Tādā gadījumā arī uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā valsts izdevumā.
3.  

Uzaicinājums piedalīties konkursā un turpmākais līgums, inter alia, ietver šādus jautājumus:

a) 

standarti, kuru ievērošanu prasa sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības;

b) 

noteikumi, kas attiecas uz līguma grozījumiem un tā pārtraukšanu, jo īpaši tādēļ, lai ievērotu neparedzētas izmaiņas;

c) 

līguma darbības termiņš;

d) 

sankcijas līguma neizpildīšanas gadījumā;

e) 

objektīvi un pārskatāmi parametri, pamatojoties uz kuriem aprēķina kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību pildīšanu, ja minēto kompensāciju piešķir.

4.  
Komisija uzaicinājumu piedalīties konkursā dara zināmu, publicējot informatīvu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Termiņš konkursa pieteikumu iesniegšanai ir vismaz divi mēneši pēc šāda informatīva paziņojuma publicēšanas dienas. Ja konkurss attiecas uz maršrutu, kuram piekļuve saskaņā ar 16. panta 9. punktu jau ir ierobežota, atļaujot to tikai vienam pārvadātājam, uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē vismaz sešus mēnešus pirms jaunas koncesijas sākuma, lai novērtētu vajadzību arī turpmāk ierobežot piekļuvi.
5.  

Informatīvajā paziņojumā sniedz šādu informāciju:

a) 

attiecīgā dalībvalsts;

b) 

attiecīgais maršruts;

c) 

laikposms, kurā līgums ir spēkā;

d) 

pilna adrese, kurā attiecīgā dalībvalsts dara pieejamu tekstu uzaicinājumam piedalīties konkursā un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām;

e) 

konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš.

6.  
Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis nekavējoties un bez maksas dara zināmu visu attiecīgo informāciju un dokumentus, ko pieprasījušas atklātajā konkursā ieinteresētās personas.
7.  
Pieteikumu atlasi veic pēc iespējas drīzāk, ņemot vērā pārvadājuma atbilstību, ieskaitot cenas un nosacījumus, kas var tikt piedāvāti klientiem, kā arī no attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstīm pieprasītās kompensācijas vērtību, ja tāda tiek pieprasīta.
8.  
Attiecīgā dalībvalsts var kompensēt saskaņā ar 7. punktu izraudzītajam gaisa pārvadātājam to standartu ievērošanu, ko prasa saskaņā ar 16. pantu uzliktās sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. Šāda kompensācija nedrīkst pārsniegt summu, kas nepieciešama neto izmaksu segšanai, kuras radušās, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ņemot vērā ar tām saistītos gaisa pārvadātāja gūtos ieņēmumus un samērīgu peļņu.
9.  

Dalībvalsts nekavējoties rakstiski informē Komisiju par atklātā konkursa un atlases rezultātiem, sniedzot šādu informāciju:

a) 

pretendentu skaits, nosaukums un korporatīvā informācija;

b) 

piedāvājumos iekļautie darbības elementi;

c) 

piedāvājumos pieprasītā kompensācija;

d) 

izraudzītā pretendenta nosaukums.

10.  
Pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes Komisija var prasīt, lai dalībvalstis viena mēneša laikā nosūta tai visus attiecīgos dokumentus, kas saistīti ar gaisa pārvadātāja izraudzīšanos sabiedrisko pakalpojumu saistību pildīšanai. Gadījumā, ja prasītie dokumenti netiek nosūtīti noteiktajā termiņā, Komisija saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu apturēt uzaicinājumu piedalīties konkursā.

18. pants

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību pārbaude

1.  

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka jebkurš lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 16. un 17. pantu, var tikt efektīvi pārskatīts, un jo īpaši iespējami īsākā laikā, ja izrādās, ka šādi lēmumi pārkāpj Kopienas tiesību aktus vai attiecīgās valsts tiesību aktus, ar kuriem īsteno Kopienas tiesību aktus.

Jo īpaši Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai savas ierosmes var prasīt, lai dalībvalstis divos mēnešos iesniedz:

a) 

dokumentu, kas attaisno vajadzību uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un to atbilstību 16. pantā minētajiem kritērijiem;

b) 

reģiona ekonomikas analīzi;

c) 

uzlikto saistību un ekonomiskās attīstības mērķu proporcionalitātes analīzi;

d) 

esošo gaisa pārvadājumu, ja tādi ir, un citu pieejamo pārvadājumu veidu analīzi, kurus varētu uzskatīt par alternatīvu paredzētajai saistību piemērošanai.

2.  
Ja dalībvalsts uzskata, ka 16. un 17. panta noteikumi nevajadzīgi ierobežo maršruta attīstību, Komisija pēc šīs dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes veic izmeklēšanu un sešos mēnešos pēc lūguma saņemšanas, pamatojoties uz visiem būtiskajiem faktoriem, saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu par to, vai 16. un 17. pants ir joprojām piemērojams attiecīgajam maršrutam.

19. pants

Satiksmes sadale starp lidostām un satiksmes tiesību izmantošana

1.  
Satiksmes tiesību izmantošana ir pakļauta publicētiem Kopienas, valsts, reģionālajiem vai vietējiem darbības noteikumiem attiecībā uz drošību, drošumu, vides aizsardzību un laika nišu sadali.
2.  

Pēc apspriešanās ar attiecīgām ieinteresētām pusēm, tostarp gaisa pārvadātājiem un lidostām, dalībvalsts bez diskriminācijas attiecībā uz galamērķiem Kopienas teritorijā vai valstspiederību, vai gaisa pārvadātāja identitāti drīkst regulēt gaisa satiksmes sadali starp lidostām, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) 

lidostas apkalpo vienu pilsētu vai konurbāciju;

b) 

lidostas ir nodrošinātas ar atbilstošu transporta infrastruktūru, pēc iespējas nodrošinot tiešu satiksmi, tādējādi dodot iespēju nokļūt lidostā deviņdesmit minūtēs, tostarp, ja vajadzīgs, šķērsojot robežu;

c) 

ir nodrošināta bieža, uzticama un efektīva sabiedriskā transporta satiksme starp atsevišķām lidostām, kā arī pilsētu vai konurbāciju, ko tās apkalpo; un

d) 

lidostas gaisa pārvadātājiem sniedz vajadzīgos pakalpojumus un nevajadzīgi neapdraud to komerciālās iespējas.

Lēmumos, ar ko regulē gaisa satiksmes sadali starp attiecīgajām lidostām, ievēro proporcionalitātes un pārredzamības principu, un to pamatā ir objektīvi kritēriji.

3.  

Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par tās nodomiem regulēt gaisa satiksmes sadali vai mainīt atsevišķu spēkā esošu satiksmes sadales noteikumu.

Komisija pārbauda šā panta 1. un 2. punkta piemērošanu un sešos mēnešos pēc informācijas saņemšanas no dalībvalsts saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu par to, vai dalībvalsts drīkst piemērot pasākumus.

Komisija savu lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un pasākumus nepiemēro pirms Komisijas apstiprinājuma publicēšanas.

4.  
Attiecībā uz satiksmes sadales noteikumiem, ko piemēro šīs regulas spēkā stāšanās dienā, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes pārbauda šā panta 1. un 2. punkta piemērošanu un saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu, vai dalībvalsts var turpināt piemērot attiecīgo pasākumu.
5.  
Komisija saskaņā ar šo pantu pieņemto lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

20. pants

Vides aizsardzības pasākumi

1.  
Ja pastāv nopietnas vides problēmas, atbildīgā dalībvalsts var ierobežot vai liegt satiksmes tiesības, jo īpaši, ja ar citiem pārvadājumu veidiem nodrošina piemērotu pakalpojumu līmeni. Šis pasākums nav diskriminējošs, tas nekropļo konkurenci starp gaisa pārvadātājiem, neparedz lielākus ierobežojumus, kā vajadzīgs, lai novērstu attiecīgās problēmas, un tam ir ierobežots darbības termiņš, kas nepārsniedz trīs gadus, pēc kuriem pasākumu pārskata.
2.  
Ja dalībvalsts uzskata, ka vajadzīgs 1. punktā minētais pasākums, tā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju vismaz trīs mēnešus pirms minētā pasākuma stāšanās spēkā, sniedzot pienācīgu pasākuma pamatojumu. Pasākumu var īstenot, ja viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas attiecīgā dalībvalsts pasākumu neapstrīd vai Komisija atbilstīgi 3. punktam vēlas pasākumu izskatīt sīkāk.
3.  
Komisija pēc citas dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes var saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru atcelt šos pasākumus, ja tie neatbilst šā panta 1. punkta prasībām vai kā citādi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

21. pants

Ārkārtas pasākumi

1.  

Dalībvalsts var atteikt vai ierobežot satiksmes tiesību izmantošanu vai paredzēt nosacījumus to izmantošanai, lai atrisinātu pēkšņas īstermiņa problēmas, kas radušās neparedzētu un nenovēršamu apstākļu dēļ. Veicot šādu pasākumu, ievēro proporcionalitātes un pārskatāmības principus un pamatojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

Par šādu pasākumu un tā pietiekamo pamatojumu nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis. Ja problēmas, kas rada šāda pasākuma nepieciešamību, turpina pastāvēt vairāk nekā 14 dienas, dalībvalsts atbilstīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, un ar Komisijas piekrišanu dalībvalsts var pagarināt pasākuma piemērošanu uz laiku līdz 14 dienām.

2.  
Pēc attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu pieprasījuma vai pēc savas ierosmes Komisija var atcelt šo pasākumu, ja tas neatbilst 1. punktā noteiktajām prasībām vai citā veidā ir pretrunā Kopienas tiesībām.

▼M3

21.a pants

Ārkārtas pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju

1.  
Neatkarīgi no 21. panta laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. decembrim dalībvalstis bez Komisijas piekrišanas, kas minēta 21. panta 1. punktā, var atteikt vai ierobežot satiksmes tiesību izmantošanu vai paredzēt nosacījumus to izmantošanai, ja šāds pasākums ir nepieciešams Covid-19 pandēmijas novēršanai. Šāds pasākums ievēro proporcionalitātes un pārredzamības principus un pamatojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.
2.  
Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par šādu pasākumu, kā minēts 1. punktā, un tā ilgumu un sniedz pienācīgu iemeslu, kas pamato minētā pasākuma nepieciešamību. Ja dalībvalsts pēc šīs regulas stāšanās spēkā maina, aptur vai atsauc šādu pasākumu, tā attiecīgi informē Komisiju un citas dalībvalstis.
3.  
Komisija pēc jebkuras citas iesaistītas dalībvalsts vai dalībvalstu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var apturēt 2. punktā minēto pasākumu, ja tas neatbilst 1. punktā noteiktajām prasībām vai citā veidā ir pretrunā Savienības tiesību aktiem.
4.  
Ja Komisija, pamatojoties uz vislabākajām zinātniskajām atziņām, pierādījumiem un datiem, kā piemēram, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, kas apstiprina Covid-19 pandēmijas noturību, konstatē, ka dalībvalstu noteiktie atteikumi, ierobežojumi vai nosacījumi satiksmes tiesību izmantošanai, visticamāk, būs vajadzīgi arī pēc šā panta 1. punktā minētā laikposma beigām, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu, lai grozītu šo regulu, attiecīgi pagarinot minēto laikposmu.
5.  
Komisija pastāvīgi pārrauga situāciju, izmantojot 4. punktā minētos kritērijus. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija līdz 2020. gada 15. novembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu par šo jautājumu. Vajadzības gadījumā Komisija iespējami drīz pieņem 4. punktā minēto deleģēto aktu.
6.  
Ja, Covid-19 pandēmijas ietekmei uz gaisa pārvadājumu nozari Savienībā ieilgstot, tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 25.b pantā paredzēto procedūru.

▼BIV NODAĻA

CENU NOTEIKŠANAS NOTEIKUMI

22. pants

Cenu noteikšanas brīvība

1.  
Neskarot 16. panta 1. punktu, Kopienas gaisa pārvadātāji un, pamatojoties uz savstarpējības principu, trešo valstu gaisa pārvadātāji brīvi nosaka gaisa pārvadājumu maksas un gaisa pārvadājumu tarifus gaisa pārvadājumiem Kopienā.
2.  
Neatkarīgi no dalībvalstu divpusējo nolīgumu noteikumiem dalībvalstis nedrīkst pieļaut diskrimināciju, kuras pamatā ir gaisa pārvadātāju valstspiederība vai identitāte, atļaujot Kopienas gaisa pārvadātājiem noteikt maksas un tarifus attiecībā uz gaisa pārvadājumiem starp to teritoriju un trešām valstīm. Atceļ visus pārējos cenu noteikšanas ierobežojumus, tostarp attiecībā uz tiem maršrutiem uz trešām valstīm, kuri izriet no dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem.

23. pants

Informācija un nediskriminēšana

1.  

Publiski pieejamajās gaisa pārvadājumu maksās un gaisa pārvadājumu tarifos gaisa pārvadājumu pakalpojumiem no lidostas tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums – šīs maksas un šos tarifus jebkādā veidā piedāvājot vai publicējot, tostarp internetā –, ir iekļauti arī piemērojamie nosacījumi. Vienmēr norāda galīgo cenu, kas jāmaksā, un tajā ir ierēķināta gaisa pārvadājuma maksa vai gaisa pārvadājuma tarifs, kā arī uzliktie nodokļi un maksājumi, papildmaksājumi un maksas, kuras ir obligātas un paredzamas publicēšanas brīdī. Papildus galīgajai cenai norāda vismaz šādus datus:

a) 

gaisa pārvadājuma maksu vai gaisa pārvadājuma tarifu;

b) 

nodokļus;

c) 

lidostas maksājumus; un

d) 

citus maksājumus, papildmaksas vai maksas, piemēram, tādas, kas saistītas ar drošumu vai degvielu,

ja pozīcijas, kas norādītas b), c) un d) apakšpunktā, ir pievienotas gaisa pārvadājuma maksai vai gaisa pārvadājuma tarifam. Informāciju par neobligātiem cenas pielikumiem paziņo skaidri, pārskatāmi un precīzi jebkura rezervēšanas procesa sākumā, un klients izdara izvēli, piekrītot veikt attiecīgos maksājumus.

2.  
Neskarot 16. panta 1. punktu, sabiedrībai ir jānodrošina piekļuve gaisa pārvadājumu maksām un gaisa pārvadājuma tarifiem gaisa pārvadājumiem no lidostas tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, nediskriminējot pasažierus atkarībā no viņu valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas vai atkarībā no gaisa pārvadātāja pārstāvja vai cita biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas Kopienā.

24. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nodrošina šajā nodaļā izklāstīto noteikumu ievērošanu un paredz sankcijas par to pārkāpumiem. Tādas sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

▼M3IVa NODAĻA

PAGAIDU NOTEIKUMI PAR APKALPOŠANU UZ ZEMES

24.a pants

1.  
Atkāpjoties no Padomes Direktīvas 96/67/EK ( 2 ) 11. panta 1. punkta d) apakšpunkta, līgumus ar tādiem apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējiem vai tiem piešķirtās atļaujas, kuri izvēlēti, pamatojoties uz minētās direktīvas 11. panta 1. punktā noteikto procedūru un kuru termiņš beidzas laikposmā no 2020. gada 28. maija līdz 2021. gada 31. decembrim, var pagarināt līdz 2022. gada 31. decembrim.

▼M4

2.  
Laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim atkāpjoties no Direktīvas 96/67/EK 11. panta 1. punkta e) apakšpunkta gadījumā, kad apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējs beidz darboties, pirms pagājis laikposms, kuram tas izraudzīts, lidostas vadības dienests vai dalībvalsts kompetentā iestāde var tieši izraudzīties apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu sniegšanai ne ilgāk kā sešus mēnešus vai laikposmā līdz 2021. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir ilgāks.

▼M3

3.  
Ja Komisija, pamatojoties uz Eirokontroles publicētajiem datiem, konstatē, ka gaisa satiksmes apjoma samazināšanās salīdzinājumā ar satiksmes apjomu attiecīgajā laikposmā 2019. gadā turpinās un, visticamāk, turpināsies, ka šī situācija ir Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultāts un ka tā Savienības lidostās izraisa apkalpošanas uz zemes pakalpojumu pārtraukšanu vai apgrūtina apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju piekļuvi finansējumam, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu, lai grozītu šo regulu, attiecīgi pagarinot šā panta 1. un 2. punktā minētos laikposmus.
4.  
Komisija pastāvīgi pārrauga situāciju, izmantojot 3. punktā noteiktos kritērijus. Pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, Komisija līdz 2020. gada 15. novembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu par šo jautājumu. Ja nepieciešams, Komisija iespējami drīz pieņem 3. punktā paredzēto deleģēto aktu.
5.  
Ja, Covid-19 pandēmijas ietekmei uz gaisa pārvadājumu nozari Savienībā ieilgstot, tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 25.b pantā paredzēto procedūru.

▼BV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Komiteja

1.  
Komisijai palīdz komiteja.
2.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼M3

25.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  
Pilnvaras pieņemt 9. panta 1.b punktā, 21.a panta 4. punktā un 24.a panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz vienu gadu no 2020. gada 28. maija.
3.  
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 1.b punktā, 21.a panta 4. punktā un 24.a panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  
Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5.  
Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  
Saskaņā ar 9. panta 1.b punktu, 21.a panta 4. punktu un 24.a panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

25.b pants

Steidzamības procedūra

1.  
Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
2.  
Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 25.a pantā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

▼B

26. pants

Sadarbība un tiesības iegūt informāciju

1.  
Dalībvalstis un Komisija sadarbojas šīs regulas piemērošanā un tās piemērošanas pārraudzīšanā.
2.  
Lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, Komisija var saņemt visu vajadzīgo informāciju no dalībvalstīm, kuras turklāt atvieglina informācijas saņemšanu no gaisa pārvadātājiem, kurus licencējušas to kompetentās licencētājas iestādes.
3.  
Dalībvalstis saskaņā ar to tiesību aktiem veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu tās informācijas konfidencialitāti, kuru tās saņēmušas atbilstīgi šai regulai.

27. pants

Atcelšana

Ar šo tiek atceltas Regulas (EEK) Nr. 2407/92, (EEK) Nr. 2408/92 un (EEK) Nr. 2409/92.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

28. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ ATBILSTĪGI 5. UN 8. PANTAM

1. Ar finansiālo gatavību saistītā informācija, kas jāuzrāda pirmreizējiem pretendentiem.

1.1. Visjaunākie iekšējie vadības pārskati un, ja tādi ir pieejami, revidēti grāmatvedības pārskati par iepriekšējo finanšu gadu.

1.2. Plānotā bilance, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu, turpmākajiem trīs gadiem.

1.3. Plānoto izdevumu un ieņēmumu pamatojums skaitliskos aprēķinos par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes.

1.4. Sīkas ziņas par darbības uzsākšanas izmaksām laikā no pieteikuma iesniegšanas līdz darbības sākšanai un izskaidrojums par to, kā šīs izmaksas tiks segtas.

1.5. Sīkas ziņas par esošajiem un plānotajiem finanšu avotiem.

1.6. Sīkas ziņas par akcionāriem, tostarp viņu valstspiederību un piederošo akciju veidu, kā arī statūti. Ja uzņēmums ir daļa no koncerna – informācija par attiecībām starp koncerna uzņēmumiem.

1.7. Plānotās naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni pirmajiem trīs darbības gadiem.

1.8. Sīkas ziņas par gaisakuģu pirkšanas/nomas finansēšanu, nomas gadījumā iekļaujot līguma noteikumus un nosacījumus.

2. Informācija, kas jāsniedz esošo licences turētāju finansiālās gatavības noturīguma novērtēšanai, ja tiek plānots mainīt to struktūru vai darbības veidus un ja tas var būtiski atsaukties uz to finansēm.

2.1. Vajadzības gadījumā – visjaunākā iekšējā vadības bilance un revidēti grāmatvedības pārskati par iepriekšējo finanšu gadu.

2.2. Precīzas, sīkas ziņas par visām paredzētajām pārmaiņām, kā pakalpojumu veida maiņa, paredzamās pārņemšanas vai apvienošanās, pārmaiņas akciju kapitālā, kapitāla daļu īpašnieku maiņa u. c.

2.3. Plānotā bilance ar peļņas un zaudējumu aprēķinu kārtējam finanšu gadam, ietverot visas paredzamās pārmaiņas struktūrā vai darbībās, kuras var būtiski atsaukties uz finansēm.

2.4. Agrāko un plānoto izdevumu un ieņēmumu skaitliskie aprēķini par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes.

2.5. Naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni nākamajam gadam, iekļaujot paredzamās pārmaiņas struktūrā vai darbībā, kuras var būtiski atsaukties uz finansēm.

2.6. Sīkas ziņas par gaisakuģu pirkšanas/nomas finansēšanu, nomas gadījumā iekļaujot līguma noteikumus un nosacījumus.

3. Informācija, kas jāsniedz esošo licences turētāju finansiālās gatavības noturīguma novērtēšanai.

3.1. Pārbaudīti grāmatvedības pārskati ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā finanšu gada pēdējās dienas, ja vien attiecīgās valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, un, ja vajadzīgs, visjaunākā iekšējās vadības bilance.

3.2. Plānotā bilance nākamajam gadam, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu.

3.3. Agrāko un plānoto izdevumu un ieņēmumu skaitliskie aprēķini par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes.

3.4. Naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni nākamajam gadam.
II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

(Minēta 27. pantā)Regula (EEK) Nr. 2407/92

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 1. punkta otrā daļa

3. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta pirmā daļa

4. panta 1. punkts

4. pants

4. panta 2. punkts

4. panta f) punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta f) punkts

4. panta 5. punkts

8. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

8. panta 5. punkts

5. panta 4. punkts

8. panta 6. punkts

5. panta 5. punkts

9. panta 1. punkts

5. panta 6. punkts

8. panta 4. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 3. punkts un 8. panta 8. punkts

6. pants

7. pants

7. pants

11. pants

8. panta 1. punkts

4. panta c) punkts

8. panta 2. punkts

12. panta 1. punkts

8. panta 3. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

8. panta 4. punkts

12. panta 2. punkts

9. pants

6. pants

10. panta 1. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

10. panta 2. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

11. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

11. panta 3. punkts

8. panta 7. punkts

12. pants

9. panta 2. līdz 6. punkts

13. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

13. panta 2. punkts

10. panta 1. punkts

13. panta 3. punkts

13. panta 4. punkts

10. panta 3. punkts

14. pants

15. pants

16. pants

17. pants

18. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

18. panta 2. punkts

26. panta 3. punkts

19. pants

PIELIKUMS

I PIELIKUMSRegula (EEK) Nr. 2408/92

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

16. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

16. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

16. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

16. panta 9. punkts

17. panta 1. punkts

17. panta 2. punkts

17. panta 4. punkts

17. panta 5. punkts

17. panta 6. punkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

17. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

17. panta 7. punkts

4. panta 1. punkta g) apakšpunkts

4. panta 1. punkta h) apakšpunkts

17. panta 8. punkts

17. panta 9. punkts

17. panta 10. punkts

4. panta 1. punkta i) apakšpunkts

18. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta j) apakšpunkts

16. panta 7. punkts

4. panta 1. punkta k) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

18. panta 2. punkts

4. panta 4. punkts

5. pants

6. panta 1. un 2. punkts

7. pants

15. panta 4. un 5. punkts

8. panta 1. punkts

19. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

19. panta 1. punkts

8. panta 3. punkts

19. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

9. panta 1. punkts

20. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

20. panta 1. punkts

9. panta 3. punkts

20. panta 2. punkts

9. panta 4. punkts

20. panta 3. punkts

9. panta 5. punkts

22. panta 1. punkts

9. panta 6. punkts

22. panta 2. punkts

9. panta 7. punkts

9. panta 8. punkts

10. pants

11. pants

25. pants

12. panta 1. punkts

26. panta 2. punkts

12. panta 2. punkts

13. pants

14. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

26. panta 3. punkts

15. pants

16. pants

I PIELIKUMS

II PIELIKUMS

III PIELIKUMS

II PIELIKUMSRegula (EEK) Nr. 2409/92

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

21. panta 1. punkts

1. panta 3. punkts

2. pants

2. pants

3. pants

4. pants

23. pants

5. panta 1. punkts

22. pants

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

6. pants

7. pants

8. pants

9. pants

10. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

26. panta 3. punkts

11. pants

12. pants

27. pants

28. pants( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018, 1. lpp.).

( 2 ) Padomes Direktīva 96/67/EK (1996. gada 15. oktobris) par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).