02008R0451 — LV — 26.07.2019 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 451/2008

(2008. gada 23. aprīlis),

ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 145, 4.6.2008., 65. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1209/2014 (2014. gada 29. oktobris),

  L 336

1

22.11.2014

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1243 (2019. gada 20. jūnijs),

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 451/2008

(2008. gada 23. aprīlis),

ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu Kopienā izveido jaunu CPA, lai nodrošinātu atbilstību reālajai ekonomiskajai situācijai, kā arī valstu, Kopienas un starptautisko klasifikāciju un valstu, Kopienas un starptautiskās statistikas salīdzināmību.

2.  Ar terminu “prece” apzīmē saimnieciskās darbības produkciju, vai nu preces, vai pakalpojumus.

3.  Šī regula attiecas vienīgi uz klasifikācijas izmantošanu statistikas mērķiem.

2. pants

CPA līmeņi un struktūra

1.  CPA ietverts:

a) pirmais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots alfabēta kods (iedaļas);

b) otrais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots divu zīmju ciparu kods (nodaļas);

c) trešais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots trīs zīmju kods (grupas);

d) ceturtais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots četru zīmju ciparu kods (klases);

e) piektais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots piecu zīmju ciparu kods (kategorijas); un

f) sestais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots sešu zīmju ciparu kods (apakškategorijas).

2.  CPA ir izklāstīta pielikumā.

3. pants

CPA izmantošana

Komisija izmanto CPA visu veidu statistikai, kas klasificēta atbilstīgi precēm pēc saimniecības nozarēm.

4. pants

Valsts preču klasifikācijas pēc saimniecības nozarēm

1.  Dalībvalstis var izmantot CPA apkopotiem vai sīki izstrādātiem valsts, īpašiem vai funkcionāliem pielāgojumiem, kuru pamatā ir CPA apakškategorijas.

2.  Šīs klasifikācijas būs saistītas ar CPA saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) klasifikācijas, kuras ir vairāk apkopotas nekā CPA, ietver precīzus CPA apakškategoriju apkopojumus;

b) klasifikācijas, kas ir sīkāk izstrādātas nekā CPA, ietver pozīcijas, kas pilnībā ietilpst CPA apakškategorijās.

Klasifikācijas sistēmām, kas izveidotas atbilstīgi šim punktam, var būt atsevišķs kodējums.

3.  Dalībvalstis var izmantot valsts preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm, kas ir atvasināta no CPA. Tādā gadījumā tās iesniedz Komisijai projektus, kur noteikta attiecīgās valsts klasifikācija. 3 mēnešu laikā pēc šāda projekta saņemšanas Komisija pārbauda plānotās valsts klasifikācijas atbilstību 2. pantam un nosūta to citām dalībvalstīm zināšanai. Dalībvalstu klasifikācijā iekļauj valsts un CPA klasifikāciju atbilstības tabulu.

5. pants

Komisijas darbības

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina CPA izplatīšanu, uzturēšanu un veicināšanu, jo īpaši:

a) sagatavojot, atjaunojot un publicējot CPA skaidrojošās piezīmes;

b) izstrādājot un publicējot CPA piemērošanas pamatnostādnes;

c) publicējot atbilstības tabulas attiecībā uz jauno un iepriekšējo CPA redakciju; iepriekšējo un jauno CPA redakciju; un CPA un Kombinēto nomenklatūru (KN), kas iekļauta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā ( 1 ); un

d) uzlabojot saskaņotību ar citām klasifikācijām.

6. pants

▼M2

Deleģētie un īstenošanas akti

▼B

1.  Pieņem šādus pasākumus, kas izstrādāti, lai ieviestu un atjauninātu šo regulu, saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru:

a) lēmumi, kas nepieciešami, ja CPA ieviešanas rezultātā rodas sarežģījumi, tostarp preču iedalīšana konkrētās klasēs; un

b) tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu pilnībā saskaņotu pāreju no iepriekšējās CPA versijas.

▼M2

2.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 6.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza pielikumu, lai ņemtu vērā tehnoloģijas vai ekonomikas attīstību vai lai nodrošinātu tā saskaņotību ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām.

Īstenojot minētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu slogu vai izmaksas dalībvalstīm vai respondentiem.

▼B

3.  Jāievēro princips, ka CPA atjaunināšanas ieguvumiem jābūt svarīgākiem par šā procesa izmaksām, kā arī princips, ka papildu izmaksām un administratīvajam slogam jāpaliek samērīgam.

▼M2

6.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 26. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ( 2 ).

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

▼B

7. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.  Atsaucoties uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais laikposms ir trīs mēneši.

▼M2 —————

▼B

8. pants

Regulas (EEK) Nr. 3696/93 atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 3696/93 atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
PIELIKUMSKods

Pozīcija

A

LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

01

Lauksaimniecības, medību un saistīto pakalpojumu produkti

01.1

Viengadīgās kultūras

01.11

Graudaugu produkti (izņemot rīsus), pākšaugi un eļļas augu sēklas

01.11.1

Kvieši

01.11.11

Cietie kvieši

01.11.12

Kvieši, izņemot cietos kviešus

01.11.2

Kukurūza

01.11.20

Kukurūza

01.11.3

Mieži, rudzi un auzas

01.11.31

Mieži

01.11.32

Rudzi

01.11.33

Auzas

01.11.4

Sorgo, prosa un citi graudaugu produkti

01.11.41

Sorgo

01.11.42

Prosa

01.11.43

Tritikāle

01.11.49

Citi graudaugu produkti

01.11.5

Graudaugu salmi un sēnalas

01.11.50

Graudaugu salmi un sēnalas

01.11.6

Svaigi pākšaugu dārzeņi

01.11.61

Svaigas pupas

01.11.62

Svaigi zirņi

01.11.69

Citi svaigi pākšaugu dārzeņi

01.11.7

Kaltēti pākšaugu dārzeņi

01.11.71

Kaltētas pupas

01.11.72

Kaltētas cūku pupas

01.11.73

Kaltēti auna zirņi

01.11.74

Kaltētas lēcas

01.11.75

Kaltēti zirņi

01.11.76

Lauka pupas

01.11.77

Kaltēti cūku zirņi

01.11.79

Citur neklasificēti pākšaugi (kaltēti pākšaugu dārzeņi)

01.11.8

Sojas pupas un zemesrieksti

01.11.81

Sojas pupas

01.11.82

Nelobīti zemesrieksti

01.11.9

Citas eļļas augu sēklas

01.11.91

Linsēklas

01.11.92

Sinepju sēklas

01.11.93

Rapšu vai ripšu sēklas

01.11.94

Sezama sēklas

01.11.95

Saulespuķu sēklas

01.11.96

Rīcinauga sēklas

01.11.99

Pārējās citur neklasificētas eļļas augu sēklas

01.12

Nelobīti rīsi

01.12.1

Nelobīti rīsi

01.12.10

Nelobīti rīsi

01.13

Dārzeņi un melones, saknes un gumi

01.13.1

Lapu vai kātu dārzeņi

01.13.11

Sparģeļi

01.13.12

Galviņkāposti

01.13.13

Ziedkāposti un brokoļi

01.13.14

Salāti

01.13.15

Cigoriņi

01.13.16

Spināti

01.13.17

Artišoki

01.13.19

Citi lapu vai kātu dārzeņi

01.13.2

Melones

01.13.21

Arbūzi

01.13.29

Citas melones

01.13.3

Citi augļu dārzeņi

01.13.31

Svaigi (tikai Capsicum ģints) čilli un paprika

01.13.32

Gurķi un kornišoni

01.13.33

Baklažāni

01.13.34

Tomāti

01.13.39

Pārējie citur neklasificēti augļus nesoši dārzeņi

01.13.4

Sakņu, sīpolu vai bumbuļu dārzeņi

01.13.41

Burkāni un rāceņi

01.13.42

Ķiploki

01.13.43

Sīpoli

01.13.44

Puravi un citi sīpolu dārzeņi

01.13.49

Citi sakņu, sīpolu vai bumbuļu dārzeņi (bez augsta cietes vai inulīna satura)

01.13.5

Pārtikas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu

01.13.51

Kartupeļi

01.13.52

Batātes

01.13.53

Manioka

01.13.54

Taro

01.13.59

Citas pārtikas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu

01.13.6

Dārzeņu sēklas, izņemot biešu sēklas

01.13.60

Dārzeņu sēklas, izņemot biešu sēklas

01.13.7

Cukurbietes un cukurbiešu sēklas

01.13.71

Cukurbietes

01.13.72

Cukurbiešu sēklas

01.13.8

Sēnes un trifeles

01.13.80

Sēnes un trifeles

01.13.9

Citur neklasificēti svaigi dārzeņi

01.13.90

Citur neklasificēti svaigi dārzeņi

01.14

Cukurniedres

01.14.1

Cukurniedres

01.14.10

Cukurniedres

01.15

Neapstrādāta tabaka

01.15.1

Neapstrādāta tabaka

01.15.10

Neapstrādāta tabaka

01.16

Šķiedru kultūras

01.16.1

Šķiedru kultūras

01.16.11

Kokvilna, attīrīta un neattīrīta

01.16.12

Džuta, kenafa un citas neapstrādātas vai mērcētas lūksnes tekstilšķiedras, izņemot linus, kaņepājus un rāmiju

01.16.19

Linšķiedras, kaņepāji un citur neklasificētas neapstrādātas šķiedraugu kultūras

01.19

Citas viengadīgas kultūras

01.19.1

Lopbarības kultūraugi

01.19.10

Lopbarības kultūraugi

01.19.2

Griezti ziedi un ziedu pumpuri; puķu sēklas

01.19.21

Griezti ziedi un ziedu pumpuri

01.19.22

Puķu sēklas

01.19.3

Biešu sēklas, lopbarības augu sēklas; citi augu materiāli

01.19.31

Biešu sēklas (izņemot cukurbiešu sēklas) un rupjās lopbarības augu sēklas

01.19.39

Citur neklasificēti augu materiāli

01.2

Daudzgadīgi augi

01.21

Vīnogas

01.21.1

Vīnogas

01.21.11

Galda vīnogas

01.21.12

Citas svaigas vīnogas

01.22

Tropu un subtropu augļi

01.22.1

Tropu un subtropu augļi

01.22.11

Avokado

01.22.12

Banāni, miltu banāni un līdzīgi augļi

01.22.13

Dateles

01.22.14

Vīģes

01.22.19

Citi tropu un subtropu augļi

01.23

Citrusaugļi

01.23.1

Citrusaugļi

01.23.11

Pamelo un greipfrūti

01.23.12

Citroni un laimi

01.23.13

Apelsīni

01.23.14

Tanžerīni, mandarīni, klementīni

01.23.19

Citi citrusaugļi

01.24

Sēkleņi un kauleņi

01.24.1

Āboli

01.24.10

Āboli

01.24.2

Citi sēkleņi un kauleņi

01.24.21

Bumbieri

01.24.22

Cidonijas

01.24.23

Aprikozes

01.24.24

Ķirši

01.24.25

Persiki

01.24.26

Nektarīni

01.24.27

Plūmes

01.24.28

Dzeloņplūmes

01.24.29

Pārējie citur neklasificēti sēkleņi un kauleņi

01.25

Citi koku un krūmu augļi un rieksti

01.25.1

Melleņu ģints ogas un augļi

01.25.11

Kivi

01.25.12

Avenes

01.25.13

Zemenes

01.25.19

Pārējās citur neklasificētas melleņu ģints ogas, augļi

01.25.2

Augļu sēklas

01.25.20

Augļu sēklas

01.25.3

Rieksti (izņemot savvaļas ēdamos riekstus, zemesriekstus un kokosriekstus)

01.25.31

Mandeles

01.25.32

Ēdamie kastaņi

01.25.33

Lazdu rieksti

01.25.34

Pistācijas

01.25.35

Valrieksti

01.25.39

Citi rieksti (izņemot savvaļas ēdamos riekstus, zemesriekstus un kokosriekstus)

01.25.9

Pārējie citur neklasificēti koku un krūmu augļi

01.25.90

Pārējie citur neklasificēti koku un krūmu augļi

01.26

Eļļas augu augļi

01.26.1

Olīvas

01.26.11

Galda olīvas

01.26.12

Olīveļļas ražošanā izmantojamās olīvas

01.26.2

Kokosrieksti

01.26.20

Kokosrieksti

01.26.9

Citi eļļas augu augļi

01.26.90

Citi eļļas augu augļi

01.27

Dzērienu ražošanā izmantojamās kultūras

01.27.1

Dzērienu ražošanā izmantojamās kultūras

01.27.11

Negrauzdētas kafijas pupiņas

01.27.12

Tējas lapas

01.27.13

Mate tējas lapas

01.27.14

Kakao pupiņas

01.28

Garšvielas, aromātiski un ārstnieciski augi

01.28.1

Neapstrādātas garšvielas

01.28.11

Neapstrādāti (Piper ģints) pipari

01.28.12

Neapstrādāti, kaltēti (Capsicum ģints) čilli un pipari

01.28.13

Neapstrādāti muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons

01.28.14

Neapstrādāts parastais anīss, zvaigžņotais anīss, koriandrs, kumīns, ķimenes, fenheļa sēklas un kadiķogas

01.28.15

Neapstrādāts kanēlis (canella)

01.28.16

Neapstrādātas krustnagliņas (veseli stublāji)

01.28.17

Neapstrādāts kaltēts ingvers

01.28.18

Neapstrādāta vaniļa

01.28.19

Citas neapstrādātas garšvielas

01.28.2

Apiņu rogas

01.28.20

Apiņu rogas

01.28.3

Augi, ko galvenokārt izmanto parfimērijas un farmaceitisko preparātu vai arī insekticīdu, fungicīdu u. c. līdzīgu preparātu ražošanai

01.28.30

Augi, ko galvenokārt izmanto parfimērijas un farmaceitisko preparātu vai arī insekticīdu, fungicīdu u. c. līdzīgu preparātu ražošanai

01.29

Citi daudzgadīgi augi

01.29.1

Dabiskais kaučuks

01.29.10

Dabiskais kaučuks

01.29.2

Nocirstas Ziemassvētku egles

01.29.20

Nocirstas Ziemassvētku egles

01.29.3

Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto pīšanai vai kā pildījumu, polsterējumu, vai krāsošanai un miecēšanai

01.29.30

Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto pīšanai vai kā pildījumu, polsterējumu, vai krāsošanai un miecēšanai

01.3

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

01.30

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

01.30.1

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

01.30.10

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

01.4

Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku valsts produkti

01.41

Piena lopi, neapstrādāts piena liellopu piens

01.41.1

Dzīvi piena liellopi

01.41.10

Dzīvi piena liellopi

01.41.2

Neapstrādāts piena liellopu piens

01.41.20

Neapstrādāts piena liellopu piens

01.42

Citi dzīvi liellopi un bifeļi un to sperma

01.42.1

Citi dzīvi liellopi un bifeļi

01.42.11

Citi dzīvi liellopi un bifeļi, izņemot teļus

01.42.12

Dzīvi liellopu un bifeļu teļi

01.42.2

Liellopu un bifeļu sperma

01.42.20

Liellopu un bifeļu sperma

01.43

Dzīvi zirgi un citi zirgu dzimtas dzīvnieki

01.43.1

Dzīvi zirgi un citi zirgu dzimtas dzīvnieki

01.43.11

Dzīvi zirgi

01.43.12

Dzīvi ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

01.44

Dzīvi kamieļi un kamieļu dzimtas dzīvnieki

01.44.1

Dzīvi kamieļi un kamieļu dzimtas dzīvnieki

01.44.10

Dzīvi kamieļi un kamieļu dzimtas dzīvnieki

01.45

Dzīvas aitas un kazas; neapstrādāts piens, cirpta aitu un kazu vilna

01.45.1

Dzīvas aitas un kazas

01.45.11

Dzīvas aitas

01.45.12

Dzīvas kazas

01.45.2

Neapstrādāts aitu un kazu piens

01.45.21

Neapstrādāts aitu piens

01.45.22

Neapstrādāts kazu piens

01.45.3

Cirpta aitu un kazu vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

01.45.30

Cirpta aitu un kazu vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

01.46

Dzīvas cūkas

01.46.1

Dzīvas cūkas

01.46.10

Dzīvas cūkas

01.47

Dzīvi mājputni un olas

01.47.1

Dzīvi mājputni

01.47.11

Dzīvi cāļi

01.47.12

Dzīvi tītari

01.47.13

Dzīvas zosis

01.47.14

Dzīvas pīles un pērļu vistiņas

01.47.2

Svaigas olas ar čaumalu

01.47.21

Svaigas vistu olas ar čaumalu

01.47.22

Svaigas citu mājputnu olas ar čaumalu

01.47.23

Inkubējamās vistu olas

01.47.24

Inkubējamās citu mājputnu olas

01.49

Citi lauksaimniecības dzīvnieki un dzīvnieku valsts produkti

01.49.1

Citi dzīvi lauksaimniecības dzīvnieki

01.49.11

Dzīvi mājas truši

01.49.12

Citur neklasificēti dzīvi audzētavā audzēti putni

01.49.13

Audzētavā audzēti dzīvi rāpuļi (ietverot čūskas un jūras bruņurupučus)

01.49.19

Pārējie citur neklasificēti dzīvi lauksaimniecības dzīvnieki

01.49.2

Citi lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes produkti

01.49.21

Dabiskais medus

01.49.22

Citur neklasificēts neapstrādāts piens

01.49.23

Gliemeži (izņemot jūras gliemežus), svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā

01.49.24

Citur neklasificēti lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti

01.49.25

Tīšanai derīgi zīdtārpiņu kokoni

01.49.26

Rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots kukaiņu vasks un spermacets

01.49.27

Dzīvnieku embriji vairošanai

01.49.28

Citur neklasificēti lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes nepārtikas produkti

01.49.3

Neapstrādātas kažokādas un dažādas jēlādas

01.49.31

Neapstrādātas kažokādas, izņemot kažokādu šķirņu jēru ādas

01.49.32

Neapstrādātas kažokādu šķirņu jēru kažokādas

01.49.39

Citur neklasificētas neapstrādātas dzīvnieku ādas (svaigas vai konservētas, bet tālāk nesagatavotas)

01.6

Lauksaimnieciskie un lopkopības pakalpojumi (izņemot veterināros pakalpojumus)

01.61

Papildu pakalpojumi augkopībai

01.61.1

Papildu pakalpojumi augkopībai

01.61.10

Papildu pakalpojumi augkopībai

01.62

Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai

01.62.1

Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai

01.62.10

Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai

01.63

Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas

01.63.1

Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas

01.63.10

Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas

01.64

Sēklu apstrāde sējai

01.64.1

Sēklu apstrāde sējai

01.64.10

Sēklu apstrāde sējai

01.7

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

01.70

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

01.70.1

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

01.70.10

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

02

Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi

02.1

Meža koki un kokaudzētavu pakalpojumi

02.10

Meža koki un kokaudzētavu pakalpojumi

02.10.1

Dzīvi meža kokaugi; meža koku sēklas

02.10.11

Dzīvi meža kokaugi

02.10.12

Meža koku sēklas

02.10.2

Meža koku stādaudzētavu pakalpojumi

02.10.20

Meža koku stādaudzētavu pakalpojumi

02.10.3

Meža koki

02.10.30

Meža koki

02.2

Neapstrādāti kokmateriāli

02.20

Neapstrādāti kokmateriāli

02.20.1

Neapstrādāti kokmateriāli

02.20.11

Skujkoku baļķi

02.20.12

Lapu koku baļķi, izņemot tropu koksni

02.20.13

Tropisko mežu koku baļķi

02.20.14

Skujkoku kurināmā koksne

02.20.15

Lapu koku kurināmā koksne

02.3

Savvaļas nekoksnes produkti

02.30

Savvaļas nekoksnes produkti

02.30.1

Dabiskie sveķi

02.30.11

Balata, gutaperča, gvajule, čikls un tiem līdzīgi dabiskie sveķi

02.30.12

Šellaka, balzami un citi dabiskie sveķi

02.30.2

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts

02.30.20

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts

02.30.3

Dekorēšanai piemērotas augu daļas, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

02.30.30

Dekorēšanai piemērotas augu daļas, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

02.30.4

Savvaļas pārtikas produkti

02.30.40

Savvaļas pārtikas produkti

02.4

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

02.40

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

02.40.1

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

02.40.10

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

03

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistītie palīgpakalpojumi

03.0

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistītie palīgpakalpojumi

03.00

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistītie palīgpakalpojumi

03.00.1

Pārtikā nelietojamas dzīvas zivis

03.00.11

Savvaļas dekoratīvas zivis

03.00.12

Zivaudzētavā audzētas dekoratīvas zivis

03.00.13

Citas dzīvas pārtikā nelietojamas savvaļas zivis, ietverot sēklas un lopbarību akvakultūrai

03.00.14

Citas dzīvas pārtikā nelietojamas zivaudzētavā audzētas zivis, ietverot sēklas un lopbarību akvakultūrai

03.00.2

Pārtikā lietojamas svaigas vai atdzesētas dzīvas zivis

03.00.21

Pārtikā lietojamas svaigas vai atdzesētas dzīvas jūras zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā

03.00.22

Pārtikā lietojamas svaigas vai atdzesētas dzīvas saldūdens zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā

03.00.23

Zivaudzētavā audzētas pārtikā lietojamas svaigas vai atdzesētas dzīvas jūras zivis

03.00.24

Zivaudzētavā audzētas pārtikā lietojamas svaigas vai atdzesētas dzīvas saldūdens zivis

03.00.3

Nesaldēti vēžveidīgie

03.00.31

Nesaldēti vēžveidīgie, kas nav audzēti audzētavā

03.00.32

Nesaldēti audzētavā audzēti vēžveidīgie

03.00.4

Dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un citi ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki

03.00.41

Dzīvas, svaigas vai atdzesētas austeres, kas nav audzētas audzētavā

03.00.42

Citi dzīvi svaigi vai atdzesēti gliemji, kas nav audzēti audzētavā

03.00.43

Audzētavā audzētas dzīvas, svaigas vai atdzesētas austeres

03.00.44

Citi audzētavā audzēti dzīvi svaigi vai atdzesēti gliemji

03.00.45

Citi dzīvi svaigi vai atdzesēti audzētavā audzēti ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki

03.00.46

Citi dzīvi svaigi vai atdzesēti ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā

03.00.5

Neapstrādātas pērles

03.00.51

Neapstrādātas dabiskās pērles

03.00.52

Neapstrādātas kultivētas pērles

03.00.6

Citi ūdensaugi, dzīvnieki un to izcelsmes produkti

03.00.61

Koraļļi un tiem līdzīgi produkti, molusku, vēžveidīgo vai adatādaiņu gliemežnīcas, čaulas un sēpiju skeleta plāksnītes

03.00.62

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi

03.00.63

Pārtikā lietojamas savvaļas jūras un citas aļģes

03.00.64

Pārtikā lietojamas audzētavā audzētas jūras un citas aļģes

03.00.65

Pārtikā nelietojamas savvaļas jūras un citas aļģes

03.00.66

Pārtikā nelietojamas audzētavā audzētas jūras un citas aļģes

03.00.69

Pārējie citur neklasificēti ūdensaugi, dzīvnieki un to izcelsmes produkti

03.00.7

Ar zvejniecību un akvakultūru saistītie palīgpakalpojumi

03.00.71

Ar zvejniecību saistītie palīgpakalpojumi

03.00.72

Ar akvakultūru saistītie palīgpakalpojumi

B

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE

05

Ogles un brūnogles

05.1

Akmeņogles

05.10

Akmeņogles

05.10.1

Akmeņogles

05.10.10

Akmeņogles

05.2

Brūnogles

05.20

Brūnogles

05.20.1

Brūnogles

05.20.10

Brūnogles

06

Jēlnafta un dabasgāze

06.1

Jēlnafta

06.10

Jēlnafta

06.10.1

Neapstrādātas minerāleļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

06.10.10

Neapstrādātas minerāleļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

06.10.2

Degakmens, degslāneklis un darvas smiltis

06.10.20

Degakmens, degslāneklis un darvas smiltis

06.2

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

06.20

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

06.20.1

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

06.20.10

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

07

Metāla rūdas

07.1

Dzelzs rūdas

07.10

Dzelzs rūdas

07.10.1

Dzelzs rūdas

07.10.10

Dzelzs rūdas

07.2

Krāsaino metālu rūdas

07.21

Urāna un torija rūdas

07.21.1

Urāna un torija rūdas

07.21.10

Urāna un torija rūdas

07.29

Citas krāsaino metālu rūdas un to koncentrāti

07.29.1

Citas krāsaino metālu rūdas un to koncentrāti

07.29.11

Vara rūdas un to koncentrāti

07.29.12

Niķeļa rūdas un to koncentrāti

07.29.13

Alumīnija rūdas un to koncentrāti

07.29.14

Dārgmetālu rūdas un to koncentrāti

07.29.15

Svina, cinka un alvas rūdas un to koncentrāti

07.29.19

Pārējās citur neklasificētas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

08

Pārējā ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkcija

08.1

Akmens, smiltis un māls

08.11

Dekoratīvais akmens un būvakmens, kaļķakmens, ģipšakmens, krīts un slāneklis

08.11.1

Dekoratīvais akmens vai būvakmens

08.11.11

Marmors un citi kaļķa ieži dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.12

Granīts, smilšakmens un citu veidu akmens dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.2

Kaļķakmens un ģipšakmens

08.11.20

Kaļķakmens un ģipšakmens

08.11.3

Krīts un nekalcinēts dolomīts

08.11.30

Krīts un nekalcinēts dolomīts

08.11.4

Slāneklis

08.11.40

Slāneklis

08.12

Grants, smiltis, māli un kaolīns

08.12.1

Grants un smiltis

08.12.11

Dabiskās smiltis

08.12.12

Akmens granulas, šķembas un pulveris; oļi, grants

08.12.13

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un drupinātus akmeņus

08.12.2

Māli un kaolīns

08.12.21

Kaolīns un citi kaolīnu saturoši māli

08.12.22

Citi māli, andaluzīts, kianīts un silimanīts; mulīts; šamots vai dinasmāls

08.9

Citur neklasificēti raktuvju un karjeru izstrādes produkti

08.91

Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

08.91.1

Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

08.91.11

Dabiskā kalcija vai alumīnija–kalcija fosfāti

08.91.12

Neapdedzināts dzelzs pirīts (kolčedāns); neapstrādāts vai neattīrīts sērs

08.91.19

Citi ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

08.92

Kūdra

08.92.1

Kūdra

08.92.10

Kūdra

08.93

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

08.93.1

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

08.93.10

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

08.99

Pārējie citur neklasificēti raktuvju un karjeru izstrādes produkti

08.99.1

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

08.99.10

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

08.99.2

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi; rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli; citi minerāli

08.99.21

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

08.99.22

Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli

08.99.29

Citas minerālvielas

09

Ar ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

09.1

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie pakalpojumi

09.10

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie pakalpojumi

09.10.1

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie pakalpojumi

09.10.11

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie urbšanas pakalpojumi

09.10.12

Urbšanas torņu montāžas, remonta un nojaukšanas pakalpojumi un citi palīgpakalpojumi, kas saistīti ar naftas un dabasgāzes ieguvi

09.10.13

Dabasgāzes sašķidrināšanas un pārvēršanas atpakaļ gāzē pakalpojumi pārvadāšanai ieguves vietā

09.9

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

09.90

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

09.90.1

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

09.90.11

Palīgpakalpojumi akmeņogļu ieguvē

09.90.19

Citur neklasificēti ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

C

GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI

10

Pārtikas produkti

10.1

Konservēta gaļa un gaļas produkti

10.11

Pārstrādāta un konservēta gaļa

10.11.1

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa, cūkgaļa, kazu un aitu gaļa, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.11

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

10.11.12

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa

10.11.13

Svaiga vai atdzesēta aitu gaļa

10.11.14

Svaiga vai atdzesēta kazu gaļa

10.11.15

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.2

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti

10.11.20

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti

10.11.3

Saldēta gaļa un pārtikas subprodukti; cita gaļa un pārtikas subprodukti

10.11.31

Saldēta liellopu gaļa

10.11.32

Saldēta cūkgaļa

10.11.33

Saldēta aitu gaļa

10.11.34

Saldēta kazu gaļa

10.11.35

Saldēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.39

Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

10.11.4

Liellopu un zirgu, aitu un kazu plūkta vilna un jēlādas

10.11.41

Plūkta vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

10.11.42

Veselas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.43

Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.44

Aitu un jēru jēlādas

10.11.45

Kazu un kazlēnu jēlādas

10.11.5

Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

10.11.50

Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

10.11.6

Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

10.11.60

Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

10.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas gaļas ražošanā

10.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas gaļas ražošanā

10.12

Pārstrādāta un konservēta mājputnu gaļa

10.12.1

Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

10.12.10

Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

10.12.2

Saldēta mājputnu gaļa

10.12.20

Saldēta mājputnu gaļa

10.12.3

Mājputnu tauki

10.12.30

Mājputnu tauki

10.12.4

Mājputnu pārtikas subprodukti

10.12.40

Mājputnu pārtikas subprodukti

10.12.5

Putnu spalvas un ādas ar spalvām

10.12.50

Putnu spalvas un ādas ar spalvām

10.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas mājputnu gaļas ražošanā

10.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas mājputnu gaļas ražošanā

10.13

Gaļas un mājputnu gaļas produkti

10.13.1

Gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

10.13.11

Sālīta, žāvēta vai kūpināta cūkgaļa un izcirtņi (speķis un šķiņķis)

10.13.12

Sālīta, žāvēta vai kūpināta liellopu gaļa

10.13.13

Cita sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa vai gaļas pārtikas subprodukti (izņemot cūku un liellopu gaļu); gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

10.13.14

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.13.15

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

10.13.16

Pārtikai nederīgi gaļas milti un granulas; dradži

10.13.9

Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā

10.13.91

Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai

10.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā

10.2

Pārstrādātas un konservētas zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši

10.20

Pārstrādātas un konservētas zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši

10.20.1

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis

10.20.11

Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un cita veida zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.12

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

10.20.13

Saldētas zivis

10.20.14

Saldētas zivju filejas

10.20.15

Saldēta zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.16

Saldētas zivju aknas un ikri

10.20.2

Citādi sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji

10.20.21

Kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

10.20.22

Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri, spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami subprodukti; zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

10.20.23

Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas, vai sālījumā

10.20.24

Kūpinātas zivis, ietverot fileju

10.20.25

Citādi sagatavotas vai konservētas zivis, izņemot gatavus zivju ēdienus

10.20.26

Kaviārs un kaviāra aizstājēji

10.20.3

Saldēti, sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi ūdens bezmugurkaulnieki

10.20.31

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie

10.20.32

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši

10.20.33

Citi ūdens bezmugurkaulnieki un jūras aļģes, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā

10.20.34

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi ūdens bezmugurkaulnieki

10.20.4

Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti, granulas un citi produkti no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem citur neklasificētiem ūdens bezmugurkaulniekiem, vai jūras aļģēm

10.20.41

Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, vai jūras aļģēm

10.20.42

Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku, vai jūras aļģu produkti

10.20.9

Kūpināšana un citi zivju produktu konservēšanas vai pagatavošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sagatavoto un konservēto zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu ražošanā

10.20.91

Kūpināšana un citi zivju produktu konservēšanas vai pagatavošanas pakalpojumi

10.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sagatavoto un konservēto zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu ražošanā

10.3

Pārstrādāti un konservēti augļi un dārzeņi

10.31

Pārstrādāti un konservēti kartupeļi

10.31.1

Pārstrādāti un konservēti kartupeļi

10.31.11

Saldēti kartupeļi

10.31.12

Kaltēti kartupeļi, gabaliņos vai šķēlēs sagriezti vai nesagriezti, tālāk neapstrādāti

10.31.13

Kaltēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu un granulu veidā

10.31.14

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi

10.31.9

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi kartupeļu un kartupeļu produktu ražošanai; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādāto un konservēto kartupeļu ražošanā

10.31.91

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi kartupeļu un kartupeļu produktu ražošanai

10.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādāto un konservēto kartupeļu ražošanā

10.32

Augļu un dārzeņu sulas

10.32.1

Augļu un dārzeņu sulas

10.32.11

Tomātu sula

10.32.12

Apelsīnu sula

10.32.13

Greipfrūtu sula

10.32.14

Ananāsu sula

10.32.15

Vīnogu sula

10.32.16

Ābolu sula

10.32.17

Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

10.32.19

Citu augļu un dārzeņu sulas

10.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst augļu un dārzeņu sulu ražošanā

10.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst augļu un dārzeņu sulu ražošanā

10.39

Citi pārstrādāti un konservēti augļi un dārzeņi

10.39.1

Pārstrādāti un konservēti dārzeņi, izņemot kartupeļus

10.39.11

Saldēti dārzeņi

10.39.12

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi

10.39.13

Kaltēti dārzeņi

10.39.14

Sagriezti un iepakoti dārzeņi un augļi

10.39.15

Konservētas pupas, kas nav sagatavotas etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.16

Konservēti zirņi, kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.17

Citi konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.18

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas

10.39.2

Pārstrādāti un konservēti augļi un rieksti

10.39.21

Saldēti, ēšanai sagatavoti vai nesagatavoti augļi un rieksti

10.39.22

Augļu un riekstu biezeņi un pastas, augļu džemi un želejas

10.39.23

Rieksti un zemesrieksti, grauzdēti, sālīti vai citādi sagatavoti

10.39.24

Īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti, kas nav paredzēti tūlītējai lietošanai

10.39.25

Lobīti zemesrieksti un rieksti

10.39.29

Citi pārstrādāti, kaltēti vai konservēti augļi un rieksti

10.39.3

Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

10.39.30

Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

10.39.9

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu pārstrādātu un konservētu augļu un dārzeņu ražošanā

10.39.91

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai

10.39.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu pārstrādātu un konservētu augļu un dārzeņu ražošanā

10.4

Augu vai dzīvnieku eļļas un tauki

10.41

Eļļas un tauki

10.41.1

Dzīvnieku eļļas un tauki, to neapstrādātas frakcijas

10.41.11

Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi nesagatavota

10.41.12

Jūras dzīvnieku un zivju tauki un eļļas, un to frakcijas

10.41.19

Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.2

Neattīrīta augu eļļa

10.41.21

Neattīrīta zemesriekstu eļļa

10.41.22

Neattīrīta olīveļļa

10.41.23

Neattīrīta saulespuķu eļļa

10.41.24

Neattīrīta rapšu un sinepju eļļa

10.41.25

Neattīrīta palmu eļļa

10.41.29

Citas neattīrītas augu eļļas

10.41.3

Jēlkokvilnas produkti

10.41.30

Jēlkokvilnas produkti

10.41.4

Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi; eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu milti

10.41.41

Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi

10.41.42

Eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu, izņemot sinepju, milti

10.41.5

Rafinētas eļļas, izņemot atlikumus

10.41.51

Rafinēta sojas pupiņu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.52

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.53

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.54

Rafinēta saulespuķu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.55

Rafinēta kokvilnas eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.56

Rafinētas rapšu un sinepju eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.57

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.58

Rafinēta kokosriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.59

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.6

Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

10.41.60

Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

10.41.7

Augu vaski (izņemot triglicerīdus); trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

10.41.71

Augu vaski (izņemot triglicerīdus)

10.41.72

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

10.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauku un eļļas ražošanā

10.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauku un eļļas ražošanā

10.42

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

10.42.1

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

10.42.10

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

10.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst margarīna un tamlīdzīgu pārtikas tauku ražošanā

10.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst margarīna un tamlīdzīgu pārtikas tauku ražošanā

10.5

Piena produkti

10.51

Piena un siera produkti

10.51.1

Pārstrādāts šķidrs piens un saldais krējums

10.51.11

Pārstrādāts šķidrs piens

10.51.12

Piens un saldais krējums ar tauku saturu > 6 %, neiebiezināts un nesaldināts

10.51.2

Piens un saldais krējums cietā veidā

10.51.21

Sausais vājpiens un saldā krējuma pulveris

10.51.22

Pilnpiena un saldā krējuma pulveris

10.51.3

Sviests un sviesta pastas

10.51.30

Sviests un sviesta pastas

10.51.4

Siers un biezpiens

10.51.40

Siers un biezpiens

10.51.5

Citi piena produkti

10.51.51

Piens un saldais krējums, kas ir iebiezināts vai satur cukuru vai citu saldinātāju, izņemot pienu un saldo krējumu cietās formās

10.51.52

Jogurts un citi fermentētie paskābināta piena vai krējuma produkti

10.51.53

Kazeīns

10.51.54

Laktoze un laktozes sīrups

10.51.55

Sūkalas

10.51.56

Citur neklasificēti piena produkti

10.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst piena un siera produktu ražošanā

10.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst piena un siera produktu ražošanā

10.52

Saldējums

10.52.1

Saldējums un cits pārtikas ledus

10.52.10

Saldējums un cits pārtikas ledus

10.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saldējuma ražošanā

10.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saldējuma ražošanā

10.6

Graudu malšanas produkti, ciete un cietes produkti

10.61

Graudu malšanas produkti

10.61.1

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, lobīti vai drupināti rīsi

10.61.11

Lobīti rīsi

10.61.12

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, vai drupināti rīsi

10.61.2

Graudaugu un augu milti; to maisījumi

10.61.21

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti

10.61.22

Citu graudaugu milti

10.61.23

Augu milti un rupja maluma milti

10.61.24

Miltu maisījumi maizes izstrādājumu ražošanai

10.61.3

Putraimi, rupja maluma milti, pārslas un citi labības graudaugu produkti

10.61.31

Kviešu putraimi un rupja maluma milti

10.61.32

Citur neklasificēti graudaugu putraimi, rupja maluma milti, pārslas un granulas

10.61.33

Brokastu pārslas un citi graudaugu pārtikas produkti

10.61.4

Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

10.61.40

Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

10.61.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst graudu malšanas produktu ražošanā

10.61.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst graudu malšanas produktu ražošanā

10.62

Ciete un cietes produkti

10.62.1

Ciete un cietes produkti; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

10.62.11

Cietes; inulīns; kviešu lipeklis; dekstrīni un citādi modificēta ciete

10.62.12

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu u. c. veidā

10.62.13

Glikoze un glikozes sīrups; fruktoze un fruktozes sīrups; invertcukurs; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

10.62.14

Kukurūzas eļļa

10.62.2

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

10.62.20

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

10.62.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cietes un cietes produktu ražošanā

10.62.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cietes un cietes produktu ražošanā

10.7

Konditorejas un miltu izstrādājumi

10.71

Maize; svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

10.71.1

Maize; svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

10.71.11

Svaiga maize

10.71.12

Svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

10.71.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svaigas vai saldētas maizes, mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

10.71.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svaigas vai saldētas maizes, mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

10.72

Sausiņi un cepumi; ilgi uzglabājami mīklas izstrādājumi un kūkas

10.72.1

Sausiņi un cepumi; ilgi uzglabājami mīklas izstrādājumi un kūkas

10.72.11

Sausmaizītes, sausiņi, grauzdēta maize un līdzīgi grauzdēti produkti

10.72.12

Piparkūkas un līdzīgi izstrādājumi; saldie cepumi; vafeles un oblātas

10.72.19

Citi sausi vai ilgi uzglabājami maizes un konditorejas izstrādājumi

10.72.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sausiņu un cepumu, ilgi uzglabājamu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

10.72.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sausiņu un cepumu, ilgi uzglabājamu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

10.73

Makaroni, nūdeles, kuskuss un līdzīgi miltu izstrādājumi

10.73.1

Makaroni, nūdeles, kuskuss un līdzīgi miltu izstrādājumi

10.73.11

Makaroni, nūdeles un līdzīgi miltu izstrādājumi

10.73.12

Kuskuss

10.73.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst makaronu, nūdeļu, kuskusu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošanā

10.73.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst makaronu, nūdeļu, kuskusu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošanā

10.8

Citi pārtikas produkti

10.81

Cukurs

10.81.1

Rafinēts vai nerafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs; melase

10.81.11

Cukurniedru vai cukurbiešu jēlcukurs cietā formā

10.81.12

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas nesatur aromatizējošas vielas vai krāsvielas

10.81.13

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups

10.81.14

Melase

10.81.2

Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

10.81.20

Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

10.81.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cukura ražošanā

10.81.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cukura ražošanā

10.82

Kakao, šokolāde un cukura konditorejas izstrādājumi

10.82.1

Attaukota vai neattaukota kakao pasta, kakao sviests, tauki un eļļa, kakao pulveris

10.82.11

Attaukota vai neattaukota kakao pasta

10.82.12

Kakao sviests, tauki un eļļa

10.82.13

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

10.82.14

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

10.82.2

Šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi

10.82.21

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), neiesaiņoti

10.82.22

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), iesaiņoti

10.82.23

Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

10.82.24

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

10.82.3

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

10.82.30

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

10.82.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu ražošanā

10.82.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu ražošanā

10.83

Pārstrādāta tēja un kafija

10.83.1

Pārstrādāta tēja un kafija

10.83.11

Kafija ar samazinātu kofeīna daudzumu vai grauzdēta

10.83.12

Kafijas aizstājēji; kafijas vai kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

10.83.13

Zaļā tēja (nefermentēta), melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iesaiņojumā ar svaru, kas nepārsniedz 3 kg

10.83.14

Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti

10.83.15

Augu uzlējumi

10.83.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kafijas un tējas ražošanā

10.83.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kafijas un tējas ražošanā

10.84

Garšvielas un piedevas

10.84.1

Etiķis; mērces; garšvielu maisījumi; sinepju pulveris vai maltas sinepes; gatavas sinepes

10.84.11

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

10.84.12

Mērces; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris, maltas sinepes un lietošanai gatavas sinepes

10.84.2

Apstrādātas garšvielas (virces)

10.84.21

Apstrādāti (Piper ģints) pipari

10.84.22

Apstrādāti kaltēti (Capsicum ģints) čilli un pipari

10.84.23

Apstrādāts kanēlis (canella), citas apstrādātas garšvielas

10.84.3

Pārtikas sāls

10.84.30

Pārtikas sāls

10.84.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst garšvielu un piedevu ražošanā

10.84.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst garšvielu un piedevu ražošanā

10.85

Gatavi ēdieni

10.85.1

Gatavi ēdieni

10.85.11

Gatavi ēdieni no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.85.12

Gatavi ēdieni no zivīm, vēžveidīgajiem un mīkstmiešiem

10.85.13

Gatavi ēdieni no dārzeņiem

10.85.14

Gatavi ēdieni no makaroniem

10.85.19

Citi gatavi ēdieni

10.85.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu ēdienu ražošanā

10.85.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu ēdienu ražošanā

10.86

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

10.86.1

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

10.86.10

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

10.86.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst homogenizētu pārtikas produktu un diētiskas pārtikas ražošanā

10.86.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst homogenizētu pārtikas produktu un diētiskas pārtikas ražošanā

10.89

Pārējie citur neklasificēti pārtikas produkti

10.89.1

Zupas, olas, raugs un citi pārtikas produkti; gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

10.89.11

Zupas un buljoni, un izstrādājumi to pagatavošanai

10.89.12

Olas bez čaumalas, svaigi vai konservēti olu dzeltenumi; konservētas vai vārītas olas čaumalās; olu albumīns

10.89.13

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi nedzīvi vienšūnas mikroorganismi; gatavs cepamais pulveris

10.89.14

Gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

10.89.15

Augu sulas un ekstrakti; pepsīna substances; augu līmes un biezinātāji

10.89.16

Gatavi pārtikas produkti tūlītējai lietošanai, piemēram, sviestmaizes un svaigas picas

10.89.17

Pārtikā lietojami uztura bagātinātāji

10.89.19

Citur neklasificēti dažādi pārtikas produkti

10.89.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošanā

10.89.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošanā

10.9

Gatavā dzīvnieku barība

10.91

Gatavā lopbarība

10.91.1

Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

10.91.10

Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

10.91.2

Lucernas rupja maluma milti un granulas

10.91.20

Lucernas rupja maluma milti un granulas

10.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās lopbarības ražošanā

10.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās lopbarības ražošanā

10.92

Gatavā mājdzīvnieku barība

10.92.1

Gatavā mājdzīvnieku barība

10.92.10

Gatavā mājdzīvnieku barība

10.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās mājdzīvnieku barības ražošanā

10.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās mājdzīvnieku barības ražošanā

11

Dzērieni

11.0

Dzērieni

11.01

Destilēti alkoholiskie dzērieni

11.01.1

Destilēti alkoholiskie dzērieni

11.01.10

Destilēti alkoholiskie dzērieni

11.01.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst destilētu alkoholisko dzērienu ražošanā

11.01.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst destilētu alkoholisko dzērienu ražošanā

11.02

Vīnogu vīns

11.02.1

Svaigu vīnogu vīns, nenorūdzis vīnogu vīns

11.02.11

Dzirkstošie svaigo vīnogu vīni

11.02.12

Svaigu vīnogu vīns, izņemot dzirkstošos vīnus; nenorūdzis vīnogu vīns

11.02.2

Vīna nogulsnes; vīnakmens

11.02.20

Vīna nogulsnes; vīnakmens

11.02.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vīnogu vīna ražošanā

11.02.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vīnogu vīna ražošanā

11.03

Sidrs un citi augļu vīni

11.03.1

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

11.03.10

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

11.03.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sidra un citu augļu vīnu ražošanā

11.03.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sidra un citu augļu vīnu ražošanā

11.04

Citi nedestilēti fermentēti dzērieni

11.04.1

Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

11.04.10

Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

11.04.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu nedestilētu fermentētu dzērienu ražošanā

11.04.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu nedestilētu fermentētu dzērienu ražošanā

11.05

Alus

11.05.1

Alus, izņemot drabiņas

11.05.10

Alus, izņemot drabiņas

11.05.2

Drabiņas vai šķiedenis

11.05.20

Drabiņas vai šķiedenis

11.05.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alus ražošanā

11.05.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alus ražošanā

11.06

Iesals

11.06.1

Iesals

11.06.10

Iesals

11.06.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst iesala ražošanā

11.06.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst iesala ražošanā

11.07

Bezalkoholiskie dzērieni, minerālūdeņi un citi ūdeņi, ko pilda pudelēs

11.07.1

Minerālūdeņi un bezalkoholiskie dzērieni

11.07.11

Nesaldināti un nearomatizēti minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi

11.07.19

Citi bezalkoholiskie dzērieni

11.07.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošanā

11.07.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošanā

12

Tabakas izstrādājumi

12.0

Tabakas izstrādājumi

12.00

Tabakas izstrādājumi

12.00.1

Tabakas izstrādājumi, izņemot tabakas atkritumus

12.00.11

Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

12.00.12

Kaltētas tabakas lapas ar izgrieztu vidējo dzīslu

12.00.19

Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences

12.00.2

Tabakas atkritumi

12.00.20

Tabakas atkritumi

12.00.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tabakas izstrādājumu ražošanā

12.00.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tabakas izstrādājumu ražošanā

13

Tekstilpreces

13.1

Dzija un diegi

13.10

Dzija un diegi

13.10.1

Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

13.10.10

Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

13.10.2

Vērpšanai sagatavotas dabiskās tekstilšķiedras

13.10.21

Jēlzīds (nešķeterēts)

13.10.22

Attaukota vai attīrīta, nekārsta un neķemmēta vilna

13.10.23

Vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu izsukas

13.10.24

Vilna un smalka vai rupja dzīvnieku spalva, kārsta vai ķemmēta

13.10.25

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

13.10.26

Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepājus un rāmiju), apstrādātas, bet nevērptas

13.10.29

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

13.10.3

Vērpšanai pārstrādātas ķīmiskās štāpeļšķiedras

13.10.31

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.32

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.4

Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

13.10.40

Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

13.10.5

Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

13.10.50

Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

13.10.6

Kokvilnas dzija; kokvilnas diegi šūšanai

13.10.61

Kokvilnas dzija (izņemot diegus šūšanai)

13.10.62

Kokvilnas diegi šūšanai

13.10.7

Dzija no augu tekstilšķiedrām, kas nav kokvilna (ietverot linšķiedru, džutu, kokosšķiedras un kaņepājus); papīra pavedieni

13.10.71

Linšķiedras dzija

13.10.72

Džutas vai citas lūksnes tekstilšķiedras; dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

13.10.8

Tekstildzija un diegi no mākslīgajām šķiedrām vai štāpeļšķiedrām

13.10.81

Mazumtirdzniecībai nesagatavota daudzkārtu vai šķeterēta ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot diegus, augstas stiprības poliestera pavedienus no poliamīdiem vai no viskozes dzijas); mazumtirdzniecībai sagatavota ķīmisko pavedienu dzija (izņemot diegus)

13.10.82

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai, kas pēc masas satur ≥ 85 % šādas šķiedras

13.10.83

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai, kas pēc masas satur < 85 % šādas šķiedras

13.10.84

Dzija ar mākslīgo štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai

13.10.85

Diegi un pavedieni šūšanai no mākslīgajām un sintētiskajām šķiedrām

13.10.9

Irdinātas šķiedras; dabisko tekstilšķiedru ražošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzijas un diegu ražošanā

13.10.91

Vilnas vai dzīvnieku smalko un rupjo spalvu otrreizējās izejvielas

13.10.92

Otrreizējās izejvielas un citi kokvilnas atkritumi

13.10.93

Dabisko tekstilšķiedru ražošanas pakalpojumi

13.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzijas un diegu ražošanā

13.2

Austas tekstilpreces

13.20

Austas tekstilpreces

13.20.1

Austie audumi (izņemot speciālos audumus) no dabiskajām šķiedrām, izņemot kokvilnu

13.20.11

Audumi no zīda vai zīda atlikām

13.20.12

Audumi no kārstas vai ķemmētas vilnas, vai no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas, vai no astriem

13.20.13

Linu audumi

13.20.14

Audumi no džutas un citām lūksnes tekstilšķiedrām (izņemot linus, kaņepājus un rāmiju)

13.20.19

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem

13.20.2

Austie kokvilnas audumi

13.20.20

Austie kokvilnas audumi

13.20.3

Audumi (izņemot speciālos audumus) no ķīmiskajiem pavedieniem un štāpeļšķiedrām

13.20.31

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas un mākslīgo šķiedru dzijas

13.20.32

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

13.20.33

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

13.20.4

Plūksnotie (uzkārstie) audumi, dvieļu frotē audumi un citi speciālie audumi

13.20.41

Austie plūksnotie audumi un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus un šaurus audumus)

13.20.42

Dvieļu frotē audumi un līdzīgi austie frotē audumi no kokvilnas (izņemot šauros audumus)

13.20.43

Citi dvieļu frotē audumi un līdzīgi austie frotē audumi (izņemot šauros audumus)

13.20.44

Marle (izņemot šauros audumus)

13.20.45

Audumi ar šūtām plūksnām, izņemot paklājus

13.20.46

Stiklšķiedras audumi (ietverot šauros audumus)

13.20.5

Austie audumi, kas imitē kažokādu

13.20.50

Austie audumi, kas imitē kažokādu

13.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tekstilaudumu ražošanā

13.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tekstilaudumu ražošanā

13.3

Tekstilmateriālu apdares pakalpojumi

13.30

Tekstilmateriālu apdares pakalpojumi

13.30.1

Tekstilmateriālu apdares pakalpojumi

13.30.11

Tekstilšķiedru un dziju balināšana un krāsošana

13.30.12

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) balināšana

13.30.13

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) krāsošana

13.30.19

Citi tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdares pakalpojumi

13.9

Citi tekstilizstrādājumi

13.91

Adītie un tamborētie audumi

13.91.1

Adītie vai tamborētie audumi

13.91.11

Adītie vai tamborētie plūksnotie audumi un frotē audumi

13.91.19

Citi adītie vai tamborētie audumi, ietverot adītos audumus, kas imitē kažokādu

13.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst adīto vai tamborēto audumu ražošanā

13.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst adīto vai tamborēto audumu ražošanā

13.92

Gatavi tekstilizstrādājumi, izņemot apģērbu

13.92.1

Gatavi tekstilizstrādājumi mājsaimniecībai

13.92.11

Segas un pledi, izņemot elektrosildītājsegas

13.92.12

Gultasveļa

13.92.13

Galdauti un salvetes

13.92.14

Tualetes un virtuves dvieļi

13.92.15

Aizkari (ietverot drapērijas) un ritināmās žalūzijas; gultas aizkari vai baldahīni

13.92.16

Citur neklasificēts mājas aprīkojums; audumu un dzijas komplekti grīdsegu, gobelēnu u. c. tekstilizstrādājumu izgatavošanai

13.92.2

Citi gatavi tekstilizstrādājumi

13.92.21

Maisi un somas (tašas) preču iesaiņošanai

13.92.22

Nojumes, markīzes un sauljumi; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; teltis un tūrisma piederumi (ietverot piepūšamos matračus)

13.92.23

Izpletņi (ietverot vadāmus izpletņus) un rotējošie izpletņi; to daļas

13.92.24

Segas, vatētas segas, dīvāna spilveni, grīdas spilveni, gultas spilveni, guļammaisi un līdzīgi izstrādājumi, ar atsperēm vai polsterēti, vai piebāzti ar kādu materiālu, vai izgatavoti no porainās gumijas vai plastmasas

13.92.29

Citi gatavi tekstilizstrādājumi (ietverot grīdlupatas, trauklupatas, putekļlupatas un tamlīdzīgus izstrādājumus tīrīšanai, glābšanas vestes un glābšanas jostas)

13.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu tekstilizstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

13.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu tekstilizstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

13.93

Paklāji un grīdsegas

13.93.1

Paklāji un grīdsegas

13.93.11

Paklāji un citas mezglojuma tehnikā darinātas tekstilmateriālu grīdsegas

13.93.12

Austi paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi, bez plūksnām un bārkstīm

13.93.13

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi ar šūtām plūksnām

13.93.19

Citi paklāji un tekstilmateriālu grīdas segumi (ietverot filca)

13.93.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst paklāju un grīdas segumu ražošanā

13.93.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst paklāju un grīdas segumu ražošanā

13.94

Tauvas, virves, vītas auklas un tīkli

13.94.1

Tauvas, virves, auklas un tīkli, izņemot atgriezumus

13.94.11

Auklas, tauvas, virves un troses no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām

13.94.12

Tīkli, kas pīti no auklas, tauvas, virves, gatavi tīkli no tekstilmateriāliem; citur neklasificēti izstrādājumi no dzijas un sloksnēm

13.94.2

Lupatas, auklu driskas, tauvas un virves, kā arī nolietoti izstrādājumi no tekstilmateriāliem

13.94.20

Lupatas, auklu driskas, tauvas un virves, kā arī nolietoti izstrādājumi no tekstilmateriāliem

13.94.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauvu, virvju, vītu auklu un tīklu ražošanā

13.94.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauvu, virvju, vītu auklu un tīklu ražošanā

13.95

Neaustie materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

13.95.1

Neaustie materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

13.95.10

Neaustie materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

13.95.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neausto materiālu un šādu materiālu izstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

13.95.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neausto materiālu un šādu materiālu izstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

13.96

Citi tehniskām vajadzībām un rūpniecībā izmantojamie tekstilizstrādājumi

13.96.1

Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija; austie audumi ar metāla pavedienu un austie audumi ar metalizētu dziju; gumijas pavedieni un virves ar tekstilmateriālu pārklājumu, un tekstilpreces un izstrādājumi tehniskām vajadzībām

13.96.11

Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija

13.96.12

Citur neklasificēti austie audumi ar metāla pavedienu un austie audumi ar metalizētu dziju

13.96.13

Gumijas pavedieni un kordi ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstildzija un sloksnes, impregnētas vai pārklātas ar gumiju vai plastikātu

13.96.14

Citur neklasificēti tekstilmateriāli, impregnēti, ar pārklājumu vai uzklājumu

13.96.15

Riepu korda audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes mākslīgā zīda dzijas

13.96.16

Tekstilizstrādājumi un preces tehniskām vajadzībām (ietverot daktis, gāzes degļu apvalkus, cauruļu oderējumu, transmisijas siksnas vai transportiera lentes, sietaudumus un filtraudumus)

13.96.17

Šaurie austie audumi; šaurie audumi no līmētiem pavedieniem bez šķiedrām; apdares materiāli un tiem līdzīgi

13.96.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tehniskām vajadzībām un rūpniecībā izmantojamo tekstilizstrādājumu ražošanā

13.96.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tehniskām vajadzībām un rūpniecībā izmantojamo tekstilizstrādājumu ražošanā

13.99

Pārējie citur neklasificēti tekstilizstrādājumi

13.99.1

Aizkaru tilla audums, mežģīnes un izšuvumi; pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

13.99.11

Tills un citi tīklveida audumi, izņemot austus, adītus un tamborētus audumus; mežģīnes gabalos, lentēs vai atsevišķu izstrādājumu veidā

13.99.12

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

13.99.13

Filcs un tūba, apretēta, impregnēta vai laminēta

13.99.14

Tekstilšķiedras, kuru garums ir ≤ 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

13.99.15

Pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

13.99.16

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos

13.99.19

Pārējās citur neklasificētas tekstilpreces un tekstilizstrādājumi

13.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošanā

13.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošanā

14

Apģērbi

14.1

Apģērbi, izņemot kažokādas apģērbus

14.11

Ādas apģērbi

14.11.1

Apģērbi no ādas vai kompozītādas

14.11.10

Apģērbi no ādas vai kompozītādas

14.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ādas apģērbu ražošanā

14.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ādas apģērbu ražošanā

14.12

Darba apģērbi

14.12.1

Vīriešu darba apģērbi

14.12.11

Vīriešu apģērba komplekti, žaketes un vējjakas, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.12

Vīriešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.2

Sieviešu darba apģērbi

14.12.21

Sieviešu apģērba komplekti, žaketes un vējjakas, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.22

Sieviešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.3

Citi darba apģērbi

14.12.30

Citi darba apģērbi

14.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst darba apģērbu ražošanā

14.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst darba apģērbu ražošanā

14.13

Citas virsdrēbes

14.13.1

Adītas vai tamborētas trikotāžas virsdrēbes

14.13.11

Vīriešu vai zēnu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.12

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.13

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.14

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.2

Citas virsdrēbes vīriešiem un zēniem

14.13.21

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, virsjakas, apmetņi, siltās virsjakas, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.22

Vīriešu vai zēnu uzvalki un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.23

Vīriešu vai zēnu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.24

Vīriešu vai zēnu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.3

Citas virsdrēbes sievietēm un meitenēm

14.13.31

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.32

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.33

Sieviešu vai meiteņu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.34

Sieviešu vai meiteņu kleitas, svārki un bikšusvārki no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.35

Sieviešu vai meiteņu bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.4

Lietoti apģērbi un citi tekstilizstrādājumi

14.13.40

Lietoti apģērbi un citi tekstilizstrādājumi

14.13.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst virsdrēbju ražošanā

14.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst virsdrēbju ražošanā

14.14

Apakšveļa

14.14.1

Adīta vai tamborēta apakšveļa

14.14.11

Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

14.14.12

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.13

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

14.14.14

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, rītasvārki, peņuāri, peldmēteļi un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.2

Apakšveļa no austajiem audumiem

14.14.21

Vīriešu vai zēnu krekli no austajiem audumiem

14.14.22

Vīriešu vai zēnu sporta krekliņi un citi apakškrekli, garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki no austajiem audumiem

14.14.23

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no austa auduma

14.14.24

Sieviešu vai meiteņu krekliņi un līdzīgi izstrādājumi, kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no austajiem audumiem

14.14.25

Krūšturi, zeķturi, grācijas, bikšturi, zeķu prievītes un līdzīgi izstrādājumi un to daļas no auduma vai trikotāžas

14.14.3

T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

14.14.30

T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

14.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apakšveļas ražošanā

14.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apakšveļas ražošanā

14.19

Citi apģērbi un apģērba piederumi

14.19.1

Mazu bērnu apģērbi, sporta apģērbi un citi apģērbi, apģērbu piederumi un daļas no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.11

Mazu bērnu apģērbi un apģērbu piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.12

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi, peldbikses un citi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.13

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

14.19.19

Citi gatavi apģērba piederumi un apģērba daļas vai piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.2

Mazu bērnu apģērbi, citi apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

14.19.21

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

14.19.22

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi un peldbikses; citi apģērbi no austa auduma

14.19.23

Kabatlakatiņi, šalles, lakati, plīvuri, kaklasaites, kravates, cimdi un citi gatavi apģērba piederumi; citur neklasificētas apģērbu vai to piederumu daļas no austajiem audumiem

14.19.3

Apģērba piederumi no ādas; apģērbi no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem; apģērbi no audumiem ar pārklājumu

14.19.31

Citi apģērba piederumi, kas izgatavoti no ādas vai mākslīgās ādas, izņemot sporta cimdus

14.19.32

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem vai audumiem ar pārklājumu

14.19.4

Cepures un galvassegas

14.19.41

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca; plakanas un cilindriskas sagataves no filca; cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu materiālu sloksnes

14.19.42

Cepures un citas galvassegas no filca, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, vai adītas vai tamborētas, vai izgatavotas no mežģīnēm vai cita tekstilauduma vienā gabalā; tīkliņi matiem

14.19.43

Citas galvassegas, izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no azbesta; galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

14.19.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu apģērbu un apģērba piederumu ražošanā

14.19.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu apģērbu un apģērba piederumu ražošanā

14.2

Kažokādu izstrādājumi

14.20

Kažokādu izstrādājumi

14.20.1

Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

14.20.10

Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

14.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kažokādu izstrādājumu ražošanā

14.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kažokādu izstrādājumu ražošanā

14.3

Trikotāžas apģērbi

14.31

Trikotāžas zeķes

14.31.1

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

14.31.10

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

14.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst trikotāžas zeķu ražošanā

14.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst trikotāžas zeķu ražošanā

14.39

Citi trikotāžas apģērbi

14.39.1

Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

14.39.10

Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

14.39.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu trikotāžas apģērbu ražošanā

14.39.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu trikotāžas apģērbu ražošanā

15

Āda un ādas izstrādājumi

15.1

Miecēta un apdarināta āda; ceļojuma somas, rokassomas, zirglietas un iejūgs; apdarinātas un krāsotas zvērādas

15.11

Miecēta un apdarināta āda; apdarinātas un krāsotas zvērādas

15.11.1

Miecētas vai apdarinātas zvērādas

15.11.10

Miecētas vai apdarinātas zvērādas

15.11.2

Zamšāda; lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

15.11.21

Zamšāda

15.11.22

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

15.11.3

Liellopu un zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

15.11.31

Veselas liellopu ādas bez apmatojuma

15.11.32

Liellopu ādas bez apmatojuma (izņemot veselas)

15.11.33

Zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

15.11.4

Aitu, kazu vai cūku ādas bez apmatojuma

15.11.41

Aitu vai jēru ādas bez vilnas

15.11.42

Kazu un kazlēnu ādas bez apmatojuma

15.11.43

Cūkādas

15.11.5

Citu dzīvnieku ādas; mākslīgā āda uz dabiskās ādas bāzes

15.11.51

Citu dzīvnieku ādas bez apmatojuma

15.11.52

Mākslīgā āda ar dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatni

15.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst miecētas un apdarinātas ādas, apdarinātas un krāsotas zvērādas ražošanā

15.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst miecētas un apdarinātas ādas, apdarinātas un krāsotas zvērādas ražošanā

15.12

Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi, zirglietas un iejūga piederumi

15.12.1

Zirglietas un iejūga piederumi; ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi; citi ādas izstrādājumi

15.12.11

Zirglietas un iejūga piederumi dažādiem dzīvniekiem no dažādiem materiāliem

15.12.12

Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, vulkanizētas šķiedras vai kartona; ceļojuma komplekti ķermeņa kopšanas piederumiem, šūšanai, apģērba vai apavu tīrīšanai

15.12.13

Pulksteņu siksniņas (izņemot metāla), aproces, rokassprādzes un to detaļas

15.12.19

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas (ietverot iekārtās vai mehāniskajās ierīcēs, vai citiem tehniskiem nolūkiem izmantojamos izstrādājumus)

15.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zirglietu un iejūga piederumu, ceļojuma somu, rokassomu un līdzīgu izstrādājumu ražošanā

15.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zirglietu un iejūga piederumu, ceļojuma somu, rokassomu un līdzīgu izstrādājumu ražošanā

15.2

Apavi

15.20

Apavi

15.20.1

Apavi, izņemot sporta vai aizsargapavus, un ortopēdiskās kurpes

15.20.11

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.12

Apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot ūdensnecaurlaidīgus apavus vai sporta apavus

15.20.13

Apavi ar ādas virsu, izņemot sporta apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā un dažādus speciālos apavus

15.20.14

Apavi ar tekstilmateriālu virsu, izņemot sporta apavus

15.20.2

Sporta apavi

15.20.21

Tenisa, basketbola, vingrošanas apavi, treniņapavi un līdzīgi apavi

15.20.29

Citi sporta apavi, izņemot distanču slēpju, slaloma, sniegadēļa zābakus un slidzābakus

15.20.3

Citur neklasificēti aizsargapavi un citi apavi

15.20.31

Apavi ar iestrādātu metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.32

Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

15.20.4

Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

15.20.40

Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

15.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apavu ražošanā

15.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apavu ražošanā

16

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi, izņemot mēbeles; izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem

16.1

Zāģēta un ēvelēta koksne

16.10

Zāģēta un ēvelēta koksne

16.10.1

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm; dzelzceļa vai tramvaja gulšņi no koka, neimpregnēti

16.10.11

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm, skujkoku

16.10.12

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm, lapu koku

16.10.13

Neimpregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.2

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm; koksnes vilna; koksnes milti; koksnes šķelda vai skaidas

16.10.21

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), skujkoku

16.10.22

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), no bambusa

16.10.23

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), no cita koka

16.10.24

Koksnes vilna; koksnes milti

16.10.25

Koksnes šķelda vai skaidas

16.10.3

Neapstrādāti kokmateriāli; dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka, impregnēti vai citādi apstrādāti

16.10.31

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

16.10.32

Impregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.39

Citi neapstrādāti kokmateriāli, ietverot šķeltus stabus, kārtis un mietus

16.10.9

Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zāģētas un ēvelētas koksnes ražošanā

16.10.91

Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde

16.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zāģētas un ēvelētas koksnes ražošanā

16.2

Izstrādājumi no koksnes, korķa, salmiem un pīšanas materiāliem

16.21

Finiera loksnes un koka paneļi

16.21.1

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli; skaidu plātnes un līdzīgas plātnes no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem

16.21.11

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no bambusa

16.21.12

Skaidu plātnes

16.21.13

Orientētās kokskaidu plātnes (OSB)

16.21.14

Citas koka vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.15

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.16

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no skujkoka

16.21.17

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli vismaz ar ārējo kārtu no tropu koku koksnes

16.21.18

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no cita koka

16.21.2

Finiera loksnes; loksnes saplāksnim; blīvināts koks

16.21.21

Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā

16.21.22

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no skujkoka

16.21.23

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no tropu koku koksnes

16.21.24

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no cita koka

16.21.9

Plātņu un paneļu apdares pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā

16.21.91

Plātņu un paneļu apdares pakalpojumi

16.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā

16.22

Saliktas parketa grīdas

16.22.1

Saliktas parketa plātnes

16.22.10

Saliktas parketa plātnes

16.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saliktu parketa grīdu ražošanā

16.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saliktu parketa grīdu ražošanā

16.23

Citi galdnieku un namdaru būvizstrādājumi

16.23.1

Namdaru un galdnieku izstrādājumi no koka būvniecībai (izņemot saliekamas būvkonstrukcijas)

16.23.11

Logi, divviru balkona durvis un to rāmji, durvis un to rāmji un sliekšņi, no koka

16.23.12

Koka veidņi būvdarbiem, izmantojot betonu, koka jumstiņi un jumta skaidas

16.23.19

Citur neklasificēti namdaru un galdnieku būvizstrādājumi no koka

16.23.2

Saliekamas būvkonstrukcijas

16.23.20

Saliekamas būvkonstrukcijas

16.23.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst namdaru un galdniecības būvizstrādājumu ražošanā

16.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst namdaru un galdniecības būvizstrādājumu ražošanā

16.24

Koka konteineri

16.24.1

Koka konteineri

16.24.11

Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi no koka

16.24.12

Koka mucas un mucinieku darinājumi

16.24.13

Citi koka konteineri un to daļas

16.24.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koka konteineru ražošanā

16.24.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koka konteineru ražošanā

16.29

Citi izstrādājumi no koka; izstrādājumi no korķa, salmiem un pīšanas materiāliem

16.29.1

Citi izstrādājumi no koka

16.29.11

Koka instrumenti, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas, koka pirmsagataves pīpju izgatavošanai, koka kurpju liestes un apavu izstiepēji

16.29.12

Galda un virtuves piederumi no koka

16.29.13

Koka izstrādājumi ar mozaīku vai inkrustāciju, lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai griešanas rīkiem un līdzīgi koka izstrādājumi, koka statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi no koka

16.29.14

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un līdzīgiem priekšmetiem un citi izstrādājumi no koka

16.29.15

Granulas un briketes no presētas un aglomerētas koksnes un augu atkritumiem un atgriezumiem

16.29.2

Izstrādājumi no korķa, salmiem un materiāliem pīšanai; grozi un pinumi

16.29.21

Dabiskais korķis, mizots vai sadalīts kvadrātveida vai taisnstūra blokos, plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis; korķa atkritumi

16.29.22

Dabiskā korķa izstrādājumi

16.29.23

Bloki, plātnes, loksnes un sloksnes, dažādu formu flīzes un viengabala cilindri no aglomerēta korķa

16.29.24

Aglomerēts korķis; citur neklasificēti izstrādājumi no aglomerēta korķa

16.29.25

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi

16.29.9

Koksnes un korķa, izņemot mēbeļu, salmu un pinamo materiālu izgatavošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu koksnes izstrādājumu, korķa izstrādājumu un salmu un pīšanas materiālu ražošanā

16.29.91

Koksnes un korķa, izņemot mēbeļu, salmu un pīšanas materiālu izgatavošanas pakalpojumi

16.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu koksnes izstrādājumu, korķa izstrādājumu un salmu un pīšanas materiālu ražošanā

17

Papīrs un papīra izstrādājumi

17.1

Celuloze, papīrs un kartons

17.11

Celuloze

17.11.1

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla

17.11.11

Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

17.11.12

Ķīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.13

Ķīmiskā sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.14

Mehāniskā koksnes celuloze; pusķīmiskā koksnes celuloze; papīra masa no citiem celulozi saturošiem šķiedrmateriāliem, izņemot koksni

17.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst celulozes ražošanā

17.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst celulozes ražošanā

17.12

Papīrs un kartons

17.12.1

Laikrakstu papīrs, rokas lējuma papīrs un citu veidu nekrītots papīrs vai kartons grafiskiem nolūkiem

17.12.11

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

17.12.12

Rokas lējuma papīrs un kartons

17.12.13

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopēšanas papīra pamats; tapešu pamats

17.12.14

Cita veida papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem

17.12.2

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

17.12.20

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

17.12.3

Iepakojuma kartons

17.12.31

Nebalināts kraftpapīrs bez pārklājuma

17.12.32

Balināts kraftpapīrs ar pārklājumu

17.12.33

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

17.12.34

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

17.12.35

Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)

17.12.4

Papīrs bez pārklājuma

17.12.41

Kraftpapīrs bez pārklājuma; maisu kraftpapīrs, krepēts vai krokots

17.12.42

Sulfītcelulozes ietinamais papīrs un cits papīrs bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem)

17.12.43

Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons; pape

17.12.44

Cigarešu papīrs, kas nav sagriezts grāmatiņās vai čaulītēs

17.12.5

Kartons bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem)

17.12.51

Iekšēji pelēks kartons bez pārklājuma

17.12.59

Cits kartons bez pārklājuma

17.12.6

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi papīri

17.12.60

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi papīri

17.12.7

Apstrādāts papīrs un kartons

17.12.71

Daudzslāņains papīrs un kartons, bez virsmas pārklājuma vai neimpregnēts

17.12.72

Krokots, ciļņots, gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

17.12.73

Papīrs un kartons, kas izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.74

Kraftpapīrs (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.75

Kraftkartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.76

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un cits kopējamais vai novelkamais papīrs ruļļos un loksnēs

17.12.77

Papīrs, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums, ar pārklājumu, impregnēti, ar apdari, krāsotu vai iespiestu virsmu, ruļļos vai loksnēs

17.12.78

Iekšēji pelēks kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.79

Cita veida kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst papīra un kartona ražošanā

17.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst papīra un kartona ražošanā

17.2

Papīra un kartona izstrādājumi

17.21

Gofrēts papīrs un kartons un iesaiņojums no papīra un kartona

17.21.1

Gofrēts papīrs un kartons un iesaiņojums no papīra un kartona

17.21.11

Gofrēts kartons ruļļos vai loksnēs

17.21.12

Papīra maisiņi un somas

17.21.13

Kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona

17.21.14

Salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona

17.21.15

Mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes un līdzīgi papīra izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veikalos utt.

17.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gofrēta papīra un kartona un papīra un kartona iesaiņojuma ražošanā

17.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gofrēta papīra un kartona un papīra un kartona iesaiņojuma ražošanā

17.22

Mājsaimniecības, higiēnas un tualetes priekšmeti

17.22.1

Mājsaimniecībā izmantojamais papīrs, tualetes papīrs un izstrādājumi no papīra

17.22.11

Tualetes papīrs, mutautiņi, sejas salvetes un dvieļi, galdauti un salvetes no papīra masas, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

17.22.12

Higiēnas dvieļi un tamponi, bērnu autiņi un līdzīgi higiēnas piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

17.22.13

Paplātes, šķīvji, bļodas, tases un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona

17.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mājsaimniecības, higiēnas un tualetes priekšmetu ražošanā

17.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mājsaimniecības, higiēnas un tualetes priekšmetu ražošanā

17.23

Rakstāmpapīrs un iespiedpapīrs

17.23.1

Rakstāmpapīrs un iespiedpapīrs

17.23.11

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citu veidu kopējamais vai novelkamais papīrs; trafaretspiedes papīrs un ofseta plates no papīra

17.23.12

Papīra vai kartona aploksnes, atklātnes, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

17.23.13

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības uzskaites žurnāli, apvākojumi, veidlapas un citas kancelejas preces no papīra vai kartona

17.23.14

Cits papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, iespiests, gofrēts vai perforēts

17.23.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rakstāmpapīra un iespiedpapīra ražošanā

17.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rakstāmpapīra un iespiedpapīra ražošanā

17.24

Tapetes

17.24.1

Tapetes

17.24.11

Tapetes un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem

17.24.12

Sienu pārklājumi no tekstilmateriāla

17.24.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tapešu ražošanā

17.24.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tapešu ražošanā

17.29

Citi papīra un kartona izstrādājumi

17.29.1

Citi papīra un kartona izstrādājumi

17.29.11

Etiķetes no papīra vai kartona

17.29.12

Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

17.29.19

Cigarešu papīrs; spoles, saivas, rullīši un līdzīgi izstrādājumi; filtrpapīrs un kartons; pārējie citur neklasificēti papīra un kartona izstrādājumi

17.29.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu papīra un kartona izstrādājumu ražošanā

17.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu papīra un kartona izstrādājumu ražošanā

18

Iespiešanas un ierakstīšanas pakalpojumi

18.1

Iespiešanas pakalpojumi un ar iespiešanu saistītie pakalpojumi

18.11

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

18.11.1

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

18.11.10

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

18.12

Citi iespiešanas pakalpojumi

18.12.1

Citi iespiešanas pakalpojumi

18.12.11

Pastmarku, zīmogmarku, ģerboņpapīra, viedkaršu, čeku un citu pret viltojumiem drošu un līdzīgu papīru iespiešanas pakalpojumi

18.12.12

Reklāmas katalogu, prospektu, plakātu un citu drukātu reklāmas materiālu iespiešanas pakalpojumi

18.12.13

Retāk nekā četras reizes nedēļā iznākošu žurnālu un citu periodisko izdevumu iespiešanas pakalpojumi

18.12.14

Grāmatu, karšu, hidrogrāfisko vai visu veidu līdzīgu karšu, attēlu, plānu, fotogrāfiju un pastkaršu iespiešanas pakalpojumi

18.12.15

Etiķešu un uzlīmju iespiešanas pakalpojumi

18.12.16

Iespiešanas pakalpojumi tieši uz citiem materiāliem, izņemot papīru

18.12.19

Pārējie citur neklasificēti iespiešanas pakalpojumi

18.13

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi, kā arī salikums un fotosalikums

18.13.1

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi

18.13.10

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi

18.13.2

Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli

18.13.20

Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli

18.13.3

Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

18.13.30

Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

18.14

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

18.14.1

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

18.14.10

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

18.2

Ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20

Ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.1

Skaņu ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.10

Skaņu ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.2

Videoierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.20

Videoierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.3

Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi

18.20.30

Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi

19

Kokss un naftas pārstrādes produkti

19.1

Koksēšanas produkti

19.10

Koksēšanas produkti

19.10.1

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

19.10.10

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

19.10.2

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras darva; citas minerāldarvas

19.10.20

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras darva; citas minerāldarvas

19.10.3

Piķis un piķa kokss

19.10.30

Piķis un piķa kokss

19.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koksēšanas produktu ražošanā

19.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koksēšanas produktu ražošanā

19.2

Naftas pārstrādes produkti

19.20

Naftas pārstrādes produkti

19.20.1

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais

19.20.11

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

19.20.12

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no brūnoglēm

19.20.13

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no kūdras

19.20.2

Kurināmais mazuts un gāze; smēreļļas

19.20.21

Motoru degviela (benzīns)

19.20.22

Aviācijas degviela

19.20.23

Lakbenzīns

19.20.24

Viegli gaistoša un petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela

19.20.25

Ligroīns

19.20.26

Gāzeļļas

19.20.27

Vidējās naftas eļļas; citur neklasificēti vidējie destilāti

19.20.28

Citur neklasificētas degvieleļļas

19.20.29

Naftas smēreļļas; citur neklasificēti smagie destilāti

19.20.3

Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi

19.20.31

Sašķidrināts propāns un butāns

19.20.32

Etilēns, propilēns, butilēns, butadiēns

19.20.39

Citas naftas gāzes vai ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī, izņemot dabasgāzi

19.20.4

Citi naftas produkti

19.20.41

Naftas vazelīns; parafīns; no naftas iegūtie un citi vaski

19.20.42

Naftas kokss; naftas bitumens un citi naftas pārstrādes blakusprodukti

19.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst naftas pārstrādes produktu ražošanā

19.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst naftas pārstrādes produktu ražošanā

20

Ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti

20.1

Ķīmisko vielu pamatelementi, mēslošanas līdzekļi un slāpekļa savienojumi, plastmasas un sintētiskais kaučuks pirmformās

20.11

Rūpnieciskās gāzes

20.11.1

Rūpnieciskās gāzes

20.11.11

Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis

20.11.12

Oglekļa dioksīds un citi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

20.11.13

Sašķidrināts gaiss un saspiests gaiss

20.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko gāzu ražošanā

20.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko gāzu ražošanā

20.12

Krāsvielas un krāsu pigmenti

20.12.1

Oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

20.12.11

Cinka oksīds un peroksīds; titāna oksīds

20.12.12

Hroma, mangāna, svina, vara oksīdi un peroksīdi

20.12.19

Citi oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

20.12.2

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; citur neklasificētas krāsvielas

20.12.21

Sintētiskās organiskās krāsvielas un preparāti uz to bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai kā luminoforus; lakas un preparāti uz to bāzes

20.12.22

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri, un citādi atvasinājumi; augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes krāsvielas

20.12.23

Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti; fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai

20.12.24

Citur neklasificētas krāsvielas; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

20.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsvielu un krāsu pigmentu ražošanā

20.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsvielu un krāsu pigmentu ražošanā

20.13

Citas neorganiskās ķīmijas pamatvielas

20.13.1

Bagātināts urāns un plutonijs; noplicināts urāns un torijs; citi radioaktīvie elementi

20.13.11

Bagātināts urāns, plutonijs un to savienojumi

20.13.12

Noplicināts urāns, torijs un to savienojumi

20.13.13

Citi radioaktīvie elementi, izotopi un savienojumi; sakausējumi, dispersijas, keramikas produkti un maisījumi, kas satur šos elementus, izotopus vai to savienojumus

20.13.14

Neapstaroti degvielas elementi (kasetnes) kodolreaktoriem

20.13.2

Citur neklasificēti ķīmiskie elementi; neorganiskās skābes un savienojumi

20.13.21

Metaloīdi

20.13.22

Nemetālu savienojumi ar halogēniem vai sēru

20.13.23

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs; dzīvsudrabs

20.13.24

Hlorūdeņradis; oleums; fosfora pentoksīds; citas neorganiskās skābes; silīcija dioksīds un sēra dioksīds

20.13.25

Oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi; hidrazīns, hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

20.13.3

Metālu halogenāti; hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti

20.13.31

Metālu halogenāti

20.13.32

Hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti

20.13.4

Sulfīdi, sulfāti; nitrāti, fosfāti un karbonāti

20.13.41

Sulfīdi, sulfīti un sulfāti

20.13.42

Fosfināti, fosfonāti, fosfāti, polifosfāti un nitrīti (izņemot kāliju)

20.13.43

Karbonāti

20.13.5

Citu metālu sāļi

20.13.51

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi, dārgmetāli koloidālā stāvoklī

20.13.52

Citur neklasificēti neorganiskie savienojumi, ietverot destilētu ūdeni; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

20.13.6

Pārējās citur neklasificētās neorganiskās ķīmijas pamatvielas

20.13.61

Citur neklasificēti izotopi un to savienojumi (ietverot smago ūdeni)

20.13.62

Cianīdi, cianīdu oksīdi un kompleksie cianīdi; fulmināti, cianāti un tiocianāti; silikāti; borāti; perborāti; citu neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi

20.13.63

Ūdeņraža peroksīds

20.13.64

Fosfīdi; karbīdi; hidrīdi; nitrīdi; azīdi; silicīdi un borīdi

20.13.65

Retzemju metālu savienojumi, itrija vai skandija savienojumi

20.13.66

Sērs, izņemot sublimēto sēru, nogulsnēto sēru un koloidālo sēru

20.13.67

Apdedzināti dzelzs pirīti

20.13.68

Pjezoelektriskais kvarcs; citi neapstrādāti sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi

20.13.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu neorganiskās ķīmijas pamatvielu ražošanā

20.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu neorganiskās ķīmijas pamatvielu ražošanā

20.14

Citas organiskās ķīmijas pamatvielas

20.14.1

Ogļūdeņraži un to atvasinājumi

20.14.11

Acikliskie ogļūdeņraži

20.14.12

Cikliskie ogļūdeņraži

20.14.13

Aciklisko ogļūdeņražu hlora atvasinājumi

20.14.14

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

20.14.19

Citi ogļūdeņražu atvasinājumi

20.14.2

Spirti, fenoli, fenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi; rūpnieciskie alifātiskie spirti

20.14.21

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

20.14.22

Vienvērtīgie spirti

20.14.23

Dioli, daudzvērtīgie spirti, cikliskie spirti un to atvasinājumi

20.14.24

Fenoli; fenolu spirti un fenolu atvasinājumi

20.14.3

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; karbonskābes un to atvasinājumi

20.14.31

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas

20.14.32

Piesātinātās acikliskās monokarbonskābes un to atvasinājumi

20.14.33

Nepiesātinātās monokarbonskābes, ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu acikliskās polikarbonskābes un to atvasinājumi

20.14.34

Aromātiskās polikarbonskābes un karbonskābes ar papildu skābekļa funkcionālajām grupām; to atvasinājumi, izņemot salicilskābi un tās sāļus

20.14.4

Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcionālajām grupām

20.14.41

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

20.14.42

Aminosavienojumi ar skābekļa funkcionālo grupu, izņemot lizīnu un glutamīnskābi

20.14.43

Ureīdi; savienojumi, kas satur karboksiamīda vai nitrila funkcionālās grupas; to atvasinājumi

20.14.44

Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli

20.14.5

Sēra organiskie savienojumi un citi elementorganiskie savienojumi; citur neklasificēti heterocikliskie savienojumi

20.14.51

Sēra organiskie savienojumi un citi elementorganiskie savienojumi

20.14.52

Citur neklasificēti heterocikliskie savienojumi; nukleīnskābes un to sāļi

20.14.53

Fosforskābes esteri un to sāļi vai citu neorganisko skābju esteri (izņemot ūdeņraža halogenīdu esterus) un to sāļi; un šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

20.14.6

Ēteri, organiskie peroksīdi, epoksīdi, acetāli un pusacetāli; citi organiskie savienojumi

20.14.61

Savienojumi ar aldehīda funkcionālo grupu

20.14.62

Savienojumi ar ketonu un hinonu funkcionālajām grupām

20.14.63

Ēteri, organiskie peroksīdi, epoksīdi, acetāli, pusacetāli un to atvasinājumi

20.14.64

Fermenti un pārējie citur neklasificēti organiskie savienojumi

20.14.7

Dažādi organiskie ķīmiskie pamatprodukti

20.14.71

Augļu vai sveķu produktu atvasinājumi

20.14.72

Kokogles

20.14.73

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē, un līdzīgi produkti

20.14.74

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

20.14.75

Etilspirts un citi jebkāda stipruma denaturēti spirti

20.14.8

Atsārmi no koksnes celulozes ražošanas, izņemot taleļļu

20.14.80

Atsārmi no koksnes celulozes ražošanas, izņemot taleļļu

20.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu organisko ķīmisko pamatvielu ražošanā

20.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu organisko ķīmisko pamatvielu ražošanā

20.15

Mēslojumi un slāpekļa savienojumi

20.15.1

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes; amonjaks

20.15.10

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes; amonjaks

20.15.2

Amonija hlorīds, nitrīti

20.15.20

Amonija hlorīds, nitrīti

20.15.3

Slāpekli saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

20.15.31

Urīnviela

20.15.32

Amonija sulfāts

20.15.33

Amonija nitrāts

20.15.34

Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi

20.15.35

Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi

20.15.36

Urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumi

20.15.39

Pārējie citur neklasificēti slāpekļa minerālmēsli un maisījumi

20.15.4

Fosforu saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

20.15.41

Superfosfāts

20.15.49

Citi fosfora minerālmēsli

20.15.5

Kāliju saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

20.15.51

Kālija hlorīds

20.15.52

Kālija sulfāts

20.15.59

Citi kālija mēslošanas līdzekļi

20.15.6

Nātrija nitrāts

20.15.60

Nātrija nitrāts

20.15.7

Citur neklasificēti mēslošanas līdzekļi

20.15.71

Mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs barības vielas: slāpekli, fosforu un kāliju

20.15.72

Amonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)

20.15.73

Monoamonija fosfāts

20.15.74

Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: slāpekli un fosforu

20.15.75

Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: fosforu un kāliju

20.15.76

Kālija nitrāts

20.15.79

Citur neklasificēti minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur vismaz divas barības vielas (slāpekli, fosfātu, potašu)

20.15.8

Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi

20.15.80

Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi

20.15.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanā

20.15.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanā

20.16

Polimēru materiāli pirmformās

20.16.1

Etilēna polimēri pirmformās

20.16.10

Etilēna polimēri pirmformās

20.16.2

Stirola polimēri pirmformās

20.16.20

Stirola polimēri pirmformās

20.16.3

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

20.16.30

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

20.16.4

Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri pirmformās

20.16.40

Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri pirmformās

20.16.5

Citi polimēri pirmformās; jonu apmaiņas sveķi

20.16.51

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

20.16.52

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri un citi vinilpolimēri pirmformās

20.16.53

Akrilpolimēri pirmformās

20.16.54

Poliamīdi pirmformās

20.16.55

Karbamīdsveķi, tiokarbamīdsveķi un melamīnsveķi primformās

20.16.56

Citi amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās

20.16.57

Silikoni pirmformās

20.16.59

Pārējie citur neklasificēti polimēru materiāli pirmformās

20.16.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst polimēru materiālu pirmformās ražošanā

20.16.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst polimēru materiālu pirmformās ražošanā

20.17

Sintētiskais kaučuks pirmformās

20.17.1

Sintētiskais kaučuks pirmformās

20.17.10

Sintētiskais kaučuks pirmformās

20.17.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sintētiskā kaučuka pirmformās ražošanā

20.17.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sintētiskā kaučuka pirmformās ražošanā

20.2

Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

20.20

Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

20.20.1

Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

20.20.11

Insekticīdi

20.20.12

Herbicīdi

20.20.13

Augu pretdīgšanas līdzekļi un augu augšanas regulatori

20.20.14

Dezinfekcijas līdzekļi

20.20.15

Fungicīdi

20.20.16

Bīstamie pesticīdi

20.20.19

Citi pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

20.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pesticīdu un citi agroķīmisko preparātu ražošanā

20.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pesticīdu un citi agroķīmisko preparātu ražošanā

20.3

Krāsas, lakas un līdzīgi pārklājumi, tipogrāfijas krāsa un mastikas

20.30

Krāsas, lakas un līdzīgi pārklājumi, tipogrāfijas krāsa un mastikas

20.30.1

Krāsas un lakas uz polimēru bāzes

20.30.11

Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes ūdens vidē

20.30.12

Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes neūdens vidē; šķīdumi

20.30.2

Citas krāsas un lakas un ar tām saistītie produkti; mākslinieku krāsas un tipogrāfijas krāsa

20.30.21

Gatavi pigmenti, blāvotāji un krāsas, stiklveida emaljas un glazūras, aplējumi, šķidrie spīdumi un līdzīgi izstrādājumi; stikla frite

20.30.22

Citas krāsas un lakas; gatavi sikatīvi

20.30.23

Mākslinieku, skolēnu vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, izklaides krāsas un līdzīgas krāsas

20.30.24

Tipogrāfijas krāsa

20.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošanā

20.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošanā

20.4

Ziepes, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi, smaržas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

20.41

Ziepes, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi

20.41.1

Glicerīns

20.41.10

Glicerīns

20.41.2

Organiskās virsmaktīvās vielas, izņemot ziepes

20.41.20

Organiskās virsmaktīvās vielas, izņemot ziepes

20.41.3

Ziepes, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

20.41.31

Ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas, ko izmanto kā ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem

20.41.32

Mazgāšanas līdzekļi un preparāti mazgāšanai

20.41.4

Aromātiski preparāti un vaski

20.41.41

Preparāti gaisa aromatizēšanai vai atsvaidzināšanai telpās

20.41.42

Mākslīgie un gatavie vaski

20.41.43

Spodrināšanas līdzekļi un krēmi apavu, mēbeļu, grīdu, transportlīdzekļu virsbūvju, stikla un metāla izstrādājumu kopšanai

20.41.44

Tīrīšanas pastas, pulveri un citi tīrīšanas līdzekļi

20.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošanā

20.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošanā

20.42

Smaržas un tualetes piederumi

20.42.1

Smaržas un tualetes piederumi

20.42.11

Smaržas un tualetes ūdeņi

20.42.12

Lūpu un acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

20.42.13

Manikīra vai pedikīra līdzekļi

20.42.14

Kosmētikā vai ķermeņa kopšanai izmantojamie pūderi

20.42.15

Citur neklasificēti skaistumkopšanas, dekoratīvās kosmētikas un ādas kopšanas līdzekļi (ietverot iedeguma krēmus)

20.42.16

Šampūni, matu lakas, līdzekļi ilgviļņu veidošanai vai matu iztaisnošanai

20.42.17

Citur neklasificēti losjoni un citi matu kopšanas līdzekļi

20.42.18

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi (ietverot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus), zobu diegs

20.42.19

Skūšanās līdzekļi; ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi; līdzekļi vannām; pārējie citur neklasificēti parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparāti

20.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst smaržu un tualetes piederumu ražošanā

20.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst smaržu un tualetes piederumu ražošanā

20.5

Citi ķīmiskie produkti

20.51

Sprāgstvielas

20.51.1

Sprāgstvielu izstrādājumi; degauklas; triecienkapseles vai detonatora kapseles; degļi; elektrodetonatori; uguņošanas ierīces

20.51.11

Šaujampulveri un gatavas sprāgstvielas

20.51.12

Degauklas; detonējošās auklas; detonatori; degļi; elektrodetonatori

20.51.13

Uguņošanas ierīces

20.51.14

Signālraķetes, lietus raķetes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi, izņemot uguņošanas ierīces

20.51.2

Sērkociņi

20.51.20

Sērkociņi

20.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sprāgstvielu ražošanā

20.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sprāgstvielu ražošanā

20.52

Līmes

20.52.1

Līmes

20.52.10

Līmes

20.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst līmju ražošanā

20.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst līmju ražošanā

20.53

Ēteriskās eļļas

20.53.1

Ēteriskās eļļas

20.53.10

Ēteriskās eļļas

20.53.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ēterisko eļļu ražošanā

20.53.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ēterisko eļļu ražošanā

20.59

Pārējie citur neklasificēti ķīmiskie produkti

20.59.1

Fotoplates un fotofilmas, filmas momentfotogrāfijām; fotogrāfijā izmantojamie ķīmiskie preparāti un nesajaukti produkti

20.59.11

Neeksponētas gaismjutīgas fotoplates un fotofilmas, filmas momentfotogrāfijām; fotopapīrs

20.59.12

Gaismjutīgas emulsijas izmantošanai fotogrāfijā; citur neklasificēti fotogrāfijā izmantojamie ķīmiskie preparāti

20.59.2

Ķīmiski modificēti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; pārtikai neizmantojami dzīvnieku vai augu tauku un eļļu maisījumi

20.59.20

Ķīmiski modificēti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; pārtikai neizmantojami dzīvnieku vai augu tauku un eļļu maisījumi

20.59.3

Tinte rakstīšanai, tuša un citas tintes

20.59.30

Tinte rakstīšanai, tuša un citas tintes

20.59.4

Eļļošanas līdzekļi; piedevas; antifrīzi

20.59.41

Eļļošanas līdzekļi

20.59.42

Antidetonācijas maisījumi; piedevas minerāleļļām un līdzīgi produkti

20.59.43

Hidraulisko bremžu šķidrumi; antifrīzi un lietošanai gatavi atkausēšanas šķidrumi

20.59.5

Dažādi ķīmiskie produkti

20.59.51

Citur neklasificēti peptoni, citas olbaltumvielas un to atvasinājumi; ādas pulveris

20.59.52

Modelēšanas pasta; zobārstniecībā izmantojamais vasks un citi zobārstniecībā izmantojamie preparāti uz ģipša bāzes; ugunsdzēsības aparātu maisījumi un pildījums; mikroorganismu audzēšanai gatavas barotnes; citur neklasificēti salikta sastāva diagnostikas vai laboratoriju reaģenti

20.59.53

Ķīmiskie elementi disku veidā un leģēti savienojumi izmantošanai elektronikā

20.59.54

Aktivētā ogle

20.59.55

Virsmas apstrādes vielas, krāsvielu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsvielu nostiprināšanai un līdzīgi produkti

20.59.56

Kodināšanas preparāti; kušņi; lietošanai gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; plastificēšanas savienojumi un kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi; citur neklasificēti katalizatori; citur neklasificēti alkilbenzolu maisījumi un alkilnaftēnu maisījumi

20.59.57

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmiskie produkti

20.59.58

Biodīzeļdegviela

20.59.59

Dažādi citi citur neklasificēti ķīmiskie produkti

20.59.6

Želatīns un želatīna atvasinājumi, ietverot piena albumīnu

20.59.60

Želatīns un želatīna atvasinājumi, ietverot piena albumīnu

20.59.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu ķīmisko produktu ražošanā

20.59.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu ķīmisko produktu ražošanā

20.6

Ķīmiskās šķiedras

20.60

Ķīmiskās šķiedras

20.60.1

Sintētiskās šķiedras

20.60.11

Nekārstas vai neķemmētas sintētiskās stāpeļšķiedras un atsukas

20.60.12

Augstas stiprības poliamīda un poliestera pavedieni

20.60.13

Citi sintētiskie vienlaidu pavedieni

20.60.14

Sintētiskie monopavedieni; lentes un līdzīgi izstrādājumi no sintētiskiem tekstilmateriāliem

20.60.2

Mākslīgās šķiedras

20.60.21

Nekārstas vai neķemmētas mākslīgās stāpeļšķiedras un atsukas

20.60.22

Augstas stiprības viskozes pavedieni

20.60.23

Citi vienlaidu mākslīgie pavedieni

20.60.24

Mākslīgie monopavedieni; sloksnes un līdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem tekstilmateriāliem

20.60.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķīmisko šķiedru ražošanā

20.60.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķīmisko šķiedru ražošanā

21

Farmaceitiskās pamatvielas un farmaceitiskie preparāti

21.1

Farmaceitiskās pamatvielas

21.10

Farmaceitiskās pamatvielas

21.10.1

Salicilskābe, O-acetilsalicilskābe, to sāļi un esteri

21.10.10

Salicilskābe, O-acetilsalicilskābe, to sāļi un esteri

21.10.2

Lizīns, glutamīnskābe un to sāļi; četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; fosfoaminolipīdi; amīdi un to atvasinājumi; to sāļi

21.10.20

Lizīns, glutamīnskābe un to sāļi; četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; fosfoaminolipīdi; amīdi un to atvasinājumi; to sāļi

21.10.3

Citur neklasificēti laktoni, heterocikliskie savienojumi tikai ar vienu vai vairākiem slāpekļa heteroatomiem), kas satur nekondensētu pirazola gredzenu, pirimidīna gredzenu, piperazīna gredzenu, nekondensētu triazīna vai fentiazīna gredzenu sistēmu; hidantoīns un tā atvasinājumi; sulfonamīdi

21.10.31

Citur neklasificēti laktoni, heterocikliskie savienojumi tikai ar vienu vai vairākiem slāpekļa heteroatomiem, kas satur nekondensētu pirazola gredzenu, pirimidīna gredzenu, piperazīna gredzenu, nekondensētu triazīna vai fentiazīna gredzenu sistēmu; hidantoīns un tā atvasinājumi

21.10.32

Sulfonamīdi

21.10.4

Ķīmiski tīri citur neklasificēti cukuri; citur neklasificēti cukura ēteri un esteri, un to sāļi

21.10.40

Ķīmiski tīri citur neklasificēti cukuri; citur neklasificēti cukura ēteri un esteri, un to sāļi

21.10.5

Provitamīni, vitamīni un hormoni; glikozīdi un augu alkaloīdi, to atvasinājumi; antibiotikas

21.10.51

Provitamīni, vitamīni un to atvasinājumi

21.10.52

Hormoni, to atvasinājumi; citi steroīdi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus

21.10.53

Glikozīdi, augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un esteri, un citi atvasinājumi

21.10.54

Antibiotikas

21.10.6

Dziedzeri un citi orgāni; to ekstrakti un pārējās citur neklasificētas cilvēku vai dzīvnieku valsts izcelsmes vielas

21.10.60

Dziedzeri un citi orgāni; to ekstrakti un pārējās citur neklasificētas cilvēku vai dzīvnieku valsts izcelsmes vielas

21.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko pamatvielu ražošanā

21.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko pamatvielu ražošanā

21.2

Farmaceitiskie preparāti

21.20

Farmaceitiskie preparāti

21.20.1

Medikamenti

21.20.11

Medikamenti, kas satur penicilīnu vai citas antibiotikas

21.20.12

Medikamenti, kas satur hormonus, bet nesatur antibiotikas

21.20.13

Medikamenti, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hormonus vai antibiotikas

21.20.2

Citi farmaceitiskie preparāti

21.20.21

Imūnserumi un vakcīnas

21.20.22

Ķīmiskie pretapaugļošanās līdzekļi uz hormonu vai spermicīdu bāzes

21.20.23

Diagnostiskie reaģenti un citi farmaceitiskie preparāti

21.20.24

Adhezīvie pārsiešanas materiāli, ketguts un līdzīgi materiāli; pirmās palīdzības aptieciņas

21.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko preparātu ražošanā

21.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko preparātu ražošanā

22

Gumijas un plastmasas izstrādājumi

22.1

Gumijas izstrādājumi

22.11

Gumijas riepas un kameras; gumijas riepu protektoru atjaunošana

22.11.1

Jaunas gumijas riepas un kameras

22.11.11

Jaunas automobiļu pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.12

Jaunas motociklu un velosipēdu pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.13

Jaunas autobusu, kravas automobiļu un lidmašīnu pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.14

Lauksaimniecības transportlīdzekļu riepas; citas jaunas gumijas pneimatiskās riepas

22.11.15

Kameras, cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes no gumijas

22.11.16

Sagataves gumijas riepu protektoru atjaunošanai

22.11.2

Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.20

Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru atjaunošana

22.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru atjaunošana

22.19

Citi gumijas izstrādājumi

22.19.1

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

22.19.10

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

22.19.2

Jēlgumija un tās izstrādājumi; pavedieni, kordi, plātnes, loksnes, sloksnes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)

22.19.20

Jēlgumija un tās izstrādājumi; pavedieni, kordi, plātnes, loksnes, sloksnes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)

22.19.3

Caurules, cauruļvadi un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

22.19.30

Caurules, cauruļvadi un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

22.19.4

Transportiera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizētas gumijas

22.19.40

Transportiera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizētas gumijas

22.19.5

Gumijotas tekstildrānas, izņemot riepu korda audumu

22.19.50

Gumijotas tekstildrānas, izņemot riepu korda audumu

22.19.6

Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

22.19.60

Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

22.19.7

Citur neklasificēti vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija (ebonīts); cietā kaučuka izstrādājumi

22.19.71

Higiēnas un farmaceitiskās preces (ietverot knupīšus) no vulkanizētas gumijas, izņemot izstrādājumus no cietā kaučuka

22.19.72

Grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas gumijas, izņemot poraino gumiju

22.19.73

Pārējie citur neklasificēti vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija visās formās un izstrādājumi no tās; grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas porainās gumijas

22.19.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu gumijas izstrādājumu ražošanā

22.19.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu gumijas izstrādājumu ražošanā

22.2

Plastmasas izstrādājumi

22.21

Plastmasas plātnes, loksnes, caurules un profili

22.21.1

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili

22.21.10

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili

22.21.2

Plastmasas caurules, cauruļvadi, šļūtenes un to savienotājelementi no plastmasas

22.21.21

Mākslīgie desu apvalki no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem; cietie cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas

22.21.29

Cita veida cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas

22.21.3

Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem

22.21.30

Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem

22.21.4

Citas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

22.21.41

Citas porainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

22.21.42

Citas neporainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

22.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošanā

22.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošanā

22.22

Plastmasas iepakojums

22.22.1

Plastmasas iepakojums

22.22.11

Maisi un somas (ietverot koniskos) no etilēna polimēriem

22.22.12

Maisi un somas (ietverot koniskos) no cita veida polimēru materiāliem, izņemot etilēna polimērus

22.22.13

Kārbas, kastes, grozi un līdzīgi plastmasas izstrādājumi

22.22.14

Baloni, pudeles, flakoni un līdzīgi plastmasas izstrādājumi

22.22.19

Citi plastmasas iesaiņojamie materiāli

22.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas iesaiņojuma ražošanā

22.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas iesaiņojuma ražošanā

22.23

Plastmasas būvelementi

22.23.1

Plastmasas būvelementi; linolejs un cietie neplastmasas grīdas virsmas segumi

22.23.11

Plastmasas segumi grīdai, sienām vai griestiem, ruļļos vai plāksnēs

22.23.12

Vannas, izlietnes, tualetes podu riņķi un vāki, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi no plastmasas

22.23.13

Plastmasas rezervuāri, cisternas, tvertnes un līdzīgas tilpnes ar tilpumu > 300 l

22.23.14

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi; aizbīdņi, žalūzijas, markīzes, slēģi un līdzīgi izstrādājumi, to detaļas no plastmasas

22.23.15

Linolejs un cietie neplastmasas grīdas virsmas segumi, t. i., elastīgie grīdas segumi, piemēram, vinils, linolejs u. c.

22.23.19

Citur neklasificēti plastmasas celtniecības materiāli

22.23.2

Saliekamās būvkonstrukcijas no plastmasas

22.23.20

Saliekamās būvkonstrukcijas no plastmasas

22.23.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas celtniecības materiālu ražošanā

22.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas celtniecības materiālu ražošanā

22.29

Citi plastmasas izstrādājumi

22.29.1

Apģērbs un apģērba piederumi (ietverot cimdus) no plastmasas

22.29.10

Apģērbs un apģērba piederumi (ietverot cimdus) no plastmasas

22.29.2

Pārējie citur neklasificēti plastmasas izstrādājumi

22.29.21

Pašlīmējošās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citas plakanās formas, ruļļos ar platumu, kas nepārsniedz 20 cm

22.29.22

Cita veida pašlīmējošās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citas plakanās formas

22.29.23

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citi mājsaimniecības priekšmeti un tualetes piederumi

22.29.24

Citur neklasificētas lampu un apgaismes piederumu, izgaismojamu izkārtņu daļas un līdzīgi izstrādājumi no plastmasas

22.29.25

Kancelejas vai skolas piederumi no plastmasas

22.29.26

Mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un līdzīgi izstrādājumi no plastmasas; statuetes un pārējie dekoratīvie izstrādājumi no plastmasas

22.29.29

Citi plastmasas izstrādājumi

22.29.9

Citu plastmasas izstrādājumu ražošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu plastmasas izstrādājumu ražošanā

22.29.91

Citu plastmasas izstrādājumu ražošanas pakalpojumi

22.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu plastmasas izstrādājumu ražošanā

23

Citi nemetāliskie minerālprodukti

23.1

Stikls un stikla izstrādājumi

23.11

Stikla loksnes

23.11.1

Stikla loksnes

23.11.11

Citādi neapstrādāts liets stikls, velmēts stikls, izvilkts vai izpūsts stikls loksnēs

23.11.12

Citādi neapstrādāts pludinātais stikls, slīpēts vai pulēts stikls loksnēs

23.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla lokšņu ražošanā

23.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla lokšņu ražošanā

23.12

Profilētas un apstrādātas stikla loksnes

23.12.1

Profilētas un apstrādātas stikla loksnes

23.12.11

Neierāmēts vai neiemontēts lokšņu stikls, liekts, ar apstrādātām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts

23.12.12

Neplīstošais stikls

23.12.13

Stikla spoguļi; daudzkārtaini stikla izolatori

23.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst profilētu un apstrādātu stikla lokšņu ražošanā

23.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst profilētu un apstrādātu stikla lokšņu ražošanā

23.13

Dobi stikla izstrādājumi

23.13.1

Dobi stikla izstrādājumi

23.13.11

Pudeles, burkas, zāļu pudelītes un cita stikla tara, izņemot ampulas; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

23.13.12

Trauki dzeršanai, izņemot stikla keramikas izstrādājumus

23.13.13

Stikla priekšmeti galda klāšanai vai virtuves vajadzībām, tualetēm, birojiem iekštelpu izrotāšanai un tamlīdzīgi

23.13.14

Stikla kolbas termosiem un citiem vakuumtraukiem

23.13.9

Dobu stikla izstrādājumu apdares pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dobu stikla izstrādājumu ražošanā

23.13.91

Glāžu un citu galda un virtuves stikla trauku apdares pakalpojumi

23.13.92

Stikla trauku apdares pakalpojumi

23.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dobu stikla izstrādājumu ražošanā

23.14

Stikla šķiedras

23.14.1

Stikla šķiedras

23.14.11

Lentes, cirstās stikla šķiedras, dzija un kapāti diegi no stikla šķiedras

23.14.12

Plīvuri, tīkli, paklāji, matrači, plates un citi stikla šķiedras izstrādājumi, izņemot austos audumus

23.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla šķiedru ražošanā

23.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla šķiedru ražošanā

23.19

Citi apstrādāta stikla veidi, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus

23.19.1

Citi stikla pusfabrikāti

23.19.11

Neapstrādāta stikla masa, stikla lodītes (izņemot mikrolodītes), stienīšu vai caurulīšu formā

23.19.12

Bloki bruģēšanai, ķieģeļi, flīzes un citi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla; vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli; porains vai putustikls bloku, plākšņu vai līdzīgās formās

23.19.2

Tehniskais stikls un cita veida stikls

23.19.21

Vaļējas stikla kolbas un to stikla detaļas, kas paredzētas elektriskajām spuldzēm, katodstaru lampām un līdzīgiem izstrādājumiem

23.19.22

Optiski neapstrādāti pulksteņu, rokas pulksteņu vai briļļu stikli; dobas sfēras un to segmenti šādu stiklu ražošanai

23.19.23

Stikla trauki laboratoriju, higiēnas vai farmaceitiskajām vajadzībām; stikla ampulas

23.19.24

Lampu un apgaismes iekārtu, izgaismotu izkārtņu, durvju uzrakstu plāksnīšu daļas no stikla un līdzīgi izstrādājumi

23.19.25

Elektriskie izolatori no stikla

23.19.26

Citur neklasificēti stikla izstrādājumi

23.19.9

Cita veida stikla apstrāde, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu apstrādātu stikla veidu, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus, ražošanā

23.19.91

Cita veida stikla apstrāde, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus

23.19.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu apstrādātu stikla veidu, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus, ražošanā

23.2

Ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi

23.20

Ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi

23.20.1

Ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi

23.20.11

Ķieģeļi, bloki, flīzes un citi keramikas izstrādājumi no silīciju saturoša kīzelgūra (trepeļa)

23.20.12

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki, flīzes un tamlīdzīgi ugunsizturīgās keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no silīciju saturoša kīzelgūra (trepeļa)

23.20.13

Citur neklasificēti ugunsizturīgi cementi, javas, betoni un līdzīgi sastāvi

23.20.14

Neapdedzināti ugunsizturīgie izstrādājumi un citi ugunsizturīgās keramikas izstrādājumi

23.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ugunsizturīgo izstrādājumu ražošanā

23.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ugunsizturīgo izstrādājumu ražošanā

23.3

Māla celtniecības materiāli

23.31

Keramikas flīzes un plāksnes

23.31.1

Keramikas flīzes un plāksnes

23.31.10

Keramikas flīzes un plāksnes

23.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas flīžu un plākšņu ražošanā

23.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas flīžu un plākšņu ražošanā

23.32

Ķieģeļi, flīzes un būvmateriāli no apdedzināta māla

23.32.1

Ķieģeļi, flīzes un būvmateriāli no apdedzināta māla

23.32.11

Uguns neizturīgie keramikas ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un līdzīgi izstrādājumi

23.32.12

Jumta kārniņi, dūmvadu aizsargi un pārsegi, dūmvadu oderējums, arhitektūras rotājumi un citas keramikas būvdetaļas

23.32.13

Keramikas caurules, cauruļvadi, ūdens novadcaurules un cauruļu armatūra

23.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķieģeļu, flīžu un no apdedzināta māla gatavotu būvmateriālu ražošanā

23.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķieģeļu, flīžu un no apdedzināta māla gatavotu būvmateriālu ražošanā

23.4

Citi porcelāna un keramikas izstrādājumi

23.41

Mājsaimniecības priekšmeti un dekoratīvie izstrādājumi no keramikas

23.41.1

Mājsaimniecības priekšmeti un dekoratīvie izstrādājumi no keramikas

23.41.11

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības un tualetes piederumi no porcelāna

23.41.12

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības un tualetes piederumi no keramikas, izņemot porcelānu

23.41.13

Keramikas statuetes un rotājumi

23.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas mājsaimniecības priekšmetu un dekoratīvo izstrādājumu ražošanā

23.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas mājsaimniecības priekšmetu un dekoratīvo izstrādājumu ražošanā

23.42

Keramikas sanitārā armatūra

23.42.1

Keramikas sanitārā armatūra

23.42.10

Keramikas sanitārā armatūra

23.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas sanitārās armatūras ražošanā

23.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas sanitārās armatūras ražošanā

23.43

Keramikas izolatori un izolācijas piederumi

23.43.1

Elektriskie izolatori no keramikas; elektrisko mašīnu, iekārtu vai ierīču izolācijas piederumi no keramikas

23.43.10

Elektriskie izolatori no keramikas; elektrisko mašīnu, iekārtu vai ierīču izolācijas piederumi no keramikas

23.43.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas izolatoru un izolācijas piederumu ražošanā

23.43.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas izolatoru un izolācijas piederumu ražošanā

23.44

Citi tehniskie keramikas izstrādājumi

23.44.1

Citi tehniskie keramikas izstrādājumi

23.44.11

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām no porcelāna

23.44.12

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām, izņemot no porcelāna

23.44.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošanā

23.44.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošanā

23.49

Citi keramikas izstrādājumi

23.49.1

Citi keramikas izstrādājumi

23.49.11

Keramikas izstrādājumi lietošanai lauksaimniecībā un preču pārvadāšanai vai iesaiņošanai

23.49.12

Pārējie citur neklasificēti keramikas izstrādājumi, kas nav paredzēti būvniecībai

23.49.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu keramikas izstrādājumu ražošanā

23.49.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu keramikas izstrādājumu ražošanā

23.5

Cements, kaļķi un ģipsis

23.51

Cements

23.51.1

Cements

23.51.11

Cementa klinkeri

23.51.12

Portlandcements, mālzemes cements, šlakcements un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi

23.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cementa ražošanā

23.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cementa ražošanā

23.52

Kaļķi un ģipsis

23.52.1

Neveldzētie kaļķi, veldzētie kaļķi un hidrauliskie kaļķi

23.52.10

Neveldzētie kaļķi, veldzētie kaļķi un hidrauliskie kaļķi

23.52.2

Ģipsis

23.52.20

Ģipsis

23.52.3

Kalcinēts vai aglomerēts dolomīts

23.52.30

Kalcinēts vai aglomerēts dolomīts

23.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kaļķu un ģipša ražošanā

23.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kaļķu un ģipša ražošanā

23.6

Betona, cementa un ģipša izstrādājumi

23.61

Būvmateriāli no betona

23.61.1

Būvmateriāli no betona

23.61.11

Betona vai mākslīgā akmens flīzes, plāksnes, ķieģeļi un līdzīgi izstrādājumi

23.61.12

Saliekamie būvniecības vai inženierbūvniecības konstrukciju elementi no cementa, betona vai mākslīgā akmens

23.61.2

Saliekamās būvkonstrukcijas no betona

23.61.20

Saliekamās būvkonstrukcijas no betona

23.61.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst betona būvmateriālu ražošanā

23.61.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst betona būvmateriālu ražošanā

23.62

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

23.62.1

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

23.62.10

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

23.62.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošanā

23.62.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošanā

23.63

Gatavie betona maisījumi

23.63.1

Gatavie betona maisījumi

23.63.10

Gatavie betona maisījumi

23.63.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavo betona maisījumu ražošanā

23.63.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavo betona maisījumu ražošanā

23.64

Javas

23.64.1

Javas

23.64.10

Javas

23.64.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst javu ražošanā

23.64.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst javu ražošanā

23.65

Šķiedru cements

23.65.1

Šķiedru cementa izstrādājumi

23.65.11

Plātnes, bloki un līdzīgi izstrādājumi no augu valsts šķiedrām, salmiem vai koksnes atkritumiem, kas aglomerēti ar minerālsaistvielām

23.65.12

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes šķiedrām vai līdzīgiem materiāliem

23.65.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst šķiedru cementa izstrādājumu ražošanā

23.65.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst šķiedru cementa izstrādājumu ražošanā

23.69

Citi ģipša, betona un cementa izstrādājumi

23.69.1

Citi ģipša, betona un cementa izstrādājumi

23.69.11

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša pamata

23.69.19

Citur neklasificēti cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi

23.69.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu ģipša, betona vai cementa izstrādājumu ražošanā

23.69.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu ģipša, betona vai cementa izstrādājumu ražošanā

23.7

Gabalos un figūru veidā sadalīts, apstrādāts akmens

23.70

Gabalos un figūru veidā sadalīts, apstrādāts akmens

23.70.1

Gabalos un figūru veidā sadalīts, apstrādāts akmens

23.70.11

Apstrādāts marmors, travertīns, alabastrs un to izstrādājumi (izņemot bruģakmeni, apmales akmeņus, plāksnes, flīzes, kvadrātveida blokus un līdzīgus izstrādājumus); mākslīgi krāsotas marmora, travertīna un alabastra granulas, drupatas un pulveris

23.70.12

Citi apstrādāti akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai un to izstrādājumi; citu dabisko akmeņu mākslīgi krāsotas granulas un pulveris; izstrādājumi no aglomerēta slānekļa

23.70.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gabalos un figūru veidā sadalīta, apstrādāta akmens ražošanā

23.70.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gabalos un figūru veidā sadalīta, apstrādāta akmens ražošanā

23.9

Citi nemetāliskie minerālprodukti

23.91

Abrazīvie izstrādājumi

23.91.1

Abrazīvie izstrādājumi

23.91.11

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi, bez ietvara, paredzēti akmens apstrādei, to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem, dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas

23.91.12

Abrazīvs pulveris vai graudi uz tekstilauduma, papīra vai kartona pamatnes

23.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst abrazīvo izstrādājumu ražošanā

23.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst abrazīvo izstrādājumu ražošanā

23.99

Pārējie citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

23.99.1

Pārējie citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

23.99.11

Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta un magnija karbonāta pamata; šādu maisījumu vai azbesta izstrādājumi; berzes materiāli bremzēm, sajūgiem un līdzīgiem mehānismiem, neiemontēti

23.99.12

Asfalta vai līdzīgu materiālu izstrādājumi

23.99.13

Bitumena maisījumi uz dabisko un mākslīgo akmens materiālu un bitumena, dabiskā asfalta vai līdzīgu vielu bāzes, ko izmanto kā saistvielas

23.99.14

Mākslīgais grafīts; koloīdais vai puskoloīdais grafīts; produkti uz grafīta vai citu oglekļa formu pamata pusfabrikātu veidā

23.99.15

Mākslīgais korunds

23.99.19

Citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

23.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu nemetālisko minerālproduktu ražošanā

23.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu nemetālisko minerālproduktu ražošanā

24

Parastie metāli

24.1

Neleģēts čuguns, tērauds un ferosakausējumi

24.10

Neleģēts čuguns, tērauds un ferosakausējumi

24.10.1

Čuguna un tērauda pamatprodukti

24.10.11

Čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās

24.10.12

Ferosakausējumi

24.10.13

Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti un citi porainie feroprodukti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs ar pamatelementa minimālo masas saturu 99,94 % gabalos, granulāsun tamlīdzīgās formās

24.10.14

Čuguna, spoguļčuguna vai tērauda granulas un pulveris

24.10.2

Neapstrādāts tērauds

24.10.21

Neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās un neleģētā tērauda pusfabrikāti

24.10.22

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās un nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

24.10.23

Cita veida leģēts tērauds lietņos vai citās pirmformās un cita leģētā tērauda pusfabrikāti

24.10.3

Plakani tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti

24.10.31

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.32

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm

24.10.33

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.34

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm

24.10.35

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.36

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm (izņemot no elektrotehniskā silīcijtērauda)

24.10.4

Plakani tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.41

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.42

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.43

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.5

Plakani tērauda velmējumi, plaķēti vai ar pārklājumu, un plakani ātrgriezējtērauda un elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi

24.10.51

Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu

24.10.52

Plakani pārējo leģēto tēraudu velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu

24.10.53

Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm

24.10.54

Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu < 600 mm

24.10.55

Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu < 600 mm

24.10.6

Karsti velmēti tērauda stieņi

24.10.61

Karsti velmēti neleģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

24.10.62

Citi tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

24.10.63

Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

24.10.64

Citi nerūsējošā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

24.10.65

Karsti velmēti leģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

24.10.66

Citi citāda leģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

24.10.67

Dobi stieņi

24.10.7

Karsti veidoti tērauda leņķi, tērauda rievkonstrukcijas un tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

24.10.71

Neleģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

24.10.72

Nerūsējošā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

24.10.73

Cita veida leģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

24.10.74

Tērauda rievkonstrukcijas un metināti tērauda leņķi

24.10.75

Tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

24.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neleģēta čuguna, tērauda un ferosakausējumu ražošanā

24.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neleģēta čuguna, tērauda un ferosakausējumu ražošanā

24.2

Tērauda caurules, cauruļvadi, dobie profili un to veidgabali

24.20

Tērauda caurules, cauruļvadi, dobie profili un to veidgabali

24.20.1

Tērauda bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

24.20.11

Tērauda bezšuvju caurules naftas un gāzes cauruļvadiem

24.20.12

Tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā

24.20.13

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu

24.20.14

Cita šķērsgriezuma tērauda caurules un cauruļvadi un dobie profili

24.20.2

Metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.21

Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.22

Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.23

Cita veida metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.24

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.3

Metinātas tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

24.20.31

Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

24.20.32

Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

24.20.33

Citas metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

24.20.34

Cita šķērsgriezuma metinātas tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

24.20.35

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

24.20.4

Nelieti tērauda savienotājelementi caurulēm

24.20.40

Nelieti tērauda savienotājelementi caurulēm

24.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda cauruļu, caurulīšu, dobu profilu un to veidgabalu ražošanā

24.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda cauruļu, caurulīšu, dobu profilu un to veidgabalu ražošanā

24.3

Citi tērauda pirmapstrādes izstrādājumi

24.31

Auksti stiepti stieņi

24.31.1

Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.10

Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.2

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.20

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.3

Nerūsējoša tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.30

Nerūsējoša tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stiepto stieņu ražošanā

24.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stiepto stieņu ražošanā

24.32

Auksti velmētas šaurās loksnes

24.32.1

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati

24.32.10

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati

24.32.2

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati

24.32.20

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati

24.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti velmēto šauro lokšņu ražošanā

24.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti velmēto šauro lokšņu ražošanā

24.33

Auksti formēti vai locīti izstrādājumi

24.33.1

Auksti formēti vai locīti leņķi

24.33.11

Auksti formēti vai locīti neleģētā tērauda leņķi

24.33.12

Auksti formēti vai locīti nerūsējošā tērauda leņķi

24.33.2

Profilētas neleģētā tērauda loksnes

24.33.20

Profilētas neleģētā tērauda loksnes

24.33.3

Pārklātu tērauda lokšņu paneļi

24.33.30

Pārklātu tērauda lokšņu paneļi

24.33.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti formētu vai locītu izstrādājumu ražošanā

24.33.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti formētu vai locītu izstrādājumu ražošanā

24.34

Auksti stiepta stieple

24.34.1

Auksti stiepta stieple

24.34.11

Neleģētā tērauda auksti stiepta stieple

24.34.12

Nerūsējošā tērauda auksti stiepta stieple

24.34.13

Cita veida leģētā tērauda auksti stiepta stieple

24.34.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stieptas stieples ražošanā

24.34.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stieptas stieples ražošanā

24.4

Galvenie dārgmetāli un citi krāsainie metāli

24.41

Dārgmetāli

24.41.1

Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.10

Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.2

Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.20

Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.3

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.30

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.4

Ar zeltu pārklāti parasto metālu vai sudraba pusfabrikāti

24.41.40

Ar zeltu pārklāti parasto metālu vai sudraba pusfabrikāti

24.41.5

Parasto metālu, kas pārklāti ar sudrabu, un parasto metālu, sudraba vai zelta, kas pārklāti ar platīnu, pusfabrikāti

24.41.50

Parasto metālu, kas pārklāti ar sudrabu, un parasto metālu, sudraba vai zelta, kas pārklāti ar platīnu, pusfabrikāti

24.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dārgmetālu ražošanā

24.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dārgmetālu ražošanā

24.42

Alumīnijs

24.42.1

Neapstrādāts alumīnijs; alumīnija oksīds

24.42.11

Neapstrādāts alumīnijs

24.42.12

Alumīnija oksīds, izņemot mākslīgo korundu

24.42.2

Alumīnija un alumīnija sakausējumu pusfabrikāti

24.42.21

Alumīnija pulveri un plēksnes

24.42.22

Alumīnija stieņi un profili

24.42.23

Alumīnija stieple

24.42.24

Alumīnija plāksnes, loksnes un sloksnes ar biezumu > 0,2 mm

24.42.25

Alumīnija folija ar biezumu ≤ 0,2 mm

24.42.26

Alumīnija caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

24.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alumīnija ražošanā

24.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alumīnija ražošanā

24.43

Svins, cinks un alva

24.43.1

Neapstrādāts svins, cinks un alva

24.43.11

Neapstrādāts svins

24.43.12

Neapstrādāts cinks

24.43.13

Neapstrādāta alva

24.43.2

Svina, cinka un alvas vai to sakausējumu pusfabrikāti

24.43.21

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes

24.43.22

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

24.43.23

Cinka stieņi, profili un stieples; cinka plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

24.43.24

Alvas stieņi, profili un stieples

24.43.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svina, cinka un alvas ražošanā

24.43.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svina, cinka un alvas ražošanā

24.44

Varš

24.44.1

Neapstrādāts varš; vara kušņi; cementvarš

24.44.11

Vara kušņi; cementvarš

24.44.12

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

24.44.13

Neapstrādāts rafinēts varš un vara sakausējumi; vara ligatūras

24.44.2

Vara un vara sakausējumu pusfabrikāti

24.44.21

Vara pulveri un plēksnes

24.44.22

Vara stieņi un profili

24.44.23

Vara stieple

24.44.24

Vara plāksnes, loksnes un sloksnes, ar biezumu > 0,15 mm

24.44.25

Vara folija, ar biezumu ≤ 0,15 mm

24.44.26

Vara caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

24.44.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vara ražošanā

24.44.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vara ražošanā

24.45

Citi krāsainie metāli

24.45.1

Neapstrādāts niķelis; niķeļa metalurģijas starpprodukti

24.45.11

Neapstrādāts niķelis

24.45.12

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citi niķeļa metalurģijas starpprodukti

24.45.2

Niķeļa un niķeļa sakausējumu pusfabrikāti

24.45.21

Niķeļa pulveris un plēksnes

24.45.22

Niķeļa stieņi, profili un stieples

24.45.23

Niķeļa plātnes, loksnes, sloksnes un folija

24.45.24

Niķeļa caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

24.45.3

Citi krāsainie metāli un to izstrādājumi; metālkeramika; pelni un atlikumi, kas satur metālus vai metālu savienojumus

24.45.30

Citi krāsainie metāli un to izstrādājumi; metālkeramika; pelni un atlikumi, kas satur metālus vai metālu savienojumus

24.45.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krāsaino metālu ražošanā

24.45.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krāsaino metālu ražošanā

24.46

Parstrādāta kodoldegviela

24.46.1

Dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ietverot metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savienojumus

24.46.10

Dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ietverot metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savienojumus

24.46.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kodoldegvielas ražošanā

24.46.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kodoldegvielas ražošanā

24.5

Metālu liešanas pakalpojumi

24.51

Čuguna liešanas pakalpojumi

24.51.1

Čuguna liešanas pakalpojumi

24.51.11

Kaļamā čuguna liešanas pakalpojumi

24.51.12

Čuguna ar sferoidālu grafītu liešanas pakalpojumi

24.51.13

Pelēkā čuguna liešanas pakalpojumi

24.51.2

Čuguna caurules, cauruļvadi un dobie profili

24.51.20

Čuguna caurules, cauruļvadi un dobie profili

24.51.3

Čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

24.51.30

Čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

24.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst čuguna liešanā

24.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst čuguna liešanā

24.52

Tērauda liešanas pakalpojumi

24.52.1

Tērauda liešanas pakalpojumi

24.52.10

Tērauda liešanas pakalpojumi

24.52.2

Caurules un cauruļvadi no centrbēdzes lietuvē lieta tērauda

24.52.20

Caurules un cauruļvadi no centrbēdzes lietuvē lieta tērauda

24.52.3

Caurules vai to veidgabali no lieta tērauda

24.52.30

Caurules vai to veidgabali no lieta tērauda

24.53

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

24.53.1

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

24.53.10

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

24.54

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

24.54.1

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

24.54.10

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

25

Metāla izstrādājumi, izņemot iekārtas un aprīkojumu

25.1

Metāla konstrukcijas

25.11

Metāla konstrukcijas un to sastāvdaļas

25.11.1

Saliekamās būvkonstrukcijas no metāla

25.11.10

Saliekamās būvkonstrukcijas no metāla

25.11.2

Metāla būvkonstrukcijas un to daļas

25.11.21

Tilti un tiltu laidumi no dzelzs vai tērauda

25.11.22

Torņi un režģu konstrukcijas no dzelzs vai tērauda

25.11.23

Citas konstrukcijas un konstrukciju daļas, plāksnes, stieņi, leņķi, fasonprofili un līdzīgi izstrādājumi no dzelzs, tērauda vai alumīnija

25.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla būvkonstrukciju un konstrukciju daļu ražošanā

25.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla būvkonstrukciju un konstrukciju daļu ražošanā

25.12

Metāla durvis un logi

25.12.1

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla

25.12.10

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla

25.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla durvju un logu ražošanā

25.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla durvju un logu ražošanā

25.2

Metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes

25.21

Centrālapkures radiatori un katli

25.21.1

Centrālapkures radiatori un katli

25.21.11

Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori, kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu

25.21.12

Centrālapkures katli karsta ūdens vai zemspiediena tvaika ražošanai

25.21.13

Centrālapkures katlu daļas

25.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst centrālapkures radiatoru un katlu ražošanā

25.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst centrālapkures radiatoru un katlu ražošanā

25.29

Citas metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes

25.29.1

Citas metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes

25.29.11

Dzelzs, tērauda vai alumīnija rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestas vai sašķidrinātas gāzes) glabāšanai, ar ietilpību > 300 litru, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

25.29.12

Metāla tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

25.29.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla cisternu, rezervuāru un tvertņu ražošanā

25.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla cisternu, rezervuāru un tvertņu ražošanā

25.3

Tvaika ģeneratori, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

25.30

Tvaika ģeneratori, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

25.30.1

Tvaika ģeneratori un to daļas

25.30.11

Ūdens tvaika vai citi tvaika katli; ūdens pārkarsēšanas katli

25.30.12

Katlu palīgiekārtas; ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu kondensatori

25.30.13

Tvaika ģeneratoru daļas

25.30.2

Kodolreaktori un to daļas

25.30.21

Kodolreaktori, izņemot izotopu separācijas iekārtas

25.30.22

Kodolreaktoru, izņemot izotopu separācijas iekārtu daļas

25.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, ražošanā

25.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, ražošanā

25.4

Ieroči un munīcija

25.40

Ieroči un munīcija

25.40.1

Ieroči, munīcija un to daļas

25.40.11

Kaujas ieroči, izņemot revolverus, pistoles un līdzīgus ieročus

25.40.12

Revolveri, pistoles, nemilitārie šaujamieroči un līdzīgas ierīces

25.40.13

Bumbas, raķetes un tamlīdzīga kaujas munīcija; patronas, cita munīcija, reaktīvie šāviņi un to daļas

25.40.14

Kaujas ieroču un citu ieroču daļas

25.40.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ieroču un munīcijas ražošanā

25.40.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ieroču un munīcijas ražošanā

25.5

Metāla kalšanas, presēšanas, štancēšanas un velmēšanas pakalpojumi; pulvermetalurģija

25.50

Metāla kalšanas, presēšanas, štancēšanas un velmēšanas pakalpojumi; pulvermetalurģija

25.50.1

Metāla kalšanas, presēšanas, štancēšanas un velmēšanas pakalpojumi

25.50.11

Metāla kalšanas pakalpojumi

25.50.12

Metāla štancēšanas pakalpojumi

25.50.13

Citi metāla formēšanas pakalpojumi

25.50.2

Pulvermetalurģija

25.50.20

Pulvermetalurģija

25.6

Metālu virsmas apstrādes un pārklāšanas pakalpojumi; mehāniskā apstrāde

25.61

Metālu virsmas apstrādes un pārklāšanas pakalpojumi

25.61.1

Metālu pārklāšanas pakalpojumi

25.61.11

Metālu metāliskās pārklāšanas pakalpojumi

25.61.12

Metālu nemetāliskās pārklāšanas pakalpojumi

25.61.2

Citi metālapstrādes pakalpojumi

25.61.21

Metālu termiskās apstrādes pakalpojumi, izņemot pārklāšanu ar metāliem

25.61.22

Citi metālu virsmas apstrādes pakalpojumi

25.62

Mehāniskās apstrādes pakalpojumi

25.62.1

Metāla detaļu virpošanas pakalpojumi

25.62.10

Metāla detaļu virpošanas pakalpojumi

25.62.2

Citi mehāniskās apstrādes pakalpojumi

25.62.20

Citi mehāniskās apstrādes pakalpojumi

25.7

Griešanas rīki, instrumenti un metālizstrādājumi

25.71

Griešanas rīki

25.71.1

Griešanas rīki

25.71.11

Naži (izņemot nažus mašīnām), šķēres un to asmeņi

25.71.12

Bārdas naži un žiletes, ietverot žilešu sagataves

25.71.13

Citi griešanas rīki; manikīra vai pedikīra instrumentu komplekti un atsevišķi instrumenti

25.71.14

Karotes, dakšiņas, kausi, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

25.71.15

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un līdzīgi ieroči un to daļas

25.71.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst griešanas rīku ražošanā

25.71.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst griešanas rīku ražošanā

25.72

Slēdzenes un eņģes

25.72.1

Slēdzenes un eņģes

25.72.11

Piekaramās slēdzenes un slēdzenes no parastā metāla transportlīdzekļiem un mēbelēm

25.72.12

Citas slēdzenes no parastiem metāliem

25.72.13

Skavas un ietvari ar skavām, kas aprīkoti ar slēdzenēm; to daļas

25.72.14

Eņģes, apkalumi, stiprinājumi un līdzīgi izstrādājumi no parastā metāla, kas piemēroti izmantošanai transportlīdzekļiem, durvīm, logiem, mēbelēm un līdzīgā veidā

25.72.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst slēdzeņu un eņģu ražošanā

25.72.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst slēdzeņu un eņģu ražošanā

25.73

Instrumenti

25.73.1

Rokas instrumenti, kas izmantojami lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimniecībā

25.73.10

Rokas instrumenti, kas izmantojami lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimniecībā

25.73.2

Rokzāģi; visu veidu zāģu asmeņi

25.73.20

Rokzāģi; visu veidu zāģu asmeņi

25.73.3

Citi rokas instrumenti

25.73.30

Citi rokas instrumenti

25.73.4

Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti

25.73.40

Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti

25.73.5

Veidņi; metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi

25.73.50

Veidņi; metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi

25.73.6

Citi instrumenti

25.73.60

Citi instrumenti

25.73.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst instrumentu ražošanā

25.73.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst instrumentu ražošanā

25.9

Citi metāla izstrādājumi

25.91

Tērauda tvertnes un līdzīgi konteineri

25.91.1

Tērauda tvertnes un līdzīgi konteineri

25.91.11

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes, kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu ≥ 50 l bet ≤ 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

25.91.12

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes (izņemot tās, ko aizver ar lodēšanu vai aizlocīšanu), kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu < 50 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

25.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda tvertņu un līdzīgu konteineru ražošanā

25.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda tvertņu un līdzīgu konteineru ražošanā

25.92

Viegls metāla iepakojums

25.92.1

Viegls metāla iepakojums

25.92.11

Dzelzs vai tērauda tvertnes ar tilpumu < 50 l, kas noslēdzamas ar lodēšanu vai aizlocīšanu

25.92.12

Alumīnija mucas, kannas, tvertnes, kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu ≤ 300 l

25.92.13

Parastā metāla pudeļu vāciņi un aizbāžņi, uzmavas un vāki

25.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst viegla metāla iepakojuma ražošanā

25.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst viegla metāla iepakojuma ražošanā

25.93

Stiepļu izstrādājumi, ķēdes un atsperes

25.93.1

Stiepļu izstrādājumi, ķēdes un atsperes

25.93.11

Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, kabeļi, grīstes, siksnas un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

25.93.12

Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; vara vai alumīnija stiepļu vijumi, kabeļi, grīstes un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

25.93.13

Dzelzs, tērauda vai vara stiepļu pinumi, režģi, tīkli un žogi; dzelzs, tērauda vai vara perforētas vilktas loksnes

25.93.14

Naglas, spraudītes, skavas un līdzīgi izstrādājumi

25.93.15

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi, pārklāti ar kušņiem vai ar kušņu serdeni

25.93.16

Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes; vara atsperes

25.93.17

Ķēdes (izņemot šarnīrķēdes) un to daļas

25.93.18

Dzelzs vai tērauda šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, rokdarbu īleni un līdzīgi izstrādājumi rokdarbiem; spraužamadatas un pārējās citur neklasificētas dzelzs vai tērauda kniepadatas

25.93.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošanā

25.93.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošanā

25.94

Savienotājelementi, skrūves mehānismu izstrādājumi

25.94.1

Savienotājelementi, skrūves mehānismu izstrādājumi

25.94.11

Citur neklasificēti dzelzs vai tērauda vītņotie savienotājelementi

25.94.12

Citur neklasificēti dzelzs vai tērauda savienotājelementi bez vītnēm

25.94.13

Vītņoti savienotājelementi un savienotājelementi bez vītnēm, no vara

25.94.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst savienotājelementu un skrūves mehānismu izstrādājumu ražošanā

25.94.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst savienotājelementu un skrūves mehānismu izstrādājumu ražošanā

25.99

Pārējie citur neklasificēti metāla izstrādājumi

25.99.1

Metāla izstrādājumi vannas istabām un virtuvēm

25.99.11

Dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija izlietnes, vannas un citi sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

25.99.12

Galda, virtuves vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija

25.99.2

Citi izstrādājumi no parastā metāla

25.99.21

Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un durvis, ietverot banku noliktavu durvis un seifus, naudas skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi

25.99.22

Paplātes un paliktņi papīriem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi biroja piederumi no parastā metāla, izņemot biroja mēbeles

25.99.23

Parastā metāla pierīces ātršuvējiem vai mapēm, saspraudes un līdzīgas kancelejas preces, skavas blokos

25.99.24

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi

25.99.25

Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes, āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm, somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem ražojumiem; parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; parastā metāla krelles un spīguļi

25.99.26

Kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

25.99.29

Pārējie citur neklasificēti parasto metālu izstrādājumi

25.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu metāla izstrādājumu ražošanā

25.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu metāla izstrādājumu ražošanā

26

Datori, elektroniskās un optiskās ierīces

26.1

Elektroniskie komponenti un plates

26.11

Elektroniskie komponenti

26.11.1

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotokatodu, ietverot katodstaru lampas

26.11.11

Elektronstaru lampas televizoriem; televīzijas kameru kineskopi; citas katodstaru lampas

26.11.12

Magnetroni, klistroni, mikroviļņu lampas un citas elektronstaru lampas

26.11.2

Diodes un tranzistori

26.11.21

Diodes; tranzistori; tiristori, diaki un triaki

26.11.22

Pusvadītāju ierīces; gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli; to daļas

26.11.3

Elektroniskās integrālās shēmas

26.11.30

Elektroniskās integrālās shēmas

26.11.4

Citur neklasificētas elektronlampu un citu elektronisko komponentu daļas

26.11.40

Citur neklasificētas elektronlampu un citu elektronisko komponentu daļas

26.11.5

Tukšas drukāto shēmu plates

26.11.50

Tukšas drukāto shēmu plates

26.11.9

Pakalpojumi, kas saistīti ar elektronisko integrālo shēmu ražošanu; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektronisko komponentu ražošanā

26.11.91

Pakalpojumi, kas saistīti ar elektronisko integrālo shēmu ražošanu

26.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektronisko komponentu ražošanā

26.12

Gatavas elektroniskās plates

26.12.1

Lietošanai gatavas iespiedshēmas

26.12.10

Lietošanai gatavas iespiedshēmas

26.12.2

Skaņas, video, tīkla un tamlīdzīgas kartes automātiskās datu apstrādes iekārtām

26.12.20

Skaņas, video, tīkla un tamlīdzīgas kartes automātiskās datu apstrādes iekārtām

26.12.3

Viedkartes

26.12.30

Viedkartes

26.12.9

Pakalpojumi, kas saistīti ar shēmu iespiešanu; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu elektronisko plašu ražošanā

26.12.91

Pakalpojumi, kas saistīti ar shēmu iespiešanu un iespiesto shēmu mikromontāžu

26.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu elektronisko plašu ražošanā

26.2

Datori un perifērās iekārtas

26.20

Datori un perifērās iekārtas

26.20.1

Skaitļošanas iekārtas, to daļas un piederumi

26.20.11

Pārnēsājamas automātiskās datu apstrādes iekārtas, kas sver ≤ 10 kg, piemēram, portatīvie datori un piezīmjdatori; personālie digitālie asistenti un līdzīgi datori

26.20.12

Tirdzniecības vietu termināli, bankas automāti un līdzīgas iekārtas, kuras var savienot ar datu apstrādes ierīci vai tīklu

26.20.13

Automātiskās datu apstrādes ciparu iekārtas, kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais procesors un apvienota vai atsevišķa datu ievada un izvada iekārta

26.20.14

Digitālās datu automātiskās apstrādes iekārtu sistēmas

26.20.15

Citas digitālās datu automātiskās apstrādes iekārtas, kurām vienā korpusā var būt viena vai divas šādas ierīces: atmiņas bloki, datu ievada iekārtas, datu izvada iekārtas

26.20.16

Datu ievada ierīces vai datu izvadierīces ar atmiņas bloku vienā korpusā vai bez tā

26.20.17

Monitori un projektori, kurus galvenokārt izmanto automātiskās datu apstrādes sistēmās

26.20.18

Iekārtas, kas veic divas vai vairākas šādas funkcijas: drukāšanu, skenēšanu, pavairošanu, nosūtīšanu pa faksu

26.20.2

Atmiņas bloki un citas atmiņas ierīces

26.20.21

Atmiņas bloki

26.20.22

Pastāvīgas, energoneatkarīgas atmiņas ierīces

26.20.3

Citas datu automātiskās apstrādes iekārtas

26.20.30

Citas datu automātiskās apstrādes iekārtas

26.20.4

Skaitļošanas iekārtu daļas un piederumi

26.20.40

Skaitļošanas iekārtu daļas un piederumi

26.20.9

Datoru un perifēro iekārtu ražošanas pakalpjumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst datoru un perifēro iekārtu ražošanā

26.20.91

Datoru un perifēro iekārtu ražošanas pakalpojumi

26.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst datoru un perifēro iekārtu ražošanā

26.3

Sakaru iekārtas

26.30

Sakaru iekārtas

26.30.1

Radio un televīzijas raidītāji; telekameras

26.30.11

Raidaparatūra ar uztvērējiem

26.30.12

Raidaparatūra bez uztvērējiem

26.30.13

Telekameras

26.30.2

Līnijtelefonijas un līnijtelegrāfijas sakaru elektriskās iekārtas; videotelefoni

26.30.21

Telefona līniju aparāti ar bezvadu klausulēm

26.30.22

Mobilo tīklu vai citu bezvadu tīklu telefona aparāti

26.30.23

Citi telefona aparāti un iekārtas balss, attēlu un citu datu pārraidīšanai vai saņemšanai, ietverot sakaru iekārtas vadu vai bezvadu tīklā (piemēram, vietējā vai teritoriālajā tīklā)

26.30.3

Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu daļas

26.30.30

Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu daļas

26.30.4

Visu veidu antenas un atstarotāji, to daļas; radio un televīzijas raidaparatūras un telekameru daļas

26.30.40

Visu veidu antenas un atstarotāji, to daļas; radio un televīzijas raidaparatūras un telekameru daļas

26.30.5

Pretzagļu vai ugunsgrēka signalizācija un līdzīgas iekārtas

26.30.50

Pretzagļu vai ugunsgrēka signalizācija un līdzīgas iekārtas

26.30.6

Pretzagļu vai ugunsgrēka signalizācijas un līdzīgu iekārtu daļas

26.30.60

Pretzagļu vai ugunsgrēka signalizācijas un līdzīgu iekārtu daļas

26.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sakaru iekārtu ražošanā

26.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sakaru iekārtu ražošanā

26.4

Plaša patēriņa elektronika

26.40

Plaša patēriņa elektronika

26.40.1

Radiouztvērēji

26.40.11

Radiouztvērēji (izņemot izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos), apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru vai pulksteni

26.40.12

Radiouztvērēji, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota, izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos

26.40.2

Televīzijas uztvērēji, apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar radiouztvērējiem vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

26.40.20

Televīzijas uztvērēji, apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar radiouztvērējiem vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

26.40.3

Skaņas vai attēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra

26.40.31

Disku atskaņotāji, skaņuplašu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citas skaņas reproducēšanas iekārtas

26.40.32

Magnetofoni un cita skaņu ierakstīšanas aparatūra

26.40.33

Videokameras un cita video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra

26.40.34

Monitori un projektori, kas neiekļauj televīzijas uztvērējus un kurus galvenokārt neizmanto automātiskās datu apstrādes sistēmās

26.40.4

Mikrofoni, skaļruņi, radiotelefona vai radiotelegrāfa uztveršanas aparāti

26.40.41

Mikrofoni un to statīvi

26.40.42

Skaļruņi; austiņas, arī komplektā ar mikrofonu un skaļruni

26.40.43

Zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināšanai

26.40.44

Citur neklasificēti radiotelefona un radiotelegrāfa uztveršanas aparāti

26.40.5

Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas

26.40.51

Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas un piederumi

26.40.52

Radiouztvērēju un radioraidītāju daļas

26.40.6

Videospēļu konsoles (izmantošanai kopā ar televizoru vai ar iebūvētu ekrānu) un citas veiklības vai laimes spēles ar elektronisku displeju

26.40.60

Videospēļu konsoles (izmantošanai kopā ar televizoru vai ar iebūvētu ekrānu) un citas veiklības vai laimes spēles ar elektronisku displeju

26.40.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plaša patēriņa elektronikas ražošanā

26.40.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plaša patēriņa elektronikas ražošanā

26.5

Mērīšanas, testēšanas un navigācijas iekārtas; rokas pulksteņi un citi pulksteņi

26.51

Mērīšanas, testēšanas un navigācijas iekārtas

26.51.1

Navigācijas, meteoroloģiskie, ģeofiziskie un tamlīdzīgi instrumenti un aparāti

26.51.11

Kompasi virziena noteikšanai; citi navigācijas instrumenti un ierīces

26.51.12

Teodolīti un tahimetri (taheometri); citi ģeodēzijas, hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas un ģeofizikas instrumenti un ierīces

26.51.2

Radiolokācijas aparatūra un radionavigācijas aparatūra

26.51.20

Radiolokācijas aparatūra un radionavigācijas aparatūra

26.51.3

Precīzijas svari; instrumenti rasēšanai, aprēķiniem, garuma mērīšanai un tamlīdzīgi instrumenti

26.51.31

Svari ar jutību 5 mg vai augstāku

26.51.32

Rasēšanas galdi un citi zīmēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti

26.51.33

Citur neklasificēti rokas instrumenti garuma mērīšanai (ietverot mikrometrus un kalibrus)

26.51.4

Instrumenti elektrības daudzuma un jonizējošā starojuma mērīšanai

26.51.41

Instrumenti un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai

26.51.42

Katodstaru osciloskopi un oscilogrāfi

26.51.43

Instrumenti elektrības daudzuma mērīšanai bez reģistrēšanas ierīces

26.51.44

Sakaru ierīces un aparatūra

26.51.45

Citur neklasificētas ierīces un aparatūra elektrības daudzuma noteikšanai vai mērīšanai

26.51.5

Instrumenti citu fizikālo īpašību noteikšanai

26.51.51

Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri

26.51.52

Šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa, spiediena un citu lielumu noteikšanas vai mērīšanas instrumenti

26.51.53

Citur neklasificēti instrumenti un aparāti fizikālo lielumu noteikšanai vai ķīmiskajām analīzēm

26.51.6

Citi mērīšanas, pārbaudes un testēšanas instrumenti vai ierīces

26.51.61

Mikroskopi (izņemot optiskos mikroskopus) un difrakcijas aparāti

26.51.62

Iekārtas un aparāti materiālu fizikālo īpašību testēšanai

26.51.63

Gāzu, šķidrumu un elektrības padeves vai ieguves skaitītāji

26.51.64

Apgriezienu un ieguves mērītāji, taksometru skaitītāji; spidometri un tahometri

26.51.65

Hidrauliskās vai pneimatiskās automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

26.51.66

Citur neklasificēti mērīšanas un pārbaudes instrumenti, aparāti un iekārtas

26.51.7

Termostati, manostati un citas automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

26.51.70

Termostati, manostati un citas automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

26.51.8

Mērīšanas, testēšanas un navigācijas iekārtu daļas un piederumi

26.51.81

Radiolokācijas aparatūras un radionavigācijas aparatūras daļas

26.51.82

Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4  un 26.51.5 pozīcijā; mikrotomi; citur neklasificētas daļas

26.51.83

Mikroskopu (izņemot optiskos mikroskopus) un difrakcijas iekārtu daļas un piederumi

26.51.84

Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.63  un 26.51.64 pozīcijā

26.51.85

Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.65 , 26.51.66  un 26.51.70 pozīcijā

26.51.86

Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.11  un 26.51.62 pozīcijā

26.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mērīšanas, testēšanas un navigācijas iekārtu ražošanā

26.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mērīšanas, testēšanas un navigācijas iekārtu ražošanā

26.52

Rokas pulksteņi un citi pulksteņi

26.52.1

Pulksteņi, izņemot pulksteņmehānismus un pulksteņu daļas

26.52.11

Rokas pulksteņi un kabatas pulksteņi dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla korpusā

26.52.12

Citi rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ietverot hronometrus

26.52.13

Paneļu pulksteņi un līdzīgi lietošanai transporta līdzekļos paredzēti pulksteņi

26.52.14

Stacionāri pulksteņi ar pulksteņmehānismiem; modinātājpulksteņi un sienas pulksteņi; citi pulksteņi

26.52.2

Pulksteņmehānismi un pulksteņu daļas

26.52.21

Pulksteņmehānismi

26.52.22

Rokas pulksteņu un pulksteņu korpusi un to daļas

26.52.23

Citas pulksteņu un rokas pulksteņu daļas

26.52.24

Darba laika reģistratori, datuma un laika reģistrēšanas ierīces, stāvlaika skaitītāji; pulksteņslēdži ar pulksteni vai pulksteņmehānismu

26.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pulksteņu ražošanā

26.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pulksteņu ražošanā

26.6

Apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīces

26.60

Apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīces

26.60.1

Apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīces

26.60.11

Aparatūra, kurā izmanto rentgenstarus, alfa, beta vai gamma starus

26.60.12

Elektrodiagnostikas aparatūra, ko izmanto medicīnā

26.60.13

Ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas, ko izmanto medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā

26.60.14

Sirdsdarbības stimulatori; dzirdes aparāti

26.60.9

Medicīnas instrumentu ražošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīču ražošanā

26.60.91

Medicīnas instrumentu ražošanas pakalpojumi

26.60.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīču ražošanā

26.7

Optiskie instrumenti un fotoaparatūra

26.70

Optiskie instrumenti un fotoaparatūra

26.70.1

Fotoaparatūra un tās daļas

26.70.11

Objektīva lēcas kamerām, projektoriem, fotopalielinātājiem vai fotoiekārtām attēla samazināšanai

26.70.12

Kameras iespiedplašu vai cilindru sagatavošanai; kameras dokumentu fotografēšanai mikrofilmās, mikrofišās u. c.

26.70.13

Ciparu fotokameras

26.70.14

Fotoaparāti momentattēlu iegūšanai un citas kameras

26.70.15

Kinokameras

26.70.16

Kinoprojektori

26.70.19

Cita fotoaparatūra; fotoaparatūras daļas un piederumi

26.70.2

Citi optiskie instrumenti un to daļas

26.70.21

Loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi (izņemot no optiski neapstrādāta stikla), samontēti vai nesamontēti, izņemot šādus elementus kamerām, projektoriem vai fotopalielinātājiem, vai fotoiekārtām attēla samazināšanai

26.70.22

Binokļi, monokulāri un citi optiskie tālskati; citi astronomijas instrumenti; optiskie mikroskopi

26.70.23

Šķidro kristālu ierīces; lāzeri, izņemot lāzeru diodes; pārējās citur neklasificētas optiskās iekārtas un instrumenti

26.70.24

Optiskās mērīšanas un pārbaudes ierīces un instrumenti

26.70.25

Binokļu, monokulāru un citu optisko teleskopu, citu astronomijas instrumentu un optisko mikroskopu daļas un piederumi

26.70.26

Šķidro kristālu ierīču, lāzeru(izņemot lāzeru diožu), pārējo citur neklasificētu optisko iekārtu un instrumentu daļas un piederumi

26.70.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošanā

26.70.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošanā

26.8

Magnētiskie un optiskie nesēji

26.80

Magnētiskie un optiskie nesēji

26.80.1

Magnētiskie un optiskie nesēji

26.80.11

Neierakstīti magnētiskie nesēji, izņemot kartes ar magnētisko svītru

26.80.12

Neierakstīti optiskie nesēji

26.80.13

Citi neierakstīti nesēji, ietverot matricas un veidnes disku izgatavošanai

26.80.14

Kartes ar magnētisko svītru

26.80.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst magnētisko un optisko nesēju ražošanā

26.80.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst magnētisko un optisko nesēju ražošanā

27

Elektroiekārtas

27.1

Elektromotori, ģeneratori, transformatori un elektrības sadales un kontroles aparāti

27.11

Elektromotori, ģeneratori un transformatori

27.11.1

Dzinēji, kuru jauda nepārsniedz 37,5 W; citi līdzstrāvas elektromotori; līdzstrāvas ģeneratori

27.11.10

Dzinēji, kuru jauda nepārsniedz 37,5 W; citi līdzstrāvas elektromotori; līdzstrāvas ģeneratori

27.11.2

Maiņstrāvas un līdzstrāvas universālie motori, kuru jauda pārsniedz 37,5 W; citi maiņstrāvas elektromotori; maiņstrāvas ģeneratori

27.11.21

Maiņstrāvas un līdzstrāvas universālie motori, kuru jauda pārsniedz 37,5 W

27.11.22

Maiņstrāvas vienfāzes elektromotori

27.11.23

Maiņstrāvas daudzfāzu elektromotori, kuru jauda nepārsniedz 750 W

27.11.24

Maiņstrāvas daudzfāzu elektromotori, kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW

27.11.25

Maiņstrāvas daudzfāzu elektromotori, kuru jauda pārsniedz 75 kW

27.11.26

Maiņstrāvas ģeneratori

27.11.3

Elektriskās ģeneratoriekārtas un rotācijas pārveidotāji

27.11.31

Ģeneratoriekārtas ar kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem

27.11.32

Ģeneratoriekārtas ar dzirksteļaizdedzes dzinējiem; citas ģeneratoriekārtas; elektriskie rotācijas pārveidotāji

27.11.4

Elektriskie transformatori

27.11.41

Transformatori ar šķidru dielektriķi

27.11.42

Citi transformatori ar jaudu, kas nepārsniedz 16 kVA

27.11.43

Citi transformatori ar jaudu, kas pārsniedz 16 kVA

27.11.5

Droseles gāzizlādes spuldzēm; citas indukcijas spoles

27.11.50

Droseles gāzizlādes spuldzēm; citas indukcijas spoles

27.11.6

Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru daļas

27.11.61

Elektromotoru un ģeneratoru daļas

27.11.62

Transformatoru un indukcijas spoļu daļas

27.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošanā

27.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošanā

27.12

Elektrības sadales un kontroles aparāti

27.12.1

Elektriskās ierīces elektrisko ķēžu ieslēgšanai vai aizsardzībai ar spriegumu, kas pārsniedz 1 000  V

27.12.10

Elektriskās ierīces elektrisko ķēžu ieslēgšanai vai aizsardzībai ar spriegumu, kas pārsniedz 1 000  V

27.12.2

Elektriskās ierīces elektrisko ķēžu ieslēgšanai vai aizsardzībai ar spriegumu, kas nepārsniedz 1 000  V

27.12.21

Drošinātāji spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.12.22

Automātslēdži spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.12.23

Citur neklasificētas elektrisko ķēžu aizsardzības ierīces spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.12.24

Releji spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.12.3

Paneļi

27.12.31

Paneļi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar elektriskajiem slēdžiem vai elektrisko ķēžu aizsardzības ierīcēm spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.12.32

Paneļi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar elektriskajiem slēdžiem vai elektrisko ķēžu aizsardzības ierīcēm spriegumam, kas pārsniedz 1 000  V

27.12.4

Elektrības sadales vai kontroles aparātu daļas

27.12.40

Elektrības sadales vai kontroles aparātu daļas

27.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektrības sadales un kontroles aparātu ražošanā

27.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektrības sadales un kontroles aparātu ražošanā

27.2

Baterijas un akumulatori

27.20

Baterijas un akumulatori

27.20.1

Galvaniskie elementi, galvaniskās baterijas un to daļas

27.20.11

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

27.20.12

Galvanisko elementu un galvanisko bateriju daļas

27.20.2

Elektriskie akumulatori un to daļas

27.20.21

Svina-skābes akumulatori virzuļdzinēju palaišanai

27.20.22

Svina-skābes akumulatori, izņemot tos, kas paredzēti virzuļdzinēju palaišanai

27.20.23

Niķeļa-kadmija, niķeļa-metālhidrīda, litija-jonu, litija-polimēru, dzelzs-niķeļa un citi elektriskie akumulatori

27.20.24

Elektrisko akumulatoru daļas, ietverot separatorus

27.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst bateriju un akumulatoru ražošanā

27.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst bateriju un akumulatoru ražošanā

27.3

Elektroinstalācijas un elektroinstalāciju ierīces

27.31

Optiskās šķiedras kabeļi

27.31.1

Optiskās šķiedras kabeļi

27.31.11

Optiskās šķiedras kabeļi no atsevišķām izolētām šķiedrām

27.31.12

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi (izņemot tos, kas izgatavoti no atsevišķām izolētām šķiedrām)

27.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst optiskās šķiedras kabeļu ražošanā

27.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst optiskās šķiedras kabeļu ražošanā

27.32

Citi elektroniskie un elektriskie vadi un kabeļi

27.32.1

Citi elektroniskie un elektriskie vadi un kabeļi

27.32.11

Izolēti vadi tinumiem

27.32.12

Koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrības vadītāji

27.32.13

Citi elektriskie vadītāji spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.32.14

Citi elektriskie vadītāji spriegumam, kas pārsniedz 1 000  V

27.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošanā

27.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošanā

27.33

Elektroinstalāciju ierīces

27.33.1

Elektroinstalāciju ierīces

27.33.11

Slēdži spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.33.12

Spuldžu ietveres spriegumam, kas nepārsniedz 1 000  V

27.33.13

Kontaktdakšas, rozetes un pārējās citur neklasificētas ierīces elektrisko ķēžu ieslēgšanai vai aizsardzībai

27.33.14

Elektroizolācijas izstrādājumi no plastmasas

27.33.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektroinstalāciju ierīču ražošanā

27.33.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektroinstalāciju ierīču ražošanā

27.4

Elektriskās apgaismes ierīces

27.40

Elektriskās apgaismes ierīces

27.40.1

Elektriskās kvēlspuldzes vai gāzizlādes spuldzes; lokspuldzes

27.40.11

Virzītas gaismas hermētiskās spuldzes

27.40.12

Halogēna-volframa kvēlspuldzes, izņemot ultravioleto un infrasarkano staru lampas

27.40.13

Citur neklasificētas kvēlspuldzes ar jaudu, kas nepārsniedz 200 W, spriegumam, kas ir lielāks par 100 V

27.40.14

Citur neklasificētas kvēlspuldzes

27.40.15

Gāzizlādes spuldzes; ultravioleto un infrasarkano staru lampas; lokspuldzes

27.40.2

Lampas un apgaismes piederumi

27.40.21

Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar sausām baterijām, akumulatoriem un magneto

27.40.22

Elektriskās galda lampas, naktslampas vai stāvlampas

27.40.23

Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

27.40.24

Izgaismotas izkārtnes, tablo un līdzīgi izstrādājumi

27.40.25

Lustras un citas elektriskās griestu vai sienu apgaismes ierīces

27.40.3

Citas lampas un apgaismes piederumi

27.40.30

Citas lampas un apgaismes piederumi

27.40.4

Lampu un apgaismes iekārtu daļas

27.40.41

Elektrisko kvēlspuldžu vai gāzizlādes spuldžu daļas

27.40.42

Lampu un apgaismes piederumu daļas

27.40.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektrisko apgaismes ierīču ražošanā

27.40.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektrisko apgaismes ierīču ražošanā

27.5

Mājsaimniecības ierīces

27.51

Elektriskās mājsaimniecības ierīces

27.51.1

Ledusskapji un saldētavas; veļas mazgāšanas mašīnas; elektriskās segas; ventilatori

27.51.11

Mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas

27.51.12

Mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnas

27.51.13

Mājsaimniecības drēbju mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas

27.51.14

Elektriskās segas

27.51.15

Mājsaimniecības ventilatori un ventilācijas vai velkmes skapji

27.51.2

Pārējās citur neklasificētas elektriskās mājsaimniecības ierīces

27.51.21

Elektromehāniskās mājsaimniecības ierīces ar iebūvētu elektromotoru

27.51.22

Skūšanās, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebūvētu elektromotoru

27.51.23

Elektrotermiskie matu veidošanas vai roku žāvēšanas aparāti; elektriskie gludekļi

27.51.24

Citas elektrotermiskās ierīces

27.51.25

Elektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji

27.51.26

Elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai

27.51.27

Mikroviļņu krāsnis

27.51.28

Citas krāsnis; plītis, plītiņas, vārīšanas virsmas; grili, krāsniņas apcepšanai

27.51.29

Elektrisko sildierīču pretestības elementi

27.51.3

Elektrisko mājsaimniecības ierīču daļas

27.51.30

Elektrisko mājsaimniecības ierīču daļas

27.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektrisko mājsaimniecības ierīču ražošanā

27.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektrisko mājsaimniecības ierīču ražošanā

27.52

Neelektriskās mājsaimniecības ierīces

27.52.1

Neelektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai un apsildei

27.52.11

Neelektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai un šķīvju sildītāji no dzelzs, tērauda vai vara

27.52.12

Cita veida mājsaimniecības ierīces, kas apkurināmas ar gāzi, gan kombinēti ar gāzi un citiem kurināmā veidiem, kā arī šķidro vai cieto kurināmo

27.52.13

Citur neklasificēti neelektriskie gaisa sildītāji vai karstā gaisa izpūtēji no dzelzs vai tērauda

27.52.14

Neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji

27.52.2

Krāšņu, plīšu, šķīvju sildītāju un citu neelektrisko mājsaimniecības ierīču daļas

27.52.20

Krāšņu, plīšu, šķīvju sildītāju un citu neelektrisko mājsaimniecības ierīču daļas

27.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neelektrisko mājsaimniecības ierīču ražošanā

27.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neelektrisko mājsaimniecības ierīču ražošanā

27.9

Citas elektroiekārtas

27.90

Citas elektroiekārtas

27.90.1

Citas elektroiekārtas un to daļas

27.90.11

Elektriskās iekārtas un ierīces ar īpašām funkcijām

27.90.12

Elektroizolatori; elektrisko mašīnu vai ierīču izolācijas piederumi; elektroizolācijas caurules

27.90.13

Oglekļa elektrodi un citi grafīta vai oglekļa elektrotehniskie izstrādājumi

27.90.2

Indikatorpaneļi ar šķidro kristālu ierīcēm vai gaismas diodēm; elektriskie skaņas vai vizuālās signalizēšanas aparāti

27.90.20

Indikatorpaneļi ar šķidro kristālu ierīcēm vai gaismas diodēm; elektriskie skaņas vai vizuālās signalizēšanas aparāti

27.90.3

Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas elektriskie instrumenti, virsmas rūdīšanas un karstās pulverizācijas mašīnas un aparāti

27.90.31

Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas elektriskās mašīnas un ierīces, virsmas rūdīšanas un karstās pulverizācijas mašīnas un aparāti metāla vai metālkeramikas karstai uzsmidzināšanai

27.90.32

Daļas mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas elektriskajām mašīnām un ierīcēm; virsmas rūdīšanas un karstās pulverizācijas elektriskajām mašīnām un aparātiem karstai metāla vai metālu karbīdu cieto sakausējumu uzsmidzināšanai

27.90.33

Citu elektroiekārtu daļas; citur neklasificētas mašīnu vai aparātu elektriskās daļas

27.90.4

Pārējās citur neklasificētas elektroiekārtas

27.90.41

Invertori, taisngrieži, pārveidotāji

27.90.42

Kurināmā elementi

27.90.43

Svārstību slāpētāji spriegumam, kas pārsniedz 1 000  V

27.90.44

Ierīču kabeļi, pagarinātāji un citi elektrisko kabeļu komplekti ar izolētu vadu un savienotājiem

27.90.45

Elektromagnēti; elektromagnētiskās sakabes un bremzes; elektromagnētiskās celšanas ierīces; elektriskie elementārdaļiņu paātrinātāji; elektriskie signālu ģeneratori un citas nekur neklasificētas elektroiekārtas

27.90.5

Elektriskie kondensatori

27.90.51

Blokkondensatori 50/60 Hz maiņstrāvas ķēdēm ar reaktīvo jaudu, kas lielāka par 0,5 kvar

27.90.52

Cita veida blokkondensatori

27.90.53

Maiņkondensatori un kondensatori ar regulējamu (iestādāmu) kapacitāti

27.90.6

Elektriskie rezistori, izņemot elektriskos termorezistorus

27.90.60

Elektriskie rezistori, izņemot elektriskos termorezistorus

27.90.7

Elektriskās signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos

27.90.70

Elektriskās signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos

27.90.8

Elektrisko kondensatoru, elektrisko rezistoru, reostatu un potenciometru daļas

27.90.81

Elektrisko kondensatoru daļas

27.90.82

Elektrisko rezistoru, reostatu un potenciometru daļas

27.90.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu elektroiekārtu ražošanā

27.90.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu elektroiekārtu ražošanā

28

Citur neklasificētas iekārtas un aprīkojums

28.1

Universālas ierīces

28.11

Dzinēji un turbīnas, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinējus

28.11.1

Dzinēji, izņemot gaisa kuģu, transportlīdzekļu un motociklu dzinējus

28.11.11

Ārējie motori kuģu dzinējiekārtām

28.11.12

Dzirksteļaizdedzes dzinēji kuģu dzinējiekārtām; citi dzinēji

28.11.13

Citi kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļmotori

28.11.2

Turbīnas

28.11.21

Ūdens tvaika un citas tvaika turbīnas

28.11.22

Hidroturbīnas un ūdensrati

28.11.23

Gāzturbīnu dzinēji, izņemot turboreaktīvos un turbopropelleru dzinējus

28.11.24

Vēja turbīnas

28.11.3

Turbīnu daļas

28.11.31

Ūdens tvaika un citu tvaika turbīnu daļas

28.11.32

Hidraulisko turbīnu un ūdensratu daļas, ietverot regulatorus

28.11.33

Gāzturbīnu dzinēju daļas, izņemot turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas

28.11.4

Dzinēju daļas

28.11.41

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju daļas, izņemot lidaparātu dzinēju daļas

28.11.42

Pārējo citur neklasificētu dzinēju daļas

28.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju, ražošanā

28.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju, ražošanā

28.12

Hidrauliskās spēkiekārtas

28.12.1

Hidrauliskās spēkiekārtas, izņemot to daļas

28.12.11

Lineārās darbības hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji (cilindri)

28.12.12

Rotējošie hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji

28.12.13

Hidrauliskie sūkņi

28.12.14

Hidrauliskie un pneimatiskie vārsti

28.12.15

Hidrauliskie bloki

28.12.16

Hidrosistēmas

28.12.2

Hidraulisko spēkiekārtu daļas

28.12.20

Hidraulisko spēkiekārtu daļas

28.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst hidraulisko spēkiekārtu ražošanā

28.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst hidraulisko spēkiekārtu ražošanā

28.13

Citi sūkņi un kompresori

28.13.1

Šķidrumu sūkņi; šķidrumu pacēlāji

28.13.11

Sūkņi degvielai, smērvielām, dzesēšanas šķidrumam un betonam

28.13.12

Citi virzuļsūkņi šķidrumiem

28.13.13

Citi rotācijas sūkņi šķidrumiem

28.13.14

Citi centrbēdzes sūkņi šķidrumiem; citi sūkņi

28.13.2

Gaisa vai vakuumsūkņi; gaisa vai cita veida gāzes kompresori

28.13.21

Vakuumsūkņi

28.13.22

Ar roku vai kāju darbināmi gaisa sūkņi

28.13.23

Dzesēšanas iekārtu kompresori

28.13.24

Gaisa kompresori uz velkamas riteņšasijas

28.13.25

Turbokompresori

28.13.26

Virzuļkompresori

28.13.27

Rotācijas kompresori ar vienu vai vairākām vārpstām

28.13.28

Cita veida kompresori

28.13.3

Sūkņu un kompresoru daļas

28.13.31

Sūkņu daļas; šķidrumu pacēlāju daļas

28.13.32

Gaisa vai vakuumsūkņu, gaisa vai cita veida gāzes kompresoru, ventilatoru un velkmes skapju daļas

28.13.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu sūkņu un kompresoru ražošanā

28.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu sūkņu un kompresoru ražošanā

28.14

Citi krāni un ventiļi

28.14.1

Krāni, vārsti, ventiļi un līdzīgi piederumi cauruļvadiem, katliem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un līdzīgām tilpnēm

28.14.11

Spiedienu samazinošie, regulēšanas, kontroles un drošības ventiļi

28.14.12

Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru ventiļi

28.14.13

Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, aizbīdņi, lodveida ventiļi un citi ventiļi

28.14.2

Krānu, ventiļu un līdzīgu izstrādājumu daļas

28.14.20

Krānu, ventiļu un līdzīgu izstrādājumu daļas

28.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krānu un ventiļu ražošanā

28.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krānu un ventiļu ražošanā

28.15

Gultņi, zobrati, zobpārvadi un piedziņas elementi

28.15.1

Lodīšu vai rullīšu gultņi

28.15.10

Lodīšu vai rullīšu gultņi

28.15.2

Cita veida gultņi, zobrati, zobpārvadi un piedziņas elementi

28.15.21

Dzelzs vai tērauda šarnīrķēdes

28.15.22

Transmisijas vārpstas (ietverot izcilņu un kloķvārpstas) un kloķi

28.15.23

Gultņu korpusi un slīdgultņi

28.15.24

Zobrati un zobpārvadi; lodīšu vai rullīšu pārvadu skrūves; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori

28.15.25

Spararati un skriemeļi, ietverot polispastus

28.15.26

Sajūgi un vārpstu sakabes, ietverot kardānus

28.15.3

Gultņu, zobpārvadu un piedziņas elementu daļas

28.15.31

Lodītes, adatas un rullīši; lodīšu vai rullīšu gultņu daļas

28.15.32

Dzelzs vai tērauda šarnīrķēžu daļas

28.15.39

Citur neklasificētas gultņu un piedziņas elementu daļas

28.15.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu ražošanā

28.15.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu ražošanā

28.2

Citas universālas ierīces

28.21

Krāsnis, kurtuves un kurtuvju degļi

28.21.1

Krāsnis, kurtuvju degļi un to daļas

28.21.11

Kurtuvju degļi; mehāniskas kurtuves, režģi un ārdi; mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas iekārtas

28.21.12

Neelektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ietverot atkritumu sadedzināšanas krāsnis, izņemot maizes krāsnis

28.21.13

Elektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves; indukcijas vai dielektriskās sildīšanas iekārtas

28.21.14

Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu daļas

28.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu ražošanā

28.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu ražošanā

28.22

Pacēlāji un pārvietošanas iekārtas

28.22.1

Pacēlāji, pārvietošanas iekārtas un to daļas

28.22.11

Citur neklasificēti celšanas trīši un pacēlāji

28.22.12

Šahtas cēlējiekārtu vinčas; darbiem pazemē īpaši paredzētas vinčas; citas vinčas; vertikālās vinčas

28.22.13

Domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai

28.22.14

Tilta celtņi; celtņi; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un automobiļi ar celtni

28.22.15

Autoiekrāvēji ar frontālo pacēlāju dakšu, citi kravas transportētāji; vilcēji, kurus izmanto dzelzceļa platformās

28.22.16

Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi

28.22.17

Pneimatiskie un citi nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri precēm un materiāliem

28.22.18

Citi pacelšanas, pārvietošanas, iekraušanas vai izkraušanas mehānismi

28.22.19

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu daļas

28.22.2

Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem

28.22.20

Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem

28.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pacēlāju un pārvietošanas iekārtu ražošanā

28.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pacēlāju un pārvietošanas iekārtu ražošanā

28.23

Biroja iekārtas un aprīkojums (izņemot datorus un perifērās iekārtas)

28.23.1

Skaitļošanas mašīnas un tamlīdzīgas mašīnas, kurās iebūvēta skaitļošanas ierīce

28.23.10

Skaitļošanas mašīnas un tamlīdzīgas mašīnas, kurās iebūvēta skaitļošanas ierīce

28.23.2

Biroju iekārtas un to daļas

28.23.21

Biroja iekārtas

28.23.22

Biroja iekārtu daļas un piederumi

28.23.9

Biroja un skaitļošanas mašīnu ražošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst biroja iekārtu (izņemot datoru un perifēro iekārtu) ražošanā

28.23.91

Biroja un skaitļošanas mašīnu (izņemot datoru un perifēro iekārtu) ražošanas pakalpojumi

28.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst biroja iekārtu (izņemot datoru un perifēro iekārtu) ražošanā

28.24

Rokas instrumenti ar mehānisko piedziņu

28.24.1

Elektromehāniskie rokas instrumenti; citi pārnēsājamie rokas instrumenti ar mehānisko piedziņu

28.24.11

Elektromehāniskie rokas instrumenti ar iebūvētu elektromotoru

28.24.12

Citi pārnēsājamie rokas instrumenti ar mehānisko piedziņu

28.24.2

Rokas instrumentu ar iebūvētu elektromotoru daļas

28.24.21

Elektromehānisko rokas instrumentu ar iebūvētu elektromotoru daļas

28.24.22

Citu pārnēsājamo rokas instrumentu ar mehānisko piedziņu daļas

28.24.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rokas instrumentu ar mehānisko piedziņu ražošanā

28.24.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rokas instrumentu ar mehānisko piedziņu ražošanā

28.25

Rūpnieciskās dzesēšanas un ventilācijas iekārtas

28.25.1

Siltummaiņu elementi; rūpnieciska pielietojuma gaisa kondicionēšanas mašīnas, atdzesēšanas un saldēšanas iekārtas

28.25.11

Siltummaiņi un mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

28.25.12

Gaisa kondicionēšanas iekārtas

28.25.13

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas un siltumsūkņi, izņemot mājsaimniecībai paredzētās šāda veida iekārtas

28.25.14

Citur neklasificētas iekārtas un aparatūra gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai

28.25.2

Ventilatori, izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatorus

28.25.20

Ventilatori, izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatorus

28.25.3

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī siltumsūkņu daļas

28.25.30

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī siltumsūkņu daļas

28.25.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošanā

28.25.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošanā

28.29

Pārējās citur neklasificētas universāla lietojuma ierīces

28.29.1

Gāzģeneratori, destilēšanas un filtrēšanas iekārtas

28.29.11

Ģeneratorgāzes vai ūdens gāzes ģeneratori; acetilēna ģeneratori un līdzīgas ierīces; destilācijas vai rektifikācijas iekārtas

28.29.12

Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces

28.29.13

Iekšdedzes dzinēju eļļas filtri, degvielas filtri un gaisa filtri

28.29.2

Pudeļu un citu trauku mazgāšanas, pildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtas; ugunsdzēšamie aparāti, smidzinātāji, tvaika vai smilšu strūklu mašīnas; blīvslēgi

28.29.21

Pudeļu un citu trauku mazgāšanas, pildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtas

28.29.22

Ugunsdzēšamie aparāti, smidzinātāji, tvaika vai smilšu strūklu un līdzīgas mašīnas, izņemot tās, kas paredzētas izmantošanai lauksaimniecībā

28.29.23

Blīvslēgi no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu; mehāniskas aizzīmogošanas ierīces

28.29.3

Rūpnieciskas, mājsaimniecības un citas iekārtas svēršanai un mērīšanai

28.29.31

Rūpnieciskie svari; svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera; svari nemainīgas vai iepriekš iestādītas masas iesvēršanai

28.29.32

Svēršanas ierīces un svari cilvēku svēršanai vai mājsaimniecības vajadzībām

28.29.39

Citas svēršanas un mērīšanas iekārtas

28.29.4

Centrifūgas, kalandri un tirdzniecības automāti

28.29.41

Citur neklasificētas centrifūgas

28.29.42

Kalandri vai citas valcēšanas iekārtas, izņemot metālam un stiklam paredzētās

28.29.43

Tirdzniecības automāti

28.29.5

Rūpnieciskai izmantošanai paredzētas trauku mazgāšanas mašīnas

28.29.50

Rūpnieciskai izmantošanai paredzētas trauku mazgāšanas mašīnas

28.29.6

Citur neklasificētas iekārtas, kas paredzētas materiālu apstrādei procesos, kuros notiek temperatūras maiņa

28.29.60

Citur neklasificētas iekārtas, kas paredzētas materiālu apstrādei procesos, kuros notiek temperatūras maiņa

28.29.7

Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas neelektriskās mašīnas un ierīces un to daļas; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas rūdīšanai

28.29.70

Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas neelektriskās mašīnas un ierīces un to daļas; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas rūdīšanai

28.29.8

Pārējo citur neklasificētu universālu iekārtu daļas

28.29.81

Ģeneratorgāzes un ūdens gāzes ģeneratoru daļas

28.29.82

Centrifūgu daļas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču daļas

28.29.83

Kalandru un citu valcēšanas iekārtu daļas; smidzināšanas mašīnu daļas, svaru un svēršanas iekārtu daļas

28.29.84

Citur neklasificētas iekārtu daļas, kas nesatur elektriskus savienojumus

28.29.85

Trauku mazgāšanas mašīnu, mazgāšanas, piepildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtu daļas

28.29.86

Daļas neelektriskajām mašīnām un ierīcēm lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai; ar gāzi darbināmajām iekārtām un aparātiem virsmas termiskai apstrādei

28.29.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu universālu iekārtu ražošanā

28.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu universālu iekārtu ražošanā

28.3

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas

28.30

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas

28.30.1

Kājniektraktori

28.30.10

Kājniektraktori

28.30.2

Citi lauksaimniecības traktori

28.30.21

Traktori ar dzinēja jaudu, kas nepārsniedz 37 kW

28.30.22

Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 37 kW, bet nepārsniedz 59 kW

28.30.23

Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 59 kW

28.30.3

Augsnes apstrādes iekārtas

28.30.31

Arkli

28.30.32

Ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji un kaplētāji

28.30.33

Sējmašīnas, stādāmās mašīnas un dēstu stādāmās mašīnas

28.30.34

Kūtsmēslu ārdītāji un minerālmēslu izkliedētāji

28.30.39

Citas augsnes apstrādes iekārtas

28.30.4

Pļaujmašīnas zālieniem, parkiem un sporta laukumiem

28.30.40

Pļaujmašīnas zālieniem, parkiem un sporta laukumiem

28.30.5

Ražas novākšanas mašīnas

28.30.51

Citur neklasificētas pļaujmašīnas (ietverot traktoriem uzmontējamās griezējierīces)

28.30.52

Siena novākšanas mašīnas

28.30.53

Salmu vai lopbarības preses, ietverot savācējpreses

28.30.54

Mašīnas bumbuļaugu vai sakņaugu novākšanai

28.30.59

Citur neklasificētas ražas novākšanas un kulšanas mašīnas

28.30.6

Lauksaimniecībai vai dārzkopībai paredzēti mehānismi šķidrumu vai pulveru sagatavošanai, izkaisīšanai vai izsmidzināšanai

28.30.60

Lauksaimniecībai vai dārzkopībai paredzēti mehānismi šķidrumu vai pulveru sagatavošanai, izkaisīšanai vai izsmidzināšanai

28.30.7

Lauksaimniecībā izmantojamās pašiekrāvēju vai pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes

28.30.70

Lauksaimniecībā izmantojamās pašiekrāvēju vai pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes

28.30.8

Cita veida lauksaimniecības mašīnas

28.30.81

Iekārtas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu, izņemot sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu, tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai

28.30.82

Slaukšanas aparāti

28.30.83

Lopbarības sagatavošanas iekārtas

28.30.84

Putnu inkubatori un perētavas

28.30.85

Putnkopības iekārtas

28.30.86

Citur neklasificētas lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības, putnkopības vai biškopības iekārtas

28.30.9

Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu daļas; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas ražošanā

28.30.91

Citur neklasificētas ražas novākšanas un kulšanas mašīnu daļas

28.30.92

Augsnes apstrādes iekārtu daļas

28.30.93

Lauksaimniecības mašīnu daļas

28.30.94

Citur neklasificētu slaukšanas un piena pārstrādes iekārtu daļas

28.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošanā

28.4

Metālapstrādes iekārtas un darbgaldi

28.41

Metālapstrādes darbgaldi

28.41.1

Metālapstrādes darbgaldi, kuros izmanto lāzeru, un līdzīgi izstrādājumi; daudzfunkcionālie metālapstrādes darbgaldi un līdzīgi izstrādājumi

28.41.11

Metālapstrādes darbgaldi, kuros materiālu griež ar lāzeru, ultraskaņu, ūdens strūklu vai līdzīgi

28.41.12

Daudzfunkcionālie darbgaldi, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei

28.41.2

Metālapstrādes virpas, urbšanas un frēzēšanas darbgaldi

28.41.21

Metālgriešanas virpas

28.41.22

Metālgriešanas darbgaldi urbšanai, virpošanai, frēzēšanai; citur neklasificēti darbagaldi metālu vītņgriešanai vai vītņurbšanai

28.41.23

Metālapstrādes darbgaldi atskarpju noņemšanai, asināšanai, slīpēšanai vai citai apdarei

28.41.24

Metālapstrādes darbgaldi ēvelēšanai, zāģēšanai, apgriešanai vai citai metāla griešanai

28.41.3

Citi metālapstrādes darbgaldi

28.41.31

Iekārtas metāla liekšanai, locīšanai un iztaisnošanai

28.41.32

Iekārtas metāla caurumošanai un virsmas uzciršanai

28.41.33

Kalšanas un štancēšanas mašīnas un veseri; citur neklasificētas hidrauliskās preses un metālapstrādes preses

28.41.34

Citur neklasificēti darbgaldi metālu, metālu karbīdu cieto sakausējumu vai metālkeramikas apstrādei, materiālu negriežot

28.41.4

Metālapstrādes darbgaldu daļas un piederumi

28.41.40

Metālapstrādes darbgaldu daļas un piederumi

28.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metālapstrādes iekārtu ražošanā

28.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metālapstrādes iekārtu ražošanā

28.49

Cita veida darbgaldi

28.49.1

Akmens, koka un līdzīgu cietu materiālu apstrādes darbgaldi

28.49.11

Darbgaldi akmens, keramikas, betona un līdzīgu minerālmateriālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei

28.49.12

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietgumijas, cietu plastmasu un līdzīgu cietu materiālu apstrādei; elektrogalvanizācijas iekārtas

28.49.13

Stacionārās rotācijas urbjmašīnas vai rotācijas triecienurbjmašīnas, vīlēšanas ierīces, kniedētāji, lokšņu metāla griezējierīces

28.49.2

Instrumentu stiprināšanas ierīces

28.49.21

Darbgaldu instrumentu stiprināšanas ierīces un pašatveres vītņgalvas

28.49.22

Detaļu stiprināšanas ierīces darbgaldiem

28.49.23

Dalītājgalvas un cits darbgaldu speciālais aprīkojums

28.49.24

Koka, korķa, akmens, cietgumijas un līdzīgu cietu materiālu apstrādes darbagaldu daļas un piederumi

28.49.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cita veida darbgaldu ražošanā

28.49.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cita veida darbgaldu ražošanā

28.9

Pārējās speciālās nozīmes iekārtas

28.91

Metalurģijas iekārtas

28.91.1

Metalurģijas iekārtas un to daļas

28.91.11

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas iekārtas; velmēšanas stāvi

28.91.12

Metalurģisko iekārtu daļas; velmēšanas stāvu daļas

28.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metalurģijas iekārtu ražošanā

28.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metalurģijas iekārtu ražošanā

28.92

Mašīnas ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai

28.92.1

Mašīnas ieguves rūpniecībai un karjeru izstrādei

28.92.11

Nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri pazemes darbiem

28.92.12

Akmeņogļu un iežu ieguves mašīnas un tuneļu izbūves iekārtas; citas urbšanas un ciršanas mašīnas

28.92.2

Citas pašgājējas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai un izņemšanai (ietverot buldozerus, mehāniskās lāpstas un ceļa veltņus)

28.92.21

Pašgājēji buldozeri un buldozeri ar pagriežamu vērstuvi

28.92.22

Pašgājēji greideri un planētāji; skrēperi ar motoru

28.92.23

Pašgājējas blietēšanas mašīnas un pašgājēji ceļa veltņi

28.92.24

Pašgājēji frontālie vienkausa krāvēji

28.92.25

Pašgājējas pilnapgrieziena mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji, izņemot frontālos vienkausa krāvējus

28.92.26

Citas pašgājējas mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji; citas pašgājējas mašīnas ieguves rūpniecībai

28.92.27

Buldozeru frontālās vai pagriežamās vērstuves

28.92.28

Pašizgāzēji, kas nav paredzēti braukšanai pa automaģistrālēm

28.92.3

Citas rakšanas iekārtas

28.92.30

Citas rakšanas iekārtas

28.92.4

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdas un citu minerālu izrakteņu šķirošanai, sasmalcināšanai, sajaukšanai un līdzīgai apstrādei

28.92.40

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdas un citu minerālu izrakteņu šķirošanai, sasmalcināšanai, sajaukšanai un līdzīgai apstrādei

28.92.5

Kāpurķēžu traktori

28.92.50

Kāpurķēžu traktori

28.92.6

Ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības mašīnu daļas

28.92.61

Urbšanas, izciršanas vai rakšanas iekārtu daļas; celtņu daļas

28.92.62

Grunts, akmeņu un līdzīgu materiālu šķirošanas, sasmalcināšanas vai līdzīgas apstrādes iekārtu daļas

28.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības mašīnu ražošanā

28.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības mašīnu ražošanā

28.93

Pārtikas, dzērienu un tabakas pārstrādes iekārtas

28.93.1

Pārtikas, dzērienu un tabakas pārstrādes iekārtas, izņemot to daļas

28.93.11

Centrbēdzes piena separatori

28.93.12

Piena pārstrādes iekārtas

28.93.13

Citur neklasificētas iekārtas labības un kaltētu dārzeņu malšanai vai pārstrādei

28.93.14

Iekārtas vīna, sidra, augļu sulu un līdzīgu dzērienu ražošanai

28.93.15

Neelektriskās maizes krāsnis; ēdienu gatavošanas vai sildīšanas rūpnieciskās iekārtas

28.93.16

Lauksaimniecības produktu kaltētavas

28.93.17

Iekārtas pārtikas un dzērienu, ietverot eļļas vai taukus, ražošanai vai pārstrādei

28.93.18

Citur neklasificētas tabakas pārstrādes vai tabakas maisījumu gatavošanas iekārtas

28.93.2

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai

28.93.20

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai

28.93.3

Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtu daļas

28.93.31

Dzērienu ražošanas iekārtu daļas

28.93.32

Pārtikas produktu ražošanas iekārtu daļas

28.93.33

Tabakas ražošanas iekārtu daļas

28.93.34

Sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanas, šķirošanas vai brāķēšanas mašīnu daļas

28.93.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtu ražošanā

28.93.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtu ražošanā

28.94

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtas

28.94.1

Tekstilmateriālu sagatavošanas, vērpšanas, aušanas un adīšanas iekārtas

28.94.11

Mašīnas ķīmisko tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai, teksturēšanai vai griešanai; iekārtas tekstilšķiedru sagatavošanai

28.94.12

Tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas; tekstilmateriālu kārtošanas, šķeterēšanas, tīšanas un spolēšanas iekārtas

28.94.13

Aušanas iekārtas

28.94.14

Adāmmašīnas; ketelēšanas mašīnas un līdzīgas iekārtas; kāršanas mašīnas

28.94.15

Tekstilmateriālu ražošanas iekārtu palīgmašīnas; tekstilmateriālu apdrukas iekārtas

28.94.2

Citas iekārtas, ietverot šujmašīnas, tekstilizstrādājumu un apģērba ražošanai

28.94.21

Iekārtas tekstildzijas un audumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai, krāsošanai u. c.; filca apdares iekārtas

28.94.22

Mazgāšanas mašīnas veļas mazgātavām; ķīmiskās tīrīšanas iekārtas; krāsošanas mašīnas ar ietilpību, kas pārsniedz 10 kg

28.94.23

Centrbēdzes žāvētavas

28.94.24

Šujmašīnas, izņemot brošēšanas mašīnas un šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

28.94.3

Iekārtas jēlādu un ādu apstrādei vai apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanai un remontam

28.94.30

Iekārtas jēlādu un ādu apstrādei vai apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanai un remontam

28.94.4

Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

28.94.40

Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

28.94.5

Aušanas un vērpšanas iekārtu, citu tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas iekārtu un ādas apstrādes iekārtu daļas un piederumi

28.94.51

Aušanas un vērpšanas iekārtu daļas un piederumi

28.94.52

Citu tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas iekārtu, un ādas apstrādes iekārtu daļas un piederumi

28.94.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādu ražošanas iekārtu ražošanā

28.94.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādu ražošanas iekārtu ražošanā

28.95

Papīra un kartona ražošanas iekārtas

28.95.1

Papīra un kartona ražošanas iekārtas un to daļas

28.95.11

Papīra un kartona ražošanas iekārtas, izņemot to daļas

28.95.12

Papīra un kartona ražošanas iekārtu daļas

28.95.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst papīra un kartona ražošanas iekārtu ražošanā

28.95.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst papīra un kartona ražošanas iekārtu ražošanā

28.96

Plastmasas un gumijas pārstrādes iekārtas

28.96.1

Citur neklasificētas gumijas un plastmasu pārstrādes iekārtas vai iekārtas izstrādājumu ražošanai no šiem materiāliem

28.96.10

Citur neklasificētas gumijas un plastmasu pārstrādes iekārtas vai iekārtas izstrādājumu ražošanai no šiem materiāliem

28.96.2

Daļas citur neklasificētām gumijas un plastmasu pārstrādes iekārtām vai iekārtām izstrādājumu ražošanai no šiem materiāliem

28.96.20

Daļas citur neklasificētām gumijas un plastmasu pārstrādes iekārtām vai iekārtām izstrādājumu ražošanai no šiem materiāliem

28.96.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas un gumijas pārstrādes iekārtu ražošanā

28.96.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas un gumijas pārstrādes iekārtu ražošanā

28.99

Pārējās citur neklasificētas speciālās iekārtas

28.99.1

Poligrāfijas un grāmatsiešanas iekārtas

28.99.11

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ietverot brošēšanas iekārtas

28.99.12

Salikšanas mehānismi, iekārtas un ierīces; iekārtas iespiedsalikuma vai iespiedplātņu sagatavošanai vai izgatavošanai

28.99.13

Ofseta iespiešanas iekārtas, izņemot birojiem paredzētās

28.99.14

Citas iespiešanas iekārtas, izņemot birojiem paredzētās

28.99.2

Mašīnas un iekārtas, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai

28.99.20

Mašīnas un iekārtas, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai

28.99.3

Citur neklasificētas speciālās iekārtas

28.99.31

Koksnes, papīra masas, papīra un kartona žāvētāji; citur neklasificēti rūpniecībai paredzēti žāvētāji

28.99.32

Karuseļi, šūpoles, šaušanas stendi un citas atrakciju laukuma iekārtas

28.99.39

Lidaparātu pacelšanas ierīces; bremzēšanas vai līdzīgas ierīces, riepu balansēšanas iekārta; citur neklasificētas speciālās iekārtas

28.99.4

Poligrāfijas un grāmatsiešanas iekārtu daļas

28.99.40

Poligrāfijas un grāmatsiešanas iekārtu daļas

28.99.5

Daļas mašīnām un iekārtām, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai; citu speciālo iekārtu daļas

28.99.51

Daļas mašīnām un iekārtām, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai

28.99.52

Citu speciālo iekārtu daļas

28.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu speciālo iekārtu ražošanā

28.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu speciālo iekārtu ražošanā

29

Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un puspiekabes

29.1

Mehāniskie transportlīdzekļi

29.10

Mehāniskie transportlīdzekļi

29.10.1

Mehānisko transportlīdzekļu iekšdedzes dzinēji

29.10.11

Transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji, kuru cilindru darba tilpums nepārsniedz 1 000  cm3

29.10.12

Transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji, kuru cilindru darba tilpums pārsniedz 1 000  cm3

29.10.13

Transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji

29.10.2

Vieglie automobiļi

29.10.21

Jauni transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes dzinēju, kura cilindru darba tilpums nepārsniedz 1 500  cm3

29.10.22

Jauni transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes dzinēju, kura cilindru darba tilpums pārsniedz 1 500  cm3

29.10.23

Transportlīdzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļmotoru vai pusdīzeļmotoru)

29.10.24

Citi pasažieru pārvadāšanai paredzēti mehāniskie transportlīdzekļi

29.10.3

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai

29.10.30

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai

29.10.4

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai

29.10.41

Kravas automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļmotoru vai pusdīzeļmotoru)

29.10.42

Kravas automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru; citi kravas automobiļi

29.10.43

Autovilcēji puspiekabēm

29.10.44

Automobiļu šasijas ar dzinēju

29.10.5

Speciālie transportlīdzekļi

29.10.51

Autoceltņi

29.10.52

Transportlīdzekļi braukšanai pa sniegu, golfa spēlē izmantojamie automobiļi u. c. mehāniskie transporta līdzekļi ar dzinēju

29.10.59

Citur neklasificēti speciālie transportlīdzekļi

29.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mehānisko transportlīdzekļu ražošanā

29.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mehānisko transportlīdzekļu ražošanā

29.2

Mehānisko transportlīdzekļu virsbūves (kabīnes); piekabes un puspiekabes

29.20

Mehānisko transportlīdzekļu virsbūves (kabīnes); piekabes un puspiekabes

29.20.1

Automobiļu virsbūves

29.20.10

Automobiļu virsbūves

29.20.2

Piekabes un puspiekabes; tvertnes

29.20.21

Konteineri, kas paredzēti pārvadājumiem ar vienu vai vairākiem transporta veidiem

29.20.22

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni dzīvošanai vai izbraukumiem

29.20.23

Citas piekabes un puspiekabes

29.20.3

Piekabju, puspiekabju un citu tādu transporta līdzekļu daļas, kuriem nav mehāniskās piedziņas

29.20.30

Piekabju, puspiekabju un citu tādu transporta līdzekļu daļas, kuriem nav mehāniskās piedziņas

29.20.4

Automobiļu atjaunošanas, montāžas, tehniskās aprīkošanas un virsbūvju remonta pakalpojumi

29.20.40

Automobiļu atjaunošanas, montāžas, tehniskās aprīkošanas un virsbūvju remonta pakalpojumi

29.20.5

Dzīvojamo autofurgonu un mobilo māju uz riteņiem tehniskās aprīkošanas pakalpojumi

29.20.50

Dzīvojamo autofurgonu un mobilo māju uz riteņiem tehniskās aprīkošanas pakalpojumi

29.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mehānisko transportlīdzekļu virsbūvju (kabīņu), piekabju un puspiekabju ražošanā

29.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mehānisko transportlīdzekļu virsbūvju (kabīņu), piekabju un puspiekabju ražošanā

29.3

Transportlīdzekļu daļas un piederumi

29.31

Elektriskās un elektroniskās iekārtas transportlīdzekļiem

29.31.1

Aizdedzes sveču vadu komplekti un citi vadu komplekti izmantošanai transportlīdzekļos, lidaparātos vai kuģos

29.31.10

Aizdedzes sveču vadu komplekti un citi vadu komplekti izmantošanai transportlīdzekļos, lidaparātos vai kuģos

29.31.2

Citas transportlīdzekļiem paredzētas elektriskās ierīces un to daļas

29.31.21

Aizdedzes sveces; aizdedzes magneto; līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori; magnētiskie spararati; sadalītāji; indukcijas spoles

29.31.22

Motora starteri un divfunkciju starterģeneratori; citi ģeneratori un citas ierīces

29.31.23

Automobiļu un motociklu elektriskās signālierīces, vējstiklu tīrītāji, vējstiklu pretapledojuma un pretsvīduma ierīces

29.31.3

Automobiļu un motociklu citu elektrisko ierīču daļas

29.31.30

Automobiļu un motociklu citu elektrisko ierīču daļas

29.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst transportlīdzekļiem paredzēto elektrisko un elektronisko iekārtu ražošanā

29.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst transportlīdzekļiem paredzēto elektrisko un elektronisko iekārtu ražošanā

29.32

Citas daļas un piederumi transportlīdzekļiem

29.32.1

Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi

29.32.10

Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi

29.32.2

Drošības jostas, drošības spilveni un virsbūves daļas un piederumi

29.32.20

Drošības jostas, drošības spilveni un virsbūves daļas un piederumi

29.32.3

Citur neklasificētas automobiļu daļas un piederumi

29.32.30

Citur neklasificētas automobiļu daļas un piederumi

29.32.9

Citur neklasificēti automobiļu daļu un piederumu montāžas pakalpojumi; automobiļu detaļu komplektu montāžas pakalpojumi ražošanas procesā; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu transportlīdzekļiem paredzētu daļu un piederumu ražošanā

29.32.91

Apakšuzņēmēju pakalpojumi automobiļu detaļu komplektu montāžai

29.32.92

Citur neklasificēti automobiļu daļu un piederumu montāžas pakalpojumi

29.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu transportlīdzekļiem paredzētu daļu un piederumu ražošanā

30

Citi transportlīdzekļi

30.1

Kuģi un laivas

30.11

Kuģi un peldoši pārvietošanās līdzekļi

30.11.1

Jūras kuģi

30.11.10

Jūras kuģi

30.11.2

Kuģi un līdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru vai kravu pārvadājumiem

30.11.21

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

30.11.22

Tankkuģi, kas pārvadā jēlnaftu, naftas produktus, ķīmiskās vielas, sašķidrināto gāzi

30.11.23

Refrižeratorkuģi, izņemot tankkuģus

30.11.24

Sauskravu transportkuģi

30.11.3

Zvejas kuģi un citi speciālie kuģi

30.11.31

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai

30.11.32

Velkoņi un stūmējkuģi

30.11.33

Bagarkuģi; signālkuģi, peldošie celtņi; citi kuģi

30.11.4

Jūras piekrastes zonas kuģošanas līdzekļi un infrastruktūra

30.11.40

Jūras piekrastes zonas kuģošanas līdzekļi un infrastruktūra

30.11.5

Citi peldlīdzekļi (ietverot plostus, peldošās cisternas, kesonus, kuģu piestātnes, bojas un bākas)

30.11.50

Citi peldlīdzekļi (ietverot plostus, peldošās cisternas, kesonus, kuģu piestātnes, bojas un bākas)

30.11.9

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju pārbūves, atjaunošanas un tehniskās aprīkošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kuģu un peldlīdzekļu ražošanā

30.11.91

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju pārbūve un atjaunošana

30.11.92

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju tehniskās aprīkošanas pakalpojumi

30.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kuģu un peldlīdzekļu ražošanā

30.12

Atpūtas un sporta laivas

30.12.1

Atpūtas un sporta laivas

30.12.11

Buru laivas (izņemot piepūšamās) atpūtai vai sportam, ar piekarināmu motoru vai bez tā

30.12.12

Piepūšamie kuģošanas līdzekļi atpūtai vai sportam

30.12.19

Citi kuģošanas līdzekļi atpūtai vai sportam; airu laivas un kanoe laivas

30.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst atpūtas un sporta laivu ražošanā

30.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst atpūtas un sporta laivu ražošanā

30.2

Dzelzceļa lokomotīves un ritošais sastāvs

30.20

Dzelzceļa lokomotīves un ritošais sastāvs

30.20.1

Dzelzceļa lokomotīves un lokomotīvju tenderi

30.20.11

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

30.20.12

Dīzeļelektriskās lokomotīves

30.20.13

Citas dzelzceļa lokomotīves; lokomotīvju tenderi

30.20.2

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrises un autodrezīnas, izņemot ceļa uzturēšanai vai remontdarbiem paredzētus transportlīdzekļus

30.20.20

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrises un autodrezīnas, izņemot ceļa uzturēšanai vai remontdarbiem paredzētus transportlīdzekļus

30.20.3

Cita veida ritošais sastāvs

30.20.31

Dzelzceļa vai tramvaja ceļu uzturēšanai vai remontam paredzētais ritošais sastāvs

30.20.32

Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni; bagāžas vagoni un citi speciālie vagoni

30.20.33

Dzelzceļa vai tramvaja kravas vagoni

30.20.4

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva daļas; satiksmes vadības mehāniskās iekārtas

30.20.40

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva daļas; satiksmes vadības mehāniskās iekārtas

30.20.9

Dzelzceļa un tramvaja lokomotīvju un ritošā sastāva atjaunošanas un tehniskās aprīkošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanā

30.20.91

Dzelzceļa un tramvaja lokomotīvju un ritošā sastāva atjaunošanas un tehniskās aprīkošanas pakalpojumi

30.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanā

30.3

Lidaparāti un kosmosa kuģi, un ar tiem saistītas iekārtas

30.30

Lidaparāti un kosmosa kuģi, un ar tiem saistītas iekārtas

30.30.1

Lidaparātu vai kosmosa kuģu motori un dzinēji; lidotāju trenažieri uz zemes un to daļas

30.30.11

Lidaparātu dzirksteļaizdedzes dzinēji

30.30.12

Turboreaktīvie un turbopropelleru dzinēji

30.30.13

Reaktīvie dzinēji, izņemot turboreaktīvos

30.30.14

Lidotāju trenažieri uz zemes un to daļas

30.30.15

Lidaparātu dzirksteļaizdedzes dzinēju daļas

30.30.16

Turboreaktīvo vai turbopropelleru dzinēju daļas

30.30.2

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bezmotora lidaparāti

30.30.20

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bezmotora lidaparāti

30.30.3

Helikopteri un lidmašīnas

30.30.31

Helikopteri

30.30.32

Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars nepārsniedz 2 000  kg

30.30.33

Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars pārsniedz 2 000  kg, bet nepārsniedz 15 000  kg

30.30.34

Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars pārsniedz 15 000  kg

30.30.4

Kosmosa kuģi (ietverot zemes mākslīgos pavadoņus) un kosmiskās nesējraķetes

30.30.40

Kosmosa kuģi (ietverot zemes mākslīgos pavadoņus) un kosmiskās nesējraķetes

30.30.5

Citas lidaparātu un kosmosa kuģu daļas

30.30.50

Citas lidaparātu un kosmosa kuģu daļas

30.30.6

Lidaparātu un lidaparātu dzinēju remonta un pārveides pakalpojumi

30.30.60

Lidaparātu un lidaparātu dzinēju remonta un pārveides pakalpojumi

30.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst lidaparātu un kosmosa kuģu un ar tiem saistīto iekārtu ražošanā

30.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst lidaparātu un kosmosa kuģu un ar tiem saistīto iekārtu ražošanā

30.4

Militārie kaujas transportlīdzekļi

30.40

Militārie kaujas transportlīdzekļi

30.40.1

Pašgājēji tanki un citas bruņotas kaujas mašīnas un to daļas

30.40.10

Pašgājēji tanki un citas bruņotas kaujas mašīnas un to daļas

30.40.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst militāro kaujas transportlīdzekļu ražošanā

30.40.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst militāro kaujas transportlīdzekļu ražošanā

30.9

Citur neklasificēti transportlīdzekļi

30.91

Motocikli

30.91.1

Motocikli un blakusvāģi

30.91.11

Motocikli un velosipēdi ar piekarināmu iekšdedzes virzuļdzinēju, kura cilindra darba tilpums nepārsniedz 50 cm3

30.91.12

Motocikli ar piekarināmu iekšdedzes virzuļdzinēju, kura cilindra darba tilpums pārsniedz 50 cm3

30.91.13

Citur neklasificēti motocikli; blakusvāģi

30.91.2

Motociklu un blakusvāģu daļas un piederumi

30.91.20

Motociklu un blakusvāģu daļas un piederumi

30.91.3

Iekšdedzes dzinēji, ko izmanto motociklos

30.91.31

Motociklu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējs ar cilindru darba tilpumu, kas nepārsniedz 1 000  cm3

30.91.32

Motociklu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējs ar cilindru darba tilpumu, kas pārsniedz 1 000  cm3

30.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst motociklu ražošanā

30.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst motociklu ražošanā

30.92

Velosipēdi un invalīdu ratiņi

30.92.1

Velosipēdi un cits velotransports bez motora

30.92.10

Velosipēdi un cits velotransports bez motora

30.92.2

Invalīdu ratiņi, izņemot to daļas un piederumus

30.92.20

Invalīdu ratiņi, izņemot to daļas un piederumus

30.92.3

Daļas un piederumi velosipēdiem, citam nemotorizētajam velotransportam un invalīdu ratiņiem

30.92.30

Daļas un piederumi velosipēdiem, citam nemotorizētajam velotransportam un invalīdu ratiņiem

30.92.4

Bērnu ratiņi un to daļas

30.92.40

Bērnu ratiņi un to daļas

30.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošanā

30.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošanā

30.99

Pārējie citur neklasificēti transportlīdzekļi

30.99.1

Pārējie citur neklasificēti transportlīdzekļi

30.99.10

Pārējie citur neklasificēti transportlīdzekļi

30.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu transportlīdzekļu ražošanā

30.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu transportlīdzekļu ražošanā

31

Mēbeles

31.0

Mēbeles

31.00

Sēdekļi un to daļas; mēbeļu daļas

31.00.1

Sēdekļi un to daļas

31.00.11

Sēdekļi ar metāla karkasu

31.00.12

Sēdekļi ar koka karkasu

31.00.13

Citi sēdekļi

31.00.14

Sēdekļu daļas

31.00.2

Mēbeļu daļas (izņemot sēdekļus)

31.00.20

Mēbeļu daļas (izņemot sēdekļus)

31.00.9

Krēslu un sēdekļu polsterēšanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sēdekļu, to daļu un mēbeļu daļu ražošanā

31.00.91

Krēslu un sēdekļu polsterēšanas pakalpojumi

31.00.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sēdekļu, to daļu un mēbeļu daļu ražošanā

31.01

Biroju un veikalu mēbeles

31.01.1

Biroju un veikalu mēbeles

31.01.11

Metāla mēbeles birojiem

31.01.12

Koka mēbeles birojiem

31.01.13

Koka mēbeles veikaliem

31.01.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst biroju un veikalu mēbeļu ražošanā

31.01.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst biroju un veikalu mēbeļu ražošanā

31.02

Virtuves mēbeles

31.02.1

Virtuves mēbeles

31.02.10

Virtuves mēbeles

31.02.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst virtuves mēbeļu ražošanā

31.02.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst virtuves mēbeļu ražošanā

31.03

Matrači

31.03.1

Matrači

31.03.11

Matraču pamatnes

31.03.12

Matrači, izņemot matraču pamatnes

31.03.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst matraču ražošanā

31.03.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst matraču ražošanā

31.09

Cita veida mēbeles

31.09.1

Cita veida mēbeles

31.09.11

Citur neklasificētas metāla mēbeles

31.09.12

Koka mēbeles guļamistabām, ēdamistabām un dzīvojamām istabām

31.09.13

Citur neklasificētas koka mēbeles

31.09.14

Mēbeles no plastmasas vai citiem materiāliem (piemēram, niedrēm, lūkiem vai bambusa)

31.09.9

Jaunu mēbeļu apdares pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu mēbeļu ražošanā

31.09.91

Jaunu mēbeļu apdares pakalpojumi (izņemot krēslu un sēdekļu polsterēšanu)

31.09.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu mēbeļu ražošanā

32

Citi gatavi izstrādājumi

32.1

Juvelierizstrādājumi, bižutērija un līdzīgi izstrādājumi

32.11

Monētas

32.11.1

Monētas

32.11.10

Monētas

32.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst monētu ražošanā

32.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst monētu ražošanā

32.12

Juvelierizstrādājumi un līdzīgi izstrādājumi

32.12.1

Juvelierizstrādājumi un līdzīgi izstrādājumi

32.12.11

Kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, ietverot sintētiskos vai reģenerētos, kas ir apstrādāti, bet izstrādājumos neiestiprināti

32.12.12

Apstrādāti tehniskie dimanti; dabisko un mākslīgo dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu putekļi un pulveris

32.12.13

Juvelierizstrādājumi un to daļas; zeltlietas, sudrablietas un to daļas

32.12.14

Citi izstrādājumi no dārgmetāliem; izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem vai mākslīgiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

32.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst juvelierizstrādājumu un saistītu izstrādājumu ražošanā

32.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst juvelierizstrādājumu un saistītu izstrādājumu ražošanā

32.13

Bižutērija un līdzīgi izstrādājumi

32.13.1

Bižutērija un līdzīgi izstrādājumi

32.13.10

Bižutērija un līdzīgi izstrādājumi

32.13.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst bižutērijas un saistītu izstrādājumu ražošanā

32.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst bižutērijas un saistītu izstrādājumu ražošanā

32.2

Mūzikas instrumenti

32.20

Mūzikas instrumenti

32.20.1

Klavieres, ērģeles un citi stīgu un pūšamie mūzikas instrumenti, taustiņinstrumenti metronomi, toņdakšas; mūzikas vācelīšu mehānismi

32.20.11

Klavieres un citi stīgu taustiņinstrumenti

32.20.12

Citi stīgu instrumenti

32.20.13

Ērģeles, harmoniji un līdzīgi instrumenti; akordeoni un līdzīgi instrumenti; mutes harmonikas; pūšamie instrumenti

32.20.14

Mūzikas instrumenti vai taustiņinstrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju

32.20.15

Citi mūzikas instrumenti

32.20.16

Metronomi, toņdakšas un toņstabules; mūzikas vācelīšu mehānismi; mūzikas instrumentu stīgas

32.20.2

Mūzikas instrumentu daļas un piederumi

32.20.20

Mūzikas instrumentu daļas un piederumi

32.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mūzikas instrumentu ražošanā

32.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mūzikas instrumentu ražošanā

32.3

Sporta preces

32.30

Sporta preces

32.30.1

Sporta preces

32.30.11

Slēpes un cits slēpošanas inventārs, izņemot apavus; slidas un skrituļslidas; to daļas

32.30.12

Slēpošanas zābaki

32.30.13

Ūdensslēpes, sērfinga dēļi, vējdēļi, cits ūdenssporta inventārs

32.30.14

Vingrošanas un smagatlētikas rīki un inventārs

32.30.15

Cits sporta vai sporta spēļu inventārs un piederumi; inventārs peldbaseiniem un rotaļu baseiniem

32.30.16

Makšķeres un citi makšķerēšanas rīki; citur neklasificēti medību vai makšķerēšanas piederumi

32.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sporta preču ražošanā

32.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sporta preču ražošanā

32.4

Spēles un rotaļlietas

32.40

Spēles un rotaļlietas

32.40.1

Lelles cilvēka izskatā; rotaļlietas dzīvnieku vai citu būtņu izskatā; to daļas

32.40.11

Lelles cilvēka izskatā

32.40.12

Rotaļlietas dzīvnieku vai citu būtņu izskatā

32.40.13

Daļas un piederumi lellēm cilvēka izskatā

32.40.2

Rotaļu vilcieni un to piederumi; citi samazināti modeļi vai konstruktori un būvniecības rotaļlietas

32.40.20

Rotaļu vilcieni un to piederumi; citi samazināti modeļi vai konstruktori un būvniecības rotaļlietas

32.40.3

Citas rotaļlietas, ietverot rotaļu mūzikas instrumentus

32.40.31

Rotaļu braucamrīki ar riteņiem; leļļu ratiņi

32.40.32

Saliekamie attēli

32.40.39

Citur neklasificētas spēles un rotaļlietas

32.40.4

Citas spēles

32.40.41

Spēļu kārtis

32.40.42

Biljarda piederumi, izstrādājumi saviesīgām spēlēm, galda spēlēm vai istabas spēlēm; citas spēles, kurās izmanto monētas vai žetonus

32.40.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst spēļu un rotaļlietu ražošanā

32.40.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst spēļu un rotaļlietu ražošanā

32.5

Medicīnas un zobārstniecības instrumenti un piederumi

32.50

Medicīnas un zobārstniecības instrumenti un piederumi

32.50.1

Medicīnas, ķirurģijas un zobārstniecības instrumenti un iekārtas

32.50.11

Instrumenti un ierīces, ko izmanto zobārstniecībā

32.50.12

Medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratorijas sterilizatori

32.50.13

Šļirces, adatas, katetri, kaniles un līdzīgi instrumenti; oftalmoloģijas instrumenti un citi citur neklasificēti instrumenti un ierīces

32.50.2

Terapijas instrumenti un iekārtas; ierīces, protēzes un ortopēdiskie piederumi

32.50.21

Terapijas instrumenti un ierīces; elpošanas aparāti

32.50.22

Locītavu protēzes; ortopēdiskie piederumi; zobu protēzes; zobtehnikas izstrādājumi; citur neklasificētas pārējo ķermeņa daļu protēzes

32.50.23

Protēžu un ortopēdisko ierīču daļas un piederumi

32.50.3

Mēbeles medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām; frizieru krēsli, tiem līdzīgi krēsli un to daļas

32.50.30

Mēbeles medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām; frizieru krēsli, tiem līdzīgi krēsli un to daļas

32.50.4

Brilles, lēcas un to daļas

32.50.41

Kontaktlēcas; briļļu lēcas no dažādiem materiāliem

32.50.42

Brilles, aizsargbrilles un līdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai cita veida izstrādājumi

32.50.43

Briļļu, aizsargbriļļu vai līdzīgu izstrādājumu ietvari un stiprinājumi

32.50.44

Briļļu, aizsargbriļļu vai līdzīgu izstrādājumu ietvaru un stiprinājumu daļas

32.50.5

Citi izstrādājumi medicīniskām vai ķirurģiskām vajadzībām

32.50.50

Citi izstrādājumi medicīniskām vai ķirurģiskām vajadzībām

32.50.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst medicīnas un ķirurģijas iekārtu un ortopēdisko piederumu ražošanā

32.50.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst medicīnas un ķirurģijas iekārtu un ortopēdisko piederumu ražošanā

32.9

Citur neklasificēti gatavi izstrādājumi

32.91

Slotas un birstes

32.91.1

Slotas un birstes

32.91.11

Mājsaimniecības uzkopšanas slotas un birstes

32.91.12

Zobu sukas, matu sukas un citas tualetes sukas personiskai lietošanai; mākslinieku otas, otiņas rakstīšanai un kosmētikas otiņas

32.91.19

Pārējās citur neklasificētas slotas un birstes

32.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst slotu un birstu ražošanā

32.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst slotu un birstu ražošanā

32.99

Pārējie citur neklasificēti gatavi izstrādājumi

32.99.1

Drošības galvassegas; pildspalvas un zīmuļi, tāfeles, datuma spiedogi, zīmogi vai numeratori; rakstāmmašīnu lentes, zīmogspilveni

32.99.11

Drošības galvassegas un citi drošības produkti

32.99.12

Lodīšu pildspalvas; flomasteri un citi marķieri ar poraina materiāla uzgali; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi

32.99.13

Pildspalvas rasēšanai ar tušu; tintes pildspalvas un līdzīgi rakstāmpiederumi

32.99.14

Rakstāmpiederumu komplekti, spalvaskāti, zīmuļturi un līdzīgi turētāji; to daļas

32.99.15

Zīmuļi, krāsu zīmuļi, grifeles, pasteļi, ogles zīmuļi, rakstīšanas vai zīmēšanas krītiņi, drēbnieku krītiņi

32.99.16

Grifeļu tāfeles un tāfeles rakstīšanai vai zīmēšanai; datuma spiedogi, zīmogi, numeratori un līdzīgas preces; rakstāmmašīnu vai līdzīgas lentes; zīmogspilveni

32.99.2

Lietussargi; spieķi; pogas; pogu veidnes; aizdares; to daļas

32.99.21

Lietussargi un saulessargi; spieķi, sēžamspieķi un līdzīgi izstrādājumi

32.99.22

Lietussargu, saulessargu, spieķu, sēžamspieķu un līdzīgu izstrādājumu daļas, armatūra un piederumi

32.99.23

Spiedpogas, spraudpogas un to daļas; pogas; rāvējslēdzēji

32.99.24

Pogu veidnes un citas pogu daļas; pogu sagataves; rāvējslēdzēju daļas

32.99.3

Izstrādājumi no cilvēku matiem vai dzīvnieku vilnas; līdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem

32.99.30

Izstrādājumi no cilvēku matiem vai dzīvnieku vilnas; līdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem

32.99.4

Šķiltavas, pīpes un to daļas; izstrādājumi no degošiem materiāliem; šķidrā vai sašķidrināta deggāze

32.99.41

Šķiltavas cigarešu aizsmēķēšanai un citas šķiltavas; pīpes, cigāru vai cigarešu iemuši, to daļas

32.99.42

Šķiltavu daļas; pirofori sakausējumi, izstrādājumi no degošiem materiāliem

32.99.43

Šķidrā vai sašķidrinātā deggāze šķiltavām konteineros ar tilpumu, kas nepārsniedz 300 cm3

32.99.5

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi

32.99.51

Karnevāla un citi svētku un izklaides izstrādājumi, ietverot priekšmetus burvju mākslas un triku rādīšanai

32.99.52

Smaržu smidzinātāji, to sastāvdaļas un galviņas

32.99.53

Instrumenti, ierīces un modeļi demonstrācijas vajadzībām

32.99.54

Sveces, vaska sveces un līdzīgi izstrādājumi

32.99.55

Mākslīgie ziedi, lapas un augļi, to daļas

32.99.59

Citur neklasificēti dažādi izstrādājumi

32.99.6

Izbāzeņu gatavošana

32.99.60

Izbāzeņu gatavošana

32.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu gatavu izstrādājumu ražošanā

32.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu gatavu izstrādājumu ražošanā

33

Ierīču un iekārtu remonta un uzstādīšanas pakalpojumi

33.1

Metāla izstrādājumu, iekārtu un aprīkojuma remonta pakalpojumi

33.11

Metāla izstrādājumu remonta pakalpojumi

33.11.1

Metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi

33.11.11

Metāla būvkonstrukciju remonta un apkopes pakalpojumi

33.11.12

Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru remonta un apkopes pakalpojumi

33.11.13

Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, apkopes un remonta pakalpojumi

33.11.14

Ieroču un munīcijas remonta un apkopes pakalpojumi

33.11.19

Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12

Iekārtu remonta pakalpojumi

33.12.1

Universālo iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.11

Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju, remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.12

Hidraulisko spēkiekārtu, citu sūkņu, kompresoru, krānu un ventiļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.13

Gultņu, zobratu, zobpārvadu un piedziņas elementu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.14

Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.15

Celšanas un kraušanas mehānismu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.16

Biroja iekārtu un aprīkojuma (izņemot datoru un perifēro iekārtu) remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.17

Remonta un apkopes pakalpojumi rokas instrumentiem ar mehānisko piedziņu

33.12.18

Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.19

Citur neklasificētu universālu iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.2

Speciālo iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.21

Lauksaimniecības un mežsaimniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.22

Metālapstrādes iekārtu un darbgaldu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.23

Metalurģisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.24

Ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.25

Pārtikas, dzērienu un tabakas pārstrādes iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.26

Tekstilizstrādājumu, apģērba, apavu un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.27

Papīra un kartona ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.28

Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.29

Citu speciālo iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.13

Elektronisko un optisko iekārtu remonta pakalpojumi

33.13.1

Elektronisko un optisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.11

Mērīšanas, testēšanas un navigācijas instrumentu un iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.12

Apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīču remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.13

Profesionālo optisko instrumentu un fotoaparatūras remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.19

Citu profesionālo elektronisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.14

Elektrisko iekārtu remonta pakalpojumi

33.14.1

Elektrisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.14.11

Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles aparātu remonts un apkope

33.14.19

Citu profesionālo elektrisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.15

Kuģu un laivu remonta un apkopes pakalpojumi

33.15.1

Kuģu un laivu remonta un apkopes pakalpojumi

33.15.10

Kuģu un laivu remonta un apkopes pakalpojumi

33.16

Lidaparātu un kosmosa kuģu remonta un apkopes pakalpojumi

33.16.1

Lidaparātu un kosmosa kuģu remonta un apkopes pakalpojumi

33.16.10

Lidaparātu un kosmosa kuģu remonta un apkopes pakalpojumi

33.17

Citu transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.17.1

Citu transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.17.11

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumi

33.17.19

Pārējo citur neklasificētu transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.19

Citu iekārtu remonta pakalpojumi

33.19.1

Citu iekārtu remonta pakalpojumi

33.19.10

Citu iekārtu remonta pakalpojumi

33.2

Rūpniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20

Rūpniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.1

Metāla izstrādājumu, izņemot iekārtu un aprīkojuma, uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.11

Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālās apkures karstā ūdens katlus, uzstādīšanas pakalpojumi, ietverot metāla cauruļu sistēmu uzstādīšanas pakalpojumus ražošanas iekārtās

33.20.12

Citu metāla izstrādājumu, izņemot iekārtas un aprīkoju, uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.2

Universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.21

Biroja un rēķinmašīnu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.29

Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.3

Speciālo iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.31

Lauksaimniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.32

Metālapstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.33

Metalurģijas rūpniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.34

Ieguves rūpniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.35

Pārtikas, dzērienu ražošanas un tabakas pārstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.36

Tekstilizstrādājumu, apģērba un ādu ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.37

Papīra un kartona ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.38

Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.39

Citu speciālo iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.4

Elektronisko un optisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.41

Profesionālo medicīnas iekārtu un precīzijas un optisko instrumentu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.42

Profesionālo elektronisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.5

Elektrisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.50

Elektrisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.6

Ražošanas procesa kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.60

Ražošanas procesa kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.7

Pārējo citur neklasificētu preču uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.70

Pārējo citur neklasificētu preču uzstādīšanas pakalpojumi

D

ELEKTROENERĢIJA, GĀZE, ŪDENS TVAIKS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

35

Elektroenerģija, gāze, ūdens tvaiks un gaisa kondicionēšana

35.1

Elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumi

35.11

Elektroenerģija

35.11.1

Elektroenerģija

35.11.10

Elektroenerģija

35.12

Elektroenerģijas pārvades pakalpojumi

35.12.1

Elektroenerģijas pārvades pakalpojumi

35.12.10

Elektroenerģijas pārvades pakalpojumi

35.13

Elektroenerģijas sadales pakalpojumi

35.13.1

Elektroenerģijas sadales pakalpojumi

35.13.10

Elektroenerģijas sadales pakalpojumi

35.14

Elektroenerģijas pārdošanas pakalpojumi

35.14.1

Elektroenerģijas pārdošanas pakalpojumi

35.14.10

Elektroenerģijas pārdošanas pakalpojumi

35.2

Mākslīgā gāze; gāzveida kurināmā piegādes pakalpojumi, izmantojot cauruļvadus

35.21

Mākslīgā gāze

35.21.1

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, ģeneratorgāze un līdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes

35.21.10

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, ģeneratorgāze un līdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes

35.22

Gāzveida kurināmā apgādes pakalpojumi, izmantojot cauruļvadus

35.22.1

Gāzveida kurināmā apgādes pakalpojumi, izmantojot cauruļvadus

35.22.10

Gāzveida kurināmā apgādes pakalpojumi, izmantojot cauruļvadus

35.23

Gāzes piegādes pakalpojumi pa cauruļvadiem

35.23.1

Gāzes piegādes pakalpojumi pa cauruļvadiem

35.23.10

Gāzes piegādes pakalpojumi pa cauruļvadiem

35.3

Ūdens tvaika un gaisa kondicionēšanas apgādes pakalpojumi

35.30

Ūdens tvaika un gaisa kondicionēšanas apgādes pakalpojumi

35.30.1

Ūdens tvaiks un karstais ūdens; ūdens tvaika un karstā ūdens apgādes pakalpojumi

35.30.11

Ūdens tvaiks un karstais ūdens

35.30.12

Tvaika un karstā ūdens apgādes pakalpojumi pa cauruļvadiem

35.30.2

Ledus; atdzesēta gaisa un atdzesēta ūdens apgādes pakalpojumi

35.30.21

Ledus, ietverot atdzesēšanai paredzētu (t. i., nepārtikas) ledu

35.30.22

Atdzesēta gaisa un atdzesēta ūdens apgādes pakalpojumi

E

ŪDENS PIEGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN ATTĪRĪŠANAS PAKALPOJUMI

36

Dabiskais ūdens; ūdens attīrīšanas un piegādes pakalpojumi

36.0

Dabiskais ūdens; ūdens attīrīšanas un piegādes pakalpojumi

36.00

Dabiskais ūdens; ūdens attīrīšanas un piegādes pakalpojumi

36.00.1

Dabiskais ūdens

36.00.11

Dzeramais ūdens

36.00.12

Ūdens, kas nav domāts dzeršanai

36.00.2

Ūdens apstrādes un sadales pakalpojumi pa cauruļvadiem

36.00.20

Ūdens apstrādes un sadales pakalpojumi pa cauruļvadiem

36.00.3

Ūdens tirdzniecības pakalpojumi, izmantojot cauruļvadus

36.00.30

Ūdens tirdzniecības pakalpojumi, izmantojot cauruļvadus

37

Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi; notekūdeņu dūņas

37.0

Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi; notekūdeņu dūņas

37.00

Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi; notekūdeņu dūņas

37.00.1

Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi

37.00.11

Notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi

37.00.12

Nosēdaku un septisko tvertņu attīrīšanas pakalpojumi

37.00.2

Notekūdeņu dūņas

37.00.20

Notekūdeņu dūņas

38

Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas pakalpojumi; materiālu pārstrādes pakalpojumi

38.1

Atkritumi; atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11

Nebīstamie atkritumi; nebīstamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.1

Nebīstamo pārstrādājamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.11

Nebīstamo pārstrādājamo sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.19

Citu nebīstamo pārstrādājamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.2

Nebīstamo nepārstrādājamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.21

Nebīstamo nepārstrādājamo sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.29

Citu nebīstamo nepārstrādājamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.11.3

Savākti nepārstrādājamie nebīstamie atkritumi

38.11.31

Nepārstrādājamie nebīstamie sadzīves atkritumi

38.11.39

Citi nepārstrādājamie nebīstamie atkritumi

38.11.4

Demontāžai paredzēti vraki

38.11.41

Izjaukšanai paredzēti kuģošanas līdzekļi un citi peldlīdzekļi

38.11.49

Demontāžai paredzēti lietoti automobiļi, datori, televizori un citas iekārtas

38.11.5

Citi savākti nebīstamie pārstrādājamie atkritumi

38.11.51

Stikla atkritumi

38.11.52

Papīra un kartona atkritumi

38.11.53

Lietotas pneimatiskās gumijas riepas

38.11.54

Citi gumijas atkritumi

38.11.55

Plastmasas atkritumi

38.11.56

Tekstilatkritumi

38.11.57

Ādas atgriezumi

38.11.58

Nebīstamie metāla atkritumi

38.11.59

Pārējie citur neklasificēti pārstrādājamie nebīstamie atkritumi

38.11.6

Nebīstamo atkritumu pārvadāšanas pakalpojumi

38.11.61

Pārstrādājamo nebīstamo atkritumu pārvadāšanas pakalpojumi

38.11.69

Citu nebīstamo atkritumu pārvadāšanas pakalpojumi

38.12

Bīstamie atkritumi; bīstamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.12.1

Bīstamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.12.11

Bīstamo medicīnas un citu bioloģiski bīstamo atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.12.12

Citu bīstamo rūpniecisko atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.12.13

Bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumi

38.12.2

Savākti bīstamie atkritumi

38.12.21

Izlietotie (apstarotie) kodolreaktoru degvielas elementi (kasetes)